Betänkande - A7-0039/2012Betänkande
A7-0039/2012

BETÄNKANDE om ändring av arbetsordningen mot bakgrund av utvecklingen av Europaparlamentets förbindelser med de institutioner som företräder de nationella regeringarna efter Lissabonfördragets ikraftträdande

1.3.2012 - (2011/2266(REG))

Utskottet för konstitutionella frågor
Föredragande: Alain Lamassoure


Förfarande : 2011/2266(REG)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0039/2012
Ingivna texter :
A7-0039/2012
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ändring av arbetsordningen mot bakgrund av utvecklingen av Europaparlamentets förbindelser med de institutioner som företräder de nationella regeringarna efter Lissabonfördragets ikraftträdande

(2011/2266(REG))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av talmannens skrivelse av den 4 mars 2011,

–   med beaktande av artiklarna 211 och 212 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A7‑0039/2011).

1.  Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändringar i arbetsordningen.

2.  Europaparlamentet påminner om att ändringarna ska träda i kraft den första dagen i nästa sammanträdesperiod.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet och kommissionen.

Ändringsförslag  1

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 116 – punkt 1

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

1. Frågestund för frågor till rådet och kommissionen ska hållas under varje sammanträdesperiod vid tidpunkter som bestäms av parlamentet på förslag av talmanskonferensen.

1. Frågestund för frågor till kommissionen ska hållas under varje sammanträdesperiod vid tidpunkter som bestäms av parlamentet på förslag av talmanskonferensen.

Motivering

I det ordinarie lagstiftningsförfarandet och i budgetförfarandet har parlamentet jämlika befogenheter med rådet. Med tanke på den nya institutionella jämvikten är det inte längre befogat att ha kvar frågestunden för frågor till rådet i sin nuvarande form.

Ändringsförslag  2

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 116 – punkt 2

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

2. Under en och samma sammanträdesperiod får ingen ledamot ställa mer än en fråga till rådet och en fråga till kommissionen.

2. Under en och samma sammanträdesperiod får ingen ledamot ställa mer än en fråga till kommissionen.

Motivering

I det ordinarie lagstiftningsförfarandet och i budgetförfarandet har parlamentet jämlika befogenheter med rådet. Med tanke på den nya institutionella jämvikten är det inte längre befogat att ha kvar frågestunden för frågor till rådet i sin nuvarande form.

Ändringsförslag  3

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 116 – punkt 5

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

5. I överensstämmelse med riktlinjer som utfärdats av talmanskonferensen kan särskilda frågestunder hållas med kommissionens ordförande, kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och ordföranden för Eurogruppen.

5. I överensstämmelse med riktlinjer som utfärdats av talmanskonferensen kan särskilda frågestunder hållas med rådet, kommissionens ordförande, kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och ordföranden för Eurogruppen.

Motivering

Med tanke på rådets övriga behörighetsområden, bland annat att fastställa politik, samordna och verkställa, bör det bli möjligt att anordna en särskild frågestund för frågor till rådet.

Ändringsförslag  4

Europaparlamentets arbetsordning

Bilaga II – del A – punkt 1 – strecksats 2

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

– hör till kommissionens och rådets behörighets- och ansvarsområden och är av allmänt intresse,

– hör till mottagarnas behörighets- och ansvarsområden och är av allmänt intresse,

Ändringsförslag  5

Europaparlamentets arbetsordning

Bilaga II – del A – punkt 1 – strecksats 2a (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

– framför allt, när det gäller frågor som särskilt riktar sig till rådet, handlar om rådets uppgifter när det gäller att fastställa, samordna och verkställa EU:s politik eller om rådets befogenheter i samband med nomineringsförfaranden, eller avser arbetssättet hos EU:s institutioner, organ och byråer eller en ändring av fördragen,

Ändringsförslag  6

Europaparlamentets arbetsordning

Bilaga II – del A – punkt 2

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

2. Frågor är inte tillåtliga om de avser ärenden som redan är upptagna på föredragningslistan för att diskuteras med deltagande av berörd institution.

2. Frågor är inte tillåtliga om de avser ärenden som redan är upptagna på föredragningslistan för att diskuteras med deltagande av berörd institution, eller om de handlar om rådets lagstiftande och utövande av budgetfunktionen i enlighet med artikel 16.1 första meningen i fördraget om Europeiska unionen.

MOTIVERING

I sin skrivelse av den 4 mars 2011 vände sig Europaparlamentets talman till utskottet för konstitutionella frågor rörande en eventuell ändring av arbetsordningen till följd av talmanskonferensens överläggningar den 17 februari 2011.

Under dessa överläggningar påminde talmanskonferensen om att parlamentet, i och med Lissabonfördragets ikraftträdande, hade blivit Europeiska unionens medlagstiftare och som sådan hade fått jämlika befogenheter med rådet i det ordinarie lagstiftningsförfarandet och i budgetförfarandet. Med tanke på den nya institutionella jämvikten ansåg talmanskonferensen att man inte längre bör ha kvar frågestunden för frågor till rådet i sin nuvarande form på föredragningslistan för sammanträden i kammaren, det vill säga för samtliga sammanträdesperioder. Däremot ansåg talmanskonferensen att man bör bibehålla möjligheten att anordna frågestunder med inte bara kommissionens ordförande utan även vice ordföranden/den höga representanten och ordföranden för Eurogruppen.

För att sätta denna fråga i ett bredare perspektiv och med hänsyn till dess konstitutionella betydelse lade föredraganden för utskottet för konstitutionella frågor fram ett arbetsdokument som analyserar utvecklingen av parlamentets förbindelser med de institutioner som företräder de nationella regeringarna efter Lissabonfördragets ikraftträdande. I detta dokument dras följande slutsatser: ”Europaparlamentet har i och med Lissabonfördraget fått en betydligt större roll i lagstiftningsförfarandet. Samtidigt har det också medfört att nya institutioner inrättats vid sidan av regeringarna, nämligen Europeiska rådet och dess ständige ordförande, den höga representanten samt eurogruppen. De senaste årens återkommande kriser har gjort att dessa nya institutioner fått ta de stora politiska besluten. Ministerrådet är emellertid parlamentets enda samtalspartner. Om denna trend håller i sig riskerar parlamentets politiska inflytande att minska, just när unionen behöver fullborda sin demokratiska omvandling.”

I samband med att arbetsdokumentet lades fram, den 27 november 2011, behandlade utskottet frågan.

Efter det förberedande arbetet och behandlingen i utskottet stod det klart att det, med tanke på hur de institutionella förbindelserna utvecklats under de senaste åren, måste göras en mycket mer omfattande översyn av parlamentets arbetsordning än den som ursprungligen hade förutsetts och som endast avsåg en ändring av artikel 116 i arbetsordningen. Föredraganden föreslår dock att vi för närvarande endast behandlar den fråga som ursprungligen hänvisades till utskottet, nämligen problemet rörande frågestunden för frågor till rådet. Detta hindrar inte att det senare görs en mer djupgående studie om hur förbindelserna med de institutioner som företräder de nationella regeringarna har utvecklats och de eventuella ändringar av arbetsordningen som behövs med anledning av detta.

När det gäller frågestunden för frågor till rådet konstaterar talmanskonferensen mycket riktigt att rådet, enligt artikel 16.1 första meningen i fördraget om Europeiska unionen, ska lagstifta och utöva budgetfunktionen tillsammans med Europaparlamentet. Inom dessa områden utövar de båda institutionerna sina funktioner på lika villkor. Rådets behörighetsområde täcker emellertid inte endast lagstiftandet och utövandet av budgetfunktionen. Enligt artikel 16.1 andra meningen ska rådet också fastställa politik och fungera samordnande. Dessutom föreskriver artikel 291.2 att ”om enhetliga villkor för genomförande av unionens rättsligt bindande akter krävs, ska kommissionen eller, i särskilda vederbörligen motiverade fall och i de fall som anges i artiklarna 24 och 26 i fördraget om Europeiska unionen, rådet tilldelas genomförandebefogenheter genom dessa akter.” Slutligen fastställer artikel 299 att akter antagna av rådet som medför betalningsskyldighet för andra än stater ska vara verkställbara.

Avskaffandet av frågestunden för frågor till rådet i dess hittillsvarande form återspeglar den förändring av den institutionella jämvikten som togs upp av talmanskonferensen. Av tidigare nämnda skäl vore det emellertid lämpligt att bibehålla möjligheten att under en särskild frågestund ställa frågor till rådet om angelägenheter inom de behörighetsområden som inte rör lagstiftande eller utövande av budgetfunktionen.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

28.2.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, Ashley Fox, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Jaime Mayor Oreja, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Søren Bo Søndergaard, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

Slutomröstning: närvarande suppleanter

John Stuart Agnew, Alain Lamassoure, Vital Moreira, Evelyn Regner, György Schöpflin, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Leonardo Domenici