ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech

27. 2. 2012 - (COM(2011)0439 – C7‑0199/2011 – 2011/0190(COD)) - ***I

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Zpravodajka: Satu Hassi


Postup : 2011/0190(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0038/2012

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech

(COM(2011)0439 – C7‑0199/2011 – 2011/0190(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0439),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0199/2011),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 18. ledna 2012[1],

–   po konzultaci s Výborem regionů,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0038/2012),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a) Čl. 191 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že politika Unie v oblasti životního prostředí je zaměřena na vysokou úroveň ochrany, přičemž přihlíží k rozdílné situaci v jednotlivých regionech Unie.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b) Problém acidifikace v Evropě ve značné míře přetrvává. Významné evropské regiony zůstávají oblastmi zvlášť citlivými z hlediska acidifikace a Evropská unie dosud nedosáhla svých cílů ohledně kritické zátěže a kritických úrovní.

Odůvodnění

Emise oxidů síry jsou jedním z klíčových činitelů acidifikace v Evropě.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Emise z námořní dopravy pocházející ze spalování lodních paliv s vysokým obsahem síry přispívají ke znečišťování ovzduší oxidem siřičitým a emisemi částic, které poškozují lidské zdraví a přispívají k acidifikaci.

(3) Emise z námořní dopravy pocházející ze spalování lodních paliv s vysokým obsahem síry přispívají ke znečišťování ovzduší oxidem siřičitým a emisemi částic, které poškozují lidské zdraví a životní prostředí a přispívají ke vzniku kyselých dešťů.

Odůvodnění

Oxid siřičitý je sám o sobě (nikoli jako prekurzor kyselých dešťů) škodlivý nejen pro lidské zdraví, ale je to také velmi silné korozní činidlo, které má nepříznivé účinky na kovy a slitiny, beton, historické památky z uhličitanových materiálů a materiály používané na kamenné obklady. Pro ujasnění je třeba uvést, že kyselé deště vznikají a přispívají k acidifikaci povrchové vody a půdy.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) Znečištění ovzduší, které způsobují lodě v kotvištích, zejména znečištění z výletních lodí, představuje pro přístavní města v souvislosti s jejich snahou o dodržení Unií stanovených mezních hodnot kvality ovzduší u částic a NO2 závažný problém.

Odůvodnění

Na lodích v přístavu vyrábějí elektřinu pomocné motory. Znečištění ovzduší, k němuž při výrobě elektrické energie pro lodě v přístavech dochází, představuje pro přístavní města z hlediska kvality ovzduší velmi závažný problém. Nejzávažnější je tento problém v případě výletních lodí, které mají v porovnání s nákladními loděmi vyšší spotřebu elektřiny.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3b) Členské státy by měly podporovat rozvoj pobřežní infrastruktury pro výrobu elektrické energie, jelikož k jejímu získávání lodě v současnosti obvykle využívají pomocné motory.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 3 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3c) Zatímco emise z pozemních zdrojů byly sníženy, znečištění ovzduší z lodní dopravy má podle odhadů zaznamenat výrazný nárůst. Bez dalších opatření by proto kolem roku 2020 emise oxidů síry a oxidů dusíku pocházející z lodní dopravy dosáhly vyšších hodnot než emise ze všech pozemních zdrojů.

Odůvodnění

Námořní doprava je významným zdrojem znečištění ovzduší v EU. Za předpokladu, že se situace bude nadále vyvíjet jako doposud, překročí emise tohoto odvětví emise ze všech pozemních zdrojů. Tím naléhavěji je třeba rychle omezit emise oxidů síry z lodní dopravy a v nejbližší době řešit i emise oxidů dusíku.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 3 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3d) Škodlivým účinkům na lidské zdraví, které s sebou nese znečištění ovzduší v přístavech a přilehlých městech, by se mělo zabránit tím, že se při manévrování lodí během jejich připlouvání a odplouvání použije palivo s maximálním obsahem síry 0,10 % hmotnostních.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Podle směrnice 1999/32/ES má Komise předložit Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění této směrnice a jakékoli návrhy změn, zejména pokud jde o snížení limitů pro obsah síry v lodním palivu v kontrolních oblastech emisí oxidů síry (SECA), s přihlédnutím k činnosti v rámci Mezinárodní námořní organizace (IMO).

(4) Podle směrnice 1999/32/ES má Komise předložit Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění této směrnice a jakékoli návrhy změn, zejména pokud jde o snížení limitů pro obsah síry v lodním palivu v kontrolních oblastech emisí oxidů síry (SECA), v souladu s činností Mezinárodní námořní organizace (IMO).

Odůvodnění

Snížení obsahu síry v lodních palivech určuje Mezinárodní námořní organizace; jedná se o významný úkol a nejvhodnější rozhodovací úrovní pro jeho uskutečnění je mezinárodní úroveň. Komise by ve svém návrhu měla trvat na významu mezinárodního rozměru, a je proto nutné, aby nevytvářela dojem, že činnost IMO je pouze podružná a je možné ji pozměnit bez předchozího uvědomění jiných stran na mezinárodní úrovni.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Je také důležité, aby Komise na základě zpráv členských států posoudila důsledky, jež pro odvětví námořní dopravy plynou ze splnění požadavků, a umožnila tak plánování příslušných doprovodných opatření na předcházejících úrovních, zejména prostřednictvím vypracování studií o dostupnosti paliv, jejich cenách, rizicích návratu k původním druhům dopravy a o dopadu této směrnice na všechny hospodářské subjekty v odvětví námořní dopravy. Výsledky těchto studií by umožňovaly vyjasnit návrhy Komise týkající se zavedení jejího souboru nástrojů do praxe, jak je uvedeno v pracovním dokumentu útvarů Komise ze dne 16. září 2011 nazvaném „Snížení emisí znečišťujících látek z námořní dopravy a soubor nástrojů pro udržitelnou vodní dopravu“*, a dále provádění opatření směřujících k vybudování udržitelné vodní dopravy.

 

_____________

 

*SEC (2011) 1052 v konečném znění.

Odůvodnění

Doprovodná opatření pravděpodobně zásadním způsobem podpoří adaptaci odvětví námořní dopravy: to je smyslem sdělení Komise COM(2011)441. Je třeba zabránit jakémukoliv omezování námořních služeb, a proto je naléhavě nutné zhodnotit důsledky této směrnice na předchozích úrovních z hlediska zajišťování souladu, tak aby bylo možné zvážit možná vhodná opatření navazující na návrh Komise o doprovodných opatřeních pro provozovatele v tomto odvětví.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b) Některé metody snižování oxidů síry mohou vytvářet odpad, zejména odpadní vody obsahující rtuť, selen a jiné stopové prvky, které mohou před vypuštěním odpadních vod vyžadovat odpovídající úpravu.

Komise by měla vydat pokyny pro harmonizovaný rozvoj zařízení pro příjem odpadu v přístavech Unie.

 

Odůvodnění

I když některé pračky oxidů síry mohou být při snižování emisí účinnými nástroji, mohou zároveň vytvářet odpad, který by se neměl do moří vypouštět. Komise by měla v přístavech EU podpořit rozvoj nezbytné infrastruktury pro přijímání a úpravu odpadních vod z těchto praček.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Revidovaná příloha VI úmluvy MARPOL přináší mimo jiné přísnější mezní hodnoty pro obsah síry v lodních palivech v oblastech SECA (1,00 % od 1. července 2010 a 0,10 % od 1. ledna 2015) a také v mořských oblastech mimo SECA (3,5 % od 1. ledna 2012 a v zásadě 0,50 % od 1. ledna 2020). Většina členských států je na základě svých mezinárodních závazků povinna vyžadovat, aby lodě od 1. července 2010 používaly v oblastech SECA paliva s maximálním obsahem síry 1,00 %. Pro zajištění souladu s mezinárodním právem a také pro zabezpečení řádného vynucování nových celosvětově zavedených norem pro obsah síry v Unii by ustanovení směrnice 1999/32/ES měla být sladěna s revidovanou přílohou VI úmluvy MARPOL. Pro zajištění minimální kvality paliva používaného v lodích k dosažení souladu buďto na základě paliva, nebo na základě technologie by lodní palivo s obsahem síry, který přesahuje obecnou normu 3,5 % hmotnostních, nemělo být povoleno k použití nebo uvádění na trh v Unii.

(6) Revidovaná příloha VI úmluvy MARPOL přináší mimo jiné přísnější mezní hodnoty pro obsah síry v lodních palivech v oblastech SECA (1,00 % od 1. července 2010 a 0,10 % od 1. ledna 2015) a také v mořských oblastech mimo SECA (3,5 % od 1. ledna 2012 a v zásadě 0,50 % od 1. ledna 2020). Většina členských států je na základě svých mezinárodních závazků povinna vyžadovat, aby lodě od 1. července 2010 používaly v oblastech SECA paliva s maximálním obsahem síry 1,00 %. Pro zajištění souladu s mezinárodním právem a rovných podmínek celosvětové soutěže a také pro zabezpečení řádného vynucování nových celosvětově zavedených norem pro obsah síry v Unii by ustanovení směrnice 1999/32/ES měla být přinejmenším sladěna s revidovanou přílohou VI úmluvy MARPOL. S ohledem na to, že je třeba zajistit, aby všechny členské státy měly skutečný a rovný přístup na vnitřní i mezinárodní trh, je velmi důležité uvědomit si problémy, s nimiž se některá průmyslová odvětví budou muset potýkat v případě, že v Unii budou zavedeny rozdílné hodnoty emisí síry. Důležité je rovněž důkladně sledovat situaci a hledat řešení, která by umožnila vytvořit minimální podmínky rovné soutěže. Pro zajištění minimální kvality paliva používaného v lodích k dosažení souladu buďto na základě paliva, nebo na základě technologie by lodní palivo s obsahem síry, který přesahuje obecnou normu 3,5 % hmotnostních, nemělo být povoleno k použití nebo uvádění na trh v Unii.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Osobní lodě jsou provozovány většinou v přístavech nebo v blízkosti pobřežních oblastí a jejich dopady na lidské zdraví a životní prostředí jsou významné. Tyto lodě jsou povinny používat lodní palivo se stejným maximálním obsahem síry, jaký platí v oblastech SECA (1,5 %). Vzhledem k tomu, že v oblastech SECA budou platit přísnější normy pro obsah síry, je použití stejných norem i pro osobní lodě odůvodněno potřebou zlepšit kvalitu ovzduší v okolí přístavů a pobřeží na územích mimo oblasti SECA. Zavedení nové normy pro oblasti SECA pro osobní lodě by však bylo o pět let odloženo, aby se předešlo možným problémům s dostupností paliv.

(7) Osobní lodě jsou provozovány většinou v přístavech nebo v blízkosti pobřežních oblastí a jejich dopady na lidské zdraví a životní prostředí jsou významné. Tyto lodě jsou povinny používat lodní palivo se stejným maximálním obsahem síry, jaký platí v oblastech SECA (1,5 %). Vzhledem k tomu, že v oblastech SECA budou platit přísnější normy pro obsah síry, je použití stejných norem i pro osobní lodě odůvodněno potřebou zlepšit kvalitu ovzduší v okolí přístavů a pobřeží na územích mimo oblasti SECA. Zavedení nové normy pro oblasti SECA pro osobní lodě by však bylo o pět let odloženo, aby se předešlo možným problémům s dostupností paliv. Tam kde by to mohlo mít zásadní negativní sociální dopady na místní společenství, která žijí na ostrovech v nejvzdálenějších regionech Unie a na území nebo části území Řecka, mohou dotčené členské státy odložit zavedení této normy o dalších nejvýše pět let, pokud jde o omezený počet osobních lodí provozujících linkovou dopravu mezi přístavy Unie za předpokladu, že jsou dodržovány příslušné standardy kvality ovzduší.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) V zájmu zajištění kvality ovzduší v členských státech, jejichž pobřeží není součástí oblastí SECA, by mělo vytvoření každé nové oblasti emisní kontroly probíhat na základě postupu IMO podle přílohy VI úmluvy MARPOL a mělo by se opírat o podloženou dokumentaci, založenou na environmentálních a hospodářských zdůvodněních a podpořenou vědeckými údaji.

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7b) V zájmu zajištění kvality ovzduší v členských státech, jejichž pobřeží není součástí oblastí SECA, a dosažení minimálních rovných podmínek pro toto odvětví v celé Unii by měl být stejný požadavek na kvalitu paliva rozšířen i na teritoriální moře členských států a na kontrolní oblasti znečištění, které nespadají do oblastí SECA.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 7 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7c) Za účelem usnadnění přechodu na nové technologie motorů, které by umožňovaly další výrazné snížení emisí v odvětví námořní dopravy, by Komise měla bezodkladně vypracovat komplexní strategii zavádění zkapalněného zemního plynu, která by umožňovala a podporovala používání lodních motorů na plynový pohon.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a) Je mimořádně důležité zabránit návratu k původním způsobům přepravy, protože rostoucí podíl zboží přepravovaného silniční dopravou by odporoval cílům, které si Unie stanovila v oblasti změny klimatu, a vedl by k větším dopravním zácpám.

Odůvodnění

Průměrné emise CO2 na t/km ze silniční nákladní dopravy jsou více než sedminásobné v porovnání s emisemi z námořní dopravy. Z tohoto důvodu by měla být přijata opatření, která zabrání tomu, aby kvůli vyšším cenám lodního paliva vyplývajícím z této směrnice došlo k přesunutí nákladní dopravy z moře na silnice. Hustější silniční doprava by také způsobovala zácpy a zvyšovala by hladinu hluku, což jsou problémy, které trápí evropské občany již nyní.

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11b) Kvůli nákladům na splnění nových požadavků na snížení emisí síry hrozí návrat k původním druhům dopravy, což je velkým problémem pro oblasti a průmyslová odvětví, která jsou na námořní dopravě vysoce závislá. Komise by měla zejména v členských státech sousedících s oblastmi SECA plně využívat stávající nástroje, jako je např. Marco Polo a TEN-T, k poskytování cílené pomoci v zájmu snížení rizika návratu k původním druhům dopravy na minimum. S ohledem na současnou hospodářskou situaci a možné dopady této směrnice by Komise měla do ledna 2015 navrhnout konkrétní opatření, která tomuto odvětví poskytnou hospodářskou a finanční pomoc na podporu ekologických námořních technologií a která zohlední především dostupnost paliv, jejich ceny, riziko návratu k původním druhům dopravy a dopad opatření této směrnice na všechny hospodářské subjekty v odvětví námořní dopravy.

Odůvodnění

Vyšší náklady na lodní palivo představují problém zejména pro zboží s velkým objemem v poměru k ceně, mimo jiné papír a rudy. Ačkoli projekty podporující zavedení zkapalněného zemního plynu nebo technologie využívající tzv. pračky plynu již lze financovat v rámci projektů Marco Polo nebo programu TENT-T Námořní dálnice, je třeba jejich podporu udržet a zintenzivnit, má-li se snížit riziko návratu k původním druhům dopravy na minimum.

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Měl by být usnadněn přístup k metodám snižování emisí. Tyto metody mohou zajistit snížení emisí přinejmenším rovnocenné nebo dokonce větší, než jakého lze dosáhnout použitím paliva s nízkým obsahem síry, za předpokladu, že nemají žádné významné negativní dopady na životní prostředí, jako jsou mořské ekosystémy, a že při jejich vývoji jsou dodrženy náležité schvalovací a kontrolní mechanismy. Kritéria pro použití metod snižování emisí by měla být stanovena buď Mezinárodní námořní organizací, s výhradou doplnění nebo změny v rozhodnutí Komise nebo, v případě neexistence aktů IMO, Evropskou komisí. V Unii by měly být přijaty již známé alternativní metody, například použití palubních systémů čištění spalin nebo směsi paliva a zkapalněného zemního plynu (LNG). Je důležité podporovat testování a vývoj nových metod snižování emisí.

(12) Měl by být usnadněn a formou pobídek podporován přístup k metodám snižování emisí. Tyto metody mohou zajistit snížení emisí přinejmenším rovnocenné nebo dokonce větší, než jakého lze dosáhnout použitím paliva s nízkým obsahem síry, za předpokladu, že nemají žádné významné negativní dopady na životní prostředí, jako jsou mořské ekosystémy, na emise CO2 a na lidské zdraví a že při jejich vývoji jsou dodrženy náležité schvalovací a kontrolní mechanismy. Kritéria pro použití metod snižování emisí by měla být stanovena buď Mezinárodní námořní organizací, s výhradou doplnění nebo změny v rozhodnutí Komise nebo, v případě neexistence aktů IMO, Evropskou komisí. V Unii by měly být přijaty již známé alternativní metody, například použití palubních systémů čištění spalin nebo směsi paliva a zkapalněného zemního plynu (LNG). Je důležité poskytovat podporu a finanční pomoc na testování a vývoj nových metod snižování emisí a zajistit jejich nákladovou účinnost a dostupnost v širokém měřítku, mj. s cílem předejít z ekologického hlediska kontraproduktivnímu přechodu z pobřežní plavby na silniční nákladní dopravu.

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a) Používáním zkapalněného zemního plynu (LNG) se téměř odstraní emise síry. V roce 2014 se souběžně s další revizí Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS) očekávají nové předpisy pro lodě poháněné LNG. Členské státy by měly věnovat mimořádnou pozornost zajištění bezpečnosti a dostupnosti těchto lodí, jakož i bezpečnosti tankování, a současně zabránit tomu, aby revidovaná úmluva SOLAS vytvářela zbytečné překážky pro používání LNG. Komise by měla v co nejširší míře využívat evropské finanční prostředky, např. z programu Marco Polo, na podporu používání LNG s nízkým obsahem síry jako lodního paliva. Členské státy by měly k tomuto vývoji přispět zvláštními daňovými opatřeními pro majitele lodí, kteří investují do používání LNG nebo do vývoje a používání praček plynů.

Odůvodnění

Při revizi přílohy VI Mezinárodní úmluvy o zabránění znečištění z lodí (MARPOL) je důležité zohlednit nabyté zkušenosti (úmluva byla schválena již v roce 2008, avšak Komise předložila svůj návrh bezmála o tři roky později a některé členské státy následně obsah úmluvy zpochybnily). Členské státy by jako členové IMO (na rozdíl od Komise) měly zajistit, aby nové předpisy o LNG podporovaly používání tohoto čistějšího zdroje paliva, aniž by byly zanedbány bezpečnostní normy. Měla by být vzata v potaz bezpečnostní pravidla pro tankovací operace a dostupnost tankovacích zařízení.

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12b) Členské státy mohou jako alternativní řešení pro omezení emisí usnadnit kotvícím plavidlům využívání pobřežních systémů elektřiny místo energie vyráběné na lodi.

Pozměňovací návrh   21

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 12 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12c) S cílem podpořit brzké přijetí metod snižování emisí, které by umožňovaly dosáhnout přinejmenším stejného snížení emisí síry, jaké je stanoveno v této směrnici, je třeba podporovat alternativní metody, jako je používání palubních systémů čištění spalin a technologie využívající zkapalněného zemního plynu (LNG), a to vhodnými finančními pobídkami ze strany Unie a členských států.

Pozměňovací návrh   22

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 12 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12d) Členské státy by rovněž měly využít mechanismy, jako jsou odstupňované poplatky a sazby za kilometr založené na emisních vlastnostech, než vstoupí v platnost globální požadavek maximálního obsahu síry v palivu ve výši 0,50 %.

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 12 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12e) Je třeba požadovat, aby členské státy na odpadní vody ze systémů čištění spalin v přístavech uplatňovaly politiky „bez zvláštního poplatku“, a zajistily tak řádné zpracování všech odpadů vzniklých využíváním alternativních metod snižování emisí.

Pozměňovací návrh   24

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 12 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12f) Při zavádění finančních pobídek podporujících metody snižování emisí, které docílí přinejmenším stejného snížení, jakého lze dosáhnout používáním paliv s nízkým obsahem síry, by členské státy měly zohlednit investice vynaložené před 5. červencem 2011 pod podmínkou, že vybavení splňuje kritéria IMO, a to do doby, než Komise přijme dodatečná kritéria.

Pozměňovací návrh   25

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 12 g (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12g) V zájmu toho, aby investiční rozhodnutí byla přijímána s dostatečným časovým předstihem, by pobídky měly podporovat včasné přizpůsobení. Pokud se má předejít možnému riziku přechodu na jiné druhy dopravy a omezit konkurenční znevýhodnění, je nutné, aby členské státy pro uplatňování nových požadavků týkajících se používání paliva s nízkým obsahem síry zavedly programy financování.

Pozměňovací návrh   26

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 12 h (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12h) Alternativní metody snižování emisí, jako jsou plynové pračky, by mohly vytvářet odpad, který by se neměl vypouštět do moře. Komise by proto měla schválit jednotné pokyny, které zajistí řádné zpracování veškerého takového odpadu.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 12 i (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12i) Členské státy by měly zajistit dostupnost a vyváženou distribuci paliva odpovídajícího požadavkům v pravidlu 18 revidované přílohy VI k úmluvě MARPOL.

Pozměňovací návrh   28

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 12 j (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12j) Vzhledem k potížím, které členské státy zaznamenávají při plnění cílů stanovených pro kvalitu ovzduší právními předpisy Unie, a k přetrvávajícím rozdílům mezi těmito cíli a doporučeními Světové zdravotnické organizace by Komise měla být nápomocna při přípravě nezbytné analýzy žádosti, jež má být předložena u IMO, o vymezení dodatečných evropských mořských oblastí jako oblastí SECA, konkrétně v oblasti Středozemního moře, severovýchodního Atlantiku (včetně Irského moře) a Černého moře. Komise by rovněž měla prozkoumat výhody vymezení evropských mořských oblastí jako kontrolních oblastí emisí NOx.

Pozměňovací návrh   29

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Aby bylo možné určit datum použití mezní hodnoty obsahu síry 0,50 %, vymezit nové oblasti SECA, schválit nové alternativní metody snižování emisí a vytvořit vhodné podmínky pro jejich použití, zajistit vhodné sledování obsahu síry v palivech a harmonizovaný obsah a formát zpráv členských států a přizpůsobit ustanovení směrnice vědeckému a technickému pokroku, měla by na Komisi být přenesena pravomoc přijímat v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie akty, pokud jde o určení data, od něhož by měl v Unii platit maximální obsah síry v palivu ve výši 0,50 % hmotnostních, vymezení nových oblastí SECA na základě rozhodnutí IMO, schvalování nových metod snižování emisí, na něž se nevztahuje směrnice Rady 96/98/ES a stanovení, doplnění či změnu podmínek pro jejich použití, stanovení způsobů odběru vzorků a sledování emisí a obsah a formát zprávy a změny čl. 2 bodů 1, 2, 3, 3a, 3b a 4 nebo čl. 6 odst. 1 písm. a) a odst. 2 s přihlédnutím k vědeckému a technickému pokroku a případně aktům IMO. Zejména je důležité, aby Komise provedla vhodné konzultace během přípravných prací, a to i na odborné úrovni. Komise by při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci měla zajistit souběžné, včasné a vhodné předání příslušných dokumentů Evropskému parlamentu a Radě.

(13) Aby bylo možné vymezit nové oblasti SECA, schválit nové alternativní metody snižování emisí a vytvořit vhodné podmínky pro jejich použití, zajistit vhodné sledování obsahu síry v palivech a harmonizovaný obsah a formát zpráv členských států a přizpůsobit ustanovení směrnice vědeckému a technickému pokroku, měla by na Komisi být přenesena pravomoc přijímat v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie akty, pokud jde o vymezení nových oblastí SECA na základě rozhodnutí IMO, schvalování nových metod snižování emisí, na něž se nevztahuje směrnice Rady 96/98/ES a stanovení, doplnění či změnu podmínek pro jejich použití, stanovení způsobů odběru vzorků a sledování emisí a obsah a formát zprávy a změny čl. 2 bodů 1, 2, 3, 3a, 3b a 4 nebo čl. 6 odst. 1 písm. a) a odst. 2 s přihlédnutím k vědeckému a technickému pokroku a případně aktům IMO. Zejména je důležité, aby Komise provedla vhodné konzultace během přípravných prací, a to i na odborné úrovni. Komise by při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci měla zajistit souběžné, včasné a vhodné předání příslušných dokumentů Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh   30

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a) S ohledem na globální rozměr environmentální politiky a emisí z lodní dopravy vybízí tato směrnice Unii a její členské státy, aby na půdě IMO aktivně prosazovaly vytvoření jednotných emisních norem pro všechny světové námořní oblasti.

Pozměňovací návrh   31

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 2 – písm. -a (nové)

Směrnice 1999/32/ES

Čl. 2 – bod 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a) Bod 3 se nahrazuje tímto:

 

„3. „lodním palivem“ kapalné palivo vyrobené z ropy, včetně biopaliv, určené pro použití na palubě plavidla, případně používané na palubě plavidla, včetně paliv definovaných v normě ISO 8217. Zahrnuje všechna kapalná paliva vyrobená z ropy používaná na palubě plavidel vnitrozemské plavby nebo rekreačních plavidel podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje a podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES ze dne 16. června 1994 sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel, v případě, že se tato plavidla nacházejí na moři;“

Odůvodnění

Používání biopaliv je dnes již technicky možné a tato paliva jsou dostupná rovněž pro plavidla. V textu směrnice by proto mělo být jednoznačně uvedeno, že povoleno je i používání biopaliv.

Pozměňovací návrh   32

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 1999/32/ES

Článek 3 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby na jejich území nebyly používány nebo uváděny na trh plynové oleje, pokud jejich obsah síry překračuje 3,5 % hmotnostních.

Členské státy zajistí, aby na jejich území nebyla používána nebo uváděna na trh lodní paliva, pokud jejich obsah síry překračuje 3,5 % hmotnostních, s výjimkou paliv dodávaných do lodí, které používají metody snižování emisí podle článku 4c s uzavřenými systémy.

Pozměňovací návrh   33

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 6 – písm. b

Směrnice 1999/32/ES

Čl. 4 a – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tento odstavec se vztahuje na všechna plavidla všech vlajek včetně plavidel, jež zahájila plavbu mimo území Unie.

Tento odstavec se vztahuje na všechna plavidla všech vlajek včetně plavidel, jež zahájila plavbu mimo území Unie, aniž jsou dotčeny výjimky uvedené v příloze VI úmluvy MARPOL.

Pozměňovací návrh   34

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 6 – písm. b

Směrnice 1999/32/ES

Čl. 4 a – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy mohou přijmout finanční opatření ve prospěch odvětví či jejich dílčích oblastí, u nichž bude stanoveno, že jim v důsledku uplatňování požadavků stanovených v čl. 4a odst. 1 písm. b) hrozí hospodářské potíže a že jim mají být nahrazeny náklady spojené s uplatňováním těchto požadavků.

 

Komise přijme nejpozději do konce roku 2013 pokyny k platným pravidlům státní podpory, jimiž se budou členské státy v tomto ohledu řídit.

Odůvodnění

Dodržování nižších mezních hodnot pro obsah síry v lodních palivech povede ke značnému zvýšení cen nákladní námořní dopravy, což bude mít vážný negativní dopad na konkurenceschopnost průmyslových odvětví, která jsou na službách námořní dopravy závislá. Členské státy sousedící s oblastmi SECA musí mít možnost kompenzovat formou státních dotací náklady podnikům, které se účastní celosvětové hospodářské soutěže a které ponesou vysoké náklady spojené s předpisy regulujícími obsah síry.

Pozměňovací návrh  35

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 6 – písm. c

Směrnice 1999/32/ES

Čl. 4 a – odst. 1 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1a. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby nebyla používána lodní paliva v oblastech jejich teritoriálních moří, výlučných ekonomických zónách a kontrolních zónách znečištění v případě, že hmotnostní obsah síry v těchto palivech přesahuje:

 

1a. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby nebyla používána lodní paliva v oblastech jejich teritoriálních moří, výlučných ekonomických zónách a kontrolních zónách znečištění v případě, že hmotnostní obsah síry v těchto palivech přesahuje:

 

a) 3,50 % od 1. ledna 2012;

a) 3,50 % od 1. ledna 2012;

b) 0,50 % od 1. ledna 2020.

b) 0,50 od 1. ledna 2015.

 

ba) 0,10 % od 1. ledna 2020.

Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 9a této směrnice, pokud jde o datum, od kterého se normy obsahu síry stanovené v písmenu b) tohoto odstavce použijí. Na základě posouzení Mezinárodní námořní organizace ohledně dostupnosti lodního paliva, které bude splňovat maximální obsah síry v palivu ve výši 0,50 % hmotnostních, na něž odkazuje pravidlo 14 odst. 8 přílohy VI úmluvy MARPOL, je tímto dnem 1. leden 2020 nebo 1. leden 2025.

 

Tento odstavec se vztahuje na všechna plavidla všech vlajek včetně plavidel, jež zahájila plavbu mimo území Evropské unie, aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 4 a článek 4b.

Tento odstavec se vztahuje na všechna plavidla všech vlajek včetně plavidel, jež zahájila plavbu mimo území Evropské unie, aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 4 a článek 4b.

Pozměňovací návrh   36

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 6 – písm. d

Směrnice 1999/32/ES

Čl. 4 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 9a této směrnice, pokud jde o vymezení námořních oblastí jako kontrolních oblastí emisí oxidů síry na základě rozhodnutí IMO v souladu s pravidlem 14 odst. 3 bodem 2 přílohy VI úmluvy MARPOL.

Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 9a této směrnice, pokud jde o vymezení námořních oblastí jako kontrolních oblastí emisí oxidů síry v souladu s vymezením IMO v souladu s pravidlem 14 odst. 3 bodem 2 přílohy VI úmluvy MARPOL.

Pozměňovací návrh   37

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 6 – písm. e

Směrnice 1999/32/ES

Čl. 4 a – odst. 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. V případě nedodržení mezních hodnot stanovených v odstavcích 1, 1a a 4 a po prošetření všech dokladů jsou orgány vykonávající státní přístavní inspekci oprávněny dotyčnou loď zadržet, dokud nebude ve věci porušení právních předpisů zjednána náprava.

 

Plavidla, která nesplňují normy, musí vyprázdnit svůj zásobník a bude jim uložena pokuta za každý den nedodržení daného právního předpisu.

 

Členské státy mohou přijmout rovněž dodatečná donucovací opatření v souladu s mezinárodním námořním právem.

Pozměňovací návrh   38

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 6 – písm. e

Směrnice 1999/32/ES

Čl. 4 a – odst. 4 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b. Odchylně od odstavců 4 a 4a, pokud by dodržení mezních hodnot uvedené v odstavci 4 vedlo k zásadním negativním sociálním dopadům na místní společenství, která žijí na ostrovech v nejvzdálenějších regionech Unie a na území nebo části území Řecka, mohou dotčené členské státy odložit lhůtu uvedenou v tomto odstavci o nejvýše pět let, pokud jde o omezený počet osobních lodí provozujících liniovou dopravu mezi přístavy Unie za předpokladu, že jsou dodržovány příslušné standardy kvality ovzduší.

 

Členské státy, které hodlají této možnosti využít, sestaví seznam plavidel a tras způsobilých k uplatnění této výjimky a předloží ho Komisi ke schválení. Dotčené členské státy schválený seznam zveřejní.

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 6 – písm. e

Směrnice 1999/32/ES

Čl. 4 a – odst. 4 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4c. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby osobní lodě plující do kteréhokoli přístavu Unie nebo z něj nepoužívaly v jejich teritoriálních mořích a kontrolních zónách znečištění, které nespadají do kontrolní oblasti emisí oxidů síry, lodní paliva, jejichž obsah síry bude od 1. ledna 2015 překračovat 0,10 % hmotnostních.

 

Tento odstavec se vztahuje na všechna plavidla všech vlajek včetně plavidel, jež zahájila plavbu mimo území Unie.

Pozměňovací návrh   40

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 7

Směrnice 1999/32/ES

Čl. 4 b – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Počínaje 1. lednem 2015 přijmou členské státy všechna nezbytná opatření k tomu, aby obsah síry v lodních palivech používaných na lodích provozovaných v rámci vnitrozemské plavby, na teritoriálních mořích Unie a na všech lodích kotvících v přístavech Unie odpovídal hodnotám uvedeným v čl. 4 odst. 2 směrnice 98/70/ES.

Odůvodnění

Za stávajícího režimu platí pro zaoceánské lodě a lodě provozované v rámci vnitrozemské plavby rozdílné mezní hodnoty obsahu síry, a to i přesto, že proplouvají ústím téže řeky. Tento nedostatek je třeba napravit a mezní hodnoty platné pro zaoceánská plavidla musí odpovídat ustanovením vztahujícím se na vnitrozemskou plavbu a nesilniční pojízdné stroje, v současnosti uplatňovaným na základě směrnice EU o jakosti paliva. Vzhledem k dopadům emisí z lodí (zejména částic) na zdraví místních obyvatel a vzhledem k hustotě obyvatelstva v pobřežních regionech je nutné přijmout opatření ke snížení znečištění místního ovzduší. Obdobné sirné normy pro pobřežní a vnitrozemskou plavbu jsou odůvodněny potřebou zlepšovat kvalitu ovzduší v okolí přístavů a pobřežních oblastí.

Pozměňovací návrh   41

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 7

Směrnice 1999/32/ES

Článek 4 b a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4ba

 

Dostupnost lodních paliv

 

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění dostupnosti a vyvážené distribuce lodních paliv:

 

– u nichž obsah síry nepřekročí 0,10 % od 1. ledna 2015;

 

– u nichž obsah síry nepřekročí 0,50 % od 1. ledna 2015;

 

2. Odstavec 1 nevylučuje zavedení těchto opatření k dřívějšímu datu.

Pozměňovací návrh   42

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 7

Směrnice 1999/32/ES

Článek 4 b b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4bb

 

Rovnocenné alternativy

 

Vláda členského státu může povolit jakýkoli doplněk, materiál, přístroj nebo zařízení určené k montáži na loď nebo jiný postup, alternativní topný olej nebo metodu zajištění souladu používanou jako alternativu lodního paliva s nízkým obsahem síry, jež splňuje požadavky stanovené v této směrnici, pokud takový doplněk, materiál, přístroj nebo zařízení nebo jiný postup, alternativní topný olej nebo metoda zajištění souladu bude z hlediska snižování emisí přinejmenším tak účinná, jak vyžaduje tato směrnice, včetně veškerých norem zmiňovaných v článcích 4a a 4b.

Odůvodnění

Pravidlo 4 přílohy VI úmluvy MARPOL o rovnocennosti zahrnuje netechnické či provozní postupy, jimiž mohou být přijaty alternativní metody zajištění souladu. Tato možnost by měla být zahrnuta do revidované směrnice EU, aby se povzbudil rozvoj a investice do inovativních technologií.

Pozměňovací návrh   43

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 7

Směrnice 1999/32/ES

Čl. 4 c – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Na lodích používajících metody snižování emisí uvedené v odstavci 1 se nepřetržitě dosahuje snížení emisí oxidu siřičitého, které je přinejmenším rovnocenné snížení, jejž by bylo dosaženo použitím lodních paliv, která splňují požadavky článků 4a a 4b. Emise oxidu siřičitého vyplývající z použití metod snižování emisí nesmí překročit mezní hodnoty stanovené v příloze 1.

2. Na lodích používajících metody snižování emisí uvedené v odstavci 1 se dosahuje snížení emisí oxidu siřičitého, které je přinejmenším rovnocenné snížení, jejž by bylo dosaženo použitím lodních paliv, která splňují požadavky článků 4a a 4b.

Odůvodnění

Vypuštěním výrazu „nepřetržitě“ by bylo zajištěno, že pračky plynů, které mohou být dočasně v rozporu s normou, budou na základě této směrnice stále povoleny. Vypuštění tohoto výrazu by rovněž umožnilo využívat některé další metody dosahování shody, jako je určování střední hodnoty. Průmysl v některých zeměpisných oblastech, kde to má největší smysl, jako je například severoamerická oblast emisní kontroly, aktivně zkoumá, zda lze určování střední hodnoty uplatňovat v praxi. Všechny alternativní metody dosahování shody nebudou umožňovat „nepřetržité“ snižování emisí, avšak jejich celkové dopady na životní prostředí a zdraví budou v souladu s definicí rovnocenné, nebo dokonce lepší než výsledky dosažené používáním vyhovujícího paliva. Evropský parlament by měl zajistit, aby EU nedopatřením nezavřela dveře dalšímu hledání inovativních řešení. Poslední větu je z článku 4c nutno vypustit, protože se týká pouze používání systémů čištění spalin, a bylo by ji proto vhodnější vložit do příslušného oddílu tabulky v příloze 2.

Pozměňovací návrh   44

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 7

Směrnice 1999/32/ES

Čl. 4 c – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Členské státy podporují jako alternativní řešení pro snižování emisí, aby kotvící plavidla používala pobřežní systémy pro dodávky elektřiny.

Pozměňovací návrh   45

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 7

Směrnice 1999/32/ES

Čl. 4 c – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Členské státy zajistí, aby přístavní orgány do přístavního poplatku či jiných poplatků zahrnuly veškeré náklady na přijetí, zpracování a odstranění odpadních vod ze systémů čištění spalin v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/59/ES* ze dne 27. listopadu 20001 o přístavních zařízeních pro příjem lodního odpadu a zbytků lodního nákladu, bez ohledu na to, zda při tomto procesu vznikne odpad či nikoli.

 

__________________

 

1 Úř. věst. L 332, 28.12.2000, s. 81.

Pozměňovací návrh   46

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 7

Směrnice 1999/32/ES

Čl. 4 c – odst. 3 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b. Vnitrostátní podpora zavádění palubních systémů čištění spalin objednaných před 31. prosincem 2013 se považuje za slučitelnou s pravidly vnitřního trhu ve smyslu článku 107 SFEU.

Pozměňovací návrh   47

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 7

Směrnice 1999/32/ES

Čl. 4 c – odst. 4 – pododstavec 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 9a ve věci:

Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 9a a v souladu s příslušnými normami a nástroji IMO ve věci:

Odůvodnění

Znění by mohlo vyvolávat představu, že je Komise zmocněna přijmout prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci opatření, která mohou být v rozporu s rozhodnutími IMO. Je však nezbytné zachovat naprostý soulad s přílohou VI úmluvy MARPOL, jelikož rozdíly v rámci EU ohledně metod snižování emisí by mohly vyústit v situaci, kdy by nebyly podporovány alternativy k používání paliv s nízkým obsahem síry, což je důležitý aspekt směrnice.

Pozměňovací návrh   48

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 8 a (nový)

Směrnice 1999/32/ES

Článek 4 e a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8a. Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 4ea

 

Dostupnost topného oleje

 

Aniž by byla dotčena ustanovení článků 3 a 4:

 

1. Pokud členský stát zjistí, že loď nesplňuje normy pro vyhovující topné oleje stanovené v této směrnici, má příslušný orgán tohoto členského státu právo požadovat, aby loď:

 

a) předložila záznamy opatření, jež byla přijata ve snaze zajistit soulad; a dále

 

b) poskytla doklady o tom, že se pokusila nakoupit vyhovující topný olej v množství odpovídajícím jejímu plánu plavby, že se v případě, že nebyl v plánovaném místě dostupný, pokusila najít alternativní zdroje tohoto topného oleje a že přes veškerou její snahu získat vyhovující topný olej jej nebylo možné koupit.

 

2. Tato loď se nemusí odchýlit od zamýšlené trasy nebo zbytečně cestu odložit kvůli tomu, aby splnila předpisy.

 

3. Členský stát může upustit od kontrolních opatření, pokud je loď schopna doložit, že se v dobré víře pokusila získat vyhovující palivo, a poskytne informace stanovené v odstavci 1.

 

4. Pokud loď nemůže nakoupit vyhovující topný olej, ohlásí to své správě a příslušnému orgánu dotyčného přístavu určení.

 

5. Případy, kdy loď předložila doklady o nedostupnosti vyhovujícího topného oleje, oznámí členské státy Komisi.

 

6. Tyto doklady se zohlední při vymáhání této směrnice.“

Pozměňovací návrh   49

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 9 – písm. a

Směrnice 1999/32/ES

Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou všechna nezbytná opatření k tomu, aby odběrem vzorků kontrolovaly, zda obsah síry v používaných palivech je v souladu s články 3, 3a, 4, 4a a 4b. Odběr vzorků začne dnem, ke kterému vstoupí v platnost daná mezní hodnota maximálního obsahu síry v palivech. Musí se provádět dostatečně často a takovým způsobem, aby vzorky reprezentovaly zkoumané palivo a v případě lodního paliva palivo, které plavidla používají v dotyčných mořských oblastech a přístavech.

Členské státy přijmou všechna nezbytná opatření k tomu, aby odběrem vzorků kontrolovaly, zda obsah síry v používaných palivech je v souladu s články 3, 3a, 4, 4a a 4b. Odběr vzorků začne dnem, ke kterému vstoupí v platnost daná mezní hodnota maximálního obsahu síry v palivech. Musí se provádět pravidelně, dostatečně často, v dostatečném množství a takovým způsobem, aby vzorky reprezentovaly zkoumané palivo a v případě lodního paliva palivo, které plavidla čerpají a používají v dotyčných mořských oblastech a přístavech.

Pozměňovací návrh   50

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 9 – písm. a

Směrnice 1999/32/ES

Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) odebrání vzorků a jejich analýza pro ověření toho, že lodní palivo určené pro spalování na palubě lodi je používáno v souladu s pokyny, které vytvoří IMO;

Pozměňovací návrh   51

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 10 – písm. c a písm. c a (nové)

Směrnice 1999/32/ES

Čl. 7 – odstavce 2 a 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(c) odstavce 2 a 3 se zrušují;

c) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

 

2. Na základě, mimo jiné,

 

() výročních zpráv předkládaných podle odstavců 1 a 1a,

 

b) pozorovaného vývoje kvality ovzduší, acidifikace, nákladů na palivo a přechodu na jiné dopravní prostředky,

 

c) pokroku při snižování emisí oxidu siřičitého a oxidů dusíku z lodí dosaženého prostřednictvím mechanismů IMO na základě podnětů Unie v této oblasti

 

předloží Komise do 31. prosince 2013 Evropskému parlamentu a Radě zprávu, kterou případně doplní legislativními návrhy. Komise ve své zprávě zváží:

 

– případné dopady uplatňování rozdílných emisních norem v Unii na vnitřní trh, zejména na konkurenceschopnost;

 

– určení dodatečných oblastí kontroly emisí oxidů síry a emisí oxidů dusíku;

 

– jakostní normy pro lodní topné oleje v souladu s normami, které se vztahují na směrnici 98/70/ES;

 

– dodatečná nebo alternativní doplňková opatření na další snížení emisí z lodí.“

 

ca) odstavec 3 se zrušuje.

Pozměňovací návrh   52

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 10 – písm. c b (nové)

Směrnice 1999/32/ES

Čl. 7 – odstavce 2 a a 2 b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb) doplňují se odstavce 2a a 2b, které znějí:

 

„2a. Komise provede posouzení dopadů této směrnice a do konce roku 2012 navrhne soubor kompenzačních opatření pro zmírnění jejích nepříznivých dopadů na průmyslová odvětví lodní dopravy v rámci celé Unie.

 

2b. Jestliže se IMO rozhodne před 1. lednem 2015 změnit přílohu VI úmluvy MARPOL, Komise automaticky předloží nový návrh na začlenění této změny do práva Unie.“

Pozměňovací návrh   53

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 13

Směrnice 1999/32/ES

Čl. 9 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Přenesená pravomoc uvedená v čl. 4a odst. 1a a 2, čl. 4c odst. 4, čl. 6 odst. 1, čl. 7 odst. 1a a čl. 7 odst. 4 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [data vstupu této směrnice v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 4a odst. 2, čl. 4c odst. 4, čl. 6 odst. 1, čl. 7 odst. 1a a 4 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [data vstupu této směrnice v platnost].

Pozměňovací návrh   54

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 13

Směrnice 1999/32/ES

Čl. 9 a – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 4a odst. 1a a 2, čl. 4c odst. 4, čl. 6 odst. 1, čl. 7 odst. 1a a čl. 7 odst. 4 kdykoli zrušit. Rozhodnutí o zrušení ukončuje přenesení pravomocí uvedených v daném rozhodnutí. Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem následujícím po zveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Rozhodnutí nemá vliv na platnost žádných aktů v přenesené pravomoci, které jsou již v platnosti.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 4a odst. 2, čl. 4b odst. 3a, čl. 4c odst. 4,  čl. 6 odst. 1 a čl. 7 odst. 1a a 4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí uvedených v daném rozhodnutí. Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem následujícím po zveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Rozhodnutí nemá vliv na platnost žádných aktů v přenesené pravomoci, které jsou již v platnosti.

Odůvodnění

S ohledem na zajištění souladu s ostatními částmi textu.

Pozměňovací návrh   55

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 13

Směrnice 1999/32/ES

Čl. 9 a – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4a odst. 1a a 2, čl. 4c odst. 4, čl. 6 odst. 1, čl. 7 odst. 1a a čl. 7 odst. 4 vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament a Rada nevysloví ve lhůtě dvou měsíců od oznámení aktu Evropskému parlamentu a Radě námitky nebo pokud Evropský parlament a Rada před uplynutím této lhůty Komisi informují, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4a odst. 2, čl. 4c odst. 4, čl. 6 odst. 1, čl. 7 odst. 1a odst. 4 vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament a Rada nevysloví ve lhůtě tří měsíců od oznámení aktu Evropskému parlamentu a Radě námitky nebo pokud Evropský parlament a Rada před uplynutím této lhůty Komisi informují, že námitky nevysloví. Na žádost Evropského parlamentu nebo Rady bude tato lhůta prodloužena o tři měsíce.

Pozměňovací návrh   56

Návrh směrnice – pozměňující akt

Příloha

Směrnice 1999/32/ES

Příloha 2 – odst. 2 – odrážka 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

řádně doloží, že odpady vypouštěné do moře, včetně uzavřených přístavů, přístavišť a ústí řek nemají žádný významný negativní dopad na lidské zdraví a životní prostředí a nepředstavují pro ně rizika.“

řádně doloží, že odpadní vody, včetně odpadních vod splňujících požadavky na odpadní vody uložené rezolucí IMO MEPC.184(59), vypouštěné do moře, včetně uzavřených přístavů, přístavišť a ústí řek nemají žádný významný negativní dopad na lidské zdraví a životní prostředí a nepředstavují pro ně rizika.“

  • [1]               Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh Komise

Hlavním cílem tohoto návrhu je zavést horní hranice na obsah síry v lodních palivech, které v roce 2008 odsouhlasila Mezinárodní námořní organizace (IMO).

Jedná se pravděpodobně o nejdůležitější zdravotní reformu tohoto volebního období. Odhaduje se, že látky z lodí znečišťující ovzduší mají v současné době na svědomí přibližně 50 000 předčasných úmrtí v Evropě ročně.

Mezní hodnoty síry uvedené v příloze VI k úmluvě Mezinárodní námořní organizace MARPOL jsou v kontrolních oblastech emisí síry (oblastech SECA) stanoveny na 0,1 % s platností od roku 2015 a v ostatních mořských oblastech na 0,5 % s platností od roku 2020. Tyto hodnoty byly ratifikovány zeměmi s 85% podílem světové lodní nosnosti.

Evropskými oblastmi SECA jsou Severní moře, Lamanšský průliv a Baltské moře. Kontrolními oblastmi emisí byla vymezena i obě pobřeží USA a Kanady o šířce 200 mílí. Mezní hodnota síry v oblastech SECA činí v současné době 1 %. Palivo používané na otevřeném moři může do roku 2011 obsahovat až 4,5 % síry, poté je její podíl stanoven na 3,5 % s platností do roku 2019.

Oxidy síry a oxidy dusíku vypouštějí do vzduchu sekundární částice ohrožující lidské zdraví. Snížení emisí z lodí umožní v řadě členských států dosáhnout standardů kvality ovzduší.

Nepodaří-li se emise oxidů síry z lodí snížit, překročí tyto emise v mořských oblastech EU do konce tohoto desetiletí kombinované emise z oblastí pevniny EU. Hodnota těchto emisí pocházejících z pevniny byla ve svém vrcholu snížena o 90 % a o 72 % mezi lety 1990 a 2008.

Nejvyšší povolený obsah síry v palivu pro pozemní vozidla činí 10 ppm, tedy stokrát méně, než je mezní hodnota, která vstoupí v platnost v oblastech SECA v roce 2015.

V souladu s dohodou v organizaci IMO by bylo rovněž možné snížit emise z lodí alternativním způsobem. K čištění spalin mohou sloužit odlučovače, které fungují na stejném principu jako zařízení, která se používají již desítky let k čištění oxidů síry od spalin vznikajících v pozemních továrnách a elektrárnách. Rovněž lze použít zkapalněný zemní plyn (LNG).

Všechny tyto metody snižování emisí oxidů síry rovněž snižují emise oxidů dusíku a elementárního uhlíku (sazí). Oxidy dusíku znečišťují ovzduší a způsobují kyselé deště, ale rovněž eutrofizaci ve vodě a na pevnině, elementární uhlík se podílí na oteplování planety.

Podle odhadů se používáním odlučovačů k čištění spalin podaří omezit náklady na snižování emisí alespoň o polovinu v případě, že loď se bude pohybovat převážně v oblastech SECA. Očekává se, že s rozšířením nezbytné palivové infrastruktury v přístavech nalezne LNG široké uplatnění jako palivo pro nové lodě.

Podle odhadů Komise přesahuje peněžní hodnota přínosů pro lidské zdraví, kterých lze docílit, náklady na snižování emisí z lodí o faktor mezi 2 a 25. Komise totiž předpokládá, že peněžní hodnota přínosů pro lidské zdraví by činila 8 až 16 miliard EUR, zatímco náklady na snižování emisí by se mohly pohybovat mezi 0,6 a 3,7 miliardy EUR.

Peněžní hodnota přínosu pro životní prostředí nebyla dosud vyčíslena, avšak například ve Finsku by se objem kyselých dešťů ve srovnání se stávajícími hodnotami snížil o 60 %.

Stávající směrnice o obsahu síry v lodních palivech obsahuje kromě mezních hodnot, na nichž se již dříve shodla IMO, mezní hodnoty pro síru u lodí kotvících v přístavu (0,1 %) a u plavidel provozujících pravidelnou přepravu cestujících (1,5 %). Poslední z výše zmíněných hodnot je stejná jako první mezní hodnota pro oblasti SECA, na níž se shodla IMO.

Komise navrhuje, aby se nová mezní hodnota pro obsah síry ve výši 0,1 % platná pro oblasti SECA vztahovala rovněž na všechna osobní plavidla plující pravidelně do jakýchkoli přístavů EU, přičemž tato hodnota by vstoupila v platnost až v roce 2020.

Návrhy zpravodajky na změny návrhu Komise

Zpravodajka vítá a podporuje hlavní body návrhu Komise a zdůrazňuje, že mezní hodnoty odsouhlasené v IMO vstoupí v platnost v každém případě, i pokud nebude přijata žádná směrnice. Směrnice by nicméně mohla v EU objasnit a standardizovat uplatňování a monitorování mezních hodnot odsouhlasených v rámci IMO, rovných podmínek pro hospodářskou soutěž, usnadnit přechodné období a podpořit inovace.

Přechod na přísnější stropy obsahu síry a uplatňování hodnoty ve výši 0,1 % i v jiných oblastech, než jsou evropské oblasti SECA, by přinesl významné výhody pro lidské zdraví a životní prostředí nákladově efektivním způsobem.

Zpravodajka proto podporuje návrh Komise, aby strop obsahu síry v hodnotě 0,1 % byl rozšířen i na plavidla provozující pravidelnou přepravu cestujících. Nicméně navrhuje, aby tato mezní hodnota vstoupila v platnost v roce 2015, tedy ve stejnou dobu jako v oblastech SECA.

Zpravodajka rovněž navrhuje, aby se strop pro obsah síry ve výši 0,1 % vztahoval na všechna teritoriální moře členských států EU až do vzdálenosti 12 námořních mil od jejich pobřeží. Jinými slovy strop, který musí být v současné době dodržován v přístavech EU, by byl rozšířen na teritoriální moře.

Tyto změny by umožnily dosáhnout významných přínosů pro lidské zdraví a životní prostředí a vytvořit rovné podmínky v souvislosti s dopady reformy na náklady.

Podíl emisí oxidů síry z lodní dopravy v členských státech EU, jejichž pobřeží leží částečně či plně v oblastech SECA, činí: Dánsko 39 %, Nizozemsko 31 %, Švédsko 25 %, Spojené království a Francie 18 % a Belgie 13 %. Vysoké hodnoty nicméně vykazuje i řada jiných zemí, které nejsou součástí oblastí SECA: Irsko 21 %, Portugalsko 20 %, Itálie a Španělsko 15 %. Podíl některých ostrovů a pobřeží ve Středozemním moři činí více než 20 %, v některých případech dokonce více než 30 %.

Zpravodajka navrhuje, aby Komise do konce roku 2013 zvážila zřízení nových oblastí s omezeným množstvím emisí v evropských mořích a zavedení metod na další snížení emisí, informovala v této věci Parlament a Radu a předložila návrhy na případné nové kontrolní oblasti emisí oxidů síry a dusíku.

Vzhledem k tomu, že během přechodného období budou někteří provozovatelé muset čelit vysokým dodatečným nákladům, zejména v případě cest uskutečněných převážně v oblastech SECA, zpravodajka navrhuje, aby bylo usnadněno využívání státní podpory pro investice. Horní hranice pro státní podporu je stanovena na 10 % pro investice do projektů týkajících se životního prostředí uskutečněných méně než tři roky před tím, než se opatření stanou povinná.

Zpravodajka navrhuje, aby v tomto případě byla do konce roku 2013 povolena vyšší míra státní podpory. Tento krok má své opodstatnění v tom, že snížení emisí z lodí přinese veřejnému sektoru významné hospodářské výhody v podobě nižších nákladů na zdravotní péči. Navíc by to pomohlo nastartovat trh s odlučovači k čištění spalin.

Seznam zúčastněných stran jednání o směrnici o obsahu síry se zpravodajkou Satu Hassiovou

Vlády a stálá zastoupení:

Dánská ministryně životního prostředí Ida Auken

Stálé zastoupení Dánska

Finský ministr životního prostředí Ville Niinistö

Stálé zastoupení Finska

Stále zastoupení Francie

Stálé zastoupení Polska

Švédská ministryně životního prostředí Lena Ek

Stále zastoupení Švédska

Evropská komise,

GŘ pro životní prostředí, úředníci odpovědní za směrnici o obsahu síry

Průmyslová odvětví a nevládní organizace

Armateurs de France (francouzská asociace majitelů lodí)

Brittany Ferries

Konfederace finských průmyslových odvětví

Couple Systems

Evropský úřad pro životní prostředí

Evropská rada výletních lodí (ECC)

Evropské sdružení ropného průmyslu

Asociace pro systémy čištění výfukových plynů

ExxonMobil

Svaz finského lesního hospodářství

Finská asociace majitelů lodí

FIPRA International (zastupující Royal Caribbean Cruises Ltd)

Germanischer Lloyd

Přístav Rotterdam

Scandline

Stena AB

Total

Transport & Environment (T&E)

TT-Line GmbH & Co. KG

Wärtsilä

STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch (17. 1. 2012)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech
(COM(2011)0439 – C7‑0199/2011 – 2011/0190(COD))

Navrhovatelka: Vilja Savisaar-Toomast

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Mezinárodní námořní organizace (IMO) schválila v roce 2008 nové maximální hodnoty pro obsah síry v lodních palivech. Pro kontrolní oblasti emisí oxidů síry (SECA) byly tyto hodnoty sníženy z 1,5 % na 1 % počínaje 1. červencem 2010 a na 0,1 % s platností od 1. ledna 2015. Oblasti SECA v EU zahrnují Baltské a Severní moře a Lamanšský průliv.

V ostatních mořských oblastech budou mezní hodnoty od 1. ledna 2012 sníženy z 4,5 % na 3,5 % a od 1. ledna 2020 na 0,5 %. Pokud výsledek přezkumu, který je naplánován na rok 2018, odhalí nerovnováhu mezi dodávkami vhodných paliv a poptávkou po těchto palivech, mohla by být 0,5% mezní hodnota zavedena s pětiletým odkladem,

Osobní lodě na pravidelných linkách musí maximální hodnoty SECA běžně dodržovat bez ohledu na to, zda se v těchto oblastech plaví či nikoli. Komise navrhuje, aby se na tyto lodě od roku 2020 vztahovala maximální hodnota 0,1 %. Pětiletý odklad pro oblasti SECA má zabránit případným problémům s dostupností paliva.

Mezinárodní závazky

Vzhledem k tomu, že členské státy EU podpořily zpřísnění maximálních hodnot v rámci IMO a vymezení tří evropských oblastí SECA, je zřejmé, že je nutné právní předpisy EU sladit s jejími mezinárodními závazky. V opačném případě by nejen vznikla právní nejistota, ale oslabila by se i důvěryhodnost Unie jako vyjednavače na půdě IMO a na dalších mezinárodních fórech, když by se snažila přesvědčit třetí strany k přijetí a uplatňování mezinárodních standardů.

Přínosy pro zdraví

Od snížení mezních hodnot emisí síry se také očekává významné zlepšení zdraví evropských občanů. Analýza nákladů a přínosů vypracovaná pro Komisi uvádí, že díky 0,1% mezní hodnotě v oblastech SECA by se v roce 2020 předešlo více než 17 000 předčasných úmrtí. Rovněž by se výrazně snížil výskyt respiračních chorob.

Mezní hodnota pro osobní lodě na pravidelných linkách stanovená na 0,1 % by měla značný vliv na kvalitu ovzduší v pobřežních regionech, protože se tyto lodě obvykle plaví blízko pevniny, a proto se jeví jako oprávněná.

Značné přínosy pro zdraví navíc nastolují otázku, zda by nižší mezní hodnoty pro emise síry neměly platit i v ostatních evropských mořích.

Spravedlivá hospodářská soutěž

Rozšířením 0,1% mezní hodnoty na větší území by se rovněž vyřešily obavy ohledně odlišných limitů uplatňovaných v různých evropských pobřežních vodách. Oproti tomu lze namítnout, že toto opatření by konkurenčně znevýhodnilo přepravní společnosti působící v oblastech SECA, a to jak vůči společnostem působícím v jiných oblastech, tak i vůči pozemní přepravě.

EU by mohla nařídit snížení emisí do určité vzdálenosti od pobřeží, aniž by musela žádat IMO o souhlas. Hrozilo by však, že doprava bude z evropských přístavů odkloněna do severní Afriky. Když USA a Kanada tuto hranici stanovily na 200 námořních mil, požádaly IMO o její určení.

Členské státy a Komise by proto měly na půdě IMO prosazovat určení dalších evropských moří jako oblastí SECA.

Zachování konkurenceschopnosti námořní dopravy

Parlament se neustále zasazuje o podporu námořní dopravy, která příliš nezatěžuje životní prostředí. Pokud by nižší mezní hodnoty emisí síry měly zapříčinit přesun zboží, které je v současné době přepravováno po moři, do nákladní automobilové dopravy (tj. k původním způsobům přepravy), jednalo by se kvůli poškozování životního prostředí (zejména skleníkovými plyny) a větším dopravním zácpám o velmi nevítaný důsledek.

Různé studie došly k velmi odlišným odhadům, pokud jde o pravděpodobný dopad nových mezních hodnot na podíl zboží přepravovaného po moři. Je však nasnadě, že se tato množství budou lišit v závislosti na přepravovaném produktu a trase. Vážněji by mohly být postiženy produkty s dosti velkým objemem v poměru k ceně (např. dřevo nebo kovové rudy) v porovnání s průmyslovými výrobky. V takových případech by tedy zřejmě byla vhodná cílená pomoc.

Dohoda IMO a návrh Komise již pomáhají zmírnit dopad na konkurenceschopnost přepravních společností tím, že povolily metody snižování emisí (tzv. pračky plynu) nebo směsi paliva a zkapalněného zemního plynu (LNG). Přepravci tak budou moci zvolit nejekonomičtější způsob plnění mezních hodnot s ohledem na stáří a velikost plavidla a na trasy, na nichž se má plavit.

Majitelé lodí a dodavatelé vybavení sice mají odlišné názory na dostupnost a spolehlivost praček plynu, ale odklad zavedení 0,1% mezní hodnoty by oslabil pobídky k potřebnému výzkumu a vývoji. Kromě toho by každého napadlo, zda by novou lhůtu nebylo možné prodloužit ještě jednou. Takto by se ještě více oslabily argumenty pro investice do této technologie.

Subjekty, které zvažují používání LNG, se ocitají v začarovaném kruhu: majitelé lodí nejsou ochotni na svých plavidlech instalovat vybavení potřebné pro LNG, pokud nemají záruku, že LNG bude dodáván do dostatečného počtu přístavů, a přístavy odmítají provést potřebné investice kvůli nejisté poptávce. Východisko z této situace by mohla nabídnout pomoc formou státní podpory nebo v rámci projektů TEN-T a/nebo Marco Polo.

IMO momentálně pracuje na nových předpisech pro LNG a podobná paliva. Měly by být zavedeny v roce 2014 současně s další revizí Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři. Členské státy by se měly vzhledem k tomu, že LNG je čisté palivo, které skutečně odstraňuje emise oxidu siřičitého, zasazovat především o zajištění dostatečných zásob LNG a o dodržování bezpečnostních předpisů, včetně možnosti tankovat během vystupování či nastupování cestujících.

Závěr

Bez ohledů na obtíže, které majitelům lodí, provozovatelům a přístavům přinesou nové mezní hodnoty, musí EU splnit své mezinárodní závazky a počínaje rokem 2015 zavést mezní hodnotu ve výši 0,1 %. Protože již polovina přípravného období, které zbývá do této lhůty, uplynula, je zejména nutné, aby Komise propracovala balíček doprovodných opatření a dotčené odvětví využilo flexibilní možnosti, které nabízí palivo s nízkým obsahem síry, pračky plynu nebo LNG.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Podle směrnice 1999/32/ES má Komise předložit Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění této směrnice a jakékoli návrhy změn, zejména pokud jde o snížení limitů pro obsah síry v lodním palivu v kontrolních oblastech emisí oxidů síry (SECA), s přihlédnutím k činnosti v rámci Mezinárodní námořní organizace (IMO).

(4) Podle směrnice 1999/32/ES má Komise předložit Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění této směrnice a jakékoli návrhy změn, zejména pokud jde o snížení limitů pro obsah síry v lodním palivu v kontrolních oblastech emisí oxidů síry (SECA), v souladu s činností Mezinárodní námořní organizace (IMO).

Odůvodnění

Snížení obsahu síry v lodních plavidlech určuje IMO; jedná se o významný úkol a nejvhodnější rozhodovací úroveň pro jeho uskutečnění je mezinárodní úroveň. Komise by ve svém návrhu měla trvat na významu mezinárodního rozměru, a neměla by tedy vytvářet dojem, že činnost IMO je pouze podružná a že je možné ji upravovat bez předchozího uvědomění ostatních mezinárodních stran.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Je také důležité, aby Komise na základě zpráv členských států posoudila důsledky, jež pro odvětví námořní dopravy plynou ze splnění požadavků, a umožnila tak plánování příslušných doprovodných opatření na předcházejících úrovních, zejména prostřednictvím studií o dostupnosti paliv, jejich cenách, rizicích návratu k původním druhům dopravy a o dopadu této směrnice na všechny hospodářské subjekty v odvětví námořní dopravy. Výsledky těchto studií by umožňovaly vyjasnit návrhy Komise týkající se zavedení jejího souboru nástrojů do praxe, jak je uvedeno v pracovním dokumentu útvarů Komise ze dne 16. září 2011 nazvaném „Snížení emisí znečišťujících látek z námořní dopravy a soubor nástrojů pro udržitelnou vodní dopravu“, a dále provádění opatření směřujících k vybudování udržitelné vodní dopravy.

Odůvodnění

Doprovodná opatření pravděpodobně zásadním způsobem podpoří adaptaci odvětví námořní dopravy: to je smyslem sdělení Komise COM(2011)441. Je třeba zabránit jakémukoliv omezování námořních služeb, a proto je nutné na předcházejících úrovních zhodnotit důsledky této směrnice z hlediska zajištění souladu, aby bylo možné zvážit případná vhodná doprovodná opatření pro hospodářské subjekty v tomto odvětví, která budou navazovat na návrh Komise.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b) Některé metody snižování oxidů síry mohou vytvářet odpad, zejména odpadní vody obsahující rtuť, selen a jiné stopové prvky, které mohou před vypuštěním odpadních vod vyžadovat jejich odpovídající úpravu. Komise by měla vydat pokyny pro harmonizovaný rozvoj zařízení pro příjem odpadu v přístavech Unie.

Odůvodnění

I když některé pračky oxidů síry dokážou účinně snižovat emise, mohou vytvářet odpad, který by se neměl vypouštět do moří. Komise by měla v přístavech EU podpořit rozvoj infrastruktury nezbytné pro přijímání a úpravu odpadních vod z těchto praček.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Revidovaná příloha VI úmluvy MARPOL přináší mimo jiné přísnější mezní hodnoty pro obsah síry v lodních palivech v oblastech SECA (1,00 % od 1. července 2010 a 0,10 % od 1. ledna 2015) a také v mořských oblastech mimo SECA (3,5 % od 1. ledna 2012 a v zásadě 0,50 % od 1. ledna 2020). Většina členských států je na základě svých mezinárodních závazků povinna vyžadovat, aby lodě od 1. července 2010 používaly v oblastech SECA paliva s maximálním obsahem síry 1,00 %. Pro zajištění souladu s mezinárodním právem a také pro zabezpečení řádného vynucování nových celosvětově zavedených norem pro obsah síry v Unii by ustanovení směrnice 1999/32/ES měla být sladěna s revidovanou přílohou VI úmluvy MARPOL. Pro zajištění minimální kvality paliva používaného v lodích k dosažení souladu buďto na základě paliva, nebo na základě technologie by lodní palivo s obsahem síry, který přesahuje obecnou normu 3,5 % hmotnostních, nemělo být povoleno k použití nebo uvádění na trh v Unii.

(6) Revidovaná příloha VI úmluvy MARPOL přináší mimo jiné přísnější mezní hodnoty pro obsah síry v lodních palivech v oblastech SECA (1,00 % od 1. července 2010 a 0,10 % od 1. ledna 2015) a také v mořských oblastech mimo SECA (3,5 % od 1. ledna 2012 a v zásadě 0,5 % od 1. ledna 2020). Většina členských států je na základě svých mezinárodních závazků povinna vyžadovat, aby lodě od 1. července 2010 používaly v oblastech SECA paliva s maximálním obsahem síry 1,00 %. Pro zajištění souladu s mezinárodním právem a také pro zabezpečení řádného vynucování nových celosvětově zavedených norem pro obsah síry v Unii by ustanovení směrnice 1999/32/ES měla být sladěna s revidovanou přílohou VI úmluvy MARPOL.

Odůvodnění

Poslední věta bude vložena do bodu odůvodnění 6b (nového) s cílem upřesnit text a zabránit domněnce, že by se tato 3,5% mezní hodnota vztahovala na lodní přepravu paliva s vysokým obsahem síry.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a) Vzhledem ke zlepšení kvality ovzduší a ke zdravotním přínosům nižších emisí síry a v zájmu vytvoření rovných podmínek v odvětví námořní dopravy na celém území Unie by Komise měla navrhnout rozšíření 0,10% mezní hodnoty na všechna moře u pevniny členských států nebo na určitou stanovenou vzdálenost od pobřeží Unie a stanovit pro něj jasný harmonogram.

Odůvodnění

V hodnotící studii vypracované pro Komisi se uvádí, že snížení mezní hodnoty emisí síry na 0,1 % v Baltském a Severním moři a v Lamanšském průlivu by mohlo v roce 2020 předejít více než 17 000 předčasných úmrtí ročně. Rozšířením této mezní hodnoty na další moře nebo schválením mezní hodnoty na základě vzdálenosti od pobřeží (Kanada a USA tuto vzdálenost stanovily až na 200 námořních mil od pobřeží) by bylo možné zachránit více životů a členské státy by mohly snadněji dodržovat požadavky na kvalitu ovzduší.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6b) S cílem zajistit minimální kvalitu paliva používaného v lodích ke splnění norem uplatňovaných buď na palivo nebo technologie by lodní palivo s obsahem síry, který přesahuje obecnou normu 3,50 % hmotnostních, nemělo být povoleno k použití, ani uvedení na trh v Unii. Tato mezní hodnota by se měla vztahovat pouze na palivo používané k lodnímu pohonu, a nikoli na palivo, které je na lodích přepravováno.

Odůvodnění

Používání paliva s příliš vysokým obsahem síry by mohlo vést k vypouštění odpadní vody, která by měla negativní dopady na mořské prostředí. Nicméně je důležité vyjasnit, že mezní hodnota navržená v článku 3a se vztahuje pouze na palivo používané k lodnímu pohonu. Tento článek by se neměl týkat lodní přepravy paliva s vysokým obsahem síry.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Osobní lodě jsou provozovány většinou v přístavech nebo v blízkosti pobřežních oblastí a jejich dopady na lidské zdraví a životní prostředí jsou významné. Tyto lodě jsou povinny používat lodní palivo se stejným maximálním obsahem síry, jaký platí v oblastech SECA (1,5 %). Vzhledem k tomu, že v oblastech SECA budou platit přísnější normy pro obsah síry, je použití stejných norem i pro osobní lodě odůvodněno potřebou zlepšit kvalitu ovzduší v okolí přístavů a pobřeží na územích mimo oblasti SECA. Zavedení nové normy pro oblasti SECA pro osobní lodě by však bylo o pět let odloženo, aby se předešlo možným problémům s dostupností paliv.

(7) Osobní lodě jsou provozovány většinou v přístavech nebo v blízkosti pobřežních oblastí a jejich dopady na lidské zdraví a životní prostředí jsou významné. Tyto lodě jsou povinny používat lodní palivo se stejným maximálním obsahem síry, jaký platí v oblastech SECA (1,5 %). Vzhledem k tomu, že v oblastech SECA budou platit přísnější normy pro obsah síry, je použití stejných norem i pro osobní lodě odůvodněno potřebou zlepšit kvalitu ovzduší v okolí přístavů a pobřeží na územích mimo oblasti SECA.

Odůvodnění

Mezní hodnota obsahu síry 0,1 % by se měla rozšířit na plavidla používaná k pravidelné přepravě cestujících. Aby se předešlo jakémukoli narušení hospodářské soutěže, měla by tato mezní hodnota vstoupit v platnost v roce 2015, tedy ve stejné době jako v oblastech SECA.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a) Při prosazování mezní hodnoty ve výši 0,10 % by se měl v letech bezprostředně následujících po roce 2015 brát zřetel na nejistotu ohledně dostupnosti paliva s nízkým obsahem síry a na rozdílné názory na účinnost a spolehlivost technologie snižování emisí. Komise a členské státy by zejména měly podpořit zavádění praček plynu a nepřijímat žádná opatření namířená vůči společnostem, které se skutečně snaží tato pravidla dodržovat. Členské státy by měly zajistit, aby byla vyhovující paliva dostupná a vyváženě distribuovaná v souladu s pravidlem 18 revidované přílohy VI úmluvy MARPOL. Pokud je v některých přístavech vyhovující palivo nedostupné, měla by mít dotčená loď právo využít výjimku, která je stanovená v revidované příloze VI úmluvy MARPOL a která se vztahuje na lodě, jež navzdory maximálnímu úsilí o zakoupení vyhovujícího topného oleje, nejsou s to takový olej získat. Tato loď by neměla být nucena odchýlit se od zamýšlené trasy nebo zbytečně cestu odložit kvůli tomu, aby splnila předpisy.

Odůvodnění

Ačkoli se v případě mezních hodnot stanovených v revidované příloze VI Mezinárodní úmluvy o zabránění znečišťování z lodí jedná o mezinárodní závazky schválené členskými státy, je důležité, aby se při prosazování předpisů v letech bezprostředně následujících po roce 2015 bral ohled na dostupnost vhodného paliva a technologie. Mělo by se shovívavěji přistupovat ke společnostem, které usilují o dodržování pravidel, avšak potýkají se s praktickými problémy.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a) Je mimořádně důležité zabránit návratu k původním způsobům přepravy, protože rostoucí podíl zboží přepravovaného silniční dopravou by odporoval cílům, které si Unie stanovila v oblasti změny klimatu, a vedl by k větším dopravním zácpám.

Odůvodnění

Průměrné emise CO2 na t/km ze silniční nákladní dopravy jsou více než sedminásobné v porovnání s emisemi z námořní dopravy. Z tohoto důvodu by měla být přijata opatření, která zabrání tomu, aby tato směrnice kvůli vyšším cenám lodního paliva způsobila přesunutí nákladní dopravy z moře na silnice. Hustější silniční doprava by také způsobovala zácpy a zvyšovala hladinu hluku, což jsou problémy, které trápí evropské občany již nyní.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11b)Kvůli nákladům na splnění nových požadavků na snížení emisí síry hrozí návrat k původním druhům dopravy, což je velkým problémem pro oblasti a průmyslová odvětví, která jsou na námořní dopravě vysoce závislá. Komise by měla zejména v členských státech sousedících s oblastmi SECA plně využívat stávající nástroje, jako je např. Marco Polo a TEN-T, k poskytování cílené pomoci v zájmu snížení rizika návratu k původním druhům dopravy na minimum. S ohledem na současnou hospodářskou situaci a možné dopady této směrnice by Komise měla do ledna 2015 navrhnout konkrétní opatření, která tomuto odvětví poskytnou hospodářskou a finanční pomoc na podporu ekologických námořních technologií, která zohlední především dostupnost paliv, jejich ceny, riziko návratu k původním druhům dopravy a  dopad této směrnice na všechny hospodářské subjekty v odvětví námořní dopravy.

Odůvodnění

Vyšší náklady na lodní palivo představují problém zejména pro zboží s velkým objemem v poměru k ceně, mimo jiné papír a rudy. Ačkoli projekty podporující zavedení zkapalněného zemního plynu nebo technologie využívající tzv. pračky plynu jsou již způsobilé pro financování v rámci projektů Marco Polo nebo programu TENT-T Námořní dálnice, je třeba jejich podporu zintenzívnit, má-li se snížit riziko návratu k původním druhům dopravy na minimum.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a) Používáním zkapalněného zemního plynu (LNG) se fakticky odstraní emise síry. V roce 2014 se souběžně s další revizí Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS) očekávají nové předpisy pro lodě poháněné LNG. Členské státy by měly věnovat mimořádnou pozornost zajištění bezpečnosti a dostupnosti těchto lodí, jakož i bezpečnosti tankování, a současně zabránit tomu, aby revidovaná úmluva SOLAS vytvářela zbytečné překážky pro používání LNG. Komise by měla v co nejširší míře využívat evropské finanční prostředky, např. program Marco Polo, na podporu používání LNG s nízkým obsahem síry jako lodního paliva. Členské státy by měly k tomuto vývoji přispět zvláštními daňovými opatřeními pro majitele lodí, kteří investují do používání LNG nebo do vývoje a používání praček plynů.

Odůvodnění

Při revizi přílohy VI Mezinárodní úmluvy o zabránění znečištění z lodí (MARPOL) je důležité zohlednit nabyté zkušenosti (úmluva byla schválena již v roce 2008, avšak Komise předložila svůj návrh bezmála o tři roky později a některé členské státy následně obsah úmluvy zpochybnily). Členské státy by jako členové IMO (na rozdíl od Komise) měly zajistit, aby nové předpisy o LNG podporovaly používání tohoto čistějšího zdroje paliva, aniž by byly zanedbány bezpečnostní normy.

Měla by být vzata v potaz bezpečnostní pravidla pro tankovací operace a dostupnost tankovacích zařízení.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a) Členské státy mohou jako alternativní řešení pro snížení emisí usnadnit kotvícím plavidlům využívání pobřežních systémů pro dodávky elektřiny místo energie vyráběné na lodi.

 

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 1999/32/ES

Článek 3a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby na jejich území nebyly používány nebo uváděny na trh plynové oleje, pokud jejich obsah síry překračuje 3,5 % hmotnostních.

Členské státy zajistí, aby na jejich území nebyla používána lodní paliva, pokud jejich obsah síry překračuje 3,5 % hmotnostních. Používání lodních paliv, jejichž obsah síry překračuje 3,5 % hmotnostních, by mělo být povoleno pouze ve spojení s postupy snižování emisí, které mají přinejmenším stejný příznivý dopad na životní prostředí, kterého lze dosáhnout při použití paliv s nízkým obsahem síry.

Odůvodnění

Paliva s vyšším obsahem síry než 3,5 % by neměla být obecně zakázána, budou-li zároveň podporovány technologie snižování emisí, které mohou používat paliva s vyšším obsahem síry. Používání paliv s vyšším obsahem síry by mělo být v Unii povoleno pouze ve spojení s patřičnými technickými postupy ke snížení emisí.

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 6 – písm. a

Směrnice 1999/32/ES

Čl. 4a – název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Maximální obsah síry v lodních palivech používaných v teritoriálních mořích, výlučných ekonomických zónách a kontrolních zónách znečištění členských států, včetně kontrolních oblastí emisí oxidů síry, a osobními loděmi provozujícími liniovou dopravu do přístavů Unie nebo z nich“;

„Maximální obsah síry v lodních palivech používaných v teritoriálních mořích, ve výlučných ekonomických zónách a kontrolních zónách znečištění členských států, včetně kontrolních oblastí emisí oxidů síry, a osobními loděmi provozujícími dopravu do přístavů Unie nebo z nich“;

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 6 – písm. b

Směrnice 1999/32/ES

Čl. 4a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„1. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby nebyla používána lodní paliva v oblastech jejich teritoriálních moří, výlučných ekonomických zónách a kontrolních zónách znečištění spadajících do kontrolních oblastí emisí oxidů síry v případě, že obsah síry v těchto palivech přesahuje:

„1. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby nebyla používána lodní paliva v oblastech jejich teritoriálních moří, ve výlučných ekonomických zónách a kontrolních zónách znečištění spadajících do kontrolních oblastí emisí oxidů síry a v jejich teritoriálních vodách, které nespadají do kontrolních oblastí emisí oxidů síry, v případě, že obsah síry v těchto palivech přesahuje:

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 6 – písm. h

Směrnice 1999/32/ES

Čl. 4a – odst.1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tento odstavec se vztahuje na všechna plavidla všech vlajek včetně plavidel, jež zahájila plavbu mimo území Unie.

Tento odstavec se vztahuje na všechna plavidla všech vlajek včetně plavidel, jež zahájila plavbu mimo území Unie.

 

Plavidla používaná k námořní dopravě na krátké vzdálenosti jsou z ustanovení prvního pododstavce písm. b) vyňata. Po pětileté přechodné období se bude i nadále postupovat podle prvního pododstavce písm. a).

 

Ukáže-li se to jako nutné, členské státy vytvoří právní předpoklady pro uplatňování této výjimky na půdě IMO.

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 6 – písm. h

Směrnice 1999/32/ES

Čl. 4a – odst.1a – pododstavec 1– návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„1. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby nebyla používána lodní paliva v oblastech jejich teritoriálních moří, výlučných ekonomických zónách a kontrolních zónách znečištění v případě, že hmotnostní obsah síry v těchto palivech přesahuje:

„1. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby nebyla používána lodní paliva v oblastech jejich teritoriálních moří, ve výlučných ekonomických zónách a kontrolních zónách znečištění, která nespadají do kontrolních oblastí emisí oxidů síry, v případě, že obsah síry v těchto palivech přesahuje:

Odůvodnění

Má-li se předejít jakémukoli narušení hospodářské soutěže, měla by být mezní hodnota pro obsah síry v lodních palivech platná pro oblasti SECA jednotně uplatňována v teritoriálních mořích všech členských států.

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 6 – písm. c

Směrnice 1999/32/ES

Čl. 4a – odst. 1a – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) 0,50 % od 1. ledna 2020.

b) 0,1 % od 1. ledna 2015.

Odůvodnění

Má-li se předejít jakémukoli narušení hospodářské soutěže, měla by být mezní hodnota pro obsah síry v lodních palivech platná pro oblasti SECA jednotně uplatňována v teritoriálních mořích všech členských států.

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 6 – písm. d

Směrnice 1999/32/ES

Čl. 4a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 9a této směrnice, pokud jde o vymezení námořních oblastí jako kontrolních oblastí emisí oxidů síry na základě rozhodnutí IMO v souladu s pravidlem 14 odst. 3 bodem 2 přílohy VI úmluvy MARPOL.

Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 9a této směrnice, pokud jde o vymezení námořních oblastí jako kontrolních oblastí emisí oxidů síry na základě rozhodnutí IMO v souladu s pravidlem 14 odst. 3 bodem 2 přílohy VI úmluvy MARPOL. Jakákoli nová kontrolní oblast emisí se stanoví na půdě IMO v souladu s přílohou VI úmluvy MARPOL a na základě řádně vypracované případové studie, jež bude podložena vědeckými údaji vypracovanými na environmentálním a ekonomickém základě.

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 6 – písm. e

Směrnice 1999/32/ES

Čl. 4a – odst. 4 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby nebyla používána lodní paliva v oblastech jejich teritoriálních moří, výlučných ekonomických zónách a kontrolních zónách znečištění spadajících mimo kontrolní oblasti emisí oxidů síry osobními loděmi provozujícími liniovou dopravu do kteréhokoli přístavu Unie nebo z něj v případě, že obsah síry v těchto palivech přesahuje:

4. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby nebyla používána lodní paliva v oblastech jejich teritoriálních moří, ve výlučných ekonomických zónách a kontrolních zónách znečištění spadajících mimo kontrolní oblasti emisí oxidů síry osobními loděmi provozujícími dopravu do kteréhokoli přístavu Unie nebo z něj v případě, že obsah síry v těchto palivech přesahuje:

Pozměňovací návrh   21

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 6 – písm. e

Směrnice 1999/32/ES

Čl. 4a – odst. 4 – písm. c a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) 0,5 % od 1. ledna 2015;

Odůvodnění

Podle návrhu Komise by měla být mezní hodnota pro osobní lodě na pravidelných linkách (v současné době se řídí mezní hodnotou stanovenou pro oblasti SECA) snížena na 0,1 % v roce 2020, tj. pět let poté, co tohoto prahu dosáhnou oblasti SECA. Tato lhůta se zdůvodňuje tím, že je třeba zajistit dostatečné množství paliva s nízkým obsahem síry. Nicméně vzhledem k tomu, že se osobní lodě zpravidla plaví blízko pobřeží, by bylo z hlediska zdraví velmi přínosné snížit v roce 2015 mezní hodnotu na prozatímní úroveň.

Pozměňovací návrh   22

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 6 – písm. e

Směrnice 1999/32/ES

Čl. 4a – odst. 6 – písm. d a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da) dovolí lodi, která nevyhovuje ustanovením této směrnice, aby využívala opatření pravidla 18 odst. 2.2 a 2.3, jsou-li splněny podmínky uvedené v odstavci 2.1 tohoto pravidla;

Odůvodnění

Pravidlo 18 úmluvy MARPOL stanovuje, že loď, která může prokázat, že není schopna nabrat palivo, nebude nucena ke změně nebo odkladu svého rozpisu cesty, aby splnila ustanovení této úmluvy. Tento pozměňovací návrh má proto za cíl začlenit do směrnice tuto výjimku pro lodě, jež výjimečně potřebují zastavit v přístavu EU, aniž by dříve měly možnost si nabrat palivo.

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 7

Směrnice 1999/32/ES

Čl. 4b – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby se na jejich území neuváděly na trh lodní plynové oleje s obsahem síry vyšším než 0,10 % hmotnostních.“

vypouští se

Odůvodnění

Nový článek 4b by se měl vypustit, neboť se očekává, že rafinérie budou dodávat lehkou motorovou naftu s obsahem síry vyšším než 0,1 %, avšak nižším nebo rovným 0,5 % hmotnostních, které umožní naplňovat globální požadavky na obsah síry, až od roku 2020 či 2025.

Pozměňovací návrh   24

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 7

Směrnice 1999/32/ES

Čl. 4b – odst. 3a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Správní úřady členského státu mohou povolit jakýkoli doplněk, materiál, přístroj či zařízení k montáži na loď nebo jiné postupy, alternativní topné oleje či metody zajištění souladu používané jako alternativa k palivu požadovaném touto směrnicí, pokud takový doplněk, materiál, přístroj či zařízení nebo jiné postupy, alternativní topné oleje či metody zajištění souladu jsou z hlediska snižování emisí přinejmenším tak účinné, jak je vyžadováno touto směrnicí, a splňují všechny normy stanovené v článcích 4a a 4b.

Odůvodnění

Pravidlo 4 v příloze VI úmluvy MARPOL o rovnocennosti zahrnuje netechnické či provozní postupy, jimiž mohou být přijaty alternativní metody zajištění souladu. Tyto postupy by měly být začleněny do revidované směrnice EU, aby se povzbudil vývoj a investice do inovativních technologií.

Pozměňovací návrh   25

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 7

Směrnice 1999/32/ES

Článek 4 b a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4ba

 

Dostupnost lodních paliv

 

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily dostupnost a vyváženou distribuci lodních paliv:

 

– pokud obsah síry nepřekračuje 0,1 % od 1. ledna 2015;

 

– pokud obsah síry nepřekračuje 0,5 % od 1. ledna 2020.

 

2. Odstavec 1 nebrání zavedení takových opatření od dřívějšího data.

Pozměňovací návrh   26

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 7

Směrnice 1999/32/ES

Čl. 4c – odst. 2a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) Členské státy podporují jako alternativní řešení pro snižování emisí, aby kotvící plavidla používala pobřežní systémy pro dodávky elektřiny.

 

 

 

Pozměňovací návrh   27

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 7

Směrnice 1999/32/ES

Čl. 4 c – odst. 3a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Členské státy zajistí, aby přístavní orgány do přístavního poplatku či jiných poplatků zahrnuly veškeré náklady na přijetí, zpracování a odstranění odpadních vod ze systémů čištění spalin v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/59/ES ze dne 27. listopadu 2000 o přístavních zařízeních pro příjem lodního odpadu a zbytků lodního nákladu*.

 

_____________

 

* Úř. věst. L 332, 28.12.2000, s. 81.

Odůvodnění

Směrnice o přístavních zařízeních pro příjem odpadu prochází v současné době procesem revize a všechny zmínky o likvidaci odpadů ze systémů na čištění spalin by měly odkazovat na specializovanou směrnici.

Pozměňovací návrh   28

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 7

Směrnice 1999/32/ES

Čl. 4 c – odst. 4 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 9a ve věci:

Za účelem uplatňování příslušných norem a nástrojů přijatých IMO je Komise zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 9a ve věci:

Odůvodnění

Současné znění může vyvolávat dojem, že Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci opatření, která mohou lišit od rozhodnutí IMO. Je však zcela nezbytné zachovat naprostý soulad s přílohou VI úmluvy MARPOL, jelikož rozdíly v rámci EU v metodách snižování emisí mohou vyústit v situaci, kdy by nebyla podporována alternativní řešení k palivům s nízkým obsahem síry, což je základní aspekt této směrnice.

Pozměňovací návrh   29

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 8 a (nový)

Směrnice 1999/32/ES

Článek 4 e a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a) Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 4ea

 

Dostupnost topného oleje

 

Aniž jsou dotčeny články 3 a 4:

 

1. Pokud členský stát zjistí, že loď nesplňuje normy pro topné oleje odpovídající požadavkům této směrnice, má příslušný orgán členského státu právo požadovat, aby loď:

 

a) předložila záznamy o opatřeních, jež byla přijata ve snaze zajistit soulad; a

 

b) prokázala, že vyvinula snahu o zakoupení vyhovujícího topného oleje v souladu se svým plánem cesty, a pokud nebyl v plánovaném místě dostupný, že se pokusila nalézt místní alternativní zdroje takového topného oleje a že navzdory maximálnímu úsilí o jeho získání, nebylo možné takový topný olej zakoupit.

 

2. Nebude vyžadováno, aby se loď odchýlila od své zamýšlené trasy nebo aby na své cestě zbytečně nabrala zpoždění ve snaze o zajištění souladu.

 

3. Pokud loď poskytne informace uvedené v odstavci 1 tohoto článku, členské státy zohlední veškeré relevantní okolnosti a předložené důkazy a na základě nich určí vhodné opatření, které má být přijato, včetně upuštění od kontrolních opatření.

 

4. Nemůže-li loď zakoupit vyhovující topný olej, informuje o tom svou správu a příslušný orgán daného cílového přístavu.

 

5. Pokud loď prokáže, že vyhovující topný olej nebyl dostupný, informují o tom členské státy Komisi.“

Pozměňovací návrh   30

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 9 – písm. a

Směrnice 1999/32/ES

Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) odběr vzorků a analýza obsahu síry v lodním palivu pro spalování na palubě v zásobnících a v zapečetěných vzorcích zásobníku na palubě lodí;

b) odběr vzorků a analýza obsahu síry v lodním palivu pro spalování na palubě v zapečetěných vzorcích zásobníku na palubě lodí;

Odůvodnění

Úmluva MARPOL umožňuje pouze analýzu „zapečetěných vzorků“, což je jediný způsob, jak zaručit homogenitu používaného paliva. Organizace IMO neukládá odebírání vzorků paliva„v zásobnících“. Vyžadovat analýzu vzorků paliva v zásobnících se jeví jako předčasné. Komise může pro aktualizaci směrnice s jakýmkoli budoucím vývojem v této oblasti použít akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   31

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 10 – písm. c

Směrnice 1999/32/ES

Čl. 7 – odstavce 2 a 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) odstavce 2 a 3 se zrušují;

c) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

 

„2. Komise do [dvou] let od vstupu této směrnice v platnost předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, která bude vycházet mimo jiné z:

 

a) výročních zpráv předkládaných podle odstavce 1;

 

b) pozorovaného vývoje kvality ovzduší (koncentrace, expozice a usazování znečišťujících látek v ovzduší), acidifikace, nákladů na palivo a přechod na jiné dopravní prostředky;

 

c) pokroku při snižování emisí oxidů síry a dusíku a rovněž prachových částic, včetně elementárního uhlíku z lodí, dosaženého prostřednictvím mechanismů IMO na základě podnětů Unie v této oblasti;

 

d) nové analýzy nákladové efektivity opatření uvedených v čl. 4a odst. 4, včetně přímých a nepřímých přínosů pro životní prostředí, a dalších možných opatření na snížení emisí; a

 

e) možného použití ekonomických nástrojů k dosažení nižších mezních hodnot síry, např. fiskálních mechanismů ke snížení emisí se zřejmými zdravotními a environmentálními přínosy; a

 

f) uplatňování článků 4c, 4d a 4e;

 

g) používání a dostupnosti praček plynů na palubě lodí i na pobřeží; a

 

h) vývoje situace ohledně dostupnosti paliv.

 

Komise v této zprávě Evropskému parlamentu a Radě věnuje zvláštní pozornost návrhům na vymezení dalších kontrolních oblastí emisí oxidů síry a oxidů dusíku. Tuto zprávu případně doplní legislativním návrhem na další snížení emisí z lodí.“

 

ca) odstavec 3 se vypouští.

Pozměňovací návrh   32

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 10

Směrnice 1999/32/ES

Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Komise do 1. ledna 2013 předloží rozsáhlou studii zkoumající dopady plynoucí ze zavedení tohoto právního předpisu, zejména možný přesun dopravy z vodních cest na cesty pozemní. Jeho součástí bude i šetření dopadu zavedení 0,1% normy pro obsah síry ve všech evropských mořích. Pokud studie ukáže, že vodní doprava je nahrazována pozemní dopravou, Komise předloží alternativní legislativní návrh, který by nezpůsobil přechod z vodních cest na cesty pozemní.

Pozměňovací návrh   33

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 10 – písm. c b (nové)

Směrnice 1999/32/ES

Čl. 7 – odst. 3 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb) vkládá se odstavec 3a, který zní:

 

3b. Jestliže se IMO rozhodne před 1. lednem 2015 změnit přílohu VI úmluvy MARPOL, Komise automaticky předloží nový návrh na začlenění této změny do práva Unie.

Pozměňovací návrh   34

Návrh směrnice – pozměňující akt

Příloha

Směrnice 1999/32/ES

Příloha 2 – odst. 2 – odrážka 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– řádně doloží, že odpady vypouštěné do moře, včetně uzavřených přístavů, přístavišť a ústí řek nemají žádný významný negativní dopad na lidské zdraví a životní prostředí a nepředstavují pro ně rizika.“

– řádně doloží, že odpadní vody, včetně odpadních vod splňujících požadavky na odpadní vody uložené rezolucí IMO MEPC.184(59), vypouštěné do moře, včetně uzavřených přístavů, přístavišť a ústí řek nemají žádný významný negativní dopad na lidské zdraví a životní prostředí a nepředstavují pro ně rizika.“

POSTUP

Název

Změna směrnice 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech

Referenční údaje

COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

13.9.2011

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

TRAN

13.9.2011

 

 

 

Zpravoda(ové)

       Datum rozhodnutí

Vilja Savisaar-Toomast

30.8.2011

 

 

 

Projednání ve výboru

22.11.2011

19.12.2011

 

 

Datum přijetí

20.12.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

39

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Isabelle Durant, Michael Gahler, Zita Gurmai, Dominique Riquet, Anna Rosbach, Oldřich Vlasák, Janusz Władysław Zemke

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Kristiina Ojuland

POSTUP

Název

Změna směrnice 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech

Referenční údaje

COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD)

Datum předložení EP

15.7.2011

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

13.9.2011

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

13.9.2011

TRAN

13.9.2011

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ITRE

5.10.2011

 

 

 

Projednání ve výboru

22.11.2011

16.2.2012

 

 

Datum přijetí

16.2.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

48

15

0

Členové přítomní při konečném hlasování

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Margrete Auken, Cristian Silviu Buşoi, Christofer Fjellner, Vicky Ford, Gaston Franco, Julie Girling, Jutta Haug, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Eva Ortiz Vilella, Britta Reimers, Eleni Theocharous, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Andrea Zanoni

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Sampo Terho

Datum předložení

27.2.2012