Процедура : 2010/2285(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0050/2012

Внесени текстове :

A7-0050/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/03/2012 - 8.2
CRE 13/03/2012 - 8.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0067

ДОКЛАД     
PDF 183kWORD 92k
7.3.2012
PE 480.683v02-00 A7-0050/2012

относно искане за снемане на имунитета на Krisztina Morvai

(2010/2285(IMM))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Eva Lichtenberger

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно искане за снемане на имунитета на Krisztina Morvai

(2010/2285(IMM))

Европейският парламент,

–   като взе предвид искането за снемане на имунитета на Krisztina Morvai, изпратено на 13 октомври 2010 г. от Централния районен съд на Пеща в Будапеща (Унгария), във връзка с висящото пред този съд производство и обявено на пленарно заседание на 24 ноември 2010 г.,

–   като изслуша Krisztina Morvai съгласно член 7, параграф 3 от своя правилник,

–   като взе предвид документите, представени от Централния районен съд на Пещa на 19 декември 2011 г. в отговор на искането на комисията по правни въпроси за допълнителна информация и обяснения съгласно член 7, параграф 3,

–   като взе предвид членове 8 и 9 от Протокола (№ 7) за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, приложен към Договора за функционирането на Европейския съюз, и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–   като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г. и 6 септември 2011 г.(1),

–   като взе предвид член 6, параграф 2 и член 7 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A7-0050/2012),

A. като има предвид, че Централният районен съд на Пещa поиска снемането на парламентарния имунитет на Krisztina Morvai, член на Европейския парламент, във връзка с висящото пред нея производство;

Б.  като има предвид, че искането от страна на съда се отнася до наказателно производство за разглеждане на престъплението публично разпространение на клевета, във връзка с изявленията, направени от Krisztina Morvai относно физическо лице в Унгария;

В.  като има предвид, че съгласно член 8 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им;

Г.  като има предвид, че фактите по делото във вида, в който са изложени в писмените заявления от съда до комисията по правни въпроси, сочат, че изявленията са направени по време, през което Krisztina Morvai не е била член на Европейския парламент;

1.  решава да снеме имунитета на Krisztina Morvai;

2.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на компетентния орган на Унгария и на Krisztina Morvai.

(1)

Решение от 1964 г. по дело Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, Сборник, стр.195, Решение от 1986 г. по дело Wybot/Faure и други, 149/85, Сборник, стр. 2391, Решение от 2008 г. по дело Mote/Парламент, T-345/05, Сборник, стр. II-2849, Решение от 2008 г. по съединени дела Marra/De Gregorio и Clemente, C-200/07 и C-201/07, Сборник, стр. I-7929, Решение по дело Gollnisch/Парламент, T-42/06 (все още непубликувано в Сборника) и Решение по дело Patriciello, C-163/10 (все още непубликувано в Сборника).


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1.  Контекст

На заседанието от 24 ноември 2010 г. председателят обяви, в съответствие с член 6, параграф 2 от Правилника за дейността на ЕП, че на 13 октомври 2010 г. е получил искане от Централния районен съд на Пещa за снемане на парламентарния имунитет на Krisztina Morvai във връзка с членове 8 и 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз.

Съгласно член 6, параграф 2 от Правилника за дейността искането е препратено от председателя до комисията по правни въпроси. Krisztina Morvai беше изслушана от комисията на 25 април 2011 г. в съответствие с член 7, параграф 3, след което комисията реши да поиска допълнителна информация и обяснения от Централния районен съд на Пещa, също така съгласно член 7, параграф 3. Съдът представи поисканата информация и обяснения с писмо от 19 декември 2011 г.

Контекстът на искането за снемане на имунитет е следният: На 14 април 2005 г. г-н János Zombori, пребиваващ в Германия, подава частна тъжба до Национална служба „Полиция“ в Будапеща, Унгария, срещу „неизвестни извършители“ във връзка с извършване на престъплението публично разпространение на клевета съгласно член 179, алинея 1 от Наказателния кодекс на Унгария, като тъжбата се отнася до голям брой медийни отразявания в статии, в интернет и по телевизията от март и април 2005 г., в които се твърди, че г-н Zombori е малтретирал физически и психически сина си. На 8 май и 15 юли 2005 г. тъжителят представя списъци на допълнителни медийни отразявания, съдържащи подобни твърдения, и подава искане авторите на статиите, съставителите и редакторите на отразяванията, както и лицата, правещи изявленията, да бъдат разкрити и подведени под отговорност.

След изслушване на тъжителя, проведено на 6 декември 2006 г., съдът нарежда да бъде започнато разследване. В резултат на това разследване е представен списък с имената на предполагаемите извършители, в който е включена Krisztina Morvai, и списъкът е заведен в съда на 12 февруари 2007 г. На 14 март 2007 г. тъжителят заявява, че желае да продължи наказателното производство срещу всички предполагаеми извършители.

Съдът провежда заседание на 28 май 2008 г., на което тъжителят и Krisztina Morvai са призовани редовно, но отсъстват по извинителни причини. На това заседание съдът решава да раздели производството на две отделни производства, като едното разглежда предполагаемите извършители, а другото – въпроса за все още неразкритите лица.

Поради неразкриването на лицата в последния случай съдът решава на 15 декември 2008 г. да прекрати тези производства. Това решение се обжалва от тъжителя и на 26 февруари 2009 г. Окръжният съд на Будапеща отменя решението, като производството се възобновява.

Съдът определя изслушване за 30 септември 2009 г., но тъй като тъжителят не се явява на него, то е отложено за 4 май 2010 г., след което тъжителят е приканен да разясни своите обвинения. На 23 юни 2010 г. тъжителят посочва, че желае наказателното производство да бъде продължено срещу двама идентифицирани предполагаеми извършители, направили конкретни изказвания по телевизията, един от които е Krisztina Morvai.

Съдът прекратява съдебното производство на 8 октомври 2010 г., за да отправи искане към Европейския парламент за снемане на парламентарния имунитет на Krisztina Morvai.

Съдът информира комисията, че съгласно Наказателния кодекс на Унгария давностният срок за нарушение представлява период, съответстващ на горната граница на предвиденото наказание, но не по-кратък от три години. Тъй като предвиденото наказание за публично оклеветяване съгласно Наказателния кодекс е две години, срокът на давност за това нарушение е минималният срок от три години. Този давностен срок обаче е прекъснат от образуването на наказателно производство срещу предполагаемите извършители.

От своя страна Krisztina Morvai внася искане до Парламента за запазване на нейния парламентарен имунитет. Макар тя да признава, че е направила въпросните изявления, тя ги е направила в качеството си на активист по правата на жените и при всички случаи не е информирана за каквито и да било разследвания или производства срещу нея в периода между 14 април 2005 г., когато е внесена първоначалната тъжба, и 14 април 2008 г., когато би изтекъл срокът на давност за нарушението. Следователно срокът на давност е изтекъл към 8 октомври 2010 г., когато е отправено искането за снемане на парламентарния имунитет. Тя счита, че тъжителят и съдът завеждат производството срещу нея едва след като е била избрана за член на Европейския парламент през 2009 г.

2.  Право и процедура относно имунитета на членовете на Европейския парламент

Членове 8 и 9 от Протокол № 7 на ДФЕС за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз гласят, както следва (подчертаването е добавено):

Член 8

Членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им.

Член 9

По време на сесиите на Европейския парламент неговите членове притежават:а)

  на територията на тяхната собствена държава – имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;б)

  на територията на всяка друга държава-членка — имунитет от всякаква форма на задържане или съдебно производство.

Имунитетът действа по подобен начин и по отношение на горепосочените членове по време на тяхното пътуване до и от мястото на заседанието на Европейския парламент.

Не може да има позоваване на имунитета, когато член на парламента бъде заловен на мястото на извършване на нарушението и имунитетът не е пречка за Европейския парламент да упражни правото си за отнемане на имунитета на някой от неговите членове.

Процедурата в Европейския парламент се урежда от членове 6 и 7 от Правилника за дейността. Съответните разпоредби гласят следното (подчертаването е добавено):

Член 6 – Снемане на имунитет

1.        При упражняването на правомощията си, свързани с привилегиите и имунитетите, Парламентът се стреми преди всичко към запазване на неприкосновеността си на демократична законодателна асамблея и към осигуряване на независимостта на своите членове при изпълнението на техните функции.2.

  Всяко искане за снемане на имунитет, отправено до председателя от компетентен орган на държава-членка, се обявява в пленарно заседание и се отнася за разглеждане от компетентната комисия. (...)

Член 7 – Процедури, свързани с имунитета

1.        Компетентната комисия разглежда своевременно всички искания за снемане на имунитет и за защита на имунитет и привилегии, по реда на тяхното подаване.2.

  Комисията прави предложение за мотивирано решение, с което препоръчва приемане или отхвърляне на искането за снемане на имунитет или за защита на имунитет и привилегии.3.

  Комисията може да поиска от съответния орган да й предостави всяка информация или обяснение, които тя счете за необходими, за да прецени дали имунитетът следва да бъде снет или защитен. На засегнатия член на ЕП се дава право да бъде изслушан; той може да представя всякакви документи или други писмени доказателства, които счита, че имат отношение към случая. Той може да бъде представляван от друг член на ЕП. (...)7.

  Комисията може да изрази мотивирано становище относно компетентността на въпросния орган и допустимостта на искането, но при никакви обстоятелства не може да се произнася относно вината или невинността на члена на ЕП, нито по въпроса дали приписаните му мнения или деяния дават основание за наказателно преследване, дори и ако при разглеждането на искането тя подробно се е запознала с фактите по случая.(...)

3.  Обосновка на предложеното решение

Въпросните изявления са направени през 2005 г., т.е. преди Krisztina Morvai да стане член на Европейския парламент вследствие на избирането й на изборите за Европейски парламент през 2009 г.

Както е посочил Съдът на Европейския съюз, обхватът на абсолютния имунитет, предвиден в член 8, трябва да се установи единствено въз основа на общностното право(1). Неотдавна Съдът постанови също така, че „изявление, направено от европейски депутат извън Европейския парламент, което е довело до наказателно преследване в неговата държава членка по произход за престъплението набедяване, представлява изразено при изпълнението на парламентарните задължения мнение, обхванато от предвидения в тази разпоредба имунитет, само когато това изявление е равнозначно на субективна преценка, която разкрива пряка и очевидна връзка с изпълнението на такива задължения.”(2) (подчертаването е добавено).

Въз основа на документите, получени от Централния районен съд на Пещa, и допълнителната информация и разясненията, предоставени по искане на комисията, става ясно, че наказателното производство срещу Krisztina Morvai е прекратявано неколкократно в периода между 14 април 2005 г., когато е образувано производството, и 8 октомври 2010 г., когато е направено искането за снемане на имунитета, и че давностният срок е текъл през много ограничени периоди от време, когато от тъжителя е искано да даде бележки или да предостави допълнителна информация на съда. Следователно давностният срок за предполагаемото нарушение не е изтекъл към 8 октомври 2010 г.

Въз основа на гореизложеното комисията счита, че фактите по делото във вида, в който са изложени в писмените заявления до комисията и на изслушването на Krisztina Morvai , сочат, че изявленията са направени по време, през което тя не е била член на Европейския парламент, и че давностният срок за предполагаемото нарушение не е изтекъл вследствие на образуването на наказателното производство.

Поради това комисията счита, че когато е направила въпросните изявления, Krisztina Morvai не е действала в изпълнение на задълженията си като член на Европейския парламент.

4.  Заключение

Въз основа на горните съображения и съгласно член 6, параграф 2 от Правилника за дейността на ЕП, след обсъждане на доводите „за“ и „против“ защитата на имунитета на член на ЕП, комисията по правни въпроси препоръчва Европейският парламент да снеме парламентарния имунитет на Krisztina Morvai.

(1)

Marra, цитирано по-горе, в параграф 26.

(2)

Patriciello, цитирано по-горе, диспозитив.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

1.3.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

13

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Димитър Стоянов, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt

Правна информация - Политика за поверителност