ZPRÁVA o rovnoprávnosti žen a mužů v Evropské unii – 2011

5. 3. 2012 - (2011/2244(INI))

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Navrhovatelka: Sophia in 't Veld


Postup : 2009/0157(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0041/2012

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o rovnoprávnosti žen a mužů v Evropské unii – 2011

(2011/2244(INI))

Evropský parlament,

–   s ohledem na článek 2 a na čl. 3 odst. 3 druhou odrážku Smlouvy o Evropské unii (SEU) a na článek 8 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–   s ohledem na článek 23 Listiny základních práv Evropské unie,

–   s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen ze dne 18. prosince 1979,

–   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV[1],

–   s ohledem na Úmluvu OSN o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob z roku 1949,

–   s ohledem na Pekingskou deklaraci a akční platformu, které byly přijaty na čtvrté světové konferenci o ženách dne 15. září 1995, a na následné závěrečné dokumenty přijaté při příležitosti zvláštních zasedání OSN Peking +5 (2000), Peking +10 (2005) a Peking +15 (2010),

–   s ohledem na Evropský pakt pro rovnost žen a mužů (2011–2020) přijatý Evropskou radou v březnu 2011[2],

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 5. března 2010 nazvané „Posílený závazek pro dosažení rovnosti žen a mužů – Charta žen“ (COM(2010)0078),

–   s ohledem na pracovní dokument Komise ze dne 2. března 2010 nazvaný „Zpráva o pokroku v oblasti rovnocennosti žen a mužů 2010.“ (SEK(2010)0193),

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 21. září 2010 nazvané „Strategie pro rovnost žen a mužů 2010–2015“ (KOM(2010)0491),

–   s ohledem na zprávu Agentury pro základní práva o homofobii, transfobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a pohlavní identity (2010),

–   s ohledem na soubor opatření EU na ochranu obětí, který obsahuje sdělení Komise ze dne 18. května 2011 nazvané „Posílení práv obětí v EU“ (COM (2011)274), „návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu“ (COM(2011)275) a „návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech“ (COM(2011)276),

–   s ohledem na sdělení Komise nazvané „Evropa 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (COM(2010)2020),

–   odkazuje na zprávu Komise ze dne 3. října 2008 o provádění barcelonských cílů týkajících se zařízení péče o děti předškolního věku (KOM(2008)0638),

–   s ohledem na směrnici 2004/113/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování, a na související rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci Test-Achats (C-236/09)1[3],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 13. října 2005 o ženách a chudobě v Evropské unii[4],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 3. února 2009 o nediskriminaci na základě pohlaví a mezigenerační solidaritě[5],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 10. února 2010 o rovnosti žen a mužů v Evropské unii – 2009[6] a ze dne 8. února 2011 o rovnosti žen a mužů v Evropské unii – 2010[7],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 6. července 2011 o ženách a řízení podniků[8],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 18. března 2011 o prioritách a základních rysech nového rámce politiky EU pro boj proti násilí páchanému na ženách[9],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 8. března 2011 o podobě ženské chudoby v Evropské unii[10],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 17. června 2010 o genderových aspektech poklesu hospodářství a finanční krize,

–   s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A7-0041/2012),

A.  vzhledem k tomu, že rovnost žen a mužů je základní zásadou Evropské unie zakotvenou ve Smlouvě o Evropské unii a vzhledem k tomu, že Unie si sama uložila zvláštní úkol zohlednit rovnost žen a mužů ve všech svých činnostech a vzhledem k tomu, že i přes postupný pokrok v této oblasti stále přetrvává mnoho nerovností mezi ženami a muži;

B.  vzhledem k tomu, že posilování postavení žen na trhu práce a ekonomické nezávislosti nepředstavuje v době ekonomické krize pouze morální imperativ, ale také ekonomickou nezbytnost; vzhledem k tomu, že hlavním cílem strategie EU2020 je zvýšení míry zaměstnanosti žen a mužů ve věku 20-64 let na 75 %;

C.  vzhledem k tomu, že budoucí hospodářská konkurenceschopnost a prosperita Evropy závisí na tom, zda bude schopna plně využívat svých pracovních zdrojů, včetně většího zapojení žen na trhu práce; vzhledem k tomu, že jednou z priorit strategie Evropa 2020 je zapojit do pracovního procesu více žen, a dosáhnout tak do roku 2020 jejich 75% zaměstnanosti; vzhledem k tomu, že ženy ve srovnání s muži více pracují na částečný úvazek nebo mají pracovní smlouvu na dobu určitou, a v případě, že bude krize pokračovat, bude tudíž snazší propustit ze zaměstnání ženy, a že existuje nebezpečí, že nynější recese pozastaví či dokonce zvrátí pokrok, jehož bylo v úsilí o rovnost žen a mužů dosaženo; vzhledem k tomu, že možnosti práce na částečný úvazek mohou mít v některých případech a na určitou dobu pozitivní dopad pro ženy a muže, pokud jde o sladění pracovního, rodinného a soukromého života;

D.  vzhledem k tomu, že pro dosažení rovnosti žen a mužů je zapotřebí lepšího politického zastoupení žen; vzhledem k tomu, že zastoupení žen v politickém rozhodovacím procesu v posledních letech nezaznamenalo vzestupnou tendenci – procento zastoupení žen a mužů ve vnitrostátních parlamentech v celé EU zůstává stejné, tj. 24 % tvoří ženy a 76 % muži, kdy podíl žen v parlamentních sborech nepřesahuje v některých členských státech 15 %, přičemž ženy zastávají jen 23 % veškerých ministerských postů; vzhledem k tomu, že počet žen ve funkci místopředsedy Evropského parlamentu se v druhé polovině volebního období 2009-2014 snížil;

E.  vzhledem k tomu, že ekonomická krize zpočátku zasáhla převážně zaměstnanost mužů, avšak škrty ve veřejných výdajích budou mít neúměrný vliv na zaměstnanost žen a mzdové rozdíly, protože ve veřejném sektoru je zaměstnáno daleko více žen než mužů; vzhledem k tomu, že zvlášť citlivými odvětvími, jimž dominují ženy, jsou zdravotnictví, vzdělávání a sociální péče; vzhledem k tomu, že je důležité věnovat pozornost nejen míře zaměstnanosti, ale také rovným pracovním podmínkám, kvalitě zaměstnání, možnostem profesního růstu a mzdám;

F.  vzhledem k tomu, že násilí páchané na ženách, včetně psychického násilí, je zásadní překážkou mezi ženami a muži, je porušováním lidských práv žen a stále zůstává nejrozšířenější formou porušování lidských práv v rámci EU, a to i přes opatřen pro boj s tímto násilím, jež přijali političtí představitelé; vzhledem k tomu, že hospodářský pokles vytváří podmínky, pro něž je příznačný růst násilí páchaného v rámci důvěrného vztahu, a že úsporná opatření, která mají dopad na podpůrné služby, způsobují, že ženy, jež jsou oběťmi násilí, jsou zranitelnější více než obvykle;

G.  vzhledem k tomu, že ekonomové a demografové (Světová banka, OECD, MMF) využívají ekonomické a matematické modely pro zdůraznění ekonomické hodnoty práce v domácnosti – vykonávané převážně ženami – a že podíl žen na HDP by byl ještě vyšší, pokud by byla zohledněna jejich neplacená práce, což svědčí o uplatňování diskriminačního přístupu k ženské práci;

H. vzhledem k tomu, že rozpočtové škrty v oblasti sociálních služeb, k nimž patří i péče o děti, brání ženám v účasti na trhu práce o to víc;

I.  vzhledem k tomu, že pro dosažení rovné účasti žen a mužů na trhu práce, v oblasti vzdělávání a odborné přípravy je zásadní, aby služby, jež poskytují péči o děti, seniory a závislé osoby, byly dostupné; domnívá se, že osoby poskytující domácí péči jsou i nadále diskriminovány tím, že se jim odpracovaná doba nezapočítává k důchodům a jiným nárokům,

J.  vzhledem k tomu, že rok 2012 je Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity a že je důležité zdůraznit, že v pozdějším věku žije v důsledku větší předpokládané délky života v jednočlenné domácnosti více žen než mužů;

K.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament přijal v říjnu 2011 své stanovisko k návrhu směrnice o mateřské dovolené, která rozšiřuje plně hrazenou mateřskou dovolenou na 20 týdnů a která zavádí placenou otcovskou dovolenou v délce dvou týdnů;

L.  vzhledem k tomu, že přístup ke kapitálu je bankovní krizí silně omezen, nastane problém, který pravděpodobně neúměrně zasáhne ženy podnikatelky, protože ženy jsou stále více samostatně výdělečně činné, aby co nejlépe zkombinovaly pracovní a rodinný život;

M.  vzhledem k tomu, že zásadní důležitost při zavádění rovnosti mezi ženami a muži v Evropské unii má shromažďování a analýza údajů rozdělených podle pohlaví;

N. vzhledem k tomu, že vývoj směřující k dosažení rovnosti pohlaví, zejména v oblasti ekonomické rovnosti, je velice pomalý; vzhledem k tomu, že političtí představitelé musejí přejít od slov k činům a ne si tuto problematiku pouze klást za cíl ve svých ekonomických strategiích;

O.  vzhledem k tomu, že nerovnosti v odměňování žen a mužů jsou stále velmi vysoké (v některých případech přesahují 25 %) a že navzdory úsilí o dosaženém pokroku se rozdíly v odměňování nezmenšují, ale spíše stagnují;

P. vzhledem k tomu, že míra zaměstnanosti je nižší ve venkovských oblastech a že mnoho žen kromě toho nikdy nepracuje na oficiálním trhu práce, pročež nejsou vedeny jako uchazečky o zaměstnání, ani započítány ve statistikách nezaměstnanosti, což působí specifické finanční a právní problémy, pokud jde o nárok na mateřskou dovolenou a volno z důvodu nemoci, nabývání důchodových práv i přístup k sociálnímu zabezpečení, ale také problémy v případě rozvodu; vzhledem k tomu, že ve venkovských oblastech je větší nedostatek kvalitních pracovních příležitostí,

