Förfarande : 2010/2285(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0050/2012

Ingivna texter :

A7-0050/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/03/2012 - 8.2
CRE 13/03/2012 - 8.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0067

BETÄNKANDE     
PDF 142kWORD 66k
7.3.2012
PE 480.683v02-00 A7-0050/2012

om begäran om upphävande av Krisztina Morvais immunitet

(2010/2285(IMM))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Eva Lichtenberger

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
 MOTIVERING
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om begäran om upphävande av Krisztina Morvais immunitet

(2010/2285(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den begäran om upphävande av Krisztina Morvais immunitet som översändes den 13 oktober 2010 av Pests distriktsdomstol i Budapest (Ungern) med anledning av det pågående brottmålsförfarandet i denna domstol, och som tillkännagavs i kammaren den 24 november 2010,

–   efter att ha hört Krisztina Morvai i enlighet med artikel 7.3 i arbetsordningen,

–   med beaktande av de skriftliga inlagor av den 19 december 2011 som Pests distriktsdomstol översänt till följd av rättsutskottets begäran om ytterligare upplysningar och preciseringar i enlighet med artikel 7.3.

–   med beaktande av artiklarna 8 och 9 i protokollet av den 8 april 1965 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–   med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010 och 6 september 2011(1),

–   med beaktande av artiklarna 6.2 och 7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A7-0050/2012), och av följande skäl:

A. Pests distriktsdomstol har gjort en begäran om upphävande av den parlamentariska immuniteten för en ledamot av Europaparlamentet, Krisztina Morvai, med anledning av ett brottmålsförfarande som inletts vid denna domstol.

B.  Domstolens begäran hänför sig till ett brottmålsförfarande rörande ärekränkning genom uttalanden som Krisztina Morvai har gjort om en privatperson i Ungern.

C. Enligt artikel 8 i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier får Europaparlamentets ledamöter inte förhöras, kvarhållas eller lagföras på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt ämbete.

D. De faktauppgifter som domstolen lämnat till utskottet för rättsliga frågor i ärendet visar att de aktuella uttalandena gjordes vid en tidpunkt då Krisztina Morvai inte var ledamot av Europaparlamentet.

1.  Europaparlamentet beslutar att upphäva Krisztina Morvais immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till den behöriga myndigheten i Ungern och till Krisztina Morvai.

(1)

Mål 101/63, Wagner mot Fohrmann och Krier, REG 1964, s. 195; mål 149/85, Wybot mot Faure m.fl., REG 1986, s. 2391; mål T-345/05, Mote mot parlamentet, REG 2008, s. II-2849; förenade målen C-200/07 och C‑201/07, Marra mot De Gregorio och Clemente, REG 2008, s. I-7929; mål T-42/06, Gollnisch mot parlamentet (ännu ej offentliggjort i REU); mål C-163/10, Patriciello (ännu ej offentliggjort i REU).


MOTIVERING

1.  Bakgrund

Vid plenarsammanträdet den 24 november 2010 tillkännagav talmannen i enlighet med artikel 6.2 i arbetsordningen att han den 13 oktober 2010 hade mottagit en begäran från Pests distriktsdomstol om upphävande av Krisztina Morvais parlamentariska immunitet, med hänvisning till artiklarna 8 och 9 i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

Talmannen hänvisade denna begäran till utskottet för rättsliga frågor i enlighet med artikel 6.2. Krisztina Morvai hördes av utskottet den 25 april 2011, i enlighet med artikel 7.3, varefter utskottet beslutade att i enlighet med artikel 7.3 begära ytterligare upplysningar och preciseringar från Pests distriktsdomstol. Domstolen lämnade de begärda upplysningarna och preciseringarna i en skrivelse av den 19 december 2011.

Bakgrunden till den aktuella begäran om upphävande är som följer: Den 14 april 2005 gjorde János Zombori, invånare i Tyskland, en anmälan hos den nationella polisen i Budapest, Ungern, mot ”okända förövare” vilka ska ha gjort sig skyldiga till ärekränkning i enlighet med artikel 179.1 i den ungerska strafflagstiftningen. I anmälan hänvisade han till ett stort antal medierapporteringar i tryckta artiklar, på internet och i televisionen i mars och april 2005, i vilka János Zombori påstods ha utsatt sin son för fysiska och psykiska övergrepp. Den 8 maj och 15 juli 2005 lade käranden fram en förteckning över ytterligare medierapporteringar innehållande liknande anklagelser, och han begärde att artiklarnas författare, redaktörer och ansvariga utgivare samt de personer som gjort de aktuella uttalandena skulle identifieras och ställas till svars.

Efter att ha hört käranden den 6 december 2006 beordrade domstolen att en utredning skulle inledas. Denna utredning resulterade i att en förteckning över namn på påstådda förövare lades fram och registrerades hos domstolen den 12 februari 2007. I förteckningen förekom bl.a. Krisztina Morvais namn. Den 14 mars 2007 meddelade käranden att han ville att brottmålsförfaranden skulle inledas mot samtliga påstådda förövare.

Den 28 maj 2008 höll domstolen en utfrågning, till vilken både käranden och Krisztina Morvai vederbörligen hade kallats, men båda avstod och angav skälen till detta. Vid utfrågningen beslutade domstolen att inleda två olika förfaranden – ett rörande de identifierade påstådda förövarna och ett rörande de personer som fortfarande var oidentifierade.

Då det inte gick att identifiera personerna i det senare fallet beslutade domstolen den 15 december 2008 att avsluta det förfarandet. Detta beslut överklagades av käranden, ogiltigförklarades av tingsrätten i Budapest den 26 februari 2009 och återupptogs därför.

Den 30 september 2009 skulle domstolen ha hållit en utfrågning, men eftersom käranden inte närvarade sköts utfrågningen upp till den 4 maj 2010, varefter käranden uppmanades att klargöra anklagelserna. Den 23 juni 2010 angav käranden att han ville att förfaranden skulle inledas mot två identifierade påstådda förövare som hade gjort specifika uttalanden i televisionen. En av dessa påstådda förövare var Krisztina Morvai.

Den 8 oktober 2010 gjorde domstolen ett uppehåll i förfarandet för att till Europaparlamentet lämna en begäran om upphävande av Krisztina Morvais parlamentariska immunitet.

Domstolen har informerat utskottet om att preskriptionstiden för en lagförseelse enligt ungersk strafflagstiftning som längst motsvarar den högsta straffsatsen för den aktuella lagförseelsen, men aldrig är kortare än tre år. Eftersom strafftiden för ärekränkning enligt strafflagstiftningen är två år uppgår preskriptionstiden för denna lagförseelse till tre år, det vill säga den kortaste preskriptionstiden. Preskriptionstiden avbryts dock när ett brottmålsförfarande inleds mot påstådda gärningsmän.

Krisztina Morvai hävdar å sin sida att parlamentet bör fastställa hennes parlamentariska immunitet. Hon medger att hon har gjort de aktuella uttalandena, men menar att hon gjorde dem i egenskap av kvinnorättsaktivist och att hon i vilket fall som helst inte hade informerats om att hon var föremål för några utredningar eller förfaranden mellan den 14 april 2005, då den ursprungliga anmälan gjordes, och den 14 april 2008, då preskriptionstiden för brottet skulle ha löpt ut. Hon menar därför att preskriptionstiden redan hade löpt ut den 8 oktober 2010, då begäran om upphävande av hennes parlamentariska immunitet gjordes, och anser att käranden och domstolen inte gick vidare med förfarandet mot henne förrän efter att hon 2009 valdes till ledamot av Europaparlamentet.

2.  Lagar och förfaranden i fråga om immuniteten för Europaparlamentets ledamöter

Artiklarna 8 och 9 i protokoll (nr 7) om Europeiska Unionens privilegier och immunitet lyder som följer (föredragandens understrykningar):

Artikel 8

Europaparlamentets ledamöter får inte förhöras, kvarhållas eller lagföras på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt ämbete.

Artikel 9

Under Europaparlamentets sessioner ska dess ledamöter åtnjuta

a) vad avser deras egen stats territorium, den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land,

b) vad avser alla andra medlemsstaters territorium, immunitet vad gäller alla former av kvarhållande och lagföring.

Immuniteten ska även vara tillämplig på ledamöterna under resan till och från Europaparlamentets mötesplats.

Immuniteten kan inte åberopas av en ledamot som tas på bar gärning och kan inte hindra Europaparlamentet att utöva sin rätt att upphäva en av dess ledamöters immunitet.

Förfarandet i Europaparlamentet regleras av artiklarna 6 och 7 i arbetsordningen. De tillämpliga bestämmelserna lyder som följer (föredragandens understrykningar):

Artikel 6 - Upphävande av immunitet

1.        Parlamentet ska vid utövandet av sina befogenheter i frågor som rör immunitet och privilegier i första hand försöka upprätthålla parlamentets integritet som en demokratisk lagstiftande församling och befästa ledamöternas oberoende när dessa fullgör sina åligganden.

2.        Varje begäran ställd till talmannen från en i en medlemsstat behörig myndighet om upphävande av en ledamots immunitet ska tillkännages i kammaren och hänvisas till ansvarigt utskott.(...)

Artikel 7 - Immunitetsförfaranden

1.        Ansvarigt utskott ska utan dröjsmål, och i den ordning de inkommit, pröva varje begäran om upphävande av immunitet och varje begäran om fastställelse av immunitet eller privilegier.

2.        Utskottet ska lägga fram ett förslag till motiverat beslut, i vilket utskottet ska rekommendera huruvida en begäran om upphävande av immuniteten eller en begäran om fastställelse av immunitet och privilegier ska bifallas eller avslås.

3.        Utskottet kan uppmana den berörda myndigheten att förse utskottet med alla upplysningar och preciseringar som det anser sig behöva för att kunna ta ställning till om immuniteten bör upphävas eller fastställas. De berörda ledamöterna ska ges möjlighet att höras och att lämna in allt skriftligt material som de anser relevant för utskottets ställningstagande. De har rätt att låta sig företrädas av en annan ledamot.

(...)

7.        Utskottet får avge ett motiverat yttrande om huruvida myndigheten i fråga kan anses behörig och huruvida den begäran myndigheten har ingett kan anses tillåtlig, men utskottet får under inga omständigheter uttala sig i skuldfrågan, eller på annat sätt yttra sig över ledamoten eller om det riktiga i att väcka åtal för de uttalanden eller handlingar som tillskrivs ledamoten, inte ens vid tillfällen där utskottet genom prövning av en begäran erhåller detaljerad kunskap i fallet.

(...)

3.  Motivering till det föreslagna beslutet

Eftersom de aktuella uttalandena gjordes 2005, gjordes de innan Krisztina Morvai blev ledamot av Europaparlamentet efter att ha blivit invald i samband med 2009 års val till Europaparlamentet.

Som EG-domstolen har slagit fast måste omfattningen av den absoluta immunitet som föreskrivs i artikel 8 fastställas ”enbart på grundval av gemenskapsrätten”(1). Nyligen har domstolen också slagit fast att ”ett uttalande av en ledamot av Europaparlamentet utanför parlamentet som medfört åtal för falsk tillvitelse i dennes ursprungsmedlemsstat utgör ett yttrande som denne gjort under utövandet av sitt ämbete som parlamentsledamot och omfattas av immunitet enligt denna bestämmelse enbart om uttalandet uttrycker en subjektiv uppfattning som har ett direkt och tydligt samband med utövandet av detta ämbete(2) (föredragandens understrykning).

Av de dokument som mottagits från Pests distriktsdomstol och de ytterligare upplysningar och preciseringar som tillhandahållits på utskottets uppmaning framgår att brottmålsförfarandet mot Krisztina Morvai avbröts ett flertal gånger mellan den 14 april 2005, då förfarandet inleddes, och den 8 oktober 2008, då begäran om upphävande av immunitet gjordes, och att preskriptionstiden därför har löpt endast under mycket korta perioder under vilka käranden uppmanats att lämna kommentarer eller ytterligare upplysningar till domstolen. Preskriptionstiden för den påstådda lagöverträdelsen hade därför inte löpt ut den 8 oktober 2010.

Mot denna bakgrund anser utskottet att de faktauppgifter som lämnats i samband med begäran om upphävande av immunitet, i de skriftliga inlagorna till utskottet och vid utfrågningen av Krisztina Morvai, visar att de aktuella uttalandena gjordes vid en tidpunkt då hon inte var ledamot av Europaparlamentet och att preskriptionstiden för den påstådda lagöverträdelsen inte hade löpt ut efter att brottmålsförfarandet inletts.

Utskottet anser därför att Krisztina Morvai inte gjorde de aktuella uttalandena under utövandet av sitt ämbete som ledamot av Europaparlamentet.

4.  Slutsats

Mot bakgrund av det ovanstående och i enlighet med artikel 6.2 i arbetsordningen samt efter övervägande av skälen för och emot en fastställelse av ledamotens immunitet, rekommenderar utskottet för rättsliga frågor att Europaparlamentet ska upphäva Krisztina Morvais parlamentariska immunitet.

(1)

Målet Marra, se ovan, punkt 26.

(2)

Målet Particiello, se ovan, den normativa delen.


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

1.3.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

13

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy