JELENTÉS a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

5.3.2012 - (COM(2011)0730 – C7‑0447/2011 – 2011/0330(CNS)) - *

Gazdasági és Monetáris Bizottság
Előadó: David Casa


Eljárás : 2011/0330(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0044/2012
Előterjesztett szövegek :
A7-0044/2012
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2011)0730 – C7‑0447/2011 – 2011/0330(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0730),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7‑0447/2011),

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A7-0044/2012),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikkének (2) bekezdésével összhangban;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2a) Az adócsalás elleni küzdelem javítása érdekében az európai költségvetési unió létrehozásának a tagállamok közötti kiterjedt, gyors, hatékony, felhasználóbarát és lehetőség szerint automatikus információcserét kell magában foglalnia.

Indokolás

Az adózásról szóló valamennyi uniós jogszabály a mikro- és makrogazdasági célkitűzések egyidejű megvalósítására irányuló egyik fontos eszköznek tekintendő. Ezért e rendeletben egyértelmű hivatkozni kell a belső piacra és az európai költségvetési unióra.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A visszajelzés megfelelő eszköz a cserélt információk minőségének folyamatos fejlesztésére, ezért meg kell teremteni a visszajelzés kereteit.

(11) A visszajelzés megfelelő eszköz a cserélt információk minőségének folyamatos fejlesztésére, és a bürokratikus eljárások egyszerűsítésére, ezért meg kell teremteni a visszajelzés kereteit.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a) A rendelet értelmében feldolgozott személyes adatokat az alkalmazandó nemzeti és uniós jogszabályokkal összhangban nem szabad a szükségesnél hosszabb ideig megőrizni.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) E rendelet hatékony alkalmazása érdekében szükséges lehet korlátozni a 95/46/EK irányelvben foglalt egyes jogok és kötelezettségek alkalmazási körét, különös tekintettel az irányelv 10. cikkében, 11. cikkének (1) bekezdésében, 12. és 21. cikkében meghatározott jogokra, az irányelv 13. cikke (1) bekezdésének e) pontjában említett érdekek védelme céljából, tekintettel a tagállamok esetlegesen elmaradó bevételeire, valamint az e rendeletben szabályozott információknak a csalás elleni küzdelem hatékonyságában betöltött fontos szerepére. A tagállamok kötelesek az említett korlátozásokat azok szükséges és arányos mértékéig alkalmazni.

(19) E rendelet hatékony alkalmazása érdekében szükséges lehet korlátozni a 95/46/EK irányelvben foglalt egyes jogok és kötelezettségek alkalmazási körét, különös tekintettel az irányelv 10. cikkében, 11. cikkének (1) bekezdésében, 12. és 21. cikkében meghatározott jogokra, az irányelv 13. cikke (1) bekezdésének e) pontjában említett érdekek védelme céljából, tekintettel a tagállamok esetlegesen elmaradó bevételeire, valamint az e rendeletben szabályozott információknak a csalás elleni küzdelem hatékonyságában betöltött fontos szerepére. A tagállamok kötelesek az említett korlátozásokat azok szükséges és arányos mértékéig alkalmazni. Mivel a bizonyítékokat meg kell őrizni az adófizetést illető szabálytalanságok és csalások gyanújának felmerülése esetén, továbbá meg kell előzni a jövedéki jogszabályoknak való megfelelés pontos ellenőrzésének akadályozását, a személyes adatok e rendelettel összhangban megvalósuló cseréje során az információszolgáltatás, az adatokhoz való hozzáférés és az adatfeldolgozó tevékenységek nyilvánosságra hozatala tekintetében szükséges esetben lehetővé kell tenni az adatkezelő kötelezettségeinek és az érintettek jogainak korlátozását.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) E rendelet 8., 16., 19., 20., 21. és 34. cikke egységes végrehajtási feltételeinek biztosítása érdekében végrehajtási hatáskört kell a Bizottságra ruházni. Az említett hatáskört a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

(20) Az e rendelet végrehajtására vonatkozó egységes feltételek biztosítása, valamint a rendelet értelmében a tagállamok által kicserélhető főbb adatok kategóriáinak meghatározása érdekében végrehajtási hatáskört kell a Bizottságra ruházni. Az említett hatáskört a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20a) A bűncselekményekkel, büntetőítéletekkel vagy biztonsági intézkedésekkel kapcsolatos személyes adatok feldolgozása a 95/46/EK irányelv 8. cikke (5) bekezdésének vagy a 45/2001/EK rendelet 10. cikke (5) bekezdésének megfelelően történik.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22) Indokolt e rendelet alkalmazásának nyomon követése és értékelése. Ennek megfelelően rendelkezni kell arról, hogy a tagállamok statisztikai adatokat és egyéb információkat gyűjtsenek, valamint arról, hogy a Bizottság rendszeres jelentéseket készítsen.

(22) Indokolt e rendelet alkalmazásának nyomon követése és értékelése. Ennek megfelelően rendelkezni kell arról, hogy a tagállamok statisztikai adatokat és egyéb információkat gyűjtsenek, valamint arról, hogy a Bizottság rendszeres jelentéseket készítsen. A tagállamok által gyűjtött adatokat és a bizottsági jelentéseket évente be kell nyújtani, és a Parlament és a Tanács rendelkezésére kell bocsátani.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(25a) A Bizottságnak az EU közös transzferár-képzési fórumához hasonló új fórumot kellene kialakítania a héa és a jövedéki adók tekintetében, amelynek keretében a társaságok felvethetik a héával kapcsolatos vállalati problémákat és a tagállamok közötti vitákat.

Indokolás

A határokon átnyúló viták alternatív rendezésére hatékony és átlátható jogi eszközt kell kialakítani. A szokásos jogorvoslati lehetőségekkel összehasonlításban az alternatív vitarendezés gyorsabb és költséghatékonyabb megoldást kínál a vállalatok közötti, vagy a vállalatok és végfogyasztók közötti konfliktusok rendezésére.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett megkeresés tartalmazhat egyedi közigazgatási vizsgálat iránti indokolt megkeresést. Ha a megkeresett hatóság úgy dönt, hogy nincs szükség közigazgatási vizsgálatra, döntésének indokait haladéktalanul közli a megkereső hatósággal.

(3) Az (1) bekezdésben említett megkeresés tartalmazhat egyedi közigazgatási vizsgálat iránti indokolt megkeresést.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A megkeresett hatóság felkérheti a megkereső hatóságot, hogy készítsen jelentést a megkereső tagállam által a kapott információk alapján tett nyomonkövetési intézkedésekről. Ilyenkor a megkereső hatóság a kért jelentést a saját tagállamában alkalmazandó titoktartási és adatvédelmi szabályok sérelme nélkül a lehető legkorábbi időpontban megküldi, ha ez nem terheli aránytalan mértékben.

(5) A megkeresett hatóság felkérheti a megkereső hatóságot, hogy készítsen jelentést a megkereső tagállam által a kapott információk alapján tett nyomonkövetési intézkedésekről. Ilyenkor a megkereső hatóság a kért jelentést a saját tagállamában alkalmazandó titoktartási és adatvédelmi szabályok sérelme nélkül a lehető legkorábbi időpontban megküldi.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Ha a kölcsönös közigazgatási segítségnyújtási okmány használata nem célszerű, az üzenetek cseréje részben vagy egészben más úton is bonyolítható. Ilyen rendkívüli esetekben az üzenethez indokolást kell csatolni arról, hogy a kölcsönös közigazgatási segítségnyújtási okmány használata miért nem volt célszerű.

(4) Ha a kölcsönös közigazgatási segítségnyújtási okmány használata nem célszerű, az üzenetek cseréje részben vagy egészben más úton is bonyolítható. Ilyen rendkívüli esetekben – amennyiben a megkeresett hatóság ezt szükségesnek tartja – az üzenethez indokolást kell csatolni arról, hogy a kölcsönös közigazgatási segítségnyújtási okmány használata miért nem volt célszerű.

Indokolás

Ez a követelmény plusz terhet jelentene, ha másért nem, akkor a vele járó körülményes és időigényes levelezés miatt, emellett pedig tovább halasztaná az információcserét. Ezért ezt a követelményt nem volna kívánatos kötelezővé tenni: ehelyett a megkeresett hatóság számára lehetőséget kellene biztosítani arra, hogy felmérje, a dokumentumra szükség van-e az adott helyzetben.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A megkeresett hatóság csak akkor köteles kiadni az eredeti dokumentumokat, ha azok a megkereső hatóság céljának teljesítéséhez szükségesek, és a kiadás nem ellentétes a hatóság székhelye szerinti tagállam hatályos rendelkezéseivel.

(2) A megkeresett hatóság csak akkor köteles kiadni az eredeti dokumentumokat, ha azok a megkereső hatóság céljának teljesítéséhez szükségesek, és a kiadás nem ellentétes a megkeresett hatóság székhelye szerinti tagállam hatályos rendelkezéseivel.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A jövedéki jogszabályok helyes alkalmazásához szükséges információk cseréje céljából két vagy több, közös vagy egymást kiegészítő érdekű tagállam kockázatelemzés alapján megállapodhat abban, hogy saját területükön egyidejű ellenőrzésnek vetik alá egy vagy több gazdasági szereplő vagy egyéb személy jövedéki adózási helyzetét, feltéve, hogy az ilyen ellenőrzés várhatóan hatékonyabb, mintha csak egyetlen tagállamban kerülne sor ellenőrzésre.

(1) A jövedéki jogszabályok helyes alkalmazása céljából két vagy több tagállam kockázatelemzés alapján és adott esetben megállapodhat abban, hogy saját területükön egyidejű ellenőrzésnek vetik alá egy vagy több – az érintett tagállamok szempontjából közös vagy egymást kiegészítő érdekeltségekkel rendelkező – gazdasági szereplő vagy egyéb személy jövedéki adózási helyzetét, amennyiben az egyidejű ellenőrzés hatékonyabbnak tűnik, mint ha csak egyetlen tagállamban kerülne sor ellenőrzésre.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az (1) bekezdésben említett megállapodás létrejötte esetén a megállapodásban részes minden illetékes hatóság saját képviselőt jelöl ki, aki felelős az egyidejű ellenőrzési művelet felügyeletéért és összehangolásáért.

(4) Ahol az (1) bekezdésben említett megállapodás jön létre, a megállapodásban részes minden illetékes hatóság saját képviselőt jelöl ki, aki felelős az egyidejű ellenőrzési művelet felügyeletéért és összehangolásáért.

Indokolás

Az egyidejű ellenőrzéseknek nem pusztán opcionálisnak kell lenniük, hanem e rendelet által lehetővé tett természetes eljárásnak.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a 15. cikk (1) bekezdése szerint kicserélendő információk pontos kategóriái;

a) a 15. cikk (1) bekezdése szerint kicserélendő információk pontos kategóriái, átfogó információjegyzék elkészítése érdekében, melyet évente kétszer aktualizálnak az információcserére vonatkozó új igényekhez való hozzáigazítás céljából;

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E célból használhatják a számítógépes rendszert akkor, ha az az ilyen információk feldolgozására alkalmas.

E célból kívánatos a számítógépes rendszer használata akkor, ha az az ilyen információk feldolgozására alkalmas.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A másik hatósághoz az (1) bekezdés alapján információt továbbító hatóság felkérheti a másik hatóságot, hogy készítsen jelentést a megkereső tagállam által a kapott információk alapján tett nyomonkövetési intézkedésekről. Ilyenkor a másik hatóság a kért jelentést a saját tagállamában alkalmazandó titoktartási és adatvédelmi szabályok sérelme nélkül a lehető legkorábbi időpontban megküldi, ha ez nem jelent számára aránytalan adminisztratív terhet.

(2) A másik hatósághoz az (1) bekezdés alapján információt továbbító hatóság felkérheti a másik hatóságot, hogy készítsen jelentést a megkereső tagállam által a kapott információk alapján tett nyomonkövetési intézkedésekről. Amennyiben a hatóság egy szokatlan, ám gazdaságilag jelentős szabálytalanság felfedezését követően továbbította az információt, jelentést kér a nyomonkövetési intézkedésekről. Ilyenkor a másik hatóság a kért jelentést a saját tagállamában alkalmazandó titoktartási és adatvédelmi szabályok sérelme nélkül a lehető legkorábbi időpontban megküldi, ha ez nem jelent számára aránytalan adminisztratív terhet.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a gazdasági szereplő, illetve a telephely neve és címe;

b) a gazdasági szereplő, illetve a telephely neve és címe, vagy az (1) bekezdés a) pontjának ii. alpontjában említett bejegyzett címzettek esetén a bejegyzés szerinti tagállam illetékes hatóságai által jóváhagyott kézbesítési cím;

Indokolás

Egyértelműen meg kell fogalmazni, hogy bejegyzett címzett esetén a gazdasági szereplők engedélyének érvényességét ellenőrző európai portálon bejegyzett címnek ugyanannak kell lennie, ahová a címzett az adófelfüggesztési megállapodás értelmében az árukat kapja.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A segítségnyújtás iránti megkeresések, az értesítésre irányuló megkereséseket is beleértve, és az azokhoz csatolt dokumentumok a megkereső és a megkeresett hatóság között egyeztetett bármely nyelven készülhetnek. E megkereséseket csak akkor kell a megkeresett hatóság székhelye szerinti tagállam hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelveinek valamelyikén készült fordításban is csatolni, ha a megkeresett hatóság a fordítás szükségességét megindokolja.

A segítségnyújtás iránti megkeresések, az értesítésre irányuló megkereséseket is beleértve, és az azokhoz csatolt dokumentumok a megkereső és a megkeresett hatóság között egyeztetett bármely nyelven készülhetnek. E megkereséseket csak akkor kell a megkeresett hatóság székhelye szerinti tagállam hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelveinek valamelyikén készült fordításban is csatolni, ha a megkeresett hatóság a fordítás szükségességét ésszerűen megindokolja.

Indokolás

A tagállamoktól meg kell követelni az összes hivatalos nyelvre való fordítást. Az illetékes hatóságok számára ez aránytalan adminisztratív terhet jelent.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A segítségnyújtás iránti megkeresések, az értesítésre irányuló megkereséseket is beleértve, és az azokhoz csatolt dokumentumok a megkereső és a megkeresett hatóság között egyeztetett bármely nyelven készülhetnek. E megkereséseket csak akkor kell a megkeresett hatóság székhelye szerinti tagállam hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelveinek valamelyikén készült fordításban is csatolni, ha a megkeresett hatóság a fordítás szükségességét megindokolja.

A segítségnyújtás iránti megkeresések, az értesítésre irányuló megkereséseket is beleértve, és az azokhoz csatolt dokumentumok a megkereső és a megkeresett hatóság között előre egyeztetett bármely nyelven készülhetnek. E megkereséseket csak akkor kell a megkeresett hatóság székhelye szerinti tagállam hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelveinek valamelyikén készült fordításban is csatolni, ha a megkeresett hatóság a fordítás szükségességét megindokolja.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Egy tagállam illetékes hatósága megtagadhatja az információ továbbítását, ha a megkereső tagállam jogi okokból nem szolgáltathat hasonló jellegű információt.

törölve

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az információ átadása megtagadható, ha az üzleti, ipari vagy szakmai titok vagy üzleti folyamat nyilvánosságra kerüléséhez vezetne, vagy ha az információ nyilvánosságra kerülése sértené a közérdeket. A tagállamok azonban nem tagadhatják meg valamely gazdasági szereplőre vonatkozó információk átadását kizárólag azért, mert az információk bank, más pénzügyi intézmény, meghatalmazott vagy ügynökként, illetve vagyonkezelőként fellépő személy birtokában vannak, vagy mert jogi személy tulajdoni érdekeltségével kapcsolatosak.

(4) Az információ átadása megtagadható, ha az bizonyíthatóan üzleti, ipari vagy szakmai titok vagy üzleti folyamat nyilvánosságra kerüléséhez vezetne, vagy ha az információ nyilvánosságra kerülése sértené a közérdeket. A tagállamok azonban nem tagadhatják meg valamely gazdasági szereplőre vonatkozó információk átadását kizárólag azért, mert az információk bank, más pénzügyi intézmény, meghatalmazott vagy ügynökként, illetve vagyonkezelőként fellépő személy birtokában vannak, vagy mert jogi személy tulajdoni érdekeltségével kapcsolatosak.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A információt szolgáltató tagállam illetékes hatósága azonban engedélyezi annak más célokra történő felhasználását a megkereső hatóság tagállamában, ha a megkeresett hatóság tagállamának joga szerint az információt ott hasonló célokra fel lehet használni.

A információt szolgáltató tagállam illetékes hatósága azonban engedélyezheti annak más célokra történő felhasználását a megkereső hatóság tagállamában, ha a megkeresett hatóság tagállamának joga szerint az információt ott hasonló célokra fel lehet használni.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az információ e rendeletben említett mindennemű tárolására és tagállamok közötti cseréjére a 95/46/EK irányelvet végrehajtó nemzeti rendelkezések vonatkoznak.

A személyes adatok tagállamok közötti, e rendeletben említett feldolgozására a 95/46/EK irányelvet végrehajtó nemzeti rendelkezések vonatkoznak.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Feltéve, hogy az érintett harmadik ország jogi kötelezettséget vállalt arra, hogy segítséget nyújt a jövedéki jogszabályoknak feltehetően meg nem felelő ügyletek szabálytalanságára vonatkozó bizonyítékok gyűjtéséhez, az e rendelet alkalmazásában megszerzett információt – az információt szolgáltató illetékes hatóságok beleegyezésével, nemzeti jogukkal összhangban – az információ nyújtásával azonos célból, a 95/46/EK irányelv, különösen annak a személyes adatok harmadik országok részére történő átadására vonatkozó rendelkezései és az irányelvet végrehajtó nemzeti jogszabályok értelmében közölni lehet az érintett harmadik országgal.

(2) Feltéve, hogy az érintett harmadik ország jogi kötelezettséget vállalt arra, hogy segítséget nyújt a jövedéki jogszabályoknak feltehetően meg nem felelő ügyletek szabálytalanságára vonatkozó bizonyítékok gyűjtéséhez, az e rendelet alkalmazásában megszerzett információt – az információt szolgáltató illetékes hatóságok beleegyezésével, nemzeti jogukkal összhangban – az információ nyújtásával azonos célból, a 95/46/EK irányelv, beleértve annak a személyes adatok harmadik országok részére történő átadására vonatkozó rendelkezései és az irányelvet végrehajtó nemzeti jogszabályok értelmében a tagállam illetékes hatósága közölheti az érintett harmadik országgal.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság és a tagállamok megvizsgálják és értékelik e rendelet alkalmazását. E célból a Bizottság rendszeresen összefoglalja a tagállamok tapasztalatait annak érdekében, hogy az e rendelettel létrehozott rendszer működését javítsa.

(1) A Bizottság és a tagállamok megvizsgálják és értékelik e rendelet alkalmazását. E célból a Bizottság rendszeresen összehasonlítja és elemzi a tagállamok tapasztalatait annak érdekében, hogy az e rendelettel létrehozott rendszer működését javítsa.

Indokolás

A Bizottságnak egyértelmű és aktív szerepet kell játszania e rendelet alkalmazásának felügyeletében. Ennek nemcsak a tagállamok tapasztalatainak összefoglalásából, hanem azok európai nézőpontból történő mélyreható elemzéséből kell állnia.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A Bizottság 2012. december 31-ig jelentést nyújt be a Parlament és a Tanács részére a jövedéki adók területén elkövetett csalásokról, szükség esetén kiegészítve az e rendelet módosítására irányuló javaslatokkal.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Annak értékelése céljából, hogy a közigazgatási együttműködés e rendszere mennyire hatékony a jövedéki jogszabályok alkalmazásának érvényesítésében és a jövedéki adókat érintő adóelkerülés és csalás elleni küzdelemben, a tagállamok az első albekezdésben említettek mellett minden egyéb rendelkezésükre álló információt közölhetnek a Bizottsággal.

Annak értékelése céljából, hogy a közigazgatási együttműködés e rendszere mennyire hatékony a jövedéki jogszabályok alkalmazásának érvényesítésében és a jövedéki adókat érintő adóelkerülés és csalás elleni küzdelemben, a tagállamok az első albekezdésben említettek mellett minden egyéb rendelkezésükre álló információt közölnek a Bizottsággal.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendelet hatálybalépésétől kezdve és különösen a tagállamok által közölt információk alapján, e rendelet alkalmazásáról a Bizottság ötévente jelentést nyújt be az Európai Parlament és a Tanács részére.

E rendelet hatálybalépésétől kezdve és különösen a tagállamok által közölt információk alapján, e rendelet alkalmazásáról a Bizottság háromévente jelentést nyújt be az Európai Parlament és a Tanács részére.

Indokolás

A rendelet alkalmazásáról szóló jelentés ötévente történő benyújtása túl hosszú időszakot jelent, különösen az adóügy és a költségvetési unió területén zajló jelentős európai szintű reformok idején. Ezért a hatékonyabb hatásvizsgálat és szükség esetén a jogszabály kiigazítása érdekében rövidebb időszakot javasolunk.

ELJÁRÁS

Cím

A jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködés

Hivatkozások

COM(2011)0730 – C7-0447/2011 – 2011/0330(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

28.11.2011

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

30.11.2011

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

30.11.2011

IMCO

30.11.2011

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

INTA

8.12.2011

IMCO

24.1.2012

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

David Casa

29.11.2011

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

24.1.2012

28.2.2012

 

 

Az elfogadás dátuma

29.2.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

43

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Sampo Terho, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Elena Băsescu, Philippe De Backer, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Enrique Guerrero Salom, Thomas Händel, Danuta Jazłowiecka, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Sirpa Pietikäinen, Theodoros Skylakakis

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Benyújtás dátuma

5.3.2012