Procedura : 2011/2266(REG)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0039/2012

Teksty złożone :

A7-0039/2012

Debaty :

Głosowanie :

Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0111

SPRAWOZDANIE     
PDF 176kWORD 177k
1.3.2012
PE 478.365v02-00 A7-0039/2012

w sprawie zmiany Regulaminu w związku ze zmianą stosunków Parlamentu Europejskiego z instytucjami reprezentującymi rządy krajowe po wejściu w życie Traktatu z Lizbony

(2011/2266(REG))

Komisja Spraw Konstytucyjnych

Sprawozdawca: Alain Lamassoure

POPRAWKI
PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zmiany Regulaminu w związku ze zmianą stosunków Parlamentu Europejskiego z instytucjami reprezentującymi rządy krajowe po wejściu w życie Traktatu z Lizbony

(2011/2266(REG))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając pismo swojego przewodniczącego z dnia 4 marca 2011 r.,

–   uwzględniając art. 211 i art. 212 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7-0039/2012),

1.  podejmuje decyzję o wprowadzeniu do swojego Regulaminu poniższych zmian;

2.  przypomina, iż zmiany te wchodzą w życie pierwszego dnia najbliższej sesji miesięcznej;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji tytułem informacji.

Poprawka  1

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 116 – ustęp 1

Tekst obowiązujący

Poprawka

1. Tura pytań do Rady i Komisji ma miejsce podczas każdej sesji miesięcznej, w terminach ustalanych przez Parlament na podstawie propozycji Konferencji Przewodniczących.

1. Tura pytań do Komisji ma miejsce podczas każdej sesji miesięcznej, w terminach ustalanych przez Parlament na podstawie propozycji Konferencji Przewodniczących.

Uzasadnienie

Parlament posiada uprawnienia równe uprawnieniom Rady w ramach zwykłej procedury ustawodawczej oraz procedury budżetowej. W świetle nowej równowagi instytucjonalnej utrzymanie w porządku obrad tury pytań do Rady w obecnej postaci nie ma dłużej uzasadnienia.

Poprawka  2

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 116 – ustęp 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

2. Podczas jednej sesji miesięcznej każdy poseł może zadać nie więcej niż jedno pytanie Radzie i nie więcej niż jedno pytanie Komisji.

2. Podczas jednej sesji miesięcznej każdy poseł może zadać Komisji nie więcej niż jedno pytanie.

Uzasadnienie

Parlament posiada uprawnienia równe uprawnieniom Rady w ramach zwykłej procedury ustawodawczej oraz procedury budżetowej. W świetle nowej równowagi instytucjonalnej utrzymanie w porządku obrad tury pytań do Rady w obecnej postaci nie ma dłużej uzasadnienia.

Poprawka  3

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 116 – ustęp 5

Tekst obowiązujący

Poprawka

5. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez Konferencję Przewodniczących poszczególne tury pytań mogą być prowadzone z udziałem Przewodniczącego Komisji, Wiceprzewodniczącego Komisji/ Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Przewodniczącego Eurogrupy.

5. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez Konferencję Przewodniczących poszczególne tury pytań mogą być prowadzone z udziałem Rady, Przewodniczącego Komisji, Wiceprzewodniczącego Komisji/ Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Przewodniczącego Eurogrupy.

Uzasadnienie

Zważywszy na inne uprawnienia Rady, w szczególności zadanie określania strategii politycznych oraz rolę koordynacji i wykonawczą, uzasadnione wydaje się wprowadzenie możliwości zorganizowania tury pytań przeznaczonej wyłącznie dla Rady.

Poprawka  4

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Załącznik II – część A – punkt 1 – tiret drugie

Tekst obowiązujący

Poprawka

– dotyczą uprawnień i obowiązków Komisji i Rady oraz mają związek z interesem ogólnym;

– dotyczą uprawnień i obowiązków ich adresata oraz mają związek z interesem ogólnym;

Poprawka  5

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Załącznik II – część A – punkt 1 – tiret drugie a (nowe)

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

– odnoszą się, jeśli chodzi o szczególne pytania do Rady, mianowicie do sprawowania przez nią funkcji określania, koordynowania lub wykonywania polityki Unii lub do jej uprawnień w ramach procedur mianowania lub dotyczących funkcjonowania instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii, lub zmiany traktatów;

Poprawka  6

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Załącznik II – część A – punkt 2

Tekst obowiązujący

Poprawka

2. Nie jest dopuszczalne pytanie w sprawie wpisanej już do porządku dziennego i mającej być przedmiotem dyskusji z udziałem zainteresowanej instytucji.

2. Nie jest dopuszczalne pytanie w sprawie wpisanej już do porządku dziennego i mającej być przedmiotem dyskusji z udziałem zainteresowanej instytucji ani pytanie dotyczące sprawowania przez Radę funkcji ustawodawczej i budżetowej, określonych w art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze Traktatu o Unii Europejskiej.


UZASADNIENIE

W piśmie z dnia 4 marca 2011 r. przewodniczący Parlamentu Europejskiego zwrócił się do Komisji Spraw Konstytucyjnych z kwestią ewentualnej zmiany Regulaminu w następstwie obrad Konferencji Przewodniczących z dnia 17 lutego 2011 r.

W trakcie rzeczonych obrad Konferencja Przewodniczących przypomniała, że po wejściu w życie Traktatu z Lizbony Parlament Europejski stał się współprawodawcą Unii Europejskiej i w ramach zwykłej procedury ustawodawczej oraz procedury budżetowej dysponuje takimi samymi uprawnieniami co Rada. W świetle tej nowej równowagi instytucjonalnej Konferencja Przewodniczących uznała, że utrzymanie w porządku obrad tury pytań do Rady w obecnej postaci – tj. podczas każdej sesji – nie ma dłużej uzasadnienia. Jednakże zdaniem Konferencji Przewodniczących należy zachować możliwość organizacji poszczególnych tur pytań nie tylko z udziałem przewodniczącego Komisji, ale również wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz przewodniczącego Eurogrupy.

W trosce o umieszczenie tej kwestii w szerszym kontekście oraz zważywszy na jej wymiar konstytucyjny sprawozdawca udostępnił komisji AFCO dokument roboczy, który analizuje zmianę stosunków Parlamentu Europejskiego z instytucjami reprezentującymi rządy krajowe po wejściu w życie Traktatu z Lizbony. Z dokumentu tego wynikają następujące wnioski: „Traktat z Lizbony istotnie rozszerzył rolę prawodawczą Parlamentu. Stworzył jednak przy tym nowe instytucje po stronie rządów: Radę Europejską wraz z jej stałym Przewodniczącym, Wysokiego Przedstawiciela, Eurogrupę. Co więcej, w związku z kolejnymi kryzysami ostatnich lat, to do nowych instytucji należały zasadnicze decyzje polityczne. Tymczasem jedynym rozmówcą Parlamentu jest Rada Ministrów. Jeżeli zmiana ta się utrwali, istnieje ryzyko ograniczenia wpływu politycznego Parlamentu, i to w chwili, gdy niezbędne jest dokończenie demokratyzacji Unii.”

Dnia 27 listopada ubiegłego roku, przy okazji przedstawienia dokumentu roboczego, odbyła się w łonie komisji debata na ten temat.

W następstwie prac przygotowawczych do debaty stało się jasne, że aby uwzględnić zmiany w stosunkach międzyinstytucjonalnych w ostatnich latach, zmiana regulaminu Parlamentu Europejskiego będzie musiała mieć znacznie większy zasięg niż początkowo planowano, tj. ograniczający się do art. 116. Sprawozdawca proponuje zatem ograniczenie się w chwili obecnej wyłącznie do rozpatrzenia kwestii podniesionej we wniosku, czyli tury pytań do Rady, nie wykluczając przeprowadzenia w późniejszym terminie bardziej szczegółowej analizy zmian stosunków PE z instytucjami reprezentującymi rządy krajowe oraz ewentualnych wynikających z tego zmian Regulaminu.

W odniesieniu do tury pytań do Rady stanowisko Konferencji Przewodniczących jest jednoznaczne: zgodnie z pierwszym zdaniem art. 16 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Rada pełni, wspólnie z Parlamentem Europejskim, funkcje prawodawczą i budżetową. W tych dziedzinach obie instytucje pełnią swoje funkcje posiadając jednakowe uprawnienia. Jednakże funkcje Rady nie ograniczają się do funkcji prawodawczej i budżetowej. Zgodnie z drugim zdaniem tego samego ustępu Rada pełni też funkcje określania polityki i koordynacji. Co więcej, zgodnie z art. 291 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jeżeli konieczne są jednolite warunki wykonywania prawnie wiążących aktów Unii, akty te powierzają uprawnienia wykonawcze Komisji lub, w należycie uzasadnionych przypadkach oraz w przypadkach określonych w artykułach 24 i 26 Traktatu o Unii Europejskiej, Radzie. Dodatkowo na mocy art. 299 akty Rady, które nakładają zobowiązanie pieniężne na podmioty inne niż państwa, stanowią tytuł wykonawczy.

Likwidacja tury pytań do Rady, w formie praktykowanej obecnie, odzwierciedla zmianę równowagi instytucjonalnej przywołaną przez Konferencję Przewodniczących. Niemniej jednak ze względów przedstawionych powyżej utrzymanie możliwości zadania pytań Radzie w ramach tury pytań przeznaczonej wyłącznie dla tej instytucji wydaje się pożyteczne przy założeniu, że pytania dotyczyć będą uprawnień Rady niezwiązanych z pełnieniem przez nią funkcji prawodawczej i budżetowej.


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

28.2.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, Ashley Fox, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Jaime Mayor Oreja, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Søren Bo Søndergaard, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Alain Lamassoure, Vital Moreira, Evelyn Regner, György Schöpflin, Tadeusz Zwiefka

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Leonardo Domenici

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności