RAPORT referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor

5.3.2012 - (COM(2011)0730 – C7‑0447/2011 – 2011/0330(CNS)) - *

Comisia pentru afaceri economice și monetare
Raportor: David Casa


Procedură : 2011/0330(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0044/2012
Texte depuse :
A7-0044/2012
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor

(COM(2011)0730 – C7‑0447/2011 – 2011/0330(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2011)0730),

–   având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7-0447/2011),

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A7-0044/2012),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2a) Crearea unei uniuni fiscale europene ar trebui să includă un schimb de informații cuprinzător, rapid, eficient, accesibil și, în măsura posibilului, automat între statele membre, cu scopul de a lupta mai eficient împotriva evaziunii fiscale.

Justificare

Fiecare act legislativ al UE în domeniul fiscal ar trebui să fie considerat un instrument important pentru îndeplinirea simultană a obiectivelor în domeniul microeconomic și macroeconomic. Prin urmare, este important ca, în cadrul acestui regulament, să se facă o referire clară la piața internă, precum și la uniunea fiscală europeană.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) „Feedbackul” reprezintă un mijloc adecvat de garantare a îmbunătățirii continue a calității informațiilor schimbate. Prin urmare, trebuie instituit un cadru pentru furnizarea de „feedback”.

(11) „Feedbackul” reprezintă un mijloc adecvat de garantare a îmbunătățirii continue a calității informațiilor schimbate și de simplificare a procedurilor birocratice. Prin urmare, ar trebui instituit un cadru pentru furnizarea de „feedback”.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a) Datele cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prezentul regulament ar trebui păstrate doar pentru timpul strict necesar, respectându-se legislația națională și europeană aplicabilă.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) În scopul aplicării eficace a prezentului regulament, poate fi necesar să se limiteze sfera anumitor drepturi și obligații prevăzute în Directiva 95/46/CE, mai precis drepturile definite la articolul 10, la articolul 11 alineatul (1), la articolele 12 și 21, cu scopul de a proteja interesele menționate la articolul 13 alineatul (1) litera (e) din directiva respectivă, ținând seama de potențialele pierderi de venit pentru statele membre și de importanța crucială a informațiilor vizate de prezentul regulament pentru eficacitatea luptei împotriva fraudei. Statele membre trebuie să aibă obligația de a aplica astfel de limitări în măsura în care sunt necesare și proporționale.

(19) În scopul aplicării eficace a prezentului regulament, poate fi necesar să se limiteze sfera anumitor drepturi și obligații prevăzute în Directiva 95/46/CE, mai precis drepturile definite la articolul 10, la articolul 11 alineatul (1), la articolele 12 și 21, cu scopul de a proteja interesele menționate la articolul 13 alineatul (1) litera (e) din directiva respectivă, ținând seama de potențialele pierderi de venituri ale statelor membre și de importanța crucială a informațiilor vizate de prezentul regulament pentru eficacitatea luptei împotriva fraudei. Statele membre ar trebui să aibă obligația de a aplica astfel de limitări în măsura în care sunt necesare și proporționale. Întrucât este necesară conservarea dovezilor în cazurile suspectate de nereguli fiscale sau fraudă și întrucât trebuie evitată interferarea cu evaluarea corectă a respectării legislației din domeniul accizelor, ar trebui să fie posibilă, după caz, limitarea obligațiilor controlorului de date și a drepturilor persoanei în cauză cu privire la furnizarea de informații, accesul la date și facerea cunoscută a operațiilor de prelucrare în cadrul schimbului de date cu caracter personal în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) Pentru a asigura condiții unitare pentru punerea în aplicare a articolelor 8, 16, 19, 20, 21 și 34 din prezentul regulament, trebuie conferite Comisiei competențe de executare. Aceste competențe trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie.

(20) Pentru a asigura condiții unitare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament și pentru a defini categoriile principale de date ce pot fi circulate între statele membre în temeiul prezentului regulament, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare. Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 20a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a) Prelucrarea datelor cu caracter personal privind infracțiunile, condamnările penale sau măsurile de securitate se efectuează în conformitate cu articolul 8 alineatul (5) din Directiva 95/46/CE sau cu articolul 10 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22) Sunt necesare monitorizarea și evaluarea funcționării prezentului regulament. Prin urmare, trebuie prevăzute dispoziții referitoare la colectarea de statistici și alte informații de către statele membre și la pregătirea rapoartelor periodice de către Comisie.

(22) Sunt necesare monitorizarea și evaluarea funcționării prezentului regulament. Prin urmare, ar trebui prevăzute dispoziții referitoare la colectarea de statistici și alte informații de către statele membre și la pregătirea rapoartelor periodice de către Comisie. Colectarea de date de către statele membre și rapoartele Comisiei ar trebui prezentate anual și puse la dispoziția atât a Parlamentului, cât și a Consiliului.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 25a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25a) Comisia ar trebui să înființeze un nou forum pentru TVA și accize, după modelul Forumului mixt pentru prețurile de transfer, în cadrul căruia întreprinderile să poată aborda aspecte ținând de TVA-ul aplicat societăților comerciale și de litigiile dintre statele membre.

Justificare

Este necesară crearea unui instrument juridic eficient și transparent pentru soluționarea alternativă a litigiilor transfrontaliere. Față de metodele juridice standard, soluționarea alternativă este mai rapidă și mai rentabilă atât în cazul litigiilor dintre societăți, cât și în cel al litigiilor dintre societăți și consumatorii finali.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Cererea prevăzută la alineatul (1) poate cuprinde o cerere motivată de efectuare a unei anchete administrative specifice. În cazul în care autoritatea solicitată decide că nu este necesară nicio anchetă administrativă, aceasta informează de îndată autoritatea solicitantă cu privire la motivele care stau la baza deciziei sale.

(3) Cererea prevăzută la alineatul (1) poate cuprinde o cerere motivată de efectuare a unei anchete administrative specifice.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Autoritatea solicitată poate solicita autorității solicitante să prezinte un raport privind acțiunile de monitorizare desfășurate de statul membru solicitant pe baza informațiilor furnizate. În cazul formulării unei astfel de cereri, autoritatea solicitantă trimite rapoartele cât mai curând posibil, fără a aduce atingere dispozițiilor privind confidențialitatea și protecția datelor aplicabile în statul membru respectiv, cu condiția ca cererea să nu impună o sarcină disproporționată asupra sa.

(5) Autoritatea solicitată poate solicita autorității solicitante să prezinte un raport privind acțiunile de monitorizare desfășurate de statul membru solicitant pe baza informațiilor furnizate. În cazul formulării unei astfel de cereri, autoritatea solicitantă trimite raportul în cauză cât mai curând posibil, fără a aduce atingere dispozițiilor aplicabile în statul său membru privind confidențialitatea și protecția datelor.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În cazul în care utilizarea documentului de asistență administrativă reciprocă este imposibilă, schimbul de mesaje poate fi efectuat în totalitate sau parțial prin alte mijloace. În astfel de cazuri excepționale, mesajul este însoțit de o explicație referitoare la motivul pentru care utilizarea documentului de asistență administrativă reciprocă este imposibilă.

(4) În cazul în care utilizarea documentului de asistență administrativă reciprocă este imposibilă, schimbul de mesaje poate fi efectuat în totalitate sau parțial prin alte mijloace. În astfel de cazuri excepționale, dacă autoritatea solicitată consideră necesar, mesajul este însoțit de o explicație referitoare la motivul pentru care utilizarea documentului de asistență administrativă reciprocă este imposibilă.

Justificare

O astfel de cerință ar crea noi sarcini administrative, fie doar din cauza corespondenței problematice și cronofage, prelungind totodată schimbul de informații. Astfel, nu este de dorit ca această cerință să fie obligatorie: ar fi de preferat ca autoritatea solicitată să poată evalua utilitatea documentului în funcție de situație.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritatea solicitată are obligația de a furniza documente originale doar în cazul în care acestea sunt necesare pentru scopul urmărit de autoritatea solicitantă, iar acest fapt nu contravine dispozițiilor în vigoare în statul membru în care autoritatea își are sediul.

(2) Autoritatea solicitată are obligația de a furniza documente originale doar în cazul în care acestea sunt necesare pentru scopul urmărit de autoritatea solicitantă, iar acest fapt nu contravine dispozițiilor în vigoare în statul membru în care autoritatea solicitată își are sediul.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În vederea realizării schimbului de informații necesare pentru a garanta aplicarea corectă a legislației în domeniul accizelor, două sau mai multe state membre pot conveni, pe baza unei analize a riscurilor, să efectueze controale simultane, fiecare pe teritoriul propriu, cu privire la situația referitoare la accize a unuia sau a mai multor operatori economici sau a altor persoane care prezintă interes comun sau complementar, ori de câte ori astfel de controale par să fie mai eficace decât controalele efectuate de un singur stat membru.

(1) În vederea asigurării unei aplicări corecte a legislației în domeniul accizelor, două sau mai multe state membre pot conveni, pe baza unei analize a riscurilor și dacă este cazul, să efectueze controale simultane, fiecare pe teritoriul propriu, cu privire la situația referitoare la accize a unuia sau a mai multor operatori economici sau a altor persoane care prezintă interes comun sau complementar, ori de câte ori astfel de controale par să fie mai eficace decât controalele efectuate de un singur stat membru.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În cazul în care se încheie acordul prevăzut la alineatul (1), fiecare autoritate competentă participantă la acordul respectiv numește un reprezentant care este responsabil cu supravegherea și coordonarea operațiunii de control simultan.

(4) Atunci când se încheie acordul prevăzut la alineatul (1), fiecare autoritate competentă participantă la acordul respectiv numește un reprezentant care este responsabil cu supravegherea și coordonarea operațiunii de control simultan.

Justificare

Controalele simultane nu ar trebui să fie considerate doar o opțiune, ci o procedură normală permisă de prezentul regulament.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 4 – primul paragraf – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) categoriile exacte de informații care vor fi schimbate în temeiul articolului 15 alineatul (1);

(a) categoriile exacte de informații care vor fi schimbate în temeiul articolului 15 alineatul (1) cu scopul creării unei liste cuprinzătoare de informații, ce va fi ulterior actualizată semestrial, pentru a asigura adaptarea la noile nevoi de schimb de informații;

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1 – al doilea paragraf

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În acest scop, acestea pot utiliza sistemul computerizat în cazurile în care sistemul poate prelucra astfel de informații.

În acest scop, este de dorit ca acestea să utilizeze sistemul computerizat în cazurile în care sistemul poate prelucra astfel de informații.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritatea care a transmis informații către o altă autoritate în conformitate cu alineatul (1) poate cere ca cealaltă autoritate să prezinte un raport cu privire la acțiunile de monitorizare întreprinse de statul membru solicitant pe baza informațiilor furnizate. Dacă este formulată o astfel de cerere, cealaltă autoritate trimite cât mai curând posibil un astfel de raport fără a aduce atingere normelor privind confidențialitatea și protecția datelor aplicabile în statul membru respectiv, cu condiția ca acest lucru să nu impună o sarcină administrativă disproporționată asupra sa.

(2) Autoritatea care a transmis informații către o altă autoritate în conformitate cu alineatul (1) poate cere ca cealaltă autoritate să prezinte un raport cu privire la acțiunile de monitorizare întreprinse de statul membru solicitant pe baza informațiilor furnizate. În cazul în care autoritatea a transmis informațiile în urma descoperirii unei nereguli neobișnuite, dar importantă din punct de vedere economic, aceasta solicită un astfel de raport cu privire la acțiunile de monitorizare. Dacă este formulată o astfel de cerere, cealaltă autoritate trimite cât mai curând posibil un astfel de raport fără a aduce atingere normelor privind confidențialitatea și protecția datelor aplicabile în statul membru respectiv, cu condiția ca acest lucru să nu impună o sarcină administrativă disproporționată asupra sa.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) numele și adresa operatorului economic sau ale unităților;

(b) numele și adresa operatorului economic sau ale unităților sau, pentru destinatarii înregistrați menționați la alineatul (1) litera (a) punctul (ii), adresa poștală aprobată de autoritățile competente ale statului membru de înregistrare;

Justificare

Ar trebui menționat clar că adresa trecută în registrul SEED pentru un destinatar înregistrat este aceeași cu cea la care acesta primește bunurile în temeiul regimului suspensiv de accize.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 23 – primul paragraf

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cererile de asistență, inclusiv cererile de notificare și documentele atașate acestora pot fi redactate în oricare limbă convenită între autoritatea solicitantă și autoritatea solicitată. Cererile necesită numai o traducere care să însoțească documentul, în limba oficială sau într-una dintre limbile oficiale ale statului membru în care autoritatea solicitată își are sediul, dacă autoritatea solicitată furnizează o justificare care să explice necesitatea unei traduceri.

Cererile de asistență, inclusiv cererile de notificare și documentele atașate acestora pot fi redactate în oricare limbă convenită între autoritatea solicitantă și autoritatea solicitată. Cererile necesită numai o traducere care să însoțească documentul, în limba oficială sau într-una dintre limbile oficiale ale statului membru în care autoritatea solicitată își are sediul, dacă autoritatea solicitată furnizează o justificare rezonabilă care să explice necesitatea unei traduceri.

Justificare

Aceasta ar însemna că statele membre au obligația de a traduce în toate limbile oficiale. Este o sarcină administrativă disproporționată pentru autoritățile competente.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cererile de asistență, inclusiv cererile de notificare și documentele atașate acestora pot fi redactate în oricare limbă convenită între autoritatea solicitantă și autoritatea solicitată. Cererile necesită numai o traducere care să însoțească documentul, în limba oficială sau într-una dintre limbile oficiale ale statului membru în care autoritatea solicitată își are sediul, dacă autoritatea solicitată furnizează o justificare care să explice necesitatea unei traduceri.

Cererile de asistență, inclusiv cererile de notificare și documentele atașate acestora pot fi redactate în oricare limbă convenită în avans între autoritatea solicitantă și autoritatea solicitată. Cererile necesită numai o traducere care să însoțească documentul, în limba oficială sau într-una dintre limbile oficiale ale statului membru în care autoritatea solicitată își are sediul, dacă autoritatea solicitată furnizează o justificare care să explice necesitatea unei traduceri.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Autoritatea competentă a unui stat membru poate refuza transmiterea informațiilor în cazul în care, din motive juridice, statul membru solicitant nu este în măsură să furnizeze informații similare.

eliminat

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Furnizarea informațiilor poate fi refuzată în cazul în care aceasta ar putea conduce la dezvăluirea unui secret comercial, industrial sau profesional sau a unui proces comercial sau în cazul în care divulgarea informațiilor respective ar contraveni ordinii publice. Statele membre nu pot refuza furnizarea de informații referitoare la un operator economic pe motiv că acestea sunt deținute de către o bancă sau altă instituție financiară, de către o persoană desemnată sau o persoană care acționează în calitate de agent sau de fiduciar, sau că informațiile respective se referă la participațiile la capitalul unei persoane juridice.

(4) Furnizarea informațiilor poate fi refuzată în cazul în care aceasta ar putea conduce, în mod demonstrabil, la dezvăluirea unui secret comercial, industrial sau profesional sau a unui proces comercial sau în cazul în care divulgarea informațiilor respective ar contraveni ordinii publice. Statele membre nu pot refuza furnizarea de informații referitoare la un operator economic pe motiv că acestea sunt deținute de către o bancă sau altă instituție financiară, de către o persoană desemnată sau o persoană care acționează în calitate de agent sau de fiduciar, sau că informațiile respective se referă la participațiile la capitalul unei persoane juridice.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2 – al doilea paragraf

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cu toate acestea, autoritatea competentă a statului membru care furnizează informațiile permite utilizarea acestora în alte scopuri în statul membru al autorității solicitante în cazul în care legislația din statul membru al autorității solicitate permite ca informațiile să fie utilizate în scopuri similare în statul membru respectiv.

Cu toate acestea, autoritatea competentă a statului membru care furnizează informațiile poate permite utilizarea acestora în alte scopuri în statul membru al autorității solicitante în cazul în care legislația din statul membru al autorității solicitate permite ca informațiile să fie utilizate în scopuri similare în statul membru respectiv.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 4 – primul paragraf

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Toate stocările sau schimburile de informații efectuate de statele membre, menționate în prezentul regulament, fac obiectul dispozițiilor naționale de punere în aplicare a Directivei 95/46/CE.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către statele membre, menționată în prezentul regulament, face obiectul dispozițiilor naționale de punere în aplicare a Directivei 95/46/CE.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Cu condiția ca țara terță respectivă să își asume un angajament juridic de a furniza asistența necesară pentru obținerea dovezilor privind caracterul neregulat al tranzacțiilor care par să contravină legislației în domeniul accizelor, informațiile obținute în temeiul prezentului regulament pot fi comunicate țării terțe respective, cu acordul autorităților competente care au furnizat informația, în conformitate cu legislația lor națională, în același scop pentru care au fost furnizate informațiile respective și în conformitate cu Directiva 95/46/CE, în special cu dispozițiile referitoare la transferurile de date cu caracter personal către țări terțe și cu măsurile legislative naționale de punere în aplicare a directivei.

