MIETINTÖ työjärjestyksen muuttamisesta Euroopan parlamentin suhteissa kansallisia hallituksia edustaviin instituutioihin Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen tapahtuneiden muutosten vuoksi

1.3.2012 - (2011/2266(REG))

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
Esittelijä: Alain Lamassoure


Menettely : 2011/2266(REG)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0039/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0039/2012
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

työjärjestyksen muuttamisesta Euroopan parlamentin suhteissa kansallisia hallituksia edustaviin instituutioihin Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen tapahtuneiden muutosten vuoksi

(2011/2266(REG))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon puhemiehen 4. maaliskuuta 2011 päivätyn kirjeen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 211 ja 212 artiklan,

–   ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön (A7-0039/2012),

1.  päättää muuttaa työjärjestystä jäljempänä esitetyllä tavalla;

2.  palauttaa mieliin, että kyseiset muutokset tulevat voimaan seuraavan istuntojakson ensimmäisenä päivänä;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus  1

Euroopan parlamentin työjärjestys

116 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

1. Neuvoston ja komission kyselytunti pidetään kullakin istuntojaksolla ajankohtana, jonka parlamentti päättää puheenjohtajakokouksen ehdotuksesta.

1. Komission kyselytunti pidetään kullakin istuntojaksolla ajankohtana, jonka parlamentti päättää puheenjohtajakokouksen ehdotuksesta.

Perustelu

Parlamentilla on yhtäläinen toimivalta neuvoston kanssa tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä ja talousarviomenettelyssä. Uuden toimielinten välisen tasapainon valossa ei ole enää perusteltua säilyttää neuvoston kyselytuntia täysistunnon esityslistalla nykyisessä muodossaan.

Tarkistus  2

Euroopan parlamentin työjärjestys

116 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

2. Jäsen saa esittää saman istuntojakson aikana ainoastaan yhden kysymyksen neuvostolle ja yhden komissiolle.

2. Jäsen saa esittää saman istuntojakson aikana ainoastaan yhden kysymyksen komissiolle.

Perustelu

Parlamentilla on yhtäläinen toimivalta neuvoston kanssa tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä ja talousarviomenettelyssä. Uuden toimielinten välisen tasapainon valossa ei ole enää perusteltua säilyttää neuvoston kyselytuntia täysistunnon esityslistalla nykyisessä muodossaan.

Tarkistus  3

Euroopan parlamentin työjärjestys

116 artikla – 5 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

5. Komission puheenjohtajan, komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja euroryhmän puheenjohtajan kanssa voidaan puheenjohtajakokouksen vahvistamien sääntöjen mukaisesti pitää erityinen kyselytunti.

5. Neuvoston, komission puheenjohtajan, komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja euroryhmän puheenjohtajan kanssa voidaan puheenjohtajakokouksen vahvistamien sääntöjen mukaisesti pitää erityinen kyselytunti.

Perustelu

Neuvostolla on muutakin toimintavaltaa ja erityisesti politiikan määrittelyä, yhteensovittamista ja toteuttamista koskevia tehtäviä, joten on perusteltua ottaa käyttöön mahdollisuus järjestää erityinen kyselytunti neuvoston kanssa.

Tarkistus  4

Euroopan parlamentin työjärjestys

Liite II – A osa – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

– ne kuuluvat komission ja neuvoston toimivaltaan ja vastuualueeseen ja ovat yleisesti kiinnostavia;

– ne kuuluvat vastaanottajan toimivaltaan ja vastuualueeseen ja ovat yleisesti kiinnostavia;

Tarkistus  5

Euroopan parlamentin työjärjestys

Liite II – A osa – 1 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

– erityisesti neuvostolle osoitetut kysymykset liittyvät sen tehtävään määritellä, sovittaa yhteen ja panna täytäntöön unionin politiikkoja, sen toimivaltaan nimitysmenettelyissä, unionin toimielinten, elinten ja laitosten toimintaan tai perussopimusten muuttamiseen;

Tarkistus  6

Euroopan parlamentin työjärjestys

Liite II – A osa – 2 kohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

2. Kysymystä ei voida ottaa käsiteltäväksi, jos se koskee esityslistalla jo olevaa aihetta ja asianomainen toimielin osallistuu aiheesta käytävään keskusteluun.

2. Kysymystä ei voida ottaa käsiteltäväksi, jos se koskee esityslistalla jo olevaa aihetta ja asianomainen toimielin osallistuu aiheesta käytävään keskusteluun, tai jos se liittyy Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettuihin neuvoston tehtäviin lainsäätäjänä tai budjettivallan käyttäjänä.

PERUSTELUT

Euroopan parlamentin puhemies pyysi 4. maaliskuuta 2011 päivätyssä kirjeessään perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa käsittelemään työjärjestyksen mahdollista muuttamista puheenjohtajakokouksen 17. helmikuuta 2011 käymän keskustelun perusteella.

Puheenjohtajakokous muistutti, että Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen parlamentista tuli Euroopan unionin toinen lainsäätäjä ja että sillä on yhtäläinen toimivalta neuvoston kanssa tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä ja talousarviomenettelyssä. Uuden toimielinten välisen tasapainon valossa puheenjohtajakokous katsoi, ettei neuvoston kyselytuntia ole enää asianmukaista säilyttää täysistunnon esityslistalla nykyisessä muodossaan eli joka istuntojaksolla. Puheenjohtajakokouksen mukaan on kuitenkin hyödyllistä säilyttää mahdollisuus järjestää kyselytunteja ei ainoastaan komission puheenjohtajan kanssa vaan myös komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja euroryhmän puheenjohtajan kanssa.

Esittelijä on halunnut asettaa kysymyksen laajempaan asiayhteyteen ja ottaa huomioon myös sen perustuslaillisen ulottuvuuden, joten hän on toimittanut AFCO-valiokunnan saataville työasiakirjan, jossa tarkastellaan Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden hallituksia edustavien instituutioiden suhteiden kehittymistä Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen. Työasiakirjassa todetaan seuraavaa: "Lissabonin sopimuksella vahvistettiin merkittävästi parlamentin asemaa [lainsäädännässä]. Samalla siinä kuitenkin perustettiin uusia instituutioita hallitusten puolelle: Eurooppa-neuvosto pysyvine puheenjohtajineen, korkea edustaja, euroryhmä. Lisäksi viime vuosien peräkkäisten kriisien aikana nämä uudet instituutiot ovat joutuneet tekemään merkittäviä poliittisia päätöksiä. Samalla kuitenkin ainoastaan ministerineuvosto on parlamentin keskustelukumppani. Jos tämä kehitys vahvistuu, parlamentin poliittinen vaikutusvalta on vaarassa heiketä aikana, jona unionin on toteutettava demokraattinen muutoksensa."

Kun työasiakirja esiteltiin viime marraskuun 27. päivänä, valiokunnassa käytiin asiasta keskustelu.

Alustavan työn ja keskustelun perusteella oli ilmeistä, että jos halutaan ottaa huomioon toimielinten välisten suhteiden kehittyminen viime vuosina, parlamentin työjärjestystä on tarkistettava huomattavasti laajemmin kuin mitä suunniteltiin asian alkuperäisessä käsittelypyynnössä, jolloin aiottiin muuttaa vain 116 artiklaa. Esittelijä ehdottaa kuitenkin, että tällä hetkellä keskityttäisiin ainoastaan alun perin käsiteltäväksi annettuun kysymykseen, nimittäin neuvoston kyselytuntia koskevaan ongelmaan. Tästä huolimatta myöhemmin voitaisiin suorittaa perusteellisempi tutkimus parlamentin ja kansallisia hallituksia edustavien instituutioiden välisten suhteiden kehittymisestä ja siitä aiheutuvista mahdollisista muutoksista työjärjestykseen.

Puheenjohtajakokouksen kanta neuvoston kyselytuntiin on seuraava: Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaan neuvosto toimii yhdessä Euroopan parlamentin kanssa lainsäätäjänä ja budjettivallan käyttäjänä. Näillä toimialoilla neuvosto ja parlamentti käyttävät toimivaltaansa tasa-arvoisesti. Neuvostolla on kuitenkin muitakin tehtäviä kuin lainsäätäjänä ja budjettivallan käyttäjänä toimiminen. Saman kohdan toisen virkkeen mukaan neuvosto myös määrittelee ja sovittaa yhteen unionin politiikkoja. Lisäksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan 2 kohdassa todetaan, että jos unionin oikeudellisesti velvoittavat säädökset edellyttävät yhdenmukaista täytäntöönpanoa, kyseisillä säädöksillä siirretään täytäntöönpanovaltaa komissiolle tai, tietyissä asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 24 ja 26 artiklassa määrätyissä tapauksissa, neuvostolle. Lopuksi 299 artiklassa todetaan, että neuvoston säädös, jossa määrätään maksuvelvollisuus muulle kuin valtiolle, on täytäntöönpanokelpoinen.

Neuvoston kyselytunnin lakkauttaminen nykyisessä muodossaan ilmentää puheenjohtajakokouksen esiintuomaa toimielinten välisen tasapainon muutosta. Edellä mainituista syistä vaikuttaa kuitenkin asianmukaiselta säilyttää mahdollisuus esittää neuvostolle erityisen kyselytunnin aikana kysymyksiä asioista, jotka liittyvät sellaiseen neuvoston toimivaltaan, joka ei koske sen tehtäviä lainsäätäjänä tai budjettivallan käyttäjänä.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

28.2.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, Ashley Fox, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Jaime Mayor Oreja, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Søren Bo Søndergaard, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

John Stuart Agnew, Alain Lamassoure, Vital Moreira, Evelyn Regner, György Schöpflin, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Leonardo Domenici