Pranešimas - A7-0039/2012Pranešimas
A7-0039/2012

PRANEŠIMAS dėl Darbo tvarkos taisyklių pakeitimo atsižvelgiant į Europos Parlamento santykių su institucijomis, atstovaujančiomis nacionalinėms vyriausybėms, pokyčius, atsiradusius įsigaliojus Lisabonos sutarčiai

1.3.2012 - (2011/2266(REG))

Konstitucinių reikalų komitetas
Pranešėjas: Alain Lamassoure


Procedūra : 2011/2266(REG)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0039/2012
Pateikti tekstai :
A7-0039/2012
Debatai :
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Darbo tvarkos taisyklių pakeitimo atsižvelgiant į Europos Parlamento santykių su institucijomis, atstovaujančiomis nacionalinėms vyriausybėms, pokyčius, atsiradusius įsigaliojus Lisabonos sutarčiai

(2011/2266(REG))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Pirmininko 2011 m. kovo 4 d. laišką,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 211 ir 212 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A7-0039/2012),

1.  nusprendžia padaryti toliau pateiktus Darbo tvarkos taisyklių pakeitimus;

2.  primena, kad šie pakeitimai įsigalioja pirmą kitos sesijos dieną;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą susipažinti Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas  1

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

116 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimai

1. Klausimų Komisijai ir Tarybai valanda rengiama per kiekvieną Parlamento mėnesinę sesiją tuo metu, kurį Parlamentas nustato remdamasis Pirmininkų sueigos pasiūlymu.

1. Klausimų Komisijai valanda rengiama per kiekvieną Parlamento mėnesinę sesiją tuo metu, kurį Parlamentas nustato remdamasis Pirmininkų sueigos pasiūlymu.

Pagrindimas

Pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir biudžeto procedūrą Parlamentas turi tiek pat galių, kiek ir Taryba. Atsižvelgiant į naują institucinę pusiausvyrą, nepagrįsta darbotvarkėje toliau išlaikyti klausimų Tarybai valandą tokią, kokia ji yra šiuo metu.

Pakeitimas  2

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

116 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimai

2. Vienos Parlamento mėnesinės sesijos metu Parlamento narys gali pateikti ne daugiau kaip po vieną klausimą Tarybai ir Komisijai.

2. Vienos Parlamento mėnesinės sesijos metu Parlamento narys gali pateikti ne daugiau kaip po vieną klausimą Komisijai.

Pagrindimas

Pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir biudžeto procedūrą Parlamentas turi tiek pat galių, kiek ir Taryba. Atsižvelgiant į naują institucinę pusiausvyrą, nepagrįsta darbotvarkėje toliau išlaikyti klausimų Tarybai valandą tokią, kokia ji yra šiuo metu.

Pakeitimas  3

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

116 straipsnio 5 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimai

5. Pagal Pirmininkų sueigos išdėstytas gaires atskiri laiko tarpai gali būti skirti pateikti klausimams Komisijos pirmininkui, Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir euro grupės pirmininkui.

5. Pagal Pirmininkų sueigos išdėstytas gaires atskiri laiko tarpai gali būti skirti pateikti klausimams Tarybai, Komisijos pirmininkui, Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir euro grupės pirmininkui.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į kitus Tarybos įgaliojimus, visų pirma jos funkcijas dėl politikos formavimo, koordinavimo ir vykdymo, yra pagrįsta sukurti galimybę surengti atskirą klausimų šiai institucijai valandą.

Pakeitimas  4

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

II priedo A dalies 1 dalies antra įtrauka

Dabartinis tekstas

Pakeitimai

– susiję su Komisijos ir Tarybos kompetencijos ir atsakomybės sritimis bei yra visuotinės svarbos;

– jie yra susiję su jų adresato kompetencijos ir atsakomybės sritimis bei yra visuotinės svarbos,

Pakeitimas  5

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

II priedo A dalies 1 punkto 2 a įtrauka (nauja)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

– kalbant apie konkrečiai Tarybai skirtus klausimus, jie yra susiję su jos funkcijomis formuoti, koordinuoti ir vykdyti Sąjungos politiką, su jos įgaliojimais vykstant paskyrimo procedūroms, su Sąjungos institucijų, organų ir įstaigų veikimu arba su Sutarčių peržiūra,

Pakeitimas  6

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

II priedo A dalies 2 punktas

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

2. Klausimas nepriimtinas, jei darbotvarkėje jau yra numatytas tos pačios temos svarstymas dalyvaujant suinteresuotai institucijai.

2. Klausimas nepriimtinas, jei darbotvarkėje jau yra numatytas tos pačios temos svarstymas dalyvaujant suinteresuotai institucijai arba klausimas yra susijęs su Tarybos teisėkūros ir biudžetinėmis funkcijomis, numatytomis Europos Sąjungos sutarties 16 straipsnio 1 dalies pirmame sakinyje.

AIŠKNAMOJI DALIS

Europos Parlamento pirmininkas savo 2011 m. kovo 4 d. laiške pranešė Konstitucinių reikalų komitetui apie būsimą Darbo tvarkos taisyklių keitimą, dėl kurio buvo nuspręsta 2011 m. vasario 17 d. Pirmininkų sueigos svarstymų metu.

Per šiuos svarstymus Pirmininkų sueiga priminė, kad po to, kai įsigaliojo Lisabonos sutartis, Parlamentas tapo vienu iš Europos Sąjungos teisės aktų leidėjų ir pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir biudžeto procedūrą jis turi tiek pat galių, kiek ir Taryba. Atsižvelgiant į naują institucinę pusiausvyrą, manoma, kad klausimų Tarybai valanda tokia, kokia ji yra šiuo metu, t. y. kiekvienos sesijos metu, darbotvarkėje nebeturi būti toliau išlaikoma. Kita vertus, pasak Pirmininkų sueigos, tinkama išsaugoti galimybę surengti ne tik klausimų Komisijos pirmininkui valandą, bet ir klausimų Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Euro grupės pirmininkui valandas.

Siekiant šį klausimą perkelti į platesnę plotmę ir atsižvelgiant į jo konstitucinę dimensiją, Jūsų pranešėjas Konstitucinių reikalų komitetui pateikė darbo dokumentą, kuriame išnagrinėjama Parlamento santykių su nacionalines vyriausybes atstovaujančiomis institucijomis raidą po to, kai įsigaliojo Lisabonos sutartis. Šiame dokumente daromos šios išvados: „Lisabonos sutartimi gerokai sustiprinamas Parlamento teisėkūros vaidmuo. Tačiau ja taip pat įsteigiamos naujos vyriausybėms atstovaujančios institucijos: Europos Vadovų Taryba bei Euro grupė ir sukuriamos Europos Vadovų Tarybos nuolatinio pirmininko bei vyriausiojo įgaliotinio pareigybės. Be to, pastaraisiais metais viena po kitos kilus krizėms labai svarbius politinius sprendimus dėl jų turėjo priimti būtent šios naujos institucijos. Tačiau su Europos Parlamentu bendradarbiauja tik Ministrų Taryba. Jeigu šie pokyčiai bus patvirtinti, Parlamento politinė įtaka gali sumažėti tuo metu, kai Sąjunga turi baigti vykdyti demokratinius pokyčius.“

2011 m. lapkričio 27 d., darbo dokumento pristatymo metu Komitete buvo surengta diskusija šia tema.

Atlikus parengiamuosius darbus ir po diskusijų tapo aišku, kad siekiant atsižvelgti į pastarųjų metų institucijų santykių raidą, Parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūra turi būti daug platesnio masto, nei numatyta pradiniame pasiūlyme, kuriame apsiribojama darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnio pakeitimu. Tačiau Jūsų pranešėjas siūlo kol kas apsvarstyti vienintelį pasiūlymo klausimą, t. y. klausimų Tarybai valandos problemą, neužkertant kelio tam, kad vėliau būtų atliktas išsamesnis santykių su nacionalines vyriausybes atstovaujančiomis institucijomis raidos ir dėl jos daromų darbo tvarkos taisyklių būsimų pakeitimų tyrimas.

Dėl klausimų Tarybai valandos Pirmininkų sueigos išvada yra tiksli: pagal Europos Sąjungos sutarties 16 straipsnio 1 dalies pirmąjį sakinį Taryba bendrai su Europos Parlamentu vykdo teisėkūros ir biudžetines funkcijas. Šiose srityse abi institucijos, vykdydamos savo funkcijas, yra lygiavertės. Tačiau Taryba vykdo ne tik teisėkūros ir biudžetines funkcijas. Pagal antrąjį tos pačios dalies sakinį Taryba taip pat vykdo politikos formavimo ir koordinavimo funkcijas. Be to, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 291 straipsnio 2 dalį, kai teisiškai privalomi Sąjungos aktai turi būti įgyvendinti vienodomis sąlygomis, tie aktai suteikia įgyvendinimo įgaliojimus Komisijai arba tinkamai pagrįstais konkrečiais atvejais ir Europos Sąjungos sutarties 24 bei 26 straipsniuose numatytais atvejais – Tarybai. Galiausiai, pagal 299 straipsnį Tarybos aktai, kuriais asmenims, išskyrus valstybes, skiriama piniginė prievolė, yra vykdomi privaloma tvarka.

Panaikinus klausimų Tarybai valandą tokią, kokia ji buvo iki šiol, atsižvelgiama į Pirmininkų sueigos nurodytą institucinio balanso pokytį. Tačiau dėl pirmiau nurodytų priežasčių atrodo naudinga išsaugoti galimybę pateikti klausimus Tarybai surengiant atskirą klausimų valandą dėl klausimų, susijusių su jos kompetencija, kuri yra nesusijusi su jos teisėkūros ir biudžetinėmis funkcijomis.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

28.2.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, Ashley Fox, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Jaime Mayor Oreja, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Søren Bo Søndergaard, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

John Stuart Agnew, Alain Lamassoure, Vital Moreira, Evelyn Regner, György Schöpflin, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Leonardo Domenici