Pranešimas - A7-0043/2012Pranešimas
A7-0043/2012

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką

5.3.2012 - (COM(2010)0794 – C7‑0005/2011 – 2010/0380(COD)) - ***I

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Pranešėjas: Milan Cabrnoch


Procedūra : 2010/0380(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0043/2012

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką

(COM(2010)0794 – C7‑0005/2011 – 2010/0380(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2010) 0794),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 48 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0005/2011),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A7-0043/2012),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

4 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

Išbraukta.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) Dėl aplinkybių, kuriomis vykdoma profesinė veikla, įvairovės ir raidos, reikia atsižvelgti į itin judžių darbuotojų padėtį. Atsirado naujų darbuotojų pasiūlos struktūrų, tarp jų ir oro transporto sektoriuje. Įgulos nariams taikyti teisės aktus pagal valstybę narę, kurioje yra jį įdarbinusios įmonės ar darbdavio registruota buveinė arba veiklos vieta, galima, tik jei jie pakankamai glaudžiai susiję su registruota buveine arba veiklos vieta. Kalbant apie įgulos narius tinkama būtų vartoti „pagrindinės buvimo vietos“ sąvoką, patikslinančią taikant Reglamentą (EB) Nr. 883/2004 vartojamą „registruotos buveinės arba veiklos vietos“ sąvoką.

 

(5) 1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3922/91 dėl techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos suderinimo civilinės aviacijos srityje1 III priede apibrėžiama sąvoka „orlaivio įgulos narių pagrindinė buvimo vieta“ pagal Sąjungos teisę. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas šiai asmenų grupei taikyti Reglamento (EEB) Nr.  883/2004 II antraštinę dalį, yra pagrįsta nustatyti specialią taisyklę, pagal kurią sąvoka „pagrindinė buvimo vieta“ būtų vartojama kaip kriterijus nustatant orlaivio įgulos nariams taikytinus teisės aktus. Kita vertus, orlaivio įgulos nariams taikytina teisė turėtų likti stabili, ir ji neturėtų dažnai keistis dėl to, kad dėl pramonės darbo modelių ar sezoninių poreikių taikomas pagrindinės buvimo vietos principas.

 

_________________

 

1 OL L 373, 1991 12 31, p. 4.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Reglamento (EB) Nr. 883/2004 65 straipsnio 5 dalis turėtų būti pakeista, siekiant užtikrinti, kad savarankiškai dirbantys asmenys gautų išmokas pagal kompetentingos valstybės narės teisės aktus, siekiant sudaryti jiems geriausias galimybes vėl integruotis į darbo rinką valstybėje narėje, kurioje jie gyvena ir į kurią sugrįžo.

(6) Į Reglamentą (EB) Nr. 883/2004 turėtų būti įtrauktas naujas 65a straipsnis, siekiant užtikrinti, kad visiškai netekęs darbo savarankiškai dirbantis pasienio darbuotojas gautų išmokas, jei jis mokėjo draudimo įmokas kaip savarankiškai dirbantis asmuo arba savarankiškai dirbo laikotarpiais, kurie pripažįstami bedarbio pašalpų skyrimo tikslais kompetentingoje valstybėje narėje, ir jei valstybėje narėje, kurioje jis nuolat gyvena, nėra bedarbio pašalpų sistemos, taikomos savarankiškai dirbantiems asmenims.

 

Tokią naują nuostatą reikėtų dar kartą apsvarstyti atsižvelgiant į dvejų metų įgyvendinimo patirtį ir prireikus patikslinti.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio -1 punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

18 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1. Po 18a konstatuojamosios dalies įterpiama ši konstatuojamoji dalis:

 

„18b. 1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3922/91  dėl techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos suderinimo civilinės aviacijos srityje1 III priede nurodyta, kad orlaivio įgulos narių pagrindine buvimo vieta laikoma įgulos nariui operatoriaus paskirta vieta, iš kurios šis įgulos narys įprastai pradeda ir kurioje baigia darbo laiką arba darbo laikų seką, bei kurioje esant įprastoms sąlygoms operatorius nėra atsakingas už atitinkamo įgulos nario apgyvendinimą. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas šiai asmenų grupei taikyti II antraštinę dalį, yra pagrįsta sąvoką „pagrindinė buvimo vieta“ vartoti kaip kriterijų nustatant orlaivio įgulos nariams taikytinus teisės aktus. Kita vertus, orlaivio įgulos nariams taikytina teisė turėtų likti stabili, ir ji neturėtų dažnai keistis dėl to, kad dėl pramonės darbo modelių ar sezoninių poreikių taikomas pagrindinės buvimo vietos principas.

 

_____________

 

1 OL L 373, 1991 12 31, p. 4.“

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

9 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. 9 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

1. 9 straipsnio 1 dalis keičiama taip:

„1. Valstybės narės raštu praneša Europos Komisijai apie 1 straipsnio l punkte nurodytus pranešimus, 3 straipsnyje nurodytus teisės aktus ir sistemas, pagal 8 straipsnio 2 dalies reikalavimus sudarytas konvencijas ir 58 straipsnyje nurodytas minimalias išmokas, taip pat apie jų vėlesnius esminius pakeitimus.“

„1. Valstybės narės raštu praneša Europos Komisijai apie 1 straipsnio l punkte nurodytus pranešimus, 3 straipsnyje nurodytus teisės aktus ir sistemas, pagal 8 straipsnio 2 dalies reikalavimus sudarytas konvencijas, 58 straipsnyje nurodytas minimalias išmokas ir 65a straipsnio 1 dalyje nurodytą draudimo sistemos nebuvimą, taip pat apie vėlesnius esminius pakeitimus. Tokiuose pranešimuose nurodoma […] diena, nuo kurios šis reglamentas pradedamas taikyti valstybių narių pranešimuose nurodytoms sistemoms.“

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. 11 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

„4a. Įgulos nario, teikiančio oro keleivių gabenimo ir transporto paslaugas, veikla laikoma vykdoma toje valstybėje narėje, kurioje nustatyta jo pagrindinė buvimo vieta, kaip apibrėžta Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3922/91 dėl techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos suderinimo civilinės aviacijos srityje1 III priede.

 

_________________________

 

1 OL L 373, 1991 12 31, p. 4.“

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

13 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i) valstybės narės, kurioje yra įmonės arba darbdavio registruota buveinė arba veiklos vieta, jei jis dirba vienai įmonei arba darbdaviui, teisės aktai, arba

i) valstybės narės, kurioje yra įmonės arba darbdavio registruota buveinė arba veiklos vieta, teisės aktai, jei jis dirba vienoje įmonėje arba vienam darbdaviui arba jei jis dirba dviejose ar daugiau įmonių arba dviem darbdaviams ar daugiau darbdavių, kurių registruota buveinė arba veiklos vieta yra tik vienoje valstybėje narėje; arba

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

13 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii) valstybės narės, kurioje yra įmonės arba darbdavio registruota buveinė arba veiklos vieta, bet ne valstybės narės, kurioje jis gyvena, teisės aktai, jei jis dirba dviejose ar daugiau įmonių arba dviems ar daugiau darbdavių ir bent vienos iš šių įmonių registruota buveinė arba veiklos vieta yra tik vienoje valstybėje narėje, bet ne valstybėje narėje, kurioje jis gyvena, arba

ii) valstybės narės, kurioje yra įmonės arba darbdavio registruota buveinė arba veiklos vieta, bet ne valstybės narės, kurioje jis gyvena, teisės aktai, jei jis dirba dviejose ar daugiau įmonių arba dviem ar daugiau darbdavių, kurių registruotos buveinės arba veiklos vietos yra dviejose valstybėse narėse, kurių viena yra valstybė narė, kurioje jis gyvena; arba

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

13 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii) valstybės narės, kurioje jis gyvena, teisės aktai, jei jis dirba dviejose ar daugiau įmonių arba dviems ar daugiau darbdavių, kurių registruota buveinė arba veiklos vieta yra skirtingose valstybėse narėse ir ne valstybėje narėje, kurioje jis gyvena.“

iii) valstybės narės, kurioje jis gyvena, teisės aktai, jei jis dirba dviejose ar daugiau įmonių arba dviem ar daugiau darbdavių, ir bent dvejų iš jų registruota buveinė arba veiklos vieta yra skirtingose valstybėse narėse ir ne valstybėje narėje, kurioje jis gyvena.“

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 5 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

36 straipsnio 2 a dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2a. Kompetentinga įstaiga negali atsisakyti suteikti 20 straipsnio 1 dalyje numatytą leidimą apdraustam asmeniui, patyrusiam nelaimingą atsitikimą darbe arba susirgusiam profesine liga, turinčiam teisę į tos įstaigos mokamas išmokas, jeigu atitinkamam asmeniui jo gyvenamojoje valstybėje narėje per medicinos požiūriu pateisinamą laiką negali būti suteiktas gydymas, reikalingas atsižvelgiant į dabartinę jo sveikatos būklę ir galimą ligos eigą.“

2a. Kompetentinga įstaiga negali atsisakyti suteikti 20 straipsnio 1 dalyje numatytą leidimą asmeniui, patyrusiam nelaimingą atsitikimą darbe arba susirgusiam profesine liga, turinčiam teisę į tos įstaigos mokamas išmokas, jeigu atitinkamam asmeniui jo gyvenamojoje valstybėje narėje per medicinos požiūriu pateisinamą laiką negali būti suteiktas gydymas, reikalingas atsižvelgiant į dabartinę jo sveikatos būklę ir galimą ligos eigą.“

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 5 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

63 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a. 63 straipsnis pakeičiamas taip:

 

„Šio skyriaus tikslais 7 straipsnis taikomas tik 64, 65 ir 65a straipsniuose nurodytais atvejais ir tik pagal tuose straipsniuose nustatytus apribojimus.“

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

65 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. 65 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

Išbraukta.

„5.(a) 2 dalies pirmame ir antrame sakiniuose nurodytas bedarbis išmokas gauna pagal gyvenamosios valstybės narės teisės aktus, tartum tie teisės aktai būtų jam galioję paskiausio darbo pagal darbo sutartį arba paskiausio savarankiško darbo metu, nebent b punkte nurodyta kitaip. Šias išmokas moka gyvenamosios vietos įstaiga.

 

(b) Jeigu gyvenamosios valstybės narės teisės aktuose nenumatytas savarankiškai dirbančių asmenų draudimas nuo nedarbo, 2 dalies pirmame ir antrame sakiniuose nurodytas bedarbis, kuris valstybėje narėje, kurioje dirbo paskiausią darbą, buvo apdraustas nuo nedarbo kaip savarankiškai dirbantis asmuo, gauna išmokas pagal pastarosios valstybės narės teisės aktus.

 

(c) Tačiau darbuotojas, išskyrus pasienio darbuotoją, kuris gavo išmokas iš tos valstybės narės, kurios teisės aktai jam buvo taikomi paskutiniuoju metu, kompetentingos įstaigos lėšų, grįžęs į gyvenamąją valstybę narę, pirmiausiai išmokas gauna pagal 64 straipsnio nuostatas. Išmokų mokėjimas pagal a punkto nuostatas sustabdomas tam laikotarpiui, už kurį jis gavo išmokas pagal teisės aktus, kurie jam buvo taikomi paskutiniuoju metu.“

 

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 6 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

65 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Po 65 straipsnio įterpiamas šis straipsnis:

 

„65a straipsnis

 

Specialios nuostatos, taikomos savarankiškai dirbantiems pasienio darbuotojams, visiškai netekusiems darbo, jei valstybėje narėje, kurioje jie nuolat gyvena, nėra bedarbio pašalpų sistemos, taikomos savarankiškai dirbantiems asmenims.

 

1. Nukrypstant nuo 65 straipsnio visiškai netekęs darbo pasienio darbuotojas, kuris visai neseniai mokėjo draudimo įmokas kaip savarankiškai dirbantis asmuo arba savarankiškai dirbo laikotarpiais, kurie pripažįstami bedarbio pašalpų skyrimo tikslais, ir kai valstybė narė, kurioje jis gyvena, pateikė pranešimą, kad tos valstybės narės socialinio draudimo sistemoje bedarbio pašalpos neskiriamos jokioms savarankiškai dirbančių asmenų kategorijoms, jis turi užsiregistruoti tos valstybės narės, kurioje paskutinį kartą vykdė savarankišką veiklą, įdarbinimo tarnybose, yra jų žinioje ir turi nuolat laikytis šios valstybės narės nustatytų taisyklių, kai kreipiasi dėl išmokų. Visiškai netekęs darbo asmuo gali papildomai būti valstybės narės, kurioje jis nuolat gyvena, įdarbinimo tarnybų žinioje.

 

2. 1 dalyje nurodytam bedarbiui išmokas skiria valstybė narė, kurios teisės aktai jam paskutinį kartą buvo taikomi, pagal savo teisės aktus.

 

3. Jeigu 1 dalyje nurodytas asmuo nepageidauja būti ar likti valstybės narės, kurioje jis paskutinį kartą vykdė veiklą, įdarbinimo tarnybų žinioje po to, kai jis jose užsiregistruoja, ir pageidauja ieškoti darbo valstybėje narėje, kurioje jis gyvena, 64 straipsnio nuostatos taikomos mutatis mutandis, išskyrus 64 straipsnio 1 dalies a punktą. Kompetentinga įstaiga gali pratęsti 64 straipsnio 1 dalies c punkto pirmame sakinyje nurodytą laikotarpį iki laikotarpio, kuriuo turima teisė į išmokas, pabaigos.“

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

71 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„2. Administracinės komisijos taisyklės parengiamos bendru jos narių sutarimu.

„2. Administracinė komisija sprendžia kvalifikuota balsų dauguma, kaip apibrėžta Sutartyse, išskyrus atvejus, kai priimamos savos taisyklės, kurios parengiamos jos narių tarpusavio susitarimu.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

71 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Visais kitais atvejais Administracinė komisija sprendžia kvalifikuota balsų dauguma, kaip numatyta Sutartyse.

Išbraukta.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 7 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

87 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Įterpiamas šis straipsnis:

 

„87a straipsnis

 

Pereinamojo laikotarpio nuostata dėl Reglamento (EB) Nr. 2012/xx taikymo.

 

1. Jei dėl Reglamento (EB) Nr. 2012/xx asmeniui galioja valstybės narės teisės aktai, kurie nėra pagal Reglamento (EB) Nr. 883/2004 II antraštinę dalį nustatyti teisės aktai, taikomi iki ... *, tie teisės aktai toliau galioja tol, kol pasikeičia atitinkama situacija ir bet kuriuo atveju ne ilgiau kaip 10 metų nuo ...**, išskyrus atvejus, kai suinteresuotas asmuo pateikia prašymą, kad jam būtų taikomi pagal šį reglamentą, pakeistą Reglamentu (ES) Nr. 2012/xx, taikytini teisės aktai. Prašymas per tris mėnesius nuo...*** pateikiamas valstybės narės, kurioje jis nuolat gyvena, paskirtai institucijai, jeigu susijusiam asmeniui galioja pagal šį reglamentą, pakeistą Reglamentu (ES) Nr. 2012/xx, taikytini teisės aktai. Jei prašymas pateikiamas praėjus nurodytam terminui, taikytini teisės aktai pakeičiami pirmą kito mėnesio dieną.

 

2. Ne vėliau kaip antrais kalendoriniais metais po ...**** Administracinė komisija įvertina, kaip įgyvendinamos 65a straipsnyje išdėstytos nuostatos, ir pateikia jų taikymo ataskaitą. Šios ataskaitos pagrindu atitinkamais atvejais Europos Komisija gali pateikti pasiūlymų iš dalies keisti šias nuostatas.

 

__________________

 

* OL prašome įrašyti Reglamento (ES) Nr. xxx/2012 įsigaliojimo datą.

 

** OL prašome įrašyti Reglamento (ES) Nr. xxx/2012 įsigaliojimo datą.

 

*** OL prašome įrašyti Reglamento (ES) Nr. xxx/2012 įsigaliojimo datą.

 

**** OL prašome įrašyti Reglamento (ES) Nr. xxx/2012 įsigaliojimo datą.“

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

6 straipsnio 1 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„c) kitais atvejais valstybės narės, kuriai buvo pirmiausia pateiktas prašymas dėl jos teisės aktų taikymo, teisės aktai, jei asmuo užsiima vienos ar kelių rūšių profesine veikla dviejose ar daugiau valstybių narių.“

„c) visais kitais atvejais valstybės narės, kuriai buvo pirmiausia pateiktas prašymas dėl jos teisės aktų taikymo, teisės aktai, jei asmuo užsiima vienos ar kelių rūšių profesine veikla dviejose ar daugiau valstybių narių.“

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

14 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Taikant pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalį, asmuo, kuris „paprastai dirba pagal darbo sutartį dviejose ar daugiau valstybių narių“ visų pirma reiškia asmenį, kuris tuo pačiu metu arba pakaitomis tai pačiai įmonei ar darbdaviui arba skirtingoms įmonėms ar darbdaviams vykdo vienos ar kelių rūšių atskirą veiklą dviejose ar daugiau valstybių narių, išskyrus nežymią veiklą.

5. Taikant pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalį, asmuo, kuris „paprastai dirba pagal darbo sutartį dviejose ar daugiau valstybių narių“ visų pirma reiškia asmenį, kuris tuo pačiu metu arba pakaitomis tai pačiai įmonei ar darbdaviui arba skirtingoms įmonėms ar darbdaviams vykdo vienos ar kelių rūšių atskirą veiklą dviejose ar daugiau valstybių narių.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

14 straipsnio 5 a dalies antra pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Įgulos narių, teikiančių oro keleivių pervežimo ir transporto paslaugas, atveju „registruota buveinė arba veiklos vieta“, apibrėžta pagrindinio reglamento II antraštinėje dalyje, nurodo „pagrindinę buvimo vietą“, apibrėžtą Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3922/91 dėl techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos suderinimo civilinės aviacijos srityje.“

Taikant pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalį, pagal darbo sutartį dirbantiems orlaivio įgulos nariams, paprastai teikiantiems keleivių ar krovinių gabenimo oro transportu paslaugas dviejose arba daugiau valstybių narių, taikomi valstybės narės, kurioje yra pagrindinė buvimo vieta, kaip apibrėžta Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3922/91 III priede, teisės aktai.“

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

14 straipsnio 5 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a) 14 straipsnis papildomas 5b dalimi:

 

„5b. Siekiant nustatyti taikytinus teisės aktus pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnį, neatsižvelgiama į nedidelės apimties veiklą. Įgyvendinimo reglamento 16 straipsnis šiais atvejais taikomas mutatis mutandis.“

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 5 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

55 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a. 55 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

 

1. Norėdamas, kad jam būtų taikomas pagrindinio reglamento 64 ar 65a straipsnis, į kitą valstybę narę norintis vykti bedarbis prieš išvykdamas apie tai praneša kompetentingai įstaigai ir paprašo jos išduoti dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad jis ir toliau turi teisę gauti išmokas pagrindinio reglamento 64 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytomis sąlygomis.“

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

55 straipsnio 7 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Šio straipsnio 1–6 dalys, išskyrus 1 dalies c punktą, pagrindinio reglamento 65 straipsnio 5 dalies b punkte nurodytiems asmenims taikomos mutatis mutandis.

7. 2–6 dalys taikomos mutatis mutandis pagrindinio reglamento 65a straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais“.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 6 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 987/2009

56 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7. 56 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

 

„Jeigu, remdamasis pagrindinio reglamento 65 straipsnio 2 dalimi arba 65a straipsnio 1 dalimi, bedarbis nutaria būti taip pat valstybės narės, kuri neskiria pašalpų, įdarbinimo tarnybų žinioje ir užsiregistruoja toje valstybėje narėje kaip ieškantis darbo, jis apie tai praneša valstybės narės, kuri skiria pašalpas, įstaigai ir įdarbinimo tarnyboms.

 

Valstybės narės, kuri neskiria išmokų, įdarbinimo tarnybų prašymu valstybės narės, kuri skiria išmokas, įdarbinimo tarnybos pateikia atitinkamą informaciją apie bedarbio registraciją ir darbo paiešką.“

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 2 punkto -a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

XI priedas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-a) Skirsnyje „VOKIETIJA“ 2 punktas pakeičiamas taip:

 

„2. Nepaisant šio reglamento 5 straipsnio a punkto ir Socialinio kodekso VI tomo (Sozialgesetzbuch VI ) 7 straipsnio, asmuo, kuris yra apdraustas privalomuoju draudimu kitoje valstybėje narėje arba gauna senatvės pensiją pagal kitos valstybės narės teisės aktus, Vokietijoje gali pasirinkti savanoriško draudimo sistemą.“

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

Priedo 2 punkto -aa papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

XI priedas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-aa) Skirsnio „PRANCŪZIJA“ 1 punktas išbraukiamas.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009, nustatančio Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką, keitimas iš dalies

Nuorodos

COM(2010)0794 – C7-0005/2011 – 2010/0380(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

20.12.2010

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

18.1.2011

 

 

 

Pranešėjas (-ai)

       Paskyrimo data

Milan Cabrnoch

20.1.2011

 

 

 

Svarstymas komitete

5.12.2011

25.1.2012

29.2.2012

 

Priėmimo data

1.3.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

42

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Georges Bach, Malika Benarab-Attou, Kinga Göncz, Silvana Koch-Mehrin, Jan Kozłowski, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu, Gabriele Zimmer

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Phil Bennion, Silvia-Adriana Ţicău

Pateikimo data

6.3.2012