Menetlus : 2010/2285(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0050/2012

Esitatud tekstid :

A7-0050/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/03/2012 - 8.2
CRE 13/03/2012 - 8.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0067

RAPORT     
PDF 141kWORD 66k
7.3.2012
PE 480.683v02-00 A7-0050/2012

Krisztina Morvai puutumatuse äravõtmise taotlus

(2010/2285(IMM))

Õiguskomisjon

Raportöör: Eva Lichtenberger

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS
 SELETUSKIRI
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Krisztina Morvai puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

(2010/2285(IMM))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Krisztina Morvai puutumatuse äravõtmise taotlust, mille esitas 13. oktoobril 2010. aastal Budapesti (Ungari) Pesti ringkonnakohus (Pest Central District Court) seoses selles kohtus käimasoleva menetlusega ja millest anti teada täiskogu istungil 24. novembril 2010. aastal,

–   olles vastavalt kodukorra artikli 7 lõikele 3 Krisztina Morvai ära kuulanud,

–   võttes arvesse kirjalikke esildisi, mille Pesti ringkonnakohus esitas 19. detsembril 2011. aastal vastusena õiguskomisjoni taotlusele anda vastavalt kodukorra artikli 7 lõikele 3 täiendavat teavet ja selgitusi,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli (nr 7) artikleid 8 ja 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. ja 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta ning 6. septembri 2011. aasta otsuseid(1),

–   võttes arvesse kodukorra artikli 6 lõiget 2 ja artiklit 7,

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A7-0050/2012),

A. arvestades, et Pesti ringkonnakohus on esitanud taotluse Euroopa Parlamendi liikme Krisztina Morvai puutumatuse äravõtmiseks seoses selles kohtus käimasoleva menetlusega;

B.  arvestades, et kohtu taotlus puudutab avalikku laimamist käsitlevat kriminaalmenetlust seoses avaldustega, mida Krisztina Morvai tegi Ungaris ühe eraisiku kohta;

C. arvestades, et vastavalt Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli artiklile 8 ei või Euroopa Parlamendi liikmeid üle kuulata, nende suhtes tõkendit kohaldada ega neid kohtumenetlusele allutada nende poolt oma kohustuste täitmisel avaldatud arvamuste või antud häälte tõttu;

D. arvestades, et kohtu poolt õiguskomisjonile esitatud kirjalikes esildistes toodud juhtumi asjaolud näitavad, et kõnealused avaldused tehti ajal, mil Krisztina Morvai ei olnud Euroopa Parlamendi liige;

1.  otsustab Krisztina Morvai puutumatuse ära võtta;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Ungari pädevale ametiasutusele ja Krisztina Morvaile.

(1)

Otsus kohtuasjas 101/63: Wagner vs. Fohrmann ja Krier, EKL 1964, lk 195; otsus kohtuasjas 149/85: Wybot vs. Faure jt, EKL 1986, lk 2391; otsus kohtuasjas T-345/05: Mote vs. parlament, EKL 2008, lk II-2849; otsus liidetud kohtuasjades C-200/07 ja C-201/07: Marra vs. De Gregorio ja Clemente, EKL 2008, lk I-7929; otsus kohtuasjas T-42/06: Gollnisch vs. parlament (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata); ja otsus kohtuasjas C-163/10: Patriciello (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata).


SELETUSKIRI

1.  Taust

President andis 24. novembri 2010. aasta istungil kodukorra artikli 6 lõike 2 kohaselt teada, et ta sai 13. oktoobril 2010. aastal Pesti ringkonnakohtult taotluse võtta ära Krisztina Morvai puutumatus vastavalt Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli artiklitele 8 ja 9.

Kodukorra artikli 6 lõike 2 kohaselt edastas president taotluse õiguskomisjonile. Õiguskomisjon kuulas 25. aprillil 2011. aastal Krisztina Morvai ära vastavalt kodukorra artikli 7 lõikele 3 ning otsustas seejärel sama sätte alusel paluda Pesti ringkonnakohtult täiendavat teavet ja selgitusi. Kohus esitas nõutud teabe ja selgitused kirja teel 19. detsembril 2011. aastal.

Puutumatuse äravõtmise taotluse taust on järgmine: Saksamaal elav János Zombori esitas 14. aprillil 2005. aastal Budapesti riiklikku politseijaoskonda kaebuse „teadmata õigusrikkujate” vastu seoses avalikku laimu puudutava õigusrikkumisega Ungari kriminaalkoodeksi artikli 179 lõike 1 alusel, viidates suurele hulgale 2005. aasta märtsis ja aprillis trükiajakirjanduses, internetis ja televisioonis avaldatud materjalidele, milles väideti, et hr Zombori on oma poega füüsiliselt ja vaimselt väärkohelnud. 8. mail ja 15. juulil 2005. aastal esitas hageja täiendatud loetelu ajakirjanduses ilmunud materjalidest, mis sisaldasid samasuguseid väiteid, ning nõudis artiklite autorite, ajakirjanduslike ülevaadete koostajate ja toimetajate ning kõnealuste avalduste tegijate väljaselgitamist ja vastutusele võtmist.

Pärast hageja ärakuulamist 6. detsembril 2006. aastal otsustas kohus algatada uurimise. Uurimise tulemusena esitati kohtule ja registreeriti 12. veebruaril 2007. aastal väidetavate õigusrikkujate loetelu, kuhu kuulus ka Krisztina Morvai, ning 14. märtsil 2007. aastal teatas hageja, et ta soovib jätkata menetlust kõigi väidetavate õigusrikkujate vastu.

28. mail 2008. aastal toimus kohtuistung, kuhu nii hageja kui ka Krisztina Morvai olid nõuetekohaselt kutsutud, aga kust nad põhjendustega puudusid. Kohus otsustas jagada menetluse kaheks osaks, millest üks puudutab väidetavaid tuvastatud õigusrikkujaid ja teine seni tuvastamata isikuid.

Kuna viimasel juhul isikuid tuvastada ei õnnestunud, otsustas kohus 15. detsembril 2008. aastal menetluse lõpetada. Hageja kaebas selle otsuse edasi, misjärel Budapesti linnakohus tühistas otsuse 26. veebruaril 2009. aastal ja menetlust alustati uuesti.

Kohus määras istungi 30. septembriks 2009, aga kuna hageja ei ilmunud kohale, lükati see edasi 4. maile 2010, misjärel paluti tal süüdistusi täpsustada. 23. juunil 2010. aastal teatas hageja, et ta soovib kriminaalmenetluse jätkamist kahe tuvastatud väidetava õigusrikkuja vastu, kes olid televisioonis esinenud konkreetsete avaldustega ja kellest üks oli Krisztina Morvai.

Kohus peatas menetluse 8. oktoobril 2010. aastal, et esitada Euroopa Parlamendile Krisztina Morvai puutumatuse äravõtmise taotlus.

Kohus teatas õiguskomisjonile, et Ungari kriminaalkoodeksi alusel on õigusrikkumise aegumistähtaeg võrdne selle eest ette nähtud karistuse maksimummääraga, aga ei ole lühem kui kolm aastat. Kuna avaliku laimamise eest kriminaalkoodeksi alusel ette nähtud karistus on kaks aastat, on kõnealuse õigusrikkumise aegumistähtaeg minimaalne ehk kolm aastat. Aegumistähtaeg katkeb, kui kriminaalmenetlus väidetavate õigusrikkujate vastu on alanud.

Krisztina Morvai on omalt poolt palunud parlamendil tema puutumatust kaitsta. Kuigi ta tunnistab kõnealuste avalduste tegemist, tegi ta need naiste õiguste aktivistina, ja igal juhul ei olnud teda teavitatud mingisugustest tema vastu algatatud uurimistest ega menetlustest ajavahemikul 14. aprillist 2005, kui esitati esialgne kaebus, kuni 14. aprillini 2008, kui oleks lõppenud selle õigusrikkumise aegumistähtaeg. Seetõttu oli 8. oktoobril 2010. aastal, kui esitati puutumatuse äravõtmise taotlus, aegumistähtaeg juba möödunud. Krisztina Morvai on seisukohal, et hageja ja kohus alustasid tema vastu menetlust alles pärast seda, kui ta 2009. aastal Euroopa Parlamendi liikmeks valiti.

2.  Euroopa Parlamendi liikmete puutumatusega seotud õigusaktid ja menetlused

Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli (nr 7) artiklites 8 ja 9 on sätestatud (rõhuasetus lisatud):

Artikkel 8

Euroopa Parlamendi liikmeid ei või üle kuulata, nende suhtes tõkendit kohaldada ega neid kohtumenetlusele allutada nende poolt oma kohustuste täitmisel avaldatud arvamuste või antud häälte tõttu.

Artikkel 9

Euroopa Parlamendi istungjärkude ajal on Euroopa Parlamendi liikmetel:a.

  oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel;b.

  teise liikmesriigi territooriumil immuniteet tõkendite ja kohtumenetluse suhtes.

Euroopa Parlamendi liikmete immuniteet kehtib ka siis, kui nad sõidavad Euroopa Parlamendi istungipaika ja sealt tagasi.

Immuniteedile ei saa tugineda, kui parlamendiliige tabatakse õiguserikkumiselt, ning see ei takista Euroopa Parlamendil kasutamast õigust oma liikme immuniteet ära võtta.

Euroopa Parlamendi vastavat menetlust reguleerivad kodukorra artiklid 6 ja 7. Asjaomased sätted on järgmised (rõhuasetus lisatud):

Artikkel 6: Puutumatuse äravõtmine

1.        Oma eesõiguste ja puutumatusega seotud volituste rakendamisel taotleb parlament eelkõige enda kui demokraatliku legislatiivkogu puutumatuse säilitamist ja oma liikmete sõltumatuse tagamist nende ülesannete täitmisel.2.

  Kui liikmesriigi pädev ametiasutus on esitanud presidendile parlamendiliikmelt puutumatuse äravõtmise taotluse, antakse taotlusest teada täiskogu istungil ja taotlus edastatakse vastutavale komisjonile.

(...)

Artikkel 7: Puutumatusega seotud menetlused

1.        Vastutav komisjon vaatab puutumatuse äravõtmise ning eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlused läbi viivitamatult nende esitamise järjekorras.2.

  Vastutav komisjon teeb ettepaneku võtta vastu põhjendatud otsus, milles soovitatakse puutumatuse äravõtmise taotlus või eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus rahuldada või tagasi lükata.3.

  Vastutav komisjon võib paluda asjaomasel ametiasutusel anda teavet või selgitusi, mida komisjon peab vajalikuks, et jõuda seisukohale, kas puutumatus tuleks ära võtta või tuleks seda kaitsta. Asjaomasele parlamendiliikmele antakse võimalus anda selgitusi; ta võib esitada dokumente või muid kirjalikke tõendeid, mida ta peab asjakohaseks. (...)7.

  Vastutav komisjon võib esitada põhjendatud arvamuse taotluse esitanud ametiasutuse pädevuse ja taotluse vastuvõetavuse kohta, kuid ei võta mingil juhul seisukohta küsimuses, kas parlamendiliige on süüdi või mitte või kas arvamused või teod, milles parlamendiliiget süüdistatakse, õigustavad tema vastutuselevõtmist, seda isegi siis, kui nõude läbivaatamise käigus on juhtumi asjaolud komisjonile üksikasjalikult teatavaks saanud.

(...)

3.  Otsuse ettepaneku põhjendus

Kuna kõnealused avaldused tehti 2005. aastal, tehti need enne kui Krisztina Morvai sai 2009. aastal toimunud parlamendivalimiste tulemusena Euroopa Parlamendi liikmeks.

Euroopa Kohus on otsustanud, et artiklis 8 sätestatud täieliku puutumatuse ulatus „tuleb teha kindlaks üksnes ühenduse õiguse alusel”(1). Lisaks otsustas kohus hiljuti, et „väide, mille eurosaadik esitas väljaspool Euroopa Parlamendi hoonet ja mis andis tema päritoluriigis aluse kriminaalmenetluseks laimamises seisneva süüteo asjas, kujutab endast nimetatud sättes ette nähtud puutumatusega hõlmatud parlamendiliikme kohustuste täitmisel avaldatud arvamust vaid juhul, kui see väide vastab subjektiivsele hinnangule, millel on otsene ja ilmselge seos nende kohustuste täitmisega(2) (rõhuasetus lisatud).

Pesti ringkonnakohtust saadud dokumentide ning õiguskomisjoni taotlusel saadud täiendava teabe ja selgituste põhjal ilmneb, et Krisztina Morvai vastu algatatud kriminaalmenetlus katkestati mitu korda ajavahemikul 14. aprillist 2005, kui menetlus algatati, kuni 8. oktoobrini 2010, kui esitati puutumatuse äravõtmise taotlus, ning et aegumistähtaeg jooksis ainult väga lühikestel perioodidel, kui hagejal paluti esitada kohtule teadaandeid või täiendavat informatsiooni. Seetõttu ei olnud väidetav õigusrikkumine 8. oktoobriks 2010. aastaks aegunud.

Ülaltoodut arvestades arvab õiguskomisjon, et puutumatuse äravõtmise taotluses, õiguskomisjonile esitatud kirjalikes esildistes ja Krisztina Morvai ärakuulamise käigus esitatud juhtumi asjaolud näitavad, et kõnealused avaldused tehti ajal, mil ta ei olnud Euroopa Parlamendi liige ja et väidetava õigusrikkumise aegumistähtaeg ei olnud pärast kriminaalmenetluse algatamist möödunud.

Seega on õiguskomisjon seisukohal, et kõnealuseid avaldusi tehes ei täitnud Krisztina Morvai oma ülesandeid Euroopa Parlamendi liikmena.

4.  Järeldus

Eeltoodud kaalutluste põhjal ja kodukorra artikli 6 lõike 2 alusel ning pärast parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise poolt- ja vastuargumentide kaalumist soovitab õiguskomisjon Euroopa Parlamendil Krisztina Morvai parlamendiliikme puutumatuse ära võtta.

(1)

Marra, tsiteeritud eespool, punkt 26.

(2)

Patriciello, tsiteeritud eespool, resolutsioon.


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

1.3.2012

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

13

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt

Õigusteave - Privaatsuspoliitika