Menettely : 2010/2285(IMM)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0050/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0050/2012

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/03/2012 - 8.2
CRE 13/03/2012 - 8.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0067

MIETINTÖ     
PDF 141kWORD 67k
7.3.2012
PE 480.683v02-00 A7-0050/2012

Krisztina Morvai parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

(2010/2285(IMM))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: Eva Lichtenberger

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS
 PERUSTELUT
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Krisztina Morvai parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

(2010/2285(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Krisztina Morvain parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevan, Budapestin (Unkari) Pestin alueen keskustuomioistuimen 13. lokakuuta 2010 välittämän pyynnön, joka liittyy kyseisessä tuomioistuimessa vireillä olevaan asiaan ja josta ilmoitettiin täysistunnossa 24. marraskuuta 2010,

–   on kuullut Krisztina Morvai työjärjestyksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti,

–   ottaa huomioon asiakirjat, jotka Pestin alueen keskustuomioistuin toimitti 19. joulukuuta 2011 oikeudellisten asioiden valiokunnan työjärjestyksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti esittämän lisätieto- ja selvityspyynnön johdosta,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan (N:o 7) 8 ja 9 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964, 10. heinäkuuta 1986, 15. ja 21. lokakuuta 2008, 19. maaliskuuta 2010 sekä 6. syyskuuta 2011 antamat tuomiot(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 6 artiklan 2 kohdan ja 7 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A7‑0050/2012),

A. ottaa huomioon, että Pestin alueen keskustuomioistuin on pyytänyt Euroopan parlamentin jäsenen Krisztina Morvain parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä kyseisessä tuomioistuimessa vireillä olevan asian johdosta;

B.  ottaa huomioon, että tuomioistuimen pyyntö liittyy kunnianloukkausta koskevaan rikosoikeudenkäyntiin, jossa käsitellään Krisztina Morvain yksityishenkilöstä Unkarissa esittämiä lausumia;

C. ottaa huomioon, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 8 artiklan nojalla Euroopan parlamentin jäseniä ei voida alistaa tutkittavaksi, pidättää tai haastaa oikeuteen heidän tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestystensä perusteella,

D. ottaa huomioon, että tuomioistuimen oikeudellisten asioiden valiokunnalle toimittamista asiakirjoista ilmenevät asiaa koskevat tosiseikat osoittavat, että Krisztina Morvai ei ollut lausumat esittäessään Euroopan parlamentin jäsen;

1.  päättää pidättää Krisztina Morvai parlamentaarisen koskemattomuuden;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Unkarin toimivaltaisille viranomaisille ja Krisztina Morvaille.

(1)

Asia 101/63, Wagner v. Fohrmann ja Krier, Kok. 1964, s. 195, asia 149/85, Wybot v. Faure ym., Kok. 1986, s. 2391, asia T-345/05, Mote v. Euroopan parlamentti, Kok. 2008, s. II-2849, yhdistetyt asiat C-200/07 ja C 201/07 Marra v. De Gregorio ja Clemente, Kok. 2008, s. I-7929, asia T-42/06, Gollnisch v. parlamentti (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa) ja asia C-163/10 Patriciello (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).


PERUSTELUT

1.  Taustaa

Puhemies ilmoitti 24. marraskuuta 2010 pidetyssä istunnossa työjärjestyksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti vastaanottaneensa 13. lokakuuta 2010 Pestin alueen keskustuomioistuimelta pyynnön, joka koskee Krisztina Morvain parlamentaarisen koskemattomuutensa pidättämistä Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 8 ja 9 artiklan mukaisesti.

Puhemies välitti pyynnön oikeudellisten asioiden valiokunnalle työjärjestyksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Valiokunta kuuli Krisztina Morvaita työjärjestyksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti 25. huhtikuuta 2011, minkä jälkeen valiokunta päätti niin ikään 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti pyytää lisätietoja ja selvityksiä Pestin alueen keskustuomioistuimelta. Tuomioistuin toimitti pyydetyt lisätiedot ja selvitykset 19. joulukuuta 2011 päivätyssä kirjeessään.

Koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön tausta on seuraava: Saksassa asuva János Zombori toimitti 14. huhtikuuta 2005 Budapestin kansalliselle poliisilaitokselle Unkarissa kunnianloukkausta koskevan kanteen "tuntemattomia tekijöitä" vastaan Unkarin rikoslain 179 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Kanne koski lukuisia eri viestimissä esitettyjä lausumia, jotka oli julkaistu painetuissa artikkeleissa, internetissä ja televisiossa maaliskuussa ja huhtikuussa 2005 ja joissa János Zomborin väitettiin kohdistaneen poikaansa fyysistä ja henkistä väkivaltaa. Kantaja esitti 8. toukokuuta ja15. heinäkuuta 2005 luettelon, jossa oli lisää samanlaisia lausumia sisältäviä julkaisuja, ja pyysi, että artikkeleiden kirjoittajien, raporttien laatijoiden ja toimittajien sekä väitteiden esittäjien henkilöllisyys selvitettäisiin ja heidät asetettaisiin vastuuseen.

Kuultuaan kantajaa 6. joulukuuta 2006 tuomioistuin määräsi tutkinnan aloitettavaksi. Tutkinnan perusteella tuomioistuin rekisteröi 12. helmikuuta 2007 sille esitetyn luettelon rikoksesta epäillyistä henkilöistä, joihin kuului myös Krisztina Morvai. Kantaja ilmoitti 14. maaliskuuta 2007 haluavansa, että kaikkia näitä rikoksesta epäiltyjä henkilöitä vastaan aloitettaisiin oikeuskäsittely.

Tuomioistuin järjesti 28. toukokuuta 2008 kuulemisen, johon sekä kantaja että Krisztina Morvai olivat saaneet asianmukaisen kutsun saapua mutta eivät perustelluista syistä olleet saapuneet paikalle. Tällöin tuomioistuin oli päättänyt jakaa oikeuskäsittelyn kahteen eri asiaan, joista toinen koski henkilöllisyydeltään tunnettuja epäiltyjä ja toinen epäiltyjä, joiden henkilöllisyyttä ei ollut saatu selville.

Koska viimeksi mainitussa asiassa ei ollut henkilöllisyydeltään tunnistettuja henkilöitä, tuomioistuin päätti 15. joulukuuta 2008 lopettaa asian käsittelyn. Kantaja valitti päätöksestä, ja Budapestin kaupungin tuomioistuin kumosi päätöksen 26. helmikuuta 2009 ja asian käsittely aloitettiin uudelleen.

Tuomioistuin järjesti kuulemisen 30. syyskuuta 2009, mutta koska kantaja ei tullut paikalle, kuulemista lykättiin 4. toukokuuta 2010 saakka, minkä jälkeen kantajaa pyydettiin selventämään esittämiään syytteitä. Kesäkuun 23. päivänä 2010 kantaja ilmoitti haluavansa, että kahta tunnistettua rikoksesta epäiltyä henkilöä koskeva oikeuskäsittely jatkuisi. Nämä henkilöt olivat esittäneet tiettyjä lausumia televisiossa. Toinen heistä oli Krisztina Morvai.

Tuomioistuin keskeytti asian käsittelyn 8. lokakuuta 2010 pyytääkseen Euroopan parlamenttia pidättämään Krisztina Morvain parlamentaarisen koskemattomuuden.

Tuomioistuin on ilmoittanut valiokunnalle, että Unkarin rikoslain mukainen rikoksen vanhentumisaika vastaa määrättävän rangaistuksen enimmäiskestoa mutta on kuitenkin vähintään kolme vuotta. Koska kunnianloukkauksesta rikoslain mukaan määrättävä rangaistus on kaksi vuotta, tämän rikoksen vanhentumisaika on vähintään kolme vuotta. Vanhentumisajan kuitenkin keskeyttää rikoksesta epäiltyjä vastaan aloitettu rikosoikeudenkäynti. Krisztina Morvai puolestaan on esittänyt kantanaan, että parlamentin tulisi säilyttää hänen parlamentaarinen koskemattomuutensa.

Vaikka hän myöntää esittäneensä kyseiset lausumat, hän esitti ne naisten oikeuksien puolustajan roolissaan. Hänelle ei ollut ilmoitettu mistään häntä vastaan käynnistetyistä tutkinnoista tai oikeuskäsittelyistä alkuperäisen kanteen jättämispäivän eli 14. huhtikuuta 2005 ja rikoksen oletetun vanhentumismääräajan eli 14. huhtikuuta 2008 välisenä aikana. Siten vaade oli jo vanhentunut 8. lokakuuta 2010, jolloin pyyntö parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämisestä esitettiin. Hän katsoo, että kantaja ja tuomioistuin aloittivat oikeudenkäyntimenettelyt häntä vastaan vasta sen jälkeen kun hänet oli valittu Euroopan parlamentin jäseneksi vuonna 2009.

2.  Euroopan parlamentin jäsenten koskemattomuutta koskevat määräykset ja menettelyt

Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan (N:o 7) 8 ja 9 artikla kuuluvat seuraavasti (alleviivaukset lisätty):

8 artikla

Euroopan parlamentin jäseniä ei voida alistaa tutkittavaksi, pidättää tai haastaa oikeuteen heidän tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestystensä perusteella.

9 artikla

Euroopan parlamentin istuntojen ajan sen jäsenillä on:

a.        oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;b.

  toisen jäsenvaltion alueella vapaudenriistoa koskeva koskemattomuus ja lainkäytöllinen koskemattomuus.

Koskemattomuus koskee jäseniä myös silloin, kun he matkustavat Euroopan parlamentin istuntoihin tai palaavat niistä.

Koskemattomuuteen ei voida vedota silloin, kun jäsen tavataan itse teosta, eikä se estä Euroopan parlamenttia käyttämästä oikeuttaan pidättää koskemattomuuden yhden jäsenen osalta.

