Procedūra : 2011/0092(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0052/2012

Pateikti tekstai :

A7-0052/2012

Debatai :

PV 18/04/2012 - 17
CRE 18/04/2012 - 17

Balsavimas :

PV 19/04/2012 - 6.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0136

PRANEŠIMAS     *
PDF 490kWORD 1086k
8.3.2012
PE 473.839v02-00 A7-0052/2012

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/96/EB, pakeičianti Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą

(COM(2011)0169 – C7‑0105/2011 – 2011/0092(CNS))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėja: Astrid Lulling

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Biudžeto komiteto NUOMONĖ
 Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ
 Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ
 Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ
 Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto NUOMONĖ
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/96/EB, pakeičianti Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą

(COM(2011)0169 – C7‑0105/2011 – 2011/0092(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2011) 0169),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0105/2011),

–   atsižvelgdamas į pagrįstas nuomones, kurias vadovaudamasis Protokolu (Nr. 2) dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateikė Bulgarijos parlamentas ir Ispanijos Deputatų Kongresas ir Ispanijos Senatas ir kuriose tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Transporto ir turizmo komiteto bei Žemės ūkio ir kaimo plėtros nuomones (A7-0052/2012),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) Tarybos direktyva 2003/96/EB buvo priimta siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą, susijusį su energetikos produktų ir elektros energijos apmokestinimu. Pagal Sutarties 6 straipsnį aplinkosaugos reikalavimai buvo įtraukti tos direktyvos nuostatas, visų pirma atsižvelgiant į Kioto protokolą.

(1) Tarybos direktyva 2003/96/EB buvo priimta siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą, susijusį su energetikos produktų ir elektros energijos apmokestinimu. Pagal Sutarties 6 straipsnį aplinkosaugos reikalavimai buvo įtraukti tos direktyvos nuostatas, visų pirma atsižvelgiant į Kioto protokolą. Svarbu, kad pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 9 straipsnį būtų tiriama, ar pakankamai atsižvelgiama į gyventojų sveikatos apsaugą, pvz., dėl oro užterštumo.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1a) Tokioje plačioje ir svarbioje srityje kaip energijos mokesčiai Sąjungoje negalima apsiriboti vien tik klimato ir aplinkos politikos poreikiais ir atsižvelgti tik į juos, kokie būtini jie bebūtų. Energetikos ir pramonės politikos tikslai yra taip pat labai svarbūs Sąjungai. Be to, kad energetikos srityje vidaus rinka veiktų tinkamai ir veiksmingai, visos šios srities Sąjungos iniciatyvos ir teisės aktai turi būti nuolat ir atidžiai derinami. Ne tik Direktyvos 2003/96/EB pakeitimai turi būti suderinti su kitomis, su energetika susijusiomis, politikos sritimis, bet ir šios politikos kryptys turi būti pritaikytos prie energetikos apmokestinimo sistemos. Ypač Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos problemas būtina ryžtingai spręsti, kad sistema galėtų veikti efektyviai. Bet koks suderinamumo trūkumas būtų žalingas ilgalaikių Europos Sąjungos tikslų dėl pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo įgyvendinimui.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) Būtina užtikrinti, kad vidaus rinka toliau tinkamai veiktų priėmus naujus reikalavimus dėl klimato kaitos stabdymo, dėl atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo ir energijos taupymo, kaip patvirtinta 2007 m. kovo 8–9 d. ir 2008 m. gruodžio 11–12 d. Europos Vadovų Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės išvadose.

(2) Būtina užtikrinti, kad vidaus rinka optimaliai veiktų priėmus naujus reikalavimus dėl klimato kaitos stabdymo, dėl atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo ir energijos taupymo, kaip patvirtinta 2007 m. kovo 8–9 d. ir 2008 m. gruodžio 11–12 d. Europos Vadovų Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės išvadose. Todėl būtina užtikrinti, kad šioje direktyvoje energijos ištekliai būtų traktuojami nuosekliai, siekiant sudaryti tikrai vienodas sąlygas energijos vartotojams, neatsižvelgiant į jų naudojamus energijos išteklius.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a) Energijos apmokestinimas turi būti technologiškai neutralus, kad būtų sudaryta galimybė naujų technologijų plėtrai.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) Su išmetamu CO2 kiekiu susijęs apmokestinimas gali būti ekonomiškai efektyvus būdas valstybėms narėms sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį reikiamu mastu, kaip nustatyta 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 406/2009/EB dėl valstybių narių pastangų mažinti jų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, Bendrijai siekiant įvykdyti įsipareigojimus iki 2020 m. sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, kai ištekliams netaikoma Sąjungos sistema pagal 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB. Atsižvelgiant į galimą su CO2 susijusio apmokestinimo vaidmenį, būtina nustatyti bendras tokio apmokestinimo taisykles, kad vidaus rinka tinkamai veiktų.

(3) Su išmetamu CO2 kiekiu susijęs apmokestinimas paprastai yra ekonomiškai efektyvus būdas valstybėms narėms sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį reikiamu mastu, kaip nustatyta 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 406/2009/EB dėl valstybių narių pastangų mažinti jų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, Bendrijai siekiant įvykdyti įsipareigojimus iki 2020 m. sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, kai ištekliams netaikoma Sąjungos sistema pagal 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB. Atsižvelgiant į esamą ir galimą su CO2 susijusio apmokestinimo vaidmenį, būtina nustatyti bendras tokio apmokestinimo taisykles, kad vidaus rinka tinkamai veiktų.

Pagrindimas

Kai kurios valstybės jau taiko gerai veikiantį ir ekonomiškai efektyvų su išmetamu CO2 kiekiu susijusio apmokestinimo režimą.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) Terminiam atliekų naudojimui, ypač atliekų kaip pakaitinio kuro naudojimui, energijos mokestis neturėtų būti taikomas, nes 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/98/EB dėl atliekų1 atliekų gamintojai ir turėtojai raginami atsikratyti atliekų tokiu būdu, kad būtų pasiekiamas kuo didesnis energijos vartojimo efektyvumas ir kuo labiau tausojami ištekliai; šioje direktyvoje taip pat nustatyta, kad pirmenybę reikia teikti atliekų naudojimui, o ne šalinimui.

 

______________

 

1 OL L 312, 2008 11 22, p. 3.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4b) Valstybės narės taip pat turėtų išsaugoti teisę taikyti ne mažesnį kaip nulinį bendro suvartojamos energijos apmokestinimo lygį energetikos produktams ir elektros energijai, naudojamiems žemės ūkio, sodininkystės ar žuvivaisos darbams bei miškininkystėje.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) Todėl energijos apmokestinimo nuostatas turėtų sudaryti du elementai: su CO2 susijęs apmokestinimas ir bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimas. Kad energijos apmokestinimas būtų pritaikytas prie Sąjungos sistemos pagal Direktyvą 2003/87/EB, turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės aiškiai atskirtų šiuos du elementus. Tai taip pat leistų skirtingai traktuoti degalus, kurie yra biomasė arba pagaminti iš biomasės.

(5) Todėl energijos apmokestinimo nuostatas turėtų sudaryti du elementai: su CO2 susijęs apmokestinimas ir bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimas. Kad energijos apmokestinimas būtų pritaikytas prie Sąjungos sistemos pagal Direktyvą 2003/87/EB, turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės aiškiai atskirtų šiuos du elementus. Tai taip pat leistų skirtingai traktuoti degalus, kurie yra biomasė arba pagaminti iš biomasės, atsižvelgiant į jų naudą todėl, kad jie išgaunami iš atsinaujinančiųjų pigių ir beveik šiltnamio efekto nesukeliančių dujų energijos išteklių. jei jie atitinka tvarumo kriterijus, nustatytus 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją 17 straipsnyje1. Komisija turi pateikti Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje būtų išnagrinėta, ar, siekiant apsaugoti gyventojų sveikatą, be CO2 išmetamųjų teršalų, reikia atsižvelgti ir į kitų kenksmingų dujų išmetimą.

 

______________

 

1 OL L 140, 2009 6 5, p. 16.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Kiekvienas iš šių elementų turėtų būti apskaičiuojamas pagal objektyvius kriterijus, leidžiančius vienodai traktuoti skirtingus energijos išteklius. Su CO2 susijusio apmokestinimo tikslais turėtų būti nurodomas naudojant kiekvieną atitinkamą energetikos produktą išmetamas CO2 kiekis taikant pamatinius išmetamo CO2 faktorius, nustatytus 2007 m. liepos 18 d. Komisijos sprendimu 2007/589/EB, nustatančiu šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo apskaitos ir ataskaitų teikimo gaires vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB. Bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimo tikslais turėtų būti nurodoma skirtingų energetikos produktų ir elektros energijos energetinė vertė, nurodyta 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/32/EB dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų, panaikinančioje Tarybos direktyvą 93/76/EEB. Tokiomis aplinkybėmis turėtų būti atsižvelgta į naudą aplinkai, kurią duoda biomasė arba iš biomasės pagaminti produktai. Šie produktai turėtų būti apmokestinami pagal Sprendime 2007/589/EB nurodytus išmetamo CO2 kiekio faktorius, nustatytus biomasei arba iš biomasės pagamintiems produktams, ir pagal jų energetinę vertę, nurodytą Direktyvos 2009/28/EB III priede. Biodegalai ir skystieji bioproduktai, apibrėžti 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją 2 straipsnio h ir i punktuose, yra neabejotinai svarbiausia susijusi kategorija. Kadangi šių produktų nauda aplinkai skiriasi priklausomai nuo to, ar jie atitinka tos direktyvos 17 straipsnyje nustatytus tvarumo kriterijus, biomasės ir iš biomasės pagamintų produktų specialios etaloninės vertės turėtų būti taikomos tik tada, kai produktai atitinka šiuos kriterijus.

(6) Kiekvienas iš šių elementų turėtų būti apskaičiuojamas pagal objektyvius kriterijus, leidžiančius vienodai traktuoti skirtingus energijos išteklius. Su CO2 susijusio apmokestinimo tikslais turėtų būti nurodomas naudojant kiekvieną atitinkamą energetikos produktą išmetamas CO2 kiekis taikant pamatinius išmetamo CO2 faktorius, nustatytus 2007 m. liepos 18 d. Komisijos sprendimu 2007/589/EB, nustatančiu šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo apskaitos ir ataskaitų teikimo gaires vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB. Bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimo tikslais turėtų būti nurodoma skirtingų energetikos produktų ir elektros energijos energetinė vertė, nurodyta 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/32/EB dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų, panaikinančioje Tarybos direktyvą 93/76/EEB. Tokiomis aplinkybėmis turėtų būti atsižvelgta į naudą aplinkai, kurią duoda biomasė arba iš biomasės pagaminti produktai. Šie produktai turėtų būti apmokestinami pagal Sprendime 2007/589/EB nurodytus išmetamo CO2 kiekio faktorius, nustatytus biomasei arba iš biomasės pagamintiems produktams, ir pagal jų energetinę vertę, nurodytą Direktyvos 2009/28/EB III priede. Biodegalai ir skystieji bioproduktai, apibrėžti 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją 2 straipsnio h ir i punktuose, yra neabejotinai svarbiausia susijusi kategorija. Kadangi šių produktų nauda aplinkai skiriasi priklausomai nuo to, ar jie atitinka tos direktyvos 17 straipsnyje nustatytus tvarumo kriterijus, biomasės ir iš biomasės pagamintų produktų specialios etaloninės vertės turėtų būti taikomos tik tada, kai produktai atitinka šiuos kriterijus. Kai tvarumo kriterijai, taikomi biodegalams ir skystiesiems bioproduktams, bus nustatyti Direktyvoje 2009/28/EB, šios specialios etaloninės vertės turėtų būti taikomos iš biomasės pagamintiems produktams, kurie nėra biodegalai ar skystieji bioproduktai, tik tuo atveju, kai atitinkamas produktas atitinka naujus tvarumo kriterijus.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) Su CO2 susijęs apmokestinimas turėtų būti suderintas su Direktyvos 2003/87/EB taikymu, kad ji būtų veiksmingai papildyta. Toks apmokestinimas turėtų būti taikomas visoms energetikos produktų, dėl kurių įrenginiuose išmetamas CO2, kaip apibrėžta toje direktyvoje, paskirtims, įskaitant naudojimą ne šildymo tikslais, jeigu atitinkamiems įrenginiams netaikoma taršos leidimų sistema pagal tą direktyvą. Tačiau kadangi abi priemones taikant kartu išmetamųjų teršalų kiekio nepavyktų sumažinti daugiau už dabartinį lygį, kuris iš esmės pasiektas taikant vien tik taršos leidimų prekybos sistemą, o tik padidėtų bendros tokio sumažinimo sąnaudos, su CO2 susijęs apmokestinimas neturėtų būti taikomas suvartotam kiekiui įrenginiuose, kuriems taikoma Sąjungos sistema.

(7) Su CO2 susijęs apmokestinimas turėtų būti suderintas su Direktyvos 2003/87/EB taikymu, kad ji būtų veiksmingai papildyta. Toks apmokestinimas turėtų būti taikomas visoms energetikos produktų, dėl kurių įrenginiuose išmetamas CO2, kaip apibrėžta toje direktyvoje, paskirtims, įskaitant naudojimą ne šildymo tikslais, jeigu atitinkamiems įrenginiams netaikoma taršos leidimų sistema pagal tą direktyvą. Tačiau kadangi abi priemones taikant kartu išmetamųjų teršalų kiekio nepavyktų sumažinti daugiau už dabartinį lygį, kuris iš esmės pasiektas taikant vien tik taršos leidimų prekybos sistemą, o tik padidėtų bendros tokio sumažinimo sąnaudos, su CO2 susijęs apmokestinimas neprivalo būti taikomas tiesiogiai ir netiesiogiai suvartotam kiekiui įrenginiuose, kuriems taikoma Sąjungos sistema. Dėl dvigubo apmokestinimo ir dvigubo reguliavimo būtų iškreipiama konkurencija, todėl tokia dviguba našta atmestina.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Mokesčių neutralumo sumetimais kiekvieno energijos apmokestinimo elemento atveju tie patys minimalūs apmokestinimo lygiai turėtų būti taikomi visiems konkrečia paskirtimi naudojamiems energetikos produktams. Tais atvejais, kai vienodi minimalūs apmokestinimo lygiai nustatyti tokiu būdu, taip pat mokesčių neutralumo sumetimais valstybės narės turėtų užtikrinti, kad visiems susijusiems produktams būtų taikomi vienodi nacionaliniai apmokestinimo lygiai. Prireikus turėtų būti numatyti pereinamieji laikotarpiai šiems lygiams suvienodinti.

(8) Mokesčių neutralumo sumetimais kiekvieno energijos apmokestinimo elemento atveju tie patys minimalūs apmokestinimo lygiai turėtų būti taikomi visiems konkrečia paskirtimi naudojamiems energetikos produktams. Tais atvejais, kai vienodi minimalūs apmokestinimo lygiai nustatyti tokiu būdu, taip pat mokesčių neutralumo sumetimais valstybės narės turėtų užtikrinti, kad visiems susijusiems produktams būtų taikomi vienodi nacionaliniai apmokestinimo lygiai. Prireikus turėtų būti numatyti pereinamieji laikotarpiai šiems lygiams, kuriuos nustatant atsižvelgiama į valstybių narių ypatumus, suvienodinti.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) Turėtų būti užtikrinta, kad numatyti minimalūs apmokestinimo lygiai turėtų numatytą poveikį. Kadangi su CO2 susijęs apmokestinimas papildo Direktyvoje 2003/87/EC nustatytą sistemą, Komisijos reguliariai atliekamoje direktyvos peržiūroje turėtų būti atidžiai stebima taršos leidimų rinkos kaina. Minimalūs bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimo lygiai turėtų būti reguliariai automatiškai suderinami siekiant atsižvelgti į jų faktinės vertės pokyčius, kad būtų išlaikytas dabartinis lygių suderinimo mastas, siekiant sumažinti nestabilumą, kuris kyla dėl energetikos ir maisto produktų kainų; toks derinimas turėtų būti atliekamas remiantis Eurostato paskelbto ES suderinto vartotojų kainų indekso, į kurį neįtraukta energija ir neperdirbtas maistas, pokyčiais.

(11) Turėtų būti užtikrinta, kad numatyti minimalūs apmokestinimo lygiai turėtų numatytą poveikį. Minimalūs bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimo lygiai turėtų būti reguliariai persvarstomi.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a) Atsižvelgiant į sudėtingą abiejų naujos sistemos komponentų – energijos apmokestinimo ir su CO2 susijusio apmokestinimo – pobūdį ir siekiant atitikti šiuos reikalavimus, atsižvelgiant į vartotojų interesus turėtų būti nustatomos aiškios, skaidrios ir suprantamos taisyklės visais lygmenimis, siekiant užtikrinti, kad ši sistema galės būti tinkamai administruojama.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) Kalbant apie variklių degalus, dėl gazoliui, iš pradžių naudotam daugiausia komerciniais tikslais ir tradiciškai apmokestinamam mažesniais mokesčiais, taikomų palankesnių minimalių apmokestinimo lygių daromas konkurenciją iškraipantis poveikis benzinui, pagrindinei su juo konkuruojančių degalų rūšiai. Todėl Direktyvos 2003/96/EB 7 straipsnyje nustatyti pirmieji laipsniško minimalių benzinui taikomų apmokestinimo lygių suderinimo etapai. Juos būtina visiškai suderinti ir palaipsniui pasiekti, kad gazolis ir benzinas būtų apmokestinami vienodai.

Išbraukta.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a) Naujos mokesčių struktūros įgyvendinimas susijęs su dyzelino apmokestinimo lygio padidinimu, palyginti su benzino apmokestinimo lygiu. Tai gali kelti grėsmę pramonės politikos prioritetams Sąjungos automobilių pramonės sektoriuje – koncentruotis į švarius, efektyviai energiją naudojančius įprastus vidaus degimo variklius – ir Sąjungos siekiamiems CO2 išmetimo mažinimo tikslams lengvųjų automobilių sektoriuje, nes norimas CO2 išmetimo ribines vertes galima pasiekti tik jei keliuose važinės atitinkamas skaičius dyzelinu varomų automobilių. Reikia imtis tinkamų lanksčių priemonių, kad nekiltų grėsmė konkurencijai ir CO2 išmetimo mažinimo strategijai lengvųjų automobilių sektoriuje. Transporto priemonės pirkimo mokestis, registracijos mokestis ir metinis nuosavybės mokestis turi būti suderinti ir nuosekliai susiję tik su transporto priemonės išmetamu CO2.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) Atrodo, kad nuostata, leidžianti valstybėms narėms taikyti mažesnį apmokestinimo lygį komercinės paskirties gazoliui, naudojamam kaip variklių degalai, palyginti su nekomercinės paskirties gazoliu, nebėra suderinama su reikalavimu pagerinti energijos vartojimo efektyvumą ir būtinybe spręsti didėjančio transporto poveikio aplinkai klausimą, todėl ji turėtų būti panaikinta. Direktyvos 2003/96/EB 9 straipsnio 2 dalyje tam tikroms valstybėms narėms leidžiama taikyti mažesnę normą šildymo tikslu naudojamam gazoliui. Ši nuostata nebesuderinama su tinkamu vidaus rinkos veikimu ir su Sutartyje nustatytais platesnio masto tikslais. Todėl ji turėtų būti panaikinta.

(13) Atrodo, kad nuostata, leidžianti valstybėms narėms taikyti mažesnį apmokestinimo lygį komercinės paskirties gazoliui, naudojamam kaip variklių degalai, palyginti su nekomercinės paskirties gazoliu, nebėra suderinama su reikalavimu pagerinti energijos vartojimo efektyvumą ir būtinybe spręsti didėjančio transporto poveikio aplinkai klausimą, todėl ji turėtų būti panaikinta. Kad transporto bendrovės galėtų prisitaikyti prie naujų teisės aktų, reikia nustatyti pereinamąjį laikotarpį iki 2025 m. Direktyvos 2003/96/EB 9 straipsnio 2 dalyje tam tikroms valstybėms narėms leidžiama taikyti mažesnę normą šildymo tikslu naudojamam gazoliui. Ši nuostata nebesuderinama su tinkamu vidaus rinkos veikimu ir su Sutartyje nustatytais platesnio masto tikslais. Todėl ji turėtų būti panaikinta.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) Būtina apriboti su CO2 susijusio apmokestinimo galimą poveikį sąnaudoms sektoriuose arba jų pošakiuose, kuriems būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, kaip apibrėžta Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 13 dalyje. Todėl būtina numatyti atitinkamas pereinamojo laikotarpio priemones, tačiau jos taip pat turėtų užtikrinti tolesnį su CO2 susijusio apmokestinimo aplinkosauginį veiksmingumą.

(14) Būtina apriboti naujos mokesčių struktūros galimą poveikį sąnaudoms sektoriuose arba jų pošakiuose, kuriems būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika. Todėl būtina numatyti atitinkamas priemones, tačiau jos taip pat turėtų užtikrinti tolesnį su CO2 susijusio apmokestinimo aplinkosauginį veiksmingumą.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a) Darant bet kokius energijos apmokestinimo sistemos pakeitimus reikia stengtis, kad sektoriai, kuriems netaikoma prekybos taršos leidimais sistema, nebūtų statomi į blogesnę padėtį, palyginti su sektoriais, kuriems ši sistema taikoma.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) Direktyvos 2003/96/EB 5 straipsnyje leidžiama tam tikrais atvejais taikyti diferencijuotas apmokestinimo normas. Tačiau siekiant užtikrinti, kad CO2 kainų signalas būtų nuoseklus, valstybių narių galimybė taikyti diferencijuotas nacionalines normas galiotų tik bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimo atveju. Be to, galimybė taikyti mažesnį taksi automobilių naudojamų variklių degalų apmokestinimo lygį nebesuderinama su tikslais, kurių siekiama politika, skatinančia naudoti alternatyvų kurą, alternatyvius energijos nešiklius ir švaresnes visuomeninio transporto priemones, todėl ji turėtų būti panaikinta.

(15) Direktyvos 2003/96/EB 5 straipsnyje leidžiama tam tikrais atvejais taikyti diferencijuotas apmokestinimo normas. Tačiau siekiant užtikrinti, kad CO2 kainų signalas būtų nuoseklus, valstybių narių galimybė taikyti diferencijuotas nacionalines normas galiotų tik bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimo atveju. Be to, galimybė taikyti mažesnį taksi automobilių naudojamų iš naftos pagamintų variklių degalų apmokestinimo lygį nebesuderinama su tikslais, kurių siekiama politika, skatinančia naudoti alternatyvų kurą, alternatyvius energijos nešiklius ir švaresnes visuomeninio transporto priemones, todėl ji turėtų būti panaikinta.

Pagrindimas

Gamtinės dujos ir biometanas – alternatyva iš naftos pagamintiems degalams; jos turi labai mažą išmetamų toksinių ar kancerogeninių medžiagų kiekį, beveik visai neišmeta kietųjų dalelių, taip pat neišmeta reaktyviųjų angliavandenilių, joms būdingas mažesnis išmetamų azoto oksidų (NOx) kiekis ir mažesnis sukeliamo triukšmo lygis, todėl tai ideali alternatyva variklių degalams miesto aplinkoje. Europos ateities transporto degalų ekspertų grupės ataskaitoje (2011 m. sausio 25 d.) nurodyta, kad metanas turėtų būti skatinamas kaip viena iš pagrindinių alternatyvių miesto transporto degalų rūšių.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a) Kadangi elektrinių ir hibridinių transporto priemonių įvedimas bus labai svarbus mažinant transporto sektoriaus priklausomybę nuo neatsinaujinančiųjų degalų transporto sektoriuje, valstybės narės turėtų turėti galimybę tam tikrą ribotą laikotarpį netaikyti apmokestinimo arba sumažinti jo lygį elektros energijai, naudojamai tokioms transporto priemonėms įkrauti.

Pagrindimas

Elektrifikacija svarbi transporto sektoriaus tvarumo kūrimo procese. Kadangi bendras šių transporto priemonių išmetamų teršalų poveikis glaudžiai susijęs su tiekiamos elektros energijos švarumu, jos nebūtinai turi būti labai ekologiškos artimiausiu metu visose valstybėse narėse. Tačiau ilguoju laikotarpiu šios itin efektyvios technologijos atveria iš tikrųjų tvarios transporto sistemos kūrimo galimybes.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) Namų ūkių ir labdaros organizacijų atleidimas nuo mokesčių arba jų sumažinimas gali būti vienas iš valstybių narių nustatytų socialinių priemonių elementų. Siekiant vienodai traktuoti energijos išteklius galimybė atleisti nuo mokesčių arba juos sumažinti turėtų būti taikoma visiems energetikos produktams, naudojamiems kaip krosnių kuras ir elektros energija. Tokie mokesčių atleidimo ar jų sumažinimo atvejai turėtų būti taikomi tik nekomerciniai veiklai, kad būtų užtikrintas nedidelis jų poveikis vidaus rinkai.

(17) Namų ūkių ir labdaros organizacijas atleidus nuo mokesčių arba juos sumažinus, tai trukdytų teisingai nustatyti kainas, būtų prarasta svarbi paskata mažinti išmetamo energijos sąskaitas ir mažiau naudoti energijos. Direktyvoje 2003/96/EC numatyta galimybė atleisti nuo mokesčių ar juos sumažinti turėtų būti po panaikinta po ilgo laipsniško jos taikymo nutraukimo laikotarpio. Valstybėse narėse, kuriose tai turi įtakos energijos kainoms, kompensacijos mažų pajamų namų ūkiams ir labdaros organizacijoms turėtų būti teikiamos įgyvendinant griežtas ir išsamias socialines priemones.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) Suskystintų naftos dujų (SND) ir gamtinių dujų, naudojamų kaip reaktyvinių variklių degalai, atveju nustatytos lengvatos – bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimo mažesni minimalūs lygiai arba galimybė neapmokestinti šių energetikos produktų – daugiau nebepateisinamos, visų pirma dėl būtinybės padidinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių rinkos dalį, todėl vidutiniu laikotarpiu jos turėtų būti panaikintos.

