Διαδικασία : 2011/0092(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0052/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0052/2012

Συζήτηση :

PV 18/04/2012 - 17
CRE 18/04/2012 - 17

Ψηφοφορία :

PV 19/04/2012 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0136

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 616kWORD 1010k
8.3.2012
PE 473.839v02-00 A7-0052/2012

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/96/ΕΚ που αφορά την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας

(COM(2011)0169 – C7‑0105/2011 – 2011/0092(CNS))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγήτρια: Astrid Lulling

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Ερευνας και Ενέργειας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/96/ΕΚ που αφορά την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας

(COM(2011)0169 – C7‑0105/2011 – 2011/0092(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2011)0169),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0105/2011),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού καθώς και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A7-0052/2012),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Η οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου εκδόθηκε προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά την φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της Συνθήκης, οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας, βάσει, ιδίως του πρωτοκόλλου του Κιότο.

(1) Η οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου εκδόθηκε προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά την φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της Συνθήκης, οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας, βάσει, ιδίως του πρωτοκόλλου του Κιότο. Έχει σημασία, σύμφωνα με το άρθρο 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), να εξακριβωθεί κατά πόσον λαμβάνεται επαρκώς υπόψη η προστασία της ανθρώπινης υγείας, για παράδειγμα στο πλαίσιο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1α) Η αντιμετώπιση ενός θέματος τόσο εκτενούς και κεφαλαιώδους όπως η φορολογία της ενέργειας στην Ένωση δεν μπορεί να περιοριστεί στην εξέταση των καθοριστικών αναγκών της πολιτικής για το κλίμα και το περιβάλλον, Για την Ένωση, οι στόχοι της ενεργειακής πολιτικής και οι στόχοι της βιομηχανικής πολιτικής αποτελούν εξίσου αποφασιστικές προκλήσεις. Επιπλέον, προκειμένου η ενιαία αγορά να λειτουργήσει σωστά και αποτελεσματικά στον τομέα της ενέργειας, όλες οι πρωτοβουλίες και τα νομοθετικά μέτρα της Ένωσης στον συγκεκριμένο τομέα πρέπει να συντονίζονται προσεκτικά και σε διαρκή βάση. Οι τροπολογίες στην οδηγία 2003/96/ΕΚ θα πρέπει να συμβαδίζουν με τις άλλες πολιτικές σε σχέση με την ενέργεια, αλλά παράλληλα θα πρέπει και οι συγκεκριμένες πολιτικές να προσαρμοστούν κατάλληλα στο πλαίσιο της ενεργειακής φορολογίας. Ειδικότερα, θα πρέπει τα υπάρχοντα προβλήματα στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ να αντιμετωπιστούν με αποφασιστικότητα, προκειμένου το σύστημα να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Οποιαδήποτε έλλειψη συνοχής θα ήταν εις βάρος της εκπλήρωσης των μακροπρόθεσμων στόχων της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Απαιτείται να εξασφαλιστεί ότι η εσωτερική αγορά συνεχίζει να λειτουργεί εύρυθμα στο πλαίσιο των νέων απαιτήσεων που σχετίζονται με τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εξοικονόμηση της ενέργειας, όπως επικυρώθηκαν με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8-9 Μαρτίου 2007 και 11-12 Δεκεμβρίου 2008.

(2) Απαιτείται να εξασφαλιστεί ότι η εσωτερική αγορά λειτουργεί κατά τον βέλτιστο τρόπο στο πλαίσιο των νέων απαιτήσεων που σχετίζονται με τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εξοικονόμηση της ενέργειας, όπως επικυρώθηκαν με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8-9 Μαρτίου 2007 και 11-12 Δεκεμβρίου 2008. Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συνεπής μεταχείριση των πηγών ενέργειας στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, έτσι ώστε να παρέχονται πραγματικά ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους καταναλωτές ενέργειας, ανεξάρτητα από την πηγή ενέργειας που χρησιμοποιείται.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Η φορολογία των ενεργειακών προϊόντων θα πρέπει να προσεγγιστεί με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο, ώστε να προσφέρεται η δυνατότητα για ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η φορολογία που συνδέεται με το διοξείδιο του άνθρακα μπορεί να αποτελέσει οικονομικά συμφέρον μέσο προκειμένου τα κράτη μέλη να επιτύχουν τις μειώσεις θερμοκηπιακών αερίων που απαιτούνται σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020, όσον αφορά τις πηγές που δεν καλύπτονται από το σύστημα της Ένωσης βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου. Λόγω του δυνητικού ρόλου της φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα, η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς απαιτεί κοινούς κανόνες όσον αφορά την εν λόγω φορολογία.

(3) Η φορολογία που συνδέεται με το διοξείδιο του άνθρακα αποτελεί γενικά οικονομικά συμφέρον μέσο προκειμένου τα κράτη μέλη να επιτύχουν τις μειώσεις θερμοκηπιακών αερίων που απαιτούνται σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020, όσον αφορά τις πηγές που δεν καλύπτονται από το σύστημα της Ένωσης βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου. Λόγω του παρόντος και του δυνητικού ρόλου της φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα, η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς απαιτεί κοινούς κανόνες όσον αφορά την εν λόγω φορολογία.

Αιτιολόγηση

Ορισμένα κράτη μέλη διαθέτουν ήδη φορολογικά καθεστώτα για το CO2 τα οποία λειτουργούν ικανοποιητικά και οικονομικά.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α) Η αξιοποίηση αποβλήτων για την παραγωγή θερμότητας και ιδίως η χρήση τους ως εναλλακτικών καυσίμων δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην φορολογία της ενέργειας, δεδομένου ότι η οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα1 καλεί τους παραγωγούς και κατόχους αποβλήτων να τα διαθέτουν με τρόπο όσο το δυνατόν αποδοτικότερο από ενεργειακή άποψη και όσο το δυνατόν φιλικότερο προς τους πόρους δίνοντας προτεραιότητα στην αξιοποίηση έναντι της διάθεσης.

 

______________

 

1 ΕΕ L 312, 22.11.2008, σ. 3.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β) Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διατηρήσουν το δικαίωμα να εφαρμόζουν μηδενικό επίπεδο γενικής φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας στα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, τις καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, τις ιχθυοκαλλιέργειες και τη δασοκομία.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Συνεπώς πρέπει να προβλεφθεί ότι η ενεργειακή φορολογία έχει δύο συνιστώσες, ήτοι φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα και γενική φορολογία κατανάλωσης ενέργειας. Προκειμένου ο ενεργειακός φόρος να προσαρμοστεί στη λειτουργία του ενωσιακού καθεστώτος βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η ρητή διάκριση μεταξύ των δύο εν λόγω συνιστωσών πρέπει να καταστεί υποχρεωτική για τα κράτη μέλη. Αυτό θα επιτρέψει επίσης την διακριτή αντιμετώπιση των καυσίμων που είναι ή συνίστανται από βιομάζα.

(5) Συνεπώς πρέπει να προβλεφθεί ότι η ενεργειακή φορολογία έχει δύο συνιστώσες, ήτοι φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα και γενική φορολογία κατανάλωσης ενέργειας. Προκειμένου ο ενεργειακός φόρος να προσαρμοστεί στη λειτουργία του ενωσιακού καθεστώτος βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η ρητή διάκριση μεταξύ των δύο εν λόγω συνιστωσών πρέπει να καταστεί υποχρεωτική για τα κράτη μέλη. Αυτό θα επιτρέψει επίσης την διακριτή αντιμετώπιση των καυσίμων που είναι ή συνίστανται από βιομάζα, λόγω των πλεονεκτημάτων που παρουσιάζουν ως ανανεώσιμη, οικονομική και σχεδόν ουδέτερη από την άποψη εκπομπών αερίων θερμοκηπίου πηγή ενέργειας, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα κριτήρια αειφορίας που καθορίζονται στο άρθρο 17 της Οδηγίας 2009/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές1. Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στην οποία θα εξετάζει κατά πόσον, πέραν των εκπομπών CO2, θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη εκπομπές άλλων βλαβερών αερίων, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.

 

______________

 

1 ΕΕ L 140, 5.6.2009, σελ. 16.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Κάθε μια από τις εν λόγω συνιστώσες πρέπει να υπολογίζεται με βάση αντικειμενικά κριτήρια που να επιτρέπουν την ισότιμη αντιμετώπιση των διάφορων πηγών ενέργειας. Για τους σκοπούς της φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα, πρέπει να γίνει αναφορά στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται από την χρήση κάθε συναφούς ενεργειακού προϊόντος, με χρήση των συντελεστών αναφοράς για την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα που καθορίζονται στην απόφαση 2007/589/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2007, περί θεσπίσεως κατευθυντηρίων γραμμών για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Για τους σκοπούς της γενικής φορολογίας κατανάλωσης ενέργειας, πρέπει να γίνει αναφορά στο ενεργειακό περιεχόμενο των διάφορων ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας όπως αναφέρονται στην οδηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες και για την κατάργηση της οδηγίας 93/76/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να συνεκτιμώνται τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα της βιομάζας ή των προϊόντων από βιομάζα. Τα εν λόγω προϊόντα πρέπει να φορολογούνται βάσει των συντελεστών εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα που καθορίζονται στην απόφαση 2007/589/ΕΚ για τη βιομάζα ή τα προϊόντα από βιομάζα και το ενεργειακό περιεχόμενό τους, όπως προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2009/28/ΕΚ. Τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία (η) και (θ) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι η κατεξοχήν σημαντικότερη κατηγορία. Δεδομένου ότι τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα των προϊόντων αυτών διαφέρουν ανάλογα με το αν πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 17 της εν λόγω οδηγίας, οι ειδικές τιμές αναφοράς για τη βιομάζα και τα προϊόντα που αποτελούνται από βιομάζα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο όταν πληρούνται τα εν λόγω κριτήρια.

(6) Κάθε μια από τις εν λόγω συνιστώσες πρέπει να υπολογίζεται με βάση αντικειμενικά κριτήρια που να επιτρέπουν την ισότιμη αντιμετώπιση των διάφορων πηγών ενέργειας. Για τους σκοπούς της φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα, πρέπει να γίνει αναφορά στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται από την χρήση κάθε συναφούς ενεργειακού προϊόντος, με χρήση των συντελεστών αναφοράς για την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα που καθορίζονται στην απόφαση 2007/589/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2007, περί θεσπίσεως κατευθυντηρίων γραμμών για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Για τους σκοπούς της γενικής φορολογίας κατανάλωσης ενέργειας, πρέπει να γίνει αναφορά στο ενεργειακό περιεχόμενο των διάφορων ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας όπως αναφέρονται στην οδηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες και για την κατάργηση της οδηγίας 93/76/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να συνεκτιμώνται τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα της βιομάζας ή των προϊόντων από βιομάζα. Τα εν λόγω προϊόντα πρέπει να φορολογούνται βάσει των συντελεστών εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα που καθορίζονται στην απόφαση 2007/589/ΕΚ για τη βιομάζα ή τα προϊόντα από βιομάζα και το ενεργειακό περιεχόμενό τους, όπως προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2009/28/ΕΚ. Τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία (η) και (θ) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι η κατεξοχήν σημαντικότερη κατηγορία. Δεδομένου ότι τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα των προϊόντων αυτών διαφέρουν ανάλογα με το αν πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 17 της εν λόγω οδηγίας, οι ειδικές τιμές αναφοράς για τη βιομάζα και τα προϊόντα που αποτελούνται από βιομάζα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο όταν πληρούνται τα εν λόγω κριτήρια. Μόλις καθοριστούν στην οδηγία 2009/28/ΕΚ κριτήρια βιωσιμότητας για προϊόντα βιομάζας άλλα από τα βιοκαύσιμα και τα βιοϋγρά, οι συγκεκριμένες τιμές αναφοράς θα πρέπει να ισχύουν για προϊόντα βιομάζας άλλα από τα βιοκαύσιμα μόνο αν αυτά συμμορφώνονται προς τα νέα κριτήρια βιωσιμότητας.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Η φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα πρέπει να προσαρμοστεί στη λειτουργία της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, έτσι ώστε να την συμπληρώνει αποτελεσματικά. Η εν λόγω φορολογία πρέπει να ισχύει για όλες τις χρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων πλην της θέρμανσης, των ενεργειακών προϊόντων που προκαλούν εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε εγκαταστάσεις κατά την έννοια της εν λόγω οδηγίας, υπό τον όρο ότι η οικεία εγκατάσταση δεν υπόκειται στο σύστημα εμπορίας εκπομπών βάσει της εν λόγω οδηγίας. Ωστόσο, δεδομένου ότι με τη σωρευτική εφαρμογή αμφότερων των μέσων δεν θα επέλθουν μειώσεις των εκπομπών πέραν αυτών που συνολικά επιτυγχάνονται μόνο μέσω του συστήματος εμπορίας των εκπομπών, αλλά απλώς θα αυξηθεί το συνολικό κόστος των εν λόγω μειώσεων, η φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα δεν πρέπει να ισχύει για την κατανάλωση σε εγκαταστάσεις του υπάγονται στο σύστημα της Ένωσης.

(7) Η φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα πρέπει να προσαρμοστεί στη λειτουργία της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, έτσι ώστε να την συμπληρώνει αποτελεσματικά. Η εν λόγω φορολογία πρέπει να ισχύει για όλες τις χρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων πλην της θέρμανσης, των ενεργειακών προϊόντων που προκαλούν εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε εγκαταστάσεις κατά την έννοια της εν λόγω οδηγίας, υπό τον όρο ότι η οικεία εγκατάσταση δεν υπόκειται στο σύστημα εμπορίας εκπομπών βάσει της εν λόγω οδηγίας. Ωστόσο, δεδομένου ότι με τη σωρευτική εφαρμογή αμφότερων των μέσων δεν θα επέλθουν μειώσεις των εκπομπών πέραν αυτών που συνολικά επιτυγχάνονται μόνο μέσω του συστήματος εμπορίας των εκπομπών, αλλά απλώς θα αυξηθεί το συνολικό κόστος των εν λόγω μειώσεων, η φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα δεν πρέπει να ισχύει για την άμεση και έμμεση κατανάλωση σε εγκαταστάσεις του υπάγονται στο σύστημα της Ένωσης. Ο διπλός φόρτος λόγω διπλής φορολογίας και διπλής ρύθμισης θα προκαλούσε στρέβλωση του ανταγωνισμού και πρέπει να αποκλειστεί.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Προς το σκοπό της φορολογικής ουδετερότητας, οι ίδιοι ελάχιστοι φορολογικοί συντελεστές πρέπει να ισχύουν για κάθε συνιστώσα του ενεργειακού φόρου, για όλα τα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για δεδομένη χρήση. Κατά συνέπεια, στις περιπτώσεις που προβλέπονται ίδιοι ελάχιστοι φορολογικοί συντελεστές, τα κράτη μέλη πρέπει επίσης, για λόγους φορολογικής ουδετερότητας, να εξασφαλίσουν ίσα επίπεδα εθνικής φορολογίας για όλα τα σχετικά προϊόντα. Όπου χρειάζεται, πρέπει να προβλεφθούν μεταβατικές περίοδοι για τον σκοπό εξίσωσης των εν λόγω συντελεστών.

(8) Προς το σκοπό της φορολογικής ουδετερότητας, οι ίδιοι ελάχιστοι φορολογικοί συντελεστές πρέπει να ισχύουν για κάθε συνιστώσα του ενεργειακού φόρου, για όλα τα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για δεδομένη χρήση. Κατά συνέπεια, στις περιπτώσεις που προβλέπονται ίδιοι ελάχιστοι φορολογικοί συντελεστές, τα κράτη μέλη πρέπει επίσης, για λόγους φορολογικής ουδετερότητας, να εξασφαλίσουν ίσα επίπεδα εθνικής φορολογίας για όλα τα σχετικά προϊόντα. Όπου χρειάζεται, πρέπει να προβλεφθούν μεταβατικές περίοδοι που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των επιμέρους κρατών μελών, για τον σκοπό εξίσωσης των εν λόγω συντελεστών.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας διατηρούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματά τους. Δεδομένου ότι η φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα συμπληρώνει τη λειτουργία της οδηγίας 2003/87/ΕΚ η τιμή αγοράς των δικαιωμάτων εκπομπής πρέπει να παρακολουθείται στενά στο πλαίσιο της περιοδικής αναθεώρησης της οδηγίας, που αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής. Τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας της γενικής κατανάλωσης ενέργειας πρέπει να αναπροσαρμόζονται αυτόματα σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της πραγματικής τους τιμής ώστε να διατηρηθεί το υφιστάμενο επίπεδο εναρμόνισης των συντελεστών. Για να μειωθεί η αστάθεια που οφείλεται στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων, η εν λόγω ευθυγράμμιση πρέπει να πραγματοποιείται βάσει των αλλαγών του πανευρωπαϊκά εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή εξαιρουμένης της ενέργειας και των μη μεταποιημένων τροφίμων, που δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat).

(11) Πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας διατηρούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματά τους. Για τούτο, τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας της γενικής κατανάλωσης ενέργειας πρέπει να επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α) Λόγω του πολύπλοκου χαρακτήρα των απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν τα δύο συστατικά του νέου συστήματος, δηλαδή η φορολογία της ενέργειας και η φορολογία που σχετίζεται με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, θα πρέπει να καθοριστούν σαφείς και ξεκάθαροι κανόνες οι οποίοι, προκειμένου να εξυπηρετούν το συμφέρον όλων των καταναλωτών, θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και να είναι εύκολα κατανοητοί, να θεσπιστούν δε σε όλα τα επίπεδα έτσι ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα για σωστή διαχείριση του συστήματος.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Στον τομέα των καυσίμων κίνησης, το ευνοϊκότερο ελάχιστο επίπεδο φορολογίας που ισχύει για το πετρέλαιο κίνησης, προϊόν που αρχικά χρησιμοποιείται κατά το μεγαλύτερο μέρος για επαγγελματική χρήση και κατά συνέπεια φορολογείται παραδοσιακά με χαμηλότερο συντελεστή, δημιουργεί στρεβλωτικό αποτέλεσμα σε σχέση με την βενζίνη, το κύριο ανταγωνιστικό του καύσιμο. Κατά συνέπεια, το άρθρο 7 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ παρέχει τα πρώτα στάδια της βαθμιαίας ευθυγράμμισης του ελάχιστου επιπέδου φορολογίας που εφαρμόζεται στη βενζίνη. Απαιτείται η εν λόγω ευθυγράμμιση να συμπληρωθεί και να επιτευχθεί σταδιακά μια κατάσταση στην οποία το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη φορολογούνται με τον ίδιο συντελεστή.

διαγράφεται

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α) Η εφαρμογή της νέας φορολογικής δομής θα περιλαμβάνει την αύξηση του ποσοστού της φορολογίας του ντήζελ έτσι ώστε να ευθυγραμμιστεί με αυτό της βενζίνης. Αυτό μπορεί να θέσει υπό αμφισβήτηση τόσο την απόφαση της αυτοκινητοβιομηχανίας της Ένωσης να επικεντρωθεί σε καθαρούς, ενεργειακά αποδοτικούς συμβατικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης όσο και την επίτευξη των στόχων της Ένωσης για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς οι οριακές τιμές διοξειδίου του άνθρακα που φιλοδοξούμε να επιτύχουμε μπορούν να επιτευχθούν μόνο αν κυκλοφορεί ικανός αριθμός πετρελαιοκίνητων οχημάτων. Θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα και ευέλικτα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν διακυβεύονται ούτε η ανταγωνιστικότητα του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας ούτε η επιτυχία της στρατηγικής για τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα αυτόν. Τα τέλη επί των πωλήσεων, τα τέλη ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας θα πρέπει να εναρμονιστούν και να αφορούν κατ’ αρχήν αποκλειστικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ενός οχήματος.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Η δυνατότητα των κρατών μελών να εφαρμόσουν χαμηλότερο επίπεδο φορολογίας για την εμπορική χρήση του πετρελαίου κίνησης από ότι για την μη εμπορική χρήση, φαίνεται πως δεν είναι πλέον συμβατή με την απαίτηση βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και την ανάγκη αντιμετώπισης των αυξανόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών και κατά συνέπεια η σχετική διάταξη πρέπει να καταργηθεί. Το άρθρο 9 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ επιτρέπει σε ορισμένα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μειωμένο συντελεστή στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η διάταξη αυτή δεν είναι πλέον συμβατή με την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και με τους ευρύτερους στόχους της Συνθήκης. Συνεπώς, πρέπει να καταργηθεί.

(13) Η δυνατότητα των κρατών μελών να εφαρμόσουν χαμηλότερο επίπεδο φορολογίας για την εμπορική χρήση του πετρελαίου κίνησης από ότι για την μη εμπορική χρήση, φαίνεται πως δεν είναι πλέον συμβατή με την απαίτηση βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και την ανάγκη αντιμετώπισης των αυξανόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών και κατά συνέπεια η σχετική διάταξη πρέπει να καταργηθεί. Προκειμένου να δοθεί στις επιχειρήσεις μεταφορών η δυνατότητα να προσαρμοστούν στους νέους κανόνες, θα πρέπει να θεσπισθεί μεταβατική περίοδος έως το 2025. Το άρθρο 9 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ επιτρέπει σε ορισμένα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μειωμένο συντελεστή στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η διάταξη αυτή δεν είναι πλέον συμβατή με την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και με τους ευρύτερους στόχους της Συνθήκης. Συνεπώς, πρέπει να καταργηθεί.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Υπάρχει ανάγκη να περιοριστούν οι δυνητικές επιπτώσεις στο κόστος της φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα στους τομείς και τους επιμέρους τομείς που θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα κατά την έννοια του άρθρου 10α παράγραφος 13 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Συνεπώς, ενδείκνυται η πρόβλεψη αντίστοιχων μεταβατικών μέτρων, τα οποία όμως πρέπει να διατηρούν την περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα της φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα.

(14) Υπάρχει ανάγκη να περιοριστούν οι δυνητικές επιπτώσεις στο κόστος της νέας φορολογικής δομής στους τομείς και τους επιμέρους τομείς που θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Συνεπώς, ενδείκνυται η πρόβλεψη αντίστοιχων μέτρων, τα οποία όμως πρέπει να διατηρούν την περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα της φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α) Οποιαδήποτε αναδιάρθρωση της φορολογίας της ενέργειας θα πρέπει να διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχει διακριτική μεταχείριση εις βάρος των τομέων που δεν υπόκεινται στο σύστημα εμπορίας εκπομπών σε σχέση με τομείς που υπόκεινται στο σύστημα αυτό.

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Το άρθρο 5 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ επιτρέπει την εφαρμογή διαφοροποιημένων φορολογικών συντελεστών σε ορισμένες περιπτώσεις. Ωστόσο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή της ειδοποίησης μέσω της τιμής του διοξειδίου του άνθρακα, η δυνατότητα των κρατών μελών να διαφοροποιούν τους εθνικούς φορολογικούς συντελεστές πρέπει να περιοριστεί στη γενική φορολογία της κατανάλωσης ενέργειας. Επιπλέον, η δυνατότητα εφαρμογής χαμηλότερου φορολογικού συντελεστή στα καύσιμα κίνησης που χρησιμοποιούνται από τα ταξί, δεν είναι πλέον συμβατή με το στόχο των πολιτικών προώθησης των εναλλακτικών καυσίμων και φορέων ενέργειας και της χρήσης καθαρότερων οχημάτων στις αστικές μεταφορές και κατά συνέπεια η σχετική διάταξη πρέπει να καταργηθεί.

(15) Το άρθρο 5 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ επιτρέπει την εφαρμογή διαφοροποιημένων φορολογικών συντελεστών σε ορισμένες περιπτώσεις. Ωστόσο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή της ειδοποίησης μέσω της τιμής του διοξειδίου του άνθρακα, η δυνατότητα των κρατών μελών να διαφοροποιούν τους εθνικούς φορολογικούς συντελεστές πρέπει να περιοριστεί στη γενική φορολογία της κατανάλωσης ενέργειας. Επιπλέον, η δυνατότητα εφαρμογής χαμηλότερου φορολογικού συντελεστή στα καύσιμα κίνησης που προέρχονται από το πετρέλαιο και χρησιμοποιούνται από τα ταξί, δεν είναι πλέον συμβατή με το στόχο των πολιτικών προώθησης των εναλλακτικών καυσίμων και φορέων ενέργειας και της χρήσης καθαρότερων οχημάτων στις αστικές μεταφορές και κατά συνέπεια η σχετική διάταξη πρέπει να καταργηθεί.

Αιτιολόγηση

Το φυσικό αέριο/βιομεθάνιο είναι η εναλλακτική στα καύσιμα που παράγονται από ορυκτά έλαια και έχει εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές τοξικών ή καρκινογόνων ουσιών, σχεδόν μηδενικές εκπομπές σωματιδίων, καθόλου εκπομπές ενεργών υδρογονανθράκων, μειωμένες εκπομπές NOx καθώς και χαμηλά επίπεδα θορύβου, επομένως είναι ιδανικό καύσιμο κίνησης σε αστικά περιβάλλοντα. Η έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τα καύσιμα κίνησης του μέλλοντος της 25ης Ιανουαρίου 2011 αποφαίνεται ότι το μεθάνιο πρέπει να προωθηθεί ως ένα από τα βασικά εναλλακτικά καύσιμα στις αστικές μεταφορές.

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α) Δεδομένου ότι η καθιέρωση ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων είναι καθοριστικός παράγοντας για τη μείωση της εξάρτησης από μη ανανεώσιμα καύσιμα στον τομέα των μεταφορών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, να προβλέπουν φοροαπαλλαγές ή φοροελαφρύνσεις για την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για τη φόρτιση των οχημάτων αυτών.

Αιτιολόγηση

Η ηλεκτροδότηση συνιστά σημαντικό στοιχείο στη διαδικασία της διαμόρφωσης ενός βιώσιμου τομέα μεταφορών. Δεδομένου ότι ο συνολικός αντίκτυπος από τις εκπομπές των οχημάτων αυτών συνδέεται στενά με την καθαρότητα της χρησιμοποιούμενης ηλεκτρικής ενέργειας, τα συγκεκριμένα οχήματα δεν είναι κατ’ ανάγκη εξίσου φιλοπεριβαλλοντικά σε όλα τα κράτη μέλη βραχυπρόθεσμα. Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, οι αποδοτικότατες αυτές τεχνολογίες ανοίγουν τον δρόμο για τη δημιουργία πραγματικά βιώσιμων συστημάτων μεταφορών.

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Τα κράτη μέλη μπορούν να περιλάβουν στα κοινωνικά μέτρα που λαμβάνουν, απαλλαγές και μειώσεις υπέρ των νοικοκυριών και των φιλανθρωπικών οργανώσεων. Η δυνατότητα εφαρμογής παρόμοιων απαλλαγών ή μειώσεων πρέπει, για λόγους ίσης μεταχείρισης των ενεργειακών πηγών, να επεκταθεί σε όλα τα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης και στην ηλεκτρική ενέργεια. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η περιορισμένη επίπτωσή τους στην εσωτερική αγορά, παρόμοιες απαλλαγές και μειώσεις πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε μη επαγγελματικές δραστηριότητες.

(17) Οι απαλλαγές και μειώσεις υπέρ των νοικοκυριών και των φιλανθρωπικών οργανώσεων δεν θα επέτρεπαν να δοθεί το σωστό μήνυμα σε σχέση με τις τιμές, με αποτέλεσμα την απώλεια ενός σημαντικού κινήτρου για τη μείωση των λογαριασμών και της χρήσης ενέργειας. Η δυνατότητα που προσφέρει η οδηγία 2003/96/ΕΚ για την εφαρμογή τέτοιων απαλλαγών ή μειώσεων πρέπει, επομένως να καταργηθεί σταδιακά, αφού μεσολαβήσει μια μακρά μεταβατική περίοδος, λόγους ίσης μεταχείρισης των ενεργειακών πηγών Σε κράτη μέλη όπου τούτο επηρεάζει τις τιμές της ενέργειας, θα πρέπει να προσφερθεί στα νοικοκυριά και τις φιλανθρωπικές οργανώσεις αντιστάθμιση μέσω αποτελεσματικών και ολοκληρωμένων κοινωνικών μέτρων.

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Στην περίπτωση του υγραερίου (LPG) και του φυσικού αερίου που χρησιμοποιούνται ως προωθητικά, τα προνόμια υπό τη μορφή χαμηλότερων ελάχιστων επιπέδων γενικής φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας ή η δυνατότητα φοροαπαλλαγής των εν λόγω ενεργειακών προϊόντων, δεν δικαιολογούνται πλέον, ιδίως λαμβανομένης υπόψη της αναγκαίας αύξησης του μεριδίου της αγοράς που καταλαμβάνουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κατά συνέπεια πρέπει μεσοπρόθεσμα να καταργηθούν.

(18) Στην περίπτωση του υγραερίου (LPG) και του φυσικού αερίου που χρησιμοποιούνται ως προωθητικά, τα προνόμια υπό τη μορφή χαμηλότερων ελάχιστων επιπέδων γενικής φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας ή η δυνατότητα φοροαπαλλαγής των εν λόγω ενεργειακών προϊόντων, δεν δικαιολογούνται πλέον μακροπρόθεσμα, και κατά συνέπεια πρέπει να καταργηθούν, λαμβανομένης ιδώς υπόψη της ανάγκης να καταστεί δυνατόν να αυξηθεί το μερίδιο αγοράς των καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεδομένου, ωστόσο, ότι το υγραέριο και το φυσικό αέριο έχουν μικρότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον από ό,τι τα άλλα ορυκτά καύσιμα, και ότι η υποδομή της διανομής τους θα μπορούσε να ευνοήσει την καθιέρωση ανανεώσιμων εναλλακτικών λύσεων, τα σχετικά προνόμια πρέπει σταδιακά να καταργηθούν.

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Με την οδηγία 2003/96/ΕΚ τα κράτη μέλη υποχρεούνται να απαλλάσσουν από την φορολογία τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για πλοήγηση στα κοινοτικά ύδατα καθώς και την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται επί σκάφους αναψυχής, ακόμη και στην περίπτωση που το σκάφος είναι ελλιμενισμένο. Επιπλέον, τα κράτη μέλη δύνανται να επεκτείνουν την εν λόγω ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση στις εσωτερικές πλωτές οδούς. Προκειμένου να τεθεί ένα πρώτο κίνητρο για την ανάπτυξη και εφαρμογή της εν λόγω τεχνολογίας, εν αναμονή της θέσπισης λεπτομερέστερου πλαισίου σχετικά με το ζήτημα αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να απαλλάσσουν από την ενεργειακή φορολογία τη χρήση ηλεκτροδότησης από την ξηρά για τα ελλιμενισμένα πλοία. Η απαλλαγή πρέπει να ισχύει για αρκετά μεγάλη χρονική περίοδο προκειμένου να μην αποθαρρύνονται οι λιμενικές επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες επενδύσεις αλλά ταυτόχρονα να περιορίζεται χρονικά έτσι ώστε η διατήρησή της, πλήρως ή εν μέρει, να εξαρτάται από νέα απόφαση σε εύθετο χρόνο.

(19) Με την οδηγία 2003/96/ΕΚ τα κράτη μέλη υποχρεούνται να απαλλάσσουν από την φορολογία τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στην αεροναυτιλία και θαλάσσια ναυσιπλοΐα που δεν γίνονται για αναψυχή. Τέτοιου είδους εξαιρέσεις δεν συνάδουν προς τον στόχο της δημιουργίας ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς. Θα είναι επομένως να καταργηθούν σταδιακά. Για να διατηρηθεί η ανταγωνιστική θέση των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας της Ένωσης, η σταδιακή κατάργηση είναι προτιμότερο να γίνει στο πλαίσιο διεθνούς διαλόγου. Για τούτο, θα πρέπει να παρακολουθούνται από κοντα οι συζητήσεις στα πλαίσια του ΔΝΟ, του ΔΟΠΑ και της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, όσον αφορά την επιβολή μέτρων μείωσης του CO2 στους τομείς των εναέριων και των θαλάσσιων μεταφορών. Σε περίπτωση που δεν σημειωθεί πρόοδος σε διεθνές επίπεδο, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για τη μείωση των εκπομπών CO2 και στους δύο τομείς, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα και την ανταγωνιστικότητα των τομέων. Η συγκεκριμένη φορολογική μεταχείριση θα πρέπει να ισχύει και για τις εσωτερικές πλωτές οδούς. Σε ορισμένους λιμένες προσφέρεται εναλλακτικά «καθαρή» ενέργεια με τη χρήση ηλεκτροδότησης από την ξηρά, η οποία ωστόσο φορολογείται. Προκειμένου να τεθεί ένα πρώτο κίνητρο για την ανάπτυξη και εφαρμογή της εν λόγω τεχνολογίας, εν αναμονή της θέσπισης λεπτομερέστερου πλαισίου σχετικά με το ζήτημα αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να απαλλάσσουν από την ενεργειακή φορολογία τη χρήση ηλεκτροδότησης από την ξηρά για τα ελλιμενισμένα πλοία. Η απαλλαγή πρέπει να ισχύει τόσο σε θαλάσσιους λιμένες όσο και σε λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας για αρκετά μεγάλη χρονική περίοδο προκειμένου να μην αποθαρρύνονται οι λιμενικές επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες επενδύσεις αλλά ταυτόχρονα να περιορίζεται χρονικά έτσι ώστε η διατήρησή της, πλήρως ή εν μέρει, να εξαρτάται από νέα απόφαση σε εύθετο χρόνο.

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) Το άρθρο 15 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ επιτρέπει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν σε γεωργικές, ανθοκομικές και ιχθυοτροφικές εργασίες καθώς και στην δασοπονία όχι μόνο τις διατάξεις που εφαρμόζονται γενικά στις επιχειρηματικές χρήσεις αλλά και μηδενικό συντελεστή φορολογίας. Η ανάλυση της εν λόγω εναλλακτικής επιλογής απεκάλυψε ότι όσον αφορά την φορολογία της γενικής κατανάλωσης ενέργειας, η διατήρησή της αντίκειται στους ευρύτερους πολιτικούς στόχους της Ένωσης εκτός και αν συνδέεται με τη διασφάλιση προόδου στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης. Όσον αφορά την φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα η αντιμετώπιση των οικείων κλάδων πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τους κανόνες που εφαρμόζονται στους βιομηχανικούς κλάδους.

(20) Το άρθρο 15 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ επιτρέπει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν σε γεωργικές, ανθοκομικές και ιχθυοτροφικές εργασίες καθώς και στην δασοπονία όχι μόνο τις διατάξεις που εφαρμόζονται γενικά στις επιχειρηματικές χρήσεις αλλά και μηδενικό συντελεστή φορολογίας, με στόχο να εξασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα των συγκεκριμένων τομέων, που ήδη καλούνται να αντιμετωπίσουν υψηλές κοινωνικές, φυτοϋγειονομικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις οι οποίες δεν αντισταθμίζονται επαρκώς από την αγορά. Παρά ταύτα, η ανάλυση της εν λόγω εναλλακτικής επιλογής απεκάλυψε ότι όσον αφορά την φορολογία της γενικής κατανάλωσης ενέργειας, η διατήρησή της αντίκειται στους ευρύτερους πολιτικούς στόχους της Ένωσης εκτός και αν συνδέεται με τη διασφάλιση προόδου στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, προκαλώντας ταυτοχρόνως μεσοπρόθεσμα μείωση του πάγιου κόστους παραγωγής στους τομείς αυτούς. Η βελτίωση αυτή της ενεργειακής απόδοσης πρέπει να εννοηθεί στην διάρκεια ενός αρκετά μεγάλου κύκλου ετών και να αποτελεί αντικείμενο σχεδιασμού και ελέγχου από δημόσιους οργανισμούς. Σε π ερίπτωση που εφαρμοστούν πρόσθετες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση σσε σχέση με μειωμένους συντελεστές φορολογίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσφέρουν τεχνική καθοδήγηση στους φορείς εκμετάλλευσης των συγκεκριμέων τομέων. Όσον αφορά την φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα η αντιμετώπιση των οικείων κλάδων πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ικανότητα της δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα, καθώς και τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα για κάθεναν από τους ανωτέρω τομείς και επιμέρους τομείς, καθώς και τον πιθανό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητά τους. Πρέπει να εξαιρούνται οι τομείς που παράγουν βιομάζα με μεγάλες δυνατότητες δέσμευσης άνθρακα. Σε περιφέρειες με ιδιαίτερα μεγάλες δυνατότητες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έχει ιδιαίτερη σημασία να ενθαρρύνεται η ενεργειακή ανεξαρτησία της γεωργοκτηνοτροφικής τους δραστηριότητας.

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21) Οι γενικοί κανόνες που εισήχθησαν με την εν λόγω οδηγία συνεκτιμούν τις ιδιαιτερότητες των καυσίμων που είναι ή συνίστανται από βιομάζα και πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας του άρθρου 17 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ όσον αφορά τόσο την συμβολή τους στο ισοζύγιο του διοξειδίου του άνθρακα όσο και το μικρότερο ενεργειακό περιεχόμενό τους ανά μονάδα ποσότητας σε σύγκριση με ορισμένα ανταγωνιστικά ορυκτά καύσιμα. Για τη μεταβατική περίοδο θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η εφαρμογή των διατάξεων αυτών γίνεται σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες που θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία. Τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία (η) και (θ) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, θα πρέπει συνεπώς να επωφεληθούν από πρόσθετες φορολογικές ελαφρύνσεις που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη εφόσον πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 17 της παρούσας οδηγίας.

(21) Οι γενικοί κανόνες που εισήχθησαν με την εν λόγω οδηγία συνεκτιμούν τις ιδιαιτερότητες των καυσίμων που είναι ή συνίστανται από βιομάζα και πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας του άρθρου 17 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ όσον αφορά τόσο την συμβολή τους στο ισοζύγιο του διοξειδίου του άνθρακα όσο και το μικρότερο ενεργειακό περιεχόμενό τους ανά μονάδα ποσότητας σε σύγκριση με ορισμένα ανταγωνιστικά ορυκτά καύσιμα. Για τη μεταβατική περίοδο θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η εφαρμογή των διατάξεων αυτών γίνεται σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες που θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία. Τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία (η) και (θ) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, θα πρέπει συνεπώς να επωφεληθούν από πρόσθετες φορολογικές ελαφρύνσεις που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη εφόσον πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 17 της οδηγίας αυτής. Το συγκεκριμένο άρθρο συνεπάγεται την αυστηροποίηση των κριτηρίων βιωσιμότητας το 2017 και το 2018. Για να πληρούνται τα κριτήρια, η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον 50% από την 1η Ιανουαρίου 2017. Από την 1η Ιανουαρίου 2018, η εξοικονόμηση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 60% για τα προϊόντα που παράγονται σε εγκαταστάσεις στις οποίες η παραγωγή άρχισε την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017. Μόλις καθοριστούν στην οδηγία 2009/28/ΕΚ κριτήρια βιωσιμότητας για προϊόντα βιομάζας άλλα από τα βιοκαύσιμα και τα βιοϋγρά, οι πρόσθετες φοροαπαλλαγές θα ισχύουν μόνο για όσα από τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται προς τα νέα κριτήρια.

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28) Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει ανά πενταετία, και για πρώτη φορά στο τέλος του 2015, έκθεση στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, εξετάζοντας ιδιαίτερα το ελάχιστο επίπεδο φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα υπό το πρίσμα της εξέλιξης της αγοραίας τιμής στην ΕΕ των δικαιωμάτων εκπομπής, των επιπτώσεων της καινοτομίας και των τεχνολογικών εξελίξεων και την αιτιολόγηση των φοροαπαλλαγών και μειώσεων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, περιλαμβανομένου του καυσίμου που χρησιμοποιείται για την αεροναυτιλία και τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα. Ο κατάλογος των τομέων ή επιμέρους τομέων που θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο τακτικής επανεξέτασης, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των νεοεμφανιζόμενων στοιχείων.

(28) Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει ανά τριετία, και για πρώτη φορά στο τέλος του 2015, έκθεση στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, εξετάζοντας ιδιαίτερα τα ελάχιστα επίπεδα γενικής φορολογίας για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι διατηρούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, το ελάχιστο επίπεδο φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα μέσα από το πρίσμα της εξέλιξης της αγοραίας τιμής στην ΕΕ των δικαιωμάτων εκπομπής, των επιπτώσεων της καινοτομίας και των τεχνολογικών εξελίξεων, τον αντίκτυπο σε επιβλαβείς ή δυνητικά επιβλαβείς εκπομπές άλλες από το CO2, την αιτιολόγηση των φοροαπαλλαγών και μειώσεων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, περιλαμβανομένου του καυσίμου που χρησιμοποιείται για την αεροναυτιλία και τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα, καθώς και όλες τις εξελίξεις όσον αφορά τη χρήση του βιοαερίου, του φυσικού αερίου και του υγραερίου στις οδικές μεταφορές. Η ανωτέρω έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει επισκόπηση των ισχυουσών φορολογικών διατάξεων που περιλαμβάνονται στις διμερείς συμφωνίες αεροπορικών υπηρεσιών. Στην έκθεση θα πρέπει να εξετάζεται επίσης ο αντίκτυπος που έχει στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία ο καθορισμός των προτεραιοτήτων της βιομηχανικής πολιτικής. Καταρτίζεται και επανεξετάζεται τακτικά κατάλογος των τομέων ή επιμέρους τομέων που θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των νεοεμφανιζόμενων στοιχείων.

Αιτιολόγηση

Η επιβολή φόρου εξαρτώμενου από το CO2 θα είχε ευρείες περιβαλλοντικές και φορολογικές επιδράσεις στην Ένωση. Για το λόγο αυτό το Κοινοβούλιο πρέπει να συμπεριληφθεί στους παραλήπτες της έκθεσης. Η έκθεση δεν είναι δυνατό να εκπληρώσει τον καθοδηγητικό ρόλο της παρά μόνο εάν μειωθεί η προθεσμία εκπόνησης.

Τροπολογία  27

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 1

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα υπολογίζεται σε ευρώ ανά τόνο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, βάσει των συντελεστών αναφοράς για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που καθορίζονται στο σημείο 11 του παραρτήματος I της απόφασης 2007/589/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2007, περί θεσπίσεως κατευθυντηρίων γραμμών για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(*). Οι συντελεστές εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα που καθορίζονται στην εν λόγω απόφαση για τη βιομάζα ή τα προϊόντα από βιομάζα, στην περίπτωση των βιοκαυσίμων και βιορευστών που καθορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία η) και θ) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ ισχύουν μόνο όταν τα οικεία προϊόντα πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 17 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (**). Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των βιοκαυσίμων και των βιορευστών με τα εν λόγω κριτήρια, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τον συντελεστή αναφοράς εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για το ισοδύναμο καύσιμο θέρμανσης ή κίνησης για το οποίο έχουν καθοριστεί ελάχιστα επίπεδα φορολογίας στην παρούσα οδηγία.

Η φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα υπολογίζεται σε ευρώ ανά τόνο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, βάσει των συντελεστών αναφοράς για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που καθορίζονται στο σημείο 11 του παραρτήματος I της απόφασης 2007/589/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2007, περί θεσπίσεως κατευθυντηρίων γραμμών για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(*). Οι συντελεστές εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα που καθορίζονται στην εν λόγω απόφαση για τη βιομάζα ή τα προϊόντα από βιομάζα, στην περίπτωση των βιοκαυσίμων και βιορευστών που καθορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία η) και θ) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ ισχύουν μόνο όταν τα οικεία προϊόντα πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 17 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (**). Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των βιοκαυσίμων και των βιορευστών με τα εν λόγω κριτήρια, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τον συντελεστή αναφοράς εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για το ισοδύναμο καύσιμο θέρμανσης ή κίνησης για το οποίο έχουν καθοριστεί ελάχιστα επίπεδα φορολογίας στην παρούσα οδηγία. Σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, τα άνωτέρω κριτήρια βιωσιμότητας θα καταστούν περιοριστικότερα το 2017 και το 2018. Για να πληρούνται τα κριτήρια, η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον 50% από την 1η Ιανουαρίου 2017. Από την 1η Ιανουαρίου 2018, η εξοικονόμηση πρέπει να είναι τουλάχιστον 60% για τα προϊόντα που παράγονται σε εγκαταστάσεις στις οποίες η παραγωγή άρχισε την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017.

Τροπολογία  28

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 1

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 1 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Εάν δεν προσδιορίζεται διαφορετικά, οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται τόσο στην φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα όσο και στην φορολογία της γενικής κατανάλωσης ενέργειας.

4. Εάν δεν προσδιορίζεται διαφορετικά, οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται τόσο στην φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα όσο και στην φορολογία της γενικής κατανάλωσης ενέργειας. Όταν καθοριστούν στην οδηγία 2009/28/ΕΚ κριτήρια βιωσιμότητας για προϊόντα βιομάζας άλλα από τα βιοκαύσιμα και τα βιοϋγρά, οι συντελεστές αναφοράς για τις εκπομπές CO2 που καθορίζονται στο σημείο (11) του παραρτήματος Ι στην απόφαση της Επιτροπής 2007/589/ΕΚ και οι τιμές αναφοράς για την κατώτερη θερμογόνο δύναμη που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2009/28 πρέπει να έχουν εφαρμογή μόνο για όσα από τα προϊόντα αυτέ ικανοποιούν τα εν λόγω κριτήρια βιωσιμότητας. Στις περιπτώσεις όπου τα συγκεκριμένα προϊόντα βιομάζας δεν ικανοποιούν τα εν λόγω κριτήρια βιωσιμότητας, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τον συντελεστή αναφοράς εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την τιμή αναφοράς για την κατώτερη θερμογόνο δύναμη για το ισοδύναμο καύσιμο θέρμανσης ή κίνησης για το οποίο έχουν καθοριστεί ελάχιστα επίπεδα φορολογίας στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία  29

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η άμεση και έμμεση χρήση των ενεργειακών προϊόντων σε εγκαταστάσεις κατά την έννοια της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ή η άμεση και έμμεση χρήση των ενεργειακών προϊόντων σε εγκαταστάσεις που φορολογούνται μέσω εθνικών μέτρων μείωσης του διοξειδίου του άνθρακα δεν υπόκεινται σε διπλή φορολογία ή διπλή ρύθμιση.

Τροπολογία  30

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(αβ) ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για την άντληση νερού για άρδευση·

Τροπολογία  31

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 3 – στοιχείο β– δεύτερη περίπτωση

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– διπλή χρήση των ενεργειακών προϊόντων

ενεργοβόροι βιομηχανικοί κλάδοι και διπλή χρήση των ενεργειακών προϊόντων

Αιτιολόγηση

Είναι ευκταίο να διευκρινιστεί στην οδηγία ότι δεν εφαρμόζεται σε ενεργοβόρες βιομηχανίες, διασφαλίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο ότι η οδηγία μεταχειρίζεται ισότιμα όλους τους ενεργοβόρους τομείς της βιομηχανίας.

Τροπολογία  32

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 3 - στοιχείο β – περίπτωση 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ενέργεια που χρησιμοποιείται ως εναλλακτικό καύσιμο ή ανακτάται ως θερμότητα υπό την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 15 και του σημείου R1 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ·

Αιτιολόγηση

Η φορολογία της ενέργειας των αποβλήτων που αξιοποιούνται για την παραγωγή θερμότητας – δηλαδή των αποβλήτων των οποίων η καύση απελευθερώνει ενεργειακό περιεχόμενο το οποίο αξιοποιείται αντικαθιστώντας τα ορυκτά καύσιμα και διατηρώντας τους πόρους – έρχεται σε σύγκρουση με τον στόχο της αποτελεσματικότητας στην χρήση των πόρων και με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα.

Τροπολογία  33

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη εξαιρέσεων, διαφοροποιήσεων και μειώσεων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι στη περίπτωση που στο παράρτημα Ι καθορίζονται ίσα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας σε σχέση με συγκεκριμένη χρήση, καθορίζονται ίσα επίπεδα φορολογίας για προϊόντα που διατίθενται για την εν λόγω χρήση. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 παράγραφος 1 στοιχείο θ), για τα καύσιμα κίνησης που αναφέρονται στο παράρτημα I πίνακας Α, τούτο ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2023.

3. Με την επιφύλαξη εξαιρέσεων, διαφοροποιήσεων και μειώσεων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι στη περίπτωση που στο παράρτημα Ι καθορίζονται ίσα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας σε σχέση με συγκεκριμένη χρήση, καθορίζονται ίσα επίπεδα φορολογίας για προϊόντα που διατίθενται για την εν λόγω χρήση. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 παράγραφος 1 στοιχείο θ), για τα καύσιμα κίνησης που αναφέρονται στο παράρτημα I πίνακας Α, τούτο ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2025.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, κάθε χρήση για την οποία προσδιορίζεται ελάχιστο επίπεδο φορολογίας, αντίστοιχα, στους πίνακες Α, Β και Γ του παραρτήματος I, θεωρείται ως ενιαία χρήση.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, κάθε χρήση για την οποία προσδιορίζεται ελάχιστο επίπεδο φορολογίας, αντίστοιχα, στους πίνακες Α, Β και Γ του παραρτήματος I, θεωρείται ως ενιαία χρήση.

 

Έως την 1η Ιανουαρίου 2025, η Επιτροπή θα υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για την εναρμόνιση των φόρων αγοράς αυτοκινήτων και των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων με βάση τις εκπομπές CO2 ή θα υποβάλει έκθεση για τους λόγους που δεν το έπραξε.

 

 

Τροπολογία  34

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Στην περίπτωση του φυσικού αερίου και του βιομεθανίου ως καυσίμων κίνησης, τα υψηλότερα ελάχιστα επίπεδα γενικής φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας πρέπει να εφαρμοστούν μόνο αφού η Επιτροπή διεξαγάγει, έως το 2023, αξιολόγηση της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας οδηγίας σε συνάρτηση με το ύψος της φορολογίας του φυσικού αερίου στις οδικές μεταφορές. Στην αξιολόγηση αυτή πρέπει, μεταξύ άλλων, να εξετάζονται η εξέλιξη της διαθεσιμότητας του φυσικού αερίου και του βιομεθανίου, η ανάπτυξη του δικτύου σταθμών ανεφοδιασμού στην Ευρώπη, το μερίδιο αγοράς των οχημάτων που κινούνται με φυσικό αέριο εντός της ΕΕ, η καινοτομία και οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα του βιομεθανίου ως καυσίμου μεταφορών, και η πραγματική αξία του κατώτατου επιπέδου φορολόγησης.

Αιτιολόγηση

Το φυσικό αέριο και το βιομεθάνιο μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις υπάρχουσες μηχανές εσωτερικής καύσης χωρίς περιορισμό ως προς την μείξη. Το βιομεθάνιο είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες για να επιτευχθούν οι δεσμευτικοί στόχοι του 2020 ως προς το 10% βιοκαυσίμων στις μεταφορές. Η ανάπτυξή του συνδέεται με την ανάπτυξη των οχημάτων φυσικού αερίου επομένως και με μία ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση που θα επιτρέπει την ανάπτυξη υποδομών ανεφοδιασμού με μεθάνιο. Το μεθάνιο, η διαθέσιμη εναλλακτική λύση στα καύσιμα που παράγονται από ορυκτά έλαια, έχει πολύ χαμηλές εκπομπές μη μεθανικών υδρογονανθράκων, αιωρούμενων σωματιδίων και NOx, άρα βελτιώνει την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στις πόλεις και μειώνει επίσης το θόρυβο και το CO2.

Τροπολογία  35

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα ελάχιστα επίπεδα γενικής φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία αναπροσαρμόζονται κάθε τρία χρόνια αρχής γενομένης από την 1η Ιουλίου 2016, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι μεταβολές του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή εξαιρουμένης της ενέργειας και των μη μεταποιημένων τροφίμων, που δημοσιεύει η Eurostat. Η Επιτροπή δημοσιεύει τα προκύπτοντα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Τα ελάχιστα επίπεδα γενικής φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία επανεξετάζονται κάθε τρία χρόνια προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι διατηρούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, σύμφωνα με το άρθρο 29. Αν κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις για την αλλαγή των ελάχιστων αυτών επιπέδων·

Τροπολογία  36

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα ελάχιστα επίπεδα προσαρμόζονται αυτομάτως, αυξάνοντας ή μειώνοντας το βασικό ποσό σε ευρώ κατά το ποσοστό μεταβολής του προαναφερθέντος δείκτη κατά τα τρία προηγούμενα ημερολογιακά έτη. Εάν, μετά την τελευταία αναπροσαρμογή, η ποσοστιαία μεταβολή είναι μικρότερη του 0,5%, δεν πραγματοποιείται νέα αναπροσαρμογή.

Τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που ορίζει για το CO2 η παρούσα οδηγία πρέπει, από την 1η Ιουλίου 2016 και ανά τριετία, να ευθυγραμμίζονται με τη μέση τιμή αγοράς των δικαιωμάτων εκπομπής στο σύστημα εμπορίας εκπομπών για το 18μηνο που προηγείται της ευθυγράμμισης, υπολογιζόμενη με μαθηματικό τύπου τον οποίο θα καθορίσει η Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 27.

Τροπολογία  37

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 5 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– για τις ακόλουθες χρήσεις: τοπικές δημόσιες συγκοινωνίες (αποκλειομένων των ταξί), αποκομιδή απορριμμάτων, ένοπλες δυνάμεις και δημόσια διοίκηση, πρόσωπα με ειδικές ανάγκες, ασθενοφόρα,

– για τις ακόλουθες χρήσεις: τοπικές δημόσιες συγκοινωνίες (αποκλειομένων των ταξί), αποκομιδή απορριμμάτων, ένοπλες δυνάμεις και δημόσια διοίκηση, πρόσωπα με ειδικές ανάγκες, ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα και περιπολικά,

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν διαφοροποιημένους φορολογικούς συντελεστές και για τις χρήσεις στα πυροσβεστικά οχήματα και τα περιπολικά.

Τροπολογία  38

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 6

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Από την 1η Ιανουαρίου 2013, από την 1η Ιανουαρίου 2015 και από την 1η Ιανουαρίου 2018 τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που εφαρμόζονται στα καύσιμα κινητήρων καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα I πίνακας Α.

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2013, από την 1η Ιανουαρίου 2015 και από την 1η Ιανουαρίου 2018 τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που εφαρμόζονται στα καύσιμα κινητήρων καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα I πίνακας Α.

 

2. Έως την 1η Ιανουαρίου 2025, τα κράτη μέλη μπορούν να διαφοροποιήσουν τη φορολογία για την εμπορική και τη μη εμπορική χρήση πετρελαίου εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται ως προωθητικό, υπό τον όρο ότι τηρούνται τα ελάχιστα κοινοτικά επίπεδα φορολογίας.

 

3. Ως «εμπορικό πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται ως προωθητικό» νοείται πετρέλαιο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κίνησης για τους ακόλουθους σκοπούς:

 

α) τη μεταφορά εμπορευμάτων, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου, από μηχανοκίνητο όχημα ή σύνολο ζευγμένων οχημάτων με αποκλειστικό προορισμό την οδική μεταφορά εμπορευμάτων και με επιτρεπόμενο συνολικό βάρος 7,5 τόνους ή μεγαλύτερο·

 

β) την τακτική ή περιστασιακή μεταφορά επιβατών με μηχανοκίνητο όχημα των κατηγοριών Μ2 ή Μ3, όπως ορίζονται στην οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους.

Τροπολογία   39

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο i

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εκτός από τις γενικές διατάξεις που προβλέπονται στην οδηγία 2008/118//ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης και για την κατάργηση της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ(*) σε ό,τι αφορά τις απαλλασσόμενες χρήσεις των φορολογητέων προϊόντων και με την επιφύλαξη άλλων ενωσιακών διατάξεων, τα κράτη μέλη απαλλάσσουν τα ακόλουθα προϊόντα από τη φορολογία, υπό τις προϋποθέσεις που θα ορίσουν προκειμένου να διασφαλισθεί η ορθή και απρόσκοπτη εφαρμογή των απαλλαγών αυτών και να αποφευχθεί η φοροδιαφυγή, η φοροαποφυγή ή η κατάχρηση:

1. Εκτός από τις γενικές διατάξεις που προβλέπονται στην οδηγία 2008/118//ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης και για την κατάργηση της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ(*) σε ό,τι αφορά τις απαλλασσόμενες χρήσεις των φορολογητέων προϊόντων και με την επιφύλαξη άλλων ενωσιακών διατάξεων, τα κράτη μέλη απαλλάσσουν τα ακόλουθα προϊόντα από τη φορολογία, υπό τις προϋποθέσεις που θα ορίσουν προκειμένου να διασφαλισθεί η ορθή και απρόσκοπτη εφαρμογή των απαλλαγών αυτών και να αποφευχθεί η ενεργειακή πενία, η φοροδιαφυγή, η φοροαποφυγή ή η κατάχρηση:

Τροπολογία  40

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 11 – στοιχείο α – εδάφιο ii α (νέο)

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχεία β και γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(iia) τα στοιχεία β) και γ) διαγράφονται·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία καταργεί την υποχρέωση των κρατών μελών να εξαιρούν από τη φορολογία τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στην αεροναυτιλία και τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα. Αυτό προσφέρει τεράστιες δυνατότητες για μείωση των αερίων θερμοκηπίου. Σε μελέτη που ανέθεσε η Επιτροπή διαπιστώνεται ότι η εναρμόνιση των δασμών και του ΦΠΑ των καυσίμων για όλα τα μέσα μεταφοράς (στο επίπεδο εκείνων που καταβάλλονται σήμερα από τις ιδιωτικές οδικές μεταφορές) απέφερε εξοικονόμηση αερίων θερμοκηπίου σε ποσοστό πάνω από 10% σε σύγκριση με τη συνήθη κατάσταση. (Προς έναν τομέα μεταφορών χωρίς άνθρακα στην ΕΕ έως το 2050, σ. xi)

Τροπολογία  41

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 11 – στοιχείο α – σημείο iii

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ε) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, την ηλεκτροδότηση από την ξηρά που παρέχεται απευθείας στα ελλιμενισμένα πλοία.

ε) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025, την ηλεκτροδότηση από την ξηρά που παρέχεται απευθείας στα ελλιμενισμένα πλοία σε θαλάσσιο λιμένα ή σε λιμένα εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Τροπολογία  42

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 12

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 14α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, τα κράτη μέλη παρέχουν έκπτωση σε ό,τι αφορά τη φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα για τη χρήση ενεργειακών προϊόντων από εγκαταστάσεις που ανήκουν σε τομείς ή σε επιμέρους τομείς οι οποίοι θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα.

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, τα κράτη μέλη παρέχουν έκπτωση σε ό,τι αφορά τη φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα για τη χρήση ενεργειακών προϊόντων από εγκαταστάσεις που ανήκουν σε τομείς ή σε επιμέρους τομείς οι οποίοι θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα.

Τροπολογία  43

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο α – σημείο -i (νέο)

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-i) παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο:

 

«βα) έως την 1η Ιανουαρίου 2023, στην ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για τη φόρτιση ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων που χρησιμοποιούνται στις οδικές μεταφορές·»

Αιτιολόγηση

Η ηλεκτροδότηση συνιστά σημαντικό στοιχείο στη διαδικασία της διαμόρφωσης ενός βιώσιμου τομέα μεταφορών. Δεδομένου ότι ο συνολικός αντίκτυπος από τις εκπομπές των οχημάτων αυτών συνδέεται στενά με την καθαρότητα της χρησιμοποιούμενης ηλεκτρικής ενέργειας, τα συγκεκριμένα οχήματα δεν είναι κατ’ ανάγκη εξίσου φιλοπεριβαλλοντικά σε όλα τα κράτη μέλη βραχυπρόθεσμα. Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, οι αποδοτικότατες αυτές τεχνολογίες ανοίγουν τον δρόμο για τη δημιουργία πραγματικά βιώσιμων συστημάτων μεταφορών.

Τροπολογία  44

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο α – σημείο i

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η) στα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης και στην ηλεκτρική ενέργεια εφόσον προορίζεται για οικιακή χρήση ή/και για οργανισμούς αναγνωρισμένους ως φιλανθρωπικούς από το οικείο κράτος μέλος. Στην περίπτωση τέτοιων φιλανθρωπικών οργανισμών, τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν την απαλλαγή ή τη μείωση στις χρήσεις για μη επιχειρηματικές δραστηριότητες. Όταν γίνεται μεικτή χρήση, η φορολογία επιβάλλεται ανάλογα με το κάθε είδος χρήσης. Εάν μια χρήση είναι αμελητέα δύναται να θεωρηθεί μηδενική•

η) έως την 1η Ιανουαρίου 2025, στα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης και στην ηλεκτρική ενέργεια εφόσον προορίζεται για οικιακή χρήση ή/και για οργανισμούς αναγνωρισμένους ως φιλανθρωπικούς από το οικείο κράτος μέλος. Στην περίπτωση τέτοιων φιλανθρωπικών οργανισμών, τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν την απαλλαγή ή τη μείωση στις χρήσεις για μη επιχειρηματικές δραστηριότητες. Όταν γίνεται μεικτή χρήση, η φορολογία επιβάλλεται ανάλογα με το κάθε είδος χρήσης. Εάν μια χρήση είναι αμελητέα δύναται να θεωρηθεί μηδενική•

Τροπολογία  45

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο α – σημείο i

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – σημείο i

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(i) Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2023 το φυσικό αέριο και το υγραέριο που χρησιμοποιούνται ως προωθητικά·

(i) Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2023 το φυσικό αέριο, το βιοαέριο και το υγραέριο που χρησιμοποιούνται ως προωθητικά, και το υγραέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο. Από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως την 1η Ιανουαρίου 2030, τα κράτη μέλη μπορούν να επιφέρουν μείωση έως και 50% στα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας για τα συγκεκριμένα καύσιμα.

Τροπολογία  46

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 13 – στοιχείο β

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 15 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν μηδενικό επίπεδο γενικής φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας στα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται στη γεωργία, τις καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, τις ιχθυοκαλλιέργειες και τη δασοκομία. Οι δικαιούχοι υπόκεινται σε ρυθμίσεις που πρέπει να οδηγούν σε αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, γενικά ισοδύναμης με εκείνη που θα μπορούσε να επιτευχθεί εάν τηρούνταν οι κοινοί ελάχιστοι συντελεστές της Ένωσης.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν μηδενικό επίπεδο γενικής φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας στα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται στη γεωργία, τις καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, τις ιχθυοκαλλιέργειες και τη δασοκομία. Τα κράτη μέλη από κοινού με τους δικαιούχους χαράσσουν ειδικές στρατηγικές που πρέπει να οδηγούν σε αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, γενικά ισοδύναμης με εκείνη που θα μπορούσε να επιτευχθεί εάν τηρούνταν οι κοινοί ελάχιστοι συντελεστές της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Έχει ιδιαίτερη σημασία η προσπάθεια ενεργειακής απόδοσης που ζητείται να καταβληθεί ως αντιστάθμισμα μιας καλύτερης φορολογικής μεταχείρισης να συντονίζεται κατά κάποιο τρόπο από τα κράτη, σε συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο τομέα, για την χάραξη ειδικών στρατηγικών, προβλέποντας μία χρονική περίοδο η οποία να επιτρέπει κάποια ευελιξία και να διευκολύνει επαρκείς επενδύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, πράγμα που δεν θα μπορούσε να συμβεί χωρίς την κρατική υποστήριξη και με την μορφή των ετήσιων επενδύσεων.

Τροπολογία  47

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο β (νέο)

Οδηγία 2203/96/ΕΚ

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Τα κράτη μέλη παρέχουν σφαιρική καθοδήγηση στους δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης που συνδέονται με μειωμένους συντελεστές φορολογίας.

Τροπολογία  48

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 13α* – στοιχείο α – σημείο i α (νέο)

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ia) μετά το πρώτο εδάφιο, παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

«Όταν καθοριστούν στην οδηγία 2009/28/ΕΚ κριτήρια βιωσιμότητας για προϊόντα βιομάζας άλλα από τα βιοκαύσιμα και τα βιοϋγρά, εξαιρέσεις ή μειώσεις μπορούν να εφαρμόζονται μόνο για όσα από τα προϊόντα αυτά ικανοποιούν τα ανωτέρω κριτήρια βιωσιμότητας.»

*Σημ: έχει αριθμηθεί, λανθασμένα, με (1) στην πρόταση της Επιτροπής.

 

Τροπολογία  49

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 14

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ως «ενεργοβόρος επιχείρηση» νοείται η επιχείρηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11, στην οποία είτε η αγορά ενεργειακών προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται τουλάχιστον στο 3,0 % της αξίας παραγωγής, είτε ο καταβλητέος εθνικός ενεργειακός φόρος ανέρχεται τουλάχιστον στο 0,5% της προστιθέμενης αξίας. Στο πλαίσιο του ορισμού αυτού, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν πιο περιοριστικές έννοιες, συμπεριλαμβανομένων των ορισμών της αξίας των πωλήσεων, της επεξεργασίας και του τομέα δραστηριοτήτων.

Ως «ενεργοβόρος επιχείρηση» νοείται η επιχείρηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11, στην οποία είτε η αγορά ενεργειακών προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται τουλάχιστον στο 5,0 % της αξίας παραγωγής, είτε ο καταβλητέος εθνικός ενεργειακός φόρος ανέρχεται τουλάχιστον στο 0,5% της προστιθέμενης αξίας. Στο πλαίσιο του ορισμού αυτού, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν πιο περιοριστικές έννοιες, συμπεριλαμβανομένων των ορισμών της αξίας των πωλήσεων, της επεξεργασίας και του τομέα δραστηριοτήτων.

Justification

Το όριο του 3% είναι υπερβολικά χαμηλό και θα καλυπτόταν από υπερβολικά πολλές επιχειρήσεις. Η συνεπαγόμενη διοικητική επιβάρυνση θα ήταν δυσανάλογη.

Τροπολογία  50

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 21

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 29

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανά πενταετία και για πρώτη φορά στα τέλη του 2015, η Επιτροπή υποβάλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και, ενδεχομένως, πρόταση για την τροποποίησή της.

Ανά τριετία και για πρώτη φορά στα τέλη του 2015, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και, ενδεχομένως, πρόταση για την τροποποίησή της.

Η έκθεση της Επιτροπής αναλύει, μεταξύ άλλων, το ελάχιστο επίπεδο φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα, τον αντίκτυπο των τεχνολογικών εξελίξεων ιδίως όσον αφορά τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας στις μεταφορές και την αιτιολόγηση των απαλλαγών και μειώσεων, περιλαμβανομένων των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στην αεροναυτιλία και στη θαλάσσια ναυσιπλοΐα, που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Η έκθεση της Επιτροπής αναλύει, μεταξύ άλλων:

 

(i) το ελάχιστο επίπεδο φορολογίας γενικής κατανάλωσης ενέργειας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η διατήρηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων,

 

(ii) τις εξελίξεις όσον αφορά την τιμή του CO2 στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ,

 

(iii) τον αντίκτυπο της καινοτομίας και των τεχνολογικών εξελίξεων, ιδίως όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση,

 

(iv) τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας στις μεταφορές,

 

(v) την αιτιολόγηση των απαλλαγών και μειώσεων, περιλαμβανομένων των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στην αεροναυτιλία και στη θαλάσσια ναυσιπλοΐα, που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία,

 

(vi) τον αντίκτυπο της παρούσας οδηγίας στον καθορισμό προτεραιοτήτων της βιομηχανικής πολιτικής στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους καθαρούς, ενεργειακά αποδοτικούς συμβατικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης, και στους στόχους της ΕΕ για μείωση του διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα των επιβατικών οχημάτων.

 

(vii) τις εξελίξεις όσον αφορά τη χρήση του βιοαερίου, του φυσικού αερίου και του υγραερίου στις οδικές μεταφορές, και

 

(viii) το αν θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη επιβλαβείς ή δυνητικά επιβλαβείς έκπομπές άλλες από το CO2.

 

Η έκθεση πρέπει επίσης να περιλαμβάνει επισκόπηση των υπαρχουσών φορολογικών διατάξεων που περιλαμβάνονται σε διμερείς συμφωνίες αεροπορικών υπηρεσιών. Στην έκθεση της Επιτροπής λαμβάνονται υπόψη η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η πραγματική τιμή των ελάχιστων επιπέδων φορολογίας και οι ευρύτεροι στόχοι της ΣΛΕΕ.

Σε κάθε περίπτωση, ο κατάλογος των τομέων ή επιμέρους τομέων που θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα για τους σκοπούς του άρθρου 14α της παρούσας οδηγίας αποτελεί αντικείμενο τακτικής επανεξέτασης, ιδίως λαμβανομένης υπόψη της διαθεσιμότητας των εμφανιζόμενων αποδείξεων.

Σε κάθε περίπτωση, ο κατάλογος των τομέων ή επιμέρους τομέων που θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα αποτελεί αντικείμενο τακτικής επανεξέτασης, ιδίως λαμβανομένης υπόψη της διαθεσιμότητας των εμφανιζόμενων αποδείξεων. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται λεπτομερής εξέταση των όρων εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι είναι κατανοητοί, σαφείς και διαφανείς για όλους τους καταναλωτές.

Αιτιολόγηση

Η επιβολή φόρου εξαρτώμενου από το CO2 θα είχε ευρείες περιβαλλοντικές και φορολογικές επιδράσεις στην Ένωση. Για το λόγο αυτό το Κοινοβούλιο πρέπει να συμπεριληφθεί στους παραλήπτες της έκθεσης. Η έκθεση δεν είναι δυνατό να εκπληρώσει τον καθοδηγητικό ρόλο της παρά μόνο εάν μειωθεί η προθεσμία εκπόνησης.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Περιεχόμενο της πρότασης

Η υπάρχουσα οδηγία σχετικά με τη φορολογία της ενέργειας, η οποία εγκρίθηκε το 2003, απέβλεπε κατά κύριο λόγο στην πρόληψη των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στον ενεργειακό τομέα εντός της εσωτερικής αγοράς. Καθορίζει κοινούς κανόνες σχετικά με τα προϊόντα που υπόκεινται σε φορολογία, τη στιγμή της φορολογίας και τις επιτρεπόμενες εξαιρέσεις. Ορίζονται ελάχιστοι συντελεστές για τα καύσιμα και την ηλεκτρική ενέργεια, οι οποίοι βασίζονται κατά κύριο λόγο στην ποσότητα ενέργειας που καταναλώνεται. Πέρα από αυτούς τους ελάχιστους συντελεστές, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να καθορίζουν τους εθνικούς φορολογικούς συντελεστές τους όπως εκείνα επιθυμούν.

Η αναθεωρημένη πρόταση οδηγίας τροποποιεί τη δομή της φορολογίας της ενέργειας, έτσι ώστε να υποστηρίξει το στόχο μιας οικονομίας χαμηλής έντασης άνθρακα η οποία να είναι επίσης αποδοτική ενεργειακά και να αποφεύγει τα προβλήματα στην εσωτερική αγορά. Χάρη στην εισαγωγή ενός στοιχείου που συνδέεται με το CO2 στη φορολογία της ενέργειας, η πρόταση αποβλέπει στο να καταστήσει τη φορολογία αυτή σύμφωνη με τις δεσμεύσεις της ΕΕ στον τομέα της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, οι φόροι στην ενέργεια θα χωριστούν σε δύο τμήματα: το ένα τμήμα θα συνδέεται με τις εκπομπές CO2 και το άλλο με το ενεργειακό περιεχόμενο.

Θα καθιερωθεί ενιαίος ελάχιστος φορολογικός συντελεστής για τις εκπομπές CO2 (20 ευρώ/τόνο CO2) για όλους τους τομείς που δεν καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΕ). Οι τομείς αυτοί, και ιδίως τα νοικοκυριά, οι μεταφορές, οι μικρές επιχειρήσεις και η γεωργία θα δουν έτσι να τους επιβάλλεται μια τιμή για τον άνθρακα. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα αποφύγουν αυτή τη φορολογία που συνδέεται με το CO2.

- Οι ελάχιστοι συντελεστές φορολογίας της ενέργειας που θα εφαρμόζονται σε ένα δεδομένο ενεργειακό προϊόν δεν θα βασίζονται πλέον στον όγκο που καταναλώνεται, αλλά στο ενεργειακό περιεχόμενο του προϊόντος (ευρώ/GJ). Με άλλα λόγια, κάθε προϊόν θα φορολογείται συναρτήσει της ποσότητας ενέργειας που επιτρέπει να επιτύχουμε, γεγονός που θα ανταμείβει αυτομάτως την ενεργειακή απόδοση.

Από κοινού, το τμήμα του φόρου που συνδέεται με το CO2 και εκείνο που συνδέεται με την ενέργεια θα σχηματίζουν τον φορολογικό συντελεστή ενός δεδομένου προϊόντος. Τα κράτη μέλη θα έχουν την ελευθερία να ορίζουν τους δικούς τους συντελεστές, πάνω από τους ελάχιστους συντελεστές που επιβάλλονται από την ΕΕ, και να δημιουργούν τη δική τους φορολογική δομή αναπαράγοντας τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των ελαχίστων επιπέδων φορολογίας για τις διάφορες πηγές ενέργειας (αρχή «αναλογικότητας» ή ρήτρα εναρμόνισης). Θα μπορούσαν για παράδειγμα να αποφασίσουν να αυξήσουν πάνω από το ελάχιστο μόνο το τμήμα του φόρου που συνδέεται με το ενεργειακό περιεχόμενο και όχι το τμήμα που συνδέεται με το CO2, ή το αντίστροφο.

Στην περίπτωση της οικιακής θέρμανσης, η ευελιξία την οποία διαθέτουν αυτή τη στιγμή τα κράτη μέλη να απαλλάσσουν ορισμένα προϊόντα (φυσικό αέριο, άνθρακα και κωκ και ηλεκτρική ενέργεια) θα επεκταθεί σε όλα τα καύσιμα (συμπεριλαμβανομένων των ορυκτών ελαίων) έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η συνεκτική μεταχείριση των ενεργειακών προϊόντων.

Όσον αφορά τη γεωργία, ο τομέας θα εξακολουθεί να επωφελείται από μειωμένους συντελεστές, αυτοί όμως θα υπαχθούν σε περιβαλλοντικούς στόχους, κατά τρόπον ώστε η γεωργία να συνεισφέρει και αυτή στις κοινές προσπάθειες με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Η αναθεωρημένη οδηγία αναμένεται να εφαρμοστεί από το 2013, έτσι ώστε να λειτουργήσει παράλληλα με την τρίτη φάση του ΣΕΕ της ΕΕ.

Η θέση της εισηγήτριας

Σε επίπεδο αρχών, η εισηγήτρια αναγνωρίζει ότι η παρούσα οδηγία αποτελεί σημαντική συνεισφορά στην πραγμάτωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής «20-20-20» στο θέμα της μείωσης των εκπομπών που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Θα ήθελε επίσης να υπογραμμίσει ότι ένα θέμα τόσο εκτενές και κεφαλαιώδες όσο η φορολογία της ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να περιοριστεί στο να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες στον τομέα της κλιματικής και περιβαλλοντικής πολιτικής, όσο επιτακτικές και αν είναι αυτές, αλλά ότι οι στόχοι ενεργειακής πολιτικής, καθώς και εκείνοι της βιομηχανικής πολιτικής συνιστούν εξίσου κεφαλαιώδη διακυβεύματα. Όμως, φαίνεται ότι αυτοί οι τελευταίοι αφέθηκαν κάπως στο παρασκήνιο κατά τις εργασίες που οδήγησαν στην αναθεώρηση της οδηγίας. Φαίνεται λοιπόν κεφαλαιώδες να εξευρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ των προκλήσεων, που μπορούν να αποκλίνουν, ακόμη και να αντιτίθενται, έτσι ώστε να δοθεί η σωστή ώθηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εισηγήτρια είναι επίσης της γνώμης ότι θα ήταν φρόνιμο να φροντίσουμε για καλύτερη συνεκτικότητα μεταξύ του συνόλου των θεμάτων που αφορούν την ενέργεια και που εξετάζονται αυτή τη στιγμή από κοινοτικά όργανα. Προκειμένου το θέμα της φορολογίας της ενέργειας να εξεταστεί πλήρως σε όλες του τις πτυχές, θα έπρεπε να εξασφαλίσουμε την πλήρη συμβατότητα των προσανατολισμών που θα υιοθετηθούν ιδίως με την οδηγία σχετικά με την ενεργειακή απόδοση (η οποία εξετάζεται αυτή τη στιγμή από άλλη επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) και, κατά πολύ ευρύτερο τρόπο, με τους θεμελιώδεις προσανατολισμούς μιας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής η οποία σε μεγάλο μέρος μένει ακόμη να ορισθεί. Ωστόσο, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο τούτο να παραμείνει κενό γράμμα, ή να ληφθεί υπόψη ανεπαρκώς, κάτι που δημιουργεί κίνδυνο να βλάψει τη συνεκτικότητα των αποφάσεων.

Σε γενικές γραμμές, η εισηγήτρια υποστηρίζει τη μεθοδολογική προσέγγιση της Επιτροπής, η οποία αποβλέπει στο να φορολογηθεί η ενέργεια με μια διπλή βάση, αφενός τις εκπομπές CΟ2 και αφετέρου το ενεργειακό περιεχόμενο. Το σύστημα αυτό φαίνεται και λογικότερο αλλά και πιο συνεκτικό από το προηγούμενο. Η εισηγήτρια αναγνωρίζει το βάσιμο των επιχειρημάτων υπέρ της καλύτερης χρήσης των ενεργειακών πόρων και της αυξημένης προσφυγής σε λιγότερο ρυπαντικές μορφές ενέργειας.

Εκτός αυτού, η εισαγωγή φόρου στο CΟ2 με συντελεστή 20 ευρώ ανά τόνο εκτιμάται ότι εξασφαλίζει φορολογικά έσοδα ύψους 20 δισεκ. ευρώ για το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη από το 2020.

Ωστόσο, το πιο απτό αποτέλεσμα των νέων προτάσεων της Επιτροπής, δηλαδή αφενός η φορολόγηση με βάση τις εκπομπές CO2 και το ενεργειακό περιεχόμενου του χρησιμοποιούμενου ενεργειακού προϊόντος και αφετέρου η τήρηση, από τα κράτη μέλη, της «αναλογικότητας» μεταξύ των διάφορων ελάχιστων ορίων που έχουν καθοριστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα οδηγούσε ιδίως σε πολύ αισθητή αύξηση της τιμής του ντίζελ στη μεγάλη πλειονότητα των κρατών μελών.

Αν και αποδέχεται την αρχή της αύξησης του ελάχιστου συντελεστή του ντίζελ, σύμφωνα με τη λογική και συνεκτική μεθοδολογία που δικαίως προτίθεται να εισαγάγει η Επιτροπή, η εισηγήτρια δεν κρίνει σκόπιμο να διατηρηθεί η αρχή της «αναλογικότητας» ως έχει αυτή τη στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές αποσταθεροποιητικές επιπτώσεις που ασφαλώς θα προκαλέσει.

Σε πιο θεσμικό επίπεδο, η εισηγήτρια καταρχάς επισημαίνει ότι ο αυστηρός σεβασμός της αναλογικότητας από τα κράτη μέλη σημαίνει την άμεση επέμβαση στα επίπεδα φορολογίας που εφαρμόζονται στις διάφορες μορφές ενέργειας στα 27 κράτη μέλη, ενώ μέχρι στιγμής εφαρμοζόταν ο κανόνας των ελάχιστων ορίων. Κατά συνέπεια, η υφιστάμενη πρόταση αποτελεί εκ των πραγμάτων σημαντική επέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εθνικές φορολογικές πολιτικές.

Σε επίπεδο βιομηχανικής πολιτικής με την ευρεία έννοια, η αρκετά σημαντική αύξηση της τιμής του ντίζελ σε πολλά κράτη μέλη (για να δώσουμε ένα μόνο απτό παράδειγμα, στη Γερμανία η αύξηση θα ανέλθει σε 31 λεπτά του ευρώ το λίτρο έως το 2023) είναι αναπόφευκτο να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα απ’ όσα θα μπορούσε να λύσει το μέτρο αυτό.

Επιστημονικά, δεν αμφισβητείται ότι, χάρη στην αρχή της θερμοδυναμικής, ο κινητήρας ντίζελ διαθέτει ουσιαστικά συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τον βενζινοκινητήρα, ιδίως όσον αφορά τις επιδόσεις και την ενεργειακή απόδοση. Η πρόσφατη πείρα δείχνει ότι ένα τμήμα της μείωσης των εκπομπών CO2 που έχει θέσει ως στόχο να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποιείται μέσα από την αυξημένη χρήση οχημάτων ντίζελ.

Εκτός αυτού, γνωρίζοντας ότι η Ευρώπη διαθέτει αισθητό ανταγωνιστικό προβάδισμα σε σύγκριση με άλλα τμήματα του κόσμου, στην τεχνολογική ανάπτυξη των κινητήρων ντίζελ και ότι η ανάπτυξη αυτή απαιτεί έρευνα αιχμής η οποία αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις άλλες οικονομικές δυνάμεις, δεν φαίνεται λογικό να υποβάλουμε την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με τον αμείλικτο ανταγωνισμό τρίτων χωρών και με διαρθρωτικά προβλήματα, σε ένα αποσταθεροποιητικό σοκ τέτοιας κλίμακας.

Ακόμη και η μεταβατική περίοδος, που ορίζεται για μια δεκαετία έως το 2023 δεν είναι ικανή να αποσβέσει τις επιπτώσεις της.

Το τρίτο επιχείρημα ουσίας που αντιτίθεται στην «αναλογικότητα» αφορά την επίπτωση στις τιμές καταναλωτή. Ο πληθωριστικός κίνδυνος που προκαλείται από την ουσιαστική αύξηση ορισμένων καυσίμων δεν είναι δυνατό να απομακρυνθεί, πολύ περισσότερο που τα κράτη μέλη δεν είναι σε θέση, λόγω της οικτρής κατάστασης των δημόσιων οικονομικών, να μειώσουν για παράδειγμα τους φόρους που εισπράττουν από την κατανάλωση βενζίνης.

Οι καταναλωτές σε μια τέτοια περίπτωση θα επιβαρύνονταν, όπως και το σύνολο του τομέα των μεταφορών, ο οποίος θα βρισκόταν αντιμέτωπος με σημαντικές αυξήσεις του κόστους του.

Τη στιγμή που η εξέλιξη της τιμής της ενέργειας αποτελεί τη βασική εστία πληθωρισμού, η εισηγήτρια είναι της γνώμης ότι επιβάλλεται απολύτως να αποφευχθεί η προσθήκη μηχανισμών που θα τροφοδοτούσαν από τη φύση τους την αύξηση των τιμών.

Η θέση αυτή την οδηγεί παρομοίως στο να αντιταχθεί κατηγορηματικά στην πρόταση αυτόματης αναπροσαρμογής των ελάχιστων ορίων φορολογίας με βάση την εξέλιξη των τιμών ή την αύξηση/πτώση της τιμής του CO2. Άλλωστε, η εισηγήτρια εκπλήσσεται για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία με τόσο ζήλο καταγγέλλει την αυτόματη αναπροσαρμογή των μισθών, στις περιπτώσεις όπου ακόμα αυτή υφίσταται, με τα ίδια επιχειρήματα προτείνει να καθιερωθεί η αναπροσαρμογή στη φορολογία της ενέργειας. Επιβάλλεται ο νομοθέτης να παραμένει κύριος των αποφάσεων στο θέμα αυτό. Δεν είναι σκόπιμη η αυτόματη αναπροσαρμογή.

Όσον αφορά τη μεταχείριση που επιφυλάσσεται στα καύσιμα υποκατάστασης όπως το υγροποιημένο φυσικό αέριο και το συμπιεσμένο φυσικό αέριο, η εισηγήτρια αναγνωρίζει ότι, για λόγους συνεκτικότητας θα έπρεπε εν ευθέτω χρόνω οι ίδιοι συντελεστές φορολογίας που συνδέονται με το ενεργειακό περιεχόμενο και το CO2 να εφαρμοστούν σε όλα τα καύσιμα, συμπεριλαμβανομένου του συμπιεσμένου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Με άλλα λόγια, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε καυσίμου από πλευράς εκπομπών CO2 θα επιβραβεύονται αυτομάτως από το φορολογικό καθεστώς, αλλά δεν θα παραχωρείται κανένα άλλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι φορολογικοί συντελεστές που εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή στα εν λόγω προϊόντα συχνά είναι πολύ χαμηλοί και ότι θα χρειαστεί ακόμη ορισμένος χρόνος πριν αυτά μπορέσουν να ανταγωνιστούν πράγματι τα παραδοσιακά καύσιμα, λόγω των δαπανών για επενδύσεις και υποδομές, προτείνεται να περιοριστεί η αύξηση του ελάχιστου συντελεστή στα 5,50 ευρώ/GJ από το 2015 και να μην εφαρμοστεί η προβλεπόμενη αύξηση στα 9,60 ευρώ/GJ από το 2018. Αυτός ο περιορισμός της αύξησης θα επιτρέψει στα υποκατάστατα καύσιμα να επωφεληθούν από το συγκριτικό πλεονέκτημα που τους είναι απαραίτητο έτσι ώστε να αναπτυχθεί μια τεχνολογία με μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (24.11.2011)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/96/ΕΚ που αφορά την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας

(COM(2011)0169 – C7‑0105/2011 – 2011/0092(CNS))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Angelika Werthmann

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Παραδοσιακά, οι ενεργειακοί φόροι έχουν επιβληθεί για διάφορους λόγους, ιδίως για την αύξηση των εσόδων, και για να επηρεάζουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών ώστε αυτοί να στραφούν στην αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας και σε καθαρότερες πηγές ενέργειας.

Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ επιβάλλουν ενεργειακούς φόρους, οι οποίοι είναι σε ένα βαθμό εναρμονισμένοι σε επίπεδο ΕΕ. Η ισχύουσα οδηγία του 2003 για τη φορολογία στην ενέργεια είχε ειδικότερα ως στόχο την πρόληψη της στρέβλωσης του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά του ενεργειακού τομέα.

Από τότε που εκδόθηκε η οδηγία για τους ενεργειακούς φόρους, το πολιτικό πλαίσιο έχει αλλάξει ριζικά (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου του 2008·Διάσκεψη του ΟΗΕ για την προστασία του κλίματος, Νοέμβριος/Δεκέμβριος 2010 στην Κανκούν). Στους τομείς της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής, έχουν καθοριστεί για την περίοδο έως το 2020 συγκεκριμένοι και φιλόδοξοι στόχοι πολιτικής.

Με την πρόταση τροποποίησης η Επιτροπή επιδιώκει την εναρμόνιση των τεσσάρων θεματικών τομέων, ενεργειακή απόδοση, εσωτερική αγορά, ώθηση της ανάπτυξης και απασχόληση.

Η Επιτροπή προτείνει τη διάσπαση του μελλοντικού ενεργειακού φόρου σε δύο στοιχεία: ένα με βάση το περιεχόμενο CO2 και ένα με βάση το ενεργειακό περιεχόμενο.

Μέσα από το πρίσμα της τρέχουσας συζήτησης για ένα ενδεχόμενο μελλοντικό σύστημα νέων ιδίων πόρων της ΕΕ(1), η πρόταση της Επιτροπής αποκτά επίσης δημοσιονομική σημασία, δεδομένου ότι μέρος της πιθανής φορολογίας με βάση το CO2 θα μπορούσε να παρακρατείται για τους μελλοντικούς αυτούς ιδίους πόρους. Πέρα από την περίληψη στον προϋπολογισμό της ΕΕ, η συντάκτρια της γνωμοδότησης θεωρεί σημαντικό να ληφθούν υπόψη και οι κοινωνικές επιπτώσεις της πρότασης της Επιτροπής.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α) Ένας φόρος με βάση το CO2 θα μπορούσε επίσης να θεωρηθεί δυνητικό στοιχείο ενός μελλοντικού συστήματος ιδίων πόρων για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη μείωση των συνεισφορών των κρατών μελών και τη συμβολή στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Αιτιολόγηση

Ήδη από την αρχή, στις ιδρυτικές συνθήκες της ΕΟΚ προβλεπόταν η χρηματοδότηση της Ένωσης αποκλειστικά από ιδίους πόρους. Με την παρακράτηση μέρους του φόρου CO2, ενδεχομένως σε συνδυασμό με ένα δεύτερο στοιχείο, θα μπορούσε να υλοποιηθεί η νομική αυτή βάση.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Τα κράτη μέλη μπορούν να περιλάβουν στα κοινωνικά μέτρα που λαμβάνουν, απαλλαγές και μειώσεις υπέρ των νοικοκυριών και των φιλανθρωπικών οργανώσεων. Η δυνατότητα εφαρμογής παρόμοιων απαλλαγών ή μειώσεων πρέπει, για λόγους ίσης μεταχείρισης των ενεργειακών πηγών, να επεκταθεί σε όλα τα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης και στην ηλεκτρική ενέργεια. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η περιορισμένη επίπτωσή τους στην εσωτερική αγορά, παρόμοιες απαλλαγές και μειώσεις πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε μη επαγγελματικές δραστηριότητες.

(17) Τα κράτη μέλη μπορούν να περιλάβουν στα κοινωνικά μέτρα που λαμβάνουν, απαλλαγές και μειώσεις υπέρ των νοικοκυριών των ασθενέστερων εισοδηματικών στρωμάτων και των φιλανθρωπικών οργανώσεων. Η δυνατότητα εφαρμογής παρόμοιων απαλλαγών ή μειώσεων πρέπει, για λόγους ίσης μεταχείρισης των ενεργειακών πηγών, να επεκταθεί σε όλα τα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης, ηλεκτρική ενέργεια και στα καύσιμα κίνησης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η περιορισμένη επίπτωσή τους στην εσωτερική αγορά, παρόμοιες απαλλαγές και μειώσεις πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε μη επαγγελματικές δραστηριότητες.

Αιτιολόγηση

Η επιδιωκόμενη μελλοντική φορολογία των ενεργειακών προϊόντων θα επιβαρύνει τα νοικοκυριά των ασθενών εισοδηματικών τάξεων δυσανάλογα σε σχέση με εκείνα των μεσαίων και υψηλότερων εισοδηματικών τάξεων. Οι απαιτήσεις κινητικότητας για επαγγελματικούς λόγους θα καθιστούσαν ενδεχομένως σκόπιμη τη φοροαπαλλαγή και στα καύσιμα κίνησης.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28) Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει ανά πενταετία, και για πρώτη φορά στο τέλος του 2015, έκθεση στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, εξετάζοντας ιδιαίτερα το ελάχιστο επίπεδο φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα υπό το πρίσμα της εξέλιξης της αγοραίας τιμής στην ΕΕ των δικαιωμάτων εκπομπής, των επιπτώσεων της καινοτομίας και των τεχνολογικών εξελίξεων και την αιτιολόγηση των φοροαπαλλαγών και μειώσεων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, περιλαμβανομένου του καυσίμου που χρησιμοποιείται για την αεροναυτιλία και τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα. Ο κατάλογος των τομέων ή επιμέρους τομέων που θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο τακτικής επανεξέτασης, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των νεοεμφανιζόμενων στοιχείων.

(28) Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει ανά τριετία, και για πρώτη φορά στο τέλος του 2015, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, εξετάζοντας ιδιαίτερα το ελάχιστο επίπεδο φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα υπό το πρίσμα της εξέλιξης της αγοραίας τιμής στην ΕΕ των δικαιωμάτων εκπομπής, των επιπτώσεων της καινοτομίας και των τεχνολογικών εξελίξεων και την αιτιολόγηση των φοροαπαλλαγών και μειώσεων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, περιλαμβανομένου του καυσίμου που χρησιμοποιείται για την αεροναυτιλία και τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα. Ο κατάλογος των τομέων ή επιμέρους τομέων που θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο τακτικής επανεξέτασης, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των νεοεμφανιζόμενων στοιχείων. Η Επιτροπή πρέπει επίσης να παρακολουθεί την αγορά προκειμένου να εξασφαλίσει τη διαφάνεια της αγοράς ενέργειας και ότι οι καταναλωτές δεν θα επηρεάζονται αρνητικά από καταχρηστικές πρακτικές στην αγορά.

Αιτιολόγηση

Ένας φόρος με βάση το CO2 θα είχε ευρείες συνέπειες σε επίπεδο περιβάλλοντος και φορολογίας στην Ένωση. Συνεπώς, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να περιληφθεί στην υποχρέωση υποβολής εκθέσεων. Ο σκοπός της φορολογίας μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν αυξηθεί η συχνότητα υποβολής των εκθέσεων.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο α – σημείο i

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η) στα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης και στην ηλεκτρική ενέργεια εφόσον προορίζεται για οικιακή χρήση ή/και για οργανισμούς αναγνωρισμένους ως φιλανθρωπικούς από το οικείο κράτος μέλος. Στην περίπτωση τέτοιων φιλανθρωπικών οργανισμών, τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν την απαλλαγή ή τη μείωση στις χρήσεις για μη επιχειρηματικές δραστηριότητες. Όταν γίνεται μεικτή χρήση, η φορολογία επιβάλλεται ανάλογα με το κάθε είδος χρήσης. Εάν μια χρήση είναι αμελητέα δύναται να θεωρηθεί μηδενική•

η) στα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης ή κίνησης, και στην ηλεκτρική ενέργεια εφόσον προορίζεται για οικιακή χρήση από νοικοκυριά των ασθενέστερων εισοδηματικών στρωμάτων, ή/και για οργανισμούς αναγνωρισμένους ως φιλανθρωπικούς από το οικείο κράτος μέλος. Στην περίπτωση τέτοιων φιλανθρωπικών οργανισμών, τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν την απαλλαγή ή τη μείωση στις χρήσεις για μη επιχειρηματικές δραστηριότητες. Όταν γίνεται μεικτή χρήση, η φορολογία επιβάλλεται ανάλογα με το κάθε είδος χρήσης. Εάν μια χρήση είναι αμελητέα δύναται να θεωρηθεί μηδενική•

Αιτιολόγηση

Η επιδιωκόμενη μελλοντική φορολογία των ενεργειακών προϊόντων θα επιβαρύνει τα νοικοκυριά των ασθενών εισοδηματικών τάξεων δυσανάλογα σε σχέση με εκείνα των μεσαίων και υψηλότερων εισοδηματικών τάξεων. Οι απαιτήσεις κινητικότητας για επαγγελματικούς λόγους θα καθιστούσαν ενδεχομένως σκόπιμη τη φοροαπαλλαγή και στα καύσιμα κίνησης.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 14

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ως «ενεργοβόρος επιχείρηση» νοείται η επιχείρηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11, στην οποία είτε η αγορά ενεργειακών προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται τουλάχιστον στο 3,0 % της αξίας παραγωγής, είτε ο καταβλητέος εθνικός ενεργειακός φόρος ανέρχεται τουλάχιστον στο 0,5% της προστιθέμενης αξίας. Στο πλαίσιο του ορισμού αυτού, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν πιο περιοριστικές έννοιες, συμπεριλαμβανομένων των ορισμών της αξίας των πωλήσεων, της επεξεργασίας και του τομέα δραστηριοτήτων.

Ως «ενεργοβόρος επιχείρηση» νοείται η επιχείρηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11, στην οποία είτε η αγορά ενεργειακών προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται τουλάχιστον στο 5,0 % της αξίας παραγωγής, είτε ο καταβλητέος εθνικός ενεργειακός φόρος ανέρχεται τουλάχιστον στο 0,5% της προστιθέμενης αξίας. Στο πλαίσιο του ορισμού αυτού, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν πιο περιοριστικές έννοιες, συμπεριλαμβανομένων των ορισμών της αξίας των πωλήσεων, της επεξεργασίας και του τομέα δραστηριοτήτων.

Αιτιολόγηση

Το όριο του 3% είναι υπερβολικά χαμηλό και θα καλυπτόταν από υπερβολικά πολλές επιχειρήσεις. Η συνεπαγόμενη διοικητική επιβάρυνση θα ήταν δυσανάλογη.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 21

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 29 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανά πενταετία και για πρώτη φορά στα τέλη του 2015, η Επιτροπή υποβάλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και, ενδεχομένως, πρόταση για την τροποποίησή της.

Ανά τριετία και για πρώτη φορά στα τέλη του 2015, η Επιτροπή υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και, ενδεχομένως, πρόταση για την τροποποίησή της.

Αιτιολόγηση

Ένας φόρος με βάση το CO2 θα είχε ευρείες συνέπειες σε επίπεδο περιβάλλοντος και φορολογίας στην Ένωση. Συνεπώς, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να περιληφθεί στην υποχρέωση υποβολής εκθέσεων. Ο σκοπός της φορολογίας μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν αυξηθεί η συχνότητα υποβολής των εκθέσεων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση της οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

10.5.2011

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

10.5.2011

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Angelika Werthmann

5.5.2011

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.11.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Надежда Нейнски

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Antonello Antinoro, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Derk Jan Eppink, Paul Rübig, Peter Šťastný, Γεώργιος Σταυρακάκης

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Arnaud Danjean, Matthias Groote, Bernadette Vergnaud

(1)

COM(2011) 500· Μεταρρύθμιση στον άξονα «Η Ευρώπη χρειάζεται ανάπτυξη», Alain Lamassoure, Jutta Haug, Guy Verhofstadt


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (9.2.2012)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τη τροποποίηση της οδηγίας 2003/96/ΕΚ σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας

(COM(2011)0169 – C7‑0105/2011 – 2011/0092(CNS))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Kathleen Van Brempt

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής έχει ως στόχο την αναθεώρηση της σημερινής οδηγίας σχετικά με τη φορολόγηση της ενέργειας: με τη διαίρεση του ελάχιστου συντελεστή φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων σε δύο μέρη, και συγκεκριμένα: της φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα και της φορολογίας που βασίζεται στο ενεργειακό περιεχόμενο, εξυπηρετούνται καλύτερα οι στόχοι της πολιτικής της κλιματικής αλλαγής και η εσωτερική αγορά για τα ενεργειακά προϊόντα αποκτά πιο σαφή χαρακτήρα και καθίσταται πιο δίκαιη.

Η πρόταση αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση· κατ’ αρχάς, μία θεμελιώδης αλλαγή, η οποία καθίσταται σήμερα απαραίτητη και είναι απόλυτα τεκμηριωμένη, είναι η στροφή από τον μέχρι σήμερα τρόπο φορολόγησης, που υπολογιζόταν με βάση την ποσότητα και το βάρος, στη φορολόγηση βάσει του CO2 και του ενεργειακού περιεχομένου. Ωστόσο, υπάρχουν λόγοι που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ορισμένοι στόχοι δεν θα επιτευχθούν πλήρως και ότι θα χαθούν κάποιες ευκαιρίες για τη μεγιστοποίηση της συμβολής στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος εντός της ΕΕ και στη ραγδαία μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα.

Η συντάκτρια προτείνει συνεπώς να τροποποιηθεί η πρόταση της Επιτροπής επί τη βάσει των ακολούθων αρχών:

-          οι διάφοροι τρόποι μεταφοράς με ιδιωτικά μέσα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα και τούτο για τη βελτιστοποίηση της εσωτερίκευσης του κόστους και τη δημιουργία συνθηκών ίσης μεταχείρισης και, για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να διαγραφεί η εξαίρεση αεροπορικών και θαλασσίων μεταφορών,

-          για τους ίδιους λόγους, θα πρέπει να αρθούν σταδιακά οι εξαιρέσεις υπέρ της γεωργίας και της δασοκομίας,

-          εάν η φορολογία της ενέργειας δεν υπερβαίνει ούτε καν τον πληθωρισμό και δεν συνδέεται με τις τιμές CO2 στην αγορά του ΣΕΔΕ (σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων που προκαλούν το φαινόμενο θερμοκηπίου), θα παύσει να διαδραματίζει ρόλο καθοδήγησης,

-          εάν, από τη μία πλευρά, οι εξαιρέσεις υπέρ των νοικοκυριών δρουν ως αντικίνητρα στην ενεργειακή απόδοση κατά την οικιακή χρήση, από την άλλη, η συμπερίληψη των νοικοκυριών χωρίς μηχανισμούς κοινωνικής διόρθωσης οδηγεί σε ενεργειακή πενία, ιδίως για τις πλέον ευάλωτες ομάδες,

-          η βιομάζα δεν θεωρείται εξ ορισμού ουδέτερη ως προς το CO2.

Εν κατακλείδι, η συντάκτρια επιθυμεί να υποστηρίξει την πρόταση της Επιτροπής δεδομένου ότι αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, με ορισμένες διορθώσεις και τη διαγραφή μερικών εξαιρέσεων και παρεκκλίσεων, θα μπορούσε η πρόταση αυτή να επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1 α) Πρέπει να διασφαλιστεί, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματική συνοχή σε ό,τι αφορά την φορολογία των διαφόρων ενεργειακών πηγών και να καθιερωθεί ένα φορολογικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Απαιτείται να εξασφαλιστεί ότι η εσωτερική αγορά συνεχίζει να λειτουργεί εύρυθμα στο πλαίσιο των νέων απαιτήσεων που σχετίζονται με τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εξοικονόμηση της ενέργειας, όπως επικυρώθηκαν με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8-9 Μαρτίου 2007 και 11-12 Δεκεμβρίου 2008.

(2) Απαιτείται να εξασφαλιστεί ότι η εσωτερική αγορά λειτουργεί κατά τον βέλτιστο τρόπο στο πλαίσιο των νέων απαιτήσεων που σχετίζονται με τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εξοικονόμηση της ενέργειας, όπως επικυρώθηκαν με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8-9 Μαρτίου 2007 και 11-12 Δεκεμβρίου 2008.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2 α) Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι έμπρακτες συνέπειες μιας φορολογικής ανακατάταξης, ιδίως ενόψει της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η Ευρώπη επί του παρόντος και της οποίας τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις πρέπει να μετρηθούν. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί κατά την εκπόνηση της μελέτης των επιπτώσεων.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η φορολογία που συνδέεται με το διοξείδιο του άνθρακα μπορεί να αποτελέσει οικονομικά συμφέρον μέσο προκειμένου τα κράτη μέλη να επιτύχουν τις μειώσεις θερμοκηπιακών αερίων που απαιτούνται σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020, όσον αφορά τις πηγές που δεν καλύπτονται από το σύστημα της Ένωσης βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου. Λόγω του δυνητικού ρόλου της φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα, η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς απαιτεί κοινούς κανόνες όσον αφορά την εν λόγω φορολογία.

(3) Η φορολογία που συνδέεται με το διοξείδιο του άνθρακα μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό μέσο προκειμένου να προωθήσουν τα κράτη μέλη μια οικολογικά βιώσιμη συμπεριφορά εκ μέρους των καταναλωτών και των ρυπογόνων κλάδων και να επιτύχουν τις μειώσεις θερμοκηπιακών αερίων που απαιτούνται σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020, όσον αφορά τις πηγές που δεν καλύπτονται από το σύστημα της Ένωσης βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου. Λόγω του δυνητικού ρόλου της φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα, η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς απαιτεί κοινούς κανόνες όσον αφορά την εν λόγω φορολογία. Ωστόσο, κατά τον καθορισμό τέτοιων φορολογικών διατάξεων, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ούτως ώστε να διατηρηθεί η απλή διαδικασία του συστήματος φορολόγησης της κατανάλωσης και να μην αυξηθούν οι διοικητικές επιβαρύνσεις που σχετίζονται με τους φόρους κατανάλωσης. Επιπλέον, ένας φόρος επί του CO2 δεν πρέπει να συντελέσει στην ουσιαστική αύξηση των τιμών ενέργειας, δεδομένου ότι μια τέτοιου είδους αύξηση των τιμών θα είχε δυσμενείς συνέπειες στην οικονομική ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Συνεπώς πρέπει να προβλεφθεί ότι η ενεργειακή φορολογία έχει δύο συνιστώσες: ήτοι φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα και γενική φορολογία κατανάλωσης ενέργειας. Προκειμένου ο ενεργειακός φόρος να προσαρμοστεί στη λειτουργία του ενωσιακού καθεστώτος βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η ρητή διάκριση μεταξύ των δύο εν λόγω συνιστωσών πρέπει να καταστεί υποχρεωτική για τα κράτη μέλη. Αυτό θα επιτρέψει επίσης την διακριτή αντιμετώπιση των καυσίμων που είναι ή συνίστανται από βιομάζα.

(5) Συνεπώς πρέπει να προβλεφθεί ότι η ενεργειακή φορολογία έχει δύο συνιστώσες: ήτοι φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα και γενική φορολογία κατανάλωσης ενέργειας. Προκειμένου ο ενεργειακός φόρος να προσαρμοστεί στη λειτουργία του ενωσιακού καθεστώτος βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η ρητή διάκριση μεταξύ των δύο εν λόγω συνιστωσών πρέπει να καταστεί υποχρεωτική για τα κράτη μέλη. Αυτό θα επιτρέψει επίσης την διακριτή αντιμετώπιση των καυσίμων που είναι ή συνίστανται από βιομάζα, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα κριτήρια αειφορίας που καθορίζονται στο άρθρο 17 της Οδηγίας 2009/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές1.

 

________________

 

1 ΕΕ L 140, 5.6.2009, σ. 16.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Προς το σκοπό της φορολογικής ουδετερότητας, οι ίδιοι ελάχιστοι φορολογικοί συντελεστές πρέπει να ισχύουν για κάθε συνιστώσα του ενεργειακού φόρου, για όλα τα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για δεδομένη χρήση. Κατά συνέπεια, στις περιπτώσεις που προβλέπονται ίδιοι ελάχιστοι φορολογικοί συντελεστές, τα κράτη μέλη πρέπει επίσης, για λόγους φορολογικής ουδετερότητας, να εξασφαλίσουν ίσα επίπεδα εθνικής φορολογίας για όλα τα σχετικά προϊόντα. Όπου χρειάζεται, πρέπει να προβλεφθούν μεταβατικές περίοδοι για τον σκοπό εξίσωσης των εν λόγω συντελεστών.

(8) Προς το σκοπό της φορολογικής ουδετερότητας, οι ίδιοι ελάχιστοι φορολογικοί συντελεστές πρέπει να ισχύουν για κάθε συνιστώσα του ενεργειακού φόρου, για όλα τα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για δεδομένη χρήση. Κατά συνέπεια, στις περιπτώσεις που προβλέπονται ίδιοι ελάχιστοι φορολογικοί συντελεστές, τα κράτη μέλη πρέπει επίσης, για λόγους φορολογικής ουδετερότητας, να εξασφαλίσουν ίσα επίπεδα εθνικής φορολογίας για όλα τα σχετικά προϊόντα. Όπου χρειάζεται, πρέπει να προβλεφθούν μεταβατικές περίοδοι, που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των επιμέρους κρατών μελών, για τον σκοπό εξίσωσης των εν λόγω συντελεστών.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που σχετίζονται με το διοξείδιο του άνθρακα πρέπει να καθοριστούν βάσει των εθνικών στόχων των κρατών μελών όπως προβλέπεται στην απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Ένωσης για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 Δεδομένου ότι στην εν λόγω απόφαση αναγνωρίζεται το γεγονός ότι οι προσπάθειες μείωσης των θερμοκηπιακών αερίων πρέπει να κατανέμονται ισότιμα μεταξύ των κρατών μελών, πρέπει να οριστούν μεταβατικές περίοδοι για ορισμένα κράτη μέλη.

(9) Τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που σχετίζονται με το διοξείδιο του άνθρακα πρέπει να καθοριστούν βάσει των εθνικών στόχων των κρατών μελών όπως προβλέπεται στην απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Ένωσης για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 Δεδομένου ότι στην εν λόγω απόφαση αναγνωρίζεται το γεγονός ότι οι προσπάθειες μείωσης των θερμοκηπιακών αερίων πρέπει να κατανέμονται ισότιμα μεταξύ των κρατών μελών, πρέπει να οριστούν μεταβατικές περίοδοι.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Η δυνατότητα των κρατών μελών να εφαρμόσουν χαμηλότερο επίπεδο φορολογίας για την εμπορική χρήση του πετρελαίου κίνησης από ότι για την μη εμπορική χρήση, φαίνεται πως δεν είναι πλέον συμβατή με την απαίτηση βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και την ανάγκη αντιμετώπισης των αυξανόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών και κατά συνέπεια η σχετική διάταξη πρέπει να καταργηθεί. Το άρθρο 9 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ επιτρέπει σε ορισμένα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μειωμένο συντελεστή στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η διάταξη αυτή δεν είναι πλέον συμβατή με την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και με τους ευρύτερους στόχους της Συνθήκης. Συνεπώς, πρέπει να καταργηθεί.

 

(13)  Η δυνατότητα των κρατών μελών να εφαρμόσουν χαμηλότερο επίπεδο φορολογίας για την εμπορική χρήση του πετρελαίου κίνησης από ότι για την μη εμπορική χρήση θα διατηρηθεί. Το άρθρο 9 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ επιτρέπει σε ορισμένα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μειωμένο συντελεστή στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η διάταξη αυτή δεν είναι πλέον συμβατή με την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και με τους ευρύτερους στόχους της Συνθήκης. Συνεπώς, πρέπει να καταργηθεί.

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα των κρατών μελών να επιβάλλουν χαμηλότερο επίπεδο φορολογίας για την εμπορική χρήση του πετρελαίου κίνησης απ' ό,τι για τη μη εμπορική του χρήση θα πρέπει να διατηρηθεί εφόσον δεν διατίθεται ακόμη εναλλακτικό καύσιμο που μπορεί να χρησιμοποιείται στις εμπορικές μεταφορές.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Το άρθρο 5 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ επιτρέπει την εφαρμογή διαφοροποιημένων φορολογικών συντελεστών σε ορισμένες περιπτώσεις. Ωστόσο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή της ειδοποίησης μέσω της τιμής του διοξειδίου του άνθρακα, η δυνατότητα των κρατών μελών να διαφοροποιούν τους εθνικούς φορολογικούς συντελεστές πρέπει να περιοριστεί στη γενική φορολογία της κατανάλωσης ενέργειας. Επιπλέον, η δυνατότητα εφαρμογής χαμηλότερου φορολογικού συντελεστή στα καύσιμα κίνησης που χρησιμοποιούνται από τα ταξί, δεν είναι πλέον συμβατή με το στόχο των πολιτικών προώθησης των εναλλακτικών καυσίμων και φορέων ενέργειας και της χρήσης καθαρότερων οχημάτων στις αστικές μεταφορές και κατά συνέπεια η σχετική διάταξη πρέπει να καταργηθεί.

(15) Το άρθρο 5 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ επιτρέπει την εφαρμογή διαφοροποιημένων φορολογικών συντελεστών σε ορισμένες περιπτώσεις. Ωστόσο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή της ειδοποίησης μέσω της τιμής του διοξειδίου του άνθρακα, η δυνατότητα των κρατών μελών να διαφοροποιούν τους εθνικούς φορολογικούς συντελεστές πρέπει να περιοριστεί στη γενική φορολογία της κατανάλωσης ενέργειας. Επιπλέον, η δυνατότητα εφαρμογής χαμηλότερου φορολογικού συντελεστή στα καύσιμα κίνησης που παράγονται από ορυκτά έλαια και χρησιμοποιούνται από τα ταξί, δεν είναι πλέον συμβατή με το στόχο των πολιτικών προώθησης των εναλλακτικών καυσίμων και φορέων ενέργειας και της χρήσης καθαρότερων οχημάτων στις αστικές μεταφορές και κατά συνέπεια η σχετική διάταξη πρέπει να καταργηθεί.

Αιτιολόγηση

Το φυσικό αέριο/βιομεθάνιο είναι η εναλλακτική λύση αντί των καυσίμων που παράγονται από ορυκτά έλαια και έχει εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές τοξικών ή καρκινογόνων ουσιών, σχεδόν μηδενικές εκπομπές σωματιδίων, καθόλου εκπομπές ενεργών υδρογονανθράκων, μειωμένες εκπομπές NOx καθώς και χαμηλά επίπεδα θορύβου, επομένως είναι ιδανικό καύσιμο κίνησης σε αστικά περιβάλλοντα. Η έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τα καύσιμα κίνησης του μέλλοντος στις 25 Ιανουαρίου 2011 αποφαίνεται ότι το μεθάνιο πρέπει να προωθηθεί ως ένα από τα βασικά εναλλακτικά καύσιμα στις αστικές μεταφορές.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Τα κράτη μέλη μπορούν να περιλάβουν στα κοινωνικά μέτρα που λαμβάνουν, απαλλαγές και μειώσεις υπέρ των νοικοκυριών και των φιλανθρωπικών οργανώσεων. Η δυνατότητα εφαρμογής παρόμοιων απαλλαγών ή μειώσεων πρέπει, για λόγους ίσης μεταχείρισης των ενεργειακών πηγών, να επεκταθεί σε όλα τα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης και στην ηλεκτρική ενέργεια. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η περιορισμένη επίπτωσή τους στην εσωτερική αγορά, παρόμοιες απαλλαγές και μειώσεις πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε μη επαγγελματικές δραστηριότητες.

(17) Πρέπει να ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί ότι τα νοικοκυριά που πλήττονται σκληρά από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, ορισμένα από τα οποία έχουν περιέλθει σε κατάσταση κοινωνικής και ενεργειακής ανασφάλειας λόγω των ακραίων οικονομικών συνθηκών, δεν θα επιβαρυνθούν περαιτέρω με την αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιλάβουν στα κοινωνικά μέτρα που λαμβάνουν, απαλλαγές και μειώσεις υπέρ των νοικοκυριών και των φιλανθρωπικών οργανώσεων. Η δυνατότητα εφαρμογής παρόμοιων απαλλαγών ή μειώσεων πρέπει, για λόγους ίσης μεταχείρισης των ενεργειακών πηγών, να επεκταθεί σε όλα τα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης και στην ηλεκτρική ενέργεια. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η περιορισμένη επίπτωσή τους στην εσωτερική αγορά, παρόμοιες απαλλαγές και μειώσεις πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε μη επαγγελματικές δραστηριότητες.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Στην περίπτωση του υγραερίου (LPG) και του φυσικού αερίου που χρησιμοποιούνται ως προωθητικά, τα προνόμια υπό τη μορφή χαμηλότερων ελάχιστων επιπέδων γενικής φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας ή η δυνατότητα φοροαπαλλαγής των εν λόγω ενεργειακών προϊόντων, δεν δικαιολογούνται πλέον, ιδίως λαμβανομένης υπόψη της αναγκαίας αύξησης του μεριδίου της αγοράς που καταλαμβάνουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κατά συνέπεια πρέπει μεσοπρόθεσμα να καταργηθούν.

(18) Στην περίπτωση του υγραερίου (LPG) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κίνησης, τα προνόμια υπό τη μορφή χαμηλότερων ελάχιστων επιπέδων γενικής φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας ή η δυνατότητα φοροαπαλλαγής του εν λόγω ενεργειακού προϊόντος, δεν δικαιολογούνται πλέον, ιδίως λαμβανομένης υπόψη της αναγκαίας αύξησης του μεριδίου της αγοράς που καταλαμβάνουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κατά συνέπεια πρέπει μεσοπρόθεσμα να καταργηθούν.

 

Στην περίπτωση του φυσικού αερίου και του βιομεθανίου που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κίνησης, τα προνόμια υπό τη μορφή χαμηλότερων ελάχιστων επιπέδων γενικής φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας ή η δυνατότητα φοροαπαλλαγής των εν λόγω ενεργειακών προϊόντων πρέπει να καταργηθούν μόνο μετά την εκπόνηση εκτίμησης από την Επιτροπή, μέχρι το 2023, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας σε συνάρτηση με το ύψος φορολόγησης που επιβάλλεται στο φυσικό αέριο στις οδικές μεταφορές. Αυτή η εκτίμηση θα έχει ως αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την εξέλιξη στη διαθεσιμότητα φυσικού αερίου και βιομεθανίου, την ανάπτυξη του δικτύου σταθμών ανεφοδιασμού στην Ευρώπη, το μερίδιο της αγοράς οχημάτων με φυσικό αέριο εντός της ΕΕ, την καινοτομία και τις τεχνολογικές εξελίξεις του βιομεθανίου ως καυσίμου στις μεταφορές και την πραγματική αξία του κατώτατου επιπέδου φορολόγησης.

Αιτιολόγηση

Το βιομεθάνιο είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες για να επιτευχθούν οι στόχοι του 2020 ως προς το 10% βιοκαυσίμων. Η ανάπτυξη του βιομεθανίου συνδέεται με την ανάπτυξη των οχημάτων φυσικού αερίου, και επομένως και με μία ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση που θα επιτρέπει την ανάπτυξη υποδομών ανεφοδιασμού με μεθάνιο. Το μεθάνιο, η διαθέσιμη εναλλακτική στα καύσιμα που παράγονται από ορυκτά έλαια, έχει πολύ χαμηλές εκπομπές μη μεθανικών υδρογονανθράκων, αιωρούμενων σωματιδίων και NOx, άρα βελτιώνει την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και μειώνει το θόρυβο και το CO2. Μία "ρήτρα αναθεώρησης" είναι το κατάλληλο νομοθετικό εργαλείο για να εκτιμηθεί η ανάγκη να διατηρηθεί μία ευνοϊκή φορολογική αντιμετώπιση των εναλλακτικών καυσίμων, μεταξύ άλλων ενόψει της αναπτύξεως αέριων καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18 a) Για να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης των εκπομπών από τον τομέα των μεταφορών κατά 60% ως το 2050, όπως αναφέρεται στο Λευκό Βιβλίο της Επιτροπής της 28ης Μαρτίου 2011 με τίτλο «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών», μειώνοντας στο ήμισυ τη χρήση αυτοκινήτων με συμβατικά καύσιμα στις αστικές μεταφορές ως το 2030, πρέπει να προαχθεί περαιτέρω η ανάπτυξη της αγοράς υδρογόνου και ηλεκτρικής ενέργειας, που χαρακτηρίζονται βασικές επιλογές για την αντικατάσταση του ορυκτού ελαίου ως καυσίμου κίνησης από την έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τα καύσιμα κίνησης του μέλλοντος υπό την καθοδήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Κινητικότητας και Μεταφορών της Επιτροπής, η οποία παρουσιάστηκε από την Επιτροπή στις 25 Ιανουαρίου 2011. Δεδομένου ότι η νομοθεσία της Ένωσης, όπως οι νέες κατευθυντήριες γραμμές ΔΕΔ Μ, προβλέπει την ολοένα μεγαλύτερη υποστήριξη της ενσωμάτωσης τεχνολογιών καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα για τις μεταφορές, απαιτείται πιο εμπεριστατωμένος έλεγχος του αντίκτυπου της ισχύουσας και της μελλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης για την ενέργεια και το περιβάλλον κατά τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, όπως είναι το υδρογόνο και η ηλεκτρική ενέργεια στο σύστημα ενέργειας και μεταφορών της Ευρώπης.

 

Η πρόταση της Επιτροπής, που επρόκειτο να υποβληθεί ως τις 31 Δεκεμβρίου 2011, για μια μεθοδολογία υπολογισμού της συμβολής του υδρογόνου που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές στο συνολικό μίγμα καυσίμων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3, παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/28, πρέπει να συνοδεύεται από εκτίμηση των επιπτώσεων των προτεινόμενων αλλαγών στην οδηγία 2003/96/ΕΚ, για να προαχθεί η χρήση του ανανεώσιμου υδρογόνου ως καθαρού και ενεργειακά αποδοτικού καυσίμου κίνησης.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) Το άρθρο 15 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ επιτρέπει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν σε γεωργικές, ανθοκομικές και ιχθυοτροφικές εργασίες καθώς και στην δασοπονία όχι μόνο τις διατάξεις που εφαρμόζονται γενικά στις επιχειρηματικές χρήσεις αλλά και μηδενικό συντελεστή φορολογίας. Η ανάλυση της εν λόγω εναλλακτικής επιλογής απεκάλυψε ότι όσον αφορά την φορολογία της γενικής κατανάλωσης ενέργειας, η διατήρησή της αντίκειται στους ευρύτερους πολιτικούς στόχους της Ένωσης εκτός και αν συνδέεται με τη διασφάλιση προόδου στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης. Όσον αφορά την φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα η αντιμετώπιση των οικείων κλάδων πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τους κανόνες που εφαρμόζονται στους βιομηχανικούς κλάδους.

(20) Το άρθρο 15 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ επιτρέπει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν σε γεωργικές, ανθοκομικές και ιχθυοτροφικές εργασίες καθώς και στην δασοπονία όχι μόνο τις διατάξεις που εφαρμόζονται γενικά στις επιχειρηματικές χρήσεις αλλά και μηδενικό συντελεστή φορολογίας. Όσον αφορά την φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα η αντιμετώπιση των οικείων κλάδων πρέπει να μπορεί να λαμβάνει υπόψη το μέγεθος των μονάδων και τον παραγωγικό τους όγκο. Όσον αφορά πιο συγκεκριμένα τον γεωργικό τομέα, η φορολογία αυτή πρέπει επίσης να μπορεί να βασίζεται στην ικανότητα δέσμευσης του άνθρακα, π. χ. μέσω μόνιμων βοσκοτόπων.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21) Οι γενικοί κανόνες που εισήχθησαν με την εν λόγω οδηγία συνεκτιμούν τις ιδιαιτερότητες των καυσίμων που είναι ή συνίστανται από βιομάζα και πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας του άρθρου 17 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ όσον αφορά τόσο την συμβολή τους στο ισοζύγιο του διοξειδίου του άνθρακα όσο και το μικρότερο ενεργειακό περιεχόμενό τους ανά μονάδα ποσότητας σε σύγκριση με ορισμένα ανταγωνιστικά ορυκτά καύσιμα. Κατά συνέπεια, οι διατάξεις της οδηγίας 2003/96/ΕΚ με τις οποίες επιτρέπονται μειώσεις ή απαλλαγές για τα εν λόγω καύσιμα πρέπει να καταργηθούν μεσοπρόθεσμα. Για τη μεταβατική περίοδο θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η εφαρμογή των διατάξεων αυτών γίνεται σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες που θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία. Τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία (η) και (θ) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, θα πρέπει συνεπώς να επωφεληθούν από πρόσθετες φορολογικές ελαφρύνσεις που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη εφόσον πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 17 της παρούσας οδηγίας.

(21) Οι γενικοί κανόνες που εισήχθησαν με την εν λόγω οδηγία συνεκτιμούν τις ιδιαιτερότητες των καυσίμων που είναι ή συνίστανται από βιομάζα και πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας του άρθρου 17 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ όσον αφορά τόσο την συμβολή τους στο ισοζύγιο του διοξειδίου του άνθρακα όσο και το μικρότερο ενεργειακό περιεχόμενο ανά μονάδα ποσότητας υγρών βιοκαυσίμων σε σύγκριση με ορισμένα ανταγωνιστικά ορυκτά καύσιμα. Κατά συνέπεια, οι διατάξεις της οδηγίας 2003/96/ΕΚ με τις οποίες επιτρέπονται μειώσεις ή απαλλαγές για τα εν λόγω καύσιμα πρέπει να καταργηθούν μεσοπρόθεσμα. Για τη μεταβατική περίοδο θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η εφαρμογή των διατάξεων γίνεται σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες που θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία. Τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία (η) και (θ) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, θα πρέπει συνεπώς να επωφεληθούν από πρόσθετες φορολογικές ελαφρύνσεις που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη εφόσον πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 17 της παρούσας οδηγίας.

 

Στην περίπτωση του βιομεθανίου, το ενεργειακό περιεχόμενο ανά μονάδα ποσότητας είναι το ίδιο όπως και για το φυσικό αέριο. Με δεδομένο το γεγονός ότι το βιομεθάνιο που εισάγεται στο δίκτυο φυσικού αερίου συμβάλλει στην αύξηση του μεριδίου ανανεώσιμων πηγών, το βιομεθάνιο θα πρέπει να εξαιρείται από τη φορολόγηση σε σχέση με το διοξείδιο του άνθρακα και το ενεργειακό περιεχόμενο, εφόσον παράγεται σύμφωνα με τα κριτήρια βιωσιμότητας που καθορίζονται στο άρθρο 17 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Το βιομεθάνιο είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες για να επιτευχθούν οι δεσμευτικοί στόχοι του 2020 ως προς το 10% βιοκαυσίμων στις μεταφορές. Δεν υπάρχει περιορισμός στη μίξη φυσικού αερίου και βιομεθανίου, επειδή έχουν την ίδια μοριακή σύσταση. Είναι η μόνη διαθέσιμη εναλλακτική με χαμηλότερες εκπομπές σε σχέση με τα καύσιμα που παράγονται από ορυκτά έλαια. Ως εκ τούτου το βιομεθάνιο πρέπει να εξαιρείται από τη φορολόγηση σε σχέση με το CO2 και τη φορολογική επιβάρυνση που συνδέεται με την κατανάλωση ενέργειας. Το ποσοστό βιομεθανίου που εισάγεται στο δίκτυο φυσικού αερίου αφαιρείται από το συνολικό φόρο που συνδέεται με το φυσικό αέριο.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28) Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει ανά πενταετία, και για πρώτη φορά στο τέλος του 2015, έκθεση στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, εξετάζοντας ιδιαίτερα το ελάχιστο επίπεδο φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα υπό το πρίσμα της εξέλιξης της αγοραίας τιμής στην ΕΕ των δικαιωμάτων εκπομπής, των επιπτώσεων της καινοτομίας και των τεχνολογικών εξελίξεων και την αιτιολόγηση των φοροαπαλλαγών και μειώσεων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, περιλαμβανομένου του καυσίμου που χρησιμοποιείται για την αεροναυτιλία και τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα. Ο κατάλογος των τομέων ή επιμέρους τομέων που θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο τακτικής επανεξέτασης, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των νεοεμφανιζόμενων στοιχείων.

(28) Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει ανά τριετία, και για πρώτη φορά στο τέλος του 2015, έκθεση στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, εξετάζοντας ιδιαίτερα το ελάχιστο επίπεδο φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα υπό το πρίσμα της εξέλιξης της αγοραίας τιμής στην ΕΕ των δικαιωμάτων εκπομπής, των επιπτώσεων της καινοτομίας και των τεχνολογικών εξελίξεων και την αιτιολόγηση των φοροαπαλλαγών και μειώσεων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, περιλαμβανομένου του καυσίμου που χρησιμοποιείται για την αεροναυτιλία και τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα. Ο κατάλογος των τομέων ή επιμέρους τομέων που θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο τακτικής επανεξέτασης, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των νεοεμφανιζόμενων στοιχείων.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α α (νέο)

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(αα) Προστίθεται η εξής παράγραφος:

 

"1a. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 το αργότερο, η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση με σκοπό να συμπεριληφθεί στην παρούσα οδηγία ο ελάχιστος φορολογικός συντελεστής για τις ράβδους πυρηνικού καυσίμου που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και να προστεθούν οι ράβδοι πυρηνικού καυσίμου στα ενεργειακά προϊόντα που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου."

Αιτιολόγηση

Η αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τη φορολόγηση της ενέργειας δεν αντιμετωπίζει το θέμα των πυρηνικών καυσίμων. Εντούτοις, η συμπερίληψη στην οδηγία ενός ελάχιστου φορολογικού συντελεστή για τις ράβδους πυρηνικού καυσίμου αιτιολογείται από τις εξωγενείς επιδράσεις που συνδέονται με τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας, τον δυνητικό κίνδυνο σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος, και την απαίτηση δημιουργίας ισότιμων όρων για τις διάφορες ενεργειακές πηγές. Αυτός ο ελάχιστος φορολογικός συντελεστής θα πρέπει να αντιστοιχεί στο οικονομικό πλεονέκτημα που έχουν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις ως αποτέλεσμα της αύξησης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας που προκύπτει από το σύστημα της ΕΕ για την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 3 – στοιχείο β) - δεύτερο εδάφιο

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– διπλή χρήση των ενεργειακών προϊόντων

- ενεργοβόρες βιομηχανίες και διπλή χρήση των ενεργειακών προϊόντων

Αιτιολόγηση

Είναι ευκταίο να διευκρινιστεί στην οδηγία ότι δεν εφαρμόζεται σε ενεργοβόρες βιομηχανίες, διασφαλίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο ότι η οδηγία μεταχειρίζεται ισότιμα όλους τους ενεργοβόρους τομείς της βιομηχανίας.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο β

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη εξαιρέσεων, διαφοροποιήσεων και μειώσεων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι στη περίπτωση που στο παράρτημα Ι καθορίζονται ίσα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας σε σχέση με συγκεκριμένη χρήση, καθορίζονται ίσα επίπεδα φορολογίας για προϊόντα που διατίθενται για την εν λόγω χρήση. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 παράγραφος 1 στοιχείο θ), για τα καύσιμα κίνησης που αναφέρονται στο παράρτημα I πίνακας Α, τούτο ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2023.

3. Με την επιφύλαξη εξαιρέσεων, διαφοροποιήσεων και μειώσεων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι στη περίπτωση που στο παράρτημα Ι καθορίζονται ίσα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας σε σχέση με συγκεκριμένη χρήση, καθορίζονται ίσα επίπεδα φορολογίας για προϊόντα που διατίθενται για την εν λόγω χρήση. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 παράγραφος 1 στοιχείο θ), για τα καύσιμα κίνησης που αναφέρονται στο παράρτημα I πίνακας Α, τούτο ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2023. Οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 εφαρμόζονται στις εμπορικές μεταφορές.

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα των κρατών μελών να εφαρμόσουν χαμηλότερο επίπεδο φορολογίας για την εμπορική χρήση του πετρελαίου κίνησης από ότι για την μη εμπορική χρήση θα πρέπει να διατηρηθεί εφόσον δεν υπάρχει ακόμα διαθέσιμο εναλλακτικό καύσιμο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις εμπορικές μεταφορές.

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο β

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Στην περίπτωση του φυσικού αερίου και του βιομεθανίου ως καυσίμων κίνησης, τα υψηλότερα ελάχιστα επίπεδα γενικής φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας πρέπει να εφαρμοστούν μόνο μετά την εκπόνηση εκτίμησης από την Επιτροπή, μέχρι το 2023, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας σε συνάρτηση με το ύψος φορολόγησης που επιβάλλεται στο φυσικό αέριο στις οδικές μεταφορές. Αυτή η εκτίμηση θα έχει ως αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την εξέλιξη στη διαθεσιμότητα του φυσικού αερίου και του βιομεθανίου, την ανάπτυξη του δικτύου σταθμών ανεφοδιασμού στην Ευρώπη, το μερίδιο αγοράς οχημάτων με φυσικό αέριο εντός της ΕΕ, την καινοτομία και τις τεχνολογικές εξελίξεις του βιομεθανίου ως καυσίμου στις μεταφορές και την πραγματική αξία του κατώτατου επιπέδου φορολόγησης.

Αιτιολόγηση

Το φυσικό αέριο και το βιομεθάνιο μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις υπάρχουσες μηχανές εσωτερικής καύσης χωρίς περιορισμό ως προς την μείξη. Το βιομεθάνιο είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες για να επιτευχθούν οι δεσμευτικοί στόχοι του 2020 ως προς το 10% βιοκαυσίμων στις μεταφορές.. Η ανάπτυξή του συνδέεται με την ανάπτυξη των οχημάτων φυσικού αερίου επομένως και με μία ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση που θα επιτρέπει την ανάπτυξη υποδομών ανεφοδιασμού με μεθάνιο. Το μεθάνιο, η διαθέσιμη εναλλακτική λύση στα καύσιμα που παράγονται από ορυκτά έλαια, έχει πολύ χαμηλές εκπομπές μη μεθανικών υδρογονανθράκων, αιωρούμενων σωματιδίων και NOx, άρα βελτιώνει την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στις πόλεις και μειώνει επίσης το θόρυβο και το CO2.

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 5 – τρίτο εδάφιο

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– για τις ακόλουθες χρήσεις: τοπικές δημόσιες συγκοινωνίες (αποκλειομένων των ταξί), αποκομιδή απορριμμάτων, ένοπλες δυνάμεις και δημόσια διοίκηση, πρόσωπα με ειδικές ανάγκες, ασθενοφόρα·

– για τις ακόλουθες χρήσεις: τοπικές δημόσιες συγκοινωνίες (αποκλειομένων των ταξί που χρησιμοποιούν καύσιμα τα οποία παράγονται από ορυκτά έλαια ), αποκομιδή απορριμμάτων, ένοπλες δυνάμεις και δημόσια διοίκηση, πρόσωπα με ειδικές ανάγκες, ασθενοφόρα·

Αιτιολόγηση

Το φυσικό αέριο/βιομεθάνιο είναι η εναλλακτική λύση στα καύσιμα που παράγονται από ορυκτά έλαια και έχει εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές τοξικών ή καρκινογόνων ουσιών, σχεδόν μηδενικές εκπομπές σωματιδίων, καθόλου εκπομπές ενεργών υδρογονανθράκων, μειωμένες εκπομπές NOx καθώς και χαμηλά επίπεδα θορύβου, επομένως είναι ιδανικό καύσιμο κίνησης σε αστικά περιβάλλοντα. Η έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τα καύσιμα κίνησης του μέλλοντος της 25ης Ιανουαρίου 2011 αποφαίνεται ότι το μεθάνιο πρέπει να προωθηθεί ως ένα από τα βασικά εναλλακτικά καύσιμα στις αστικές μεταφορές.

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 6

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Από την 1η Ιανουαρίου 2013, από την 1η Ιανουαρίου 2015 και από την 1η Ιανουαρίου 2018 τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που εφαρμόζονται στα καύσιμα κινητήρων καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα I πίνακας Α.

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2013, από την 1η Ιανουαρίου 2015 και από την 1η Ιανουαρίου 2018 τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που εφαρμόζονται στα καύσιμα κινητήρων καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα I πίνακας Α.

 

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να διαφοροποιήσουν τη φορολογία για την εμπορική και τη μη εμπορική χρήση πετρελαίου.

 

ως «εμπορικό πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται ως προωθητικό» νοείται πετρέλαιο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κίνησης για τους ακόλουθους σκοπούς:

 

α) την μεταφορά εμπορευμάτων για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου από μηχανοκίνητο όχημα ή σύνολο ζευγμένων οχημάτων με αποκλειστικό προορισμό την οδική μεταφορά εμπορευμάτων,

 

β) την τακτική ή την περιστασιακή μεταφορά επιβατών από μηχανοκίνητο όχημα.

 

Τα κράτη μέλη προβλέπουν τη δυνατότητα των εμπορικών μεταφορέων να εφαρμόζουν διαφορετικό φορολογικό λογιστικό σύστημα.

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα των κρατών μελών να εφαρμόσουν χαμηλότερο επίπεδο φορολογίας για την εμπορική χρήση του πετρελαίου κίνησης από ότι για την μη εμπορική χρήση θα πρέπει να διατηρηθεί εφόσον δεν υπάρχει ακόμα διαθέσιμο εναλλακτικό καύσιμο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις εμπορικές μεταφορές.

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – στοιχείο 11 – στοιχείο α – στοιχείο iii

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο (ε)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ε) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, την ηλεκτροδότηση από την ξηρά που παρέχεται απευθείας στα ελλιμενισμένα πλοία.

(ε) την ηλεκτροδότηση από την ξηρά που παρέχεται απευθείας στα ελλιμενισμένα πλοία.

Αιτιολόγηση

Οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται στους λιμένες και τα πλοία με σκοπό να παρασχεθεί η δυνατότητα σύνδεσης των πλοίων με τις εγκαταστάσεις στην αποβάθρα για την ηλεκτροδότησή τους, είναι πολύ σημαντικές και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να ορισθεί ημερομηνία λήξεως για την εξαίρεση αυτή εάν επιθυμούμε να υπάρξουν κατά τα προσεχή έτη και άλλες παρόμοιας μορφής πρωτοβουλίες στους ευρωπαϊκούς λιμένες. Οι επενδύσεις ενδέχεται να μην υλοποιηθούν εάν διαφαίνεται η απειλή ότι αυτή η ηλεκτρική ενέργεια θα μπορούσε να φορολογηθεί από το 2021 και μετά.

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 – στοιχείο α – σημείο i

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η) στα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης και στην ηλεκτρική ενέργεια εφόσον προορίζεται για οικιακή χρήση ή/και για οργανισμούς αναγνωρισμένους ως φιλανθρωπικούς από το οικείο κράτος μέλος. Στην περίπτωση τέτοιων φιλανθρωπικών οργανισμών, τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν την απαλλαγή ή τη μείωση στις χρήσεις για μη επιχειρηματικές δραστηριότητες. Όταν γίνεται μεικτή χρήση, η φορολογία επιβάλλεται ανάλογα με το κάθε είδος χρήσης. Εάν μια χρήση είναι αμελητέα δύναται να θεωρηθεί μηδενική.

η) στα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης και στην ηλεκτρική ενέργεια εφόσον προορίζεται για οικιακή χρήση ή/και για οργανισμούς αναγνωρισμένους ως φιλανθρωπικούς από το οικείο κράτος μέλος. Στην περίπτωση τέτοιων φιλανθρωπικών οργανισμών, τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν την απαλλαγή ή τη μείωση στις χρήσεις για μη επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 – στοιχείο α) – σημείο i)

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο i)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(i) Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2023 το φυσικό αέριο και το υγραέριο που χρησιμοποιούνται ως προωθητικά·

(i) Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2023 το φυσικό αέριο, το βιομεθάνιο και το υγραέριο που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κίνησης, με την επιφύλαξη του άρθρου 29, εδάφιο 3α·

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 – στοιχείο α) σημείο i) α (νέο)

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ia) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

«(ιγ) υγραέριο όταν χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης, και κατ’ εξαίρεσιν από το άρθρο 4, τρίτο εδάφιο, της παρούσας οδηγίας·»

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν εξαιρέσεις από τα ελάχιστα επίπεδα ειδικών φόρων κατανάλωσης και από την αρχή της φορολογικής ουδετερότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 4.3. Οι εξαιρέσεις δικαιολογούνται από τον περιβαλλοντικό ρόλο του υγραερίου (υπό την έννοια της μείωσης του CO2 σε σχέση με τα άλλα παραδοσιακά καύσιμα) και από τον κοινωνικό ρόλο του, στον βαθμό που το υγραέριο εξασφαλίζει τον ενεργειακό εφοδιασμό για τις βασικές ανάγκες των πολιτών (θέρμανση, μαγείρεμα, ζεστό νερό) που κατοικούν σε περιφερειακές περιοχές (απομονωμένες κατοικίες, αγροτικές και ορεινές ζώνες, νησιά).

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 – στοιχείο β

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 15 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν μηδενικό επίπεδο γενικής φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας στα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται στη γεωργία, τις καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, τις ιχθυοκαλλιέργειες και τη δασοκομία. Οι δικαιούχοι υπόκεινται σε ρυθμίσεις που πρέπει να οδηγούν σε αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, γενικά ισοδύναμης με εκείνη που θα μπορούσε να επιτευχθεί εάν τηρούνταν οι κοινοί ελάχιστοι συντελεστές της Ένωσης.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν μηδενικό επίπεδο γενικής φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας στα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται στη γεωργία, τις καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, τις ιχθυοκαλλιέργειες και τη δασοκομία.

Τροπολογία  27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – εδάφιο 13 α * στοιχείο α) – σημείο i α (νέο)

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ia) Προστίθεται το ακόλουθο νέο εδάφιο:

 

«Στην περίπτωση του βιομεθανίου, το ενεργειακό περιεχόμενο ανά μονάδα ποσότητας είναι το ίδιο όπως και για το φυσικό αέριο. Με δεδομένο το γεγονός ότι το βιομεθάνιο που εισάγεται στο δίκτυο φυσικού αερίου συμβάλλει στην αύξηση του μεριδίου ανανεώσιμων πηγών, το βιομεθάνιο θα εξαιρείται από τη φορολόγηση σε σχέση με το CO2 και το ενεργειακό περιεχόμενο, εφόσον παράγεται σύμφωνα με τα κριτήρια βιωσιμότητας του άρθρου 17 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ.»

_________________

 

* Following Article 1, point 13, the Commission proposal incorrectly contains a number "(1)" instead of point 14.

 

Αιτιολόγηση

Το βιομεθάνιο είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες για να επιτευχθούν οι δεσμευτικοί στόχοι του 2020 ως προς το 10% βιοκαυσίμων στις μεταφορές. Δεν υπάρχει περιορισμός στη μίξη φυσικού αερίου και βιομεθανίου, επειδή έχουν την ίδια μοριακή σύσταση. Είναι η μόνη διαθέσιμη εναλλακτική με χαμηλότερες εκπομπές σε σχέση με τα καύσιμα που παράγονται από ορυκτά έλαια. Ως εκ τούτου το βιομεθάνιο πρέπει να εξαιρείται από τη φορολόγηση σε σχέση με το CO2 και τη φορολογική επιβάρυνση που συνδέεται με την κατανάλωση ενέργειας. Το ποσοστό βιομεθανίου που εισάγεται στο δίκτυο φυσικού αερίου αφαιρείται από το συνολικό φόρο που συνδέεται με το φυσικό αέριο.

Τροπολογία  28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – στοιχείο 21

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 29 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανά πενταετία και για πρώτη φορά στα τέλη του 2015, η Επιτροπή υποβάλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και, ενδεχομένως, πρόταση για την τροποποίησή της.

Ανά τριετία και για πρώτη φορά στα τέλη του 2015, η Επιτροπή υποβάλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και, ενδεχομένως, πρόταση για την τροποποίησή της.

Αιτιολόγηση

Για να είμαστε σε θέση να ενσωματώσουμε γρήγορα τις νέες εξελίξεις και την τεχνολογική πρόοδο και να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην αγορά του άνθρακα, θα πρέπει τα επίπεδα φορολόγησης να ελέγχονται ανά τριετία για πιθανές τροποποιήσεις.

Τροπολογία  29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 21

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 29 – εδάφιο 3 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Έως το 2023, η Επιτροπή θα υποβάλει στο Συμβούλιο αξιολόγηση σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας σε συνάρτηση με το ύψος φορολόγησης που εφαρμόζεται στο φυσικό αέριο στις οδικές μεταφορές καθώς και μια πρόταση για την τροποποίησή της. Αυτή η εκτίμηση θα έχει ως αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την εξέλιξη στη διαθεσιμότητα του φυσικού αερίου και του βιομεθανίου, την ανάπτυξη του δικτύου σταθμών ανεφοδιασμού στην Ευρώπη, το μερίδιο αγοράς οχημάτων με φυσικό αέριο εντός της Ένωσης, την καινοτομία και τις τεχνολογικές εξελίξεις του βιομεθανίου ως καυσίμου στις μεταφορές και την πραγματική αξία του κατώτατου επιπέδου φορολόγησης.

Αιτιολόγηση

Μία "ρήτρα αναθεώρησης" είναι το κατάλληλο νομοθετικό εργαλείο για να εκτιμηθεί μεσοπρόθεσμα η ανάγκη να διατηρηθεί μία ευνοϊκή φορολογική αντιμετώπιση των εναλλακτικών καυσίμων, μεταξύ άλλων ενόψει της αναπτύξεως αέριων καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές. Το βιομεθάνιο είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες για να επιτευχθεί ο στόχος του 2020 ως προς το 10% βιοκαυσίμων στις μεταφορές. Εφόσον η ανάπτυξη του βιομεθανίου συνδέεται με την ανάπτυξη των οχημάτων φυσικού αερίου, και μία ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση χρειάζεται μεσοπρόθεσμα. Οι κινητήρες που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο/βιομεθάνιο έχουν πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων και ταυτόχρονα μειώνουν το θόρυβο και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε σύγκριση με βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση της οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

10.5.2011

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

10.5.2011

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

26.10.2011

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

31.1.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

16

19

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

János Áder, Elena Oana Antonescu, Κρίτων Αρσένης, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Gilles Pargneaux, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Richard Seeber, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Bogusław Sonik, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Антония Първанова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margrete Auken, Vicky Ford, Romana Jordan, Filip Kaczmarek, Riikka Manner, Marisa Matias, Miroslav Mikolášik, Bill Newton Dunn, James Nicholson, Bart Staes, Ελένη Θεοχάρους, Kathleen Van Brempt, Andrea Zanoni, Владимир Уручев

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Julie Girling, Emma McClarkin


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Ερευνας και Ενέργειας (7.2.2012)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/96/ΕΚ σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας

(COM(2011)0169 – C7‑0105/2011 – 2011/0092(CNS))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Béla Kovács

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο γενικός στόχος της πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/96/ΕΚ που αφορά την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας (ΟΕΦ) είναι η αναδιάρθρωση του τρόπου με τον οποίο φορολογείται η ενέργεια με σκοπό τη στήριξη του στόχου μετάβασης σε ενεργειακά αποδοτική οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και την αποφυγή προβλημάτων για την εσωτερική αγορά. Ο στόχος της πρότασης είναι να εξασφαλιστεί η συνεπής μεταχείριση των πηγών ενέργειας, να παρασχεθεί ένα επικαιροποιημένο πλαίσιο για τη φορολόγηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να παρασχεθεί πλαίσιο για τη χρήση της φορολογίας του διοξειδίου του άνθρακα.

Για το σκοπό αυτό η αναθεωρημένη ΟΕΦ προτείνει τη διαίρεση του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή των ενεργειακών προϊόντων σε δύο μέρη:

1. φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα βάσει των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα του ενεργειακού προϊόντος, που ορίζεται σε 20 ευρώ ανά τόνο διοξειδίου του άνθρακα·

2. γενική φορολογία κατανάλωσης ενέργειας βάσει ενεργειακού περιεχομένου ανά Gigajoule, ανεξάρτητα από τον τύπο του ενεργειακού προϊόντος.

Η θέση της εισηγήτριας:

Η εισηγήτρια της ITRE χαιρετίζει κατ 'αρχήν τους γενικούς στόχους της προτεινόμενης αναθεώρησης της ΟΕΦ, ιδίως το στόχο στο πλαίσιο του οποίου η οδηγία ευθυγραμμίζεται περισσότερο με τους στόχους της ΕΕ για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, ο εισηγητής εκφράζει ανησυχίες σχετικά με την πιθανή επίδραση της πρότασης στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών να επιλέγουν το ενεργειακό τους μείγμα σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας. Η πρόταση θα έχει σημαντικές συνέπειες για την αυτονομία των φορολογικών καθεστώτων ενέργειας των κρατών μελών και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά ενέργειας. Επομένως η δράση σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να αιτιολογείται λεπτομερώς και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την προτεινόμενη νομική βάση.

Η εισηγήτρια υπογραμμίζει ότι η εκτίμηση αντικτύπου δεν περιέχει «λεπτομερή δήλωση» που θα επιτρέπει να εκτιμηθεί η συμμόρφωση με τις αρχές της επικουρικότητας (και της αναλογικότητας), όπως απαιτείται από το άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου (αριθ. 2). Ενώ η πρόταση εμπίπτει σε τομέα που δεν ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εισηγήτρια σημειώνει ότι η προτεινόμενη αναθεώρηση της ΟΕΦ δεν περιορίζεται από κάθε άποψη σε ό, τι είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων και εν πάση περιπτώσει οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στον πολίτη της ΕΕ. Τυχόν απόκλιση από αυτήν την παραδοχή δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη, αλλά να δικαιολογείται με επαρκείς λεπτομέρειες και σαφήνεια ώστε ο πολίτης της ΕΕ να μπορεί να κατανοήσει τους ποιοτικούς και ποσοτικούς λόγους που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ είναι απαραίτητη.

Η εισηγήτρια εκφράζει επίσης ανησυχίες για μερικές πιθανές οικονομικές και κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της προτεινόμενης αναθεώρησης ΟΕΦ:

Η εισηγήτρια τονίζει ότι πρώτα απ 'όλα, οιαδήποτε μέτρα σχετικά με την αναθεώρηση της ισχύουσας ΟΕΦ θα έπρεπε να είχαν αναλυθεί διεξοδικά από την άποψη του αντικτύπου επί των μεμονωμένων οικονομιών των κρατών μελών και, δεύτερον, μια αναθεωρημένη ΟΕΦ θα έπρεπε να προτείνει ευέλικτες και ρεαλιστικές λύσεις προσαρμοσμένες στις μεμονωμένες αυτές οικονομίες. Η εισηγήτρια υπενθυμίζει επίσης ότι απαιτούνται ρεαλιστικές μεταβατικές περίοδοι.

Η εισηγήτρια αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν έχει συμπεριλάβει επαρκώς τη βιομηχανική πολιτική στην πρότασή της. Η αναθεώρηση της ΟΕΦ προβλέπει κοινό ενεργειακό φόρο με βάση το ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων, ο οποίος θα απαιτήσει σημαντικές αλλαγές στο επίπεδο της φορολόγησης των διαφόρων πηγών στα περισσότερα κράτη μέλη. Έχει σημασία το ότι εκτιμάται ο αντίκτυπος σε όλους τους τομείς των βιομηχανικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Η αναθεώρηση της ΟΕΦ δεν πρέπει να οδηγήσει σε διαταραχή της αγοράς μετά την απώλεια θέσεων εργασίας. Επιπλέον θα πρέπει να διασφαλίζεται η συνοχή με άλλους τομείς πολιτικής.

Οι ελάχιστοι συντελεστές ορίσθηκαν τελευταία το 2003 και η εισηγήτρια δέχεται ότι είναι σκόπιμο να αναθεωρηθούν με σκοπό να ληφθούν υπόψη ο συσσωρευμένος πληθωρισμός και η ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι συνεχίζουν να παρέχουν ένα αποτελεσματικό πλαίσιο ενιαίας αγοράς που θα λαμβάνει επίσης υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των διαφόρων καυσίμων. Ωστόσο η εισηγήτρια σημειώνει ότι η αυτόματη τιμαριθμική προσαρμογή των ελάχιστων συντελεστών θα αφαιρούσε από τα κράτη μέλη τον έλεγχο επί του επιπέδου των μελλοντικών ελάχιστων συντελεστών της ΕΕ. Η εισηγήτρια φοβάται επίσης ότι η εφαρμογή της οδηγίας όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών παραδείγματος χάριν για τον άνθρακα, το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο ντίζελ και θα έχει άμεσες αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις λόγω της αύξησης των τιμών της θερμότητας και των βιομηχανικών προϊόντων που θα πρέπει να καταβληθεί από τους τελικούς χρήστες. Μια αυτόματη προσαρμογή του γενικού φόρου κατανάλωσης ενέργειας θα μπορούσε να εκθέσει τον τελικό καταναλωτή σε παράλογη και δυσανάλογη επιβάρυνση. Η εισηγήτρια υπενθυμίζει ότι οι τιμές των καυσίμων έχουν ήδη αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό κατά τα τελευταία χρόνια.

Η εισηγήτρια φοβάται ότι η περιορισμένη ευελιξία που αφήνεται στα κράτη μέλη στην προτεινόμενη αναθεώρηση της ΟΕΦ θα έχει ως αποτέλεσμα αύξηση του κόστους της ενέργειας και των καυσίμων σε τομείς όπως η γεωργία, τις καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, τις ιχθυοκαλλιέργειες και τη δασοκομία.

Η εισηγήτρια επιμένει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να καθορίζουν τη διάρθρωση των εθνικών τους φόρων καθώς και τις αναλογίες μεταξύ εθνικών φορολογικών συντελεστών για τα ενεργειακά προϊόντα. Η εισηγήτρια υπενθυμίζει ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ποιότητα του αέρα και το διοξείδιο του άνθρακα έχουν απαιτήσει μαζικές επενδύσεις και ότι επομένως η διαφοροποιημένη φορολόγηση του πετρελαίου ντίζελ και της βενζίνης για παράδειγμα θα πρέπει να συνεχίσει να παρέχει φορολογικό κίνητρο υπέρ του ντίζελ επειδή αυτό είναι αποδοτικότερο από ενεργειακή άποψη και συνιστά τεχνολογία που παράγει λιγότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε σχέση με τη βενζίνη και ο φόρος επί του ντίζελ δεν πρέπει να είναι υψηλότερος από τον φόρο επί της βενζίνης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Προς το σκοπό της φορολογικής ουδετερότητας, οι ίδιοι ελάχιστοι φορολογικοί συντελεστές πρέπει να ισχύουν για κάθε συνιστώσα του ενεργειακού φόρου, για όλα τα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για δεδομένη χρήση. Κατά συνέπεια, στις περιπτώσεις που προβλέπονται ίδιοι ελάχιστοι φορολογικοί συντελεστές, τα κράτη μέλη πρέπει επίσης, για λόγους φορολογικής ουδετερότητας, να εξασφαλίσουν ίσα επίπεδα εθνικής φορολογίας για όλα τα σχετικά προϊόντα. Όπου χρειάζεται, πρέπει να προβλεφθούν μεταβατικές περίοδοι για τον σκοπό εξίσωσης των εν λόγω συντελεστών.

(8) Προς το σκοπό της τεχνολογικής ουδετερότητας, ελάχιστα επίπεδα φορολογίας πρέπει να ισχύουν για όλα τα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για δεδομένη χρήση. Ίσοι συντελεστές εθνικής φορολογίας δεν είναι απαραίτητοι όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Στον τομέα των καυσίμων κίνησης, το ευνοϊκότερο ελάχιστο επίπεδο φορολογίας που ισχύει για το πετρέλαιο κίνησης, προϊόν που αρχικά χρησιμοποιείται κατά το μεγαλύτερο μέρος για επαγγελματική χρήση και κατά συνέπεια φορολογείται παραδοσιακά με χαμηλότερο συντελεστή, δημιουργεί στρεβλωτικό αποτέλεσμα σε σχέση με την βενζίνη, το κύριο ανταγωνιστικό του καύσιμο. Κατά συνέπεια, το άρθρο 7 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ παρέχει τα πρώτα στάδια της βαθμιαίας ευθυγράμμισης του ελάχιστου επιπέδου φορολογίας που εφαρμόζεται στη βενζίνη. Απαιτείται η εν λόγω ευθυγράμμιση να συμπληρωθεί και να επιτευχθεί σταδιακά μια κατάσταση στην οποία το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη φορολογούνται με τον ίδιο συντελεστή.

διαγράφεται

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Η δυνατότητα των κρατών μελών να εφαρμόσουν χαμηλότερο επίπεδο φορολογίας για την εμπορική χρήση του πετρελαίου κίνησης από ότι για την μη εμπορική χρήση, φαίνεται πως δεν είναι πλέον συμβατή με την απαίτηση βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και την ανάγκη αντιμετώπισης των αυξανόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών και κατά συνέπεια η σχετική διάταξη πρέπει να καταργηθεί. Το άρθρο 9 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ επιτρέπει σε ορισμένα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μειωμένο συντελεστή στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η διάταξη αυτή δεν είναι πλέον συμβατή με την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και με τους ευρύτερους στόχους της Συνθήκης. Συνεπώς, πρέπει να καταργηθεί.

(13) Το άρθρο 9 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ επιτρέπει σε ορισμένα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μειωμένο συντελεστή στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η διάταξη αυτή δεν είναι πλέον συμβατή με την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και με τους ευρύτερους στόχους της Συνθήκης. Συνεπώς, πρέπει να καταργηθεί.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α) Οιαδήποτε αναμόρφωση της φορολογίας της ενεργείας πρέπει να εξασφαλίζει ότι τομείς που δεν εμπίπτουν στο σύστημα εμπορίας εκπομπών δεν τίθενται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τομείς του καλύπτονται από το εν λόγω σύστημα.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Στην περίπτωση του υγραερίου (LPG) και του φυσικού αερίου που χρησιμοποιούνται ως προωθητικά, τα προνόμια υπό τη μορφή χαμηλότερων ελάχιστων επιπέδων γενικής φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας ή η δυνατότητα φοροαπαλλαγής των εν λόγω ενεργειακών προϊόντων, δεν δικαιολογούνται πλέον, ιδίως λαμβανομένης υπόψη της αναγκαίας αύξησης του μεριδίου της αγοράς που καταλαμβάνουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κατά συνέπεια πρέπει μεσοπρόθεσμα να καταργηθούν.

(18) Στην περίπτωση του υγραερίου (LPG) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κίνησης, τα προνόμια υπό τη μορφή χαμηλότερων ελάχιστων επιπέδων γενικής φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας ή η δυνατότητα φοροαπαλλαγής του εν λόγω καυσίμου, δεν δικαιολογούνται πλέον, ιδίως λαμβανομένης υπόψη της αναγκαίας αύξησης του μεριδίου της αγοράς που καταλαμβάνουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κατά συνέπεια πρέπει μεσοπρόθεσμα να καταργηθούν.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 1

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν φορολογία στα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

1. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν φορολογία στα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, διασφαλίζοντας ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παρέχονται σε προσιτές τιμές προκειμένου να εξαλειφθεί ο κίνδυνος έκθεσης των πολιτών σε ενεργειακή φτώχεια. Προς τον σκοπό αυτό πραγματοποιούνται μελέτες αντικτύπου από την Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Κύριος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να διασφαλίζει την ευημερία των πολιτών της.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο i

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η) τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2909 19 10 και 3824 90 91·

η) τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2909 19 10, 3824 90 91 και 3824 90 97·»

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο ii

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ι) τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2909 19 90, 3823 19 90 και 3824 90 97, εάν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο θέρμανσης ή κίνησης.

ι) τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2909 19 90 και 3823 19 90, εάν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο θέρμανσης ή κίνησης.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 3

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

αβ) ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για την άντληση νερού για άρδευση·

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β – εισαγωγική πρόταση

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 4 – παράγραφοι 3 και 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 3 και 4:

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις αυτές καταστρατηγούν την αρχή της επικουρικότητας, περιορίζοντας την ελευθερία των κρατών μελών να καθορίζουν τη φορολογική τους πολιτική.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη εξαιρέσεων, διαφοροποιήσεων και μειώσεων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι στη περίπτωση που στο παράρτημα Ι καθορίζονται ίσα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας σε σχέση με συγκεκριμένη χρήση, καθορίζονται ίσα επίπεδα φορολογίας για προϊόντα που διατίθενται για την εν λόγω χρήση. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 παράγραφος 1 στοιχείο θ), για τα καύσιμα κίνησης που αναφέρονται στο παράρτημα I πίνακας Α, τούτο ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2023.

διαγράφεται

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, κάθε χρήση για την οποία προσδιορίζεται ελάχιστο επίπεδο φορολογίας, αντίστοιχα, στους πίνακες Α, Β και Γ του παραρτήματος I, θεωρείται ως ενιαία χρήση.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολογική σκέψη 12.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα ελάχιστα επίπεδα γενικής φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία αναπροσαρμόζονται κάθε τρία χρόνια αρχής γενομένης από την 1η Ιουλίου 2016, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι μεταβολές του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή εξαιρουμένης της ενέργειας και των μη μεταποιημένων τροφίμων, που δημοσιεύει η Eurostat. Η Επιτροπή δημοσιεύει τα προκύπτοντα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις αυτές καταστρατηγούν την αρχή της επικουρικότητας, περιορίζοντας την ελευθερία των κρατών μελών να καθορίζουν τη φορολογική τους πολιτική.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα ελάχιστα επίπεδα προσαρμόζονται αυτομάτως, αυξάνοντας ή μειώνοντας το βασικό ποσό σε ευρώ κατά το ποσοστό μεταβολής του προαναφερθέντος δείκτη κατά τα τρία προηγούμενα ημερολογιακά έτη. Εάν, μετά την τελευταία αναπροσαρμογή, η ποσοστιαία μεταβολή είναι μικρότερη του 0,5%, δεν πραγματοποιείται νέα αναπροσαρμογή.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η αυτόματη τιμαριθμική προσαρμογή των ελάχιστων συντελεστών θα αφαιρούσε από τα κράτη μέλη τον έλεγχο επί του επιπέδου των μελλοντικών ελάχιστων συντελεστών της ΕΕ.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 5 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, μπορούν να επιβάλλουν διαφοροποιημένους φορολογικούς συντελεστές στη γενική φορολογία κατανάλωσης της ενέργειας, υπό φορολογικό έλεγχο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Τα κράτη μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που καθορίζονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, μπορούν να επιβάλλουν διαφοροποιημένους φορολογικούς συντελεστές στη γενική φορολογία κατανάλωσης της ενέργειας, υπό φορολογικό έλεγχο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 6 – εισαγωγική πρόταση

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

(6) Το άρθρο 7 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από τα εξής:

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο i

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εκτός από τις γενικές διατάξεις που προβλέπονται στην οδηγία 2008/118//ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης και για την κατάργηση της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ(*) σε ό,τι αφορά τις απαλλασσόμενες χρήσεις των φορολογητέων προϊόντων και με την επιφύλαξη άλλων ενωσιακών διατάξεων, τα κράτη μέλη απαλλάσσουν τα ακόλουθα προϊόντα από τη φορολογία, υπό τις προϋποθέσεις που θα ορίσουν προκειμένου να διασφαλισθεί η ορθή και απρόσκοπτη εφαρμογή των απαλλαγών αυτών και να αποφευχθεί η φοροδιαφυγή, η φοροαποφυγή ή η κατάχρηση:

1. Εκτός από τις γενικές διατάξεις που προβλέπονται στην οδηγία 2008/118//ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης και για την κατάργηση της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ(*) σε ό,τι αφορά τις απαλλασσόμενες χρήσεις των φορολογητέων προϊόντων και με την επιφύλαξη άλλων ενωσιακών διατάξεων, τα κράτη μέλη απαλλάσσουν τα ακόλουθα προϊόντα από τη φορολογία, υπό τις προϋποθέσεις που θα ορίσουν προκειμένου να διασφαλισθεί η ορθή και απρόσκοπτη εφαρμογή των απαλλαγών αυτών και να αποφευχθεί η ενεργειακή φτώχεια, η φοροδιαφυγή, η φοροαποφυγή ή η κατάχρηση:

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο α – σημείο -i (νέο)

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-i) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

«βα) έως την 1η Ιανουαρίου 2023, στην ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμεύει προς φόρτιση ηλεκτροκίνητων και υβριδικών οχημάτων που χρησιμοποιούνται στις οδικές μεταφορές.»

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο α – σημείο i

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η) στα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης και στην ηλεκτρική ενέργεια εφόσον προορίζεται για οικιακή χρήση ή/και για οργανισμούς αναγνωρισμένους ως φιλανθρωπικούς από το οικείο κράτος μέλος. Στην περίπτωση τέτοιων φιλανθρωπικών οργανισμών, τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν την απαλλαγή ή τη μείωση στις χρήσεις για μη επιχειρηματικές δραστηριότητες. Όταν γίνεται μεικτή χρήση, η φορολογία επιβάλλεται ανάλογα με το κάθε είδος χρήσης. Εάν μια χρήση είναι αμελητέα δύναται να θεωρηθεί μηδενική·

η) στην ηλεκτρική ενέργεια, στο φυσικό αέριο, στον άνθρακα, στα στερεά καύσιμα και σε άλλα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης και στην ηλεκτρική ενέργεια εφόσον προορίζεται για οικιακή χρήση ή/και για οργανισμούς αναγνωρισμένους ως φιλανθρωπικούς από το οικείο κράτος μέλος. Στην περίπτωση τέτοιων φιλανθρωπικών οργανισμών, τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν την απαλλαγή ή τη μείωση στις χρήσεις για μη επιχειρηματικές δραστηριότητες. Όταν γίνεται μεικτή χρήση, η φορολογία επιβάλλεται ανάλογα με το κάθε είδος χρήσης. Εάν μια χρήση είναι αμελητέα δύναται να θεωρηθεί μηδενική·

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο α – σημείο i

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – σημείο i

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i) Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2023 το φυσικό αέριο και το υγραέριο που χρησιμοποιούνται ως προωθητικά·

i) Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2023 το φυσικό αέριο, το βιοαέριο και το υγραέριο που χρησιμοποιούνται ως προωθητικά και το υγραέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο·

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο α – σημείο i α (νέο)

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

iα) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

«ιβα) το φυσικό αέριο και το βιομεθάνιο που χρησιμοποιούνται ως καύσιμο μεταφορών τουλάχιστον έως ότου το ποσοστό ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που χρησιμοποιείται στον τομέα των μεταφορών ανέλθει σε 10 %. Η Επιτροπή επανεξετάζει διαρκώς τις τάσεις της αγοράς και υποβάλλει κατάλληλη νομοθετική πρόταση εν ευθέτω χρόνω.»

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 13 – στοιχείο α – σημείο ii

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

διαγράφεται

«Τα στοιχεία α) έως ε) και ζ) ισχύουν μόνο για τη γενική φορολογία της κατανάλωσης ενέργειας.»

 

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο β

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 15 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν μηδενικό επίπεδο γενικής φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας στα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται στη γεωργία, τις καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, τις ιχθυοκαλλιέργειες και τη δασοκομία. Οι δικαιούχοι υπόκεινται σε ρυθμίσεις που πρέπει να οδηγούν σε αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, γενικά ισοδύναμης με εκείνη που θα μπορούσε να επιτευχθεί εάν τηρούνταν οι κοινοί ελάχιστοι συντελεστές της Ένωσης.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν μηδενικό επίπεδο φορολογίας στα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για άρδευση, στη γεωργία, τις καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, τις ιχθυοκαλλιέργειες και τη δασοκομία.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει και στο μέλλον να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν σε γεωργικές εργασίες, σε καλλιέργειες οπωροκηπευτικών και ιχθυοτροφικές εργασίες καθώς και στη δασοπονία μηδενικό συντελεστή φορολογίας.

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 13 – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο i

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2023, τα κράτη μέλη μπορούν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, να εφαρμόζουν απαλλαγή ή μειωμένο φορολογικό συντελεστή της γενικής φορολογίας κατανάλωσης ενέργειας, υπό φορολογικό έλεγχο, στα φορολογητέα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας οδηγίας, όταν τα προϊόντα αυτά αποτελούνται από ή περιέχουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα προϊόντα και όταν, σε ό,τι αφορά τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που καθορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία η) και θ) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, τα προϊόντα αυτά πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 17 της εν λόγω οδηγίας:

1. Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2023, τα κράτη μέλη μπορούν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, να εφαρμόζουν απαλλαγή ή μειωμένο φορολογικό συντελεστή της γενικής φορολογίας κατανάλωσης ενέργειας, υπό φορολογικό έλεγχο, στα φορολογητέα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας οδηγίας, όταν τα προϊόντα αυτά αποτελούνται από ή περιέχουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα προϊόντα ή όταν, σε ό,τι αφορά τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που καθορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία η) και θ) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, τα προϊόντα αυτά πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 17 της εν λόγω οδηγίας ή όσον αφορά τα καύσιμα επί όσο χρόνο το μερίδιο αγοράς τους παραμένει μικρότερο του 5 %.

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 14

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 18 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σλοβακία δύνανται, για τις χρήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 8 και 9, να εφαρμόσουν μεταβατική περίοδο μέχρι την 1η του Ιανουαρίου 2021 για τη θέσπιση φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα. Εάν η Ένωση αποφασίσει ότι τα επίπεδα των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων πρέπει να μειωθούν μέχρι το 2020 σε ποσοστό άνω του 20% σε σύγκριση με τα επίπεδα που επιτεύχθηκαν το 1990, η Επιτροπή θα εξετάσει την εφαρμογή αυτών των μεταβατικών περιόδων και, ενδεχομένως, θα υποβάλει πρόταση με σκοπό τη συντόμευση τους ή/και την τροποποίηση των ελάχιστων επιπέδων της φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι.

5. Η Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σλοβακία δύνανται, για τις χρήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 8 και 9, να εφαρμόσουν μεταβατική περίοδο μέχρι την 1η του Ιανουαρίου 2030 για τη θέσπιση φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα. Εάν η Ένωση αποφασίσει ότι τα επίπεδα των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων πρέπει να μειωθούν μέχρι το 2020 σε ποσοστό άνω του 20% σε σύγκριση με τα επίπεδα που επιτεύχθηκαν το 1990, η Επιτροπή θα εξετάσει την εφαρμογή αυτών των μεταβατικών περιόδων και, ενδεχομένως, θα υποβάλει πρόταση με σκοπό τη μείωση των ελάχιστων επιπέδων της φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα, σε σχέση με αυτά που ορίζονται στο παράρτημα Ι.

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 19

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 27 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι αρμοδιότητες για την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 ανατίθενται στην Επιτροπή επ’ αόριστον.

1. Οι αρμοδιότητες για την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 ανατίθενται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών.

Τροπολογία  27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 21

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 29 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανά πενταετία και για πρώτη φορά στα τέλη του 2015, η Επιτροπή υποβάλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και, ενδεχομένως, πρόταση για την τροποποίησή της.

Ανά πενταετία και για πρώτη φορά στα τέλη του 2015, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και τον αντίκτυπο της εφαρμογής της στην οικονομία της Ένωσης και στην ευημερία των πολιτών της Ένωσης. Εάν η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η παρούσα οδηγία πρέπει να τροποποιηθεί, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση.

Τροπολογία  28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 21

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 29 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η έκθεση της Επιτροπής αναλύει, μεταξύ άλλων, το ελάχιστο επίπεδο φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα, τον αντίκτυπο των τεχνολογικών εξελίξεων ιδίως όσον αφορά τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας στις μεταφορές και την αιτιολόγηση των απαλλαγών και μειώσεων, περιλαμβανομένων των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στην αεροναυτιλία και στη θαλάσσια ναυσιπλοΐα, που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Στην έκθεση της Επιτροπής λαμβάνονται υπόψη η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η πραγματική τιμή των ελάχιστων επιπέδων φορολογίας και οι ευρύτεροι στόχοι της Συνθήκης.

Η έκθεση της Επιτροπής αναλύει, μεταξύ άλλων, το ελάχιστο επίπεδο φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα, τον αντίκτυπο των τεχνολογικών εξελίξεων ιδίως όσον αφορά τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας στις μεταφορές και την αιτιολόγηση των απαλλαγών και μειώσεων, περιλαμβανομένων των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στην αεροναυτιλία και στη θαλάσσια ναυσιπλοΐα, που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Στην έκθεση της Επιτροπής λαμβάνονται υπόψη ο αντίκτυπος στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, καθώς και ο αντίκτυπος στο βαθμό ενεργειακής φτώχειας του πληθυσμού των κρατών μελών, η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η πραγματική τιμή των ελάχιστων επιπέδων φορολογίας και οι ευρύτεροι στόχοι της Συνθήκης και η επιτυχία των προσπαθειών να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα από τη φορολογία για να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση των τομέων.

Τροπολογία  29

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Παράρτημα Ι – Πίνακας Α – Στήλη 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα

Φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα

1 Ιανουαρίου 2013

1 Ιανουαρίου 2013

20 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα

12 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα

20 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα

12 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα

20 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα

12 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα

20 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα

12 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα

20 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα

12 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα

Τροπολογία  30

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Παράρτημα Ι – Πίνακας Α – Στήλη 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Γενική φορολογία κατανάλωσης ενέργειας

διαγράφεται

1 Ιανουαρίου 2018

 

9,6 ευρώ/GJ

 

9,6 ευρώ/GJ

 

9,6 ευρώ/GJ

 

9,6 ευρώ/GJ

 

9,6 ευρώ/GJ

 

Τροπολογία  31

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Παράρτημα Ι – Πίνακας Α – Σειρά 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Αέριο φυσικό

Πετρέλαιο ντίζελ Κωδικοί ΣΟ 2711 11 00 και 2711 21 00

 

20 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα

1,5 ευρώ/GJ

5,5 ευρώ/GJ

9,6 ευρώ/GJ

Τροπολογία

Αέριο φυσικό

Πετρέλαιο ντίζελ Κωδικοί ΣΟ 2711 11 00 και 2711 21 00

 

20 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα

1,0 ευρώ/GJ

1,0 ευρώ/GJ

1,0 ευρώ/GJ

Τροπολογία  32

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Παράρτημα Ι – Πίνακας Β – Στήλη 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα

Φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα

20 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα

12 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα

20 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα

12 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα

20 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα

12 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα

20 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα

12 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα

Τροπολογία  33

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Παράρτημα Ι – Πίνακας Γ – Στήλη 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα

Φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα

20 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα

12 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα

20 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα

12 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα

20 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα

12 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα

20 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα

12 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα

20 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα

12 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα

20 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα

12 ευρώ/τόνο διοξείδιο του άνθρακα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση της οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

10.5.2011

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

10.5.2011

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

20.10.2011

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

6.2.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

25

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Norbert Glante, Robert Goebbels, András Gyürk, Jacky Hénin, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Béla Kovács, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber, Δημήτριος Δρούτσας, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Antonio Cancian, António Fernando Correia De Campos, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Seán Kelly, Bernd Lange, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Zofija Mazej Kukovič, Morten Messerschmidt, Mario Pirillo, Silvia-Adriana Ţicău, Владко Тодоров Панайотов

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michael Theurer


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (2.12.2011)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/96/ΕΚ που αφορά την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας

(COM(2011)0169 – C7‑0105/2011 – 2011/0092(CNS))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Brian Simpson

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. Η πρόταση της επιτροπής

Η ισχύουσα οδηγία για τον ενεργειακό φόρο (ΟΕΦ) καθορίζει τους ελάχιστους φορολογικούς συντελεστές για τα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κινητήρων, ως καύσιμα θέρμανσης και στην ηλεκτροπαραγωγή. Οι ελάχιστοι συντελεστές εφαρμόζονται γενικά στην καταναλωθείσα ποσότητα του ενεργειακού προϊόντος. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το συγκεκριμένο σύστημα έχει μια σειρά από αρνητικές συνέπειες όπως η δημιουργία κινήτρων που αντίκεινται στους στόχους της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή ή στρεβλώνουν την εσωτερική αγορά.

Με την πρόταση αναθεώρησης, η Επιτροπή αποσκοπεί στην άρση των αρνητικών αυτών συνεπειών. Μια από τις βασικές ιδέες είναι μια νέα διάρθρωση του ενεργειακού φόρου με τη διαίρεση του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή σε δύο μέρη:

1) Ένα μέρος βασισμένο στις εκπομπές CO2 του ενεργειακού προϊόντος. Η φορολογία του CO2 θα είναι μηδενική για όλες τις πηγές ενέργειας που αναγνωρίζονται σήμερα ή θα αναγνωρίζονται μελλοντικά ως απαλλαγμένες από CO2.

2) Το άλλο μέρος θα βασίζεται στο ενεργειακό περιεχόμενο ανά Gigajoule, ανεξάρτητα από το ενεργειακό προϊόν, ως κίνητρο για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Παράλληλα, η πρόταση έχει ως στόχο να αποκτήσει η ΟΕΦ μεγαλύτερη συνάφεια με άλλες πολιτικές της ΕΕ, όπως το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΕ). Μέσα από αυτό το πρίσμα, η Επιτροπή προτείνει να μην εφαρμοστεί ο φόρος CO2 στις εγκαταστάσεις που υπάγονται στο ΣΕΕ, δηλ. ούτε για τις αεροπορικές μεταφορές.

Ορισμένες πτυχές της πρότασης άπτονται της πολιτικής των μεταφορών:

- Κατάργηση της δυνατότητας των κρατών μελών για διακριτική φορολογική μεταχείριση του ντίζελ για εμπορική και για μη εμπορική χρήση, που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κίνησης.

- Κατάργηση της δυνατότητας για εφαρμογή χαμηλότερου φορολογικού συντελεστή στα καύσιμα κίνησης που χρησιμοποιούνται από τα ταξί, δεδομένου ότι δεν είναι πλέον συμβατή με τον στόχο των πολιτικών που προωθούν τα εναλλακτικά καύσιμα, τους εναλλακτικούς ενεργειακούς φορείς και τη χρήση καθαρότερων οχημάτων στις αστικές μεταφορές.

- Ενημέρωση των ορισμών για τις τυποποιημένες δεξαμενές και τους ειδικούς περιέκτες.

Τέλος, η Επιτροπή προτείνει να εξαιρεθεί η ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται σε ελλιμενισμένα πλοία, και να διατηρηθούν οι ισχύουσες υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τη φοροαπαλλαγή των καυσίμων που χρησιμοποιούνται για την αεροναυτιλία και στη θαλάσσια ναυσιπλοΐα. Για τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές, η Επιτροπή προτείνει να διατηρηθούν οι τρέχοντες κανόνες που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν πλήρεις ή μερικές εξαιρέσεις ή μειώσεις στο επίπεδο της φορολογίας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Απαιτείται να εξασφαλιστεί ότι η εσωτερική αγορά συνεχίζει να λειτουργεί εύρυθμα στο πλαίσιο των νέων απαιτήσεων που σχετίζονται με τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εξοικονόμηση της ενέργειας, όπως επικυρώθηκαν με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8-9 Μαρτίου 2007 και 11-12 Δεκεμβρίου 2008.

(2) Απαιτείται να εξασφαλιστεί ότι η εσωτερική αγορά συνεχίζει να λειτουργεί εύρυθμα στο πλαίσιο των νέων απαιτήσεων που σχετίζονται με τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εξοικονόμηση της ενέργειας, όπως επικυρώθηκαν με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8-9 Μαρτίου 2007 και 11-12 Δεκεμβρίου 2008. Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συνεπής μεταχείριση των πηγών ενέργειας στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, έτσι ώστε να παρέχονται πραγματικά ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους καταναλωτές ενέργειας, ανεξάρτητα από την πηγή ενέργειας που χρησιμοποιείται.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2a) Η φορολογία των ενεργειακών προϊόντων θα πρέπει να προσεγγιστεί με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο, ώστε να προσφέρεται η δυνατότητα για ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών.

Αιτιολόγηση

Η πολιτική της Επιτροπής πρέπει να είναι τελείως ουδέτερη από τεχνολογική άποψη, ώστε να επιτρέπει την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Μεταξύ των υφιστάμενων τεχνολογιών, μόνο οι πιο βιώσιμες και οι πιο αποτελεσματικές θα πρέπει να συνεχίζουν να διατηρούνται.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η φορολογία που συνδέεται με το διοξείδιο του άνθρακα μπορεί να αποτελέσει οικονομικά συμφέρον μέσο προκειμένου τα κράτη μέλη να επιτύχουν τις μειώσεις θερμοκηπιακών αερίων που απαιτούνται σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020, όσον αφορά τις πηγές που δεν καλύπτονται από το σύστημα της Ένωσης βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου. Λόγω του δυνητικού ρόλου της φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα, η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς απαιτεί κοινούς κανόνες όσον αφορά την εν λόγω φορολογία.

(3) Πρωταρχικός σκοπός της φορολογίας της ενέργειας είναι να ωθηθούν οι καταναλωτές να χρησιμοποιούν την ενέργεια πιο αποτελεσματικά και να την προμηθεύονται από καθαρότερες πηγές. Η φορολογία που συνδέεται με το διοξείδιο του άνθρακα μπορεί να αποτελέσει οικονομικά συμφέρον μέσο προκειμένου τα κράτη μέλη να επιτύχουν τις μειώσεις θερμοκηπιακών αερίων που απαιτούνται σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020, όσον αφορά τις πηγές που δεν καλύπτονται από το σύστημα της Ένωσης βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου. Λόγω του δυνητικού ρόλου της φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα, η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς απαιτεί κοινούς κανόνες όσον αφορά την εν λόγω φορολογία.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Κάθε μια από τις εν λόγω συνιστώσες πρέπει να υπολογίζεται με βάση αντικειμενικά κριτήρια που να επιτρέπουν την ισότιμη αντιμετώπιση των διάφορων πηγών ενέργειας. Για τους σκοπούς της φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα, πρέπει να γίνει αναφορά στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται από την χρήση κάθε συναφούς ενεργειακού προϊόντος, με χρήση των συντελεστών αναφοράς για την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα που καθορίζονται στην απόφαση 2007/589/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2007, περί θεσπίσεως κατευθυντηρίων γραμμών για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Για τους σκοπούς της γενικής φορολογίας κατανάλωσης ενέργειας, πρέπει να γίνει αναφορά στο ενεργειακό περιεχόμενο των διάφορων ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας όπως αναφέρονται στην οδηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες και για την κατάργηση της οδηγίας 93/76/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να συνεκτιμώνται τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα της βιομάζας ή των προϊόντων από βιομάζα. Τα εν λόγω προϊόντα πρέπει να φορολογούνται βάσει των συντελεστών εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα που καθορίζονται στην απόφαση 2007/589/ΕΚ για τη βιομάζα ή τα προϊόντα από βιομάζα και το ενεργειακό περιεχόμενό τους, όπως προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2009/28/ΕΚ. Τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία (η) και (θ) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι η κατεξοχήν σημαντικότερη κατηγορία. Δεδομένου ότι τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα των προϊόντων αυτών διαφέρουν ανάλογα με το αν πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 17 της εν λόγω οδηγίας, οι ειδικές τιμές αναφοράς για τη βιομάζα και τα προϊόντα που αποτελούνται από βιομάζα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο όταν πληρούνται τα εν λόγω κριτήρια.

(6) Δεδομένου ότι πρέπει να δημιουργηθεί κατάλληλο πλαίσιο για τη φορολόγηση της ενέργειας, κάθε μια από τις εν λόγω συνιστώσες πρέπει να υπολογίζεται με βάση αντικειμενικά κριτήρια που να επιτρέπουν την ισότιμη αντιμετώπιση των διάφορων πηγών ενέργειας. Για τους σκοπούς της φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα, πρέπει να γίνει αναφορά στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται από την χρήση κάθε συναφούς ενεργειακού προϊόντος, με χρήση των συντελεστών αναφοράς για την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα που καθορίζονται στην απόφαση 2007/589/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2007, περί θεσπίσεως κατευθυντηρίων γραμμών για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Για τους σκοπούς της γενικής φορολογίας κατανάλωσης ενέργειας, πρέπει να γίνει αναφορά στο ενεργειακό περιεχόμενο των διάφορων ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας όπως αναφέρονται στην οδηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες και για την κατάργηση της οδηγίας 93/76/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να συνεκτιμώνται τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα της βιομάζας ή των προϊόντων από βιομάζα. Τα εν λόγω προϊόντα πρέπει να φορολογούνται βάσει των συντελεστών εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα που καθορίζονται στην απόφαση 2007/589/ΕΚ για τη βιομάζα ή τα προϊόντα από βιομάζα και το ενεργειακό περιεχόμενό τους, όπως προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2009/28/ΕΚ. Τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία (η) και (θ) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι η κατεξοχήν σημαντικότερη κατηγορία. Δεδομένου ότι τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα των προϊόντων αυτών διαφέρουν ανάλογα με το αν πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 17 της εν λόγω οδηγίας, οι ειδικές τιμές αναφοράς για τη βιομάζα και τα προϊόντα που αποτελούνται από βιομάζα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο όταν πληρούνται τα εν λόγω κριτήρια.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Η δυνατότητα των κρατών μελών να εφαρμόσουν χαμηλότερο επίπεδο φορολογίας για την εμπορική χρήση του πετρελαίου κίνησης από ότι για την μη εμπορική χρήση, φαίνεται πως δεν είναι πλέον συμβατή με την απαίτηση βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και την ανάγκη αντιμετώπισης των αυξανόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών και κατά συνέπεια η σχετική διάταξη πρέπει να καταργηθεί. Το άρθρο 9 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ επιτρέπει σε ορισμένα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μειωμένο συντελεστή στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η διάταξη αυτή δεν είναι πλέον συμβατή με την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και με τους ευρύτερους στόχους της Συνθήκης. Συνεπώς, πρέπει να καταργηθεί.

(13) Η δυνατότητα των κρατών μελών να εφαρμόσουν χαμηλότερο επίπεδο φορολογίας για την εμπορική χρήση του πετρελαίου κίνησης από ότι για την μη εμπορική χρήση, φαίνεται πως δεν είναι πλέον συμβατή με την απαίτηση βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και την ανάγκη αντιμετώπισης των αυξανόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών και κατά συνέπεια η σχετική διάταξη πρέπει να καταργηθεί. Επομένως, η Επιτροπή θα πρέπει να αναλύσει τη διαφοροποίηση μεταξύ της εμπορικής και της μη εμπορικής χρήσης, προκειμένου να δώσει στις εταιρείες μεταφορών την ευκαιρία να προσαρμοστούν στη λήξη της μεταβατικής περιόδου, αν σχεδιάζεται ο τερματισμός της διαφοροποίησης αυτής σε συνέχεια εκτίμησης επιπτώσεων. Το άρθρο 9 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ επιτρέπει σε ορισμένα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μειωμένο συντελεστή στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η διάταξη αυτή δεν είναι πλέον συμβατή με την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και με τους ευρύτερους στόχους της Συνθήκης. Συνεπώς, πρέπει να καταργηθεί.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Το άρθρο 5 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ επιτρέπει την εφαρμογή διαφοροποιημένων φορολογικών συντελεστών σε ορισμένες περιπτώσεις. Ωστόσο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή της ειδοποίησης μέσω της τιμής του διοξειδίου του άνθρακα, η δυνατότητα των κρατών μελών να διαφοροποιούν τους εθνικούς φορολογικούς συντελεστές πρέπει να περιοριστεί στη γενική φορολογία της κατανάλωσης ενέργειας. Επιπλέον, η δυνατότητα εφαρμογής χαμηλότερου φορολογικού συντελεστή στα καύσιμα κίνησης που χρησιμοποιούνται από τα ταξί, δεν είναι πλέον συμβατή με το στόχο των πολιτικών προώθησης των εναλλακτικών καυσίμων και φορέων ενέργειας και της χρήσης καθαρότερων οχημάτων στις αστικές μεταφορές και κατά συνέπεια η σχετική διάταξη πρέπει να καταργηθεί.

(15) Το άρθρο 5 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ επιτρέπει την εφαρμογή διαφοροποιημένων φορολογικών συντελεστών σε ορισμένες περιπτώσεις. Ωστόσο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή της ειδοποίησης μέσω της τιμής του διοξειδίου του άνθρακα, η δυνατότητα των κρατών μελών να διαφοροποιούν τους εθνικούς φορολογικούς συντελεστές πρέπει να περιοριστεί στη γενική φορολογία της κατανάλωσης ενέργειας.

Αιτιολόγηση

Τα ταξί πρέπει να θεωρούνται δημόσια μέσα μεταφοράς που συμβάλλουν στην μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Θα πρέπει, επομένως, να συνεχίσουν να απαλλάσσονται από τη φορολογία στα καύσιμα.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Με την οδηγία 2003/96/ΕΚ τα κράτη μέλη υποχρεούνται να απαλλάσσουν από την φορολογία τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για πλοήγηση στα κοινοτικά ύδατα καθώς και την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται επί σκάφους αναψυχής, ακόμη και στην περίπτωση που το σκάφος είναι ελλιμενισμένο. Επιπλέον, τα κράτη μέλη δύνανται να επεκτείνουν την εν λόγω ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση στις εσωτερικές πλωτές οδούς. Σε ορισμένους λιμένες υφίσταται καθαρότερη εναλλακτική επιλογή με τη χρήση ηλεκτροδότησης από την ξηρά, η οποία ωστόσο φορολογείται. Προκειμένου να τεθεί ένα πρώτο κίνητρο για την ανάπτυξη και εφαρμογή της εν λόγω τεχνολογίας, εν αναμονή της θέσπισης λεπτομερέστερου πλαισίου σχετικά με το ζήτημα αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να απαλλάσσουν από την ενεργειακή φορολογία τη χρήση ηλεκτροδότησης από την ξηρά για τα ελλιμενισμένα πλοία. Η απαλλαγή πρέπει να ισχύει για αρκετά μεγάλη χρονική περίοδο προκειμένου να μην αποθαρρύνονται οι λιμενικές επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες επενδύσεις αλλά ταυτόχρονα να περιορίζεται χρονικά έτσι ώστε η διατήρησή της, πλήρως ή εν μέρει, να εξαρτάται από νέα απόφαση σε εύθετο χρόνο.

(19) Με την οδηγία 2003/96/ΕΚ τα κράτη μέλη υποχρεούνται να απαλλάσσουν από την φορολογία την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται επί σκάφους, ακόμη και στην περίπτωση που το σκάφος είναι ελλιμενισμένο. Σε ορισμένους λιμένες υφίσταται καθαρότερη εναλλακτική επιλογή με τη χρήση ηλεκτροδότησης από την ξηρά, η οποία ωστόσο φορολογείται. Προκειμένου να αποτραπεί η παραγωγή ενέργειας με χρήση καυσίμων στο ελλιμενισμένο σκάφος, και να αποφευχθεί η συνακόλουθη τοπική ατμοσφαιρική ρύπανση, και εν αναμονή της θέσπισης λεπτομερέστερου πλαισίου σχετικά με το ζήτημα αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να απαλλάσσουν από την ενεργειακή φορολογία τη χρήση ηλεκτροδότησης από την ξηρά για τα πλοία που έχουν προσορμιστεί σε θαλάσσιο λιμένα ή σε λιμένα εσωτερικής ναυσιπλοΐας . Επιπλέον, η παραγωγή ενέργειας για τα ελλιμενισμένα πλοία δεν θα πρέπει πλέον να επιτρέπεται στις περιπτώσεις που υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας από το χερσαίο δίκτυο.

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση της ιδίας ηλεκτροπαραγωγής με τη χρήση καυσίμων αποθηκευμένων στο ελλιμενισμένο σκάφος ενισχύει το σχεδιαζόμενο καθεστώς εξαιρέσεων της Επιτροπής και συμβάλλει στη μείωση της ρύπανσης στους λιμένες.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α) Προκειμένου να προωθηθεί η χρήση των εσωτερικών πλωτών οδών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν τις εντάσσουν σε ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19b) Θα πρέπει να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού ανάμεσα στα διάφορα μέσα μεταφοράς. Η απαίτηση για απαλλαγή από τη φορολογία στη χρήση καυσίμων σε ορισμένους τομείς θα πρέπει να καταργηθεί σταδιακά. Αυτό θα πρέπει να γίνει στη βάση διεθνούς διαβούλευσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανταγωνιστική θέση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και βιομηχανιών.

Αιτιολόγηση

Η υφιστάμενη απαίτηση για την φοροαπαλλαγή ορισμένων μέσων μεταφοράς αντίκειται στην αρχή της ανοικτής και δίκαιης ευρωπαϊκής αγοράς μεταφορών. Ωστόσο, είναι σημαντικό να μην υπονομευθεί η ανταγωνιστική θέση των επιχειρήσεών μας σε σύγκριση με εκείνη των διεθνών επιχειρήσεων.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2a) Τα κράτη μέλη που καθιερώνουν σύστημα τελών χρήσης του οδικού δικτύου για οχήματα ή συνδυασμούς αρθρωτών οχημάτων που προορίζονται αποκλειστικά για την οδική μεταφορά εμπορευμάτων, φορολογούν τα καύσιμα που χρησιμοποιούν τα οχήματα αυτά αποκλειστικά με βάση τις ποσότητες γενικής κατανάλωσης ενέργειας που καθορίζονται στον πίνακα Α του παραρτήματος Ι.

Αιτιολόγηση

Το σύστημα του ευρωπαϊκού σήματος τέλους κυκλοφορίας έχει ως στόχο την ενσωμάτωση του εξωτερικού κόστους προκειμένου να καλύπτεται το κόστος της ρύπανσης που προκαλείται από την οδική μεταφορά εμπορευμάτων. Με την τροπολογία αυτή αποφεύγεται η διπλή φορολόγηση της ρύπανσης που προκαλείται από την οδική μεταφορά εμπορευμάτων.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 5 – τρίτη περίπτωση

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

- για τις ακόλουθες χρήσεις: τοπικές δημόσιες συγκοινωνίες (αποκλειομένων των ταξί), αποκομιδή απορριμμάτων, ένοπλες δυνάμεις και δημόσια διοίκηση, πρόσωπα με ειδικές ανάγκες, ασθενοφόρα,»

- για τις ακόλουθες χρήσεις: τοπικές δημόσιες συγκοινωνίες, αποκομιδή απορριμμάτων, ένοπλες δυνάμεις και δημόσια διοίκηση, πρόσωπα με ειδικές ανάγκες, ασθενοφόρα,

Αιτιολόγηση

Τα ταξί πρέπει να θεωρούνται δημόσια μέσα μεταφοράς που συμβάλλουν στην μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Θα πρέπει, επομένως, να συνεχίσουν να απαλλάσσονται από τη φορολογία στα καύσιμα.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Από την 1η Ιανουαρίου 2013, από την 1η Ιανουαρίου 2015 και από την 1η Ιανουαρίου 2018 τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που εφαρμόζονται στα καύσιμα κινητήρων καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα I πίνακας Α.

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2013, από την 1η Ιανουαρίου 2015 και από την 1η Ιανουαρίου 2018 τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που εφαρμόζονται στα καύσιμα κινητήρων καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα I πίνακας Α.

 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να διαφοροποιούν την εμπορική από τη μη εμπορική χρήση πετρελαίου κίνησης, εφόσον τηρούνται τα ελάχιστα κοινοτικά επίπεδα φορολογίας και ο φορολογικός συντελεστής για το πετρέλαιο κίνησης εμπορικής χρήσης δεν είναι κατώτερος από το εθνικό τους επίπεδο φορολογίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1, ανεξάρτητα από τυχόν σχετικές παρεκκλίσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

 

3. Ως «πετρέλαιο κίνησης για εμπορική χρήση» νοείται το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται για τους εξής σκοπούς:

 

α) μεταφορά εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτου ή για ίδιο λογαριασμό, από μηχανοκίνητο όχημα ή σύνολο αρθρωτών οχημάτων που προορίζονται αποκλειστικά για την οδική μεταφορά εμπορευμάτων και έχουν μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος άνω των 7,5 τόνων·

 

β) την τακτική ή περιστασιακή μεταφορά επιβατών με μηχανοκίνητο όχημα κατηγορίας Μ2 ή Μ3, όπως ορίζεται στην οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά1.

 

_____________

 

1 ΕΕ L 263, 9.10.2007, σ. 1.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο i

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ε) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, την ηλεκτροδότηση από την ξηρά που παρέχεται απευθείας στα ελλιμενισμένα πλοία.

(ε) την ηλεκτροδότηση από την ξηρά που παρέχεται απευθείας στα πλοία που είναι ελλιμενισμένα σε θαλάσσιο λιμένα ή σε λιμένα εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να δοθεί προθεσμία για τη συγκεκριμένη εξαίρεση, αν επιθυμούμε τη σημαντική μείωση των εκπομπών CO2 , θείου, και άλλων επικίνδυνων για την ανθρώπινη υγεία εκπομπών στα λιμάνια. Για να εφαρμοστούν και να διαδοθούν αυτές οι πρωτοβουλίες μεταξύ των λιμενικών αρχών, πρέπει να προβλέπεται ευνοϊκότερη μεταχείριση.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 – στοιχείο α – εδάφιο -θ (νέο)

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-i) η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

 

ε) στα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών σιδηροδρομικώς, με μετρό, με τραμ, με τρόλεϊ ή με λεωφορείο, με τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου ή υγραερίου·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή τροποποιεί το κείμενο της οδηγίας 2003/96 περιλαμβάνοντας τα ηλεκτρικά λεωφορεία καθώς και εκείνα που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο και υγραέριο. Πρέπει επίσης να δοθεί στα κράτη μέλη ευρύτερο πεδίο για την εφαρμογή φορολογικών απαλλαγών για σιδηροδρόμους, μετρό και τραμ, καθώς και για τα αστικά λεωφορεία με χαμηλές εκπομπές NOx και σωματιδίων, τα οποία είναι πολύ βλαβερά για τη δημόσια υγεία στα αστικά περιβάλλοντα.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 27

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άσκηση της εξουσιοδότησης

Εξουσιοδότηση

1. Οι αρμοδιότητες για την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 ανατίθενται στην Επιτροπή επ’ αόριστον.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η έγκριση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος α), σχετικά με τη φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Μόλις εκδώσει πράξη κατ’ εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την κοινοποιεί στο Συμβούλιο.

 

3. Η εξουσία για την έκδοση πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση εκχωρείται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 27α και 27β.

 

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 27 παράγραφοι 1) έως γ)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανάκληση της εξουσιοδότησης

Εκτέλεση της εξουσιοδότησης

1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Συμβούλιο.

(1) Η εξουσία για την έκδοση πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση εκχωρείται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2. Σε περίπτωση που το Συμβούλιο έχει κινήσει εσωτερική διαδικασία για να αποφασιστεί εάν θα ανακληθεί η εξουσιοδότηση, προσπαθεί να ενημερώσει την Επιτροπή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, αναφέροντας την εξουσιοδότηση που θα μπορούσε να ανακληθεί καθώς και τους ενδεχόμενους λόγους της ανάκλησης.

(2) Οι αρμοδιότητες για την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 27 ανατίθενται στην Επιτροπή για αόριστη διάρκεια, από τις...*.

3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσματα αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση που είναι ήδη σε ισχύ. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3) Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 27 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται στις διατάξεις της. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

 

(4) Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

(5) Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 27 τίθενται σε ισχύ μόνο αν δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο μέσα σε δύο μήνες από την κοινοποίησή τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ή αν, πριν από τη λήξη αυτής της προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή για την πρόθεσή τους να μην εκφράσουν αντιρρήσεις. Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες.»

 

_________________

 

* ΕΕ: ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 27β

 

Διατύπωση αντιρρήσεων για κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

 

1. Το Συμβούλιο δύναται να διατυπώσει αντιρρήσεις για κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εντός [τριών] μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης.

 

2. Αν κατά τη λήξη αυτής της προθεσμίας το Συμβούλιο δεν αντιταχθεί στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία που ορίζεται στις διατάξεις της.

 

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να ισχύει πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, εφόσον το Συμβούλιο ενημερώσει την Επιτροπή για την πρόθεσή του να μην προβάλει αντιρρήσεις.

 

3. Εάν το Συμβούλιο προβάλει αντιρρήσεις για την εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η εν λόγω πράξη δεν τίθεται σε ισχύ. Το Συμβούλιο αιτιολογεί τις αντιρρήσεις του.

 

Άρθρο 27γ

 

Ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται για την έκδοση πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση από την Επιτροπή ή για τυχόν αντιρρήσεις κατ’ αυτών ή για την ανάκληση της εξουσιοδότησης από το Συμβούλιο.»

 

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 21

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 29, παράγραφοι 1 και 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανά πενταετία και για πρώτη φορά στα τέλη του 2015, η Επιτροπή υποβάλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και, ενδεχομένως, πρόταση για την τροποποίησή της.

Ανά πενταετία και για πρώτη φορά στα τέλη του 2015, η Επιτροπή υποβάλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και, ενδεχομένως, πρόταση για την τροποποίησή της.

Η έκθεση της Επιτροπής αναλύει, μεταξύ άλλων, το ελάχιστο επίπεδο φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα, τον αντίκτυπο των τεχνολογικών εξελίξεων ιδίως όσον αφορά τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας στις μεταφορές και την αιτιολόγηση των απαλλαγών και μειώσεων, περιλαμβανομένων των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στην αεροναυτιλία και στη θαλάσσια ναυσιπλοΐα, που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Στην έκθεση της Επιτροπής λαμβάνονται υπόψη η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η πραγματική τιμή των ελάχιστων επιπέδων φορολογίας και οι ευρύτεροι στόχοι της Συνθήκης.

Η έκθεση της Επιτροπής αναλύει, μεταξύ άλλων, το επίπεδο φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας που επιβάλλουν τα κράτη μέλη σε εθνικό και/ή περιφερειακό επίπεδο, το ελάχιστό επίπεδο φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα, τον αντίκτυπο της καινοτομίας και των τεχνολογικών εξελίξεων ιδίως όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, τη διάκριση μεταξύ πετρελαίου κίνησης για εμπορική και για μη εμπορική χρήση και τις προοπτικές τερματισμού αυτής της διάκρισης, τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας στις μεταφορές και την αιτιολόγηση των απαλλαγών και μειώσεων, περιλαμβανομένων των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στην αεροναυτιλία και στη θαλάσσια ναυσιπλοΐα, που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης επισκόπηση των ισχυουσών φορολογικών διατάξεων που περιλαμβάνονται στις διμερείς συμφωνίες αεροπορικών υπηρεσιών. Στην έκθεση της Επιτροπής λαμβάνονται υπόψη η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η πραγματική τιμή των ελάχιστων επιπέδων φορολογίας και οι ευρύτεροι στόχοι της Συνθήκης.

 

Στην πρώτη έκθεση αξιολογείται κατά πόσον υπάρχει ανάγκη να καταργηθεί η απαλλαγή βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) για ενεργειακά προϊόντα που διατίθενται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο για τη ναυσιπλοΐα σε κοινοτικά ύδατα, σε περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την επιβολή μέτρων μείωσης του CO2 στον τομέα των αερομεταφορών και τον ναυτιλιακό τομέα στο πλαίσιο του ΔΝΟ ή του ΔΟΠΑ ή στο πλαίσιο της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή.

 

Σε περίπτωση που δεν σημειωθεί πρόοδος σε διεθνές επίπεδο, η Επιτροπή υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις για τη μείωση των εκπομπών CO2 και στους δύο τομείς, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα και την ανταγωνιστικότητα του τομέα.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό οι αποφάσεις που αφορούν τους τομείς των αερομεταφορών και της ναυτιλίας να λαμβάνονται σε διεθνές επίπεδο προκειμένου να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα. Η Επιτροπή καλείται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτευχθεί διεθνής συμφωνία, αλλά εάν τούτο δεν σταθεί δυνατό θα πρέπει να προτείνει κατάλληλες τροποποιήσεις της νομοθεσίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση της οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

10.5.2011

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

10.5.2011

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Brian Simpson

23.5.2011

 

 

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε(καν)

Sabine Wils

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

11.10.2011

21.11.2011

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.11.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

9

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Philip Bradbourn, Michel Dantin, Wolf Klinz, Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen, Sabine Wils


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (21.12.2011)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/96/ΕΚ που αφορά την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας

(COM(2011)0169 – C7‑0105/2011 – 2011/0092(CNS))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Sergio Gutiérrez Prieto

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η παρούσα πρόταση τροποποίησης της οδηγίας που τροποποιεί το κοινοτικό πλαίσιο φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας έχει σοβαρές επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα.

Πράγματι, τροποποιείται το καθεστώς φορολόγησης της ενέργειας που χρησιμοποιείται στον αγροτικό τομέα. Παρά το γεγονός ότι διατηρείται η επιλογή που παρεσχέθη στα κράτη μέλη να εισαγάγουν φορολογικές εξαιρέσεις ( μέχρι και της εφαρμογής μηδενικής φορολόγησης) ή μειώσεις όπως αυτές της ισχύουσας οδηγίας, η δυνατότητα αυτή συνδέεται αποκλειστικώς με την ενεργειακή συνιστώσα και την ικανοποίηση απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης (άρθρο 15.3). Η παροχή της δυνατότητας να μειώνεται η φορολόγηση του πετρελαίου γεωργικής χρήσης στην σημερινή συγκυρία του περιορισμού του αγροτικού εισοδήματος και της αύξησης του πάγιου κόστους παραγωγής (όπου τα ενεργειακά κόστη λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου και του ενεργειακού κόστους μπορούν να φθάσουν μέχρι και το 30% του πάγιου κόστους) είναι μία καλή είδηση για την βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών εκμεταλλεύσεων, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις εκτός της χρησιμοποίησης πετρελαίου για τα γεωργικά μηχανήματα. Παρά ταύτα, εάν τα φορολογικά αυτά πλεονεκτήματα εξαρτηθούν από πολιτικές ενεργειακής απόδοσης με σκοπό την μείωση του πάγιου κόστους παραγωγής, πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτα και να ενσωματωθούν σε κρατικές στρατηγικές, οι οποίες πρέπει να σχεδιασθούν σε συνεργασία με τον τομέα και οι οποίες να εκτείνονται σε αρκετό βάθος χρόνου, ώστε να μην επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την οικονομική βιωσιμότητα των παραγωγών μας, οι οποίοι επιβαρύνονται ήδη αρκετά από τις εγκάρσιες πολιτικές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μας.

Η πρόταση τροποποίησης της οδηγίας 2003/96 περιλαμβάνει μία ελάφρυνση της φορολογίας που συνδέεται με το CO2 σε ορισμένους τομείς, οι οποίοι θεωρείται ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να επιτρέπουν την διαρροή άνθρακα κατά το άρθρο 10, παράγραφος 13 της οδηγίας 2003/87, τομείς μεταξύ των οποίων δεν περιλαμβάνεται η γεωργία. Ήδη στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με "τον χάρτη πορείας για μια οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050" είχαν αναγνωρισθεί οι κίνδυνοι διαρροής άνθρακα στην γεωργία, οπότε επείγει να ζητηθεί από την Επιτροπή να τροποποιήσει εκ παραλλήλου με την οδηγία 2003/96 και την οδηγία 2003/87 εντός προθεσμίας όχι μεγαλύτερης των έξη μηνών από της ενάρξεως ισχύος της ΟΕΦ, περιλαμβάνοντας την γεωργία στους τομείς που θα μπορούν να επωφεληθούν από αυτήν την φορολογική ελάφρυνση προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι, όπως αναγνωρίζει η Επιτροπή στο σημείο 3.2 της ανακοίνωσής της επί της προτάσεως αυτής, όλοι οι τομείς ή οι επί μέρους τομείς που είναι εκτεθειμένοι σε διαρροή άνθρακα θα έχουν την αυτή φορολογική μεταχείριση στο πλαίσιο της ΟΕΦ.

Η πρόταση τροποποίησης της ΟΕΦ βελτιώνει την φορολογική μεταχείριση της βιομάζας, στον βαθμό που η ικανότητά της για παραγωγή ενέργειας είναι μικρότερη από τον όγκο της, πράγμα που θέτει τέρμα στην μεροληπτική της φορολόγηση σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα. Το γεγονός αυτό είναι αρκετό ώστε να ζητηθεί η αναγνώριση του σημαντικότερου ρόλου που πρέπει να διαδραματίσει η βιομάζα στο επίπεδο των ενεργειακών μιγμάτων των κρατών μελών, όχι μόνον επειδή πρόκειται για μη ορυκτή μορφή ενέργειας, αλλά και διότι η παραγωγή της λειτουργεί επίσης όπως ένας αγωγός άνθρακα. Από την άποψη της φορολόγησης, ακόμη και εκτός του πεδίου εφαρμογής της ΟΕΦ, είναι απαραίτητο να ζητηθεί η εναρμόνιση των πολύ διαφορετικών ποσοστών ΦΠΑ που εφαρμόζονται στα διάφορα κράτη μέλη για την βιομάζα (ιδιαίτερα σε όμορα κράτη) για την αποφυγή "συνοριακών επιπτώσεων" κατά την ανάπτυξη της βιομάζας μεταξύ διάφορων περιφερειών ή χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, ο εισηγητής ζητεί να περιληφθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα θεσμικά όργανα που πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με την εφαρμογή της ΟΕΦ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός πενταετίας από της ενάρξεως ισχύος της οδηγίας και αξιολογεί θετικά τον καθορισμό μεταβατικής περιόδου μέχρι το 2023 για την συνολική εφαρμογή των αλλαγών που εισάγονται με την παρούσα οδηγία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία   1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Συνεπώς πρέπει να προβλεφθεί ότι η ενεργειακή φορολογία έχει δύο συνιστώσες, ήτοι φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα και γενική φορολογία κατανάλωσης ενέργειας. Προκειμένου ο ενεργειακός φόρος να προσαρμοστεί στη λειτουργία του ενωσιακού καθεστώτος βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η ρητή διάκριση μεταξύ των δύο εν λόγω συνιστωσών πρέπει να καταστεί υποχρεωτική για τα κράτη μέλη. Αυτό θα επιτρέψει επίσης την διακριτή αντιμετώπιση των καυσίμων που είναι ή συνίστανται από βιομάζα.

(5) Συνεπώς πρέπει να προβλεφθεί ότι η ενεργειακή φορολογία έχει δύο συνιστώσες, ήτοι φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα και γενική φορολογία κατανάλωσης ενέργειας. Προκειμένου ο ενεργειακός φόρος να προσαρμοστεί στη λειτουργία του ενωσιακού καθεστώτος βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η ρητή διάκριση μεταξύ των δύο εν λόγω συνιστωσών πρέπει να καταστεί υποχρεωτική για τα κράτη μέλη. Αυτό θα επιτρέψει επίσης την διακριτή αντιμετώπιση των καυσίμων από βιομάζα ή από προϊόντα βιομάζας λόγω των πλεονεκτημάτων που παρουσιάζουν ως ανανεώσιμη, οικονομική και σχεδόν ουδέτερη από την άποψη εκπομπών αερίων θερμοκηπίου πηγή ενέργειας.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) Το άρθρο 15 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ επιτρέπει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν σε γεωργικές, ανθοκομικές και ιχθυοτροφικές εργασίες καθώς και στην δασοπονία όχι μόνο τις διατάξεις που εφαρμόζονται γενικά στις επιχειρηματικές χρήσεις αλλά και μηδενικό συντελεστή φορολογίας. Η ανάλυση της εν λόγω εναλλακτικής επιλογής απεκάλυψε ότι όσον αφορά την φορολογία της γενικής κατανάλωσης ενέργειας, η διατήρησή της αντίκειται στους ευρύτερους πολιτικούς στόχους της Ένωσης εκτός και αν συνδέεται με τη διασφάλιση προόδου στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης. Όσον αφορά την φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα η αντιμετώπιση των οικείων κλάδων πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τους κανόνες που εφαρμόζονται στους βιομηχανικούς κλάδους.

(20) Το άρθρο 15 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ επιτρέπει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν σε γεωργικές, ανθοκομικές και ιχθυοτροφικές εργασίες καθώς και στην δασοπονία όχι μόνο τις διατάξεις που εφαρμόζονται γενικά στις επιχειρηματικές χρήσεις αλλά και μηδενικό συντελεστή φορολογίας. Στόχος είναι να εξασφαλισθεί η οικονομική βιωσιμότητα των γεωργικών προσπαθειών, οι οποίες ήδη παρεμποδίζονται από υψηλές κοινωνικές, φυτοϋγειονομικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις που δεν αντισταθμίζονται επαρκώς από την αγορά. Παρά ταύτα, μία ανάλυση της εν λόγω εναλλακτικής επιλογής απεκάλυψε ότι όσον αφορά την φορολογία της γενικής κατανάλωσης ενέργειας, η διατήρησή της αντίκειται στους ευρύτερους πολιτικούς στόχους της Ένωσης εκτός και αν συνδέεται με τη διασφάλιση προόδου στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, προκαλώντας ταυτοχρόνως μεσοπρόθεσμα μείωση του πάγιου κόστους παραγωγής στους τομείς αυτούς. Η βελτίωση αυτή της ενεργειακής απόδοσης πρέπει να εννοηθεί στην διάρκεια ενός αρκετά μεγάλου κύκλου ετών και να αποτελεί αντικείμενο σχεδιασμού και ελέγχου από δημόσιους οργανισμούς. Τα κράτη μέλη πρέπει να παράσχουν τεχνική καθοδήγηση στους τομείς αυτούς αν εφαρμοσθούν πρόσθετες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση σ' ό, τι αφορά τους μειωμένους συντελεστές φορολογίας. Όσον αφορά την φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα η αντιμετώπιση των οικείων κλάδων πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ικανότητα της δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα, καθώς και τον κίνδυνο διαρροής του άνθρακα του καθενός από τους ανωτέρω τομείς και επί μέρους τομείς, καθώς και τον πιθανό αντίκτυπο επί της παραγωγικότητας και βιωσιμότητάς τους. Πρέπει να εξαιρούνται οι τομείς που παράγουν βιομάζα με μεγάλες δυνατότητες δέσμευσης του άνθρακα. Σε περιφέρειες με ιδιαίτερα μεγάλες δυνατότητες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έχει ιδιαίτερη σημασία να ενθαρρύνεται η ενεργειακή ανεξαρτησία τους ως προς τις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητές τους.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21α) Η βιομάζα αποτελεί στρατηγικό τομέα τόσο για την διαμόρφωση των μελλοντικών ενεργειακών μιγμάτων των κρατών μελών όσο και για την χάραξη των στρατηγικών για την ανάπτυξη προϊόντων βιομάζας υψηλής προστιθέμενης αξίας για μια οικονομία με χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών, λόγω του ότι η παραγωγή βιομάζας λειτουργεί ως δεξαμενή άνθρακα. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη πρέπει να αποφεύγουν αν εφαρμόζουν υπερβολικά αποκλίνοντες φορολογικούς συντελεστές, και στο επίπεδο του ΦΠΑ, προς αποφυγήν του κινδύνου να εμφανισθεί «το φαινόμενο των συνόρων» μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

 

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28) Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει ανά πενταετία, και για πρώτη φορά στο τέλος του 2015, έκθεση στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, εξετάζοντας ιδιαίτερα το ελάχιστο επίπεδο φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα υπό το πρίσμα της εξέλιξης της αγοραίας τιμής στην ΕΕ των δικαιωμάτων εκπομπής, των επιπτώσεων της καινοτομίας και των τεχνολογικών εξελίξεων και την αιτιολόγηση των φοροαπαλλαγών και μειώσεων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, περιλαμβανομένου του καυσίμου που χρησιμοποιείται για την αεροναυτιλία και τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα. Ο κατάλογος των τομέων ή επιμέρους τομέων που θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο τακτικής επανεξέτασης, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των νεοεμφανιζόμενων στοιχείων.

(28) Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει ανά τριετία, και για πρώτη φορά στο τέλος του 2015, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, εξετάζοντας ιδιαίτερα το ελάχιστο επίπεδο φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα υπό το πρίσμα της εξέλιξης της αγοραίας τιμής στην ΕΕ των δικαιωμάτων εκπομπής, των επιπτώσεων της καινοτομίας και των τεχνολογικών εξελίξεων και την αιτιολόγηση των φοροαπαλλαγών και μειώσεων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, περιλαμβανομένου του καυσίμου που χρησιμοποιείται για την αεροναυτιλία και τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα. Ο κατάλογος των τομέων ή επιμέρους τομέων που θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο τακτικής επανεξέτασης, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των νεοεμφανιζόμενων στοιχείων.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 1

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο ορισμός της βιομάζας που χρησιμοποιείται στην παρούσα οδηγία δεν προδικάζει τη χρησιμοποίηση διαφορετικού ορισμού στις εθνικές νομοθεσίες, για σκοπούς διαφορετικούς από τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εδάφιο ii

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i) τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2207, 2208 90 91 και 2208 90 99 εάν αυτά προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα θέρμανσης ή κίνησης και έχουν μετουσιωθεί σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 92/83/ΕΚ·

i) τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2207 2208 90 91 και 2208 90 99, εάν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο θέρμανσης ή κίνησης·

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος περιορισμός του ορισμού της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης στο άρθρο 2 σημείο (i) δεν συμβιβάζεται με την πρακτική στην αγορά και του ορισμού της βιοαιθανόλης σύμφωνα με τη νομοθεσία στα κράτη μέλη, για παράδειγμα, στη Σουηδία, Αυστρία και Γερμανία.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 13 – στοιχείο β

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 15 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

 

«3. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν μηδενικό επίπεδο γενικής φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας στα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται στη γεωργία, τις καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, τις ιχθυοκαλλιέργειες και τη δασοκομία. Οι δικαιούχοι υπόκεινται σε ρυθμίσεις που πρέπει να οδηγούν σε αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, γενικά ισοδύναμης με εκείνη που θα μπορούσε να επιτευχθεί εάν τηρούνταν οι κοινοί ελάχιστοι συντελεστές της Ένωσης.»

«3. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν μηδενικό επίπεδο γενικής φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας στα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται στη γεωργία, τις καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, τις ιχθυοκαλλιέργειες και τη δασοκομία. Τα κράτη μέλη από κοινού με τους δικαιούχους χαράσσουν ειδικές στρατηγικές που πρέπει να οδηγούν σε αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, γενικά ισοδύναμης με εκείνη που θα μπορούσε να επιτευχθεί εάν τηρούνταν οι κοινοί ελάχιστοι συντελεστές της Ένωσης.»

Αιτιολόγηση

Έχει ιδιαίτερη σημασία η προσπάθεια ενεργειακής απόδοσης που ζητείται να καταβληθεί ως αντιστάθμισμα μιας καλύτερης φορολογικής μεταχείρισης να συντονίζεται κατά κάποιο τρόπο από τα κράτη, σε συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο τομέα, για την χάραξη ειδικών στρατηγικών, προβλέποντας μία χρονική περίοδο η οποία να επιτρέπει κάποια ευελιξία και να διευκολύνει επαρκείς επενδύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, πράγμα που δεν θα μπορούσε να συμβεί χωρίς την κρατική υποστήριξη και με την μορφή των ετήσιων επενδύσεων.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 13 – στοιχείο β α (νέο)

Οδηγία 2203/96/ΕΚ

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3 α. Τα κράτη μέλη παρέχουν σφαιρική καθοδήγηση στους δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων και των μικρομεσαίων εκμεταλλεύσεων, σ' ό, τι αφορά την εφαρμογή των απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης που συνδέονται με μειωμένους συντελεστές φορολογίας.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 13 – σημείο 1 – στοιχείο α – εδάφιο i

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2023, τα κράτη μέλη μπορούν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, να εφαρμόζουν απαλλαγή ή μειωμένο φορολογικό συντελεστή της γενικής φορολογίας κατανάλωσης ενέργειας, υπό φορολογικό έλεγχο, στα φορολογητέα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας οδηγίας, όταν τα προϊόντα αυτά αποτελούνται από ή περιέχουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα προϊόντα και όταν, σε ό,τι αφορά τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που καθορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία η) και θ) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, τα προϊόντα αυτά πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 17 της εν λόγω οδηγίας:»

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν, υπό φορολογικό έλεγχο, απαλλαγή ή μειωμένο φορολογικό συντελεστή κατανάλωσης ενέργειας στα φορολογητέα προϊόντα που προβλέπονται στο άρθρο 2 όταν αυτά αποτελούνται από ή περιέχουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα προϊόντα:

Αιτιολόγηση

Σκοπός είναι να αποκατασταθεί το πνεύμα του άρθρου 16 της οδηγίας 2003/96/EΚ. Τα βιοκαύσιμα θα συμβάλουν σημαντικά στις προσπάθειες της ΕΕ να επιτύχει τους κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους της. Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορέσουν να κυκλοφορήσουν στην αγορά τα καύσιμα που περιέχουν βιοκαύσιμα. Η φορολογία είναι σημαντικός μοχλός όταν κυκλοφορούν για πρώτη φορά στην αγορά νέα ήδη καυσίμων.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 14

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 18 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Πορτογαλία δύναται να εφαρμόζει επίπεδα γενικής φορολογίας κατανάλωσης της ενέργειας για τα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλίσκονται στην αυτόνομη περιοχή των Αζόρων και της Μαδέρας, κατώτερα από τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, προκειμένου να αντισταθμίσει το κόστος μεταφοράς που οφείλεται στον νησιωτικό και διάσπαρτου χαρακτήρα αυτών των περιοχών.

3. Η Ισπανία και η Πορτογαλία δύνανται να εφαρμόζουν επίπεδα γενικής φορολογίας κατανάλωσης της ενέργειας για τα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλίσκονται στις αυτόνομες περιφέρειες των Καναρίων και των Βαλεαρίδων και στις αυτόνομες περιφέρειες των Αζόρων και της Μαδέρας, αντιστοίχως, κατώτερα από τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, προκειμένου να αντισταθμίσει το κόστος μεταφοράς που οφείλεται στον νησιωτικό και διάσπαρτου χαρακτήρα αυτών των περιοχών.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 21

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 29 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανά πενταετία και για πρώτη φορά στα τέλη του 2015, η Επιτροπή υποβάλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και, ενδεχομένως, πρόταση για την τροποποίησή της.

Ανά τριετία και για πρώτη φορά στα τέλη του 2015, η Επιτροπή υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και, ενδεχομένως, πρόταση για την τροποποίησή της.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 21

Οδηγία 2003/96/ΕΚ

Άρθρο 29 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε κάθε περίπτωση, ο κατάλογος των τομέων ή επιμέρους τομέων που θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα για τους σκοπούς του άρθρου 14α της παρούσας οδηγίας αποτελεί αντικείμενο τακτικής επανεξέτασης, ιδίως λαμβανομένης υπόψη της διαθεσιμότητας των εμφανιζόμενων αποδείξεων

Σε κάθε περίπτωση, ο κατάλογος των τομέων ή επιμέρους τομέων που θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα για τους σκοπούς του άρθρου 14α της παρούσας οδηγίας αποτελεί αντικείμενο τακτικής επανεξέτασης, αρχής γενομένης εντός προθεσμίας εξαμήνου το πολύ μετά την έναρξη ισχύος της παρούσης οδηγίας, ιδίως λαμβάνοντας την εμφάνιση νέων στοιχείων. ».

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση της οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας

Έγγραφα αναφοράς

KOM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

10.5.2011

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

9.6.2011

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Sergio Gutiérrez Prieto

24.5.2011

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

22.11.2011

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

20.12.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

3

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, Liam Aylward, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, James Nicholson, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Γεώργιος Παπαστάμκος, Мария Неделчева

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marian Harkin, Christa Klaß, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Milan Zver, Σπύρος Δανέλλης


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση της οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

29.4.2011

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

10.5.2011

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

10.5.2011

ENVI

10.5.2011

ITRE

10.5.2011

TRAN

10.5.2011

 

AGRI

9.6.2011

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Astrid Lulling

10.5.2011

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

31.8.2011

7.11.2011

19.12.2011

 

Ημερομηνία έγκρισης

29.2.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

6

16

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Sampo Terho, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain, Νικόλαος Χουντής

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elena Băsescu, Philippe De Backer, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Enrique Guerrero Salom, Thomas Händel, Danuta Jazłowiecka, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Sirpa Pietikäinen, Θεόδωρος Σκυλακάκης

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ημερομηνία κατάθεσης

8.3.2012

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου