Menettely : 2011/0092(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0052/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0052/2012

Keskustelut :

PV 18/04/2012 - 17
CRE 18/04/2012 - 17

Äänestykset :

PV 19/04/2012 - 6.7
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0136

MIETINTÖ     *
PDF 423kWORD 837k
8.3.2012
PE 473.839v02-00 A7-0052/2012

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY muuttamisesta

(COM(2011)0169 – C7‑0105/2011 – 2011/0092(CNS))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Astrid Lulling

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY muuttamisesta

(COM(2011)0169 – C7‑0105/2011 – 2011/0092(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2011)0169),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7‑0105/2011),

–   ottaa huomioon Bulgarian parlamentin, Espanjan edustajainhuoneen ja Espanjan senaatin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan (N:o 2) mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan säädösesitys ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan ja maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnot (A7-0052/2012),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Neuvoston direktiivin 2003/96/EY tarkoituksena oli varmistaa sisämarkkinoiden moitteeton toiminta energiatuotteiden ja sähkön verotuksen osalta. Perussopimuksen 6 artiklan mukaisesti ympäristönsuojeluvaatimukset on sisällytetty kyseisen direktiivin velvoitteisiin ottaen erityisesti huomioon Kioton pöytäkirja.

(1) Neuvoston direktiivin 2003/96/EY tarkoituksena oli varmistaa sisämarkkinoiden moitteeton toiminta energiatuotteiden ja sähkön verotuksen osalta. Perussopimuksen 6 artiklan mukaisesti ympäristönsuojeluvaatimukset on sisällytetty kyseisen direktiivin velvoitteisiin ottaen erityisesti huomioon Kioton pöytäkirja. On tärkeää varmistaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 9 artiklan mukaisesti, että ihmisten terveyden suojelu otetaan riittävästi huomioon esimerkiksi ilman saasteiden yhteydessä.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(1 a) Ei riitä, että niin laajassa ja merkittävässä asiakokonaisuudessa kuin energiaverotus unionissa otetaan huomioon vain ilmasto- ja ympäristöpolitiikan sanelemat vaatimukset, niin tärkeitä kuin ne ovatkin. Unionille energia- ja teollisuuspolitiikan tavoitteet ovat aivan yhtä lailla tärkeitä. Jotta energian sisämarkkinat toimisivat riittävästi ja tehokkaasti, kaikkia tähän alaan liittyviä unionin aloitteita ja lainsäädäntöä on koordinoitava jatkuvasti ja huolellisesti. Direktiiviin 2003/96/EY tehtävien tarkistusten olisi oltava yhteensopivia muiden energiaan liittyvien toimintalinjojen kanssa ja nämä toimintalinjat olisi lisäksi mukautettava asianmukaisella tavalla energiaverotuksen kehykseen. Erityisesti EU:n päästökauppajärjestelmän olemassa olevat ongelmat olisi ratkaistava päättäväisesti, jotta järjestelmä voi toimia tehokkaasti. Johdonmukaisuuden puute haittaisi unionin älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun pitkän aikavälin tavoitteiden toteuttamista.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Ilmastonmuutoksen torjuntaan, uusiutuvien energialähteiden käyttöön ja energian säästöön liittyvät vaatimukset ovat muuttuneet, mikä vahvistettiin 8 ja 9 päivänä maaliskuuta 2007 sekä 11 ja 12 päivänä joulukuuta 2008 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmissä, ja on tarpeen varmistaa, että sisämarkkinat toimivat edelleen moitteettomasti tässä uudessa ympäristössä.

(2) Ilmastonmuutoksen torjuntaan, uusiutuvien energialähteiden käyttöön ja energian säästöön liittyvät vaatimukset ovat muuttuneet, mikä vahvistettiin 8 ja 9 päivänä maaliskuuta 2007 sekä 11 ja 12 päivänä joulukuuta 2008 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmissä, ja on tarpeen varmistaa, että sisämarkkinat toimivat parhaalla mahdollisella tavalla tässä uudessa ympäristössä. Näin ollen olisi varmistettava tämän direktiivin mukainen energialähteiden yhdenmukainen kohtelu, jotta energian kuluttajilla olisi aidosti yhtäläiset mahdollisuudet käytetystä energialähteestä riippumatta.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a) Energiatuotteiden verotusta olisi lähestyttävä teknologiasta riippumattomalla tavalla, jotta uudet teknologiat voisivat kehittyä.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Hiilidioksidipäästöihin perustuva verotus voi olla jäsenvaltioille kustannustehokas tapa saada aikaan jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten täyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä 23 päivänä huhtikuuta 2009 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 406/2009/EY mukaan tarvittavat kasvihuonekaasujen päästövähennykset niiden lähteiden osalta, jotka eivät kuulu kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä lokakuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY mukaisen unionin järjestelmän soveltamisalaan. Hiilidioksidiperusteisen verotuksen potentiaalinen asema huomioon ottaen sisämarkkinoiden moitteeton toiminta edellyttää tästä verotuksesta annettavia yhteisiä sääntöjä.

(3) Hiilidioksidipäästöihin perustuva verotus on yleensä jäsenvaltioille kustannustehokas tapa saada aikaan jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten täyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä 23 päivänä huhtikuuta 2009 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 406/2009/EY mukaan tarvittavat kasvihuonekaasujen päästövähennykset niiden lähteiden osalta, jotka eivät kuulu kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä lokakuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY mukaisen unionin järjestelmän soveltamisalaan. Hiilidioksidiperusteisen verotuksen nykyinen ja potentiaalinen asema huomioon ottaen sisämarkkinoiden moitteeton toiminta edellyttää tästä verotuksesta annettavia yhteisiä sääntöjä.

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa on jo otettu käyttöön hyvin toimivia ja kustannustehokkaita hiilidioksidiperusteisia verojärjestelmiä.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a) Energiaverotus ei saisi koskea jätteiden energiahyödyntämistä eikä erityisesti jätteiden käyttöä vaihtoehtoisena polttoaineena, kun otetaan huomioon, että jätteistä 19 päivänä marraskuuta 2008 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/98/EY1 kehotetaan jätteiden tuottajia ja haltijoita loppukäsittelemään jätettä mahdollisimman energiatehokkaasti ja luonnonvaroja säästäen ja asetetaan jätteen hyödyntäminen jätteen loppukäsittelyn edelle.

 

______________

 

1 EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 b) Jäsenvaltioiden olisi myös säilytettävä oikeus soveltaa nollaverotusta maataloudessa, puutarhaviljelyssä, kalanviljelyssä ja metsänhoidossa käytettävien energiatuotteiden ja sähkön kulutukseen yleisessä energiankulutusverotuksessa.

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Siksi olisi säädettävä, että energiaverotus muodostuu kahdesta osiosta, hiilidioksidiperusteisista veroista ja yleisistä energiankulutusveroista. Jotta energiaverotus saadaan sopeutettua direktiivin 2003/87/EY mukaiseen unionin järjestelmään, jäsenvaltioilta olisi vaadittava näiden kahden osion selkeää eriyttämistä. Näin mahdollistetaan myös erillinen kohtelu polttoaineille, jotka ovat biomassaa tai jotka on tehty biomassasta.

(5) Siksi olisi säädettävä, että energiaverotus muodostuu kahdesta osiosta, hiilidioksidiperusteisista veroista ja yleisistä energiankulutusveroista. Jotta energiaverotus saadaan sopeutettua direktiivin 2003/87/EY mukaiseen unionin järjestelmään, jäsenvaltioilta olisi vaadittava näiden kahden osion selkeää eriyttämistä. Näin mahdollistetaan myös erillinen kohtelu polttoaineille, jotka ovat biomassaa tai jotka on tehty biomassasta, ja otetaan huomioon niistä saatavat edut halpana ja kasvihuonekaasupäästöjen kannalta lähes neutraalina energialähteenä, jos ne täyttävät uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/28/EY1 17 artiklan mukaiset kestävyyskriteerit. Komission olisi toimitettava parlamentille ja neuvostolle kertomus, jossa tarkastellaan, olisiko hiilidioksidipäästöjen lisäksi myös muiden haitallisten kaasujen päästöt otettava huomioon ihmisten terveyden suojelemiseksi.

 

______________

 

1 EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16.

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Molemmat osiot olisi laskettava objektiivisten perusteiden mukaan, jotta eri energialähteiden kohtelu on yhtäläistä. Hiilidioksidiperusteisessa verotuksessa olisi otettava huomioon kyseisen energiatuotteen käytöstä johtuvat hiilidioksidipäästöt käyttäen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY mukaisten ohjeiden vahvistamisesta kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailua ja raportointia varten 18 päivänä heinäkuuta 2007 tehdyssä komission päätöksessä 2007/589/EY vahvistettuja hiilidioksidin oletuspäästökertoimia. Yleisessä energiankulutusverotuksessa olisi otettava huomioon eri energiatuotteiden ja sähkön energiasisältö sellaisena kuin sitä tarkoitetaan energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista sekä neuvoston direktiivin 93/76/ETY kumoamisesta 5 päivänä huhtikuuta 2006 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/32/EY. Tässä yhteydessä olisi otettava huomioon biomassan tai biomassasta valmistettujen tuotteiden ympäristöedut. Näitä tuotteita olisi verotettava biomassalle tai biomassasta tehdyille tuotteille päätöksessä 2007/589/EY eriteltyjen hiilidioksidipäästökertoimien ja niiden direktiivin 2009/28/EY liitteen III mukaisesti eritellyn energiasisällön perusteella. Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2209/28/EY 2 artiklan h ja i alakohdassa määritellyt biopolttoaineet ja bionesteet ovat näistä selvästi merkittävin luokka. Koska näiden tuotteiden ympäristöedut vaihtelevat sen mukaan, täyttävätkö ne kyseisen direktiivin 17 artiklassa säädetyt kestävyyskriteerit, biomassan tai biomassasta valmistettujen tuotteiden erityisiä viitearvoja olisi sovellettava ainoastaan siinä tapauksessa, että nämä kriteerit täyttyvät.

(6) Molemmat osiot olisi laskettava objektiivisten perusteiden mukaan, jotta eri energialähteiden kohtelu on yhtäläistä. Hiilidioksidiperusteisessa verotuksessa olisi otettava huomioon kyseisen energiatuotteen käytöstä johtuvat hiilidioksidipäästöt käyttäen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY mukaisten ohjeiden vahvistamisesta kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailua ja raportointia varten 18 päivänä heinäkuuta 2007 tehdyssä komission päätöksessä 2007/589/EY vahvistettuja hiilidioksidin oletuspäästökertoimia. Yleisessä energiankulutusverotuksessa olisi otettava huomioon eri energiatuotteiden ja sähkön energiasisältö sellaisena kuin sitä tarkoitetaan energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista sekä neuvoston direktiivin 93/76/ETY kumoamisesta 5 päivänä huhtikuuta 2006 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/32/EY. Tässä yhteydessä olisi otettava huomioon biomassan tai biomassasta valmistettujen tuotteiden ympäristöedut. Näitä tuotteita olisi verotettava biomassalle tai biomassasta tehdyille tuotteille päätöksessä 2007/589/EY eriteltyjen hiilidioksidipäästökertoimien ja niiden direktiivin 2009/28/EY liitteen III mukaisesti eritellyn energiasisällön perusteella. Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2209/28/EY 2 artiklan h ja i alakohdassa määritellyt biopolttoaineet ja bionesteet ovat näistä selvästi merkittävin luokka. Koska näiden tuotteiden ympäristöedut vaihtelevat sen mukaan, täyttävätkö ne kyseisen direktiivin 17 artiklassa säädetyt kestävyyskriteerit, biomassan tai biomassasta valmistettujen tuotteiden erityisiä viitearvoja olisi sovellettava ainoastaan siinä tapauksessa, että nämä kriteerit täyttyvät. Heti kun direktiivissä 2009/28/EY on säädetty muiden biomassasta valmistettujen tuotteiden kuin biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyyskriteerit, näitä erityisiä viitearvoja olisi sovellettava muihin biomassasta valmistettuihin tuotteisiin kuin biopolttoaineisiin ja bionesteisiin ainoastaan siinä tapauksessa, että ne ovat uusien kestävyyskriteerien mukaisia.

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Hiilidioksidiperusteinen verotus olisi mukautettava direktiiviin 2003/87/EY, jotta se täydentäisi direktiiviä tehokkaasti. Tätä verotusta olisi sovellettava hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien energiatuotteiden kaikkiin käyttötarkoituksiin, myös muuhun kuin lämmitykseen, direktiivissä tarkoitetuissa laitoksissa, jotka eivät kuulu kyseisen direktiivin mukaiseen päästökauppajärjestelmään. Koska molempien välineiden kumulatiivinen käyttö ei kuitenkaan mahdollistaisi yksin päästökauppajärjestelmässä kaiken kaikkiaan saavutettuja vähennyksiä ylittäviä päästövähennyksiä vaan ainoastaan kasvattaisi näiden vähennysten kokonaiskustannuksia, hiilidioksidiperusteista verotusta ei tulisi soveltaa unionin järjestelmään kuuluvien laitosten kulutukseen.

(7) Hiilidioksidiperusteinen verotus olisi mukautettava direktiiviin 2003/87/EY, jotta se täydentäisi direktiiviä tehokkaasti. Tätä verotusta olisi sovellettava hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien energiatuotteiden kaikkiin käyttötarkoituksiin, myös muuhun kuin lämmitykseen, direktiivissä tarkoitetuissa laitoksissa, jotka eivät kuulu kyseisen direktiivin mukaiseen päästökauppajärjestelmään. Koska molempien välineiden kumulatiivinen käyttö ei kuitenkaan mahdollistaisi yksin päästökauppajärjestelmässä kaiken kaikkiaan saavutettuja vähennyksiä ylittäviä päästövähennyksiä vaan ainoastaan kasvattaisi näiden vähennysten kokonaiskustannuksia, hiilidioksidiperusteista verotusta ei saa soveltaa unionin järjestelmään kuuluvien laitosten suoraan tai välilliseen kulutukseen. Kaksinkertainen taakka kaksinkertaisen verotuksen ja kaksinkertaisen sääntelyn muodossa johtaisi kilpailun vääristymiseen, ja se on poistettava.

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Verotuksen neutraliteetin vuoksi molemmissa energiaverotuksen osioissa olisi sovellettava kaikkiin tiettyyn käyttötarkoitukseen käytettyihin energiatuotteisiin samoja vähimmäisverotasoja. Kun yhtäläisistä vähimmäisverotasoista on säädetty, jäsenvaltioiden olisi myös verotuksen neutraliteetin vuoksi varmistettava yhtäläiset kansallisen verotuksen vähimmäistasot kaikille kyseisille tuotteille. Tarvittaessa voitaisiin säätää siirtymäkausista näiden tasojen yhtäläistämistä varten.

(8) Verotuksen neutraliteetin vuoksi molemmissa energiaverotuksen osioissa olisi sovellettava kaikkiin tiettyyn käyttötarkoitukseen käytettyihin energiatuotteisiin samoja vähimmäisverotasoja. Kun yhtäläisistä vähimmäisverotasoista on säädetty, jäsenvaltioiden olisi myös verotuksen neutraliteetin vuoksi varmistettava yhtäläiset kansallisen verotuksen vähimmäistasot kaikille kyseisille tuotteille. Tarvittaessa voitaisiin säätää jäsenvaltioiden ominaispiirteet asianmukaisesti huomioon ottavista siirtymäkausista näiden tasojen yhtäläistämistä varten.

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Olisi varmistettava, että verotuksen vähimmäistasot ovat sellaiset, että toivottu vaikutus säilyy. Koska hiilidioksidiperusteisella verotuksella täydennetään direktiiviä 2003/87/EY, päästöoikeuksien markkinahintaa olisi seurattava tiiviisti komission säännöllisesti tekemän direktiivin tarkistuksen yhteydessä. Yleisen energiankulutusverotuksen vähimmäisverotasoja olisi säännöllisin väliajoin automaattisesti mukautettava niiden todellisen arvon kehityksen huomioon ottamiseksi, jotta verokantojen nykyinen yhdenmukaistamistaso säilyy. Energian ja elintarvikkeiden hintojen vaihtelusta johtuvan epävakaisuuden vähentämiseksi mukautuksen olisi perustuttava Eurostatin julkaisemaan EU:n laajuiseen yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin, josta on poistettu energian ja jalostamattomien elintarvikkeiden vaikutus.

(11) Olisi varmistettava, että verotuksen vähimmäistasot ovat sellaiset, että toivottu vaikutus säilyy. Yleisen energiankulutusverotuksen vähimmäistasoja olisi tätä tarkoitusta varten tarkasteltava säännöllisin väliajoin.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a) Kun otetaan huomioon monitahoiset vaatimukset, jotka uuden järjestelmän kahden osion, energiaverotuksen ja hiilidioksidiperusteisen verotuksen, on tarkoitus täyttää, olisi laadittava kaikilla tasoilla selkeitä sääntöjä, jotka ovat kaikkien kuluttajien etujen mukaisesti avoimia ja helposti ymmärrettäviä, jotta taataan järjestelmän moitteeton hallinnointi.

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Moottoripolttoaineiden osalta dieselpolttoaineeseen, joka on tuote, jota alun perin käytettiin pääosin yrityskäytössä ja jota siksi perinteisesti on verotettu vähemmän, sovellettava edullisempi vähimmäisverotaso johtaa vääristymiin sen kanssa eniten kilpailevaan tuotteeseen eli bensiiniin nähden. Siksi direktiivin 2003/96/EY 7 artiklassa säädetään, että tätä vähimmäisverotasoa aletaan asteittain mukauttamaan bensiiniin sovellettavaan vähimmäisverotasoon. On tarpeen täydentää tätä mukautusta ja siirtyä asteittain tilanteeseen, jossa dieselpolttoaineen ja bensiinin verotasot ovat samat.

Poistetaan.

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a) Uuden verorakenteen täytäntöönpano edellyttää dieselpolttoöljyn verokannan nostamista samalle tasolle kuin bensiinin. Tämä saattaa kyseenalaistaa sekä unionin autoteollisuuden päätöksen keskittyä puhtaisiin, energiatehokkaisiin perinteisiin polttomoottoreihin että unionin hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet, sillä asetetut hiilidioksidin raja-arvot voidaan saavuttaa ainoastaan, jos dieselpolttoöljy on käyttövoimana riittävässä määrässä tieliikenteen ajoneuvoista. Olisi toteutettava asianmukaisia joustavia toimenpiteitä, jotta varmistetaan, ettei vaaranneta autoalan kilpailukykyä eikä hiilidioksidipäästöjen vähentämisstrategian toteutusta kyseisellä alalla. Myyntiveroja, rekisteröintiveroja ja vuotuisia käyttöveroja on yhdenmukaistettava ja periaatteessa niitä olisi määrättävä ainoastaan ajoneuvon hiilidioksidipäästöjen perusteella.

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Jäsenvaltioiden mahdollisuus soveltaa ammattitarkoitukseen käytettävään dieselpolttoöljyyn alhaisempaa verotasoa kuin muuhun kuin ammattitarkoitukseen käytettävään dieselpolttoöljyyn ei enää vaikuta yhteensopivalta energiatehokkuuden parantamista ja liikenteen kasvavien ympäristövaikutusten korjaamista koskevan vaatimuksen kanssa, ja säännös olisi siksi poistettava. Direktiivin 2003/96/EY 9 artiklan 2 kohdassa annetaan joillekin jäsenvaltioille mahdollisuus soveltaa kevyeen polttoöljyyn alennettua verokantaa. Tämä säännös ei enää ole yhteensopiva sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan eikä perussopimuksen laajempien tavoitteiden kanssa. Se olisi siksi poistettava.

(13) Jäsenvaltioiden mahdollisuus soveltaa ammattitarkoitukseen käytettävään dieselpolttoöljyyn alhaisempaa verotasoa kuin muuhun kuin ammattitarkoitukseen käytettävään dieselpolttoöljyyn ei enää vaikuta yhteensopivalta energiatehokkuuden parantamista ja liikenteen kasvavien ympäristövaikutusten korjaamista koskevan vaatimuksen kanssa, ja säännös olisi siksi poistettava. Jotta kuljetusliikkeillä olisi mahdollisuus sopeutua uusiin sääntöihin, olisi säädettävä vuonna 2025 päättyvästä siirtymäkaudesta. Direktiivin 2003/96/EY 9 artiklan 2 kohdassa annetaan joillekin jäsenvaltioille mahdollisuus soveltaa kevyeen polttoöljyyn alennettua verokantaa. Tämä säännös ei enää ole yhteensopiva sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan eikä perussopimuksen laajempien tavoitteiden kanssa. Se olisi siksi poistettava.

Tarkistus  17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Hiilidioksidiperusteisen verotuksen mahdollisia kustannusvaikutuksia sellaisilla toimialoilla tai toimialojen osilla, jotka ovat alttiita direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 13 kohdassa tarkoitetulle merkittävälle hiilivuotoriskille, on tarpeen rajoittaa. Sen vuoksi on aiheellista säätää vastaavista siirtymätoimenpiteistä, joiden olisi kuitenkin myös säilytettävä hiilidioksidiperusteisen verotuksen tehokkuus ympäristön kannalta.

(14) Verotuksen uuden rakenteen mahdollisia kustannusvaikutuksia sellaisilla toimialoilla tai toimialojen osilla, jotka ovat alttiita merkittävälle hiilivuotoriskille, on tarpeen rajoittaa. Sen vuoksi on aiheellista säätää vastaavista toimenpiteistä, joiden olisi kuitenkin myös säilytettävä hiilidioksidiperusteisen verotuksen tehokkuus ympäristön kannalta.

Tarkistus  18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a) Energiaverotuksen uudistuksessa olisi varmistettava, että päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle jääville aloille ei aiheudu haittaa tähän järjestelmään kuuluviin aloihin nähden.

Tarkistus  19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Direktiivin 2003/96/EY 5 artikla mahdollistaa eriytettyjen verokantojen soveltamisen tietyissä tapauksissa. Hiilidioksidin hintasignaalin johdonmukaisuuden varmistamiseksi jäsenvaltioiden mahdollisuus eriyttää kansalliset verokannat olisi kuitenkin rajoitettava yleisiin energiankulutusveroihin. Mahdollisuus soveltaa alhaisempaa verotasoa taksien käyttämään moottoripolttoaineeseen ei enää ole yhteensopiva vaihtoehtoisia polttoaineita edistävien politiikkojen tavoitteen kanssa eikä myöskään vaihtoehtoisia energian kantajia ja puhtaampien autojen käyttöä kaupunkiliikenteessä edistävien politiikkojen kanssa, ja se olisi siksi poistettava.

(15) Direktiivin 2003/96/EY 5 artikla mahdollistaa eriytettyjen verokantojen soveltamisen tietyissä tapauksissa. Hiilidioksidin hintasignaalin johdonmukaisuuden varmistamiseksi jäsenvaltioiden mahdollisuus eriyttää kansalliset verokannat olisi kuitenkin rajoitettava yleisiin energiankulutusveroihin. Mahdollisuus soveltaa alhaisempaa verotasoa taksien käyttämään öljypohjaiseen moottoripolttoaineeseen ei enää ole yhteensopiva vaihtoehtoisia polttoaineita edistävien politiikkojen tavoitteen kanssa eikä myöskään vaihtoehtoisia energian kantajia ja puhtaampien autojen käyttöä kaupunkiliikenteessä edistävien politiikkojen kanssa, ja se olisi siksi poistettava.

Perustelu

Maakaasu/biometaani on vaihtoehto öljystä saataville polttoaineille ja se aiheuttaa harvinaisen vähän myrkyllisten tai karsinogeenisten aineiden päästöjä, ei juuri lainkaan hiukkaspäästöjä, ei reaktiivisten hiilivetyjen päästöjä, tavallista vähemmän NOx-päästöjä sekä tavallista vähemmän melua, minkä ansiosta se on ihanteellinen moottoripolttoaine kaupunkialueilla. Tulevia liikenteen polttoaineita käsittelevän asiantuntijaryhmän 25. tammikuuta 2011 esittämässä kertomuksessa todetaan, että metaania pitäisi tukea yhtenä tärkeimmistä vaihtoehtoisista polttoaineista kaupunkiliikenteessä.

Tarkistus  20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a) Koska sähkö- ja hybridiajoneuvojen käyttöönotto on keskeisellä sijalla vähennettäessä liikenteen riippuvuutta uusiutumattomista polttoainelähteistä, jäsenvaltioiden olisi voitava soveltaa rajoitetun ajan vapautusta tai alhaisempaa verotasoa tällaisten ajoneuvojen lataamiseen käytettävään sähköön.

Perustelu

Sähköistäminen on tärkeä tekijä prosessissa, jossa liikenteestä tehdään kestävää. Koska näiden ajoneuvojen päästöjen kokonaisvaikutus liittyy läheisesti ladattavan sähkön puhtauteen, ne eivät ole välttämättä ympäristöystävällisiä kaikissa jäsenvaltioissa lyhyellä aikavälillä. Pitkällä aikavälillä nämä erittäin tehokkaat teknologiat avaavat kuitenkin tietä todella kestävien liikennejärjestelmien kehittämiselle.

Tarkistus  21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Kotitalouksia ja hyväntekeväisyysjärjestöjä hyödyttävät vapautukset tai alennukset voivat olla osa jäsenvaltion määrittelemiä sosiaalisia toimenpiteitä. Tällaisten vapautusten tai alennusten soveltamismahdollisuus olisi energialähteiden yhtäläisen kohtelun vuoksi laajennettava koskemaan kaikkia lämmityspolttoöljynä ja sähkönä käytettäviin energiatuotteisiin. Sen varmistamiseksi, että niiden vaikutus jää sisämarkkinoilla rajalliseksi, tällaisia vapautuksia ja alennuksia olisi sovellettava ainoastaan muuhun kuin yritystoimintaan.

(17) Kotitalouksia ja hyväntekeväisyysjärjestöjä hyödyttävät vapautukset tai alennukset estävät oikean hintasignaalin antamisen, jolloin menetetään tärkeä keino kannustaa energialaskujen ja energiankulutuksen vähentämiseen. Direktiivissä 2003/96/EY tarjottu tällaisten vapautusten tai alennusten soveltamismahdollisuus olisi näin ollen poistettava pitkän siirtymäkauden jälkeen. Jäsenvaltioissa, joissa tämä vaikuttaa energiahintoihin, pienituloisia kotitalouksia ja hyväntekeväisyysjärjestöjä olisi vastaavasti tuettava kestävillä ja kattavilla sosiaalisilla toimenpiteillä.

Tarkistus  22

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18) Liikennepolttoaineina käytettävien nestekaasun ja maakaasun kohdalla yleisten energiankulutusverojen alhaisemman vähimmäisverotason soveltaminen tai mahdollisuus näiden energiatuotteiden vapauttamiseen verosta ei enää ole perusteltua erityisesti, kun otetaan huomioon tarve kasvattaa uusiutuvien energialähteiden markkinaosuutta, ja siitä pitäisi siksi luopua keskipitkällä aikavälillä.

(18) Liikennepolttoaineina käytettävien nestekaasun ja maakaasun kohdalla yleisten energiankulutusverojen alhaisemman vähimmäisverotason soveltaminen tai mahdollisuus näiden energiatuotteiden vapauttamiseen verosta ei ole perusteltua pitkällä aikavälillä, ja siitä pitäisi siksi luopua erityisesti kun otetaan huomioon tarve kasvattaa uusiutuvien energialähteiden markkinaosuutta. Koska nestekaasulla ja maakaasulla on vähemmän haitallisia ympäristövaikutuksia kuin muilla fossiilisilla polttoaineilla ja koska niiden jakeluinfrastruktuuria voitaisiin hyödyntää uusiutuvien vaihtoehtojen käyttöönotossa, veroetuudet olisi poistettava käytöstä vaiheittain.

Tarkistus  23

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19) Direktiivissä 2003/96/EY velvoitetaan jäsenvaltiot vapauttamaan verosta laivaliikenteeseen yhteisön vesillä käytettävä polttoaine sekä aluksella tuotettu sähkö, myös aluksen ollessa ankkuripaikalla satamassa. Jäsenvaltiot voivat lisäksi laajentaa tämän edullisen verokohtelun koskemaan sisävesiä. Tämän teknologian kehitystyön ja soveltamisen ensimmäisenä kannustimena jäsenvaltioiden olisi asiaa koskevan kattavamman kehyksen hyväksymiseen saakka vapautettava energiaverosta maasähkön käyttö satamassa ankkuripaikalla olevilla aluksilla. Tätä vapautusta olisi sovellettava riittävän kauan, jotta satamaoperaattoreilta ei puutu kannustin tarvittavien investointien tekemiseen, mutta sen olisi kuitenkin samalla oltava ajallisesti rajoitettu niin, että sen säilyttämisen ehtona, kokonaan tai osittain, on hyvissä ajoin tehtävä päätös.

(19) Direktiivissä 2003/96/EY velvoitetaan jäsenvaltiot vapauttamaan verosta lento- ja meriliikenteeseen käytettävä polttoaine, kun kyse ei ole huviliikenteestä. Tällaiset poikkeukset eivät noudata tavoitetta tasapuolisten toimintaedellytysten luomisesta kaikille liikennemuodoille. Tämän vuoksi ne olisi poistettava asteittain. Unionin yritysten ja teollisuuden kilpailuaseman turvaamiseksi tällainen asteittainen poistaminen olisi mieluiten toteutettava kansainvälisten neuvottelujen kautta. Tässä yhteydessä olisi seurattava tiiviisti Kansainvälisen merenkulkujärjestön, Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön tai ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen piirissä käytäviä keskusteluja hiilidioksidipäästöjen vähentämistoimien määräämisestä lento- ja meriliikenteen alalla. Mikäli asiassa ei edetä kansainvälisellä tasolla, komission olisi esitettävä lainsäädäntöehdotuksia hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä molemmilla aloilla ja otettava tässä huomioon hiilivuotoriski ja alan kilpailukyky. Tätä verokohtelua olisi sovellettava myös sisävesiin. Joissakin satamissa on olemassa puhdas energiavaihtoehto eli maasähkön käyttö, jota kuitenkin verotetaan. Tämän teknologian kehitystyön ja soveltamisen ensimmäisenä kannustimena jäsenvaltioiden olisi asiaa koskevan kattavamman kehyksen hyväksymiseen saakka vapautettava energiaverosta maasähkön käyttö satamassa ankkuripaikalla olevilla aluksilla. Tätä vapautusta olisi sovellettava sekä meri- että sisävesisatamiin riittävän kauan, jotta satamaoperaattoreilta ei puutu kannustin tarvittavien investointien tekemiseen, mutta sen olisi kuitenkin samalla oltava ajallisesti rajoitettu niin, että sen säilyttämisen ehtona, kokonaan tai osittain, on hyvissä ajoin tehtävä päätös.

Tarkistus  24

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20) Direktiivin 2003/96/EY 15 artiklan 3 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat soveltaa maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja kalanviljelyssä sekä metsänhoidossa paitsi yrityskäyttöön tavanomaisesti sovellettavia säännöksiä myös nollaverotasoa. Tätä vaihtoehtoa tarkasteltaessa on todettu, että sen säilyttäminen olisi yleisen energiankulutusverotuksen osalta unionin laajempien poliittisten tavoitteiden vastaista, jollei siihen kytketä vastasuoritusta, jolla varmistetaan energiatehokkuuden paraneminen. Hiilidioksidiperusteisessa verotuksessa kyseisten alojen kohtelu olisi mukautettava teollisuuden aloja koskeviin sääntöihin.

(20) Direktiivin 2003/96/EY 15 artiklan 3 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat soveltaa maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja kalanviljelyssä sekä metsänhoidossa paitsi yrityskäyttöön tavanomaisesti sovellettavia säännöksiä myös nollaverotasoa, jonka tarkoituksena on varmistaa taloudellinen elinkelpoisuus näillä aloilla, joiden on jo nyt selviydyttävä tiukkojen sosiaalisten sekä kasvinsuojeluun ja ympäristöön liittyvien vaatimusten aiheuttamista rasitteista, joihin markkinoilta ei saa riittävää korvausta. Tätä vaihtoehtoa tarkasteltaessa on kuitenkin todettu, että sen säilyttäminen olisi yleisen energiankulutusverotuksen osalta unionin laajempien poliittisten tavoitteiden vastaista, jollei siihen kytketä vastasuoritusta, jolla varmistetaan energiatehokkuuden paraneminen. Energiatehokkuutta olisi parannettava riittävän pitkällä ajanjaksolla julkisten elinten suunnitelmien mukaisesti ja niiden valvonnassa. Jäsenvaltioiden olisi annettava teknisiä ohjeita näiden alojen toimijoille, jos alennettuihin verokantoihin liittyviä täydentäviä energiatehokkuusvaatimuksia sovelletaan. Hiilidioksidiperusteisessa verotuksessa kyseisten alojen kohtelussa olisi otettava huomioon hiilidioksidin talteenotto- ja varastointikyky sekä hiilivuotoriski kullakin toimialalla tai sen osalla sekä mahdollinen vaikutus niiden tuottavuuteen ja elinkelpoisuuteen. Biomassaa tuottavat toimialat, joilla on hyvät mahdollisuudet sitoa hiiltä, olisi jätettävä soveltamisen ulkopuolelle. On olennaista, että alueilla, joilla on poikkeuksellinen kyky tuottaa energiaa uusiutuvista energialähteistä, kannustetaan maatalous- ja karjankasvatusalan energiariippumattomuutta.

Tarkistus  25

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21) Tässä direktiivissä käyttöön otettavissa yleissäännöissä otetaan huomioon sellaisten polttoaineiden erityispiirteet, jotka ovat direktiivin 2009/28/EY 17 artiklassa säädetyt kestävyyskriteerit täyttävää biomassaa tai tällaisesta biomassasta tehtyjä, sekä suhteessa niiden osuuteen hiilidioksiditaseessa että niiden alhaisempaan energiasisältöön kvantitatiivista yksikköä kohden kilpaileviin fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Sillä välin olisi varmistettava, että näitä säännöksiä sovelletaan johdonmukaisesti tässä direktiivissä käyttöön otettujen yleissääntöjen kanssa. Direktiivin 2009/28/EY 2 artiklan h ja i alakohdassa määritellyille biopolttoaineille ja bionesteille olisi siksi myönnettävä jäsenvaltioiden soveltamia lisäveroetuuksia ainoastaan siinä tapauksessa, että ne täyttävät kyseisen direktiivin 17 artiklassa säädetyt kestävyyskriteerit.

(21) Tässä direktiivissä käyttöön otettavissa yleissäännöissä otetaan huomioon sellaisten polttoaineiden erityispiirteet, jotka ovat direktiivin 2009/28/EY 17 artiklassa säädetyt kestävyyskriteerit täyttävää biomassaa tai tällaisesta biomassasta tehtyjä, sekä suhteessa niiden osuuteen hiilidioksiditaseessa että niiden alhaisempaan energiasisältöön kvantitatiivista yksikköä kohden kilpaileviin fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Sillä välin olisi varmistettava, että näitä säännöksiä sovelletaan johdonmukaisesti tässä direktiivissä käyttöön otettujen yleissääntöjen kanssa. Direktiivin 2009/28/EY 2 artiklan h ja i alakohdassa määritellyille biopolttoaineille ja bionesteille olisi siksi myönnettävä jäsenvaltioiden soveltamia lisäveroetuuksia ainoastaan siinä tapauksessa, että ne täyttävät kyseisen direktiivin 17 artiklassa säädetyt kestävyyskriteerit. Tässä artiklassa säädetään, että kestävyyskriteerejä tiukennetaan vuosina 2017 ja 2018. Kriteerien täyttämiseksi kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksen on oltava vähintään 50 prosenttia 1 päivästä tammikuuta 2017 alkaen. Tammikuun 1 päivästä 2018 vähennyksen on oltava vähintään 60 prosenttia laitoksissa, joissa tuotanto on alkanut aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Heti kun direktiivissä 2009/28/EY on säädetty muiden biomassasta valmistettujen tuotteiden kuin biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyyskriteerit, näille tuotteille olisi myönnettävä lisäveroetuuksia, jos ne ovat uusien kestävyyskriteerien mukaisia.

Tarkistus  26

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28) Komission olisi laadittava neuvostolle joka viides vuosi ja ensimmäisen kerran vuoden 2015 loppuun mennessä kertomus tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja tarkasteltava erityisesti hiilidioksidiperusteisen verotuksen vähimmäistasoa suhteessa päästöoikeuksien markkinahintakehitykseen EU:ssa, innovoinnin ja teknologisen kehityksen vaikutuksiin ja tässä direktiivissä säädettyjen verovapautusten ja veronalennusten perusteisiin, myös lento- ja meriliikenteessä käytettävän polttoaineen osalta. Luetteloa sellaisista toimialoista tai niiden osista, joiden katsotaan olevan alttiita merkittävälle hiilivuotoriskille, tarkastellaan säännöllisesti uudelleen, jotta etenkin uudet käyttöön saatavat tiedot saadaan otetuksi huomioon.

(28) Komission olisi laadittava Euroopan parlamentille ja neuvostolle joka kolmas vuosi ja ensimmäisen kerran vuoden 2015 loppuun mennessä kertomus tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja tarkasteltava erityisesti yleisen energiankulutusverotuksen vähimmäistasoja, jotta varmistetaan, että toivottu vaikutus säilyy, hiilidioksidiperusteisen verotuksen vähimmäistasoa suhteessa päästöoikeuksien markkinahintakehitykseen EU:ssa, innovoinnin ja teknologisen kehityksen vaikutuksiin, muiden haitallisten tai mahdollisesti haitallisten päästöjen kuin hiilidioksidin vaikutuksiin ja tässä direktiivissä säädettyjen verovapautusten ja veronalennusten perusteisiin, myös lento- ja meriliikenteessä käytettävän polttoaineen osalta, sekä tieliikenteessä käytettävän biokaasun, maakaasun ja nestekaasun käytön kehitykseen. Kertomuksessa olisi oltava yhteenveto nykyisistä kahdenvälisiin lentoliikennesopimuksiin sisältyvistä verotusmääräyksistä. Kertomuksessa olisi lisäksi tarkasteltava, millaisia vaikutuksia eurooppalaisen autoteollisuuden asettamilla teollisuuspoliittisilla painopisteillä on ollut. On laadittava luettelo sellaisista toimialoista tai niiden osista, joiden katsotaan olevan alttiita merkittävälle hiilivuotoriskille, ja sitä on tarkasteltava säännöllisesti uudelleen, jotta etenkin uudet käyttöön saatavat tiedot saadaan otetuksi huomioon.

Perustelu

Hiilidioksidiperusteisella verolla olisi kauaskantoisia ympäristö- ja veropoliittisia vaikutuksia unionissa. Siksi kertomus olisi annettava myös parlamentille. Tämä velvoite täyttää tarkoituksensa vain, jos määräaikaa kertomuksen antamiselle lyhennetään.

Tarkistus  27

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Direktiivi 2003/96/EY

1 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Hiilidioksidiperusteiset verot lasketaan euroina hiilidioksidipäästötonnia kohti käyttäen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY mukaisten ohjeiden vahvistamisesta kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailua ja raportointia varten 18 päivänä heinäkuuta 2007 tehdyssä komission päätöksessä 2007/589/EY(*) liitteessä I olevassa 11 kohdassa vahvistettuja hiilidioksidin oletuspäästökertoimia. Biomassalle ja biomassasta tehdyille tuotteille kyseisessä päätöksessä täsmennettyjä hiilidioksidipäästökertoimia sovelletaan direktiivin 2009/28/EY 2 artiklan h ja i alakohdassa määriteltyjen biopolttoaineiden ja bionesteiden kohdalla ainoastaan silloin, kun kyseinen tuote täyttää uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/28/EY(**) 17 artiklassa säädetyt kestävyyskriteerit. Jos biopolttoaineet ja bionesteet eivät täytä näitä kriteerejä, jäsenvaltioiden on sovellettava hiilidioksidin oletuspäästökertoimia vastaavalle lämmityspolttoaineelle tai moottoripolttoaineelle, joiden vähimmäisverotasot täsmennetään tässä direktiivissä.

Hiilidioksidiperusteiset verot lasketaan euroina hiilidioksidipäästötonnia kohti käyttäen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY mukaisten ohjeiden vahvistamisesta kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailua ja raportointia varten 18 päivänä heinäkuuta 2007 tehdyssä komission päätöksessä 2007/589/EY(*) liitteessä I olevassa 11 kohdassa vahvistettuja hiilidioksidin oletuspäästökertoimia. Biomassalle ja biomassasta tehdyille tuotteille kyseisessä päätöksessä täsmennettyjä hiilidioksidipäästökertoimia sovelletaan direktiivin 2009/28/EY 2 artiklan h ja i alakohdassa määriteltyjen biopolttoaineiden ja bionesteiden kohdalla ainoastaan silloin, kun kyseinen tuote täyttää uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/28/EY(**) 17 artiklassa säädetyt kestävyyskriteerit. Jos biopolttoaineet ja bionesteet eivät täytä näitä kriteerejä, jäsenvaltioiden on sovellettava hiilidioksidin oletuspäästökertoimia vastaavalle lämmityspolttoaineelle tai moottoripolttoaineelle, joiden vähimmäisverotasot täsmennetään tässä direktiivissä. Näitä kestävyyskriteerejä tiukennetaan vuosina 2017 ja 2018 direktiivin 2009/28/EY säännösten mukaisesti. Kriteerien täyttämiseksi kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksen on oltava vähintään 50 prosenttia 1 päivästä tammikuuta 2017 alkaen. Tammikuun 1 päivästä 2018 vähennyksen on oltava vähintään 60 prosenttia laitoksissa, joissa tuotanto on alkanut aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Tarkistus  28

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Direktiivi 2003/96/EY

1 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4. Jollei toisin säädetä, tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan sekä hiilidioksidiperusteisessa verotuksessa että yleisessä energiankulutusverotuksessa.

4. Jollei toisin säädetä, tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan sekä hiilidioksidiperusteisessa verotuksessa että yleisessä energiankulutusverotuksessa. Kun direktiivissä 2009/28/EY on säädetty muiden biomassasta valmistettujen tuotteiden kuin biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyyskriteerit, komission päätöksen 2007/589/EY liitteessä I olevassa 11 kohdassa vahvistettuja hiilidioksidin oletuspäästökertoimia ja direktiivin 2009/28/EY liitteessä III vahvistettuja nettolämmön oletusarvoja sovelletaan tällaisiin biomassasta valmistettuihin tuotteisiin ainoastaan siinä tapauksessa, että ne ovat näiden kestävyyskriteerien mukaisia. Jos tällaiset biomassasta valmistetut tuotteet eivät täytä kestävyyskriteerejä, jäsenvaltioiden on sovellettava hiilidioksidin oletuspäästökertoimia ja nettolämmön oletusarvoja vastaavalle lämmitys- tai moottoripolttoaineelle, jonka vähimmäisverotasot täsmennetään tässä direktiivissä.

Tarkistus  29

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – b alakohta

Direktiivi 2003/96/EY

2 artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että energiatuotteiden suoraan tai välilliseen käyttöön direktiivissä 2003/87/EY määritellyissä laitoksissa tai energiatuotteiden suoraan tai välilliseen käyttöön laitoksissa, joita verotetaan kansallisten hiilidioksidipäästöjä koskevien toimenpiteiden avulla, ei kohdistu kaksinkertaista verotusta tai kaksinkertaista sääntelyä.

Tarkistus  30

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 3 kohta

Direktiivi 2003/96/EY

3 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a b) kasteluveden pumppaamiseen käytettävä sähkö;

Tarkistus  31

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 3 kohta

Direktiivi 2003/96/EY

3 artikla – 1 kohta – b alakohta – 2 luetelmakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

– Energiatuotteiden käyttö kaksoiskäyttötuotteina.

Energiaintensiivinen teollisuus ja energiatuotteiden käyttö kaksoiskäyttötuotteina.

Perustelu

Direktiivissä on syytä tarkentaa, että sitä ei sovelleta energiaintensiiviseen teollisuuteen, jolloin varmistetaan, että direktiivissä kohdellaan tasapuolisesti kaikkia energiaintensiivisen teollisuuden aloja.

Tarkistus  32

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 3 kohta

Direktiivi 2003/96/EY

3 artikla – 1 kohta – b alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Jätteiden käyttö vaihtoehtoisena polttoaineena tai jätteiden hyödyntäminen lämmön tuotantoon direktiivin 2008/98/EY 3 artiklan 15 kohdassa ja R 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Perustelu

Energiaveron määrääminen lämmön tuotannossa hyödynnettävälle jätteelle eli jätteelle, jonka poltettaessa vapautuva energiasisältö käytetään hyvään tarkoitukseen ja siten korvataan fossiilisia polttoaineita ja säilytetään luonnonvaroja, on vastoin resurssitehokkuuden tavoitetta ja jätepuitedirektiivissä 2008/98/EY säädettyjä säännöksiä.

Tarkistus  33

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 4 kohta – b alakohta

Direktiivi 2003/96/EY

4 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Sen estämättä, mitä tässä direktiivissä säädetään verovapautuksista, verojen eriyttämisestä ja veronalennuksista, jäsenvaltioiden on varmistettava, että silloin, kun liitteessä I säädetään yhtäläisistä vähimmäisverotasoista tietylle käyttötarkoitukselle, yhtäläiset verotasot vahvistetaan tähän käyttötarkoitukseen käytettäville tuotteille. Tätä sovelletaan liitteessä I olevassa taulukossa A tarkoitettuihin moottoripolttoaineisiin 1 päivästä tammikuuta 2023, rajoittamatta 15 artiklan 1 kohdan i alakohdan soveltamista.

3. Sen estämättä, mitä tässä direktiivissä säädetään verovapautuksista, verojen eriyttämisestä ja veronalennuksista, jäsenvaltioiden on varmistettava, että silloin, kun liitteessä I säädetään yhtäläisistä vähimmäisverotasoista tietylle käyttötarkoitukselle, yhtäläiset verotasot vahvistetaan tähän käyttötarkoitukseen käytettäville tuotteille. Tätä sovelletaan liitteessä I olevassa taulukossa A tarkoitettuihin moottoripolttoaineisiin 1 päivästä tammikuuta 2025, rajoittamatta 15 artiklan 1 kohdan i alakohdan soveltamista.

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi kutakin käyttötarkoitusta, jota varten mainitaan vähimmäisverotaso tapauksen mukaan liitteessä I olevassa taulukossa A, B tai C, pidetään yhtenä käyttötarkoituksena.

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi kutakin käyttötarkoitusta, jota varten mainitaan vähimmäisverotaso tapauksen mukaan liitteessä I olevassa taulukossa A, B tai C, pidetään yhtenä käyttötarkoituksena.

 

Komissio antaa 1 päivään tammikuuta 2025 mennessä lainsäädäntöehdotuksia, joiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa hiilidioksidipäästöihin perustuvia autojen ostoveroja, autojen rekisteröintiveroja ja autojen käyttöveroja, tai laatii kertomuksen siitä, miksi se ei ole toiminut näin.

Tarkistus  34

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 4 kohta – b alakohta

Direktiivi 2003/96/EY

4 artikla – 3 kohta – 3 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Moottoripolttoaineena käytettävään maakaasuun ja biometaaniin sovelletaan yleisten energiankulutusverojen korkeampaa vähimmäistasoa vasta sen jälkeen, kun komissio on vuoteen 2023 mennessä tehnyt arvioinnin tämän direktiivin tieliikenteessä käytettävän maakaasun verotasoa koskevien säännösten täytäntöönpanosta. Arvioinnissa on tarkasteltava esimerkiksi maakaasun ja biometaanin saatavuuden kehitystä, tankkausverkon laajentumista unionissa, maakaasua käyttävien ajoneuvojen markkinaosuutta unionissa, biometaanin liikennepolttoainekäyttöä koskevaa innovointia ja teknistä kehitystä sekä vähimmäisverotason tosiasiallista merkitystä.

Perustelu

Maakaasua ja biometaania voidaan käyttää nykyisissä polttomoottoreissa, eikä niiden sekoittamiselle ole rajoituksia. Biometaani on yksi tärkeimmistä tekijöistä pyrittäessä vuoden 2020 pakolliseen tavoitteeseen eli biopolttoaineiden 10 prosentin osuuteen liikenteessä. Sen kehittäminen liittyy maakaasuajoneuvojen kehittämiseen ja siksi suotuisaan verokohteluun, joka mahdollistaa metaanitankkausinfrastruktuurin kehittämisen. Metaani on käytettävissä oleva vaihtoehto öljypohjaisille polttoaineille, sillä on hyvin matala ei-metaanihiilivety-, hiukkas- ja NOx-pitoisuus, ja se parantaa kaupunkien ilmanlaatua vähentäen samalla merkittävästi melua ja hiilidioksidia.

Tarkistus  35

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 4 kohta – b alakohta

Direktiivi 2003/96/EY

4 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4. Tässä direktiivissä säädettyjä yleisten energiankulutusverojen vähimmäistasoja mukautetaan kolmen vuoden välein 1 päivästä heinäkuuta 2016 alkaen Eurostatin julkaiseman yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin, josta on poistettu energian ja jalostamattomien elintarvikkeiden vaikutus, muutosten huomioon ottamiseksi. Komissio julkaisee näin saadut vähimmäisverotasot Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4. Tässä direktiivissä säädettyjä yleisten energiankulutusverojen vähimmäistasoja tarkistetaan kolmen vuoden välein, jotta varmistetaan, että niiden toivottu vaikutus säilyy 29 artiklan mukaisesti. Komissio antaa tarvittaessa ehdotuksia näiden vähimmäistasojen muuttamiseksi.

Tarkistus  36

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 4 kohta – b alakohta

Direktiivi 2003/96/EY

4 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Vähimmäistasot tarkistetaan ilman eri toimenpiteitä siten, että euromääräistä perusarvoa korotetaan tai lasketaan mainitussa indeksissä edellisen kolmen vuoden aikana tapahtuneen prosentuaalisen muutoksen verran. Jos prosentuaalinen muutos on viimeisimmän tarkistuksen jälkeen alle 0,5 prosenttia, tarkistusta ei suoriteta.".

Tässä direktiivissä määritettyä hiilidioksidiperusteisen verotuksen vähimmäistasoa mukautetaan 1 päivästä heinäkuuta 2016 alkaen kolmen vuoden välein päästöoikeuksien keskimääräiseen markkinahintaan EU:n päästökauppajärjestelmässä mukautusta edeltäneiden 18 kuukauden aikana laskettuna kaavalla, jonka komissio määrittää delegoidussa säädöksessä, joka hyväksytään 27 artiklan mukaisesti.".

Tarkistus  37

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 5 kohta – b alakohta

Direktiivi 2003/96/EY

5 artikla – 3 luetelmakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

– seuraavia käyttötarkoituksia varten: paikallinen julkinen henkilöliikenne (taksit pois lukien), jätteiden keruu, asevoimat ja julkinen hallinto, vammaiset ja sairasautot,".

– seuraavia käyttötarkoituksia varten: paikallinen julkinen henkilöliikenne (taksit pois lukien), jätteiden keruu, asevoimat ja julkinen hallinto, vammaiset ja sairasautot, paloautot ja poliisiautot,".

Perustelu

Jäsenvaltiot voivat soveltaa myös eriytettyjä verokantoja paloautojen ja poliisiautojen käyttötarkoituksia varten.

Tarkistus  38

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 6 kohta

Direktiivi 2003/96/EY

7 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Moottoripolttoaineisiin sovellettavat vähimmäisverotasot vahvistetaan 1 päivästä tammikuuta 2013, 1 päivästä tammikuuta 2015 ja 1 päivästä tammikuuta 2018 liitteessä I olevan taulukon A mukaisesti.".

1. Moottoripolttoaineisiin sovellettavat vähimmäisverotasot vahvistetaan 1 päivästä tammikuuta 2013, 1 päivästä tammikuuta 2015 ja 1 päivästä tammikuuta 2018 liitteessä I olevan taulukon A mukaisesti.

 

2. Tammikuun 1 päivään 2025 asti jäsenvaltiot voivat tehdä eron ammattitarkoitukseen ja muuhun kuin ammattitarkoitukseen käytettävän dieselpolttoaineen välillä edellyttäen, että unionin vähimmäistasoja noudatetaan.

 

3. "Ammattitarkoitukseen käytettävällä dieselpolttoöljyllä" tarkoitetaan seuraaviin tarkoituksiin käytettävää dieselöljyä:

 

a) tavaroiden kuljetus joko omaan lukuun tai toisen lukuun yksinomaan maanteiden tavaraliikenteeseen tarkoitetulla moottoriajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä, jonka suurin sallittu paino kuormattuna on 7,5 tonnia tai enemmän;

 

b) säännöllinen tai satunnainen matkustajien kuljetus moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY määritelmän mukaisella M2- tai M3-luokkaan kuuluvalla moottoriajoneuvolla.".

Tarkistus       39

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 11 kohta – a alakohta – i luetelmakohta

Direktiivi 2003/96/EY

14 artikla – 1 kohta – johdantovirke

 

Komission teksti

Tarkistus

"Sen lisäksi, mitä valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä ja direktiivin 92/12/ETY kumoamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetussa direktiivissä 2008/118/EY(*) säädetään veronalaisten tuotteiden vapauttamisesta verosta tiettyjen käyttötarkoitusten perusteella ja sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin muiden säännösten soveltamista, jäsenvaltioiden on vapautettava verosta jäljempänä luetellut tuotteet edellytyksin, jotka jäsenvaltioiden on vahvistettava verovapautuksien oikean ja selkeän soveltamisen varmistamiseksi sekä veropetosten, veron kiertämisen tai muiden väärinkäytösten estämiseksi:

1. "Sen lisäksi, mitä valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä ja direktiivin 92/12/ETY kumoamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetussa direktiivissä 2008/118/EY(*) säädetään veronalaisten tuotteiden vapauttamisesta verosta tiettyjen käyttötarkoitusten perusteella ja sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin muiden säännösten soveltamista, jäsenvaltioiden on vapautettava verosta jäljempänä luetellut tuotteet edellytyksin, jotka jäsenvaltioiden on vahvistettava verovapautuksien oikean ja selkeän soveltamisen varmistamiseksi sekä energiaköyhyyden, veropetosten, veron kiertämisen tai muiden väärinkäytösten estämiseksi:

Tarkistus  40

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 11 kohta – a alakohta – ii a luetelmakohta (uusi)

Direktiivi 2003/96/EY

14 artikla – 1 kohta – b ja c alakohdat

 

Komission teksti

Tarkistus

 

ii a) Poistetaan b ja c alakohta.

Perustelu

Tarkistuksella poistetaan jäsenvaltioille asetettu velvoite vapauttaa lento- ja meriliikenteessä käytettävä polttoaine verotuksesta. Sen poistaminen avaa valtavat mahdollisuudet vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Komissiolle laaditussa tutkimuksessa todettiin, että eri liikennemuotojen polttoaine- ja arvonlisäverojen yhdenmukaistaminen (verotuksen tuominen samalle tasolle kuin yksityisessä maantieliikenteessä tällä hetkellä) vähensi kasvihuonekaasupäästöjä yli 10 prosenttia tavanomaista enemmän. (Towards the decarbonisation of EU's transport sector by 2050, s. xi)

Tarkistus  41

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 11 kohta – a alakohta – iii alakohta

Direktiivi 2003/96/EY

14 artikla – 1 kohta – e alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

e) ankkuripaikalla satamassa oleviin aluksiin suoraan johdettu sähkö 31 päivään joulukuuta 2020 saakka.".

e) ankkuripaikalla meri- ja sisävesisatamassa oleviin aluksiin suoraan johdettu sähkö 31 päivään joulukuuta 2025 saakka.".

Tarkistus  42

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 12 kohta

Direktiivi 2003/96/EY

14 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 31 päivään joulukuuta 2020 saakka myönnettävä energiatuotteiden käytöstä hyvitystä hiilidioksidiperusteisista veroista laitoksille, jotka toimivat toimialoilla tai toimialojen osilla, jotka ovat alttiita merkittävälle hiilivuotoriskille.

1. Jäsenvaltioiden on 31 päivään joulukuuta 2025 saakka myönnettävä energiatuotteiden käytöstä hyvitystä hiilidioksidiperusteisista veroista laitoksille, jotka toimivat toimialoilla tai toimialojen osilla, jotka ovat alttiita merkittävälle hiilivuotoriskille.

Tarkistus  43

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 13 kohta – a alakohta – -i luetelmakohta (uusi)

Direktiivi 2003/96/EY

15 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-i) Lisätään alakohta seuraavasti:

 

"b a) sähköön, jolla ladataan tieliikenteessä käytettäviä sähkö- ja hybridiajoneuvoja, 1 päivään tammikuuta 2023 saakka;"

Perustelu

Sähköistäminen on tärkeä tekijä prosessissa, jossa liikenteestä tehdään kestävää. Koska näiden ajoneuvojen päästöjen kokonaisvaikutus liittyy läheisesti ladattavan sähkön puhtauteen, ne eivät ole välttämättä ympäristöystävällisiä kaikissa jäsenvaltioissa lyhyellä aikavälillä. Pitkällä aikavälillä nämä erittäin tehokkaat teknologiat avaavat kuitenkin tietä todella kestävien liikennejärjestelmien kehittämiselle.

Tarkistus  44

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 13 kohta – a alakohta – i luetelmakohta

Direktiivi 2003/96/EY

15 artikla – 1 kohta – h alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

h) kotitalouksien ja/tai asianomaisten jäsenvaltioiden hyväntekeväisyysjärjestöiksi tunnustamien järjestöjen käyttämiin energiatuotteisiin, joita käytetään lämmitykseen ja sähköön. Kyseisten hyväntekeväisyysjärjestöjen osalta jäsenvaltioiden on rajoitettava vapautus tai alennus koskemaan käyttöä muuhun kuin yritystoimintaan. Sekakäytön osalta verotusta sovelletaan kunkin tyyppisen käytön suhteellista osuutta vastaavasti. Jos käyttö on merkityksetöntä, voidaan katsoa, ettei sitä ole;

h) kotitalouksien ja/tai asianomaisten jäsenvaltioiden hyväntekeväisyysjärjestöiksi tunnustamien järjestöjen käyttämiin energiatuotteisiin, joita käytetään lämmitykseen ja sähköön, 1 päivään tammikuuta 2025 saakka. Kyseisten hyväntekeväisyysjärjestöjen osalta jäsenvaltioiden on rajoitettava vapautus tai alennus koskemaan käyttöä muuhun kuin yritystoimintaan. Sekakäytön osalta verotusta sovelletaan kunkin tyyppisen käytön suhteellista osuutta vastaavasti. Jos käyttö on merkityksetöntä, voidaan katsoa, ettei sitä ole;

Tarkistus  45

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 13 kohta – a alakohta – i luetelmakohta

Direktiivi 2003/96/EY

15 artikla – 1 kohta – i alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

i) polttoaineena käytettävään maakaasuun ja nestekaasuun 1 päivään tammikuuta 2023 saakka;".

i) liikennepolttoaineena käytettävään maakaasuun, biokaasuun ja nestekaasuun sekä lämmityspolttoaineena käytettävään nestekaasuun 1 päivään tammikuuta 2023 saakka; Jäsenvaltiot voivat soveltaa 1 päivästä tammikuuta 2023 aina 1 päivään tammikuuta 2030 saakka vähimmäisverotasoista enintään 50 prosentin alennusta näihin polttoaineisiin.".

Tarkistus  46

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 13 kohta – b alakohta

Direktiivi 2003/96/EY

15 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat soveltaa nollaverotusta maataloudessa, puutarhaviljelyssä, kalanviljelyssä ja metsänhoidossa käytettävien energiatuotteiden ja sähkön kulutukseen yleisessä energiankulutusverotuksessa. Edunsaajiin on sovellettava järjestelyjä, joilla lisätään energiatehokkuutta pääosin yhtä paljon kuin lisäys olisi ollut tavanomaisia unionin vähimmäisverokantoja noudatettaessa.".

3. Jäsenvaltiot voivat soveltaa nollaverotusta maataloudessa, puutarhaviljelyssä, kalanviljelyssä ja metsänhoidossa käytettävien energiatuotteiden ja sähkön kulutukseen yleisessä energiankulutusverotuksessa. Jäsenvaltioiden on yhdessä edunsaajien kanssa luotava erityisstrategioita, joilla lisätään energiatehokkuutta pääosin yhtä paljon kuin lisäys olisi ollut tavanomaisia unionin vähimmäisverokantoja noudatettaessa.".

Perustelu

On tärkeää, että jäsenvaltiot koordinoivat erityisstrategioiden avulla ja yhteistyössä toimialan kanssa energiatehokkuustoimia, joita edellytetään vastasuorituksena paremmalle verokohtelulle, ja että tähän annetaan riittävästi aikaa, jotta voidaan luoda tiettyä joustoa ja edistää riittävää panostusta, joka johtaa sellaiseen todelliseen energiansäästöön, joka ei olisi mahdollinen ilman julkista tukea ja vuotuisia investointeja.

Tarkistus  47

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 13 kohta – b alakohta (uusi)

Direktiivi 2203/96/EY

15 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Jäsenvaltioiden on annettava edunsaajille, pienet ja keskikokoiset tilat mukaan luettuina, kattavaa ohjausta alennettuihin verokantoihin liittyvien energiatehokkuusvaatimusten noudattamisesta.

Tarkistus  48

Ehdotus direktiiviksi

A1 artikla – 13 a* kohta – a alakohta – i a luetelmakohta (uusi)

Direktiivi 2003/96/EY

16 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

i a) Lisätään ensimmäisen alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

 

"Heti kun direktiivissä 2009/28/EY on vahvistettu muiden biomassasta valmistettujen tuotteiden kuin biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyyskriteerit, kyseisiin tuotteisiin voidaan soveltaa poikkeusta tai alennettua verokantaa ainoastaan siinä tapauksessa, että ne ovat näiden kestävyyskriteerien mukaisia."

*Huom. numeroitu virheellisesti 1 kohdaksi komission ehdotuksessa.

 

Tarkistus  49

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 14 kohta

Direktiivi 2003/96/EY

17 artikla – 1 kohta – a alakohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

'Energiaintensiivisellä yrityksellä' tarkoitetaan 11 artiklassa tarkoitettua liiketoimintayksikköä, jossa energiatuotteiden ja sähkön ostot ovat vähintään 3,0 prosenttia tuotantoarvosta tai kannettava kansallinen energiavero on vähintään 0,5 prosenttia arvonlisäyksestä. Jäsenvaltiot voivat soveltaa tämän määritelmän rajoissa muita tiukempia perusteita, esimerkiksi myynnin arvoa, tuotantoprosessia ja alaa koskevia määritelmiä.

'Energiaintensiivisellä yrityksellä' tarkoitetaan 11 artiklassa tarkoitettua liiketoimintayksikköä, jossa energiatuotteiden ja sähkön ostot ovat vähintään 5,0 prosenttia tuotantoarvosta tai kannettava kansallinen energiavero on vähintään 0,5 prosenttia arvonlisäyksestä. Jäsenvaltiot voivat soveltaa tämän määritelmän rajoissa muita tiukempia perusteita, esimerkiksi myynnin arvoa, tuotantoprosessia ja alaa koskevia määritelmiä.

Perustelu

Kolmen prosentin kynnysarvo on liian alhainen ja koskisi liian montaa yritystä. Tuloksena olisi kohtuuttomasti byrokratiaa.

Tarkistus  50

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 21 kohta

Direktiivi 2003/96/EY

29 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio toimittaa neuvostolle joka viides vuosi ja ensimmäisen kerran vuoden 2015 loppuun mennessä kertomuksen direktiivin täytäntöönpanosta ja tarvittaessa ehdotuksen sen muuttamisesta.

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle joka kolmas vuosi ja ensimmäisen kerran vuoden 2015 loppuun mennessä kertomuksen direktiivin täytäntöönpanosta ja tarvittaessa ehdotuksen sen muuttamisesta.

Komission laatimassa kertomuksessa on muun muassa tarkasteltava hiilidioksidiperusteisten verojen vähimmäistasoa, innovoinnin ja teknologisen kehityksen vaikutusta erityisesti energiatehokkuuteen, sähkön käyttöä liikenteessä ja tässä direktiivissä säädettyjen verovapautusten ja veronalennusten perusteita, myös lento- ja meriliikenteessä käytettävän polttoaineen osalta.

Komission laatimassa kertomuksessa on muun muassa tarkasteltava

 

i) yleisen energiankulutusverotuksen vähimmäistasoja, jotta varmistetaan, että toivottu vaikutus säilyy

 

ii) hiilidioksidin hintakehitystä EU:n päästökauppajärjestelmässä

 

iii) innovoinnin ja teknologisen kehityksen vaikutusta erityisesti energiatehokkuuteen

 

iv) sähkön käyttöä liikenteessä

 

v) tässä direktiivissä säädettyjen verovapautusten ja veronalennusten perusteita, myös lento- ja meriliikenteessä käytettävän polttoaineen osalta

 

vi) tämän direktiivin vaikutuksia siihen, että unionin autoteollisuus on asettanut teollisuuspoliittisiksi painopisteiksi puhtaat, energiatehokkaat perinteiset polttomoottorit, ja EU:n hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteita autoalalla

 

vii) tieliikenteessä käytettävän biokaasun, maakaasun ja nestekaasun käytön kehitystä ja

 

viii) sitä, olisiko otettava huomioon muiden haitallisten tai mahdollisesti haitallisten päästöjen kuin hiilidioksidin vaikutukset.

 

Kertomukseen on sisällytettävä myös yhteenveto nykyisistä kahdenvälisiin lentoliikennesopimuksiin sisältyvistä verotusmääräyksistä. Kertomuksessa on otettava huomioon sisämarkkinoiden moitteeton toiminta, vähimmäisverotasojen tosiasiallinen merkitys ja SEUT-sopimuksen laajemmat tavoitteet.

Joka tapauksessa luetteloa sellaisista toimialoista tai niiden osista, joiden katsotaan tämän direktiivin 14 a artiklan soveltamiseksi olevan alttiita merkittävälle hiilivuotoriskille, tarkastellaan säännöllisesti uudelleen, jotta etenkin uudet käyttöön saatavat tiedot saadaan otetuksi huomioon.

Joka tapauksessa luetteloa sellaisista toimialoista tai niiden osista, joiden katsotaan olevan alttiita merkittävälle hiilivuotoriskille, tarkastellaan säännöllisesti uudelleen, jotta etenkin uudet käyttöön saatavat tiedot saadaan otetuksi huomioon. Tässä yhteydessä on tarkasteltava tarkoin kansallisia täytäntöönpanon edellytyksiä sen varmistamiseksi, että ne ovat kaikkien kuluttajien kannalta selkeitä, yksiselitteisiä ja avoimia.

Perustelu

Hiilidioksidiperusteisella verolla olisi kauaskantoisia ympäristö- ja veropoliittisia vaikutuksia unionissa. Siksi kertomus olisi annettava myös parlamentille. Tämä velvoite täyttää tarkoituksensa vain, jos määräaikaa kertomuksen antamiselle lyhennetään.


PERUSTELUT

Ehdotuksen sisältö

Vuonna 2003 annetulla energian verotusta koskevalla nykyisellä direktiivillä pyrittiin ennen kaikkea välttämään energia-alan kilpailun vääristyminen sisämarkkinoilla. Siinä vahvistetaan verotettavia tuotteita, niiden verotusajankohtaa ja sallittavia poikkeuksia koskevat yhteiset säännöt. Polttoaineille ja sähkölle vahvistetaan vähimmäistasot, jotka perustuvat pääasiassa kulutettavaan energiamäärään. Näiden vähimmäisarvojen yli menevältä osalta jäsenvaltiot voivat vapaasti päättää omasta verotasostaan.

Tarkistetussa direktiiviehdotuksessa energiaverotuksen rakennetta mukautetaan sellaista vähähiilistä taloutta koskevan tavoitteen tukemiseksi, joka olisi myös energiatehokas, sekä ongelmien välttämiseksi sisämarkkinoilla. Energiaverotuksessa on otettu käyttöön hiilidioksidiperusteinen osa, ja käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa se pyritään saattamaan yhdenmukaiseksi ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvien EU:n velvoitteiden kanssa.

Komission ehdotuksen mukaan energiaverotus jaettaisiin kahteen osaan: ensimmäinen niistä liittyy hiilidioksidipäästöihin ja toinen energiasisältöön.

– Hiilidioksidipäästöjä koskeva yksi ainoa vähimmäisverokanta (20 euroa/hiilidioksiditonni) otetaan käyttöön kaikilla sellaisilla osa-alueilla, joita EU:n päästökauppajärjestelmä ei koske. Tällaisiin osa-alueisiin, kuten kotitalouksiin, liikenteeseen, pienyrityksiin ja maatalouteen, sovelletaan näin ollen hiilidioksidipäästömaksua. Tätä hiilidioksidiin liittyvää veroa ei sovelleta uusiutuviin energialähteisiin.

– Johonkin tiettyyn energiatuotteeseen sovellettava vähimmäisenergiaverokanta ei enää perustu käytettävään energiamäärään, vaan tuotteen energiasisältöön (euroa/gigajoule). Toisin sanoen kutakin tuotetta verotetaan sen antaman energiamäärän mukaan, minkä ansiosta energiatehokkuus palkitaan automaattisesti.

Veron hiilidioksidipäästöihin liittyvä osa ja energiasisältöön liittyvä osa muodostavat yhdessä kulloinkin kyseessä olevan tuotteen verokannan. Jäsenvaltiot voivat vapaasti vahvistaa omat verotasonsa EU:n määräämien vähimmäistasojen yli menevältä osalta ja suunnitella omat verotusrakenteensa noudattamalla eri energialähteitä koskevien vähimmäisverotasojen välillä vallitsevaa suhdetta (suhteellisuusperiaate tai mukauttamislauseke). Ne voivat esimerkiksi päättää nostaa vain energiasisältöön liittyvää veron osaa yli vähimmäistason ja olla nostamatta hiilidioksidipäästöihin liittyvää osaa tai toisin päin.

Kotitalouksien lämmityksen tapauksessa jäsenvaltioilla tällä hetkellä oleva liikkumavara, jonka myötä ne voivat vapauttaa jotkin tuotteet verosta (kaasu, hiili, koksi sekä sähkö), ulotetaan koskemaan kaikkia polttoaineita (kivennäisöljyt mukaan lukien), jotta varmistetaan energiatuotteiden yhdenmukainen kohtelu.

Maatalouteen sovelletaan edelleenkin alennettuja verokantoja, mutta niiden on vastattava ympäristöön liittyviä tavoitteita, jotta myös maatalous osaltaan myötävaikuttaisi yhteisiin ponnisteluihin energiankulutuksen vähentämiseksi. Tarkistettua direktiiviä olisi määrä alkaa soveltaa vuonna 2013, jotta se toimisi samanaikaisesti EU:n päästökauppajärjestelmän kolmannen vaiheen kanssa.

Esittelijän kanta

Periaatetasolla esittelijä toteaa, että käsiteltävänä oleva ehdotus on merkittävä panos kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevan EU:n "20-20-20"-strategian toteuttamiseen.

Esittelijä haluaa myös korostaa, ettei riitä, että niin laajassa ja merkittävässä asiakokonaisuudessa kuin energiaverotus Euroopan unionissa otetaan huomioon vain ilmasto- ja ympäristöpolitiikan sanelemat vaatimukset, niin tärkeitä kuin ne ovatkin. Euroopan unionille energia- ja teollisuuspolitiikan tavoitteet ovat aivan yhtä lailla tärkeitä. Energia- ja teollisuuspolitiikan tavoitteet on esittelijän mielestä jossakin määrin jätetty direktiivin tarkistamisen suunnittelussa taka-alalle. Näin ollen on olennaisen tärkeää löytää sopiva tasapaino erilaisten ja joskus keskenään ristiriidassa olevien näkökohtien välille, jotta Euroopan unionin tasolla voidaan antaa sysäys oikeille asioille.

Esittelijä on myös sitä mieltä, että olisi viisasta varmistaa kaikkien Euroopan unionin toimielinten tällä hetkellä käsittelemien, energiaan liittyvien asiakokonaisuuksien suurempi yhdenmukaisuus. Jotta energiaverotusta koskeva asiakokonaisuus tulisi kokonaan käsitellyksi kaikilta näkökohdiltaan, on varmistettava hyväksyttävien suuntaviivojen täydellinen yhteensopivuus energiatehokkuusdirektiivin (jota Euroopan parlamentin eräs toinen valiokunta käsittelee parhaillaan) kanssa ja huomattavasti laajemmin – vielä suureksi osaksi määrittelemättä olevan – EU:n energiapolitiikan keskeisten suuntaviivojen kanssa. On kuitenkin varsin todennäköistä, että tämä toive jää kuolleeksi kirjaimeksi tai että sitä ei oteta tarpeeksi huomioon, mikä saattaisi heikentää päätösten johdonmukaisuutta.

Yleisesti ottaen esittelijä kannattaa komission järjestelmällistä lähestymistapaa, jonka mukaan energiaverotus perustuisi yhtäältä hiilidioksidipäästöihin ja toisaalta energiasisältöön. Tämä järjestelmä olisi sekä loogisempi että yhdenmukaisempi kuin aikaisempi järjestelmä. Esittelijä myöntää energialähteiden tehokkaampaa käyttöä ja vähemmän saastuttavien energiamuotojen käytön lisäämistä puoltavien argumenttien olevan perusteltuja.

Lisäksi 20 euron veron käyttöönoton hiilidioksiditonnia kohti on arvioitu takaavan yhteensä 20 miljardin euron suuruiset verotulot Euroopan unionin jäsenvaltioille vuodesta 2020 alkaen.

Komission uusien ehdotusten, toisin sanoen yhtäältä energiaverotuksen jakamisen kahteen osaan – eli hiilidioksidipäästöihin perustuvaan verotukseen ja käytettävän energiatuotteen energiasisältöön perustuvaan verotukseen – ja toisaalta sen, että jäsenvaltioiden on noudatettava suhteellisuusperiaatetta EU:n tasolla vahvistettujen eri vähimmäistasojen välillä, kaikkein kouriintuntuvin vaikutus olisi dieselin hinnan varsin huomattava kallistuminen suurimmassa osassa jäsenvaltioita.

Periaatteessa esittelijä hyväksyy dieselin vähimmäishinnan korottamisen sen loogisen ja johdonmukaisen menettelytavan mukaan, jota komissio ehdottaa otettavaksi käyttöön, mutta hän ei pidä asianmukaisena säilyttää suhteellisuusperiaate sellaisenaan ottaen huomioon ne huomattavat ja epävakauttavat vaikutukset, joita tästä aiheutuisi.

Ajateltaessa asiaa enemmän institutionaaliselta kannalta esittelijä katsoo ensinnäkin, että jos jäsenvaltiot noudattavat tiukasti suhteellisuusperiaatetta, se vaikuttaa välittömästi eri energiamuotoihin sovellettaviin verotasoihin jäsenvaltioissa, vaikka tähän asti on ollut voimassa vähimmäistasoja koskeva sääntö. Nykyinen ehdotus siis merkitsee tosiasiassa Euroopan unionin puuttumista merkittävällä tavalla jäsenvaltioiden verotukseen.

Teollisuuspolitiikan alalla – sen laajassa merkityksessä – dieselin melko huomattava hinnankorotus monessa jäsenvaltiossa aiheuttaisi paljon enemmän ongelmia kuin kyseisellä toimella voitaisiin ratkaista. Mainittakoon konkreettisena esimerkkinä, että Saksassa korotus olisi 31 senttiä litralta vuoteen 2023 mennessä.

Tieteellisesti ei voida kiistää, että termodynamiikan periaatteen mukaan dieselmoottorilla on huomattavia etuja bensiinimoottoriin verrattuna etenkin suorituskyvyssä ja energiatehokkuudessa. Viimeaikaisten kokemusten perusteella Euroopan unionin asettamasta hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteesta osa saavutetaan lisäämällä dieselajoneuvojen käyttöä.

Dieselmoottorien teknologisessa kehittämisessä unionilla on muihin maailman maihin verrattuna huomattava etumatka kilpailukyvyssä, ja teknologinen kehittäminen edellyttää huipputason tutkimusta, joka on unionille merkittävä valtti muihin talousmahteihin verrattuna. Ei siis vaikuta järkevältä aiheuttaa näin suurta epävakauttavaa iskua Euroopan autoteollisuudelle, jolla on rakenneongelmia ja joka joutuu kohtaamaan ankaraa kilpailua kolmansien maiden taholta.

Edes kymmeneksi vuodeksi määrätty siirtymäaika vuoteen 2023 asti ei riitä vaimentamaan sellaisen iskun vaikutuksia.

Kolmas perusargumentti suhteellisuusperiaatetta vastaan koskee vaikutusta kuluttajahintoihin. Tiettyjen polttoaineiden hintojen tuntuvan nousun aiheuttamaa inflaatioriskiä ei voida välttää, varsinkaan kun jäsenvaltiot eivät julkisen talouden surkean tilanteen vuoksi voi laskea esimerkiksi peruskulutustuotteiden veroja.

Myös kuluttajat joutuisivat kärsimään, aivan kuten koko liikenneala, jonka tuotantokustannukset nousisivat huomattavasti.

Vaikka energiahintojen kehitys on inflaation pääasiallinen syy, esittelijä katsoo, että on ehdottomasti syytä välttää sellaisten mekanismien lisäämistä, jotka voisivat ruokkia hintojen nousua.

Tämän vuoksi esittelijä myös vastustaa painokkaasti ehdotusta indeksoida vähimmäisverotasot automaattisesti hintojen kehitykseen tai hiilidioksidihintojen nousuun/laskuun. Esittelijä ihmetteleekin tässä yhteydessä, että komissio, joka on niin kärkäs luopumaan palkkojen automaattisesta sitomisesta indeksiin niissä tapauksissa kuin näin vielä tehdään, ehdottaa samoin perusteluin indeksoinnin käyttöön ottamista energiaverotuksessa. On tärkeää, että lainsäätäjä tekee asiassa omat päätöksensä. Automaattiset korotukset eivät ole suotavia.

Mitä tulee vaihtoehtoisiin polttoaineisiin, kuten nestekaasuun ja paineistettuun maakaasuun, esittelijä myöntää, että johdonmukaisuuden vuoksi samoja, energiasisältöön ja hiilidioksidiin liittyviä verokantoja pitäisi aikanaan soveltaa kaikkiin polttoaineisiin, nestekaasu ja paineistettu maakaasu mukaan lukien. Toisin sanoen polttoaineiden hiilidioksidipäästöihin liittyvät edut korvattaisiin automaattisesti verokohtelussa, mutta mitään muita kilpailuetuja ei myönnetä. On kuitenkin otettava huomioon, että näihin tuotteisiin tällä hetkellä sovellettavat verokannat ovat usein hyvin matalia ja että tarvitaan vielä aikaa, ennen kuin vaihtoehtoiset polttoaineet voivat todella kilpailla perinteisten polttoaineiden kanssa investointi- ja infrastruktuurikustannusten vuoksi. Siksi ehdotetaan vähimmäisverotasojen korotuksen rajoittamista 5,50 euroon/GJ vuodesta 2015 alkaen sekä sitä, ettei suunniteltua 9,60 euron/GJ korotusta sovelleta vuodesta 2018 alkaen. Rajoittamalla korotusta mahdollistetaan, että vaihtoehtoiset polttoaineet voivat hyötyä siitä suhteellisesta edusta, jota ne tarvitsevat enemmän energiaa säästävän teknologian kehittämiseksi.


BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (24.11.2011)

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY muuttamisesta

(KOM(2011)0169 – C7‑0105/2011 – 2011/0092(CNS))

Valmistelija: Angelika Werthmann

LYHYET PERUSTELUT

Energiaveroja on perinteisesti kannettu useista eri syistä. Tarkoituksena on erityisesti ollut kerätä tuloja ja ohjata kuluttajien käyttäytymistä kohti tehokkaampaa energiankäyttöä ja puhtaampia energialähteitä.

Kaikki EU:n jäsenvaltiot perivät energiaveroja, ja näitä veroja on tietyssä määrin yhdenmukaistettu EU:n tasolla. Nykyisin voimassa olevan, vuonna 2003 annetun energiaverodirektiivin tarkoituksena oli erityisesti estää kilpailun vääristyminen energia-alalla sisämarkkinoilla.

Energiaverotuksen perusteena oleva politiikka on energiaverodirektiivin antamisen jälkeen muuttunut radikaalisti (maaliskuussa 2008 kokoontunut Eurooppa-neuvosto, marraskuussa/joulukuussa 2010 Cancúnissa pidetty YK:n ilmastokonferenssi). Energian ja ilmastonmuutoksen aloilla on määritelty konkreettiset ja kunnianhimoiset tavoitteet vuoteen 2020 ulottuvalle ajanjaksolle.

Komission tavoitteena on yhteensovittaa tällä muutosehdotuksella seuraavat neljä alaa: ilmastonmuutos, energiatehokkuus, sisämarkkinat sekä kasvun ja työllisyyden edistäminen.

Komissio ehdottaa, että tuleva energiaverotus jaetaan kahteen osioon: hiilidioksidiperusteisiin veroihin ja yleisiin energiankulutusveroihin.

Komission ehdotuksesta tulee talousarvion kannalta merkittävämpi mahdollisesta tulevasta EU:n omien varojen järjestelmästä(1) parhaillaan käytävän keskustelun vuoksi, koska mahdollisia hiilidioksidiveroja voitaisiin osittain käyttää näihin omiin varoihin. EU:n talousarvioon liittyvän yhtymäkohdan lisäksi valmistelijan mielestä on tärkeää ottaa huomioon komission ehdotuksen sosiaaliset vaikutukset.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Esitys direktiiviksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(3 a) Hiilidioksidiperusteista veroa voitaisiin myös pitää Euroopan unionin talousarvion tulevan omien varojen järjestelmän osana, jolla voitaisiin pienentää jäsenvaltioiden maksuosuuksia ja tukea ilmastonmuutoksen torjuntaa.

Perustelu

Jo Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksissa oli tavoitteena unionin rahoittaminen kokonaan omin varoin. Hiilidioksidiperusteisen veron sekä mahdollisesti toisen osion käyttäminen osittain tähän tarkoitukseen olisi tämän oikeusperustan mukaista.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Kotitalouksia ja hyväntekeväisyysjärjestöjä hyödyttävät vapautukset tai alennukset voivat olla osa jäsenvaltion määrittelemiä sosiaalisia toimenpiteitä. Tällaisten vapautusten tai alennusten soveltamismahdollisuus olisi energialähteiden yhtäläisen kohtelun vuoksi laajennettava koskemaan kaikkia lämmityspolttoöljynä ja sähkönä käytettäviin energiatuotteisiin. Sen varmistamiseksi, että niiden vaikutus jää sisämarkkinoilla rajalliseksi, tällaisia vapautuksia ja alennuksia olisi sovellettava ainoastaan muuhun kuin yritystoimintaan.

(17) Pienituloisia kotitalouksia ja hyväntekeväisyysjärjestöjä hyödyttävät vapautukset tai alennukset voivat olla osa jäsenvaltion määrittelemiä sosiaalisia toimenpiteitä. Tällaisten vapautusten tai alennusten soveltamismahdollisuus olisi energialähteiden yhtäläisen kohtelun vuoksi laajennettava koskemaan kaikkia lämmityspolttoöljynä, sähkönä sekä moottorien polttoaineina käytettäviä energiatuotteita. Sen varmistamiseksi, että niiden vaikutus jää sisämarkkinoilla rajalliseksi, tällaisia vapautuksia ja alennuksia olisi sovellettava ainoastaan muuhun kuin yritystoimintaan.

Perustelu

Suunniteltu energialähteiden verotus kuormittaa suhteellisesti enemmän pienituloisia kotitalouksia kuin keski- ja suurituloisia kotitalouksia. Työhön ja yksityiselämään liittyvien liikkuvuutta koskevien vaatimusten vuoksi vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta laajentaa mahdolliset verohelpotukset koskemaan myös polttoaineita.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28) Komission olisi laadittava neuvostolle joka viides vuosi ja ensimmäisen kerran vuoden 2015 loppuun mennessä kertomus tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja tarkasteltava erityisesti hiilidioksidiperusteisen verotuksen vähimmäistasoa suhteessa päästöoikeuksien markkinahintakehitykseen EU:ssa, innovoinnin ja teknologisen kehityksen vaikutuksiin ja tässä direktiivissä säädettyjen verovapautusten ja veronalennusten perusteisiin, myös lento- ja meriliikenteessä käytettävän polttoaineen osalta. Luetteloa sellaisista toimialoista tai niiden osista, joiden katsotaan olevan alttiita merkittävälle hiilivuotoriskille, tarkastellaan säännöllisesti uudelleen, jotta etenkin uudet käyttöön saatavat tiedot saadaan otetuksi huomioon.

(28) Komission olisi laadittava Euroopan parlamentille ja neuvostolle joka kolmas vuosi ja ensimmäisen kerran vuoden 2015 loppuun mennessä kertomus tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja tarkasteltava erityisesti hiilidioksidiperusteisen verotuksen vähimmäistasoa suhteessa päästöoikeuksien markkinahintakehitykseen EU:ssa, innovoinnin ja teknologisen kehityksen vaikutuksiin ja tässä direktiivissä säädettyjen verovapautusten ja veronalennusten perusteisiin, myös lento- ja meriliikenteessä käytettävän polttoaineen osalta. Luetteloa sellaisista toimialoista tai niiden osista, joiden katsotaan olevan alttiita merkittävälle hiilivuotoriskille, tarkastellaan säännöllisesti uudelleen, jotta etenkin uudet käyttöön saatavat tiedot saadaan otetuksi huomioon. Komission olisi myös valvottava markkinoita, jotta varmistetaan energiamarkkinoiden avoimuus ja se, ettei markkinoiden väärinkäytöstä koidu haittaa kuluttajille.

Perustelu

Hiilidioksidiperusteisella verolla olisi kauaskantoisia ympäristö- ja veropoliittisia vaikutuksia unionissa. Siksi kertomus olisi annettava myös parlamentille. Tämä velvoite täyttää tarkoituksensa vain, jos määräaikaa kertomuksen antamiselle lyhennetään.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 13 kohta – a alakohta – i alakohta

Direktiivi 2003/96/EY

15 artikla – 1 kohta – h alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

"h) kotitalouksien ja/tai asianomaisten jäsenvaltioiden hyväntekeväisyysjärjestöiksi tunnustamien järjestöjen käyttämiin energiatuotteisiin, joita käytetään lämmitykseen ja sähköön. Kyseisten hyväntekeväisyysjärjestöjen osalta jäsenvaltioiden on rajoitettava vapautus tai alennus koskemaan käyttöä muuhun kuin yritystoimintaan. Sekakäytön osalta verotusta sovelletaan kunkin tyyppisen käytön suhteellista osuutta vastaavasti. Jos käyttö on merkityksetöntä, voidaan katsoa, ettei sitä ole;

"h) erityisesti pienituloisten kotitalouksien ja/tai asianomaisten jäsenvaltioiden hyväntekeväisyysjärjestöiksi tunnustamien järjestöjen käyttämiin energiatuotteisiin, joita käytetään lämmitykseen sekä sähkönä ja moottorien polttoaineina. Kyseisten hyväntekeväisyysjärjestöjen osalta jäsenvaltioiden on rajoitettava vapautus tai alennus koskemaan käyttöä muuhun kuin yritystoimintaan. Sekakäytön osalta verotusta sovelletaan kunkin tyyppisen käytön suhteellista osuutta vastaavasti. Jos käyttö on merkityksetöntä, voidaan katsoa, ettei sitä ole;

Perustelu

Suunniteltu energialähteiden verotus kuormittaa suhteellisesti enemmän pienituloisia kotitalouksia kuin keski- ja suurituloisia kotitalouksia. Työhön ja yksityiselämään liittyvien liikkuvuutta koskevien vaatimusten vuoksi vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta laajentaa mahdolliset verohelpotukset koskemaan myös polttoaineita.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 14 kohta

Direktiivi 2003/96/EY

17 artikla – 1 kohta – a alakohta – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

'Energiaintensiivisellä yrityksellä' tarkoitetaan 11 artiklassa tarkoitettua liiketoimintayksikköä, jossa energiatuotteiden ja sähkön ostot ovat vähintään 3,0 prosenttia tuotantoarvosta tai kannettava kansallinen energiavero on vähintään 0,5 prosenttia arvonlisäyksestä. Jäsenvaltiot voivat soveltaa tämän määritelmän rajoissa muita tiukempia perusteita, esimerkiksi myynnin arvoa, tuotantoprosessia ja alaa koskevia määritelmiä.

'Energiaintensiivisellä yrityksellä' tarkoitetaan 11 artiklassa tarkoitettua liiketoimintayksikköä, jossa energiatuotteiden ja sähkön ostot ovat vähintään 5,0 prosenttia tuotantoarvosta tai kannettava kansallinen energiavero on vähintään 0,5 prosenttia arvonlisäyksestä. Jäsenvaltiot voivat soveltaa tämän määritelmän rajoissa muita tiukempia perusteita, esimerkiksi myynnin arvoa, tuotantoprosessia ja alaa koskevia määritelmiä.

Perustelu

Kolmen prosentin kynnysarvo on liian alhainen ja koskisi liian montaa yritystä. Tuloksena olisi kohtuuttomasti byrokratiaa.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 21 kohta

Direktiivi 2003/96/EY

29 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio toimittaa neuvostolle joka viides vuosi ja ensimmäisen kerran vuoden 2015 loppuun mennessä kertomuksen direktiivin täytäntöönpanosta ja tarvittaessa ehdotuksen sen muuttamisesta.

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle joka kolmas vuosi ja ensimmäisen kerran vuoden 2015 loppuun mennessä kertomuksen direktiivin täytäntöönpanosta ja tarvittaessa ehdotuksen sen muuttamisesta.

Perustelu

Hiilidioksidiperusteisella verolla olisi kauaskantoisia ympäristö- ja veropoliittisia vaikutuksia unionissa. Siksi kertomus olisi annettava myös parlamentille. Tämä velvoite täyttää tarkoituksensa vain, jos määräaikaa kertomuksen antamiselle lyhennetään.

ASIAN KÄSITTELY

Nimike

Energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY muuttaminen

Viitetiedot

KOM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS)

Asiasta vastaava valiokunta

Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

10.5.2011

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

10.5.2011

 

 

 

Esittelijä(t)

Nimitetty (pvä)

Angelika Werthmann

5.5.2011

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

22.11.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

35

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Alexander Alvaro, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Antonello Antinoro, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Derk Jan Eppink, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Arnaud Danjean, Matthias Groote, Bernadette Vergnaud

(1)

KOM(2011)0500; Alain Lamassouren, Jutta Haugin ja Guy Verhofstadtin laatima asiakirja "Kasvun Eurooppa".


YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (7.2.2012)

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY muuttamisesta

(COM(2011)0169 – C7‑0105/2011 – 2011/0092(CNS))

Valmistelija: Kathleen Van Brempt

LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotuksen tarkoituksena on muuttaa voimassa olevaa energiaverodirektiiviä jakamalla energiatuotteiden vähimmäisverokanta kahteen osaan eli hiilidioksidiperusteiseen verotukseen ja energiasisältöön perustuvaan verotukseen. Näin edistetään tehokkaammin ilmastonmuutokseen liittyviä tavoitteita ja tehdään energiatuotteiden sisämarkkinoista selkeämmät ja tasapuolisemmat.

Ehdotus on tärkeä askel oikeaan suuntaan, ja erityisen tärkeää, tarpeellista ja perusteltua on veropohjan siirto määrästä ja painosta hiilidioksidipitoisuuteen ja energiasisältöön. On kuitenkin syytä olettaa, että kaikkia tavoitteita ei täysin saavuteta ja että hukataan mahdollisuus edistää mahdollisimman tehokkaasti ilmastonmuutoksen torjuntaa, unionin ympäristön parempaa laatua ja pikaista siirtymistä kohti vähähiilistä taloutta.

Valmistelija ehdottaa siksi, että komission ehdotusta tarkistetaan seuraavien periaatteiden mukaisesti:

–   Yksityisen liikenteen eri muotoja kohdellaan yhtäläisesti, jotta kustannukset voidaan mahdollisimman pitkälle sisällyttää hintoihin ja luoda yhtäläiset toimintaedellytykset. Näin ollen lento- ja meriliikenteen poissulkemisesta olisi luovuttava.

–   Samoista syistä maa- ja metsätaloutta koskevista vapautuksista olisi vähitellen luovuttava.

–   Jos energiavero ei olisi inflaatiota suurempi eikä sitä kytkettäisi hiilidioksidihintoihin päästökauppajärjestelmän markkinoilla, sillä ei olisi enää ohjaavaa vaikutusta.

–   Kotitalouksien vapauttaminen verosta merkitsee, että luovutaan mahdollisuudesta kannustaa rakennusten energiatehokkuuteen, mutta toisaalta kotitalouksien ottaminen mukaan ilman sosiaalisia korjausmekanismeja johtaa erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien energiaköyhyyteen.

–   Biomassa ei ole itsessään hiilidioksidipäästöjen kannalta neutraalia.

Kaiken kaikkiaan valmistelija kannattaa komission ehdotusta, koska se on hyvin tärkeä askel oikeaan suuntaan. Tuloksia voitaisiin kuitenkin edelleen parantaa hyväksymällä joitakin muutoksia ja luopumalla joistakin poissulkemisista ja vapautuksista.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus       1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) Unionissa olisi tosiasiallisesti taattava erilaisten energialähteiden verotuksen johdonmukaisuus ja otettava käyttöön uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian verotusta koskeva kehys.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Ilmastonmuutoksen torjuntaan, uusiutuvien energialähteiden käyttöön ja energian säästöön liittyvät vaatimukset ovat muuttuneet, mikä vahvistettiin 8 ja 9 päivänä maaliskuuta 2007 sekä 11 ja 12 päivänä joulukuuta 2008 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmissä, ja on tarpeen varmistaa, että sisämarkkinat toimivat edelleen moitteettomasti tässä uudessa ympäristössä.

(2) Ilmastonmuutoksen torjuntaan, uusiutuvien energialähteiden käyttöön ja energian säästöön liittyvät vaatimukset ovat muuttuneet, mikä vahvistettiin 8 ja 9 päivänä maaliskuuta 2007 sekä 11 ja 12 päivänä joulukuuta 2008 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmissä, ja on tarpeen varmistaa, että sisämarkkinat toimivat parhaalla mahdollisella tavalla tässä uudessa ympäristössä.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a) Olisi otettava huomioon uuden verotusmenettelyn käytännön seuraukset etenkin kun unionia koettelee rahoitus- ja talouskriisi, jonka vaikutuksia on arvioitava. Tässä yhteydessä olisi ajantasaistettava vaikutustenarvioinnin yhteydessä kerättyjä tietoja.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Hiilidioksidipäästöihin perustuva verotus voi olla jäsenvaltioille kustannustehokas tapa saada aikaan jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten täyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä 23 päivänä huhtikuuta 2009 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 406/2009/EY mukaan tarvittavat kasvihuonekaasujen päästövähennykset niiden lähteiden osalta, jotka eivät kuulu kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä lokakuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY mukaisen unionin järjestelmän soveltamisalaan. Hiilidioksidiperusteisen verotuksen potentiaalinen asema huomioon ottaen sisämarkkinoiden moitteeton toiminta edellyttää tästä verotuksesta annettavia yhteisiä sääntöjä.

(3) Hiilidioksidipäästöihin perustuva verotus voi olla jäsenvaltioille tehokas tapa edistää ympäristön kannalta kestävää toimintaa kuluttajien keskuudessa ja saastuttavilla aloilla ja saada aikaan jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten täyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä 23 päivänä huhtikuuta 2009 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 406/2009/EY mukaan tarvittavat kasvihuonekaasujen päästövähennykset niiden lähteiden osalta, jotka eivät kuulu kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä lokakuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY mukaisen unionin järjestelmän soveltamisalaan. Hiilidioksidiperusteisen verotuksen potentiaalinen asema huomioon ottaen sisämarkkinoiden moitteeton toiminta edellyttää tästä verotuksesta annettavia yhteisiä sääntöjä. Tällaisia verotusta koskevia sääntöjä annettaessa olisi kuitenkin varottava menettämästä kulutusverojärjestelmän yksinkertaisuutta tai lisäämästä kulutusveroihin liittyvää hallinnollista rasitetta. Hiilidioksidiperusteinen vero ei myöskään saisi nostaa energian hintaa merkittävästi, koska tällainen hinnannousu vaikuttaisi kielteisesti unionin taloudelliseen kilpailukykyyn ja kuluttajien ostovoimaan.

 

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Siksi olisi säädettävä, että energiaverotus muodostuu kahdesta osiosta, hiilidioksidiperusteisista veroista ja yleisistä energiankulutusveroista. Jotta energiaverotus saadaan sopeutettua direktiivin 2003/87/EY mukaiseen unionin järjestelmään, jäsenvaltioilta olisi vaadittava näiden kahden osion selkeää eriyttämistä. Näin mahdollistetaan myös erillinen kohtelu polttoaineille, jotka ovat biomassaa tai jotka on tehty biomassasta.

(5) Siksi olisi säädettävä, että energiaverotus muodostuu kahdesta osiosta, hiilidioksidiperusteisista veroista ja yleisistä energiankulutusveroista. Jotta energiaverotus saadaan sopeutettua direktiivin 2003/87/EY mukaiseen unionin järjestelmään, jäsenvaltioilta olisi vaadittava näiden kahden osion selkeää eriyttämistä. Näin mahdollistetaan myös erillinen kohtelu polttoaineille, jotka ovat biomassaa tai jotka on tehty biomassasta, jos ne täyttävät uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/28/EY1 17 artiklan mukaiset kestävyyskriteerit.

 

1 EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Verotuksen neutraliteetin vuoksi molemmissa energiaverotuksen osioissa olisi sovellettava kaikkiin tiettyyn käyttötarkoitukseen käytettyihin energiatuotteisiin samoja vähimmäisverotasoja. Kun yhtäläisistä vähimmäisverotasoista on säädetty, jäsenvaltioiden olisi myös verotuksen neutraliteetin vuoksi varmistettava yhtäläiset kansallisen verotuksen vähimmäistasot kaikille kyseisille tuotteille. Tarvittaessa voitaisiin säätää siirtymäkausista näiden tasojen yhtäläistämistä varten.

(8) Verotuksen neutraliteetin vuoksi molemmissa energiaverotuksen osioissa olisi sovellettava kaikkiin tiettyyn käyttötarkoitukseen käytettyihin energiatuotteisiin samoja vähimmäisverotasoja. Kun yhtäläisistä vähimmäisverotasoista on säädetty, jäsenvaltioiden olisi myös verotuksen neutraliteetin vuoksi varmistettava yhtäläiset kansallisen verotuksen vähimmäistasot kaikille kyseisille tuotteille. Tarvittaessa voitaisiin säätää jäsenvaltioiden ominaispiirteet asianmukaisesti huomioon ottavista siirtymäkausista näiden tasojen yhtäläistämistä varten.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Hiilidioksidiperusteisen verotuksen vähimmäistasoja vahvistettaessa olisi otettava huomioon jäsenvaltioille jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten täyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä tehdyssä päätöksessä 406/2009/EY säädetyt kansalliset tavoitteet. Koska mainitussa päätöksessä todetaan, että kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisponnistusten olisi jakauduttava oikeudenmukaisesti jäsenvaltioiden kesken, olisi säädettävä joitakin jäsenvaltioita koskevista siirtymäkausista.

(9) Hiilidioksidiperusteisen verotuksen vähimmäistasoja vahvistettaessa olisi otettava huomioon jäsenvaltioille jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten täyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä tehdyssä päätöksessä 406/2009/EY säädetyt kansalliset tavoitteet. Koska mainitussa päätöksessä todetaan, että kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisponnistusten olisi jakauduttava oikeudenmukaisesti jäsenvaltioiden kesken, olisi säädettävä siirtymäkausista.

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Jäsenvaltioiden mahdollisuus soveltaa ammattitarkoitukseen käytettävään dieselpolttoöljyyn alhaisempaa verotasoa kuin muuhun kuin ammattitarkoitukseen käytettävään dieselpolttoöljyyn ei enää vaikuta yhteensopivalta energiatehokkuuden parantamista ja liikenteen kasvavien ympäristövaikutusten korjaamista koskevan vaatimuksen kanssa, ja säännös olisi siksi poistettava. Direktiivin 2003/96/EY 9 artiklan 2 kohdassa annetaan joillekin jäsenvaltioille mahdollisuus soveltaa kevyeen polttoöljyyn alennettua verokantaa. Tämä säännös ei enää ole yhteensopiva sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan eikä perussopimuksen laajempien tavoitteiden kanssa. Se olisi siksi poistettava.

(13) Jäsenvaltioiden mahdollisuus soveltaa ammattitarkoitukseen käytettävään dieselpolttoöljyyn alhaisempaa verotasoa kuin muuhun kuin ammattitarkoitukseen käytettävään dieselpolttoöljyyn olisi säilytettävä. Direktiivin 2003/96/EY 9 artiklan 2 kohdassa annetaan joillekin jäsenvaltioille mahdollisuus soveltaa kevyeen polttoöljyyn alennettua verokantaa. Tämä säännös ei enää ole yhteensopiva sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan eikä perussopimuksen laajempien tavoitteiden kanssa. Se olisi siksi poistettava.

Perustelu

Jäsenvaltioiden mahdollisuus soveltaa ammattitarkoitukseen käytettävään dieselpolttoöljyyn alhaisempaa verotasoa kuin muuhun tarkoitukseen käytettävään dieselpolttoöljyyn olisi säilytettävä, sillä ammattiliikenteelle ei ole vielä tarjolla vaihtoehtoista polttoainetta.

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Direktiivin 2003/96/EY 5 artikla mahdollistaa eriytettyjen verokantojen soveltamisen tietyissä tapauksissa. Hiilidioksidin hintasignaalin johdonmukaisuuden varmistamiseksi jäsenvaltioiden mahdollisuus eriyttää kansalliset verokannat olisi kuitenkin rajoitettava yleisiin energiankulutusveroihin. Mahdollisuus soveltaa alhaisempaa verotasoa taksien käyttämään moottoripolttoaineeseen ei enää ole yhteensopiva vaihtoehtoisia polttoaineita edistävien politiikkojen tavoitteen kanssa eikä myöskään vaihtoehtoisia energian kantajia ja puhtaampien autojen käyttöä kaupunkiliikenteessä edistävien politiikkojen kanssa, ja se olisi siksi poistettava.

(15) Direktiivin 2003/96/EY 5 artikla mahdollistaa eriytettyjen verokantojen soveltamisen tietyissä tapauksissa. Hiilidioksidin hintasignaalin johdonmukaisuuden varmistamiseksi jäsenvaltioiden mahdollisuus eriyttää kansalliset verokannat olisi kuitenkin rajoitettava yleisiin energiankulutusveroihin. Mahdollisuus soveltaa alhaisempaa verotasoa taksien käyttämään öljypohjaiseen moottoripolttoaineeseen ei enää ole yhteensopiva vaihtoehtoisia polttoaineita edistävien politiikkojen tavoitteen kanssa eikä myöskään vaihtoehtoisia energian kantajia ja puhtaampien autojen käyttöä kaupunkiliikenteessä edistävien politiikkojen kanssa, ja se olisi siksi poistettava.

Perustelu

Maakaasu/biometaani on vaihtoehto öljypohjaisille polttoaineille. Se aiheuttaa harvinaisen vähän myrkyllisten tai karsinogeenisten aineiden päästöjä. Sen hiukkaspäästöt ovat erittäin vähäisiä, reaktiivisten hiilivetyjen päästöjä ei ole lainkaan ja NOx-päästöjä on tavallista vähemmän kuten myös melua. Tämän vuoksi se on ihanteellinen moottoripolttoaine kaupunkialueilla. Tulevia liikenteen polttoaineita käsittelevän asiantuntijaryhmän 25. tammikuuta 2011 esittämässä raportissa todetaan, että metaania pitäisi tukea yhtenä tärkeimmistä vaihtoehdoista kaupunkiliikenteessä.

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Kotitalouksia ja hyväntekeväisyysjärjestöjä hyödyttävät vapautukset tai alennukset voivat olla osa jäsenvaltion määrittelemiä sosiaalisia toimenpiteitä. Tällaisten vapautusten tai alennusten soveltamismahdollisuus olisi energialähteiden yhtäläisen kohtelun vuoksi laajennettava koskemaan kaikkia lämmityspolttoöljynä ja sähkönä käytettäviin energiatuotteisiin. Sen varmistamiseksi, että niiden vaikutus jää sisämarkkinoilla rajalliseksi, tällaisia vapautuksia ja alennuksia olisi sovellettava ainoastaan muuhun kuin yritystoimintaan.

(17) Olisi pyrittävä varmistamaan, että verorasitetta lisäämällä ei enempää kuormiteta kotitalouksia, jotka ovat kärsineet huomattavasti talous- ja rahoituskriisistä ja jopa saattaneet joutua sosiaalisesti turvattomaan tilanteeseen ja energiaköyhyyteen poikkeuksellisen taloustilanteen seurauksena. Kotitalouksia ja hyväntekeväisyysjärjestöjä hyödyttävät vapautukset tai alennukset voivat olla osa jäsenvaltion määrittelemiä sosiaalisia toimenpiteitä. Tällaisten vapautusten tai alennusten soveltamismahdollisuus olisi energialähteiden yhtäläisen kohtelun vuoksi laajennettava koskemaan kaikkia lämmityspolttoöljynä ja sähkönä käytettäviin energiatuotteisiin. Sen varmistamiseksi, että niiden vaikutus jää sisämarkkinoilla rajalliseksi, tällaisia vapautuksia ja alennuksia olisi sovellettava ainoastaan muuhun kuin yritystoimintaan.

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18) Liikennepolttoaineina käytettävien nestekaasun ja maakaasun kohdalla yleisten energiankulutusverojen alhaisemman vähimmäisverotason soveltaminen tai mahdollisuus näiden energiatuotteiden vapauttamiseen verosta ei enää ole perusteltua erityisesti, kun otetaan huomioon tarve kasvattaa uusiutuvien energialähteiden markkinaosuutta.

(18) Moottoripolttoaineena käytettävän nestekaasun kohdalla yleisten energiankulutusverojen alhaisemman vähimmäisverotason soveltaminen tai mahdollisuus tällaisen energiatuotteen vapauttamiseen verosta ei enää ole perusteltua erityisesti, kun otetaan huomioon tarve kasvattaa uusiutuvien energialähteiden markkinaosuutta. Yleisten energiankulutusverojen alhaisemman vähimmäistason soveltamisesta moottoripolttoaineina käytettäviin maakaasuun ja biometaaniin tai mahdollisuudesta näiden energiatuotteiden vapauttamiseen verosta pitäisi luopua vasta sen jälkeen, kun komissio on vuoteen 2023 mennessä tehnyt arvioinnin tämän direktiivin tieliikenteessä käytettävän maakaasun verotasoa koskevien säännösten täytäntöönpanosta. Arvioinnissa olisi tarkasteltava esimerkiksi maakaasun ja biometaanin saatavuuden kehitystä, tankkausverkon laajentumista Euroopassa, maakaasua käyttävien ajoneuvojen markkinaosuutta unionissa, biometaanin liikennepolttoainekäyttöä koskevaa innovointia ja teknistä kehitystä sekä vähimmäisverotason tosiasiallista merkitystä.

Perustelu

Biometaani on yksi tärkeimmistä tekijöistä pyrittäessä vuoden 2020 tavoitteeseen eli biopolttoaineiden 10 prosentin osuuteen. Biometaanin kehittäminen liittyy maakaasuajoneuvojen kehittämiseen ja siksi suotuisaan verokohteluun, joka mahdollistaa metaanitankkausinfrastruktuurin kehittämisen. Metaani on käytettävissä oleva vaihtoehto öljypohjaisille polttoaineille, sillä on hyvin matala ei-metaanihiilivety-, hiukkas- ja NOx-pitoisuus, ja se parantaa kaupunkien ilmanlaatua vähentäen samalla melua ja hiilidioksidia. "Tarkistuslauseke" on oikea lainsäädännöllinen väline arvioitaessa tarvetta ylläpitää vaihtoehtoisia polttoaineita suosivaa verotusta myös, kun otetaan huomioon uusiutuvista lähteistä saatavien kaasupolttoaineiden kehittäminen.

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a) Jotta voidaan saavuttaa tavoitteena oleva 60 prosentin vähennys liikenteen päästöissä vuoteen 2050 mennessä puolittamalla "tavanomaisia polttoaineita käyttävien autojen käyttö kaupunkiliikenteessä vuoteen 2030 mennessä", kuten 28 päivänä maaliskuuta 2011 annetussa komission valkoisessa kirjassa "Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma – Kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää" esitetään, olisi kannustettava vedyn ja sähkön markkinakehitystä, sillä liikenteen ja liikkumisen pääosaston johtaman vaihtoehtoisia polttoaineita käsittelevän asiantuntijaryhmän tulevia liikennepolttoaineita käsittelevässä, komission 25 päivänä tammikuuta 2011 esittämässä raportissa vetyä ja sähköä pidetään parhaina vaihtoehtoina öljylle liikennepolttoaineena. Koska unionin lainsäädännössä, kuten uusissa Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskevissa suuntaviivoissa, tuetaan yhä enemmän vähähiilisen liikennepolttoainetekniikan käyttöönottoa, on tarkasteltava lähemmin unionin nykyisen ja tulevan energia- ja ympäristölainsäädännön vaikutusta vaihtoehtoisten polttoaineiden, kuten vedyn ja sähkön, käyttöönottoon Euroopan energia- ja liikennejärjestelmässä. Komission ehdotukseen, joka sen oli määrä esittää 31 päivään joulukuuta 2011 mennessä uusiutuvista lähteistä peräisin olevan vedyn osuudesta kokonaispolttoaineyhdistelmässä direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti, olisi liitettävä niiden direktiiviin 2003/96/EY ehdotettujen muutosten vaikutusten arviointi, joilla pyritään edistämään uusiutuvan vedyn käyttöä puhtaana ja energiatehokkaana liikennepolttoaineena.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20) Direktiivin 2003/96/EY 15 artiklan 3 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat soveltaa maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja kalanviljelyssä sekä metsänhoidossa paitsi yrityskäyttöön tavanomaisesti sovellettavia säännöksiä myös nollaverotasoa. Tätä vaihtoehtoa tarkasteltaessa on todettu, että sen säilyttäminen olisi yleisen energiankulutusverotuksen osalta unionin laajempien poliittisten tavoitteiden vastaista, jollei siihen kytketä vastasuoritusta, jolla varmistetaan energiatehokkuuden paraneminen. Hiilidioksidiperusteisessa verotuksessa kyseisten alojen kohtelu olisi mukautettava teollisuuden aloja koskeviin sääntöihin.

(20) Direktiivin 2003/96/EY 15 artiklan 3 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat soveltaa maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja kalanviljelyssä sekä metsänhoidossa paitsi yrityskäyttöön tavanomaisesti sovellettavia säännöksiä myös nollaverotasoa. Hiilidioksidiperusteisessa verotuksessa kyseisten alojen kohtelussa olisi otettava huomioon tilojen koko ja tuotanto. Maataloudessa tällaisen verotuksen pitäisi perustua myös kykyyn ottaa talteen hiilidioksidia esimerkiksi pysyvien laidunten ansiosta.

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21) Tässä direktiivissä käyttöön otettavissa yleissäännöissä otetaan huomioon sellaisten polttoaineiden erityispiirteet, jotka ovat direktiivin 2009/28/EY 17 artiklassa säädetyt kestävyyskriteerit täyttävää biomassaa tai tällaisesta biomassasta tehtyjä, sekä suhteessa niiden osuuteen hiilidioksiditaseessa että niiden alhaisempaan energiasisältöön kvantitatiivista yksikköä kohden kilpaileviin fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Tästä syystä direktiivin 2003/96/EY säännökset, joissa annetaan lupa näitä polttoaineita koskeviin alennuksiin tai vapautuksiin, olisi poistettava keskipitkällä aikavälillä. Sillä välin olisi varmistettava, että näitä säännöksiä sovelletaan johdonmukaisesti tässä direktiivissä käyttöön otettujen yleissääntöjen kanssa. Direktiivin 2009/28/EY 2 artiklan h ja i alakohdassa määritellyille biopolttoaineille ja bionesteille olisi siksi myönnettävä jäsenvaltioiden soveltamia lisäveroetuuksia ainoastaan siinä tapauksessa, että ne täyttävät kyseisen direktiivin 17 artiklassa säädetyt kestävyyskriteerit.

(21) Tässä direktiivissä käyttöön otettavissa yleissäännöissä otetaan huomioon sellaisten polttoaineiden erityispiirteet, jotka ovat direktiivin 2009/28/EY 17 artiklassa säädetyt kestävyyskriteerit täyttävää biomassaa tai tällaisesta biomassasta tehtyjä, sekä suhteessa niiden osuuteen hiilidioksiditaseessa että nestemäisten biopolttoaineiden alhaisempaan energiasisältöön kvantitatiivista yksikköä kohden kilpaileviin fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Tästä syystä direktiivin 2003/96/EY säännökset, joissa annetaan lupa näitä polttoaineita koskeviin alennuksiin tai vapautuksiin, olisi poistettava keskipitkällä aikavälillä. Sillä välin olisi varmistettava, että säännöksiä sovelletaan johdonmukaisesti tässä direktiivissä käyttöön otettujen yleissääntöjen kanssa. Direktiivin 2009/28/EY 2 artiklan h ja i alakohdassa määritellyille biopolttoaineille ja bionesteille olisi siksi myönnettävä jäsenvaltioiden soveltamia lisäveroetuuksia ainoastaan siinä tapauksessa, että ne täyttävät kyseisen direktiivin 17 artiklassa säädetyt kestävyyskriteerit. Biometaanin energiasisältö kvantitatiivista yksikköä kohden on sama kuin maakaasulla. Koska maakaasuverkkoon johdettu biometaani auttaa kasvattamaan uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuutta, biometaani olisi vapautettava hiilidioksidipitoisuuteen ja energiasisältöön perustuvasta verosta, jos se tuotetaan direktiivin 2009/28/EY 17 artiklassa säädettyjen kestävyyskriteerien mukaisesti.

Perustelu

Biometaani on yksi tärkeimmistä tekijöistä pyrittäessä vuoden 2020 pakolliseen tavoitteeseen eli biopolttoaineiden 10 prosentin osuuteen liikenteessä. Maakaasua ja biometaania voidaan sekoittaa ilman rajoituksia, koska niiden molekyylirakenne on samanlainen. Ne ovat ainoa käytettävissä oleva matalapäästöisempi vaihtoehto öljypohjaisille polttoaineille. Siksi biometaani on vapautettava hiilidioksidi- ja energiaverosta. Maakaasuverkkoon johdetun biometaanin osuutta vastaava määrä vähennettäisiin maakaasun kokonaisverosta.

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28) Komission olisi laadittava neuvostolle joka viides vuosi ja ensimmäisen kerran vuoden 2015 loppuun mennessä kertomus tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja tarkasteltava erityisesti hiilidioksidiperusteisen verotuksen vähimmäistasoa suhteessa päästöoikeuksien markkinahintakehitykseen EU:ssa, innovoinnin ja teknologisen kehityksen vaikutuksiin ja tässä direktiivissä säädettyjen verovapautusten ja veronalennusten perusteisiin, myös lento- ja meriliikenteessä käytettävän polttoaineen osalta. Luetteloa sellaisista toimialoista tai niiden osista, joiden katsotaan olevan alttiita merkittävälle hiilivuotoriskille, tarkastellaan säännöllisesti uudelleen, jotta etenkin uudet käyttöön saatavat tiedot saadaan otetuksi huomioon.

(28) Komission olisi laadittava neuvostolle joka kolmas vuosi ja ensimmäisen kerran vuoden 2015 loppuun mennessä kertomus tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja tarkasteltava erityisesti hiilidioksidiperusteisen verotuksen vähimmäistasoa suhteessa päästöoikeuksien markkinahintakehitykseen EU:ssa, innovoinnin ja teknologisen kehityksen vaikutuksiin ja tässä direktiivissä säädettyjen verovapautusten ja veronalennusten perusteisiin, myös lento- ja meriliikenteessä käytettävän polttoaineen osalta. Luetteloa sellaisista toimialoista tai niiden osista, joiden katsotaan olevan alttiita merkittävälle hiilivuotoriskille, tarkastellaan säännöllisesti uudelleen, jotta etenkin uudet käyttöön saatavat tiedot saadaan otetuksi huomioon.

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/96/EY

2 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) Lisätään kohta seuraavasti:

 

"1 a. Komissio esittää ennen 31 päivää joulukuuta 2012 ehdotuksen sähköntuotantoon käytettävien ydinpolttoaineen sauvojen vähimmäisverotason sisällyttämisestä tähän direktiiviin ja ydinpolttoaineen sauvojen lisäämisestä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin energiatuotteisiin."

Perustelu

Energiaverodirektiivin tarkistus ei koske ydinpolttoaineita. Kuitenkin ydinvoiman käyttöön liittyvät ulkoisvaikutukset, mahdollisen ydinonnettomuuden riskit ja eri energialähteiden yhtäläisten toimintaedellytysten turvaamisen välttämättömyys puoltavat sitä, että direktiiviin sisällytetään ydinpolttoaineen sauvojen vähimmäisverotaso. Tässä vähimmäisverotasossa olisi otettava huomioon, että ydinvoima on taloudellisesti edullisessa asemassa, koska unionin päästökauppajärjestelmä on nostanut sähkön hintaa.

Tarkistus  17

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 3 kohta

Direktiivi 2003/96/EY

3 artikla – b alakohta – 2 luetelmakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

– Energiatuotteiden käyttö kaksoiskäyttötuotteina.

Energiaintensiivinen teollisuus ja energiatuotteiden käyttö kaksoiskäyttötuotteina.

Perustelu

Direktiivissä on syytä tarkentaa, että sitä ei sovelleta energiaintensiiviseen teollisuuteen, jolloin direktiivi kohtelee tasapuolisesti kaikkia energiaintensiivisen teollisuuden aloja.

Tarkistus  18

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 4 kohta – b alakohta

Direktiivi 2003/96/EY

4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Sen estämättä, mitä tässä direktiivissä säädetään verovapautuksista, verojen eriyttämisestä ja veronalennuksista, jäsenvaltioiden on varmistettava, että silloin, kun liitteessä I säädetään yhtäläisistä vähimmäisverotasoista tietylle käyttötarkoitukselle, yhtäläiset verotasot vahvistetaan tähän käyttötarkoitukseen käytettäville tuotteille. Tätä sovelletaan liitteessä I olevassa taulukossa A tarkoitettuihin moottoripolttoaineisiin 1 päivästä tammikuuta 2023, rajoittamatta 15 artiklan 1 kohdan i alakohdan soveltamista.

3. Sen estämättä, mitä tässä direktiivissä säädetään verovapautuksista, verojen eriyttämisestä ja veronalennuksista, jäsenvaltioiden on varmistettava, että silloin, kun liitteessä I säädetään yhtäläisistä vähimmäisverotasoista tietylle käyttötarkoitukselle, yhtäläiset verotasot vahvistetaan tähän käyttötarkoitukseen käytettäville tuotteille. Tätä sovelletaan liitteessä I olevassa taulukossa A tarkoitettuihin moottoripolttoaineisiin 1 päivästä tammikuuta 2023, rajoittamatta 15 artiklan 1 kohdan i alakohdan soveltamista. Ammattiliikenteen osalta sovelletaan 7 artiklassa säädettyjä poikkeuksia.

Perustelu

Jäsenvaltioiden mahdollisuus soveltaa ammattitarkoitukseen käytettävään dieselpolttoöljyyn alhaisempaa verotasoa kuin muuhun tarkoitukseen käytettävään dieselpolttoöljyyn olisi säilytettävä, sillä ammattiliikenteelle ei ole vielä tarjolla vaihtoehtoista polttoainetta.

Tarkistus  19

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 4 kohta – b alakohta

Direktiivi 2003/96/EY

4 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Moottoripolttoaineina käytettäviin maakaasuun ja biometaaniin sovelletaan yleisten energiankulutusverojen korkeampaa vähimmäistasoa vasta sen jälkeen, kun komissio on vuoteen 2023 mennessä tehnyt arvioinnin tämän direktiivin tieliikenteessä käytettävän maakaasun verotasoa koskevien säännösten täytäntöönpanosta. Arvioinnissa on tarkasteltava esimerkiksi maakaasun ja biometaanin saatavuuden kehitystä, tankkausverkon laajentumista Euroopassa, maakaasua käyttävien ajoneuvojen markkinaosuutta unionissa, biometaanin liikennepolttoainekäyttöä koskevaa innovointia ja teknistä kehitystä sekä vähimmäisverotason tosiasiallista merkitystä.

Perustelu

Maakaasua ja biometaania voidaan käyttää nykyisissä polttomoottoreissa, eikä niiden sekoittamiselle ole rajoituksia. Biometaani on yksi tärkeimmistä tekijöistä pyrittäessä vuoden 2020 pakolliseen tavoitteeseen eli biopolttoaineiden 10 prosentin osuuteen liikenteessä. Sen kehittäminen liittyy maakaasuajoneuvojen kehittämiseen ja siksi suotuisaan verokohteluun, joka mahdollistaa metaanitankkausinfrastruktuurin kehittämisen. Metaani on käytettävissä oleva vaihtoehto öljypohjaisille polttoaineille, sillä on hyvin matala ei-metaanihiilivety-, hiukkas- ja NOx-pitoisuus, ja se parantaa kaupunkien ilmanlaatua vähentäen samalla merkittävästi melua ja hiilidioksidia.

Tarkistus  20

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 5 kohta – b alakohta

Direktiivi 2003/96/EY

5 artikla – 3 luetelmakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

– seuraavia käyttötarkoituksia varten: paikallinen julkinen henkilöliikenne (taksit pois lukien), jätteiden keruu, asevoimat ja julkinen hallinto, vammaiset ja sairasautot,".

– seuraavia käyttötarkoituksia varten: paikallinen julkinen henkilöliikenne (öljypohjaisia moottoripolttoaineita käyttävät taksit pois lukien), jätteiden keruu, asevoimat ja julkinen hallinto, vammaiset ja sairasautot,".

Perustelu

Maakaasu/biometaani on vaihtoehto öljypohjaisille polttoaineille. Se aiheuttaa harvinaisen vähän myrkyllisten tai karsinogeenisten aineiden päästöjä. Sen hiukkaspäästöt ovat erittäin vähäisiä, ja reaktiivisten hiilivetyjen päästöjä ei ole lainkaan ja NOx-päästöjä on tavallista vähemmän kuten myös melua. Tämän vuoksi se on ihanteellinen moottoripolttoaine kaupunkialueilla. Tulevia liikenteen polttoaineita käsittelevän asiantuntijaryhmän 25. tammikuuta 2011 esittämässä raportissa todetaan, että metaania pitäisi tukea yhtenä tärkeimmistä vaihtoehtoisista polttoaineista kaupunkiliikenteessä.

Tarkistus  21

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 6 kohta

Direktiivi 2003/96/EY

7 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Moottoripolttoaineisiin sovellettavat vähimmäisverotasot vahvistetaan 1 päivästä tammikuuta 2013, 1 päivästä tammikuuta 2015 ja 1 päivästä tammikuuta 2018 liitteessä I olevan taulukon A mukaisesti.".

1. Moottoripolttoaineisiin sovellettavat vähimmäisverotasot vahvistetaan 1 päivästä tammikuuta 2013, 1 päivästä tammikuuta 2015 ja 1 päivästä tammikuuta 2018 liitteessä I olevan taulukon A mukaisesti.

 

2. Jäsenvaltiot voivat tehdä eron ammattitarkoitukseen ja muuhun kuin ammattitarkoitukseen käytettävän dieselpolttoaineen välillä.

 

"Ammattitarkoitukseen liikennepolttoaineena käytettävällä dieselöljyllä" tarkoitetaan seuraaviin tarkoituksiin liikennepolttoaineena käytettävää dieselöljyä:

 

a) tavaroiden kuljetus toisen lukuun tai omaan lukuun yksinomaan maanteiden tavaraliikenteeseen tarkoitetulla moottoriajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä

 

b) säännöllinen tai satunnainen matkustajien kuljetus moottoriajoneuvolla.

 

3. Jäsenvaltioiden on säädettävä ammattiliikenteen harjoittajille mahdollisuus erillisen verotilijärjestelmän käyttöönottoon.

Perustelu

Jäsenvaltioiden mahdollisuus soveltaa ammattitarkoitukseen käytettävään dieselpolttoöljyyn alhaisempaa verotasoa kuin muuhun tarkoitukseen käytettävään dieselpolttoöljyyn olisi säilytettävä, sillä ammattiliikenteelle ei ole vielä tarjolla vaihtoehtoista polttoainetta.

Tarkistus  22

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 11 kohta – a alakohta – iii alakohta

Direktiivi 2003/96/EY

14 artikla – 1 kohta – e alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

e) ankkuripaikalla satamassa oleviin aluksiin suoraan johdettu sähkö 31 päivään joulukuuta 2020 saakka.".

e) ankkuripaikalla satamassa oleviin aluksiin suoraan johdettu sähkö.".

Perustelu

Tarvitaan huomattavia investointeja satamiin ja aluksiin, jotta alukset voivat saada sähköä satamalaiturilta. Sen vuoksi vapautuksella ei pitäisi olla takarajaa, jos halutaan lisätä tällaisia hankkeita eurooppalaisissa satamissa tulevina vuosina. Investoinnit voivat jäädä tekemättä, jos on olemassa uhka tällaisen sähkön verottamisesta vuodesta 2021 alkaen.

Tarkistus  23

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 13 kohta – a alakohta – i alakohta

Direktiivi 2003/96/EY

15 artikla – 1 kohta – h alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

h) kotitalouksien ja/tai asianomaisten jäsenvaltioiden hyväntekeväisyysjärjestöiksi tunnustamien järjestöjen käyttämiin energiatuotteisiin, joita käytetään lämmitykseen ja sähköön. Kyseisten hyväntekeväisyysjärjestöjen osalta jäsenvaltioiden on rajoitettava vapautus tai alennus koskemaan käyttöä muuhun kuin yritystoimintaan. Sekakäytön osalta verotusta sovelletaan kunkin tyyppisen käytön suhteellista osuutta vastaavasti. Jos käyttö on merkityksetöntä, voidaan katsoa, ettei sitä ole;

h) kotitalouksien ja/tai asianomaisten jäsenvaltioiden hyväntekeväisyysjärjestöiksi tunnustamien järjestöjen käyttämiin energiatuotteisiin, joita käytetään lämmitykseen ja sähköön. Kyseisten hyväntekeväisyysjärjestöjen osalta jäsenvaltioiden on rajoitettava vapautus tai alennus koskemaan käyttöä muuhun kuin yritystoimintaan;

Tarkistus  24

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 13 kohta – a alakohta – i alakohta

Direktiivi 2003/96/EY

15 artikla – 1 kohta – i alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

i) polttoaineena käytettävään maakaasuun ja nestekaasuun 1 päivään tammikuuta 2023 saakka;".

i) moottoripolttoaineena käytettäviin maakaasuun, biometaaniin ja nestekaasuun 1 päivään tammikuuta 2023 saakka, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 29 artiklan 3 a kohdan soveltamista;".

Tarkistus  25

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 13 kohta – a alakohta – i a alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/96/EY

15 artikla – 1 kohta – m alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

i a) Lisätään alakohta seuraavasti:

 

"m) lämmityspolttoaineena käytettävään nestekaasuun myös tämän direktiivin 4 artiklan 3 kohdasta poiketen;"

Perustelu

Jäsenvaltiot voivat soveltaa poikkeuksia säädetyistä valmisteveron vähimmäistasoista sekä 4 artiklan 3 kohdan mukaisesta verotuksen neutraliteetista. Poikkeuksiin oikeuttaa nestekaasun merkitys ympäristön kannalta (pienemmät hiilidioksidipäästöt muihin perinteisiin polttoaineisiin verrattuna) ja sen sosiaalinen merkitys, koska sen avulla saadaan energiaa kansalaisten primaarikäyttöön (lämmitys, ruoan valmistus ja veden kuumentaminen) reuna-alueilla (harvaan asutut alueet, maaseutualueet sekä vuoristo- ja saaristoalueet).

Tarkistus  26

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 13 kohta – b alakohta

Direktiivi 2003/96/EY

15 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat soveltaa nollaverotusta maataloudessa, puutarhaviljelyssä, kalanviljelyssä ja metsänhoidossa käytettävien energiatuotteiden ja sähkön kulutukseen yleisessä energiankulutusverotuksessa. Edunsaajiin on sovellettava järjestelyjä, joilla lisätään energiatehokkuutta pääosin yhtä paljon kuin lisäys olisi ollut tavanomaisia unionin vähimmäisverokantoja noudatettaessa.".

3. Jäsenvaltiot voivat soveltaa nollaverotusta maataloudessa, puutarhaviljelyssä, kalanviljelyssä ja metsänhoidossa käytettävien energiatuotteiden ja sähkön kulutukseen yleisessä energiankulutusverotuksessa.".

Tarkistus  27

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 13 a kohta* – a alakohta – i a alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/96/EY

16 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

i a) Lisätään alakohta seuraavasti:

 

 

 

 

 

 

 

__________________

"Biometaanin energiasisältö kvantitatiivista yksikköä kohti on sama kuin maakaasulla. Koska maakaasuverkkoon johdettu biometaani auttaa kasvattamaan uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuutta, biometaani vapautetaan hiilidioksidipitoisuuteen ja energiasisältöön perustuvasta verosta, jos se tuotetaan direktiivin 2009/28/EY 17 artiklassa säädettyjen kestävyyskriteerien mukaisesti."

* Komission ehdotuksen 1 artiklan 13 kohdan jälkeinen 14 kohta on merkitty virheellisesti "(1)".

 

Perustelu

Biometaani on yksi tärkeimmistä tekijöistä pyrittäessä vuoden 2020 pakolliseen tavoitteeseen eli biopolttoaineiden 10 prosentin osuuteen liikenteessä. Maakaasua ja biometaania voidaan sekoittaa ilman rajoituksia, koska niiden molekyylirakenne on samanlainen. Ne ovat ainoa käytettävissä oleva matalapäästöisempi vaihtoehto öljypohjaisille polttoaineille. Siksi biometaani on vapautettava hiilidioksidi- ja energiaverosta. Maakaasuverkkoon johdetun biometaanin osuutta vastaava määrä vähennettäisiin maakaasun kokonaisverosta.

Tarkistus  28

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 21 kohta

Direktiivi 2003/96/EY

29 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio toimittaa neuvostolle joka viides vuosi ja ensimmäisen kerran vuoden 2015 loppuun mennessä kertomuksen direktiivin täytäntöönpanosta ja tarvittaessa ehdotuksen sen muuttamisesta.

Komissio toimittaa neuvostolle joka kolmas vuosi ja ensimmäisen kerran vuoden 2015 loppuun mennessä kertomuksen direktiivin täytäntöönpanosta ja tarvittaessa ehdotuksen sen muuttamisesta.

Perustelu

Jotta voidaan pikaisesti ottaa huomioon uusi tekninen ja muu kehitys ja seurata hiilimarkkinoiden kehitystä, verotuksen tasoa olisi tarkistettava ja tarvittaessa muutettava joka kolmas vuosi.

Tarkistus  29

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 21 kohta

Direktiivi 2003/96/EY

29 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio tekee vuoteen 2023 mennessä neuvostolle arvioinnin tämän direktiivin tieliikenteessä käytettävän maakaasun verotasoa koskevien säännösten täytäntöönpanosta ja ehdotuksen direktiivin muuttamiseksi. Arvioinnissa on tarkasteltava esimerkiksi maakaasun ja biometaanin saatavuuden kehitystä, tankkausverkon laajentumista Euroopassa, maakaasua käyttävien ajoneuvojen markkinaosuutta unionissa, biometaanin liikennepolttoainekäyttöä koskevaa innovointia ja teknistä kehitystä sekä vähimmäisverotason tosiasiallista merkitystä.

Perustelu

"Tarkistuslauseke" on oikea lainsäädännöllinen väline arvioitaessa keskipitkällä aikavälillä tarvetta ylläpitää vaihtoehtoisia polttoaineita suosivaa verotusta myös, kun otetaan huomioon uusiutuvista lähteistä saatavien kaasupolttoaineiden kehittäminen. Biometaani on yksi tärkeimmistä tekijöistä pyrittäessä vuoden 2020 tavoitteeseen eli biopolttoaineiden 10 prosentin osuuteen liikenteessä. Koska biometaanin kehittäminen on yhteydessä maakaasuajoneuvojen kehittämiseen, tarvitaan suotuisaa verokohtelua keskipitkällä aikavälillä. Maakaasu/biometaanimoottoreilla on hyvin pienet saastepäästöt, ja ne aiheuttavat myös merkittävästi vähemmän melua ja hiilidioksidipäästöjä kuin diesel- ja bensiinimoottorit.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Energiatuotteiden verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY muuttaminen

Viiteasiakirjat

COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

10.5.2011

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

10.5.2011

 

 

 

Valiokuntakäsittely

26.10.2011

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

31.1.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

28

16

19

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Margrete Auken, Vicky Ford, Romana Jordan Cizelj, Filip Kaczmarek, Riikka Manner, Marisa Matias, Miroslav Mikolášik, Bill Newton Dunn, James Nicholson, Bart Staes, Eleni Theocharous, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Andrea Zanoni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Julie Girling, Emma McClarkin


TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (7.2.2012)

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY muuttamisesta

(COM(2011)0169 – C7‑0105/2011 – 2011/0092(CNS))

Valmistelija: Béla Kovács

LYHYET PERUSTELUT

Energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta annetun direktiivin 2003/96/EY muuttamisesta annetulla ehdotuksella neuvoston direktiiviksi pyritään yleisesti uudistamaan tapaa, jolla energiaa verotetaan, ja sillä halutaan tukea siirtymistä vähähiiliseen, energiatehokkaaseen talouteen ja välttää ongelmien aiheutumista sisämarkkinoille. Ehdotuksen tarkoituksena on varmistaa energialähteiden yhtäläinen kohtelu, tarjota mukautettu kehys uusiutuvan energian verotukseen sekä säännöt hiilidioksidiverojen käytölle.

Tarkistetussa energiaverodirektiivissä ehdotetaan siksi, että energiatuotteiden vähimmäisverokanta jaetaan kahteen osaan:

1. hiilidioksidiperusteiseen verotukseen, joka perustuu energiatuotteen hiilidioksidipäästöihin ja jonka määrä on 20 euroa tonnilta hiilidioksidia ja

2. yleiseen energiankulutusveroon, joka perustuu gigajouleina ilmoitettuun energiasisältöön energiatuotteesta riippumatta.

Valmistelijan kanta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan valmistelija pitää energiaverodirektiivin ehdotetun tarkistamisen yleistavoitteita periaatteessa myönteisinä. Erityisen myönteisenä hän pitää pyrkimystä tehdä direktiivistä yhdenmukaisempi EU:n energiatavoitteiden ja ilmastonmuutosta koskevien tavoitteiden kanssa. Valmistelija on kuitenkin huolestunut siitä, miten ehdotus saattaa vaikuttaa jäsenvaltioiden mahdollisuuteen valita oma energialähteiden yhdistelmänsä Lissabonin sopimuksen määräysten mukaisesti. Ehdotuksella on merkittäviä vaikutuksia jäsenvaltioiden itsenäisiin mahdollisuuksiin vaikuttaa energiaverojärjestelmiin. Lisäksi sillä on vaikutuksia energiamarkkinoilla toimiviin yrityksiin. EU:n tasolla toteutettavat toimet olisi siksi perusteltava yksityiskohtaisesti ja niiden olisi oltava ehdotetun oikeusperustan mukaisia.

Valmistelija korostaa, että vaikutustenarviointiin ei sisälly "yksityiskohtaista selvitystä", jonka avulla olisi mahdollista arvioida toissijaisuusperiaatteen (ja suhteellisuusperiaatteen) noudattamista, kuten pöytäkirjassa N:o 2 olevassa 5 artiklassa edellytetään. Koska ehdotus koskee alaa, joka kuuluu unionin ja jäsenvaltioiden jaettuun toimivaltaan, valmistelija huomauttaa, että ehdotettu energiaverodirektiivin tarkistaminen ei kaikilta osin rajoitu siihen, mikä on välttämätöntä tavoitteiden saavuttamiseksi ja että päätökset olisi joka tapauksessa tehtävä mahdollisimman lähellä EU:n kansalaisia. Tästä oletuksesta poikkeamista ei tulisi pitää itsestäänselvyytenä, vaan se olisi perusteltava riittävän yksityiskohtaisesti ja selkeästi, jotta unionin kansalaiset voivat ymmärtää ne laadulliset ja määrälliset perusteet, joiden perusteella unionin toiminnan katsotaan olevan välttämätöntä.

Lisäksi valmistelija on huolissaan energiaverodirektiivin ehdotetun tarkistamisen mahdollisista taloudellisista ja sosioekonomisista vaikutuksista.

Valmistelija painottaa ennen kaikkea, että kaikkien nykyisen energiaverodirektiivin tarkistamiseen liittyvien mahdollisten toimien vaikutukset yksittäisten jäsenvaltioiden talouteen on perusteellisesti analysoitava. Tarkistetun energiaverodirektiivin olisi myös sisällettävä näihin yksittäisiin talouksiin mukautettuja joustavia ja realistisia ratkaisuehdotuksia. Valmistelija muistuttaa myös realististen siirtymäkausien tarpeesta.

Valmistelija pitää valitettavana, että komission ehdotuksessa ei ole riittävästi otettu huomioon teollisuuspolitiikkaa. Tarkistetussa energiaverodirektiivissä säädetään polttoaineiden energiasisältöön perustuvasta yhteisestä energiaverosta, joka edellyttää suuria muutoksia eri energialähteiden verotukseen useimmissa jäsenvaltioissa. On tärkeää, että vaikutukset kaikkiin teollisuuden ja liiketoiminnan aloihin arvioidaan, jotta voidaan varmistaa EU:n kilpailukyky. Energiaverodirektiivin tarkistaminen ei saa johtaa markkinahäiriöihin, joista on seurauksena työpaikkojen väheneminen. Lisäksi olisi varmistettava yhdenmukaisuus muiden politiikan alojen kanssa.

Vähimmäisverokannat vahvistettiin viimeksi vuonna 2003, ja valmistelija katsoo, että on syytä tarkistaa niitä, jotta voidaan ottaa huomioon kertynyt inflaatio sekä tarve varmistaa, että ne edelleen tarjoavat sisämarkkinoille tehokkaat puitteet, joissa otetaan huomioon myös eri polttoaineiden ympäristövaikutukset. Valmistelija huomauttaa kuitenkin, että vähimmäisverokantojen automaattinen indeksointi veisi jäsenvaltioilta mahdollisuuden valvoa tulevia EU:n vähimmäisverokantoja. Valmistelija pelkää myös, että direktiivin täytäntöönpano komission ehdotuksen mukaisesti nostaisi esimerkiksi hiilen, maakaasun, lämmitysöljyn ja dieselöljyn hintaa ja että sillä olisi välittömiä kielteisiä sosiaalisia vaikutuksia, koska loppukäyttäjät joutuisivat maksamaan korkeampia hintoja lämmityspolttoaineista ja muista tuotteista. Yleisen energiankulutusveron automaattisesta tarkistamisesta voisi aiheutua loppukäyttäjälle perusteetonta ja kohtuutonta rasitusta. Valmistelija muistuttaa, että polttoaineiden hinnat ovat jo nousseet merkittävästi viime vuosina.

Valmistelija pelkää, että ehdotetussa energiaverodirektiivin tarkistamisessa jäsenvaltioille jätettävä rajallinen liikkumavara johtaa energia- ja polttoainekustannusten nousuun muun muassa maataloudessa, puutarhaviljelyssä, kalanviljelyssä ja metsänhoidossa.

Valmistelija katsoo, että jäsenvaltioiden olisi voitava päättää kansallisten verojensa rakenteesta sekä energiatuotteiden kansallisten verokantojen keskinäisestä suhteesta. Valmistelija muistuttaa, että ilmanlaatua ja hiilidioksidipäästöjä koskeva EU:n lainsäädäntö on edellyttänyt massiivisia investointeja ja että sen vuoksi esimerkiksi dieselin ja bensiinin eriytettyä verotusta olisi jatkettava, jotta kannustetaan verotuksellisesti dieselin käyttöön, koska se on energiatehokkaampaa ja koska siitä aiheutuu vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin bensiinistä, minkä vuoksi dieselvero ei saisi olla bensiiniveroa korkeampi.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Verotuksen neutraliteetin vuoksi molemmissa energiaverotuksen osioissa olisi sovellettava kaikkiin tiettyyn käyttötarkoitukseen käytettyihin energiatuotteisiin samoja vähimmäisverotasoja. Kun yhtäläisistä vähimmäisverotasoista on säädetty, jäsenvaltioiden olisi myös verotuksen neutraliteetin vuoksi varmistettava yhtäläiset kansallisen verotuksen vähimmäistasot kaikille kyseisille tuotteille. Tarvittaessa voitaisiin säätää siirtymäkausista näiden tasojen yhtäläistämistä varten.

(8) Teknisen neutraliteetin vuoksi kaikkiin tiettyyn käyttötarkoitukseen käytettyihin energiatuotteisiin olisi sovellettava vähimmäisverotasoja. Kansallisen verotuksen yhtäläiset tasot eivät ole tarpeen, kun on kyse energiapolitiikasta.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Moottoripolttoaineiden osalta dieselpolttoaineeseen, joka on tuote, jota alun perin käytettiin pääosin yrityskäytössä ja jota siksi perinteisesti on verotettu vähemmän, sovellettava edullisempi vähimmäisverotaso johtaa vääristymiin sen kanssa eniten kilpailevaan tuotteeseen eli bensiiniin nähden. Siksi direktiivin 2003/96/EY 7 artiklassa säädetään, että tätä vähimmäisverotasoa aletaan asteittain mukauttamaan bensiiniin sovellettavaan vähimmäisverotasoon. On tarpeen täydentää tätä mukautusta ja siirtyä asteittain tilanteeseen, jossa dieselpolttoaineen ja bensiinin verotasot ovat samat.

Poistetaan.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Jäsenvaltioiden mahdollisuus soveltaa ammattitarkoitukseen käytettävään dieselpolttoöljyyn alhaisempaa verotasoa kuin muuhun kuin ammattitarkoitukseen käytettävään dieselpolttoöljyyn ei enää vaikuta yhteensopivalta energiatehokkuuden parantamista ja liikenteen kasvavien ympäristövaikutusten korjaamista koskevan vaatimuksen kanssa, ja säännös olisi siksi poistettava. Direktiivin 2003/96/EY 9 artiklan 2 kohdassa annetaan joillekin jäsenvaltioille mahdollisuus soveltaa kevyeen polttoöljyyn alennettua verokantaa. Tämä säännös ei enää ole yhteensopiva sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan eikä perussopimuksen laajempien tavoitteiden kanssa. Se olisi siksi poistettava.

(13) Direktiivin 2003/96/EY 9 artiklan 2 kohdassa annetaan joillekin jäsenvaltioille mahdollisuus soveltaa kevyeen polttoöljyyn alennettua verokantaa. Tämä säännös ei enää ole yhteensopiva sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan eikä perussopimuksen laajempien tavoitteiden kanssa. Se olisi siksi poistettava.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a) Energiaverotuksen uudistuksessa olisi taattava, että päästökauppajärjestelyn ulkopuolelle jäävät alat eivät kärsi päästökauppajärjestelyn piiriin kuuluviin aloihin nähden.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18) Liikennepolttoaineina käytettävien nestekaasun ja maakaasun kohdalla yleisten energiankulutusverojen alhaisemman vähimmäisverotason soveltaminen tai mahdollisuus näiden energiatuotteiden vapauttamiseen verosta ei enää ole perusteltua erityisesti, kun otetaan huomioon tarve kasvattaa uusiutuvien energialähteiden markkinaosuutta.

(18) Moottoripolttoaineena käytettävän nestekaasun kohdalla yleisten energiankulutusverojen alhaisemman vähimmäisverotason soveltaminen tai mahdollisuus tällaisen polttoaineen vapauttamiseen verosta ei enää ole perusteltua erityisesti, kun otetaan huomioon tarve kasvattaa uusiutuvien energialähteiden markkinaosuutta.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Direktiivi 2003/96/EY

1 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on kannettava energiatuotteista ja sähköstä veroa tämän direktiivin mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden on kannettava energiatuotteista ja sähköstä veroa tämän direktiivin mukaisesti siten, että varmistetaan tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen kohtuulliseen hintaan, jotta voidaan estää kansalaisten energiaköyhyyden riski. Komissio tekee asiaa koskevia vaikutustenarviointeja.

Perustelu

Euroopan unionin päätavoitteena on sen kansalaisten hyvinvoinnin takaaminen.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – a alakohta – i alakohta

Direktiivi 2003/96/EY

2 artikla – 1 kohta – h alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

h) CN-koodeihin 2909 19 10 ja 3824 90 91 kuuluvat tuotteet:

h) CN-koodeihin 2909 19 10, 3824 90 91 ja 3824 90 97 kuuluvat tuotteet:

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 alakohta – a alakohta – ii alakohta

Direktiivi 2003/96/EY

2 artikla – 1 kohta – j alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

j) CN-koodeihin 2909 19 90, 3823 19 90 ja 3824 90 97 kuuluvat tuotteet, jos ne on tarkoitettu käytettäviksi lämmityspolttoaineena tai moottoripolttoaineena.

j) CN-koodeihin 2909 19 90 ja 3823 19 90 kuuluvat tuotteet, jos ne on tarkoitettu käytettäviksi lämmityspolttoaineena tai moottoripolttoaineena.

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 3 kohta

Direktiivi 2003/96/EY

3 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a b) kasteluveden pumppaamiseen käytettävä sähkö;

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 4 kohta – b alakohta – johdantokappale

Direktiivi 2003/96/EY

4 artikla – 3–4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b) Lisätään 3 ja 4 kohta seuraavasti:

Poistetaan.

Perustelu

Tämä säännös rikkoo toissijaisuusperiaatetta, koska se rajoittaa jäsenvaltioiden vapautta määrittää finanssipolitiikkansa.

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 4 kohta – b alakohta

Direktiivi 2003/96/EY

4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Sen estämättä, mitä tässä direktiivissä säädetään verovapautuksista, verojen eriyttämisestä ja veronalennuksista, jäsenvaltioiden on varmistettava, että silloin, kun liitteessä I säädetään yhtäläisistä vähimmäisverotasoista tietylle käyttötarkoitukselle, yhtäläiset verotasot vahvistetaan tähän käyttötarkoitukseen käytettäville tuotteille. Tätä sovelletaan liitteessä I olevassa taulukossa A tarkoitettuihin moottoripolttoaineisiin 1 päivästä tammikuuta 2023, rajoittamatta 15 artiklan 1 kohdan i alakohdan soveltamista.

Poistetaan.

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta – b alakohta

Direktiivi 2003/96/EY

4 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi kutakin käyttötarkoitusta, jota varten mainitaan vähimmäisverotaso tapauksen mukaan liitteessä I olevassa taulukossa A, B tai C, pidetään yhtenä käyttötarkoituksena.

Poistetaan.

Perustelu

Katso johdanto-osan 12 kappale.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 4 kohta – b alakohta

Direktiivi 2003/96/EY

4 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4. Tässä direktiivissä säädettyjä yleisten energiankulutusverojen vähimmäistasoja mukautetaan kolmen vuoden välein 1 päivästä heinäkuuta 2016 alkaen Eurostatin julkaiseman yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin, josta on poistettu energian ja jalostamattomien elintarvikkeiden vaikutus, muutosten huomioon ottamiseksi. Komissio julkaisee näin saadut vähimmäisverotasot Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä säännös rikkoo toissijaisuusperiaatetta, koska se rajoittaa jäsenvaltioiden vapautta määrittää finanssipolitiikkansa.

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta – b alakohta

Direktiivi 2003/96/EY

4 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Vähimmäistasot tarkistetaan ilman eri toimenpiteitä siten, että euromääräistä perusarvoa korotetaan tai lasketaan mainitussa indeksissä edellisen kolmen vuoden aikana tapahtuneen prosentuaalisen muutoksen verran. Jos prosentuaalinen muutos on viimeisimmän tarkistuksen jälkeen alle 0,5 prosenttia, tarkistusta ei suoriteta.

Poistetaan.

Perustelu

Vähimmäisverokantojen automaattinen indeksointi veisi jäsenvaltioilta mahdollisuuden valvoa tulevia EU:n vähimmäisverokantoja.

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 5 kohta – a alakohta

Direktiivi 2003/96/EY

5 artikla – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat soveltaa yleisessä energiankulutusverotuksessa eriytettyjä verokantoja verovalvonnan alaisina seuraavissa tapauksissa, jos ne noudattavat tässä direktiivissä säädettyjä vähimmäisverotasoja:

Jäsenvaltiot voivat soveltaa yleisessä energiankulutusverotuksessa eriytettyjä verokantoja verovalvonnan alaisina seuraavissa tapauksissa, jos ne noudattavat tämän direktiivin mukaisesti asetettuja vähimmäisverotasoja:

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Direktiivi 2003/96/EY

7 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(6) Korvataan 7 artikla seuraavasti:

(6) Korvataan 7 artiklan 1 kohta seuraavasti:

Tarkistus  17

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 11 kohta – a alakohta – i alakohta

Direktiivi 2003/96/EY

14 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

"Sen lisäksi, mitä valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä ja direktiivin 92/12/ETY kumoamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetussa direktiivissä 2008/118/EY(*) säädetään veronalaisten tuotteiden vapauttamisesta verosta tiettyjen käyttötarkoitusten perusteella ja sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin muiden säännösten soveltamista, jäsenvaltioiden on vapautettava verosta jäljempänä luetellut tuotteet edellytyksin, jotka jäsenvaltioiden on vahvistettava verovapautuksien oikean ja selkeän soveltamisen varmistamiseksi sekä veropetosten, veron kiertämisen tai muiden väärinkäytösten estämiseksi:

1. "Sen lisäksi, mitä valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä ja direktiivin 92/12/ETY kumoamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetussa direktiivissä 2008/118/EY(*) säädetään veronalaisten tuotteiden vapauttamisesta verosta tiettyjen käyttötarkoitusten perusteella ja sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin muiden säännösten soveltamista, jäsenvaltioiden on vapautettava verosta jäljempänä luetellut tuotteet edellytyksin, jotka jäsenvaltioiden on vahvistettava verovapautuksien oikean ja selkeän soveltamisen varmistamiseksi sekä energiaköyhyyden, veropetosten, veron kiertämisen tai muiden väärinkäytösten estämiseksi:

Tarkistus  18

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 13 alakohta – a alakohta – -i alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/96/EY

15 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-i) Lisätään alakohta seuraavasti:

 

"b a) sähköön, jolla ladataan tieliikenteessä käytettäviä sähkö- ja hybridiajoneuvoja, 1 päivään tammikuuta 2023 saakka;"

Tarkistus  19

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 13 kohta – a alakohta – i alakohta

Direktiivi 2003/96/EY

15 artikla – 1 kohta – h alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

h) kotitalouksien ja/tai asianomaisten jäsenvaltioiden hyväntekeväisyysjärjestöiksi tunnustamien järjestöjen käyttämiin energiatuotteisiin, joita käytetään lämmitykseen ja sähköön. Kyseisten hyväntekeväisyysjärjestöjen osalta jäsenvaltioiden on rajoitettava vapautus tai alennus koskemaan käyttöä muuhun kuin yritystoimintaan. Sekakäytön osalta verotusta sovelletaan kunkin tyyppisen käytön suhteellista osuutta vastaavasti. Jos käyttö on merkityksetöntä, voidaan katsoa, ettei sitä ole;

h) kotitalouksien ja/tai asianomaisten jäsenvaltioiden hyväntekeväisyysjärjestöiksi tunnustamien järjestöjen käyttämiin sähköön, maakaasuun, hiileen, kiinteisiin polttoaineisiin ja muihin energiatuotteisiin, joita käytetään lämmitykseen ja sähköön. Kyseisten hyväntekeväisyysjärjestöjen osalta jäsenvaltioiden on rajoitettava vapautus tai alennus koskemaan käyttöä muuhun kuin yritystoimintaan. Sekakäytön osalta verotusta sovelletaan kunkin tyyppisen käytön suhteellista osuutta vastaavasti. Jos käyttö on merkityksetöntä, voidaan katsoa, ettei sitä ole;

Tarkistus  20

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 13 kohta – a alakohta – i alakohta

Direktiivi 2003/96/EY

15 artikla – 1 kohta – i alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(i) polttoaineena käytettävään maakaasuun ja nestekaasuun 1 päivään tammikuuta 2023 saakka;".

(i) liikennepolttoaineena käytettävään maakaasuun, biokaasuun ja nestekaasuun sekä lämmityspolttoaineena käytettävään nestekaasuun 1 päivään tammikuuta 2023 saakka;".

Tarkistus  21

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 13 alakohta – a alakohta – i a alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/96/EY

15 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

i a) Lisätään alakohta seuraavasti:

 

"(l a) liikennepolttoaineena käytettävään maakaasuun ja biometaaniin ainakin siihen saakka, kun uusiutuvan energian osuus liikenteessä on noussut 10 prosenttiin. Komissio seuraa jatkuvasti markkinoiden kehitystä ja esittää sopivaan aikaan asianmukaisen lainsäädäntöehdotuksen."

Tarkistus  22

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 13 alakohta – a alakohta – ii alakohta

Direktiivi 2003/96/EY

15 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

ii) Lisätään alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

"Edellä a–e ja g alakohtaa sovelletaan ainoastaan yleisiin energiankulutusveroihin.".

 

Tarkistus  23

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 13 kohta – b alakohta

Direktiivi 2003/96/EY

15 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat soveltaa nollaverotusta maataloudessa, puutarhaviljelyssä, kalanviljelyssä ja metsänhoidossa käytettävien energiatuotteiden ja sähkön kulutukseen yleisessä energiankulutusverotuksessa. Edunsaajiin on sovellettava järjestelyjä, joilla lisätään energiatehokkuutta pääosin yhtä paljon kuin lisäys olisi ollut tavanomaisia unionin vähimmäisverokantoja noudatettaessa.".

3. Jäsenvaltiot voivat soveltaa nollaverotusta kastelussa, maataloudessa, puutarhaviljelyssä, kalanviljelyssä ja metsänhoidossa käytettäviin energiatuotteisiin ja sähköön.

Perustelu

Jäsenvaltioiden on sallittava myös vastedes soveltaa nollaverotusta maataloudessa, puutarhaviljelyssä, kalanviljelyssä ja metsänhoidossa.

Tarkistus  24

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 13 kohta – 1 alakohta – a alakohta –i alakohta

Direktiivi 2003/96/EY

16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

"Jäsenvaltiot voivat 1 päivään tammikuuta 2023 saakka soveltaa yleisessä energiankulutusverotuksessa verovapautta tai alennettua verokantaa verovalvonnassa tämän direktiivin 2 artiklassa tarkoitettuihin veronalaisiin tuotteisiin, kun nämä tuotteet koostuvat yhdestä tai useammasta seuraavista tuotteista tai sisältävät niitä ja täyttävät direktiivin 2009/28/EY 2 artiklan h ja i alakohdassa määriteltyjen biopolttoaineiden ja bionesteiden osalta kyseisen direktiivin 17 artiklassa säädetyt kestävyyskriteerit, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 5 kohdan soveltamista:"

"1. Jäsenvaltiot voivat 1 päivään tammikuuta 2023 saakka soveltaa yleisessä energiankulutusverotuksessa verovapautta tai alennettua verokantaa verovalvonnassa tämän direktiivin 2 artiklassa tarkoitettuihin veronalaisiin tuotteisiin, kun nämä tuotteet koostuvat yhdestä tai useammasta seuraavista tuotteista tai sisältävät niitä ja täyttävät direktiivin 2009/28/EY 2 artiklan h ja i alakohdassa määriteltyjen biopolttoaineiden ja bionesteiden osalta kyseisen direktiivin 17 artiklassa säädetyt kestävyyskriteerit, tai polttoaineisiin, jos niiden markkinaosuus on alle viisi prosenttia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 5 kohdan soveltamista:"

Tarkistus  25

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 14 kohta

Direktiivi 2003/96/EY

18 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5. Bulgaria, Tšekki, Viro, Latvia, Liettua, Unkari, Puola, Romania ja Slovakia voivat 8 ja 9 artiklassa tarkoitettuja käyttötarkoituksia varten soveltaa 1 päivään tammikuuta 2021 saakka siirtymäkautta hiilidioksidiperusteisen verotuksen käyttöönotossa. Jos unioni päättää, että vuoteen 2020 mennessä vähennettävien kasvihuonekaasujen päästöjen määrän on vuoden 1990 tasoihin verrattuna oltava enemmän kuin 20 prosenttia, komissio tarkastelee näiden siirtymäkausien soveltamista ja tekee tarvittaessa ehdotuksen niiden lyhentämisestä ja/tai liitteessä I vahvistettujen hiilidioksidiperusteisten verojen vähimmäistasojen muuttamisesta.".

5. Bulgaria, Tšekki, Viro, Latvia, Liettua, Unkari, Puola, Romania ja Slovakia voivat 8 ja 9 artiklassa tarkoitettuja käyttötarkoituksia varten soveltaa 1 päivään tammikuuta 2030 saakka siirtymäkautta hiilidioksidiperusteisen verotuksen käyttöönotossa. Jos unioni päättää, että vuoteen 2020 mennessä vähennettävien kasvihuonekaasujen päästöjen määrän on vuoden 1990 tasoihin verrattuna oltava enemmän kuin 20 prosenttia, komissio tarkastelee näiden siirtymäkausien soveltamista ja tekee tarvittaessa ehdotuksen hiilidioksidiperusteisten verojen vähimmäistasojen alentamisesta liitteessä I vahvistettuihin tasoihin nähden.".

Tarkistus  26

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 19 kohta

Direktiivi 2003/96/EY

27 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Siirretään komissiolle määräämättömäksi ajaksi valta hyväksyä 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä.

1. Siirretään komissiolle viiden vuoden ajaksi valta hyväksyä 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä.

Tarkistus  27

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 21 kohta

Direktiivi 2003/96/EY

29 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio toimittaa neuvostolle joka viides vuosi ja ensimmäisen kerran vuoden 2015 loppuun mennessä kertomuksen direktiivin täytäntöönpanosta ja tarvittaessa ehdotuksen sen muuttamisesta.

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle joka viides vuosi ja ensimmäisen kerran vuoden 2015 loppuun mennessä kertomuksen direktiivin täytäntöönpanosta ja sen vaikutuksesta unionin talouteen ja unionin kansalaisten hyvinvointiin. Jos kertomuksessa todetaan, että tämän direktiivin tarkistaminen on tarpeen, komissio esittää ehdotuksen.

Tarkistus  28

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 21 kohta

Direktiivi 2003/96/EY

29 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Komission laatimassa kertomuksessa on muun muassa tarkasteltava hiilidioksidiperusteisten verojen vähimmäistasoa, innovoinnin ja teknologisen kehityksen vaikutusta erityisesti energiatehokkuuteen, sähkön käyttöä liikenteessä ja tässä direktiivissä säädettyjen verovapautusten ja veronalennusten perusteita, myös lento- ja meriliikenteessä käytettävän polttoaineen osalta. Kertomuksessa on otettava huomioon sisämarkkinoiden moitteeton toiminta, vähimmäisverotasot ja perustamissopimuksen laajemmat tavoitteet.

Komission laatimassa kertomuksessa on muun muassa tarkasteltava hiilidioksidiperusteisten verojen vähimmäistasoa, innovoinnin ja teknologisen kehityksen vaikutusta erityisesti energiatehokkuuteen, sähkön käyttöä liikenteessä ja tässä direktiivissä säädettyjen verovapautusten ja veronalennusten perusteita, myös lento- ja meriliikenteessä käytettävän polttoaineen osalta. Kertomuksessa on otettava huomioon vaikutukset tavaroiden ja palveluiden hintoihin sekä jäsenvaltioiden väestön energiaköyhyyteen, sisämarkkinoiden moitteeton toiminta, vähimmäisverotasot ja perustamissopimuksen laajemmat tavoitteet sekä se, miten verotuloilla on onnistuttu lisäämään alan energiatehokkuutta.

Tarkistus  29

Ehdotus direktiiviksi

Liite

Direktiivi 2003/96/EY

Liite I – taulukko A – sarake 2

 

Komission teksti

Tarkistus

Hiilidioksidiperusteiset verot

Hiilidioksidiperusteiset verot

tammikuuta 2013

tammikuuta 2013

20 euroa/t CO2

12 euroa/t CO2

20 euroa/t CO2

12 euroa/t CO2

20 euroa/t CO2

12 euroa/t CO2

20 euroa/t CO2

12 euroa/t CO2

20 euroa/t CO2

12 euroa/t CO2

Tarkistus  30

Ehdotus direktiiviksi

Liite

Direktiivi 2003/96/EY

Liite I – taulukko A – sarake 5

 

Komission teksti

Tarkistus

Yleiset energiankulutusverot

Poistetaan.

1 tammikuu 2018

 

9,6 euroa/GJ

 

9,6 euroa/GJ

 

9,6 euroa/GJ

 

9,6 euroa/GJ

 

9,6 euroa/GJ

 

Tarkistus  31

Ehdotus direktiiviksi

Liite

Direktiivi 2003/96/EY

Liite I – taulukko A – rivi 7

Komission teksti

Maakaasu

Nestekaasu

2711 11 00 ja 2711 21 00

20 euroa/t CO2

1.5 euroa/GJ

5.5 euroa/GJ

9.6 euroa/GJ

Tarkistus

Maakaasu

Nestekaasu

2711 11 00 ja 2711 21 00

20 euroa/t CO2

1,0 euroa/GJ

1,0 euroa/GJ

1,0 euroa/GJ

Tarkistus  32

Ehdotus direktiiviksi

Liite

Direktiivi 2003/96/EY

Taulukko I – taulukko B – sarake 2

 

Komission teksti

Tarkistus

Hiilidioksidiperusteiset verot

Hiilidioksidiperusteiset verot

20 euroa/t CO2

12 euroa/t CO2

20 euroa/t CO2

12 euroa/t CO2

20 euroa/t CO2

12 euroa/t CO2

20 euroa/t CO2

12 euroa/t CO2

Tarkistus  33

Ehdotus direktiiviksi

Liite

Direktiivi 2003/96/EY

Liite I – taulukko C – sarake 2

 

Komission teksti

Tarkistus

Hiilidioksidiperusteiset verot

Hiilidioksidiperusteiset verot

20 euroa/t CO2

12 euroa/t CO2

20 euroa/t CO2

12 euroa/t CO2

20 euroa/t CO2

12 euroa/t CO2

20 euroa/t CO2

12 euroa/t CO2

20 euroa/t CO2

12 euroa/t CO2

20 euroa/t CO2

12 euroa/t CO2

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Energiatuotteiden verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY muuttaminen

Viiteasiakirjat

COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

10.5.2011

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

10.5.2011

 

 

 

Valiokuntakäsittely

20.10.2011

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

6.2.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

27

25

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Norbert Glante, Robert Goebbels, András Gyürk, Jacky Hénin, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Béla Kovács, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Antonio Cancian, António Fernando Correia De Campos, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Seán Kelly, Bernd Lange, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Zofija Mazej Kukovič, Morten Messerschmidt, Vladko Todorov Panayotov, Mario Pirillo, Silvia-Adriana Ţicău

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Michael Theurer


LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO (2.12.2011)

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY muuttamisesta

(KOM(2011)0169 – C7‑0105/2011 – 2011/0092(CNS))

Valmistelija: Brian Simpson

LYHYET PERUSTELUT

I. Komission ehdotus

Nykyisessä energiaverodirektiivissä asetetaan verotuksen vähimmäistasot moottori- ja lämmityspolttoaineina käytettäville energiatuotteille sekä sähkölle. Yleensä vähimmäistasoja sovelletaan kulutetun energiatuotteen määrään. Komissio katsoo, että tällaisella järjestelmällä on useita kielteisiä vaikutuksia: se muun muassa kannustaa toimiin, jotka ovat EU:n ilmastonmuutostavoitteiden vastaisia, ja vääristää sisämarkkinoita.

Direktiivin tarkistamista koskevassa ehdotuksessaan komissio pyrkii korjaamaan tilanteen ja poistamaan nämä kielteiset vaikutukset. Eräs ehdotuksen keskeisistä ajatuksista on uudenlaisen energianverotusjärjestelmän luominen niin, että energiatuotteiden vähimmäisverokanta jaetaan kahteen osaan:

1.        Ensimmäinen perustuu energiatuotteen hiilidioksidipäästöihin. Kaikkiin sellaisiin energialähteisiin, joiden katsotaan tällä hetkellä tai tulevaisuudessa olevan hiilidioksidipäästöttömiä, sovelletaan hiilidioksidin nollaverotusta.

2.        Toinen perustuu energiasisältöön gigajouleina energiatuotteesta riippumatta, minkä tarkoitus on kannustaa energian säästämiseen.

Ehdotuksen tarkoituksena on samalla tehdä energiaverodirektiivistä johdonmukaisempi EU:n muiden politiikkojen, kuten EU:n päästökauppajärjestelmän kanssa. Siksi komissio esittää, että hiilidioksidiperusteista verotusta ei tulisi soveltaa unionin päästökauppajärjestelmään kuuluviin laitoksiin, mukaan luettuna ilmailu.

Ehdotuksessa on useita muitakin liikennepolitiikkaan vaikuttavia näkökohtia:

–         Jäsenvaltioilta poistetaan mahdollisuus eriyttää verokohtelu ammattitarkoitukseen ja muuhun kuin ammattitarkoitukseen käytettävän dieselpolttoaineen välillä.

–         Mahdollisuus soveltaa yleisessä energiankulutusverotuksessa alennettua verokantaa takseihin poistetaan, sillä se ei enää ole yhteensopiva vaihtoehtoisia polttoaineita edistävien politiikkojen tavoitteen kanssa eikä myöskään vaihtoehtoisia energian kantajia ja puhtaampien autojen käyttöä kaupunkiliikenteessä edistävien politiikkojen kanssa.

–         Tavanomaisten polttoainesäiliöiden ja erityiskäyttöön tarkoitettujen konttien määritelmää ajantasaistetaan.

Komissio ehdottaa lisäksi, että energiaverosta vapautetaan maasähkön käyttö satamassa ankkuripaikalla olevilla aluksilla ja pidetään voimassa nykyinen jäsenvaltioille asetettu velvoite vapauttaa verosta lento- ja meriliikenteessä käytettävä polttoaine. Sisävesiväylien suhteen komissio ehdottaa säilyttämään nykyiset säännöt, joilla jäsenvaltioiden sallitaan soveltaa verotasoa koskevia täydellisiä tai osittaisia vapautuksia tai alennuksia.

TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Esitys direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Neuvoston esitys

Tarkistus

(2) Ilmastonmuutoksen torjuntaan, uusiutuvien energialähteiden käyttöön ja energian säästöön liittyvät vaatimukset ovat muuttuneet, mikä vahvistettiin 8 ja 9 päivänä maaliskuuta 2007 sekä 11 ja 12 päivänä joulukuuta 2008 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmissä, ja on tarpeen varmistaa, että sisämarkkinat toimivat edelleen moitteettomasti tässä uudessa ympäristössä.

(2) Ilmastonmuutoksen torjuntaan, uusiutuvien energialähteiden käyttöön ja energian säästöön liittyvät vaatimukset ovat muuttuneet, mikä vahvistettiin 8 ja 9 päivänä maaliskuuta 2007 sekä 11 ja 12 päivänä joulukuuta 2008 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmissä, ja on tarpeen varmistaa, että sisämarkkinat toimivat edelleen moitteettomasti tässä uudessa ympäristössä. Näin ollen tämän direktiivin mukainen energialähteiden yhdenmukainen kohtelu olisi varmistettava, jotta energian kuluttajilla on aidosti yhtäläiset mahdollisuudet käytetystä energialähteestä riippumatta.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a) Energiatuotteiden verotuksessa olisi omaksuttava teknologianeutraali lähestymistapa, jotta mahdollistetaan uusien tekniikkojen kehittyminen.

Perustelu

Uusien tekniikkojen kehittymisen mahdollistamiseksi komission toimintapolitiikan on oltava täysin teknologianeutraalia. Nykyisistä tekniikoista vain kaikkein kestävimmät ja tehokkaimmat on säilytettävä.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Hiilidioksidipäästöihin perustuva verotus voi olla jäsenvaltioille kustannustehokas tapa saada aikaan jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten täyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä 23 päivänä huhtikuuta 2009 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 406/2009/EY mukaan tarvittavat kasvihuonekaasujen päästövähennykset niiden lähteiden osalta, jotka eivät kuulu kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä lokakuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY mukaisen unionin järjestelmän soveltamisalaan. Hiilidioksidiperusteisen verotuksen potentiaalinen asema huomioon ottaen sisämarkkinoiden moitteeton toiminta edellyttää tästä verotuksesta annettavia yhteisiä sääntöjä.

(3) Energiaverotuksen ensisijainen tarkoitus on kannustaa kuluttajia käyttämään energiaa tehokkaammin ja käyttämään puhtaammista lähteistä peräisin olevaa energiaa. Hiilidioksidipäästöihin perustuva verotus voi olla jäsenvaltioille kustannustehokas tapa saada aikaan jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten täyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä 23 päivänä huhtikuuta 2009 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 406/2009/EY mukaan tarvittavat kasvihuonekaasujen päästövähennykset niiden lähteiden osalta, jotka eivät kuulu kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä lokakuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY mukaisen unionin järjestelmän soveltamisalaan. Hiilidioksidiperusteisen verotuksen potentiaalinen asema huomioon ottaen sisämarkkinoiden moitteeton toiminta edellyttää tästä verotuksesta annettavia yhteisiä sääntöjä.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Molemmat osiot olisi laskettava objektiivisten perusteiden mukaan, jotta eri energialähteiden kohtelu on yhtäläistä. Hiilidioksidiperusteisessa verotuksessa olisi otettava huomioon kyseisen energiatuotteen käytöstä johtuvat hiilidioksidipäästöt käyttäen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY mukaisten ohjeiden vahvistamisesta kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailua ja raportointia varten 18 päivänä heinäkuuta 2007 tehdyssä komission päätöksessä 2007/589/EY vahvistettuja hiilidioksidin oletuspäästökertoimia. Yleisessä energiankulutusverotuksessa olisi otettava huomioon eri energiatuotteiden ja sähkön energiasisältö sellaisena kuin sitä tarkoitetaan energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista sekä neuvoston direktiivin 93/76/ETY kumoamisesta 5 päivänä huhtikuuta 2006 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/32/EY. Tässä yhteydessä olisi otettava huomioon biomassan tai biomassasta valmistettujen tuotteiden ympäristöedut. Näitä tuotteita olisi verotettava biomassalle tai biomassasta tehdyille tuotteille päätöksessä 2007/589/EY eriteltyjen hiilidioksidipäästökertoimien ja niiden direktiivin 2009/28/EY liitteen III mukaisesti eritellyn energiasisällön perusteella. Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2209/28/EY 2 artiklan h ja i alakohdassa määritellyt biopolttoaineet ja bionesteet ovat näistä selvästi merkittävin luokka. Koska näiden tuotteiden ympäristöedut vaihtelevat sen mukaan, täyttävätkö ne kyseisen direktiivin 17 artiklassa säädetyt kestävyyskriteerit, biomassan tai biomassasta valmistettujen tuotteiden erityisiä viitearvoja olisi sovellettava ainoastaan siinä tapauksessa, että nämä kriteerit täyttyvät.

(6) Koska energiaverotukselle on luotava asianmukainen kehys, molemmat osiot olisi laskettava objektiivisten perusteiden mukaan, jotta eri energialähteiden kohtelu on yhtäläistä. Hiilidioksidiperusteisessa verotuksessa olisi otettava huomioon kyseisen energiatuotteen käytöstä johtuvat hiilidioksidipäästöt käyttäen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY mukaisten ohjeiden vahvistamisesta kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailua ja raportointia varten 18 päivänä heinäkuuta 2007 tehdyssä komission päätöksessä 2007/589/EY vahvistettuja hiilidioksidin oletuspäästökertoimia. Yleisessä energiankulutusverotuksessa olisi otettava huomioon eri energiatuotteiden ja sähkön energiasisältö sellaisena kuin sitä tarkoitetaan energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista sekä neuvoston direktiivin 93/76/ETY kumoamisesta 5 päivänä huhtikuuta 2006 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/32/EY. Tässä yhteydessä olisi otettava huomioon biomassan tai biomassasta valmistettujen tuotteiden ympäristöedut. Näitä tuotteita olisi verotettava biomassalle tai biomassasta tehdyille tuotteille päätöksessä 2007/589/EY eriteltyjen hiilidioksidipäästökertoimien ja niiden direktiivin 2009/28/EY liitteen III mukaisesti eritellyn energiasisällön perusteella. Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2209/28/EY 2 artiklan h ja i alakohdassa määritellyt biopolttoaineet ja bionesteet ovat näistä selvästi merkittävin luokka. Koska näiden tuotteiden ympäristöedut vaihtelevat sen mukaan, täyttävätkö ne kyseisen direktiivin 17 artiklassa säädetyt kestävyyskriteerit, biomassan tai biomassasta valmistettujen tuotteiden erityisiä viitearvoja olisi sovellettava ainoastaan siinä tapauksessa, että nämä kriteerit täyttyvät.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Jäsenvaltioiden mahdollisuus soveltaa ammattitarkoitukseen käytettävään dieselpolttoöljyyn alhaisempaa verotasoa kuin muuhun kuin ammattitarkoitukseen käytettävään dieselpolttoöljyyn ei enää vaikuta yhteensopivalta energiatehokkuuden parantamista ja liikenteen kasvavien ympäristövaikutusten korjaamista koskevan vaatimuksen kanssa, ja säännös olisi siksi poistettava. Direktiivin 2003/96/EY 9 artiklan 2 kohdassa annetaan joillekin jäsenvaltioille mahdollisuus soveltaa kevyeen polttoöljyyn alennettua verokantaa. Tämä säännös ei enää ole yhteensopiva sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan eikä perussopimuksen laajempien tavoitteiden kanssa. Se olisi siksi poistettava.

(13) Jäsenvaltioiden mahdollisuus soveltaa ammattitarkoitukseen käytettävään dieselpolttoöljyyn alhaisempaa verotasoa kuin muuhun kuin ammattitarkoitukseen käytettävään dieselpolttoöljyyn ei enää vaikuta yhteensopivalta energiatehokkuuden parantamista ja liikenteen kasvavien ympäristövaikutusten korjaamista koskevan vaatimuksen kanssa, ja säännös olisi siksi poistettava. Komission olisi siksi analysoitava tätä ammattitarkoituksessa tapahtuvan käytön ja muun kuin ammattitarkoituksessa tapahtuvan käytön eroa, jotta kuljetusyrityksille voidaan antaa mahdollisuus sopeutua siirtymäkauden päättymiseen, jos tästä eriyttämisestä on tarkoitus luopua asianmukaisen vaikutustenarvioinnin päätteeksi. Direktiivin 2003/96/EY 9 artiklan 2 kohdassa annetaan joillekin jäsenvaltioille mahdollisuus soveltaa kevyeen polttoöljyyn alennettua verokantaa. Tämä säännös ei enää ole yhteensopiva sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan eikä perussopimuksen laajempien tavoitteiden kanssa. Se olisi siksi poistettava.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Direktiivin 2003/96/EY 5 artikla mahdollistaa eriytettyjen verokantojen soveltamisen tietyissä tapauksissa. Hiilidioksidin hintasignaalin johdonmukaisuuden varmistamiseksi jäsenvaltioiden mahdollisuus eriyttää kansalliset verokannat olisi kuitenkin rajoitettava yleisiin energiankulutusveroihin. Mahdollisuus soveltaa alhaisempaa verotasoa taksien käyttämään moottoripolttoaineeseen ei enää ole yhteensopiva vaihtoehtoisia polttoaineita edistävien politiikkojen tavoitteen kanssa eikä myöskään vaihtoehtoisia energian kantajia ja puhtaampien autojen käyttöä kaupunkiliikenteessä edistävien politiikkojen kanssa, ja se olisi siksi poistettava.

(15) Direktiivin 2003/96/EY 5 artikla mahdollistaa eriytettyjen verokantojen soveltamisen tietyissä tapauksissa. Hiilidioksidin hintasignaalin johdonmukaisuuden varmistamiseksi jäsenvaltioiden mahdollisuus eriyttää kansalliset verokannat olisi kuitenkin rajoitettava yleisiin energiankulutusveroihin.

Perustelu

Takseja olisi pidettävä julkisina liikennevälineinä, jotka auttavat vähentämään liikenneruuhkia. Siksi niiden olisi voitava edelleen nauttia polttoaineverohelpotuksista.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19) Direktiivissä 2003/96/EY velvoitetaan jäsenvaltiot vapauttamaan verosta laivaliikenteeseen yhteisön vesillä käytettävä polttoaine sekä aluksella tuotettu sähkö, myös aluksen ollessa ankkuripaikalla satamassa. Jäsenvaltiot voivat lisäksi laajentaa tämän edullisen verokohtelun koskemaan sisävesiä. Joissakin satamissa on olemassa puhtaampi vaihtoehto eli maasähkön käyttö, jota kuitenkin verotetaan. Tämän teknologian kehitystyön ja soveltamisen ensimmäisenä kannustimena jäsenvaltioiden olisi asiaa koskevan kattavamman kehyksen hyväksymiseen saakka vapautettava energiaverosta maasähkön käyttö satamassa ankkuripaikalla olevilla aluksilla. Tätä vapautusta olisi sovellettava riittävän kauan, jotta satamaoperaattoreilta ei puutu kannustin tarvittavien investointien tekemiseen, mutta sen olisi kuitenkin samalla oltava ajallisesti rajoitettu niin, että sen säilyttämisen ehtona, kokonaan tai osittain, on hyvissä ajoin tehtävä päätös.

(19) Direktiivissä 2003/96/EY velvoitetaan jäsenvaltiot vapauttamaan verosta aluksella tuotettu sähkö, myös aluksen ollessa ankkuripaikalla satamassa. Joissakin satamissa on olemassa puhtaampi vaihtoehto eli maasähkön käyttö, jota kuitenkin verotetaan. Jotta vältetään sähkön tuottaminen polttoaineesta aluksella sen ollessa ankkuripaikalla satamassa ja tähän liittyvät paikalliset ilmansaasteet, jäsenvaltioiden olisi asiaa koskevan kattavamman kehyksen hyväksymiseen saakka vapautettava energiaverosta maasähkön käyttö meri- tai sisävesisatamassa ankkuripaikalla olevilla aluksilla. Lisäksi sähkön tuottaminen satamassa ankkuripaikalla oleville aluksille olisi kiellettävä silloin, kun niillä on mahdollisuus käyttää maasähköverkosta saatavaa sähköä.

Perustelu

Satamassa ankkuripaikalla olevien alusten omalla polttoaineella tapahtuvan sähköntuotannon kieltäminen tehostaa komission suunniteltuja vapautusjärjestelyitä ja auttaa vähentämään saastumista satamissa.

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 a) Sisävesiväylien käytön edistämiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava edelleenkin soveltaa niihin edullista verokohtelua.

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 b) Kaikille liikennemuodoille olisi luotava tasapuoliset toimintaedellytykset. Vaatimus polttoaineen käytön vapauttamisesta tietyillä aloilla olisi asteittain poistettava. Euroopan yritysten ja teollisuuden kilpailuaseman turvaamiseksi tämä olisi toteutettava kansainvälisten neuvottelujen kautta.

Perustelu

Nykyinen vaatimus, jonka mukaan tietyt liikennemuodot nauttivat verovapaudesta, ei ole avointen ja tasapuolisten eurooppalaisten liikennemarkkinoiden periaatteen mukaista. On kuitenkin tärkeää välttää heikentämästä eurooppalaisten yritysten kilpailuasemaa kansainvälisten yritysten kilpailuasemaan nähden.

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi 2003/96/EY

1 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a) Jäsenvaltioiden, jotka soveltavat tiemaksujärjestelmää ajoneuvoihin tai ajoneuvoyhdistelmiin, jotka on tarkoitettu yksinomaan maanteiden tavaraliikenteeseen, on verotettava tällaisten ajoneuvojen polttoainetta yksinomaan liitteessä I olevassa taulukossa A esitettyjen yleisten energiankulutusverojen viitearvojen perusteella.

Perustelu

"Eurovinjetillä" pyritään sisällyttämään ulkoiset kustannukset hintoihin tarkoituksena muun muassa kattaa maanteiden tavaraliikenteen aiheuttaman saastumisen kustannukset. Tarkistuksella vältetään maanteiden tavaraliikenteen aiheuttaman saastumisen kaksinkertainen verotus.

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2003/96/EY

5 artikla – 3 luetelmakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

– seuraavia käyttötarkoituksia varten: paikallinen julkinen henkilöliikenne (taksit pois lukien), jätteiden keruu, asevoimat ja julkinen hallinto, vammaiset ja sairasautot,".

– seuraavia käyttötarkoituksia varten: paikallinen julkinen henkilöliikenne, jätteiden keruu, asevoimat ja julkinen hallinto, vammaiset ja sairasautot,".

Perustelu

Takseja olisi pidettävä julkisina liikennevälineinä, jotka auttavat vähentämään liikenneruuhkia. Siksi niiden olisi voitava edelleen nauttia polttoaineverohelpotuksista.

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Direktiivi 2003/96/EY

7 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Moottoripolttoaineisiin sovellettavat vähimmäisverotasot vahvistetaan 1 päivästä tammikuuta 2013, 1 päivästä tammikuuta 2015 ja 1 päivästä tammikuuta 2018 liitteessä I olevan taulukon A mukaisesti.".

1. Moottoripolttoaineisiin sovellettavat vähimmäisverotasot vahvistetaan 1 päivästä tammikuuta 2013, 1 päivästä tammikuuta 2015 ja 1 päivästä tammikuuta 2018 liitteessä I olevan taulukon A mukaisesti.

 

2. Jäsenvaltiot voivat 29 artiklan mukaisesti arvioitavan siirtymäkauden ajan tehdä eron ammattitarkoitukseen ja muuhun kuin ammattitarkoitukseen käytettävän dieselpolttoaineen välillä edellyttäen, että yhteisön vähimmäistasoja noudatetaan ja että ammattitarkoitukseen käytettävän dieselpolttoöljyn verokanta ei laske edellä 1 kohdassa esitettynä ajankohtana voimassa olevan kansallisen verotason alle sanotun rajoittamatta sitä, mitä tässä direktiivissä säädetään tätä käyttötarkoitusta koskevista poikkeuksista.

 

3. "Ammattitarkoitukseen käytettävällä dieselpolttoöljyllä" tarkoitetaan seuraaviin tarkoituksiin käytettävää dieselöljyä:

 

a) tavaroiden kuljetus toisen lukuun yksinomaan maanteiden tavaraliikenteeseen tarkoitetulla moottoriajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä, jonka suurin sallittu paino kuormattuna on yli 7,5 tonnia;

 

b) säännöllinen tai satunnainen matkustajien kuljetus puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle 5 päivänä syyskuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY1 määritelmän mukaisella M2- tai M3-luokkaan kuuluvalla moottoriajoneuvolla.".

 

_____________

 

1 EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta – iii alakohta

Direktiivi 2003/96/EY

14 artikla – 1 kohta – e alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

e) ankkuripaikalla satamassa oleviin aluksiin suoraan johdettu sähkö 31 päivään joulukuuta 2020 saakka."

e) ankkuripaikalla meri- ja sisävesisatamassa oleviin aluksiin suoraan johdettu sähkö."

Perustelu

Mikäli hiilidioksidi- ja rikkipäästöjä sekä muita ihmiselle vaarallisia päästöjä halutaan vähentää merkittävästi satama-alueilla, kyseiselle vapautukselle ei saisi asettaa määräaikaa. Edullisempi kohtelu olisi taattava näiden aloitteiden edistämiseksi satamaviranomaisten keskuudessa sekä niiden yleistämiseksi.

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla– 1 kohta – 13 alakohta – a alakohta – -1 alakohta (uusi)

Direktiivi 2003/96/EY

15 artikla – 1 kohta – e alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-i) Muutetaan kohta seuraavasti:

 

e) energiatuotteisiin ja sähköön, joita käytetään kuljetettaessa matkustajia ja tavaroita rautateitse, metrolla, raitiovaunuissa, johdinautoilla tai linja-autolla, jonka polttoaineena käytetään sähköä, maakaasua tai nestekaasua;

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan direktiivin 2003/96/EY tekstiä sisällyttämällä siihen sähköllä, maakaasulla tai nestekaasulla toimivat linja-autot. Jäsenvaltioille olisi myös annettava enemmän liikkumavaraa myöntää verovapauksia rautateille, metroille ja raitiovaunuille sekä kaupunkiliikenteessä käytettäville linja-autoille, joiden NOx- ja hiukkaspäästöt ovat alhaiset, sillä tällaiset päästöt kaupunkialueilla ovat erittäin haitallisia kansanterveydelle.

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

Direktiivi 2003/96/EY

27 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

Säädösvallan siirto

1. Siirretään komissiolle määräämättömäksi ajaksi valta hyväksyä 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä.

Siirretään komissiolle valta antaa energiatuotteiden ja sähkön verotuksesta delegoituja säädöksiä 27 a artiklan mukaisesti.

2. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen tiedoksi neuvostolle.

 

3. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan 27 a ja 27 b artiklassa säädettyjä ehtoja.".

 

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 20 alakohta

Direktiivi 2003/96/EY

27–27 c artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Säädösvallan siirron peruuttaminen

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Neuvosto voi koska tahansa peruuttaa 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

(1) Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

2. Jos neuvosto on aloittanut sisäisen menettelyn päättääkseen, peruuttaako se säädösvallan siirron, se pyrkii ilmoittamaan asiasta komissiolle kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen koskee, ja mainitsee peruuttamisen syyt.

(2) Siirretään 27 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle määräämättömäksi ajaksi … päivästä …kuuta …*.

3. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai jonakin myöhempänä, siinä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin annettujen delegoitujen säädösten voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(3) Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 27 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin annettujen delegoitujen säädösten voimassaoloon.

 

(4) Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

(5) Edellä olevan 27 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella."

 

_________________

 

* EUVL: lisätään tämän direktiivin voimaantulopäivä.

27 b artikla

 

Delegoitujen säädösten vastustaminen

 

1. Neuvosto voi vastustaa delegoituja säädöksiä [kolmen] kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi.

 

2. Jos neuvosto ei ole määräajan päättyessä vastustanut delegoitua säädöstä, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan siinä mainittuna päivänä.

 

Delegoitu säädös voidaan julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se voi tulla voimaan ennen kyseisen määräajan päättymistä, jos neuvosto on ilmoittanut komissiolle aikomuksestaan olla vastustamatta säädöstä.

 

3. Jos neuvosto vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule voimaan. Neuvosto esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua säädöstä.

 

27 c artikla

 

Tietojen antaminen Euroopan parlamentille

 

Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille hyväksymistään delegoiduista säädöksistä, mainittujen säädösten vastustamisesta ja siitä, että neuvosto on peruuttanut säädösvallan siirron.".

 

Tarkistus  17

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 21 kohta

Direktiivi 2003/96/EY

29 artikla, 1–2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio toimittaa neuvostolle joka viides vuosi ja ensimmäisen kerran vuoden 2015 loppuun mennessä kertomuksen direktiivin täytäntöönpanosta ja tarvittaessa ehdotuksen sen muuttamisesta.

Komissio toimittaa neuvostolle joka viides vuosi ja ensimmäisen kerran vuoden 2015 loppuun mennessä kertomuksen direktiivin täytäntöönpanosta ja tarvittaessa ehdotuksen sen muuttamisesta.

Komission laatimassa kertomuksessa on muun muassa tarkasteltava hiilidioksidiperusteisten verojen vähimmäistasoa, innovoinnin ja teknologisen kehityksen vaikutusta erityisesti energiatehokkuuteen, sähkön käyttöä liikenteessä ja tässä direktiivissä säädettyjen verovapautusten ja veronalennusten perusteita, myös lento- ja meriliikenteessä käytettävän polttoaineen osalta. Kertomuksessa on otettava huomioon sisämarkkinoiden moitteeton toiminta, vähimmäisverotasot ja perustamissopimuksen laajemmat tavoitteet.

Komission laatimassa kertomuksessa on muun muassa tarkasteltava jäsenvaltioiden kansallisella ja/tai alueellisella tasolla kantamaa energiatuotteiden ja sähkön veroa, hiilidioksidiperusteisten verojen vähimmäistasoa, innovoinnin ja teknologisen kehityksen vaikutusta erityisesti energiatehokkuuteen, ammattitarkoitukseen ja muuhun kuin ammattitarkoitukseen käytettävän dieselpolttoaineen välistä eriyttämistä sekä mahdollisuuksia tämän eriyttämisen lopettamiseen, sähkön käyttöä liikenteessä ja tässä direktiivissä säädettyjen verovapautusten ja veronalennusten perusteita, myös lento- ja meriliikenteessä käytettävän polttoaineen osalta. Kertomuksen on sisällettävä myös yhteenveto nykyisistä kahdenvälisiin lentoliikennesopimuksiin sisältyvistä verotusmääräyksistä. Kertomuksessa on otettava huomioon sisämarkkinoiden moitteeton toiminta, vähimmäisverotasot ja perustamissopimuksen laajemmat tavoitteet.

 

Ensimmäisessä kertomuksessa arvioidaan, onko tarvetta poistaa 14 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukainen ilmailussa sekä yhteisön vesiliikenteessä moottoripolttoaineena käytettäväksi toimitettuja energiatuotteita koskeva vapautus siinä tapauksessa, jos Kansainvälisen merenkulkujärjestön, Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön tai ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen piirissä päästään sopimukseen lento- ja meriliikenteelle asetettavista hiilidioksidipäästöjen vähentämistoimista.

 

Mikäli asiassa ei edetä kansainvälisellä tasolla, komissio esittää lainsäädäntöehdotuksia hiilidioksidipäästöjen alentamisesta molemmilla aloilla, ja ottaa tässä huomioon hiilivuotoriskin ja alan kilpailukyvyn.

Perustelu

On tärkeää, että kaikki lento- ja meriliikennettä koskevat päätökset tehdään kansainvälisellä tasolla kilpailun vääristymisen ja hiilivuotoriskin välttämiseksi. Komissiota kehotetaan tekemään kaikkensa kansainvälisen sopimuksen aikaansaamiseksi, mutta jos tässä epäonnistutaan, sen olisi ehdotettava asianmukaisia lainsäädännön muutoksia.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Energiatuotteiden verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY muuttaminen

Viiteasiakirjat

KOM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

10.5.2011

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

10.5.2011

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Brian Simpson

23.5.2011

 

 

 

Alkuperäinen esittelijä

Sabine Wils

 

 

 

Valiokuntakäsittely

11.10.2011

21.11.2011

 

 

Hyväksytty (pvä)

22.11.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

31

9

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Philip Bradbourn, Michel Dantin, Wolf Klinz, Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen, Sabine Wils


MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (21.12.2011)

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY muuttamisesta

(COM(2011)0169 – C7‑0105/2011 – 2011/0092(CNS))

Valmistelija: Sergio Gutiérrez Prieto

LYHYET PERUSTELUT

Nyt käsillä olevalla ehdotuksella, jolla muutetaan energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta annettua direktiiviä, on tuntuvia vaikutuksia alkutuotantoalaan.

Ehdotuksella muutetaan maatalousalalla käytetyn energian verotusta koskevaa kehystä. Vaikka siinä säilytetään jäsenvaltioille nykyisessä direktiivissä annettu mahdollisuus ottaa käyttöön verovapautuksia (ja soveltaa jopa nollaverokantaa) tai veronalennuksia, tämä mahdollisuus kytketään nyt ainoastaan energiaosioon ja energiatehokkuutta koskevien vaatimusten täyttämiseen (15 artiklan 3 kohta). Nykytilanteessa, jossa maataloudesta saatavat tulot alenevat ja kiinteät tuotantokustannukset kasvavat (energiakustannusten osuus voi öljyn ja energian hinnan noustua muodostaa näistä jopa 30 prosenttia), mahdollisuus veronalennusten soveltamiseen esimerkiksi maataloudessa käytetyn öljyn verotuksessa on hyvä uutinen Euroopan maatilojen elinkelpoisuuden kannalta, sillä öljyn käytölle maatalouskoneissa ei ole vaihtoehtoja. Veroetuuksien ehdoksi on kuitenkin asetettu energiatehokkuus nimenomaan näiden kiinteiden kustannusten alentamiseksi. Veroetuuksien on oltava riittävän joustavia ja sisällyttävä kansallisiin strategioihin, jotka laaditaan yhdessä toimialan kanssa ja jotka ulottuvat riittävän pitkälle ajanjaksolle, jotta ne eivät muodostaisi lisärasitetta, joka heikentää tuottajien taloudellista kestävyyttä näiden kärsittyä jo riittävästi unionin yhteisen maatalouspolitiikan monialaisten toimintalinjojen vaatimuksista.

Direktiivin 2003/96/EY muuttamista koskevaan ehdotukseen sisältyy hyvitys hiilidioksidiperusteisista veroista tietyille toimialoille, joiden katsotaan olevan alttiita hiilivuotoriskille direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 13 kohdassa tarkoitetulla tavalla, eikä maatalous kuulu näihin toimialoihin. Maatalouden hiilivuotoriskit tunnustetaan jo komission tiedonannossa "Etenemissuunnitelma – siirtyminen kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen vuonna 2050", joten komission olisi direktiivin 2003/96/EY ohella muutettava myös direktiiviä 2003/87/EY kuuden kuukauden kuluessa energiaverodirektiivin voimaantulosta ja sisällytettävä maatalous toimialoihin, jotka voivat saada tällaisen verohyvityksen, jotta – kuten komissio toteaa tätä ehdotusta koskevan tiedonantonsa 3.2 kohdassa – energiaverodirektiivissä sovellettaisiin samaa verokohtelua kaikkiin hiilivuodolle alttiisiin toimialoihin tai niiden osiin.

Energiaverodirektiiviä koskevassa ehdotuksessa parannetaan biomassan verokohtelua siltä osin kuin sen energiasisältö on pienempi kuin sen tilavuuden energiasisältö ja lopetetaan näin sen syrjivä verokohtelu fossiilisiin energialähteisiin verrattuna. Tästä syystä on tarpeen korostaa, että biomassalle on annettava entistä suurempi rooli jäsenvaltioiden käyttämässä energialähteiden yhdistelmässä, sillä kyseessä on ei-fossiilinen energialähde, jonka tuotannolla on nieluvaikutus. Niin ikään verotuksen näkökulmasta ja energiaverodirektiivin soveltamisalan ulkopuolella on syytä todeta, että jäsenvaltioiden biomassaan soveltamia hyvin erilaisia alv-kantoja on yhdenmukaistettava (erityisesti rajavaltioissa), jotta voidaan välttää mahdolliset "rajavaikutukset" biomassa-alan kehityksessä unionin eri alueiden tai maiden välillä.

Komission olisi tiedotettava myös Euroopan parlamentille direktiivin soveltamisesta viiden vuoden kuluessa sen voimaantulosta, ja on myönteistä, että ehdotukseen sisältyy vuoteen 2023 ulottuva siirtymäkausi, jonka kuluessa direktiiviin sisältyvät muutokset on toteutettava kokonaisuudessaan.

TARKISTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Siksi olisi säädettävä, että energiaverotus muodostuu kahdesta osiosta, hiilidioksidiperusteisista veroista ja yleisistä energiankulutusveroista. Jotta energiaverotus saadaan sopeutettua direktiivin 2003/87/EY mukaiseen unionin järjestelmään, jäsenvaltioilta olisi vaadittava näiden kahden osion selkeää eriyttämistä. Näin mahdollistetaan myös erillinen kohtelu polttoaineille, jotka ovat biomassaa tai jotka on tehty biomassasta.

(5) Siksi olisi säädettävä, että energiaverotus muodostuu kahdesta osiosta, hiilidioksidiperusteisista veroista ja yleisistä energiankulutusveroista. Jotta energiaverotus saadaan sopeutettua direktiivin 2003/87/EY mukaiseen unionin järjestelmään, jäsenvaltioilta olisi vaadittava näiden kahden osion selkeää eriyttämistä. Näin mahdollistetaan myös erillinen kohtelu polttoaineille, jotka ovat biomassaa tai jotka on tehty biomassasta, ja otetaan huomioon niistä saatavat edut halpana ja kasvihuonekaasupäästöjen kannalta lähes neutraalina energialähteenä.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20) Direktiivin 2003/96/EY 15 artiklan 3 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat soveltaa maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja kalanviljelyssä sekä metsänhoidossa paitsi yrityskäyttöön tavanomaisesti sovellettavia säännöksiä myös nollaverotasoa. Tätä vaihtoehtoa tarkasteltaessa on todettu, että sen säilyttäminen olisi yleisen energiankulutusverotuksen osalta unionin laajempien poliittisten tavoitteiden vastaista, jollei siihen kytketä vastasuoritusta, jolla varmistetaan energiatehokkuuden paraneminen. Hiilidioksidiperusteisessa verotuksessa kyseisten alojen kohtelu olisi mukautettava teollisuuden aloja koskeviin sääntöihin.

(20) Direktiivin 2003/96/EY 15 artiklan 3 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat soveltaa maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja kalanviljelyssä sekä metsänhoidossa paitsi yrityskäyttöön tavanomaisesti sovellettavia säännöksiä myös nollaverotasoa, jonka tarkoituksena on varmistaa taloudellinen elinkelpoisuus maatiloilla, joiden on jo nyt selviydyttävä tiukkojen sosiaalisten sekä kasvinsuojeluun ja ympäristöön liittyvien vaatimusten aiheuttamista rasitteista, joihin markkinoilta ei saa riittävää korvausta. Tätä vaihtoehtoa tarkasteltaessa on kuitenkin todettu, että sen säilyttäminen olisi yleisen energiankulutusverotuksen osalta unionin laajempien poliittisten tavoitteiden vastaista, jollei siihen kytketä vastasuoritusta, jolla varmistetaan energiatehokkuuden paraneminen. Energiatehokkuutta olisi parannettava riittävän pitkällä ajanjaksolla julkisten elinten suunnitelmien mukaisesti ja niiden valvonnassa. Jäsenvaltioiden olisi annettava teknisiä ohjeita näiden alojen toimijoille, jos alennettuihin verokantoihin liittyviä täydentäviä energiatehokkuusvaatimuksia sovelletaan. Hiilidioksidiperusteisessa verotuksessa kyseisten alojen kohtelussa olisi otettava huomioon hiilidioksidin talteenotto- ja varastointikyky sekä hiilivuotoriski kullakin toimialalla tai sen osalla sekä mahdollinen vaikutus niiden tuottavuuteen ja elinkelpoisuuteen. Biomassaa tuottavat toimialat, joilla on hyvät mahdollisuudet sitoa hiiltä, olisi jätettävä soveltamisen ulkopuolelle. On olennaista, että alueilla, joilla on poikkeuksellinen kyky tuottaa energiaa uusiutuvista energialähteistä, kannustetaan maatalous- ja karjankasvatusalan energiariippumattomuutta.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 a) Biomassa-ala on tuotantonsa nieluvaikutuksen takia strateginen ala, koska se ei vaikuta pelkästään jäsenvaltioiden tulevaan energialähteiden yhdistelmän koostumukseen, vaan myös strategioihin, joiden mukaisesti kehitetään korkean lisäarvon biomassatuotteita vähähiilistä taloutta varten. Jäsenvaltioiden olisi siksi vältettävä soveltamasta siihen huomattavasti poikkeavaa verokantaa myös arvonlisäveron osalta, jotta vältetään riski, että jäsenvaltioiden välille syntyy "rajavaikutus".

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 a) Olisi säädettävä, että jäsenvaltioiden olisi kehitettävä bioenergian muotoja yhteiskunnan taloudellisten tarpeiden ja sen etujen mukaisesti. Jäsenvaltioita olisi kannustettava toteuttamaan toisen sukupolven biopolttoaineiden kulutusta suosiva verokohtelu. Komission ja jäsenvaltioiden olisi edistettävä mahdollisimman paljon toisen sukupolven maatalousperäisten polttoaineiden tutkimusta, jotta voidaan parantaa niiden tehokkuutta ja alentaa niiden tosiasiallisia kustannuksia, sekä lisättävä tuntuvasti tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitusta. Mahdolliset maankäytön muutokset ja elinympäristön muuttuminen olisi otettava huomioon.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28) Komission olisi laadittava neuvostolle joka viides vuosi ja ensimmäisen kerran vuoden 2015 loppuun mennessä kertomus tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja tarkasteltava erityisesti hiilidioksidiperusteisen verotuksen vähimmäistasoa suhteessa päästöoikeuksien markkinahintakehitykseen EU:ssa, innovoinnin ja teknologisen kehityksen vaikutuksiin ja tässä direktiivissä säädettyjen verovapautusten ja veronalennusten perusteisiin, myös lento- ja meriliikenteessä käytettävän polttoaineen osalta. Luetteloa sellaisista toimialoista tai niiden osista, joiden katsotaan olevan alttiita merkittävälle hiilivuotoriskille, tarkastellaan säännöllisesti uudelleen, jotta etenkin uudet käyttöön saatavat tiedot saadaan otetuksi huomioon.

(28) Komission olisi laadittava Euroopan parlamentille ja neuvostolle joka kolmas vuosi ja ensimmäisen kerran vuoden 2015 loppuun mennessä kertomus tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja tarkasteltava erityisesti hiilidioksidiperusteisen verotuksen vähimmäistasoa suhteessa päästöoikeuksien markkinahintakehitykseen EU:ssa, innovoinnin ja teknologisen kehityksen vaikutuksiin ja tässä direktiivissä säädettyjen verovapautusten ja veronalennusten perusteisiin, myös lento- ja meriliikenteessä käytettävän polttoaineen osalta. Luetteloa sellaisista toimialoista tai niiden osista, joiden katsotaan olevan alttiita merkittävälle hiilivuotoriskille, tarkastellaan säännöllisesti uudelleen, jotta etenkin uudet käyttöön saatavat tiedot saadaan otetuksi huomioon.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Direktiivi 2003/96/EY

1 artikla – 2 kohta – 5 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

Tässä direktiivissä käytetty biomassan määritelmä ei rajoita erilaisen määritelmän käyttöä kansallisessa lainsäädännössä tähän direktiiviin liittymättömissä yhteyksissä.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – a alakohta – ii alakohta

Direktiivi 2003/96/EY

2 artikla – 1 kohta – i alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

i) CN-koodeihin 2207, 2208 90 91 ja 2208 90 99 kuuluvat tuotteet, jos ne on tarkoitettu käytettäviksi lämmitys- tai moottoripolttoaineina ja denaturoitu direktiivin 92/83/EY 27 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti;

i) CN-koodeihin 2207, 2208 90 91 ja 2208 90 99 kuuluvat tuotteet, jos ne on tarkoitettu käytettäviksi lämmitys- tai moottoripolttoaineena;

Perustelu

Denaturoitua etyylialkoholia koskevan määritelmän ehdotettu rajoitus 2 artiklan 1 kohdan alakohdassa ei ole vastaa markkinoilla vallitsevaa käytäntöä eikä useiden jäsenvaltioiden, esimerkiksi Ruotsin, Itävallan ja Saksan, lainsäädännön mukaista bioetanolin määritelmää.

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 13 kohta – b alakohta

Direktiivi 2003/96/EY

15 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

 

"3. Jäsenvaltiot voivat soveltaa nollaverotusta maataloudessa, puutarhaviljelyssä, kalanviljelyssä ja metsänhoidossa käytettävien energiatuotteiden ja sähkön kulutukseen yleisessä energiankulutusverotuksessa. Edunsaajiin on sovellettava järjestelyjä, joilla lisätään energiatehokkuutta pääosin yhtä paljon kuin lisäys olisi ollut tavanomaisia unionin vähimmäisverokantoja noudatettaessa.".

"3. Jäsenvaltiot voivat soveltaa nollaverotusta maataloudessa, puutarhaviljelyssä, kalanviljelyssä ja metsänhoidossa käytettävien energiatuotteiden ja sähkön kulutukseen yleisessä energiankulutusverotuksessa. Jäsenvaltioiden on yhdessä edunsaajien kanssa luotava erityisstrategioita, joilla lisätään energiatehokkuutta pääosin yhtä paljon kuin lisäys olisi ollut tavanomaisia unionin vähimmäisverokantoja noudatettaessa.".

Perustelu

On tärkeää, että jäsenvaltiot koordinoivat erityisstrategioiden avulla ja yhteistyössä toimialan kanssa energiatehokkuustoimia, joita edellytetään vastasuorituksena paremmalle verokohtelulle, ja että tähän annetaan riittävästi aikaa, jotta voidaan luoda tiettyä joustoa ja edistää riittävää panostusta, joka johtaa sellaiseen todelliseen energiansäästöön, joka ei olisi mahdollinen ilman julkista tukea ja vuotuisia investointeja.

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 13 kohta – b a alakohta (uusi)

Direktiivi 2203/96/EY

15 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Jäsenvaltioiden on annettava edunsaajille, pienet ja keskikokoiset tilat mukaan luettuina, kattavaa ohjausta alennettuihin verokantoihin liittyvien energiatehokkuusvaatimusten noudattamisesta.

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 13 kohta – b alakohta – a alakohta – i alakohta

Direktiivi 2003/96/EY

16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

"Jäsenvaltiot voivat 1 päivään tammikuuta 2023 saakka soveltaa yleisessä energiankulutusverotuksessa verovapautta tai alennettua verokantaa verovalvonnassa tämän direktiivin 2 artiklassa tarkoitettuihin veronalaisiin tuotteisiin, kun nämä tuotteet koostuvat yhdestä tai useammasta seuraavista tuotteista tai sisältävät niitä ja täyttävät direktiivin 2009/28/EY 2 artiklan h ja i alakohdassa määriteltyjen biopolttoaineiden ja bionesteiden osalta kyseisen direktiivin 17 artiklassa säädetyt kestävyyskriteerit, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 5 kohdan soveltamista:"

1. "Jäsenvaltiot voivat soveltaa verovalvonnassa energiankulutusveron verovapautta tai alennettua verokantaa 2 artiklassa tarkoitettuihin veronalaisiin tuotteisiin, kun ne koostuvat yhdestä tai useammasta seuraavista tuotteista:"

Perustelu

Tarkoituksena on palauttaa direktiivin 2003/96/EY 16 artiklan henki. Biopolttoaineilla edistetään merkittävästi ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamista koskevia EU:n pyrkimyksiä. Jäsenvaltioiden pitää voida saattaa markkinoille biopolttoaineita sisältäviä polttoaineita. Verotus on merkittävä kannustin, kun uudentyyppisiä polttoaineita saatetaan ensi kertaa markkinoille.

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 14 kohta

Direktiivi 2003/96/EY

18 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Portugali voi yleisessä energiankulutusverotuksessa soveltaa Azorien ja Madeiran autonomisilla alueilla energiatuotteisiin ja sähköön tässä direktiivissä säädettyjä verotuksen vähimmäistasoja alempia verotasoja kompensoidakseen näiden alueiden saaristoasemasta ja hajanaisesta asutuksesta johtuvat kuljetuskustannukset.

3. Espanja ja Portugali voivat yleisessä energiankulutusverotuksessa soveltaa Kanariansaarten ja Baleaarien autonomisilla alueilla sekä Azorien ja Madeiran autonomisilla alueilla energiatuotteisiin ja sähköön tässä direktiivissä säädettyjä verotuksen vähimmäistasoja alempia verotasoja kompensoidakseen näiden alueiden saaristoasemasta ja hajanaisesta asutuksesta johtuvat kuljetuskustannukset.

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 21 kohta

Direktiivi 2003/96/EY

29 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio toimittaa neuvostolle joka viides vuosi ja ensimmäisen kerran vuoden 2015 loppuun mennessä kertomuksen direktiivin täytäntöönpanosta ja tarvittaessa ehdotuksen sen muuttamisesta.

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle joka kolmas vuosi ja ensimmäisen kerran vuoden 2015 loppuun mennessä kertomuksen direktiivin täytäntöönpanosta ja tarvittaessa ehdotuksen sen muuttamisesta.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 21 kohta

Direktiivi 2003/96/EY

29 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Joka tapauksessa luetteloa sellaisista toimialoista tai niiden osista, joiden katsotaan tämän direktiivin 14 a artiklan soveltamiseksi olevan alttiita merkittävälle hiilivuotoriskille, tarkastellaan säännöllisesti uudelleen, jotta etenkin uudet käyttöön saatavat tiedot saadaan otetuksi huomioon.".

Joka tapauksessa luetteloa sellaisista toimialoista tai niiden osista, joiden katsotaan tämän direktiivin 14 a artiklan soveltamiseksi olevan alttiita merkittävälle hiilivuotoriskille, tarkastellaan säännöllisesti uudelleen ja ensimmäisen kerran viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta, jotta etenkin uudet käyttöön saatavat tiedot saadaan otetuksi huomioon.".

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Energiatuotteiden verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY muuttaminen

Viiteasiakirjat

KOM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

10.5.2011

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

9.6.2011

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Sergio Gutiérrez Prieto

24.5.2011

 

 

 

Valiokuntakäsittely

22.11.2011

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

20.12.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

3

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, Liam Aylward, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Spyros Danellis, Marian Harkin, Christa Klaß, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Milan Zver


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Energiatuotteiden verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY muuttaminen

Viiteasiakirjat

COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

29.4.2011

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

10.5.2011

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

10.5.2011

ENVI

10.5.2011

ITRE

10.5.2011

TRAN

10.5.2011

 

AGRI

9.6.2011

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Astrid Lulling

10.5.2011

 

 

 

Valiokuntakäsittely

31.8.2011

7.11.2011

19.12.2011

 

Hyväksytty (pvä)

29.2.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

22

6

16

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Sampo Terho, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Elena Băsescu, Philippe De Backer, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Enrique Guerrero Salom, Thomas Händel, Danuta Jazłowiecka, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Sirpa Pietikäinen, Theodoros Skylakakis

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

8.3.2012

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö