ДОКЛАД относно изменението на Правилника за дейността с оглед на развитието на отношенията на Европейския парламент с институциите, представляващи националните правителства, след влизането в сила на Договора от Лисабон

1.3.2012 - (2011/2266(REG))

Комисия по конституционни въпроси
Докладчик: Alain Lamassoure


Процедура : 2011/2266(REG)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0039/2012
Внесени текстове :
A7-0039/2012
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно изменението на Правилника за дейността с оглед на развитието на отношенията на Европейския парламент с институциите, представляващи националните правителства, след влизането в сила на Договора от Лисабон

(2011/2266(REG))

Европейският парламент,

–   като взе предвид писмото на своя председател от 4 март 2011 г.,

–   като взе предвид членове 211 и 212 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси (A7-0039/2012),

1.  реши да внесе в своя правилник следните изменения;

2.  напомня, че настоящите изменения влизат в сила на първия ден от следващата месечна сесия;

3.  възлага на своя председател да предаде за сведение настоящото решение на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 116 – параграф 1

Текст в сила

Изменение

1. В рамките на всяка месечна сесия се отделя време за въпроси към Съвета и Комисията в момент, определен от Парламента по предложение на Председателския съвет.

1. В рамките на всяка месечна сесия се отделя време за въпроси към Комисията в момент, определен от Парламента по предложение на Председателския съвет.

Обосновка

Парламентът разполага с права, които са равностойни на правата на Съвета при обикновената законодателна процедура и бюджетната процедура. В контекста на новото институционално равновесие вече не е обосновано в дневния ред да присъства под настоящата форма време за въпроси към Съвета.

Изменение  2

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 116 – параграф 2

Текст в сила

Изменение

2. В рамките на една месечна сесия всеки член на Парламента има право да задава само един въпрос към Съвета и един към Комисията.

2. В рамките на една месечна сесия всеки член на Парламента има право да задава само един въпрос към Комисията.

Обосновка

Парламентът разполага с права, които са равностойни на правата на Съвета при обикновената законодателна процедура и бюджетната процедура. В контекста на новото институционално равновесие вече не е обосновано в дневния ред да присъства под настоящата форма време за въпроси към Съвета.

Изменение  3

Правилник за дейността на Европейския парламент

Член 116 – параграф 5

Текст в сила

Изменение

5. В съответствие с насоките, установени от Председателския съвет, може да се отдели специално време за въпроси към председателя на Комисията, към заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и към председателя на Еврогрупата.

5. В съответствие с насоките, установени от Председателския съвет, може да се отдели специално време за въпроси към Съвета, към председателя на Комисията, към заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и към председателя на Еврогрупата.

Обосновка

Предвид другите правомощия на Съвета, в частност функциите му за определяне на политиките, за координация и изпълнение, е обосновано да се въведе възможността за провеждане на специфично време за въпроси към тази институция.

Изменение  4

Правилник за дейността на Европейския парламент

Приложение II – част А – параграф 1 – тире 2

Текст в сила

Изменение

– са от компетентността и отговорността на Комисията и на Съвета и са от общ интерес;

– са от компетентността и сферата на отговорност на адресатите и са от общ интерес;

Изменение  5

Правилник за дейността на Европейския парламент

Приложение II – част А – параграф 1 – тире 2 а (ново)

Текст в сила

Изменение

 

- се отнасят, когато става дума за специфични въпроси до Съвета, по-специално до неговите функции за определяне, координиране или изпълнение на политиките на Съюза или до неговите правомощия в рамките на процедурите по назначаване или във връзка с функционирането на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза или с преразглеждане на договорите,

Изменение  6

Правилник за дейността на Европейския парламент

Приложение II – част А – параграф 2

Текст в сила

Изменение

2. Не се допуска въпрос, свързан с тема, която вече е включена в дневния ред за обсъждане с участието на заинтересуваната институция.

2. Не се допуска въпрос, свързан с тема, която вече е включена в дневния ред за обсъждане с участието на заинтересуваната институция или въпрос, свързан с упражняването на законодателните и бюджетните функции на Съвета, посочени в член 16, параграф 1, първо изречение от Договора за Европейския съюз.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

В своето писмо от 4 март 2011 г. председателят на Европейския парламент се отнесе към комисията по конституционни въпроси относно евентуалното изменение на Правилника за дейността вследствие разискванията в Председателския съвет на 17 февруари 2011 г.

По време на тези разисквания Председателският съвет припомни, че след влизането в сила на Договора от Лисабон Парламентът се е превърнал в съзаконодател в Европейския съюз и че той разполага с равни права със Съвета при обикновената законодателна процедура и бюджетната процедура. В контекста на това ново институционално равновесие Председателският съвет счете, че вече не е обосновано в дневния ред на пленарното заседание, т.е. при всеки период на сесия, времето за въпроси към Съвета да присъства в настоящата форма. В замяна на това, според Председателският съвет е уместно да се съхрани възможността за провеждане на време за въпроси не само с председателя на Комисията, но и със заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и с председателя на Еврогрупата.

С оглед поставянето на този въпрос в по-широка рамка и предвид конституционното му измерение, докладчикът предостави на комисията по конституционни въпроси работен документ, в който се анализира развитието на отношенията на Парламента с институциите, които представляват националните правителства след влизането в сила на Договора от Лисабон. В този документ се стига до следните заключения: „Договорът от Лисабон значително повиши законодателната роля на Парламента. В същото време обаче той създаде нови институции от страната на правителствата: Европейския съвет и неговия постоянен председател, върховния представител, Еврогрупата. Освен това, в контекста на последователните кризи през последните години, именно тези нови институции бяха принудени да вземат най-важните политически решения. Същевременно обаче единствено Съветът на министрите е в контакт с Парламента. Ако тази насока на развитие се потвърди, има опасност политическото влияние на Парламента да намалее точно в момента, когато Съюзът се нуждае от завършване на демократичните преобразувания. »

На 27 ноември 2011 г., по случай представянето на този работен документ се състоя разискване по въпроса.

Вследствие подготвителната работа и разискванията стана ясно, че за да се вземе предвид развитието на институционалните отношения през последните години, преразглеждането на Правилника за дейността на Европейския парламент ще трябва да бъде много по-широкообхватно, отколкото първоначално се е целяло с отнасянето на въпроса в комисия, което се свеждаше до изменение на член 116 от Правилника. Докладчикът предлага обаче засега да се разгледа единствено повдигнатият с отнасянето му в комисия въпрос, а именно времето за въпроси към Съвета, без да се изключва провеждането на по-късен етап на по-задълбочено проучване относно развитието на отношенията с институциите, които представляват националните правителства, и евентуалните изменения на Правилника, които биха произтекли от него.

Констатацията на Председателския съвет по отношение на времето за въпроси към Съвета е точна: Съгласно първото изречение на член 16, параграф 1 от Договора за Европейския съюз Съветът съвместно с Европейския парламент осъществява законодателни и бюджетни функции. В тези области двете институции са равнопоставени при упражняването на своите функции. Съветът обаче не упражнява единствено законодателни и бюджетни функции. Съгласно второто изречение на горепосочения параграф, Съветът упражнява също функции за определяне на политиките и за координация. Освен това, съгласно член 291, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, когато са необходими еднакви условия за изпълнение на правно обвързващите актове на Съюза, тези актове предоставят изпълнителни правомощия на Комисията, или, в някои специфични и надлежно обосновани случаи, както и в случаите, предвидени в членове 24 и 26 от Договора за Европейския съюз, на Съвета. Най-сетне, съгласно член 299 актовете на Съвета, които налагат парично задължение за субекти, различни от държавите, имат изпълнителна сила.

Премахването на времето за въпроси към Съвета под настоящата му форма отразява промяната в институционалното равновесие, посочено от Председателския съвет. Въпреки това, поради изложените по-горе основания, изглежда полезно да се съхрани възможността за отправяне на въпроси към Съвета в рамките на специфично време за въпроси, посветено на дела, свързани с тези от правомощията, които не са свързани със законодателните и бюджетните функции.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

28.2.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, Ashley Fox, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Станимир Илчев, Constance Le Grip, Jaime Mayor Oreja, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Søren Bo Søndergaard, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Alain Lamassoure, Vital Moreira, Evelyn Regner, György Schöpflin, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Leonardo Domenici