SPRÁVA o zmene a doplnení rokovacieho poriadku so zreteľom na vývoj vzťahov Európskeho parlamentu s inštitúciami, ktoré zastupujú národné vlády, po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy

1.3.2012 - (2011/2266(REG))

Výbor pre ústavné veci
Spravodajca: Alain Lamassoure


Postup : 2011/2266(REG)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0039/2012
Predkladané texty :
A7-0039/2012
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zmene a doplnení rokovacieho poriadku so zreteľom na vývoj vzťahov Európskeho parlamentu s inštitúciami, ktoré zastupujú národné vlády, po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy

(2011/2266(REG))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na list svojho predsedu zo 4. marca 2011,

–   so zreteľom na články 211 a 212 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A7-0039/2012),

1.  sa rozhodol zmeniť svoj rokovací poriadok v zmysle nižšie uvedených zmien;

2.  upozorňuje, že tieto zmeny nadobúdajú účinnosť v prvý deň nasledujúcej schôdze Európskeho parlamentu;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii pre informáciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 116 – odsek 1

Platný text

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Hodina otázok pre Radu a Komisiu sa koná na každej schôdzi v čase, o ktorom rozhodne Parlament na návrh Konferencie predsedov.

1. Hodina otázok pre Komisiu sa koná na každej schôdzi v čase, o ktorom rozhodne Parlament na návrh Konferencie predsedov.

Odôvodnenie

V prípade riadneho legislatívneho postupu a rozpočtového postupu má Parlament rovnaké právomoci ako Rada. Vzhľadom na novú inštitucionálnu rovnováhu už nie je dôvod na to, aby sa v programe zachovala hodina otázok pre Radu v súčasnej podobe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 116 – odsek 2

Platný text

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Počas jednej schôdze smie poslanec položiť Rade a Komisii najviac po jednej otázke.

2. Počas jednej schôdze smie poslanec položiť Komisii najviac jednu otázku.

Odôvodnenie

V prípade riadneho legislatívneho postupu a rozpočtového postupu má Parlament rovnaké právomoci ako Rada. Vzhľadom na novú inštitucionálnu rovnováhu už nie je dôvod na to, aby sa v programe zachovala hodina otázok pre Radu v súčasnej podobe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 116 – odsek 5

Platný text

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. V súlade s usmerneniami, ktoré vypracovala Konferencia predsedov, sa môžu konať osobitné hodiny otázok s predsedom Komisie, podpredsedom Komisie/vysokým predstaviteľom Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a predsedom Euroskupiny.

5. V súlade s usmerneniami, ktoré vypracovala Konferencia predsedov, sa môžu konať osobitné hodiny otázok s Radou, predsedom Komisie, podpredsedom Komisie/vysokým predstaviteľom Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a predsedom Euroskupiny.

Odôvodnenie

Vzhľadom na ostatné právomoci Rady, konkrétne pokiaľ ide o funkcie týkajúce sa tvorby politík, koordinácie a výkonu, by bolo vhodné zaviesť možnosť organizovať osobitné hodiny otázok s touto inštitúciou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Príloha II – časť A – odsek 1 – zarážka 2

Platný text

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– patria do právomoci a príslušnosti Komisie a Rady a sú vo všeobecnom záujme;

patria do právomoci a pôsobnosti adresáta a sú vo všeobecnom záujme;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Príloha II – časť A – odsek 1 – zarážka 2a (nová)

Platný text

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

– sa v prípade špecifických otázok pre Radu osobitne týkajú vykonávania jej funkcií vymedzovania, koordinácie a implementácie politík EÚ alebo jej právomocí v oblasti postupov vymenúvania alebo súvisia s fungovaním inštitúcií, agentúr a orgánov Európskej únie alebo revíziou zmlúv,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Príloha II – časť A – odsek 2

Platný text

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Otázka je neprípustná, ak je už do programu zaradená daná vec na prerokovanie za účasti príslušnej inštitúcie.

2. Otázka je neprípustná, ak je už do programu zaradená daná vec na prerokovanie za účasti príslušnej inštitúcie alebo otázka súvisiaca s vykonávaním legislatívnych a rozpočtových funkcií Rady uvedených v článku 16 ods. 1 prvej vete Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Vo svojom liste zo 4. marca 2011 predseda Európskeho parlamentu požiadal Výbor pre ústavné veci o preskúmanie prípadnej zmeny a doplnenia rokovacieho poriadku v nadväznosti na schôdzu Konferencie predsedov, ktorá sa konala 17. februára 2011.

Na tejto schôdzi Konferencia predsedov pripomenula, že po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy sa Parlament stal spoluzákonodarcom Európskej únie a že v prípade riadneho legislatívneho postupu a rozpočtového postupu má rovnaké právomoci ako Rada. So zreteľom na túto novú inštitucionálnu rovnováhu sa Konferencia predsedov domnieva, že už nie je potrebné zachovať v programe plenárnych rokovaní hodinu otázok pre Radu v súčasnej podobe, t. j. na každej plenárnej schôdzi. Naopak, podľa Konferencie predsedov je potrebné zachovať možnosť usporiadať hodinu otázok nielen s predsedom Komisie, ale aj s podpredsedom Komisie/vysokým predstaviteľom Únie a s predsedom Euroskupiny.

V záujme konania tejto hodiny otázok v širšom rámci a vzhľadom na jej ústavný rozmer spravodajca poskytol výboru AFCO pracovný dokument, ktorý obsahuje analýzu vývoja vzťahov medzi Parlamentom a inštitúciami, ktoré zastupujú národné vlády, po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy. V tomto dokumente sa uvádzajú tieto závery: „Lisabonská zmluva značne posilnila legislatívnu úlohu Parlamentu. Zároveň však na vládnej úrovni vytvorila nové orgány: Európsku radu a jej stáleho predsedu, vysokého predstaviteľa a Euroskupinu. V dôsledku postupne sa vynárajúcich kríz posledných rokov prijímali hlavné politické rozhodnutia práve tieto nové orgány. Partnerom Parlamentu je však zároveň jedine Rada ministrov. Ak sa potvrdí takýto vývoj, hrozí, že sa politický vplyv Parlamentu oslabí práve vo chvíli, keď Únia bude musieť dokončiť svoju demokratickú transformáciu.

27. novembra 2011 sa v súvislosti s prezentáciou tohto pracovného dokumentu vo výbore uskutočnila diskusia na túto tému.

V nadväznosti na prípravné práce a rozpravu bolo zrazu jasné, že ak sa má zohľadniť vývoj inštitucionálnych vzťahov v posledných rokoch, revízia rokovacieho poriadku Parlamentu bude musieť byť oveľa rozsiahlejšia, ako sa pôvodne plánovalo v súvislosti so zmenou a doplnením článku 116. Spravodajca však navrhuje venovať sa zatiaľ len pôvodne nastolenej otázke, t. j. problému hodiny otázok pre Radu, čo by nijako neovplyvnilo neskoršie vypracovanie dôkladnejšej štúdie o vývoji vzťahov s inštitúciami, ktoré zastupujú národné vlády, a o prípadných zmenách a doplneniach rokovacieho poriadku, ktoré by z toho vyplynuli.

Čo sa týka hodiny otázok pre Radu, zistenie Konferencie predsedov je jednoznačné: podľa článku 16 ods. 1 prvej vety Zmluvy o Európskej únii Rada spolu s Európskym parlamentom vykonáva legislatívne a rozpočtové funkcie. V týchto oblastiach sú si obe inštitúcie pri výkone svojich funkcií rovnocenné. Rada však nevykonáva len legislatívne a rozpočtové funkcie. Podľa druhej vety toho istého odseku Rada vykonáva aj funkcie tvorby politík a koordinačné funkcie. Okrem toho sa v článku 291 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie uvádza, že ak sú potrebné jednotné podmienky na vykonávanie právne záväzných aktov Únie, tieto akty zveria vykonávacie právomoci Komisii alebo v osobitných, náležite odôvodnených prípadoch a v prípadoch ustanovených v článkoch 24 a 26 Zmluvy o Európskej únii Rade. A napokon sú podľa článku 299 právne akty Rady, ktoré ukladajú peňažný záväzok osobám iným, než sú štáty, vykonateľné.

Zrušenie hodiny otázok pre Radu v súčasnej podobe je odrazom zmeny inštitucionálnej rovnováhy, o ktorej hovorí Konferencia predsedov. Z uvedených dôvodov sa však zdá, že by bolo užitočné zachovať možnosť klásť Rade otázky v rámci osobitných hodín otázok v prípade záležitostí súvisiacich s jej právomocami, ktoré nespadajú do výkonu jej legislatívnych a rozpočtových funkcií.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

28.2.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, Ashley Fox, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Jaime Mayor Oreja, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Søren Bo Søndergaard, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Alain Lamassoure, Vital Moreira, Evelyn Regner, György Schöpflin, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Leonardo Domenici