BETÆNKNING om ændring af forretningsordenen som følge af udviklingen i Europa-Parlamentets forbindelser med de institutioner, der repræsenterer de nationale regeringer, efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse

1.3.2012 - (2011/2266(REG))

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
Ordfører: Alain Lamassoure


Procedure : 2011/2266(REG)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0039/2012
Indgivne tekster :
A7-0039/2012
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om ændring af forretningsordenen som følge af udviklingen i Europa-Parlamentets forbindelser med de institutioner, der repræsenterer de nationale regeringer, efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse

(2011/2266(REG))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til formandens skrivelse af 4. marts 2011,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 211 og 212,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A7-0039/2012),

1.  vedtager at optage nedenstående ændringer i forretningsordenen;

2.  gør opmærksom på, at disse ændringer træder i kraft den første dag i den næste mødeperiode;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til orientering.

Ændringsforslag  1

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 116 – stk. 1

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

1. Under hver mødeperiode er der spørgetid til Rådet og Kommissionen på tidspunkter, som Parlamentet vedtager efter forslag fra Formandskonferencen.

1. Under hver mødeperiode er der spørgetid til Kommissionen på tidspunkter, som Parlamentet vedtager efter forslag fra Formandskonferencen.

Begrundelse

Parlamentet disponerer over lige så vidtrækkende beføjelser som Rådet i den almindelige lovgivningsprocedure og i budgetproceduren. Det er i lyset af denne nye institutionelle ligestilling ikke længere passende, at spørgsmålene til Rådet forbliver i dagsordenen i deres nuværende form.

Ændringsforslag  2

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 116 – stk. 2

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

2. Under hver mødeperiode kan et medlem kun stille ét spørgsmål til Rådet og ét spørgsmål til Kommissionen.

2. Under hver mødeperiode kan et medlem kun stille ét spørgsmål til Kommissionen.

Begrundelse

Parlamentet disponerer over lige så vidtrækkende beføjelser som Rådet i den almindelige lovgivningsprocedure og i budgetproceduren. Det er i lyset af denne nye institutionelle ligestilling ikke længere passende, at spørgsmålene til Rådet forbliver i dagsordenen i deres nuværende form.

Ændringsforslag  3

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 116 – stk. 5

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

5. I henhold til retningslinjer, som fastsættes af Formandskonferencen, kan der berammes særskilt spørgetid med spørgsmål til Kommissionens formand, Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og med formanden for Eurogruppen.

5. I henhold til retningslinjer, som fastsættes af Formandskonferencen, kan der berammes særskilt spørgetid med spørgsmål til Rådet, Kommissionens formand, Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og til formanden for Eurogruppen.

Begrundelse

Rådets andre kompetencer taget i betragtning, især politikfastlæggelse, -koordinering og - udførelse, er det rimeligt at indføre muligheden for at organisere en særskilt spørgetid med denne institution.

Ændringsforslag  4

Europa-Parlamentets forretningsorden

Bilag II – del A – punkt 1 – led 2

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

– henhører under Kommissionens og Rådets kompetence- og ansvarsområde, og er af almen interesse

– henhører under deres adressaters kompetence- og ansvarsområde, og er af almen interesse

Ændringsforslag  5

Europa-Parlamentets forretningsorden

Bilag II – del A – punkt 1 – led 2 a (nyt)

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

- navnlig, for så vidt angår spørgsmål specifikt rettet til Rådet, vedrører udøvelsen af dets funktioner bestående i at formulere, koordinere og gennemføre Unionens politikker, vedrører dets beføjelser i forbindelse med udnævnelsesprocedurer eller vedrører Unionens institutioners og organers funktionsmåde samt revision af traktaterne

Ændringsforslag  6

Europa-Parlamentets forretningsorden

Bilag II – del A – punkt 2

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

2. Et spørgsmål kan ikke stilles, hvis det vedrører et emne, der allerede er opført på dagsordenen til forhandling med deltagelse af den pågældende institution.

2. Et spørgsmål kan ikke stilles, hvis det vedrører et emne, der allerede er opført på dagsordenen til forhandling med deltagelse af den pågældende institution, eller hvis det vedrører Rådets udøvelse af den lovgivende funktion og budgetfunktionen som omhandlet i artikel 16, stk. 1, første punktum, i traktaten om Den Europæiske Union.

BEGRUNDELSE

Formanden for Europa-Parlamentet henvendte sig i sin skrivelse af 4. marts 2011 til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender vedrørende en mulig ændring af forretningsordenen, efter drøftelserne i Formandskonferencen den 17. februar 2011.

Formandskonferencen mindede under disse drøftelser om, at Parlamentet efter Lissabon-traktatens ikrafttrædelse er blevet medlovgiver i EU, og at det har beføjelser på linje med Rådets i den almindelige lovgivningsprocedure og i budgetproceduren. Formandskonferencen vurderede i lyset af denne nye institutionelle ligestilling, at det ikke længere er passende at fastholde spørgsmålene til Rådet i plenarforsamlingens dagsorden i sin nuværende form, det vil sige i hver mødeperiode. Men det bør ifølge Formandskonferencen stadig være muligt at afholde spørgetid, ikke kun med formanden for Kommissionen, men også med næstformanden/den højtstående repræsentant og formanden for Eurogruppen.

For at sætte dette spørgsmål i en bredere kontekst, og i betragtning af dets forfatningsmæssige konsekvenser, har ordføreren udarbejdet et arbejdsdokument til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, der analyserer de ændrede relationer mellem Parlamentet og de institutioner, der repræsenterer de nationale regeringer, efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse. Følgende konklusioner blev fremlagt i dokumentet: "Lissabontraktaten har i høj grad øget Parlamentets lovgivende rolle. Men den har samtidig skabt nye institutioner på regeringssiden, nemlig Det Europæiske Råd og dets faste formand, den højtstående repræsentant og Eurogruppen. Under de senere års kriser er det disse nye institutioner, der har skullet træffe vigtige politiske beslutninger. Samtidig er det kun Ministerrådet, der er Parlamentets forhandlingspartner. Fortsætter denne udvikling, risikerer Parlamentets politiske indflydelse at svinde netop på et tidspunkt, hvor EU har behov for at fuldbringe den demokratiske overgang."

Den 27. november 2011 blev arbejdsdokumentet forelagt udvalget, som derefter afholdt en debat om spørgsmålet.

Det står i lyset af det forberedende arbejde og debatten klart, at det for at tage hensyn til de måder, hvorpå forholdet mellem institutionerne har ændret sig i de seneste år, vil være nødvendigt, at eventuelle ændringer i Parlamentets forretningsorden bliver langt mere vidtrækkende end dem, der er planlagt i det oprindelige forslag, som var begrænset til artikel 116. Ordføreren foreslår dog, at fokus på nuværende tidspunkt bør begrænses til Rådets spørgetid, hvilket er det eneste spørgsmål, der rejses i forslaget, uden at man dog begrænser muligheden for at åbne for en mere dybdegående undersøgelse, som foretages på et senere tidspunkt vedrørende de ændrede relationer med de institutioner, der repræsenterer de nationale regeringer og eventuelle regelændringer, der som følge heraf bliver nødvendige.

Formandskonferencens holdning omkring Rådets spørgetid er klar: Rådet udfører i henhold til artikel 16, stk. 1, første punktum, i traktaten om Den Europæiske Union, sine lovgivningsmæssige og budgetmæssige funktioner sammen med Parlamentet. På disse områder udøver de to institutioner deres funktioner på lige fod. Rådets funktion er dog ikke begrænset til lovgivningsmæssige og budgetmæssige funktioner. I andet punktum i samme stykke hedder det, at Rådet også udøver politikformulerende og koordinerende funktioner. I henhold til artikel 291, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, når ensartede betingelser for gennemførelse af Unionens juridisk bindende retsakter er nødvendige, tildeler disse retsakter Kommissionen eller – i specifikke behørigt begrundede tilfælde samt i de tilfælde, der er fastsat i artikel 24 og 26 i traktaten om Den Europæiske Union – Rådet gennemførelsesbeføjelser. Endelig kan de af Rådets retsakter, der indebærer en forpligtelse for andre end stater til at betale en pengeydelse, tvangsfuldbyrdes i henhold til artikel 299.

Afskaffelsen af spørgsmål til Rådet i deres nuværende form vil afspejle det skift i den institutionelle ligevægt, som Formandskonferencen henviser til. Det ville imidlertid af de ovenfor anførte grunde være fornuftigt at bevare muligheden for at stille spørgsmål til Rådet – i løbet af en specifik spørgetid – vedrørende de af dets ansvarsområder, der ikke er knyttet til udøvelsen af dets lovgivningsmæssige og budgetmæssige funktioner.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

28.2.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, Ashley Fox, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Jaime Mayor Oreja, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Søren Bo Søndergaard, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

John Stuart Agnew, Alain Lamassoure, Vital Moreira, Evelyn Regner, György Schöpflin, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Leonardo Domenici