Q.  vzhledem k tomu, že v průměru tři z deseti domácností v Evropské unii jsou jednočlenné, a že v těchto domácnostech žijí zejména starší ženy, a toto procento vzrůstá; vzhledem k tomu, že tyto domácnosti jsou zranitelnější a podléhají většímu riziku chudoby, obzvláště v době ekonomických nesnází; vzhledem k tomu, že jednočlenné domácnosti nebo s jedním příjmem jsou ve většině členských států znevýhodňovány jak absolutně, tak relativně v oblasti zdanění, sociálního zabezpečení, bydlení, zdravotní péče, pojištění a důchodů; vzhledem k tomu, že veřejné politiky by neměly trestat lidi za to, že žijí sami, a to ať dobrovolně či nedobrovolně;

R.  vzhledem k tomu, že sexuální a reprodukční zdraví a práva jsou právy lidskými a měly by být zaručeny pro všechny ženy bez ohledu na jejich status, věk, sexuální orientaci nebo etnický původ;

S.  vzhledem k tomu, že mnoho žen – ženy se zdravotním postižením, ženy pečující o děti, starší ženy a ženy náležející k etnickým menšinám, zejména romské ženy, a přistěhovalkyně – se potýkají s vícenásobnou diskriminací a diskriminací z důvodu příslušnosti k dvěma či více skupinám;

T.  vzhledem k tomu, že rodiny v Evropské unii jsou různé a zahrnují sezdané, nesezdané a registrované rodiče, rodiče různého pohlaví a rodiče stejného pohlaví, rodiče samoživitele a pěstouny, kteří si zaslouží stejnou ochranu v rámci vnitrostátního a evropského práva;

U.  vzhledem k tomu, že rozsudek Soudního dvora ve věci Test Achats ukazuje, že právní předpisy v oblasti rovnosti žen a mužů vyžadují přesná, jasná a jednoznačná ustanovení;

V.  vzhledem k tomu, že rozdíly v postavení žen a mužů jsou menší před založením rodiny a zvyšují se od chvíle, co žena a muž vytvoří pár; vzhledem k tomu, že u žen dochází k poklesu míry zaměstnanosti s narozením prvního dítěte a že znevýhodnění na trhu práce se v raných fázích jejich životního cyklu kumulují v souvislosti s péčí o dítě, kterou v pozdější fázi střídá péče o seniory, a to často vede k chudobě v důsledku nedostatečného odměňování;

W. vzhledem k tomu, že pozitivní opatření zaměřená na ženy se ukázala být zásadní pro jejich plné začlenění na trh práce a do společnosti obecně;

X.  vzhledem k tomu, že ženy ve venkovských oblastech trpí ještě větší diskriminací a genderovými stereotypy než ženy ve městech a že míra zaměstnanosti těchto žen je mnohem nižší než u žen žijících ve městech;

Y.  vzhledem k tomu, že oběťmi obchodu s lidmi jsou většinou ženy a dívky;

Stejná ekonomická nezávislost

1.  vyzývá členské státy, aby zajistily, aby jejich sňatkové právo, rozvodové právo a právo upravující majetkové poměry manželů nepředstavovalo pro manžele přímo či nepřímo finanční past, zejména pak pro ženy, a aby zajistily, aby mladé páry, které plánují sňatek, byly v přiměřeném časovém rámci plně informováni o tom, jaké mají sňatky a rozvody právní a finanční dopady;

2.  vyzývá členské státy, aby investovaly do kapacitně a finančně dostupných, kvalitních zařízení péče o děti, nemocné, osoby se zdravotním postižením a jiné závislé osoby a aby zajistily, aby tato zařízení poskytovala pružnou pracovní dobu a byla dostupná s cílem umožnit co nejvíce lidem sladit jejich profesní a osobní život; vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, že se mužům a ženám, jež pečují o děti nebo starší občany, dostane uznání v podobě individuálních práv na sociální a důchodové zabezpečení; vyzývá sociální partnery, aby předložily konkrétní iniciativy, které by uznávaly zkušenosti získané v rámci dovolené související s péčí;

3.  vyzývá členské státy, aby směřovaly k individualizovanějším systémům sociálního zabezpečení s cílem zvýšit osobní nezávislost žen a jejich postavení ve společnosti;

4.  zdůrazňuje význam, který představuje rozvoj právního institutu sdíleného vlastnictví pro zajištění plného uznání práv žen v odvětví zemědělství a pro přiměřenou ochranu v oblasti sociálního zabezpečení a uznání práce žen, a zdůrazňuje potřebu změnit nařízení o Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) s cílem umožnit – jako je tomu v případě Evropského sociálního fondu (ESF) – aby v budoucím programovém období 2014–2020 byla přijata opatření příznivá pro ženy, přičemž si je vědom, že taková opatření byla proveditelná v minulých obdobích, avšak nikoli v tom stávajícím, a že budou mít velmi výrazný přínos na zaměstnávání žen ve venkovských oblastech;

5.  vyzývá Komisi a členské státy, aby vypracovaly návrhy pro vzájemné uznávání občanských svazků a rodin stejného pohlaví v celé Evropě mezi zeměmi, které již v tomto ohledu mají příslušnou platnou legislativu, a zajistily tak rovné zacházení, pokud jde o práci, volný pohyb osob, zdanění a sociální zabezpečení, jež by ochránilo rodinné příjmy a děti;

6.  vítá přijetí směrnice 2010/41/EU o uplatňování zásady rovného zacházení pro samostatně výdělečně činné muže a ženy a vyzývá členské státy, aby zajistily její úplné a včasné provedení;

7.  vyjadřuje politování nad tím, že některé členské státy přijaly restriktivní definici pojmu „rodina“ s cílem upřít právní ochranu párům stejného pohlaví a jejich dětem; připomíná, že právo EU je v souladu s Listinou základních práv Evropské unie uplatňováno bez diskriminace na základě pohlaví či sexuální orientace;

8.  zdůrazňuje, že konsolidace veřejných financí bez ohledu na rovnost žen a mužů může vést ke zvýšení segregace na trhu práce na základě pohlaví, ke zvýšení podílu nejisté práce u žen, ke zvětšení rozdílů v odměňování mezi ženami a muži a k větším problémům při slaďování péče a práce;

9.  vyzývá Radu, aby navázala na stanovisko Evropského parlamentu ke změně směrnice o mateřské dovolené, zejména pokud jde o dávky pro čerstvé rodičky, a zajistila kontinuitu ekonomické nezávislosti žen v tomto období;

10. vyzývá členské státy, aby aktivně podporovaly a důkladně sledovaly provádění rámcové dohody sociálních partnerů o rodičovské dovolené, zejména s ohledem na nepřevoditelné období, a aby zajistily odstranění veškerých překážek pro zvýšení jejího využívání ze strany mužů;

11. zdůrazňuje, že příjmy žen a jejich placené a kvalitní zaměstnání jsou klíčové pro jejich hospodářskou nezávislost a pro větší rovnost mezi muži a ženami v celé společnosti;

12. vyzývá členské státy a sociální partnery, aby do odborného vzdělávání v oblasti „zelených pracovních míst“, jež Komise EU považuje za „klíčovou oblast růstu“ evropského trhu práce, zapojily zejména ženy;

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby analyzovaly a odstranily překážky, které brání (opětovnému) vstupu na trh práce a samostatné výdělečné činnosti romských žen, a aby přikládaly dostatečnou váhu úloze žen v hospodářské emancipaci marginalizovaných Romů a v zahajování podnikání;

14. žádá o přijetí opatření na vnitrostátní i evropské úrovni s cílem podnítit podnikavost žen prostřednictvím vytvoření struktur pro vzdělávání a odborné a právní poradenství a usnadnit přístup k veřejnému i soukromému financování;

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby prostřednictví posouzení dopadů z hlediska pohlaví a následných opatření zohledňujících rovnost pohlaví posoudily dopady hospodářské a finanční krize z hlediska pohlaví;

16. vyzývá členské státy, aby investovaly výdaje ze stávajících strukturálních fondů pro období 2007-2013 do rozvoje pečovatelských služeb s cílem umožnit ženám a mužům sladit profesní a soukromý život;

Stejná odměna za stejnou nebo rovnocennou práci

17. poznamenává, že mzdové rozdíly mezi ženami a muži zůstávají navzdory nesčetným kampaním, cílům a opatřením přijatým v minulých letech neúprosně velké; žádá členské státy, aby zdvojnásobily své úsilí vedoucí k zavedení evropských opatření, jež by pomohla tento rozdíl snížit;

18. vyzývá evropské instituce, členské státy a sociální partnery, aby se zabývaly celou škálou příčin přetrvávajících rozdílů v odměňování žen a mužů, včetně evropského cíle stejného odměňování, tedy snížit rozdíly v odměňování v každém členském státě o 10 procentních bodů, a zajistit tak stejnou odměnu pro ženy a muže za stejnou práci a při stejné kvalifikaci, a vítá iniciativu Komise zavést Evropský den stejné odměny; vyjadřuje politování nad skutečností, že Komise poté, co Evropský parlament přijal dne 18. listopadu 2008 usnesení obsahující doporučení Komisi, nepředložila žádný legislativní návrh;

19. vyzývá členské státy a Komisi, aby přijaly vhodná opatření a snížily rozdíly v důchodech mezi ženami a muži jakožto přímý důsledek mzdových rozdílů a aby posoudily dopad nových důchodových systémů na různé kategorie žen a  věnovaly přitom zvláštní pozornost smlouvám na částečný úvazek a atypickým smlouvám;

20. vyzývá členské státy, aby přijaly cílená opatření pro zlepšení situace a pro spravedlivější finanční ohodnocení sociálních zaměstnání; je toho názoru, že práce ve vzdělání a pečovatelských službách musí být z finančního hlediska postavena na stejnou úroveň jako jiná zaměstnání a že nesmí docházet k žádným finančním znevýhodněním na základě skutečnosti, že se muži a ženy rozhodli pro sociální zaměstnání;

21. vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že ekonomická krize a rozpočtové škrty tento problém ještě zhorší, neboť tato situace bude mít na ženy nepřiměřený dopad, a proto vyzývá členské státy a sociální partnery, aby navrhly akční plán a konkrétní, ambiciózní cíle;

22. vyzývá členské státy, aby lépe využívaly dovednosti kvalifikovaných migrujících žen a zajistily přístup ke vzdělání a odborné přípravě, včetně jazykových kurzů s cílem zabránit ztrátě dovedností a  zajistit stejné pracovní příležitosti, a aby podporovaly začlenění migrantů;; vyzývá členské státy, aby věnovaly pozornost přijetí opatření pro migrující ženy a vyzývá ke konzultaci nevládních organizací a organizací migrujících žen o politikách a opatřeních zaměřených na jejich sociální začlenění;

23. je znepokojen právními předpisy v některých členských státech, jež výslovně nezakazuje praxi, kdy jsou zaměstnavatelům při zaměstnávání žen předávány předem podepsané výpovědi s cílem umožnit obcházení právních předpisů v oblasti mateřství;

Rovnost v rozhodování

24. domnívá se, že aktivní zapojení a plné začlenění žen na evropský trh práce nemá pozitivní dopad jen pro sféru obchodu, ale je prospěšné i pro celou ekonomiku a společnost a je otázkou základních práv a demokracie; ženy představují 60 % nových absolventů vysokých škol a přesto jsou nedostatečně zastoupeny v ekonomických funkcích s rozhodovacími pravomocemi;

25. vyjadřuje politování nad tím, že plány hospodářského oživení se stále soustřeďují zejména na zaměstnání, v nichž mají převahu muži; vyzývá členské státy a Evropskou komisi, aby se soustavně během celého procesu provádění strategie EU 2020 a vnitrostátních programů reforem zabývaly otázkou rovnosti žen a mužů a upřednostňovaly řešení překážek účasti žen na trhu práce, přičemž zvláštní pozornost by měla být věnována ženám se zdravotním postižením, migrujícím ženám a ženám, jež jsou příslušníky národnostních menšin, ženám ve věkové skupině 54-65 let a romským ženám; upozorňuje na skutečnost, že v zájmu nalezení správné rovnováhy mezi profesním a rodinným životem a dosažení finanční nezávislosti musí mít ženy i muži přístup k flexibilním formám zaměstnávání, včetně práce na dálku; zdůrazňuje, že ženy jsou nedostatečně zastoupeny v odvětvích, v nichž se očekává rozmach, jako jsou odvětví obnovitelných energií, na vědeckých místech a místech v oblasti špičkových technologií;

26. vyzývá k podpoře iniciativ a kampaní, jež odstraňují stereotypy o nízké efektivitě žen v zaměstnání a o nedostatku jejich manažerských dovedností; vyzývá tudíž, aby byly ženy podporovány při budování kariéry a v úsilí o dosažení vedoucích pozic;

27. konstatuje, že v rámci EU je ve funkci vedoucích pracovníků ve velkých podnicích kótovaných na burze v průměru pouze 12 % žen a pouhá 3 % žen zastávají funkci předsedkyň ;

28. vyzývá Komisi, aby co nejdříve předložila vyčerpávající aktuální údaje o zastoupení žen ve všech formách společností v EU a o povinných a nepovinných opatřeních přijatých v podnikatelském sektoru a také opatřeních pro zvýšení zastoupení žen, jež v poslední době přijaly členské státy, a aby po vypracování tohoto přehledu a v případě, že opatření přijatá společnostmi a členskými státy budou nedostatečná, navrhla do roku 2012 právní předpisy, včetně kvót, s cílem zvýšit zastoupení žen v řídících orgánech podniků do roku 2015 na 30 % a do roku 2020 na 40 % a zohlednila přitom povinnosti členských států a jejich hospodářské, strukturální (tj. velikost podniků), právní a regionální zvláštnosti;

29. trvá na tom, že je nezbytné, aby členské státy přijaly opatření, zejména legislativní, která stanoví závazné cíle pro zajištění vyvážené účasti žen a mužů na odpovědných pozicích v podnicích, veřejné správě a politických orgánech; poukazuje na úspěšný příklad Norska, Španělska, Německa, Itálie a Francie;

30. připomíná, že evropské volby 2014, po nichž budou následovat jmenování příští Komise a nominace na vedoucí administrativní pozice v evropských institucích, jsou příležitostí pro posun směrem k paritní demokracii na úrovni EU;

31. vyzývá členské státy, aby podporovaly rovnost tím, že jako kandidáty na úřad komisaře budou nominovat jednu ženu a jednoho muže; žádá nominovaného předsedu Komise, aby usiloval o rovnost při sestavování Komise; vyzývá současnou Komisi, aby tento postup veřejně podporovala;

32. zdůrazňuje, že na zastoupení žen má pozitivní dopad zavedení volebních kvót; vítá právní předpisy o paritních systémech a kvótách pro zastoupení žen, jež zavedly Francie, Španělsko, Belgie, Slovensko, Portugalsko a Polsko; vyzývá členské státy se zvlášť nízkým zastoupením žen v politických sborech, aby přijaly podobná opatření;

33. vítá značné zvýšení počtu žen na postech předsedkyň parlamentních výborů a počtu poslankyň Evropského parlamentu ve volebním období 2009–2014, avšak lituje poklesu počtu místopředsedkyň Evropského parlamentu ve druhé polovině volebního období; a navrhuje tak opatření pro absolutní rovnováhu mezi ženami a muži na postech místopředsedů;

34.  vyzývá členské státy, aby podporovaly podnikání žen a poskytovaly finanční podporu, struktury odborného poradenství a odbornou přípravu s cílem motivovat ženy, aby zakládaly vlastní společnosti;

Důstojnost, integrita a konec genderovému násilí

35. naléhavě žádá Komisi, aby do svých akčních programů zaměřených proti násilí z důvodu pohlaví zahrnula homofobní a transfobní násilí a obtěžování;

36. vítá úsilí na úrovni Společenství i členských států věnované boji proti násilí páchanému na ženách, např. evropský ochranný příkaz, směrnice o předcházení obchodování s lidmi a boji proti němu a legislativní balíček pro posílení práv obětí v EU, avšak zdůrazňuje, že tento jev je nadále hlavním nevyřešeným problémem; vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly a uplatňovaly politiky potírání jakýchkoli forem násilí páchaného na ženách, včetně jakéhokoli sexuálního, fyzického a psychologického zneužívání, domácího násilí a sexuálního obtěžování, a uznaly potřebu začlenit boj proti násilí založenému na příslušnosti k pohlaví do vnější a politiky rozvojové spolupráce Evropské unie; zdůrazňuje, že je potřeba zjistit skutečný rozsah problému násilí páchaného na základě pohlaví v EU; poukazuje na to, že důležitou práci musí v této oblasti vykonat evropské středisko pro sledování násilí páchaného na základě pohlaví, požaduje tedy co nejdřívější zprovoznění tohoto střediska;

37. opakuje, že je nezbytné, aby Komise přijala celoevropskou strategii pro ukončení násilí páchaného na ženách, včetně trestněprávního nástroje na potírání násilí páchaného na základě pohlaví, jak to Parlament požadoval ve svých předchozích usneseních; vyzývá Evropskou komisi, aby rok 2015 stanovila Evropským rokem ukončení násilí páchaného na ženách;

38. vybízí členské státy, aby vytvořily informační programy týkající se obtěžování a mobbingu na pracovišti, aby ženy, jež jsou předmětem takového zacházení, mohly přijmout účinná protiopatření;

39. rozumí pod pojmem domácího násilí jakékoli sexuální, fyzické, psychické a ekonomické zneužívání; zdůrazňuje, že násilí založené na příslušnosti k pohlaví si v EU každoročně vyžádá mnoho životů; vyzývá proto k přijetí přiměřených opatření, aby bylo k násilí páchanému na základě pohlaví přistupováno spíše jako k problematice veřejné bezpečnosti a porušování základních práv spíše než jako k soukromé domácí záležitosti, a to tak, že bude zajištěn mimo jiné přístup k různým formám prevence, právní ochrany a pomoci, a to rovněž pokud jde o stalking;

40. vyjadřuje uspokojení nad nedávným přijetím směrnice o evropském ochranném příkazu, jejímž cílem je mimo jiné chránit oběti násilí páchaného na základě pohlaví, a vybízí členské státy, aby tuto směrnici co nejdříve provedly do vnitrostátního práva s cílem umožnit náležité fungování evropského ochranného příkazu;

41. poukazuje v této souvislosti na soubor opatření EU na ochranu obětí; vyzývá členské státy, aby do tohoto souboru zahrnuly zvláštní opatření a zdroje proti veškerým formám násilí páchaného na ženách, včetně domácího násilí, sexuálního násilí, sexuálního obtěžování, tzv. vražd ze cti, mrzačení ženských genitálií, nuceného manželství a dalších forem násilí a porušování práv jednotlivce;

42. žádá členské státy, aby zavedly rehabilitační a psychologické programy pro pachatele fyzického zneužívání, což by omezilo jeho výskyt; dále upozorňuje na nárůst agresivního chování mezi dívkami;

43. vyzývá Komisi, aby provedla svůj závazek začlenit rovnosti žen a mužů do Společného evropského azylového systému;

44. zdůrazňuje, že je potřeba, aby členské státy a regionální a místní orgány přijaly prostřednictvím nástrojů, jako je ESF nebo program PROGRESS, opatření s cílem pomoci v návratu na trh práce ženám, které byly oběťmi násilí z důvodu pohlaví;

45. zdůrazňuje, že hospodářská zranitelnost je jednou z hlavních příčin domácího násilí, byť není příčinou jedinou; podotýká, že sociální a hospodářská autonomie jsou důležitými předpoklady boje proti násilí;

46. vyzývá Komisi a členské státy, aby uznaly hledisko rovnosti pohlaví v otázce zdraví jako zásadní součást zdravotních politik EU a aby zintenzívnily své úsilí, pokud jde o přijetí strategie kombinující zohledňování rovnosti žen a mužů a rovnosti na základě věku, zvláštních opatření souvisejících s otázkou rovnosti žen a mužů a vnitrostátních zdravotních politik;

47. znovu opakuje svůj postoj k právům na pohlavní a reprodukční zdraví, jak uvedl ve svém usnesení ze dne 1. února 2010 a 8. února 2011 o rovnosti mezi ženami a muži v Evropské unii – 2009 a 2010; vyjadřuje v tomto ohledu znepokojení nad skutečností, že v některých členských státech došlo v poslední době ke škrtům v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, a zejména s ohledem na ochranu při těhotenství a v mateřství a bezpečné a legální přerušení těhotenství; trvá na tom, že ženy musí mít kontrolu nad svými sexuálními a reprodukčními právy a musí mít přístup k finančně dostupné kvalitní antikoncepci;

48  vyjadřuje znepokojení nad rostoucím počtem onemocnění HIV/AIDS a jiných pohlavně přenosných nemocí, zejména mezi ženami; poukazuje na to, že 45 % osob, které se nově nakazily virem HIV, jsou mladé ženy a dívky ve věku 15 a 24 let; naléhavě proto žádá Komisi, aby v rámci své strategie pro boj proti HIV/AIDS věnovala zvýšenou pozornost prevenci a aby prostřednictvím zahrnutí sexuální výchovy a prostřednictvím volného přístupu ke kondomům a k testům na HIV zvýšila všeobecné povědomí o nebezpečí pohlavně přenosných nemocí a snížila počet nově nakažených osob;

49. vyzývá, aby byla na evropské úrovni i na úrovni členských států zahájena diskuze o tom, jak bojovat proti stereotypům s ohledem na úlohu žen a mužů zdůrazňuje v tomto ohledu, že je důležité prosazovat prezentaci ženského obrazu, který bude respektovat důstojnost žen, bojovat proti přetrvávajícím genderovým stereotypům, zejména převažujícímu výskytu ponižujícího zobrazování žen, přičemž musí být zachována svoboda projevu a svoboda tisku;

50. vyzývá EU a její členské státy, aby jako součást požadavku na zohledňování rovnosti žen a mužů zahrnuly do všech svých politiky zvláštní zaměření na ženy se specifickými potřebami;

51. žádá členské státy a Komisi, aby věnovaly zvláštní pozornost zranitelným skupinám žen: zdravotně postižené ženy, ženy v pokročilém věku, ženy s nedostatečnou nebo žádnou odbornou přípravou, ženy pečující o závislé osoby, přistěhovalkyně a ženy náležející k menšinám představují zvláštní skupiny, pro něž musí být přijata opatření přizpůsobená jejich podmínkám;

52. vyzývá vnitrostátní, regionální a místní orgány pověřené zajišťováním rovnosti, aby uplatňovaly integrované přístupy s cílem zlepšit svou reakci na případy vícenásobné diskriminace a jejich projednávání; zdůrazňuje mimo jiné, že tyto orgány by měly nabídnout programy odborné přípravy pro soudce, právníky a zaměstnance s cílem naučit je rozpoznávat vícenásobnou diskriminaci, předcházet jí a reagovat na ni;

Rovnost žen a mužů mimo Unii

53. žádá, aby vnější politika EU přikládala prvořadý význam lidským právům žen a schopnosti tato práva účinně využívat; žádá rovněž o provedení směrnice 2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí;

54. vyjadřuje znepokojení na skutečností, že ačkoli vítá skutečnost, že země jižního Středomoří směřují k větší demokracii a svobodě, práva žen mohou být po událostech arabského jara ve skutečnosti oslabena; žádá Komisi, aby vypracovala zvláštní opatření na podporu rovnosti žen a mužů v těchto zemích;

55. vyjadřuje politování nad skutečností, že znásilnění je dosud v některých oblastech světa používáno jako válečná zbraň; žádá Evropskou unii, aby prostřednictvím Evropské služby pro vnější činnost začlenila tento jev jakožto prioritu do své politické agendy;

56. poznamenává, že počet světové populace letos dosáhl 7 miliard; vyjadřuje přesvědčení, že plánování rodiny by mělo být bodem prvořadého významu politické agendy;

57. vyjadřuje znepokojení nad pomalých pokrokem v dosahování rozvojových cílů tisíciletí, zejména pak pátého rozvojového cíle: zlepšit zdravotní stav matek, a nad skutečností, že pokrok směrem ke snížení míry úmrtnosti matek o tři čtvrtiny je velmi mizivý a že cíl dosáhnout do roku 2015 všeobecného přístupu k reprodukčnímu zdraví je téměř nedosažitelný; poznamenává, že denně umírá asi 1000 žen na komplikace v těhotenství, kterým se dalo předejít, či na komplikace spojené s porodem;

58. naléhavě žádá vedoucí představitele politické moci a náboženství, aby plně podporovali pátý rozvojový cíl a moderní služby v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví;

59. vyzývá členské státy, aby pátému rozvojovému cíli poskytly politickou a finanční podporu a aby zvýšily úsilí o dosažení pátého rozvojového cíle i navzdory stávajícímu období hospodářského poklesu;

60. vítá nedávné rozhodnutí OSN stanovit 11. říjen Dnem dívek, což je účinný způsob, jak upozornit na zvláštní potřeby a práva dívek a jak podpořit významnější opatření a investice s cílem umožnit dívkám realizaci jejich plného potenciálu v souladu s mezinárodními normami a závazky v oblasti lidských práv, včetně rozvojových cílu tisíciletí;

61. připomíná Komisi a členským státům jejich závazek k provedení rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 o ženách, míru a bezpečnosti, a naléhavě žádá, aby bylo poskytování humanitární pomoci EU učiněno skutečně nezávislým na omezení humanitární pomoci, o němž rozhodly USA, zejména prostřednictvím zajištění přístupu žen a dívek, jež byly oběťmi znásilnění v ozbrojeném konfliktu, k potratu;

Správa

62. vyzývá, aby příští zasedání Rady znovu posoudilo zásadu rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci s cílem jejího přijetí během dánského předsednictví;

63. žádá Komisi, aby se držela usnesení Evropského parlamentu o Stockholmském akčním plánu;

64. vyzývá Komisi, aby zohlednila dopady případu Test Achats v budoucích právních předpisech s cílem zlepšit právní jistotu, zejména a naléhavě ve vztahu ke směrnici Rady č. 2004/113/EC ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování;

65. vyzývá Radu, aby v rámci pokračujících jednání o víceletém finančním rámci EU pro období 2014-2020 uplatňovala v rámci rozpočtového procesu EU rozpočty zohledňující rovnost žen a mužů a aby zajistila předvídatelnost a nesnižování úrovně financování ze strany EU pro činnosti související s právy žen a rovností žen a mužů, včetně boje proti násilí páchanému na ženách, a to jak pokud jde o vnitřní, tak pokud jde o vnější politiky;

66. vyjadřuje politování nad nedostatečným pokrokem členských států v oblasti plánů na modernizaci právních předpisů upravujících mateřskou a otcovskou dovolenou a žádá, aby s budoucím dánským předsednictvím EU bylo dosaženo vyvážené dohody, která by byla přijata v první polovině roku 2012 s cílem reagovat na potřeby evropských rodin a evropského hospodářství; vyzývá Komisi, aby předložila návrhy týkající se pracovního volna z důvodu péče o starší či nemocné členy rodiny;

67. vyzývá Komisi, aby předložila podrobné oznámení o situaci jednočlenných domácností v EU spolu s politickými návrhy na dosažení rovného zacházení v oblasti zdanění, sociálního zabezpečení, příspěvků na bydlení, zdravotní péče, pojištění a důchodů, a to na základě zásady politické neutrality, pokud jde o složení domácnosti;

68. vyzývá Komisi a členské státy, aby shromažďovaly, analyzovaly a zveřejňovaly spolehlivé údaje rozlišené podle pohlaví a kvalitativní ukazatele s ohledem na pohlaví s cílem umožnit náležité posouzení a aktualizaci strategie Komise pro rovné postavení žen a mužů (2010-2015) a sledování průřezové povahy rovnosti žen a mužů ve všech politikách;

69. znovu opakuje svoji výzvu Komisi, aby předložila plán rovnosti pro lesbičky, homosexuály, bisexuály a transsexuály podobný tomu, jenž se zabývá dosažením rovnosti žen a mužů;

70. vyjadřuje hluboké znepokojení nad zprávami sdělovacích prostředků, které informují o obětech obchodování s lidmi, s nimiž se zachází jako se zločinci, než aby jim byla poskytnuta pomoc, vyzývá Komisi, aby prošetřila zacházení s oběťmi obchodování s lidmi a prostituce v jednotlivých členských státech;

71. vyzývá, aby byla pozornost věnována stavu institucionálních mechanismů zahrnujících rovnost žen a mužů v členských státech, aby hospodářský pokles, pokračující reformy a další restrukturalizace neměly zvlášť negativní dopad na tyto mechanismy, bez nichž by horizontální priority rovnosti žen a mužů byly z důvodu specifičnosti jejího řízení jen těžko účinné;

72. poukazuje na to, že je nezbytné zlepšit systémy spolupráce a účasti organizací žen a občanské společnosti obecně na postupech začleňování aspektu rovného postavení žen a mužů;

73. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropská unie je důležitým hráčem v boji proti diskriminaci v souvislosti s rovností žen a mužů. Rovnosti žen a mužů ovšem navzdory maximálnímu úsilí dosud nebylo ani zdaleka dosaženo. Právní předpisy se mohly změnit, nicméně tradiční genderové úlohy, genderové stereotypy a tabu jsou důležitými překážkami, jež brání zásadní změně.

Stejná ekonomická nezávislost a rovnost v rozhodování

Klíčem k dosažení rovnosti žen a mužů je ekonomická nezávislost mužů a žen. Hrozí, že současná hospodářská krize nás posune o pár let zpět, přičemž v konečném důsledku může hůře postihnout ženy než muže. Politický program proto musí klást prvořadý význam úsilí o zlepšení účasti na trhu práce a přístupu k vedoucím funkcím, například ve správních radách podniků.

Rovnost žen a mužů mimo Unii

Rozdíl v postavení žen a mužů je v některých zemích mimo Evropu často dramatický. Ženy mají méně práv nebo dokonce nemají žádná práva. EU a členské státy se musí mnohem více vynasnažit, aby situaci těchto žen zlepšily, přičemž by měly začít u opatření v oblasti zdravotní péče. Nezbytné jsou nejen dostatečné finanční prostředky, ale i radikální změna mentality a tradic.

Evropská unie a členské státy vypracovaly širokou škálu politik na podporu rodin s dětmi, například platformu „aliance pro rodiny“. Založení rodiny je základním právem a příslušné politiky musí zajistit, aby lidé mohli zakládat rodiny v dobrých podmínkách. Výlučný důraz na rodiny s dětmi ovšem neodráží měnící se demografickou situaci. Tři z deseti domácností jsou dnes jednočlenné. Jsou často znevýhodňovány, a to absolutně i relativně. Tuto nerovnováhu je třeba odstranit.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

27.2.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

16

7

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Regina Bastos, Edit Bauer, Andrea Češková, Edite Estrela, Iratxe García Pérez, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicole Kiil-Nielsen, Silvana Koch-Mehrin, Constance Le Grip, Astrid Lulling, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, Raül Romeva i Rueda, Joanna Senyszyn, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Angelika Werthmann, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Inês Cristina Zuber

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Vilija Blinkevičiūtė, Christa Klaß, Kartika Tamara Liotard, Gesine Meissner, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Antigoni Papadopoulou, Sirpa Pietikäinen