Postup : 2010/2285(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0050/2012

Predkladané texty :

A7-0050/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/03/2012 - 8.2
CRE 13/03/2012 - 8.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0067

SPRÁVA     
PDF 162kWORD 88k
7.3.2012
PE 480.683v02-00 A7-0050/2012

o žiadosti o zbavenie imunity Krisztiny Morvaiovej

(2010/2285(IMM))

Výbor pre právne veci

Spravodajkyňa: Eva Lichtenberger

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o žiadosti o zbavenie imunity Krisztiny Morvaiovej

(2010/2285(IMM))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Krisztiny Morvaiovej, ktorú 13. októbra 2010 podal Peštianky ústredný obvodný súd v Budapešti (Maďarsko) v súvislosti s konaním pred týmto súdom a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 24. novembra 2010,

–   po vypočutí Krisztiny Morvaiovej v súlade s článkom 7 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na písomnosti Peštianskeho ústredného obvodného súdu z 19. decembra 2011 poskytnuté ako odpoveď na žiadosť Výboru pre právne veci podľa článku 7 ods. 3 o poskytnutie ďalších informácií a vysvetlení,

–   so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Európskej únie, ktorý je pripojený k Zmluve o fungovaní Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–   so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010 a zo 6. septembra 2011(1),

–   so zreteľom na článok 6 ods. 2 a článok 7 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A7-0050/2012),

A. keďže Peštiansky ústredný obvodný súd požiadal o zbavenie poslaneckej imunity poslankyne Európskeho parlamentu Krisztiny Morvaiovej v súvislosti s konaním pred ním;

B.  keďže žiadosť súdu sa týka trestného konania v súvislosti s trestným činom ohovárania na verejnosti, pokiaľ ide o vyhlásenia Krisztiny Morvaiovej o súkromnej osobe v Maďarsku;

C. keďže v súlade s článkom 8 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie poslanci Európskeho parlamentu nesmú byť vyšetrovaní, zadržaní alebo stíhaní pre vyjadrené názory alebo pre hlasovanie pri výkone svojich úloh;

D. keďže okolnosti veci, ako sú vyložené v písomnostiach súdu podaných Výboru pre právne veci, naznačujú, že vyhlásenia boli urobené v čase, keď Krisztina Morvaiová nebola poslankyňou Európskeho parlamentu;

1.  zbavuje Krisztinu Morvaiovú imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru príslušnému orgánu Maďarska a Krisztine Morvaiovej.

(1)

Vec 101/63 Wagner/Fohrmann a Krier [1964] Zb.195, vec 149/85 Wybot/Faure a ostatní [1986] Zb. 2391, vec T-345/05 Mote/Parliament [2008] Zb. II-2849, spojené veci C-200/07 a C-201/07 Marra/De Gregorio a Clemente [2008] Zb. I-7929, vec T-42/06 Gollnisch/Parliament (zatiaľ neuverejnené v zbierke) a vec C-163/10 Patriciello (zatiaľ neuverejnené v zbierke).


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.  Kontext

Na zasadnutí 24. novembra 2010 predseda oznámil v súlade s článkom 6 ods. 2 rokovacieho poriadku, že 13. októbra 2010 mu bola doručená žiadosť Peštianskeho ústredného obvodného súdu o zbavenie poslaneckej imunity Krisztiny Morvaiovej so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie.

V súlade s článkom 6 ods. 2 predseda postúpil túto žiadosť Výboru pre právne veci. Dňa 25. apríla 2011 výbor vypočul Krisztinu Morvaiovú v súlade s článkom 7 ods. 3 a následne sa rozhodol, že taktiež na základe článku 7 ods. 3 požiada Peštiansky ústredný obvodný súd o ďalšie informácie a vysvetlenia. Súd poskytol požadované informácie a vysvetlenia listom z 19. decembra 2011.

Kontext žiadosti o zbavenie imunity je takýto: 14. apríla 2005 pán János Zombori, nemecký občan, podal na oddelení kriminálnej polície v Budapešti (Maďarsko) trestné oznámenie na „neznámych páchateľov“ podľa článku 179 ods. 1 maďarského trestného zákonníka pre trestný čin ohovárania na verejnosti odkazujúc pritom na veľký počet mediálnych správ v tlačených článkoch, na internete a v televízii v čase od marca do apríla 2005, podľa ktorých pán Zombori údajne fyzicky a mentálne zneužíval svojho syna. Dňa 8. mája a 15. júla 2005 navrhovateľ predložil zoznam ďalších mediálnych správ obsahujúcich podobné tvrdenia a požiadal, aby sa autori článkov, zostavovatelia a redaktori správ, ako aj osoby, ktoré poskytli príslušné vyhlásenia, identifikovali a zobrali na zodpovednosť.

Po vypočutí navrhovateľa 6. decembra 2006 súd vydal príkaz na začatie vyšetrovania. Výsledkom tohto vyšetrovania bolo, že 12. februára 2007 bol súdu predložený zoznam údajných páchateľov zahŕňajúci Krisztinu Morvaiovú, ktorý súd zaregistroval. Navrhovateľ 14. marca 2007 uviedol, že si želá, aby sa konanie viedlo proti všetkým údajným páchateľom.

Súd uskutočnil vypočutie 28. mája 2008, na ktoré pozval navrhovateľa aj Krisztinu Morvaiovú, pričom však ospravedlnil ich neúčasť, a na ktorom rozhodol, že konanie rozdelí na dve veci, prvá vec sa týka identifikovaných údajných páchateľov a druhá vec sa týka zatiaľ neidentifikovaných osôb.

Keďže v druhej veci neboli identifikované žiadne osoby, 15. decembra 2008 súd rozhodol o skončení tohto konania. Voči tomuto rozhodnutiu navrhovateľ podal odvolanie a Mestský súd v Budapešti rozhodnutie zrušil 26. februára 2009. Konanie sa preto opäť začalo.

Súd stanovil vypočutie na 30. septembra 2009, keďže sa však navrhovateľ naň nedostavil, bolo odložené na 4. mája 2010 a následne bol navrhovateľ vyzvaný na objasnenie obvinení. Dňa 23. júna 2010 navrhovateľ oznámil, že si želá, aby sa trestné konanie naďalej viedlo voči dvom identifikovaným údajným páchateľom, ktorí poskytli konkrétne vyhlásenia v televízii, pričom jedným z nich je Krisztina Morvaiová.

Súd prerušil konanie 8. októbra 2010 s cieľom požiadať Európsky parlament o zrušenie poslaneckej imunity Krisztiny Morvaiovej.

Súd informoval výbor, že podľa maďarského trestného zákonníka premlčacia lehota v prípade trestného činu zodpovedá hornej hranici predpísaného trestu, ale nie je kratšia ako tri roky. Keďže predpísaný trest v prípade ohovárania na verejnosti je podľa trestného zákonníka dva roky, premlčacia lehota v prípade tohto trestného činu je najmenej tri roky. Táto premlčacia lehota sa však prerušila začatím trestného konania voči údajným páchateľom.

Krisztina Morvaiová sa domnieva, že Parlament by mal zachovať jej poslaneckú imunitu. Hoci priznáva, že poskytla príslušné vyhlásenia, urobila tak ako aktivistka za práva žien, pričom v žiadnom prípade nebola informovaná o akýchkoľvek vyšetrovaniach alebo konaniach vedených voči nej medzi 14. aprílom 2005, keď bolo podané pôvodné trestné oznámenie, a 14. aprílom 2008, keď by mala uplynúť premlčacia lehota v prípade daného trestného činu. Premlčacia lehota teda 8. októbra 2010, keď bola podaná žiadosť o zrušenie poslaneckej imunity, už uplynula. Domnieva sa, že navrhovateľ a súd pokračovali v konaní voči nej aj po tom, ako bola v roku 2009 zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu.

2.  Právne predpisy a postupy týkajúce sa imunity poslancov Európskeho parlamentu

Znenie článkov 8 a 9 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Európskej únie, ktorý je pripojený k ZFEÚ, je takéto (zdôraznenie doplnené):

Článok 8

Voči členom Európskeho parlamentu sa nesmie v žiadnej forme viesť vyšetrovanie, nesmú byť zadržaní alebo stíhaní pre názory vyjadrené alebo pre hlasovanie pri výkone svojich úloh.

Článok 9

Členovia Európskeho parlamentu v priebehu zasadnutia:

a.  požívajú na území ich vlastného štátu imunitu priznanú členom ich parlamentu;b.)

  nesmú byť na území ktoréhokoľvek iného členského štátu zadržaní ani súdne stíhaní.

Imunita sa obdobne vzťahuje na členov Európskeho parlamentu počas ich cesty na miesto jeho zasadnutia a pri návrate z neho.

Imunity sa nemožno domáhať, ak je člen Európskeho parlamentu pristihnutý pri páchaní trestného činu; imunita tiež nebráni Európskemu parlamentu vo výkone jeho práva zbaviť imunity niektorého zo svojich členov.

Postup v Európskom parlamente upravujú články 6 a 7 rokovacieho poriadku. Príslušné ustanovenia znejú takto (zdôraznenie doplnené):

Článok 6 – Zbavenie imunity

1.        Pri výkone svojich právomocí týkajúcich sa výsad a imunít sa Parlament predovšetkým usiluje o zachovanie svojej integrity ako demokratického zákonodarného zhromaždenia a o zabezpečenie nezávislosti poslancov pri výkone ich povinností.2.

  Každá žiadosť o zbavenie poslanca imunity predložená predsedovi príslušným orgánom členského štátu sa oznámi v pléne a pridelí príslušnému výboru.

[...]

Článok 7 – Imunitné konanie

1.        Príslušný výbor bezodkladne a v poradí, v ktorom boli predložené, posúdi žiadosti o zbavenie imunity alebo žiadosti o ochranu imunity a výsad.2.

  Príslušný výbor pripraví návrh odôvodneného rozhodnutia, v ktorom odporučí prijatie alebo zamietnutie žiadosti o zbavenie imunity alebo ochranu imunity a výsad.3.

  Výbor môže požiadať príslušný orgán o poskytnutie všetkých informácií a vysvetlení, ktoré výbor považuje za potrebné na zaujatie stanoviska k zbaveniu alebo ochrane imunity. Dotknutému poslancovi sa poskytne možnosť byť vypočutý; môže predložiť všetky dokumenty a iné písomné dôkazy, ktoré považuje za dôležité. Môže sa nechať zastupovať iným poslancom. [...]7.

  Výbor môže predložiť odôvodnené stanovisko týkajúce sa príslušnosti daného orgánu a prípustnosti žiadosti, ale za žiadnych okolností sa nevyslovuje o vine či nevine poslanca alebo o tom, či názory a činy pripisované poslancovi sú dôvodom na trestné stíhanie, a to ani v prípade, že výbor pri posudzovaní žiadosti nadobudol podrobnú znalosť okolností prípadu.

[...]

3.  Odôvodnenie navrhovaného rozhodnutia

Príslušné vyhlásenia boli poskytnuté v roku 2005, došlo k nim teda pred tým, ako sa Krisztina Morvaiová stala poslankyňou Európskeho parlamentu na základe jej zvolenia vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2009.

Ako uviedol Súdny dvor, rozsah pôsobnosti absolútnej imunity stanovenej v článku 8 „musí byť založený len na samotnom práve Spoločenstva“(1). Súdny dvor taktiež nedávno uviedol, že „vyhlásenie európskeho poslanca mimo priestorov Európskeho parlamentu, ktoré viedlo k trestnému stíhaniu v členskom štáte jeho pôvodu pre trestný čin krivého obvinenia, predstavuje názor vyjadrený pri výkone poslaneckých úloh, na ktorý sa vzťahuje imunita stanovená v tomto ustanovení, len vtedy, ak toto vyhlásenie zodpovedá subjektívnemu posúdeniu, ktoré predstavuje priamu a zjavnú spojitosť s výkonom takýchto úloh(2) (zdôraznenie doplnené).

Na základe dokumentov, ktoré doručil Peštiansky ústredný obvodný súd, a dodatočných informácií a vysvetlení poskytnutých na základe žiadosti výboru sa zdá, že trestné konanie voči Krisztine Morvaiovej bolo niekoľkokrát prerušené medzi 14. aprílom 2005, keď sa konanie začalo, a 8. októbrom 2010, keď bola žiadosť o zrušenie poslaneckej imunity podaná, a že premlčacia lehota plynula iba veľmi obmedzený čas, keď sa navrhovateľovi nariadilo, aby vypovedal alebo súdu poskytol ďalšie informácie. Premlčacia lehota v prípade údajného trestného činu teda neuplynula 8. októbra 2010.

Vzhľadom na tieto skutočnosti sa výbor domnieva, že skutková podstata, ako je opísaná v žiadosti o zrušenie imunity a písomnostiach podaných výboru, resp. ako odznela na vypočutí Krisztiny Morvaiovej, naznačuje, že vyhlásenia boli urobené v čase, keď Krisztina Morvaiová nebola poslankyňou Európskeho parlamentu, a že premlčacia lehota v prípade údajného trestného činu neuplynula v dôsledku začatia trestného konania.

Výbor sa preto domnieva, že v čase, keď Krisztina Morvaiová poskytla uvedené vyhlásenia, nevykonávala mandát poslankyne Európskeho parlamentu.

4.  Záver

Na základe uvedených úvah a v súlade s článkom 6 ods. 2 rokovacieho poriadku, ako aj po zvážení dôvodov pre a proti v súvislosti s ochranou poslaneckej imunity Výbor pre právne veci odporúča, aby Európsky parlament zbavil Krisztinu Morvaiovú poslaneckej imunity.

(1)

Vec Marra, citované vyššie, v odseku 26.

(2)

Patriciello, citované vyššie, výroková časť.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

1.3.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

13

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia