ДОКЛАД относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2003/96/EО относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията

  8.3.2012 - (COM(2011)0169 – C7‑0105/2011 – 2011/0092(CNS)) - *

  Комисия по икономически и парични въпроси
  Докладчик: Astrid Lulling


  Процедура : 2011/0092(CNS)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A7-0052/2012
  Внесени текстове :
  A7-0052/2012
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2003/96/EО относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията

  (COM(2011)0169 – C7‑0105/2011 – 2011/0092(CNS))

  (Специална законодателна процедура – консултация)

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2011)0169),

  –   като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0105/2011),

  –   като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Народното събрание на Република България, испанския Конгрес на депутатите и Сената на Испания в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

  –   като взе предвид член 55 от своя правилник,

  –   като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по бюджети, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по транспорт и туризъм, както и на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A7-0052/2012),

  1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

  2.  приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си, съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

  3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

  4.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

  5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

  Изменение  1

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (1) Директива 2003/96/ЕО на Съвета бе приета с оглед да се осигури нормално функциониране на вътрешния пазар във връзка с данъчното облагане на енергийните продукти и електроенергията. В съответствие с член 6 от Договора, в разпоредбите на цитираната директива следва да бъдат включени изисквания по отношение на опазването на околната среда, по-специално във връзка с Протокола от Киото.

  (1) Директива 2003/96/ЕО на Съвета бе приета с оглед да се осигури нормално функциониране на вътрешния пазар във връзка с данъчното облагане на енергийните продукти и електроенергията. В съответствие с член 6 от Договора, в разпоредбите на цитираната директива следва да бъдат включени изисквания по отношение на опазването на околната среда, по-специално във връзка с Протокола от Киото. Важно е съгласно член 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) да се установи дали се обръща достатъчно внимание на опазването на човешкото здраве, например във връзка със замърсяването на въздуха.

  Изменение  2

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 1 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (1a) Толкова обширно и важно досие като енергийното данъчно облагане в Съюза не може да се ограничи до вземането предвид на изискванията на политиката по отношение на климата и околната среда, колкото и необходими да са те. За Съюза целите на енергийната, както и на промишлената политика представляват също толкова важни предизвикателства. Освен това, с оглед на функционирането на вътрешния пазар в областта на енергетиката по подходящ и ефективен начин, всички инициативи и законодателни актове на Съюза, свързани с тази област, трябва да бъдат непрекъснато и внимателно координирани. Измененията към Директива 2003/96/ЕО следва не само да са съвместими с други политики в областта на енергетиката, а така също и тези политики следва да бъдат адаптирани по подходящ начин към рамката за енергийно данъчно облагане. Преди всичко съществуващите проблеми във връзка със Схемата на ЕС за търговия с емисии следва да се разрешават с решителност, така че тя да може да функционира ефективно. Всяка липса на съгласуваност би навредила на изпълнението на дългосрочните цели на Съюза за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

  Изменение  3

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (2) Необходимо е да се осигури нормално функциониране на вътрешния пазар, което да продължи и в контекста на новите изисквания за ограничаване на изменението на климата, за използване възобновяеми енергийни източници и за енергоспестяване, които бяха утвърдени в Заключенията на Председателството, съответно на сесиите на Европейския съвет от 8—9 март 2007 г. и от 11—12 декември 2008 г.

  (2) Необходимо е да се осигури оптимално функциониране на вътрешния пазар в контекста на новите изисквания за ограничаване на изменението на климата, за използване възобновяеми енергийни източници и за енергоспестяване, които бяха утвърдени в Заключенията на Председателството, съответно на сесиите на Европейския съвет от 8—9 март 2007 г. и от 11—12 декември 2008 г. Поради това в рамките на настоящата директива следва да се гарантира последователно третиране на енергоносителите, за да се осигури действителна равнопоставеност на потребителите на енергия, независимо от вида на използвания енергоизточник.

  Изменение  4

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 2 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (2a) Към данъчното облагане на енергийните продукти следва да се подхожда по технологично неутрален начин, за да се даде възможност за развитие на новите технологии.

  Изменение  5

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (3) Обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане може да представлява икономически ефективно средство за постигане от страна на държавите членки на необходимите намаления на емисиите на парникови газове, изисквани съгласно Решение 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно усилията на държавите членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. по отношение на енергоизточниците, попадащи извън Европейската схема по Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета. Като се има предвид потенциалната роля на обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане, за нормалното функциониране на вътрешния пазар са необходими общи правила за този вид данъчно облагане.

  (3) Обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане обикновено представлява икономически ефективно средство за постигане от страна на държавите членки на необходимите намаления на емисиите на парникови газове, изисквани съгласно Решение 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно усилията на държавите членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. по отношение на енергоизточниците, попадащи извън Европейската схема по Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета. Като се има предвид настоящата и потенциалната роля на обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане, за нормалното функциониране на вътрешния пазар са необходими общи правила за този вид данъчно облагане.

  Обосновка

  Някои държави членки вече разполагат с добре функциониращи и разходоефективни данъчни системи, обвързани с емисиите на СО2 .

  Изменение  6

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 4 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (4a) Оползотворяването на отпадъците за получаване на енергия и по-специално тяхното използване като алтернативно гориво не следва да попада в обхвата на енергийните данъци, тъй като Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците1 настоятелно призовава производителите и притежателите на отпадъци към възможно по-ефективно в енергийно отношение и опазващо ресурсите обезвреждане на отпадъците и дава предимство на оползотворяването пред обезвреждането.

   

  ______________

   

  1 ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3.

  Изменение  7

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 4 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (4б) За потреблението на енергийни продукти и електроенергия при селскостопански, градинарски, аквакултурни, рибовъдни и горскостопански дейности държавите членки следва също така да запазят правото да прилагат намалено (включително до нулево) ниво на обичайното данъчно облагане на енергопотреблението.

  Изменение  8

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (5) По тази причина следва да се въведе разпоредба за такова енергийно данъчно облагане, което да се състои от две компоненти — обвързано с емисиите на СО2 данъчно облагане и обичайно данъчно облагане на енергопотреблението. За да може енергийното данъчно облагане да е съгласувано с действието на Европейската схема по Директива 2003/87/ЕО, от държавите членки следва да се изисква да въведат изрично разграничение между тези две компоненти. Това ще даде възможност също и за различно третиране на горивата, състоящи се или произведени от биомаса.

  (5) По тази причина следва да се въведе разпоредба за такова енергийно данъчно облагане, което да се състои от два компонента — обвързано с емисиите на СО2 данъчно облагане и обичайно данъчно облагане на енергопотреблението. За да може енергийното данъчно облагане да е съгласувано с действието на Европейската схема по Директива 2003/87/ЕО, от държавите членки следва да се изисква да въведат изрично разграничение между тези два компонента. Това ще даде възможност също и за различно третиране на горивата, състоящи се или произведени от биомаса, с оглед на преимуществата, които те предлагат като източник на възобновяема енергия, която е евтина и почти неутрална по отношение на емисиите на парникови газове, при условие че отговарят на критериите за устойчивост, посочени в член 17 от Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници1. Комисията следва да представи доклад на Парламента и на Съвета, който да разгледа дали освен емисиите на CO2 следва да се вземат предвид и емисии от други вредни газове с цел опазване на общественото здраве.

   

  ______________

   

  1 ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16.

  Изменение  9

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 6

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (6) Всяка от тези две компоненти следва да се изчислява въз основа на обективни критерии, даващи възможност за равноправно третиране на различните енергоносители. За целите на обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане следва да се ползват данните за емисиите на СО2, причинявани от всеки съответен енергиен продукт, като се използват референтните емисионни фактори, посочени в Решение 2007/589/ЕО на Комисията от 18 юли 2007 г. за създаване на насоки за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. За целите на обичайното данъчно облагане на енергопотреблението следва да се използват данните за енергийното съдържание на различните енергийни продукти и електроенергията, посочени в Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяването на енергийни услуги и за отмяна на Директива 93/76/ЕИО на Съвета. В този контекст, следва да бъдат отчетени екологичните предимства на биомасата и на произведените от биомаса продукти. Тези продукти следва да бъдат облагани въз основа на емисионните фактори за биомаса и за произведени от биомаса продукти, формулирани в Решение 2007/589/ЕО, както и въз основа на тяхното енергийно съдържание, посочено в приложение III към Директива 2009/28/ЕО. Транспортните биогорива и другите течни горива от биомаса (biofuels and bioliquids), дефинирани в член 2, буква з) и буква и) от Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници, са до голяма степен най-важните продукти в това отношение. Тъй като екологичните предимства на тези продукти варират в зависимост от това дали те съответстват на критериите за устойчиво развито производство, формулирани в член 17 от цитираната директива, специфичните референтни стойности за биомасата и за продуктите, произведени от биомаса следва да се прилагат само ако са спазени тези критерии.

  (6) Всеки от тези два компонента следва да се изчислява въз основа на обективни критерии, даващи възможност за равноправно третиране на различните енергоносители. За целите на обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане следва да се ползват данните за емисиите на СО2, причинявани от всеки съответен енергиен продукт, като се използват референтните емисионни фактори, посочени в Решение 2007/589/ЕО на Комисията от 18 юли 2007 г. за създаване на насоки за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. За целите на обичайното данъчно облагане на енергопотреблението следва да се използват данните за енергийното съдържание на различните енергийни продукти и електроенергията, посочени в Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяването на енергийни услуги и за отмяна на Директива 93/76/ЕИО на Съвета. В този контекст следва да бъдат отчетени екологичните предимства на биомасата и на произведените от биомаса продукти. Тези продукти следва да бъдат облагани въз основа на емисионните фактори за биомаса и за произведени от биомаса продукти, формулирани в Решение 2007/589/ЕО, както и въз основа на тяхното енергийно съдържание, посочено в приложение III към Директива 2009/28/ЕО. Транспортните биогорива и другите течни горива от биомаса (biofuels and bioliquids), дефинирани в член 2, буква з) и буква и) от Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници, са до голяма степен най-важните продукти в това отношение. Тъй като екологичните предимства на тези продукти варират в зависимост от това дали те съответстват на критериите за устойчиво развито производство, формулирани в член 17 от цитираната директива, специфичните референтни стойности за биомасата и за продуктите, произведени от биомаса следва да се прилагат само ако са спазени тези критерии. Щом като в Директива 2009/28/EО бъдат определени критерии за устойчивост на продукти от биомаса, различни от транспортни биогорива и други течни горива от биомаса, тези специфични референтни стойности следва да се прилагат за продукти от биомаса, различни от транспортни биогорива само ако отговарят на новите критерии за устойчивост.

  Изменение  10

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 7

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (7) Обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане следва да бъде съобразено с действието на Директива 2003/87/ЕО, така че ефективно да я допълва. Това данъчно облагане следва да се прилага при всички видове употреби, включително за неотоплителни цели, на енергийни продукти, предизвикващи емисии на СО2 в инсталации по смисъла на цитираната директива, при положение че съответната инсталация не попада в обхвата на Схемата за търговия с емисии по тази директива. От друга страна, обаче, тъй като едновременното прилагане на двата инструмента не би довело до по-големи намаления на емисиите в сравнение с постиганите при самостоятелното прилагане на Схемата за търговия с емисии, а само би предизвикало увеличение на цялостните разходи за тези намаления на емисиите, обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане не би трябвало да се прилага по отношение на енергопотреблението в инсталациите, попадащи в обхвата на Схемата.

  (7) Обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане следва да бъде съобразено с действието на Директива 2003/87/ЕО, така че ефективно да я допълва. Това данъчно облагане следва да се прилага при всички видове употреби, включително за неотоплителни цели, на енергийни продукти, предизвикващи емисии на СО2 в инсталации по смисъла на цитираната директива, при положение че съответната инсталация не попада в обхвата на Схемата за търговия с емисии по тази директива. От друга страна, обаче, тъй като едновременното прилагане на двата инструмента не би довело до по-големи намаления на емисиите в сравнение с постиганите при самостоятелното прилагане на Схемата за търговия с емисии, а само би предизвикало увеличение на цялостните разходи за тези намаления на емисиите, обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане не трябва да се прилага по отношение на прякото и непрякото енергопотребление в инсталациите, попадащи в обхвата на Схемата. Двойната тежест под формата на двойно данъчно облагане и двойно регулиране би довела до нарушаване на конкуренцията и трябва да се изключи.

  Изменение  11

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 8

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (8) С оглед постигането на фискална неутралност, следва за всяка от компонентите на енергийното данъчно облагане да се формулират едни и същи минимални нива на облагане по отношение на всички енергийни продукти, използвани за даден вид употреба. При наличието на такива предписани еднакви минимални нива на данъчно облагане, държавите членки следва, с оглед постигането на фискална неутралност, да осигуряват еднакви нива на националното данъчно облагане на всички съответни продукти. В случаите когато са необходими, следва да бъдат предвидени преходни периоди за изравняването на тези нива на данъчно облагане.

  (8) С оглед постигането на фискална неутралност, следва за всеки от компонентите на енергийното данъчно облагане да се формулират едни и същи минимални нива на облагане по отношение на всички енергийни продукти, използвани за даден вид употреба. При наличието на такива предписани еднакви минимални нива на данъчно облагане, държавите членки следва, с оглед постигането на фискална неутралност, да осигуряват еднакви нива на националното данъчно облагане на всички съответни продукти. В случаите когато са необходими, следва да бъдат предвидени преходни периоди за изравняването на тези нива на данъчно облагане, които надлежно да отчитат специфичните характеристики на държавите членки.

  Изменение  12

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 11

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (11) Следва да се осигури, че минималните нива на данъчно облагане ще продължат да имат въздействията, заради които са били въведени. Тъй като обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане допълва действието на Директива 2003/87/ЕО, пазарната цена на квотите за емисии следва да бъде внимателно проследявана при периодичното преразглеждане на директивата от страна на Комисията. Би следвало минималните нива на обичайното облагане на енергопотреблението периодично да бъдат автоматично актуализирани на база изменението на реалната им стойност, така че да бъде запазено сегашното ниво на хармонизиране на ставките; с оглед да се намали инфлационният натиск, произтичащ от цените на енергийните и хранителните продукти, тази актуализация трябва да се прави въз основа на промените в общия за целия ЕС хармонизиран индекс на потребителските цени, невключващ енергийните продукти и непреработените храни, който се публикува от Евростат.

  (11) Следва да се осигури, че минималните нива на данъчно облагане ще продължат да имат въздействията, заради които са били въведени. За тази цел минималните нива на обичайното облагане на енергопотреблението следва да бъдат проверявани периодично.

  Изменение  13

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 11 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (11a) За да се отговори на комплексното естество на изискванията към двата компонента на новата система, а именно енергийното данъчно облагане и данъчното облагане, обвързано с емисиите на СО2, в интерес на всички потребители и на всички равнища следва да бъдат установени ясни правила, които да бъдат прозрачни и еднозначни, така че да се гарантира правилното администриране на системата.

  Изменение  14

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 12

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (12) По отношение на моторните горива, по-благоприятното минимално ниво на данъчно облагане на газьола (едно гориво, което първоначално е било използвано главно за стопански цели и във връзка с това традиционно се облага с по-ниска ставка) изкривява пазарната среда по отношение на бензина, който е основното конкурентно гориво. Във връзка с това, с текста в член 7 от Директива 2003/96/ЕО са направени първите стъпки за постепенно сближаване с минималното ниво на данъчно облагане на бензина. Необходимо е това сближаване да бъде цялостно реализирано и постепенно да се върви към еднакво ниво на данъчно облагане на газьола и бензина.

  заличава се

  Изменение  15

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 12 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (12a) Прилагането на новата данъчна структура е свързано с повишаване на данъчната ставка за дизелово гориво, за да я приведе в съответствие с тази за бензин. Това може да постави под въпрос както решенията в сферата на автомобилната промишленост на Съюза за чисти, енергийно ефективни конвенционални двигатели с вътрешно горене, така и постигането на целите на Съюза за намаляване на емисиите на CO2, тъй като пределно допустимите стойности на CO2 може да бъдат достигнати единствено ако достатъчен брой превозни средства се задвижват с дизелово гориво. Тук следва да се вземат съответни гъвкави мерки, за да не бъдат застрашени конкурентоспособността на автомобилния сектор и успехът на стратегията за намаляване на емисиите на CO2 в този сектор. Данъците за покупка и регистрация на леки автомобили и годишният данък за притежание на лек автомобил трябва да се хармонизират и да се определят единствено въз основа на емисиите на CO2 на превозните средства.

  Изменение  16

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 13

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (13) Що се отнася до възможността на държавите членки да поддържат по-ниско ниво на данъчно облагане на стопанското в сравнение с нестопанското използване на газьола като моторно гориво, една подобна разпоредба вече не би била съвместима с изискването за подобряване на енергийната ефективност и за вземане на мерки срещу все по-голямото въздействие на транспорта върху околната среда, и затова тази разпоредба следва да отпадне. С текста на член 9, параграф 2 от Директива 2003/96/ЕО се дава възможност на някои държави членки да прилагат намалена данъчна ставка за газьола, използван за отоплителни цели. Тази разпоредба вече не е съвместима с доброто функциониране на вътрешния пазар и с по-генералните цели на Договора. По тази причина тя следва да отпадне.

  (13) Що се отнася до възможността на държавите членки да поддържат по-ниско ниво на данъчно облагане на стопанското в сравнение с нестопанското използване на газьола като моторно гориво, една подобна разпоредба вече не би била съвместима с изискването за подобряване на енергийната ефективност и за вземане на мерки срещу все по-голямото въздействие на транспорта върху околната среда, и затова тази разпоредба следва да отпадне. За да се даде възможност на транспортните дружества да се адаптират към новите правила, следва да се въведе преходен период с продължителност до 2025 г. С текста на член 9, параграф 2 от Директива 2003/96/ЕО се дава възможност на някои държави членки да прилагат намалена данъчна ставка за газьола, използван за отоплителни цели. Тази разпоредба вече не е съвместима с доброто функциониране на вътрешния пазар и с по-генералните цели на Договора. По тази причина тя следва да отпадне.

  Изменение  17

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 14

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (14) Съществува необходимост да се ограничи потенциалното ценово въздействие на обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане в тези сектори или подсектори, за които се смята, че са изложени на значителен риск от изместване на въглеродни емисии по смисъла на член 10а, параграф 13 от Директива 2003/87/ЕО. Следователно, необходимо е да се предвидят съответните преходни мерки, като в същото време се поддържа екологичната ефективност на обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане.

  (14) Съществува необходимост да се ограничи потенциалното ценово въздействие на новата данъчна структура в тези сектори или подсектори, за които се смята, че са изложени на значителен риск от изместване на въглеродни емисии. Следователно, необходимо е да се предвидят съответните мерки, като в същото време се поддържа екологичната ефективност на обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане.

  Изменение  18

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 14 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (14a) Всяко едно преструктуриране на данъчното облагане на енергията следва да гарантира, че секторите, които не попадат в Схемата за търговия с емисии, не са дискриминирани в сравнение със секторите, обхванати от тази схема.

  Изменение  19

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 15

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (15) Член 5 от Директива 2003/96/ЕО дава възможност за прилагане в някои случаи на диференцирани данъчни ставки. От друга страна, обаче, за да се осигури последователност на ценовия сигнал за емисиите на СО2, възможността на държавите членки да въвеждат диференциация на националните данъчни ставки следва да бъде ограничена, така че да може да се прилага само при обичайното данъчно облагане на енергопотреблението. Също така, възможността да се прилага по-ниско ниво на данъчно облагане на използваните от таксита моторни горива вече не е съвместима с целта на политиките за насърчаване на алтернативните горива и енергоносители и за използване на екологично по-чисти превозни средства в градския транспорт, поради което тази възможност следва да отпадне.

  (15) Член 5 от Директива 2003/96/ЕО дава възможност за прилагане в някои случаи на диференцирани данъчни ставки. От друга страна, обаче, за да се осигури последователност на ценовия сигнал за емисиите на СО2, възможността на държавите членки да въвеждат диференциация на националните данъчни ставки следва да бъде ограничена, така че да може да се прилага само при обичайното данъчно облагане на енергопотреблението. Също така, възможността да се прилага по-ниско ниво на данъчно облагане на използваните от таксита моторни горива, производни на петрола, вече не е съвместима с целта на политиките за насърчаване на алтернативните горива и енергоносители и за използване на екологично по-чисти превозни средства в градския транспорт, поради което тази възможност следва да отпадне.

  Обосновка

  Природният газ/биометанът е алтернативата на горивата, произведени от петрол, и има изключително ниски емисии на токсични или канцерогенни вещества, почти нулеви емисии на прахови частици, никакви емисии на реактивни въглеводороди, намалени емисии на NOx, както и по-ниски нива на шум, което го прави идеално моторно гориво в градска среда. В доклада на експертната група по бъдещи транспортни горива от 25 януари 2011 г. се посочва, че метанът следва да се насърчава като едно от основните алтернативни горива в градския транспорт.

  Изменение  20

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 16 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (16a) Тъй като въвеждането на електрически и хибридни автомобили е от ключово значение за облекчаване на зависимостта от невъзобновяеми горива в транспортния сектор, държавите членки следва да имат възможността за ограничен период от време да прилагат освобождаване от облагане или намаляване на нивата на облагане на електричеството, използвано за зареждане на такива превозни средства.

  Обосновка

  Електрифицирането е важен елемент в процеса на придаване на устойчивост на транспортния сектор. Тъй като общото въздействие на емисиите на тези превозни средства е тясно свързано с чистотата на входящото електричество, те не са непременно екологосъобразни във всички държави членки в краткосрочен план. Въпреки това в дългосрочен план тези много ефективни технологии проправят път за създаването на истински устойчиви транспортни системи.

  Изменение  21

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 17

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (17) Освобождаването от данъчно облагане или данъчните намаления в полза на домакинства и благотворителни организации биха могли да представляват част от формулирани от държавите членки социални мерки. Възможността да се въвеждат такива освобождавания или намаления би следвало, по причини свързани с еднаквото третиране на енергоносителите, да бъде разширена по отношение на всички енергийни продукти, използвани като отоплителни горива, както и на електроенергията. Подобни освобождавания и намаления следва да могат да се прилагат само за нестопански дейности, за да се осигури, че тяхното въздействие върху вътрешния пазар ще остане с ограничен характер.

  (17) Освобождаването от данъчно облагане или данъчните намаления в полза на домакинства и благотворителни организации предотвратяват излъчването на правилен ценови сигнал, като по този начин премахват важен стимул за намаляване на сметките за енергия и на използването на енергия. Възможността, предвидена в Директива 2003/96/ЕО, да се въвеждат такива освобождавания или намаления би следвало да отпадне след продължителен период на поетапно премахване. В държавите членки, където това има отражение върху цените на енергията, домакинствата с ниски доходи и благотворителните организации следва да получат компенсация под формата на стабилни и всеобхватни социални мерки.

  Изменение  22

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 18

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (18) По отношение на използването на втечнен нефтен газ (LPG) и на природен газ като транспортни горива вече не са оправдани данъчните облекчения под формата на по-ниски минимални нива на обичайното данъчно облагане на енергопотреблението, както и възможността за освобождаване на тези енергийни продукти от данъчно облагане, особено като се има предвид необходимостта от увеличение на пазарния дял на възобновяемите енергийни източници, и следователно тези данъчни облекчения следва да отпаднат в средносрочен план.

  (18) По отношение на използването на втечнен нефтен газ (LPG) и на природен газ като транспортни горива, в дългосрочен план не са оправдани данъчните облекчения под формата на по-ниски минимални нива на обичайното данъчно облагане на енергопотреблението, както и възможността за освобождаване на тези енергийни продукти от данъчно облагане, и следователно следва да отпаднат, особено предвид на необходимостта да се даде възможност за увеличаване на пазарния дял на възобновяемите източници. Въпреки това, тъй като в сравнение с други фосилни горива втечненият нефтен газ (LPG) и природният газ имат по-безвредно въздействие върху околната среда и тъй като тяхната инфраструктура за разпространение би могла да бъде полезна при въвеждането на възобновяеми алтернативни горива, данъчните облекчения следва стъпка по стъпка постепенно да бъдат премахнати.

  Изменение  23

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 19

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (19) Директива 2003/96/ЕО задължава държавите членки да освобождават от данъчно облагане горивата, използвани за корабоплаване във водите на ЕС, както и електроенергията, генерираната на борда на плавателни средства, включително когато са закотвени в пристанище. Също така, държавите членки могат да разширят обхвата на това облекчено данъчно третиране и по отношение на вътрешните водни пътища. С оглед да се даде първоначален стимул за разработването и прилагането на тази технология, докато все още не е приета по-цялостна рамка по този въпрос, държавите членки би следвало да освобождават от енергийно данъчно облагане използването на електроенергия, подавана от сушата към закотвени в пристанища кораби. Това освобождаване следва да бъде въведено за достатъчно продължителен период, така че пристанищните оператори да не се откажат от необходимото инвестиране, но едновременно с това да е ограничено във времето — т.е. да бъде посочено, че неговото цялостно или частично запазване ще зависи от решение в съответен бъдещ момент.

  (19) Директива 2003/96/ЕО задължава държавите членки да освобождават от данъчно облагане горивата, използвани за неразвлекателно въздухоплаване и корабоплаване. Подобни изключения не съответстват на целта за създаване на равнопоставеност на различните видове транспорт. Ето защо те следва да се премахнат постепенно. За да се запази конкурентната позиция на предприятията и индустриите в Съюза, за предпочитане е това постепенно премахване да се извърши в рамките на международни разисквания. Във връзка с това следва отблизо да се следят разискванията в рамките на Международната морска организация, ИКАО и Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, относно налагането на мерки за намаляване на CO2 в секторите на въздухоплаването и мореплаването. При липса на напредък на международно равнище Комисията следва да представи законодателни предложения за намаляване на емисиите на CO2 в тези два сектора, като отчита риска от изместване на въглеродни емисии и конкурентоспособността на секторите. Такова данъчно третиране следва да се прилага и по отношение на вътрешните водни пътища. В някои пристанища съществува екологично чиста алтернатива — използване на генерирана на сушата електроенергия, която обаче подлежи на данъчно облагане. С оглед да се даде първоначален стимул за разработването и прилагането на тази технология, докато все още не е приета по-цялостна рамка по този въпрос, държавите членки би следвало да освобождават от енергийно данъчно облагане използването на електроенергия, подавана от сушата към закотвени в пристанища кораби. Това освобождаване следва да бъде въведено както за морски, така и за вътрешни пристанища, за достатъчно продължителен период, така че пристанищните оператори да не се откажат от необходимото инвестиране, но едновременно с това да е ограничено във времето — т.е. да бъде посочено, че неговото цялостно или частично запазване ще зависи от решение в съответен бъдещ момент.

  Изменение  24

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 20

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (20) Текстът на член 15, параграф 3, от Директива 2003/96/ЕО дава възможност на държавите членки да прилагат по отношение на селскостопанските, градинарските, рибовъдните и горскостопанските дейности не само общите разпоредби, отнасящи се за стопанските употреби на енергийните продукти, но и допълнително намаление на съответното данъчно облагане, включително до нулева ставка. Разглеждането на тази възможност показа, че що се отнася до обичайното данъчно облагане на енергопотреблението, нейното запазване би било в противоречие с по-генералните цели на политиката на ЕС, освен ако е обвързана с насрещно поемане на ангажименти в областта на енергийната ефективност. А по отношение на обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане, третирането на съответните сектори следва да бъде съобразено с правилата, действащи в промишлените отрасли.

  (20) Текстът на член 15, параграф 3 от Директива 2003/96/ЕО дава възможност на държавите членки да прилагат по отношение на селскостопанските, градинарските, рибовъдните и горскостопанските дейности не само общите разпоредби, отнасящи се за стопанските употреби на енергийните продукти, но и допълнително намаление на съответното данъчно облагане, включително до нулева ставка, с цел осигуряване на икономическата жизнеспособност на тези сектори, вече затруднени от строги социални, фитосанитарни и екологични изисквания, които не са компенсирани от пазара в достатъчна степен. Въпреки това разглеждането на тази възможност показа, че що се отнася до обичайното данъчно облагане на енергопотреблението, нейното запазване би било в противоречие с по-генералните цели на политиката на ЕС, освен ако е обвързана с насрещно поемане на ангажименти в областта на енергийната ефективност. Подобен напредък в областта на енергийната ефективност следва да бъде част от достатъчно дълъг цикъл и да подлежи на публично планиране и контрол от страна на публични органи. Държавите членки следва да предоставят технически насоки на субектите в тези сектори, ако се прилагат допълнителни изисквания за енергийна ефективност, свързани с намалени данъчни ставки. А по отношение на обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане, третирането на съответните сектори следва да отчита специфичния за всеки един от тези сектори и подсектори капацитет за улавяне и съхранение на въглерод и риск от изместване на въглеродни емисии, както и възможното въздействие върху тяхната производителност и жизнеспособност. Секторите, произвеждащи биомаса с висок потенциал за поглъщане на въглерод, следва да бъдат освободени. От съществено значение е в регионите, които имат изключителен капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници, да се насърчава енергийната независимост на техните земеделски и животновъдни дейности.

  Изменение  25

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 21

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (21) Въведените с настоящата директива общи правила са съобразени със специфичните особености на горивата, състоящи се от биомаса или произведени от биомаса, които съответстват на критериите за устойчиво развито производство, формулирани в член 17 от Директива 2009/28/ЕО, във връзка както с техния принос за баланса на СО2, така също и с тяхното по-ниско енергийно съдържание за обемна или тегловна единица, в сравнение с някои конкурентни спрямо тях фосилни горива. За междинния предшестващ период трябва да се осигури съответствие на прилагането на тези разпоредби с общите правила, въведени с настоящата директива. Транспортните биогорива и другите течни горива от биомаса (biofuels and bioliquids), дефинирани в член 2, буква з) и буква и) от Директива 2009/28/ЕО, следва да имат предоставяни от държавите членки допълнителни данъчни предимства само ако съответстват на критериите за устойчиво развито производство, формулирани в член 17 от цитираната директива.

  (21) Въведените с настоящата директива общи правила са съобразени със специфичните особености на горивата, състоящи се от биомаса или произведени от биомаса, които съответстват на критериите за устойчиво развито производство, формулирани в член 17 от Директива 2009/28/ЕО, във връзка както с техния принос за баланса на СО2, така също и с тяхното по-ниско енергийно съдържание за обемна или тегловна единица, в сравнение с някои конкурентни спрямо тях фосилни горива. За междинния предшестващ период трябва да се осигури съответствие на прилагането на тези разпоредби с общите правила, въведени с настоящата директива. Транспортните биогорива и другите течни горива от биомаса (biofuels and bioliquids), дефинирани в член 2, буква з) и буква и) от Директива 2009/28/ЕО, следва да имат предоставяни от държавите членки допълнителни данъчни предимства само ако съответстват на критериите за устойчиво развито производство, формулирани в член 17 от тази директива. Този член предполага, че критерият за устойчивост ще придобие по-рестриктивен характер през 2017 и 2018 г. За да бъде изпълнен този критерий, намалението на емисии на парникови газове следва да бъде от поне 50 % след 1 януари 2017 г. От 1 януари 2018 г. намалението ще трябва да бъде от поне 60 % за продукти, произведени в инсталации, където производството е започнало на 1 януари 2017 г. или по-късно. С определянето в Директива 2009/28/ЕО на критерии за устойчивост на продукти от биомаса, различни от транспортни биогорива и други течни горива от биомаса, тези продукти ще се ползват от допълнителни данъчни облекчения единствено ако отговарят на новите критерии.

  Изменение  26

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 28

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (28) На всеки пет години, и за пръв път преди края на 2015 г., Комисията следва да докладва до Съвета относно прилагането на настоящата директива, като разглежда по-специално минималното ниво на обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане, във връзка с изменението на пазарната цена на квотите за емисии в ЕС, въздействието на нововъведенията и техническия прогрес, както и доколко са обосновани предвидените в настоящата директива данъчни освобождавания и намаления, включително по отношение на горивата, използвани във въздухоплаването и морското корабоплаване. Списъкът на секторите или подсекторите, за които се счита, че са изложени на значителен риск от изместване на въглеродни емисии, следва да подлежи на периодично преразглеждане, като се отчита по-специално наличието на новопоявяващи се данни.

  (28) На всеки три години, и за пръв път преди края на 2015 г., Комисията следва да докладва до Парламента и до Съвета относно прилагането на настоящата директива, като разглежда по-специално минималните равнища на обичайното данъчно облагане на енергопотреблението, за да се гарантира, че ще продължат да имат въздействията, заради които са били въведени, минималното ниво на обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане, във връзка с изменението на пазарната цена на квотите за емисии в ЕС, въздействието на нововъведенията и техническия прогрес, въздействието върху вредните или потенциално вредните емисии, различни от СО2, обосновката на предвидените в настоящата директива данъчни освобождавания и намаления, включително по отношение на горивата, използвани във въздухоплаването и морското корабоплаване, както и развитието при използването на биогаз, природен газ и втечнен нефтен газ в пътния транспорт. Този доклад следва да включва преглед на съществуващите разпоредби за данъчно облагане, съдържащи се в двустранните споразумения за въздухоплавателни услуги. В доклада следва също така да се направи преглед на въздействието върху определянето на приоритетите на промишлената политика в европейската автомобилна промишленост. Списък на секторите или подсекторите, за които се счита, че са изложени на значителен риск от изместване на въглеродни емисии, се изготвя и подлага на периодично преразглеждане, като се отчита по-специално наличието на новопоявяващи се данни.

  Обосновка

  Данъчно облагане, обвързано с емисиите на СО2, би имало сериозни последици по отношение на политиката в областта на околната среда и данъците в Съюза. Затова задължението за докладване следва да включи и Парламента. То може да изпълни своята функция по отношение на данъците само ако бъдат съкратени сроковете за докладване.

  Изменение  27

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 1

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 1 – параграф 2 – алинея 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане трябва да се изчислява в евро/тон емисии на СО2, посредством референтните емисионни фактори, посочени в точка 11 от приложение I към Решение 2007/589/ЕО на Комисията от 18 юли 2007 г. за създаване на насоки за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(*). Посочените в цитираното решение емисионни фактори за емисии на СО2 на биомасата или на продуктите, произведени от биомаса, в случая на транспортните биогорива и другите течни горива от биомаса (biofuels and bioliquids), дефинирани в член 2, буква з) и буква и) от Директива 2009/28/ЕО, следва да се прилагат само при условие, че съответният продукт отговаря на критериите за устойчиво развито производство съгласно член 17 от Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници(**). В случай, че съответните транспортни биогорива и други течни горива от биомаса не отговарят на тези критерии, държавите членки следва да прилагат референтния емисионен фактор за емисиите на СО2 на еквивалентното отоплително гориво или моторно гориво, за което в настоящата директива са посочени минимални нива на данъчно облагане.

  Обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане трябва да се изчислява в евро/тон емисии на СО2, посредством референтните емисионни фактори, посочени в точка 11 от приложение I към Решение 2007/589/ЕО на Комисията от 18 юли 2007 г. за създаване на насоки за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(*). Посочените в цитираното решение емисионни фактори за емисии на СО2 на биомасата или на продуктите, произведени от биомаса, в случая на транспортните биогорива и другите течни горива от биомаса (biofuels and bioliquids), дефинирани в член 2, буква з) и буква и) от Директива 2009/28/ЕО, следва да се прилагат само при условие, че съответният продукт отговаря на критериите за устойчиво развито производство съгласно член 17 от Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници(**). В случай, че съответните транспортни биогорива и други течни горива от биомаса не отговарят на тези критерии, държавите членки следва да прилагат референтния емисионен фактор за емисиите на СО2 на еквивалентното отоплително гориво или моторно гориво, за което в настоящата директива са посочени минимални нива на данъчно облагане. Тези критерии за устойчивост придобиват по-рестриктивен характер през 2017 и 2018 г. в съответствие с разпоредбите на Директива 2009/28/ЕО. За да бъде изпълнен този критерий, намалението на емисии на парникови газове е поне 50% след 1 януари 2017 г. От 1 януари 2018 г. намалението е поне 60% за продукти, произведени в съоръжения, където производството е започнало на 1 януари 2017 г. или по-късно.

  Изменение  28

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 1

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 1 - параграф 4

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4. Освен ако е посочено нещо друго, разпоредбите на настоящата директива са валидни както за обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане, така и за обичайното данъчно облагане на енергопотреблението.

  4. Освен ако е посочено нещо друго, разпоредбите на настоящата директива са валидни както за обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане, така и за обичайното данъчно облагане на енергопотреблението. С определянето в Директива 2009/28/ЕО на критерии за устойчивост на продукти от биомаса, различни от транспортни биогорива и други течни горива от биомаса референтните емисионни фактори на CO2, посочени в точка 11 от приложение I към Решение 2007/589/ЕО на Комисията, и референтните долни топлини на изгаряне, посочени в приложение III към Директива 2009/28/ЕО, ще се прилагат единствено ако съответният продукт отговаря на тези критерии за устойчивост. В случай че съответните продукти от биомаса не отговарят на тези критерии за устойчивост, държавите членки прилагат референтния емисионен фактор за емисиите на СО2 и референтната долна топлина на изгаряне на еквивалентното отоплително гориво или моторно гориво, за което в настоящата директива са посочени минимални нива на данъчно облагане.

  Изменение  29

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 2 – буква б)

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 2 – параграф 4 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  4a. Държавите членки гарантират, че прякото и непрякото използване на енергийни продукти от инсталации по смисъла на Директива 2003/87/ЕО или прякото и непрякото използване на енергийни продукти от инсталации, които се облагат посредством национални мерки за намаляване на емисиите на CO2, няма да подлежат на двойно данъчно облагане или двойно регулиране.

  Изменение  30

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 3

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 3 – параграф 1 – буква а б) (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  aб) електроенергия, използвана за изпомпване на вода за напояване;

  Изменение  31

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 3

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 3 – буква б) – второ тире

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  – енергийните продукти с двойна употреба.

  енергийно-интензивната промишленост и енергийните продукти с двойна употреба.

  Обосновка

  Желателно е в директивата да се посочи, че тя няма да се прилага за енергийно интензивната промишленост, като по този начин се гарантира, че директивата третира равнопоставено всички енергийно интензивни сектори на промишлеността.

  Изменение  32

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 3

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 3 – буква б) – тире 2 а (ново)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  - отпадъци, които се използват като алтернативно гориво или се оползотворяват термично съгласно член 3, параграф 15 и точка (R1) от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви.

  Обосновка

  Енергийното данъчно облагане на отпадъците, които се оползотворяват термично, т.е. чиято енергийна стойност, освободена при изгарянето, се използва, и които по този начин заместват изкопаемите горива и опазват ресурсите, противоречи на целта за ефективно използване на ресурсите и на разпоредбите, определени в Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕО.

  Изменение  33

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 4 – буква б)

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 4 - параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. Без това да засяга предвидените по настоящата директива освобождавания от данъци, данъчни диференциации и намаления, държавите членки следва да осигурят спазване на следното условие: в случаите, при които са формулирани еднакви минимални нива на данъчно облагане в приложение I по отношение на дадена употреба, следва да бъдат фиксирани еднакви нива на данъчно облагане на продуктите, предназначени за тази употреба. Без да се засяга посоченото в член 15, параграф 1, буква и), за моторните горива, включени в таблица А в приложение I, това условие е необходимо да се спазва от 1 януари 2023 г.

  3. Без това да засяга предвидените по настоящата директива освобождавания от данъци, данъчни диференциации и намаления, държавите членки следва да осигурят спазване на следното условие: в случаите, при които са формулирани еднакви минимални нива на данъчно облагане в приложение I по отношение на дадена употреба, следва да бъдат фиксирани еднакви нива на данъчно облагане на продуктите, предназначени за тази употреба. Без да се засяга посоченото в член 15, параграф 1, буква и), за моторните горива, включени в таблица А в приложение I, това условие е необходимо да се спазва от 1 януари 2025 г.

  За целите съгласно първата алинея на настоящия параграф, всяка употреба, за която е посочено минимално ниво на данъчно облагане, съответно в таблици А, Б и В в приложение I, следва да се счита за единична употреба.

  За целите съгласно първата алинея на настоящия параграф, всяка употреба, за която е посочено минимално ниво на данъчно облагане, съответно в таблици А, Б и В в приложение I, следва да се счита за единична употреба.

   

  Не по-късно от 1 януари 2025 г. Комисията прави законодателни предложения за хармонизиране на данъците за покупка и регистрация на леки автомобили и годишния данък за притежание на лек автомобил, основаващ се на емисиите на СО2, или публикува доклад, в който се обяснява защо това не е било направено.

   

   

  Изменение  34

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 4 – буква б)

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 4 – параграф 3 – алинея 3 а (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  По отношение на използването на природен газ и биометан като моторни горива по-високите минимални нива на обичайното данъчно облагане върху енергопотреблението се прилагат едва след извършването от Комисията в срок до 2023 г. на оценка за изпълнението на разпоредбите на настоящата директива относно равнището на данъчното облагане, приложимо за природния газ в автомобилния транспорт. Наред с другото тази оценка разглежда напредъка в областта на наличността на природен газ и биометан, развитието на мрежата от станции за зареждане в Съюза, пазарния дял на транспортните средства в Съюза, използващи природен газ, иновациите и технологичното развитие на биометана като гориво, използвано в транспорта, и реалния размер на минималното ниво на данъчно облагане.

  Обосновка

  Природният газ и биометанът могат да се използват в съществуващите двигатели с вътрешно горене без никакви ограничения по отношение на смесването. Биометанът е един от основните стълбове за постигане на задължителната цел за 10% биогорива в транспорта до 2020 г. Неговото развитие е свързано с това на превозните средства, използващи природен газ (Natural Gas Vehicles), и следователно с евентуално благоприятно данъчно третиране, позволяващо развитието на инфраструктура за зареждане с метан. Метанът – съществуващата алтернатива на горивата, произвеждани от петрол, има много ниски емисии на NMHC, прахови частици и NOx, като подобрява качеството на въздуха в градовете и намалява значително шума и CO2.

  Изменение  35

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 4 – буква б)

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 4 – параграф 4 – алинея 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4. Формулираните в настоящата директива минимални нива на обичайното данъчно облагане върху енергопотреблението следва да бъдат адаптирани на всеки три години, започвайки от 1 юли 2016 г., така че да се отчитат промените в хармонизирания индекс на потребителските цени, без цените на енергията и непреработените храни, публикуван от Евростат. Комисията ще публикува така получените минимални нива на данъчно облагане в Официален вестник на Европейския съюз.

  4. Формулираните в настоящата директива минимални нива на обичайното данъчно облагане върху енергопотреблението следва да бъдат преразглеждани на всеки три години, така че да се гарантира, че продължат да имат въздействията, заради които са били въведени, съгласно член 29. Ако счете това за необходимо, Комисията прави предложения за промяната на тези минимални нива.

  Изменение  36

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 4 – буква б)

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 4 – параграф 4 – алинея 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Това ще води автоматично до адаптиране на минималните нива, като се увеличава или намалява основната сума в евро в съответствие с процентната промяна в посочения индекс през предходните три календарни години. В случай, че процентната промяна в периода след предходната адаптация е по-малка от 0,5 %, минималните нива няма да се адаптират.

  Минималните нива на обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане, заложено в настоящата директива, се приравняват, считано от 1 юли 2016 г., към средната пазарна цена на квотите за емисии в Схемата на ЕС за търговия с емисии през 18-те месеца, предшестващи приравняването, изчислено в съответствие с формула, която трябва да се уточни от Комисията чрез делегиран акт, приет съгласно член 27.

  Изменение  37

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 5 – буква б)

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 5 – тире 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  – за следните видове употреби: в локалния обществен пътнически транспорт (с изключение на такситата), за събиране на отпадъци, от въоръжените сили и публичните административни институции, за хора с увреждания, линейки;

  – за следните видове употреби: в локалния обществен пътнически транспорт (с изключение на такситата), за събиране на отпадъци, от въоръжените сили и публичните административни институции, за хора с увреждания, линейки, пожарни коли и полицейски автомобили;

  Обосновка

  Диференцирани данъчни ставки могат да бъдат прилагани от държавите членки също така и при пожарни коли и полицейски автомобили.

  Изменение  38

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 6

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 7

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Съответно от 1 януари 2013 г., 1 януари 2015 г. и 1 януари 2018 г., минималните нива на данъчно облагане на моторните горива се фиксират, както е посочено в приложение I, таблица А.

  1. Съответно от 1 януари 2013 г., 1 януари 2015 г. и 1 януари 2018 г., минималните нива на данъчно облагане на моторните горива се фиксират, както е посочено в приложение I, таблица А.

   

  2. До 1 януари 2025 г. държавите членки могат да правят разлика между търговската и нетърговската употреба на газьола, използван като гориво за задвижване, при условие, че се спазват минималните нива, установени в Съюза.

   

  3. „Търговски газьол, използван като гориво за задвижване“ означава газьол, използван като гориво за задвижване за следните цели:

   

  а) превозването на стоки за чужда сметка или за собствена сметка от моторни превозни средства или комбинация от съчленени превозни средства, предназначени изключително за превоз на товари по шосе и с максимално допустимо общо тегло в натоварено състояние от не по-малко от 7,5 тона;

   

  б) превозването на пътници, чрез редовен или случаен превоз, с моторно превозно средство категория М2 или категория М3, както е посочено в Директива 70/156/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. за сближаването на законодателствата на държавите членки по отношение на типовото одобрение на моторни превозни средства и техните ремаркета.

  Изменение   39

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 11 – буква а) – подточка i)

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 14 – параграф 1 – уводна част

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  В допълнение към общите разпоредби, формулирани в Директива 2008/118/ЕО от 16 декември 2008 г. относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО(*) във връзка с освобождаването от облагане на някои видове употреби на облагаеми продукти и без да се засягат други разпоредби на ЕС, държавите членки трябва да освободят от данъчно облагане следните стоки при условия, които те трябва да формулират, с цел осигуряване на точно и ясно прилагане на подобни освобождавания и за превенция на избягването, заобикалянето или злоупотребите по отношение на плащането на данъци:

  1. В допълнение към общите разпоредби, формулирани в Директива 2008/118/ЕО от 16 декември 2008 г. относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО(*) във връзка с освобождаването от облагане на някои видове употреби на облагаеми продукти и без да се засягат други разпоредби на ЕС, държавите членки трябва да освободят от данъчно облагане следните стоки при условия, които те трябва да формулират, с цел осигуряване на точно и ясно прилагане на подобни освобождавания и за превенция на енергийната бедност, избягването, заобикалянето или злоупотребите по отношение на плащането на данъци:

  Изменение  40

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 11 – буква а) – подточка ii a) (нова)

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 14 – параграф 1 – букви б) и в)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  iiа) букви б) и в) се заличават.

  Обосновка

  С това изменение се заличава задължението на държавите членки да освобождават от данъчно облагане горивата, използвани във въздухоплаването и морското корабоплаване. Заличаването на това задължение има огромен потенциал за намаляване на емисиите на парникови газове. В изследване, проведено по искане на Комисията, се установява, че „хармонизирането на митата и ДДС за различните видове транспорт (на равнището на тези, които понастоящем се плащат от частния шосеен транспорт) води до икономии на емисии на парникови газове от над 10 % в сравнение с обичайната практика“. (Towards the decarbonisation of EU’s transport sector by 2050, стр. xi)

  Изменение  41

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – параграф 11 – буква а) – подточка iii)

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 14 – параграф 1 – буква д)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  д) до 31 декември 2020 г. — електроенергията, подавана директно на закотвени в пристанища кораби.

  д) до 31 декември 2025 г. — електроенергията, подавана директно на закотвени в морски и вътрешни пристанища кораби.

  Изменение  42

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 12

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 14а – параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. До 31 декември 2020 г. държавите членки трябва да предоставят данъчен кредит по обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане, по отношение на употребата на енергийни продукти от инсталации, принадлежащи към сектори или подсектори, за които се счита, че са изложени на значителен риск от изместване на въглеродни емисии.

  1. До 31 декември 2025 г. държавите членки трябва да предоставят данъчен кредит по обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане, по отношение на употребата на енергийни продукти от инсталации, принадлежащи към сектори или подсектори, за които се счита, че са изложени на значителен риск от изместване на въглеродни емисии.

  Изменение  43

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 13 – буква а) – подточка -i) (нова)

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 15 – параграф 1 – буква б а) (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (-i) добавя се следната буква:

   

  „ба) до 1 януари 2023 г. електроенергията, използвана за зареждането на електрически и хибридни превозни средства, използвани за шосеен транспорт;“

  Обосновка

  Електрифицирането е важен елемент в процеса на придаване на устойчивост на транспортния сектор. Тъй като общото въздействие на емисиите на тези превозни средства е тясно свързано с чистотата на входящото електричество, те не са непременно екологосъобразни във всички държави членки в краткосрочен план. Въпреки това, в дългосрочен план тези много ефективни технологии проправят път за създаването на истински устойчиви транспортни системи.

  Изменение  44

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 13 – буква а) – подточка i)

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 15 – параграф 1 – буква з)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  з) използваните като отоплителни горива енергийни продукти и електроенергията, ако се използват от домакинствата и/или от организации, признати от съответната държава членка като занимаващи се с благотворителност. В случай, че използването е от благотворителни организации, държавите членки могат да ограничат данъчното освобождаване или намаление до равнището, прилагано при употреба за нестопански цели. Когато има смесено използване — както за стопански, така и за нестопански цели, продуктите се облагат пропорционално на всеки вид използване. Ако даден вид използване е незначително, то може да бъде третирано като нулево;

  з) до 1 януари 2025 г. – използваните като отоплителни горива енергийни продукти и електроенергията, ако се използват от домакинствата и/или от организации, признати от съответната държава членка като занимаващи се с благотворителност. В случай, че използването е от благотворителни организации, държавите членки могат да ограничат данъчното освобождаване или намаление до равнището, прилагано при употреба за нестопански цели. Когато има смесено използване — както за стопански, така и за нестопански цели, продуктите се облагат пропорционално на всеки вид използване. Ако даден вид използване е незначително, то може да бъде третирано като нулево;

  Изменение  45

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 13 – буква а) – подточка i)

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 15 – параграф 1 – подточка и)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  и) до 1 януари 2023 г. — природния газ и втечнения нефтен газ, използвани като транспортно гориво;

  и) до 1 януари 2023 г. — природния газ, биогаза и втечнения нефтен газ, използвани като транспортно гориво, както и втечнения нефтен газ, използван като гориво; от 1 януари 2023 г. до 1 януари 2030 г. държавите членки могат да прилагат намаление до 50% на минималните нива на данъчно облагане на тези горива.

  Изменение  46

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 13 – буква б)

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 15 параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. За потреблението на енергийни продукти и електроенергия при селскостопански, градинарски, аквакултурни и горскостопански дейности, държавите членки могат да прилагат намалено (включително до нулево) ниво на обичайното данъчно облагане на енергопотреблението. Бенефициерите следва да бъдат обект на разпоредби, водещи приблизително до такова подобряване на енергийната ефективност, каквото би било постигнато, ако се прилагаха стандартните минимални ставки за ЕС.

  3. За потреблението на енергийни продукти и електроенергия при селскостопански, градинарски, аквакултурни и горскостопански дейности, държавите членки могат да прилагат намалено (включително до нулево) ниво на обичайното данъчно облагане на енергопотреблението. Държавите членки и бенефициерите изготвят конкретни стратегии, водещи приблизително до такова подобряване на енергийната ефективност, каквото би било постигнато, ако се прилагаха стандартните минимални ставки за ЕС.

  Обосновка

  Важно е усилията за енергийна ефективност, които се изискват в замяна на по-благоприятно данъчно третиране, да се координират от държавите членки под формата на целеви стратегии и в сътрудничество със сектора, и да се предвиди достатъчно дълъг срок на прилагане, даващ възможност за определена гъвкавост и улесняващ достатъчното инвестиране за реализиране на действителни икономии на енергия, които не биха се осъществили без подкрепа от публичния сектор, както и чрез ежегодни инвестиции.

  Изменение  47

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 13 – буква б) (нова)

  Директива 2203/96/ЕО

  Член 15 – параграф 3 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  3a. Държавите членки предоставят подробни насоки на бенефициерите, в т.ч. малки и средни по големина ферми, относно прилагането на изискванията за енергийна ефективност, свързани с намалени данъчни ставки.

  Изменение  48

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 13а* – буква а) – подточка iа) (нова)

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 16 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (ia) след първата алинея се добавя следната алинея:

   

  „Щом като в Директива 2009/28/EО бъдат определени критерии за устойчивост на продукти от биомаса, различни от транспортни биогорива и други течни горива от биомаса, може да се прилага освобождаване или намаление за тези продукти, само ако отговарят на тези критерии за устойчивост.“

  *NB: погрешно номерирано „(1)“ в предложението на Комисията.

   

  Изменение  49

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 14

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 17 – параграф 1 – буква а) – параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  „Енергийно интензивна стопанска единица“ означава стопанска единица съгласно член 11, при която или закупените енергийни продукти и електроенергия възлизат на най-малко 3,0 % от стойността на продукцията, или съответно дължимият национален данък за тях представлява най-малко 0,5 % от добавената стойност. В рамките на това определение, държавите членки могат да прилагат и по-ограничителни критерии, във връзка със стойността на продажбите, или с определения на съответния процес или сектор.

  „Енергийно интензивна стопанска единица“ означава стопанска единица съгласно член 11, при която или закупените енергийни продукти и електроенергия възлизат на най-малко 5,0 % от стойността на продукцията, или съответно дължимият национален данък за тях представлява най-малко 0,5 % от добавената стойност. В рамките на това определение, държавите членки могат да прилагат и по-ограничителни критерии, във връзка със стойността на продажбите, или с определения на съответния процес или сектор.

  Обосновка

  Праг от 3 % е твърде нисък и прекалено много предприятия биха попаднали в неговия обхват. Възникващата по този начин бюрокрация би била непропорционално голяма.

  Изменение  50

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 21

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 29

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  На всеки пет години, като първият път следва да бъде преди края на 2015 г., Комисията следва да представя на Съвета доклад относно прилагането на настоящата директива и, ако е целесъобразно — предложение за нейното изменение.

  На всеки три години, като първият път следва да бъде преди края на 2015 г., Комисията следва да представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на настоящата директива и, ако е целесъобразно — предложение за нейното изменение.

  В доклада на Комисията следва, наред с други неща, да бъдат разгледани: минималното ниво на обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане, въздействието на нововъведенията и техническия прогрес — по-специално по отношение на енергийната ефективност, използването на електроенергия в транспорта, и обосновката на данъчните освобождавания и намаления, формулирани в настоящата директива (включително за горивата, използвани във въздухоплаването и морското корабоплаване).

  В доклада на Комисията следва, наред с други неща, да бъдат разгледани:

   

  (i) минималните нива на обичайното данъчно облагане на енергопотреблението, за да се гарантира, че ще продължат да имат въздействията, заради които са били въведени,

   

  (ii) развитието на цената на СО2 в Схемата на ЕС за търговия с емисии,

   

  (iii) въздействието на нововъведенията и техническия прогрес — по-специално по отношение на енергийната ефективност,

   

  (iv) използването на електроенергия в транспорта,

   

  (v) обосновката на данъчните освобождавания и намаления, формулирани в настоящата директива, включително за горивата, използвани във въздухоплаването и морското корабоплаване,

   

  (vi) въздействието на настоящата директива върху определянето на промишлените политически приоритети в автомобилната промишленост на Съюза, наред с другото във връзка с чистите, енергийно ефективни конвенционални двигатели с вътрешно горене и целите на ЕС за намаляване на емисиите на CO2 в автомобилния сектор,

   

  (vii) развитието при използването на биогаз, природен газ и втечнен нефтен газ в пътния транспорт, както и

   

  (viii) дали вредни или потенциално вредни емисии, различни от емисиите на CO2, следва също да бъдат взети предвид.

   

  Докладът също включва преглед на действащите разпоредби за данъчно облагане, съдържащи се в двустранните споразумения за въздухоплавателни услуги. В доклада следва да бъде взето предвид правилното функциониране на вътрешния пазар, реалната стойност на минималните нива на данъчно облагане и по-широкообхватните цели на ДФЕС.

  При всички случаи, списъкът на секторите или подсекторите, за които се счита, че са изложени на значителен риск от изместване на въглеродни емисии, необходим за целите по член 14а от настоящата директива, подлежи на периодично преразглеждане, като се отчита по-специално наличието на новопоявяващи се данни.

  При всички случаи списъкът на секторите или подсекторите, за които се счита, че са изложени на значителен риск от изместване на въглеродни емисии, подлежи на периодично преразглеждане, като се отчита по-специално наличието на новопоявяващи се данни. В тази връзка националните условия за прилагане се контролират отблизо с оглед на това да се гарантира тяхната яснота, еднозначност и прозрачност за всички потребители.

  Обосновка

  Данъчно облагане, обвързано с емисиите на СО2, би имало сериозни последици по отношение на политиката в областта на околната среда и данъците в Съюза. Затова задължението за докладване следва да включи и Парламента. То може да изпълни своята функция по отношение на данъците едва ако бъдат съкратени сроковете за докладване.

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  Съдържание на предложението

  Настоящата директива относно енергийните данъци, приета през 2003 г., имаше за цел преди всичко да предотврати нарушаването на конкуренцията в енергийния сектор в рамките на вътрешния пазар. Тя определя общи правила относно продуктите, подлежащи на данъчно облагане, момента на тяхното облагане и разрешените освобождавания от данъчно облагане. За отоплителните горива, моторните горива и електричеството се определят минимални ставки, основаващи се основно върху количеството на консумираната енергия. Отвъд тези минимални ставки държавите членки са свободни да определят по свое усмотрение данъчни ставки на национално равнище.

  В предложението за преразгледаната директива се адаптира структурата на енергийното данъчно облагане, за да се подпомогне целта за нисковъглеродна икономика, която да бъде ефективна и от енергийна гледна точка, както и за да се избегнат проблемите във вътрешния пазар. Благодарение на въвеждането на свързан с CO2 компонент в данъчното облагане на енергията предложението цели да приведе въпросното облагане в съответствие с ангажиментите на ЕС в областта на борбата с изменението на климата.

  Съгласно предложението на Комисията данъчното облагане на енергията ще бъде разделено на две части: първата част ще бъде свързана с емисиите на СО2, а втората част – с енергийното съдържание.

  - Ще бъде въведена единна минимална данъчна ставка за емисиите на СО2 (20 евро/т СО2) за всички сектори, които не са обхванати от Схемата за търговия с емисии на ЕС. Тези сектори, и по-специално домакинствата, транспорта, малките предприятия и земеделието ще трябва по този начин да заплащат за въглерода. Възобновяемите източници на енергия не подлежат на данъчно облагане, свързано с СО2.

  - Минималните ставки за данъчно облагане на енергията, приложими за даден енергиен продукт, вече няма да се основават на консумираните обеми, а на енергийното съдържание на продукта (евро/гигаджаул). С други думи всеки продукт ще бъде подложен на данъчно облагане според количеството енергия, което позволява да бъде получено, като по този начин автоматично ще бъде възнаградена енергийната ефективност.

  Сборът от данъка, свързан с СО2, и данъка, свързан с енергията, формира данъчната ставка за съответния продукт. Държавите членки са свободни да определят собствени данъчни ставки, по-високи от минималните ставки, наложени от ЕС, както и да създадат собствена схема за данъчно облагане, възпроизвеждайки съществуващото съотношение между минималните нива на данъчно облагане за различните енергийни източници (принцип на пропорционалност или клауза за съответствие). Така те биха могли например да решат да повишат над минималната ставка единствено частта от данъка, свързана с енергийното съдържание, а частта, свързана с СО2, да оставят непроменена, както и обратното.

  В случая с отоплението на домакинствата, гъвкавостта, с която разполагат понастоящем държавите членки да освобождават някои продукти (газ, въглища, кокс и електричество) ще бъде разширена, така че да бъдат обхванати всички горива (включително минералните масла), за да се осигури последователно отношение спрямо енергийните продукти.

  По отношение на земеделието, секторът ще продължи да се ползва от намалени данъчни ставки, но те ще са подчинени на екологичните цели, така че земеделието да допринася също към общите усилия с оглед намаляване на потреблението на енергия. Преразгледаната директива би трябвало да се прилага, считано от 2013 г., за да функционира успоредно с третата фаза на Схемата за търговия с емисии на ЕС.

  Позиция на докладчика

  В принципен план докладчикът признава, че настоящото предложение е важен принос към осъществяването на европейската стратегия „20-20-20“ в областта на ограничаването на емисиите на парникови газове.

  Докладчикът би посочил също така, че разглеждането на толкова обширно и важно досие като енергийните данъци в Европейския съюз не може да се ограничи с вземането предвид на изискванията на политиката по отношение на климата и околната среда, колкото и голяма да е тяхната необходимост. За Европейския съюз целите на енергийната, както и на промишлената политика, съставляват също толкова ключови предизвикателства. Изглежда обаче последните са оставени донякъде на заден план при работата, свързана с преразглеждането на директивата. В тази връзка изглежда от съществено значение да се намери правилният баланс между въпроси, при които може да се стигне до разминаване и дори противопоставяне, за да се дадат правилни сигнали на равнище Европейски съюз.

  Докладчикът счита също така, че би било разумно да се следи за повече последователност между всички досиета, свързани с енергетиката, които в момента се разглеждат от органите на Общността. За да може досието относно енергийните данъци да бъде изцяло разгледано във всички аспекти, би трябвало да се гарантира пълната съвместимост на поетите насоки най-вече с Директивата относно енергийната ефективност (която понастоящем се разглежда от друга комисия в Европейския парламент) и по-много по-широк начин с основните насоки на европейската енергийна политика, която до голяма степен остава да бъде определена. Голяма е вероятността обаче това желание да остане без последствие или да не бъде взето предвид в достатъчна степен, което има опасност да навреди на последователността на решенията.

  Общо взето докладчикът подкрепя методологичния подход на Комисията, имащ за цел данъчното облагане на енергията на двойна основа, а именно емисиите на CО2 и енергийното съдържание. Тази система изглежда едновременно по-логична и по-последователна от предходната. Докладчикът признава обосноваността на аргументите в полза на по-доброто използване на енергийните ресурси и на засиленото използване на по-малко замърсяващи източници на енергия.

  Освен това се оценява, че още от 2020 г. въвеждането на данък върху СО2 от 20 евро/тон ще гарантира данъчни приходи от 20 млрд. евро за всички държави от Европейския съюз.

  Все пак най-осезаемият ефект от новите предложения на Комисията, а именно от една страна данъчното облагане въз основа емисиите на СО2 и енергийното съдържание на използвания енергиен продукт, а от друга страна спазването от държавите членки на „пропорционалността“ между различните минимални прагове, определени на равнище Европейски съюз, би довел преди всичко до съществено увеличение на цената на дизела в по-голямата част от държавите членки.

  При все че приема принципа за повишение на минималната ставка за дизела съгласно логичната и последователна методология, която Европейската комисия с право иска да въведе, докладчикът не счита за удачно да се използва принципът на пропорционалността в сегашния му вид, предвид значителните и дестабилизиращи ефекти, които той без съмнение ще предизвика.

  От по-институционална гледна точка докладчикът напомня, че стриктното спазване на пропорционалността от държавите членки се свежда до пряка намеса върху прилаганите върху различните енергии данъчни ставки в 27-те държави членки, докато досега се прилагаше правилото за минималните прагове. По същество настоящото предложение съставлява следователно важна намеса на Европейския съюз в националните данъчни политики.

  От гледна точка на промишлената политика в широкия смисъл, същественото увеличение на цената на дизела в множество държави членки (за да дадем само един конкретен пример, в Германия увеличението ще бъде от 31 цента на литър до 2023 г.) без съмнение ще постави много повече проблеми, отколкото тази мярка би могла да реши.

  От научна гледна точка не може да се оспори, че благодарение на термодинамиката дизеловият мотор притежава съответните сравнителни предимства пред бензиновия мотор, по-специално по отношение на поведението и енергийната ефективност. Скорошният опит сочи, че една част от намалението на емисиите на СО2, което Европейският съюз си е поставил като цел, може да се постигне чрез засилено използване на дизелови превозни средства.

  Освен това, като знаем, че от гледна точка на конкуренцията Европа е значително по-напред от останалата част на света в областта на технологичното развитие на дизеловите мотори и че това развитие изисква модерни проучвания, които са съществен плюс за Европейския съюз спрямо другите икономически сили, не изглежда разумно европейската автомобилна промишленост, която е подложена на ожесточена конкуренция от трети държави и е изправена пред структурни проблеми, да трябва да понесе толкова мащабен дестабилизиращ удар.

  Дори преходният период, определен за период от 10 години до 2023 г., не е в състояние да смекчи последиците.

  Третият основен аргумент против пропорционалността засяга ефекта върху потребителските цени. Опасността от инфлация, индуцирана от последователното покачване на цените на някои горива, не може да бъде игнорирана, още повече поради факта, че държавите членки не са в състояние поради окаяното състояние на публичните финанси да намалят например данъците върху потреблението на бензин.

  Потребителите биха били също така ощетени, както и целият транспортен сектор, който би бил изправен пред значително увеличение на себестойността.

  В момент, в който цените на енергията съставляват основното огнище на инфлация, докладчикът е на мнение, че на всяка цена следва да се избегне добавянето на механизми, които биха могли да подхранят увеличението на цените.

  По този начин позицията му е на твърдо противопоставяне на предложението за автоматична индексация на минималните данъчни прагове спрямо движението на цените или покачването/спада на цената на СО2. Освен това докладчикът изразява своето учудване, че Европейската комисия, която със същите аргументи така бързо осъжда автоматичната индексация на заплатите там, където тя още се практикува, прави предложение за въвеждане на индексация в областта на енергийните данъци. Важно е законодателят да взема независими решения по въпроса. Автоматичното повишение не е удачно.

  По отношение на алтернативните моторни горива като втечнения нефтен газ (GPL) и сгъстения природен газ (GNC) докладчикът признава, че с оглед последователността би трябвало в даден момент същите данъчни ставки, свързани с енергийното съдържание и СО2, да се прилагат за всички моторни горива, включително втечнения нефтен газ и сгъстения природен газ. Иначе казано, предимствата на всяко моторно гориво по отношение емисиите на СО2 биха били автоматично възнаградени от схемата на данъчно облагане, без обаче да се предоставят други предимства по отношение конкурентоспособността. Все пак, предвид факта, че данъчните ставки, приложими към тези продукти, често са много ниски и че ще е необходимо още известно време преди тези продукти наистина да могат да конкурират традиционните моторни горива поради разноските за инвестиции и инфраструктура, се предлага ограничаване на повишението на минималната ставка на 5,50 евро/гигаджаул от 2015 г. и отпадане на предвиденото, считано от 2018 г., повишение на 9,60 евро/гигаджаул. Това ограничение на повишението ще позволи на алтернативните моторни горива да се ползват от сравнително предимство, което е необходимо за разработването на енергийно по-икономична технология.

  СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (24.11.2011)

  на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

  относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2003/96/EО относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията
  (COM(2011)0169 – C7‑0105/2011 – 2011/0092(CNS))

  Докладчик по становище: Angelika Werthmann

  КРАТКА ОБОСНОВКА

  Енергийните данъци се начисляват традиционно по няколко причини, по-специално с цел събиране на приходи и за оказване на въздействие върху поведението на потребителите — за по-ефективно използване на енергията и за избор на екологично по-чисти енергоизточници.

  Всички държави-членки на ЕС начисляват енергийни данъци и те са хармонизирани до определена степен на равнище ЕС. Една от конкретните цели на Директивата за енергийното данъчно облагане (ДЕДО) от 2003 г., която е в сила към момента, беше да предотврати нарушаване на конкуренцията в енергийния сектор на вътрешния пазар.

  От времето, когато беше приета ДЕДО, настъпиха значителни промени в съответната политическа рамка (Европейски съвет от март 2008 г., Конференция на ООН по изменението на климата, ноември – декември 2010 г. в Канкун). Бяха определени конкретни и амбициозни цели на политиката в областта на енергетиката и изменението на климата за периода до 2020 г.

  С проектопредложението Комисията си поставя за цел да съгласува четирите различни теми: изменение на климата, енергийна ефективност, вътрешен пазар и насърчаване на растежа и заетостта.

  Комисията предлага разделяне на бъдещото енергийно данъчно облагане на два компонента: един, обвързан с емисиите на СО2, и втори, основан на енергийното съдържание.

  С оглед на актуалното обсъждане на евентуална бъдеща система на нови собствени ресурси на ЕС[1], предложението на Комисията придобива значение от гледна точка на бюджета, ако евентуалното облагане на емисиите на СО2 отчасти може да бъде използвано за тези бъдещи собствени ресурси. Освен отношението към бюджета на ЕС докладчикът счита, че е важно да се вземат предвид социалните последици от предложението на Комисията.

  ИЗМЕНЕНИЯ

  Комисията по бюджети приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:

  Изменение  1

  Предложение за директива

  Съображение 3 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (3а) Обвързаното с емисиите на CO2 данъчно облагане би могло също така да се разглежда като възможен елемент на една бъдеща система на собствени ресурси за бюджета на Европейския съюз с цел намаляване на вноските на държавите-членки и принос към борбата срещу изменението на климата.

  Обосновка

  Една от първоначалните цели на договорите за създаването на Европейските общности е финансиране на Съюза изцяло чрез собствени ресурси. Използването на части от данъка, обвързан с емисиите на СО2, както и евентуален втори компонент, би било в съответствие с тази правна основа.

  Изменение  2

  Предложение за директива

  Съображение 17

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (17) Освобождаването от данъчно облагане или данъчните намаления в полза на домакинства и благотворителни организации биха могли да представляват част от формулирани от държавите-членки социални мерки. Възможността да се въвеждат такива освобождавания или намаления би следвало, по причини свързани с еднаквото третиране на енергоносителите, да бъде разширена по отношение на всички енергийни продукти, използвани като отоплителни горива, както и на електроенергията. Подобни освобождавания и намаления следва да могат да се прилагат само за нестопански дейности, за да се осигури, че тяхното въздействие върху вътрешния пазар ще остане с ограничен характер.

  (17) Освобождаването от данъчно облагане или данъчните намаления в полза на домакинства с ниски доходи и благотворителни организации биха могли да представляват част от формулирани от държавите-членки социални мерки. Възможността да се въвеждат такива освобождавания или намаления би следвало, по причини, свързани с еднаквото третиране на енергоносителите, да бъде разширена по отношение на всички енергийни продукти, използвани като отоплителни горива, както и на електроенергията и моторното гориво. Подобни освобождавания и намаления следва да могат да се прилагат само за нестопански дейности, за да се осигури, че тяхното въздействие върху вътрешния пазар ще остане с ограничен характер.

  Обосновка

  По отношение на разполагаемия доход предлаганото бъдещо облагане на енергоносителите ще натовари непропорционално домакинствата с ниски доходи в сравнение с домакинствата със среден и по-висок доход. С оглед на професионалната и личната мобилност изглежда целесъобразно възможността за данъчни облекчения да обхване и горивата.

  Изменение  3

  Предложение за директива

  Съображение 28

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (28) На всеки пет години, и за пръв път преди края на 2015 г., Комисията следва да докладва до Съвета относно прилагането на настоящата директива, като разглежда по-специално минималното ниво на обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане, във връзка с изменението на пазарната цена на квотите за емисии в ЕС, въздействието на нововъведенията и техническия прогрес, както и доколко са обосновани предвидените в настоящата директива данъчни освобождавания и намаления, включително по отношение на горивата, използвани във въздухоплаването и морското корабоплаване. Списъкът на секторите или подсекторите, за които се счита, че са изложени на значителен риск от изместване на въглеродни емисии, следва да подлежи на периодично преразглеждане, като се отчита по-специално наличието на новопоявяващи се данни.

  (28) На всеки три години, и за пръв път преди края на 2015 г., Комисията следва да докладва на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящата директива, като разглежда по-специално минималното ниво на обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане, във връзка с изменението на пазарната цена на квотите за емисии в ЕС, въздействието на нововъведенията и техническия прогрес, както и доколко са обосновани предвидените в настоящата директива данъчни освобождавания и намаления, включително по отношение на горивата, използвани във въздухоплаването и морското корабоплаване. Списъкът на секторите или подсекторите, за които се счита, че са изложени на значителен риск от изместване на въглеродни емисии, следва да подлежи на периодично преразглеждане, като се отчита по-специално наличието на новопоявяващи се данни. Комисията следва също така да осъществява наблюдение на пазара, за да осигури прозрачност на пазара на енергия, както и да гарантира, че за потребителите няма да има неблагоприятни последици поради злоупотреби на пазара.

  Обосновка

  Данъчно облагане, обвързано с емисиите на СО2, би имало сериозни последици върху политиката в областта на околната среда и данъците в Съюза, затова задължението за докладване следва да включва и Парламента. За да могат да бъдат давани насоки по отношение на политиките, трябва да бъде съкратен срокът за докладване.

  Изменение  4

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 13 – буква а) – точка i)

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 15 – параграф 1 – буква з)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  з) използваните като отоплителни горива енергийни продукти и електроенергията, ако се използват от домакинствата и/или от организации, признати от съответната държава-членка като занимаващи се с благотворителност. В случай, че използването е от благотворителни организации, държавите-членки могат да ограничат данъчното освобождаване или намаление до равнището, прилагано при употреба за нестопански цели. Когато има смесено използване — както за стопански, така и за нестопански цели, продуктите се облагат пропорционално на всеки вид използване. Ако даден вид използване е незначително, то може да бъде третирано като нулево;

  з) използваните като отоплителни горива енергийни продукти, електроенергията и моторното гориво, по-специално ако се използват от домакинствата с ниски доходи и/или от организации, признати от съответната държава-членка като занимаващи се с благотворителност; В случай че използването е от благотворителни организации, държавите-членки могат да ограничат данъчното освобождаване или намаление до равнището, прилагано при употреба за нестопански цели. Когато има смесено използване — както за стопански, така и за нестопански цели, продуктите се облагат пропорционално на всеки вид използване. Ако даден вид използване е незначително, то може да бъде третирано като нулево;

  Обосновка

  По отношение на разполагаемия доход предлаганото бъдещо облагане на енергоносителите ще натовари непропорционално домакинствата с ниски доходи в сравнение с домакинствата със среден и по-висок доход. С оглед на професионалната и личната мобилност изглежда целесъобразно възможността за данъчни облекчения да обхване и горивата.

  Изменение  5

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 14

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 17 – параграф 1 – буква а) – параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  „Енергийно интензивна стопанска единица“ означава стопанска единица съгласно член 11, при която или закупените енергийни продукти и електроенергия възлизат на най-малко 3,0 % от стойността на продукцията, или съответно дължимият национален данък за тях представлява най-малко 0,5 % от добавената стойност. В рамките на това определение, държавите-членки могат да прилагат и по-ограничителни критерии, във връзка със стойността на продажбите, или с определения на съответния процес или сектор.

  „Енергийно интензивна стопанска единица“ означава стопанска единица съгласно член 11, при която или закупените енергийни продукти и електроенергия възлизат на най-малко 5,0 % от стойността на продукцията, или съответно дължимият национален данък за тях представлява най-малко 0,5 % от добавената стойност. В рамките на това определение, държавите-членки могат да прилагат и по-ограничителни критерии, във връзка със стойността на продажбите, или с определения на съответния процес или сектор.

  Обосновка

  Праг от 3 % е твърде нисък и прекалено много предприятия биха попаднали в неговия обхват. Възникващата по този начин бюрокрация би била непропорционално голяма.

  Изменение  6

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 21

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 29 - параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  На всеки пет години, като първият път следва да бъде преди края на 2015 г., Комисията следва да представя на Съвета доклад относно прилагането на настоящата директива и, ако е целесъобразно — предложение за нейното изменение.

  На всеки три години, като първият път следва да бъде преди края на 2015 г., Комисията следва да представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на настоящата директива и, ако е целесъобразно — предложение за нейното изменение.

  Обосновка

  Данъчно облагане, обвързано с емисиите на СО2, би имало сериозни последици върху политиката в областта на околната среда и данъците в Съюза, затова задължението за докладване следва да включва и Парламента. За да могат да бъдат давани насоки по отношение на политиките, трябва да бъде съкратен срокът за докладване.

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Изменение на Директива 2003/96/EО относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията

  Позовавания

  COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS)

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  ECON

  10.5.2011 г.

   

   

   

  Подпомагаща(и) комисия(и)

         Дата на обявяване в заседание

  BUDG

  10.5.2011 г.

   

   

   

  Докладчик(ци)

         Дата на назначаване

  Angelika Werthmann

  5.5.2011 г.

   

   

   

  Дата на приемане

  22.11.2011 г.

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  35

  0

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Alexander Alvaro, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Надежда Нейнски, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Antonello Antinoro, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Derk Jan Eppink, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

  Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Arnaud Danjean, Matthias Groote, Bernadette Vergnaud

  • [1]  COM(2011) 500; концепция за реформа "Европа за растеж" на Alain Lamassoure, Jutta Haug, Guy Verhofstadt

  СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (7.2.2012)

  на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

  относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2003/96/EО относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията
  (COM(2011)0169 – C7‑0105/2011 – 2011/0092(CNS))

  Докладчик по становище: Kathleen Van Brempt

  КРАТКА ОБОСНОВКА

  Предложението на Комисията цели преразглеждане на настоящата Директива за енергийното данъчно облагане: чрез разделяне на минималната данъчна ставка върху енергийните продукти на две части, а именно обвързано с емисиите на CO2 данъчно облагане и данъчно облагане, основано на енергийното съдържание, то ще послужи по-добре на целите на политиката в областта на изменението на климата, а вътрешният пазар на енергийни продукти ще стане по-ясен и по-справедлив.

  Предложението е важна стъпка в правилната посока; основното е, че промяната на основата за данъчно облагане от обем и тегло към съдържание на СО2 и енергийно съдържание е фундаментална, необходима и основателна. Въпреки това има някои причини да се счита, че определени цели няма да бъдат постигнати напълно и ще бъдат пропуснати възможности за постигане на максимален принос в борбата срещу изменението на климата, за подобряване на качеството на околната среда в ЕС и за бърза трансформация към нисковъглеродна икономика.

  Поради това докладчикът по становище предлага да се измени предложението на Комисията на основата на следните принципи:

  -          различните средства за частен транспорт следва да се третират равнопоставено, за да се постигне максимална интернализация на външните разходи и да се създадат равни условия, като следователно трябва да се заличи изключването на въздушния и морския транспорт,

  -          по същите причини следва постепенно да отпаднат освобождаванията за земеделието и горското стопанство,

  -          ако енергийното данъчно облагане дори не надвиши инфлацията и не е свързано с цените на СО2 на пазара на схемата за търговия с емисии (СТЕ), то би загубило насочващата си функция,

  -          изключенията за домакинствата отнемат стимулите за енергийна ефективност в къщите, но от друга страна, включването на домакинствата без механизми за социално коригиране води до енергийна бедност, особено за най-уязвимите групи,

  -          биомасата не е по дефиниция неутрална по отношение на СО2.

  В заключение докладчикът желае да подкрепи предложението на Комисията, тъй като то е много важна стъпка в правилната посока. Все пак то може да донесе дори още по-добри резултати чрез известно приспособяване и заличаване на някои изключвания и освобождавания.

  ИЗМЕНЕНИЯ

  Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:

  Изменение   1

  Предложение за директива

  Съображение 1 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (1a) Следва в рамките на Съюза да се гарантира истинска последователност по отношение на данъчното облагане на различните енергийни източници и да се въведе рамка за данъчното облагане на възобновяемите енергийни източници.

  Изменение  2

  Предложение за директива

  Съображение 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (2) Необходимо е да се осигури нормално функциониране на вътрешния пазар, което да продължи и в контекста на новите изисквания за ограничаване на изменението на климата, за използване възобновяеми енергийни източници и за енергоспестяване, които бяха утвърдени в Заключенията на Председателството, съответно на сесиите на Европейския съвет от 8—9 март 2007 г. и от 11—12 декември 2008 г.

  (2) Необходимо е да се осигури оптимално функциониране на вътрешния пазар в контекста на новите изисквания за ограничаване на изменението на климата, за използване възобновяеми енергийни източници и за енергоспестяване, които бяха утвърдени в Заключенията на Председателството, съответно на сесиите на Европейския съвет от 8—9 март 2007 г. и от 11—12 декември 2008 г.

  Изменение  3

  Предложение за директива

  Съображение 2 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (2a) Следва да се отчетат практическите последствия от едно преструктуриране на данъчното облагане, особено в момент, в който Европа е обхваната от финансова и икономическа криза, чиито последици и въздействие трябва да бъдат преценени. В тази връзка следва да се актуализират данните, събрани по време на проучването на въздействието.

  Изменение  4

  Предложение за директива

  Съображение 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (3) Обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане може да представлява икономически ефективно средство за постигане от страна на държавите членки на необходимите намаления на емисиите на парникови газове, изисквани съгласно Решение 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно усилията на държавите членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. по отношение на енергоизточниците, попадащи извън Европейската схема по Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета. Като се има предвид потенциалната роля на обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане, за нормалното функциониране на вътрешния пазар са необходими общи правила за този вид данъчно облагане.

  (3) Обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане може да представлява ефективно средство за държавите членки да насърчават екологично устойчиво поведение сред потребителите и замърсяващите сектори, както и за постигане на необходимите намаления на емисиите на парникови газове, изисквани съгласно Решение 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно усилията на държавите членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. по отношение на енергоизточниците, попадащи извън Европейската схема по Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета. Като се има предвид потенциалната роля на обвързаното с емисиите на CO2 данъчно облагане, за нормалното функциониране на вътрешния пазар са необходими общи правила за този вид данъчно облагане. При определянето на подобни данъчни правила обаче следва да се полагат усилия да не се изгуби простотата на системата на облагане на потреблението и да не се повиши административната тежест във връзка с данъците върху потреблението. Освен това един обвързан с емисиите на СО2 данък не следва да повишава значително цените на енергията, тъй като такова повишаване на цените би имало отрицателен ефект върху икономическата конкурентоспособност на Съюза и покупателната способност на потребителите.

  Изменение  5

  Предложение за директива

  Съображение 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (5) По тази причина следва да се въведе разпоредба за такова енергийно данъчно облагане, което да се състои от две компоненти — обвързано с емисиите на СО2 данъчно облагане и обичайно данъчно облагане на енергопотреблението. За да може енергийното данъчно облагане да е съгласувано с действието на Европейската схема по Директива 2003/87/ЕО, от държавите членки следва да се изисква да въведат изрично разграничение между тези две компоненти. Това ще даде възможност също и за различно третиране на горивата, състоящи се или произведени от биомаса.

  (5) По тази причина следва да се въведе разпоредба за такова енергийно данъчно облагане, което да се състои от две компоненти — обвързано с емисиите на СО2 данъчно облагане и обичайно данъчно облагане на енергопотреблението. За да може енергийното данъчно облагане да е съгласувано с действието на Европейската схема по Директива 2003/87/ЕО, от държавите членки следва да се изисква да въведат изрично разграничение между тези две компоненти. Това ще даде възможност също и за различно третиране на горивата, състоящи се или произведени от биомаса, при условие че те отговарят на критериите за устойчивост, посочени в член 17 от Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници1.

   

  1 ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16.

  Изменение  6

  Предложение за директива

  Съображение 8

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (8) С оглед постигането на фискална неутралност, следва за всяка от компонентите на енергийното данъчно облагане да се формулират едни и същи минимални нива на облагане по отношение на всички енергийни продукти, използвани за даден вид употреба. При наличието на такива предписани еднакви минимални нива на данъчно облагане, държавите членки следва, с оглед постигането на фискална неутралност, да осигуряват еднакви нива на националното данъчно облагане на всички съответни продукти. В случаите когато са необходими, следва да бъдат предвидени преходни периоди за изравняването на тези нива на данъчно облагане.

  (8) С оглед постигането на фискална неутралност, следва за всяка от компонентите на енергийното данъчно облагане да се формулират едни и същи минимални нива на облагане по отношение на всички енергийни продукти, използвани за даден вид употреба. При наличието на такива предписани еднакви минимални нива на данъчно облагане, държавите членки следва, с оглед постигането на фискална неутралност, да осигуряват еднакви нива на националното данъчно облагане на всички съответни продукти. В случаите когато са необходими, следва да бъдат предвидени преходни периоди за изравняването на тези нива на данъчно облагане, които надлежно да отчитат специфичните характеристики на държавите членки.

  Изменение  7

  Предложение за директива

  Съображение 9

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (9) Минималните нива на обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане следва да бъдат фиксирани в съответствие с националните цели на държавите членки, формулирани в Решение 406/2009/ЕО относно усилията на държавите членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. Тъй като в това Решение е отбелязано, че усилията за намаляване на емисиите на парникови газове следва да бъдат разпределени между държавите членки по справедлив начин, за някои държави членки следва да бъдат фиксирани преходни периоди.

  (9) Минималните нива на обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане следва да бъдат фиксирани в съответствие с националните цели на държавите членки, формулирани в Решение 406/2009/ЕО относно усилията на държавите членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. Тъй като в това Решение е отбелязано, че усилията за намаляване на емисиите на парникови газове следва да бъдат разпределени между държавите членки по справедлив начин, следва да бъдат фиксирани преходни периоди.

  Изменение  8

  Предложение за директива

  Съображение 13

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (13) Що се отнася до възможността на държавите членки да поддържат по-ниско ниво на данъчно облагане на стопанското в сравнение с нестопанското използване на газьола като моторно гориво, една подобна разпоредба вече не би била съвместима с изискването за подобряване на енергийната ефективност и за вземане на мерки срещу все по-голямото въздействие на транспорта върху околната среда, и затова тази разпоредба следва да отпадне. С текста на член 9, параграф 2 от Директива 2003/96/ЕО се дава възможност на някои държави членки да прилагат намалена данъчна ставка за газьола, използван за отоплителни цели. Тази разпоредба вече не е съвместима с доброто функциониране на вътрешния пазар и с по-генералните цели на Договора. По тази причина тя следва да отпадне.

  (13) Възможността на държавите членки да поддържат по-ниско ниво на данъчно облагане на стопанското в сравнение с нестопанското използване на газьола като моторно гориво следва да бъде запазена. С текста на член 9, параграф 2 от Директива 2003/96/ЕО се дава възможност на някои държави членки да прилагат намалена данъчна ставка за газьола, използван за отоплителни цели. Тази разпоредба вече не е съвместима с доброто функциониране на вътрешния пазар и с по-генералните цели на Договора. По тази причина тя следва да отпадне.

  Обосновка

  Възможността държавите членки да поддържат по-ниско ниво на данъчно облагане на използването на газьола като моторно гориво за търговски цели в сравнение с това за нетърговски цели следва да бъде запазена, тъй като все още няма алтернативно гориво, което да бъде използвано в търговския транспорт.

  Изменение  9

  Предложение за директива

  Съображение 15

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (15) Член 5 от Директива 2003/96/ЕО дава възможност за прилагане в някои случаи на диференцирани данъчни ставки. От друга страна, обаче, за да се осигури последователност на ценовия сигнал за емисиите на СО2, възможността на държавите членки да въвеждат диференциация на националните данъчни ставки следва да бъде ограничена, така че да може да се прилага само при обичайното данъчно облагане на енергопотреблението. Също така, възможността да се прилага по-ниско ниво на данъчно облагане на използваните от таксита моторни горива вече не е съвместима с целта на политиките за насърчаване на алтернативните горива и енергоносители и за използване на екологично по-чисти превозни средства в градския транспорт, поради което тази възможност следва да отпадне.

  (15) Член 5 от Директива 2003/96/ЕО дава възможност за прилагане в някои случаи на диференцирани данъчни ставки. От друга страна, обаче, за да се осигури последователност на ценовия сигнал за емисиите на СО2, възможността на държавите членки да въвеждат диференциация на националните данъчни ставки следва да бъде ограничена, така че да може да се прилага само при обичайното данъчно облагане на енергопотреблението. Също така, възможността да се прилага по-ниско ниво на данъчно облагане на използваните от таксита моторни горива, производни на петрола, вече не е съвместима с целта на политиките за насърчаване на алтернативните горива и енергоносители и за използване на екологично по-чисти превозни средства в градския транспорт, поради което тази възможност следва да отпадне.

  Обосновка

  Природният газ/биометанът е алтернативата на горивата, производни на петрола, и има изключително ниски емисии на токсични или канцерогенни вещества, почти нулеви емисии на прахови частици, никакви емисии на реактивни въглеводороди, намалени емисии на NOx, както и по-ниски шумови равнища, което го прави идеално моторно гориво в градска среда. В доклада на експертната група по бъдещи транспортни горива от 25 януари 2011 г. се посочва, че метанът следва да се насърчава като едно от основните алтернативни горива в градския транспорт.

  Изменение  10

  Предложение за директива

  Съображение 17

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (17) Освобождаването от данъчно облагане или данъчните намаления в полза на домакинства и благотворителни организации биха могли да представляват част от формулирани от държавите членки социални мерки. Възможността да се въвеждат такива освобождавания или намаления би следвало, по причини свързани с еднаквото третиране на енергоносителите, да бъде разширена по отношение на всички енергийни продукти, използвани като отоплителни горива, както и на електроенергията. Подобни освобождавания и намаления следва да могат да се прилагат само за нестопански дейности, за да се осигури, че тяхното въздействие върху вътрешния пазар ще остане с ограничен характер.

  (17) Следва да се положат усилия да се гарантира, че домакинствата, които са силно засегнати от икономическата и финансова криза, като някои от тях дори са тласнати към социална несигурност и енергийна бедност от извънредните икономически условия, няма допълнително да бъдат наказани с увеличаване на данъчната тежест. Освобождаването от данъчно облагане или данъчните намаления в полза на домакинства и благотворителни организации биха могли да представляват част от формулирани от държавите членки социални мерки. Възможността да се въвеждат такива освобождавания или намаления би следвало, по причини свързани с еднаквото третиране на енергоносителите, да бъде разширена по отношение на всички енергийни продукти, използвани като отоплителни горива, както и на електроенергията. Подобни освобождавания и намаления следва да могат да се прилагат само за нестопански дейности, за да се осигури, че тяхното въздействие върху вътрешния пазар ще остане с ограничен характер.

  Изменение  11

  Предложение за директива

  Съображение 18

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (18) По отношение на използването на втечнен нефтен газ (LPG) и на природен газ като транспортни горива вече не са оправдани данъчните облекчения под формата на по-ниски минимални нива на обичайното данъчно облагане на енергопотреблението, както и възможността за освобождаване на тези енергийни продукти от данъчно облагане, особено като се има предвид необходимостта от увеличение на пазарния дял на възобновяемите енергийни източници, и следователно тези данъчни облекчения следва да отпаднат в средносрочен план.

  (18) По отношение на използването на втечнен нефтен газ (LPG) като моторно гориво вече не са оправдани данъчните облекчения под формата на по-ниски минимални нива на обичайното данъчно облагане на енергопотреблението, както и възможността за освобождаване на този енергиен продукт от данъчно облагане, особено като се има предвид необходимостта от увеличение на пазарния дял на възобновяемите енергийни източници, и следователно тези данъчни облекчения следва да отпаднат в средносрочен план. По отношение на използването на природен газ и биометан като моторни горива данъчните облекчения под формата на по-ниски минимални нива на обичайното данъчно облагане на енергопотреблението или възможността за освобождаване на тези енергийни продукти от данъчно облагане следва да отпаднат едва след оценка, която трябва да бъде извършена от Комисията до 2023 г., на изпълнението на разпоредбите на настоящата директива относно равнището на данъчното облагане, приложимо за природния газ в автомобилния транспорт. Наред с другото тази оценка следва да разгледа напредъка в областта на наличността на природен газ и биометан, развитието на мрежата от станции за зареждане в Европа, пазарния дял на транспортните средства в Съюза, използващи природен газ, иновациите и технологичното развитие на биометана като гориво, използвано в транспорта, и реалния размер на минималното ниво на данъчно облагане.

  Обосновка

  Биометанът е един от основните стълбове за постигане на целите за 10 % биогорива до 2020 г. Развитието на биометана е свързано с това на превозните средства, използващи природен газ (Natural Gas Vehicles), и поради това с евентуално благоприятно данъчно третиране, позволяващо развитието на инфраструктура за зареждане с метан. Метанът, алтернатива на горивата, произведени от петрол, има много ниски емисии на NMHC, прахови частици и NOx, като подобрява качеството на въздуха в градовете и намалява същевременно шума и CO2. „Клаузата за преразглеждане“ е правилният законодателен инструмент за оценяване на необходимостта от запазване на благоприятно данъчно третиране за алтернативните горива, включително предвид развитието на газообразни горива от възобновяеми източници.

  Изменение  12

  Предложение за директива

  Съображение 18 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (18a) За да се реализира целта за намаляване на емисиите от транспорта с 60 % до 2050 г., както е посочено в Бялата книга на Комисията от 28 март 2011 г., озаглавена „Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“, чрез намаляване наполовина на колите, „използващи конвенционални горива“ в градския транспорт до 2030 г., следва допълнително да се стимулира пазарното развитие на водородни и електрически технологии, сочени като основни варианти за замяна на петрола като транспортно гориво в доклада за бъдещи транспортни горива на експертната група по алтернативни горива, оглавявана от ГД „Мобилност и транспорт“ на Комисията, който беше представен от Комисията на 25 януари 2011 г. Тъй като все по-голяма част от законодателството на Съюза, като например новите Насоки за TEN T, все повече включва подкрепа за интегрирането на технологии за нисковъглеродни транспортни горива, е необходимо да има по-голямо разбиране за въздействието на настоящото и бъдещото европейско законодателство в областта на енергетиката и околната среда върху навлизането на алтернативни горива, като например водородни и електрически технологии, в енергийната и транспортната система на Европа. Предложението на Комисията, което трябваше да бъде внесено до 31 декември 2011 г., за методика за изчисление на приноса на водород, който произхожда от възобновяеми източници, към общия горивен състав, както се посочва в член 3, параграф 4 от Директива 2009/28/EО, следва да бъде придружено от оценка на въздействието на предлаганите промени в Директива 2003/96/EО с цел стимулиране на използването на водород от възобновяеми източници като чисто и енергийно ефективно транспортно гориво.

  Изменение  13

  Предложение за директива

  Съображение 20

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (20) Текстът на член 15, параграф 3, от Директива 2003/96/ЕО дава възможност на държавите членки да прилагат по отношение на селскостопанските, градинарските, рибовъдните и горскостопанските дейности не само общите разпоредби, отнасящи се за стопанските употреби на енергийните продукти, но и допълнително намаление на съответното данъчно облагане, включително до нулева ставка. Разглеждането на тази възможност показа, че що се отнася до обичайното данъчно облагане на енергопотреблението, нейното запазване би било в противоречие с по-генералните цели на политиката на ЕС, освен ако е обвързана с насрещно поемане на ангажименти в областта на енергийната ефективност. А по отношение на обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане, третирането на съответните сектори следва да бъде съобразено с правилата, действащи в промишлените отрасли.

  (20) Текстът на член 15, параграф 3, от Директива 2003/96/ЕО дава възможност на държавите членки да прилагат по отношение на селскостопанските, градинарските, рибовъдните и горскостопанските дейности не само общите разпоредби, отнасящи се за стопанските употреби на енергийните продукти, но и допълнително намаление на съответното данъчно облагане, включително до нулева ставка. А по отношение на обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане, третирането на съответните сектори следва да отчита размера и обема на производство на земеделските стопанства. В сектора на селското стопанство това данъчно облагане следва да се основава и на възможностите за улавяне на въглерод, напр. тези, осигурявани от постоянните пасища.

  Изменение  14

  Предложение за директива

  Съображение 21

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (21) Въведените с настоящата директива общи правила са съобразени със специфичните особености на горивата, състоящи се от биомаса или произведени от биомаса, които съответстват на критериите за устойчиво развито производство, формулирани в член 17 от Директива 2009/28/ЕО, във връзка както с техния принос за баланса на СО2, така също и с тяхното по-ниско енергийно съдържание за обемна или тегловна единица, в сравнение с някои конкурентни спрямо тях фосилни горива. Следователно, разпоредбите в Директива 2003/96/ЕО, даващи възможност за данъчни намаления или за освобождаване от данъци на тези горива, следва в средносрочен план да отпаднат. За междинния предшестващ период трябва да се осигури съответствие на прилагането на тези разпоредби с общите правила, въведени с настоящата директива. Транспортните биогорива и другите течни горива от биомаса (biofuels and bioliquids), дефинирани в член 2, буква з) и буква и) от Директива 2009/28/ЕО, следва да имат предоставяни от държавите членки допълнителни данъчни предимства само ако съответстват на критериите за устойчиво развито производство, формулирани в член 17 от цитираната директива.

  (21) Въведените с настоящата директива общи правила са съобразени със специфичните особености на горивата, състоящи се от биомаса или произведени от биомаса, които съответстват на критериите за устойчиво развито производство, формулирани в член 17 от Директива 2009/28/ЕО, във връзка както с техния принос за баланса на СО2, така също и с по-ниското енергийно съдържание за обемна или тегловна единица на течните биогорива, в сравнение с някои конкурентни спрямо тях фосилни горива. Следователно, разпоредбите в Директива 2003/96/ЕО, даващи възможност за данъчни намаления или за освобождаване от данъци на тези горива, следва в средносрочен план да отпаднат. За междинния предшестващ период трябва да се осигури съответствие на прилагането на разпоредбите с общите правила, въведени с настоящата директива. Транспортните биогорива и другите течни горива от биомаса (biofuels and bioliquids), дефинирани в член 2, буква з) и буква и) от Директива 2009/28/ЕО, следва да имат предоставяни от държавите членки допълнителни данъчни предимства само ако съответстват на критериите за устойчиво развито производство, формулирани в член 17 от цитираната директива. По отношение на биометана енергийното съдържание за обемна или тегловна единица е същото, както за природния газ. Предвид факта, че биометанът, въведен в мрежата за подаване на природен газ, спомага за увеличаване на дела на възобновяемите източници, той следва да бъде освободен от данък що се отнася до CO2 и енергийното съдържание, при условие че се произвежда в съответствие с критериите за устойчивост, посочени в член 17 от Директива 2009/28/EО.

  Обосновка

  Биометанът е един от основните стълбове за постигане на задължителната цел за 10 % биогорива в транспорта до 2020 г. За смесването на природния газ и биометана няма ограничения благодарение на еднаквия молекулен състав. Те са единствената налична алтернатива с по-ниски емисии спрямо горивата, производни на петрола. По тази причина биометанът трябва да бъде освободен от данък, що се отнася до обвързаната с емисиите на CO2 и енергията данъчна тежест. Процентът на биометана, въведен в мрежата за подаване на природен газ, би бил приспаднат от общия данък във връзка с природния газ.

  Изменение  15

  Предложение за директива

  Съображение 28

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (28) На всеки пет години, и за пръв път преди края на 2015 г., Комисията следва да докладва до Съвета относно прилагането на настоящата директива, като разглежда по-специално минималното ниво на обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане, във връзка с изменението на пазарната цена на квотите за емисии в ЕС, въздействието на нововъведенията и техническия прогрес, както и доколко са обосновани предвидените в настоящата директива данъчни освобождавания и намаления, включително по отношение на горивата, използвани във въздухоплаването и морското корабоплаване. Списъкът на секторите или подсекторите, за които се счита, че са изложени на значителен риск от изместване на въглеродни емисии, следва да подлежи на периодично преразглеждане, като се отчита по-специално наличието на новопоявяващи се данни.

  (28) На всеки три години, и за пръв път преди края на 2015 г., Комисията следва да докладва до Съвета относно прилагането на настоящата директива, като разглежда по-специално минималното ниво на обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане, във връзка с изменението на пазарната цена на квотите за емисии в ЕС, въздействието на нововъведенията и техническия прогрес, както и доколко са обосновани предвидените в настоящата директива данъчни освобождавания и намаления, включително по отношение на горивата, използвани във въздухоплаването и морското корабоплаване. Списъкът на секторите или подсекторите, за които се счита, че са изложени на значителен риск от изместване на въглеродни емисии, следва да подлежи на периодично преразглеждане, като се отчита по-специално наличието на новопоявяващи се данни.

  Изменение  16

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 2 – буква a а) (нова)

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 2 – параграф 1 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (aa) Добавя се следният параграф:

   

  "1a. До 31 декември 2012 г. Комисията представя предложение за включване на минимална данъчна ставка за пръти ядрено гориво, използвани за производството на електроенергия, в настоящата директива и за добавяне на прътите ядрено гориво към енергийните продукти, посочени в параграф 1 от настоящия член.“

  Обосновка

  Това преразглеждане на Директивата за енергийното данъчно облагане не разглежда въпроса за прътите ядрено гориво. Въпреки това външните разходи, свързани с използването на ядрена енергия, потенциалният риск в случай на ядрен инцидент и изискването за равни условия между различните източници на енергия оправдават включването в директивата на минимална данъчна ставка върху прътите ядрено гориво. Тази минимална данъчна ставка следва да съответства на финансовите предимства, от които се ползва ядрената енергетика в резултат от увеличените цени на електроенергията вследствие на схемата на ЕС за търговия с емисии.

  Изменение  17

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 3

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 3 – буква б) – второ тире

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  – енергийните продукти с двойна употреба.

  енергийно-интензивната промишленост и енергийните продукти с двойна употреба.

  Обосновка

  Желателно е в директивата да се посочи, че тя няма да се прилага за енергийно-интензивната промишленост, като по този начин се гарантира, че директивата третира равнопоставено всички енергийно-интензивни сектори на промишлеността.

  Изменение  18

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 4 – буква б)

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 4 – параграф 3 – алинея 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. Без това да засяга предвидените по настоящата директива освобождавания от данъци, данъчни диференциации и намаления, държавите членки следва да осигурят спазване на следното условие: в случаите, при които са формулирани еднакви минимални нива на данъчно облагане в приложение I по отношение на дадена употреба, следва да бъдат фиксирани еднакви нива на данъчно облагане на продуктите, предназначени за тази употреба. Без да се засяга посоченото в член 15, параграф 1, буква и), за моторните горива, включени в таблица А в приложение I, това условие е необходимо да се спазва от 1 януари 2023 г.

  3. Без това да засяга предвидените по настоящата директива освобождавания от данъци, данъчни диференциации и намаления, държавите членки следва да осигурят спазване на следното условие: в случаите, при които са формулирани еднакви минимални нива на данъчно облагане в приложение I по отношение на дадена употреба, следва да бъдат фиксирани еднакви нива на данъчно облагане на продуктите, предназначени за тази употреба. Без да се засяга посоченото в член 15, параграф 1, буква и), за моторните горива, включени в таблица А в приложение I, това условие е необходимо да се спазва от 1 януари 2023 г. Дерогациите, предвидени в член 7, са приложими за търговския транспорт.

  Обосновка

  Възможността държавите членки да поддържат по-ниско ниво на данъчно облагане на използването на газьола като моторно гориво за търговски цели в сравнение с това за нетърговски цели следва да бъде запазена, тъй като все още няма алтернативно гориво, което да бъде използвано в търговския транспорт.

  Изменение  19

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 4 – буква б)

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 4 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  По отношение на използването на природен газ и биометан като моторни горива по-високите минимални нива на обичайното данъчно облагане върху енергопотреблението се прилагат едва след извършването от Комисията в срок до 2023 г. на оценка за изпълнението на разпоредбите на настоящата директива относно равнището на данъчното облагане, приложимо за природния газ в автомобилния транспорт. Наред с другото тази оценка разглежда напредъка в областта на наличността на природен газ и биометан, развитието на мрежата от станции за зареждане в Европа, пазарния дял на транспортните средства в Съюза, използващи природен газ, иновациите и технологичното развитие на биометана като гориво, използвано в транспорта, и реалния размер на минималното ниво на данъчно облагане.

  Обосновка

  Природният газ и биометанът могат да се използват в съществуващите двигатели с вътрешно горене без никакви ограничения що се отнася до смесването. Биометанът е един от основните стълбове за постигане на задължителната цел за 10 % биогорива в транспорта до 2020 г. Неговото развитие е свързано с това на превозните средства, използващи природен газ (Natural Gas Vehicles), и следователно с евентуално благоприятно данъчно третиране, позволяващо развитието на инфраструктура за зареждане с метан. Метанът – съществуващата алтернатива на горивата, произвеждани от петрол, има много ниски емисии на NMHC, прахови частици и NOx, като подобрява качеството на въздуха в градовете и намалява значително шума и CO2.

  Изменение  20

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 5 – буква б)

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 5 – трето тире

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  – за следните видове употреби: в локалния обществен пътнически транспорт (с изключение на такситата), за събиране на отпадъци, от въоръжените сили и публичните административни институции, за хора с увреждания, линейки;

  – за следните видове употреби: в локалния обществен пътнически транспорт (с изключение на такситата, които използват моторни горива, произведени от петрол), за събиране на отпадъци, от въоръжените сили и публичните административни институции, за хора с увреждания, линейки;

  Обосновка

  Природният газ/биометанът е алтернативата на горивата, произведени от петрол, и има изключително ниски емисии на токсични или канцерогенни вещества, почти нулеви емисии на прахови частици, никакви емисии на реактивни въглеводороди, намалени емисии на NOx, както и по-ниски шумови равнища, което го прави идеално моторно гориво в градска среда. В доклада на експертната група по бъдещи транспортни горива от 25 януари 2011 г. се посочва, че метанът следва да се насърчава като едно от основните алтернативни горива в градския транспорт.

  Изменение  21

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 6

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 7

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Съответно от 1 януари 2013 г., 1 януари 2015 г. и 1 януари 2018 г., минималните нива на данъчно облагане на моторните горива се фиксират, както е посочено в приложение I, таблица А.

  1. Съответно от 1 януари 2013 г., 1 януари 2015 г. и 1 януари 2018 г., минималните нива на данъчно облагане на моторните горива се фиксират, както е посочено в приложение I, таблица А.

   

  2. Държавите членки могат да правят разлика между газьол за търговски и газьол за нетърговски цели.

   

  „Търговски газьол, използван като гориво за задвижване”, означава газьол, използван като гориво за задвижване за следните цели:

   

  a) превоз на стоки под наем или срещу възнаграждение, или за собствена сметка, чрез моторни превозни средства или състав от превозни средства, чието изключително предназначение е автомобилният превоз на стоки,

   

  б) превозването на пътници, с редовен или случаен превоз, чрез моторно превозно средство.

   

  3. Държавите членки предвиждат възможността лицата, извършващи търговски превози, да прилагат различна данъчна отчетна система.

  Обосновка

  Възможността държавите членки да поддържат по-ниско ниво на данъчно облагане на използването на газьола като моторно гориво за търговски цели в сравнение с това за нетърговски цели следва да бъде запазена, тъй като все още няма алтернативно гориво, което да бъде използвано в търговския транспорт.

  Изменение  22

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 11 – буква а) – подточка iii)

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 14 – параграф 1 – буква д)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  д) до 31 декември 2020 г. — електроенергията, подавана директно на закотвени в пристанища кораби.

  д) електроенергията, подавана директно на закотвени в пристанища кораби.

  Обосновка

  Инвестициите в пристанища и кораби, които да снабдяват плавателните съдове с електрическо захранване от кея, са значителни, така че ако желаем да виждаме повече такива инициативи по нашите пристанища в Европа през следващите години, не следва да се определя краен срок за това освобождаване. Инвестициите ще бъдат възпрепятствани, ако съществува заплахата, че след 2021 г. тази електроенергия ще бъде облагана с данък.

  Изменение  23

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 13 – буква а) – подточка i)

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 15 – параграф 1 – буква з)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  з) използваните като отоплителни горива енергийни продукти и електроенергията, ако се използват от домакинствата и/или от организации, признати от съответната държава членка като занимаващи се с благотворителност. В случай, че използването е от благотворителни организации, държавите членки могат да ограничат данъчното освобождаване или намаление до равнището, прилагано при употреба за нестопански цели. Когато има смесено използване — както за стопански, така и за нестопански цели, продуктите се облагат пропорционално на всеки вид използване. Ако даден вид използване е незначително, то може да бъде третирано като нулево;

  з) използваните като отоплителни горива енергийни продукти и електроенергията, ако се използват от домакинствата и/или от организации, признати от съответната държава членка като занимаващи се с благотворителност. В случай, че използването е от благотворителни организации, държавите членки могат да ограничат данъчното освобождаване или намаление до равнището, прилагано при употреба за нестопански цели;

  Изменение  24

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 13 – буква а) – подточка i)

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 15 – параграф 1 – подточка i)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  i) до 1 януари 2023 г. — природния газ и втечнения нефтен газ, използвани като транспортно гориво;

  i) до 1 януари 2023 г. — природния газ, биометана и втечнения нефтен газ, използвани като моторно гориво, без да се засяга член 29, алинея 3a;

  Изменение  25

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 13 – буква а) – подточка iа) (нова)

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 15 – параграф 1 – буква м) (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  ia) добавя се следната буква:

   

  „м) втечнения нефтен газ, използван като отоплително гориво, включително чрез дерогация от член 4, параграф 3 от настоящата директива;”

  Обосновка

  Държавите членки трябва да разполагат с възможност да прилагат дерогации от минималните нива на предвидения акциз и от принципа на фискална неутралност, посочен в член 4, параграф 3. Дерогациите са оправдани от екологичната роля на втечнения нефтен газ (от гледна точка на намаляването на CO2 в сравнение с други традиционни горива), а също и от неговата социална роля, тъй като той дава възможност за доставяне на енергия за първично потребление от гражданите (отопление, готвене и загряване на вода) в гранични райони (рядко населени, селски и планински райони или острови).

  Изменение  26

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 13 – буква б)

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 15 - параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. За потреблението на енергийни продукти и електроенергия при селскостопански, градинарски, аквакултурни и горскостопански дейности, държавите членки могат да прилагат намалено (включително до нулево) ниво на обичайното данъчно облагане на енергопотреблението. Бенефициерите следва да бъдат обект на разпоредби, водещи приблизително до такова подобряване на енергийната ефективност, каквото би било постигнато, ако се прилагаха стандартните минимални ставки за ЕС.

  3. За потреблението на енергийни продукти и електроенергия при селскостопански, градинарски, аквакултурни и горскостопански дейности, държавите членки могат да прилагат намалено (включително до нулево) ниво на обичайното данъчно облагане на енергопотреблението.

  Изменение  27

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 13 а* – буква а) – подточка iа) (нова)

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 16 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  ia) добавя се следната алинея:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  __________________

  „По отношение на биометана енергийното съдържание за обемна или тегловна единица е същото, както за природния газ. Предвид факта, че биометанът, въведен в мрежата за подаване на природен газ, спомага за увеличаване на дела на възобновяемите източници, той се освобождава от данък, що се отнася до CO2 и енергийното съдържание, при условие че се произвежда в съответствие с критериите за устойчивост, посочени в член 17 от Директива 2009/28/EО.”

  * След член 1, точка 13 предложението на Комисията съдържа неправилно номер „(1)” вместо точка 14.

   

  Обосновка

  Биометанът е един от основните стълбове за постигане на задължителната цел за 10% биогорива в транспорта до 2020 г. За смесването на природния газ и биометана няма ограничения благодарение на еднаквия молекулен състав. Те са единствената налична алтернатива с по-ниски емисии на горивата, произвеждани от петрол. По тази причина биометанът трябва да бъде освободен от данък що се отнася до обвързаната с емисиите на CO2 и енергията данъчна тежест. Процентът на биометана, въведен в мрежата за подаване на природен газ, би бил приспаднат от общия данък във връзка с природния газ.

  Изменение  28

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 21

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 29 – алинея 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  На всеки пет години, като първият път следва да бъде преди края на 2015 г., Комисията следва да представя на Съвета доклад относно прилагането на настоящата директива и, ако е целесъобразно — предложение за нейното изменение.

  На всеки три години, като първият път следва да бъде преди края на 2015 г., Комисията следва да представя на Съвета доклад относно прилагането на настоящата директива и, ако е целесъобразно — предложение за нейното изменение.

  Обосновка

  С цел бързо внедряване на новите промени и технологичното развитие, а също така и с цел наблюдение на промените на пазара на въглерода равнището на данъчно облагане следва да бъде преразглеждано на всеки три години поради евентуални промени.

  Изменение  29

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 21

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 29 – алинея 3 а (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  До 2023 г. Комисията представя на Съвета оценка на изпълнението на разпоредбите на настоящата директива относно равнището на данъчното облагане, приложимо за природния газ в автомобилния транспорт, както и предложение за неговото изменение. Наред с другото тази оценка разглежда напредъка в областта на наличността на природен газ и биометан, развитието на мрежата от станции за зареждане в Европа, пазарния дял на транспортните средства в Съюза, използващи природен газ, иновациите и технологичното развитие на биометана като гориво, използвано в транспорта, и реалния размер на минималното ниво на данъчно облагане.

  Обосновка

  „Клаузата за преразглеждане“ е правилният законодателен инструмент за средносрочна оценка на необходимостта от запазване на облекченото данъчно третиране на алтернативните горива, включително и с оглед на развитието на газообразните горива от възобновяеми източници. Биометанът е един от основните стълбове за постигане до 2020 г. на целта за 10% биогорива в транспорта. Тъй като развитието на биометана е свързано с това на автомобилите, използващи природен газ, е необходимо облекчено данъчно третиране в средносрочен план. Двигателите, използващи природен газ/ биометан, имат много ниски замърсяващи емисии, като в същото време значително намаляват шума и емисиите на CO2 в сравнение с дизеловите и бензиновите двигатели.

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Изменение на Директива 2003/96/EО относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията

  Позовавания

  COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS)

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  ECON

  10.5.2011 г.

   

   

   

  Подпомагаща(и) комисия(и)

         Дата на обявяване в заседание

  ENVI

  10.5.2011 г.

   

   

   

  Разглеждане в комисия

  26.10.2011 г.

   

   

   

  Дата на приемане

  31.1.2012 г.

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  28

  16

  19

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Gilles Pargneaux, Антония Първанова, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Margrete Auken, Vicky Ford, Romana Jordan Cizelj, Filip Kaczmarek, Riikka Manner, Marisa Matias, Miroslav Mikolášik, Bill Newton Dunn, James Nicholson, Bart Staes, Eleni Theocharous, Владимир Уручев, Kathleen Van Brempt, Andrea Zanoni

  Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Julie Girling, Emma McClarkin

  СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (7.2.2012)

  на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

  относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2003/96/EО относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията
  (COM(2011)0169 – C7‑0105/2011 – 2011/0092(CNS))

  Докладчик по становище: Béla Kovács

  КРАТКА ОБОСНОВКА

  Общата цел на предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2003/96/EО относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията (наричана по-долу „Директива за енергийното данъчно облагане“) е да се преструктурира начинът, по който се извършва данъчното облагане на енергията, за да се подкрепи целта за преминаване към ефективна в енергийно отношение икономика с ниски въглеродни емисии и да бъдат избегнати проблеми на вътрешния пазар. Целта на предложението е да се гарантира последователно третиране на енергоизточниците, да се осигури адаптирана правна рамка за данъчното облагане на възобновяемите енергийни източници, както и рамка за прилагането на обвързано с емисиите на СО2 данъчно облагане.

  За тази цел преразгледаната Директива за енергийното данъчно облагане предлага разделяне на минималната ставка на данъчно облагане на енергийните продукти на две части:

  1. свързано с CO2 данъчно облагане, основаващо се на емисиите на CO2 на енергийните продукти, фиксирано на 20 евро на тон CO2;

  2. обичайно данъчно облагане на енергопотреблението, основаващо се на енергийното съдържание, измерено в GJ, независимо от вида на енергийния продукт.

  Позиция на докладчика

  Докладчикът по становището на комисията ITRE принципно приветства общите цели на предложението за преразглеждане на Директивата за енергийното данъчно облагане, и по-специално целта директивата да бъде приведена в по-голямо съответствие с целите на ЕС в областта на енергията и изменението на климата. При все това докладчикът по становище е обезпокоен относно последствията, които предложението може да има по отношение на правото на преценка на държавите членки при избирането на техния енергиен микс в съответствие с разпоредбите на Договора от Лисабон. Предложението ще доведе до значителни последствия за независимостта на режимите на енергийно данъчно облагане на държавите членки и за предприятията, развиващи дейност на енергийния пазар. Ето защо мерките на равнище ЕС следва да са подробно обосновани и да са съгласувани с предложеното правно основание.

  Докладчикът по становище подчертава, че оценката на въздействието не съдържа „подробно становище“, за да може да се оцени спазването на принципа на субсидиарност (и пропорционалност), както се изисква в член 5 от Протокол № 2. Предложението не попада в обхвата на споделената компетентност между Съюза и държавите членки и докладчикът отбелязва, че предложението за преразглеждане на Директивата за енергийното данъчно облагане не се свежда във всички отношения до необходимите мерки за постигането на целите и във всеки случай решенията следва да се вземат възможно най-близо до гражданите на ЕС. Никое отклонение от тази презумпция не следва да се взема за даденост, а да се обосновава достатъчно подробно и ясно, така че гражданите на ЕС да могат да разберат причините в количествено и качествено отношение, които водят до заключението, че са необходими действия на равнище ЕС.

  Докладчикът е обезпокоен също така относно някои възможни икономически и социално-икономически последици на предложението за преразглеждане на Директивата за енергийното данъчно облагане.

  Докладчикът по становище подчертава на първо място, че каквито и да е мерки, свързани с преразглеждането на настоящата Директива за енергийното данъчно облагане, трябваше да са били предмет на подробен анализ по отношение на въздействието върху икономиките на отделните държави членки, и на второ място, че преразглеждането на директивата трябваше да предлага гъвкави и реалистични решения, адаптирани към положението на тези отделни икономики. Докладчикът по становище също така припомня, че се изискват реалистични преходни периоди.

  Докладчикът по становище изразява съжаление, че в предложението на Комисията не е отчетена в достатъчна степен промишлената политика. Преразглеждането на Директивата за енергийното данъчно облагане предвижда общ данък върху енергията, основаващ се на енергийното съдържание на горивата, което ще изисква важни промени в ставките на данъчното облагане на различните източници в повечето държави членки. Важно е да се оценява въздействието върху всички промишлени и стопански отрасли с цел да се гарантира европейската конкурентоспособност. Преразглеждането на Директивата за енергийното данъчно облагане не следва да води до пазарни смущения вследствие на загуба на работни места. Освен това следва да се гарантира съгласуваност с други области на политиката.

  За последен път минималните ставки бяха определени през 2003 г. и докладчикът по становище приема, че е налице повод те да бъдат преразгледани, с цел да се отчетат натрупаната инфлация и необходимостта да се гарантира, че те продължават да осигуряват ефективна рамка на единния пазар, която също взема предвид въздействието на различните горива върху околната среда. При все това докладчикът отбелязва, че автоматичната индексация на минималните ставки би премахнала контрола на държавите членки върху равнището на бъдещите минимални ставки на ЕС. Докладчикът се опасява също, че прилагането на директивата във вида, в който е предложена от Европейската комисия, би довело до повишаване на цените, например на въглищата, природния газ, газьола за отоплителни цели и дизела, и ще има преки отрицателни социални последици поради по-високите цени на топлинната енергия и преработените продукти, заплащани от крайните потребители. Едно автоматично коригиране на обичайния данък върху енергопотреблението би могло да създаде риск от възникване на необоснована и несъразмерна тежест за крайния потребител. Докладчикът по становище напомня, че цените на горивата вече се повишиха значително през последните няколко години.

  Докладчикът по становище се опасява, че ограничената гъвкавост, която се оставя на държавите членки в предложението за преразглеждане на Директивата за енергийното данъчно облагане, ще доведе до увеличение на цените на енергията и горивата в сектори като селското стопанство, градинарските и рибовъдните дейности и горското стопанство.

  Докладчикът по становище счита, че държавите членки следва да са в състояние да определят структурата на националните си данъци, както и различията между националните данъчни ставки за енергийните продукти. Докладчикът по становище напомня, че качеството на европейския въздух и законодателството относно CO2 вече изискаха мащабни инвестиции и следователно диференцираното данъчно облагане на дизела и бензина, например, следва да продължава да предоставя данъчен стимул за дизела, който е по-ефективен в енергийно отношение и представлява по-икономична на CO2 технология в сравнение с бензина, и данъкът върху дизела не следва да бъде по-висок от данъка върху бензина.

  ИЗМЕНЕНИЯ

  Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:

  Изменение  1

  Предложение за директива

  Съображение 8

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (8) С оглед постигането на фискална неутралност, следва за всяка от компонентите на енергийното данъчно облагане да се формулират едни и същи минимални нива на облагане по отношение на всички енергийни продукти, използвани за даден вид употреба. При наличието на такива предписани еднакви минимални нива на данъчно облагане, държавите членки следва, с оглед постигането на фискална неутралност, да осигуряват еднакви нива на националното данъчно облагане на всички съответни продукти. В случаите когато са необходими, следва да бъдат предвидени преходни периоди за изравняването на тези нива на данъчно облагане.

  (8) С оглед постигането на технологична неутралност, следва да се формулират минимални нива на облагане по отношение на всички енергийни продукти, използвани за даден вид употреба. Еднакви ставки на националното данъчно облагане не са необходими в контекста на енергийната политика.

  Изменение  2

  Предложение за директива – акт за изменение

  Съображение 12

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (12) По отношение на моторните горива, по-благоприятното минимално ниво на данъчно облагане на газьола (едно гориво, което първоначално е било използвано главно за стопански цели и във връзка с това традиционно се облага с по-ниска ставка) изкривява пазарната среда по отношение на бензина, който е основното конкурентно гориво. Във връзка с това, с текста в член 7 от Директива 2003/96/ЕО са направени първите стъпки за постепенно сближаване с минималното ниво на данъчно облагане на бензина. Необходимо е това сближаване да бъде цялостно реализирано и постепенно да се върви към еднакво ниво на данъчно облагане на газьола и бензина.

  заличава се

  Изменение  3

  Предложение за директива

  Съображение 13

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (13) Що се отнася до възможността на държавите членки да поддържат по-ниско ниво на данъчно облагане на стопанското в сравнение с нестопанското използване на газьола като моторно гориво, една подобна разпоредба вече не би била съвместима с изискването за подобряване на енергийната ефективност и за вземане на мерки срещу все по-голямото въздействие на транспорта върху околната среда, и затова тази разпоредба следва да отпадне. С текста на член 9, параграф 2 от Директива 2003/96/ЕО се дава възможност на някои държави членки да прилагат намалена данъчна ставка за газьола, използван за отоплителни цели. Тази разпоредба вече не е съвместима с доброто функциониране на вътрешния пазар и с по-генералните цели на Договора. По тази причина тя следва да отпадне.

  (13) С текста на член 9, параграф 2 от Директива 2003/96/ЕО се дава възможност на някои държави членки да прилагат намалена данъчна ставка за газьола, използван за отоплителни цели. Тази разпоредба вече не е съвместима с доброто функциониране на вътрешния пазар и с по-генералните цели на Договора. По тази причина тя следва да отпадне.

  Изменение  4

  Предложение за директива

  Съображение 14 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (14a) Всяка реформа на енергийното данъчно облагане следва да гарантира, че секторите, които не попадат в схемата за търговия с емисии, не са поставени в по-неизгодно положение спрямо секторите, които попадат в тази схема.

  Изменение  5

  Предложение за директива

  Съображение 18

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (18) По отношение на използването на втечнен нефтен газ (LPG) и на природен газ като транспортни горива вече не са оправдани данъчните облекчения под формата на по-ниски минимални нива на обичайното данъчно облагане на енергопотреблението, както и възможността за освобождаване на тези енергийни продукти от данъчно облагане, особено като се има предвид необходимостта от увеличение на пазарния дял на възобновяемите енергийни източници, и следователно тези данъчни облекчения следва да отпаднат в средносрочен план.

  (18) По отношение на използването на втечнен нефтен газ (LPG) като моторно гориво вече не са оправдани данъчните облекчения под формата на по-ниски минимални нива на обичайното данъчно облагане на енергопотреблението, както и възможността за освобождаване на такова гориво от данъчно облагане, особено като се има предвид необходимостта от увеличение на пазарния дял на възобновяемите енергийни източници, и следователно тези данъчни облекчения следва да отпаднат в средносрочен план.

  Изменение  6

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 1

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 1 – параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Държавите членки са длъжни да провеждат данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията, което да е в съответствие с настоящата директива.

  1. Държавите членки са длъжни да провеждат данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията, което да е в съответствие с настоящата директива, като гарантират продукти и услуги на достъпни цени, така че да се премахне рискът от излагане на гражданите на енергийна бедност. За тази цел Комисията извършва проучвания на въздействието.

  Обосновка

  Основната цел на Европейския съюз е да гарантира благосъстоянието на своите граждани.

  Изменение  7

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 2 – буква a – точка i

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 2 – параграф 1 – буква з)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  з) с кодове по КН 2909 19 10 и 3824 90 91;

  з) с кодове по КН 2909 19 10, 3824 90 91 и 3824 90 97;

  Изменение  8

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 2 – буква a – точка ii

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 2 – параграф 1 – буква ж)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  ж) с кодове по КН от 2909 19 90, 3823 19 90 и 3824 90 97, ако са предназначени за употреба като отоплително или моторно гориво.

  ж) с кодове по КН от 2909 19 90 и 3823 19 90, ако са предназначени за употреба като отоплително или моторно гориво.

  Изменение  9

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 3

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 3 – параграф 1 – буква a б (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  aб) електроенергия, използвана за изпомпване на вода за напояване;

  Изменение  10

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 4 – буква б – уводна част

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 4 – параграф 3 – параграф 4

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) добавят се следните параграфи 3 и 4:

  заличава се

  Обосновка

  Тази разпоредба нарушава принципа на субсидиарност, тъй като ограничава свободата на държавите членки да определят фискалната си политика.

  Изменение  11

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 4 – буква б)

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 4 – параграф 3 – алинея 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. Без това да засяга предвидените по настоящата директива освобождавания от данъци, данъчни диференциации и намаления, държавите членки следва да осигурят спазване на следното условие: в случаите, при които са формулирани еднакви минимални нива на данъчно облагане в приложение I по отношение на дадена употреба, следва да бъдат фиксирани еднакви нива на данъчно облагане на продуктите, предназначени за тази употреба. Без да се засяга посоченото в член 15, параграф 1, буква и), за моторните горива, включени в таблица А в приложение I, това условие е необходимо да се спазва от 1 януари 2023 г.

  заличава се

  Изменение  12

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 4 – буква б)

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 4 – параграф 3 – алинея 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  За целите съгласно първата алинея на настоящия параграф, всяка употреба, за която е посочено минимално ниво на данъчно облагане, съответно в таблици А, Б и В в приложение I, следва да се счита за единична употреба.

  заличава се

  Обосновка

  Вж. съображение 12.

  Изменение  13

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 4 – буква б)

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 4 – параграф 4 – алинея 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4. Формулираните в настоящата директива минимални нива на обичайното данъчно облагане върху енергопотреблението следва да бъдат адаптирани на всеки три години, започвайки от 1 юли 2016 г., така че да се отчитат промените в хармонизирания индекс на потребителските цени, без цените на енергията и непреработените храни, публикуван от Евростат. Комисията ще публикува така получените минимални нива на данъчно облагане в Официален вестник на Европейския съюз.

  заличава се

  Обосновка

  Настоящата разпоредба нарушава принципа на субсидиарност, тъй като ограничава свободата на държавите членки да определят фискалната си политика.

  Изменение  14

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 4 – буква б)

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 4 – параграф 4 – алинея 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Това ще води автоматично до адаптиране на минималните нива, като се увеличава или намалява основната сума в евро в съответствие с процентната промяна в посочения индекс през предходните три календарни години. В случай, че процентната промяна в периода след предходната адаптация е по-малка от 0,5 %, минималните нива няма да се адаптират.

  заличава се

  Обосновка

  Автоматичната индексация на минималните ставки би премахнала контрола на държавите членки върху равнището на бъдещите минимални ставки на ЕС.

  Изменение  15

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 5 – буква а)

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 5 – уводна част

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  При условие че спазват определените в настоящата директива минимални данъчни ставки, държавите членки могат да прилагат при обичайното данъчно облагане върху енергопотреблението диференцирани ставки, под фискален контрол, при следните случаи:

  При условие че спазват определените съгласно настоящата директива минимални данъчни ставки, държавите членки могат да прилагат при обичайното данъчно облагане върху енергопотреблението диференцирани ставки, под фискален контрол, при следните случаи:

  Изменение  16

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 6 – уводна част

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 7 – параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (6) Член 7 се заменя със следното:

  (6) Член 7, параграф 1 се заменя със следното:

  Изменение  17

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 11 – буква a – точка i

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 14 – параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  В допълнение към общите разпоредби, формулирани в Директива 2008/118/ЕО от 16 декември 2008 г. относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО(*) във връзка с освобождаването от облагане на някои видове употреби на облагаеми продукти и без да се засягат други разпоредби на ЕС, държавите членки трябва да освободят от данъчно облагане следните стоки при условия, които те трябва да формулират, с цел осигуряване на точно и ясно прилагане на подобни освобождавания и за превенция на избягването, заобикалянето или злоупотребите по отношение на плащането на данъци:

  1. В допълнение към общите разпоредби, формулирани в Директива 2008/118/ЕО от 16 декември 2008 г. относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО(*) във връзка с освобождаването от облагане на някои видове употреби на облагаеми продукти и без да се засягат други разпоредби на ЕС, държавите членки трябва да освободят от данъчно облагане следните стоки при условия, които те трябва да формулират, с цел осигуряване на точно и ясно прилагане на подобни освобождавания и за превенция на енергийната бедност, избягването, заобикалянето или злоупотребите по отношение на плащането на данъци:

  Изменение  18

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 13 – буква a – точка -i (нова)

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 15 – параграф 1 – буква б a (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  -i) добавя се следната буква:

   

  „ба) до 1 януари 2023 г. електроенергията, използвана за зареждането на електрически и хибридни превозни средства, използвани за пътен транспорт.“

  Изменение  19

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 13 – буква a – точка i

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 15 – параграф 1 – буква з)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  з) използваните като отоплителни горива енергийни продукти и електроенергията, ако се използват от домакинствата и/или от организации, признати от съответната държава членка като занимаващи се с благотворителност. В случай, че използването е от благотворителни организации, държавите членки могат да ограничат данъчното освобождаване или намаление до равнището, прилагано при употреба за нестопански цели. Когато има смесено използване — както за стопански, така и за нестопански цели, продуктите се облагат пропорционално на всеки вид използване. Ако даден вид използване е незначително, то може да бъде третирано като нулево;

  з) електроенергията, природният газ, въглищата, твърдите горива и другите използвани като отоплителни горива енергийни продукти и електроенергията, ако се използват от домакинствата и/или от организации, признати от съответната държава членка като занимаващи се с благотворителност. В случай, че използването е от благотворителни организации, държавите членки могат да ограничат данъчното освобождаване или намаление до равнището, прилагано при употреба за нестопански цели. Когато има смесено използване — както за стопански, така и за нестопански цели, продуктите се облагат пропорционално на всеки вид използване. Ако даден вид използване е незначително, то може да бъде третирано като нулево;

  Изменение  20

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 13 – буква a – точка i

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 15 – параграф 1 – буква и)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  и) до 1 януари 2023 г. — природния газ и втечнения нефтен газ, използвани като транспортно гориво;

  и) до 1 януари 2023 г. — природния газ, биогаза и втечнения нефтен газ, използвани като транспортно гориво, както и втечнения нефтен газ, използван като гориво;

  Изменение  21

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 13 – буква a– точка i a (нова)

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 15 – параграф 1 – точка л a (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  ia) добавя се следната буква:

   

  „ла) природния газ и биометана, използвани като транспортни горива, най-малко докато делът на електроенергията от възобновяеми източници, използвана в транспортния сектор, не достигне 10 %. Комисията следи непрекъснато тенденциите на пазара и своевременно представя подходящо законодателно предложение.“

  Изменение  22

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 13 – буква a – точка ii

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 15 – параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  ii) добавя се следната алинея:

  заличава се

  „Посоченото в букви от а) до д) и в буква ж) не се отнася за обичайното данъчно облагане върху енергопотреблението.“

   

  Изменение  23

  Предложение за директива – акт за изменение

  Член 1 – точка 13 – буква б)

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 15 – параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. За потреблението на енергийни продукти и електроенергия при селскостопански, градинарски, аквакултурни и горскостопански дейности, държавите членки могат да прилагат намалено (включително до нулево) ниво на обичайното данъчно облагане на енергопотреблението. Бенефициерите следва да бъдат обект на разпоредби, водещи приблизително до такова подобряване на енергийната ефективност, каквото би било постигнато, ако се прилагаха стандартните минимални ставки за ЕС.

  3. За енергийни продукти и електроенергия, използвани при напояване, селскостопански, градинарски, аквакултурни и горскостопански дейности, държавите членки могат да прилагат намалени (включително до нулеви) данъчни ставки.

  Обосновка

  Държавите членки следва да имат възможност и в бъдеще да прилагат по отношение на селскостопанските, градинарските и рибовъдните дейности и горското стопанство намалени (включително до нулеви) данъчни ставки.

  Изменение  24

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 13 – точка 1 – буква a – точка i

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 16 – параграф 1– уводна част

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Без да се засяга посоченото в параграф 5 от настоящия член, в периода до 1 януари 2023 г. държавите членки могат да прилагат освобождаване или намалени данъчни ставки при фискален контрол на обичайното облагане на енергопотреблението за облагаемите продукти, посочени в член 2 от настоящата директива, когато тези продукти са произведени от или съдържат един или повече от следните продукти, и ако — в случая на транспортни биогорива или други течни горива от биомаса (biofuels and bioliquids), дефинирани в член 2, буква з) и буква и) от Директива 2009/28/ЕО — тези продукти съответстват на критериите за устойчиво развито производство, формулирани в член 17 от цитираната директива:

  1. Без да се засяга посоченото в параграф 5 от настоящия член, в периода до 1 януари 2023 г. държавите членки могат да прилагат освобождаване или намалени данъчни ставки при фискален контрол на обичайното облагане на енергопотреблението за облагаемите продукти, посочени в член 2 от настоящата директива, когато тези продукти са произведени от или съдържат един или повече от следните продукти, или ако — в случая на транспортни биогорива или други течни горива от биомаса, дефинирани в член 2, буква з) и буква и) от Директива 2009/28/ЕО — тези продукти съответстват на критериите за устойчиво развито производство, формулирани в член 17 от цитираната директива, или – доколкото това засяга горивото – докато техният пазарен дял е под 5 %.

  Изменение  25

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 14

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 18 – параграф 5

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5. България, Чешката република, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния и Словакия могат да прилагат, за употребите посочени в член 8 и член 9, преходен период до 1 януари 2021 г. за въвеждането на обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане. Ако ЕС вземе решение за намаляване с повече от 20 % на емисиите на парникови газове до 2020 г. в сравнение с количествата от 1990 г., Комисията следва да проучи как се прилагат тези преходни периоди и, ако това е целесъобразно, да представи предложение за тяхното скъсяване и/или за изменение на посочените в приложение I минимални нива на обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане.

  5. България, Чешката република, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния и Словакия могат да прилагат, за употребите посочени в член 8 и член 9, преходен период до 1 януари 2030 г. за въвеждането на обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане. Ако ЕС вземе решение за намаляване с повече от 20 % на емисиите на парникови газове до 2020 г. в сравнение с количествата от 1990 г., Комисията следва да проучи как се прилагат тези преходни периоди и, ако това е целесъобразно, да представи предложение за намаляване на минималните нива на обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане чрез сравнение с нивата, посочени в приложение I.

  Изменение  26

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 19

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 27 – параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Правомощието да приема делегирани актове по член 2, параграф 5, се предоставя на Комисията за неопределен срок.

  1. Правомощието да приема делегирани актове по член 2, параграф 5, се предоставя на Комисията за срок от пет години.

  Изменение  27

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 21

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 29 – параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  На всеки пет години, като първият път следва да бъде преди края на 2015 г., Комисията следва да представя на Съвета доклад относно прилагането на настоящата директива и, ако е целесъобразно — предложение за нейното изменение.

  На всеки пет години, като първият път следва да бъде преди края на 2015 г., Комисията следва да представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на настоящата директива и въздействието от нейното прилагане върху икономиката на Съюза и благосъстоянието на неговите граждани. Ако посоченият доклад заключи, че са необходими изменения на настоящата директива, Комисията представя предложение.

  Изменение  28

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 21

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 29 – параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  В доклада на Комисията следва, наред с други неща, да бъдат разгледани: минималното ниво на обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане, въздействието на нововъведенията и техническия прогрес — по-специално по отношение на енергийната ефективност, използването на електроенергия в транспорта, и обосновката на данъчните освобождавания и намаления, формулирани в настоящата директива (включително за горивата, използвани във въздухоплаването и морското корабоплаване). В доклада следва да бъде взето предвид правилното функциониране на вътрешния пазар, реалната стойност на минималните нива на данъчно облагане и по-широкообхватните цели на Договора.

  В доклада на Комисията следва, наред с други неща, да бъдат разгледани: минималното ниво на обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане, въздействието на нововъведенията и техническия прогрес — по-специално по отношение на енергийната ефективност, използването на електроенергия в транспорта, и обосновката на данъчните освобождавания и намаления, формулирани в настоящата директива (включително за горивата, използвани във въздухоплаването и морското корабоплаване). В доклада се вземат предвид отражението върху цените на стоките и услугите и върху енергийната бедност сред населението в държавите членки, правилното функциониране на вътрешния пазар, реалната стойност на минималните нива на данъчно облагане и по-широкообхватните цели на Договора, както и успехът на усилията да се използват данъчните приходи за повишаване на енергийната ефективност на секторите.

  Изменение  29

  Предложение за директива

  Приложение

  Директива 2003/96/ЕО

  Приложение I – таблица A – колона 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Обвързано с емисиите на СО2 данъчно облагане

  Обвързано с емисиите на СО2 данъчно облагане

  1 януари 2013 г.

  1 януари 2013 г.

  20 €/t CO2

  12 €/t CO2

  20 €/t CO2

  12 €/t CO2

  20 €/t CO2

  12 €/t CO2

  20 €/t CO2

  12 €/t CO2

  20 €/t CO2

  12 €/t CO2

  Изменение  30

  Предложение за директива

  Приложение

  Директива 2003/96/ЕО

  Приложение I – таблица A – колона 5

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Обичайно данъчно облагане върху енерго-потреблението

  заличава се

  1 януари 2018 г.

   

  9,6 €/GJ

   

  9,6 €/GJ

   

  9,6 €/GJ

   

  9,6 €/GJ

   

  9,6 €/GJ

   

  Изменение  31

  Предложение за директива

  Приложение

  Директива 2003/96/ЕО

  Приложение I – таблица A – ред 7

  Текст, предложен от Комисията

  Природен газ

  Кодове по KН: 2711 11 00 и 2711 21 00

   

  20 €/t CO2

  1.5 €/GJ

  5.5 €/GJ

  9.6 €/GJ

  Изменение

  Природен газ

  Кодове по KН: 2711 11 00 и 2711 21 00

   

  20 €/t CO2

  1.0 €/GJ

  1.0 €/GJ

  1.0 €/GJ

  Изменение  32

  Предложение за директива

  Приложение

  Директива 2003/96/ЕО

  Приложение I – таблица Б – колона 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Обвързано с емисиите на СО2 данъчно облагане

  Обвързано с емисиите на СО2 данъчно облагане

  20 €/t CO2

  12 €/t CO2

  20 €/t CO2

  12 €/t CO2

  20 €/t CO2

  12 €/t CO2

  20 €/t CO2

  12 €/t CO2

  Изменение  33

  Предложение за директива

  Приложение

  Директива 2003/96/ЕО

  Приложение I – таблица В – колона 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Обвързано с емисиите на СО2 данъчно облагане

  Обвързано с емисиите на СО2 данъчно облагане

  20 €/t CO2

  12 €/t CO2

  20 €/t CO2

  12 €/t CO2

  20 €/t CO2

  12 €/t CO2

  20 €/t CO2

  12 €/t CO2

  20 €/t CO2

  12 €/t CO2

  20 €/t CO2

  12 €/t CO2

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Изменение на Директива 2003/96/EО относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията

  Позовавания

  COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS)

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  ECON

  10.5.2011 г.

   

   

   

  Подпомагаща(и) комисия(и)

         Дата на обявяване в заседание

  ITRE

  10.5.2011 г.

   

   

   

  Разглеждане в комисия

  20.10.2011 г.

   

   

   

  Дата на приемане

  6.2.2012 г.

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  27

  25

  2

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Norbert Glante, Robert Goebbels, András Gyürk, Jacky Hénin, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Béla Kovács, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Antonio Cancian, António Fernando Correia De Campos, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Seán Kelly, Bernd Lange, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Zofija Mazej Kukovič, Morten Messerschmidt, Владко Тодоров Панайотов, Mario Pirillo, Silvia-Adriana Ţicău

  Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Michael Theurer

  СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм (2.12.2011)

  на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

  относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2003/96/EО относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията
  (COM(2011)0169 – C7‑0105/2011 – 2011/0092(CNS))

  Докладчик по становище: Brian Simpson

  КРАТКА ОБОСНОВКА

  I. Предложението на Комисията

  Настоящата Директива за енергийното данъчно облагане (ДЕДО) определя минимални ставки на данъчно облагане за енергийни продукти, които се използват като моторно гориво, като отоплителни горива и за генериране на електроенергия. Минималните ставки обикновено се прилагат по отношение на обема на потребявания енергиен продукт. Комисията счита, че тази система води до определени отрицателни ефекти, като например създаване на стимули, противоречащи на целите на ЕС във връзка с изменението на климата, или нарушаване на вътрешния пазар.

  С предложението си за преработка Комисията цели да коригира тези отрицателни ефекти. Една от основните й идеи е нова структура на енергийното данъчно облагане чрез разделяне на минималните ставки на енергийно данъчно облагане на две части:

  1) Едната част се основава на емисиите на CO2 от енергийния продукт. Данъчната ставка за CO2 би била равна на нула за всички източници на енергия, които понастоящем са признати или в бъдеще бъдат признати за такива без емисии на CO2.

  2) Другата част се основава на енергийното съдържание на гигаджаул независимо от енергийния продукт, за да се създаде стимул за пестене на енергия.

  Същевременно предложението цели да съгласува ДЕДО в по-голяма степен с други политики на ЕС, като например схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ). В това отношение Комисията предлага да не се прилага свързаното с CO2 данъчно облагане към инсталации, които попадат в обхвата на СТЕ, т.е това включва и въздухоплаването.

  Няколко други аспекта от предложението засягат транспортната политика, като например:

  - премахване възможността държавите-членки да имат различно данъчно третиране на стопанското и нестопанското използване на газьола като моторно гориво;

  - премахване на възможността да се прилага по-ниска ставка на обичайно облагане на енергопотреблението за таксита, тъй като тя вече не е съвместима с целта на политиките за насърчаване на алтернативни горива, алтернативни енергоносители и за използване на екологично по-чисти превозни средства в градския транспорт;

  - осъвременяване на дефинициите за стандартни резервоари и специални контейнери.

  На последно място, Комисията предлага да се освободи от данъчно облагане подаването към закотвени в пристанища кораби на генерирана на сушата електроенергия и да се запазят съществуващите задължения на държавите-членки да освобождават от данъци горивата, използвани във въздухоплаването и морското корабоплаване. Що се отнася до вътрешните водни пътища, Комисията предлага да се запазят настоящите правила, които позволяват на държавите-членки да прилагат пълни или частични освобождавания или намаления в нивото на данъчно облагане.

  ИЗМЕНЕНИЯ

  Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:

  Изменение  1

  Предложение за директива

  Съображение 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (2) Необходимо е да се осигури нормално функциониране на вътрешния пазар, което да продължи и в контекста на новите изисквания за ограничаване на изменението на климата, за използване възобновяеми енергийни източници и за енергоспестяване, които бяха утвърдени в Заключенията на Председателството, съответно на сесиите на Европейския съвет от 8—9 март 2007 г. и от 11—12 декември 2008 г.

  (2) Необходимо е да се осигури нормално функциониране на вътрешния пазар, което да продължи и в контекста на новите изисквания за ограничаване на изменението на климата, за използване възобновяеми енергийни източници и за енергоспестяване, които бяха утвърдени в Заключенията на Председателството, съответно на сесиите на Европейския съвет от 8—9 март 2007 г. и от 11—12 декември 2008 г. Поради това трябва да се гарантира последователно третиране на енергоносителите съгласно настоящата директива, за да се предоставят действително равни условия за потребителите на енергия, независимо от вида на използвания енергоизточник.

  Изменение  2

  Предложение за директива

  Съображение 2 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (2a) Към данъчното облагане на енергийните продукти следва да се подхожда по неутрален спрямо технологията начин, за да се даде на новите технологии възможност да се развиват.

  Обосновка

  Политиката на Комисията трябва да бъде изцяло неутрална спрямо технологията, за да се даде на новите технологии възможност да се развиват. От съществуващите технологии следва да бъдат запазвани само най-устойчивите и ефективните.

  Изменение  3

  Предложение за директива

  Съображение 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (3) Обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане може да представлява икономически ефективно средство за постигане от страна на държавите-членки на необходимите намаления на емисиите на парникови газове, изисквани съгласно Решение 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно усилията на държавите-членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. по отношение на енергоизточниците, попадащи извън Европейската схема по Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета. Като се има предвид потенциалната роля на обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане, за нормалното функциониране на вътрешния пазар са необходими общи правила за този вид данъчно облагане.

  (3) Първостепенната цел на енергийното данъчно облагане е да се насърчат потребителите да използват енергия по-ефективно и да я получават от по-чисти източници. Обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане може да представлява икономически ефективно средство за постигане от страна на държавите-членки на необходимите намаления на емисиите на парникови газове, изисквани съгласно Решение 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно усилията на държавите-членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. по отношение на енергоизточниците, попадащи извън Европейската схема по Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета. Като се има предвид потенциалната роля на обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане, за нормалното функциониране на вътрешния пазар са необходими общи правила за този вид данъчно облагане.

  Изменение  4

  Предложение за директива

  Съображение 6

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (6) Всяка от тези две компоненти следва да се изчислява въз основа на обективни критерии, даващи възможност за равноправно третиране на различните енергоносители. За целите на обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане следва да се ползват данните за емисиите на СО2, причинявани от всеки съответен енергиен продукт, като се използват референтните емисионни фактори, посочени в Решение 2007/589/ЕО на Комисията от 18 юли 2007 г. за създаване на насоки за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. За целите на обичайното данъчно облагане на енергопотреблението следва да се използват данните за енергийното съдържание на различните енергийни продукти и електроенергията, посочени в Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяването на енергийни услуги и за отмяна на Директива 93/76/ЕИО на Съвета. В този контекст, следва да бъдат отчетени екологичните предимства на биомасата и на произведените от биомаса продукти. Тези продукти следва да бъдат облагани въз основа на емисионните фактори за биомаса и за произведени от биомаса продукти, формулирани в Решение 2007/589/ЕО, както и въз основа на тяхното енергийно съдържание, посочено в приложение III към Директива 2009/28/ЕО. Транспортните биогорива и другите течни горива от биомаса (biofuels and bioliquids), дефинирани в член 2, буква з) и буква и) от Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници, са до голяма степен най-важните продукти в това отношение. Тъй като екологичните предимства на тези продукти варират в зависимост от това дали те съответстват на критериите за устойчиво развито производство, формулирани в член 17 от цитираната директива, специфичните референтни стойности за биомасата и за продуктите, произведени от биомаса следва да се прилагат само ако са спазени тези критерии.

  (6) Като се има предвид, че трябва да се въведе подходяща рамка за енергийно данъчно облагане, всяка от тези две компоненти следва да се изчислява въз основа на обективни критерии, даващи възможност за равноправно третиране на различните енергоносители За целите на обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане следва да се ползват данните за емисиите на СО2, причинявани от всеки съответен енергиен продукт, като се използват референтните емисионни фактори, посочени в Решение 2007/589/ЕО на Комисията от 18 юли 2007 г. за създаване на насоки за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. За целите на обичайното данъчно облагане на енергопотреблението следва да се използват данните за енергийното съдържание на различните енергийни продукти и електроенергията, посочени в Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяването на енергийни услуги и за отмяна на Директива 93/76/ЕИО на Съвета. В този контекст, следва да бъдат отчетени екологичните предимства на биомасата и на произведените от биомаса продукти. Тези продукти следва да бъдат облагани въз основа на емисионните фактори за биомаса и за произведени от биомаса продукти, формулирани в Решение 2007/589/ЕО, както и въз основа на тяхното енергийно съдържание, посочено в приложение III към Директива 2009/28/ЕО. Транспортните биогорива и другите течни горива от биомаса (biofuels and bioliquids), дефинирани в член 2, буква з) и буква и) от Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници, са до голяма степен най-важните продукти в това отношение. Тъй като екологичните предимства на тези продукти варират в зависимост от това дали те съответстват на критериите за устойчиво развито производство, формулирани в член 17 от цитираната директива, специфичните референтни стойности за биомасата и за продуктите, произведени от биомаса следва да се прилагат само ако са спазени тези критерии.

  Изменение  5

  Предложение за директива

  Съображение 13

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (13) Що се отнася до възможността на държавите-членки да поддържат по-ниско ниво на данъчно облагане на стопанското в сравнение с нестопанското използване на газьола като моторно гориво, една подобна разпоредба вече не би била съвместима с изискването за подобряване на енергийната ефективност и за вземане на мерки срещу все по-голямото въздействие на транспорта върху околната среда, и затова тази разпоредба следва да отпадне. С текста на член 9, параграф 2 от Директива 2003/96/ЕО се дава възможност на някои държави-членки да прилагат намалена данъчна ставка за газьола, използван за отоплителни цели. Тази разпоредба вече не е съвместима с доброто функциониране на вътрешния пазар и с по-генералните цели на Договора. По тази причина тя следва да отпадне.

  (13) Що се отнася до възможността на държавите-членки да поддържат по-ниско ниво на данъчно облагане на стопанското в сравнение с нестопанското използване на газьола като моторно гориво, една подобна разпоредба вече не би била съвместима с изискването за подобряване на енергийната ефективност и за вземане на мерки срещу все по-голямото въздействие на транспорта върху околната среда, и затова тази разпоредба следва да отпадне. Ето защо Комисията следва да анализира това разграничение между стопанското и нестопанското използване, за да даде на транспортните дружества възможност да се адаптират за излизане от преходен период, ако се предвижда прекратяване на това разграничение след подходяща оценка на въздействието. С текста на член 9, параграф 2 от Директива 2003/96/ЕО се дава възможност на някои държави-членки да прилагат намалена данъчна ставка за газьола, използван за отоплителни цели. Тази разпоредба вече не е съвместима с доброто функциониране на вътрешния пазар и с по-генералните цели на Договора. По тази причина тя следва да отпадне.

  Изменение  6

  Предложение за директива

  Съображение 15

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (15) Член 5 от Директива 2003/96/ЕО дава възможност за прилагане в някои случаи на диференцирани данъчни ставки. От друга страна, обаче, за да се осигури последователност на ценовия сигнал за емисиите на СО2, възможността на държавите-членки да въвеждат диференциация на националните данъчни ставки следва да бъде ограничена, така че да може да се прилага само при обичайното данъчно облагане на енергопотреблението. Също така, възможността да се прилага по-ниско ниво на данъчно облагане на използваните от таксита моторни горива вече не е съвместима с целта на политиките за насърчаване на алтернативните горива и енергоносители и за използване на екологично по-чисти превозни средства в градския транспорт, поради което тази възможност следва да отпадне.

  (15) Член 5 от Директива 2003/96/ЕО дава възможност за прилагане в някои случаи на диференцирани данъчни ставки. От друга страна, обаче, за да се осигури последователност на ценовия сигнал за емисиите на СО2, възможността на държавите-членки да въвеждат диференциация на националните данъчни ставки следва да бъде ограничена, така че да може да се прилага само при обичайното данъчно облагане на енергопотреблението.

  Обосновка

  Такситата следва да се считат за средство за обществен транспорт, което помага да се намалят задръстванията. Поради това те следва да продължат да се ползват от данъчни облекчения за горивото.

  Изменение  7

  Предложение за директива

  Съображение 19

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (19) Директива 2003/96/ЕО задължава държавите-членки да освобождават от данъчно облагане горивата, използвани за корабоплаване във водите на ЕС, както и електроенергията, генерираната на борда на плавателни средства, включително когато са закотвени в пристанище. Също така, държавите-членки могат да разширят обхвата на това облекчено данъчно третиране и по отношение на вътрешните водни пътища. В някои пристанища съществува екологично по-чиста алтернатива — за използване на генерирана на сушата електроенергия, която обаче подлежи на данъчно облагане. С оглед да се даде първоначален стимул за разработването и прилагането на тази технология, докато все още не е приета по-цялостна рамка по този въпрос, държавите-членки би следвало да освобождават от енергийно данъчно облагане използването на електроенергия, подавана от сушата към закотвени в пристанища кораби. Това освобождаване следва да бъде въведено за достатъчно продължителен период, така че пристанищните оператори да не се откажат от необходимото инвестиране, но едновременно с това да е ограничено във времето — т.е. да бъде посочено, че неговото цялостно или частично запазване ще зависи от решение в съответен бъдещ момент.

  (19) Директива 2003/96/ЕО задължава държавите-членки да освобождават от данъчно облагане електроенергията, генерирана на борда на плавателни средства, включително когато са закотвени в пристанище. В някои пристанища съществува екологично по-чиста алтернатива — за използване на генерирана на сушата електроенергия, която обаче подлежи на данъчно облагане. С оглед да се избегне производство на електроенергия на базата на горива на борда на плавателни средства, когато са на котва, както и свързаното с това замърсяване на местния въздух, докато все още не е приета по-цялостна рамка по този въпрос, държавите-членки би следвало да освобождават от енергийно данъчно облагане използването на електроенергия, подавана от сушата към закотвени в морски или вътрешни пристанища кораби. Освен това производството на електроенергия не следва в бъдеще да се позволява за кораби, закотвени в пристанище, когато те имат възможността да използват електроенергия от мрежата на брега.

  Обосновка

  Забраната на производството на електричество чрез използване на запасите от гориво на борда за кораби, закотвени в пристанище, укрепва предвидените от Комисията условия за освобождаване и ще спомогне за намаляване на замърсяването в пристанищата.

  Изменение  8

  Предложение за директива

  Съображение 19 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (19a) За да се стимулира използването на вътрешните водни пътища, държавите-членки следва да могат да продължат да прилагат облекчено данъчно третиране по отношение на тези водни пътища.

  Изменение  9

  Предложение за директива

  Съображение 19 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (19б) Следва да се създадат равни условия за различните видове транспорт. Изискването за освобождаване на употребата на горива в някои сектори следва постепенно да се премахне. За да се запази конкурентната позиция на европейските предприятия и индустрии, това следва да се извърши в условията на международна консултация.

  Обосновка

  Съществуващото изискване да се освобождават някои видове транспорт не съответства на принципа на отворен и лоялен европейски транспортен пазар. Важно е обаче да се избегне накърняването на конкурентната позиция на нашите предприятия в сравнение с тази на международните предприятия.

  Изменение  10

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 1

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 1 – параграф 2 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (2a) Държави-членки, които въведат система на пътни такси за превозни средства или съчленени комбинации от превозни средства, предназначени изключително за автомобилен превоз на товари, облагат с данък горивото, използвано от подобни превозни средства, единствено на основата на общите стойности за енергопотреблението, посочени в приложение І, таблица А.

  Обосновка

  Евровинетката имаше за цел да включи външните разходи с оглед да покрие и разходите за замърсяването, причинено от автомобилния транспорт на товари. С това изменение се избягва двойно данъчно облагане на замърсяването, причинено от автомобилния транспорт на товари.

  Изменение  11

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 5 – тире 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  – за следните видове употреби: в локалния обществен пътнически транспорт (с изключение на такситата), за събиране на отпадъци, от въоръжените сили и публичните административни институции, за хора с увреждания, линейки;

  – за следните видове употреби: в локалния обществен пътнически транспорт, за събиране на отпадъци, от въоръжените сили и публичните административни институции, за хора с увреждания, линейки;“

  Обосновка

  Такситата следва да се считат за средство за обществен транспорт, което помага да се намалят задръстванията. Поради това те следва да продължат да се ползват от данъчни облекчения за горивото.

  Изменение  12

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 6

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 7

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Съответно от 1 януари 2013 г., 1 януари 2015 г. и 1 януари 2018 г., минималните нива на данъчно облагане на моторните горива се фиксират, както е посочено в приложение I, таблица А.

  1. Съответно от 1 януари 2013 г., 1 януари 2015 г. и 1 януари 2018 г., минималните нива на данъчно облагане на моторните горива се фиксират, както е посочено в приложение I, таблица А.“

   

  2. Държавите-членки могат, в рамките на преходен период, преценяван съгласно член 29, да диференцират търговското и нетърговското приложение на газьола, използван като гориво за задвижване, при условие че се съблюдават минималните нива, определени за Общността и ставката за търговския газьол, използван като гориво за задвижване не е под националните прагове на данъчно облагане, които са в сила съгласно параграф 1, независимо от изключенията за това приложение, предвидени в настоящата директива.

   

  3. „Търговски газьол, използван като гориво за задвижване“ означава газьол, използван като гориво за задвижване за следните цели:

   

  a) превозването на товари под наем или срещу възнаграждение чрез моторно превозно средство или съчленена комбинация от превозни средства, чието изключително предназначение е автомобилният превоз на товари с максимално допустимо тегло в натоварено състояние над 7,5 тона;

   

  б) превозването на пътници, чрез редовен или случаен превоз, чрез моторно превозно средство категория М2 или категория М3, както е посочено в Директива 2007/46/EО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 година за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства” 1.

   

  _____________

   

  OВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1.

  Изменение  13

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а – точка iii

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 14 – параграф 1 – буква д)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  д) до 31 декември 2020 г. — електроенергията, подавана директно на закотвени в пристанища кораби.

  д) електроенергията, подавана директно на закотвени в морски и вътрешни пристанища кораби.

  Обосновка

  Не следва да съществува никакъв краен срок за това освобождаване, ако се стремим да намалим значително CO2, сярата и другите вредни емисии, застрашаващи здравето на хората в пристанищните райони. За да се насърчават сред пристанищните органи и да се разпространят навсякъде тези инициативи, следва да се предостави по-благоприятно третиране.

  Изменение  14

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 13 – буква а – точка -i (нова)

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 15 - параграф 1 - буква д

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  -i) параграфът се изменя, както следва:

   

  д) енергийните продукти и електричеството, използвани за транспорт на пътници и товари чрез железопътен транспорт, метро, трамвай, тролейбус или автобус, използващ електричество, природен газ или ВНГ като гориво;

  Обосновка

  Настоящото изменение променя текста на Директива 2003/96, като включва електрическите автобуси и тези, които използват природен газ и ВНГ. На държавите-членки следва също така да се дадат по-широки възможности за въвеждане на данъчни освобождавания за железопътен транспорт, метро и трамваи, както и за градски автобуси с ниски емисии на NOX и частици, които са много вредни за общественото здраве в градска среда.

  Изменение  15

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 19

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 27

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Упражняване на делегираните правомощия

  Делегиране на правомощия

  1. Правомощието да приема делегирани актове по член 2, параграф 5, се предоставя на Комисията за неопределен срок.

  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 27а относно данъчното облагане на енергийните продукти и електроенергията.

  2. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията следва да нотифицира за него Съвета.

   

  3. Правомощията за приемане на делегирани актове се предоставят на Комисията при условията, посочени в членове 27а и 27б.

   

  Изменение  16

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 20

  Директива 2003/96/ЕО

  Членове 27а до 27в

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Оттегляне на делегирани правомощия

  Упражняване на делегираните правомощия

  1. Съветът може по всяко време да отмени делегирането на правомощия по член 2, параграф 5.

  (1) Правомощията да приема делегирани актове се предоставят на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

  2. Ако Съветът започне вътрешна процедура за вземане на решение дали да отмени делегирането на правомощия, той следва да се постарае да информира Комисията в разумен срок, преди да вземе окончателно решение, като посочи делегираните правомощия, които могат да бъдат отменени, както и евентуалните причини за отмяната.

  (2) Правомощията за приемане на делегираните актове, посочени в член 27, се предоставят на Комисията за неопределен срок, считано от …*.

  3. С решението за отмяна се прекратяват делегираните правомощия, посочени в това решение. Решението влиза в сила незабавно или на посочена в него по-късна дата. Решението не засяга валидността на делегираните актове, които вече са влезли в сила. То се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

  (3) Делегираните правомощия, посочени в член 27, могат да бъдат оттеглени по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. Решението не засяга валидността на делегираните актове, които вече са влезли в сила.

   

  (4) Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира едновременно Европейския парламент и Съвета за него.

   

  (5) Делегиран акт, приет съгласно член 27, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

   

  _________________

   

  * OВ: моля, въведете датата на влизане в сила на настоящата директива.

  Член 27б

   

  Възражения срещу делегирани актове

   

  1. Съветът може да възрази срещу даден делегиран акт в срок от [три] месеца от датата на нотификацията.

   

  2. Ако при изтичането на този срок Съветът не е възразил срещу делегирания акт, последният се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и влиза в сила на датата, посочена в него.

   

  Делегираният акт може да бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и да влезе в сила преди изтичането на посочения срок, ако Съветът е информирал Комисията за намерението си да не повдига възражения.

   

  3. Ако Съветът представи възражения срещу даден делегиран акт, той не влиза в сила. Съветът следва да посочи причините за своето възражение срещу делегирания акт.

   

  Член 27в

   

  Уведомяване на Европейския парламент

   

  Европейският парламент следва да бъде уведомяван за приемането на делегирани актове от Комисията, както и за всяко възражение срещу тях или за отмяна на делегирането на правомощия от Съвета.“

   

  Изменение  17

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 21

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 29, параграфи 1 и 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  На всеки пет години, като първият път следва да бъде преди края на 2015 г., Комисията следва да представя на Съвета доклад относно прилагането на настоящата директива и, ако е целесъобразно — предложение за нейното изменение.

  На всеки пет години, като първият път следва да бъде преди края на 2015 г., Комисията следва да представя на Съвета доклад относно прилагането на настоящата директива и, ако е целесъобразно — предложение за нейното изменение.

  В доклада на Комисията следва, наред с други неща, да бъдат разгледани: минималното ниво на обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане, въздействието на нововъведенията и техническия прогрес — по-специално по отношение на енергийната ефективност, използването на електроенергия в транспорта, и обосновката на данъчните освобождавания и намаления, формулирани в настоящата директива (включително за горивата, използвани във въздухоплаването и морското корабоплаване). В доклада следва да бъде взето предвид правилното функциониране на вътрешния пазар, реалната стойност на минималните нива на данъчно облагане и по-широкообхватните цели на Договора.

  В доклада на Комисията следва, наред с други неща, да бъдат разгледани: нивото на данъчно облагане на енергийни продукти и електроенергия, наложено от държавите-членки на национално и/или регионално равнище, минималното ниво на обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане, въздействието на нововъведенията и техническия прогрес — по-специално по отношение на енергийната ефективност, диференцирането между търговско и нетърговско приложение на газьола, използван като гориво за задвижване и перспективите за премахване на това диференциране, използването на електроенергия в транспорта, и обосновката на данъчните освобождавания и намаления, формулирани в настоящата директива, включително за горивата, използвани във въздухоплаването и морското корабоплаване. Докладът включва също така преглед на съществуващите разпоредби за данъчно облагане, съдържащи се в двустранните споразумения за въздухоплавателни услуги. В доклада следва да бъде взето предвид правилното функциониране на вътрешния пазар, реалната стойност на минималните нива на данъчно облагане и по-широкообхватните цели на Договора.

   

  Първият доклад оценява дали е необходимо да се премахне освобождаването съгласно член 14, параграф 1, букви б) и в) за енергийни продукти, доставяни за употреба като гориво за въздухоплаване и във води на Общността, в случай че бъде постигнато споразумение за налагане на мерки за намаляване на CO2 в секторите на въздухоплаването и мореплаването в рамките на ММО или ИКАО или на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата.

   

  При липса на напредък на международно равнище Комисията представя законодателни предложения за намаляване на емисиите на CO2 в тези два сектора, като отчита риска от изместване на въглеродни емисии и конкурентоспособността на сектора.

  Обосновка

  Важно е всяко решение относно секторите на въздухоплаването и мореплаването да се взема на международно равнище, за да се избягнат нарушения на конкуренцията и риск от изместване на въглеродни емисии. Настоятелно се призовава Комисията да направи всичко възможно за постигане на международно споразумение, но ако това не стане, тя следва да предложи съответни законодателни изменения.

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Изменение на Директива 2003/96/EО относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията

  Позовавания

  COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS)

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  ECON

  10.5.2011 г.

   

   

   

  Подпомагаща(и) комисия(и)

         Дата на обявяване в заседание

  TRAN

  10.5.2011 г.

   

   

   

  Докладчик(ци)

         Дата на назначаване

  Brian Simpson

  23.5.2011 г.

   

   

   

  Заместен(и) докладчик(ци)

  Sabine Wils

   

   

   

  Разглеждане в комисия

  11.10.2011 г.

  21.11.2011 г.

   

   

  Дата на приемане

  22.11.2011 г.

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  31

  9

  1

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Philip Bradbourn, Michel Dantin, Wolf Klinz, Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen, Sabine Wils

  СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони (21.12.2011)

  на вниманието на комисия по икономически и парични въпроси

  относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2003/96/EО относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията
  (COM(2011)0169 – C7‑0105/2011 – 2011/0092(CNS))

  Докладчик по становище: Sergio Gutiérrez Prieto

  КРАТКА ОБОСНОВКА

  Настоящото предложение за изменение на директивата за преструктуриране на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията ще има значително въздействие върху първичния сектор.

  От една страна, се променя схемата за данъчно облагане на потреблението на енергия в селскостопанския сектор. Макар да се запазва предоставената на държавите-членки възможност да въведат освобождаване от данъчно облагане (дори да прилагат нулеви ставки) или данъчни намаления, както в действащата директива, този вариант остава свързан само с енергийния компонент и с изпълнението на изисквания за енергийна ефективност (член 15, параграф 3). Фактът, че например се дава възможност да се прилагат намаления в данъчното облагане на газьола за селскостопански нужди, в настоящия контекст на намаляващи доходи в селското стопанство и увеличаване на фиксираните производствени разходи (от които поради увеличението на цената на петрола и цената на енергията енергийните разходи могат да достигнат до 30 %), представлява добра новина за жизнеспособността на европейските земеделски стопанства, тъй като не съществуват алтернативи на потреблението на газьола в селскостопанските машини. Въпреки това обвързването на данъчните отстъпки с политики за енергийна ефективност с цел намаляване на същите тези фиксирани разходи трябва да бъде достатъчно гъвкаво, включено в държавни стратегии, разработени съвместно със сектора и обхващащи достатъчно дълъг цикъл от време, така че да не представлява допълнителна тежест, намаляваща икономическата жизнеспособност на европейските производители в момент, когато те вече се доста ограничени от изискванията на хоризонталните аспекти в рамките на общата селскостопанска политика на ЕС.

  Предложението за изменение на Директива 2003/96 включва данъчен кредит по отношение на облагането, свързано с CO2, за определени сектори, които по смисъла на член 10а, параграф 13 от Директива 2003/87 се считат за податливи на риск от изместване на въглеродни емисии — сектори, сред които не е селското стопанство. Рисковете от изместване на въглеродни емисии в селското стопанство бяха отчетени още в съобщението на Комисията, озаглавено „Пътна карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност”, поради което Комисията трябва да бъде настоятелно призована да измени, успоредно с Директива 2003/96, Директива 2003/87 в срок до шест месеца, считано от датата на влизане в сила на Директивата за енергийнoтo данъчно облагане, като включи селското стопанство в секторите, които могат да се ползват от тази данъчна отстъпка, за да се гарантира, че както признава Комисията в параграф 3.2 от своето съобщение относно това предложение, всички сектори или подсектори, изложени на риск от изместване на въглеродни емисии, се третират за целите на данъчното облагане по един и същи начин в Директивата за енергийнoтo данъчно облагане.

  Що се отнася до биомасата, предложението за Директивата за енергийнoтo данъчно облагане подобрява нейното данъчно третиране дотолкова, доколкото енергийният капацитет на биомасата е по-нисък от нейния обем, като по този начин се слага край на данъчната дискриминация, на която тя беше подложена в сравнение с изкопаемите горива. Това е повод да се призове за отреждане на по-важна роля на биомасата в енергийните миксове на държавите-членки, не само затова, че тя е енергиен източник, който не представлява изкопаемо гориво, но и поради ефекта на поглъщането на въглерод, до който води нейното производство. Пак от гледна точка на данъчното облагане, макар и извън приложното поле на Директивата за енергийнoтo данъчно облагане, е необходимо да се отправи призив за хармонизиране на твърде различните ставки по ДДС, прилагани от отделните държави-членки по отношение на биомасата (по-специално в граничещите държави), за да се избегне „ефект на границите“ при развитието на биомасата между различните региони и държави-членки.

  На последно място, докладчикът по становище отправя искане Европейският парламент да бъде включен сред институциите, които трябва да бъдат информирани от Европейската комисия относно прилагането на Директивата за енергийнoтo данъчно облагане в срок от пет години след влизането в сила на директивата, и оценява положително включването на преходен период до 2023 г. за цялостното прилагане на промените, въведени в директивата при преразглеждането.

  ИЗМЕНЕНИЯ

  Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:

  Изменение 1

  Предложение за директива

  Съображение 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (5) По тази причина следва да се въведе разпоредба за такова енергийно данъчно облагане, което да се състои от две компоненти — обвързано с емисиите на СО2 данъчно облагане и обичайно данъчно облагане на енергопотреблението. За да може енергийното данъчно облагане да е съгласувано с действието на Европейската схема по Директива 2003/87/ЕО, от държавите-членки следва да се изисква да въведат изрично разграничение между тези две компоненти. Това ще даде възможност също и за различно третиране на горивата, състоящи се или произведени от биомаса.

  (5) По тази причина следва да се въведе разпоредба за такова енергийно данъчно облагане, което да се състои от две компоненти — обвързано с емисиите на СО2 данъчно облагане и обичайно данъчно облагане на енергопотреблението. За да може енергийното данъчно облагане да е съгласувано с действието на Европейската схема по Директива 2003/87/ЕО, от държавите-членки следва да се изисква да въведат изрично разграничение между тези две компоненти. Това ще даде възможност също и за различно третиране на горивата, състоящи се или произведени от биомаса, с оглед на предимствата, предлагани от тях като източник на възобновяема енергия, която е евтина и почти неутрална по отношение на емисиите на парникови газове.

  Изменение  2

  Предложение за директива

  Съображение 20

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (20) Текстът на член 15, параграф 3, от Директива 2003/96/ЕО дава възможност на държавите-членки да прилагат по отношение на селскостопанските, градинарските, рибовъдните и горскостопанските дейности не само общите разпоредби, отнасящи се за стопанските употреби на енергийните продукти, но и допълнително намаление на съответното данъчно облагане, включително до нулева ставка. Разглеждането на тази възможност показа, че що се отнася до обичайното данъчно облагане на енергопотреблението, нейното запазване би било в противоречие с по-генералните цели на политиката на ЕС, освен ако е обвързана с насрещно поемане на ангажименти в областта на енергийната ефективност. А по отношение на обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане, третирането на съответните сектори следва да бъде съобразено с правилата, действащи в промишлените отрасли.

  (20) Текстът на член 15, параграф 3 от Директива 2003/96/ЕО дава възможност на държавите-членки да прилагат по отношение на селскостопанските, градинарските, рибовъдните и горскостопанските дейности не само общите разпоредби, отнасящи се за стопанските употреби на енергийните продукти, но и допълнително намаление на съответното данъчно облагане, включително до нулева ставка, с цел осигуряване на икономическата жизнеспособност на тези сектори, вече затруднени от строги социални, фитосанитарни и екологични изисквания, които не са компенсирани от пазара в достатъчна степен. Въпреки това разглеждането на тази възможност показа, че що се отнася до обичайното данъчно облагане на енергопотреблението, нейното запазване би било в противоречие с по-генералните цели на политиката на ЕС, освен ако е обвързана с насрещно поемане на ангажименти в областта на енергийната ефективност. Подобен напредък в областта на енергийната ефективност следва да бъде част от достатъчно дълъг цикъл и да подлежи на публично планиране и контрол от страна на публични органи. Държавите-членки следва да предоставят технически насоки на субектите в тези сектори, ако се прилагат допълнителни изисквания за енергийна ефективност, свързани с намалени данъчни ставки. А по отношение на обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане, третирането на съответните сектори следва да отчита специфичния за всеки един от тези сектори и подсектори капацитет за улавяне и съхранение на въглерод и риск от изместване на въглеродни емисии, както и възможното въздействие върху тяхната производителност и жизнеспособност. Секторите, произвеждащи биомаса с висок потенциал за поглъщане на въглерод, следва да бъдат освободени. От съществено значение е в регионите, които имат изключителен капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници, да се насърчава енергийната независимост на техните земеделски и животновъдни дейности.

  Изменение  3

  Предложение за директива

  Съображение 21 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (21a) Биомасата е стратегически сектор както за състава на бъдещите енергийни миксове на държавите-членки, така и за изготвянето на стратегии за разработване на продукти от биомаса с висока добавена стойност с цел изграждане на икономика с ниски емисии на въглероден диоксид, поради факта, че производството на биомаса поглъща въглерод. Поради това държавите-членки следва да избягват прилагането на прекалено различни ставки на данъчно облагане, включително що се отнася до ДДС, за да избягнат риска от появата на „ефект на границите“ между държавите-членки.

  Изменение  4

  Предложение за директива

  Съображение 25 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (25a) Следва да се предвиди, че държавите-членки трябва да развиват различни форми на биоенергия на базата на икономическите потребности на обществото и неговите интереси. Следва да се насърчават държавите-членки да предоставят благоприятно данъчно третиране за потреблението на биогорива от второ поколение. Комисията и държавите-членки следва да дадат първостепенен приоритет на научните изследвания в областта на агрогоривата от второ поколение, за да се подобрят тяхната ефективност и тяхната действителна стойност, както и на значителното увеличаване на финансирането за научноизследователска и развойна дейност; следва да се вземат под внимание потенциалните промени в земеползването и преустройства на местообитания.

  Изменение  5

  Предложение за директива

  Съображение 28

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (28) На всеки пет години, и за пръв път преди края на 2015 г., Комисията следва да докладва до Съвета относно прилагането на настоящата директива, като разглежда по-специално минималното ниво на обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане, във връзка с изменението на пазарната цена на квотите за емисии в ЕС, въздействието на нововъведенията и техническия прогрес, както и доколко са обосновани предвидените в настоящата директива данъчни освобождавания и намаления, включително по отношение на горивата, използвани във въздухоплаването и морското корабоплаване. Списъкът на секторите или подсекторите, за които се счита, че са изложени на значителен риск от изместване на въглеродни емисии, следва да подлежи на периодично преразглеждане, като се отчита по-специално наличието на новопоявяващи се данни.

  (28) На всеки три години, и за пръв път преди края на 2015 г., Комисията следва да докладва до Европейския парламент и Съвета относно прилагането на настоящата директива, като разглежда по-специално минималното ниво на обвързаното с емисиите на СО2 данъчно облагане, във връзка с изменението на пазарната цена на квотите за емисии в ЕС, въздействието на нововъведенията и техническия прогрес, както и доколко са обосновани предвидените в настоящата директива данъчни освобождавания и намаления, включително по отношение на горивата, използвани във въздухоплаването и морското корабоплаване. Списъкът на секторите или подсекторите, за които се счита, че са изложени на значителен риск от изместване на въглеродни емисии, следва да подлежи на периодично преразглеждане, като се отчита по-специално наличието на новопоявяващи се данни.

  Изменение  6

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 1

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 1 – параграф 2 – алинея 5 а (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Определението за биомаса, използвано в настоящата директива, не изключва използването на различно определение в националните законодателства за цели, различни от изложените в настоящата директива.

  Изменение  7

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 2 – буква а) – точка ii)

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 2 – параграф 1 – буква и)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  и) с кодове по КН 2207, 2208 90 91 и 2208 90 99, ако са предназначени за употреба като отоплително или моторно гориво и са денатурирани в съответствие с посоченото в член 27, параграф 1, буква а) и буква б) от Директива 92/83/EО;

  и) с кодове по КН 2207, 2208 90 91 и 2208 90 99, ако са предназначени за употреба като отоплително или моторно гориво;

  Обосновка

  Предложеното ограничение на определението относно денатурирания етилов алкохол в член 2, буква и) не е съвместимо с практиката на пазара и определението на биоетанол съгласно законодателството в държавите-членки, например в Швеция, Австрия и Германия.

  Изменение  8

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 13 – буква б)

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 15 – параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

   

  „3. За потреблението на енергийни продукти и електроенергия при селскостопански, градинарски, аквакултурни и горскостопански дейности, държавите-членки могат да прилагат намалено (включително до нулево) ниво на обичайното данъчно облагане на енергопотреблението. Бенефициерите следва да бъдат обект на разпоредби, водещи приблизително до такова подобряване на енергийната ефективност, каквото би било постигнато, ако се прилагаха стандартните минимални ставки за ЕС.“

  „3. За потреблението на енергийни продукти и електроенергия при селскостопански, градинарски, аквакултурни и горскостопански дейности, държавите-членки могат да прилагат намалено (включително до нулево) ниво на обичайното данъчно облагане на енергопотреблението. Държавите-членки и бенефициерите разработват целенасочени стратегии, водещи приблизително до такова подобряване на енергийната ефективност, каквото би било постигнато, ако се прилагаха стандартните минимални ставки за ЕС.“

  Обосновка

  Важно е усилията за енергийна ефективност, които се изискват в замяна на по-благоприятно данъчно третиране, да се координират от държавите-членки под формата на целеви стратегии и в сътрудничество със сектора, и да се предвиди достатъчно дълъг срок на прилагане, даващ възможност за определена гъвкавост и улесняващ достатъчното инвестиране за реализиране на действителни икономии на енергия, които не биха се осъществили без подкрепа от публичния сектор, както и чрез ежегодни инвестиции.

  Изменение  9

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 13 – буква б а) (нова)

  Директива 2203/96/ЕО

  Член 15 – параграф 3 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  3a. Държавите-членки предоставят подробни насоки на бенефициерите, в т.ч. малки и средни земеделски стопанства, относно прилагането на изискванията за енергийна ефективност, свързани с намалени данъчни ставки.

  Изменение  10

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 13 – точка 1 – буква а) – точка i)

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 16 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  „Без да се засяга посоченото в параграф 5 от настоящия член, в периода до 1 януари 2023 г. държавите-членки могат да прилагат освобождаване или намалени данъчни ставки при фискален контрол на обичайното облагане на енергопотреблението за облагаемите продукти, посочени в член 2 от настоящата директива, когато тези продукти са произведени от или съдържат един или повече от следните продукти, и ако — в случая на транспортни биогорива или други течни горива от биомаса (biofuels and bioliquids), дефинирани в член 2, буква з) и буква и) от Директива 2009/28/ЕО — тези продукти съответстват на критериите за устойчиво развито производство, формулирани в член 17 от цитираната директива:“

  1. Държавите-членки могат при фискален контрол да прилагат освобождаване или намалени данъчни ставки на данък върху енергопотреблението за облагаемите продукти, посочени в член 2, когато те са произведени от или съдържат един или повече от следните продукти:

  Обосновка

  Целта е да се възстанови духът на член 16 от Директива 2003/96/ЕО. Биогоривата значително ще допринесат за усилията на ЕС да постигне своите цели в областта на климата и енергетиката. На държавите-членки трябва да бъде позволено да пускат на пазара горива, които съдържат биогорива. Данъчното облагане е важен инструмент, когато на пазара за първи път се пускат нови видове горива.

  Изменение  11

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 14

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 18 – параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. Португалия може да прилага по-ниски от предвидените в настоящата директива нива на обичайно данъчно облагане върху енергопотреблението по отношение на енергийните продукти и електроенергията, консумирани в автономните области на Азорските острови и Мадейра, с оглед да компенсира транспортните разходи, дължащи се на островния и разпокъсан характер на тези области.

  3. Испания и Португалия могат да прилагат по-ниски от предвидените в настоящата директива нива на обичайно данъчно облагане върху енергопотреблението по отношение на енергийните продукти и електроенергията, консумирани съответно в автономните общности Канарски острови и Балеарски острови и в автономните области на Азорските острови и Мадейра, с оглед да компенсира транспортните разходи, дължащи се на островния и разпокъсан характер на тези области.

  Изменение  12

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 21

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 29 – параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  На всеки пет години, като първият път следва да бъде преди края на 2015 г., Комисията следва да представя на Съвета доклад относно прилагането на настоящата директива и, ако е целесъобразно — предложение за нейното изменение.

  На всеки три години, като първият път следва да бъде преди края на 2015 г., Комисията следва да представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на настоящата директива и ако е целесъобразно — предложение за нейното изменение.

  Изменение  13

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 21

  Директива 2003/96/ЕО

  Член 29 – параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  При всички случаи, списъкът на секторите или подсекторите, за които се счита, че са изложени на значителен риск от изместване на въглеродни емисии, необходим за целите по член 14а от настоящата директива, подлежи на периодично преразглеждане, като се отчита по-специално наличието на новопоявяващи се данни.“

  При всички случаи, списъкът на секторите или подсекторите, за които се счита, че са изложени на значителен риск от изместване на въглеродни емисии, необходим за целите по член 14а от настоящата директива, подлежи на периодично преразглеждане, като първото от тези преразглеждания се проведе в срок не по-късно от шест месеца след влизането в сила на настоящата директива, като се отчита по-специално наличието на новопоявяващи се данни.“

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Изменение на Директива 2003/96/EО относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията

  Позовавания

  COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS)

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  ECON

  10.5.2011 г.

   

   

   

  Подпомагаща(и) комисия(и)

         Дата на обявяване в заседание

  AGRI

  9.6.2011 г.

   

   

   

  Докладчик(ци)

         Дата на назначаване

  Sergio Gutiérrez Prieto

  24.5.2011 г.

   

   

   

  Разглеждане в комисия

  22.11.2011 г.

   

   

   

  Дата на приемане

  20.12.2011 г.

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  30

  3

  1

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  John Stuart Agnew, Richard Ashworth, Liam Aylward, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Мария Неделчева, James Nicholson, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Spyros Danellis, Marian Harkin, Christa Klaß, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Milan Zver

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Изменение на Директива 2003/96/EО относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията

  Позовавания

  COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS)

  Дата на консултация с ЕП

  29.4.2011 г.

   

   

   

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  ECON

  10.5.2011 г.

   

   

   

  Подпомагаща(и) комисия(и)

         Дата на обявяване в заседание

  BUDG

  10.5.2011 г.

  ENVI

  10.5.2011 г.

  ITRE

  10.5.2011 г.

  TRAN

  10.5.2011 г.

   

  AGRI

  9.6.2011 г.

   

   

   

  Докладчик(ци)

         Дата на назначаване

  Astrid Lulling

  10.5.2011 г.

   

   

   

  Разглеждане в комисия

  31.8.2011 г.

  7.11.2011 г.

  19.12.2011 г.

   

  Дата на приемане

  29.2.2012 г.

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  22

  6

  16

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Sampo Terho, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Elena Băsescu, Philippe De Backer, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Enrique Guerrero Salom, Thomas Händel, Danuta Jazłowiecka, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Sirpa Pietikäinen, Theodoros Skylakakis

  Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Godelieve Quisthoudt-Rowohl

  Дата на внасяне

  8.3.2012 г.