Euroopan parlamentissa sovellettavasta menettelystä määrätään sen työjärjestyksen 6 ja 7 artikloissa, jotka kuuluvat seuraavasti (alleviivaukset lisätty):

6 artikla – Koskemattomuuden pidättäminen:

1.        Erioikeuksia ja vapauksia koskevaa toimivaltaa käyttäessään parlamentti pyrkii ensisijaisesti säilyttämään täysivaltaisuutensa demokraattisena lainsäädäntöelimenä ja varmistamaan jäsentensä riippumattomuuden heidän hoitaessaan tehtäviänsä.2.

  Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen puhemiehelle osoittamasta, jäsenen parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä ilmoitetaan täysistunnossa, ja pyyntö lähetetään käsiteltäväksi asiasta vastaavaan valiokuntaan.

(...)

7 artikla – Koskemattomuutta koskevat menettelyt

1.        Asiasta vastaava valiokunta käsittelee koskemattomuuden pidättämistä sekä koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevat pyynnöt viipymättä niiden jättämisjärjestyksessä.2.

  Valiokunta antaa perustellun päätösehdotuksen, jossa on suositus koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön tai koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevan pyynnön hyväksymisestä tai hylkäämisestä.3.

  Valiokunta voi pyytää asianomaiselta viranomaiselta ne lisätiedot tai selvitykset, jotka valiokunta katsoo tarpeellisiksi voidakseen muodostaa mielipiteensä koskemattomuuden pidättämisestä tai puolustamisesta. Jäsenelle annetaan tilaisuus tulla kuulluksi. Hänellä on oikeus esittää kaikki tässä yhteydessä aiheellisiksi katsomansa asiakirjat tai muut kirjalliset todisteet. Toinen jäsen voi toimia hänen edustajanaan. (...)7.

  Valiokunta voi antaa perustellun lausunnon kyseisen viranomaisen toimivallasta asiassa ja pyynnön käsiteltäväksi ottamisesta, mutta se ei missään tapauksessa ilmaise kantaansa jäsenen syyllisyyteen tai syyttömyyteen eikä siihen, oikeuttavatko lausumat tai teot, joihin jäsenen väitetään syyllistyneen, syytteeseen asettamisen, vaikka valiokunta pyyntöä käsitellessään saisi yksityiskohtaista tietoa tapaukseen liittyvistä tosiasioista.

(...)

3.  Ehdotetun päätöksen perustelu

Koska Krisztina Morvai esitti kyseiset lausumat vuonna 2005, hän esitti ne ennen valintaansa Euroopan parlamentin jäseneksi vuoden 2009 parlamenttivaaleissa.

Unionin tuomioistuin on katsonut, että 8 artiklan mukaisen täydellisen koskemattomuuden laajuus on määritettävä pelkästään yhteisön oikeuden perustella(1). Tuomioistuin on myös äskettäin katsonut, että "Euroopan parlamentin jäsenen muualla kuin Euroopan parlamentissa esittämä lausuma, joka on johtanut väärän ilmiannon perusteella nostettuun syytteeseen hänen alkuperäjäsenvaltiossaan, on kyseisessä määräyksessä tarkoitetun koskemattomuuden kattama parlamentaaristen tehtävien hoidossa ilmaistu mielipide ainoastaan silloin, kun kyseinen lausuma on subjektiivinen arviointi, jolla on suora ja ilmeinen yhteys tällaisten tehtävien hoitamiseen(2)" (alleviivaus lisätty).

Pestin alueen keskustuomioistuimelta saatujen asiakirjojen ja valiokunnan pyynnöstä sille esitettyjen lisätietojen ja selvitysten perusteella on ilmeistä, että Krisztina Morvaita vastaan käynnistetty oikeudenkäynti keskeytettiin useita kertoja oikeudenkäynnin aloittamispäivän eli 14. huhtikuuta 2005 ja parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämispyynnön esittämispäivän eli 8. lokakuuta 2010 välillä ja että vanhentumisajan laskennassa voidaan ottaa huomioon vain hyvin lyhyitä ajanjaksoja, jolloin kantajaa oli pyydetty antamaan tiedonantoja tai lisätietoja tuomioistuimelle. Väitetty rikos ei täten ollut vanhentunut 8. lokakuuta 2010.

Valiokunta katsoo näin ollen, että koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä, valiokunnalle toimitetuista asiakirjoista ja Krisztina Morvain kuulemisesta ilmi käyvät asiaa koskevat tosiseikat osoittavat, ettei hän lausumat esittäessään ollut Euroopan parlamentin jäsen ja että epäilty rikos ei ole vanhentunut rikosoikeudenkäynnin käynnistämisen jälkeen.

Valiokunta katsookin, että lausumat esittäessään Krisztina Morvai ei hoitanut hänelle Euroopan parlamentin jäsenenä kuuluvia tehtäviä.

4.  Johtopäätös

Edellä esitettyjen seikkojen perusteella ja työjärjestyksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunta suosittelee jäsenen koskemattomuuden pidättämistä puoltavia ja sitä vastaan esitettyjä perusteita käsiteltyään, että Euroopan parlamentti pidättää Krisztina Morvain parlamentaarisen koskemattomuuden.

(1)

Edellä mainittu Marra, 26 kohta.

(2)

Edellä mainittu Patriciello, tuomiolauselma.


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

1.3.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

13

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö