ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/ΕΚ που αφορά την περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων πλοίων

27.2.2012 - (COM(2011)0439 – C7‑0199/2011 – 2011/0190(COD)) - ***I

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Εισηγήτρια: Satu Hassi


Διαδικασία : 2011/0190(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0038/2012
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0038/2012
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/ΕΚ που αφορά την περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων πλοίων

(COM(2011)0439 – C7‑0199 – 2011/0190(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0439),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 192, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0199/2011),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που εκδόθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2012[1],

–   αφού διαβουλεύθηκε με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0038/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α) Το άρθρο 191, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι η πολιτική της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος πρέπει να αποβλέπει σε υψηλό επίπεδο προστασίας λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία των καταστάσεων στις διάφορες περιοχές της Ένωσης.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β) Η οξίνιση παραμένει ευρέως διαδεδομένο πρόβλημα στην Ευρώπη. Σημαντικές περιφέρειες της Ευρώπης παραμένουν ιδιαίτερα ευαίσθητες σε θέματα οξίνισης και η ΕΕ δεν έχει ακόμη επιτύχει τους στόχους της όσον αφορά τα κρίσιμα φορτία και επίπεδα.

Αιτιολόγηση

Οι εκπομπές οξειδίων του θείου (SOx) συνιστούν βασικό παράγοντα οξίνισης στην Ευρώπη.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Οι εκπομπές από τη ναυτιλία που οφείλονται στη χρήση καυσίμων πλοίων με υψηλή περιεκτικότητα σε θείο συντελούν στην ατμοσφαιρική ρύπανση με τη μορφή διοξειδίου του θείου και αιωρούμενων σωματιδίων, η οποία βλάπτει την υγεία του ανθρώπου και συμβάλλει στην οξίνιση.

(3) Οι εκπομπές από τη ναυτιλία που οφείλονται στη χρήση καυσίμων πλοίων με υψηλή περιεκτικότητα σε θείο συντελούν στην ατμοσφαιρική ρύπανση με τη μορφή διοξειδίου του θείου και αιωρούμενων σωματιδίων, η οποία βλάπτει την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον και συμβάλλει στον σχηματισμό όξινων ιζημάτων.

Αιτιολόγηση

Το διοξείδιο του θείου καθεαυτό (όχι ως προστάδιο του όξινου καθιζήματος) δεν είναι μόνον επιβλαβές για την ανθρώπινη υγεία, αλλά αποτελεί και παράγοντα με ισχυρή διαβρωτική δράση επί των μετάλλων και των κραμάτων, του σκυροδέματος, των ιστορικών μνημείων από ασβεστόλιθο και των πετρωδών υλικών επικάλυψης. Τροπολογία για λόγους αποσαφήνισης. Τα όξινα ιζήματα που σχηματίζονται συμβάλλουν στην οξίνιση των επιφανειακών υδάτων και του εδάφους.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α) Η ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλούν τα ελλιμενισμένα πλοία, και ιδίως τα κρουαζιερόπλοια, αποτελεί μείζον πρόβλημα για τις πόλεις - λιμένες στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στις οριακές τιμές της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα όσον αφορά τα σωματίδια και το διοξείδιο του αζώτου (NO2).

Αιτιολόγηση

Βοηθητικοί κινητήρες τροφοδοτούν τα πλοία με ηλεκτρική ενέργεια όταν αυτά είναι αγκυροβολημένα. Η ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλείται από τους κινητήρες παραγωγής ενέργειας των πλοίων όταν αυτά βρίσκονται σε λιμένες συνιστά πολύ οξύ πρόβλημα όσον αφορά την ποιότητα του αέρα για τις πόλεις – λιμένες. Το ζήτημα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν πρόκειται για κρουαζιερόπλοια τα οποία, σε σύγκριση με τα φορτηγά πλοία, έχουν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη ηλεκτρικής ενέργειας.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3β) Τα κράτη μέλη πρέπει να υποστηρίξουν την ανάπτυξη των υποδομών που απαιτούνται για την ηλεκτροδότηση από την ξηρά, δεδομένου ότι σήμερα η τροφοδότηση των πλοίων με ηλεκτρική ενέργεια πραγματοποιείται κατά κανόνα από βοηθητικούς κινητήρες.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3γ) Ενώ οι εκπομπές ρύπων από χερσαίες πηγές έχουν μειωθεί, η ατμοσφαιρική ρύπανση από τη ναυσιπλοΐα προβλέπεται να αυξηθεί δραματικά. Εάν δεν ληφθούν άλλα μέτρα, οι εκπομπές SOx και NOx από τη ναυσιπλοΐα θα υπερβούν, περίπου έως το 2020, τις εκπομπές που προέρχονται από όλες τις χερσαίες πηγές.

Αιτιολόγηση

Ο ναυτιλιακός κλάδος αποτελεί σημαντικό παράγοντα ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ΕΕ. Σύμφωνα με ένα σενάριο βασιζόμενο στην τρέχουσα πρακτική, οι εκπομπές από αυτόν τον τομέα θα υπερβούν τις εκπομπές που προέρχονται από όλες τις χερσαίες πηγές. Τούτο ενισχύει την ανάγκη για ταχεία μείωση των εκπομπών SOx από τη ναυσιπλοΐα και αντιμετώπιση του προβλήματος των εκπομπών NOx στο εγγύς μέλλον.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 3 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3δ) Οι βλάβες στην ανθρώπινη υγεία ως αποτέλεσμα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στους λιμένες και στις προσκείμενες πόλεις πρέπει να προληφθούν με τη χρήση καυσίμων με μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 0,10% κατά μάζα κατά τους χειρισμούς κατάπλου και απόπλου.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Σύμφωνα με την οδηγία 1999/32/EΚ, η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας, καθώς και προτάσεις τροποποίησης, ιδίως όσον αφορά τη μείωση των ορίων περιεκτικότητας σε θείο για τα καύσιμα πλοίων που χρησιμοποιούνται στις Περιοχές Ελέγχου των Εκπομπών SOx (ΠΕΕΘ), λαμβάνοντας υπόψη τις εργασίες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ).

(4) Σύμφωνα με την οδηγία 1999/32/EΚ, η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας, καθώς και προτάσεις τροποποίησης, ιδίως όσον αφορά τη μείωση των ορίων περιεκτικότητας σε θείο για τα καύσιμα πλοίων που χρησιμοποιούνται στις Περιοχές Ελέγχου των Εκπομπών SOx (ΠΕΕΘ), σύμφωνα με τις εργασίες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ).

Αιτιολόγηση

Η μείωση της περιεκτικότητας των καυσίμων πλοίων σε θείο καθορίζεται από τον ΔΝΟ και αποτελεί ένα σημαντικό έργο που πραγματοποιείται σε διεθνές επίπεδο, το πλέον κατάλληλο επίπεδο λήψεως αποφάσεων. Στην πρότασή της η Επιτροπή πρέπει να επιμείνει στη σημασία της διεθνούς διάστασης και πρέπει, κατά συνέπεια, να μην δίνει την εντύπωση ότι οι εργασίες του ΔΝΟ είναι απλώς δευτερεύουσας σημασίας και μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των άλλων διεθνών ενδιαφερομένων μερών.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α) Είναι επίσης σημαντικό να αξιολογήσει η Επιτροπή τις συνέπειες της συμμόρφωσης του κλάδου θαλάσσιων μεταφορών με βάση τις εκθέσεις των κρατών μελών, προκειμένου να μπορέσει να σχεδιάσει εκ των άνω τα προσαρμοσμένα συνοδευτικά μέτρα εκπονώντας ιδιαίτερα μελέτες για τη διαθεσιμότητα των καυσίμων, την τιμή τους, τους κινδύνους μεταστροφής σε άλλους τρόπους μεταφοράς, και σχετικά με τις επιπτώσεις της παρούσας οδηγίας στο σύνολο των οικονομικών παραγόντων του κλάδου των θαλάσσιων μεταφορών. Τα πορίσματα αυτών των μελετών θα επιτρέψουν να διευκρινισθούν οι προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με την έμπρακτη ανάπτυξη της "εργαλειοθήκης" της (toolbox), όπως αναφέρεται στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, με ημερομηνία 16 Σεπτεμβρίου 2011 και τίτλο «Μείωση των εκπομπών ρυπαντών από τις θαλάσσιες μεταφορές και η βιώσιμη εργαλειοθήκη των πλωτών μεταφορών»* και τη βιώσιμη εφαρμογή των διατάξεων για τις θαλάσσιες μεταφορές.

 

_____________

 

* SEC(2011)1052 τελικό.

Αιτιολόγηση

Τα συνοδευτικά μέτρα είναι ουσιώδους σημασίας προκειμένου να μπορέσει ο κλάδος των θαλάσσιων μεταφορών να προσαρμοστεί, κι αυτό ακριβώς είναι το νόημα της ανακοίνωσης της Επιτροπής COM(2011)441). Πρέπει να αποφευχθεί οιαδήποτε μείωση των υπηρεσιών θαλασσίων μεταφορών και ως εκ τούτου να εκτιμηθούν εκ των προτέρων οι συνέπειες της παρούσας οδηγίας από πλευράς εξασφάλισης της συμμόρφωσης προκειμένου να προβλεφθούν τα δυνατά και δέοντα μέτρα σε συνέχεια της πρότασης της Επιτροπής σχετικά με τα συνοδευτικά μέτρα για τους παράγοντες του κλάδου.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β) Ορισμένες μέθοδοι για τη μείωση των εκπομπών SOx είναι πιθανό να δημιουργούν απόβλητα, ιδίως λύματα που περιέχουν υδράργυρο, σελήνιο και άλλα ιχνοστοιχεία και ενδέχεται να επιβάλλεται επεξεργασία πριν από την έκχυσή τους. Η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει κατευθυντήριες γραμμές για την εναρμονισμένη ανάπτυξη εγκαταστάσεων παραλαβής στους λιμένες της ΕΕ.

Αιτιολόγηση

Ενώ οι πλυντρίδες οξειδίων του θείου μπορεί να αποτελούν αποτελεσματικά εργαλεία για τη μείωση των εκπομπών, ενδέχεται να δημιουργούν απόβλητα που δεν πρέπει να απορρίπτονται στη θάλασσα. Η Επιτροπή πρέπει να προωθήσει την ανάπτυξη υποδομής στους λιμένες της ΕΕ για την παραλαβή και επεξεργασία των λυμάτων από τις πλυντρίδες.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Το αναθεωρημένο παράρτημα VI της MARPOL επιβάλλει, μεταξύ άλλων, αυστηρότερα όρια περιεκτικότητας των καυσίμων πλοίων σε θείο, τόσο στις ΠΕΕΘ (1,00% από την 1η Ιουλίου 2010 και 0,10% από την 1η Ιανουαρίου 2015), όσο και στις θαλάσσιες περιοχές εκτός των ΠΕΕΘ (3,5% από την 1η Ιανουαρίου 2012 και, κατ’ αρχήν, 0,50% από την 1η Ιανουαρίου 2020). Βάσει των διεθνών τους υποχρεώσεων, τα περισσότερα κράτη μέλη οφείλουν να απαιτούν από τα πλοία να χρησιμοποιούν στις ΠΕΕΘ καύσιμα μέγιστης περιεκτικότητας σε θείο 1,00% από την 1η Ιουλίου 2010. Για να διασφαλιστούν η συνοχή με το διεθνές δίκαιο και η ορθή εφαρμογή στην Ένωση των νέων προτύπων για το θείο που θεσπίστηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο, οι διατάξεις της οδηγίας 1999/32/EΚ θα πρέπει να εναρμονιστούν με το αναθεωρημένο παράρτημα VI της MARPOL. Για να εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο ποιότητας των καυσίμων που χρησιμοποιούν τα πλοία προκειμένου να συμμορφωθούν με ρυθμίσεις που αφορούν είτε τα καύσιμα είτε την τεχνολογία, θα πρέπει να μην επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά ούτε η χρήση στην Ένωση καυσίμων πλοίων των οποίων η περιεκτικότητα σε θείο υπερβαίνει το γενικό πρότυπο των 3,5 % κατά μάζα.

(6) Το αναθεωρημένο παράρτημα VI της MARPOL επιβάλλει, μεταξύ άλλων, αυστηρότερα όρια περιεκτικότητας των καυσίμων πλοίων σε θείο, τόσο στις ΠΕΕΘ (1,00% από την 1η Ιουλίου 2010 και 0,10% από την 1η Ιανουαρίου 2015), όσο και στις θαλάσσιες περιοχές εκτός των ΠΕΕΘ (3,5% από την 1η Ιανουαρίου 2012 και, κατ’ αρχήν, 0,50% από την 1η Ιανουαρίου 2020). Βάσει των διεθνών τους υποχρεώσεων, τα περισσότερα κράτη μέλη οφείλουν να απαιτούν από τα πλοία να χρησιμοποιούν στις ΠΕΕΘ καύσιμα μέγιστης περιεκτικότητας σε θείο 1,00% από την 1η Ιουλίου 2010. Για να διασφαλιστούν η συνοχή με το διεθνές δίκαιο και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο και η ορθή εφαρμογή στην Ένωση των νέων προτύπων για το θείο που θεσπίστηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο, οι διατάξεις της οδηγίας 1999/32/EΚ θα πρέπει τουλάχιστον να εναρμονιστούν με το αναθεωρημένο παράρτημα VI της MARPOL. Λόγω της ανάγκης να εξασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν αποτελεσματική και ισότιμη πρόσβαση στην εσωτερική και στη διεθνή αγορά, έχει ζωτική σημαία να αναγνωριστούν οι προκλήσεις που θα έχουν να αντιμετωπίσουν ορισμένοι κλάδοι της βιομηχανίας όταν εισαχθούν στην Ένωση διαφορετικά επίπεδα εκπομπών θείου. Επομένως, είναι σημαντικό να παρακολουθείται η κατάσταση εκ του σύνεγγυς και να εξευρεθούν λύσεις που θα επιτρέψουν να επιτευχθεί ένα ελάχιστο επίπεδο ισοτιμίας όσον αφορά τους όρους ανταγωνισμού. Για να εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο ποιότητας των καυσίμων που χρησιμοποιούν τα πλοία προκειμένου να συμμορφωθούν με ρυθμίσεις που αφορούν είτε τα καύσιμα είτε την τεχνολογία, θα πρέπει να μην επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά ούτε η χρήση στην Ένωση καυσίμων πλοίων των οποίων η περιεκτικότητα σε θείο υπερβαίνει το γενικό πρότυπο των 3,5 % κατά μάζα.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Καθώς τα επιβατηγά πλοία δραστηριοποιούνται ως επί το πλείστον σε λιμένες ή κοντά σε παράκτιες περιοχές, έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον. Τα πλοία αυτά οφείλουν να χρησιμοποιούν καύσιμα με μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο ίδια με την ισχύουσα στις ΠΕΕΘ (1,5%). Δεδομένου ότι θα ισχύουν αυστηρότερα πρότυπα για το θείο στις ΠΕΕΘ, η ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στις εκτός ΠΕΕΘ περιοχές λιμένων και ακτών δικαιολογεί την εφαρμογή των ίδιων προτύπων και στα επιβατηγά πλοία. Ωστόσο, η επιβολή νέου προτύπου ΠΕΕΘ για τα επιβατηγά πλοία θα μετατεθεί κατά 5 έτη ώστε να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα διαθεσιμότητας καυσίμων.

(7) Καθώς τα επιβατηγά πλοία δραστηριοποιούνται ως επί το πλείστον σε λιμένες ή κοντά σε παράκτιες περιοχές, έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον. Τα πλοία αυτά οφείλουν να χρησιμοποιούν καύσιμα με μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο ίδια με την ισχύουσα στις ΠΕΕΘ (1,5%). Δεδομένου ότι θα ισχύουν αυστηρότερα πρότυπα για το θείο στις ΠΕΕΘ, η ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στις εκτός ΠΕΕΘ περιοχές λιμένων και ακτών δικαιολογεί την εφαρμογή των ίδιων προτύπων και στα επιβατηγά πλοία. Ωστόσο, η επιβολή νέου προτύπου ΠΕΕΘ για τα επιβατηγά πλοία θα μετατεθεί κατά 5 έτη ώστε να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα διαθεσιμότητας καυσίμων. Αν αυτό οδηγήσει σε σημαντικό αρνητικό κοινωνικό αντίκτυπο επί των τοπικών κοινοτήτων που ζουν στα νησιά στις πλέον απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης και επί του συνόλου ή μέρους της επικράτειας της Ελλάδας, τα οικεία κράτη μέλη μπορούν να μεταθέσουν για περαιτέρω διάστημα μέγιστης διάρκειας πέντε ετών την εφαρμογή του προτύπου που αφορά έναν περιορισμένο αριθμό επιβατηγών πλοίων που εκτελούν τακτικά δρομολόγια μεταξύ λιμένων της Ένωσης, υπό τον όρο ότι τηρούνται τα σχετικά πρότυπα ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α) Για να εξασφαλιστούν οφέλη όσον αφορά την ποιότητα του αέρα στα κράτη μέλη των οποίων οι ακτές δεν ανήκουν στις ΠΕΕΘ, ο ορισμός νέων περιοχών ελέγχου των εκπομπών πρέπει να υπόκειται στη διαδικασία του ΔΝΟ σύμφωνα με το παράρτημα VI της MARPOL και πρέπει να εδράζεται σε καλώς θεμελιωμένη πρόταση που τεκμηριώνεται με περιβαλλοντικά και οικονομικά επιχειρήματα και βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7β) Για να διασφαλιστούν τα οφέλη από την ποιότητα του αέρα στα κράτη μέλη των οποίων οι ακτές δεν είναι μέρος των ΠΕΕΘ και να καθοριστεί ένα ελάχιστο ίσων όρων για τον τομέα καθ’ όλη την ΕΕ, πρέπει να επεκταθεί η απαίτηση για ίδια ποιότητα καυσίμων στα εγχώρια ύδατα των κρατών μελών και στις περιοχές ελέγχου της ρύπανσης εκτός των ΠΕΕΘ.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7γ) Για να διευκολυνθεί η μετάβαση σε νέες τεχνολογίες κινητήρων, με τους οποίους μπορούν να επιτευχθούν σημαντικές περαιτέρω μειώσεις των εκπομπών στον ναυτιλιακό κλάδο, η Επιτροπή πρέπει να προετοιμάσει χωρίς καθυστέρηση μια ολοκληρωμένη στρατηγική στον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αερίου ώστε να καταστεί δυνατή και να ενθαρρυνθεί η χρησιμοποίηση κινητήρων υγραερίου στα πλοία.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α) Η πρόληψη της μεταστροφής προς άλλους τρόπους μεταφορών είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι μια ενδεχόμενη αύξηση του μεριδίου των οδικών μεταφορών στο σύνολο των μεταφερόμενων εμπορευμάτων θα ήταν αντίθετη στους στόχους της Ένωσης όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος και, επιπλέον, θα επιδείνωνε την κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Αιτιολόγηση

Οι μέσες εκπομπές CO2 ανά τόνο ανά χιλιόμετρο στις οδικές μεταφορές είναι επτά φορές μεγαλύτερες από ό,τι στις διά θαλάσσης μεταφορές. Συνεπώς, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε η παρούσα οδηγία να μην έχει ως συνέπεια τη μεταστροφή από τις θαλάσσιες προς τις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων εξαιτίας της αύξησης του κόστους των καυσίμων για τα πλοία. Η αύξηση των οδικών μεταφορών θα προκαλούσε επίσης κυκλοφοριακή συμφόρηση και αύξηση των επιπέδων θορύβου, προβλήματα που είναι ήδη σοβαρά για τους Ευρωπαίους πολίτες.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11β)Το κόστος των νέων απαιτήσεων για μείωση των εκπομπών θείου απειλεί να επιφέρει μεταστροφή σε άλλους τρόπους μεταφορών, πράγμα ιδιαίτερα ανησυχητικό για περιοχές και βιομηχανίες που εξαρτώνται έντονα από τις θαλάσσιες μεταφορές. Η Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιήσει πλήρως τα υπάρχοντα μέσα, όπως το Marco Polo και τα ΔΕΔ-Μεταφορών, ιδίως σε κράτη μέλη που γειτονεύουν με ΠΕΕΘ, ώστε να προσφέρει στοχευμένη βοήθεια για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μεταστροφής. Με δεδομένη την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή πρέπει να παρουσιάσει συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία θα παρέχουν στη βιομηχανία οικονομική και χρηματοδοτική βοήθεια για την υποστήριξη φιλικών προς το περιβάλλον θαλάσσιων τεχνολογιών πριν από τον Ιανουάριο του 2015, λαμβανομένων ιδιαίτερα υπόψη της διαθεσιμότητας των καυσίμων, των τιμών τους, των κινδύνων μεταστροφής σε άλλους τρόπους μεταφοράς και του αντικτύπου των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία σε όλους τους οικονομικούς παράγοντες του τομέα θαλάσσιων μεταφορών.

Αιτιολόγηση

Η αύξηση του κόστους των καυσίμων των πλοίων αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα για τα αγαθά με υψηλό λόγο όγκου προς αξία, όπως το χαρτί και τα ορυκτά. Υπάρχουν ήδη έργα για την υποστήριξη της διάδοσης του υγροποιημένου φυσικού αερίου ή των τεχνολογιών μείωσης της περιεκτικότητας σε θείο που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Marco Polo ή το πρόγραμμα "Θαλάσσιες Αρτηρίες" του ΔΕΔ-Μεταφορών. Ωστόσο, η υποστήριξη αυτή θα πρέπει να διατηρηθεί και να ενταθεί για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων μετατόπισης σε άλλα μεταφορικά μέσα.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Θα πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις μεθόδους μείωσης εκπομπών. Με τις εν λόγω μεθόδους είναι δυνατόν να επιτευχθούν τουλάχιστον ισοδύναμες ή και μεγαλύτερες μειώσεις εκπομπών απ’ ό,τι με τη χρήση καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν σοβαρές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως για παράδειγμα στα θαλάσσια οικοσυστήματα, και ότι η ανάπτυξή τους υπόκειται στους κατάλληλους μηχανισμούς έγκρισης και ελέγχου. Τα κριτήρια για τη χρήση μεθόδων μείωσης εκπομπών θα πρέπει να καθορίζονται είτε από τον ΔΝΟ, με την επιφύλαξη συμπλήρωσης ή τροποποίησης με απόφαση της Επιτροπής, είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν δεν υπάρχουν σχετικές πράξεις του ΔΝΟ. Θα πρέπει να αναγνωριστούν στην Ένωση οι ήδη γνωστές εναλλακτικές μέθοδοι, όπως είναι η χρήση συστημάτων καθαρισμού καυσαερίων επί των πλοίων ή μειγμάτων καυσίμου με υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ). Είναι σημαντικό να προωθηθούν οι δοκιμές και η ανάπτυξη νέων μεθόδων μείωσης εκπομπών.

(12) Θα πρέπει να διευκολυνθεί και να στηριχθεί με κατάλληλα κίνητρα η πρόσβαση στις μεθόδους μείωσης εκπομπών. Με τις εν λόγω μεθόδους είναι δυνατόν να επιτευχθούν τουλάχιστον ισοδύναμες ή και μεγαλύτερες μειώσεις εκπομπών απ’ ό,τι με τη χρήση καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν σοβαρές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως για παράδειγμα στα θαλάσσια οικοσυστήματα ή τις εκπομπές CO2, ή στην υγεία του ανθρώπου, και ότι η ανάπτυξή τους υπόκειται στους κατάλληλους μηχανισμούς έγκρισης και ελέγχου. Τα κριτήρια για τη χρήση μεθόδων μείωσης εκπομπών θα πρέπει να καθορίζονται είτε από τον ΔΝΟ, με την επιφύλαξη συμπλήρωσης ή τροποποίησης με απόφαση της Επιτροπής, είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν δεν υπάρχουν σχετικές πράξεις του ΔΝΟ. Θα πρέπει να αναγνωριστούν στην Ένωση οι ήδη γνωστές εναλλακτικές μέθοδοι, όπως είναι η χρήση συστημάτων καθαρισμού καυσαερίων επί των πλοίων ή μειγμάτων καυσίμου με υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ). Είναι σημαντικό να προωθηθούν και να ενισχυθούν οικονομικά οι δοκιμές και η ανάπτυξη νέων μεθόδων μείωσης εκπομπών, και να εξασφαλιστεί η αποδοτικότητά τους ως προς το κόστος και η διαθεσιμότητά τους σε μεγάλη κλίμακα, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να αποφευχθεί η αντιπαραγωγική από περιβαλλοντική άποψη στροφή από τις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων στις μεταφορές με φορτηγά οχήματα.

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12a) Η χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) εξαφανίζει ουσιαστικά τις εκπομπές θείου. Ένας νέος κώδικας για τα πλοία που χρησιμοποιούν υγροποιημένο φυσικό αέριο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το 2014, μαζί με την επόμενη αναθεώρηση της σύμβασης για την ασφάλεια στη θάλασσα (SOLAS). Τα κράτη μέλη πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη να εξασφαλιστεί ασφάλεια και διαθεσιμότητα, καθώς και ασφαλείς επιχειρήσεις ανεφοδιασμού των σκαφών που χρησιμοποιούν υγροποιημένο φυσικό αέριο, αποτρέποντας ταυτόχρονα το ενδεχόμενο η αναθεωρημένη σύμβαση SOLAS να δημιουργεί περιττά εμπόδια στη χρήση του LNG. Η Επιτροπή πρέπει να χρησιμοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους όπως το Marco Polo όσο το δυνατόν περισσότερο προκειμένου να ενθαρρύνεται η χρήση του χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο LNG ως θαλάσσιου καυσίμου. Τα κράτη μέλη πρέπει να συμβάλλουν στην τάση αυτή καθιστώντας διαθέσιμες φορολογικές διευκολύνσεις για τους πλοιοκτήτες που επενδύουν στη χρήση LNG ή στην ανάπτυξη και χρήση πλυντρίδων.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη η εμπειρία από την αναθεώρηση του Πρωτοκόλλου VI της σύμβασης σχετικά με τη θαλάσσια ρύπανση (MARPOL), που εγκρίθηκε το 2008, αλλά η Επιτροπή άργησε σχεδόν τρία χρόνια να παρουσιάσει την πρότασή της και, στη συνέχεια, ορισμένα κράτη μέλη έθεταν σε αμφισβήτηση αυτά που είχαν συμφωνηθεί. Ως μέλη του ΔΝΟ, σε αντίθεση με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι ο νέος κώδικας για το LNG ενθαρρύνει τη χρήση αυτού του καθαρότερου καυσίμου, χωρίς να μειώνονται τα επίπεδα ασφαλείας. Πρέπει να ληφθούν υπόψη ασφαλείς κανόνες για επιχειρήσεις ανεφοδιασμού αλλά και η διαθεσιμότητα εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού.

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12β) Τα κράτη μέλη μπορούν, ως εναλλακτική λύση για τη μείωση των εκπομπών, να διευκολύνουν τη χρήση από τα ελλιμενισμένα πλοία συστημάτων παροχής ενέργειας από την ξηρά αντί της ενέργειας που παράγεται στο ίδιο το πλοίο.

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12γ) Για να ενθαρρυνθεί η έγκαιρη υιοθέτηση μεθόδων μείωσης των εκπομπών οι οποίες επιτυγχάνουν τουλάχιστον τις ίδιες μειώσεις εκπομπών θείου που προβλέπει η παρούσα οδηγία, πρέπει να προωθηθούν από την Ένωση και από τα κράτη μέλη εναλλακτικές λύσεις, όπως η χρήση συστημάτων καθαρισμού καυσαερίων επί του πλοίου και οι τεχνολογίες υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), μέσω κατάλληλων οικονομικών κινήτρων.

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 12 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12δ) Τα κράτη μέλη πρέπει να κάνουν επίσης χρήση μηχανισμών όπως διαφοροποιημένες επιβαρύνσεις και χιλιομετρικά τέλη με βάση τις επιδόσεις των εκπομπών, μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή η οικουμενική απαίτηση του 0,50% όσον αφορά τη μέγιστη περιεκτικότητα των καυσαερίων σε θείο.

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 12 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12ε) Είναι σημαντικό να ζητείται από τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν πολιτική που δεν επιβάλλει ειδικά τέλη σε εκροές από συστήματα καθαρισμού καυσαερίων σε λιμένες, για να διασφαλιστεί η δέουσα μέριμνα για λύματα που παράγονται από τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων μείωσης εκπομπών.

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 12 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12στ) Οποιαδήποτε χρηματικά κίνητρα εκ μέρους κρατών μελών για μεθόδους μείωσης των εκπομπών, οι οποίες επιτυγχάνουν μείωση εκπομπών τουλάχιστον ίση με αυτήν που θα επιτυγχανόταν με τη χρήση καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη επενδύσεις που έγιναν πριν τις 5 Ιουλίου 2011, εφόσον ο εξοπλισμός συμφωνεί με τα κριτήρια του ΔΝΟ, καθώς εκκρεμεί η έγκριση συμπληρωματικών κριτηρίων εκ μέρους της Επιτροπής.

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 12 ζ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12ζ) Για να διευκολυνθεί η έγκαιρη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, πρέπει να δίδονται κίνητρα που στηρίζουν την ταχεία προσαρμογή. Για να αποφευχθεί ο δυνητικός κίνδυνος της στροφής προς άλλα μέσα μεταφοράς και για να περιορισθούν τα ανταγωνιστικά μειονεκτήματα, πρέπει τα κράτη μέλη να καταρτίσουν χρηματοδοτικά προγράμματα για την εφαρμογή των νέων απαιτήσεων για τη χρήση καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο.

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 12 η (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12η) Οι εναλλακτικές μέθοδοι μείωσης των εκπομπών, όπως οι πλυντρίδες, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν απόβλητα που δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται στη θάλασσα. Η Επιτροπή πρέπει, επομένως, να εκδώσει κοινές κατευθυντήριες γραμμές για να εξασφαλισθεί η δέουσα διαχείριση αυτών των αποβλήτων.

Τροπολογία  27

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 12 θ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12θ) Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα και την ισορροπημένη κατανομή συμβατών καυσίμων, σύμφωνα με το άρθρο 18 του αναθεωρημένου παραρτήματος VI της MARPOL.

Τροπολογία  28

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 12 ι (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12ι) Με δεδομένες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη στην επίτευξη των στόχων ποιότητας του αέρα τους οποίους ορίζει η ενωσιακή νομοθεσία και το χάσμα που εξακολουθεί να υπάρχει μεταξύ αυτών των στόχων και των συστάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η Επιτροπή πρέπει να βοηθήσει στην ετοιμασία της αναγκαίας ανάλυσης για την υποβολή αίτησης στον ΔΝΟ για τον χαρακτηρισμό επιπρόσθετων ευρωπαϊκών θαλάσσιων περιοχών ως ΠΕΕΘ, και συγκεκριμένα στη Μεσόγειο, στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό (συμπεριλαμβανομένης της Ιρλανδικής Θάλασσας) και στον Εύξεινο Πόντο. Η Επιτροπή πρέπει επίσης να εξετάσει τη σκοπιμότητα του χαρακτηρισμού των ευρωπαϊκών θαλάσσιων περιοχών ως Περιοχών Ελέγχου των Εκπομπών NOx.

Τροπολογία  29

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Για να καθοριστούν η ημερομηνία εφαρμογής του ορίου περιεκτικότητας σε θείο 0,50% και νέες ΠΕΕΘ, να εγκριθούν νέες εναλλακτικές μέθοδοι μείωσης εκπομπών και να καθοριστούν κατάλληλοι όροι χρήσης τους, να διασφαλιστούν η ενδεδειγμένη παρακολούθηση της περιεκτικότητας των καυσίμων σε θείο, αφενός, και η εναρμόνιση του περιεχομένου και της μορφής των εκθέσεων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη, αφετέρου, καθώς και για να προσαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τα εξής: καθορισμός της ημερομηνίας από την οποία θα πρέπει να εφαρμόζεται στην Ένωση η μέγιστη τιμή περιεκτικότητας των καυσίμων σε θείο 0,50% κατά μάζα· καθορισμός νέων ΠΕΕΘ με βάση την απόφαση του ΔΝΟ· έγκριση νέων μεθόδων μείωσης εκπομπών, οι οποίες δεν υπάγονται στην οδηγία 96/98/EΚ του Συμβουλίου, και καθορισμός, συμπλήρωση ή τροποποίηση των όρων χρήσης τους· εξειδίκευση των μέσων δειγματοληψίας και παρακολούθησης των εκπομπών, καθώς και του περιεχομένου και της μορφής των εκθέσεων· τροποποίηση του άρθρου 2 σημεία 1, 2, 3, 3α, 3β και 4 και του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) και παράγραφος 2 με βάση την επιστημονική και τεχνική πρόοδο και, κατά περίπτωση, τις πράξεις του ΔΝΟ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προκαταρτικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(13) Για να καθοριστούν νέες ΠΕΕΘ, να εγκριθούν νέες εναλλακτικές μέθοδοι μείωσης εκπομπών και να καθοριστούν κατάλληλοι όροι χρήσης τους, να διασφαλιστούν η ενδεδειγμένη παρακολούθηση της περιεκτικότητας των καυσίμων σε θείο, αφενός, και η εναρμόνιση του περιεχομένου και της μορφής των εκθέσεων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη, αφετέρου, καθώς και για να προσαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τα εξής: καθορισμός νέων ΠΕΕΘ με βάση την απόφαση του ΔΝΟ· έγκριση νέων μεθόδων μείωσης εκπομπών, οι οποίες δεν υπάγονται στην οδηγία 96/98/EΚ του Συμβουλίου, και καθορισμός, συμπλήρωση ή τροποποίηση των όρων χρήσης τους· Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προκαταρτικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τροπολογία  30

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α) Λαμβανομένων υπόψη των εκπομπών που προκαλούνται από τη ναυσιπλοΐα και της παγκόσμιας διάστασης της περιβαλλοντικής πολιτικής, η παρούσα οδηγία ενθαρρύνει την Ένωση και τα κράτη μέλη να προωθήσουν με ενεργό τρόπο στο πλαίσιο του ΔΝΟ το στόχο της επίτευξης ενιαίων προτύπων για τις εκπομπές για όλες τις θαλάσσιες περιοχές του κόσμου.

Τροπολογία  31

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο -α (νέο)

Οδηγία 1999/32/ΕΚ

Άρθρο 2 – σημείο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-α) το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

'3. καύσιμο πλοίων: κάθε υγρό καύσιμο παράγωγο του πετρελαίου που προορίζεται για πλοία ή χρησιμοποιείται επ’ αυτών, καθώς και βιοκαύσιμα, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων που ορίζονται στο πρότυπο ISO 8217. Περιλαμβάνει κάθε υγρό καύσιμο παράγωγο του πετρελαίου που χρησιμοποιείται σε σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή σκάφη αναψυχής, όπως ορίζονται στην οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1997 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ληπτέα μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα και στην οδηγία 94/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 1994 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών οι οποίες αφορούν τα σκάφη αναψυχής, όταν τα σκάφη αυτά βρίσκονται στη θάλασσα·'

Αιτιολόγηση

Η χρήση βιοκαυσίμων είναι ήδη σήμερα τεχνικά δυνατή και υπάρχουν διαθέσιμα καύσιμα και για πλοία. Επομένως, η οδηγία πρέπει να έχει σαφή διατύπωση και να επιτρέπει επίσης τη χρήση βιοκαυσίμων.

Τροπολογία  32

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 1999/32/ΕΚ

Άρθρο 3α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δεν χρησιμοποιούνται ούτε διατίθενται στην αγορά στην επικράτειά τους καύσιμα πλοίων περιεκτικότητας σε θείο άνω του 3,5 % κατά μάζα.»

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δεν χρησιμοποιούνται ούτε διατίθενται στην αγορά στην επικράτειά τους καύσιμα πλοίων περιεκτικότητας σε θείο άνω του 3,5 % κατά μάζα, εκτός από τα καύσιμα που προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων τα οποία χρησιμοποιούν τις μεθόδους μείωσης των εκπομπών που αναφέρονται στο άρθρο 4γ με κλειστά συστήματα.

Τροπολογία  33

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Οδηγία 1999/32/ΕΚ

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρούσα παράγραφος ισχύει για όλα τα σκάφη ανεξαρτήτως σημαίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των οποίων o πλους αρχίζει εκτός της Ένωσης.

Η παρούσα παράγραφος ισχύει για όλα τα σκάφη ανεξαρτήτως σημαίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των οποίων o πλους αρχίζει εκτός της Ένωσης, υπό την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο παράρτημα VI της MARPOL.

Τροπολογία  34

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Οδηγία 1999/32/ΕΚ

Άρθρο 4α – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να θεσπίσουν οικονομικά μέτρα υπέρ των κλάδων ή επιμέρους κλάδων για τους οποίους έχει προσδιοριστεί ότι εκτίθενται σε κίνδυνο οικονομικών δυσχερειών λόγω της εφαρμογής των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 4α παράγραφος 1 στοιχείο (β) και να αντισταθμίσουν το κόστος εφαρμογής αυτών των απαιτήσεων.

 

Η Επιτροπή εγκρίνει, το αργότερο έως το τέλος του 2013, κατευθυντήριες γραμμές για τους ισχύοντες κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, οι οποίες πρέπει να τηρηθούν σε αυτόν τον τομέα.

Αιτιολόγηση

Η τήρηση χαμηλότερων ορίων περιεκτικότητας των καυσίμων πλοίων σε θείο μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του κόστους των θαλάσσιων εμπορευματικών μεταφορών. Τούτο θα έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των κλάδων της βιομηχανίας που εξαρτώνται από τις υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών. Τα κράτη μέλη που συνορεύουν με ΠΕΕΘ πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αντισταθμίζουν προσωρινά υπό τη μορφή κρατικών ενισχύσεων το κόστος που βαρύνει τις επιχειρήσεις οι οποίες υφίστανται την πίεση του παγκόσμιου ανταγωνισμού και αντιμετωπίζουν σημαντικά έξοδα που συνδέονται με τις ρυθμίσεις για τις οριακές τιμές περιεκτικότητας σε θείο.

Τροπολογία  35

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο γ

Οδηγία 1999/32/ΕΚ

Άρθρο 4α – παράγραφος 1 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι στα οικεία χωρικά ύδατα, αποκλειστικές οικονομικές ζώνες και ζώνες ελέγχου της ρύπανσης, δεν χρησιμοποιούνται καύσιμα πλοίων με κατά μάζα περιεκτικότητα σε θείο άνω του:

 

1α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι στα οικεία χωρικά ύδατα, αποκλειστικές οικονομικές ζώνες και ζώνες ελέγχου της ρύπανσης, δεν χρησιμοποιούνται καύσιμα πλοίων με κατά μάζα περιεκτικότητα σε θείο άνω του:

 

(α) 3,50 % από την 1η Ιανουαρίου 2012·

(α) 3,50 % από την 1η Ιανουαρίου 2012·

(β) β) 0,50 % από την 1η Ιανουαρίου 2020.

(β) 0,50 από την 1η Ιανουαρίου 2015·

 

(βα) 0,10 % από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 9α της παρούσας οδηγίας, όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής του προτύπου για το θείο που προβλέπεται στο στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου. Με βάση την εκτίμηση της διαθεσιμότητας καυσίμων πλοίων για την τήρηση της μέγιστης τιμής περιεκτικότητας σε θείο 0,50% κατά μάζα, η οποία αναφέρεται στον κανονισμό 14 παράγραφος 8 του παραρτήματος VI της MARPOL και θα διενεργηθεί από τον ΔΝΟ, η ημερομηνία αυτή είναι η 1η Ιανουαρίου 2020 ή η 1η Ιανουαρίου 2025.

 

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 4 και του άρθρου 4β, η παρούσα παράγραφος ισχύει για όλα τα σκάφη ανεξαρτήτως σημαίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των οποίων o πλους αρχίζει εκτός της Ένωσης.

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 4 και του άρθρου 4β, η παρούσα παράγραφος ισχύει για όλα τα σκάφη ανεξαρτήτως σημαίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των οποίων o πλους αρχίζει εκτός της Ένωσης.

Τροπολογία  36

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο δ

Οδηγία 1999/32/ΕΚ

Άρθρο 4α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 9α της παρούσας οδηγίας, όσον αφορά τον ορισμό θαλάσσιων περιοχών ως περιοχών ελέγχου των εκπομπών SOx βάσει απόφασης του ΔΝΟ σύμφωνα με τον κανονισμό 14 παράγραφος 3 σημείο 2 του παραρτήματος VI της MARPOL.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 9α της παρούσας οδηγίας, όσον αφορά τον ορισμό θαλάσσιων περιοχών ως περιοχών ελέγχου των εκπομπών SOx σύμφωνα με τον ορισμό του ΔΝΟ σύμφωνα με τον κανονισμό 14 παράγραφος 3 σημείο 2 του παραρτήματος VI της MARPOL.

Τροπολογία  37

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο ε

Οδηγία 1999/32/ΕΚ

Άρθρο 4α – παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα όρια που τίθενται στις παραγράφους 1, 1α και 4 και κατόπιν εξετάσεως όλων των αποδεικτικών στοιχείων, οι αρχές που ασκούν έλεγχο κράτους λιμένα έχουν εξουσία να κρατήσουν το πλοίο, μέχρι να επανορθωθεί η παράβαση.

 

Τα σκάφη που δεν συμμορφώνονται υποχρεούνται στην εκκένωση της δεξαμενής καυσίμων τους και υφίστανται πρόστιμο για κάθε παράβαση ημερησίως.

 

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να προβαίνουν σε πρόσθετες ενέργειες επιβολής του νόμου σε σχέση με άλλα σκάφη, σύμφωνα με το διεθνές ναυτιλιακό δίκαιο.

Τροπολογία  38

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο ε

Οδηγία 1999/32/ΕΚ

Άρθρο 4α – παράγραφος 4 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4β. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 4 και 4a, αν η συμμόρφωση προς τις οριακές τιμές που αναφέρονται στην παράγραφο 4 οδηγήσει σε σημαντικό αρνητικό κοινωνικό αντίκτυπο επί των τοπικών κοινοτήτων που ζουν στα νησιά στις πλέον απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης και επί του συνόλου ή μέρους της επικράτειας της Ελλάδας, τα οικεία κράτη μέλη μπορούν να μεταθέσουν για περαιτέρω διάστημα μέγιστης διάρκειας πέντε ετών τις προθεσμίες που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο όσον αφορά έναν περιορισμένο αριθμό επιβατηγών πλοίων που εκτελούν τακτικά δρομολόγια μεταξύ λιμένων της Ένωσης, υπό τον όρο ότι τηρούνται τα σχετικά πρότυπα ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα

 

Τα κράτη μέλη που προτίθενται να κάνουν χρήση αυτής της διάταξης καταρτίζουν κατάλογο των πλοίων και δρομολογίων που είναι επιλέξιμα για να επωφεληθούν από αυτήν την παρέκκλιση και τον υποβάλλουν προς έγκριση στην Επιτροπή. Τα οικεία κράτη μέλη δημοσιοποιούν τον εγκριθέντα κατάλογο.

Τροπολογία  39

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο ε

Οδηγία 1999/32/ΕΚ

Άρθρο 4α – παράγραφος 4 γ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4γ. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι στα οικεία χωρικά ύδατα και ζώνες ελέγχου της ρύπανσης που δεν ανήκουν σε περιοχές ελέγχου των εκπομπών SOx, τα πλοία προς ή από λιμένες της Ένωσης δεν χρησιμοποιούν καύσιμα πλοίων με κατά μάζα περιεκτικότητα σε θείο άνω του 0,10 % από την 1η Ιανουαρίου 2015.

 

Η παρούσα παράγραφος ισχύει για όλα τα σκάφη ανεξαρτήτως σημαίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των οποίων o πλους αρχίζει εκτός της Ένωσης.

Τροπολογία  40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 7

Οδηγία 1999/32/ΕΚ

Άρθρο 4β – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Από την 1η Ιανουαρίου 2015, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ευθυγράμμιση της περιεκτικότητας σε θείο των καυσίμων πλοίων που χρησιμοποιούνται από πλοία σε εσωτερικές πλωτές οδούς, σε χωρικά θαλάσσια ύδατα της Ένωσης ή από οποιαδήποτε πλοία αγκυροβολημένα σε λιμένες της Ένωσης, με τις τιμές που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 2, της οδηγίας 98/70/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Υπό το υφιστάμενο καθεστώς, ισχύουν διαφορετικές οριακές τιμές περιεκτικότητας σε θείο για τα ωκεανοπόρα πλοία και διαφορετικές για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας, ακόμη και όταν πλέουν στην ίδια εκβολή ποταμού. Αυτό το κενό πρέπει να κλείσει και οι οριακές τιμές για τα ωκεανοπόρα πλοία θα πρέπει να ευθυγραμμισθούν με τις διατάξεις σχετικά με την εσωτερική ναυσιπλοΐα και τα μη οδικά κινητά μηχανήματα, που επιβάλλει επί του παρόντος η οδηγία της ΕΕ για την ποιότητα των καυσίμων. Δεδομένων των επιπτώσεων τις οποίες έχουν οι εκπομπές πλοίων (ιδίως σωματιδιακής ύλης) στη δημόσια υγεία και της πληθυσμιακής συγκέντρωσης στις παράκτιες περιοχές, καθίσταται απαραίτητο να ληφθούν μέτρα για τη μείωση της ρύπανσης του τοπικού αέρα. Η θέσπιση παρεμφερών προτύπων περιεκτικότητας σε θείο για την παράκτια και την εσωτερική ναυσιπλοΐα δικαιολογείται από την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας του αέρα γύρω από τους λιμένες και τις παράκτιες περιοχές.

Τροπολογία  41

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 7

Οδηγία 1999/32/ΕΚ

Άρθρο 4β α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4βα

 

Διαθεσιμότητα σε καύσιμα πλοίων

 

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα και την ισορροπημένη κατανομή καυσίμων πλοίων·

 

- όπου η περιεκτικότητα σε θείο δεν ξεπερνά το 0,10% από την 1η Ιανουαρίου 2015·

 

- όπου η περιεκτικότητα σε θείο δεν ξεπερνά το 0,50% από την 1η Ιανουαρίου 2015.

 

2. Η παράγραφος 1 δεν αποκλείει τη θέσπιση τέτοιων μέτρων σε προηγούμενη ημερομηνία.

Τροπολογία  42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 7

Οδηγία 1999/32/ΕΚ

Άρθρο 4β β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4ββ

 

Ισοδύναμες απαιτήσεις

 

Η κυβέρνηση κράτους μέλους δύναται να επιτρέψει την εγκατάσταση σε πλοίο οιουδήποτε εξαρτήματος, υλικού, συσκευής ή οργάνου ή άλλη διαδικασία, εναλλακτικό καύσιμο ή μέθοδο συμμόρφωσης που χρησιμοποιούνται ως εναλλακτική λύση στις απαιτούμενες από την παρούσα οδηγία προβλέψεις, εφόσον αυτό το εξάρτημα, υλικό, συσκευή ή όργανο, ή άλλη διαδικασία, εναλλακτικό καύσιμο ή μέθοδος συμμόρφωσης είναι τουλάχιστον εξ ίσου αποτελεσματικά, όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών, με τα όσα προβλέπονται στην ανωτέρω οδηγία, περιλαμβανομένων και όλων των προτύπων που αναφέρονται στα άρθρα 4α και 4β.

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός 4 του παραρτήματος VI της MARPOL περί ισοδυναμιών περιλαμβάνει μη τεχνικές ή επιχειρησιακές διαδικασίες με τις οποίες είναι δυνατόν να υιοθετηθούν μέθοδοι συμμόρφωσης που χρησιμοποιούνται ως εναλλακτικές λύσεις. Αυτό πρέπει να ενσωματωθεί στην αναθεωρημένη οδηγία ΕΕ ώστε να παρασχεθούν κίνητρα για την ανάπτυξη και τη χορήγηση επενδύσεων σε καινοτόμες τεχνολογίες.

Τροπολογία  43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 7

Οδηγία 1999/32/ΕΚ

Άρθρο 4γ – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα πλοία που χρησιμοποιούν τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 μεθόδους μείωσης εκπομπών επιτυγχάνουν συνεχώς μειώσεις των εκπομπών διοξειδίου του θείου τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που θα μπορούσαν να επιτευχθούν με τη χρήση καυσίμων πλοίων τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 4α και 4β. Οι εκπομπές διοξειδίου του θείου που προκύπτουν από τη χρήση των μεθόδων μείωσης εκπομπών δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιμές που παρατίθενται στο παράρτημα 1.

2. Τα πλοία που χρησιμοποιούν τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 μεθόδους μείωσης εκπομπών επιτυγχάνουν μειώσεις των εκπομπών διοξειδίου του θείου τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που θα μπορούσαν να επιτευχθούν με τη χρήση καυσίμων πλοίων τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 4α και 4β.

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή του "συνεχώς" θα διασφαλίσει ότι οι πλυντρίδες, οι οποίες ίσως προσωρινά να μην εμπίπτουν στη συμμόρφωση, εξακολουθούν να επιτρέπονται στο πλαίσιο της οδηγίας. Η διαγραφή θα επιτρέψει επίσης τη χρήση άλλων μεθόδων συμμόρφωσης, όπως ο καθορισμός μέσης τιμής. Ο κλάδος εξετάζει ενεργά τη σκοπιμότητα καθορισμού μέσης τιμής σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές όπου αυτό φαίνεται πιο λογικό, όπως η Βορειοαμερικανική Περιοχή Ελέγχου Εκπομπών (ECA). Δεν θα επιτύχουν όλες οι εναλλακτικές μέθοδοι συμμόρφωσης “συνεχώς” μειώσεις, όμως ο συνολικός τους αντίκτυπος στην υγεία και το περιβάλλον θα είναι, εξ ορισμού, ο ίδιος ή ακόμη καλύτερος από τη χρήση συμβατικών καυσίμων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η ΕΕ δεν κλείνει ασύνετα την πόρτα στην περαιτέρω διερεύνηση καινοτόμων λύσεων. Η τελευταία πρόταση θα πρέπει να απαλειφθεί από το άρθρο 4γ, καθώς αφορά συγκεκριμένα μόνο τη χρήση συστημάτων καθαρισμού καυσαερίων και, κατά συνέπεια, θα ήταν καλύτερα να περιληφθεί στο σχετικό τμήμα του πίνακα του Παραρτήματος 2.

Τροπολογία  44

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 7

Οδηγία 1999/32/ΕΚ

Άρθρο 4γ – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Τα κράτη μέλη, ως εναλλακτική λύση για τη μείωση των εκπομπών, ενθαρρύνουν τη χρήση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από την ξηρά εκ μέρους των ελλιμενισμένων πλοίων.

Τροπολογία  45

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 7

Οδηγία 1999/32/ΕΚ

Άρθρο 4γ – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι λιμενικές αρχές περιλαμβάνουν στο λιμενικό τέλος ή στις άλλες επιβαρύνσεις το κόστος παραλαβής, διακίνησης και διάθεσης αποβλήτων από συστήματα καθαρισμού των καυσαερίων, σύμφωνα με την οδηγία αριθ. 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 20001, σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου, ανεξαρτήτως εάν παραδίδονται απόβλητα ή όχι.

 

__________________

 

1 ΕΕ L 332, 28.12.2000, σελ. 81.

Τροπολογία  46

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 7

Οδηγία 1999/32/ΕΚ

Άρθρο 4γ – παράγραφος 3 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β. Η στήριξη εκ μέρους των κρατών μελών στην εγκατάσταση συστημάτων καθαρισμού καυσαερίων επί του πλοίου που παραγγέλλονται πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2013 θεωρείται συμβατή με την εσωτερική αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 107 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία  47

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 7

Οδηγία 1999/32/ΕΚ

Άρθρο 4γ – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 9α, όσον αφορά.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 9α, και με τα σχετικά πρότυπα και μέσα που εγκρίνει ο ΔΝΟ, όσον αφορά.

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση τείνει να δείξει ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να εγκρίνει με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις μέτρα που θα μπορούσαν να διαφέρουν από τις αποφάσεις του ΔΝΟ. Είναι ως εκ τούτου ουσιώδους σημασίας να διατηρηθεί η πλήρης ευθυγράμμιση με το παράρτημα VI της MARPOL στον βαθμό που οι αποκλίσεις σε πλαίσιο ΕΕ σχετικά με τις μεθόδους μείωσης των εκπομπών θα μπορούσαν να καταλήξουν στη μη προώθηση εναλλακτικών λύσεων στη χρήση καυσίμων με μικρή περιεκτικότητα σε θείο, κάτι που αποτελεί ουσιώδη πτυχή της οδηγίας

Τροπολογία  48

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 8 α (νέο)

Οδηγία 1999/32/ΕΚ

Άρθρο 4ε α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8α. Εισάγεται το εξής άρθρο:

 

Άρθρο 4εα

 

"Διαθεσιμότητα καυσίμων

 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που καθορίζονται στα άρθρα 3 και 4:

 

1. Εάν κράτος μέλος διαπιστώσει ότι κάποιο πλοίο δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες που ισχύουν για τα ανταποκρινόμενα στις προδιαγραφές καύσιμα όπως καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους έχει δικαίωμα να απαιτήσει από το πλοίο αυτό:

 

(α) να παρουσιάσει κατάσταση των ενεργειών στις οποίες έχει προβεί στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση· και,

 

(β) να παράσχει αποδείξεις ότι προσπάθησε να αγοράσει καύσιμα ανταποκρινόμενα στις προδιαγραφές σύμφωνα με το σχέδιο ταξιδίου του και, σε περίπτωση που δεν διατίθεντο εκεί όπου προβλέπονταν, ότι προσπάθησε να εντοπίσει εναλλακτικές πηγές για να εφοδιαστεί με τέτοια καύσιμα και ότι, παρά τις όποιες προσπάθειές του, δεν κατόρθωσε να βρει τέτοιο διαθέσιμο καύσιμο για αγορά.

 

2. Δεν θα απαιτηθεί από το πλοίο να αλλάξει πορεία από το προγραμματισμένο ταξίδι του ή να καθυστερήσει ασκόπως το ταξίδι του για να επιτύχει τη συμμόρφωση.

 

3. Ένα κράτος μέλος μπορεί να μην εφαρμόσει μέτρα ελέγχου εάν το πλοίο μπορεί να αποδείξει βάσει εγγράφων ότι προσπάθησε καλή τη πίστει να βρει καύσιμο ανταποκρινόμενο στις προδιαγραφές παρέχοντας τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

 

4. Ένα πλοίο ενημερώνει τη διοίκηση της χώρας του και τις αρμόδιες αρχές του λιμένος προορισμού, όταν αδυνατεί να αγοράσει καύσιμα ανταποκρινόμενα στις προδιαγραφές.

 

5. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή όταν ένα πλοίο έχει χορηγήσει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την έλλειψη διαθεσιμότητας καυσίμων ανταποκρινομένων στις προδιαγραφές.

 

6. Τα έγγραφα αυτά λαμβάνονται υπόψη στην εφαρμογή της παρούσας οδηγίας."

Τροπολογία  49

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 9 – στοιχείο α

Οδηγία 1999/32/ΕΚ

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να ελέγχεται με δειγματοληψία αν η περιεκτικότητα των χρησιμοποιούμενων καυσίμων σε θείο είναι σύμφωνη με τα άρθρα 3, 3α, 4, 4α και 4β. Η δειγματοληψία αρχίζει την ημερομηνία έναρξης ισχύος του αντίστοιχου ανωτάτου ορίου περιεκτικότητας του καυσίμου σε θείο. Διεξάγεται με επαρκή συχνότητα και κατά τρόπο ώστε τα δείγματα να είναι αντιπροσωπευτικά του εξεταζόμενου καυσίμου και, στην περίπτωση των καυσίμων πλοίων, του καυσίμου που χρησιμοποιείται από τα σκάφη ενώ βρίσκονται στις οικείες θαλάσσιες περιοχές και λιμένες.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να ελέγχεται με δειγματοληψία αν η περιεκτικότητα των χρησιμοποιούμενων καυσίμων σε θείο είναι σύμφωνη με τα άρθρα 3, 3α, 4, 4α και 4β. Η δειγματοληψία αρχίζει την ημερομηνία έναρξης ισχύος του αντίστοιχου ανωτάτου ορίου περιεκτικότητας του καυσίμου σε θείο. Διεξάγεται περιοδικώς με επαρκή συχνότητα, σε επαρκείς ποσότητες και κατά τρόπο ώστε τα δείγματα να είναι αντιπροσωπευτικά του εξεταζόμενου καυσίμου και, στην περίπτωση των καυσίμων πλοίων, του καυσίμου που προμηθεύεται και χρησιμοποιείται από τα σκάφη ενώ βρίσκονται στις οικείες θαλάσσιες περιοχές και λιμένες.

Τροπολογία  50

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 9 – στοιχείο α

Οδηγία 1999/32/ΕΚ

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(γα) δειγματοληψία και ανάλυση για να εξακριβώνεται ότι η χρήση καυσίμων πλοίων για καύση επί των πλοίων συμφωνεί με τις κατευθυντήριες γραμμές που πρόκειται να συντάξει ο ΔΝΟ·

Τροπολογία  51

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 10 – στοιχείο γ και στοιχείο γ α (νέο)

Οδηγία 1999/32/ΕΚ

Άρθρο 7 – παράγραφοι 2 και 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) οι παράγραφοι 2 και 3 απαλείφονται·

(γ) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

'2. Με βάση, μεταξύ άλλων:

 

(α) τις ετήσιες εκθέσεις οι οποίες υποβάλλονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 1α·

 

(β) τις παρατηρούμενες τάσεις της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, της οξίνισης, του κόστους των καυσίμων και της μεταστροφής από έναν τρόπο μεταφοράς σε άλλον, και

 

(γ) την πρόοδο όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών οξειδίων του θείου και του αζώτου από τα πλοία μέσω των μηχανισμών του ΔΝΟ, κατόπιν των σχετικών ενωσιακών πρωτοβουλιών·

 

η Επιτροπή, έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2013, θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο η οποία θα συνοδεύεται, ενδεχομένως, από νομοθετικές προτάσεις. Η Επιτροπή θα εξετάσει στην έκθεσή της:

 

- τις δυνητικές επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά, ιδίως όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, από την εφαρμογή διαφορετικών προτύπων εκπομπών στην Ένωση·

 

- τον ορισμό επιπρόσθετων περιοχών ελέγχου των εκπομπών SOx και NOx ·

 

- ποιοτικά πρότυπα για καύσιμα πλοίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 98/70/ΕΚ·

 

- πρόσθετα ή εναλλακτικά συμπληρωματικά μέτρα για την περαιτέρω μείωση εκπομπών από πλοία."

 

(γα) η παράγραφος 3 απαλείφεται.

Τροπολογία  52

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 10 – στοιχείο γ β (νέο)

Οδηγία 1999/32/ΕΚ

Άρθρο 7 – παράγραφοι 2 α και 2 β (νέες)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(γβ) Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 2α και 2β:

 

«2α. η Επιτροπή διενεργεί εκτίμηση επιπτώσεων της παρούσας οδηγίας και μέχρι το τέλος του 2012 προτείνει δέσμη αντισταθμιστικών μέτρων για να εξαλείψει τις αρνητικές επιπτώσεις στον κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών καθ’ όλη την Ένωση.

 

2β. Στην περίπτωση που ο ΔΝΟ αποφασίσει πριν από την 1η Ιανουαρίου 2015 να τροποποιήσει το παράρτημα VI της Σύμβασης MARPOL, η Επιτροπή υποβάλλει αυτομάτως νέα πρόταση προκειμένου να ενσωματωθεί η τροπολογία αυτή στο ενωσιακό δίκαιο.»

Τροπολογία  53

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 13

Οδηγία 1999/32/ΕΚ

Άρθρο 9α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 4α παράγραφοι 1α και 2, στο άρθρο 4γ παράγραφος 4, στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και στο άρθρο 7 παράγραφοι 1α και 4 ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από [την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4α παράγραφος 2, στο άρθρο 4γ παράγραφος 4, στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και στο άρθρο 7 παράγραφοι 1α και 4 ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από [την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Τροπολογία  54

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 13

Οδηγία 1999/32/ΕΚ

Άρθρο 9α – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 4α παράγραφοι 1α και 2, στο άρθρο 4γ παράγραφος 4, στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και στο άρθρο 7 παράγραφοι 1α και 4 είναι δυνατόν να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται σε αυτή. Παράγει αποτελέσματα από την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει την εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ.

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 4α παράγραφος 2, στο άρθρο 4γ παράγραφος 4, στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και στο άρθρο 7 παράγραφοι 1α και 4 είναι δυνατόν να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται σε αυτή. Παράγει αποτελέσματα από την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει την εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ.

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με το υπόλοιπο κείμενο.

Τροπολογία  55

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 13

Οδηγία 1999/32/ΕΚ

Άρθρο 9α – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 4α παράγραφοι 1α και 2, του άρθρου 4γ παράγραφος 4, του άρθρου 6 παράγραφος 1 και του άρθρου 7 παράγραφοι 1α και 4 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο έχουν αντιταχθεί σε αυτή εντός 2 μηνών από την κοινοποίησή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσο και το Συμβούλιο έχουν πληροφορήσει την Επιτροπή ότι δεν σκοπεύουν να αντιταχθούν. Η ως άνω προθεσμία παρατείνεται κατά 2 μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 4α παράγραφοι 1α και 2, του άρθρου 4γ παράγραφος 4, του άρθρου 6 παράγραφος 1 και του άρθρου 7 παράγραφοι 1α και 4 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο έχουν αντιταχθεί σε αυτή εντός τριών μηνών από την κοινοποίησή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσο και το Συμβούλιο έχουν πληροφορήσει την Επιτροπή ότι δεν σκοπεύουν να αντιταχθούν. Η ως άνω προθεσμία παρατείνεται κατά τρεις μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία  56

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα

Οδηγία 1999/32/ΕΚ

Παράρτημα 2 – παράγραφος 2 – δεύτερη περίπτωση

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

- να τεκμηριώνουν με λεπτομερή στοιχεία την απουσία σοβαρών αρνητικών επιπτώσεων και κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου και για το περιβάλλον από την απόρριψη ροών αποβλήτων στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων των περίκλειστων λιμένων, αγκυροβολίων και εκβολών ποταμών.»

– να τεκμηριώνουν με λεπτομερή στοιχεία την απουσία σοβαρών αρνητικών επιπτώσεων και κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου και για το περιβάλλον από την απόρριψη λυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των λυμάτων που συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις για τα ύδατα καθαρισμού που ορίζονται στην απόφαση MEPC.184(59) του ΔΝΟ, στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων των περίκλειστων λιμένων, αγκυροβολίων και εκβολών ποταμών.

  • [1]               Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Πρόταση της Επιτροπής

Ο βασικός στόχος της πρότασης είναι να εφαρμοστούν τα ανώτατα όρια που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του διεθνούς ναυτιλιακού οργανισμού (ΝΔΟ) το 2008 σχετικά με την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο.

Πρόκειται ίσως για τη σημαντικότερη μεταρρύθμιση στο χώρο της υγείας κατά την παρούσα νομοθετική περίοδο. Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι από τα πλοία υπολογίζεται ότι προκαλούν σήμερα περίπου 50.000 πρόωρους θανάτους ετησίως στην Ευρώπη.

Τα όρια περιεκτικότητας σε θείο στο Παράρτημα VI της Σύμβασης MARPOL του ΔΝΟ είναι 0.1% στις Περιοχές Ελέγχου των Εκπομπών Θείου (ΠΕΕΘ) από το 2015 και 0.5% στις άλλες θαλάσσιες περιοχές από το 2020. Οι χώρες στις οποίες αναλογεί το 85% της χωρητικότητας της παγκόσμιας ναυτιλίας έχουν κυρώσει αυτά τα όρια.

Οι ΠΕΕΘ της Ευρώπης είναι η Βόρεια Θάλασσα, η Μάγχη και η Βαλτική Θάλασσα. Αμφότερες οι ακτές των ΗΠΑ και του Καναδά έχουν επίσης χαρακτηριστεί περιοχές ελέγχου εκπομπών σε εύρος 200 μιλίων. Το όριο περιεκτικότητας σε θείο στις ΠΕΕΘ ανέρχεται σήμερα στο 1%. Τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στις ανοικτές θάλασσες μπορεί να περιέχουν έως 4.5% θείο μέχρι το τέλος του 2011 και εφεξής 3.5% μέχρι το 2019.

Τα οξείδια του θείου και του αζώτου δημιουργούν δευτερογενή σωματίδια που αιωρούνται στον αέρα και βλάπτουν την υγεία. Η μείωση των εκπομπών από πλοία θα διευκολύνει την επίτευξη των προτύπων ποιότητας αέρα σε ορισμένα κράτη μέλη.

Αν οι εκπομπές οξειδίου του θείου από πλοία δεν μειωθούν, αυτές οι εκπομπές στις θαλάσσιες περιοχές της ΕΕ θα ξεπεράσουν τις συνδυασμένες εκπομπές από τις χερσαίες περιοχές της ΕΕ πριν από το τέλος αυτής της δεκαετίας. Αυτές οι εκπομπές από χερσαίες περιοχές έχουν μειωθεί κατά 90% σε σχέση με το σημείο κορύφωσής τους και κατά 72% σε σχέση με την περίοδο μεταξύ 1990 και 2008.

Η ανώτατη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε θείο στα καύσιμα για οχήματα ξηράς είναι 10 ppm, 100 φορές λιγότερο από το όριο που πρόκειται να τεθεί σε ισχύ στο πλαίσιο των ΠΕΕΘ από το 2015.

Σύμφωνα με τα συμπεφωνημένα στο πλαίσιο του ΔΝΟ, θα ήταν δυνατή και η μείωση εκπομπών από θαλάσσιες μεταφορές με εναλλακτικό τρόπο. Τα καυσαέρια μπορούν να καθαρίζονται με πλυντρίδες, οι οποίες λειτουργούν με βάση την ίδια αρχή όπως οι συσκευές που έχουν χρησιμοποιηθεί εδώ και δεκαετίες για τον καθαρισμό οξειδίων του θείου από καυσαέρια που εκπέμπονται από εργοστάσια στην ξηρά και σταθμούς παραγωγής ενέργειας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ).

Όλες αυτές οι μέθοδοι για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του θείου μειώνουν επίσης τις εκπομπές οξειδίου του αζώτου και μαύρου άνθρακα (καπνιάς). Τα οξείδια του αζώτου δεν προκαλούν μόνο ατμοσφαιρική μόλυνση και όξινη βροχή αλλά και ευτροφισμό υδάτινων και χερσαίων περιοχών, ενώ ο μαύρος άνθρακας είναι παράγων αύξησης της θερμοκρασίας.

Υπολογίζεται ότι η χρήση πλυντρίδων καυσαερίων θα περιορίσει το κόστος μείωσης των εκπομπών τουλάχιστον στο μισό, αν το πλοίο ταξιδεύει επί το πλείστον σε ΠΕΕΘ. Υπολογίζεται ότι το ΥΦΑ θα αρχίσει να χρησιμοποιείται ευρέως ως καύσιμο για τα νέα πλοία, επειδή και όταν διαδοθούν στους λιμένες οι αναγκαίες υποδομές εφοδιασμού με καύσιμα.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Επιτροπής η χρηματική αξία του πιθανού οφέλους για την υγεία ξεπερνά το κόστος μείωσης των εκπομπών θαλάσσιων μεταφορών κατά 2 έως 25 φορές. Η Επιτροπή υπολογίζει τη χρηματική αξία του οφέλους για την υγεία σε 8 έως 16 δις. ευρώ και το κόστος σε 0.6 έως 3.7 δις ευρώ.

Η χρηματική αξία του οφέλους για το περιβάλλον δεν έχει ακόμη υπολογιστεί. Αλλά στη Φινλανδία για παράδειγμα οι όξινες βροχοπτώσεις θα μειωθούν κατά 60% σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα.

Η σημερινή οδηγία σχετικά με την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο εμπεριέχει πέρα από τα όρια που συμφωνήθηκαν νωρίτερα στο πλαίσιο του ΔΝΟ όρια περιεκτικότητας σε θείο για καύσιμα ελλιμενισμένων πλοίων (0.1%) και για σκάφη που εκτελούν τακτικά επιβατικά δρομολόγια (1.5%). Το όριο των τελευταίων ταυτίζεται με το πρώτο όριο για τις ΠΕΕΘ, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του ΔΝΟ.

Η Επιτροπή προτείνει να εφαρμοστεί το νέο όριο περιεκτικότητας σε θείο της τάξης του 0.1% για τις ΠΕΕΘ σε όλα τα επιβατηγά σκάφη που εισπλέουν τακτικά σε λιμένες της ΕΕ, το όριο όμως αυτό θα τεθεί σε ισχύ το 2020.

Οι τροπολογίες που προτείνει η εισηγήτρια επί της προτάσεως της Επιτροπής

Η εισηγήτρια επιδοκιμάζει και στηρίζει τον πυρήνα της πρότασης της Επιτροπής, τονίζει δε ότι τα όρια που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του ΔΝΟ θα τεθούν σε ισχύ σε κάθε περίπτωση, ακόμη και εάν δεν ενεργοποιηθεί καμία οδηγία. Ωστόσο η οδηγία μπορεί να διασαφηνίσει και να τυποποιήσει την εφαρμογή και παρακολούθηση εντός της ΕΕ της τήρησης των ορίων που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του ΔΝΟ, να εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού, να διευκολύνει τη μεταβατική περίοδο και να ενθαρρύνει καινοτομίες.

Με τη μετάβαση σε αυστηρότερα όρια περιεκτικότητας σε θείο θα είναι πιθανότερο να επιτευχθούν σημαντικά οφέλη για την υγεία και το περιβάλλον κατά οικονομικό τρόπο, αν εφαρμοστεί το όριο του 0.1% ευρύτερα στην Ευρώπη, και όχι αποκλειστικά στις υφιστάμενες ΠΕΕΘ.

Επομένως η εισηγήτρια στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να επεκταθεί το όριο περιεκτικότητας σε θείο του 0.1% σε σκάφη που εκτελούν τακτικά επιβατικά δρομολόγια. Παρ’ όλα αυτά η εισηγήτρια προτείνει να τεθεί σε ισχύ αυτό το όριο του 2015, ταυτόχρονα με τις ΠΕΕΘ.

Η εισηγήτρια προτείνει επίσης να εφαρμοστεί το όριο περιεκτικότητας σε θείο του 0.1% σε όλα τα χωρικά ύδατα των κρατών μελών της ΕΕ έως 12 ναυτικά μίλια από τις ακτές τους. Με άλλα λόγια το όριο που ισχύει σήμερα στους λιμένες της ΕΕ θα επεκταθεί στα χωρικά ύδατα.

Αυτές οι τροπολογίες θα καταστήσουν δυνατή την επίτευξη σημαντικών οφελών για την υγεία και το περιβάλλον και θα εξασφαλίσουν ίσους όρους ανταγωνισμού όσον αφορά τις επιπτώσεις από το κόστος της μεταρρύθμισης.

Για τα κράτη μέλη της ΕΕ οι ακτές των οποίων βρίσκονται εξ ολοκλήρου ή μερικώς εντός των ΠΕΕΘ οι εκπομπές οξειδίου του θείου που αναλογούν στις θαλάσσιες μεταφορές τους έχουν ως εξής: Δανία 39%, Ολλανδία 31%, Σουηδία 25%, ΗΒ και Γαλλία 18% και Βέλγιο 13%. Ωστόσο μερικές χώρες εκτός ΠΕΕΘ εμφανίζουν επίσης υψηλό ποσοστό: Ιρλανδία 21%, Πορτογαλία 20%, Ιταλία και Ισπανία 15%. Το ποσοστό για ορισμένα μεσογειακά νησιά και ακτές ξεπερνά το 20%, σε μερικές περιπτώσεις και το 30%.

Η εισηγήτρια προτείνει να διερευνήσει η Επιτροπή μέχρι το τέλος του 2013 τη δυνατότητα ορισμού νέων περιοχών περιορισμένων εκπομπών στις θαλάσσιες περιοχές της Ευρώπης καθώς και μεθόδους για την περαιτέρω μείωση των εκπομπών, να υποβάλει σχετικές εκθέσεις στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και να διατυπώσει προτάσεις για πιθανές νέες περιοχές ελέγχου εκπομπών οξειδίου του θείου και του αζώτου.

Επειδή κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου ορισμένοι φορείς εκμετάλλευσης θα αναγκαστούν να επωμιστούν σημαντικό επιπρόσθετο κόστος, ιδίως στην περίπτωση των ταξιδιών που πραγματοποιούνται κυρίως η σε μεγάλο βαθμό σε ΠΕΕΘ, η εισηγήτρια προτείνει να διευκολυνθεί η χρήση των κρατικών ενισχύσεων για επενδύσεις. Κανονικά το ανώτατο όριο κρατικών ενισχύσεων είναι 10% για περιβαλλοντικές επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε λιγότερο από τρία χρόνια πριν να καταστούν τα μέτρα υποχρεωτικά.

Η εισηγήτρια προτείνει να επιτρέπεται σε αυτήν την περίπτωση μεγαλύτερη κρατική ενίσχυση μέχρι το τέλος του 2013. Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι η μείωση των εκπομπών από τις θαλάσσιες μεταφορές συνιστά μείζον οικονομικό όφελος για το δημόσιο τομέα λόγω της παρεπόμενης μείωσης δαπανών για την υγεία. Αυτό θα βοηθούσε επίσης στην κινητοποίηση της αγοράς πλυντρίδων καυσαερίων.

Κατάλογος συναντήσεων ενδιαφερομένων με την εισηγήτρια Satu Hassi σχετικά με την οδηγία για την περιεκτικότητα σε θείο

Κυβερνήσεις και μόνιμες αντιπροσωπείες:

Υπουργός Περιβάλλοντος της Δανίας Ida Auken

Δανική Μόνιμη Αντιπροσωπεία

Υπουργός Περιβάλλοντος της Φιλανδίας Ville Niinistö

Φιλανδική Μόνιμη Αντιπροσωπεία

Γαλλική Μόνιμη Αντιπροσωπεία

Πολωνική Μόνιμη Αντιπροσωπεία

Υπουργός Περιβάλλοντος της Σουηδίας Lena Ek

Σουηδική Μόνιμη Αντιπροσωπεία

Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

ΓΔ Περιβάλλοντος, υπάλληλοι με αρμοδιότητα την οδηγία για την περιεκτικότητα σε θείο

Παράγοντες της οικονομίας και μη κυβερνητικές οργανώσεις:

Armateurs de France

Brittany Ferries

Confederation of Finnish Industries

Couple Systems

European Environmental Bureau

European Cruise Council (ECC)

European Petroleum Industry Association

Exhaust Gas Cleaning Systems Association

ExxonMobil

Finnish Forest Industries Federation

Finnish Shipowners' Association

FIPRA International (representing Royal Caribbean Cruises Ltd)

Germanischer Lloyd

Port of Rotterdam

Scandline

Stena AB

Total

Transport & Environment (T&E)

TT-Line GmbH & Co. KG

Wärtsilä

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (17.1.2012)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία: περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο (τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/ΕΚ)
(COM(2011)0439 – C7‑0199/2011 – 2011/0190(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Vilja Savisaar-Toomast

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το 2008 ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ) ενέκρινε νέες οριακές τιμές για την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο. Για τις Περιοχές Ελέγχου των Εκπομπών Θείου (ΠΕΕΘ), το ανώτατο όριο μειώθηκε από 1,5% σε 1% από 1ης Ιουλίου 2010 και σε 0,1% από 1ης Ιανουαρίου 2015. Οι ΠΕΕΘ στην ΕΕ καλύπτουν τη Βαλτική Θάλασσα, τη Βόρεια Θάλασσα και τη Μάγχη.

Το όριο για τις λοιπές θαλάσσιες περιοχές θα μειωθεί από 4,5% σε 3,5% από 1ης Ιανουαρίου 2012 και σε 0,5% από 1ης Ιανουαρίου 2020. Η έναρξη ισχύος του ορίου 0,5% θα μπορούσε να καθυστερήσει πέντε χρόνια αν μια επισκόπηση που έχει προγραμματιστεί για το 2018 οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης των κατάλληλων καυσίμων.

Τα επιβατηγά σκάφη τακτικών δρομολογίων υποχρεώνονται σήμερα να τηρούν τα όρια ΠΕΕΘ, ακόμη και αν δεν κινούνται στις θάλασσες αυτές. Η Επιτροπή προτείνει τα σκάφη αυτά να υπόκεινται στο όριο του 0,1% από το 2020. Αυτή η πενταετής καθυστέρηση σε σχέση με τις ΠΕΕΘ αποσκοπεί στην αποφυγή προβλημάτων σε σχέση με τη διαθεσιμότητα των καυσίμων.

Διεθνείς υποχρεώσεις

Είναι σαφές ότι, εφόσον κράτη μέλη της ΕΕ υποστήριξαν την αυστηροποίηση των ορίων που θέτει ο ΔΝΟ και τον προσδιορισμό των τριών ευρωπαϊκών ΠΕΕΘ, η νομοθεσία της Ένωσης θα πρέπει να προσαρμοστεί στις διεθνείς υποχρεώσεις της. Αν αυτό δεν συμβεί, όχι μόνο θα πληγεί η ασφάλεια δικαίου, αλλά και θα εξασθενήσει η αξιοπιστία των διαπραγματευτών της Ένωσης, τόσο στον ΔΝΟ όσο και σε άλλα διεθνή βήματα, όταν θα ζητείται από τρίτες χώρες να εγκρίνουν και να εφαρμόσουν διεθνή πρότυπα.

Οφέλη για την υγεία

Οι χαμηλότερες οριακές τιμές για το θείο θα έχουν, επιπλέον, σημαντικά θετικές συνέπειες για την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών. Η ανάλυση κόστους - οφέλους που εκπόνησε η Επιτροπή συμπεραίνει ότι ένα όριο 0,1% στις ΠΕΕΘ , θα έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή περισσότερων από 17.000 πρόωρων θανάτων ετησίως, το 2020. Ακόμη, σημαντική θα είναι και η μείωση των ασθενειών του αναπνευστικού συστήματος.

Δεδομένου ότι τα επιβατηγά σκάφη τακτικών δρομολογίων ταξιδεύουν συνήθως κοντά στις ακτές, η εφαρμογή του ορίου 0,1% θα έχει σημαντικές συνέπειες για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στις παράλιες περιοχές και είναι, συνεπώς, δικαιολογημένη.

Πράγματι, το εύρος των θετικών για την υγεία συνεπειών μάς οδηγεί να αναρωτηθούμε μήπως η μείωση των οριακών τιμών του θείου θα έπρεπε να εφαρμοστεί και σε άλλες ευρωπαϊκές θάλασσες.

Θεμιτός ανταγωνισμός

Η επέκταση του γεωγραφικού εύρους του ορίου 0,1% θα έλυνε και το πρόβλημα που παρουσιάζει η ισχύς διαφορετικών ορίων σε διαφορετικές ευρωπαϊκές παράκτιες περιοχές. Θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι, με τον τρόπο αυτόν, οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ΠΕΕΘ βρίσκονται σε συγκριτικά μειονεκτική θέση, σε σχέση τόσο με άλλες θαλάσσιες περιοχές, όσο και με τις χερσαίες μεταφορές.

Η ΕΕ θα μπορούσε να περιορίσει τις εκπομπές μέχρι μια συγκεκριμένη απόσταση από τις ακτές χωρίς να χρειαστεί η έγκριση του ΔΝΟ. Αυτό όμως θα κινδύνευε να μετατοπίσει την κίνηση από τα ευρωπαϊκά προς τα βορειοαφρικανικά λιμάνια. Οι ΗΠΑ και ο Καναδάς έχουν ορίσει μια ζώνη 200 ναυτικών μιλίων, ζήτησαν όμως την έγκριση του ΔΝΟ.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει, συνεπώς, να ζητήσουν τον ορισμό και άλλων ευρωπαϊκών θαλασσών ως ΠΕΕΘ από τον ΔΝΟ.

Διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των θαλάσσιων μεταφορών

Το Κοινοβούλιο έχει σθεναρά υποστηρίξει την προσπάθεια ενθάρρυνσης των θαλάσσιων μεταφορών, λόγω των περιορισμένων περιβαλλοντικών συνεπειών τους. Αν η μείωση των ορίων περιεκτικότητας σε θείο οδηγήσει στην εκτροπή της μεταφοράς εμπορευμάτων από τη θάλασσα προς τις οδικές μεταφορές, αυτή θα ήταν μια ιδιαίτερα δυσάρεστη εξέλιξη από περιβαλλοντική άποψη (ιδίως όσον αφορά τα αέρια του θερμοκηπίου), αλλά και από την άποψη των κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

Οι διάφορες μελέτες έχουν καταλήξει σε πολύ διαφορετικές εκτιμήσεις των ενδεχόμενων συνεπειών των νέων ορίων στον όγκο των από θαλάσσης μεταφερόμενων εμπορευμάτων. Αυτό πάντως που γίνεται σαφές είναι πως το αποτέλεσμα θα είναι διαφορετικό ανάλογα με το είδος του εμπορεύματος και τη διαδρομή. Τα προϊόντα με σχετικά υψηλό λόγο όγκου προς αξία (π.χ. ξυλεία ή μεταλλεύματα) θα επηρεαστούν περισσότερο από ό,τι τα βιομηχανικά προϊόντα. Ίσως, λοιπόν, θα ήταν σκόπιμες κάποιες ενέργειες στοχευμένης υποστήριξης.

Η συμφωνία του ΔΝΟ και η πρόταση της Επιτροπής βοηθούν ήδη στον περιορισμό των συνεπειών για την ανταγωνιστικότητα των θαλάσσιων μεταφορών, επιτρέποντας μεθόδους μείωσης των εκπομπών (τις λεγόμενες "πλυντρίδες") ή την ανάμιξη του πετρελαίου με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG). Αυτό θα επιτρέψει στις ναυτιλιακές εταιρείες να επιλέγουν τον οικονομικότερο τρόπο συμμόρφωσης προς τις οριακές τιμές, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία και το μέγεθος των σκαφών, καθώς και τις διαδρομές που αυτά αναμένεται να εξυπηρετήσουν.

Οι πλοιοκτήτες και οι προμηθευτές εξοπλισμού δεν συμφωνούν όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία των πλυντρίδων· ωστόσο, η καθυστέρηση της εφαρμογής του ορίου 0,1% θα μείωνε τα κίνητρα για να ξεκινήσει η αναγκαία έρευνα και ανάπτυξη. Επιπλέον, όλοι θα σκεφθούν ότι ίσως η νέα προθεσμία θα αλλάξει και πάλι. Κάτι τέτοιο θα υπονόμευε ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες για επενδύσεις στην τεχνολογία αυτήν.

Όσοι εξετάζουν τη χρήση LNG βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα ερώτημα του τύπου «η κότα έκανε το αβγό ή το αβγό την κότα»: οι πλοιοκτήτες δεν θέλουν να εξοπλίσουν τα σκάφη τους για χρήση LNG χωρίς να είναι βέβαιοι ότι θα μπορούν να το προμηθεύονται σε αρκετά λιμάνια, αλλά και οι διοικήσεις των λιμανιών διστάζουν να επενδύσουν σε εγκαταστάσεις αν δεν είναι βέβαιοι για τη ζήτηση. Η υποστήριξη μέσω κρατικών ενισχύσεων, των ΔΕΔ-Μεταφορών και/ή του Marco Polo θα βοηθούσε ώστε να ξεπεραστεί αυτό το αδιέξοδο.

Στον ΔΝΟ βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό ανάπτυξη ένας νέος κώδικας για το LNG και άλλα παρόμοια καύσιμα. Ο κώδικας αυτός αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το 2014, ταυτόχρονα με την επόμενη αναθεώρηση της σύμβασης για την ασφάλεια στη θάλασσα. Δεδομένου ότι το LNG είναι ένα καθαρό καύσιμο με ουσιαστικά ανύπαρκτες εκπομπές διοξειδίου του θείου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιμείνουν ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής διαθεσιμότητα αυτού του καυσίμου αλλά και η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές ασφαλείας, περιλαμβανομένης και της δυνατότητας ανεφοδιασμού στη διάρκεια της επιβίβασης ή αποβίβασης των επιβατών.

Συμπέρασμα

Παρά τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν οι πλοιοκτήτες, οι φορείς διαχείρισης και οι λιμένες με τις νέες οριακές τιμές, η ΕΕ πρέπει να εκπληρώσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της και να εφαρμόσει το όριο του 0,1% από το 2015. Δεδομένου ότι το ήμισυ του χρόνου προσαρμογής έχει ήδη παρέλθει, έχει τώρα καίρια σημασία να αναπτύξει η Επιτροπή τα συνοδευτικά μέτρα και να εκμεταλλευθεί αυτός ο βιομηχανικός τομέας την ευελιξία που προσφέρουν οι εναλλακτικές λύσεις για χαμηλές εκπομπές θείου, δηλαδή τις πλυντρίδες ή το υγροποιημένο φυσικό αέριο.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Σύμφωνα με την οδηγία 1999/32/EΚ, η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας, καθώς και προτάσεις τροποποίησης, ιδίως όσον αφορά τη μείωση των ορίων περιεκτικότητας σε θείο για τα καύσιμα πλοίων που χρησιμοποιούνται στις Περιοχές Ελέγχου των Εκπομπών SOx (ΠΕΕΘ), λαμβάνοντας υπόψη τις εργασίες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ).

(4) Σύμφωνα με την οδηγία 1999/32/EΚ, η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας, καθώς και προτάσεις τροποποίησης, ιδίως όσον αφορά τη μείωση των ορίων περιεκτικότητας σε θείο για τα καύσιμα πλοίων που χρησιμοποιούνται στις Περιοχές Ελέγχου των Εκπομπών SOx (ΠΕΕΘ), σύμφωνα με τις εργασίες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ).

Αιτιολόγηση

Η μείωση των ορίων περιεκτικότητας σε θείο για τα καύσιμα πλοίων αποφασίστηκε από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ). Αποτελεί σημαντικό καθήκον και το καταλληλότερο επίπεδο λήψης αποφάσεων σχετικά είναι το διεθνές επίπεδο. Η Επιτροπή θα έπρεπε στην πρότασή της να επιμείνει στη σημασία της διεθνούς διάστασης και να μη δώσει έτσι την εντύπωση ότι οι εργασίες του ΔΝΟ είναι απλώς δευτερεύουσες και θα μπορούσαν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση προς τα άλλα διεθνούς επιπέδου ενδιαφερόμενα μέρη.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4a) Είναι επίσης σημαντικό να αξιολογήσει η Επιτροπή τις συνέπειες της συμμόρφωσης του κλάδου θαλάσσιων μεταφορών με βάση τις εκθέσεις των κρατών μελών, προκειμένου να μπορέσει να σχεδιάσει εκ των άνω τα προσαρμοσμένα συνοδευτικά μέτρα εκπονώντας ιδιαίτερα μελέτες για τη διαθεσιμότητα των καυσίμων, την τιμή τους, τους κινδύνους οπισθοχωρητικής μετάβασης σε άλλο μέσο και σχετικά με τις επιπτώσεις της παρούσας οδηγίας στο σύνολο των οικονομικών παραγόντων του κλάδου των θαλάσσιων μεταφορών. Τα πορίσματα αυτών των μελετών θα επιτρέψουν να διευκρινισθούν οι προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με την έμπρακτη ανάπτυξη της "εργαλειοθήκης" της (toolbox), όπως αναφέρεται στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, με ημερομηνία 16 Σεπτεμβρίου 2011 και τίτλο «Pollutant emission reduction from maritime transport and the sustainable waterborne transport toolbox» (Μείωση των εκπομπών ρυπαντών από τις θαλάσσιες μεταφορές και η βιώσιμη εργαλειοθήκη των πλωτών μεταφορών) και τη βιώσιμη εφαρμογή των διατάξεων για τις θαλάσσιες μεταφορές.

 

Αιτιολόγηση

Τα συνοδευτικά μέτρα είναι ουσιώδους σημασίας προκειμένου να μπορέσει ο κλάδος των θαλάσσιων μεταφορών να προσαρμοστεί κι αυτό ακριβώς είναι το νόημα της ανακοίνωσης της Επιτροπής COM(2011)441). Πρέπει να αποφευχθεί κάθε μείωση των θαλάσσιων υπηρεσιών και ως εκ τούτου να εκτιμηθούν εκ των άνω οι συνέπειες της παρούσας οδηγίας από πλευράς συμμόρφωσης, προκειμένου να προβλεφθούν τα δυνατά και δέοντα μέτρα κατά τη λογική της πρότασης της Επιτροπής για τα συνοδευτικά μέτρα των παραγόντων του κλάδου.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β) Ορισμένες μέθοδοι για τη μείωση των εκπομπών SOx είναι πιθανό να δημιουργούν απόβλητα, ιδίως λύματα που περιέχουν υδράργυρο, σελήνιο και άλλα ιχνοστοιχεία και ενδέχεται να επιβάλλεται επεξεργασία πριν από την έκχυσή τους. Η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει κατευθυντήριες γραμμές για την εναρμόνιση της ανάπτυξης εγκαταστάσεων περισυλλογής στους λιμένες της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Ενώ οι πλυντρίδες οξειδίων του θείου μπορεί να αποτελούν αποτελεσματικά εργαλεία για τη μείωση των εκπομπών, ενδέχεται να δημιουργούν απόβλητα που δεν πρέπει να απορρίπτονται στη θάλασσα. Η Επιτροπή πρέπει να προωθήσει την ανάπτυξη υποδομής στους λιμένες της ΕΕ για την περισυλλογή και επεξεργασία των λυμάτων από τις πλυντρίδες.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Το αναθεωρημένο παράρτημα VI της MARPOL επιβάλλει, μεταξύ άλλων, αυστηρότερα όρια περιεκτικότητας των καυσίμων πλοίων σε θείο, τόσο στις ΠΕΕΘ (1,00% από την 1η Ιουλίου 2010 και 0,10% από την 1η Ιανουαρίου 2015), όσο και στις θαλάσσιες περιοχές εκτός των ΠΕΕΘ (3,5% από την 1η Ιανουαρίου 2012 και, κατ’ αρχήν, 0,50% από την 1η Ιανουαρίου 2020). Βάσει των διεθνών τους υποχρεώσεων, τα περισσότερα κράτη μέλη οφείλουν να απαιτούν από τα πλοία να χρησιμοποιούν στις ΠΕΕΘ καύσιμα μέγιστης περιεκτικότητας σε θείο 1,00% από την 1η Ιουλίου 2010. Για να διασφαλιστούν η συνοχή με το διεθνές δίκαιο και η ορθή εφαρμογή στην Ένωση των νέων προτύπων για το θείο που θεσπίστηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο, οι διατάξεις της οδηγίας 1999/32/EΚ θα πρέπει να εναρμονιστούν με το αναθεωρημένο παράρτημα VI της MARPOL. Για να εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο ποιότητας των καυσίμων που χρησιμοποιούν τα πλοία προκειμένου να συμμορφωθούν με ρυθμίσεις που αφορούν είτε τα καύσιμα είτε την τεχνολογία, θα πρέπει να μην επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά ούτε η χρήση στην Ένωση καυσίμων πλοίων των οποίων η περιεκτικότητα σε θείο υπερβαίνει το γενικό πρότυπο των 3,5 % κατά μάζα.

(6) Το αναθεωρημένο παράρτημα VI της MARPOL επιβάλλει, μεταξύ άλλων, αυστηρότερα όρια περιεκτικότητας των καυσίμων πλοίων σε θείο, τόσο στις ΠΕΕΘ (1,00% από την 1η Ιουλίου 2010 και 0,10% από την 1η Ιανουαρίου 2015), όσο και στις θαλάσσιες περιοχές εκτός των ΠΕΕΘ (3,5% από την 1η Ιανουαρίου 2012 και, κατ’ αρχήν, 0,50% από την 1η Ιανουαρίου 2020). Βάσει των διεθνών τους υποχρεώσεων, τα περισσότερα κράτη μέλη οφείλουν να απαιτούν από τα πλοία να χρησιμοποιούν στις ΠΕΕΘ καύσιμα μέγιστης περιεκτικότητας σε θείο 1,00% από την 1η Ιουλίου 2010. Για να διασφαλιστούν η συνοχή με το διεθνές δίκαιο και η ορθή εφαρμογή στην Ένωση των νέων προτύπων για το θείο που θεσπίστηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο, οι διατάξεις της οδηγίας 1999/32/EΚ θα πρέπει να εναρμονιστούν με το αναθεωρημένο παράρτημα VI της MARPOL.

Αιτιολόγηση

Η τελευταία πρόταση μεταφέρεται στη νέα αιτιολογική σκέψη 6 β, ώστε να βελτιωθεί η σαφήνεια και να αποφευχθεί κάθε σκέψη ότι αυτό το όριο του 3,5% θα επηρεάσει τη δια θαλάσσης μεταφορά καυσίμου με υψηλή περιεκτικότητα σε θείο.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6a) λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη για την υγεία από τη μείωση των εκπομπών θείου και για να εξασφαλιστούν ίσοι όροι για τον τομέα θαλάσσιων μεταφορών στο σύνολο της Ένωσης, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει την επέκταση του ορίου του 0,10% και σε άλλες θάλασσες που βρέχουν τις ακτές των κρατών μελών, ή να επεκτείνει το όριο αυτό ώστε να καλύπτει μια ορισμένη απόσταση από την ακτογραμμή της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Μια μελέτη αξιολόγησης που εκπόνησε η Επιτροπή συμπεραίνει ότι ένα όριο εκπομπών θείου 0,1% στη Βαλτική, στη Βόρεια Θάλασσα και στη Μάγχη θα έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή περισσότερων από 17.000 πρόωρων θανάτων ετησίως, το 2020. Η εφαρμογή του ορίου αυτού σε άλλες θάλασσες ή η έγκριση ενός ορίου στη βάση της απόστασης από την ακτή (τα όρια του Καναδά και των ΗΠΑ ισχύουν σε μια ζώνη 200 ναυτικών μιλίων από την ακτή) θα έσωζε περισσότερες ζωές και θα βοηθούσε τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν προς τις απαιτήσεις όσον αφορά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6β) Για να εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο ποιότητας των καυσίμων που χρησιμοποιούν τα πλοία προκειμένου να συμμορφωθούν με ρυθμίσεις που αφορούν είτε τα καύσιμα είτε την τεχνολογία, θα πρέπει να μην επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά ούτε η χρήση στην Ένωση καυσίμων πλοίων των οποίων η περιεκτικότητα σε θείο υπερβαίνει το γενικό πρότυπο των 3,50 % κατά μάζα. Το όριο αυτό πρέπει να ισχύσει μόνο για τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για την κίνηση των σκαφών και όχι για εκείνα που μεταφέρονται δια θαλάσσης.

Αιτιολόγηση

Η χρήση καυσίμου με υπερβολικά υψηλή περιεκτικότητα σε θείο ενδέχεται να προκαλέσει την απόρριψη λυμάτων με δυσμενείς συνέπειες για το θαλάσσιο περιβάλλον. Είναι ωστόσο σημαντικό να γίνει σαφές πως το όριο που τίθεται στο άρθρο 3α ισχύει για το καύσιμο που χρησιμοποιείται για την κίνηση του σκάφους. Η μεταφορά καυσίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε θείο δεν θίγεται από το άρθρο αυτό.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Καθώς τα επιβατηγά πλοία δραστηριοποιούνται ως επί το πλείστον σε λιμένες ή κοντά σε παράκτιες περιοχές, έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον. Τα πλοία αυτά οφείλουν να χρησιμοποιούν καύσιμα με μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο ίδια με την ισχύουσα στις ΠΕΕΘ (1,5%). Δεδομένου ότι θα ισχύουν αυστηρότερα πρότυπα για το θείο στις ΠΕΕΘ, η ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στις εκτός ΠΕΕΘ περιοχές λιμένων και ακτών δικαιολογεί την εφαρμογή των ίδιων προτύπων και στα επιβατηγά πλοία. Ωστόσο, η επιβολή νέου προτύπου ΠΕΕΘ για τα επιβατηγά πλοία θα μετατεθεί κατά 5 έτη ώστε να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα διαθεσιμότητας καυσίμων.

(7) Καθώς τα επιβατηγά πλοία δραστηριοποιούνται ως επί το πλείστον σε λιμένες ή κοντά σε παράκτιες περιοχές, έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον. Τα πλοία αυτά οφείλουν να χρησιμοποιούν καύσιμα με μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο ίδια με την ισχύουσα στις ΠΕΕΘ (1,5%). Δεδομένου ότι θα ισχύουν αυστηρότερα πρότυπα για το θείο στις ΠΕΕΘ, η ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στις εκτός ΠΕΕΘ περιοχές λιμένων και ακτών δικαιολογεί την εφαρμογή των ίδιων προτύπων και στα επιβατηγά πλοία.

Αιτιολόγηση

Το όριο του 0,1% σε περιεκτικότητα θείου θα πρέπει να επεκταθεί στα επιβατηγά πλοία που εκτελούν τακτικά δρομολόγια. Για να αποφευχθεί κάθε μορφή στρέβλωσης του ανταγωνισμού, αυτό το όριο πρέπει να τεθεί σε ισχύ το 2015, ταυτόχρονα με τις ΠΕΕΘ.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8a) Για την επιβολή του ορίου 0,10% τα αμέσως επόμενα του 2015 έτη θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η αβεβαιότητα όσον αφορά τη διαθεσιμότητα καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, καθώς και οι διαφορετικές απόψεις σε σχέση με την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία των συστημάτων μείωσης των εκπομπών. Ειδικότερα, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσφέρουν υποστήριξη στην εισαγωγή τεχνολογίας πλυντρίδων και να αποφύγουν τις ενέργειες κατά επιχειρήσεων που καταβάλλουν πραγματικές προσπάθειες να συμμορφωθούν προς τους κανόνες. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα και την ισορροπημένη κατανομή καυσίμων που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, σύμφωνα με το άρθρο 18 του αναθεωρημένου παραρτήματος VI της MARPOL. Σε περίπτωση που σε ορισμένους λιμένες δεν διατίθενται καύσιμα ανταποκρινόμενα στις προδιαγραφές, θα πρέπει να επιτρέπεται στο πλοίο να επικαλεστεί τις διατάξεις εξαίρεσης που προβλέπεται στο αναθεωρημένο παράρτημα VI της MARPOL, το οποίο ισχύει για πλοία τα οποία, παρ’ όλο που κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια να αγοράσουν καύσιμα ανταποκρινόμενα στις προδιαγραφές, δεν κατόρθωσαν να βρουν τέτοια καύσιμα. Δεν θα πρέπει να απαιτηθεί από το πλοίο να αλλάξει πορεία από το προγραμματισμένο ταξίδι του ή να καθυστερήσει ασκόπως το ταξίδι του με σκοπό να επιτύχει συμμόρφωση.

Αιτιολόγηση

Παρότι τα όρια που αναφέρονται στο παράρτημα VI της συμφωνίας σχετικά με τη ρύπανση της θάλασσας αποτελούν διεθνείς υποχρεώσεις που πρέπει να γίνουν δεκτές από τα κράτη μέλη, είναι σημαντικό η επιβολή των μέτρων αυτών ακριβώς μετά το 2015 να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα κατάλληλων καυσίμων και τεχνολογιών. Θα πρέπει να επιδειχθεί κάποια ανοχή σε επιχειρήσεις που προσπαθούν να συμμορφωθούν με τους κανόνες αλλά αντιμετωπίζουν πρακτικές δυσκολίες.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η πρόληψη της μεταστροφής προς άλλους τρόπους μεταφορών είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι μια ενδεχόμενη αύξηση του μεριδίου των οδικών μεταφορών στο σύνολο των μεταφερόμενων εμπορευμάτων θα ήταν αντίθετη στους στόχους της Ένωσης όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος και, επιπλέον, θα επιδείνωνε την κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Αιτιολόγηση

Οι μέσες εκπομπές CO2 ανά τόνο ανά χιλιόμετρο στις οδικές μεταφορές είναι επτά φορές μεγαλύτερες από ό,τι στις διά θαλάσσης μεταφορές. Συνεπώς, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε η παρούσα οδηγία να μην έχει ως συνέπεια τη μεταστροφή από τις θαλάσσιες προς τις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων εξαιτίας της αύξησης του κόστους των καυσίμων για τα πλοία. Η αύξηση των οδικών μεταφορών θα προκαλούσε επίσης κυκλοφοριακή συμφόρηση και αύξηση των επιπέδων θορύβου, προβλήματα που είναι ήδη σοβαρά για τους Ευρωπαίους πολίτες.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11β)Το κόστος των νέων απαιτήσεων για μείωση των εκπομπών θείου απειλεί να επιφέρει μεταστροφή σε άλλους τρόπους μεταφορών, πράγμα ιδιαίτερα ανησυχητικό για περιοχές και βιομηχανίες που εξαρτώνται έντονα από τις θαλάσσιες μεταφορές. Η Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιήσει πλήρως τα υπάρχοντα μέσα, όπως το Marco Polo και τα ΔΕΔ-Μεταφορών, ιδίως σε κράτη μέλη που γειτονεύουν με ΠΕΕΘ, ώστε να προσφέρει στοχευμένη βοήθεια για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μεταστροφής. Με δεδομένη την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή πρέπει να παρουσιάσει συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία θα παρέχουν στη βιομηχανία οικονομική και χρηματοδοτική βοήθεια για την υποστήριξη φιλικών προς το περιβάλλον θαλάσσιων τεχνολογιών πριν από τον Ιανουάριο του 2015, λαμβανομένων ιδιαίτερα υπόψη της διαθεσιμότητας των καυσίμων, των τιμών τους, των κινδύνων μεταστροφής σε άλλους τρόπους μεταφοράς και του αντικτύπου της παρούσας οδηγίας σε όλους τους οικονομικούς παράγοντες του τομέα θαλάσσιων μεταφορών.

Αιτιολόγηση

Η αύξηση του κόστους των καυσίμων των πλοίων αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα για τα αγαθά με υψηλό λόγο όγκου προς αξία, όπως το χαρτί και τα ορυκτά. Υπάρχουν ήδη έργα για την υποστήριξη της διάδοσης του υγροποιημένου φυσικού αερίου ή των τεχνολογιών μείωσης της περιεκτικότητας σε θείο που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Marco Polo ή το πρόγραμμα "Θαλάσσιες Αρτηρίες" του ΔΕΔ-Μεταφορών. Ωστόσο, η υποστήριξη αυτή θα πρέπει να διατηρηθεί και να ενταθεί για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων μετατόπισης σε άλλα μεταφορικά μέσα.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12a) Η χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) εξαφανίζει ουσιαστικά τις εκπομπές θείου. Ένας νέος κώδικας για τα πλοία που χρησιμοποιούν υγροποιημένο φυσικό αέριο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το 2014, μαζί με την επόμενη αναθεώρηση της σύμβασης για την ασφάλεια στη θάλασσα (SOLAS). Τα κράτη μέλη πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη να εξασφαλιστεί ασφάλεια και διαθεσιμότητα, καθώς και ασφαλείς επιχειρήσεις ανεφοδιασμού των σκαφών που χρησιμοποιούν υγροποιημένο φυσικό αέριο, αποτρέποντας ταυτόχρονα το ενδεχόμενο η αναθεωρημένη σύμβαση SOLAS να δημιουργεί περιττά εμπόδια στη χρήση του LNG. Η Επιτροπή πρέπει να χρησιμοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους όπως το Marco Polo όσο το δυνατόν περισσότερο προκειμένου να ενθαρρύνεται η χρήση του χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο LNG ως θαλάσσιου καυσίμου. Τα κράτη μέλη πρέπει να συμβάλλουν στην τάση αυτή καθιστώντας διαθέσιμες φορολογικές διευκολύνσεις για τους πλοιοκτήτες που επενδύουν στη χρήση LNG ή στην ανάπτυξη και χρήση πλυντρίδων.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη η εμπειρία από την αναθεώρηση του Πρωτοκόλλου VI της σύμβασης σχετικά με τη θαλάσσια ρύπανση (MARPOL), που εγκρίθηκε το 2008, αλλά η Επιτροπή άργησε σχεδόν τρία χρόνια να παρουσιάσει την πρότασή της και, στη συνέχεια, ορισμένα κράτη μέλη έθεταν σε αμφισβήτηση αυτά που είχαν συμφωνηθεί. Ως μέλη του ΔΝΟ, σε αντίθεση με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι ο νέος κώδικας για το LNG ενθαρρύνει τη χρήση αυτού του καθαρότερου καυσίμου, χωρίς να μειώνονται τα επίπεδα ασφαλείας.

Πρέπει να ληφθούν υπόψη ασφαλείς κανόνες για επιχειρήσεις ανεφοδιασμού αλλά και η διαθεσιμότητα εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α) Τα κράτη μέλη μπορούν, ως εναλλακτική λύση για τη μείωση των εκπομπών, να διευκολύνουν τη χρήση από τα ελλιμενισμένα πλοία συστημάτων παροχής ενέργειας από την ξηρά αντί της ενέργειας που παράγεται στο ίδιο το πλοίο.

 

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 1999/32/ΕΚ

Άρθρο 3α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δεν χρησιμοποιούνται στην επικράτειά τους καύσιμα πλοίων περιεκτικότητας σε θείο άνω του 3,5 % κατά μάζα.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δεν χρησιμοποιούνται στην επικράτειά τους καύσιμα πλοίων περιεκτικότητας σε θείο άνω του 3,50 % κατά μάζα. Καύσιμα πλοίων των οποίων η περιεκτικότητα σε θείο ξεπερνά το 3,50 % κατά μάζα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο στο πλαίσιο τεχνικών διαδικασιών μείωσης των εκπομπών, οι οποίες έχουν τουλάχιστον τα ίδια θετικά αποτελέσματα στο περιβάλλον με αυτά που μπορούν να επιτευχθούν με τη χρήση καυσίμων με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο.

Αιτιολόγηση

Καύσιμα με περιεκτικότητα υψηλότερη του 3,5% κατά μάζα δεν θα έπρεπε να απαγορεύονται καθολικά, όταν πρέπει ταυτοχρόνως να προωθηθούν τεχνολογίες που μειώνουν τις εκπομπές και χρησιμοποιούν ενδεχομένως καύσιμα με υψηλότερη περιεκτικότητα σε θείο. Καύσιμα με υψηλότερη περιεκτικότητα σε θείο θα πρέπει να επιτρέπονται στην Ένωση μόνο στο πλαίσιο των αντίστοιχων τεχνολογιών που μειώνουν τις εκπομπές.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο α)

Οδηγία 1999/32/ΕΚ

Άρθρο 4α – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων πλοίων που χρησιμοποιούνται στα χωρικά ύδατα, στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες και στις ζώνες ελέγχου της ρύπανσης των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών ελέγχου των εκπομπών SΟx, καθώς και από επιβατηγά πλοία που εκτελούν τακτικά δρομολόγια προς ή από λιμένες της Ένωσης»

«Μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων πλοίων που χρησιμοποιούνται στα χωρικά ύδατα, στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες και στις ζώνες ελέγχου της ρύπανσης των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών ελέγχου των εκπομπών SΟx, καθώς και από επιβατηγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς ή από λιμένες της Ένωσης»

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο β)

Οδηγία 1999/32/ΕΚ

Άρθρο 4α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

'1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι στα οικεία χωρικά ύδατα, αποκλειστικές οικονομικές ζώνες και ζώνες ελέγχου της ρύπανσης που ανήκουν σε περιοχές ελέγχου των εκπομπών SOx, δεν χρησιμοποιούνται καύσιμα πλοίων με κατά μάζα περιεκτικότητα σε θείο άνω του:

'1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι στα οικεία χωρικά ύδατα, αποκλειστικές οικονομικές ζώνες και ζώνες ελέγχου της ρύπανσης που ανήκουν σε περιοχές ελέγχου των εκπομπών SOx και στα χωρικά τους ύδατα που δεν ανήκουν στις περιοχές ελέγχου των εκπομπών SOx, δεν χρησιμοποιούνται καύσιμα πλοίων με κατά μάζα περιεκτικότητα σε θείο άνω του:

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο β)

Οδηγία 1999/32/ΕΚ

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρούσα παράγραφος ισχύει για όλα τα σκάφη ανεξαρτήτως σημαίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των οποίων o πλους αρχίζει εκτός της Ένωσης.

Η παρούσα παράγραφος ισχύει για όλα τα σκάφη ανεξαρτήτως σημαίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των οποίων o πλους αρχίζει εκτός της Ένωσης.

 

Από τη ρύθμιση που αναφέρεται στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου εξαιρούνται τα πλοία που δραστηριοποιούνται στις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων. Για αυτά τα πλοία εξακολουθεί να ισχύει η ρύθμιση που αναφέρεται στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου για μεταβατική περίοδο πέντε ετών.

 

Αν αποδειχθεί απαραίτητο για την εφαρμογή αυτής της εξαίρεσης, τα κράτη μέλη καλούνται να δημιουργήσουν τις σχετικές νομικές προϋποθέσεις στο πλαίσιο του ΔΝΟ.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο γ)

Οδηγία 1999/32/ΕΚ

Άρθρο 4α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

'1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι στα οικεία χωρικά ύδατα, αποκλειστικές οικονομικές ζώνες και ζώνες ελέγχου της ρύπανσης, δεν χρησιμοποιούνται καύσιμα πλοίων με κατά μάζα περιεκτικότητα σε θείο άνω του:

'1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι στα οικεία χωρικά ύδατα, αποκλειστικές οικονομικές ζώνες και ζώνες ελέγχου της ρύπανσης που δεν ανήκουν σε περιοχές ελέγχου των εκπομπών SOx, δεν χρησιμοποιούνται καύσιμα πλοίων με κατά μάζα περιεκτικότητα σε θείο άνω του:

Αιτιολόγηση

Προς αποφυγή κάθε στρεβλώσεως του ανταγωνισμού, η οριακή τιμή των ΠΕΕΘ για την περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων της ναυσιπλοΐας θα πρέπει να εφαρμόζεται με ενιαίο τρόπο στα εγχώρια ύδατα όλων των κρατών μελών.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο γ)

Οδηγία 1999/32/ΕΚ

Άρθρο 4α – παράγραφος 1α – στοιχείο β)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) 0,50 % από την 1η Ιανουαρίου 2020.

(β) 0,10 % από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Αιτιολόγηση

Προς αποφυγή κάθε στρεβλώσεως του ανταγωνισμού, η οριακή τιμή των ΠΕΕΘ για την περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων της ναυσιπλοΐας θα πρέπει να εφαρμόζεται με ενιαίο τρόπο στα εγχώρια ύδατα όλων των κρατών μελών.

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο δ

Οδηγία 1999/32/ΕΚ

Άρθρο 4α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 9α της παρούσας οδηγίας, όσον αφορά τον ορισμό θαλάσσιων περιοχών ως περιοχών ελέγχου των εκπομπών SOx βάσει απόφασης του ΔΝΟ σύμφωνα με τον κανονισμό 14 παράγραφος 3 σημείο 2 του παραρτήματος VI της MARPOL.»

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 9α της παρούσας οδηγίας, όσον αφορά τον ορισμό θαλάσσιων περιοχών ως περιοχών ελέγχου των εκπομπών SOx βάσει απόφασης του ΔΝΟ σύμφωνα με τον κανονισμό 14 παράγραφος 3 σημείο 2 του παραρτήματος VI της MARPOL.» Η θέσπιση οιωνδήποτε νέων περιοχών ελέγχου των εκπομπών υπόκειται σε διεργασία που προβλέπει ο ΔΝΟ σύμφωνα με το παράρτημα VI της MARPOL με την υποβολή υπόθεσης που έχει τύχει της δέουσας προετοιμασίας και τεκμηριώνεται με επιστημονικά στοιχεία περιβαλλοντικού και οικονομικού χαρακτήρα.

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο ε)

Οδηγία 1999/32/ΕΚ

Άρθρο 4α – παράγραφος 4 - εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι στα οικεία χωρικά ύδατα, αποκλειστικές οικονομικές ζώνες και ζώνες ελέγχου της ρύπανσης που δεν ανήκουν σε περιοχές ελέγχου των εκπομπών SOx, τα επιβατηγά πλοία που εκτελούν τακτικά δρομολόγια προς ή από λιμένες της Ένωσης δεν χρησιμοποιούν καύσιμα πλοίων με κατά μάζα περιεκτικότητα σε θείο άνω του:

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι στα οικεία χωρικά ύδατα, αποκλειστικές οικονομικές ζώνες και ζώνες ελέγχου της ρύπανσης που δεν ανήκουν σε περιοχές ελέγχου των εκπομπών SOx, τα επιβατηγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς ή από λιμένες της Ένωσης δεν χρησιμοποιούν καύσιμα πλοίων με κατά μάζα περιεκτικότητα σε θείο άνω του:

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο ε)

Οδηγία 1999/32/ΕΚ

Άρθρο 4 α – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α) (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(γa) 0,50 % από την 1η Ιανουαρίου 2015·

Αιτιολόγηση

Στη βάση της πρότασης της Επιτροπής, το όριο για τα επιβατηγά σκάφη που εκτελούν τακτικά δρομολόγια (σήμερα αντίστοιχα με τα όρια ΠΕΕΘ) θα πρέπει να μειωθεί στο 0,1% το 2020, πέντε χρόνια αργότερα από ό,τι στις ΠΕΕΘ. Παρότι αυτό είναι δικαιολογημένο για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας επαρκούς καυσίμου με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο, και δεδομένου ότι τα σκάφη αυτά κινούνται κοντά στις ακτές, θα προέκυπταν σημαντικά οφέλη για την ανθρώπινη υγεία από τη μείωση του ορίου αυτού σε μια ενδιάμεση τιμή το 2015.

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο ε)

Οδηγία 1999/32/ΕΚ

Άρθρο 4 α – παράγραφος 6 – σημείο δ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(δa) επιτρέπουν σε ένα πλοίο που δεν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας να επωφελείται των μέτρων που προβλέπονται στα σημεία 2.2 και 2.3 του κανονισμού 18, στην περίπτωση που πληρούνται οι όροι οι οποίοι απαριθμούνται στο σημείο 2.1 αυτού του κανονισμού·

Αιτιολόγηση

Ο κανόνας 18 της σύμβασης MARPOL προβλέπει ότι ένα πλοίο που αποδεικνύει αδυναμία να προμηθευτεί καύσιμο δεν θα υποχρεούται να τροποποιήσει ή να καθυστερήσει το δρομολόγιό του για να συμμορφωθεί με τις προδιαγραφές της εν λόγω σύμβασης. Η προσθήκη αυτή έχει επομένως ως στόχο να ενσωματώσει στην παρούσα οδηγία την εξαίρεση αυτή, που προβλέπεται για τα πλοία που πρέπει εκτάκτως να πραγματοποιήσουν στάση σε ένα λιμένα της Ένωσης λόγω του ότι δεν μπόρεσαν να εφοδιαστούν σε καύσιμο προηγουμένως.

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 7

Οδηγία 1999/32/ΕΚ

Άρθρο 4β – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δεν διατίθεται στην αγορά της επικράτειάς τους πετρέλαιο εσωτερικής καύσης για πλοία με περιεκτικότητα σε θείο άνω του 0,10 % κατά μάζα.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το νέο άρθρο 4β θα πρέπει να διαγραφεί δεδομένου ότι τα θαλάσσια υγρά καύσιμα με περιεκτικότητα σε θείο μεγαλύτερη από 0,1% αλλά μικρότερη ή ίση με 0,5% κατά μάζα αναμένεται να αρχίσουν να παραδίδονται από τη βιομηχανία υγρών καυσίμων, με στόχο να ικανοποιούν τις παγκόσμιες απαιτήσεις περιεκτικότητας σε θείο, από το 2020 ή το 2025.

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 7

Οδηγία 1999/32/ΕΚ

Άρθρο 4β – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3a. Η κυβέρνηση κράτους μέλους δύναται να επιτρέψει την εγκατάσταση σε πλοίο οιουδήποτε εξαρτήματος, υλικού, συσκευής ή οργάνου ή άλλη διαδικασία, εναλλακτικό καύσιμο ή μέθοδο συμμόρφωσης που χρησιμοποιούνται ως εναλλακτική λύση σε όσα απαιτεί η παρούσα οδηγία, εφόσον αυτό το εξάρτημα, υλικό, συσκευή ή όργανο, ή άλλη διαδικασία, εναλλακτικό καύσιμο ή μέθοδος συμμόρφωσης είναι τουλάχιστον εξ ίσου αποτελεσματικά, όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών, με τα όσα προβλέπονται στην ανωτέρω οδηγία, περιλαμβανομένων και όλων των προτύπων που αναφέρονται στα άρθρα 4α και 4β.

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός 4 του Παραρτήματος VI της MARPOL περί ισοδυναμιών περιλαμβάνει μη τεχνικές ή επιχειρησιακές διαδικασίες με τις οποίες είναι δυνατόν να υιοθετηθούν μέθοδοι συμμόρφωσης που χρησιμοποιούνται ως εναλλακτικές λύσεις. Αυτό πρέπει να ενσωματωθεί στην αναθεωρημένη οδηγία ΕΕ ώστε να παρασχεθούν κίνητρα για την ανάπτυξη και τη χορήγηση επενδύσεων σε καινοτόμες τεχνολογίες.

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 7

Οδηγία 1999/32/ΕΚ

Άρθρο 4β α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4βα

 

Διαθεσιμότητα σε καύσιμα πλοίων

 

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση ότι τα θαλάσσια καύσιμα διατίθενται και διανέμονται με ισόρροπο τρόπο:

 

- όπου η περιεκτικότητα σε θείο δεν ξεπερνά το 0,10% από την 1η Ιανουαρίου 2015·

 

- όπου η περιεκτικότητα σε θείο δεν ξεπερνά το 0,50% από την 1η Ιανουαρίου 2020.

 

2. Η παράγραφος 1 δεν αποκλείει την καθιέρωση τέτοιων μέτρων σε προηγούμενη ημερομηνία.

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 7

Οδηγία 1999/32/ΕΚ

Άρθρο 4γ – παράγραφος 2α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2a) Τα κράτη μέλη, ως εναλλακτική λύση για τη μείωση των εκπομπών, ενθαρρύνουν τη χρήση εκ μέρους των ελλιμενισμένων πλοίων συστημάτων παραγωγής ενέργειας από την ξηρά.

Τροπολογία  27

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 7

Οδηγία 1999/32/ΕΚ

Άρθρο 4γ – παράγραφος 3α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3a. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι λιμενικές αρχές περιλαμβάνουν στο λιμενικό τέλος ή στις άλλες επιβαρύνσεις το κόστος παραλαβής, διακίνησης και διάθεσης αποβλήτων από το σύστημα καθαρισμού των καυσαερίων, σύμφωνα με την οδηγία αριθ. 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με ημερομηνία 27 Νοεμβρίου 2000, σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου*.

 

_____________

 

* ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 81.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο της αναθεώρησης και οιαδήποτε αναφορά στη διάθεση αποβλήτων από συστήματα καθαρισμού των καυσαερίων πρέπει να παραπέμπει στην ειδική οδηγία.

Τροπολογία  28

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 7

Οδηγία 1999/32/ΕΚ

Άρθρο 4γ – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 9α, όσον αφορά.

Προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή τα δέοντα πρότυπα και μέσα που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του ΔΝΟ, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 9α, όσον αφορά.

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση τείνει να δείξει ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να εγκρίνει με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις μέτρα που θα μπορούσαν να διαφέρουν από τις αποφάσεις του ΔΝΟ. Είναι ως εκ τούτου ουσιώδους σημασίας να διατηρηθεί η πλήρης ευθυγράμμιση με το παράρτημα VI της MARPOL στο βαθμό που οι αποκλίσεις σε πλαίσιο ΕΕ σχετικά με τις μεθόδους μείωσης των εκπομπών θα μπορούσαν να καταλήξουν στη μη προώθηση εναλλακτικών λύσεων στη χρήση καυσίμων με μικρή περιεκτικότητα σε θείο, κάτι που αποτελεί ουσιώδη πτυχή της οδηγίας.

Τροπολογία  29

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 8 α (νέο)

Οδηγία 1999/32/ΕΚ

Άρθρο 4ε α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8a) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 4εα

 

Διαθεσιμότητα υγρών καυσίμων

 

Με την επιφύλαξη των άρθρων 3 και 4:

 

1. Εάν κράτος μέλος διαπιστώσει ότι κάποιο πλοίο δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες που ισχύουν για τα ανταποκρινόμενα στις προδιαγραφές καύσιμα όπως καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους έχει δικαίωμα να απαιτήσει από το πλοίο αυτό:

 

(a) να παρουσιάσει κατάσταση των ενεργειών στις οποίες προέβη στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση· και

 

(β) να παράσχει αποδείξεις ότι προσπάθησε να αγοράσει καύσιμα ανταποκρινόμενα στις προδιαγραφές σύμφωνα με το σχέδιο ταξιδίου του και, σε περίπτωση που δεν διατίθεντο εκεί όπου προβλέπονταν, ότι προσπάθησε να εντοπίσει εναλλακτικές πηγές για να εφοδιαστεί με τέτοια καύσιμα και ότι, παρά τις όποιες προσπάθειές του, δεν κατόρθωσε να βρει τέτοιο διαθέσιμο καύσιμο για αγορά.

 

2. Δεν θα απαιτηθεί από το πλοίο να αλλάξει πορεία από το προγραμματισμένο ταξίδι του ή να καθυστερήσει ασκόπως το ταξίδι του με σκοπό να εξασφαλίσει συμμόρφωση.

 

3. Εάν το πλοίο χορηγήσει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη θα λάβουν υπόψη τους όλες τις σχετικές περιστάσεις και τις αποδείξεις που παρουσίασε με σκοπό να καθοριστεί η κατάλληλη δράση που πρέπει να αναληφθεί περιλαμβανομένης και της μη λήψεως μέτρων ελέγχου.

 

4. Ένα πλοίο ενημερώνει τη διοίκηση της χώρας του και τις αρμόδιες αρχές του λιμένος προορισμού όταν αδυνατεί να αγοράσει καύσιμα ανταποκρινόμενα στις προδιαγραφές.

 

5. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή όταν ένα πλοίο έχει χορηγήσει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την έλλειψη διαθεσιμότητας καυσίμων ανταποκρινομένων στις προδιαγραφές.

Τροπολογία  30

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 9 – στοιχείο α

Οδηγία 1999/32/ΕΚ

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) δειγματοληψία και ανάλυση της περιεκτικότητας σε θείο των καυσίμων πλοίων που προορίζονται για καύση επί των πλοίων και τα οποία περιέχονται στις δεξαμενές και σε σφραγισμένα δείγματα από τις δεξαμενές·

β) δειγματοληψία και ανάλυση της περιεκτικότητας σε θείο των καυσίμων πλοίων που προορίζονται για καύση επί των πλοίων και σε σφραγισμένα δείγματα από τις δεξαμενές·

Αιτιολόγηση

Η σύμβαση MARPOL προβλέπει αποκλειστικά την ανάλυση των «σφραγισμένων δειγμάτων» που μόνο αυτά εγγυώνται την ομοιογένεια του χρησιμοποιούμενου καυσίμου. Ο ΔΝΟ δεν κρίνει σκόπιμη τη δειγματοληψία καυσίμων «τα οποία περιέχονται στις δεξαμενές». Φαίνεται πρώιμη η επιβολή ανάλυσης δειγμάτων καυσίμων που περιέχονται στις δεξαμενές. Η Επιτροπή θα μπορεί με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις να προσαρμόζει την παρούσα οδηγία με κάθε μελλοντική εξέλιξη στον τομέα αυτό.

Τροπολογία  31

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 10 – στοιχείο γ

Οδηγία 1999/32/ΕΚ

Άρθρο 7 – παράγραφοι 2 και 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) οι παράγραφοι 2 και 3 απαλείφονται·

(γ) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«2. Εντός [δύο] ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με βάση, μεταξύ άλλων:

 

(a) τις ετήσιες εκθέσεις οι οποίες υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 1·

 

(β) τις παρατηρούμενες τάσεις της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα (όσον αφορά τις συγκεντρώσεις, την έκθεση και την εναπόθεση ατμοσφαιρικών ρύπων), της οξίνισης, του κόστους των καυσίμων και της μεταστροφής από έναν τρόπο μεταφοράς σε άλλον·

 

(γ) την πρόοδο όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών οξειδίων του θείου και του αζώτου, καθώς και των αιωρούμενων σωματιδίων και του μαύρου άνθρακα, από τα πλοία μέσω των μηχανισμών του ΔΝΟ, κατόπιν των σχετικών ενωσιακών πρωτοβουλιών·

 

(δ) μια νέα ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας, που συμπεριλαμβάνει τα άμεσα και έμμεσα οφέλη στο περιβάλλον, τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 4α, παράγραφος 4, και τυχόν μέτρα για περαιτέρω μείωση των εκπομπών, και

 

(ε) την ενδεχόμενη χρήση οικονομικών μέσων για τη συμπλήρωση των χαμηλότερων ορίων περιεκτικότητας σε θείο, όπως φορολογικών μηχανισμών που ευνοούν τη μείωση των εκπομπών με σαφή οφέλη για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον·

 

(στ) την εφαρμογή των άρθρων 4γ, 4δ και 4ε·

 

(ζ) τη χρήση και τη δυνατότητα διάθεσης πλυντρίδων, τόσο πάνω στα πλοία όσο και στη στεριά· και

 

(η) τις εξελίξεις σχετικά με τη δυνατότητα διάθεσης καυσίμων.

 

Στην έκθεσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη προτάσεις για τον σχεδιασμό πρόσθετων περιοχών ελέγχου των εκπομπών SOx και NOx. Η έκθεση της Επιτροπής θα συνοδεύεται, ενδεχομένως, από νομοθετική πρόταση για την περαιτέρω μείωση των εκπομπών από τα πλοία.»

 

(γa) η παράγραφος 3 διαγράφεται.

Τροπολογία  32

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 10

Οδηγία 1999/32/ΕΚ

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3a. Έως την 1η Ιανουαρίου 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει εκτεταμένη μελέτη για τις επιπτώσεις της καθιέρωσης της νομοθεσίας αυτής, ιδιαίτερα σε σχέση με την πιθανή μετάβαση σε άλλο τρόπο μεταφορών, δηλαδή από τις θαλάσσιες στις χερσαίες μεταφορές. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται έρευνα των επιπτώσεων της καθιέρωσης της προδιαγραφής 0,1% περιεκτικότητας σε θείο σε όλες τις ευρωπαϊκές θάλασσες. Στην περίπτωση που η μελέτη αυτή δείξει ότι οι θαλάσσιες μεταφορές αντικαθιστώνται από τις χερσαίες, η Επιτροπή υποβάλλει εναλλακτική νομοθετική πρόταση που δεν συνεπάγεται κάποια μετάβαση από τις θαλάσσιες στις χερσαίες μεταφορές.

Τροπολογία  33

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 10 – στοιχείο γ β (νέο)

Οδηγία 1999/32/ΕΚ

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(γβ) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3α:

 

3β. Στην περίπτωση που ο ΔΝΟ αποφασίσει πριν από την 1η Ιανουαρίου 2015 να τροποποιήσει το παράρτημα VI της Σύμβασης MARPOL, η Επιτροπή υποβάλλει αυτομάτως νέα πρόταση προκειμένου να ενσωματωθεί η τροπολογία αυτό στο ενωσιακό δίκαιο.

Τροπολογία  34

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα

Οδηγία 1999/32/ΕΚ

Παράρτημα 2 – παράγραφος 2 – δεύτερη περίπτωση

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– να τεκμηριώνουν με λεπτομερή στοιχεία την απουσία σοβαρών αρνητικών επιπτώσεων και κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου και για το περιβάλλον από την απόρριψη ροών αποβλήτων στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων των περίκλειστων λιμένων, αγκυροβολίων και εκβολών ποταμών.

– να τεκμηριώνουν με λεπτομερή στοιχεία την απουσία σοβαρών αρνητικών επιπτώσεων και κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου και για το περιβάλλον από την απόρριψη λυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των λυμάτων που συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις για τα ύδατα καθαρισμού στην απόφαση MEPC.184(59) του ΔΝΟ, στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων των περίκλειστων λιμένων, αγκυροβολίων και εκβολών ποταμών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/EΚ όσον αφορά την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

13.9.2011

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

13.9.2011

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Vilja Savisaar-Toomast

30.8.2011

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

22.11.2011

19.12.2011

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

20.12.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Γεώργιος Κουμουτσάκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabelle Durant, Michael Gahler, Zita Gurmai, Dominique Riquet, Anna Rosbach, Oldřich Vlasák, Janusz Władysław Zemke

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Kristiina Ojuland

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/EΚ όσον αφορά την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

15.7.2011

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

13.9.2011

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

13.9.2011

TRAN

13.9.2011

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ITRE

5.10.2011

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

22.11.2011

16.2.2012

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

16.2.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

48

15

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

János Áder, Elena Oana Antonescu, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Κρίτων Αρσένης, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Владко Тодоров Панайотов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margrete Auken, Cristian Silviu Buşoi, Christofer Fjellner, Vicky Ford, Gaston Franco, Julie Girling, Jutta Haug, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Eva Ortiz Vilella, Britta Reimers, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Andrea Zanoni, Ελένη Θεοχάρους

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sampo Terho

Ημερομηνία κατάθεσης

27.2.2012