(18) Suskystintų naftos dujų (SND) ir gamtinių dujų, naudojamų kaip reaktyvinių variklių degalai, atveju nustatytos lengvatos – bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimo mažesni minimalūs lygiai arba galimybė neapmokestinti šių energetikos produktų – daugiau ilguoju laikotarpiu nebepateisinamos, ypač dėl būtinybės padidinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių rinkos dalį, todėl jos turėtų būti panaikintos. Tačiau, kadangi gamtinėms dujoms ir SND turi ne tokį žalingą poveikį aplinką kaip kiti iškastiniai degalai ir kadangi jų paskirstymo infrastruktūra galėtų būti naudinga įvedant atsinaujinančiųjų energijos išteklių alternatyvas, šių lengvatų turėtų būti laipsniškai atsisakyta.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) Pagal Direktyvą 2003/96/EB valstybės narės privalo neapmokestinti degalų, naudojamų laivybai Bendrijos vandenyse, ir elektros energijos, pagamintos laive, taip pat kai laivas yra prisišvartavęs uoste.Be to, valstybės narės gali šį lengvatinį mokesčių režimą taikyti ir laivams, plaukiojantiems vidaus vandenyse. Siekdamos pirmą kartą paskatinti kurti ir naudoti šią technologiją, kol nebus patvirtinta išsamesnė sistema dėl šio klausimo, valstybės narės turėtų neapmokestinti energijos mokesčiais iš kranto naudojamos elektros energijos uoste prisišvartavusiuose laivuose. Toks atleidimas nuo mokesčių turėtų trukti pakankamai ilgai, kad uostų operatoriai nebūtų priversti atsisakyti imtis reikiamų investicijų, bet tuo pačiu ribotu laikotarpiu, kad tolesnis visiško ar dalinio neapmokestinimo taikymas priklausytų nuo laiku priimto naujo sprendimo.

(19) Pagal Direktyvą 2003/96/EB valstybės narės privalo neapmokestinti degalų, naudojamų oro navigacijai ir jūrų laivybai ne pramogų tikslais. Šios išimtys neatitinka siekio įvairioms transporto priemonėms sukurti vienodas galimybes. Dėl to jiems reikėtų taikyti išimtis. Siekiant išsaugoti Sąjungos bendrovių ir pramonės šakų konkurencingumą, pageidautina jų laipsniško atsisakymo laikotarpį nustatyti konsultuojantis tarptautiniu lygmeniu. Būtina atidžiai stebėti diskusijas šiuo klausimu, kurios vyksta TJO, ICAO arba Jungtinių Tautų bendrojoje konvencijoje dėl klimato kaitos. Nepasiekus pažangos tarptautiniu lygiu Komisija turėtų pateikti teisėkūros pasiūlymus siekiant sumažinti CO2 išmetimą abiejuose sektoriuose, atsižvelgiant į anglies dioksido nutekėjimo riziką ir sektoriaus konkurencingumą. Toks mokesčio režimas turėtų būti taikomas ir laivams, plaukiojantiems vidaus vandenyse. Kai kuriuose uostuose yra švarios energijos alternatyvų – naudojamasi elektros energija iš kranto, tačiau ji yra apmokestinama. Kai kuriuose uostuose yra švaresnių alternatyvų – naudojamasi elektros energija iš kranto, tačiau ji yra apmokestinama. Siekdamos pirmą kartą paskatinti kurti ir naudoti šią technologiją, kol nebus patvirtinta išsamesnė sistema dėl šio klausimo, valstybės narės turėtų neapmokestinti energijos mokesčiais iš kranto naudojamos elektros energijos uoste prisišvartavusiuose laivuose. Toks atleidimas nuo mokesčių turėtų būti taikomas tiek jūrų, tiek vidaus vandenų uostams ir trukti pakankamai ilgai, kad uostų operatoriai nebūtų priversti atsisakyti imtis reikiamų investicijų, bet tuo pačiu ribotu laikotarpiu, kad tolesnis visiško ar dalinio neapmokestinimo taikymas priklausytų nuo laiku priimto naujo sprendimo.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20) Pagal Direktyvos 2003/96/EB 15 straipsnio 3 dalį valstybės narės gali taikyti žemės ūkio, sodininkystės ir žuvivaisos darbams bei miškininkystei ne tik nuostatas, paprastai taikomas komercinės paskirties atveju, bet ir apmokestinimo iki nulio lygį. Išnagrinėjus šią alternatyvą paaiškėjo, kad tolesnis bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimo taikymas prieštarautų Sąjungos platesnio masto politikos tikslams, nebent jie būtų susieti su korekcinėmis priemonėmis, užtikrinančiomis, kad būtų siekiama didesnio energijos vartojimo efektyvumo. Dėl su CO2 susijusio apmokestinimo – atitinkamų sektorių traktavimas turėtų būti suderintas su pramonės sektoriams taikomomis taisyklėmis.

(20) Pagal Direktyvos 2003/96/EB 15 straipsnio 3 dalį valstybės narės gali taikyti žemės ūkio, sodininkystės ir žuvivaisos darbams bei miškininkystei ne tik nuostatas, paprastai taikomas komercinės paskirties atveju, bet ir apmokestinimo iki nulio lygį, siekdamos užtikrinti tų sektorių, kurių veikla jau apsunkinama dideliais socialiniais, augalų apsaugos ir aplinkosaugos reikalavimais (juos taikant negaunama pakankamos kompensacijos iš rinkos), ekonominį gyvybingumą. Nepaisant to, išnagrinėjus šią alternatyvą paaiškėjo, kad tolesnis bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimo taikymas prieštarautų Sąjungos platesnio masto politikos tikslams, nebent jie būtų susieti su korekcinėmis priemonėmis, užtikrinančiomis, kad būtų siekiama didesnio energijos vartojimo efektyvumo. Šis didesnio energijos vartojimo efektyvumo siekis turėtų būti įgyvendinamas pakankamai ilgą laikotarpį, jį turėtų planuoti ir kontroliuoti valdžios institucijos. Jei taikomi papildomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, susieti su mažesnėmis mokesčių normomis, valstybės narės turėtų pateikti šių sektorių įmonėms technines gaires. Dėl su CO2 susijusio apmokestinimo pažymėtina, kad vertinant atitinkamus sektorius turėtų būti atsižvelgiama į kiekvieno minėto sektoriaus ir jo pošakio gebėjimą surinkti ir saugoti anglies dioksidą bei į anglies dioksido nutekėjimo riziką, taip pat į galimą poveikį jų produktyvumui ir gyvybingumui. Biomasę gaminantiems sektoriams su dideliu anglies sekvestracijos potencialu turėtų būti taikomos išimtys. Būtina skatinti žemės ūkį ir gyvulininkystę tuose regionuose, kurie turi ypač geras galimybes gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21) Šioje direktyvoje nustatomomis bendrosiomis taisyklėmis atsižvelgiama į ypatybes degalų, kurie yra biomasė arba iš jos pagaminti ir atitinka Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnyje nustatytus tvarumo kriterijus, susijusius su jų poveikiu siekiant išlaikyti CO2 kiekio pusiausvyrą ir jų mažesne energetine verte viename kiekybiniame vienete, palyginti su kai kuriomis kitomis konkuruojančiomis iškastinio kuro rūšimis. Tarpiniu laikotarpiu turėtų būti užtikrinta, kad šios nuostatos būtų suderintos su šia direktyva įvestomis bendrosiomis taisyklėmis. Todėl valstybių narių papildomos mokesčių lengvatos Direktyvos 2009/28/EB 2 straipsnio h ir i punktuose apibrėžtiems biodegalams ir skystiesiems bioproduktams turėtų būti taikomos tik tada, jei jie atitinka šios direktyvos 17 straipsnyje taikomus tvarumo kriterijus.

(21) Šioje direktyvoje nustatomomis bendrosiomis taisyklėmis atsižvelgiama į ypatybes degalų, kurie yra biomasė arba iš jos pagaminti ir atitinka Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnyje nustatytus tvarumo kriterijus, susijusius su jų poveikiu siekiant išlaikyti CO2 kiekio pusiausvyrą ir jų mažesne energetine verte viename kiekybiniame vienete, palyginti su kai kuriomis kitomis konkuruojančiomis iškastinio kuro rūšimis. Tarpiniu laikotarpiu turėtų būti užtikrinta, kad šios nuostatos būtų suderintos su šia direktyva įvestomis bendrosiomis taisyklėmis. Todėl valstybių narių papildomos mokesčių lengvatos Direktyvos 2009/28/EB 2 straipsnio h ir i punktuose apibrėžtiems biodegalams ir skystiesiems bioproduktams turėtų būti taikomos tik tada, jei jie atitinka minėtos Direktyvos 17 straipsnyje taikomus tvarumo kriterijus. Šiame straipsnyje numatoma, kad 2017 ir 2018 m. tvarumo kriterijai taps labiau apribotais. Nuo 2017 m. sausio 1 d. išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas turi būti ne mažiau kaip 50 proc., siekiant įgyvendinti šiuos kriterijus. Nuo 2018 m. sausio 1 d. sumažinimas turi pasiekti ne mažiau kaip 60 proc. produktams, pagamintiems įrenginiuose, kuriuose gamyba prasidėjo 2017 m. sausio 1d. arba vėliau. Kai tvarumo kriterijai, taikomi iš biomasės pagamintiems produktams, kurie nėra biodegalai ar skystieji bioproduktai, nustatomi Direktyvoje 2009/28/EB, šiems produktams turėtų būti taikomos papildomos mokesčių lengvatos tik tuo atveju, jeigu jie atitinka šiuos naujus kriterijus.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28) Kas penkerius metus, o pirmą kartą iki 2015 m. pabaigos, Komisija turėtų parengti Tarybai direktyvos taikymo ataskaitą, kurioje visų pirma nagrinėjamas minimalus su CO2 susijusių mokesčių lygis atsižvelgiant į ES taršos leidimų rinkos kainų pokyčius, naujovių ir technologijų plėtros poveikį ir į argumentus, kuriais pagrindžiami šioje direktyvoje nustatyti atleidimo nuo mokesčių, įskaitant taikomų aviacijos ir jūrų navigacijos tikslais naudojamam kurui, ir jų sumažinimo atvejai. Sektorių arba jų pošakių, kuriems, kaip manoma, būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, sąrašas bus reguliariai peržiūrimas, visų pirma atsižvelgiant į turimus naujus įrodymus.

(28) Kas trejus metus, o pirmą kartą iki 2015 m. pabaigos, Komisija turėtų parengti Parlamentui ir Tarybai direktyvos taikymo ataskaitą, kurioje visų pirma nagrinėjami minimalūs bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimo lygiai, siekiant užtikrinti, kad jie išlaiko savo numatytą poveikį, minimalus su CO2 susijusių mokesčių lygis, atsižvelgiant į ES taršos leidimų rinkos kainų pokyčius, naujovių ir technologijų plėtros poveikį, poveikį žalingų ar galimai žalingų teršalų, išskyrus CO2, išmetimui ir į argumentus, kuriais pagrindžiami šioje direktyvoje nustatyti atleidimo nuo mokesčių, įskaitant taikomų aviacijos ir jūrų navigacijos tikslais naudojamam kurui, ir jų sumažinimo atvejai ir taip pat biodujų, gamtinių dujų ir LPG naudojimo kelių transporte raida. Šioje ataskaitoje taip pat turėtų būti apžvelgiamos galiojančios apmokestinimo nuostatos, nustatytos dvišaliuose oro susisiekimo susitarimuose. Šioje ataskaitoje taip pat turėtų būti apsvarstytos pasekmės pramonės politikos prioritetams Europos automobilių pramonės sektoriuje. Sektorių arba jų pošakių, kuriems, kaip manoma, būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, sąrašas bus sudaromas ir reguliariai peržiūrimas, visų pirma atsižvelgiant į turimus naujus įrodymus.

Pagrindimas

Su CO2 susijęs apmokestinimas turėtų didelio poveikio Sąjungos aplinkos apsaugos ir mokesčių politikai. Taigi Parlamentui turėtų taip pat turėtų būti pateikiama ataskaita. Į šios ataskaitos paskirtį mokesčių srityje bus galima tinkamai atsižvelgiama tik tuo atveju, jei bus sutrumpintas ataskaitinis laikotarpis.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2003/96/EB

1 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Su CO2 susijęs apmokestinimas apskaičiuojamas EUR/t išmetamo CO2 kiekio, pagal pamatinius išmetamo CO2 faktorius, nustatytus 2007 m. liepos 18 d. Komisijos sprendimo 2007/589/EB, nustatančio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo apskaitos ir ataskaitų teikimo gaires vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, (*) I priedo 11 skyriuje. Šiame sprendime nurodyti išmetamo CO2 faktoriai, nustatyti biomasei ar iš biomasės pagamintiems produktams, kai tai yra Direktyvos 2009/28/EB 2 straipsnio h ir i punktuose apibrėžti biodegalai ir skystieji bioproduktai, taikomi tik kai atitinkamas produktas atitinka tvarumo kriterijus, nustatytus 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (**) 17 straipsnyje. Kai biodegalai ir skystieji bioproduktai šių reikalavimų neatitinka, valstybės narės taiko pamatinį išmetamo CO2 faktorių, nustatytą lygiaverčiam krosnių kurui ar variklio degalams, kurių minimalūs apmokestinimo lygiai nustatyti šioje direktyvoje.

Su CO2 susijęs apmokestinimas apskaičiuojamas EUR/t išmetamo CO2 kiekio, pagal pamatinius išmetamo CO2 faktorius, nustatytus 2007 m. liepos 18 d. Komisijos sprendimo 2007/589/EB, nustatančio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo apskaitos ir ataskaitų teikimo gaires vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, (*) I priedo 11 skyriuje. Šiame sprendime nurodyti išmetamo CO2 faktoriai, nustatyti biomasei ar iš biomasės pagamintiems produktams, kai tai yra Direktyvos 2009/28/EB 2 straipsnio h ir i punktuose apibrėžti biodegalai ir skystieji bioproduktai, taikomi tik kai atitinkamas produktas atitinka tvarumo kriterijus, nustatytus 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (**) 17 straipsnyje. Kai biodegalai ir skystieji bioproduktai šių reikalavimų neatitinka, valstybės narės taiko pamatinį išmetamo CO2 faktorių, nustatytą lygiaverčiam krosnių kurui ar variklio degalams, kurių minimalūs apmokestinimo lygiai nustatyti šioje direktyvoje. Pagal Direktyvos 2009/28/EB nuostatas nuo 2017m. ir 2018 m. šie tvarumo kriterijai bus labiau apribojantys. Nuo 2017 m. sausio 1 d. išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas turi būti ne mažiau kaip 50 proc., siekiant įgyvendinti šiuos kriterijus. Nuo 2018 m. sausio 1 d. sumažinimas pasieks ne mažiau kaip 60 proc. produktams, pagamintiems įrenginiuose, kuriuose gamyba prasidėjo nuo 2017 m. sausio 1 d. arba vėliau.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2003/96/EB

1 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Jeigu nenurodyta kitaip, šios direktyvos nuostatos taikomos tiek su CO2 susijusiam apmokestinimui, tiek bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimui.

4. Jeigu nenurodyta kitaip, šios direktyvos nuostatos taikomos tiek su CO2 susijusiam apmokestinimui, tiek bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimui. Kai tvarumo kriterijai, taikomi iš biomasės pagamintiems produktams, kurie nėra biodegalai ar skystieji bioproduktai, nustatomi Direktyvoje 2009/28/EB, pamatiniai išmetamo CO2 faktoriai, nustatyti 2007 m. liepos 18 d. Komisijos sprendime 2007/589/EB, ir grynosios šilumingumo pamatinės vertės, nustatytos Direktyvos 2009/28/EB III priede, taikomi šiems iš biomasės pagamintiems produktams, tik tuo atveju, jeigu jie atitinka šiuos tvarumo kriterijus. Kai tokie iš biomasės pagaminti produktai šių tvarumo kriterijų neatitinka, valstybės narės taiko pamatinį išmetamo CO2 faktorių ir grynąją šilumingumo pamatinę vertę, nustatytą lygiaverčiam krosnių kurui ar variklio degalams, kurių minimalūs apmokestinimo lygiai nustatyti šioje direktyvoje.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 punkto b papunktis

Direktyva 2003/96/EB

2 straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Valstybės narės užtikrina, kad tiesioginiam ir netiesioginiam energetikos produktų naudojimui įrenginiuose pagal Direktyvą 2003/87/EB arba tiesioginiam ir netiesioginiam energetikos produktų naudojimui įrenginiuose, kurie apmokestinami pagal nacionalines CO2 mažinimo priemones, nebus taikomas dvigubas apmokestinimas ir dvigubas reglamentavimas.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 punktas

Direktyva 2003/96/EB

3 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ab) elektros energijai, naudojamai vandeniui siurbti drėkinimo tikslais;

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 punktas

Direktyva 2003/96/EB

3 dalies b punkto antra įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– energetikos produktų dvejopam naudojimui.

daug energijos suvartojančiai pramonei ir energetikos produktų dvejopam naudojimui.

Pagrindimas

Pageidautina nurodyti direktyvoje, kad ji neturi būti taikoma daug energijos suvartojančiai pramonei, taip užtikrinant, kad direktyvoje būtų vienodai vertinami visi daug energijos suvartojančios pramonės sektoriai.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 punktas

Direktyva 2003/96/EB

3 straipsnio b punkto 2 a įtrauka (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– atliekoms, kurios naudojamos kaip pakaitinis kuras, arba pagal Direktyvos 2008/98/EB 3 straipsnio 15 dalį ir R1 punktą, naudojamos termiškai.

Pagrindimas

Apmokestinus atliekas, kurios naudojamos termiškai, t. y. kurias deginant išsiskirianti energija panaudojama tikslingai ir taip jomis pakeičiamas iškastinis kuras bei tausojami ištekliai, būtų prieštaraujama siekiui efektyviai naudoti išteklius ir Atliekų direktyvos 2008/98/EB nuostatoms.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punkto b papunktis

Direktyva 2003/96/EB

4 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Nepažeisdamos šioje direktyvoje numatyto atleidimo nuo mokesčių, jų diferencijavimo ir sumažinimo, valstybės narės užtikrina, kad tada, kai I priede yra nustatyti vienodi minimalūs konkretaus naudojimo apmokestinimo lygiai, tokiam naudojimui skirtiems produktams taip pat nustatomi vienodi apmokestinimo lygiai. Nepažeidžiant 15 straipsnio 1 dalies i punkto, I priedo A lentelėje nurodytiems variklių degalams ši tvarka taikoma nuo 2023 m. sausio 1 d.

3. Nepažeisdamos šioje direktyvoje numatyto atleidimo nuo mokesčių, jų diferencijavimo ir sumažinimo, valstybės narės užtikrina, kad tada, kai I priede yra nustatyti vienodi minimalūs konkretaus naudojimo apmokestinimo lygiai, tokiam naudojimui skirtiems produktams taip pat nustatomi vienodi apmokestinimo lygiai. Nepažeidžiant 15 straipsnio 1 dalies i punkto, I priedo A lentelėje nurodytiems variklių degalams ši tvarka taikoma nuo 2025 m. sausio 1 d.

Pirmos pastraipos tikslais kiekvienas naudojimas, kurio atžvilgiu I priedo atitinkamai A, B ir C lentelėse nustatytas minimalus apmokestinimo lygis, laikomas vienu naudojimo atveju.

Pirmos pastraipos tikslais kiekvienas naudojimas, kurio atžvilgiu I priedo atitinkamai A, B ir C lentelėse nustatytas minimalus apmokestinimo lygis, laikomas vienu naudojimo atveju.

 

Komisija iki 2025 m. sausio 1 d. pateikia teisėkūros pasiūlymus dėl lengvųjų automobilių pirkimo mokesčio, lengvųjų automobilių registracijos mokesčio ir lengvųjų automobilių nuosavybės mokesčio suderinimo, kad šie mokesčiai būtų pagrįsti išmetamu CO2 arba parengia pranešimą, paaiškindama kodėl to nepadarė.

 

 

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punkto b papunktis

Direktyva 2003/96/EB

4 straipsnio 3 dalies 3 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Gamtinių dujų ir biometano, naudojamų kaip variklių degalai, atveju didesni minimalūs bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimo lygiai turėtų būti taikomi tik atlikus šios direktyvos nuostatų, susijusių su gamtinėms dujoms taikomu apmokestinimo lygiu kelių transporte, įgyvendinimo vertinimą iki 2023 m. Ataskaitoje vertinama, inter alia, pažanga, susijusi su galimybe naudoti gamtines dujas ir biometaną, pildymo stočių tinklo plėtimas Sąjungoje, gamtines dujas naudojančių transporto priemonių rinkos dalis Sąjungoje, naujovių ir technologijų plėtra biometano kaip degalų, naudojamų transportui, srityje ir realioji minimalaus apmokestinimo lygio vertė.

Pagrindimas

Gamtinės dujos ir biometanas gali būti naudojamas esamuose vidaus degimo varikliuose be jokių maišymo ribojimų. Biometanas – vienas iš svarbiausių ramsčių siekiant privalomo tikslo, kad 2020 m. bent 10 proc. viso transporto kuro sudarytų biodegalai. Biometano plėtra susijusi su gamtines dujas naudojančiomis transporto priemonėmis, taigi ir lengvatiniu mokesčių režimu, kuriuo sudaromos sąlygos vystyti metano degalų pildymo infrastruktūrą. Naudojant metaną, kuris yra prieinama iš naftos gaunamo kuro alternatyva, išmetamas labai nedidelis nemetaninių angliavandenilių (NMHC), kietųjų dalelių ir NOx kiekis, todėl švarėja miestų oras, taip pat labai sumažėja triukšmas bei anglies dvideginio kiekis.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punkto b papunktis

Direktyva 2003/96/EB

4 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Šioje direktyvoje nustatyti minimalūs bendro suvartojamos energijos apmokestinimo lygiai keičiami kas treji metai pradedant 2016 m. liepos 1 d., siekiant atsižvelgti į suderinto vartotojų kainų indekso pokyčius, išskyrus Eurostato skelbiamus energijos ir neperdirbto maisto kainų indekso pokyčius. Komisija nustatytus minimalius apmokestinimo lygius skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4. Šioje direktyvoje nustatyti minimalūs bendro suvartojamos energijos apmokestinimo lygiai peržiūrimi kas treji metai, siekiant užtikrinti, kad jie išlaiko savo numatytą poveikį, vadovaujantis 29 straipsniu. Jei būtina, Komisija pateikia pasiūlymus, kad šie minimalūs lygiai būtų pakeisti.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punkto b papunktis

Direktyva 2003/96/EB

4 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Minimalūs lygiai keičiami automatiškai, padidinant arba sumažinant bazinę sumą eurais procentine tokio indekso pokyčio per trejus ankstesnius kalendorinius metus dalimi. Jei procentinis pokytis nuo paskutinio tikslinimo yra mažesnis kaip 0,5 %, suma netikslinama.

Minimalūs su CO2 susijusių mokesčių lygiai, numatyti šioje direktyvoje, nuo 2016 m. liepos 1 d. kas treji metai suderinami su vidutine anglies dioksido kaina Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje per 18 mėnesių iki derinimo, apskaičiuojama pagal formulę, kurią patikslina Komisija deleguotajame akte, priimtame pagal 27 straipsnį.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 5 punkto b papunktis

Direktyva 2003/96/EB

5 straipsnio trečia įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– šioms reikmėms: vietiniam viešajam keleiviniam transportui (išskyrus taksi), atliekų surinkimui, ginkluotosioms pajėgoms ir viešajam administravimui, neįgaliesiems, greitosios pagalbos automobiliams;

– šioms reikmėms: vietiniam viešajam keleiviniam transportui (išskyrus taksi), atliekų surinkimui, ginkluotosioms pajėgoms ir viešajam administravimui, neįgaliesiems, greitosios pagalbos automobiliams, ugniagesių ir policijos automobiliams;

Pagrindimas

Valstybės narės gali taikyti skirtingus apmokestinimo dydžius ir ugniagesių bei policijos automobiliams.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 6 punktas

Direktyva 2003/96/EB

7 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nuo 2013 m. sausio 1 d., nuo 2015 m. sausio 1 d. ir nuo 2018 m. sausio 1 d. variklių degalams taikomi minimalūs apmokestinimo lygiai yra tokie, kaip nustatyta I priedo A lentelėje.

1. Nuo 2013 m. sausio 1 d., nuo 2015 m. sausio 1 d. ir nuo 2018 m. sausio 1 d. variklių degalams taikomi minimalūs apmokestinimo lygiai yra tokie, kaip nustatyta I priedo A lentelėje.

 

2. Iki 2023 m. sausio 1 d. valstybės narės gali skirtingai traktuoti komercinės ir nekomercinės paskirties gazolį, naudojamą kaip variklių degalai, su sąlyga, kad būtų atsižvelgiama į Sąjungos minimalius apmokestinimo lygius.

 

3. Komercinės paskirties gazoliu, naudojamu kaip variklių degalai, yra laikomas gazolis, naudojamas toliau nurodytiems tikslams:

 

a) prekių vežimui nuomai, už atlygį ar savo poreikiams motorinėmis transporto priemonėmis ar transporto priemonių junginiais, skirtais tik prekėms vežti keliais, ir kurių maksimalus leidžiamas bendras pakrautos transporto priemonės svoris yra ne mažesnis kaip 7,5 tonos;

 

b) keleivių vežimui teikiant nuolatines ar atsitiktines paslaugas M2 ar M3 kategorijos motorinėmis transporto priemonėmis, kaip apibrėžta 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyvoje 70/156/EEB1 dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo.

Pakeitimas     39

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 11 punkto a papunkčio i punktas

Direktyva 2003/96/EB

14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Be 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvoje 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinančios Direktyvą 92/12/EEB(*), pateiktų bendrųjų nuostatų, pagal kurias netaikomas mokestis už apmokestinamus produktus, ir, nepažeisdamos kitų Sąjungos nuostatų, valstybės narės savo pačių nustatytomis sąlygomis, siekdamos užtikrinti teisingą ir tiesioginį tokių išimčių taikymą ir užkirsti kelią bet kokiam mokesčių slėpimui, vengimui ar piktnaudžiavimui, neapmokestina šių produktų:

1. Be 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvoje 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinančios Direktyvą 92/12/EEB(*), pateiktų bendrųjų nuostatų, pagal kurias netaikomas mokestis už apmokestinamus produktus, ir, nepažeisdamos kitų Sąjungos nuostatų, valstybės narės savo pačių nustatytomis sąlygomis, siekdamos užtikrinti teisingą ir tiesioginį tokių išimčių taikymą ir užkirsti kelią energijos nepritekliui, mokesčių slėpimui, vengimui ar piktnaudžiavimui, neapmokestina šių produktų:

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 11 punkto a papunkčio ii a punktas (naujas)

Direktyva 2003/96/EB

14 straipsnio 1 dalies b ir c punktai

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iia) b ir c punktai išbraukiami.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu panaikinama valstybių narių pareiga neapmokestinti degalų, naudojamų oro aviacijoje ir jūrų navigacijoje. Tai suteikia didelių galimybių mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Komisijai atliktame tyrime nustatyta, kad „degalų mokesčių ir PVM visoms transporto rūšims suvienodinimas (su lygiu, kuris šiuo metu taikomas privačiajame kelių transporte) padėjo sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį daugiau negu 10 proc., palyginti su įprasta padėtimi“. („ES transporto sektoriaus dekarbonizavimas iki 2050 m.“, p. xi).

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 11 punkto a papunkčio iii punktas

Direktyva 2003/96/EB

14 straipsnio 1 dalies e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) iki 2020 m. gruodžio 31 d. elektros energija, tiesiogiai tiekiama uostuose prisišvartavusiems laivams.“

e) iki 2025 m. gruodžio 31 d. elektros energija, tiesiogiai tiekiama jūrų ir vidaus vandenų uostuose prisišvartavusiems laivams.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 12 punktas

Direktyva 2003/96/EB

14 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Iki 2020 m. gruodžio 31 d. valstybės narės turi taikyti apmokestinimo, susijusio su CO2, išmetamo naudojant energetikos produktus sektorių arba jų pošakių, kuriems būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, įrenginiuose, lengvatas.

1. Iki 2025 m. gruodžio 31 d. valstybės narės turi taikyti neprivalomo apmokestinimo, susijusio su CO2, išmetamo naudojant energetikos produktus sektorių arba jų pošakių, kuriems būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, įrenginiuose, lengvatas.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 13 punkto i a papunktis (naujas)

Direktyva 2003/96/EB

15 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-i) pridedamas šis punktas:

 

„ba) iki 2023 m. sausio 1 d. elektros energijai, naudojamai elektrinėms ir hibridinėms kelių transporto priemonėms įkrauti;“

Pagrindimas

Elektrifikacija svarbi transporto sektoriaus tvarumo kūrimo procese. Kadangi bendras šių transporto priemonių išmetamų teršalų poveikis glaudžiai susijęs su tiekiamos elektros energijos švarumu, jos nebūtinai turi būti labai ekologiškos artimiausiu metu visose valstybėse narėse. Tačiau ilguoju laikotarpiu šios itin efektyvios technologijos atveria iš tikrųjų tvarios transporto sistemos kūrimo galimybes.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 13 punkto a papunkčio i punktas

Direktyva 2003/96/EB

15 straipsnio 1 dalies h punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h) energetikos produktams, naudojamiems namų ūkyje ir (arba) organizacijose, kurias suinteresuotosios valstybės narės pripažino labdaros organizacijomis, kaip krosnių kuras ir elektros energija. Tokias labdaros organizacijas valstybės narės gali atleisti nuo mokesčio arba jį sumažinti, kai energetikos produktai naudojami nekomercinei veiklai. Kai naudojimas yra įvairių tipų, apmokestinimas taikomas proporcingai kiekvieno tipo naudojimui. Kai naudojimas yra nereikšmingas, jis gali būti traktuojamas kaip lygus nuliui;

h) iki 2025 m. sausio 1 d. energetikos produktams, naudojamiems namų ūkyje ir (arba) organizacijose, kurias suinteresuotosios valstybės narės pripažino labdaros organizacijomis, kaip krosnių kuras ir elektros energija. Tokias labdaros organizacijas valstybės narės gali atleisti nuo mokesčio arba jį sumažinti, kai energetikos produktai naudojami nekomercinei veiklai. Kai naudojimas yra įvairių tipų, apmokestinimas taikomas proporcingai kiekvieno tipo naudojimui. Kai naudojimas yra nereikšmingas, jis gali būti traktuojamas kaip lygus nuliui;

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 13 punkto a papunkčio i punktas

Direktyva 2003/96/EB

15 straipsnio 1 dalies i punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i) iki 2023 m. sausio 1 d. gamtinėms dujoms ir SND, naudojamoms kaip reaktyvinių variklių degalai;

i) iki 2023 m. sausio 1 d. gamtinėms dujoms, biodujoms ir SND, naudojamoms kaip reaktyvinių variklių degalai ir SND, naudojamoms kaip degalai. Nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2030 m. sausio 1 d. valstybės narės gali iki 50 proc. sumažinti minimalius apmokestinimo lygius šių rūšių degalams.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 13 punkto b papunktis

Direktyva 2003/96/EB

15 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Valstybės narės gali taikyti ne mažesnį kaip nulinį bendro suvartojamos energijos apmokestinimo lygį energetikos produktams ir elektros energijai, naudojamiems žemės ūkio, sodininkystės ar žuvivaisos darbams bei miškininkystėje. Su subjektais, kuriems taikomas toks lygis, turi būti susitarta dėl tvarkos, kurią taikant būtų galima padidinti energijos naudojimo efektyvumą, kuris būtų maždaug lygus tam, kuris būtų pasiektas, jei būtų laikomasi Sąjungos standartinių minimalių normų.

3. Valstybės narės gali taikyti ne mažesnį kaip nulinį bendro suvartojamos energijos apmokestinimo lygį energetikos produktams ir elektros energijai, naudojamiems žemės ūkio, sodininkystės ar žuvivaisos darbams bei miškininkystėje. Valstybės narės su subjektais, kuriems taikomas toks lygis, parengs konkrečias strategijas, kurias taikant būtų galima padidinti energijos naudojimo efektyvumą, kuris būtų maždaug lygus tam, kuris būtų pasiektas, jei būtų laikomasi Sąjungos standartinių minimalių normų.

Pagrindimas

Su efektyviu energijos vartojimu susijusią veiklą, kuri turi būti vykdoma įdiegus palankesnį mokesčių režimą, taip pat turi koordinuoti valstybės, taikydamos konkrečias strategijas ir bendradarbiaudamos su sektoriaus atstovais; šią veiklą jos turi koordinuoti pakankamą laikotarpį – tai užtikrintų tam tikrą lankstumą ir leistų skirti pakankamai investicijų, dėl kurių iš tikrųjų būtų sutaupyta energijos, kuri be viešosios paramos ir metinių investicijų nebūtų sutaupyta.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 13 punkto a b papunktis (naujas)

Direktyva 2203/96/EB

15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Valstybės narės pateikia tiksliniams subjektams, įskaitant mažus ir vidutinius ūkius, išsamias gaires dėl energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų, susietų su mažesnėmis mokesčių normomis, taikymo.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 13 a punkto* a papunkčio i a punktas (naujas)

Direktyva 2003/96/EB

16 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ia) po pirmos pastraipos įterpiama ši pastraipa:

 

„Kai tvarumo kriterijai, taikomi iš biomasės pagamintiems produktams, kurie nėra biodegalai ar skystieji bioproduktai, nustatomi Direktyvoje 2009/28/EB, atleidimas nuo mokesčių ar jų sumažinimas gali būti taikomas šiems produktams, tik tuo atveju, jeigu jie atitinka šiuos tvarumo kriterijus.”

*NB: Komisijos pasiūlyme neteisingai pažymėtas numeriu „1“.

 

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 14 punktas

Direktyva 2003/96/EB

17 straipsnio 1 dalies a punkto pirma pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Daug energijos naudojanti įmonė – tai 11 straipsnyje nurodytas verslo subjektas, kai jo energetikos produktų ir elektros energijos pirkimas sudaro mažiausiai 3,0 % gamybos vertės arba nacionalinis mokestis už elektros energiją sudaro mažiausiai 0,5 % pridėtinės vertės. Laikydamosi šio apibrėžimo, valstybės narės gali taikyti labiau apribojančias sąvokas, tarp jų ir pardavimo vertės, technologinio proceso ir sektoriaus apibrėžtis.

Daug energijos naudojanti įmonė – tai 11 straipsnyje nurodytas verslo subjektas, kai jo energetikos produktų ir elektros energijos pirkimas sudaro mažiausiai 5,0 % gamybos vertės arba nacionalinis mokestis už elektros energiją sudaro mažiausiai 0,5 % pridėtinės vertės. Laikydamosi šio apibrėžimo, valstybės narės gali taikyti labiau apribojančias sąvokas, tarp jų ir pardavimo vertės, technologinio proceso ir sektoriaus apibrėžtis.

Pagrindimas

3 proc. minimali riba yra pernelyg žema, ją taikant pernelyg daug įmonių patektų į šių nuostatų taikymo sritį. Susijusi administravimo našta būtų neproporcingai didelė.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 21 punktas

Direktyva 2003/96/EB

29 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kas penkerius metus, o pirmą kartą iki 2015 m. pabaigos Komisija pateikia Tarybai šios direktyvos taikymo ataskaitą ir, prireikus, pasiūlymą dėl jos keitimo.

Kas trejus metus, o pirmą kartą iki 2015 m. pabaigos Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos taikymo ataskaitą ir, prireikus, pasiūlymą dėl jos keitimo.

Komisijos ataskaitoje išnagrinėjami, inter alia, minimalus su CO2 susijusio apmokestinimo lygis, naujovių ir technologinės pažangos poveikis, visų pirma dėl energijos vartojimo efektyvumo, elektros energijos naudojimo transporte ir šioje direktyvoje nustatyto atleidimo nuo mokesčių, įskaitant taikomų aviacijos ir jūrų navigacijos tikslais naudojamam kurui, arba jų sumažinimo pagrįstumo.

Komisijos ataskaitoje išnagrinėjami, inter alia:

 

i) minimalūs bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimo lygiai, siekiant užtikrinti, kad jie išlaikys savo numatytą poveikį,

 

ii) CO2 kainų raida ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemoje,

 

iii) naujovių ir technologinės pažangos poveikis, visų pirma dėl energijos vartojimo efektyvumo,

 

iv) elektros energijos naudojimas transporte,

 

v) šioje direktyvoje nustatyto atleidimo nuo mokesčių, įskaitant taikomų aviacijos ir jūrų navigacijos tikslais naudojamam kurui, arba jų sumažinimo pagrįstumas,

 

vi) šios direktyvos pasekmės pramonės politikos prioritetams Sąjungos automobilių pramonės sektoriuje, inter alia, atsižvelgiant į švarius, efektyviai energiją naudojančius įprastus vidaus degimo variklius, ir ES siekiamiems CO2 išmetimo mažinimo tikslams lengvųjų automobilių sektoriuje.

 

vii) biodujų, gamtinių dujų ir SND naudojimo pokyčiai kelių transporte ir

 

viii) į žalingus ar galimai žalingus teršalų, išskyrus CO2, išmetimus taip pat reikia atsižvelgti.

 

Ataskaitoje taip pat apžvelgiamos galiojančios apmokestinimo nuostatos, nustatytos dvišaliuose oro susisiekimo susitarimuose. Ataskaitoje atsižvelgiama į tai, ar tinkamai veikia vidaus rinka, realią minimalaus apmokestinimo lygio vertę ir platesnės apimties Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo tikslus.

Bet kokiu atveju sektorių arba jų pošakių, kuriems, kaip manoma, būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, sąrašas šios direktyvos 14a straipsnio tikslais bus reguliariai peržiūrimas, visų pirma atsižvelgiant į turimus naujus įrodymus.“

Bet kokiu atveju sektorių arba jų pošakių, kuriems, kaip manoma, būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, sąrašas bus reguliariai peržiūrimas, visų pirma atsižvelgiant į turimus naujus įrodymus. Todėl nacionalinės įgyvendinimo sąlygos atidžiai išnagrinėjamos, siekiant užtikrinti, kad jos yra visiems vartotojams aiškios, suprantamos ir skaidrios.

Pagrindimas

Su CO2 susijęs apmokestinimas turėtų didelio poveikio Sąjungos aplinkos apsaugos ir mokesčių politikai. Taigi Parlamentui turėtų taip pat turėtų būti pateikiama ataskaita. Taigi Parlamentui turėtų taip pat turėtų būti pateikiama ataskaita. Į šios ataskaitos paskirtį mokesčių srityje bus galima tinkamai atsižvelgiama tik tuo atveju, jei bus sutrumpintas ataskaitinis laikotarpis.


AIŠKINAMOJI DALIS

Pasiūlymo turinys

Dabartinės Energijos apmokestinimo direktyvos, priimtos 2003 m., svarbiausias tikslas – užkirsti kelią konkurencijos iškraipymui vidaus rinkos energetikos sektoriuje. Šioje direktyvoje nustatomos bendrosios taisyklės, kuriomis reglamentuojami apmokestinami produktai, jų apmokestinimo momentas ir atvejai, kai leidžiama neapmokestinti. Minimalūs lygiai, kurie daugiausia grindžiami suvartotos energijos kiekiu, nustatomi krosnių kurui, variklių degalams ir elektros energijai. Virš šių minimalių lygių valstybės narės gali pačios nustatyti nacionalinius apmokestinimo lygius, kaip jos nori.

Pasiūlyme dėl persvarstytos direktyvos pritaikoma energijos mokesčių struktūra siekiant prisidėti prie tikslo pereiti prie ekonomikos, kurios sąlygomis išmetamas nedidelis kiekis anglies junginių ir veiksmingai vartojama energija, ir išvengti problemų vidaus rinkoje. Pasiūlymu, kuriame apmokestinant energiją numatomas su CO2 susijęs elementas, siekiama, kad energijos apmokestinimas atitiktų ES įsipareigojimus kovos su klimato kaita srityje.

Pagal Komisijos pasiūlymą energijos apmokestinimas padalijamas į dvi dalis: su CO2 susijusį apmokestinimą ir su energetine verte susijusį apmokestinimą.

– Bus įvesta viena minimali norma, susijusi su išmetamu CO2 kiekiu (20 EUR/t CO2), visuose sektoriuose, kuriuose netaikoma ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema. Todėl šiems sektoriams, visų pirma namų ūkiams, transportui, mažosioms įmonėms ir žemės ūkiui, bus taikoma CO2 kaina. Atsinaujinantiems energijos šaltiniams nebus taikomas šis apmokestinimas, susijęs su CO2.

– Minimalios energijos apmokestinimo normos, taikomos atitinkamam energetikos produktui, bus grindžiamos nebe sunaudoto produkto kiekiu, bet jo energetine verte (EUR/GJ). Kitaip tariant, kiekvienas produktas bus apmokestinamas atsižvelgiant į tai, kokį energijos kiekį iš jo galima išgauti, o tai automatiškai bus skatinamas efektyvus energijos vartojimas.

Su CO2 susijusi mokesčio dalis ir su energija susijusi dalis kartu sudarys atitinkamo produkto apmokestinimo normą. Valstybės narės galės laisvai pasirinkti, ar nustatyti savo pačių normas, viršijančias ES numatytas minimalias normas, ir parengti savo pačių mokesčių struktūrą atkartodamos santykį, esantį tarp įvairių energijos šaltinių mininalių apmokestinimo lygių (proporcingumo principas arba suderinamumo sąlyga). Pavyzdžiui, jos galėtų nuspręsti padidinti tik mokesčio dalį, susijusią su energetine verte, virš minimalios normos, bet nedidinti dalies, susijusios su CO2, arba atvirkščiai.

Būsto šildymo atveju lakstumas, kurį šiuo metu gali taikyti valstybės narės neapmokestindamos kai kurių produktų (dujų, anglies, kokso ir elektros), bus taikomas visam krosnių kurui (įskaitant mineralinę alyvą) siekiant užtikrinti, kad energetikos produktai būtų trauktuojami nuosekliai.

Žemės ūkiui ir toliau bus taikomos mažesnės normos, tačiau jos priklausys nuo aplinkos tikslų taip, kad žemės ūkis prisidėtų prie bendrų pastangų mažinti energijos suvartojimą. Persvarstyta direktyva turėtų būti taikoma nuo 2013 m. ir galiotų tuo pačiu metu, kai vyktų trečiasis ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos etapas.

Pranešėjos pozicija

Kalbėdama apie principus pranešėja pripažįsta, kad šis pasiūlymas – didelis indėlis įgyvendinant ES strategiją „2020“ šimtnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo klausimu.

Ji taip pat norėtų pabrėžti, kad tokioje plačioje ir svarbioje srityje kaip energijos mokesčiai Europos Sąjungoje negalima apsiriboti vien tik klimato ir aplinkos politikos poreikiais ir atsižvelgti tik į juos, kokie būtini jie bebūtų, bet taip pat labai svarbūs yra energetikos ir pramonės politikos tikslai. Jos manymu, pastarieji tikslai buvo šiek tiek nustumti į antrąjį planą dėl darbų, vykusių prieš šios direktyvos persvarstymą. Svarbiausia rasti tinkamą pusiausvyrą tarp tikslų, kurie gali skirtis ar netgi vienas kitam prieštarauti, siekiant suteikti tinkamą impulsą Europos Sąjungos mastu.

Pranešėja taip pat mano, kad būtų protinga užtikrinti didesnį nuoseklumą tarp visų su energetika susijusių klausimų, kuriuos šiuo metu nagrinėja Bendrijos organai. Siekiant, kad klausimas dėl energijos mokesčių būtų išnagrinėtas visais aspektais, reikėtų užtikrinti, jog gairės, kurios bus patvirtintos, būtų visiškai suderintos su Energijos vartojimo efektyvumo direktyva (kurią šiuo metu svarsto kitas Europos Parlamento komitetas) ir platesniu mastu su pagrindinėmis ES energetikos politikos gairėmis, kurių didžiausią dalį dar reikės nustatyti. Galima teigti, kad visgi šis noras nebus įgyvendintas arba į jį nebus pakankamai atsižvelgta, o dėl to gali nukentėti sprendimų nuoseklumas.

Apskritai, pranešėja pritaria Komisijos metodams, kuriais siekiama apmokestinti energiją dviem pagrindais: išmetamo CO2 kiekio ir energetinės vertės. Ši sistema palyginti su ankstesniąja atrodo ir logiškesnė, ir nuoseklesnė. Pranešėja pripažįsta, jog argumentai už geresnį energijos šaltinių panaudojimą ir didesnį naudojimąsi mažiau teršiančia energija pagrįsti.

Beje, manoma, kad įvedus su CO2 susijusį 20 eurų už toną mokestį bus užtikrintos 20 mlrd. eurų mokestinės pajamos iš visų Europos Sąjungos valstybių jau nuo 2020 m.

Visgi naujų Komisijos pasiūlymų (pirma, apmokestinimo, susijusio su naudojamo energetikos produkto CO2 ir su jo energetine verte, ir, antra, valstybių narių įvairių minimalių lygių, nustatytų Europos Sąjungos mastu, proporcingumo paisymo) didžiausias poveikis – daugelyje valstybių narių turėtų labai išaugti dyzelino kaina.

Visiškai pritardama minimalios dyzelino normos padidinimo principui remiantis logiškais ir nuosekliais metodais, kuriuos Europos Komisija pagrįstai ketina nustatyti, pranešėja nemano, kad tikslinga išlaikyti proporcingumo principą tokį, koks jis yra dabar, atsižvelgiant į tai, kokių rimtų ir destabilizuojančių padarinių jis gali sukelti.

Labiau instituciniu klausimu pranešėja pirmiausia manytų, kad griežtas valstybių narių laikymasis proporcingumo principo reiškia tiesioginį kišimąsi apmokestinimo lygių, taikomų įvairioms energijoms 27 valstybėse narėse, klausimu, nors iki šiol buvo taikoma minimalių ribų taisyklė. Dabartinis pasiūlymas faktiškai reiškia smarkų Europos Sąjungos kišimąsi į valstybių narių mokesčių politiką.

Kalbant apie pramonės politiką plačiąja prasme, dėl gana stipraus dyzelino kainos išaugimo daugelyje valstybių narių (vienas konkretus pavyzdys: iki 2023 m. Vokietijoje kaina išaugtų 31 centu už litrą) kiltų gerokai daugiau problemų, nei ši priemonė padėtų išspręsti.

Šią kainą galima moksliškai užginčyti tik remiantis termodinamikos principu, dyzelinis variklis turi didelių lyginamųjų pranašumų palyginti su benzininiu varikliu, visų pirma turint mintyje galią ir energijos vartojimo efektyvumą. Naujausia patirtis rodo, kad sumažinti išmetamą CO2 kiekį (tai tikslas, kurį Europos Sąjunga iškėlė sau) iš dalies galima daugiau naudojant dyzelinius variklius.

Be to, žinant, kad Europa turi didelį konkurencinį pranašumą palyginti su kitomis pasaulio dalimis dyzelinių variklių technologijų plėtros srityje ir kad šiai plėtrai reikia naujausių mokslinių tyrimų, kurie yra svarbus Europos Sąjungos privalumas palyginti su kitais galingiausiais ekonominiais subjektais, neatrodo, kad būtų protinga leisti patirti tokio pobūdžio destabilizuojantį šoką Europos automobilių pramonei, kuri susiduria su rimta trečiųjų šalių konkurencija ir struktūrinėmis problemomis.

Net nustatytas 10 metų pereinamasis laikotarpis iki 2023 m. nepadės sušvelninti padarinių.

Trečiasis esminis argumentas prieš proporcingumą yra susijęs su poveikiu vartotojų kainai. Negalima atmesti rizikos, kad dėl didelio kai kurių degalų kainos išaugimo didės infliacija, juo labiau kad dėl sunkios viešųjų finansų padėties valstybės narės negali, pvz., sumažinti mokesčių už benzino vartojimą.

Taip pat būtų nuskriausti vartotojai, kaip ir visas transporto sektorius, kuris susidurtų su didžiuliu savikainos išaugimu.

Kadangi energijos kainų pokyčiai yra svarbiausias infliacijos šaltinis, pranešėja mano, kad reikėtų stengtis nenumatyti mechanizmų, kurie prisidėtų prie kainų augimo.

Todėl ji itin nepritaria pasiūlymui automatiškai indeksuoti mininalius apmokestinimo lygius atsižvelgiant į kainų pokyčius arba į CO2 kainos augimą ar kritimą. Beje, šiuo klausimu pranešėjai keista, kad Europos Komisija, kuri taip greitai nori nutraukti automatinį darbo užmokesčio indeksavimą ten, kur jis dar taikomas, remdamasi tais pačiais argumentais, siūlo tai numatyti energijos apmokestinimo klausimu. Svarbu, kad teisės aktų leidėjas išliktų savo sprendimų šeimininku šioje srityje. Automatinis padidinimas nėra tikslingas.

Kalbėdama apie pasiūlymus dėl alternatyvių degalų, tokių kaip suskystintos naftos dujos (SND) ir suslėgtos gamtinės dujos (SGD), pranešėja pripažįsta, kad siekiant nuoseklumo reikėtų, kad laikui bėgant tos pačios su energetine verte ir su CO2 susijusio apmokestinimo normos būtų taikomos visiems degalams, įskaitant SND ir SGD. Kitaip tariant, mokesčių sistema automatiškai suteiktų atitinkamas su kiekvienais degalais susijusias lengvatas dėl išmetamo CO2 kiekio, bet nebūtų suteikiamas joks kitas konkurencinis pranašumas. Tačiau kadangi apmokestinimo normos, kurios dabar taikomos šiems produktams, dažnai yra mažos ir dar reikės kažkiek laiko, kol dėl investicinių ir infrastruktūros išlaidų tie produktai ims realiai konkuruoti su tradiciniais degalais, siūloma nuo 2015 m. apriboti minimalios normos augimą iki 5,50 EUR/GJ ir nuo 2018 m. netaikyti numatyto augimo iki 9,60 EUR/GJ. Šis augimo apribojimas leis alternatyviems degalams įgyti lyginamąjį pranašumą, kuris yra būtinas norint plėtoti labiau energiją taupančias technologijas.


Biudžeto komiteto NUOMONĖ (24.11.2011)

pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/96/EB, pakeičianti Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą

(COM(2011)0169 – C7‑0105/2011 – 2011/0092(CNS))

Nuomonės referentė: Angelika Werthmann

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Paprastai energijos mokesčiai nustatomi dėl kelių priežasčių – ypač siekiant padidinti įplaukas ir paskatinti vartotojus ekonomiškiau naudoti energiją bei pereiti prie švaresnių energijos šaltinių.

Visos ES valstybės narės taiko energijos mokesčius, kurie tam tikru mastu suderinti ES lygmeniu. Vienas konkretus šiuo metu galiojančios 2003 m. Energijos mokesčių direktyvos tikslas – užkirsti kelią konkurencijos iškraipymui vidaus rinkos energetikos sektoriuje.

Nuo tada, kai buvo priimta Energijos mokesčių direktyva, iš esmės pasikeitė pagrindinė politikos struktūra (2008 m. kovo mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikimas, 2010 m. lapkričio–gruodžio mėn. Kankūne vykusi JT konferencija klimato apsaugos klausimais). Nustatyti konkretūs plataus užmojo politikos tikslai energetikos ir klimato kaitos srityse laikotarpiui iki 2020 m.

Šiuo pasiūlymu iš dalies pakeisti direktyvą Komisija siekia suderinti keturias temas, t. y. klimato kaitos, energijos vartojimo efektyvumo, vidaus rinkos ir augimo bei užimtumo skatinimo klausimus.

Komisija siūlo, kad energijos mokesčiai ateityje būtų sudaromi iš dviejų sudėtinių dalių, t. y. mokesčiai, susiję su CO2 kiekiu, ir mokesčiai, susiję su energijos suvartojimu.

Atsižvelgiant į šiuo metu vykstančias diskusijas dėl naujos galimos ES nuosavų išteklių sistemos(1), Komisijos pasiūlymas svarbus biudžeto požiūriu, kadangi dalis galimo mokesčio už CO2 kiekį gali būti priskiriama nuosaviems ištekliams. Greta šios sąsajos su ES biudžetu, pranešėjai taip pat atrodo svarbu pabrėžti socialinį Komisijos pasiūlymo poveikį.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

3a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) Su CO2 susijęs apmokestinimas taip pat gali būti laikomas galima būsimos Europos Sąjungos biudžeto nuosavų išteklių sistemos dalimi, siekiant sumažinti valstybių narių įnašus ir prisidėti prie kovos su klimato kaita.

Pagrindimas

Jau EB steigimo sutartyse buvo numatytas Sąjungos finansavimas vien nuosavais ištekliais. Su CO2 susijusio apmokestinimo dalies naudojimas, kartu su kitu galimu komponentu, atitiktų šį teisinį pagrindą.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) Namų ūkių ir labdaros organizacijų atleidimas nuo mokesčių arba jų sumažinimas gali būti vienas iš valstybių narių nustatytų socialinių priemonių elementų. Siekiant vienodai traktuoti energijos išteklius galimybė atleisti nuo mokesčių arba juos sumažinti turėtų būti taikoma visiems energetikos produktams, naudojamiems kaip krosnių kuras ir elektros energija. Tokie mokesčių atleidimo ar jų sumažinimo atvejai turėtų būti taikomi tik nekomerciniai veiklai, kad būtų užtikrintas nedidelis jų poveikis vidaus rinkai.

(17) Nedideles pajamas gaunančių namų ūkių ir labdaros organizacijų atleidimas nuo mokesčių arba jų sumažinimas gali būti vienas iš valstybių narių nustatytų socialinių priemonių elementų. Siekiant vienodai traktuoti energijos išteklius galimybė atleisti nuo mokesčių arba juos sumažinti turėtų būti taikoma visiems energetikos produktams, naudojamiems kaip krosnių kuras, elektros energija ir variklių degalai. Tokie mokesčių atleidimo ar jų sumažinimo atvejai turėtų būti taikomi tik nekomerciniai veiklai, kad būtų užtikrintas nedidelis jų poveikis vidaus rinkai.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į turimas pajamas, pagal siūlomą būsimą energijos šaltinių apmokestinimą nedideles pajamas gaunantiems namų ūkiams tektų neproporcingai didelė našta palyginti su vidutines ir didesnes pajamas gaunančiais namų ūkiais. Turint omenyje profesines ir privačias judumo reikmes derėtų galimą atleidimą nuo mokesčių taikyti taip pat ir degalams.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28) Kas penkerius metus, o pirmą kartą iki 2015 m. pabaigos, Komisija turėtų parengti Tarybai direktyvos taikymo ataskaitą, kurioje visų pirma nagrinėjamas minimalus su CO2 susijusių mokesčių lygis atsižvelgiant į ES taršos leidimų rinkos kainų pokyčius, naujovių ir technologijų plėtros poveikį ir į argumentus, kuriais pagrindžiami šioje direktyvoje nustatyti atleidimo nuo mokesčių, įskaitant taikomų aviacijos ir jūrų navigacijos tikslais naudojamam kurui, ir jų sumažinimo atvejai. Sektorių arba jų pošakių, kuriems, kaip manoma, būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, sąrašas bus reguliariai peržiūrimas, visų pirma atsižvelgiant į turimus naujus įrodymus.

(28) Kas trejus metus, o pirmą kartą iki 2015 m. pabaigos, Komisija turėtų parengti Europos Parlamentui ir Tarybai direktyvos taikymo ataskaitą, kurioje visų pirma nagrinėjamas minimalus su CO2 susijusių mokesčių lygis atsižvelgiant į ES taršos leidimų rinkos kainų pokyčius, naujovių ir technologijų plėtros poveikį ir į argumentus, kuriais pagrindžiami šioje direktyvoje nustatyti atleidimo nuo mokesčių, įskaitant taikomų aviacijos ir jūrų navigacijos tikslais naudojamam kurui, ir jų sumažinimo atvejai. Sektorių arba jų pošakių, kuriems, kaip manoma, būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, sąrašas bus reguliariai peržiūrimas, visų pirma atsižvelgiant į turimus naujus įrodymus. Komisija, siekdama užtikrinti energijos rinkos skaidrumą ir norėdama, kad vartotojai nepatirtų neigiamo piktnaudžiavimo rinkoje poveikio, irgi turėtų stebėti rinką.

Pagrindimas

Su CO2 susijęs apmokestinimas turėtų didelio poveikio Sąjungos aplinkos apsaugos ir mokesčių politikai. Taigi Parlamentui turėtų taip pat turėtų būti pateikiama ataskaita. Į šios ataskaitos paskirtį mokesčių srityje bus galima tinkamai atsižvelgiama tik tuo atveju, jei bus sutrumpintas ataskaitinis laikotarpis.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 13 dalies a punkto i papunktis

Direktyva 2003/96/EB

15 straipsnio 1 dalies h punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h) energetikos produktams, naudojamiems namų ūkyje ir (arba) organizacijose, kurias suinteresuotosios valstybės narės pripažino labdaros organizacijomis, kaip krosnių kuras ir elektros energija. Tokias labdaros organizacijas valstybės narės gali atleisti nuo mokesčio arba jį sumažinti, kai energetikos produktai naudojami nekomercinei veiklai. Kai naudojimas yra įvairių tipų, apmokestinimas taikomas proporcingai kiekvieno tipo naudojimui. Kai naudojimas yra nereikšmingas, jis gali būti traktuojamas kaip lygus nuliui;

h) energetikos produktams, ypač naudojamiems nedideles pajamas gaunančiuose namų ūkiuose ir (arba) organizacijose, kurias suinteresuotosios valstybės narės pripažino labdaros organizacijomis, kaip krosnių kuras, elektros energija ir variklių degalai. Tokias labdaros organizacijas valstybės narės gali atleisti nuo mokesčio arba jį sumažinti, kai energetikos produktai naudojami nekomercinei veiklai. Kai naudojimas yra įvairių tipų, apmokestinimas taikomas proporcingai kiekvieno tipo naudojimui. Kai naudojimas yra nereikšmingas, jis gali būti traktuojamas kaip lygus nuliui;

Pagrindimas

Atsižvelgiant į disponuojamas pajamas, pagal siūlomą būsimą energijos šaltinių apmokestinimą nedideles pajamas gaunantiems namų ūkiams tektų neproporcingai didelė našta palyginti su vidutines ir didesnes pajamas gaunančiais namų ūkiais. Turint omenyje profesines ir privačias judumo reikmes derėtų galimą atleidimą nuo mokesčių taikyti taip pat ir degalams.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 14 dalis

Direktyva 2003/96/EB

17 straipsnio 1 dalies a punkto pirma pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Daug energijos naudojanti įmonė – tai 11 straipsnyje nurodytas verslo subjektas, kai jo energetikos produktų ir elektros energijos pirkimas sudaro mažiausiai 3,0 % gamybos vertės arba nacionalinis mokestis už elektros energiją sudaro mažiausiai 0,5 % pridėtinės vertės. Laikydamosi šio apibrėžimo, valstybės narės gali taikyti labiau apribojančias sąvokas, tarp jų ir pardavimo vertės, technologinio proceso ir sektoriaus apibrėžtis.

Daug energijos naudojanti įmonė – tai 11 straipsnyje nurodytas verslo subjektas, kai jo energetikos produktų ir elektros energijos pirkimas sudaro mažiausiai 5,0 % gamybos vertės arba nacionalinis mokestis už elektros energiją sudaro mažiausiai 0,5 % pridėtinės vertės. Laikydamosi šio apibrėžimo, valstybės narės gali taikyti labiau apribojančias sąvokas, tarp jų ir pardavimo vertės, technologinio proceso ir sektoriaus apibrėžtis.

Pagrindimas

3 proc. minimali riba yra pernelyg žema, ją taikant pernelyg daug įmonių patektų į šių nuostatų taikymo sritį. Susijusi administravimo našta būtų neproporcingai didelė.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 21 dalis

Direktyva 2003/96/EB

29 straipsnio pirma pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kas penkerius metus, o pirmą kartą iki 2015 m. pabaigos Komisija pateikia Tarybai šios direktyvos taikymo ataskaitą ir, prireikus, pasiūlymą dėl jos keitimo.

Kas trejus metus, o pirmą kartą iki 2015 m. pabaigos Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos taikymo ataskaitą ir, prireikus, pasiūlymą dėl jos keitimo.

Pagrindimas

Su CO2 susijęs apmokestinimas turėtų didelio poveikio Sąjungos aplinkos apsaugos ir mokesčių politikai. Taigi Parlamentui turėtų taip pat turėtų būti pateikiama ataskaita. Į šios ataskaitos paskirtį mokesčių srityje bus galima tinkamai atsižvelgiama tik tuo atveju, jei bus sutrumpintas ataskaitinis laikotarpis.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tarybos direktyvos 2003/96/EB, pakeičiančios Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą, dalinis keitimas

Nuorodos

COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

10.5.2011

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

10.5.2011

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Angelika Werthmann

5.5.2011

 

 

 

Priėmimo data

22.11.2011

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

35

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Alexander Alvaro, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Antonello Antinoro, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Derk Jan Eppink, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Arnaud Danjean, Matthias Groote, Bernadette Vergnaud

(1)

COM(2011) 500; reformos koncepcija leidinyje „Europoje būtina skatinti augimą“ (autoriai: Alain Lamassoure, Jutta Haug, Guy Verhofstadt).


Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ (7.2.2012)

pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/96/EB, pakeičianti Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą

(COM(2011)0169 – C7‑0105/2011 – 2011/0092(CNS))

Nuomonės referentė: Kathleen Van Brempt

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlymo tikslas – persvarstyti dabartinę Energijos mokesčių direktyvą tam, kad mažiausias energetikos produktų mokesčio tarifas būtų padalytas į dvi dalis, t. y. į mokestį, susijusį su CO2 kiekiu, ir į energijos mokestį, nustatomą atsižvelgiant į produktų energetinę vertę, nes tai padėtų geriau įgyvendinti klimato kaitos politikos tikslus, o energetikos produktų vidaus rinka taptų aiškesnė ir teisingesnė.

Pasiūlymas – svarbus žingsnis teisinga linkme; visų pirma siūlomas labai svarbus, reikalingas ir tinkamai pagrįstas pokytis – keičiamas mokesčio pagrindas nuo CO2 apimties ir svorio į CO2 kiekį ir produktų sudėtį energetinės vertės požiūriu. Vis dėlto dėl tam tikrų priežasčių galima manyti, kad kai kurie tikslai nebus visiškai įgyvendinti ir bus neišnaudota galimybė kiek įmanoma daugiau prisidėti prie kovos su klimato kaita, pagerinti aplinkos ES kokybę ir sparčiai pereiti prie mažai anglies dioksido išmetančios ekonomikos.

Taigi nuomonės referentė siūlo iš dalies pataisyti Komisijos pasiūlymą remiantis šiais principais:

–         įvairios privataus transporto priemonės turėtų būti traktuojamos vienodai siekiant įskaičiuoti kuo daugiau sąnaudų ir sudaryti vienodas sąlygas, taigi reikėtų panaikinti oro ir jūrų transportui numatytas išimtis,

–         dėl tų pačių priežasčių reikėtų palaipsniui panaikinti žemės ūkiui ir miškininkystei numatytą atleidimą nuo mokesčių,

–         jei energijos mokesčio dydis neviršytų net infliacijos dydžio ir jei nebūtų susietas su CO2 svertais LPS rinkoje, mokestis prarastų savo valdomąją funkciją,

–         mokesčio netaikymas namų ūkiams pašalina paskatą efektyviai naudoti energiją namuose, tačiau, įtraukus namų ūkius ir netaikant socialinės korekcijos priemonių, kai kurie ūkiai, ypač labiausiai pažeidžiamose grupėse, būtų pastūmėti į energetinį skurdą,

–         biomasė ne visada yra neutrali CO2 požiūriu.

Atsižvelgdama į visa tai, pranešėja norėtų pritarti Komisijos pasiūlymui, kuris yra labai svarbus žingsnis teisinga linkme. Vis dėlto, priėmus tam tikrus pakeitimus ir išbraukus kai kurias išimtis ir atleidimus nuo mokesčių, pasiūlymas galėtų užtikrinti kur kas geresnius rezultatus.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas     1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a) Europos Sąjungoje reikėtų užtikrinti visišką įvairių energijos išteklių apmokestinimo nuoseklumą ir pradėti taikyti atsinaujinančių šaltinių energijos apmokestinimo sistemą.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) Būtina užtikrinti, kad vidaus rinka toliau tinkamai veiktų priėmus naujus reikalavimus dėl klimato kaitos stabdymo, dėl atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo ir energijos taupymo, kaip patvirtinta 2007 m. kovo 8–9 d. ir 2008 m. gruodžio 11–12 d. Europos Vadovų Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės išvadose.

(2) Būtina užtikrinti, kad vidaus rinka optimaliai veiktų priėmus naujus reikalavimus dėl klimato kaitos stabdymo, dėl atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo ir energijos taupymo, kaip patvirtinta 2007 m. kovo 8–9 d. ir 2008 m. gruodžio 11–12 d. Europos Vadovų Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės išvadose.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a) Reikėtų atsižvelgti į praktines naujo mokesčių plano pasekmes, ypač šiuo metu, kai Europą ištikusi finansų ir ekonomikos krizė, kurios poveikį ir padarinius reikia įvertinti. Dėl šios priežasties duomenis, surinktus atliekant poveikio tyrimą, reikėtų atnaujinti.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) Su išmetamu CO2 kiekiu susijęs apmokestinimas gali būti ekonomiškai efektyvus būdas valstybėms narėms sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį reikiamu mastu, kaip nustatyta 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 406/2009/EB dėl valstybių narių pastangų mažinti jų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, Bendrijai siekiant įvykdyti įsipareigojimus iki 2020 m. sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, kai ištekliams netaikoma Sąjungos sistema pagal 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB. Atsižvelgiant į galimą su CO2 susijusio apmokestinimo vaidmenį, būtina nustatyti bendras tokio apmokestinimo taisykles, kad vidaus rinka tinkamai veiktų.

(3) Su išmetamu CO2 kiekiu susijęs apmokestinimas gali būti efektyvus būdas valstybėms narėms skatinti vartotojų ir aplinką teršiančių sektorių tvarų aplinkos apsaugos požiūriu elgesį ir sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį reikiamu mastu, kaip nustatyta 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 406/2009/EB dėl valstybių narių pastangų mažinti jų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, Bendrijai siekiant įvykdyti įsipareigojimus iki 2020 m. sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, kai ištekliams netaikoma Sąjungos sistema pagal 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB. Atsižvelgiant į galimą su CO2 susijusio apmokestinimo vaidmenį, būtina nustatyti bendras tokio apmokestinimo taisykles, kad vidaus rinka tinkamai veiktų. Vis dėlto nustatant tokias mokesčių taisykles reikėtų taip pat užtikrinti, kad nebūtų prarastas vartojimo mokesčių sistemos paprastumas ar nepadidėtų administracinė našta, susijusi su vartojimo mokesčiais. Be to, dėl mokesčio, susijusio su išmetamo CO2 kiekiu, neturėtų iš esmės padidėti energijos kainos, nes toks kainų didėjimas neigiamai atsilieptų Sąjungos ekonomikos konkurencingumui ir perkamajai vartotojų galiai.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) Todėl energijos apmokestinimo nuostatas turėtų sudaryti du elementai: su CO2 susijęs apmokestinimas ir bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimas. Kad energijos apmokestinimas būtų pritaikytas prie Sąjungos sistemos pagal Direktyvą 2003/87/EB, turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės aiškiai atskirtų šiuos du elementus. Tai taip pat leistų skirtingai traktuoti degalus, kurie yra biomasė arba pagaminti iš biomasės.

(5) Todėl energijos apmokestinimo nuostatas turėtų sudaryti du elementai: su CO2 susijęs apmokestinimas ir bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimas. Kad energijos apmokestinimas būtų pritaikytas prie Sąjungos sistemos pagal Direktyvą 2003/87/EB, turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės aiškiai atskirtų šiuos du elementus. Tai taip pat leistų skirtingai traktuoti degalus, kurie yra biomasė arba pagaminti iš biomasės, jei jie atitinka tvarumo kriterijus, nustatytus 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją 17 straipsnyje1.

 

1 OL L 140, 2009 6 5, p. 16.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Mokesčių neutralumo sumetimais kiekvieno energijos apmokestinimo elemento atveju tie patys minimalūs apmokestinimo lygiai turėtų būti taikomi visiems konkrečia paskirtimi naudojamiems energetikos produktams. Tais atvejais, kai vienodi minimalūs apmokestinimo lygiai nustatyti tokiu būdu, taip pat mokesčių neutralumo sumetimais valstybės narės turėtų užtikrinti, kad visiems susijusiems produktams būtų taikomi vienodi nacionaliniai apmokestinimo lygiai. Prireikus turėtų būti numatyti pereinamieji laikotarpiai šiems lygiams suvienodinti.

(8) Mokesčių neutralumo sumetimais kiekvieno energijos apmokestinimo elemento atveju tie patys minimalūs apmokestinimo lygiai turėtų būti taikomi visiems konkrečia paskirtimi naudojamiems energetikos produktams. Tais atvejais, kai vienodi minimalūs apmokestinimo lygiai nustatyti tokiu būdu, taip pat mokesčių neutralumo sumetimais valstybės narės turėtų užtikrinti, kad visiems susijusiems produktams būtų taikomi vienodi nacionaliniai apmokestinimo lygiai. Prireikus turėtų būti numatyti pereinamieji laikotarpiai šiems lygiams, kuriuos nustatant atsižvelgiama į valstybių narių ypatumus, suvienodinti.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) Minimalūs su CO2 susijusio apmokestinimo lygiai turėtų būti nustatyti atsižvelgiant į valstybių narių nacionalinius tikslus, nustatytus Sprendime Nr. 406/2009/EB dėl valstybių narių pastangų mažinti jų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, Bendrijai siekiant įvykdyti įsipareigojimus iki 2020 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Kadangi tame sprendime pripažįstama, kad valstybių narių pastangos mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį turėtų būti pasiskirsčiusios vienodai, kai kurioms valstybėms narėms turėtų būti nustatyti pereinamieji laikotarpiai.

(9) Minimalūs su CO2 susijusio apmokestinimo lygiai turėtų būti nustatyti atsižvelgiant į valstybių narių nacionalinius tikslus, nustatytus Sprendime Nr. 406/2009/EB dėl valstybių narių pastangų mažinti jų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, Bendrijai siekiant įvykdyti įsipareigojimus iki 2020 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Kadangi tame sprendime pripažįstama, kad valstybių narių pastangos mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį turėtų būti pasiskirsčiusios vienodai, turėtų būti nustatyti pereinamieji laikotarpiai.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) Atrodo, kad nuostata, leidžianti valstybėms narėms taikyti mažesnį apmokestinimo lygį komercinės paskirties gazoliui, naudojamam kaip variklių degalai, palyginti su nekomercinės paskirties gazoliu, nebėra suderinama su reikalavimu pagerinti energijos vartojimo efektyvumą ir būtinybe spręsti didėjančio transporto poveikio aplinkai klausimą, todėl ji turėtų būti panaikinta. Direktyvos 2003/96/EB 9 straipsnio 2 dalyje tam tikroms valstybėms narėms leidžiama taikyti mažesnę normą šildymo tikslu naudojamam gazoliui. Ši nuostata nebesuderinama su tinkamu vidaus rinkos veikimu ir su Sutartyje nustatytais platesnio masto tikslais. Todėl ji turėtų būti panaikinta.

(13) Galimybė valstybėms narėms taikyti mažesnį apmokestinimo lygį komercinės paskirties gazoliui, naudojamam kaip variklių degalai, palyginti su nekomercinės paskirties gazoliu, turėtų būti išlaikyta. Direktyvos 2003/96/EB 9 straipsnio 2 dalyje tam tikroms valstybėms narėms leidžiama taikyti mažesnę normą šildymo tikslu naudojamam gazoliui. Ši nuostata nebesuderinama su tinkamu vidaus rinkos veikimu ir su Sutartyje nustatytais platesnio masto tikslais. Todėl ji turėtų būti panaikinta.

Pagrindimas

Galimybė valstybėms narėms taikyti mažesnį apmokestinimo lygį komercinės paskirties gazoliui, naudojamam kaip variklių degalai, palyginti su nekomercinės paskirties gazoliu, turėtų būti išlaikyta, nes kol kas komerciniam transportui nėra jokių alternatyvių degalų.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) Direktyvos 2003/96/EB 5 straipsnyje leidžiama tam tikrais atvejais taikyti diferencijuotas apmokestinimo normas. Tačiau siekiant užtikrinti, kad CO2 kainų signalas būtų nuoseklus, valstybių narių galimybė taikyti diferencijuotas nacionalines normas galiotų tik bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimo atveju. Be to, galimybė taikyti mažesnį taksi automobilių naudojamų variklių degalų apmokestinimo lygį nebesuderinama su tikslais, kurių siekiama politika, skatinančia naudoti alternatyvų kurą, alternatyvius energijos nešiklius ir švaresnes visuomeninio transporto priemones, todėl ji turėtų būti panaikinta.

(15) Direktyvos 2003/96/EB 5 straipsnyje leidžiama tam tikrais atvejais taikyti diferencijuotas apmokestinimo normas. Tačiau siekiant užtikrinti, kad CO2 kainų signalas būtų nuoseklus, valstybių narių galimybė taikyti diferencijuotas nacionalines normas galiotų tik bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimo atveju. Be to, galimybė taikyti mažesnį taksi automobilių naudojamų iš naftos gaunamų variklių degalų apmokestinimo lygį nebesuderinama su tikslais, kurių siekiama politika, skatinančia naudoti alternatyvų kurą, alternatyvius energijos nešiklius ir švaresnes visuomeninio transporto priemones, todėl ji turėtų būti panaikinta.

Pagrindimas

Gamtinės dujos ir biometanas yra iš naftos gaunamų degalų alternatyva ir juos naudojant į aplinką išmetamas itin mažas toksinių ir kancerogeninių medžiagų kiekis, beveik neišmetama kietųjų dalelių, visai neišmetama reaktyvių angliavandenilių, išmetama mažiau NOx, taip pat sumažėja triukšmo, todėl jie tampa idealiais variklių degalais miestuose. Ateities transporto degalų ekspertų grupės 2011 m. sausio 25 d. ataskaitoje teigiama, kad metanas turėtų būti skatinamas kaip vienas iš pagrindinių miesto transporte naudotinų alternatyvių degalų.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) Namų ūkių ir labdaros organizacijų atleidimas nuo mokesčių arba jų sumažinimas gali būti vienas iš valstybių narių nustatytų socialinių priemonių elementų. Siekiant vienodai traktuoti energijos išteklius galimybė atleisti nuo mokesčių arba juos sumažinti turėtų būti taikoma visiems energetikos produktams, naudojamiems kaip krosnių kuras ir elektros energija. Tokie mokesčių atleidimo ar jų sumažinimo atvejai turėtų būti taikomi tik nekomerciniai veiklai, kad būtų užtikrintas nedidelis jų poveikis vidaus rinkai.

(17) Reikėtų stengtis užtikrinti, kad dėl padidėjusios mokesčių naštos dar daugiau nenukentėtų namų ūkiai, kuriuos itin paveikė ekonomikos ir finansų krizė, nes kai kurie iš jų dėl ypatingų ekonominių sąlygų atsidūrė socialinio neužtikrintumo padėtyje ir energetiniame skurde. Namų ūkių ir labdaros organizacijų atleidimas nuo mokesčių arba jų sumažinimas gali būti vienas iš valstybių narių nustatytų socialinių priemonių elementų. Siekiant vienodai traktuoti energijos išteklius galimybė atleisti nuo mokesčių arba juos sumažinti turėtų būti taikoma visiems energetikos produktams, naudojamiems kaip krosnių kuras ir elektros energija. Tokie mokesčių atleidimo ar jų sumažinimo atvejai turėtų būti taikomi tik nekomerciniai veiklai, kad būtų užtikrintas nedidelis jų poveikis vidaus rinkai.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) Suskystintų naftos dujų (SND) ir gamtinių dujų, naudojamų kaip reaktyvinių variklių degalai, atveju nustatytos lengvatos – bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimo mažesni minimalūs lygiai arba galimybė neapmokestinti šių energetikos produktų – daugiau nebepateisinamos, visų pirma dėl būtinybės padidinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių rinkos dalį, todėl vidutiniu laikotarpiu jos turėtų būti panaikintos.

(18) Suskystintų naftos dujų (SND), naudojamų kaip variklių degalai, atveju nustatytos lengvatos – bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimo mažesni minimalūs lygiai arba galimybė neapmokestinti šio energetikos produkto – daugiau nebepateisinamos, visų pirma dėl būtinybės padidinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių rinkos dalį, todėl vidutiniu laikotarpiu jos turėtų būti panaikintos. Tais atvejais, kai gamtinės dujos ir biometanas naudojami kaip variklių degalai, nustatytos lengvatos – bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimo mažesni minimalūs lygiai arba galimybė neapmokestinti šių energetikos produktų – turėtų būti panaikintos tik po to, kai Komisija atliks vertinimą (iki 2023 m.), kaip įgyvendinamos šios direktyvos nuostatos, susijusios su kelių transporte naudojamų gamtinių dujų apmokestinimo lygiu. Tame vertinime, be kita ko, turėtų būti nagrinėjamas gamtinių dujų ir biometano prieinamumo didėjimas, degalinių tinklo Europoje plėtra, gamtinėmis dujomis varomų transporto priemonių rinkos dalis Sąjungoje, naujovės ir technologinė raida naudojant biometaną kaip transporto degalus ir minimalaus apmokestinimo lygio realioji vertė.

Pagrindimas

Biometanas yra viena iš svarbiausių priemonių siekiant tikslo, kad iki 2020 m. biodegalai sudarytų 10 proc. naudojamų degalų. Biometano gamybos plėtojimas susijęs su gamtinėmis dujomis varomų transporto priemonių kūrimu, taigi ir su palankiu mokesčių režimu, kuris sudaro galimybę plėtoti metano degalinių infrastruktūrą. Naudojant metaną, kuris yra prieinama iš naftos gaunamo kuro alternatyva, į aplinką išmetamas labai nedidelis nemetaninių angliavandenilių (NMHC), kietųjų dalelių ir NOx kiekis, todėl švarėja miestų oras ir taip pat mažėja triukšmas bei anglies dvideginio kiekis. „Peržiūros sąlyga“ – tinkama teisėkūros priemonė norint įvertinti poreikį išlaikyti palankų alternatyvių degalų apmokestinimo režimą, taip pat numatant dujinių degalų gavimą iš atsinaujinančių šaltinių.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a) Siekiant iki 2050 m. transporto išmetamųjų teršalų sumažinti 60 proc. tikslo, kaip nurodyta Komisijos 2011 m. kovo 28 d. baltojoje knygoje „Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos transporto sistemos kūrimas“, iki 2030 m. dvigubai sumažinant įprastiniu kuru varomų automobilių naudojimą miestuose, turėtų būti toliau skatinama vandenilio ir elektros energijos, kurie Komisijos Mobilumo ir transporto generalinio direktorato vadovaujamos Alternatyvių degalų ekspertų grupės ateities transporto degalų ataskaitoje, kurią 2011 m. sausio 25 d. pristatė Komisija, nurodomi kaip pagrindinė galimybė pakeisti iš naftos gaminamą transporto kurą, rinkos plėtra. Kadangi į Sąjungos teisės aktus, pvz., naujas TEN-T gaires, vis daugiau įtraukiama parama mažo anglies dioksido kiekio transporto degalų technologijų integracijai, reikia geriau suprasti dabartinių ir būsimų Sąjungos energetikos ir aplinkos srities teisės aktų poveikį didesniam alternatyvių degalų, pvz., vandenilio ir elektros energijos, naudojimui Europos energetikos ir transporto sistemoje. Prie Komisijos pasiūlymo, kuris turėjo būti pateiktas iki 2011 m. gruodžio 31 d., dėl vandenilio iš atsinaujinančių išteklių dalies bendrame kuro balanse apskaičiavimo metodikos, kaip nurodyta Atsinaujinančių energijos išteklių direktyvos 2009/28/EB 3 straipsnio 4 dalyje, turėtų būti pridėtas pasiūlytų Direktyvos 2003/96/EB pakeitimų poveikio vertinimas siekiant paskatinti atsinaujinančio vandenilio, kaip švarių ir efektyviai naudojančių energiją transporto degalų, naudojimą.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20) Pagal Direktyvos 2003/96/EB 15 straipsnio 3 dalį valstybės narės gali taikyti žemės ūkio, sodininkystės ir žuvivaisos darbams bei miškininkystei ne tik nuostatas, paprastai taikomas komercinės paskirties atveju, bet ir apmokestinimo iki nulio lygį. Išnagrinėjus šią alternatyvą paaiškėjo, kad tolesnis bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimo taikymas prieštarautų Sąjungos platesnio masto politikos tikslams, nebent jie būtų susieti su korekcinėmis priemonėmis, užtikrinančiomis, kad būtų siekiama didesnio energijos vartojimo efektyvumo. Dėl su CO2 susijusio apmokestinimo – atitinkamų sektorių traktavimas turėtų būti suderintas su pramonės sektoriams taikomomis taisyklėmis.

(20) Pagal Direktyvos 2003/96/EB 15 straipsnio 3 dalį valstybės narės gali taikyti žemės ūkio, sodininkystės ir žuvivaisos darbams bei miškininkystei ne tik nuostatas, paprastai taikomas komercinės paskirties atveju, bet ir apmokestinimo iki nulio lygį. Dėl su CO2 susijusio apmokestinimo – atitinkami sektoriai turėtų būti traktuojami atsižvelgiant į bendrovių dydį ir produkcijos apimtį. Ūkininkavimo sektoriuje toks apmokestinimas taip pat turėtų būti pagrįstas anglies dioksido surinkimo pajėgumais, pvz., naudojant daugiametes ganyklas.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21) Šioje direktyvoje nustatomomis bendrosiomis taisyklėmis atsižvelgiama į ypatybes degalų, kurie yra biomasė arba iš jos pagaminti ir atitinka Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnyje nustatytus tvarumo kriterijus, susijusius su jų poveikiu siekiant išlaikyti CO2 kiekio pusiausvyrą ir mažesne energetine verte viename kiekybiniame vienete, palyginti su kai kuriomis kitomis konkuruojančiomis iškastinio kuro rūšimis. Todėl vidutinės trukmės laikotarpiu turėtų būti panaikintos Direktyvos 2003/96/EB nuostatos, kuriomis leidžiama šio kuro neapmokestinti arba sumažinti mokesčius. Tarpiniu laikotarpiu turėtų būti užtikrinta, kad šios nuostatos būtų suderintos su šia direktyva įvestomis bendrosiomis taisyklėmis. Todėl valstybių narių papildomos mokesčių lengvatos Direktyvos 2009/28/EB 2 straipsnio h ir i punktuose apibrėžtiems biodegalams ir skystiesiems bioproduktams turėtų būti taikomos tik tada, jei jie atitinka šios direktyvos 17 straipsnyje taikomus tvarumo kriterijus.

(21) Šioje direktyvoje nustatomomis bendrosiomis taisyklėmis atsižvelgiama į ypatybes degalų, kurie yra biomasė arba iš jos pagaminti ir atitinka Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnyje nustatytus tvarumo kriterijus, susijusius su jų poveikiu siekiant išlaikyti CO2 kiekio pusiausvyrą ir mažesne energetine verte viename skystų biodegalų kiekybiniame vienete, palyginti su kai kuriomis kitomis konkuruojančiomis iškastinio kuro rūšimis. Todėl vidutinės trukmės laikotarpiu turėtų būti panaikintos Direktyvos 2003/96/EB nuostatos, kuriomis leidžiama šio kuro neapmokestinti arba sumažinti mokesčius. Tarpiniu laikotarpiu turėtų būti užtikrinta, kad nuostatos būtų suderintos su šia direktyva įvestomis bendrosiomis taisyklėmis. Todėl valstybių narių papildomos mokesčių lengvatos Direktyvos 2009/28/EB 2 straipsnio h ir i punktuose apibrėžtiems biodegalams ir skystiesiems bioproduktams turėtų būti taikomos tik tada, jei jie atitinka šios direktyvos 17 straipsnyje taikomus tvarumo kriterijus. Biometano atveju energetinė vertė viename kiekybiniame vienete yra tokia pati kaip ir gamtinių dujų. Atsižvelgiant į tai, kad į gamtinių dujų tinklą įtrauktas biometanas padidina atsinaujinantiems šaltiniams tenkančią dalį, biometanui turėtų būti taikoma mokesčių, susijusių su CO2 ir energetine verte, jei jis bus gaminamas laikantis tvarumo kriterijų, nustatytų Direktyvos 2009/28/EB 17 straipsnyje, išimtis.

Pagrindimas

Biometanas yra viena iš svarbiausių priemonių siekiant privalomo tikslo – kad iki 2020 m. biodegalai sudarytų 10 proc. transporte naudojamų degalų. Dėl tos pačios molekulinės sandaros nėra jokių gamtinių dujų ir biometano maišymo ribojimų. Jie – vienintelė prieinama iš naftos gaminamų degalų alternatyva, užtikrinanti mažesnį išmetamųjų teršalų kiekį. Todėl biometanui neturi būti taikomi mokesčiai, susiję su anglies dioksidu, ir su energetika susijusi mokesčių našta. Biometano, įdiegto į gamtinių dujų tinklą, procentinė dalis būtų atimama iš bendros gamtinėms dujoms taikomų mokesčių sumos.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28) Kas penkerius metus, o pirmą kartą iki 2015 m. pabaigos, Komisija turėtų parengti Tarybai direktyvos taikymo ataskaitą, kurioje visų pirma nagrinėjamas minimalus su CO2 susijusių mokesčių lygis atsižvelgiant į ES taršos leidimų rinkos kainų pokyčius, naujovių ir technologijų plėtros poveikį ir į argumentus, kuriais pagrindžiami šioje direktyvoje nustatyti atleidimo nuo mokesčių, įskaitant taikomų aviacijos ir jūrų navigacijos tikslais naudojamam kurui, ir jų sumažinimo atvejai. Sektorių arba jų pošakių, kuriems, kaip manoma, būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, sąrašas bus reguliariai peržiūrimas, visų pirma atsižvelgiant į turimus naujus įrodymus.

(28) Kas trejus metus, o pirmą kartą iki 2015 m. pabaigos, Komisija turėtų parengti Tarybai direktyvos taikymo ataskaitą, kurioje visų pirma nagrinėjamas minimalus su CO2 susijusių mokesčių lygis atsižvelgiant į ES taršos leidimų rinkos kainų pokyčius, naujovių ir technologijų plėtros poveikį ir į argumentus, kuriais pagrindžiami šioje direktyvoje nustatyti atleidimo nuo mokesčių, įskaitant taikomų aviacijos ir jūrų navigacijos tikslais naudojamam kurui, ir jų sumažinimo atvejai. Sektorių arba jų pošakių, kuriems, kaip manoma, būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, sąrašas bus reguliariai peržiūrimas, visų pirma atsižvelgiant į turimus naujus įrodymus.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 punkto a a papunktis (naujas)

Direktyva 2003/96/EB

2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) Pridedama ši dalis:

 

„1a. Iki 2012 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia pasiūlymą į šią direktyvą įtraukti mažiausią mokesčio tarifą, taikomą branduolinio kuro strypams, naudojamiems elektros energijai gaminti, ir branduolinio kuro strypus priskirti energetikos produktams, nustatytiems šio straipsnio 1 dalyje.“

Pagrindimas

Energijos mokesčio direktyvoje neaptariamas branduolinio kuro klausimas. Vis dėlto išorinės sąnaudomis, susijusiomis su branduolinės energijos naudojimu, galima rizika įvykus branduolinei avarijai, reikalavimu sudaryti vienodas sąlygas energijai iš įvairių energijos šaltinių gauti galima pateisinti siūlymą į šią direktyvą įtraukti mažiausią mokesčio tarifą, taikomą branduolinio kuro strypams. Šis mažiausias mokesčio tarifas atitiktų finansinį branduolinės energijos privalumą dėl elektros energijos kainų, padidėjusių taikant ES prekybos taršos leidimais sistemą.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 3 punktas

Direktyva 2003/96/EB

3 dalies b punkto antra įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– energetikos produktų dvejopam naudojimui.

daug energijos suvartojančiam pramonės sektoriui ir energetikos produktų dvejopam naudojimui.

Pagrindimas

Direktyvoje reikėtų paaiškinti, kad ji netaikoma daug energijos suvartojančiam pramonės sektoriui, taip užtikrinant, kad pagal direktyvą visi daug energijos suvartojantys pramonės sektoriai būtų vertinami vienodai.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 4 punkto b papunktis

Direktyva 2003/96/EB

4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Nepažeisdamos šioje direktyvoje numatyto atleidimo nuo mokesčių, jų diferencijavimo ir sumažinimo, valstybės narės užtikrina, kad tada, kai I priede yra nustatyti vienodi minimalūs konkretaus naudojimo apmokestinimo lygiai, tokiam naudojimui skirtiems produktams taip pat nustatomi vienodi apmokestinimo lygiai. Nepažeidžiant 15 straipsnio 1 dalies i punkto, I priedo A lentelėje nurodytiems variklių degalams ši tvarka taikoma nuo 2023 m. sausio 1 d.

3. Nepažeisdamos šioje direktyvoje numatyto atleidimo nuo mokesčių, jų diferencijavimo ir sumažinimo, valstybės narės užtikrina, kad tada, kai I priede yra nustatyti vienodi minimalūs konkretaus naudojimo apmokestinimo lygiai, tokiam naudojimui skirtiems produktams taip pat nustatomi vienodi apmokestinimo lygiai. Nepažeidžiant 15 straipsnio 1 dalies i punkto, I priedo A lentelėje nurodytiems variklių degalams ši tvarka taikoma nuo 2023 m. sausio 1 d. Komerciniam transportui taikomos 7 straipsnyje numatytos išimtys.

Pagrindimas

Galimybė valstybėms narėms taikyti mažesnį apmokestinimo lygį komercinės paskirties gazoliui, naudojamam kaip variklių degalai, palyginti su nekomercinės paskirties gazoliu, turėtų būti išlaikyta, nes kol kas komerciniam transportui nėra jokių alternatyvių degalų.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 4 punkto b papunktis

Direktyva 2003/96/EB

4 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Tais atvejais, kai gamtinės dujos ir biometanas naudojami kaip variklių degalai, aukštesni minimalūs bendro suvartojamos energijos apmokestinimo lygiai turi būti taikomi tik po to, kai Komisija iki 2023 m. atliks įvertinimą, kaip įgyvendinamos šios direktyvos nuostatos, susijusios su kelių transporte naudojamų gamtinių dujų apmokestinimo lygiu. Šiame vertinime, be kita ko, nagrinėjamas gamtinių dujų ir biometano prieinamumo didėjimas, degalinių tinklo Europoje plėtra, gamtinėmis dujomis varomų transporto priemonių rinkos dalis Sąjungoje, biometano naudojimo kaip degalai naujovės ir technologinė raida ir minimalaus apmokestinimo lygio realioji vertė.

Pagrindimas

Gamtinės dujos ir biometanas gali būti naudojamas esamuose vidaus degimo varikliuose be jokių maišymo ribojimų. Biometanas yra viena iš svarbiausių priemonių siekiant privalomo tikslo – kad iki 2020 m. biodegalai sudarytų 10 proc. transporte naudojamų degalų. Biometano naudojimo raida susijusi su gamtinėmis dujomis varomų transporto priemonių kūrimu, taigi ir su palankiu mokesčių režimu, leidžiančiu plėtoti metano degalinių infrastruktūrą. Naudojant metaną, kuris yra prieinama iš naftos gaunamo kuro alternatyva, išmetamas labai nedidelis nemetaninių angliavandenilių (NMHC), kietųjų dalelių ir NOx kiekis, todėl švarėja miestų oras, taip pat labai sumažėja triukšmas bei anglies dvideginio kiekis.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 5 punkto b papunktis

Direktyva 2003/96/EB

5 straipsnio trečia įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– šioms reikmėms: vietiniam viešajam keleiviniam transportui (išskyrus taksi), atliekų surinkimui, ginkluotosioms pajėgoms ir viešajam administravimui, neįgaliesiems, greitosios pagalbos automobiliams,

– šioms reikmėms: vietiniam viešajam keleiviniam transportui (išskyrus iš naftos gaunamais degalais varomus taksi), atliekų surinkimui, ginkluotosioms pajėgoms ir viešajam administravimui, neįgaliesiems, greitosios pagalbos automobiliams,

Pagrindimas

Gamtinės dujos ir biometanas yra iš naftos gaunamų degalų alternatyva ir juos naudojant išmetamas itin mažas toksinių ir kancerogeninių medžiagų kiekis, beveik neišmetama kietųjų dalelių, visai neišmetama reaktyvių angliavandenilių, išmetama mažiau NOx, taip pat sumažėja triukšmo, todėl jie tampa idealiais variklių degalais miestuose. Ateities transporto degalų ekspertų grupės 2011 m. sausio 25 d. ataskaitoje teigiama, kad metanas turėtų būti skatinamas kaip vienas iš pagrindinių miesto transporte naudotinų alternatyvių degalų.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 6 punktas

Direktyva 2003/96/EB

7 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nuo 2013 m. sausio 1 d., nuo 2015 m. sausio 1 d. ir nuo 2018 m. sausio 1 d. variklių degalams taikomi minimalūs apmokestinimo lygiai yra tokie, kaip nustatyta I priedo A lentelėje.

1. Nuo 2013 m. sausio 1 d., nuo 2015 m. sausio 1 d. ir nuo 2018 m. sausio 1 d. variklių degalams taikomi minimalūs apmokestinimo lygiai yra tokie, kaip nustatyta I priedo A lentelėje.

 

2. Valstybės narės gali atskirti komercinės ir nekomercinės paskirties gazolį.

 

„Komercinės paskirties gazolis, naudojamas kaip reaktyvinių variklių degalai“ - tai gazolis, naudojamas kaip reaktyvinių variklių degalai šiems tikslams:

 

a) vežti prekes samdos pagrindais, už atlygį arba savo sąskaita motorine transporto priemone arba sekcijomis sujungiama transporto priemone, skirta tik prekėms vežti keliais,

 

b) vežti keleivius motorine transporto priemone teikiant reguliarias arba vienkartines paslaugas.

 

3. Valstybės narės nustato galimybę komerciniams vežėjams taikyti skirtingas mokesčių apskaitos sistemas.

Pagrindimas

Galimybė valstybėms narėms taikyti mažesnį apmokestinimo lygį komercinės paskirties gazoliui, naudojamam kaip variklių degalai, palyginti su nekomercinės paskirties gazoliu, turėtų būti išlaikyta, nes kol kas komerciniam transportui nėra jokių alternatyvių degalų.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 11 punkto a papunkčio iii punktas

Direktyva 2003/96/EB

14 straipsnio 1 dalies e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) iki 2020 m. gruodžio 31 d. elektros energija, tiesiogiai tiekiama uostuose prisišvartavusiems laivams.

e) elektros energija, tiesiogiai tiekiama uostuose prisišvartavusiems laivams.

Pagrindimas

Investicijos į uostus ir laivus, siekiant laivams sudaryti galimybę prisijungti prie elektros tinklo krantinėje, yra svarbios, taigi neturėtų būti nustatyta atleidimo nuo mokesčių pabaigos data, jei norima, kad ateityje Europos uostose panašių iniciatyvų būtų daugiau. Kilus grėsmei, kad nuo 2021 m. ši elektros energija galėtų būti apmokestinta, investicijų sumažėtų.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 13 punkto a papunkčio i punktas

Direktyva 2003/96/EB

15 straipsnio 1 dalies h punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h) energetikos produktams, naudojamiems namų ūkyje ir (arba) organizacijose, kurias suinteresuotosios valstybės narės pripažino labdaros organizacijomis, kaip krosnių kuras ir elektros energija. Tokias labdaros organizacijas valstybės narės gali atleisti nuo mokesčio arba jį sumažinti, kai energetikos produktai naudojami nekomercinei veiklai. Kai naudojimas yra įvairių tipų, apmokestinimas taikomas proporcingai kiekvieno tipo naudojimui. Kai naudojimas yra nereikšmingas, jis gali būti traktuojamas kaip lygus nuliui;

h) energetikos produktams, naudojamiems namų ūkyje ir (arba) organizacijose, kurias suinteresuotosios valstybės narės pripažino labdaros organizacijomis, kaip krosnių kuras ir elektros energija. Tokias labdaros organizacijas valstybės narės gali atleisti nuo mokesčio arba jį sumažinti, kai energetikos produktai naudojami nekomercinei veiklai;

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 13 punkto a papunkčio i punktas

Direktyva 2003/96/EB

15 straipsnio 1 dalies i punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i) iki 2023 m. sausio 1 d. gamtinėms dujoms ir SND, naudojamoms kaip reaktyvinių variklių degalai;

i) iki 2023 m. sausio 1 d. gamtinėms dujoms, biometanui ir SND, naudojamiems kaip variklių degalai, nepažeidžiant 29 straipsnio 3a punkto;

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 13 punkto a papunkčio i a punktas (naujas)

Direktyva 2003/96/EB

15 straipsnio 1 dalies m punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ia) papildoma šiuo punktu:

 

„m) suskystintoms naftos dujoms, naudojamoms kaip krosnių kuras, įskaitant atvejį, kai nukrypstama nuo šios direktyvos 4 straipsnio 3 dalies;“

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų turėti galimybę taikyti nuostatas, leidžiančias nukrypti nuo nustatytų minimalių akcizų lygių ir nuo 4 straipsnio 3 dalyje nurodyto mokesčių neutralumo principo. Leidžiančios nukrypti nuostatos pateisinamos dėl SNG aplinkos apsaugos vaidmens (mažesnis išmetamo anglies dioksido kiekis palyginti su tradiciniais degalais) ir jo socialinio vaidmens, kadangi sudaromos sąlygos tiekti energiją atokių vietovių (retai apgyvendintos, kaimo arba kalnų vietovės ir salos) gyventojams pirminėms reikmėms tenkinti (šildymas, maisto gaminimas, vandens šildymas).

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 13 punkto b papunktis

Direktyva 2003/96/EB

15 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Valstybės narės gali taikyti ne mažesnį kaip nulinį bendro suvartojamos energijos apmokestinimo lygį energetikos produktams ir elektros energijai, naudojamiems žemės ūkio, sodininkystės ar žuvivaisos darbams bei miškininkystėje. Su subjektais, kuriems taikomas toks lygis, turi būti susitarta dėl tvarkos, kurią taikant būtų galima padidinti energijos naudojimo efektyvumą, kuris būtų maždaug lygus tam, kuris būtų pasiektas, jei būtų laikomasi Sąjungos standartinių minimalių normų.

3. Valstybės narės gali taikyti ne mažesnį kaip nulinį bendro suvartojamos energijos apmokestinimo lygį energetikos produktams ir elektros energijai, naudojamiems žemės ūkio, sodininkystės ar žuvivaisos darbams bei miškininkystėje.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 13 a* punkto a papunkčio i a punktas (naujas)

Direktyva 2003/96/EB

16 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ia) Pridedama ši pastraipa:

 

 

 

 

 

 

 

__________________

„Biometano atveju energetinė vertė viename kiekybiniame vienete yra tokia pati kaip ir gamtinių dujų. Atsižvelgiant į tai, kad į gamtinių dujų tinklą įtrauktas biometanas padidina atsinaujinančių šaltinių dalį, biometanui nebus taikomi mokesčiai, susiję su anglies dioksidu ir energetine verte, jei jis bus gaminamas laikantis tvarumo kriterijų.“

* Šio 1 straipsnio 13 punktas Komisijos pasiūlyme neteisingai pažymėtas numeriu „1“, turėtų būti „14“.

 

Pagrindimas

Biometanas yra viena iš svarbiausių priemonių siekiant privalomo tikslo – kad iki 2020 m. biodegalai sudarytų 10 proc. transporte naudojamų degalų. Dėl tos pačios molekulinės sandaros nėra jokių gamtinių dujų ir biometano maišymo ribojimų. Jie – vienintelė prieinama iš naftos gaminamų degalų alternatyva, užtikrinanti mažesnį išmetamųjų teršalų kiekį. Todėl biometanui neturi būti taikomi mokesčiai, susiję su anglies dioksidu, ir su energetika susijusi mokesčių našta. Biometano, įdiegto į gamtinių dujų tinklą, procentinė dalis būtų atimama iš bendros gamtinėms dujoms taikomų mokesčių sumos.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 21 punktas

Direktyva 2003/96/EB

29 straipsnio pirma pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kas penkerius metus, o pirmą kartą iki 2015 m. pabaigos Komisija pateikia Tarybai šios direktyvos taikymo ataskaitą ir, prireikus, pasiūlymą dėl jos keitimo.

Kas trejus metus, o pirmą kartą iki 2015 m. pabaigos Komisija pateikia Tarybai šios direktyvos taikymo ataskaitą ir, prireikus, pasiūlymą dėl jos keitimo.

Pagrindimas

Siekiant sparčiai diegti naujus pasiekimus bei technologijų raidą ir siekiant neatsilikti nuo raidos anglies dioksido rinkoje, mokesčio dydžio keitimo galimybę reikėtų tikrinti kas treji metai.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 21 punktas

Direktyva 2003/96/EB

29 straipsnio 3 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Iki 2023 m. Komisija pateikia Tarybai šios direktyvos nuostatų, susijusių su kelių transporte naudojamų gamtinių dujų apmokestinimo lygiu, įgyvendinimo vertinimą ir pasiūlymą dėl jos keitimo. Šiame vertinime, be kita ko, nagrinėjamas gamtinių dujų ir biometano prieinamumo didėjimas, degalinių tinklo Europoje plėtra, gamtinėmis dujomis varomų transporto priemonių rinkos dalis Sąjungoje, naujovių ir technologijų plėtra biometano, kaip degalų, naudojimo transportui srityje ir minimalaus apmokestinimo lygio realioji vertė.

Pagrindimas

„Peržiūros sąlyga“– tinkama teisėkūros priemonė norint vidutiniu laikotarpiu įvertinti poreikį išlaikyti palankų alternatyvių degalų apmokestinimo režimą, taip pat numatant dujinių degalų gavimą iš atsinaujinančių šaltinių. Biometanas yra viena iš svarbiausių priemonių siekiant privalomo tikslo – kad iki 2020 m. biodegalai sudarytų 10 proc. transporte naudojamų degalų. Kadangi biometano gamybos plėtojimas susijęs su gamtinėmis dujomis varomų transporto priemonių kūrimu, vidutiniu laikotarpiu reikalingas palankus mokesčių režimas. Gamtinių dujų ir biometano varikliai išmeta labai mažai teršalų ir taip pat labai sumažina triukšmą ir anglies dioksido išlakas, palyginti su dyzelinu ir benzinu varomais varikliais.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tarybos direktyvos 2003/96/EB, pakeičiančios Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą, dalinis keitimas

Nuorodos

COM(2011) 0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

10.5.2011

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

10.5.2011

 

 

 

Svarstymas komitete

26.10.2011

 

 

 

Priėmimo data

31.1.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

28

16

19

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Margrete Auken, Vicky Ford, Romana Jordan Cizelj, Filip Kaczmarek, Riikka Manner, Marisa Matias, Miroslav Mikolášik, Bill Newton Dunn, James Nicholson, Bart Staes, Eleni Theocharous, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Andrea Zanoni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Julie Girling, Emma McClarkin


Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ (7.2.2012)

pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/96/EB, pakeičianti Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą

(COM(2011)0169 – C7‑0105/2011 – 2011/0092(CNS))

Nuomonės referentas: Béla Kovács

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendras pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/96/EB, pakeičianti Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą (Energijos mokesčių direktyva – EMD), siekis – pertvarkyti energijos apmokestinimo tvarką siekiant prisidėti prie tikslo pereiti prie ekonomikos, kurios sąlygomis išmetamas nedidelis kiekis anglies junginių ir veiksmingai vartojama energija, ir išvengti problemų vidaus rinkoje. Pasiūlymo tikslas – užtikrinti, kad energijos šaltiniai būtų traktuojami nuosekliai, parengti atsinaujinančių šaltinių energijos apmokestinimo sistemą ir ją pritaikyti, taip pat parengti CO2 apmokestinimo sistemos naudojimo pagrindą.

Šiuo tikslu persvarstytoje EMD siūloma minimalią energijos produktų apmokestinimo normą padalyti į dvi dalis:

1. Su CO2 susijęs apmokestinimas, grindžiamas energijos produkto išmetamu CO2 kiekiu, kuris sudaro 20 eurų už toną CO2;

2. Bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimas, grindžiamas energijos turiniu, kuris matuojamas gigadžauliais (GJ), nesvarbu, koks tai energijos produktas.

Pranešėjo pozicija

ITRE komiteto pranešėjas iš principo teigiamai vertina bendruosius pasiūlymo persvarstyti EMD tikslus, ypač siekį suartinti direktyvą ir ES energetikos ir kovos su klimato kaita politikos tikslus. Tačiau pranešėjui kelia susirūpinimą galimas pasiūlymo valstybėms narėms savo nuožiūra rinktis energijos šaltinių derinimo strategiją vadovaujantis Lisabonos sutarties nuostatomis poveikis. Pasiūlymas darys didelę įtaką valstybių narių energijos mokesčių tvarkos autonomijai ir energijos rinkoje veikiančioms įmonėms. Todėl veiksmai ES lygmeniu turėtų būti išsamiai pagrįsti ir atitikti pasiūlytą teisinį pagrindą.

Pranešėjas pabrėžia, kad į poveikio vertinimą neįtrauktas išsamus pareiškimas, kuriuo remiantis būtų galima nustatyti, ar laikomasi subsidiarumo (ir proporcingumo) principo, kaip reikalaujama Protokolo (Nr. 2) 5 straipsnyje. Nors pasiūlymas ir nepriklauso bendrai Sąjungos ir valstybių narių kompetencijai, pranešėjas pažymi, kad siūlant persvarstyti EMD nėra visais aspektais apsiribojama tuo, kas būtina norit pasiekti tikslus. Bet kuriuo atveju, sprendimai turėtų būti priimami kuo arčiau ES piliečių. Nukrypimas nuo šios prielaidos neturėtų būti laikomas savaime suprantamu – jis turėtų būti pakankamai išsamiai ir aiškiai pagrįstas, kad ES piliečiai galėtų suprasti kiekybines ir kokybines priežastis, į kurias atsižvelgus padaryta išvada, kad būtina imtis veiksmų ES lygmeniu.

Pranešėjui kelia susirūpinimą ir tam tikras ekonominis, taip pat socialinis ir ekonominis pasiūlymo persvarstyti EMD poveikis.

Pranešėjas pabrėžia, kad, visų pirma, bet kurios su šiuo metu galiojančios EMD persvarstymu susijusios priemonės turėtų būti atidžiai išanalizuotos atsižvelgiant į poveikį atskirų valstybių narių ekonomikai. Antra, persvarstytoje EMD turėtų būti pasiūlyti lankstūs ir realistiški sprendimai, pritaikyti atsižvelgus į kiekvienos šalies ekonomiką. Pranešėjas taip pat primena, kad būtina nustatyti realistišką pereinamąjį laikotarpį.

Pranešėjas apgailestauja, kad Komisijos pasiūlyme nepakankamai dėmesio skirta pramonės politikai. Persvarstytoje EMD numatytas bendras energijos mokestis, grindžiamas kuro energijos kiekiu. Daugumoje valstybių narių tai pareikalaus atlikti svarbius skirtingų šaltinių apmokestinimo tvarkos pakeitimus. Svarbu, kad siekiant užtikrinti Europos konkurencingumą būtų įvertintas poveikio visoms įmonėms ir verslo sektoriams klausimas. Turėtų būti užtikrinta, kad taikant persvarstytą EMD nebūtų prarasta darbo vietų ir, savo ruožtu, nebūtų sutrikdyta rinkos veikla. Be to, svarbu užtikrinti, kad ji būtų suderinama su kitų sričių politika.

Paskutinį kartą minimalūs lygiai nustatyti 2003 m. ir pranešėjas sutinka, kad jie galėtų būti persvarstyti siekiant atsižvelgti į padidėjusią infliaciją ir į būtinybę užtikrinti, kad jas taikant būtų toliau vadovaujamasi veiksmingu bendrosios rinkos pagrindu, pagal kurį dėmesio būtų skirta ir įvairaus kuro poveikio aplinkai klausimui. Tačiau pranešėjas pažymi, kad, jeigu minimalūs lygiai būtų indeksuojami automatiškai, valstybės narės nebekontroliuotų būsimųjų ES minimalių lygių. Pranešėjas taip pat baiminasi, kad įgyvendinant direktyvą, kaip siūlo Europos Komisija, padidėtų, pvz., anglių, gamtinių dujų, mazuto ir dyzelinės alyvos kainos ir kad išaugus šildymo ir pramonės gaminių kainoms, kurias turės mokėti galutiniai vartotojai, bus tiesiogiai daromas neigiamas socialinis poveikis. Automatiškai derinant bendrąjį energijos suvartojimo mokestį galutinis vartotojas būtų apkrautas neracionalia ir neproporcingai didele našta. Pranešėjas primena, kad per pastaruosius metus kuro kainos ir taip stipriai didėjo.

Pranešėjas baiminasi, kad persvarstytoje EMD apribojus valstybių narių galimybę veikti lanksčiai padidės energijos ir kuro kainos tokiuose sektoriuose, kaip žemės ūkis, sodininkystės ar žuvivaisos darbai ir miškininkystė.

Pranešėjas laikosi nuomonės, kad valstybėms narėms turėtų būti sudaryta galimybė nustatyti savo nacionalinių mokesčių struktūrą, taip pat energijos produktams taikomų nacionalinių mokesčių normų savitarpio santykį. Pranešėjas primena, kad teisės aktų dėl Europos oro kokybės ir CO2 įgyvendinimas pareikalavo didžiulių investicijų, todėl, pvz., diferencijuotas dyzelio ir benzino apmokestinimas toliau turėtų būti mokestinė paskata siekiant užtikrinti, kad dyzelis energijos požiūriu būtų veiksmingesnė ir mažiau CO2 išmetanti technologija negu benzinas, o mokestis už dyzelį neturėtų būti didesnis negu mokestis už benziną.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Mokesčių neutralumo sumetimais kiekvieno energijos apmokestinimo elemento atveju tie patys minimalūs apmokestinimo lygiai turėtų būti taikomi visiems konkrečia paskirtimi naudojamiems energetikos produktams. Tais atvejais, kai vienodi minimalūs apmokestinimo lygiai nustatyti tokiu būdu, taip pat mokesčių neutralumo sumetimais valstybės narės turėtų užtikrinti, kad visiems susijusiems produktams būtų taikomi vienodi nacionaliniai apmokestinimo lygiai. Prireikus turėtų būti numatyti pereinamieji laikotarpiai šiems lygiams suvienodinti.

(8) Technologijų neutralumo sumetimais minimalūs apmokestinimo lygiai turėtų būti taikomi visiems konkrečia paskirtimi naudojamiems energetikos produktams. Vienodi nacionaliniai mokesčių tarifai energetikos politikos srityje nereikalingi.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) Kalbant apie variklių degalus, dėl gazoliui, iš pradžių naudotam daugiausia komerciniais tikslais ir tradiciškai apmokestinamam mažesniais mokesčiais, taikomų palankesnių minimalių apmokestinimo lygių daromas konkurenciją iškraipantis poveikis benzinui, pagrindinei su juo konkuruojančių degalų rūšiai. Todėl Direktyvos 2003/96/EB 7 straipsnyje nustatyti pirmieji laipsniško minimalių benzinui taikomų apmokestinimo lygių suderinimo etapai. Juos būtina visiškai suderinti ir palaipsniui pasiekti, kad gazolis ir benzinas būtų apmokestinami vienodai.

Išbraukta.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) Atrodo, kad nuostata, leidžianti valstybėms narėms taikyti mažesnį apmokestinimo lygį komercinės paskirties gazoliui, naudojamam kaip variklių degalai, palyginti su nekomercinės paskirties gazoliu, nebėra suderinama su reikalavimu pagerinti energijos vartojimo efektyvumą ir būtinybe spręsti didėjančio transporto poveikio aplinkai klausimą, todėl ji turėtų būti panaikinta. Direktyvos 2003/96/EB 9 straipsnio 2 dalyje tam tikroms valstybėms narėms leidžiama taikyti mažesnę normą šildymo tikslu naudojamam gazoliui. Ši nuostata nebesuderinama su tinkamu vidaus rinkos veikimu ir su Sutartyje nustatytais platesnio masto tikslais. Todėl ji turėtų būti panaikinta.

(13) Direktyvos 2003/96/EB 9 straipsnio 2 dalyje tam tikroms valstybėms narėms leidžiama taikyti mažesnę normą šildymo tikslu naudojamam gazoliui. Ši nuostata nebesuderinama su tinkamu vidaus rinkos veikimu ir su Sutartyje nustatytais platesnio masto tikslais. Todėl ji turėtų būti panaikinta.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a) Energijos apmokestinimo sistemos reforma visais atvejais turėtų užtikrinti, kad sektoriai, kuriems netaikoma prekybos taršos leidimais sistema, nepatektų į blogesnę padėtį, palyginti su sektoriais, kuriems ši sistema taikoma.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) Suskystintų naftos dujų (SND) ir gamtinių dujų, naudojamų kaip reaktyvinių variklių degalai, atveju nustatytos lengvatos – bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimo mažesni minimalūs lygiai arba galimybė neapmokestinti šių energetikos produktų – daugiau nebepateisinamos, visų pirma dėl būtinybės padidinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių rinkos dalį, todėl vidutiniu laikotarpiu jos turėtų būti panaikintos.

(18) Suskystintų naftos dujų (SND), naudojamų kaip variklių degalai, atveju nustatytos lengvatos – bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimo mažesni minimalūs lygiai arba galimybė neapmokestinti tokių degalų – daugiau nebepateisinamos, visų pirma dėl būtinybės padidinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių rinkos dalį, todėl vidutiniu laikotarpiu jos turėtų būti panaikintos.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2003/96/EB

1 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės energetikos produktus ir elektros energiją apmokestina pagal šią direktyvą.

1. Valstybės narės energetikos produktus ir elektros energiją apmokestina pagal šią direktyvą, užtikrindamos produktų ir paslaugų tiekimą prieinamomis kainomis, siekiant pašalinti riziką piliečiams patirti energijos nepriteklių. Šiuo tikslu Komisija atlieka poveikio tyrimus.

Pagrindimas

Pagrindinis Europos Sąjungos tikslas – užtikrinti savo piliečių gerovę.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 punkto a papunkčio i punktas

Direktyva 2003/96/EB

2 straipsnio 1 dalies h punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h) kurie atitinka KN kodus 2909 19 10 ir 3824 90 91;

h) kurie atitinka KN kodus 2909 19 10, 3824 90 91 ir 3824 90 97;“

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 punkto a papunkčio ii punktas

Direktyva 2003/96/EB

2 straipsnio 1 dalies j punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j) kurie atitinka KN kodus 2909 19 90, 3823 19 90 ir 3824 90 97, jei juos numatoma naudoti kaip krosnių kurą ar variklių degalus.“

j) kurie atitinka KN kodus 2909 19 90 ir 3823 19 90, jei juos numatoma naudoti kaip krosnių kurą ar variklių degalus.“

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 3 punktas

Direktyva 2003/96/EB

3 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ab) elektros energijai, naudojamai vandeniui siurbti drėkinimo tikslais;

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 4 punkto b papunkčio įžanginė dalis

Direktyva 2003/96/EB

4 straipsnio 3 dalies 4 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) įterpiamos šios 3 ir 4 dalys:

Išbraukta.

Pagrindimas

Šia nuostata pažeidžiamas subsidiarumo principas, nes ribojama valstybių narių laisvė apibrėžti savo mokesčių politiką.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 4 punkto b papunktis

Direktyva 2003/96/EB

4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Nepažeisdamos šioje direktyvoje numatyto atleidimo nuo mokesčių, jų diferencijavimo ir sumažinimo, valstybės narės užtikrina, kad tada, kai I priede yra nustatyti vienodi minimalūs konkretaus naudojimo apmokestinimo lygiai, tokiam naudojimui skirtiems produktams taip pat nustatomi vienodi apmokestinimo lygiai. Nepažeidžiant 15 straipsnio 1 dalies i punkto, I priedo A lentelėje nurodytiems variklių degalams ši tvarka taikoma nuo 2023 m. sausio 1 d.

Išbraukta.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punkto b papunktis

Direktyva 2003/96/EB

4 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pirmos pastraipos tikslais kiekvienas naudojimas, kurio atžvilgiu I priedo atitinkamai A, B ir C lentelėse nustatytas minimalus apmokestinimo lygis, laikomas vienu naudojimo atveju.

Išbraukta.

Pagrindimas

Žr. 12 konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 4 punkto b papunktis

Direktyva 2003/96/EB

4 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Šioje direktyvoje nustatyti minimalūs bendro suvartojamos energijos apmokestinimo lygiai keičiami kas treji metai pradedant 2016 m. liepos 1 d., siekiant atsižvelgti į suderinto vartotojų kainų indekso pokyčius, išskyrus Eurostato skelbiamus energijos ir neperdirbto maisto kainų indekso pokyčius. Komisija nustatytus minimalius apmokestinimo lygius skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Išbraukta.

Pagrindimas

Šia nuostata pažeidžiamas subsidiarumo principas, nes ribojama valstybių narių laisvė apibrėžti savo mokesčių politiką.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punkto b papunktis

Direktyva 2003/96/EB

4 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Minimalūs lygiai keičiami automatiškai, padidinant arba sumažinant bazinę sumą eurais procentine tokio indekso pokyčio per trejus ankstesnius kalendorinius metus dalimi. Jei procentinis pokytis nuo paskutinio tikslinimo yra mažesnis kaip 0,5 %, suma netikslinama.

Išbraukta.

Pagrindimas

Automatiškai indeksuojant minimalius lygius valstybės narės nebekontroliuotų būsimųjų ES minimalių normų lygių.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 5 punkto a papunktis

Direktyva 2003/96/EB

5 straipsnio įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei valstybės narės laikosi šioje direktyvoje nustatytų minimalių apmokestinimo lygių, jos gali taikyti diferencijuotas bendro suvartojamos energijos apmokestinimo normas, taikant fiskalinės kontrolės priemones, šiais atvejais:

Jei valstybės narės laikosi minimalių apmokestinimo lygių, nustatytų remiantis šia direktyva, jos gali taikyti diferencijuotas bendro suvartojamos energijos apmokestinimo normas, taikant fiskalinės kontrolės priemones, šiais atvejais:

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 6 punkto įžanginė dalis

Direktyva 2003/96/EB

7 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) 7 straipsnis pakeičiamas taip:

(6) 7 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 11 punkto a papunkčio i punktas

Direktyva 2003/96/EB

14 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Be 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvoje 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinančios Direktyvą 92/12/EEB(*), pateiktų bendrųjų nuostatų, pagal kurias netaikomas mokestis už apmokestinamus produktus, ir, nepažeisdamos kitų Sąjungos nuostatų, valstybės narės savo pačių nustatytomis sąlygomis, siekdamos užtikrinti teisingą ir tiesioginį tokių išimčių taikymą ir užkirsti kelią bet kokiam mokesčių slėpimui, vengimui ar piktnaudžiavimui, neapmokestina šių produktų:

1. Be 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvoje 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinančios Direktyvą 92/12/EEB(*), pateiktų bendrųjų nuostatų, pagal kurias netaikomas mokestis už apmokestinamus produktus, ir, nepažeisdamos kitų Sąjungos nuostatų, valstybės narės savo pačių nustatytomis sąlygomis, siekdamos užtikrinti teisingą ir tiesioginį tokių išimčių taikymą ir užkirsti kelią energijos nepritekliui, mokesčių slėpimui, vengimui ar piktnaudžiavimui, neapmokestina šių produktų:

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 13 punkto a papunkčio -i punktas (naujas)

Direktyva 2003/96/EB

15 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-i) papildoma šiuo punktu:

 

„ba) iki 2023 m. sausio 1 d. elektros energijai, naudojamai elektrinėms ir hibridinėms kelių transporto priemonėms įkrauti.“

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 13 punkto a papunkčio i punktas

Direktyva 2003/96/EB

15 straipsnio 1 dalies h punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h) energetikos produktams, naudojamiems namų ūkyje ir (arba) organizacijose, kurias suinteresuotosios valstybės narės pripažino labdaros organizacijomis, kaip krosnių kuras ir elektros energija. Tokias labdaros organizacijas valstybės narės gali atleisti nuo mokesčio arba jį sumažinti, kai energetikos produktai naudojami nekomercinei veiklai. Kai naudojimas yra įvairių tipų, apmokestinimas taikomas proporcingai kiekvieno tipo naudojimui. Kai naudojimas yra nereikšmingas, jis gali būti traktuojamas kaip lygus nuliui;

h) elektros energijai, gamtinėms dujoms, anglims, kietajam kurui ir kitiems energetikos produktams, naudojamiems namų ūkyje ir (arba) organizacijose, kurias suinteresuotosios valstybės narės pripažino labdaros organizacijomis, kaip krosnių kuras ir elektros energija. Tokias labdaros organizacijas valstybės narės gali atleisti nuo mokesčio arba jį sumažinti, kai energetikos produktai naudojami nekomercinei veiklai. Kai naudojimas yra įvairių tipų, apmokestinimas taikomas proporcingai kiekvieno tipo naudojimui. Kai naudojimas yra nereikšmingas, jis gali būti traktuojamas kaip lygus nuliui;

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 13 punkto a papunkčio i punktas

Direktyva 2003/96/EB

15 straipsnio 1 dalies i punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i) iki 2023 m. sausio 1 d. gamtinėms dujoms ir SND, naudojamoms kaip reaktyvinių variklių degalai;

i) iki 2023 m. sausio 1 d. gamtinėms dujoms, biodujoms ir SND, naudojamoms kaip reaktyvinių variklių degalai ir SND, naudojamoms kaip degalai;

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 13 punkto a papunkčio i a punktas (naujas)

Direktyva 2003/96/EB

15 straipsnio 1 dalies l a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ia) papildoma šiuo punktu:

 

„la) Gamtinėms dujoms ir biometanui, naudojamiems kaip degalai transporto sektoriuje, bent iki tol, kol transporto sektoriuje bus pasiekta 10 % atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis. Europos Komisija nuolat stebi rinkos tendencijas ir tinkamu momentu pateikia atitinkamą teisės akto projektą.“

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 13 punkto a papunkčio ii punktas

Direktyva 2003/96/EB

15 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii) įterpiama ši pastraipa:

Išbraukta.

„Punktai a–e ir g taikomi tik bendram suvartojamos energijos apmokestinimui.“

 

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 13 punkto b papunktis

Direktyva 2003/96/EB

15 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Valstybės narės gali taikyti ne mažesnį kaip nulinį bendro suvartojamos energijos apmokestinimo lygį energetikos produktams ir elektros energijai, naudojamiems žemės ūkio, sodininkystės ar žuvivaisos darbams bei miškininkystėje. Su subjektais, kuriems taikomas toks lygis, turi būti susitarta dėl tvarkos, kurią taikant būtų galima padidinti energijos naudojimo efektyvumą, kuris būtų maždaug lygus tam, kuris būtų pasiektas, jei būtų laikomasi Sąjungos standartinių minimalių normų.

3. Valstybės narės gali taikyti ne mažesnį kaip nulinį lygį energetikos produktams ir elektros energijai, naudojamiems drėkinimo, žemės ūkio, sodininkystės ar žuvivaisos darbams bei miškininkystėje.

Pagrindimas

Valstybėms narėms ateityje taip pat turėtų būti leista taikyti nulinį apmokestinimo lygį žemės ūkio, sodininkystės ir žuvivaisos darbams bei miškininkystei.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 13 punkto 1 punkto a i papunktis

Direktyva 2003/96/EB

16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Iki 2023 m. sausio 1 d. valstybės narės gali, nepažeisdamos šio straipsnio 5 dalies, atleisti nuo bendro suvartojamos energijos mokesčio ar sumažinti jo normą, taikydamos fiskalinės kontrolės priemones, šios direktyvos 2 straipsnyje nurodytiems apmokestinamiems produktams, kai šiuos produktus sudaro arba jų sudėtyje yra vienas ar keli iš toliau nurodytų produktų, o jei tai yra Direktyvos 2009/28/EB 2 straipsnio h ir i punktuose apibrėžti biodegalai ir skystieji bioproduktai, – kai šie produktai atitinka tos direktyvos 17 straipsnyje nustatytus tvarumo kriterijus:

1. Iki 2023 m. sausio 1 d. valstybės narės gali, nepažeisdamos šio straipsnio 5 dalies, atleisti nuo bendro suvartojamos energijos mokesčio ar sumažinti jo normą, taikydamos fiskalinės kontrolės priemones, šios direktyvos 2 straipsnyje nurodytiems apmokestinamiems produktams, kai šiuos produktus sudaro arba jų sudėtyje yra vienas ar keli iš toliau nurodytų produktų, arba, jei tai yra Direktyvos 2009/28/EB 2 straipsnio h ir i punktuose apibrėžti biodegalai ir skystieji bioproduktai, – kai šie produktai atitinka tos direktyvos 17 straipsnyje nustatytus tvarumo kriterijus arba, jei tai yra variklių degalai, kai jų dalis rinkoje mažesnė kaip 5 %.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2003/96/EB

18 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Bulgarija, Čekija, Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Rumunija, Slovakija ir Vengrija, gali 8 ir 9 straipsniuose numatyto naudojimo tikslais iki 2021 m. sausio 1 d. taikyti pereinamąjį laikotarpį dėl CO2 susijusio apmokestinimo įvedimo. Jei Sąjunga nusprendžia, kad iki 2020 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis turi būti sumažintas daugiau kaip 20 %, palyginti su 1990 m. lygiu, Komisija išnagrinėja šių pereinamųjų laikotarpių taikymą ir prireikus pateikia pasiūlymą dėl jų sutrumpinimo ir (arba) minimalaus su CO2 susijusio apmokestinimo lygio, kaip nurodyta I priede, pakeitimo.

5. Bulgarija, Čekija, Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Rumunija, Slovakija ir Vengrija, gali 8 ir 9 straipsniuose numatyto naudojimo tikslais iki 2030 m. sausio 1 d. taikyti pereinamąjį laikotarpį dėl CO2 susijusio apmokestinimo įvedimo. Jei Sąjunga nusprendžia, kad iki 2020 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis turi būti sumažintas daugiau kaip 20 %, palyginti su 1990 m. lygiu, Komisija išnagrinėja šių pereinamųjų laikotarpių taikymą ir prireikus pateikia pasiūlymą dėl minimalaus su CO2 susijusio apmokestinimo lygio sumažinimo, palyginti su nurodytuoju I priede.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2003/96/EB

27 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Komisijai neribotam laikotarpiui suteikiami įgaliojimai priimti 2 straipsnio 5 dalyje nurodytus deleguotuosius teisės aktus.

1. Komisijai penkerių metų laikotarpiui suteikiami įgaliojimai priimti 2 straipsnio 5 dalyje nurodytus deleguotuosius teisės aktus.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2003/96/EB

29 straipsnio pirma pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kas penkerius metus, o pirmą kartą iki 2015 m. pabaigos Komisija pateikia Tarybai šios direktyvos taikymo ataskaitą ir, prireikus, pasiūlymą dėl jos keitimo.

Kas penkerius metus, o pirmą kartą iki 2015 m. pabaigos Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos taikymo ir jo poveikio Europos Sąjungos ekonomikai ir Europos piliečių gerovei ataskaitą. Jei ataskaitoje padaroma išvada, kad reikia iš dalies keisti šią direktyvą, Komisija privalo pateikti pasiūlymą.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2003/96/EB

29 straipsnio antra pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijos ataskaitoje išnagrinėjami, inter alia, minimalus su CO2 susijusio apmokestinimo lygis, naujovių ir technologinės pažangos poveikis, visų pirma dėl energijos vartojimo efektyvumo, elektros energijos naudojimo transporte ir šioje direktyvoje nustatyto atleidimo nuo mokesčių, įskaitant taikomų aviacijos ir jūrų navigacijos tikslais naudojamam kurui, arba jų sumažinimo pagrįstumo. Rengdama ataskaitą Komisija atsižvelgia į tai, ar tinkamai veikia vidaus rinka, realią minimalaus apmokestinimo lygio vertę ir platesnės apimties Sutarties tikslus.

Komisijos ataskaitoje išnagrinėjami, inter alia, minimalus su CO2 susijusio apmokestinimo lygis, naujovių ir technologinės pažangos poveikis, visų pirma dėl energijos vartojimo efektyvumo, elektros energijos naudojimo transporte ir šioje direktyvoje nustatyto atleidimo nuo mokesčių, įskaitant taikomų aviacijos ir jūrų navigacijos tikslais naudojamam kurui, arba jų sumažinimo pagrįstumo. Rengdama ataskaitą Komisija atsižvelgia į poveikį prekių ir paslaugų kainoms ir gyventojų energijos nepritekliui valstybėse narėse, į tai, ar tinkamai veikia vidaus rinka, realią minimalaus apmokestinimo lygio vertę ir platesnės apimties Sutarties tikslus ir pastangų naudojant mokesčio pajamas sektorių energijos vartojimo efektyvumui didinti rezultatus.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl direktyvos

Priedas

Direktyva 2003/96/EB

I priedo A lentelės 2 stulpelis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Su CO2 susijęs apmokestinimas

Su CO2 susijęs apmokestinimas

2013 m. sausio 1 d.

2013 m. sausio 1 d.

20 EUR/t CO2

12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2

12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2

12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2

12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2

12 EUR/t CO2

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl direktyvos

Priedas

Direktyva 2003/96/EB

I priedo A lentelės 5 stulpelis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Su CO2 susijęs apmokestinimas

Išbraukta.

2018 m. sausio 1 d.

 

9,6 EUR/GJ

 

9,6 EUR/GJ

 

9,6 EUR/GJ

 

9,6 EUR/GJ

 

9,6 EUR/GJ

 

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl direktyvos

Priedas

Direktyva 2003/96/EB

I priedo A lentelės 7 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Gamtinės dujos

KN kodai

2711 11 00 ir 2711 21 00

20 EUR/t CO2

1,5 EUR/GJ

5,5 EUR/GJ

9,6 EUR/GJ

Pakeitimas

Gamtinės dujos

KN kodai

2711 11 00 ir 2711 21 00

20 EUR/t CO2

1,0 EUR/GJ

1,0 EUR/GJ

1,0 EUR/GJ

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl direktyvos

Priedas

Direktyva 2003/96/EB

I priedo B lentelės 2 stulpelis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Su CO2 susijęs apmokestinimas

Su CO2 susijęs apmokestinimas

20 EUR/t CO2

12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2

12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2

12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2

12 EUR/t CO2

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl direktyvos

Priedas

Direktyva 2003/96/EB

I priedo C lentelės 2 stulpelis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Su CO2 susijęs apmokestinimas

Su CO2 susijęs apmokestinimas

20 EUR/t CO2

12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2

12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2

12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2

12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2

12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2

12 EUR/t CO2

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tarybos direktyvos 2003/96/EB, pakeičiančios Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą, dalinis keitimas

Nuorodos

COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

10.5.2011

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

10.5.2011

 

 

 

Svarstymas komitete

20.10.2011

 

 

 

Priėmimo data

6.2.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

27

25

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Norbert Glante, Robert Goebbels, András Gyürk, Jacky Hénin, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Béla Kovács, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Antonio Cancian, António Fernando Correia De Campos, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Seán Kelly, Bernd Lange, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Zofija Mazej Kukovič, Morten Messerschmidt, Vladko Todorov Panayotov, Mario Pirillo, Silvia-Adriana Ţicău

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Michael Theurer


Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ (2.12.2011)

pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/96/EB, pakeičianti Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą

(COM(2011)0169 – C7‑0105/2011 – 2011/0092(CNS))

Nuomonės referentas: Brian Simpson

TRUMPAS PAGRINDIMAS

I. Komisijos pasiūlymas

Dabartinėje Energijos apmokestinimo direktyvoje (EAD) nustatytos energetikos produktų, naudojamų kaip variklių degalai, kuras šildymui ir elektros gamybai, apmokestinimo normos. Minimalios apmokestinimo normos taikomos sunaudoto energetikos produkto kiekiui. Komisija mano, jog ši sistema turi keletą neigiamų aspektų, pvz., dėl jos atsiranda paskatos, priešingos ES kovo su klimato kaita tikslams, arba iškreipiama vidaus rinka.

Savo pasiūlymu dėl persvarstymo Komisija siekia pašalinti šiuos neigiamus aspektus. Viena iš jos pagrindinių idėjų − nauja energijos apmokestinimo struktūra, pagal kurią minimalios energetikos apmokestinimo normos skaidomos į dvi dalis:

1) viena grindžiama energetikos produkto CO2 išmetimu. CO2 apmokestinimas būtų nulinis visiems energijos ištekliams, kurie šiuo metu yra pripažįstami ar ateityje bus pripažinti neišskiriančiais CO2;

2) kita grindžiama energijos kiekiu gigadžauliais nepaisant energetikos produkto, kad būtų skatinama taupyti energiją.

Tuo pat metu pasiūlymu siekiama, kad EAD labiau atitiktų ES politikos kryptis, pvz., ES apyvartinių leidimų sistemą (ALS). Todėl Komisija siūlo netaikyti su CO2 susijusio apmokestinimo įrenginiams, įskaitant aviaciją, kuriems taikoma ALS.

Keletas kitų pasiūlymo aspektų susiję su transporto politika, pvz.:

− panaikinama valstybių narių galimybė taikyti skirtingą mokesčių režimą komercinės ir nekomercinės paskirties gazoliui, naudojamam kaip variklių degalai;

− panaikinama galimybė taikyti mažesnę bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimo normą taksi automobiliams, nes ji nebesuderinama su tikslais, kurių siekiama politika, skatinančia naudoti alternatyvų kurą, alternatyvius energijos nešiklius ir švaresnes visuomeninio transporto priemones;

− atnaujinamos specialių konteinerių ir standartinių cisternų apibrėžtys.

Galiausiai, Komisija siūlo neapmokestinti iš kranto uoste prisišvartavusiems laivams tiekiamos elektros energijos ir išlaikyti esamus įpareigojimus valstybėms narėms neapmokestinti oro ir jūrų navigacijos tikslais naudojamo kuro. Vidaus vandenų klausimu Komisija siūlo toliau taikyti dabartines taisykles, pagal kurias valstybės narės gali taikyti visiškas arba dalines apmokestinimo išimtis arba sumažinti apmokestinimo lygį.

PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) Būtina užtikrinti, kad vidaus rinka toliau tinkamai veiktų priėmus naujus reikalavimus dėl klimato kaitos stabdymo, dėl atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo ir energijos taupymo, kaip patvirtinta 2007 m. kovo 8–9 d. ir 2008 m. gruodžio 11–12 d. Europos Vadovų Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės išvadose.

(2) Būtina užtikrinti, kad vidaus rinka toliau tinkamai veiktų priėmus naujus reikalavimus dėl klimato kaitos stabdymo, dėl atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo ir energijos taupymo, kaip patvirtinta 2007 m. kovo 8–9 d. ir 2008 m. gruodžio 11–12 d. Europos Vadovų Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės išvadose. Todėl būtina užtikrinti, kad šioje direktyvoje energijos ištekliai būtų traktuojami nuosekliai, siekiant sudaryti tikrai vienodas sąlygas energijos vartotojams, neatsižvelgiant į jų naudojamus energijos išteklius.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a) Kad būtų suteikta galimybė naujoms technologijoms vystytis, energijos produktų apmokestinimas turi būti technologiškai neutralus.

Pagrindimas

Komisijos politika technologijų atžvilgiu turi būti visiškai neutrali. To reikia tam, kad būtų sudarytos sąlygos naujoms technologijoms vystyti. Iš esamų technologijų turėtų išlikti tik pačios tvariausios ir veiksmingiausios.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) Su išmetamu CO2 kiekiu susijęs apmokestinimas gali būti ekonomiškai efektyvus būdas valstybėms narėms sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį reikiamu mastu, kaip nustatyta 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 406/2009/EB dėl valstybių narių pastangų mažinti jų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, Bendrijai siekiant įvykdyti įsipareigojimus iki 2020 m. sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, kai ištekliams netaikoma Sąjungos sistema pagal 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB. Atsižvelgiant į galimą su CO2 susijusio apmokestinimo vaidmenį, būtina nustatyti bendras tokio apmokestinimo taisykles, kad vidaus rinka tinkamai veiktų.

(3) Visų pirma, energijos mokesčiai nustatomi siekiant paskatinti vartotojus ekonomiškiau naudoti energiją ir pereiti prie švaresnių energijos šaltinių. Su išmetamu CO2 kiekiu susijęs apmokestinimas gali būti ekonomiškai efektyvus būdas valstybėms narėms sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį reikiamu mastu, kaip nustatyta 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 406/2009/EB dėl valstybių narių pastangų mažinti jų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, Bendrijai siekiant įvykdyti įsipareigojimus iki 2020 m. sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, kai ištekliams netaikoma Sąjungos sistema pagal 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB. Atsižvelgiant į galimą su CO2 susijusio apmokestinimo vaidmenį, būtina nustatyti bendras tokio apmokestinimo taisykles, kad vidaus rinka tinkamai veiktų.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Kiekvienas iš šių elementų turėtų būti apskaičiuojamas pagal objektyvius kriterijus, leidžiančius vienodai traktuoti skirtingus energijos išteklius. Su CO2 susijusio apmokestinimo tikslais turėtų būti nurodomas naudojant kiekvieną atitinkamą energetikos produktą išmetamas CO2 kiekis taikant pamatinius išmetamo CO2 faktorius, nustatytus 2007 m. liepos 18 d. Komisijos sprendimu 2007/589/EB, nustatančiu šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo apskaitos ir ataskaitų teikimo gaires vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB. Bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimo tikslais turėtų būti nurodoma skirtingų energetikos produktų ir elektros energijos energetinė vertė, nurodyta 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/32/EB dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų, panaikinančioje Tarybos direktyvą 93/76/EEB. Tokiomis aplinkybėmis turėtų būti atsižvelgta į naudą aplinkai, kurią duoda biomasė arba iš biomasės pagaminti produktai. Šie produktai turėtų būti apmokestinami pagal Sprendime 2007/589/EB nurodytus išmetamo CO2 kiekio faktorius, nustatytus biomasei arba iš biomasės pagamintiems produktams, ir pagal jų energetinę vertę, nurodytą Direktyvos 2009/28/EB III priede. Biodegalai ir skystieji bioproduktai, apibrėžti 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją 2 straipsnio h ir i punktuose, yra neabejotinai svarbiausia susijusi kategorija. Kadangi šių produktų nauda aplinkai skiriasi priklausomai nuo to, ar jie atitinka tos direktyvos 17 straipsnyje nustatytus tvarumo kriterijus, biomasės ir iš biomasės pagamintų produktų specialios etaloninės vertės turėtų būti taikomos tik tada, kai produktai atitinka šiuos kriterijus.

(6) Kadangi būtina nustatyti pritaikytą energijos apmokestinimo sistemą, kiekvienas iš šių elementų turėtų būti apskaičiuojamas pagal objektyvius kriterijus, leidžiančius vienodai traktuoti skirtingus energijos išteklius. Su CO2 susijusio apmokestinimo tikslais turėtų būti nurodomas naudojant kiekvieną atitinkamą energetikos produktą išmetamas CO2 kiekis taikant pamatinius išmetamo CO2 faktorius, nustatytus 2007 m. liepos 18 d. Komisijos sprendimu 2007/589/EB, nustatančiu šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo apskaitos ir ataskaitų teikimo gaires vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB. Bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimo tikslais turėtų būti nurodoma skirtingų energetikos produktų ir elektros energijos energetinė vertė, nurodyta 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/32/EB dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų, panaikinančioje Tarybos direktyvą 93/76/EEB. Tokiomis aplinkybėmis turėtų būti atsižvelgta į naudą aplinkai, kurią duoda biomasė arba iš biomasės pagaminti produktai. Šie produktai turėtų būti apmokestinami pagal Sprendime 2007/589/EB nurodytus išmetamo CO2 kiekio faktorius, nustatytus biomasei arba iš biomasės pagamintiems produktams, ir pagal jų energetinę vertę, nurodytą Direktyvos 2009/28/EB III priede. Biodegalai ir skystieji bioproduktai, apibrėžti 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją 2 straipsnio h ir i punktuose, yra neabejotinai svarbiausia susijusi kategorija. Kadangi šių produktų nauda aplinkai skiriasi priklausomai nuo to, ar jie atitinka tos direktyvos 17 straipsnyje nustatytus tvarumo kriterijus, biomasės ir iš biomasės pagamintų produktų specialios etaloninės vertės turėtų būti taikomos tik tada, kai produktai atitinka šiuos kriterijus.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) Atrodo, kad nuostata, leidžianti valstybėms narėms taikyti mažesnį apmokestinimo lygį komercinės paskirties gazoliui, naudojamam kaip variklių degalai, palyginti su nekomercinės paskirties gazoliu, nebėra suderinama su reikalavimu pagerinti energijos vartojimo efektyvumą ir būtinybe spręsti didėjančio transporto poveikio aplinkai klausimą, todėl ji turėtų būti panaikinta. Direktyvos 2003/96/EB 9 straipsnio 2 dalyje tam tikroms valstybėms narėms leidžiama taikyti mažesnę normą šildymo tikslu naudojamam gazoliui. Ši nuostata nebesuderinama su tinkamu vidaus rinkos veikimu ir su Sutartyje nustatytais platesnio masto tikslais. Todėl ji turėtų būti panaikinta.

(13) Atrodo, kad nuostata, leidžianti valstybėms narėms taikyti mažesnį apmokestinimo lygį komercinės paskirties gazoliui, naudojamam kaip variklių degalai, palyginti su nekomercinės paskirties gazoliu, nebėra suderinama su reikalavimu pagerinti energijos vartojimo efektyvumą ir būtinybe spręsti didėjančio transporto poveikio aplinkai klausimą, todėl ji turėtų būti panaikinta. Taigi, Komisija turėtų išnagrinėti komercinės ir nekomercinės paskirties naudojimo diferencijavimą siekiant suteikti transporto bendrovėms galimybę prisitaikyti po pereinamojo laikotarpio, jeigu po atitinkamo poveikio vertinimo būtų numatyta šio diferencijavimo nebetaikyti. Direktyvos 2003/96/EB 9 straipsnio 2 dalyje tam tikroms valstybėms narėms leidžiama taikyti mažesnę normą šildymo tikslu naudojamam gazoliui. Ši nuostata nebesuderinama su tinkamu vidaus rinkos veikimu ir su Sutartyje nustatytais platesnio masto tikslais. Todėl ji turėtų būti panaikinta.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) Direktyvos 2003/96/EB 5 straipsnyje leidžiama tam tikrais atvejais taikyti diferencijuotas apmokestinimo normas. Tačiau siekiant užtikrinti, kad CO2 kainų signalas būtų nuoseklus, valstybių narių galimybė taikyti diferencijuotas nacionalines normas galiotų tik bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimo atveju. Be to, galimybė taikyti mažesnį taksi automobilių naudojamų variklių degalų apmokestinimo lygį nebesuderinama su tikslais, kurių siekiama politika, skatinančia naudoti alternatyvų kurą, alternatyvius energijos nešiklius ir švaresnes visuomeninio transporto priemones, todėl ji turėtų būti panaikinta.

(15) Direktyvos 2003/96/EB 5 straipsnyje leidžiama tam tikrais atvejais taikyti diferencijuotas apmokestinimo normas. Tačiau siekiant užtikrinti, kad CO2 kainų signalas būtų nuoseklus, valstybių narių galimybė taikyti diferencijuotas nacionalines normas galiotų tik bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimo atveju.

Pagrindimas

Taksi automobiliai turi būti laikomi viešojo transporto priemone, kuri prisideda prie grūsčių mažinimo. Todėl joms ir toliau turėtų būti taikomos degalų mokesčių lengvatos.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) Pagal Direktyvą 2003/96/EB valstybės narės privalo neapmokestinti degalų, naudojamų laivybai Bendrijos vandenyse, ir elektros energijos, pagamintos laive, taip pat kai laivas yra prisišvartavęs uoste. Be to, valstybės narės gali šį lengvatinį mokesčių režimą taikyti ir laivams, plaukiojantiems vidaus vandenyse. Kai kuriuose uostuose yra švaresnių alternatyvų – naudojamasi elektros energija iš kranto, tačiau ji yra apmokestinama. Siekdamos pirmą kartą paskatinti kurti ir naudoti šią technologiją, kol nebus patvirtinta išsamesnė sistema dėl šio klausimo, valstybės narės turėtų neapmokestinti energijos mokesčiais iš kranto naudojamos elektros energijos uoste prisišvartavusiuose laivuose. Toks atleidimas nuo mokesčių turėtų trukti pakankamai ilgai, kad uostų operatoriai nebūtų priversti atsisakyti imtis reikiamų investicijų, bet tuo pačiu ribotu laikotarpiu, kad tolesnis visiško ar dalinio neapmokestinimo taikymas priklausytų nuo laiku priimto naujo sprendimo.

(19) Pagal Direktyvą 2003/96/EB valstybės narės privalo neapmokestinti elektros energijos, pagamintos laive, taip pat kai laivas yra prisišvartavęs uoste. Kai kuriuose uostuose yra švaresnių alternatyvų – naudojamasi elektros energija iš kranto, tačiau ji yra apmokestinama. Siekdamos, kad uoste prisišvartavusiuose laivuose elektros energija nebūtų gaminama naudojant kurą ir kartu nebūtų teršiamas vietos oras, kol bus patvirtinta išsamesnė sistema dėl šio klausimo, valstybės narės turėtų neapmokestinti energijos mokesčiais iš kranto naudojamos elektros energijos jūrų ar vidaus vandenų uoste prisišvartavusiuose laivuose. Be to, daugiau neturėtų būti leidžiama uoste prisišvartavusiems laivams gaminti elektros energiją, nes uoste jie gali naudotis elektros tiekimu nuo kranto.

Pagrindimas

Šiuo draudimu gaminti elektros energiją uoste prisišvartavusiems laivams naudojant laivo degalus sustiprinama Komisijos numatyta atleidimo nuo mokesčių priemonė ir dėl šio draudimo sumažės tarša uostuose.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19a) Valstybės narės, siekdamos skatinti naudotis vidaus vandenų keliais, turėtų turėti galimybę šiai veiklai ir toliau taikyti lengvatinį mokesčių režimą.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19b) Būtina sukurti transporto srityje vienodas sąlygas visoms transporto rūšims. Reikia panaikinti reikalavimą neapmokestinti tam tikruose sektoriuose naudojamo kuro. Siekiant išsaugoti Europos bendrovių ir pramonės šakų konkurencingumą tai turėtų būti padaryta konsultuojantis tarptautiniu lygmeniu.

Pagrindimas

Esamas reikalavimas neapmokestinti kai kurių transporto rūšių nesuderinamas su atviros ir sąžiningos Europos transporto rinkos principais. Tačiau svarbu pasirūpinti, kad mūsų bendrovių konkurencingumas nesumažėtų, palyginti su užsienio bendrovėmis.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Direktyva 2003/96/EB

1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a) Valstybės narės, įdiegusios kelių naudojimo mokesčių, taikytinų transporto priemonėms arba transporto priemonių junginiams, skirtiems tik kroviniams keliais vežti, sistemą, apmokestina tokių transporto priemonių naudojamus degalus remdamosi tik I priedo A lentelėje nustatytomis bendro energijos suvartojimo vertėmis.

Pagrindimas

Eurovinjetės tikslas – įtraukti išorės išlaidas, kad būtų padengiamos ir dėl krovinių vežimo keliais atsirandančios taršos išlaidos. Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad dėl krovinių vežimo keliais atsirandanti tarša nebūtų apmokestinama du kartus.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktis

Direktyva 2003/96/EB

5 straipsnio trečia įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„– šioms reikmėms: vietiniam viešajam keleiviniam transportui (išskyrus taksi), atliekų surinkimui, ginkluotosioms pajėgoms ir viešajam administravimui, neįgaliesiems, greitosios pagalbos automobiliams,“

„– šioms reikmėms: vietiniam viešajam keleiviniam transportui, atliekų surinkimui, ginkluotosioms pajėgoms ir viešajam administravimui, neįgaliesiems, greitosios pagalbos automobiliams,

Pagrindimas

Taksi automobiliai turi būti laikomi viešojo transporto priemone, kuri prisideda prie grūsčių mažinimo. Todėl joms ir toliau turėtų būti taikomos degalų mokesčių lengvatos.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Direktyva 2003/96/EB

7 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nuo 2013 m. sausio 1 d., nuo 2015 m. sausio 1 d. ir nuo 2018 m. sausio 1 d. variklių degalams taikomi minimalūs apmokestinimo lygiai yra tokie, kaip nustatyta I priedo A lentelėje.“

1. Nuo 2013 m. sausio 1 d., nuo 2015 m. sausio 1 d. ir nuo 2018 m. sausio 1 d. variklių degalams taikomi minimalūs apmokestinimo lygiai yra tokie, kaip nustatyta I priedo A lentelėje.“

 

2. Valstybės narės, kurios pereinamuoju laikotarpiu turėtų būti vertinamos, pagal 29 straipsnį, gali diferencijuoti komercinio ir nekomercinio dyzelino, kaip variklių degalų, naudojimą, jei tik bus laikomasi žemiausios Bendrijos ribos, ir taikoma norma komercinės paskirties dyzelinui, naudojamam kaip variklių degalai, nebus mažesnė už nacionalinį galiojančio apmokestinimo lygį, atsižvelgiant į 1 dalį, nepažeidžiant jokių šiam naudojimui nustatytų išimčių šioje direktyvoje.

 

3. Terminas „komercinis dyzelinas, naudojamas kaip variklių degalai“ reiškia, kad dyzelinas yra naudojamas kaip variklių degalai šiems tikslams:

 

a) prekėms vežti pagal sutartį arba sau, varikline transporto priemone ar transporto priemonių junginiais, skirtais tik prekėms vežti keliais, kurių didžiausias leistinas svoris mažesnis kaip 7,5 tonos;

 

b) reguliariam arba nereguliariam keleivių vežimui M2 arba M3 kategorijos varikline transporto priemone, kaip nustatyta 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje Nr. 2007/46/EB, kuria sukurta motorinių transporto priemonių ir jų priekabų, sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių dalių, skirtų šioms transporto priemonėms, patvirtinimo sistema1.

 

_____________

 

1 OL L 263 2007 10 9, p. 1.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 11 punkto a papunkčio iii punktas

Direktyva 2003/96/EB

14 straipsnio 1 dalies e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) iki 2020 m. gruodžio 31 d. elektros energija, tiesiogiai tiekiama uostuose prisišvartavusiems laivams.“

e) elektros energija, tiesiogiai tiekiama jūros ir vidaus vandenų uostuose prisišvartavusiems laivams.

Pagrindimas

Jei norime gerokai sumažinti CO2, sieros ir kitų kenksmingų ir žmogaus sveikatai pavojingų išmetamų teršalų kiekį uostų teritorijoje, nereikėtų nustatyti jokio šios rūšies atleidimo nuo mokesčio galutinio termino. Siekiant skatinti uostų valdžios institucijas įgyvendinti šias iniciatyvas, taip pat jas apibendrinti, reikėtų nustatyti palankesnį apmokestinimo režimą.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 13 punkto a papunkčio -i punktas (naujas)

Direktyva 2003/96/EB

15 straipsnio 1 dalies e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-i) ši dalis keičiama taip:

 

e) energetikos produktai ir elektra, naudojami kaip kuras keleiviams ir prekėms vežti geležinkeliu, metro, tramvajais, troleibusais ir elektriniais arba gamtines dujas ir SND naudojančiais autobusais;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu iš dalies pakeičiamas direktyvos Nr. 2003/96 tekstas, įtraukiant elektrinius arba gamtines dujas ar SND naudojančius autobusus. Reikėtų išplėsti valstybių narių galimybę nustatyti atleidimą nuo mokesčių ne tik geležinkeliui, metro ir tramvajui, bet ir miesto autobusams, išmetantiems mažai NOx ir dalelių teršalų, labai žalingų visuomenės sveikatai miesto aplinkoje.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 19 punktas

Direktyva 2003/96/EB

27 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Įgaliojimų suteikimas

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas

1. Komisijai neribotam laikotarpiui suteikiami įgaliojimai priimti 2 straipsnio 5 dalyje nurodytus deleguotuosius teisės aktus.

Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius aktus pagal 27a straipsnį dėl energetikos produktų ir elektros energijos apmokestinimo.

2. Priėmusi deleguotąjį teisės aktą, Komisija iš karto apie tai praneša Tarybai.

 

3. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus Komisijai suteikiami laikantis 27a ir 27b straipsniuose nustatytų sąlygų.“

 

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 20 punktas

Direktyva 2003/96/EB

Nuo 27a straipsnio iki 27c straipsnio

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Įgaliojimų atšaukimas

Įgaliojimų suteikimas

1. Taryba gali bet kada atšaukti 2 straipsnio 5 dalyje nurodytą įgaliojimų delegavimą.

(1) Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2. Taryba, pradėjusi vidaus procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, stengiasi per pagrįstą laikotarpį iki galutinio sprendimo priėmimo informuoti Komisiją, nurodydama deleguotuosius įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti, ir galimas atšaukimo priežastis.

(2) Įgaliojimai priimti 27 straipsnyje nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikui nuo...*.

3. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų delegavimas. Jis įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą datą. Jis neturi poveikio jau taikomų deleguotųjų teisės aktų galiojimui. Sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

(3) Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 27 straipsnyje nurodytą įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų suteikimas. Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau taikomų deleguotųjų teisės aktų galiojimui.

 

(4) Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija iš karto apie tai praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

(5) Pagal 27 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per 2 mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimo arba jeigu prieš baigiantis tam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba informavo Komisiją, kad neprieštaraus. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“

 

_________________

 

* OL: įrašykite šios direktyvos įsigaliojimo datą.

27b straipsnis

 

Prieštaravimas dėl deleguotųjų teisės aktų

 

1. Taryba gali pareikšti prieštaravimą dėl deleguotojo teisės akto per [trijų] mėnesių laikotarpį nuo pranešimo apie jį dienos.

 

2. Jeigu pasibaigus šiam laikotarpiui Taryba nepareiškia prieštaravimo dėl deleguotojo teisės akto, jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame nurodytą dieną.

 

Deleguotasis teisės aktas gali būti skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioti iki to laikotarpio pabaigos, jeigu Taryba pranešė Komisijai neketinanti pareikšti prieštaravimų.

 

3. Jei Taryba prieštarauja dėl priimto deleguotojo teisės akto, jis neįsigalioja. Taryba nurodo prieštaravimo dėl deleguotojo teisės akto priežastis.

 

27c straipsnis

 

Europos Parlamento informavimas

 

Europos Parlamentas informuojamas apie Komisijos deleguotųjų teisės aktų priėmimą, bet kokį prieštaravimą jų atžvilgiu ar Tarybos atšauktą įgaliojimų delegavimą.“

 

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 21 punktas

Direktyva 2003/96/EB

29 straipsnio pirma ir antra pastraipos

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kas penkerius metus, o pirmą kartą iki 2015 m. pabaigos Komisija pateikia Tarybai šios direktyvos taikymo ataskaitą ir, prireikus, pasiūlymą dėl jos keitimo.

Kas penkerius metus, o pirmą kartą iki 2015 m. pabaigos Komisija pateikia Tarybai šios direktyvos taikymo ataskaitą ir, prireikus, pasiūlymą dėl jos keitimo.

Komisijos ataskaitoje išnagrinėjami, inter alia, minimalus su CO2 susijusio apmokestinimo lygis, naujovių ir technologinės pažangos poveikis, visų pirma dėl energijos vartojimo efektyvumo, elektros energijos naudojimo transporte ir šioje direktyvoje nustatyto atleidimo nuo mokesčių, įskaitant taikomų aviacijos ir jūrų navigacijos tikslais naudojamam kurui, arba jų sumažinimo pagrįstumo. Rengdama ataskaitą Komisija atsižvelgia į tai, ar tinkamai veikia vidaus rinka, realią minimalaus apmokestinimo lygio vertę ir platesnės apimties Sutarties tikslus.

Komisijos ataskaitoje išnagrinėjami, inter alia, valstybių narių nacionaliniu ir (arba) regioniniu lygmeniu nustatytas energetikos produktų ir elektros energijos apmokestinimo lygis, minimalus su CO2 susijusio apmokestinimo lygis, naujovių ir technologinės pažangos poveikis, visų pirma dėl energijos vartojimo efektyvumo, komercinės ir nekomercinės paskirties gazolio diferenciacijos, kai jis yra naudojamas kaip reaktyvinių variklių degalai, ir perspektyvų užbaigti šią diferenciaciją, elektros energijos naudojimo transporte ir šioje direktyvoje nustatyto atleidimo nuo mokesčių, įskaitant taikomų aviacijos ir jūrų navigacijos tikslais naudojamam kurui, arba jų sumažinimo pagrįstumo. Šioje ataskaitoje taip pat pateikiama dvišalių susitarimų dėl oro susisiekimo paslaugų galiojančių nuostatų dėl apmokestinimo apžvalga. Rengdama ataskaitą Komisija atsižvelgia į tai, ar tinkamai veikia vidaus rinka, realią minimalaus apmokestinimo lygio vertę ir platesnės apimties Sutarties tikslus.

 

Pirmojoje ataskaitoje bus įvertintas poreikis panaikinti 14 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nustatytą atleidimą nuo mokesčių energetikos produktams, tiekiamiems naudoti kaip kuras oro ir Bendrijos jūrų navigacijoje, jeigu TJO, ICAO arba Jungtinių Tautų pagrindų konvencijoje dėl klimato kaitos bus susitarta taikyti CO2 emisijų mažinimo priemones oro ir jūrų sektoriuose.

 

Nepasiekus pažangos tarptautiniu lygiu Komisija pateiks teisėkūros pasiūlymus siekiant sumažinti CO2 išmetimą abiejuose sektoriuose, atsižvelgiant į anglies dioksido nutekėjimo riziką ir sektoriaus konkurencingumą.

Pagrindimas

Svarbu, kad bet koks sprendimas dėl jūrų ir oro sektorių būtų priimtas tarptautiniu lygmeniu, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų ir anglies dioksido nutekėjimo rizikos. Vis dėlto reikia paraginti Komisiją dėti visas pastangas, kad būtų pasiektas tarptautinis susitarimas, o jeigu nepavyks, pasiūlyti atitinkamas teisines priemones.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tarybos direktyvos 2003/96/EB, pakeičiančios Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą, dalinis keitimas

Nuorodos

COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

10.5.2011

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

10.5.2011

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Brian Simpson

22.11.2011

 

 

 

Svarstymas komitete

11.10.2011

21.11.2011

 

 

Priėmimo data

22.11.2011

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

31

9

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Philip Bradbourn, Michel Dantin, Wolf Klinz, Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen, Sabine Wils


Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto NUOMONĖ (21.12.2011)

pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 2003/96/EB, pakeičianti Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą

(COM(2011)0169 – C7‑0105/2011 – 2011/0092(CNS))

Nuomonės referentas: Sergio Gutiérrez Prieto

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šis pasiūlymas dėl direktyvos, kuria pakeičiama Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūra, pakeitimo turi didelį poveikį pirminiam žemės ūkio sektoriui.

Viena vertus, pakeičiama žemės ūkio sektoriuje naudojamos energijos apmokestinimo schema. Nors valstybėms narėms paliekama galimybė atleisti nuo mokesčių (taip pat taikyti sumažintas 0 proc. normas) arba sumažinti mokesčius, kaip nustatyta šiuo metu galiojančioje direktyvoje, ši galimybė vis dar taikoma tik energijos sudedamosioms dalims ir efektyvaus energijos vartojimo reikalavimų įgyvendinimui (15 straipsnio 3 dalis). Tai, kad suteikiama galimybė sumažinti mokesčius, pavyzdžiui, žemės ūkio srityje naudojamo dyzelino mokesčius, atsižvelgiant į dabartines aplinkybes – sumažėjusias žemės ūkio pajamas ir padidėjusias pastoviąsias gamybos sąnaudas (energijos sąnaudos dėl padidėjusių naftos ir energijos kainų gali siekti iki 30 proc.) – yra teigiamas veiksnys siekiant užtikrinti Europos ūkių gyvybingumą, nes galimybių žemės ūkio mašinose vietoj dyzelino naudoti kitą kurą nėra. Tačiau turi būti nustatyta sąlyga, kad šis atleidimas nuo mokesčių, taikomas vykdant efektyvaus energijos vartojimo politiką ir siekiant sumažinti šias pastoviąsias sąnaudas, būtų pakankamai lankstus ir įtrauktas į valstybių strategijas, parengtas kartu su sektoriaus atstovais ir apimančias pakankamai ilgą laikotarpį, kad nebūtų patiriama papildoma našta, dėl kurios sumažėtų gamintojų, kurių veikla jau gana apsunkinta pagal bendrą žemės ūkio politiką vykdomos horizontaliosios politikos reikalavimais, ekonominis tvarumas.

Pasiūlyme dėl Direktyvos 2003/96/EB pakeitimo su CO2 susijusius mokesčius numatoma sumažinti tam tikriems sektoriams, kurie pagal Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 13 dalį laikomi sektoriais, galinčiais kelti anglies dioksido nutekėjimo riziką; į šiuos sektorius žemės ūkio sektorius neįeina. Jau Komisijos komunikate „Konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. planas“ pripažinta, kad žemės ūkio sektoriuje kyla anglies dioksido nutekėjimo rizika, todėl Komisija skubiai raginama ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo Energijos mokesčių direktyvos (EMD) įsigaliojimo iš dalies pakeisti Direktyvą 2003/87/EB (panašiai kaip Direktyvą 2003/96/EB) – žemės ūkio sektorių priskirti prie sektorių, kuriems gali būti taikomas šis atleidimas nuo mokesčių, siekiant užtikrinti, kad, kaip Komisija pripažįsta savo komunikato dėl šio pasiūlymo 3 punkto 2 dalyje, visiems sektoriams arba jų pošakiams, kuriems būdinga anglies dioksido nutekėjimo rizika, būtų taikomas vienodas mokesčių režimas pagal EMD.

Pasiūlyme dėl EMD patobulinamas biomasei taikomas mokesčių režimas, nes biomasės yra daugiau, negu iš jos gaunama energijos, todėl iškastinio kuro požiūriu vykdoma mokestinė diskriminacija. Taigi pagrįstai privalo būti reikalaujama, kad valstybių narių energijos rūšių derinyje biomasės dalis būtų didesnė ne tik dėl to, kad biomasė yra neiškastinis kuras, bet ir dėl to, kad gaminant biomasę sugeriamas anglies dioksidas. Aptariant tą patį mokesčių klausimą, dar neįtrauktą į EMD taikymo sritį, būtina reikalauti suderinti labai skirtingą PVM, kurį įvairios valstybės narės (ypač kaimyninės valstybės) taiko biomasei, kad įvairiuose Bendrijos regionuose ar šalyse didinant biomasės naudojimą būtų išvengta galimo „sienų poveikio“.

Galiausiai prašome, kad Europos Parlamentas būtų priskirtas prie institucijų, kurias Europos Komisija per penkerius metus nuo direktyvos įsigaliojimo turi informuoti apie šios direktyvos įgyvendinimą, ir palankiai vertiname tai, kad siekiant visiškai įgyvendinti šioje direktyvoje nurodytus pakeitimus įtrauktas pereinamasis laikotarpis iki 2023 m.

PAKEITIMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas     1

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) Todėl energijos apmokestinimo nuostatas turėtų sudaryti du elementai: su CO2 susijęs apmokestinimas ir bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimas. Kad energijos apmokestinimas būtų pritaikytas prie Sąjungos sistemos pagal Direktyvą 2003/87/EB, turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės aiškiai atskirtų šiuos du elementus. Tai taip pat leistų skirtingai traktuoti degalus, kurie yra biomasė arba pagaminti iš biomasės.

(5) Todėl energijos apmokestinimo nuostatas turėtų sudaryti du elementai: su CO2 susijęs apmokestinimas ir bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimas. Kad energijos apmokestinimas būtų pritaikytas prie Sąjungos sistemos pagal Direktyvą 2003/87/EB, turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės aiškiai atskirtų šiuos du elementus. Tai taip pat leistų skirtingai traktuoti degalus, kurie yra biomasė arba pagaminti iš biomasės, turint omenyje jų naudą todėl, kad jie išgaunami iš atsinaujinančiųjų pigių ir beveik šiltnamio efekto neišmetančių dujų energijos išteklių.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20) Pagal Direktyvos 2003/96/EB 15 straipsnio 3 dalį valstybės narės gali taikyti žemės ūkio, sodininkystės ir žuvivaisos darbams bei miškininkystei ne tik nuostatas, paprastai taikomas komercinės paskirties atveju, bet ir apmokestinimo iki nulio lygį. Išnagrinėjus šią alternatyvą paaiškėjo, kad tolesnis bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimo taikymas prieštarautų Sąjungos platesnio masto politikos tikslams, nebent jie būtų susieti su korekcinėmis priemonėmis, užtikrinančiomis, kad būtų siekiama didesnio energijos vartojimo efektyvumo. Dėl su CO2 susijusio apmokestinimo – atitinkamų sektorių traktavimas turėtų būti suderintas su pramonės sektoriams taikomomis taisyklėmis.

(20) Pagal Direktyvos 2003/96/EB 15 straipsnio 3 dalį valstybės narės gali taikyti žemės ūkio, sodininkystės ir žuvivaisos darbams bei miškininkystei ne tik nuostatas, paprastai taikomas komercinės paskirties atveju, bet ir apmokestinimo iki nulio lygį, siekdamos užtikrinti tu sektorių, kurių veikla jau apsunkinama dideliais socialiniais, augalų apsaugos ir aplinkosaugos reikalavimais (juos taikant negaunama pakankamos kompensacijos iš rinkos), ekonominį gyvybingumą. Nepaisant to, išnagrinėjus šią alternatyvą paaiškėjo, kad tolesnis bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimo taikymas prieštarautų Sąjungos platesnio masto politikos tikslams, nebent jie būtų susieti su korekcinėmis priemonėmis, užtikrinančiomis, kad būtų siekiama didesnio energijos vartojimo efektyvumo. Šis didesnio energijos vartojimo efektyvumo siekis turėtų būti įgyvendinamas pakankamai ilgą laikotarpį, jį turėtų planuoti ir kontroliuoti valdžios institucijos. Jei taikomi papildomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, susieti su mažesnėmis mokesčių normomis, valstybės narės turėtų pateikti šių sektorių įmonėms technines gaires. Dėl su CO2 susijusio apmokestinimo pažymėtina, kad vertinant atitinkamus sektorius turėtų būti atsižvelgiama į kiekvieno minėto sektoriaus ir jo pošakio gebėjimą surinkti ir saugoti anglies dioksidą bei į anglies dioksido nutekėjimo riziką, taip pat į galimą poveikį jų produktyvumui ir gyvybingumui. Biomasę gaminantiems sektoriams su dideliu anglies sekvestracijos potencialu turėtų būti taikomos išimtys. Būtina skatinti žemės ūkį ir gyvulininkystę tuose regionuose, kurie turi ypač geras galimybes gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a) Biomasės sektorius yra strateginis sektorius atsižvelgiant tiek į būsimų valstybių narių energijos rūšių derinių sudėtį, tiek į strategijų, kuriomis siekiama sukurti mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomiką, formavimą, nes gaminantis biomasei sugeriamas anglies dioksidas. Taigi valstybės narės neturėtų taikyti pernelyg skirtingų mokesčių normų, taip pat PVM atveju, kad būtų išvengta „sienų poveikio“ pavojaus valstybėse narėse.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25a) Turėtų būti nustatyta, kad valstybės narės turėtų plėtoti bioenergetiką atsižvelgdamos į visuomenės ekonominius poreikius ir interesus. Valstybės narės turi būti skatinamos taikyti antrosios kartos biokuro vartojimui palankų mokesčių režimą. Komisija ir valstybės narės turėtų teikti pirmenybę antrosios kartos agrodegalų moksliniams tyrimams, kad būtų padidintas jų efektyvumas ir sumažinta faktinė kaina, o taip pat skirti daugiau lėšų moksliniams tyrimams ir plėtrai; turėtų būti atsižvelgiama į galimą žemės naudojimo paskirties keitimą ir buveinių keitimą.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28) Kas penkerius metus, o pirmą kartą iki 2015 m. pabaigos, Komisija turėtų parengti Tarybai direktyvos taikymo ataskaitą, kurioje visų pirma nagrinėjamas minimalus su CO2 susijusių mokesčių lygis atsižvelgiant į ES taršos leidimų rinkos kainų pokyčius, naujovių ir technologijų plėtros poveikį ir į argumentus, kuriais pagrindžiami šioje direktyvoje nustatyti atleidimo nuo mokesčių, įskaitant taikomų aviacijos ir jūrų navigacijos tikslais naudojamam kurui, ir jų sumažinimo atvejai. Sektorių arba jų pošakių, kuriems, kaip manoma, būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, sąrašas bus reguliariai peržiūrimas, visų pirma atsižvelgiant į turimus naujus įrodymus.

(28) Kas trejus metus, o pirmą kartą iki 2015 m. pabaigos, Komisija turėtų parengti Europos Parlamentui ir Tarybai direktyvos taikymo ataskaitą, kurioje visų pirma nagrinėjamas minimalus su CO2 susijusių mokesčių lygis atsižvelgiant į ES taršos leidimų rinkos kainų pokyčius, naujovių ir technologijų plėtros poveikį ir į argumentus, kuriais pagrindžiami šioje direktyvoje nustatyti atleidimo nuo mokesčių, įskaitant taikomų aviacijos ir jūrų navigacijos tikslais naudojamam kurui, ir jų sumažinimo atvejai. Sektorių arba jų pošakių, kuriems, kaip manoma, būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, sąrašas bus reguliariai peržiūrimas, visų pirma atsižvelgiant į turimus naujus įrodymus.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punktas

Direktyva 2003/96/EB

4 straipsnio 2 dalies 5 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šioje direktyvoje vartojama biomasės apibrėžtis neprieštarauja kitokios apibrėžties vartojimui nacionalinės teisės aktuose kitokiems tikslams, negu nustatyti šioje direktyvoje.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 punkto a papunkčio ii punktas

Direktyva 2003/96/EB

2 straipsnio 1 dalies i punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i) kurie atitinka KN kodus 2207, 2208 90 91 ir 2208 90 99, jei juos numatoma naudoti kaip krosnių kurą ar variklių degalus ir jie yra denatūruoti pagal Direktyvos 92/83/EB 27 straipsnio 1 dalies a ir b punktus;

i) kurie atitinka KN kodus 2207, 2208 90 91 ir 2208 90 99, jei juos numatoma naudoti kaip krosnių kurą ar variklių degalus;

Pagrindimas

2 straipsnio i punkte siūlomi denatūruoto etilo alkoholio apibrėžimo apribojimai nesuderinami su rinkos praktika ir bioetanolio apibrėžimu valstybių narių, pvz., Švedijos, Austrijos ir Vokietijos, teisės aktuose.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 13 punkto b punktas

Direktyva 2003/96/EB

15 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 

„3. Valstybės narės gali taikyti ne mažesnį kaip nulinį bendro suvartojamos energijos apmokestinimo lygį energetikos produktams ir elektros energijai, naudojamiems žemės ūkio, sodininkystės ar žuvivaisos darbams bei miškininkystėje. Su subjektais, kuriems taikomas toks lygis, turi būti susitarta dėl tvarkos, kurią taikant būtų galima padidinti energijos naudojimo efektyvumą, kuris būtų maždaug lygus tam, kuris būtų pasiektas, jei būtų laikomasi Sąjungos standartinių minimalių normų.“

„3. Valstybės narės gali taikyti ne mažesnį kaip nulinį bendro suvartojamos energijos apmokestinimo lygį energetikos produktams ir elektros energijai, naudojamiems žemės ūkio, sodininkystės ar žuvivaisos darbams bei miškininkystėje. Valstybės narės su subjektais, kuriems taikomas toks lygis, parengs konkrečias strategijas, kurias taikant būtų galima padidinti energijos naudojimo efektyvumą, kuris būtų maždaug lygus tam, kuris būtų pasiektas, jei būtų laikomasi Sąjungos standartinių minimalių normų.“

Pagrindimas

Su efektyviu energijos vartojimu susijusią veiklą, kuri turi būti vykdoma įdiegus palankesnį mokesčių režimą, taip pat turi koordinuoti valstybės, taikydamos konkrečias strategijas ir bendradarbiaudamos su sektoriaus atstovais; šią veiklą jos turi koordinuoti pakankamą laikotarpį – tai užtikrintų tam tikrą lankstumą ir leistų skirti pakankamai investicijų, dėl kurių iš tikrųjų būtų sutaupyta energijos, kuri be viešosios paramos ir metinių investicijų nebūtų sutaupyta.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 13 punkto b a papunktis (naujas)

Direktyva 2203/96/EB

15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Valstybės narės pateikia tiksliniams subjektams, įskaitant mažus ir vidutinius ūkius, išsamias gaires dėl energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų, susietų su mažesnėmis mokesčių normomis, taikymo.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 13 punkto 1 papunkčio a punkto i papunktis

Direktyva 2003/96/EB

16 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įvadinis sakinys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Iki 2023 m. sausio 1 d. valstybės narės gali, nepažeisdamos šio straipsnio 5 dalies, atleisti nuo bendro suvartojamos energijos mokesčio ar sumažinti jo normą, taikydamos fiskalinės kontrolės priemones, šios direktyvos 2 straipsnyje nurodytiems apmokestinamiems produktams, kai šiuos produktus sudaro arba jų sudėtyje yra vienas ar keli iš toliau nurodytų produktų, o jei tai yra Direktyvos 2009/28/EB 2 straipsnio h ir i punktuose apibrėžti biodegalai ir skystieji bioproduktai, – kai šie produktai atitinka tos direktyvos 17 straipsnyje nustatytus tvarumo kriterijus:

1. Valstybės narės gali, taikydamos fiskalinės kontrolės priemones, atleisti nuo suvartojamos energijos mokesčio ar sumažinti jo normą 2 straipsnyje nurodytiems apmokestinamiems produktams, kai juos sudaro arba jų sudėtyje yra vienas ar keli iš toliau nurodytų produktų:

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama atstatyti Direktyvos 2003/96/EB 16 straipsnio idėją. Iš tikrųjų biodegalai smarkiai prisidėtų prie ES tikslų įgyvendinimo klimato ir energijos srityse. Valstybėms narėms reikia suteikti galimybę pateikti rinkai degalų, kurių sudėtyje yra biodegalų. Mokesčiai yra svarbus svertas pirmą kartą pateikiant rinkai naujos rūšies degalus.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 14 punktas

Direktyva 2003/96/EB

18 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Portugalija energetikos produktams ir elektros energijai, suvartojamiems autonominiuose Azorų salyno ir Madeiros regionuose, gali taikyti mažesnius bendro energijos suvartojimo apmokestinimo lygius nei šioje direktyvoje nustatyti minimalūs bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimo lygiai, siekdama kompensuoti transporto išlaidas, patiriamas dėl šių regionų geografinės padėties.

3. Ispanija ir Portugalija energetikos produktams ir elektros energijai, suvartojamiems autonominiuose Kanarų salų, Balearų salų, Azorų salyno ir Madeiros regionuose, gali taikyti mažesnius bendro energijos suvartojimo apmokestinimo lygius nei šioje direktyvoje nustatyti minimalūs bendrojo energijos suvartojimo apmokestinimo lygiai, siekdamos kompensuoti transporto išlaidas, patiriamas dėl šių regionų geografinės padėties.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 21 punktas

Direktyva 2003/96/EB

29 straipsnio pirma pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kas penkerius metus, o pirmą kartą iki 2015 m. pabaigos Komisija pateikia Tarybai šios direktyvos taikymo ataskaitą ir, prireikus, pasiūlymą dėl jos keitimo.

Kas trejus metus, o pirmą kartą iki 2015 m. pabaigos Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos taikymo ataskaitą ir, prireikus, pasiūlymą dėl jos keitimo.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 21 punktas

Direktyva 2003/96/EB

29 straipsnio trečia pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bet kokiu atveju sektorių arba jų pošakių, kuriems, kaip manoma, būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, sąrašas šios direktyvos 14a straipsnio tikslais bus reguliariai peržiūrimas, visų pirma atsižvelgiant į turimus naujus įrodymus.

Bet kokiu atveju sektorių arba jų pošakių, kuriems, kaip manoma, būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, sąrašas šios direktyvos 14a straipsnio tikslais bus reguliariai peržiūrimas (pirmą kartą jis bus peržiūrėtas ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šios direktyvos įsigaliojimo), visų pirma atsižvelgiant į turimus naujus įrodymus.“

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tarybos direktyvos 2003/96/EB, pakeičiančios Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą, dalinis keitimas

Nuorodos

COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

10.5.2011

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

9.6.2011

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Sergio Gutiérrez Prieto

24.5.2011

 

 

 

Svarstymas komitete

22.11.2011

 

 

 

Priėmimo data

20.12.2011

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

30

3

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, Liam Aylward, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Spyros Danellis, Marian Harkin, Christa Klaß, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Milan Zver


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tarybos direktyvos 2003/96/EB, pakeičiančios Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą, dalinis keitimas

Nuorodos

COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS)

Konsultacijos su EP data

29.4.2011

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

10.5.2011

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

10.5.2011

ENVI

10.5.2011

ITRE

10.5.2011

TRAN

10.5.2011

 

AGRI

9.6.2011

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Astrid Lulling

10.5.2011

 

 

 

Svarstymas komitete

31.8.2011

7.11.2011

19.12.2011

 

Priėmimo data

29.2.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

6

16

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Sampo Terho, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Elena Băsescu, Philippe De Backer, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Enrique Guerrero Salom, Thomas Händel, Danuta Jazłowiecka, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Sirpa Pietikäinen, Theodoros Skylakakis

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pateikimo data

8.3.2012

Teisinė informacija - Privatumo politika