SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/32/ES, pokiaľ ide o obsah síry v lodných palivách

27.2.2012 - (COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD)) - ***I

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajkyňa: Satu Hassi


Postup : 2011/0190(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0038/2012

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/32/ES, pokiaľ ide o obsah síry v lodných palivách

(COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0439),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0199/2011),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní EÚ,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. januára 2012[1],

–   po porade s Výborom regiónov,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0038/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(1a) V článku 191 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa uvádza, že environmentálna politika Únie sa zameriava na vysokú úroveň ochrany životného prostredia, pričom prihliada na rozmanité situácie v jednotlivých regiónoch Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 1b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(1b) Acidifikácia je aj naďalej v Európe rozšíreným problémom. Významné európske regióny sú naďalej mimoriadne citlivé na problémy acidifikácie a Únia zatiaľ nedosiahla svoje ciele v oblasti kritickej záťaže a kritickej úrovne.

Odôvodnenie

Emisie SOx sú jedným z kľúčových faktorov spôsobujúcich acidifikáciu v Európe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Emisie z lodnej dopravy vznikajúce v dôsledku spaľovania lodných palív s vysokým obsahom síry prispievajú k znečisteniu ovzdušia vo forme oxidu siričitého a pevných častíc, ktoré sú škodlivé pre ľudské zdravie a spôsobujú acidifikáciu.

(3) (3) Emisie z lodnej dopravy vznikajúce v dôsledku spaľovania lodných palív s vysokým obsahom síry prispievajú k znečisteniu ovzdušia vo forme oxidu siričitého a pevných častíc, ktoré sú škodlivé pre ľudské zdravie a životné prostredie a prispievajú k tvorbe kyslých usadenín.

Odôvodnenie

Samotný oxid siričitý (nie ako prekurzor kyslých usadenín) je škodlivý nielen pre ľudské zdravie, ale zároveň je mocným korozívnym činidlom voči kovom a zliatinám, betónu a uhličitanovým historickým pamiatkam a kamenným obkladovým materiálom. Pre objasnenie – tvoria sa kyslé usadeniny a tie prispievajú k acidifikácii povrchovej vody a pôdy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3a) Znečistenie ovzdušia spôsobované kotviacimi loďami, najmä výletnými loďami, je pre prístavné mestá veľmi znepokojujúce, pokiaľ ide o ich úsilie o splnenie maximálnych hodnôt Únie v oblasti pevných častíc a NO2.

Odôvodnenie

Kotviacim lodiam zabezpečujú elektrinu pomocné motory. Znečistenie ovzdušia vyplývajúce z výroby elektrickej energie na lodiach v prístave predstavuje pre prístavné mestá veľmi akútny problém kvality ovzdušia. Tento problém je mimoriadne závažný v prípade výletných lodí, ktoré majú v porovnaní s nákladnými loďami pomerne vysoký dopyt po elektrine.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 3b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3b) Členské štáty by mali podporovať rozvoj infraštruktúry potrebnej na pobrežnú elektrickú energiu, pretože elektrickú energiu dnešným lodiam zvyčajne dodávajú pomocné motory.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 3c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3c) Emisie zo suchozemských zdrojov sa znížili, zatiaľ čo sa predpokladá, že znečisťovanie ovzdušia z lodnej dopravy sa dramaticky zvýši. Približne do roku 2020 by preto emisie SOx a NOx z lodnej dopravy boli bez ďalších krokov vyššie než emisie zo všetkých suchozemských zdrojov.

Odôvodnenie

Námorné odvetvie je významným zdrojom znečistenia ovzdušia v EÚ. Podľa scenára nezmeneného obvyklého fungovania presiahnu emisie z tohto odvetvia emisie zo všetkých suchozemských zdrojov. To posilňuje potrebu urýchlene znížiť emisie SOx z lodnej dopravy a riešiť v najbližšej budúcnosti aj emisie NOx.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 3d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3d) Škody na ľudskom zdraví spôsobené znečistením ovzdušia v prístavoch a priľahlých mestečkách a mestách by sa mali napraviť používaním paliva s maximálnym obsahom síry 0,10 hmotnostného percenta pri manévroch pri kotvení a opúšťaní prístavu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Podľa smernice 1999/32/ES musí Komisia predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní smernice a o predložených návrhoch na zmenu a doplnenie, najmä pokiaľ ide o zníženie maximálnych hodnôt síry pre lodné palivá patriace do oblastí kontroly emisií SOx (SECA), so zreteľom na činnosť v rámci Medzinárodnej námornej organizácie (IMO).

(4) Podľa smernice 1999/32/ES musí Komisia predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní smernice a o predložených návrhoch na zmenu a doplnenie, najmä pokiaľ ide o zníženie maximálnych hodnôt síry pre lodné palivá patriace do oblastí kontroly emisií SOx (SECA), v súlade s činnosťou Medzinárodnej námornej organizácie (IMO).

Odôvodnenie

O znížení obsahu síry v lodných palivách rozhoduje IMO. Je to dôležitá úloha, o uskutočnení ktorej je najvhodnejšie rozhodovať na medzinárodnej úrovni. Komisia by vo svojom návrhu mala trvať na význame medzinárodného rozmeru a podľa toho by nemala vyvolávať dojem, že činnosť IMO je len druhoradá a že sa dá upraviť bez toho, aby o tom boli najskôr informované ostatné medzinárodné subjekty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(4a) Tiež je dôležité, aby Komisia posúdila následky zabezpečovania dodržiavania predpisov odvetvím námornej dopravy na základe správ vypracovaných členskými štátmi, a umožnila tak v predstihu plánovať primerané sprievodné opatrenia, najmä uskutočňovaním štúdií o dostupnosti palív, ich cenách, rizikách spätného prechodu na iný spôsob dopravy a dosahu tejto smernice na všetky hospodárske subjekty v odvetví námornej dopravy. Výsledky takýchto štúdií by umožnili objasniť návrhy Komisie týkajúce sa použitia jej súboru nástrojov v praxi, ako sa uvádza v pracovnom dokumente útvarov Komisie zo 16. septembra 2011 s názvom Zníženie emisií znečisťujúcich látok z námornej dopravy a súbor nástrojov pre udržateľnú vodnú dopravu*, ako aj zavedenia opatrení zameraných na trvalo udržateľnú vodnú dopravu.

 

_____________

 

*SEC(2011) 1052 v konečnom znení.

Odôvodnenie

Zdá sa, že sprievodné opatrenia sú nevyhnutné na pomoc odvetviu námornej dopravy prispôsobiť sa: to je zmyslom oznámenia Komisie COM(2011)0441. Je nevyhnutné vyhnúť sa akémukoľvek úbytku námorných služieb, a preto je potrebné v predstihu vyhodnotiť následky tejto smernice, pokiaľ ide o plnenie požiadaviek, s cieľom zvážiť možné a primerané opatrenia v nadväznosti na návrh Komisie týkajúci sa sprievodných opatrení pre prevádzkovateľov pôsobiacich v tomto odvetví.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 4b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(4b) Niektoré metódy znižovania SOx môžu vytvárať odpad, najmä odpadovú vodu obsahujúcu ortuť, selén a iné stopové prvky, ktoré si môžu vyžadovať spracovanie odpadovej vody pred jej vypustením. Komisia by mala prijať usmernenia pre harmonizovaný rozvoj zberných zariadení v prístavoch Únie.

Odôvodnenie

Hoci čističe SOx môžu byť účinnými nástrojmi na znižovanie emisií, môžu vytvárať odpad, ktorý by sa nemal vypúšťať do morí. Komisia by mala podporovať rozvoj infraštruktúry v prístavoch EÚ potrebnej na zber a spracovanie odpadovej vody zo skruberov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Revidovaná príloha VI k dohovoru MARPOL zavádza, okrem iného, prísnejšie maximálne hodnoty pre síru v lodných palivách v oblastiach SECA (1,00 % od 1. júla 2010 a 0,10 % od 1. januára 2015), ako aj v morských oblastiach nachádzajúcich sa mimo oblastí SECA (3,5 % od 1. januára 2012 a v zásade 0,50 % od 1. januára 2020). Väčšina členských štátov je povinná vyžadovať, aby lode na základe svojich medzinárodných záväzkov od 1. júla 2010 používali v oblastiach SECA palivá s maximálnym obsahom síry 1,00 %. Na zabezpečenie súladu s medzinárodnými právnymi predpismi a zaistenie riadneho uplatňovania nových noriem pre síru stanovených globálne v Únii, by ustanovenia smernice 1999/32/ES mali byť v súlade s revidovanou prílohou VI k dohovoru MARPOL. Na zabezpečenie minimálnej kvality paliva používaného v lodiach, a to na základe súladu s palivami alebo technológiami, by sa nemalo povoliť používanie lodného paliva s obsahom síry vyšším, než je všeobecná norma 3,5 hmotnostného percenta, ani jeho uvádzanie na trh Únie.

(6) Revidovaná príloha VI k dohovoru MARPOL zavádza, okrem iného, prísnejšie maximálne hodnoty pre síru v lodných palivách v oblastiach SECA (1,00 % od 1. júla 2010 a 0,10 % od 1. januára 2015), ako aj v morských oblastiach nachádzajúcich sa mimo oblastí SECA (3,5 % od 1. januára 2012 a v zásade 0,50 % od 1. januára 2020). Väčšina členských štátov je povinná vyžadovať, aby lode na základe svojich medzinárodných záväzkov od 1. júla 2010 používali v oblastiach SECA palivá s maximálnym obsahom síry 1,00 %. Na zabezpečenie súladu s medzinárodnými právnymi predpismi a rovnosti podmienok z celosvetového hľadiska, ako aj na zaistenie riadneho uplatňovania nových noriem pre síru stanovených globálne v Únii, by ustanovenia smernice 1999/32/ES mali byť minimálne v súlade s revidovanou prílohou VI k dohovoru MARPOL. Vzhľadom na potrebu zabezpečiť, aby mali všetky členské štáty účinný a rovnaký prístup na vnútorný a medzinárodný trh, je nesmierne dôležité rozpoznať výzvy, ktorým budú niektoré priemyselné odvetvia čeliť po zavedení odlišných emisných úrovní síry v Únii. Je tiež dôležité situáciu dôkladne monitorovať a ponúkať riešenia, ktoré by dosiahli aspoň minimálnu rovnosť podmienok. Na zabezpečenie minimálnej kvality paliva používaného v lodiach, a to na základe súladu s palivami alebo technológiami, by sa nemalo povoliť používanie lodného paliva s obsahom síry vyšším, než je všeobecná norma 3,5 hmotnostného percenta, ani jeho uvádzanie na trh Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Osobné lode sú prevádzkované väčšinou v prístavoch alebo blízko pobrežných oblasti a ich vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie je výrazný. Tieto lode sú povinné používať lodné palivo s rovnakým maximálnym obsahom síry, ako sa uplatňuje v oblastiach SECA (1,5 %). Vzhľadom na to, že v oblastiach SECA sa budú uplatňovať prísnejšie normy pre síru, uplatňovanie rovnakých noriem pre osobné lode je odôvodnené potrebou zlepšenia kvality ovzdušia v blízkosti prístavov a pobreží na územiach nepatriacich do oblastí SECA. Zavedenie novej normy SECA pre osobné lode sa však odloží o 5 rokov, aby sa predišlo prípadným problémom s nedostatkom paliva.

(7) Osobné lode sú prevádzkované väčšinou v prístavoch alebo blízko pobrežných oblasti a ich vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie je výrazný. Tieto lode sú povinné používať lodné palivo s rovnakým maximálnym obsahom síry, ako sa uplatňuje v oblastiach SECA (1,5 %). Vzhľadom na to, že v oblastiach SECA sa budú uplatňovať prísnejšie normy pre síru, uplatňovanie rovnakých noriem pre osobné lode je odôvodnené potrebou zlepšenia kvality ovzdušia v blízkosti prístavov a pobreží na územiach nepatriacich do oblastí SECA. Zavedenie novej normy SECA pre osobné lode sa však odloží o 5 rokov, aby sa predišlo prípadným problémom s nedostatkom paliva. Keďže by to malo výrazný negatívny vplyv na miestne spoločenstvá žijúce na ostrovoch v najvzdialenejších regiónoch Únie a na celé územie Grécka alebo jeho časť, príslušné členské štáty môžu odložiť uplatňovanie noriem týkajúcich sa obmedzeného počtu osobných lodí poskytujúcich pravidelné služby medzi prístavmi Únie o ďalších najviac päť rokov, ak sa dodržia príslušné normy kvality ovzdušia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(7a) Zavedenie akýchkoľvek nových oblastí kontroly emisií by malo podliehať postupu v rámci organizácie IMO podľa prílohy VI k dohovoru MARPOL a malo by byť kvalitne odôvodnené z environmentálneho a hospodárskeho hľadiska s podporou vedeckých údajov s cieľom zabezpečiť kvalitné ovzdušie pre členské štáty, ktorých pobrežia nie sú súčasťou oblastí SECA.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 7b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(7b) S cieľom zabezpečiť kvalitné ovzdušie pre členské štáty, ktorých pobrežia nie sú súčasťou oblastí SECA, a zaviesť minimálne rovnaké podmienky pre tento sektor v celej Únii, by sa aj na výsostné vody členských štátov a na zóny kontroly znečisťovania, ktoré nepatria medzi oblasti SECA, mali vzťahovať rovnaké požiadavky na kvalitu paliva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 7c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(7c) Komisia by mala neodkladne pripraviť komplexnú stratégiu zavádzania skvapalneného zemného plynu, aby sa umožnilo a podnietilo využívanie plynových motorov v lodiach, s cieľom uľahčiť prechod na nové motorové technológie s potenciálom ďalšieho výrazného zníženia emisií v námornom odvetví.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(11a) Zamedzenie spätného prechodu na iný spôsob dopravy je osobitne dôležité vzhľadom k tomu, že rastúci podiel tovaru prepravovaného cestnou dopravou by bol v rozpore s cieľmi Únie v oblasti zmeny klímy a viedol by k väčším dopravným zápcham.

Odôvodnenie

Priemerné emisie CO2 na tonu/kilometer v cestnej nákladnej doprave sú viac ako sedemkrát vyššie než emisie v námornej doprave. Preto by sa mali prijať opatrenia s cieľom zabrániť tomu, aby táto smernica spôsobila presun tovaru z námornej dopravy na cestnú dopravu v dôsledku vyšších nákladov na lodné palivo. Intenzívnejšia cestná doprava by takisto spôsobila dopravné zápchy a vyššiu úroveň hluku, pričom oba tieto javy už predstavujú závažný problém pre európskych občanov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 11b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(11b) V dôsledku nákladov súvisiacich s novými požiadavkami na znižovanie emisií síry existuje riziko spätného prechodu na iný spôsob dopravy, čo predstavuje osobitný problém pre oblasti a odvetvia, ktoré sú vo veľkej miere od námornej dopravy závislé. Komisia by mala v záujme minimalizácie rizika spätného prechodu na iný spôsob dopravy v plnej miere využívať na poskytovanie cielenej pomoci, najmä v členských štátoch susediacich s oblasťami SECA, existujúce nástroje, ako sú Marco Polo a TEN-T. S ohľadom na súčasnú hospodársku situáciu a možné vplyvy tejto smernice by Komisia mala navrhnúť konkrétne opatrenia, ktorými sa tomuto odvetviu poskytne hospodárska a finančná pomoc na podporu environmentálnych námorných technológií do januára 2015, pričom zohľadní najmä dostupnosť palív, ich ceny, riziká spätného prechodu na iný spôsob dopravy a dosah opatrení uvedených v tejto smernici na všetky hospodárske subjekty v odvetví námornej dopravy.

Odôvodnenie

Vyššie náklady na lodné palivo sú osobitným problémom v prípade tovaru, ktorý sa vyznačuje vysokým pomerom objemu a ceny, ako sú papier a rudy. Hoci projekty na podporu používania skvapalneného zemného plynu (LNG) alebo technológií čistenia priemyselných plynov (skruberové technológie) už spĺňajú podmienky na financovanie z programov Marco Polo alebo TEN-T Motorways of the Sea (tzv. námorné diaľnice), túto podporu treba v záujme minimalizácie spätného prechodu na iný spôsob dopravy udržiavať a posilňovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Mal by sa uľahčiť prístup k metódam znižovania emisií. Tieto metódy môžu viesť k zníženiu emisií porovnateľnému, či dokonca vyššiemu ako zníženie, ktoré možno dosiahnuť prostredníctvom používania palív s nízkym obsahom síry za predpokladu, že nemajú žiadny negatívny vplyv na životné prostredie, ako sú morské ekosystémy, a že boli vyrobené v súlade s primeranými mechanizmami schvaľovania a kontroly. Kritériá na používanie metód na znižovanie emisií by mala stanoviť buď organizácia IMO na základe doplnkov alebo zmien a doplnení prostredníctvom rozhodnutia Komisie, alebo v prípade neexistencie nástrojov IMO ich stanoví Európska komisia. Únia by mala uznať známe alternatívne metódy, ako je používanie palubných systémov čistenia výfukových plynov alebo zmes paliva a skvapalneného zemného plynu. Je dôležité podporiť testovanie a vývoj nových metód znižovania emisií.

(12) (12) Mal by sa uľahčiť a prostredníctvom stimulov podporiť prístup k metódam znižovania emisií. Tieto metódy môžu viesť k zníženiu emisií porovnateľnému, či dokonca vyššiemu ako zníženie, ktoré možno dosiahnuť prostredníctvom používania palív s nízkym obsahom síry za predpokladu, že nemajú žiadny negatívny vplyv na životné prostredie, ako sú morské ekosystémy, emisie CO2 alebo na ľudské zdravie, a že boli vyrobené v súlade s primeranými mechanizmami schvaľovania a kontroly. Kritériá na používanie metód na znižovanie emisií by mala stanoviť buď organizácia IMO na základe doplnkov alebo zmien a doplnení prostredníctvom rozhodnutia Komisie, alebo v prípade neexistencie nástrojov IMO ich stanoví Európska komisia. Únia by mala uznať známe alternatívne metódy, ako je používanie palubných systémov čistenia výfukových plynov alebo zmes paliva a skvapalneného zemného plynu. Je dôležité propagovať a finančne podporiť testovanie a vývoj nových metód znižovania emisií a zaistiť ich nákladovú účinnosť a dostupnosť vo veľkom rozsahu okrem iného s cieľom zabrániť environmentálne kontraproduktívnej zmene spôsobu dopravy z pobrežnej námornej dopravy na automobilovú nákladnú dopravu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(12a) Používanie skvapalneného zemného plynu (LNG) v podstate odstraňuje emisie síry. V roku 2014 sa očakáva zavedenie nového kódexu pre lode používajúce skvapalnený zemný plyn spolu s ďalším prepracovaním dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (dohovor SOLAS – Safety Of Life At Sea). Členské štáty by mali venovať osobitnú pozornosť potrebe zaistiť bezpečnosť a dostupnosť a tiež bezpečné tankovanie (bunkering) lodí na pohon LNG, pričom by mali zabrániť tomu, aby sa prepracovaním dohovoru SOLAS vytvorili zbytočné prekážky pre používanie LNG. Komisia by mala v čo najväčšej miere poskytnúť finančné zdroje z európskych programov, ako je Marco Polo, aby podporila používanie LNG s nízkym obsahom síry ako lodného paliva. Členské štáty by mali k tomuto trendu prispieť prijatím daňových opatrení pre majiteľov lodí, ktorí investujú do používania LNG alebo do vývoja a používania skruberov.

Odôvodnenie

Je dôležité zohľadniť skúsenosti získané pri revízii prílohy VI k Medzinárodnému dohovoru o zabránení znečisťovaniu z lodí (MARPOL) (schválený v roku 2008, Komisia však predložila návrh až o takmer tri roky neskôr a niektoré členské štáty dohodu následne spochybnili). Na rozdiel od Komisie by členské štáty ako členovia Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) mali zabezpečiť, aby nový kódex o LNG podporoval používanie tohto čistejšieho zdroja paliva bez toho, aby boli ohrozené bezpečnostné normy. Mali by sa vziať do úvahy pravidlá pre bezpečnosť tankovania (bunkering) a dostupnosť zariadení na vykonávanie takýchto operácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 12b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(12b) Členské štáty môžu ako alternatívne riešenie na zníženie emisií uľahčiť využívanie pobrežných systémov na dodávku elektrickej energie plavidlami v dokoch namiesto energie vyrobenej na lodi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 12c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(12c) V záujme podpory skorého prijatia metód na zníženie emisií, ktorými sa dosiahne aspoň také zníženie emisií síry, ako je stanovené v tejto smernici, by sa v Únii prostredníctvom náležitých finančných stimulov od členských štátov mali presadzovať alternatívne riešenia ako používanie palubných systémov čistenia výfukových plynov a technológie týkajúce sa skvapalneného zemného plynu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 12d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(12d) Členské štáty by tiež mali využívať mechanizmy, akými sú diferencované poplatky a poplatky za kilometre podľa vlastností emisií, a to dovtedy, kým nevstúpi do platnosti celosvetová požiadavka na maximálnu hodnotu obsahu síry v palive 0,50 hmotnostného percenta.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 12e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(12e) Pokiaľ ide o odpadové vody zo systémov čistenia výfukových plynov v prístavoch, musí sa od členských štátov požadovať uplatňovanie politiky „bez osobitného poplatku“, aby sa zabezpečilo riadne nakladanie s odpadom vznikajúcim pri využívaní alternatívnych metód znižovania emisií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 12f (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(12f) V prípade každého finančného stimulu poskytnutého členskými štátmi na metódy znižovania emisií, ktorými sa dosiahne aspoň také zníženie, ako pri používaní paliva s nízkym obsahom síry, by sa mali zohľadniť investície vynaložené pred 5. júlom 2011, ak vybavenie spĺňa kritéria organizácie IMO, a to až kým Komisia neprijme dodatočné kritériá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 12g (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(12g) V záujme uľahčenia včasného prijímania investičných rozhodnutí by mali stimuly podporovať včasnú adaptáciu. Aby sa predišlo možnému riziku spätnej zmeny spôsobu dopravy a aby sa obmedzili konkurenčné nevýhody, treba zaviesť programy financovania z prostriedkov členských štátov pre zavádzanie nových požiadaviek v oblasti používania palív s nízkym obsahom síry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 12h (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(12h) Alternatívne metódy zmierňovania, ako sú napríklad skrubery, by mohli vytvárať odpad, ktorý by sa nemal vypúšťať do mora. Komisia by preto mala prijať spoločné usmernenia na zabezpečenie náležitej starostlivosti o všetok takýto odpad.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    27

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 12i (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(12i) Členské štáty by mali zabezpečiť dostupnosť a rovnomernú distribúciu paliva spĺňajúceho kritériá v súlade s nariadením 18 revidovanej prílohy VI k dohovoru MARPOL.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 12j (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(12j) Vzhľadom na ťažkosti, s ktorými sa členské štáty stretávajú pri dosahovaní cieľov kvality ovzdušia stanovených v právnych predpisoch Únie, a na pretrvávajúci rozdiel medzi týmito cieľmi a odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie by Komisia mala pomôcť s prípravou analýzy potrebnej na predloženie návrhu organizácii IMO na určenie ďalších európskych morských oblastí za oblasti SECA, a to oblastí v Stredozemnom mori, v severovýchodnom Atlantickom oceáne (vrátane Írskeho mora) a v Čiernom mori. Komisia by mala tiež preskúmať prínos určenia európskych morských oblastí za oblasti kontroly emisií NOx.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) S cieľom určiť dátum uplatňovania maximálnej hodnoty síry 0,50 %, určiť nové oblasti SECA, schváliť nové alternatívne metódy znižovania emisií a stanoviť vhodné podmienky na ich používanie, zabezpečiť primerané monitorovanie obsahu síry v palivách, harmonizovaný obsah a formát správ členských štátov a prispôsobiť ustanovenia smernice vedeckému a technickému pokroku, právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by sa mala delegovať na Komisiu so zreteľom na určenie dátumu, od ktorého by sa v Únii mala uplatňovať maximálna hodnota obsahu síry 0,50 % hmotnostného, určenie nových oblastí SECA na základe rozhodnutia organizácie IMO, schválenie nových metód znižovania emisií, na ktoré sa nevzťahuje smernica Rady 96/98/ES a stanovenie, doplnenie alebo zmenu podmienok ich používania, stanovenie spôsobov odberu vzoriek, monitorovanie emisií, obsah a formát správ a zmenu a doplnenie článku 2 bodov 1, 2, 3, 3a, 3b a 4, alebo článku 6 ods. 1 písm. a) a ods. 2 so zreteľom sa vedecký a technický pokrok, a v prípade potreby aj nástrojov organizácie IMO. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Komisia by pri príprave a tvorbe delegovaných aktov mala zaistiť súčasné, včasné a náležité postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(13) S cieľom určiť nové oblasti SECA, schváliť nové alternatívne metódy znižovania emisií a stanoviť vhodné podmienky na ich používanie, zabezpečiť primerané monitorovanie obsahu síry v palivách, harmonizovaný obsah a formát správ členských štátov a prispôsobiť ustanovenia smernice vedeckému a technickému pokroku, právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by sa mala delegovať na Komisiu so zreteľom na určenie nových oblastí SECA na základe rozhodnutia organizácie IMO, schválenie nových metód znižovania emisií, na ktoré sa nevzťahuje smernica Rady 96/98/ES a stanovenie, doplnenie alebo zmenu podmienok ich používania, stanovenie spôsobov odberu vzoriek, monitorovanie emisií, obsah a formát správ a zmenu a doplnenie článku 2 bodov 1, 2, 3, 3a, 3b a 4, alebo článku 6 ods. 1 písm. a) a ods. 2 so zreteľom sa vedecký a technický pokrok, a v prípade potreby aj nástrojov organizácie IMO. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Komisia by pri príprave a tvorbe delegovaných aktov mala zaistiť súčasné, včasné a náležité postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(14a) Vzhľadom na celosvetový rozmer environmentálnej politiky a emisií z lodnej dopravy táto smernica povzbudzuje Úniu a jej členské štáty, aby v rámci organizácie IMO aktívne presadzovali cieľ dosiahnuť jednotné emisné normy pre všetky námorné oblasti sveta.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2 – písmeno -a (nové)

Smernica 1999/32/ES

Článok 2 – bod 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(-a) bod 3 sa nahrádza takto:

 

'3. lodné palivo znamená každé kvapalné ropné palivo, ako aj biopalivá, určené na použitie alebo používané na palube plavidla vrátane palív uvedených v norme ISO 8217. Zahŕňa aj každé kvapalné palivo, ktoré používajú plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy alebo rekreačné plavidlá, v súlade s definíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES zo 16. decembra 1997 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení voči emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/25/ES zo 16. júna 1994 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa rekreačných plavidiel, ak sa tieto plavidlá nachádzajú na mori;

Odôvodnenie

Používanie biopalív je už dnes technicky možné a tieto palivá sú k dispozícii aj pre plavidlá. Preto by malo byť znenie smernice jasné a umožniť aj používanie biopalív.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Smernica 1999/32/ES

Článok 3a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby sa na ich územiach nepoužívali alebo neuvádzali na trh lodné palivá s obsahom síry vyšším než 3,5 % hmotnostného.“

Členské štáty zabezpečia, aby sa na ich územiach nepoužívali alebo neuvádzali na trh lodné palivá s obsahom síry vyšším než 3,5 hmotnostného percenta s výnimkou palív dodávaných lodiam. ktoré používajú metódy znižovania emisií uvedené v článku 4c s uzatvorenými systémami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 6 – písmeno b

Smernica 1999/32/ES

Článok 4a – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tento odsek sa vzťahuje na všetky plavidlá pod všetkými vlajkami vrátane tých plavidiel, ktorých cesta sa začala mimo Únie.“

Tento odsek sa vzťahuje na všetky plavidlá pod všetkými vlajkami vrátane tých plavidiel, ktorých cesta sa začala mimo Únie, bez toho, aby boli dotknuté výnimky, ktoré obsahuje príloha VI k dohovoru MARPOL.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 6 – písmeno b

Smernica 1999/32/ES

Článok 4a – odsek 1 – pododsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Členské štáty môžu prijať finančné opatrenia na podporu odvetví alebo pododvetví, v prípade ktorých sa zistilo, že budú z dôvodu zavádzania požiadaviek vymedzených v článku 4a ods. 1 písm. b) vystavené riziku hospodárskych ťažkostí, a na kompenzáciu nákladov na zavedenie týchto požiadaviek.

 

Komisia najneskôr do konca roku 2013 prijme usmernenia k uplatniteľným pravidlám štátnej pomoci, podľa ktorých sa má v tomto smere postupovať.

Odôvodnenie

Dodržiavanie znižovania maximálnych hodnôt síry pre lodné palivá povedie k výraznému zvýšeniu poplatkov za námornú prepravu. To má výrazný negatívny vplyv na konkurencieschopnosť odvetví, ktoré sú závislé od služieb lodnej dopravy. Členské štáty, ktoré hraničia s oblasťami SECA, musia mať možnosť dočasne prostredníctvom štátnej pomoci kompenzovať náklady pre podniky, ktoré sú vystavené celosvetovej konkurencii a ktoré sú vystavené významným nákladom spojeným s reguláciou síry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh      35

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 6 – písmeno c

Smernica 1999/32/ES

Článok 4a – odsek 1a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že v oblastiach ich výsostných vôd, v ich výlučných hospodárskych zónach a v zónach kontroly znečisťovania sa nebudú používať lodné palivá s obsahom síry vyšším než:

1a. Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že v oblastiach ich výsostných vôd, v ich výlučných hospodárskych zónach a v zónach kontroly znečisťovania sa nebudú používať lodné palivá s hmotnostným obsahom síry vyšším než:

(a) 3,50 % hmotnostné od 1. januára 2012;

(a) 3,50 % od 1. januára 2012;

(b) 0,50 % hmotnostné od 1. januára 2020.

(b) 0,50 % od januára 2015;

 

(ba) 0,10 % od 1. januára 2020.

Komisia má právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a tejto smernice v súvislosti s dátumom, od ktorého sa uplatňuje norma pre síru stanovená v písmene b) tohto odseku. Na základe posúdenia dostupnosti lodných palív organizáciou IMO v súlade s maximálnym obsahom síry vo výške 0,50 % hmotnostného, uvedeným v nariadení 14 ods. 8 prílohy VI k dohovoru MARPOL, je týmto dňom 1. január 2020 alebo 1. január 2025.

 

Tento odsek sa vzťahuje na všetky plavidlá plaviace sa pod všetkými vlajkami vrátane plavidiel, ktorých plavba sa začala mimo Únie bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 4 a článok 4b.“

Tento odsek sa vzťahuje na všetky plavidlá plaviace sa pod všetkými vlajkami vrátane plavidiel, ktorých plavba sa začala mimo Únie bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 4 a článok 4b.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 6 – písmeno d

Smernica 1999/32/ES

Článok 4a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia má právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a tejto smernice o určení morských oblastí, ako sú kontrolné oblasti emisie SOx na základe rozhodnutia organizácie IMO v súlade s nariadením 14 ods. 3 bod 2 prílohy VI k dohovoru MARPOL.“

Komisia má právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a tejto smernice o určení morských oblastí za oblasti kontroly emisií SOx v súlade s určením organizácie IMO v súlade s nariadením 14 ods. 3 bod 2 prílohy VI k dohovoru MARPOL.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 6 – písmeno e

Smernica 1999/32/ES

Článok 4a – odsek 4a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. V prípade nedodržania maximálnych hodnôt uvedených v odsekoch 1, 1a a 4 a po preskúmaní všetkých dôkazov majú orgány vykonávajúce štátnu prístavnú kontrolu právomoc zadržať loď až do nápravy porušenia maximálnych hodnôt.

 

Plavidlá nedodržiavajúce pravidlá majú povinnosť vyčerpať palivo z nádrží a podliehajú pokute za každé porušenie za každý deň.

 

Členské štáty môžu prijať aj ďalšie kroky presadzovania pravidiel v súlade s medzinárodným námorným právom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 6 – písmeno e

Smernica 1999/32/ES

Článok 4a – odsek 4b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4b. Odchylne od odseku 4 a 4a, ak bude mať dodržanie maximálnych hodnôt uvedených v odseku 4 výrazne negatívny vplyv na miestne spoločenstvá žijúce na ostrovoch v najvzdialenejších regiónoch Únie a na celé územie Grécka alebo jeho časť, príslušné členské štáty môžu odložiť uplatňovanie lehôt uvedených v tomto odseku týkajúcich sa obmedzeného počtu osobných lodí poskytujúcich pravidelné služby medzi prístavmi Únie najviac o päť rokov, ak sa dodržia príslušné normy kvality ovzdušia.

 

Členské štáty, ktoré chcú využiť toto ustanovenie, vypracujú zoznam plavidiel a trás oprávnených na využitie tejto výnimky a predložia ho na schválenie Komisii. Príslušné členské štáty schválený zoznam zverejnia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    39

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 6 – písmeno e

Smernica 1999/32/ES

Článok 4a – odsek 4c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4c. Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že v ich výsostných vodách a v zónach kontroly znečisťovania patriacich do kontrolných oblastí emisií SOx nebudú žiadne lode plaviace sa do alebo z prístavu Únie používať lodné palivá, ak je ich obsah síry vyšší než 0,10 % hmotnostného od 1. januára 2015.

 

Tento odsek sa vzťahuje na všetky plavidlá pod všetkými vlajkami vrátane tých plavidiel, ktorých cesta sa začala mimo Únie.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh smernice

Článok 1 – bod 7

Smernica 1999/32/ES

Článok 4b – odsek 3a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Od 1. januára 2015 členské štáty prijmú všetky potrebné kroky na zosúladenie obsahu síry v lodných palivách používaných v lodiach na vnútrozemských vodných cestách, vo výsostných vodách Únie alebo akýmikoľvek loďami kotviacimi v prístavoch Únie s hodnotami, ktoré obsahuje článok 4 ods. 2 smernice 98/70/ES.

Odôvodnenie

Podľa súčasného režimu platia odlišné maximálne hodnoty síry pre oceánske lode a vnútrozemské plavidlá, a to aj v prípade, že sa plavia v rovnakom ústí rieky. Táto medzera sa musí vyplniť a maximálne hodnoty pre oceánske lode by sa mali zosúladiť s ustanoveniami o vnútrozemskej lodnej doprave a necestných mobilných strojoch, ktoré v súčasnosti presadzuje smernica EÚ o kvalite paliva. So zreteľom na miestne zdravotné účinky emisií z lodí (najmä emisií pevných častíc) a koncentráciu obyvateľstva v pobrežných regiónoch je potrebné prijať opatrenia na zníženie miestneho znečistenia ovzdušia. Podobné normy týkajúce sa síry pre pobrežnú a vnútrozemskú lodnú dopravu sú odôvodnené potrebou zlepšiť kvalitu ovzdušia v okolí prístavov a v pobrežných oblastiach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 7

Smernica 1999/32/ES

Článok 4ba (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 4ba

 

Dostupnosť lodných palív

 

1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie dostupnosti a rovnomernej distribúcie lodných palív:

 

– s obsahom síry neprekračujúcim 0,10 % od 1. januára 2015;

 

– s obsahom síry neprekračujúcim 0,50 % od 1. januára 2015;

 

2. Ustanovenia odseku 1 nevylučujú zavedenie takýchto opatrení od skoršieho dátumu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh smernice

Článok 1 – bod 7

Smernica 1999/32/ES

Článok 4bb (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 4bb

 

Ekvivalenty

 

Orgány členského štátu môžu povoliť umiestnenie akéhokoľvek príslušenstva, materiálu, zariadenia alebo prístroja na loď, alebo umožniť iný postup, alternatívny palivový olej alebo alternatívnu metódu dodržiavania predpisov, ktoré sa používajú ako alternatíva voči tomu, čo požaduje táto smernica, ak je takéto zariadenie, materiál, prostriedok alebo prístroj alebo iný postup, alternatívny palivový olej alebo alternatívna metóda dodržiavania predpisov z hľadiska znižovania emisií aspoň rovnako účinné ako to, čo sa vyžaduje touto smernicou, vrátane ktorejkoľvek z noriem uvedených v článkoch 4a a 4b.

Odôvodnenie

Nariadenie 4 prílohy VI k dohovoru MARPOL o rovnocennosti zahŕňa netechnické alebo prevádzkové postupy, ktorými možno prijať metódy dodržiavania predpisov používané ako alternatíva. Toto by sa malo včleniť do revidovanej smernice EÚ na podporu vývoja a investícií do inovatívnych technológií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh smernice

Článok 1 – bod 7

Smernica 1999/32/ES

Článok 4c – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Lode používajúce metódy znižovania emisií uvedené v odseku 1 budú nepretržite znižovať emisie oxidu siričitého porovnateľné s tými, ktoré by dosiahli pri používaní palív spĺňajúcich požiadavky článkov 4a a 4b. Emisie oxidu siričitého vznikajúce v dôsledku používania metód znižovania emisií nesmú presiahnuť maximálne hodnoty stanovené v prílohe 1.

2. Lode používajúce metódy znižovania emisií uvedené v odseku 1 budú nepretržite znižovať emisie oxidu siričitého porovnateľné s tými, ktoré by dosiahli pri používaní palív spĺňajúcich požiadavky článkov 4a a 4b.

Odôvodnenie

Vypustenie slova „nepretržite“ by zabezpečilo, aby čističe, ktoré môžu dočasne prestať spĺňať požiadavky, boli podľa tejto smernice naďalej povolené. Vypustenie by tiež umožnilo využívanie iných metód plnenia požiadaviek, napríklad priemerovania. Odvetvie lodnej dopravy aktívne skúma použiteľnosť priemerovania v niektorých zemepisných oblastiach, kde dáva najviac zmysel, napríklad v severoamerickej oblasti kontroly emisií. Nie všetky alternatívne metódy plnenia požiadaviek dosiahnu „nepretržité“ znižovanie, ale ich celkový vplyv na zdravie a životné prostredie bude z definície rovnocenný alebo dokonca lepší než pri použití paliva spĺňajúceho požiadavky. Európsky parlament by mal zabezpečiť, aby EÚ neúmyselne nezatvorila dvere pred ďalším skúmaním inovatívnych riešení. Posledná veta sa z článku 4c musí odstrániť preto, že je špecifická len pre používanie systémov čistenia výfukových plynov, a preto by bola vhodnejšia v príslušnej časti tabuľky v prílohe 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 7

Smernica 1999/32/ES

Článok 4c – odsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Členské štáty podporujú používanie pobrežných systémov na dodávku elektrickej energie plavidlami v dokoch ako alternatívne riešenie znižovania emisií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 7

Smernica 1999/32/ES

Článok 4c – odsek 3a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Členské štáty zabezpečia, aby prístavné orgány zahrnuli do prístavných poplatkov alebo iných poplatkov všetky náklady na zber, spracúvanie a likvidáciu odpadových vôd zo systémov čistenia výfukových plynov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES z 27. novembra 20001 o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu, bez ohľadu na to, či odpad vznikol.

 

__________________

 

1 Ú. v. ES L 332, 28.12.2000, s. 81.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 7

Smernica 1999/32/ES

Článok 4c – odsek 3b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3b. Podpora členských štátov poskytovaná na inštaláciu palubných systémov čistenia výfukových plynov objednaných pred 31. decembrom 2013 sa považuje za podporu zlučiteľnú s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ZFEÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 7

Smernica 1999/32/ES

Článok 4c – odsek 4 – pododsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia má právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a, pokiaľ ide o:

Komisia má právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a a s príslušnými normami a nástrojmi, ktoré prijala organizácia IMO, pokiaľ ide o:

Odôvodnenie

Z pôvodného znenia, zdá sa, vyplýva, že Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov prijímať opatrenia, ktoré sa môžu líšiť od rozhodnutí organizácie IMO. Je však zásadne dôležité zachovať úplný súlad s prílohou VI k dohovoru MARPOL, pretože rozdiely v rámci EÚ, ktoré sa týkajú metód znižovania emisií, môžu viesť k neschopnosti presadzovať alternatívy k používaniu palív s nízkym obsahom síry, čo je zásadne dôležitý aspekt tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 8a (nový)

Smernica 1999/32/ES

Článok 4ea (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

8a. Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 4ea

 

Dostupnosť palivového oleja

 

Bez ohľadu na ustanovenia uvedené v článkoch 3 a 4:

 

1. Ak členský štát zistí, že loď nespĺňa normy pre vyhovujúce palivové oleje spĺňajúce požiadavky stanovené v tejto smernici, môžu príslušné orgány členského štátu vyžadovať, aby loď:

 

a) predložila záznam krokov prijatých v snahe o dosiahnutie súladu; a

 

b) poskytla dôkaz, že sa pokúsila zaobstarať vyhovujúci palivový olej v súlade so svojím plánom cesty a ak nebol k dispozícii tam, kde to bolo plánované, že vyvinula snahu nájsť alternatívne zdroje tohto palivového oleja a že napriek maximálnemu úsiliu o získanie vyhovujúceho palivového oleja nebolo možné takýto palivový olej získať.

 

2. Od lode sa nepožaduje, aby sa odchýlila od svojej plánovanej trasy alebo aby cestu neprimerane odkladala v záujme dodržania požiadaviek.

 

3. Členský štát môže upustiť od kontrolných opatrení, ak loď môže doložiť, že sa pokúsila v dobrej viere získať palivo spĺňajúce požiadavky, pričom poskytne informácie uvedené v odseku 1.

 

4. Keď loď nemôže nakúpiť vyhovujúci palivový olej, oznámi to svojej administratíve a príslušným orgánom relevantného cieľového prístavu.

 

5. Členské štáty oznámia Komisii prípad, keď loď poskytla dôkaz o nedostupnosti vyhovujúceho palivového oleja.

 

6. Takáto dokumentácia sa zohľadňuje pri presadzovaní tejto smernice.”

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 9 – písmeno a

Smernica 1999/32/ES

Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na overenie pomocou vzoriek, či obsah síry v používaných palivách spĺňa požiadavky článkov 3, 3a, 4, 4a a 4b. Odbery vzoriek sa začnú dňom nadobudnutia platnosti príslušnej hodnoty maximálneho obsahu síry v palive. Vykonávajú sa dostatočne často a takým spôsobom, aby vzorky reprezentovali skúmané palivo, a v prípade lodného paliva, aby reprezentovali palivo, ktoré používajú lode, kým sú príslušných oblastiach a v prístavoch.

Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na overenie pomocou vzoriek, či obsah síry v používaných palivách spĺňa požiadavky článkov 3, 3a, 4, 4a a 4b. Odbery vzoriek sa začnú dňom nadobudnutia platnosti príslušnej hodnoty maximálneho obsahu síry v palive. Vykonávajú sa pravidelne dostatočne často, v dostatočnom počte a takým spôsobom, aby vzorky reprezentovali skúmané palivo, a v prípade lodného paliva, aby reprezentovali palivo, ktoré sa dodáva lodiam a ktoré lode používajú , kým sú v príslušných oblastiach a prístavoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 9 – písmeno a

Smernica 1999/32/ES

Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno ca (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ca) odber vzoriek a analýza na overenie toho, či je používanie lodných palív určených na spaľovanie na palube v súlade s usmerneniami, ktoré vypracuje organizácia IMO;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 10 – písmeno c a písmeno ca (nové)

Smernica 1999/32/ES

Článok 7 – odseky 2 a 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) vypúšťajú sa odseky 2 a 3.

(c) odsek 2 sa nahrádza takto:

 

„2. Okrem iného na základe:

 

a) výročných správ predložených podľa odsekov 1 a 1a;

 

b) pozorovaného vývoja kvality ovzdušia, acidifikácie, nákladov na palivo a prechodu na iné dopravné prostriedky;

 

c) pokroku v znižovaní emisií oxidov síry a dusíka z lodí cez mechanizmy organizácie IMO na základe iniciatív Únie v tejto oblasti;

 

predloží Komisia do 31. decembra 2013 Európskemu parlamentu a Rade správu prípadne spolu s legislatívnymi návrhmi. Komisia vo svojej správe zváži:

 

– prípadný vplyv uplatňovania rôznych emisných noriem v Únii na vnútorný trh, najmä pokiaľ ide o konkurencieschopnosť;

 

– označenie ďalších kontrolných oblastí emisií SOx a NOx;

 

– normy kvality pre lodné palivové oleje podľa vzoru tých, ktoré platia pre smernicu 98/70/ES;

 

– ďalšie alebo alternatívne doplňujúce opatrenia na ďalšie zníženie emisií z lodí.“

 

ca) odsek 3 sa vypúšťa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 10 – písmeno cb (nové)

Smernica 1999/32/ES

Článok 7 – odseky 2a a 2b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

cb) dopĺňajú sa tieto odseky 2a a 2b:

 

„2a. Komisia uskutoční posúdenie vplyvu tejto smernice a do konca roku 2012 navrhne súbor kompenzačných opatrení na zníženie negatívnych vplyvov pre odvetvia lodnej dopravy v celej Únii.

 

2b. Ak IMO rozhodne pred 1. januárom 2015 o zmene a doplnení prílohy VI k dohovoru MARPOL, Komisia automaticky predloží nový návrh na začlenenie tejto zmeny a doplnenia do práva Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 13

Smernica 1999/32/ES

Článok 9a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Delegovanie právomocí uvedené v článku 4a ods. 1a a 2, v článku 4c ods. 4, v článku 6 ods. 1 a v článku 7 ods. 1a a 4 sa Komisii udeľuje na neurčitý čas od [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 4a ods. 2, v článku 4c ods. 4, v článku 6 ods. 1 a v článku 7 ods. 1a a 4 sa Komisii udeľuje na neurčitý čas od [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 13

Smernica 1999/32/ES

Článok 9a – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomocí uvedené v článku 4a ods. 1a a 2, v článku 4c ods. 4, v článku 6 ods. 1 a v článku 7 ods. 1a a 4 kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomocí v ňom uvedených. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3. Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomocí uvedené v článku 4a ods. 2, v článku 4b ods. 3a, v článku 4c ods. 4,v článku 6 ods. 1 a v článku 7 ods. 1a a 4 kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím odvolať delegovanie právomocí sa ukončuje delegovanie právomocí v ňom uvedených. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie súladu so zvyškom textu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 13

Smernica 1999/32/ES

Článok 9a – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 4a ods. 1a a 2, článku 4c ods. 4, článku 6 ods. 1 a článku 7 ods. 1a a 4 nadobúda účinnosť iba vtedy, ak Európsky parlament alebo Rada nevzniesli žiadne námietky v lehote dvoch mesiacov odo dňa jeho oznámenia Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu, že nemajú v úmysle vzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 4a ods. 2, článku 4c ods. 4, článku 6 ods. 1 a článku 7 ods. 1a a 4 nadobúda účinnosť iba vtedy, ak Európsky parlament alebo Rada nevzniesli žiadne námietky v lehote troch mesiacov odo dňa jeho oznámenia Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu, že nemajú v úmysle vzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha

Smernica 1999/32/ES

Príloha 2 – odsek 2 – zarážka 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

podrobne zdokumentovať, či tok odpadu vypusteného do mora vrátane uzavretých prístavov, prístavov a ústí riek nemá nijaký výrazný negatívny vplyv a či nepredstavuje riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.“

podrobne zdokumentovať, či odpadové vody vrátane odpadových vôd, ktoré sú v súlade s požiadavkami na odpadové vody uvedenými v uznesení organizácie IMO MEPC.184(59), vypúšťané do mora vrátane uzavretých prístavov, prístavov a ústí riek nemajú nijaký výrazný negatívny vplyv a či nepredstavujú riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.

  • [1]               Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh Komisie

Hlavným účelom tohto návrhu je zaviesť maximálne hodnoty obsahu síry v lodných palivách dohodnuté v rámci Medzinárodnej námornej organizácie (IMO).

Ide o snáď najdôležitejšiu reformu v oblasti zdravotníctva v tomto legislatívnom období. Odhaduje sa, že látky znečisťujúce ovzdušie pochádzajúce z lodí spôsobujú v súčasnosti v Európe okolo 50 000 predčasných úmrtí ročne.

Maximálne hodnoty obsahu síry sú v prílohe VI k dohovoru MARPOL organizácie IMO stanovené na 0,1 % pre oblasti kontroly emisií síry (oblasti SECA) od roku 2015 a na 0,5 % pre ostatné morské oblasti od roku 2020. Tieto maximálne hodnoty ratifikovali krajiny s 85 % podielom na celosvetovej kapacite obchodného loďstva.

Oblasťami SECA sú v Európe Severné more, Lamanšský prieliv a Baltské more. Obe pobrežia Spojených štátov amerických a Kanady boli do 200 míľ od pobrežnej čiary tiež určené za oblasti kontroly emisií. V súčasnosti je maximálna hodnota obsahu síry v oblastiach SECA stanovená na 1 % Palivo, ktoré sa používa na otvorenom mori, môže do konca roku 2011 obsahovať najviac 4,5 % síry a potom do roku 2019 3,5 %.

Oxidy síry a dusíka spôsobujú vznik zdraviu škodlivých sekundárnych častíc v ovzduší. Normy kvality ovzdušia sa v mnohých členských štátoch ľahšie dosiahnu znížením emisií z lodí.

Ak sa nepodarí znížiť emisie oxidov síry, množstvo týchto emisií v morských oblastiach EÚ prevýši ešte pred koncom tohto desaťročia úhrn emisií z oblastí súše EÚ. Emisie z oblastí súše sa v porovnaní s ich najvyššou hodnotou podarilo znížiť o približne 90 %, pričom od roku 1990 do roku 2008 to bolo o 72 %.

Maximálny povolený obsah síry v palive pre pozemné vozidlá je 10 ppm, čo je stokrát menej ako maximálna hodnota, ktorá nadobudne platnosť pre oblasti SECA od roku 2015.

V súlade s tým, čo bolo dohodnuté v rámci IMO, by bolo tiež možné znížiť emisie z námornej dopravy iným spôsobom. Spaliny možno čistiť v mokrých práčkach plynu, ktoré fungujú na rovnakom princípe ako zariadenia používané už desaťročia na odstraňovanie oxidov síry zo spalín, ktoré vypúšťajú továrne a elektrárne. Rovnako je možné používať aj skvapalnený zemný plyn (LNG).

Všetky tieto metódy znižovania emisií oxidov síry znižujú tiež emisie oxidov dusíka a čierneho uhlíka (sadze). Oxidy dusíka nespôsobujú iba znečistenie ovzdušia a kyslé dažde, ale aj eutrofizáciu v oblastiach vody a súše. Čierny uhlík spôsobuje zas otepľovanie.

Odhaduje sa, že ak sa lode budú plaviť najmä cez oblasti SECA, používaním mokrých práčok spalín poklesnú náklady na znižovanie emisií aspoň o polovicu. Odhaduje sa, že LNG sa začne vo veľkej miere využívať ako palivo pre nové lode, keď budú prístavy vybavené potrebnou zásobovacou infraštruktúrou.

Podľa odhadu Komisie presiahne peňažná hodnota dosiahnuteľných prínosov pre zdravie náklady na znižovanie emisií z námornej dopravy dvoj- až dvadsaťpäťnásobne. Komisia odhaduje peňažnú hodnotu prínosov pre zdravie na 8 až 16 miliárd EUR a náklady na 0,6 až 3,7 miliardy EUR.

Pokiaľ ide o životné prostredie, neboli vypracované žiadne odhady peňažnej hodnoty prínosov pre túto oblasť, ale napríklad vo Fínsku by sa množstvo kyslých dažďov v porovnaní so súčasnosťou znížilo o 60 %.

Súčasná smernica o obsahu síry v lodných palivách zahŕňa okrem maximálnych hodnôt už predtým dohodnutých v rámci IMO maximálne hodnoty síry pre lode v prístavoch (0,1 %) a pre lode vykonávajúce pravidelnú osobnú prepravu (1,5 %). Maximálna hodnota pre lode vykonávajúce pravidelnú osobnú prepravu je rovnaká ako prvá maximálna hodnota stanovená pre oblasti SECA organizáciou IMO.

Komisia navrhuje, aby sa nová maximálna hodnota síry pre oblasti SECA (0,1 %) uplatňovala tiež na všetky osobné lode, ktoré pravidelne vstupujú do prístavov EÚ, pričom toto obmedzenie by malo nadobudnúť platnosť v roku 2020.

Zmeny a doplnenia navrhnuté spravodajcom k návrhu Komisie

Spravodajca víta a podporuje podstatu návrhu Komisie a zdôrazňuje, že hodnoty, na ktorých sa dohodlo v rámci IMO, nadobudnú určite platnosť, aj keby sa neschválila žiadna smernica. Smernica by však mohla objasniť a štandardizovať zavedenie hodnôt stanovených organizáciou IMO a sledovanie ich dodržiavania v rámci EÚ, zjednotiť podmienky hospodárskej súťaže, uľahčiť fázu prechodu a povzbudiť inovácie.

Ak by sa prešlo na prísnejšie maximálne hodnoty obsahu síry, bolo by nákladovo efektívnym spôsobom možné dosiahnuť značné prínosy pre zdravie a životné prostredie, a to širším zavedením maximálnej hodnoty 0,1 % ako len na existujúce oblasti SECA v Európe.

Z tohto dôvodu spravodajca podporuje návrh Komisie, aby sa maximálna hodnota obsahu síry 0,1 % uplatňovala aj na lode vykonávajúce pravidelnú osobnú prepravu. Spravodajca však navrhuje, aby táto maximálna hodnota nadobudla platnosť v roku 2015, t. j. v rovnakom čase ako v oblastiach SECA.

Spravodajca tiež navrhuje, aby sa maximálna hodnota obsahu síry 0,1 % uplatňovala v prípade všetkých výsostných vôd členských štátov EÚ do 12 námorných míľ od pobrežia. Inými slovami maximálna hodnota, ktorá sa v súčasnosti uplatňuje v prístavoch EÚ, by sa uplatňovala aj vo výsostných vodách.

Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy by umožnili dosiahnuť významné prínosy pre zdravie a životné prostredie a vytvorili by tiež rovnaké podmienky, pokiaľ ide o náklady na reformu a ich vplyv.

V členských štátoch EÚ, ktorých pobrežia ležia úplne alebo čiastočne v oblastiach SECA, má námorná doprava takýto podiel na emisiách oxidov síry: Dánsko 39 %, Holandsko 31 %, Švédsko 25 %, Spojené kráľovstvo a Francúzsko 18 % a Belgicko 13 %. Námorná doprava v niekoľkých krajinách mimo oblastí SECA vykazuje však tiež vysoké podiely: Írsko 21 %, Portugalsko 20 %, Taliansko a Španielsko 15 %. Podiely námornej dopravy niekoľkých stredomorských ostrovov a pobreží predstavujú viac ako 20 % a v niektorých prípadoch viac ako 30 %.

Spravodajca navrhuje, aby Komisia do konca roku 2013 preskúmala ustanovenie nových oblastí obmedzení emisií v európskych morských oblastiach, ako aj metód na ďalšie znižovanie emisií, aby o tom predložila správu Parlamentu a Rade a navrhla možné nové oblasti kontroly emisií oxidov síry a dusíka.

Keďže niektorým prevádzkovateľom vzniknú počas fázy prechodu značné dodatočné náklady, najmä v prípade plavieb, ktoré vedú z veľkej časti oblasťami SECA, spravodajca navrhuje, aby sa uľahčilo využívanie investičnej štátnej pomoci. V prípade investícií do životného prostredia uskutočnených menej ako tri roky pred tým, ako sa opatrenia stanú povinnými, je horná hranica štátnej pomoci zvyčajne 10 %.

Spravodajca navrhuje, aby sa v tomto prípade do konca roku 2013 povolila vyššia štátna pomoc. Ide o oprávnenú požiadavku, keďže znížením emisií z námornej dopravy sa z dôvodu súvisiaceho zníženia výdavkov na zdravotníctvo dosiahne značný hospodársky prínos pre verejný sektor. Pomôže to tiež vytvoriť trh s mokrými práčkami spalín.

Zoznam schôdzí zúčastnených strán so spravodajkyňou Satu Hassiovou o smernici o obsahu síry

Vlády a stále zastúpenia:

Dánska ministerka životného prostredia Ida Auken

Stále zastúpenie Dánska

Fínsky minister životného prostredia Ville Niinistö

Stále zastúpenie Fínska

Stále zastúpenie Francúzska

Stále zastúpenie Poľska

Švédska ministerka životného prostredia Lena Ek

Stále zastúpenie Švédska

Európska komisia:

GR pre životné prostredie, úradníci zodpovední za smernicu o obsahu síry

Priemyselné odvetvia a mimovládne organizácie:

Armateurs de France

Brittany Ferries

Konfederácia fínskeho priemyslu

Couple Systems

Európsky úrad pre životné prostredie

Európska rada prevádzkovateľov výletných lodí (ECC)

Európske združenie ropného priemyslu

Združenie pre systémy čistenia výfukových plynov

ExxonMobil

Fínske združenie lesného priemyslu

Fínske združenie vlastníkov lodí

FIPRA International (v mene spoločnosti Royal Caribbean Cruises Ltd)

Germanischer Lloyd

Prístav Rotterdam

Scandline

Stena AB

Total

Transport & Environment (T&E)

TT-Line GmbH & Co. KG

Wärtsilä

STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch (17.1.2012)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/32/ES, pokiaľ ide o obsah síry v lodných palivách
(COM(2011)0439 – C7‑0199/2011 – 2011/0190(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Vilja Savisaar-Toomast

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Medzinárodná námorná organizácia (IMO) schválila v roku 2008 nové maximálne hodnoty pre obsah síry v lodných palivách. Maximálna hodnota pre oblasti kontroly emisií síry (SECA) bola znížená z 1,5 % na 1 % od 1. júla 2010 a na 0,1 % od 1. januára 2015. Oblasti SECA zahŕňajú v EÚ Baltské more, Severné more a Lamanšský prieliv.

Maximálna hodnota pre ostatné morské oblasti klesne zo 4,5 % na 3,5 % od 1. januára 2012 a na 0,5 % od 1. januára 2020. Maximálna hodnota na úrovni 0,5 % by sa mohla zaviesť s odkladom piatich rokov, ak by sa v rámci preskúmania, ktoré je naplánované na rok 2018, zistila nerovnováha medzi ponukou vhodných palív a dopytom po nich.

Osobné lode na pravidelných linkách musia v súčasnosti spĺňať maximálne hodnoty stanovené pre oblasti SECA bez ohľadu na to, či v týchto oblastiach premávajú. Komisia navrhuje, aby sa na tieto lode od roku 2020 uplatňovala maximálna hodnota 0,1 %. Odklad o päť rokov týkajúci sa oblastí SECA má zabrániť prípadným problémom s dostupnosťou paliva.

Medzinárodné záväzky

Vzhľadom na to, že členské štáty EÚ podporili sprísnenie maximálnych hodnôt IMO a stanovenie troch európskych oblastí SECA, je jasné, že je potrebné zosúladiť právne predpisy Únie s jej medzinárodnými záväzkami. Ak sa to nepodarí, nielenže by to viedlo k právnej neistote, ale takisto by to oslabilo dôveryhodnosť vyjednávačov Únie, a to tak v IMO, ako aj na ostatných medzinárodných fórach, v ich úsilí presvedčiť tretie krajiny, aby prijali a vykonávali medzinárodné normy.

Prínosy pre zdravie

Nižšie maximálne hodnoty stanovené pre síru by navyše viedli k výraznému zlepšeniu zdravia európskych občanov. Z analýzy nákladov a prínosov, ktorú vypracovala Komisia, vyplýva, že maximálnou hodnotou 0,1 % v oblastiach SECA by sa v roku 2020 zabránilo viac než 17 000 prípadom predčasného úmrtia ročne. Takisto by sa dosiahlo výrazné zníženie výskytu chorôb dýchacích ciest.

Keďže osobné lode na pravidelných linkách zvyčajne premávajú blízko pri pobreží, uplatňovanie maximálnej hodnoty 0,1 % by malo značný vplyv na kvalitu ovzdušia v pobrežných regiónoch, a teda podľa všetkého by bolo odôvodnené.

Rozsah prínosov pre zdravie v skutočnosti vedie k otázke, či by sa nižšia maximálna hodnota obsahu síry nemala uplatňovať aj v ostatných európskych moriach.

Spravodlivá hospodárska súťaž

Rozšírenie maximálnej hodnoty 0,1 % na väčšie geografické územie by takisto riešilo obavy týkajúce sa rozličných maximálnych hodnôt, ktoré sa uplatňujú v jednotlivých európskych pobrežných vodách. Dalo by sa argumentovať, že pre prepravné spoločnosti pôsobiace v oblastiach SECA by to znamenalo konkurenčnú nevýhodu, a to tak voči spoločnostiam v ostatných oblastiach, ako aj voči pozemnej doprave.

EÚ by mohla obmedziť emisie do určitej vzdialenosti od pobrežia bez toho, aby vyžadovala súhlas IMO. Zahŕňalo by to však riziko odklonu dopravy z európskych prístavov do prístavov v severnej Afrike. Keď USA a Kanada stanovili túto hranicu na 200 námorných míľ, požiadali IMO, aby určila túto hodnotu.

Členské štáty a Komisia by preto mali na pôde IMO presadzovať určenie ďalších európskych morských oblastí ako oblastí SECA.

Zachovanie konkurencieschopnosti námornej dopravy

Parlament dôsledne podporuje cieľ, ktorým je stimulácia námornej dopravy vzhľadom na jej menší vplyv na životné prostredie. Ak by mali nižšie maximálne hodnoty obsahu síry spôsobiť presun tovaru v súčasnosti prepravovaného po mori na nákladné vozidlá (tzv. spätná zámena dopravy), malo by to veľmi nežiaduce účinky, pokiaľ ide o poškodzovanie životného prostredia (najmä skleníkové plyny) a väčšie dopravné zápchy.

Z rôznych štúdií vyplynuli veľmi odlišné odhady pravdepodobného vplyvu nových maximálnych hodnôt na podiel tovaru prepravovaného po mori. Zdá sa však, že jedno je jasné: účinok sa bude líšiť v závislosti od prepravovaných výrobkov a trasy. Výrobky s relatívne vysokým pomerom objemu a ceny (napríklad drevo alebo kovové rudy) by mohli byť zasiahnuté vo väčšej miere než priemyselný tovar. Vhodná by teda mohla byť cielená pomoc.

Dohoda IMO a návrh Komisie už prispievajú k obmedzeniu vplyvu na konkurencieschopnosť námornej dopravy tým, že umožňujú metódy znižovania emisií (tzv. skrubery) alebo miešanie paliva a skvapalneného zemného plynu (LNG). To prepravcom umožní zvoliť najúspornejší spôsob dodržiavania maximálnych hodnôt a prihliadať na vek a veľkosť plavidla, ako aj na plánované trasy.

Zatiaľ čo majitelia lodí a dodávatelia zariadení majú odlišný názor, pokiaľ ide o dostupnosť a spoľahlivosť skruberov, odklad zavedenia maximálnej hodnoty 0,1 % by obmedzil stimuly na vykonanie potrebného výskumu a vývoja. Navyše by si všetci kládli otázku, či by sa mohol nový termín posunúť ešte raz. To by ešte viac oslabilo dôvody na investovanie do tejto technológie.

Tí, ktorí zvažujú používanie LNG, sú takpovediac konfrontovaní s otázkou o sliepke a vajci: majitelia lodí nechcú vybaviť plavidlá zariadeniami potrebnými na používanie LNG bez uistenia o tom, že zásoby budú k dispozícii pre dostatočný počet prístavov, zatiaľ čo prístavy sa zdráhajú investovať vzhľadom na neistotu v súvislosti s dopytom. Túto situáciu by mohla pomôcť vyriešiť podpora zo štátnej pomoci, TEN-T a/alebo programu Marco Polo.

V súčasnosti sa v IMO vyvíja nový kódex pre LNG a podobné palivá. Mal by byť zavedený v roku 2014 spolu s ďalšou revíziou dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori. Vzhľadom na to, že LNG je čisté palivo, ktorým sa prakticky eliminujú emisie oxidu siričitého, členské štáty by mali venovať osobitnú pozornosť zabezpečeniu toho, aby boli k dispozícii dostatočné zásoby paliva LNG a aby mohli byť splnené bezpečnostné požiadavky vrátane možnosti doplnenia paliva počas nastupovania alebo vystupovania cestujúcich.

Závery

Bez ohľadu na výzvy, ktoré budú predstavovať nové maximálne hodnoty pre majiteľov lodí, prevádzkovateľov a prístavy, musí EÚ splniť svoje medzinárodné záväzky a zaviesť od roku 2015 maximálnu hodnotu 0,1 %. Vzhľadom na to, že polovica prípravného obdobia na zavedenie tejto maximálnej hodnoty už uplynula, kľúčové v súčasnosti je, aby Komisia ďalej vyvíjala súbor nástrojov pozostávajúcich zo sprievodných opatrení a aby odvetvie využívalo pružnosť, ktorú ponúkajú palivá s nízkym obsahom síry, skrubery alebo LNG.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Podľa smernice 1999/32/ES musí Komisia predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní smernice a o predložených návrhoch na zmenu a doplnenie, najmä pokiaľ ide o zníženie maximálnych hodnôt síry pre lodné palivá patriace do oblastí kontroly emisií SOx (SECA), so zreteľom na činnosť v rámci Medzinárodnej námornej organizácie (IMO).

(4) Podľa smernice 1999/32/ES musí Komisia predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní smernice a o predložených návrhoch na zmenu a doplnenie, najmä pokiaľ ide o zníženie maximálnych hodnôt síry pre lodné palivá patriace do oblastí kontroly emisií SOx (SECA), v súlade s činnosťou Medzinárodnej námornej organizácie (IMO).

Odôvodnenie

O znížení obsahu síry v lodných palivách rozhoduje IMO. Je to dôležitá úloha, o uskutočnení ktorej je najvhodnejšie rozhodovať na medzinárodnej úrovni. Komisia by vo svojom návrhu mala trvať na význame medzinárodného rozmeru a podľa toho by nemala vyvolávať dojem, že činnosť IMO je len druhoradá a že sa dá upraviť bez toho, aby o tom boli najskôr informované ostatné medzinárodné subjekty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(4a) Tiež je dôležité, aby Komisia posúdila následky zabezpečovania dodržiavania predpisov odvetvím námornej dopravy na základe správ vypracovaných členskými štátmi, a umožnila tak v predstihu plánovať primerané sprievodné opatrenia, najmä uskutočňovaním štúdií o dostupnosti palív, ich cenách, rizikách spätného prechodu na iný spôsob dopravy a dosahu tejto smernice na všetky hospodárske subjekty v odvetví námornej dopravy. Výsledky takýchto štúdií by umožnili objasniť návrhy Komisie týkajúce sa použitia jej súboru nástrojov v praxi, ako sa uvádza v pracovnom dokumente útvarov Komisie zo 16. septembra 2011 s názvom Zníženie emisií znečisťujúcich látok z námornej dopravy a súbor nástrojov pre udržateľnú vodnú dopravu, ako aj zavedenia opatrení zameraných na trvalo udržateľnú vodnú dopravu.

Odôvodnenie

Zdá sa, že sprievodné opatrenia sú nevyhnutné na pomoc odvetviu námornej dopravy prispôsobiť sa: to je zmyslom oznámenia Komisie COM(2011)0441. Je nevyhnutné vyhnúť sa akémukoľvek úbytku námorných služieb, a preto je potrebné v predstihu vyhodnotiť následky tejto smernice, pokiaľ ide o plnenie požiadaviek, s cieľom zvážiť možné a primerané opatrenia v nadväznosti na návrh Komisie týkajúci sa sprievodných opatrení pre prevádzkovateľov pôsobiacich v tomto odvetví.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 4b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(4b) Niektoré metódy znižovania SOx môžu vytvárať odpad, najmä odpadovú vodu obsahujúcu ortuť, selén a iné stopové prvky, ktoré si môžu vyžadovať spracovanie odpadovej vody pred jej vypustením. Komisia by mala prijať usmernenia pre harmonizovaný rozvoj zberných zariadení v prístavoch Únie.

Odôvodnenie

Skrubery SOx môžu predstavovať účinné nástroje na zníženie emisií, môžu však vytvárať odpad, ktorý by sa nemal vypúšťať do morí. Komisia by mala podporovať rozvoj infraštruktúry v prístavoch EÚ potrebnej na zber a spracovanie odpadovej vody zo skruberov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Revidovaná príloha VI k dohovoru MARPOL zavádza, okrem iného, prísnejšie maximálne hodnoty pre síru v lodných palivách v oblastiach SECA (1,00 % od 1. júla 2010 a 0,10 % od 1. januára 2015), ako aj v morských oblastiach nachádzajúcich sa mimo oblastí SECA (3,5 % od 1. januára 2012 a v zásade 0,50 % od 1. januára 2020). Väčšina členských štátov je povinná vyžadovať, aby lode na základe svojich medzinárodných záväzkov od 1. júla 2010 používali v oblastiach SECA palivá s maximálnym obsahom síry 1,00 %. Na zabezpečenie súladu s medzinárodnými právnymi predpismi a zaistenie riadneho uplatňovania nových noriem pre síru stanovených globálne v Únii, by ustanovenia smernice 1999/32/ES mali byť v súlade s revidovanou prílohou VI k dohovoru MARPOL. Na zabezpečenie minimálnej kvality paliva používaného v lodiach, a to na základe súladu s palivami alebo technológiami, by sa nemalo povoliť používanie lodného paliva s obsahom síry vyšším, než je všeobecná norma 3,5 hmotnostného percenta, ani jeho uvádzanie na trh Únie.

(6) Revidovaná príloha VI k dohovoru MARPOL zavádza, okrem iného, prísnejšie maximálne hodnoty pre síru v lodných palivách v oblastiach SECA (1,00 % od 1. júla 2010 a 0,10 % od 1. januára 2015), ako aj v morských oblastiach nachádzajúcich sa mimo oblastí SECA (3,5 % od 1. januára 2012 a v zásade 0,50 % od 1. januára 2020). Väčšina členských štátov je povinná vyžadovať, aby lode na základe svojich medzinárodných záväzkov od 1. júla 2010 používali v oblastiach SECA palivá s maximálnym obsahom síry 1,00 %. Na zabezpečenie súladu s medzinárodnými právnymi predpismi a zaistenie riadneho uplatňovania nových globálne stanovených noriem pre síru v Únii by sa ustanovenia smernice 1999/32/ES mali zosúladiť s revidovanou prílohou VI k dohovoru MARPOL.

Odôvodnenie

S cieľom zlepšiť zrozumiteľnosť a zamedziť akýmkoľvek domnienkam, že táto maximálna hodnota 3,5 % by mala vplyv na lodnú prepravu paliva s vysokým obsahom síry, by sa posledná veta presunula do odôvodnenia 6b (nového).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(6a) Vzhľadom na prínos nižších emisií síry k zlepšeniu kvality ovzdušia a zdraviu a v záujme vytvorenia rovnakých podmienok pre odvetvie námornej dopravy v celej Únii by Komisia mala navrhnúť rozšírenie maximálnej hodnoty 0,1 % na ostatné moria, ktoré hraničia s pevninou členských štátov, alebo na určenú vzdialenosť od pobrežia Únie a stanoviť v tejto súvislosti presný časový harmonogram.

Odôvodnenie

Z hodnotiacej štúdie pre Komisiu vyplýva, že znížením maximálnej hodnoty emisií síry na 0,1 % v Baltskom mori, Severnom mori a Lamanšskom prielive by sa mohlo v roku 2020 zamedziť viac než 17 000 prípadom predčasného úmrtia ročne. Uplatňovaním tejto maximálnej hodnoty aj na ostatné moria alebo prijatím maximálnej hodnoty na základe vzdialenosti od pobrežia (kanadské a americké maximálne hodnoty sa uplatňujú až 200 námorných míľ od pobrežia) by sa mohlo zachrániť viac životov a pomôcť členským štátom, aby spĺňali požiadavky týkajúce sa kvality ovzdušia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 6b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(6b) S cieľom zabezpečiť minimálnu kvalitu paliva používaného v lodiach v záujme splnenia požiadaviek súvisiacich s palivom alebo technológiami by sa nemalo povoliť používanie lodného paliva s obsahom síry presahujúcim všeobecnú normu 3,50 hmotnostného percenta, ani jeho uvádzanie na trh Únie. Táto maximálna hodnota by sa mala uplatňovať iba na palivá používané na pohon lodí, a nie na palivá prepravované loďami.

Odôvodnenie

Používanie paliva s nadmerne vysokým obsahom síry by mohlo viesť k úniku odpadových vôd, čo by malo negatívny vplyv na morské prostredie. Dôležité je však jednoznačne uviesť, že maximálna hodnota stanovená v článku 3a sa uplatňuje iba na palivá, ktoré sa používajú na pohon lodí. Tento článok by nemal mať žiadny vplyv na lodnú prepravu paliva s vysokým obsahom síry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Osobné lode sú prevádzkované väčšinou v prístavoch alebo blízko pobrežných oblasti a ich vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie je výrazný. Tieto lode sú povinné používať lodné palivo s rovnakým maximálnym obsahom síry, ako sa uplatňuje v oblastiach SECA (1,5 %). Vzhľadom na to, že v oblastiach SECA sa budú uplatňovať prísnejšie normy pre síru, uplatňovanie rovnakých noriem pre osobné lode je odôvodnené potrebou zlepšenia kvality ovzdušia v blízkosti prístavov a pobreží na územiach nepatriacich do oblastí SECA. Zavedenie novej normy SECA pre osobné lode sa však odloží o 5 rokov, aby sa predišlo prípadným problémom s nedostatkom paliva.

(7) Osobné lode sú prevádzkované väčšinou v prístavoch alebo blízko pobrežných oblasti a ich vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie je výrazný. Tieto lode sú povinné používať lodné palivo s rovnakým maximálnym obsahom síry, ako sa uplatňuje v oblastiach SECA (1,5 %). Vzhľadom na to, že v oblastiach SECA sa budú uplatňovať prísnejšie normy pre síru, uplatňovanie rovnakých noriem pre osobné lode je odôvodnené potrebou zlepšenia kvality ovzdušia v blízkosti prístavov a pobreží na územiach nepatriacich do oblastí SECA.

Odôvodnenie

Platnosť maximálnej hodnoty 0,1 % obsahu síry by sa mala rozšíriť na plavidlá, ktoré sú súčasťou pravidelnej osobnej dopravy. S cieľom zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže by mala táto maximálna hodnota nadobudnúť účinnosť v roku 2015 – v rovnakom čase ako v oblastiach SECA.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8a) Pri presadzovaní maximálnej hodnoty 0,10 % počas rokov bezprostredne nasledujúcich po roku 2015 by sa malo prihliadať na neistotu v súvislosti s dostupnosťou paliva s nízkym obsahom síry a na rôzne názory na účinnosť a spoľahlivosť technológie znižovania emisií. Komisia a členské štáty by najmä mali podporovať zavádzanie skruberových technológií a zdržiavať sa opatrení zameraných proti spoločnostiam, ktoré skutočne vyvíjajú úsilie o dodržiavanie pravidiel. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby bolo k dispozícii zodpovedajúce palivo a aby sa distribuovalo rovnomerne a v súlade s pravidlom 18 revidovanej prílohy VI k dohovoru MARPOL. V prípade, že by zodpovedajúce palivo nebolo v niektorých prístavoch k dispozícii, malo by sa lodi povoliť, aby využila výnimku stanovenú v revidovanej prílohe VI k dohovoru MARPOL, ktorá sa vzťahuje na lode, ktoré napriek maximálnemu úsiliu o kúpu zodpovedajúceho palivového oleja neboli schopné takýto palivový olej zaobstarať. Nemalo by sa požadovať, aby sa loď v záujme splnenia požiadaviek odchýlila od svojej plánovanej cesty alebo sa v ceste neprimerane oneskorila.

Odôvodnenie

Hoci maximálne hodnoty vyplývajúce z revidovanej prílohy VI k dohovoru o zabránení znečisťovaniu z lodí predstavujú medzinárodné záväzky, ktoré schválili členské štáty, je dôležité, aby sa pri presadzovaní predpisov počas rokov bezprostredne nasledujúcich po roku 2015 prihliadalo na dostupnosť vhodného paliva a technológie. Voči firmám, ktoré sa usilujú dodržiavať pravidlá, ale narážajú na praktické ťažkosti, by sa mala uplatňovať určitá tolerancia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(11a) Zamedzenie spätného prechodu na iný spôsob dopravy je osobitne dôležité vzhľadom na to, že rastúci podiel tovaru prepravovaného cestnou dopravou by bol v rozpore s cieľmi Únie v oblasti zmeny klímy a viedol by k väčším dopravným zápcham.

Odôvodnenie

Priemerné emisie CO2 na tonu/kilometer v cestnej nákladnej doprave sú viac ako sedemkrát vyššie než emisie v námornej doprave. Preto by sa mali prijať opatrenia s cieľom zabrániť tomu, aby táto smernica spôsobila presun tovaru z námornej dopravy na cestnú dopravu v dôsledku vyšších nákladov na lodné palivo. Intenzívnejšia cestná doprava by takisto spôsobila dopravné zápchy a vyššiu úroveň hluku, pričom oba tieto javy už predstavujú závažný problém pre európskych občanov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 11b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(11b) V dôsledku nákladov súvisiacich s novými požiadavkami na znižovanie emisií síry existuje riziko spätného prechodu na iný spôsob dopravy, čo predstavuje osobitný problém pre oblasti a odvetvia, ktoré sú vo veľkej miere od námornej dopravy závislé. Komisia by mala v záujme minimalizácie rizika spätného prechodu na iný spôsob dopravy v plnej miere využívať najmä v členských štátoch susediacich s oblasťami SECA existujúce nástroje, ako sú Marco Polo a TEN-T, na poskytovanie cielenej pomoci. S ohľadom na súčasnú hospodársku situáciu a možné vplyvy tejto smernice by Komisia mala navrhnúť konkrétne opatrenia, ktoré tomuto odvetviu poskytnú hospodársku a finančnú pomoc na podporu environmentálnych námorných technológií do januára 2015, pričom zohľadní najmä dostupnosť palív, ich ceny, riziká spätného prechodu na iný spôsob dopravy a dosah tejto smernice na všetky hospodárske subjekty v odvetví námornej dopravy.

Odôvodnenie

Vyššie náklady na lodné palivo sú osobitným problémom v prípade tovaru, ktorý sa vyznačuje vysokým pomerom objemu a ceny, ako sú papier a rudy. Hoci projekty na podporu používania skvapalneného zemného plynu (LNG) alebo technológií čistenia priemyselných plynov (skruberové technológie) už spĺňajú podmienky na financovanie z programov Marco Polo alebo TEN-T Motorways of the Sea (tzv. námorné diaľnice), túto podporu treba v záujme minimalizácie spätného prechodu na iný spôsob dopravy udržiavať a posilňovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(12a) Používanie skvapalneného zemného plynu (LNG) v podstate odstraňuje emisie síry. V roku 2014 sa očakáva zavedenie nového kódexu pre lode používajúce skvapalnený zemný plyn spolu s ďalším prepracovaním dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (dohovor SOLAS – Safety Of Life At Sea). Členské štáty by mali venovať osobitnú pozornosť potrebe zaistiť bezpečnosť a dostupnosť a takisto bezpečné tankovanie (bunkering) lodí na pohon LNG, pričom by mali zabrániť tomu, aby sa prepracovaním dohovoru SOLAS vytvorili zbytočné prekážky pre používanie LNG. Komisia by mala v čo najväčšej miere poskytnúť finančné zdroje európskych programov, ako je napríklad Marco Polo, aby podporila používanie LNG s nízkym obsahom síry ako lodného paliva. Členské štáty by mali k tomuto trendu prispieť prijatím daňových opatrení pre majiteľov lodí, ktorí investujú do používania LNG alebo do vývoja a používania skruberov.

Odôvodnenie

Je dôležité zohľadniť skúsenosti získané pri revízii prílohy VI k Medzinárodnému dohovoru o zabránení znečisťovaniu z lodí (MARPOL) (schválený v roku 2008, Komisia však predložila návrh až o takmer tri roky neskôr a niektoré členské štáty dohodu následne spochybnili). Na rozdiel od Komisie by členské štáty ako členovia Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) mali zabezpečiť, aby nový kódex o LNG podporoval používanie tohto čistejšieho zdroja paliva bez toho, aby boli ohrozené bezpečnostné normy.

Mali by sa vziať do úvahy pravidlá pre bezpečnosť tankovania (bunkering) a dostupnosť zariadení na vykonávanie takýchto operácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 12b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(12b) Členské štáty môžu ako alternatívne riešenie na zníženie emisií umožniť používanie pobrežných systémov na dodávku elektrickej energie plavidlami v dokoch namiesto energie vyrobenej na lodi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Smernica 1999/32/ES

Článok 3a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby sa na ich územiach nepoužívali alebo neuvádzali na trh lodné palivá s obsahom síry vyšším než 3,5 % hmotnostného.

Členské štáty zabezpečia, aby sa na ich územiach nepoužívali lodné palivá s obsahom síry vyšším než 3,50  hmotnostného percenta. Používanie lodných palív, ktorých obsah síry prekračuje 3,50 % hmotnostného, by sa malo povoliť iba v spojení s postupmi na znižovanie emisií, ktoré majú aspoň rovnaký pozitívny vplyv na životné prostredie, aký sa dá dosiahnuť používaním palív s nízkym obsahom síry.

Odôvodnenie

Palivá, ktoré majú obsah síry vyšší ako 3,5 %, by sa nemali všeobecne zakázať, ak sa súčasne majú podporiť technológie na zníženie emisií, v ktorých sa dajú palivá s vyšším obsahom síry použiť. Používanie palív s obsahom vyššieho množstva síry by sa malo v Únii povoliť len v spojení so príslušnými technologickými postupmi na znižovanie emisií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 6 – písmeno a

Smernica 1999/32/ES

Článok 4a – názov

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Maximálny obsah síry v lodných palivách používaných vo výsostných vodách, vo výlučných hospodárskych zónach alebo v zónach kontroly znečisťovania členských štátov vrátane oblastí kontroly emisií SOx a v palivách používaných osobnými loďami poskytujúcimi pravidelné služby medzi prístavmi Únie“

„Maximálny obsah síry v lodných palivách používaných vo výsostných vodách, vo výlučných hospodárskych zónach alebo v zónach kontroly znečisťovania členských štátov vrátane oblastí kontroly emisií SOx a v palivách používaných osobnými loďami premávajúcimi medzi prístavmi Únie“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 6 – písmeno b

Smernica 1999/32/ES

Článok 4a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že v oblastiach ich výsostných vôd, v ich výlučných hospodárskych zónach a v zónach kontroly znečisťovania patriacich do kontrolných oblastí emisie SOx sa nebudú používať lodné palivá s obsahom síry vyšším než:

1. Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že v oblastiach ich výsostných vôd, v ich výlučných hospodárskych zónach a v zónach kontroly znečisťovania patriacich do oblastí kontroly emisií SOx a v oblastiach ich výsostných vôd, ktoré nepatria do oblastí kontroly emisií SOx, sa nebudú používať lodné palivá s obsahom síry vyšším než:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 6 – písmeno b

Smernica 1999/32/ES

Článok 4a – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tento odsek sa vzťahuje na všetky plavidlá pod všetkými vlajkami vrátane tých plavidiel, ktorých cesta sa začala mimo Únie.

Tento odsek sa vzťahuje na všetky plavidlá pod všetkými vlajkami vrátane tých plavidiel, ktorých cesta sa začala mimo Únie.

 

Plavidlá pôsobiace v rámci príbrežnej námornej dopravy sú vyňaté z úpravy uvedenej v prvom pododseku písm. b). Úprava uvedená v prvom pododseku písm. a) sa na tieto plavidlá naďalej uplatňuje na prechodné obdobie piatich rokov.

 

V prípade, že by to na účely uplatňovania tejto výnimky bolo nevyhnutné, sa od členských štátov požaduje, aby na to vytvorili právne predpoklady v rámci organizácie IMO.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 6 – písmeno c

Smernica 1999/32/ES

Článok 4a – odsek 1a – pododsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že v oblastiach ich výsostných vôd, v ich výlučných hospodárskych zónach a v zónach kontroly znečisťovania sa nebudú používať lodné palivá s obsahom síry vyšším než:

1. Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že v oblastiach ich výsostných vôd, v ich výlučných hospodárskych zónach a v zónach kontroly znečisťovania, ktoré nepatria do oblastí kontroly emisií SOx, sa nebudú používať lodné palivá s obsahom síry vyšším než:

Odôvodnenie

S cieľom zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže by sa maximálna hodnota SECA pre obsah síry v lodných palivách mala jednotne uplatňovať vo výsostných vodách všetkých členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 6 – písmeno c

Smernica 1999/32/ES

Článok 4a – odsek 1a – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) 0,50 % hmotnostné od 1. januára 2020.

b) 0,10 % hmotnostné od 1. januára 2015.

Odôvodnenie

S cieľom zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže by sa maximálna hodnota SECA pre obsah síry v lodných palivách mala jednotne uplatňovať vo výsostných vodách všetkých členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 6 – písmeno d

Smernica 1999/32/ES

Článok 4a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia má právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a tejto smernice o určení morských oblastí, ako sú kontrolné oblasti emisie SOx na základe rozhodnutia organizácie IMO v súlade s nariadením 14 ods. 3 bod 2 prílohy VI k dohovoru MARPOL.

Komisia má právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a tejto smernice o určení morských oblastí, ako sú oblasti kontroly emisií SOx na základe rozhodnutia organizácie IMO v súlade s pravidlom 14 ods. 3 bod 2 prílohy VI k dohovoru MARPOL. Zavedenie akýchkoľvek nových oblastí kontroly emisií sa uskutoční prostredníctvom postupov organizácie IMO podľa prílohy VI k dohovoru MARPOL s riadne vypracovanou prípadovou štúdiou podporenou vedeckými údajmi na environmentálnom a ekonomickom základe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 6 – písmeno e

Smernica 1999/32/ES

Článok 4a – odsek 4 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že v ich výsostných vodách, výlučných hospodárskych zónach a v zónach kontroly znečisťovania patriacich do kontrolných oblastí emisií SOx osobnými loďami poskytujúcimi pravidelné služby medzi prístavmi Únie sa nebudú používať lodné palivá s obsahom síry vyšším než:

4. Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že v ich výsostných vodách, výlučných hospodárskych zónach a v zónach kontroly znečisťovania nepatriacich do oblastí kontroly emisií SOx osobné lode premávajúce medzi prístavmi Únie nebudú používať lodné palivá s obsahom síry vyšším než:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 6 – písmeno e

Smernica 1999/32/ES

Článok 4a – odsek 4 – písmeno ca (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ca) 0,50 % od 1. januára 2015;

Odôvodnenie

Podľa návrhu Komisie by sa maximálna hodnota pre osobné lode premávajúce na pravidelných linkách (v súčasnosti v súlade s maximálnou hodnotou pre oblasti SECA) mala znížiť na 0,1 % v roku 2020, t. j. päť rokov po tom, čo túto úroveň dosiahne maximálna hodnota pre oblasti SECA. Zatiaľ čo je to odôvodnené z hľadiska zabezpečenia dostupnosti dostatočného množstva paliva s nízkym obsahom síry, keďže tieto osobné lode zvyčajne premávajú blízko pri pobreží, zníženie maximálnej hodnoty na predbežnú hodnotu v roku 2015 by malo výrazný prínos pre zdravie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 6 – písmeno e

Smernica 1999/32/ES

Článok 4a – odsek 6 – písmeno da (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

da) povolia lodi, ktorá nie je v súlade s ustanoveniami tejto smernice, využiť opatrenia uvedené v pravidle 18 ods. 2.2 a 2.3, ak sú splnené podmienky vymenované v odseku 2.1 tohto pravidla;

Odôvodnenie

V pravidle 18 dohovoru MARPOL sa ustanovuje, že loď, ktorá vie preukázať, že nemala možnosť natankovať palivo, nebude nútená zmeniť alebo oneskoriť svoj plán cesty, aby bola v súlade s ustanoveniami dohovoru. Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je preto zahrnúť do smernice toto vyňatie pre lode, ktoré výnimočne potrebujú zastaviť v prístave EÚ a nemali predtým možnosť natankovať palivo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 7

Smernica 1999/32/ES

Článok 4b – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa na ich území neuvádzali na trh lodné plynové oleje s obsahom síry vyšším ako 0,10 % hmotnostného.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Nový článok 4b by sa mal vypustiť, keďže sa očakáva, že rafinérie budú v záujme splnenia celosvetových požiadaviek distribuovať lodné plynové oleje s obsahom síry vyšším ako 0,1 %, ale nižším alebo rovnajúcim sa 0,5 % hmotnostného od roku 2020 alebo 2025.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 7

Smernica 1999/32/ES

Článok 4b – odsek 3a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Správne orgány členských štátov môžu povoliť akékoľvek vybavenie, materiál, prístroje alebo zariadenia, ktorými sa loď vybaví, či iné postupy, alternatívne palivové oleje, alebo metódy na dosiahnutie súladu ako alternatíva toho, čo sa požaduje v tejto smernici, ak sú takéto vybavenie, materiál, prístroje alebo zariadenia, či iné postupy, alternatívne palivové oleje, alebo metódy na dosiahnutie súladu aspoň také efektívne, pokiaľ ide o zníženie emisií, ako sa to vyžaduje v tejto smernici vrátane ktorejkoľvek z noriem stanovených v článkoch 4a a 4b.

Odôvodnenie

Pravidlo 4 prílohy VI k dohovoru MARPOL o zhode obsahuje postupy netechnického alebo prevádzkového charakteru, na základe ktorých sa môžu schváliť metódy použité ako alternatíva na dosiahnutie súladu. Toto by sa malo včleniť do revidovanej smernice EÚ na podporu vývoja a investícií do inovatívnych technológií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 7

Smernica 1999/32/ES

Článok 4ba (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 4ba

 

Dostupnosť lodných palív

 

1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie rovnomernej dostupnosti a distribúcie lodných palív:

 

– s obsahom síry, ktorý nie je vyšší ako 0,10 % hmotnostného od 1. januára 2015;

 

– s obsahom síry, ktorý nie je vyšší ako 0,50 % hmotnostného od 1. januára 2020.

 

2. Odsekom 1 sa nezabraňuje zavedeniu takýchto opatrení k skoršiemu dátumu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 7

Smernica 1999/32/ES

Článok 4c – odsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(2a) Členské štáty podporujú používanie pobrežných systémov na dodávku elektrickej energie plavidlami v dokoch ako alternatívne riešenie znižovania emisií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 7

Smernica 1999/32/ES

Článok 4c – odsek 3a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Členské štáty zabezpečia, aby prístavné orgány zahrnuli do prístavných poplatkov alebo iných poplatkov všetky náklady na zber, spracúvanie a likvidáciu odpadových vôd zo systémov čistenia výfukových plynov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES z 27. novembra 2000 o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu*.

 

_____________

 

* Ú. v. ES L 332, 28.12.2000, s. 81.

Odôvodnenie

Smernica o prístavných zberných zariadeniach sa v súčasnosti reviduje a každý odkaz na likvidáciu odpadov zo systémov čistenia výfukových plynov by mal odkazovať na špecializovanú smernicu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 7

Smernica 1999/32/ES

Článok 4c – odsek 4 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a, pokiaľ ide o:

V záujme vykonávania príslušných noriem a nástrojov prijatých organizáciou IMO Komisia právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a, pokiaľ ide o:

Odôvodnenie

Zdá sa, že z formulácie vyplýva, že Komisia má povolenie prostredníctvom delegovaných aktov prijímať opatrenia, ktoré sa môžu líšiť od rozhodnutí IMO. Je však nevyhnutné ostať plne v súlade s prílohou VI k dohovoru MARPOL, keďže rozdiely v rámci EÚ týkajúce sa metód znižovania emisií by mohli viesť k nepodporovaniu alternatív používania palív s nízkym obsahom síry, čo je hlavným aspektom smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 8a (nový)

Smernica 1999/32/ES

Článok 4ea (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8a) Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 4ea

 

Dostupnosť palivového oleja

 

Bez ohľadu na články 3 a 4:

 

1. Ak členský štát zistí, že loď nie je v súlade s normami pre zodpovedajúce palivové oleje uvedené v tejto smernici, príslušný orgán členského štátu je oprávnený požadovať, aby loď:

 

a) predložila záznam krokov prijatých v snahe o zabezpečenie súladu; a

 

b) poskytla dôkaz, že sa pokúsila zaobstarať zodpovedajúci palivový olej v súlade so svojím plánom cesty a ak nebol k dispozícii tam, kde to bolo plánované, že vyvinula snahu nájsť alternatívne zdroje tohto palivového oleja a že napriek maximálnemu úsiliu o získanie zodpovedajúceho palivového oleja nebolo možné takýto palivový olej kúpiť.

 

2. Od lode sa nevyžaduje, aby sa v záujme splnenia požiadaviek odchýlila od svojej plánovanej cesty alebo aby sa v ceste neprimerane oneskorila.

 

3. Ak loď poskytne informácie uvedené v odseku 1 tohto článku, členské štáty zohľadnia všetky významné okolnosti a poskytnutý dôkaz, aby stanovili, aké vhodné kroky sa majú prijať vrátane neprijatia kontrolných opatrení.

 

4. Loď oznámi svojej správe a príslušnému orgánu príslušný cieľový prístav, ak nemôže kúpiť zodpovedajúci palivový olej.

 

5. Členské štáty oznámia Komisii prípad, keď loď poskytla dôkaz o nedostupnosti zodpovedajúceho palivového oleja.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 9 – písmeno a

Smernica 1999/32/ES

Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) odber vzoriek a analýza obsahu síry v lodnom palive určenom na spaľovanie na palube, ktorý je uložený v cisternách a v zapečatených vzorkách paliva z nádrže na palube lode;

b) odber vzoriek a analýza obsahu síry v lodnom palive určenom na spaľovanie na palube v zapečatených vzorkách paliva z nádrže na palube lode;

Odôvodnenie

V dohovore MARPOL sa stanovuje iba analýza zapečatených vzoriek, ktoré jediné zabezpečujú homogenitu používaného paliva. Organizácia IMO nepovažuje za potrebné odobrať vzorky paliva, ktoré je uložené v cisternách. Zdá sa, že je predčasné požadovať analýzu vzoriek palív uložených v cisternách. Komisia bude môcť prostredníctvom delegovaných aktov zladiť túto smernicu s budúcim vývojom v tejto oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 10 – písmeno c

Smernica 1999/32/ES

Článok 7 – odseky 2 a 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) vypúšťajú sa odseky 2 a 3.

c) odsek 2 sa nahrádza takto:

 

„2. Do [dvoch] rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice Komisia podá Európskemu parlamentu a Rade správu, ktorá sa bude zakladať okrem iného na:

 

a) výročných správach predložených v súlade s odsekom 1;

 

b) pozorovaných trendoch v kvalite ovzdušia (koncentrácie, expozícia a ukladanie znečisťujúcich látok v ovzduší), acidifikácii, nákladoch na palivo a prechodoch na iné dopravné prostriedky;

 

c) pokroku v znižovaní emisií síry a oxidov dusíka, ako aj pevných častíc vrátane sadzí z lodí prostredníctvom mechanizmov organizácie IMO vychádzajúcich z iniciatív Únie v tomto ohľade;

 

d) novej analýze o nákladovej efektívnosti vrátane priamych a nepriamych environmentálnych výhod opatrení obsiahnutých v článku 4a ods. 4 a prípadných ďalších opatrení na znižovanie emisií; a

 

e) možnom použití hospodárskych nástrojov na doplnenie nižších maximálnych hodnôt síry, ako napríklad daňové mechanizmy na zníženie emisií so zrejmým prínosom pre zdravie a životné prostredie;

 

f) vykonávaní článkov 4c, 4d a 4e;

 

g) používaní a dostupnosti skruberov, a to palubných, ako aj pobrežných; a

 

h) vývoji týkajúcom sa dostupnosti paliva.

 

Komisia v tejto správe Európskemu parlamentu a Rade osobitne zváži návrhy na označenie dodatočných oblastí kontroly emisií SOx a NOx. K správe sa v prípade potreby pripojí legislatívny návrh na ďalšie zníženie emisií lodí.“

 

ca) odsek 3 sa vypúšťa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 10

Smernica 1999/32/ES

Článok 7 – odsek 3a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Komisia do 1. januára 2013 predloží rozsiahlu štúdiu o vplyve zavedenia tohto právneho predpisu, najmä pokiaľ ide o prípadný prechod z vodnej dopravy na dopravu po pevnine. To bude zahŕňať zisťovanie vplyvu zavedenia normy 0,1 % pre síru vo všetkých európskych moriach. Ak sa v rámci tohto prieskumu ukáže, že vodnú dopravu nahrádza doprava po pevnine, Komisia predloží alternatívny legislatívny návrh, ktorý nemá za následok žiadny prechod z vodnej dopravy na dopravu po pevnine.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 10 – písmeno cb (nové)

Smernica 1999/32/ES

Článok 7 – odsek 3b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

cb) vkladá sa tento odsek 3a:

 

3b. Ak IMO rozhodne pred 1. januárom 2015 o zmene a doplnení prílohy VI k dohovoru MARPOL, Komisia automaticky predloží nový návrh na začlenenie tejto zmeny a doplnenia do práva Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Príloha

Smernica 1999/32/ES

Príloha 2 – odsek 2 – zarážka 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– podrobne zdokumentovať, či tok odpadu vypusteného do mora vrátane uzavretých prístavov, prístavov a ústí riek nemá nijaký výrazný negatívny vplyv a či nepredstavuje riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.

– podrobne zdokumentovať, či odpadové vody vrátane odpadových vôd, ktoré sú v súlade s požiadavkami na odpadové vody uvedenými v uznesení organizácie IMO MEPC.184(59), vypúšťané do mora vrátane uzavretých prístavov, prístavov a ústí riek nemajú nijaký výrazný negatívny vplyv a či nepredstavujú riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.

POSTUP

Názov

Zmena a doplnenie smernice 1999/32/ES, pokiaľ ide o obsah síry v lodných palivách

Referenčné čísla

COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD)

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

13.9.2011

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

13.9.2011

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

dátum menovania

Vilja Savisaar-Toomast

30.8.2011

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

22.11.2011

19.12.2011

 

 

Dátum prijatia

20.12.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

39

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Isabelle Durant, Michael Gahler, Zita Gurmai, Dominique Riquet, Anna Rosbach, Oldřich Vlasák, Janusz Władysław Zemke

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Kristiina Ojuland

POSTUP

Názov

Zmena a doplnenie smernice 1999/32/ES o obsahu síry v lodných palivách

Referenčné čísla

COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD)

Dátum predloženia v EP

15.7.2011

 

 

 

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

13.9.2011

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

13.9.2011

TRAN

13.9.2011

 

 

Bez predloženia stanoviska

Dátum rozhodnutia

ITRE

5.10.2011

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

22.11.2011

16.2.2012

 

 

Dátum prijatia

16.2.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

48

15

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Margrete Auken, Cristian Silviu Buşoi, Christofer Fjellner, Vicky Ford, Gaston Franco, Julie Girling, Jutta Haug, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Eva Ortiz Vilella, Britta Reimers, Eleni Theocharous, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Andrea Zanoni

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Sampo Terho

Dátum predloženia

27.2.2012