(2) Cu condiția ca țara terță respectivă să își asume un angajament juridic de a furniza asistența necesară pentru obținerea dovezilor privind caracterul neregulat al tranzacțiilor care par să contravină legislației în domeniul accizelor, informațiile obținute în temeiul prezentului regulament pot fi comunicate de către o autoritate competentă a unui stat membru țării terțe respective, cu acordul autorităților competente care au furnizat informația, în conformitate cu legislația lor națională, în același scop pentru care au fost furnizate informațiile respective și în conformitate cu Directiva 95/46/CE, inclusiv dispozițiile referitoare la transferurile de date cu caracter personal către țări terțe și cu măsurile legislative naționale de punere în aplicare a directivei.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre și Comisia examinează și evaluează aplicarea prezentului regulament. În acest scop, Comisia sintetizează regulat experiența acumulată de statele membre în vederea îmbunătățirii funcționării sistemului instituit de prezentul regulament.

(1) Statele membre și Comisia examinează și evaluează aplicarea prezentului regulament. În acest scop, Comisia compară și analizează regulat experiența acumulată de statele membre în vederea îmbunătățirii funcționării sistemului instituit de prezentul regulament.

Justificare

Comisia ar trebui să aibă un rol clar și activ în monitorizarea aplicării prezentului regulament. Acest lucru ar trebui să aibă loc nu doar prin sintetizarea, ci și prin analiza aprofundată a experienței acumulate de statele membre din perspectivă europeană.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Comisia prezintă Parlamentului și Consiliului un raport privind frauda în domeniul accizelor până la data de 31 decembrie 2012, împreună cu modificările la prezentul regulament, dacă este cazul.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 2 – al doilea paragraf

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În vederea evaluării eficacității sistemului de cooperare administrativă în impunerea aplicării legislației privind accizele și în combaterea evaziunii și a fraudei referitoare la accize, statele membre pot comunica Comisiei orice fel de informații disponibile, altele decât informațiile menționate la primul paragraf.

În vederea evaluării eficacității sistemului de cooperare administrativă în impunerea aplicării legislației privind accizele și în combaterea evaziunii și a fraudei referitoare la accize, statele membre comunică Comisiei orice fel de informații disponibile, altele decât informațiile menționate la primul paragraf.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Din cinci în cinci ani începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament și în special pe baza informațiilor furnizate de statele membre, Comisia prezintă rapoarte Parlamentului European și Consiliului cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament.

Din trei în trei ani începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament și în special pe baza informațiilor furnizate de statele membre, Comisia prezintă rapoarte Parlamentului European și Consiliului cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament.

Justificare

O perioadă de cinci ani pentru prezentarea unui raport referitor la punerea în aplicare a prezentului regulament pare să fie prea lungă, în special într-o perioadă în care au loc reforme semnificative la nivel european în domeniul fiscal și în ceea ce privește uniunea fiscală. Prin urmare, este propusă o perioadă mai scurtă, cu scopul de a asigura o analiză mai eficace a impactului și de a adapta eventual legislația, în cazurile în care este necesar.

PROCEDURĂ

Titlu

Cooperarea administrativă în domeniul accizelor

Referințe

COM(2011)0730 – C7-0447/2011 – 2011/0330(CNS)

Data consultării PE

28.11.2011

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

ECON

30.11.2011

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

INTA

30.11.2011

IMCO

30.11.2011

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

INTA

8.12.2011

IMCO

24.1.2012

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

David Casa

29.11.2011

 

 

 

Examinare în comisie

24.1.2012

28.2.2012

 

 

Data adoptării

29.2.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

43

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaș, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Sampo Terho, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Membri supleanți prezenți la votul final

Elena Băsescu, Philippe De Backer, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Enrique Guerrero Salom, Thomas Händel, Danuta Jazłowiecka, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Sirpa Pietikäinen, Theodoros Skylakakis

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Data depunerii

5.3.2012