Procedure : 2010/2285(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0050/2012

Indgivne tekster :

A7-0050/2012

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/03/2012 - 8.2
CRE 13/03/2012 - 8.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0067

BETÆNKNING     
PDF 147kWORD 78k
7.3.2012
PE 480.683v02-00 A7-0050/2012

om anmodning om ophævelse af Krisztina Morvais immunitet

(2010/2285 (IMM))

Retsudvalget

Ordfører: Eva Lichtenberger

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om anmodning om ophævelse af Krisztina Morvais immunitet

(2010/2285 (IMM))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til anmodning om ophævelse af Krisztina Morvais immunitet, som er fremsendt af den centrale distriktsdomstol i Pest, Budapest (Ungarn), den 13. oktober 2010 i forbindelse med en verserende sag ved denne domstol, og hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 24. november 2012,

–   der har hørt Krisztina Morvai, jf. forretningsordenens artikel 7, stk. 3,

–   der henviser til den skriftlige redegørelse af 19. december 2011 fra den centrale distriktsdomstol i Pest som svar på en anmodning fra Retsudvalget om yderligere oplysninger og præciseringer i henhold til forretningsordenens artikel 7, stk. 3,

–   der henviser til artikel 8 og 9 i protokollen (nr. 7) af 8. april 1965 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Den Europæiske Unions Domstols domme af 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010 og 6. september 2011(1),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 6, stk. 2, og artikel 7,

–   der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A7-0050/2012),

A. der henviser til, at den centrale distriktsdomstol i Pest har anmodet om ophævelse af medlem af Europa-Parlamentet Krisztina Morvais parlamentariske immunitet i forbindelse med en sag ved den pågældende domstol;

B.  der henviser til, at domstolens anmodning vedrører en straffesag om ærekrænkelse i forbindelse med udtalelser fremsat af Krisztina Morvai angående en privatperson i Ungarn;

C. der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 8 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter hverken kan eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv;

D. der henviser til, at det fremgår af sagens faktiske omstændigheder som beskrevet i den redegørelse, domstolen har sendt til Retsudvalget, at udtalelserne blev fremsat på et tidspunkt, hvor Krisztina Morvai ikke var medlem af Europa-Parlamentet;

1.  vedtager at ophæve Krisztina Morvais immunitet;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til den kompetente myndighed i Ungarn og til Krisztina Morvai.

(1)

Sag 101/63, Wagner mod Fohrmann og Krier, Sml. 1954-1964, s. 483, sag 149/85, Wybot mod Faure m.fl., Sml. 1986, s. 2391, sag T-345/05, Mote mod Parlamentet, Sml. 2008 II, s. 2849, forenede sager C-200/07 og C 201/07, Marra mod De Gregorio og Clemente, Sml. 2008 I, s. 7929, sag T-42/06, Gollnisch mod Parlamentet (endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser) og sag C-163/10, Patriciello, (endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser).


BEGRUNDELSE

1.  Baggrund

På mødet den 24. november 2010 meddelte Parlamentets formand, jf. forretningsordenens artikel 6, stk. 2, at han den 13. oktober 2010 havde modtaget en anmodning fra den centrale distriktsdomstol i Pest om ophævelse af Krisztina Morvais parlamentariske immunitet under henvisning til artikel 8 og 9 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter.

Formanden henviste anmodningen til Retsudvalget i henhold til forretningsordenens artikel 6, stk. 2. Udvalget hørte Krisztina Morvai den 25. april 2011, jf. forretningsordenens artikel 7, stk. 3, hvorefter det besluttede at anmode den centrale distriktsdomstol i Pest om yderligere oplysninger og præciseringer, jf. også forretningsordenens artikel 7, stk. 3. Distriktsdomstolen gav de ønskede oplysninger og præciseringer i en skrivelse af 19. december 2011.

Baggrunden for anmodningen om ophævelse af immuniteten er følgende: Den 14. april 2005 indgav János Zombori, der er bosiddende i Tyskland, en anmeldelse til politiet i Budapest, Ungarn, rettet mod “ukendte gerningsmænd” for ærekrænkelse efter artikel 179, stk. 1, i den ungarske straffelov under henvisning til en lang række beretninger i medierne, i trykte artikler, på internettet og på tv i marts og april 2005, hvori det blev påstået, at Zombori havde misbrugt sin søn fysisk og psykisk. Den 8. maj og den 15. juli 2005 fremlagde anmelderen lister over yderligere medieberetninger med lignende påstande og anmodede om, at de personer, der havde skrevet artiklerne, indsamlet oplysningerne og udgivet beretningerne, og de personer, der havde fremsat udtalelserne, blev identificeret og stillet til ansvar.

Efter at have hørt anmelderen den 6. december 2006 besluttede domstolen, at der skulle indledes en undersøgelse. Som følge af undersøgelsen blev der den 12. februar 2007 fremlagt en liste over navnene på de påståede gerningsmænd, herunder Krisztina Morvai, for domstolen, og anmelderen tilkendegav den 14. marts 2007, at han ønskede, at sagen mod alle de påståede gerningsmænd blev fremmet.

Der blev afholdt et retsmøde den 28. maj 2008, som både anmelderen og Krisztina Morvai blev behørigt indkaldt til, men som de lovligt meldte afbud til. På mødet blev det besluttet at dele sagen op i to sager, den ene for de identificerede påståede gerningsmænd og den anden for de stadigt uidentificerede personer.

På grund af manglen på identificerede personer i sidstnævnte sag besluttede domstolen den 15. december 2008 at afslutte sagen. Anmelderen appellerede denne afgørelse, og retten i Budapest omgjorde afgørelsen den 26. februar 2009, hvorefter sagen blev genoptaget.

Domstolen berammede et retsmøde til den 30. september 2009, men da anmelderen ikke gav møde, blev det udsat til den 4. maj 2010, hvorefter anmelderen blev opfordret til at præcisere anklagerne. Den 23. juni 2010 oplyste anmelderen, at han ønskede, at der blev indledt straffesager mod to identificerede påståede gerningsmænd, som havde fremsat specifikke udtalelser på tv, og hvoraf den ene var Krisztina Morvai.

Domstolen udsatte sagen den 8. oktober 2010 med henblik på at anmode Europa-Parlamentet om at ophæve Krisztina Morvais parlamentariske immunitet.

Domstolen har over for udvalget oplyst, at forældelsesfristen i henhold til den ungarske straffelov for en overtrædelse af loven svarer til strafferammens maksimum, dog minimum tre år. Eftersom strafferammen for ærekrænkelse i henhold til straffeloven er to år, er forældelsesfristen for denne overtrædelse således minimumsfristen på tre år. Forældelsesfristen bliver dog afbrudt ved, at der indledes en straffesag mod påståede gerningsmænd.

Krisztina Morvai gør gældende, at Parlamentet bør opretholde hendes parlamentariske immunitet. Hun anerkender ganske vist, at hun har fremsat de pågældende udtalelser, men hun fremsatte dem i sin egenskab af forkæmper for kvinders rettigheder, og hun er under alle omstændigheder ikke blevet orienteret om, at der var indledt en undersøgelse eller en sag mod hende, i perioden fra den 14. april 2005, da den oprindelige anmeldelse blev foretaget, til den 14. april 2008, hvor forældelsesfristen for overtrædelsen ville være udløbet. Forældelsesfristen var derfor udløbet den 9. oktober 2010, da anmodningen om ophævelse af den parlamentariske immunitet blev fremsat. Hun mener, at anmelderen og domstolen først gik videre med sagen mod hende, efter at hun var blevet valgt til medlem af Europa-Parlamentet i 2009.

2.  Regler og procedurer vedrørende immunitet for Europa-Parlamentets medlemmer

Artikel 8 og 9 i protokollen (nr. 7) til TEUF vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter lyder således (ordførerens fremhævelser):

Artikel 8

Europa-Parlamentets medlemmer kan hverken eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv.

Artikel 9

Under Europa-Parlamentets sessioner nyder medlemmerne:

a.        på deres eget lands område de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamlingb.

  på en anden medlemsstats område fritagelse for enhver form for tilbageholdelse og retsforfølgning.

De er ligeledes dækket af immuniteten på vej til eller fra Europa-Parlamentets mødested.

Immuniteten kan ikke påberåbes af et medlem, som gribes på fersk gerning, og kan ikke hindre Europa-Parlamentets ret til at ophæve et af dets medlemmers immunitet.

Proceduren i Europa-Parlamentet er underlagt forretningsordenens artikel 6 og 7. De relevante bestemmelser lyder således (ordførerens fremhævelser):

Artikel 6 - Ophævelse af immunitet

1.        Under udøvelsen af sine beføjelser vedrørende privilegier og immuniteter tilstræber Parlamentet først og fremmest at bevare sin integritet som demokratisk lovgivende forsamling og sikre medlemmernes uafhængighed under udførelsen af deres opgaver.2.

  Enhver anmodning fra en kompetent myndighed i en medlemsstat til formanden om ophævelse af et medlems immunitet meddeles på plenarmødet og henvises til det kompetente udvalg.

(...)

Artikel 7 - Procedurer vedrørende immunitet

1.        Det kompetente udvalg prøver straks anmodninger om ophævelse af immunitet eller beskyttelse af immunitet og privilegier i den rækkefølge, de fremsættes.2.

  Udvalget fremsætter forslag til en begrundet afgørelse, der skal anbefale godkendelse eller forkastelse af anmodningen om ophævelse af immunitet eller om beskyttelse af immunitet og privilegier.3.

  Udvalget kan anmode den pågældende myndighed om enhver oplysning eller præcisering, som det finder nødvendig for at kunne tage stilling til, hvorvidt immuniteten bør ophæves eller beskyttes. Det pågældende medlem har mulighed for at blive hørt og kan forelægge ethvert dokument eller andet skriftligt materiale, som medlemmet måtte finde relevant for udvalgets stillingtagen. Medlemmet kan lade sig repræsentere ved et andet medlem. (...)7.

  Udvalget kan afgive en begrundet udtalelse om den pågældende myndigheds kompetence og om, hvorvidt anmodningen kan tages under behandling, men udtaler sig under ingen omstændigheder om skyldspørgsmålet eller om det hensigtsmæssige i en strafferetlig forfølgelse på grundlag af de udtalelser eller handlinger, som medlemmet tillægges, selv ikke i tilfælde, hvor udvalget gennem prøvelsen af anmodningen opnår grundigt kendskab til selve sagen.

(...)

3.  Begrundelse for den foreslåede afgørelse

Eftersom de omhandlede udtalelser blev fremsat i 2005, blev de fremsat, inden Krisztina Morvai blev valgt til medlem af Europa-Parlamentet ved valget i 2009.

Som Domstolen har fastslået, kan omfanget af den absolutte immunitet i protokollens artikel 8 "kun fastlægges på grundlag af fællesskabsretten"(1). Domstolen har for nylig også fastslået, at "en erklæring, der afgives af en europaparlamentariker uden for Europa-Parlamentet, og som giver anledning til en straffesag om bagvaskelse i dennes oprindelsesmedlemsstat, alene udgør en meningstilkendegivelse, der fremsættes under udøvelsen af det parlamentariske hverv, som henhører under immuniteten i henhold til denne bestemmelse, såfremt denne erklæring udtrykker en subjektiv bedømmelse, der har en direkte og klar forbindelse til udøvelsen af dette hverv"(2) (ordførerens fremhævelse).

Det fremgår af de dokumenter, der er modtaget fra den centrale distriktsdomstol i Pest, og af de yderligere oplysninger og præciseringer, der er blevet givet efter anmodning fra udvalget, at straffesagen mod Krisztina Morvai blev afbrudt flere gange i perioden fra den 14. april 2005, da sagen blev indledt, til den 8. oktober 2010, hvor anmodningen om ophævelse af den parlamentariske immunitet blev fremsat, og at forældelsesfristen kun havde løbet i meget begrænsede perioder, da anmelderen var blevet opfordret til at foretage procesunderretninger eller fremkomme med yderligere oplysninger til domstolen. Forældelsesfristen for den påståede lovovertrædelse var derfor ikke udløbet den 8. oktober 2010.

Udvalget finder på den baggrund, at det fremgår af sagens faktiske omstændigheder som beskrevet i anmodningen om ophævelse af immuniteten, i den skriftlige redegørelse til udvalget og under høringen af Krisztina Morvai, at udtalelserne blev fremsat på et tidspunkt, hvor hun ikke var medlem af Europa-Parlamentet, og at forældelsesfristen for den påståede lovovertrædelse ikke var udløbet, efter at der var indledt en straffesag.

Udvalget konkluderer derfor, at Krisztina Morvai ikke fremsatte de pågældende udtalelser som led i udøvelsen af sit hverv som medlem af Europa-Parlamentet.

4.  Konklusion

På grundlag af ovenstående betragtninger, i henhold til artikel 6, stk. 2, i forretningsordenen og efter at have overvejet argumenterne for og imod beskyttelse af medlemmets immunitet, anbefaler Retsudvalget, at Parlamentet ophæver Krisztina Morvais parlamentariske immunitet.

(1)

Marra-dommen, jf. ovenfor, præmis 26.

(2)

Patriciello-dommen, jf. ovenfor, konklusionen.


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

1.3.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

13

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik