SPRÁVA o návrhu nariadenia Rady o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní

5.3.2012 - (COM(2011)0730 – C7‑0447/2011 – 2011/0330(CNS)) - *

Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajca: David Casa


Postup : 2011/0330(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0044/2012
Predkladané texty :
A7-0044/2012
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní

(COM(2011)0730 – C7‑0447/2011 – 2011/0330(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2011)0730),

–   so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0447/2011),

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A7-0044/2012),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Vytvorenie európskej fiškálnej únie by malo zahŕňať rozšírenú, rýchlu, efektívnu, užívateľsky jednoduchú, a ak je to možné, automatickú výmenu informácií medzi členskými štátmi s cieľom zlepšiť boj proti daňovým únikom.

Odôvodnenie

Každý právny predpis EÚ v oblasti daní by mal byť považovaný za dôležitý nástroj na súčasné dosiahnutie mikroekonomických i makroekonomických cieľov. Preto je dôležité, aby sa v tomto nariadení jasne odkazovalo na vnútorný trh, ako aj na európsku fiškálnu úniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Spätná väzba je vhodným prostriedkom na zabezpečenie stáleho zlepšovania kvality vymieňaných informácií. Preto by sa mal zaviesť rámec na poskytovanie spätnej väzby.

(11) Spätná väzba je vhodným prostriedkom na zabezpečenie stáleho zlepšovania kvality vymieňaných informácií a zjednodušenie byrokratických postupov. Preto by sa mal zaviesť rámec na poskytovanie spätnej väzby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

14a. Osobné údaje spracovávané v súlade s týmto nariadením by sa nemali uchovávať dlhšie, ako je nevyhnutné, v súlade s platnými predpismi jednotlivých členských štátov a Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Na účely účinného uplatňovania tohto nariadenia môže byť nevyhnutné obmedziť rozsah určitých práv a povinností ustanovených v smernici 95/46/ES, konkrétne práva vymedzené v článku 10, článku 11 ods. 1, článku 12 a článku 21 tejto smernice, na ochranu záujmov uvedených v článku 13 ods. 1 písm. e) uvedenej smernice vzhľadom na možnú stratu príjmov členských štátov a rozhodujúci význam informácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, pre účinnosť boja proti podvodom. Členské štáty by mali byť povinné uplatňovať takéto obmedzenia v nevyhnutnom a primeranom rozsahu.

(19) Na účely účinného uplatňovania tohto nariadenia môže byť nevyhnutné obmedziť rozsah určitých práv a povinností ustanovených v smernici 95/46/ES, konkrétne práva vymedzené v článku 10, článku 11 ods. 1, článku 12 a článku 21 tejto smernice, na ochranu záujmov uvedených v článku 13 ods. 1 písm. e) uvedenej smernice vzhľadom na možnú stratu príjmov členských štátov a rozhodujúci význam informácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, pre účinnosť boja proti podvodom. Členské štáty by mali byť povinné uplatňovať takéto obmedzenia v nevyhnutnom a primeranom rozsahu. Vzhľadom na potrebu zachovať dôkazy v prípadoch podozrenia z nezrovnalostí alebo podvodov daňovej povahy a zabrániť narušeniu správneho posúdenia súladu s právnymi predpismi o spotrebnej dani by v prípade potreby malo byť možné obmedziť povinnosti kontrolóra údajov a práva dotknutej osoby týkajúce sa poskytovania informácií, prístupu k údajom a zverejňovania postupov spracovania pri výmene osobných údajov podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky pre vykonávanie článkov 8, 16, 19, 20, 21 a 34 tohto nariadenia by mali byť na Komisiu prenesené vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie.

(20) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky pre vykonávanie tohto nariadenia a opísať hlavné kategórie údajov, ktoré si členské štáty môžu vymieňať na základe tohto nariadenia, by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

20a. Spracovávanie osobných údajov, ktoré sa týkajú priestupkov, odsúdení za trestné činy alebo bezpečnostných opatrení, by sa malo realizovať v súlade s článkom 8 ods. 5 smernice 95/46/ES alebo článkom 10 ods. 5 nariadenia (ES) č. 45/2001.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Je potrebné sledovať a vyhodnocovať fungovanie tohto nariadenia. Preto by sa malo prijať ustanovenie na zber štatistík a iných informácií členskými štátmi a na vypracúvanie pravidelných správ Komisiou.

(22) Je potrebné sledovať a vyhodnocovať fungovanie tohto nariadenia. Preto by sa malo prijať ustanovenie na zber štatistík a iných informácií členskými štátmi a na vypracúvanie pravidelných správ Komisiou. Údaje zozbierané členskými štátmi a správy Komisie by sa mali predkladať každoročne a mali by byť dostupné Parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

25a. Komisia by mala zriadiť nové fórum týkajúce sa DPH a spotrebných daní, podobné spoločnému fóru pre transferové oceňovanie (JTPF), v rámci ktorého môžu podniky riešiť problémy týkajúce sa DPH právnických osôb a sporov medzi členskými štátmi.

Odôvodnenie

Je nevyhnutné vytvoriť efektívny a transparentný právny nástroj na alternatívne riešenie cezhraničných sporov. Alternatívne riešenie sporov umožňuje v porovnaní s bežnými právnymi prostriedkami nápravy rýchlejšie a nákladovo efektívnejšie vyriešenie konfliktov medzi podnikmi alebo medzi podnikmi a koncovými zákazníkmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Žiadosť uvedená v odseku 1 môže obsahovať odôvodnenú žiadosť o konkrétne administratívne vyšetrovanie. Ak dožiadaný orgán rozhodne, že administratívne vyšetrovanie nie je potrebné, bezodkladne informuje dožadujúci orgán o dôvodoch svojho rozhodnutia.

3. Žiadosť uvedená v odseku 1 môže obsahovať odôvodnenú žiadosť o konkrétne administratívne zisťovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Dožiadaný orgán môže požiadať dožadujúci orgán, aby poskytol správu o následných opatreniach prijatých dožadujúcim členským štátom na základe poskytnutých informácií. Ak sa predloží takáto žiadosť, dožadujúci orgán bez toho, aby boli dotknuté pravidlá utajovania a ochrany údajov platné v jeho členskom štáte, pošle túto správu čo najskôr za predpokladu, že mu nespôsobuje neprimeranú záťaž.

5. Dožiadaný orgán môže požiadať dožadujúci orgán, aby poskytol správu o následných opatreniach prijatých dožadujúcim členským štátom na základe poskytnutých informácií. Ak sa predloží takáto žiadosť, dožadujúci orgán bez toho, aby boli dotknuté pravidlá utajovania a ochrany údajov platné v jeho členskom štáte, pošle túto správu čo najskôr.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. V prípade, že použitie dokumentu o vzájomnej administratívnej pomoci nie je praktické, výmena správ sa môže uskutočniť v celom rozsahu alebo čiastočne inými prostriedkami. V týchto výnimočných prípadoch je správa doplnená o vysvetlenie, prečo nebolo použitie dokumentu o vzájomnej administratívnej pomoci praktické.

4. V prípade, že použitie dokumentu o vzájomnej administratívnej pomoci nie je praktické, výmena správ sa môže uskutočniť v celom rozsahu alebo čiastočne inými prostriedkami. V týchto výnimočných prípadoch, ak to dožiadaný orgán pokladá za potrebné, je správa doplnená o vysvetlenie, prečo nebolo použitie dokumentu o vzájomnej administratívnej pomoci praktické.

Odôvodnenie

Takáto požiadavka by znamenala dodatočné zaťaženie, minimálne z dôvodu nepríjemnej a zdĺhavej korešpondencie, a navyše by ešte viac predĺžila výmenu informácií. Preto nie je vhodné, aby bola záväzná, pričom dožiadaný orgán by skôr mal dostať možnosť posúdiť vhodnosť dokumentu v konkrétnej situácii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Dožiadaný orgán je povinný poskytnúť originálne dokumenty len v prípade, že sú tieto dokumenty potrebné na účely sledované dožadujúcim orgánom a nie je to v rozpore s platnými ustanoveniami v členskom štáte, v ktorom má orgán sídlo.

(2) Dožiadaný orgán je povinný poskytnúť originálne dokumenty len v prípade, že sú tieto dokumenty potrebné na účely sledované dožadujúcim orgánom a nie je to v rozpore s platnými ustanoveniami v členskom štáte, v ktorom má dožiadaný orgán sídlo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Na účely výmeny informácií potrebných na zabezpečenie správneho uplatňovania právnych predpisov o spotrebnej dani môžu dva alebo viac členských štátov súhlasiť, na základe analýzy rizík, so súčasným vykonávaním kontrol na svojom vlastnom území týkajúcich sa situácie v oblasti spotrebných daní jedného alebo viacerých hospodárskych subjektov alebo iných osôb, o ktoré majú spoločný alebo dopĺňajúci sa záujem, kedykoľvek by sa takéto kontroly javili ako účinnejšie než kontroly vykonávané iba jedným členským štátom.

1. S cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie právnych predpisov o spotrebnej dani môžu dva alebo viac členských štátov na základe prípadnej analýzy rizík, a ak je to vhodné, súhlasiť so súčasným vykonávaním kontrol na svojom vlastnom území týkajúcich sa situácie v oblasti spotrebných daní jedného alebo viacerých hospodárskych subjektov alebo iných osôb, o ktoré majú spoločný alebo dopĺňajúci sa záujem, kedykoľvek by sa takéto kontroly javili ako účinnejšie než kontroly vykonávané iba jedným členským štátom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Ak sa uzavrie dohoda, na ktorú sa odkazuje v odseku 1, každý príslušný orgán zúčastňujúci sa na tejto dohode vymenuje zástupcu zodpovedného za dohľad nad priebehom súčasne vykonávanej kontroly a za jej koordináciu

4. Keď sa uzavrie dohoda, na ktorú sa odkazuje v odseku 1, každý príslušný orgán zúčastňujúci sa na tejto dohode vymenuje zástupcu zodpovedného za dohľad nad priebehom súčasne vykonávanej kontroly a za jej koordináciu.

Odôvodnenie

Súbežné kontroly by nemali predstavovať iba možnosť, ale mali by byť prirodzeným postupom povoleným týmto nariadením.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) presné kategórie informácií, ktoré sa majú vymieňať podľa článku 15 ods. 1;

a) presné kategórie informácií, ktoré sa majú vymieňať podľa článku 15 ods. 1 s cieľom vytvoriť komplexný zoznam informácií, ktorý sa bude aktualizovať dvakrát ročne, aby sa prispôsobil novým potrebám výmeny;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na tento účel môžu použiť počítačový systém v prípade, že systém je schopný takéto informácie spracovať.

Na tento účel je žiaduce použiť počítačový systém v prípade, že systém je schopný takéto informácie spracovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Orgán, ktorý poslal informácie inému orgánu podľa odseku 1, môže požiadať druhý orgán o poskytnutie správy o následných opatreniach prijatých dožadujúcim členským štátom na základe poskytnutých informácií. Ak sa uskutoční takáto žiadosť, druhý orgán bez toho, aby boli dotknuté pravidlá utajovania a ochrany údajov platné v jeho členskom štáte, pošle túto správu čo najskôr za predpokladu, že mu nespôsobuje neprimeranú administratívnu záťaž.

2. Orgán, ktorý poslal informácie inému orgánu podľa odseku 1, môže požiadať druhý orgán o poskytnutie správy o následných opatreniach prijatých dožadujúcim členským štátom na základe poskytnutých informácií. V prípade, že orgán poslal informácie na základe zistenia nezvyčajnej, ale hospodársky závažnej nezrovnalosti, vyžiada si takúto správu o následných opatreniach. Ak sa uskutoční takáto žiadosť, druhý orgán bez toho, aby boli dotknuté pravidlá utajovania a ochrany údajov platné v jeho členskom štáte, pošle túto správu čo najskôr za predpokladu, že mu nespôsobuje neprimeranú administratívnu záťaž.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) meno a adresu hospodárskeho subjektu alebo priestorov;

b) meno a adresu hospodárskeho subjektu alebo priestorov alebo v prípade registrovaných príjemcov uvedených v odseku 1 písm. a) bode ii) adresu pre službu schválenú príslušnými orgánmi členského štátu, v ktorom sa uskutočnila registrácia;

Odôvodnenie

Treba jasne uviesť, že adresa registrovaného príjemcu zaregistrovaná v registri SEED je rovnaká ako adresa, na ktorej prijíma tovar v režime pozastavenia dane.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Žiadosti o pomoc vrátane žiadostí o oznamovanie a pripojené dokumenty sa môžu vypracovať v akomkoľvek jazyku dohodnutom medzi dožiadaným a dožadujúcim orgánom. K žiadostiam sa priloží preklad do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov členského štátu, v ktorom sídli dožiadaný orgán, len ak dožiadaný orgán poskytne odôvodnenie s vysvetlením potreby prekladu.

Žiadosti o pomoc vrátane žiadostí o oznamovanie a pripojené dokumenty sa môžu vypracovať v akomkoľvek jazyku dohodnutom medzi dožiadaným a dožadujúcim orgánom. K žiadostiam sa priloží preklad do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov členského štátu, v ktorom sídli dožiadaný orgán, len ak dožiadaný orgán poskytne primerané odôvodnenie s vysvetlením potreby prekladu.

Odôvodnenie

Členské štáty by mali mať povinnosť vyhotoviť preklad do všetkých úradných jazykov. To predstavuje neprimerané administratívne zaťaženie pre príslušné orgány.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Žiadosti o pomoc vrátane žiadostí o oznamovanie a pripojené dokumenty sa môžu vypracovať v akomkoľvek jazyku dohodnutom medzi dožiadaným a dožadujúcim orgánom. K žiadostiam sa priloží preklad do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov členského štátu, v ktorom sídli dožiadaný orgán, len ak dožiadaný orgán poskytne odôvodnenie s vysvetlením potreby prekladu.

Žiadosti o pomoc vrátane žiadostí o oznamovanie a pripojené dokumenty sa môžu vypracovať v akomkoľvek jazyku vopred dohodnutom medzi dožiadaným a dožadujúcim orgánom. K žiadostiam sa priloží preklad do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov členského štátu, v ktorom sídli dožiadaný orgán, len ak dožiadaný orgán poskytne odôvodnenie s vysvetlením potreby prekladu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Príslušný orgán členského štátu môže odmietnuť poslať informácie, ak dožadujúci členský štát z právnych dôvodov nemôže podobné informácie poskytovať.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Poskytovanie informácií sa môže odmietnuť, pokiaľ by viedlo k zverejneniu obchodného, priemyselného alebo profesionálneho tajomstva alebo obchodného postupu, alebo ktorých zverejnenie by bolo v rozpore s verejným poriadkom. Členské štáty nesmú odmietnuť poskytnúť informácie o hospodárskom subjekte výhradne z dôvodov, že tieto informácie má banka alebo iná finančná inštitúcia, nominovaná osoba alebo osoba vo funkcii zástupcu alebo splnomocnenca, alebo že sa týkajú vlastníckych podielov nejakej právnickej osoby.

(4) Poskytovanie informácií sa môže odmietnuť, pokiaľ by preukázateľne viedlo k zverejneniu obchodného, priemyselného alebo profesionálneho tajomstva alebo obchodného postupu, alebo ktorých zverejnenie by bolo v rozpore s verejným poriadkom. Členské štáty nesmú odmietnuť poskytnúť informácie o hospodárskom subjekte výhradne z dôvodov, že tieto informácie má banka alebo iná finančná inštitúcia, príkazník alebo osoba vo funkcii zástupcu alebo fiduciára, alebo že sa týkajú vlastníckych podielov nejakej právnickej osoby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príslušný orgán členského štátu poskytujúci informácie však povolí ich použitie na iné účely v členskom štáte dožadujúceho orgánu, ak právne predpisy členského štátu dožiadaného orgánu umožňujú používanie týchto informácií na podobné účely v tomto členskom štáte.

Príslušný orgán členského štátu poskytujúci informácie však môže povoliť ich použitie na iné účely v členskom štáte dožadujúceho orgánu, ak právne predpisy členského štátu dožiadaného orgánu umožňujú používanie týchto informácií na podobné účely v tomto členskom štáte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Každé uchovávanie alebo výmena informácií členskými štátmi uvedené v tomto nariadení podlieha vnútroštátnym ustanoveniam, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/ES.

Spracovávanie osobných údajov členskými štátmi uvedené v tomto nariadení podlieha vnútroštátnym ustanoveniam, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Pokiaľ sa dotknutá tretia krajina právne zaviazala poskytnúť pomoc potrebnú na zhromažďovanie dôkazov o protizákonnej povahe transakcií, ktoré sa javia ako porušujúce právne predpisy o spotrebnej dani, tejto tretej krajine sa môžu oznámiť informácie získané na základe tohto nariadenia so súhlasom príslušných orgánov, ktoré informácie poskytli, v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi, na rovnaké účely, na ktoré boli poskytnuté tieto informácie, a v súlade so smernicou 95/46/ES, najmä ustanoveniami o prenose osobných údajov do tretích krajín,vnútroštátnymi právnymi opatreniami, ktorými sa smernica vykonáva.

2. Pokiaľ sa dotknutá tretia krajina právne zaviazala poskytnúť pomoc potrebnú na zhromažďovanie dôkazov o protizákonnej povahe transakcií, ktoré sa javia ako porušujúce právne predpisy o spotrebnej dani, príslušný orgán členského štátu môže tejto tretej krajine oznámiť informácie získané na základe tohto nariadenia so súhlasom príslušných orgánov, ktoré informácie poskytli, v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi, na rovnaké účely, na ktoré boli poskytnuté tieto informácie, a v súlade so smernicou 95/46/ES, a to vrátane ustanovení o prenose osobných údajov do tretích krajínvnútroštátnych právnych opatrení, ktorými sa smernica vykonáva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty a Komisia preskúmajú a zhodnotia uplatňovanie tohto nariadenia. Na tento účel Komisia pravidelne zhrnie skúsenosti členských štátov s cieľom zlepšiť fungovanie systému vytvoreného týmto nariadením.

1. Členské štáty a Komisia preskúmajú a zhodnotia uplatňovanie tohto nariadenia. Na tento účel Komisia pravidelne porovná a analyzuje skúsenosti členských štátov s cieľom zlepšiť fungovanie systému vytvoreného týmto nariadením.

Odôvodnenie

Komisia by mala mať jasnú a aktívnu úlohu pri sledovaní uplatňovania tohto nariadenia. Mala by nielen zhŕňať, ale aj dôkladne analyzovať skúsenosti členských štátov z európskeho hľadiska.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Komisia do 31. decembra 2012 predloží Parlamentu a Rade správu o podvodoch v oblasti spotrebných daní, prípadne i spolu s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k tomuto nariadeniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na hodnotenie účinnosti tohto systému administratívnej spolupráce pri presadzovaní uplatňovania právnych predpisov o spotrebných daniach a v boji proti únikom a podvodom v oblasti spotrebných daní môžu členské štáty oznámiť Komisii akékoľvek iné dostupné informácie ako informácie, na ktoré sa odkazuje v prvom pododseku.

Na hodnotenie účinnosti tohto systému administratívnej spolupráce pri presadzovaní uplatňovania právnych predpisov o spotrebnej dani a v boji proti únikom a podvodom v oblasti spotrebných daní členské štáty oznámia Komisii akékoľvek iné dostupné informácie ako informácie, na ktoré sa odkazuje v prvom pododseku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Každých päť rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, a najmä na základe informácií, ktoré poskytujú členské štáty, Komisia podáva správu o uplatňovaní tohto nariadenia Európskemu parlamentu a Rade.

Každé tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, a najmä na základe informácií, ktoré poskytujú členské štáty, Komisia podáva správu o uplatňovaní tohto nariadenia Európskemu parlamentu a Rade.

Odôvodnenie

Obdobie piatich rokov, za ktoré sa má poskytnúť správa o uplatňovaní tohto nariadenia, sa zdá byť príliš dlhé, a to najmä vo fáze výrazných reforiem v oblasti daní a fiškálnej únie na európskej úrovni. Preto sa navrhuje kratšie obdobie, aby bola zaistená účinnejšia analýza vplyvu a prípadne aj úprava právnych predpisov.

POSTUP

Názov

Administratívna spolupráca v oblasti spotrebných daní

Referenčné čísla

COM(2011)0730 – C7-0447/2011 – 2011/0330(CNS)

Dátum konzultácie s EP

28.11.2011

 

 

 

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

ECON

30.11.2011

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

INTA

30.11.2011

IMCO

30.11.2011

 

 

Bez predloženia stanoviska

Dátum rozhodnutia

INTA

8.12.2011

IMCO

24.1.2012

 

 

Spravodajca

dátum menovania

David Casa

29.11.2011

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

24.1.2012

28.2.2012

 

 

Dátum prijatia

29.2.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

43

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Sampo Terho, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Elena Băsescu, Philippe De Backer, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Enrique Guerrero Salom, Thomas Händel, Danuta Jazłowiecka, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Sirpa Pietikäinen, Theodoros Skylakakis

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Dátum predloženia

5.3.2012