RAPORT Kodukorra muutmine, et võtta arvesse suhete muutumist Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide valitsusi esindavate institutsioonide vahel pärast Lissaboni lepingu jõustumist

1.3.2012 - (2011/2266(REG))

Põhiseaduskomisjon
Raportöör: Alain Lamassoure


Menetlus : 2011/2266(REG)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0039/2012
Esitatud tekstid :
A7-0039/2012
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

kodukorra muutmise kohta, et võtta arvesse suhete muutumist Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide valitsusi esindavate institutsioonide vahel pärast Lissaboni lepingu jõustumist

(2011/2266(REG))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse presidendi 4. märtsi 2011. aasta kirja,

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 211 ja 212,

–   võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A7-0039/2012),

1.  otsustab teha kodukorras järgmised muudatused;

2.  tuletab meelde, et nimetatud muudatused jõustuvad järgmise osaistungjärgu esimesel päeval;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja komisjonile.

Muudatusettepanek  1

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 116 – lõige 1

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

1. Igal osaistungjärgul peetakse nõukogu ja Euroopa Komisjoni osavõtul infotund, mille toimumise aja määrab kindlaks parlament esimeeste konverentsi ettepanekul.

1. Igal osaistungjärgul peetakse Euroopa Komisjoni osavõtul infotund, mille toimumise aja määrab kindlaks parlament esimeeste konverentsi ettepanekul.

Selgitus

Parlamendil ja nõukogul on seadusandlikus tavamenetluses ja eelarvemenetluses võrdsed pädevused. Arvestades uut institutsioonidevahelist tasakaalu, ei ole enam põhjust hoida päevakorras nõukogu infotundi selle praegusel kujul.

Muudatusettepanek  2

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 116 – lõige 2

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

2. Ükski parlamendiliige ei tohi ühel osaistungjärgul esitada nõukogule ega Euroopa Komisjonile üle ühe küsimuse.

2. Ükski parlamendiliige ei tohi ühel osaistungjärgul esitada Euroopa Komisjonile üle ühe küsimuse.

Selgitus

Parlamendil ja nõukogul on seadusandlikus tavamenetluses ja eelarvemenetluses võrdsed pädevused. Arvestades uut institutsioonidevahelist tasakaalu, ei ole enam põhjust hoida päevakorras nõukogu infotundi selle praegusel kujul.

Muudatusettepanek  3

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 116 – lõige 5

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

5. Kooskõlas esimeeste konverentsi suunistega võib korraldada eraldi infotunni Euroopa Komisjoni presidendiga, Euroopa Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindajaga ning eurorühma esimehega.

5. Kooskõlas esimeeste konverentsi suunistega võib korraldada eraldi infotunni nõukoguga, Euroopa Komisjoni presidendiga, Euroopa Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindajaga ning eurorühma esimehega.

Selgitus

Arvestades nõukogu teisi pädevusi, eelkõige poliitika kujundamise, koordineerimise ja rakendamise ülesannet, peaks olema võimalik korraldada nõukoguga eraldi infotunde.

Muudatusettepanek  4

Euroopa Parlamendi kodukord

II lisa – A osa – punkt 1 – taane 2

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

– kuuluvad Euroopa Komisjoni või nõukogu pädevusse ja vastutusalasse ning pakuvad üldist huvi;

- kuuluvad adressaatide pädevusse ja vastutusalasse ning pakuvad üldist huvi;

Muudatusettepanek  5

Euroopa Parlamendi kodukord

II lisa – A osa – punkt 1 – taane 2 a (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

- puudutavad – konkreetselt nõukogule suunatud küsimuste puhul – eelkõige nõukogu kohustuste täitmist liidu poliitika väljatöötamisel, koordineerimisel või rakendamisel, või volitusi ametisse nimetamisel, või Euroopa Liidu institutsioonide, asutuste ja ametite toimimist või aluslepingute muutmist;

Muudatusettepanek  6

Euroopa Parlamendi kodukord

II lisa – A osa – punkt 2

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

2. Küsimus ei ole vastuvõetav, kui päevakord näeb juba ette sama teema arutamise asjaomase institutsiooni osavõtul.

2. Küsimus ei ole vastuvõetav, kui päevakord näeb juba ette sama teema arutamise asjaomase institutsiooni osavõtul, või kui see on nõukogu puhul seotud Euroopa Liidu lepingu artikli 16 lõike 1 esimeses lauses nimetatud seadusandja ja eelarve kinnitaja ülesannetega.

SELETUSKIRI

Oma 4. märtsi 2011. aasta kirjas edastas Euroopa Parlamendi president põhiseaduskomisjonile ettepaneku muuta kodukorda vastavalt esimeeste konverentsi 17. veebruari 2011. aasta arutelule.

Nimetatud arutelu käigus juhtis esimeeste konverents tähelepanu asjaolule, et pärast Lissaboni lepingu jõustumist on parlamendist saanud ELis kaasseadusandja ning tema pädevused seadusandlikus tavamenetluses ja eelarvemenetluses on nõukoguga võrdsed. Seda uut institutsioonidevahelist tasakaalu arvestades jõudis esimeeste konverents seisukohale, et nõukogu infotund ei peaks praegusel kujul enam igal osaistungjärgul päevakorras olema. Samas peaks esimeeste konverentsi arvates säilima ka edaspidi võimalus korraldada infotund Euroopa Komisjoni presidendiga, aga ka Euroopa Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindajaga ning eurorühma esimehega.

Selle küsimuse vaatlemiseks laiemas kontekstis ning põhiseaduslikku aspekti silmas pidades koostas raportöör põhiseaduskomisjoni jaoks töödokumendi, milles analüüsitakse Lissaboni lepingu jõustumise järgselt muutunud suhteid parlamendi ja liikmesriikide valitsusi esindavate institutsioonide vahel. Selles dokumendis tehakse järgmised järeldused: „Lissaboni lepinguga on Euroopa Parlamendi seadusandlikku rolli oluliselt suurendatud. Samas on selle lepingu alusel loodud valitsuste kõrvale uusi institutsioone: Euroopa Ülemkogu ja selle alaline eesistuja, kõrge esindaja ja eurorühm. Lisaks on viimaste aastate järjestikuste kriiside tõttu just need uued institutsioonid pidanud vastu võtma poliitiliselt tähtsaid otsuseid. Sellegipoolest on Euroopa Parlamendi ainuke partner ministrite nõukogu. Sellise arengu jätkudes võib Euroopa Parlamendi poliitiline mõju väheneda, samas kui Euroopa Liidul on vaja saavutada demokraatlik üleminek.”

Töödokument esitati 27. novembril 2011 põhiseaduskomisjonile, kes korraldas sellel teemal arutelu.

Ettevalmistava töö ja arutelu käigus sai selgeks, et viimastel aastatel toimunud institutsioonidevaheliste suhete muutumise arvessevõtmiseks peaksid parlamendi kodukorra võimalikud muudatused olema palju põhjalikumad kui esialgu kavandatud muudatused, mis piirduksid artikliga 116. Raportöör teeb siiski ettepaneku keskenduda praegu põhiseaduskomisjonile esitatud küsimusele, mis puudutas nõukogu infotundi, jättes võimaluse korraldada edaspidi põhjalikum uurimus suhete muutumise kohta liikmesriikide valitsusi esindavate institutsioonidega ja võimalike kodukorra muudatuste kohta, mis võivad seetõttu vajalikuks osutuda.

Esimeeste konverentsi seisukoht nõukogu infotunni kohta on selge: Euroopa Liidu lepingu artikli 16 lõike 1 esimese lause kohaselt täidab nõukogu koos Euroopa Parlamendiga seadusandja ja eelarve kinnitaja ülesandeid. Neis kahes valdkonnas täidavad need institutsioonid oma ülesandeid võrdsetel alustel. Samas ei piirdu nõukogu ülesanded seadusandja ja eelarve kinnitaja rolliga. Artikli 16 lõike 1 teise lause kohaselt on nõukogul ka poliitika kujundamise ja koordineerimise funktsioonid. Lisaks sätestatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 291 lõikes 2, et kui liidu õiguslikult siduvate aktide rakendamiseks on vaja ühetaolisi tingimusi, antakse nende õigusaktide alusel rakendamisvolitused komisjonile või nõuetekohaselt põhjendatud erijuhtudel ja Euroopa Liidu lepingu artiklites 24 ja 26 ettenähtud juhtudel nõukogule. Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 299 on ühtlasi sätestatud, et nõukogu õigusaktid, mis panevad rahalise kohustuse muudele isikutele peale riikide, saab pöörata täitmisele.

Nõukogu infotunni kaotamine praegusel kujul oleks kooskõlas institutsioonidevahelise tasakaalu muutumisega, millele viitas esimeeste konverents. Eespool nimetatud põhjustel oleks siiski mõistlik säilitada võimalus esitada eraldi infotunni raames nõukogule küsimusi teemadel, mis puudutavad muid kui seadusandja ja eelarve kinnitaja ülesandeid.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

28.2.2012

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

20

1

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, Ashley Fox, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Jaime Mayor Oreja, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Søren Bo Søndergaard, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

John Stuart Agnew, Alain Lamassoure, Vital Moreira, Evelyn Regner, György Schöpflin, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Leonardo Domenici