ZPRÁVA o změně jednacího řádu s ohledem na vývoj vztahů mezi Evropským parlamentem a orgány zastupujícími vnitrostátní vlády po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost

1. 3. 2012 - (2011/2266(REG))

Výbor pro ústavní záležitosti
Zpravodaj: Alain Lamassoure


Postup : 2011/2266(REG)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0039/2012
Předložené texty :
A7-0039/2012
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o změně jednacího řádu s ohledem na vývoj vztahů mezi Evropským parlamentem a orgány zastupujícími vnitrostátní vlády po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost

(2011/2266(REG))

Evropský parlament,

–   s ohledem na dopis předsedy ze dne 4. března 2011,

–   s ohledem na články 211 a 212 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A7-0039/2012),

1.  rozhoduje o změně jednacího řádu, jak je uvedeno níže;

2.  upozorňuje, že tyto změny vstupují v platnost prvním dnem následujícího dílčího zasedání;

3.  pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 116 – odst. 1

Původní znění

Pozměňovací návrh

1. Doba vyhrazená pro otázky Radě a Komisi je zařazena na každé dílčí zasedání v čase, který stanoví Parlament na návrh Konference předsedů.

1. Doba vyhrazená pro otázky Komisi je zařazena na každé dílčí zasedání v čase, který stanoví Parlament na návrh Konference předsedů.

Odůvodnění

V rámci řádného legislativního postupu a rozpočtového procesu jsou Parlamentu svěřeny stejné pravomoci jako Radě. Vzhledem k nové institucionální rovnováze již není opodstatněné zachovat dobu vyhrazenou pro otázky Radě v jejich současné podobě.

Pozměňovací návrh   2

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 116 – odst. 2

Původní znění

Pozměňovací návrh

2. Žádný poslanec nesmí na jednom dílčím zasedání položit více než jednu otázku Radě a jednu otázku Komisi.

2. Žádný poslanec nesmí na jednom dílčím zasedání položit více než jednu otázku Komisi.

Odůvodnění

V rámci řádného legislativního postupu a rozpočtového procesu jsou Parlamentu svěřeny stejné pravomoci jako Radě. Vzhledem k nové institucionální rovnováze již není opodstatněné zachovat dobu vyhrazenou pro otázky Radě v jejich současné podobě.

Pozměňovací návrh   3

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 116 – odst. 5

Původní znění

Pozměňovací návrh

5. V souladu s pokyny stanovenými Konferencí předsedů se může zvláštní doba vyhrazená pro otázky konat za přítomnosti předsedy Komise, místopředsedy Komise / vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a předsedy euroskupiny.

5. V souladu s pokyny stanovenými Konferencí předsedů se může zvláštní doba vyhrazená pro otázky konat za přítomnosti Rady, předsedy Komise, místopředsedy Komise / vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a předsedy euroskupiny.

Odůvodnění

Vzhledem k ostatním pravomocím Rady, zejména pokud jde o vymezování politik, koordinaci a exekutivní funkce, je vhodné začlenit do jednacího řádu možnost uspořádat specifickou dobu vyhrazenou pro otázky s tímto orgánem.

Pozměňovací návrh   4

Jednací řád Evropského parlamentu

Příloha II – část A – odst. 1 – odrážka 2

Původní znění

Pozměňovací návrh

– spadají do působnosti a oblasti odpovědnosti Komise a Rady a jsou v obecném zájmu;

– spadají do působnosti a oblasti odpovědnosti adresáta a jsou v obecném zájmu;

Pozměňovací návrh   5

Jednací řád Evropského parlamentu

Příloha II – část A – odst. 1 – odrážka 2 a (nová)

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

– se – v případě otázek položených Radě – týkají zejména výkonu jejích funkcí spočívajících ve vymezování, koordinaci a provádění politik Unie, nebo jejích pravomocí v rámci postupů jmenování či postupů spojených s fungováním orgánů, institucí a subjektů Unie nebo s revizí Smluv;

Pozměňovací návrh   6

Jednací řád Evropského parlamentu

Příloha II – část A – odst. 2

Původní znění

Pozměňovací návrh

2. Otázka je nepřípustná, pokud je projednávání věci za účasti příslušného orgánu již na pořadu jednání.

2. Otázka je nepřípustná, pokud je projednávání věci za účasti příslušného orgánu již na pořadu jednání, nebo se daná otázka týká výkonu legislativní a rozpočtové funkce Rady uvedené v čl. 16 odst. 1 první větě Smlouvy o Evropské unii.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dopisem ze dne 4. března 2011 požádal předseda Evropského parlamentu Výbor pro ústavní záležitosti o vyjádření k případné změně jednacího řádu vyplývající z jednání Konference předsedů ze dne 17. února 2011.

V průběhu tohoto jednání Konference připomněla, že po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost se Parlament stal spolutvůrcem právních předpisů Evropské unie a jeho pravomoci v rámci řádného legislativního postupu a rozpočtového procesu jsou nyní shodné s pravomocemi Rady. Vzhledem k této nové institucionální rovnováze vyjádřila Konference názor, že již není opodstatněné zachovat dobu vyhrazenou pro otázky Radě v jejich současné podobě, tj. na každém plenárním zasedání. Konference však také uvedla, že je vhodné i nadále zachovat možnost uspořádat dobu vyhrazenou pro otázky nejen s předsedou Komise, ale také s místopředsedkyní Komise / vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a s předsedou euroskupiny.

Aby tuto otázku zasadil do širšího kontextu a v souladu s jejím ústavním rozměrem předložil zpravodaj výboru AFCO pracovní dokument, který analyzuje vývoj vztahů mezi Parlamentem a orgány reprezentujícími vlády členských států po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Tento dokument dospěl k následujícím závěrům: „Lisabonská smlouva výrazně posílila legislativní úlohu Parlamentu. Zároveň však přispěla k vytvoření nových orgánů reprezentujících vlády, tj. Evropské rady a jejího stálého předsedy, vysokého představitele a Euroskupiny. Během krizí, které se postupně objevily v posledních letech, byla ta nejzávažnější politická rozhodnutí ostatně přijímána právě v těchto nově utvořených orgánech. Úloha partnera Parlamentu však přitom přísluší pouze Radě ministrů. Pokud bude vývoj pokračovat stejným směrem, hrozí, že se politický vliv Parlamentu sníží právě v době, kdy Unie musí dokončit svou demokratickou transformaci.“

27. listopadu tohoto roku proběhla u příležitosti představení tohoto dokumentu ve výboru diskuse.

Na základě přípravných prací a této diskuse se stalo zřejmým, že má-li být zohledněn vývoj vztahů mezi orgány, k němuž došlo v posledních letech, musí být revize jednacího řádu Parlamentu mnohem komplexnější než revize, o níž požádala Konference a která se omezuje na změnu jeho článku 116. Zpravodaj nicméně navrhuje, abychom se prozatím omezili na otázku předloženou Konferencí, tj. problém doby vyhrazené pro otázky Radě, aniž by tím bylo dotčeno případné vypracování podrobnější studie o vývoji vztahů s orgány reprezentujícími vlády členských států a případných změnách jednacího řádu, které by z tohoto vývoje mohly vyplývat.

Pokud jde o dobu vyhrazenou pro otázky Radě, je konstatování Konference správné: podle čl. 16 odst. 1 první věty Smlouvy o Evropské unii vykonává Rada společně s Evropským parlamentem legislativní a rozpočtovou funkci. V těchto oblastech jsou si při výkonu svých funkcí oba orgány rovny. Rada však nevykonává pouze legislativní a rozpočtové funkce. Podle druhé věty téhož odstavce Rada vykonává také funkce vymezování politik a koordinace. Kromě toho, jak uvádí čl. 291 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, jsou-li pro provedení právně závazných aktů Unie nezbytné jednotné podmínky, svěří tyto akty prováděcí pravomoci Komisi nebo ve zvláštních, náležitě odůvodněných případech a v případech uvedených v článcích 24 a 26 Smlouvy o Evropské unii Radě. A konečně, podle článku 299, akty Rady, které ukládají peněžitý závazek jiným osobám než státům, jsou podkladem pro výkon rozhodnutí.

Zrušení doby vyhrazené pro otázky Radě v její současné podobě odráží pozměněnou institucionální rovnováhu, o níž se zmiňuje Konference předsedů. Z výše uvedených důvodů se však jeví užitečným zachovat možnost klást Radě otázky ohledně otázek spojených s těmi z jejích pravomocí, které nespadají do výkonu jejích legislativních a rozpočtových funkcí, a to v rámci specifické doby vyhrazené pro otázky.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

28.2.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, Ashley Fox, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Jaime Mayor Oreja, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Søren Bo Søndergaard, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Alain Lamassoure, Vital Moreira, Evelyn Regner, György Schöpflin, Tadeusz Zwiefka

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Leonardo Domenici