POROČILO o predlogu uredbe Sveta o upravnem sodelovanju na področju trošarin

5.3.2012 - (COM(2011)0730 – C7‑0447/2011 – 2011/0330(CNS)) - *

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Poročevalec: David Casa


Postopek : 2011/0330(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0044/2012
Predložena besedila :
A7-0044/2012
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Sveta o upravnem sodelovanju na področju trošarin

(COM(2011)0730 – C7‑0447/2011 – 2011/0330(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2011)0730),

–   ob upoštevanju člena 113 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C7‑0447/2011),

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in mnenja Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A7-0044/2012),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

3.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril Parlament;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2a) Da bi se okrepil boj proti izogibanju plačila davkov, bi bilo treba v oblikovanje evropske fiskalne unije vključiti razširjeno, hitro, učinkovito, uporabniku prijazno in kolikor je mogoče samodejno izmenjavo informacij med državami članicami.

Obrazložitev

Vsak del zakonodaje EU o obdavčitvi se mora obravnavati kot pomembno sredstvo za hkratno doseganje mikro- in makroekonomskih ciljev. Zato je pomembno, da se ta uredba jasno sklicuje na notranji trg ter evropsko fiskalno unijo.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Povratne informacije so ustrezen način za zagotavljanje stalnega izboljševanja kakovosti izmenjanih informacij. Zato je treba določiti okvir za zagotovitev povratnih informacij.

(11) Povratne informacije so ustrezen način za zagotavljanje stalnega izboljševanja kakovosti izmenjanih informacij in poenostavitev birokratskih postopkov. Zato je treba določiti okvir za zagotovitev povratnih informacij.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a) Osebni podatki, obdelani v skladu s to uredbo, se v skladu z ustrezno nacionalno zakonodajo in zakonodajo Unije ne bi smeli hraniti dlje, kot je potrebno.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) Za namene učinkovite rabe te uredbe bo morda treba omejiti obseg nekaterih pravic in obveznosti, določenih v Direktivi 95/46/ES, natančneje pravic iz členov 10, 11(1), 12 in 21, za zaščito interesov iz člena 13(1)(e) navedene direktive, upoštevajoč možen izpad prihodkov za države članice in bistveni pomen informacij, zajetih v tej uredbi, za zagotovitev učinkovitega boja proti goljufijam. Države članice so obvezane uvesti te omejitve, dokler so te nujne in sorazmerne.

(19) Za namene učinkovite rabe te uredbe bo morda treba omejiti obseg nekaterih pravic in obveznosti, določenih v Direktivi 95/46/ES, natančneje pravic iz členov 10, 11(1), 12 in 21 navedene direktive, za zaščito interesov iz člena 13(1)(e) navedene direktive, upoštevajoč možen izpad prihodkov za države članice in bistven pomen informacij, zajetih v tej uredbi, za učinkovito preprečevanje goljufij. Države članice so obvezane uvesti te omejitve, dokler so te nujne in sorazmerne. Ker je treba pri sumu o davčnih nepravilnostih ali omejevanju goljufij ohraniti dokaze in preprečiti vpliv na pravilno oceno skladnosti s trošarinsko zakonodajo, bi moralo biti mogoče, če je to potrebno, pri izmenjavi osebnih podatkov iz te uredbe omejiti obveznosti upravljavca podatkov in pravice oseb, na katere se podatki nanašajo, v zvezi z obveščanjem, dostopom do podatkov in objavo postopkov obdelave.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20) Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje členov 8, 16, 19, 20, 21 in 34 te uredbe je treba izvedbena pooblastila prenesti na Komisijo. Ta pooblastila se morajo izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije.

(20) Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje te uredbe in opis glavnih kategorij podatkov, ki si jih po tej uredbi države članice lahko izmenjujejo, je treba izvedbena pooblastila prenesti na Komisijo. Ta pooblastila se morajo izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20a) Osebne podatke v zvezi s prekrški, kazenskimi obsodbami ali varnostnimi ukrepi je treba obdelovati v skladu s členom 8(5) Direktive 95/46/ES ali členom 10(5) Uredbe (ES) št. 45/2001.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22) Zagotoviti je treba spremljanje in ocenjevanje delovanja te uredbe. Zato je treba sprejeti določbe, na podlagi katerih bodo države članice zbirale statistične in druge podatke, Komisija pa pripravljala redna poročila.

(22) Zagotoviti je treba spremljanje in ocenjevanje delovanja te uredbe. Zato je treba sprejeti določbe, na podlagi katerih bodo države članice zbirale statistične in druge podatke, Komisija pa pripravljala redna poročila. Zbrane podatke držav članic in poročila Komisije bi bilo treba predložiti letno ter jih dati na voljo Parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(25a) Komisija bi morala ustanoviti nov forum o DDV in trošarinah po zgledu skupnega foruma za transferne cene, na katerem bi lahko podjetja obravnavala vprašanja v zvezi z DDV in spore med državami članicami.

Obrazložitev

Oblikovati je treba učinkovit in pregleden pravni instrument za alternativno reševanje čezmejnih sporov. V primerjavi z običajnimi pravnimi sredstvi alternativno reševanje sporov zagotavlja hitrejše in stroškovno učinkovitejše reševanje sporov med podjetji ali med podjetji in končnimi potrošniki.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Zahtevek iz odstavka 1 lahko vsebuje obrazložen zahtevek za posebno uradno preiskavo. Če zaprošeni organ ugotovi, da uradna preiskava ni potrebna, takoj obvesti organa prosilca o razlogih za tako odločitev.

3. Zahtevek iz odstavka 1 lahko vsebuje obrazložen zahtevek za posebno uradno preiskavo.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Zaprošeni organ lahko na podlagi predloženih informacij od organa prosilca zahteva predložitev poročila o nadaljnjih ukrepih države članice prosilke. V primeru takšnega zahtevka organ prosilec brez poseganja v predpise o tajnosti in varstvu podatkov, ki veljajo v njegovi državi članici, ter če to ne pomeni nesorazmerne upravne obremenitve, takšno poročilo pošlje čim prej.

5. Zaprošeni organ lahko na podlagi predloženih informacij od organa prosilca zahteva predložitev poročila o nadaljnjih ukrepih države članice prosilke. V primeru takšnega zahtevka organ prosilec brez poseganja v predpise o tajnosti in varstvu podatkov, ki veljajo v njegovi državi članici, takšno poročilo pošlje čim prej.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Kadar uporaba dokumenta za medsebojno upravno pomoč ni smiselna, se lahko vsa sporočila ali del sporočil izmenja na druge načine. V takšnih izrednih primerih se sporočilu priloži obrazložitev, zakaj uporaba dokumenta za medsebojno upravno pomoč ni smiselna.

4. Kadar uporaba dokumenta za medsebojno upravno pomoč ni smiselna, se lahko vsa sporočila ali del sporočil izmenja na druge načine. V takšnih izrednih primerih in kadar zaprošeni organ meni, da je to potrebno, se sporočilu priloži obrazložitev, zakaj uporaba dokumenta za medsebojno upravno pomoč ni smiselna.

Obrazložitev

Takšna zahteva bi pomenila dodatno obremenitev zaradi težavnega in dolgotrajnega dopisovanja, ki ga vključuje, pri čemer bi se obdobje izmenjave informacij še podaljšalo. Zato ni zaželeno, da bi bila ta zahteva obvezna. bolje bi bilo, da bi imel zaprošeni organ možnost v posameznih primerih oceniti primernost dokumenta.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Zaprošeni organ mora predložiti izvirne dokumente le, če je to potrebno za namene organa prosilca in ni v nasprotju z veljavnimi predpisi v državi članici, v kateri ima zaprošeni organ sedež.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Zaradi izmenjave informacij, potrebnih za zagotavljanje pravilne uporabe trošarinske zakonodaje, se lahko dve ali več držav članic na podlagi analize tveganja dogovori za izvedbo sočasnega nadzora na svojem ozemlju glede poslovanja na področju trošarin enega ali več gospodarskih subjektov ali drugih oseb, ki je v skupnem ali dopolnilnem interesu, kadar se zdi, da je tak nadzor bolj učinkovit od nadzora, ki ga opravi samo ena država članica.

1. Za zagotavljanje pravilne uporabe trošarinske zakonodaje, se lahko dve ali več držav članic na podlagi analize tveganja po potrebi dogovori, da na svojem ozemlju izvede sočasen nadzor trošarinskega poslovanja enega ali več gospodarskih subjektov ali drugih oseb, ki je v skupnem ali dopolnilnem interesu, kadar se zdi, da je takšen nadzor bolj učinkovit od nadzora, ki ga opravi samo ena država članica.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Če se sklene sporazum iz odstavka 1, vsak pristojni organ, ki sodeluje pri tem sporazumu, imenuje predstavnika, ki je odgovoren za nadzor in usklajevanje postopka sočasnega nadzora.

4. Kadar se sklene sporazum iz odstavka 1, vsak pristojni organ, ki sodeluje pri tem sporazumu, imenuje predstavnika, ki je odgovoren za nadzor in usklajevanje postopka sočasnega nadzora.

Obrazložitev

Hkratne kontrole naj ne bi bile samo izbirne, temveč običajen postopek, ki ga omogoča ta uredba.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) točne kategorije informacij, ki se izmenjujejo v skladu s členom 15(1);

(a) točne kategorije informacij, ki se izmenjujejo v skladu s členom 15(1), za oblikovanje izčrpnega seznama informacij, ki se bo posodabljal dvakrat letno zaradi uskladitve z novimi potrebami po izmenjavi informacij;

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za ta namen lahko uporabijo računalniško podprt sistem, kadar se lahko takšne informacije obdelajo s takim sistemom.

Za ta namen je zaželena uporaba računalniško podprtega sistema, kadar se lahko takšne informacije obdelajo s takim sistemom.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Organ, ki je drugemu organu posredoval informacije v skladu z odstavkom 1, lahko na podlagi zagotovljenih informacij od tega organa zahteva predložitev poročila o nadaljnjih ukrepih države članice prosilke. V primeru takšnega zahtevka ta organ brez poseganja v predpise o tajnosti in varstvu podatkov, ki veljajo v njegovi državi članici, takšno poročilo pošlje čim prej, če to zanj ne pomeni nesorazmerne upravne obremenitve.

2. Organ, ki je drugemu organu posredoval informacije v skladu z odstavkom 1, lahko na podlagi zagotovljenih informacij od tega organa zahteva predložitev poročila o nadaljnjih ukrepih države članice prosilke. Organ zahteva takšno poročilo, če je posredoval informacije, povezane z odkritjem neobičajne, a gospodarsko pomembne nepravilnosti. V primeru takšnega zahtevka ta organ brez poseganja v predpise o tajnosti in varstvu podatkov, ki veljajo v njegovi državi članici, takšno poročilo pošlje čim prej, če to zanj ne pomeni nesorazmerne upravne obremenitve.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) ime in naslov gospodarskega subjekta ali prostorov;

(b) ime in naslov gospodarskega subjekta ali prostorov ali za registrirane prejemnike iz točke (a)(ii) odstavka 1 naslov za vročanje, ki so ga potrdili pristojni organi države članice registracije;

Obrazložitev

Jasno bi moralo biti navedeno, da je za registriranega prejemnika naslov, ki je zabeležen v evidenci SEED, enak naslovu, na katerem prejema blago pod režimom odloga trošarine.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zahtevki za pomoč, vključno z zahtevki za uradno obvestilo, in priloženi dokumenti so lahko napisani v katerem koli jeziku, za katerega se dogovorita zaprošeni organ in organ prosilec. Takšnim zahtevkom je treba priložiti prevod v uradni jezik ali v enega od uradnih jezikov države članice, v kateri ima zaprošeni organ sedež, le, če zaprošeni organ navede, zakaj potrebuje tak prevod.

Zahtevki za pomoč, vključno z zahtevki za uradno obvestilo, in priloženi dokumenti so lahko napisani v katerem koli jeziku, za katerega se dogovorita zaprošeni organ in organ prosilec. Takšnim zahtevkom je treba priložiti prevod v uradni jezik ali v enega od uradnih jezikov države članice, v kateri ima zaprošeni organ sedež, le, če zaprošeni organ utemelji, zakaj potrebuje tak prevod.

Obrazložitev

Države članice bi bile obvezane, da zagotovijo prevode v vse uradne jezike. To je za pristojne organe nesorazmerna upravna obremenitev.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Člen 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zahtevki za pomoč, vključno z zahtevki za uradno obvestilo, in priloženi dokumenti so lahko napisani v katerem koli jeziku, za katerega se dogovorita zaprošeni organ in organ prosilec. Takšnim zahtevkom je treba priložiti prevod v uradni jezik ali v enega od uradnih jezikov države članice, v kateri ima zaprošeni organ sedež, le, če zaprošeni organ navede, zakaj potrebuje tak prevod.

Zahtevki za pomoč, vključno z zahtevki za uradno obvestilo, in priloženi dokumenti so lahko v katerem koli jeziku, o katerem sta se predhodno sporazumela zaprošeni organ in organ prosilec. Takšnim zahtevkom je treba priložiti prevod v uradni jezik ali v enega od uradnih jezikov države članice, v kateri ima zaprošeni organ sedež, le, če zaprošeni organ navede, zakaj potrebuje tak prevod.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Pristojni organ države članice lahko zavrne predložitev informacij, če zadevna država članica prosilka iz pravnih razlogov ne more zagotoviti podobnih informacij.

črtano

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Predložitev informacij se lahko zavrne, če bi to povzročilo razkritje poslovne, industrijske ali poklicne skrivnosti ali poslovnega procesa ali bi bilo razkritje zadevnih informacij v nasprotju z javnim redom. Države članice ne smejo zavrniti predložitve informacij o gospodarskem subjektu le zato, ker ima te informacije banka ali druga finančna institucija, pooblaščeni zastopnik ali oseba, ki deluje v agenciji ali kot zastopnik, ali ker se nanašajo na lastniško udeležbo pravne osebe.

(4) Predložitev informacij se lahko zavrne, če bi to dokazano povzročilo razkritje poslovne, industrijske ali poklicne skrivnosti ali poslovnega procesa ali bi bilo razkritje zadevnih informacij v nasprotju z javnim redom. Države članice ne smejo zavrniti predložitve informacij o gospodarskem subjektu le zato, ker ima te informacije banka ali druga finančna institucija, pooblaščeni zastopnik ali oseba, ki deluje v agenciji ali kot zastopnik, ali ker se nanašajo na lastniško udeležbo pravne osebe.

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pristojni organ države članice, ki zagotovi informacije, dovoli uporabo informacij za druge namene v državi članici organa prosilca, če se lahko v skladu z zakonodajo države članice zaprošenega organa informacije uporabljajo za podobne namene.

Pristojni organ države članice, ki zagotovi informacije, lahko dovoli uporabo informacij za druge namene v državi članici organa prosilca, če se lahko v skladu z zakonodajo države članice zaprošenega organa informacije uporabljajo za podobne namene.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsako shranjevanje ali izmenjavo informacij iz te uredbe s strani držav članic urejajo nacionalne določbe o izvajanju Direktive 95/46/ES.

Obdelavo osebnih podatkov iz te uredbe s strani držav članic urejajo nacionalne določbe za izvajanje Direktive 95/46/ES.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Če se je zadevna tretja država pravno obvezala zagotavljati pomoč pri zbiranju dokazov o nepravilnostih pri transakcijah, za katere se zdi, da so v nasprotju s trošarinsko zakonodajo, se lahko informacije, pridobljene v skladu s to uredbo, posreduje navedeni tretji državi s soglasjem pristojnih organov, ki so zagotovili informacije, v skladu z nacionalno zakonodajo te tretje države za namene, za katere so bile informacije posredovane, ter v skladu z Direktivo 95/46/ES, zlasti z določbami o prenosu osebnih podatkov v tretjo državo in nacionalnimi pravnimi akti za izvajanje navedene direktive.

2. Če se je zadevna tretja država pravno obvezala zagotavljati pomoč pri zbiranju dokazov o nepravilnostih pri transakcijah, za katere se zdi, da so v nasprotju s trošarinsko zakonodajo, lahko pristojni organ države članice informacije, pridobljene v skladu s to uredbo, posreduje navedeni tretji državi s soglasjem pristojnih organov, ki so zagotovili informacije, v skladu z nacionalno zakonodajo te tretje države za namene, za katere so bile informacije posredovane, ter v skladu z Direktivo 95/46/ES, vključno z določbami o prenosu osebnih podatkov v tretjo državo in nacionalnimi pravnimi akti za izvajanje navedene direktive.

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice in Komisija preučijo in ocenijo uporabo te uredbe. Za ta namen Komisija redno povzema izkušnje držav članic z namenom izboljšanja delovanja sistema, ki ga določa ta uredba.

1. Države članice in Komisija preučijo in ocenijo uporabo te uredbe. Za ta namen Komisija redno primerja in analizira izkušnje držav članic z namenom izboljšanja delovanja sistema, ki ga določa ta uredba.

Obrazložitev

Komisija bi morala imeti jasno in dejavno vlogo pri spremljanju uporabe te uredbe, ki naj ne bi bila omejena samo na povzemanje, temveč bi vključevala tudi podrobno analiziranje izkušenj držav članic z evropskega vidika.

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Komisija predloži Parlamentu in Svetu do 31. decembra 2012 poročilo o goljufijah na področju trošarin, po potrebi skupaj s predlogi sprememb te uredbe.

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zaradi ocenjevanja učinkovitosti tega sistema upravnega sodelovanja pri spodbujanju uporabe trošarinske zakonodaje ter boju proti utajam in goljufijam na področju trošarin lahko države članice sporočijo Komisiji vse razpoložljive informacije, razen informacij iz prvega pododstavka.

Zaradi ocenjevanja učinkovitosti tega sistema upravnega sodelovanja pri spodbujanju uporabe trošarinske zakonodaje ter boju proti utajam in goljufijam na področju trošarin države članice sporočijo Komisiji vse razpoložljive informacije, razen informacij iz prvega pododstavka.

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe

Člen 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o uporabi te uredbe vsakih pet let od datuma začetka veljavnosti te uredbe predvsem na podlagi informacij, ki jih posredujejo države članice.

Komisija poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o uporabi te uredbe vsaka tri leta od datuma začetka veljavnosti te uredbe predvsem na podlagi informacij, ki jih posredujejo države članice.

Obrazložitev

Obdobje petih let za pripravo poročila o uporabi te uredbe se zdi predolgo, zlasti v fazi velikih reform na evropski ravni na področju obdavčitve in fiskalne unije. Zato se predlaga krajše obdobje, da se zagotovi bolj učinkovita presoja vpliva in po potrebi morebitna prilagoditev zakonodaje.

POSTOPEK

Naslov

Upravno sodelovanje na področju trošarin

Referenčni dokumenti

COM(2011)0730 – C7-0447/2011 – 2011/0330(CNS)

Datum posvetovanja z EP

28.11.2011

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

30.11.2011

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

30.11.2011

IMCO

30.11.2011

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

INTA

8.12.2011

IMCO

24.1.2012

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

David Casa

29.11.2011

 

 

 

Obravnava v odboru

24.1.2012

28.2.2012

 

 

Datum sprejetja

29.2.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

43

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Sampo Terho, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Elena Băsescu, Philippe De Backer, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Enrique Guerrero Salom, Thomas Händel, Danuta Jazłowiecka, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Sirpa Pietikäinen, Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Datum predložitve

5.3.2012