RAPORT referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității

  8.3.2012 - (COM(2011)0169 – C7‑0105/2011 – 2011/0092(CNS)) - *

  Comisia pentru afaceri economice și monetare
  Raportoare: Astrid Lulling


  Procedură : 2011/0092(CNS)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A7-0052/2012

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității

  (COM(2011)0169 – C7‑0105/2011 – 2011/0092(CNS))

  (Procedura legislativă specială – consultare)

  Parlamentul European,

  –   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2011)0169),

  –   având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7‑0105/2011),

  –   având în vedere avizele motivate prezentate de către Parlamentul Bulgariei, de către Congresului Deputaților din Spania și de către Senatul Spaniei în conformitate cu Protocolul (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

  –   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

  –   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizele Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, Comisiei pentru transport și turism și Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A7‑0052/2012),

  1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

  2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

  3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

  4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

  5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

  Amendamentul  1

  Propunere de directivă – act de modificare

  Considerentul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Directiva 2003/96/CE a Consiliului a fost adoptată pentru a asigura funcționarea pieței interne în ceea ce privește impozitarea produselor energetice și a electricității. În conformitate cu articolul 6 din tratat, în dispozițiile directivei menționate au fost integrate cerințe de protecție a mediului, având în vedere, în special, protocolul de la Kyoto.

  (1) Directiva 2003/96/CE a Consiliului a fost adoptată pentru a asigura funcționarea pieței interne în ceea ce privește impozitarea produselor energetice și a electricității. În conformitate cu articolul 6 din tratat, în dispozițiile directivei menționate au fost integrate cerințe de protecție a mediului, având în vedere, în special, protocolul de la Kyoto. Este important ca, în conformitate cu articolul 9 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, să se evalueze dacă se ține cont într-o măsură suficientă de protecția sănătății publice, de exemplu în contextul poluării aerului.

  Amendamentul  2

  Propunere de directivă – act de modificare

  Considerentul 1a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1a) Un dosar atât de amplu și esențial precum impozitarea energiei în Uniunea Europeană nu poate să țină seama doar de imperativele în materie de politică climatică și de mediu, în pofida importanței lor. Pentru Uniunea Europeană, obiectivele de politică energetică și cele de politică industrială constituie, de asemenea, mize esențiale. Pentru ca piața internă să funcționeze în mod adecvat și eficient în domeniul energiei, toate inițiativele și actele legislative ale Uniunii din acest domeniu trebuie să fie coordonate permanent și cu atenție. Nu este suficient ca modificările aduse Directivei 2003/96/CE să fie compatibile cu alte politici legate de domeniul energiei, ci ar trebui adaptate în mod corespunzător și aceste politici la cadrul de impozitare a energiei. În special, problemele existente în cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii ar trebui tratate cu hotărâre, astfel încât schema să funcționeze cu eficacitate. Orice lipsă de coerență ar avea efecte negative asupra îndeplinirii obiectivelor Uniunii pe termen lung de a asigura o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

  Amendamentul  3

  Propunere de directivă – act de modificare

  Considerentul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Este necesar să se asigure continuarea funcționării corecte a pieței interne, având în vedere noile cerințe privind limitarea schimbărilor climatice, utilizarea surselor regenerabile de energie și economiile de energie, astfel cum au fost aprobate prin Concluziile Președinției Consiliului European din 8-9 martie 2007 și din 11-12 decembrie 2008.

  (2) Este necesar să se asigure funcționarea optimă a pieței interne, având în vedere noile cerințe privind limitarea schimbărilor climatice, utilizarea surselor regenerabile de energie și economiile de energie, astfel cum au fost aprobate prin Concluziile Președinției Consiliului European din 8-9 martie 2007 și din 11-12 decembrie 2008. Este necesară garantarea unui tratament consecvent al resurselor de energie în cadrul prezentei directive, în vederea asigurării unui mediu concurențial echitabil real pentru consumatorii de energie, indiferent de sursele energetice utilizate.

  Amendamentul  4

  Propunere de directivă – act de modificare

  Considerentul 2a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (2a) Impozitarea produselor energetice ar trebui concepută de o manieră neutră față de tehnologiile utilizate, pentru a permite noilor tehnologii să se dezvolte.

  Amendamentul  5

  Propunere de directivă – act de modificare

  Considerentul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Impozitarea în legătură cu emisiile de CO2 poate reprezenta o modalitate rentabilă pentru statele membre de a atinge obiectivul reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră necesare conform Deciziei 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 în ceea ce privește sursele care nu sunt incluse în sistemul Uniunii conform Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului. Având în vedere rolul posibil al impozitării în legătură cu emisiile de CO2, buna funcționare a pieței interne necesită norme comune privind respectiva impozitare.

  (3) Impozitarea în legătură cu emisiile de CO2 reprezintă în general o modalitate rentabilă pentru statele membre de a atinge obiectivul reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră necesare conform Deciziei 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 în ceea ce privește sursele care nu sunt incluse în sistemul Uniunii conform Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului. Având în vedere rolul actual și posibil al impozitării în legătură cu emisiile de CO2, buna funcționare a pieței interne necesită norme comune privind respectiva impozitare.

  Justificare

  Anumite state membre au instituit deja sisteme fiscale în legătură cu emisiile de CO2, sisteme care funcționează bine și sunt rentabile.

  Amendamentul  6

  Propunere de directivă – act de modificare

  Considerentul 4a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (4a) Impozitarea energiei nu ar trebui să se aplice recuperării de energie din deșeuri, în special utilizării deșeurilor drept combustibil alternativ, dat fiind că Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile1 le impune producătorilor și deținătorilor de deșeuri să le elimine prin modalitatea cea mai eficientă din punct de vedere energetic și din punctul de vedere al utilizării resurselor și acordă prioritate recuperării energiei în fața eliminării.

   

  ______________

   

  1 JO L 312, 22.11.2008, p. 3.

  Amendamentul  7

  Propunere de directivă – act de modificare

  Considerentul 4b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (4b) Statele membre ar trebui să își păstreze și dreptul de a aplica un nivel de impozitare a consumului general de energie de până la zero la consumul de produse energetice și electricitate utilizate în lucrări agricole, horticole, piscicole și în silvicultură.

  Amendamentul  8

  Propunere de directivă – act de modificare

  Considerentul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (5) În consecință, trebuie să se introducă o dispoziție potrivit căreia impozitarea energiei să constea din două componente: impozitarea în legătură cu emisiile de CO2 și impozitarea consumului general de energie. În vederea adaptării impozitării energiei la punerea în aplicare a schemei comunitare în conformitate cu Directiva 2003/87/CE, trebuie să se solicite statelor membre să facă o distincție explicită între cele două componente. Aceasta va asigura, de asemenea, tratamentul diferențiat al combustibililor care reprezintă biomasă sau care sunt obținuți din biomasă.

  (5) În consecință, trebuie să se introducă o dispoziție potrivit căreia impozitarea energiei să constea din două componente: impozitarea în legătură cu emisiile de CO2 și impozitarea consumului general de energie. În vederea adaptării impozitării energiei la punerea în aplicare a schemei comunitare în conformitate cu Directiva 2003/87/CE, trebuie să se solicite statelor membre să facă o distincție explicită între cele două componente. Aceasta ar asigura, de asemenea, tratamentul diferențiat al combustibililor care reprezintă biomasă sau care sunt obținuți din biomasă având în vedere avantajele pe care le oferă ca surse regenerabile de energie ieftine și faptul că sunt aproape neutre în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră, cu condiția ca aceștia să respecte criteriile de durabilitate prevăzute la articolul 17 din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile1. Comisia Europeană ar trebui să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport în care să analizeze dacă, pentru a proteja sănătatea publică, ar trebui avute în vedere și alte emisii de gaze nocive, în plus față de emisiile de CO2.

   

  ______________

   

  1 JO L 140, 5.6.2009, p. 16.

  Amendamentul  9

  Propunere de directivă – act de modificare

  Considerentul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (6) Fiecare dintre aceste componente trebuie calculată pe baza unor criterii obiective, care permit tratamentul egal al diverselor surse de energie. În scopul impozitării aferente emisiilor de CO2, trebuie să se facă referire la emisiile de CO2 generate de utilizarea fiecărui produs energetic în cauză, utilizând factorii de emisie de CO2 de referință prevăzuți în Decizia 2007/589/CE a Comisiei din 18 iulie 2007 de stabilire a orientărilor pentru monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului. În scopul impozitării consumului general de energie, trebuie să se facă referire la conținutul energetic al diverselor produse energetice și al electricității astfel cum se menționează în Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile energetice și de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului. În acest context, este necesar să fie luate în considerare avantajele ecologice ale biomasei și ale produselor obținute din biomasă. Aceste produse trebuie impozitate pe baza factorilor de emisie de CO2 prevăzuți în Decizia 2007/589/CE pentru biomasă și produsele realizate din biomasă, și a conținutului lor energetic, astfel cum se specifică în anexa III la Directiva 2009/28/CE. Biocombustibilii și biolichidele definite la articolul and 2 literele (h) și (i) din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile sunt categoric cea mai importantă categorie vizată. De vreme ce avantajele ecologice ale acestor produse variază în funcție de respectarea de către ele a criteriilor de durabilitate prevăzute la articolul 17 din respectiva directivă, valorile specifice de referință pentru biomasă și produse din biomasă trebuie să se aplice numai în cazul îndeplinirii acestor criterii.

  (6) Fiecare dintre aceste componente trebuie calculată pe baza unor criterii obiective, care permit tratamentul egal al diverselor surse de energie. În scopul impozitării aferente emisiilor de CO2, trebuie să se facă referire la emisiile de CO2 generate de utilizarea fiecărui produs energetic în cauză, utilizând factorii de emisie de CO2 de referință prevăzuți în Decizia 2007/589/CE a Comisiei din 18 iulie 2007 de stabilire a orientărilor pentru monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului. În scopul impozitării consumului general de energie, trebuie să se facă referire la conținutul energetic al diverselor produse energetice și al electricității astfel cum se menționează în Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile energetice și de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului. În acest context, este necesar să fie luate în considerare avantajele ecologice ale biomasei și ale produselor obținute din biomasă. Aceste produse trebuie impozitate pe baza factorilor de emisie de CO2 prevăzuți în Decizia 2007/589/CE pentru biomasă și produsele realizate din biomasă, și a conținutului lor energetic, astfel cum se specifică în anexa III la Directiva 2009/28/CE. Biocombustibilii și biolichidele definite la articolul 2 literele (h) și (i) din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile sunt categoric cea mai importantă categorie vizată. De vreme ce avantajele ecologice ale acestor produse variază în funcție de respectarea de către ele a criteriilor de durabilitate prevăzute la articolul 17 din respectiva directivă, valorile specifice de referință pentru biomasă și produse din biomasă trebuie să se aplice numai în cazul îndeplinirii acestor criterii. De îndată ce în Directiva 2009/28/CE sunt stabilite criterii de durabilitate pentru produsele din biomasă, cu excepția biocombustibililor și a biolichidelor, respectivele valori de referință specifice ar trebui aplicate produselor din biomasă care nu sunt biocombustibili numai dacă acestea respectă noile criterii de durabilitate.

  Amendamentul  10

  Propunere de directivă – act de modificare

  Considerentul 7

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (7) Impozitarea în legătură cu emisiile de CO2 trebuie adaptată la aplicarea Directivei 2003/87/CE, pentru a veni efectiv în completarea acesteia. Această impozitare ar trebui să fie aplicată tuturor utilizărilor produselor energetice care generează emisii de CO2 în instalații, în sensul directivei menționate, inclusiv în alte scopuri decât pentru încălzire, cu condiția ca instalația în cauză să nu facă obiectul schemei de comercializare a certificatelor de emisie prevăzute în directivă. Totuși, întrucât aplicarea cumulativă a ambelor instrumente nu ar permite reducerea emisiilor în afara celei realizate, în ansamblu, exclusiv prin sistemul de comercializare a certificatelor de emisie, ci doar ar crește costul total al acestor reduceri, impozitarea în legătură cu emisiile de CO2 nu trebuie să se aplice consumului în instalațiile care fac obiectul acestui sistem.

  (7) Impozitarea în legătură cu emisiile de CO2 trebuie adaptată la aplicarea Directivei 2003/87/CE, pentru a veni efectiv în completarea acesteia. Această impozitare ar trebui să fie aplicată tuturor utilizărilor produselor energetice care generează emisii de CO2 în instalații, în sensul directivei menționate, inclusiv în alte scopuri decât pentru încălzire, cu condiția ca instalația în cauză să nu facă obiectul schemei de comercializare a certificatelor de emisie prevăzute în directivă. Totuși, întrucât aplicarea cumulativă a ambelor instrumente nu ar permite reducerea emisiilor în afara celei realizate, în ansamblu, exclusiv prin sistemul de comercializare a cotelor de emisie, ci doar ar crește costul total al acestor reduceri, impozitarea în legătură cu emisiile de CO2 nu trebuie să se aplice consumului direct și indirect în instalațiile care fac obiectul acestui sistem. O sarcină dublă, constând într-o dublă impozitare și o dublă reglementare, ar conduce la denaturări ale concurenței și trebuie exclusă.

  Amendamentul  11

  Propunere de directivă – act de modificare

  Considerentul 8

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (8) Din motive de neutralitate fiscală, trebuie să fie aplicate aceleași niveluri minime de impozitare pentru fiecare componentă a impozitului pe energie, tuturor produselor energetice cu o anumită utilizare. În cazul în care sunt prevăzute astfel de niveluri minime de impozitare egale, statele membre trebuie, de asemenea în scopul neutralității fiscale, să asigure niveluri egale de impozitare națională tuturor produselor în cauză. Dacă este cazul, se pot prevedea perioade tranzitorii în scopul egalizării acestor niveluri de impozitare.

  (8) Din motive de neutralitate fiscală, trebuie să fie aplicate aceleași niveluri minime de impozitare pentru fiecare componentă a impozitului pe energie, tuturor produselor energetice cu o anumită utilizare. În cazul în care sunt prevăzute astfel de niveluri minime de impozitare egale, statele membre trebuie, de asemenea în scopul neutralității fiscale, să asigure niveluri egale de impozitare națională tuturor produselor în cauză. Dacă este cazul, se pot prevedea perioade tranzitorii, ținând cont de caracteristicile specifice ale statelor membre, în scopul egalizării acestor niveluri de impozitare.

  Amendamentul  12

  Propunere de directivă – act de modificare

  Considerentul 11

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (11) Ar trebui să se asigure menținerea efectelor scontate ale nivelurilor minime de impozitare. Întrucât impozitarea în legătură cu emisiile de CO2 vine în completarea efectelor Directivei 2003/87/CE, prețul pe piață al certificatelor de emisii ar trebui să fie monitorizat îndeaproape în examinarea periodică a directivei, sarcină care îi revine Comisiei. Nivelurile minime de impozitare a consumului general de energie ar trebui să fie aliniate automat, la intervale regulate, pentru a se ține seama de evoluția valorii lor reale, în vederea menținerii nivelului actual al armonizării ratelor; pentru a reduce volatilitatea care decurge din prețul alimentelor și al energiei, această aliniere ar trebui să fie realizată pe baza modificărilor indicelui prețurilor de consum armonizat la nivelul UE, excluzând energia și produsele alimentare neprelucrate, publicat de Eurostat.

  (11) Ar trebui să se asigure menținerea efectelor scontate ale nivelurilor minime de impozitare. Nivelurile minime de impozitare a consumului general de energie ar trebui să fie revizuite, la intervale regulate.

  Amendamentul  13

  Propunere de directivă – act de modificare

  Considerentul 11a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (11a) Dată fiind natura complexă a cerințelor pe care ar trebui să le îndeplinească cele două componente ale noului sistem, și anume impozitarea energiei și impozitarea în legătură cu emisiile de CO2, pentru a garanta buna administrare a sistemului ar trebui prevăzute reguli clare la toate nivelurile, care să fie, în interesul consumatorilor, transparente și ușor de înțeles.

  Amendamentul  14

  Propunere de directivă – act de modificare

  Considerentul 12

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (12) În sectorul carburanților, nivelul minim de impozitare mai favorabil aplicabil motorinei – un produs utilizat în cea mai mare parte în scopuri comerciale și, astfel, impozitat în mod tradițional la un nivel mai redus – creează un efect de denaturare în raport cu benzina, principalul combustibil concurent. Articolul 7 din Directiva 2003/96/CE prevede, prin urmare, primele etape ale unei alinieri progresive la nivelul minim de impozitare aplicabil benzinei. Este necesară completarea acestei alinieri și trecerea progresivă la un context în care motorina și benzina să beneficieze de același nivel de impozitare.

  eliminat

  Amendamentul  15

  Propunere de directivă – act de modificare

  Considerentul 12a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (12a) Aplicarea noii structuri de impozitare va implica majorarea ratei de impozitare pentru motorină, pentru a o alinia la rata aplicabilă benzinei. Acest lucru ar putea pune sub semnul întrebării atât decizia industriei automobilelor din Uniune de a se axa pe motoare cu combustie convenționale, ecologice și eficiente din punct de vedere energetic, cât și atingerea țintelor UE de reducere a emisiilor de CO2, deoarece valorile limită de CO2 stabilite pot fi realizate doar dacă un număr suficient de mare dintre vehiculele aflate în circulație funcționează cu motorină. Ar trebui adoptate măsuri flexibile adecvate pentru a se asigura că nu sunt puse în pericol competitivitatea sectorului automobilelor și succesul strategiei de reducere a emisiilor de CO2 din acest sector. Taxele pe vânzări, taxele de înmatriculare și taxele anuale pentru deținerea unui autovehicul ar trebui armonizate și, ca principiu, stabilite doar pe baza emisiilor de CO2 ale vehiculelor.

  Amendamentul  16

  Propunere de directivă – act de modificare

  Considerentul 13

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (13) În ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a aplica un nivel de impozitare mai scăzut utilizării comerciale față de utilizarea necomercială a combustibilului gazos drept carburant, această dispoziție pare să nu mai fie compatibilă cu cerința de îmbunătățire a eficienței energetice și cu necesitatea de abordare a impactului din ce în ce mai puternic al transportului asupra mediului și, prin urmare, trebuie eliminată. Articolul 9 alineatul (2) din Directiva 2003/96/CE autorizează statele membre să aplice o rată redusă de impozitare asupra motorinei pentru încălzire. Această dispoziție nu mai este compatibilă cu buna funcționare a pieței interne și cu obiectivele mai ample ale tratatului și, prin urmare, trebuie eliminată.

  (13) În ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a aplica un nivel de impozitare mai scăzut utilizării comerciale față de utilizarea necomercială a combustibilului gazos drept carburant, această dispoziție pare să nu mai fie compatibilă cu cerința de îmbunătățire a eficienței energetice și cu necesitatea de abordare a impactului din ce în ce mai puternic al transportului asupra mediului și, prin urmare, trebuie eliminată. Pentru a permite întreprinderilor de transport să se adapteze la noile reglementări, ar trebui stabilită o perioadă tranzitorie până în 2025. Articolul 9 alineatul (2) din Directiva 2003/96/CE autorizează statele membre să aplice o rată redusă de impozitare asupra motorinei pentru încălzire. Această dispoziție nu mai este compatibilă cu buna funcționare a pieței interne și cu obiectivele mai ample ale tratatului și, prin urmare, trebuie eliminată.

  Amendamentul  17

  Propunere de directivă – act de modificare

  Considerentul 14

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (14) Este necesară limitarea posibilului impact din punctul de vedere al costurilor pe care îl are impozitarea în legătură cu emisiile de CO2, asupra sectoarelor sau a subsectoarelor considerate a fi expuse unui risc important de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, în temeiul articolului 10 alineatul (13) litera (a) din Directiva 2003/87/CE. În consecință, este necesar să se prevadă măsuri tranzitorii corespunzătoare care ar trebui să mențină, de asemenea, eficiența din punctul de vedere al protecției mediului a impozitării aferente emisiilor de CO2.

  (14) Este necesară limitarea posibilului impact din punctul de vedere al costurilor pe care noua structură fiscală l-ar putea avea asupra sectoarelor sau a subsectoarelor considerate a fi expuse unui risc important de relocare a emisiilor de dioxid de carbon. În consecință, este necesar să se prevadă măsuri corespunzătoare care ar trebui să mențină, de asemenea, eficiența din punctul de vedere al protecției mediului a impozitării aferente emisiilor de CO2.

  Amendamentul  18

  Propunere de directivă – act de modificare

  Considerentul 14a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (14a) Orice restructurare a impozitării energiei ar trebui să asigure faptul că sectoarele care nu sunt incluse în sistemul de comercializare a cotelor de emisie nu sunt penalizate în legătură cu sectoarele care fac obiectul sistemului în cauză.

  Amendamentul  19

  Propunere de directivă – act de modificare

  Considerentul 15

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (15) Articolul 5 din Directiva 2003/96/CE permite aplicarea unor rate de impozitare diferențiate în anumite cazuri. Totuși, în vederea asigurării consecvenței semnalului de preț asociat emisiilor de CO2, posibilitatea ca statele membre să diferențieze ratele naționale ar trebui să fie limitată la impozitarea consumului general de energie. De asemenea, posibilitatea aplicării unui nivel de impozitare mai scăzut carburanților utilizați de taximetre nu mai este compatibilă cu obiectivul politicilor de promovare a combustibililor alternativi, nici cu cel al politicilor de promovare a vectorilor de energie și combustibililor alternativi și de utilizare a vehiculelor ecologice în transportul urban și, prin urmare, trebuie eliminată.

  (15) Articolul 5 din Directiva 2003/96/CE permite aplicarea unor rate de impozitare diferențiate în anumite cazuri. Totuși, în vederea asigurării consecvenței semnalului de preț asociat emisiilor de CO2, posibilitatea ca statele membre să diferențieze ratele naționale ar trebui să fie limitată la impozitarea consumului general de energie. De asemenea, posibilitatea aplicării unui nivel de impozitare mai scăzut carburanților derivați din petrol utilizați de taximetre nu mai este compatibilă cu obiectivul politicilor de promovare a combustibililor alternativi, nici cu cel al politicilor de promovare a vectorilor de energie și combustibililor alternativi și de utilizare a vehiculelor ecologice în transportul urban și, prin urmare, trebuie eliminată.

  Justificare

  Gazul natural/biometanul constituie alternativa pentru carburanții derivați din petrol și prezintă emisii de substanțe toxice sau cancerigene neobișnuit de reduse, emisii de particule de aproape zero, nicio emisie de hidrocarburi reactive, emisii reduse de NOx, precum și un nivel de zgomot redus, ceea ce îl face un carburant ideal într-un cadru urban. Raportul elaborat de Grupul de experți în domeniul viitorilor combustibili folosiți în transport din 25 ianuarie 2011 prevede că gazul metan ar trebui să fie promovat ca unul dintre principalii combustibili alternativi din transportul urban.

  Amendamentul  20

  Propunere de directivă – act de modificare

  Considerentul 16a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (16a) Deoarece introducerea vehiculelor electrice și hibride este crucială pentru reducerea dependenței de carburanții din surse neregenerabile în sectorul transporturilor, statele membre ar trebui să aibă, pentru o perioadă limitată, posibilitatea de a aplica o scutire sau o reducere a nivelului de impozitare a energiei electrice utilizate pentru alimentarea acestor vehicule.

  Justificare

  Electrificarea este un element important în asigurarea caracterului durabil al sectorului transporturilor. Deoarece impactul total al acestor vehicule din punctul de vedere al emisiilor este strâns legat de cât de ecologică este electricitatea utilizată, ele nu sunt, pe termen scurt, neapărat foarte ecologice în toate statele membre. Cu toate acestea, pe termen lung, aceste tehnologii foarte eficiente deschid calea pentru crearea unor sisteme de transport cu adevărat durabile.

  Amendamentul  21

  Propunere de directivă – act de modificare

  Considerentul 17

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (17) Scutirea sau reducerile în beneficiul gospodăriilor și al organizațiilor caritabile pot face parte din măsurile sociale definite de statele membre. Posibilitatea aplicării acestor scutiri și reduceri trebuie, în scopul acordării unui tratament egal al surselor de energie, să fie extinsă la toate produsele energetice utilizate drept combustibil pentru încălzire și electricitate. Pentru a asigura limitarea impactului acestora asupra pieței interne, scutirile și reducerile ar trebui aplicate exclusiv activităților private.

  (17) Scutirea sau reducerile în beneficiul gospodăriilor și al organizațiilor caritabile transmite un semnal neadecvat în ceea ce privește prețurile, eliminând astfel un stimulent important pentru reducerea facturilor și a consumului de energie. Posibilitatea aplicării acestor scutiri și reduceri, prevăzută în Directiva 2003/96/CE, trebuie, prin urmare, eliminată după o perioadă îndelungată de limitare treptată a acestora. În statele membre în care aceste măsuri afectează prețurile energiei, gospodăriile cu venituri reduse și organizațiile caritabile ar trebui să beneficieze de compensații prin intermediul unor măsuri sociale solide și cuprinzătoare.

  Amendamentul  22

  Propunere de directivă – act de modificare

  Considerentul 18

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (18) În cazul gazului petrolier lichefiat (GPL) și al gazelor naturale utilizate drept carburanți, avantajele sub forma unor niveluri minime mai reduse ale impozitării consumului general de energie sau posibilitatea de a scuti de la impozitare aceste produse energetice nu se mai justifică, în special având în vedere necesitatea de a crește cota de piață a surselor regenerabile de energie, și, prin urmare, trebuie eliminate pe termen mediu.

  (18) În cazul gazului petrolier lichefiat (GPL) și al gazelor naturale utilizate drept carburanți, avantajele sub forma unor niveluri minime mai reduse ale impozitării consumului general de energie sau posibilitatea de a scuti de la impozitare aceste produse energetice nu se justifică pe termen lung și, prin urmare, trebuie eliminate, în special având în vedere necesitatea de a permite combustibililor din surse regenerabile să își crească cota de piață. Cu toate acestea, întrucât GPL și gazul natural au un impact mai puțin dăunător asupra mediului în comparație cu alți combustibili fosili și întrucât infrastructura de distribuire aferentă acestora ar putea fi utilă la introducerea unor alternative din surse regenerabile, avantajele respective ar trebui eliminate treptat.

  Amendamentul  23

  Propunere de directivă – act de modificare

  Considerentul 19

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (19) Directiva 2003/96/CE impune statelor membre să scutească de la impozitare combustibilul utilizat pentru navigație în apele comunitare, precum și electricitatea produsă la bordul unei ambarcațiuni, inclusiv când aceasta este ancorată în port. De asemenea, statele membre pot extinde acest tratament fiscal favorabil la căile navigabile interioare. Pentru a stabili o primă măsură de încurajare pentru dezvoltarea și aplicarea acestei tehnologii în așteptarea adoptării unui cadru mai cuprinzător în acest domeniu, statul membru ar trebui să scutească de la impozitarea energiei utilizarea de către nave în momentul staționării în port, a electricității produse pe mal. Această scutire trebuie aplicată în cursul unei perioade suficient de lungi, pentru a nu descuraja operatorii portuari să realizeze investițiile necesare, însă totodată pe perioadă limitată, astfel încât menținerea sa, integrală sau parțială, să facă obiectul unei noi decizii în timp util.

  (19) Directiva 2003/96/CE impune statelor membre să scutească de la impozitare combustibilul utilizat pentru navigația aeriană și maritimă fără caracter de agrement. Aceste scutiri nu sunt coerente cu obiectivul de a crea condiții de concurență echitabile pentru diferitele moduri de transport. Prin urmare, acestea ar trebui eliminate treptat. Pentru a proteja poziția competitivă a întreprinderilor și a sectorului industrial din Uniune, această eliminare treptată ar trebui realizată, de preferință, în cadrul unor discuții internaționale. În acest sens, ar trebui urmărite cu atenție discuțiile din cadrul Organizației Maritime Internaționale, al Organizației Aviației Civile Internaționale și al Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice referitoare la impunerea unor măsuri de reducere a emisiilor de CO2 în sectoarele transportului aerian și maritim. În absența unui progres înregistrat la nivel internațional, Comisia ar trebui să prezinte propuneri legislative privind reducerea emisiilor de CO2 în ambele sectoare, ținând cont de riscul relocării emisiilor și de competitivitatea sectoarelor. Acest tratament fiscal ar trebui să se aplice și căilor navigabile interioare. În unele porturi, există posibilitatea de a recurge la o formă mai ecologică de energie prin utilizarea electricității produse pe mal, care este totuși impozabilă. Pentru a stabili o primă măsură de încurajare pentru dezvoltarea și aplicarea acestei tehnologii în așteptarea adoptării unui cadru mai cuprinzător în acest domeniu, statul membru ar trebui să scutească de la impozitarea energiei utilizarea de către nave în momentul staționării în port, a electricității produse pe mal. Această scutire trebuie aplicată atât în cazul porturilor maritime, cât și al porturilor interioare în cursul unei perioade suficient de lungi, pentru a nu descuraja operatorii portuari să realizeze investițiile necesare, însă totodată pe perioadă limitată, astfel încât menținerea sa, integrală sau parțială, să facă obiectul unei noi decizii în timp util.

  Amendamentul  24

  Propunere de directivă – act de modificare

  Considerentul 20

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (20) Articolul 15 alineatul (3) din Directiva 2003/96/CE permite statelor membre să aplice în cazul lucrărilor agricole, horticole sau piscicole, precum și de silvicultură, nu doar dispozițiile general aplicabile activităților comerciale, ci și un nivel de impozitare de până la zero. O examinare a acestei opțiuni a demonstrat că, în ceea ce privește impozitarea consumului general de energie, menținerea sa ar fi contrară obiectivelor mai ample ale Uniunii, cu excepția cazului în care ar fi legată de o măsură echivalentă, care să asigure progresul în domeniul eficienței energetice. În ceea ce privește impozitarea în legătură cu emisiile de CO2, tratamentul sectoarelor în cauză trebuie aliniat la normele aplicabile sectoarelor industriale.

  (20) Articolul 15 alineatul (3) din Directiva 2003/96/CE permite statelor membre să aplice în cazul lucrărilor agricole, horticole sau piscicole, precum și de silvicultură, nu doar dispozițiile general aplicabile activităților comerciale, ci și un nivel de impozitare de până la zero pentru a garanta viabilitatea economică a acestor sectoare, care se confruntă deja cu cerințe exigente în domeniul social, fitosanitar și al mediului care nu sunt compensate suficient de piață. În pofida acestui fapt, examinarea acestei opțiuni a demonstrat că, în ceea ce privește impozitarea consumului general de energie, menținerea sa ar fi contrară obiectivelor mai ample ale Uniunii, cu excepția cazului în care ar fi legată de o măsură echivalentă, care să asigure progresul în domeniul eficienței energetice. Aceste progrese în domeniul eficienței energetice ar trebui avute în vedere pe termen suficient de lung și ar trebui să facă obiectul unei planificări și al controlului de către organismele publice. Statele membre ar trebui să furnizeze orientări tehnice operatorilor din sectoarele în cauză în cazul în care se aplică cerințe suplimentare în materie de eficiență energetică corelate cu reducerea ratelor de impozitare. În ceea ce privește impozitarea în legătură cu emisiile de CO2, tratamentul sectoarelor în cauză trebuie să țină seama de capacitatea de captare și stocare a carbonului, precum și de riscul de relocare a emisiilor de carbon specifice fiecărui sector și subsector vizat, precum și de posibilele efecte asupra productivității și viabilității sectoarelor respective. Sectoarele producătoare de biomasă cu un potențial ridicat de captare a dioxidului de carbon ar trebui să fie scutite. Este esențial să fie încurajată independența energetică a activităților agricole și de creștere a animalelor din regiunile care au o capacitate excepțională de a produce energie din surse regenerabile.

  Amendamentul  25

  Propunere de directivă – act de modificare

  Considerentul 21

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (21) Normele generale introduse prin prezenta directivă țin seama de caracterul specific al combustibililor care sunt sau se obțin din biomasă care respectă criteriile de durabilitate prevăzute la articolul 17 din Directiva 2009/28/CE în ceea ce privește atât contribuția lor la echilibrul emisiilor de CO2, cât și conținutul energetic redus la fiecare unitate cantitativă, comparativ cu combustibilii fosili concurenți. Pentru perioada interimară, trebuie să se asigure că aplicarea acestor dispoziții se face consecvent cu normele generale introduse de această directivă. Biocarburanții și biolichidele definite la articolul 2 literele (h) și (i) din Directiva 2009/28/CE trebuie așadar să beneficieze numai de pe urma avantajelor fiscale aplicate de statele membre, cu condiția respectării criteriilor de durabilitate prevăzute la articolul 17 din această directivă.

  (21) Normele generale introduse prin prezenta directivă țin seama de caracterul specific al combustibililor care sunt sau se obțin din biomasă care respectă criteriile de durabilitate prevăzute la articolul 17 din Directiva 2009/28/CE în ceea ce privește atât contribuția lor la echilibrul emisiilor de CO2, cât și conținutul energetic redus la fiecare unitate cantitativă, comparativ cu combustibilii fosili concurenți. Pentru perioada interimară, trebuie să se asigure că aplicarea acestor dispoziții se face consecvent cu normele generale introduse de această directivă. Biocarburanții și biolichidele definite la articolul 2 literele (h) și (i) din Directiva 2009/28/CE trebuie așadar să beneficieze numai de pe urma avantajelor fiscale aplicate de statele membre, cu condiția respectării criteriilor de durabilitate prevăzute la articolul 17 din această directivă. Dispozițiile din articolul menționat implică faptul că, începând din 2017 și 2018, criteriile de durabilitate vor deveni mai stricte. Pentru a putea îndeplini aceste criterii, începând cu 1 ianuarie 2017, reducerile emisiilor de gaze cu efect de seră vor trebui să reprezinte cel puțin 50%. Începând cu 1 ianuarie 2018, reducerile respective vor trebui să reprezinte cel puțin 60% în cazul produselor fabricate în instalațiile în care producția a început la 1 ianuarie 2017 sau mai târziu. De îndată ce în Directiva 2009/28/CE sunt stabilite criterii de durabilitate pentru produsele din biomasă, cu excepția biocombustibililor și a biolichidelor, produsele respective ar trebui să beneficieze de avantaje fiscale suplimentare numai în cazul în care îndeplinesc noile criterii.

  Amendamentul  26

  Propunere de directivă – act de modificare

  Considerentul 28

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (28) Odată la cinci ani și pentru prima dată înainte de sfârșitul anului 2015, Comisia trebuie să prezinte Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive, examinând în special nivelul minim de impozitare în legătură cu emisiile de CO2, având în vedere evoluția prețului pieței certificatelor de emisii în UE, impactul progreselor tehnologice și al inovărilor și justificarea scutirilor și a reducerilor fiscale prevăzute în prezenta directivă, inclusiv pentru combustibilii folosiți în navigația maritimă și aeriană. Lista sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi expuse unui risc semnificativ de relocare a emisiilor de carbon se revizuiește periodic, în special ținând cont de disponibilitatea dovezilor emergente.

  (28) O dată la trei ani și pentru prima dată înainte de sfârșitul anului 2015, Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive, examinând în special nivelurile minime de impozitare a consumului general de energie pentru a garanta că acestea își mențin efectele scontate, nivelul minim de impozitare în legătură cu emisiile de CO2, având în vedere evoluția prețului pieței certificatelor de emisii în UE, impactul progreselor tehnologice și al inovărilor, impactul asupra emisiilor nocive sau potențial nocive, altele decât emisiile de CO2, și justificarea scutirilor și a reducerilor fiscale prevăzute în prezenta directivă, inclusiv pentru combustibilii folosiți în navigația maritimă și aeriană, precum și evoluțiile înregistrate în utilizarea biogazului, a gazelor naturale și a GPL-ului în transportul rutier. Acest raport ar trebui să includă o prezentare generală a dispozițiilor fiscale existente în tratatele bilaterale privind transportul aerian. În raport ar trebui analizat, de asemenea, impactul asupra stabilirii priorităților politicii industriale în sectorul auto european. Ar trebui întocmită o listă a sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi expuse unui risc semnificativ de relocare a emisiilor de carbon, care să fie revizuită periodic, în special ținând cont de disponibilitatea dovezilor emergente.

  Justificare

  O impozitare în funcție de CO2 ar avea importante efecte fiscal-bugetare și ecologice în interiorul Uniunii. Prin urmare, Parlamentul ar trebui inclus printre destinatarii rapoartelor. Această impozitare își poate realiza obiectivul fiscal numai dacă perioada de raportare va fi mai scurtă.

  Amendamentul  27

  Propunere de directivă – act de modificare

  Articolul 1 – alineatul 1

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Impozitarea în legătură cu emisiile de CO2 este calculată în EUR/t de emisii de CO2, pe baza factorilor de emisie de CO2 de referință prevăzuți în Decizia 2007/589/CE a Comisiei din 18 iulie 2007 de stabilire a orientărilor pentru monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului(*). Factorii de emisie de CO2 specificați în această decizie în privința biomasei și produselor obținute din biomasă, în cazul biocarburanților și biolichidelor definite la articolul 2 literele (h) și (i) din Directiva 2009/28/CE, se aplică exclusiv în cazul în care produsul în cauză respectă criteriile de durabilitate prevăzute la articolul 17 din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile(**). În cazul în care biocarburanții și biolichidele nu respectă aceste criterii, statele membre aplică factorul de emisie de CO2 pentru combustibilul pentru încălzire sau carburantul echivalent pentru care sunt specificate niveluri minime de impozitare în prezenta directivă.

  Impozitarea în legătură cu emisiile de CO2 este calculată în EUR/t de emisii de CO2, pe baza factorilor de emisie de CO2 de referință prevăzuți în Decizia 2007/589/CE a Comisiei din 18 iulie 2007 de stabilire a orientărilor pentru monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului(*). Factorii de emisie de CO2 specificați în această decizie în privința biomasei și produselor obținute din biomasă, în cazul biocarburanților și biolichidelor definite la articolul 2 literele (h) și (i) din Directiva 2009/28/CE, se aplică exclusiv în cazul în care produsul în cauză respectă criteriile de durabilitate prevăzute la articolul 17 din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile(**). În cazul în care biocarburanții și biolichidele nu respectă aceste criterii, statele membre aplică factorul de emisie de CO2 pentru combustibilul pentru încălzire sau carburantul echivalent pentru care sunt specificate niveluri minime de impozitare în prezenta directivă. În conformitate cu dispozițiile Directivei 2009/28/CE, aceste criterii de durabilitate devin mai stricte în 2017 și 2018. Pentru a putea îndeplini aceste criterii, începând cu 1 ianuarie 2017, reducerile emisiilor de gaze cu efect de seră trebuie să reprezinte cel puțin 50%. Începând cu 1 ianuarie 2018, reducerile respective trebuie să reprezinte cel puțin 60% în cazul produselor fabricate în instalațiile în care producția a început la 1 ianuarie 2017 sau mai târziu.

  Amendamentul  28

  Propunere de directivă – act de modificare

  Articolul 1 – alineatul 1

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 1 – alineatul 4

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) În lipsa unor dispoziții contrare, dispozițiile prezentei directive se aplică atât impozitării aferente emisiilor de CO2, cât și impozitării consumului general de energie.

  (4) În lipsa unor dispoziții contrare, dispozițiile prezentei directive se aplică atât impozitării aferente emisiilor de CO2, cât și impozitării consumului general de energie. În momentul în care criteriile de durabilitate pentru produsele obținute din biomasă, altele decât biocarburanții și biolichidele, sunt prevăzute în Directiva 2009/28/CE, factorii de emisie de CO2 de referință stabiliți la punctul 11 din anexa I la Decizia 2007/589/CE a Comisiei și valorile calorifice nete de referință stabilite în anexa III la Directiva 2009/28/CE se aplică în cazul produselor din biomasă doar dacă acestea respectă aceste criterii de durabilitate. În cazul în care aceste produse din biomasă nu respectă criteriile de durabilitate, statele membre aplică factorul de emisie de CO2 de referință și valoarea calorifică netă de referință pentru combustibilul pentru încălzire sau carburantul echivalent pentru care sunt specificate niveluri minime de impozitare în prezenta directivă.

  Amendamentul  29

  Propunere de directivă – act de modificare

  Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 2 – alineatul 4a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (4a) Statele membre se asigură că utilizarea directă și indirectă a produselor energetice în instalațiile definite în Directiva 2003/87/CE sau utilizarea directă și indirectă a produselor energetice în instalațiile impozitate în temeiul unor măsuri naționale de reducere a emisiilor de CO2 nu fac obiectul dublei impozitări sau al unei duble reglementări.

  Amendamentul  30

  Propunere de directivă – act de modificare

  Articolul 1 – alineatul 3

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 3 – alineatul 1 – litera ab (nouă)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ab) electricității utilizate pentru pomparea apei pentru irigații;

  Amendamentul  31

  Propunere de directivă – act de modificare

  Articolul 1 – alineatul 3

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 3 – litera b – a doua liniuță

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  – dubla utilizare a produselor energetice.

  industria energointensivă și dubla utilizare a produselor energetice.

  Justificare

  Este de dorit ca în directivă să se specifice faptul că aceasta nu se aplică industriei mari consumatoare de energie, asigurând astfel un tratament egal, în directivă, al tuturor sectoarelor industriale mari consumatoare de energie.

  Amendamentul  32

  Propunere de directivă – act de modificare

  Articolul 1 – alineatul 3

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 3 – litera b – liniuța 2a (nouă)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  - deșeuri folosite drept combustibil alternativ sau valorificate termic în conformitate cu articolul 3 alineatul (15) și punctul R1 din Directiva 2008/98/CE.

  Justificare

  Impunerea unui impozit pe energie în cazul deșeurilor valorificate termic (adică deșeurile al căror conținut energetic eliberat prin ardere este folosit în scopuri utile, înlocuind astfel combustibilii fosili și contribuind la conservarea resurselor) ar submina obiectivul de utilizare eficientă a resurselor și dispozițiile stabilite în Directiva-cadru 2008/98/CE privind deșeurile.

  Amendamentul  33

  Propunere de directivă – act de modificare

  Articolul 1 – alineatul 4 – litera b

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 4 – alineatul 3

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Fără a aduce atingere scutirilor, diferențierilor și reducerilor prevăzute în prezenta directivă, statele membre asigură că, în cazul în care în anexa I sunt prevăzute niveluri minime de impozitare egale în legătură cu o utilizare specifică, pentru produsele destinate acelei utilizări se stabilesc niveluri egale de impozitare. Fără a aduce atingere articolului 15 alineatul (1) litera (i), pentru carburanții menționați în tabelul A din anexa I, această prevedere se aplică de la 1 ianuarie 2023.

  (3) Fără a aduce atingere scutirilor, diferențierilor și reducerilor prevăzute în prezenta directivă, statele membre asigură că, în cazul în care în anexa I sunt prevăzute niveluri minime de impozitare egale în legătură cu o utilizare specifică, pentru produsele destinate acelei utilizări se stabilesc niveluri egale de impozitare. Fără a aduce atingere articolului 15 alineatul (1) litera (i), pentru carburanții menționați în tabelul A din anexa I, această prevedere se aplică de la 1 ianuarie 2025.

  În sensul primului paragraf, fiecare utilizare pentru care este identificat un nivel minim de impozitare, în tabelele A, B, respectiv C din anexa I este considerată utilizare unică.

  În sensul primului paragraf, fiecare utilizare pentru care este identificat un nivel minim de impozitare, în tabelele A, B, respectiv C din anexa I este considerată utilizare unică.

   

  Până la 1 ianuarie 2025, Comisia prezintă propuneri legislative pentru armonizarea taxelor de achiziționare a autovehiculelor, a taxelor de înmatriculare și a taxelor pentru deținerea unui autovehicul pe baza emisiilor de CO2 sau elaborează un raport în care explică motivele pentru care nu a prezentat astfel de propuneri legislative.

   

   

  Amendamentul  34

  Propunere de directivă – act de modificare

  Articolul 1 – alineatul 4 – litera b

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 3a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  În cazul gazelor naturale și al biometanului utilizate drept carburanți, nivelurile minime mai ridicate de impozitare a consumului general de energie se aplică numai după o evaluare, care urmează să fie efectuată de Comisie până în 2023, privind punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei directive referitoare la nivelul de impozitare aplicabil gazelor naturale din transportul rutier. Printre altele, această evaluare vizează progresele realizate în ceea ce privește disponibilitatea gazelor naturale și a biometanului, dezvoltarea rețelei de stații de alimentare în Uniune, cota de piață a vehiculelor pe bază de gaze naturale în Uniune, inovarea și evoluțiile tehnologice în ceea ce privește biometanul utilizat drept combustibil pentru transport și valoarea reală a nivelului minim de impozitare.

  Justificare

  Gazele naturale și biometanul pot fi utilizate în motoarele existente cu ardere internă, fără nicio limitare în privința amestecului. Biometanul este unul dintre pilonii principali pentru atingerea țintei obligatorii pentru anul 2020 de 10 % biocarburanți în domeniul transporturilor. Dezvoltarea sa este legată de cea a vehiculelor pe bază de gaze naturale și, prin urmare, de un tratament fiscal favorabil care să permită dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu gaz metan. Gazul metan, alternativa disponibilă pentru carburanții derivați din petrol, prezintă emisii foarte scăzute de NMHC, PM și NOx, îmbunătățind calitatea aerului în mediul urban și, de asemenea, reducând semnificativ nivelul de zgomot și emisiile de CO2.

  Amendamentul  35

  Propunere de directivă – act de modificare

  Articolul 1 – alineatul 4 – litera b

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) Nivelurile minime de impozitare a consumului general de energie stabilite în prezenta directivă se adaptează o dată trei ani, începând de la 1 iulie 2016, pentru a ține seama de modificările indicelui armonizat al prețurilor de consum, excluzând energia și produsele alimentare neprelucrate, publicat de Eurostat. Comisia publică nivelurile minime de impozitare rezultate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

  (4) Nivelurile minime de impozitare a consumului general de energie stabilite în prezenta directivă se revizuiesc o dată trei ani pentru a garanta că acestea își mențin efectele scontate, în conformitate cu articolul 29. Dacă este necesar, Comisia prezintă propuneri pentru schimbarea acestor niveluri minime.

  Amendamentul  36

  Propunere de directivă – act de modificare

  Articolul 1 – alineatul 4 – litera b

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Nivelurile minime se adaptează automat, prin majorarea sau reducerea cuantumului de bază în EUR cu procentajul de variație al respectivului indice pentru cei trei ani calendaristici precedenți. În cazul în care variația după ultima adaptare este mai mică de 0,5 %, valoarea nu se adaptează.

  Nivelurile minime de impozitare în legătură cu emisiile de CO2 prevăzute în prezenta directivă se aliniază, o dată la trei ani începând cu 1 iulie 2016, cu prețul mediu al CO2 din schema UE de comercializare a certificatelor de emisii din perioada de 18 luni anterioară alinierii, calculat pe baza unei formule care va fi precizată de Comisie într-un act delegat, adoptat în conformitate cu articolul 27.

  Amendamentul  37

  Propunere de directivă – act de modificare

  Articolul 1 – alineatul 5 – litera b

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 5 – liniuța 3

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  – pentru următoarele utilizări: transport public local de călători (exclusiv taximetre), colectarea deșeurilor, forțele armate și administrația publică, persoanele cu handicap, ambulanțele;

  – pentru următoarele utilizări: transport public local de călători (exclusiv taximetre), colectarea deșeurilor, forțele armate și administrația publică, persoanele cu handicap, ambulanțele, vehiculele de pompieri și vehiculele de poliție;

  Justificare

  Statele membre pot aplica rate diferite de impozitare și în cazul camioanelor de pompieri și al vehiculelor de poliție.

  Amendamentul  38

  Propunere de directivă – act de modificare

  Articolul 1 – alineatul 6

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 7

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  De la 1 ianuarie 2013, de la 1 ianuarie 2015 și de la 1 ianuarie 2018, nivelurile minime de impozitare aplicabile carburanților se stabilesc în conformitate cu tabelul A din anexa I.

  (1) De la 1 ianuarie 2013, de la 1 ianuarie 2015 și de la 1 ianuarie 2018, nivelurile minime de impozitare aplicabile carburanților se stabilesc în conformitate cu tabelul A din anexa I.

   

  (2) Până la 1 ianuarie 2025, statele membre pot distinge între utilizarea comercială și cea necomercială a motorinei drept carburant, cu condiția ca nivelurile minime ale Uniunii să fie respectate.

   

  (3) „Motorină de uz comercial utilizat drept carburant” înseamnă motorina folosită drept carburant în următoarele scopuri:

   

  (a) transportul de marfă contra cost sau în cont propriu, cu autovehicule sau ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de marfă și cu o greutate brută maximă autorizată de cel puțin 7,5 tone;

   

  (b) transportul de călători, regulat sau ocazional, cu un autovehicul din categoria M2 sau M3, definit în Directiva 70/156/CEE a Consiliului din 6 februarie 1970 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora.

  Amendamentul 39

  Propunere de directivă – act de modificare

  Articolul 1 – alineatul 11 – litera a – subpunctul i

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 14 – alineatul 1 – partea introductivă

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Pe lângă dispozițiile generale prevăzute în Directiva 2008/118/CE din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor și de abrogare a Directivei 92/12/CEE(*) privind utilizările scutite ale produselor impozabile și fără a aduce atingere altor dispoziții comunitare, statele membre scutesc următoarele produse de la impozitare, în condițiile pe care le stabilesc pentru a asigura aplicarea corectă și clară a acestor scutiri și pentru a preveni frauda, evaziunea sau abuzul:

  (1) Pe lângă dispozițiile generale prevăzute în Directiva 2008/118/CE din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor și de abrogare a Directivei 92/12/CEE(*) privind utilizările scutite ale produselor impozabile și fără a aduce atingere altor dispoziții comunitare, statele membre scutesc următoarele produse de la impozitare, în condițiile pe care le stabilesc pentru a asigura aplicarea corectă și clară a acestor scutiri și pentru a preveni penuria energetică, frauda, evaziunea sau abuzul:

  Amendamentul  40

  Propunere de directivă – act de modificare

  Articolul 1 – alineatul 11 – litera a – subpunctul iia (nou)

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 14 – alineatul 1 – literele b și c

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (iia) literele (b) și (c) se elimină.

  Justificare

  Acest amendament elimină obligația statelor membre de a scuti de impozite combustibilii folosiți în navigația aeriană și maritimă. Acest lucru are un potențial foarte mare pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Un studiu realizat pentru Comisie a ajuns la concluzia că armonizarea accizelor și a TVA-ului pentru carburanți în cazul tuturor modurilor de transport (la nivelul plătit în prezent de transportul rutier privat) duce la reduceri de peste 10% ale emisiilor de gaze cu efect de seră față de activitățile comerciale desfășurate în mod normal. („Towards the decarbonisation of EU’s transport sector by 2050”, p. xi).

  Amendamentul  41

  Propunere de directivă – act de modificare

  Articolul 1 – alineatul 11 – litera a – subpunctul iii

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 14 – alineatul 1 – litera e

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (e) până la 31 decembrie 2020, electricitatea furnizată direct navelor atunci când acestea sunt ancorate în porturi.

  (e) până la 31 decembrie 2025, electricitatea furnizată direct navelor atunci când acestea sunt ancorate în porturi maritime sau fluviale.

  Amendamentul  42

  Propunere de directivă – act de modificare

  Articolul 1 – alineatul 12

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 14a – alineatul 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Până la 31 decembrie 2020, statele membre oferă un credit privind impozitarea în legătură cu emisiile de CO2 în ceea ce privește utilizarea produselor energetice în instalații care aparțin sectoarelor sau subsectoarelor considerate a fi expuse unui risc important de relocare a emisiilor de dioxid de carbon.

  (1) Până la 31 decembrie 2025, statele membre oferă un credit privind impozitarea în legătură cu emisiile de CO2 în ceea ce privește utilizarea produselor energetice în instalații care aparțin sectoarelor sau subsectoarelor considerate a fi expuse unui risc important de relocare a emisiilor de dioxid de carbon.

  Amendamentul  43

  Propunere de directivă – act de modificare

  Articolul 1 – alineatul 13 – litera a – punctul -i (nou)

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 15 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (-i) se introduce litera următoare:

   

  „(ba) până la 1 ianuarie 2023, electricitatea utilizată pentru a alimenta vehiculele electrice și hibride folosite pentru transportul rutier;”

  Justificare

  Electrificarea este un element important în asigurarea caracterului durabil al sectorului transporturilor. Deoarece impactul total al acestor vehicule din punctul de vedere al emisiilor este strâns legat de cât de curată este electricitatea utilizată, ele nu sunt neapărat foarte puțin dăunătoare mediului în toate statele membre pe termen scurt. Cu toate acestea, pe termen lung aceste tehnologii foarte eficiente deschid calea pentru crearea unor sisteme de transport cu adevărat durabile.

  Amendamentul  44

  Propunere de directivă – act de modificare

  Articolul 1 – alineatul 13 – litera a – subpunctul i

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 15 – alineatul 1 – litera h

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (h) produsele energetice utilizate drept combustibil pentru încălzire și electricitate, dacă sunt utilizate de gospodării și/sau organizații recunoscute drept caritabile de către statul membru în cauză. În cazul unor astfel de organizații caritabile, statul membru limitează scutirea sau reducerea la utilizarea în scopul activităților private. În cazul utilizării mixte, impozitarea se aplică proporțional pentru fiecare utilizare. Dacă una dintre utilizări este nesemnificativă, aceasta poate fi tratată ca fiind zero;

  (h) până la 1 ianuarie 2025, produsele energetice utilizate drept combustibil pentru încălzire și electricitate, dacă sunt utilizate de gospodării și/sau organizații recunoscute drept caritabile de către statul membru în cauză. În cazul unor astfel de organizații caritabile, statul membru limitează scutirea sau reducerea la utilizarea în scopul activităților private. În cazul utilizării mixte, impozitarea se aplică proporțional pentru fiecare utilizare. Dacă una dintre utilizări este nesemnificativă, aceasta poate fi tratată ca fiind zero;

  Amendamentul  45

  Propunere de directivă – act de modificare

  Articolul 1 – alineatul 13 – litera a – subpunctul i

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 15 – alineatul 1 – litera i

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (i) până la 1 ianuarie 2023, GPL și gazele naturale utilizate drept carburanți;

  (i) până la 1 ianuarie 2023, GPL, biogazul și gazele naturale utilizate drept carburanți și GPL utilizat drept combustibil; între 1 ianuarie 2023 și 1 ianuarie 2030, statele membre pot aplica o reducere de până la 50% din nivelurile minime de impozitare pentru acești combustibili.

  Amendamentul  46

  Propunere de directivă – act de modificare

  Articolul 1 – alineatul 13 – litera b

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 15 – alineatul 3

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Statele membre pot aplica un nivel de impozitare a consumului general de energie de până la zero la consumul de produse energetice și electricitate utilizate în lucrări agricole, horticole, piscicole și în silvicultură. Beneficiarii se supun acordurilor care trebuie să conducă la creșterea eficienței energetice în mod echivalent, în mare parte, eficienței care ar fi fost obținută dacă s-ar fi respectat ratele minime normale ale Uniunii.

  (3) Statele membre pot aplica un nivel de impozitare a consumului general de energie de până la zero la consumul de produse energetice și electricitate utilizate în lucrări agricole, horticole, piscicole și în silvicultură. Statele membre, împreună cu beneficiarii elaborează strategii specifice care trebuie să conducă la creșterea eficienței energetice la un nivel apropiat de cel care ar fi fost obținut dacă s-ar fi respectat ratele minime normale ale Uniunii.

  Justificare

  Este important ca eforturile în materie de eficiență energetică necesare în vederea unui tratament fiscal mai bun să fie coordonate într-o anumită măsură de statele membre, în colaborare cu sectoarele vizate, prin strategii specifice, însoțite de un termen de aplicare suficient de lung care să permită o anumită flexibilitate, să faciliteze realizarea de investiții necesare și să facă posibilă realizarea unor economii de energie reale, care nu ar fi posibile fără sprijinul sectorului public și fără investiții anuale.

  Amendamentul  47

  Propunere de directivă – act de modificare

  Articolul 1 – alineatul 13 – litera b (nouă)

  Directiva 2203/96/CE

  Articolul 15 – alineatul 3a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (3a) Statele membre furnizează orientare cuprinzătoare beneficiarilor, inclusiv exploatațiilor agricole mici și mijlocii în ceea ce privește aplicarea cerințelor în materie de eficiență energetică corelate cu reducerea ratelor de impozitare.

  Amendamentul  48

  Propunere de directivă – act de modificare

  Articolul 1 – alineatul 13a* – litera a – subpunctul ia (nou)

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ia) După primul paragraf se introduce următorul paragraf:

   

  „De îndată ce în Directiva 2009/28/CE sunt stabilite criterii de durabilitate pentru produsele din biomasă, cu excepția biocombustibililor și a biolichidelor, se poate aplica o scutire sau o reducere acestor produse numai dacă acestea respectă aceste criterii de durabilitate.”

  *NB: numerotat greșit „(1)” în propunerea Comisiei.

   

  Amendamentul  49

  Propunere de directivă – act de modificare

  Articolul 1 – alineatul 14

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 17 – alineatul 1 – litera a – primul paragraf

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  „Întreprindere mare consumatoare de energie” înseamnă o întreprindere, astfel cum se menționează la articolul 11, în care fie achizițiile de produse energetice sau de electricitate ating cel puțin 3,0% din valoarea producției, fie impozitul energetic național datorat este de cel puțin 0,5% din valoarea adăugată. În cadrul acestei definiții, statele membre pot aplica criterii mai restrictive, inclusiv definiții ale cifrei de afaceri, procesului și sectorului industrial.

  „Întreprindere mare consumatoare de energie” înseamnă o întreprindere, astfel cum se menționează la articolul 11, în care fie achizițiile de produse energetice sau de electricitate ating cel puțin 5,0% din valoarea producției, fie impozitul energetic național datorat este de cel puțin 0,5% din valoarea adăugată. În cadrul acestei definiții, statele membre pot aplica criterii mai restrictive, inclusiv definiții ale cifrei de afaceri, procesului și sectorului industrial.

  Justificare

  Pragul de 3% este prea scăzut și ar fi aplicabil unui număr prea mare de întreprinderi. Povara administrativă ce ar rezulta ar fi disproporționată.

  Amendamentul  50

  Propunere de directivă – act de modificare

  Articolul 1 – alineatul 21

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 29

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  O dată la cinci ani și, pentru prima dată, până la sfârșitul anului 2015, Comisia transmite Consiliului un raport privind aplicarea prezentei directive și, dacă este cazul, o propunere de modificare a acesteia.

  O dată la trei ani și, pentru prima dată, până la sfârșitul anului 2015, Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentei directive și, dacă este cazul, o propunere de modificare a acesteia.

  Raportul redactat de Comisie trebuie să examineze, printre altele, nivelul minim al impozitării aferente emisiilor de CO2, impactul progreselor tehnologice și al inovării, în special în ceea ce privește eficiența energetică, utilizarea electricității în transport și justificarea scutirilor și reducerilor, inclusiv pentru combustibilul utilizat în navigația maritimă și aeriană, prevăzute în prezenta directivă.

  Raportul redactat de Comisie trebuie să examineze, printre altele:

   

  (i) nivelurile minime de impozitare a consumului general de energie pentru a garanta că acestea își mențin efectele scontate;

   

  (ii) evoluțiile prețurilor la CO2 în schema UE de comercializare a certificatelor de emisii;

   

  (iii) impactul progreselor tehnologice și al inovării, în special în ceea ce privește eficiența energetică;

   

  (iv) utilizarea electricității în transport;

   

  (v) justificarea scutirilor și reducerilor, inclusiv pentru combustibilul utilizat în navigația maritimă și aeriană, prevăzute în prezenta directivă;

   

  (vi) impactul prezentei directive asupra stabilirii priorităților politicii industriale în sectorul auto al Uniunii, printre altele în ceea ce privește motoarele cu combustie internă convenționale, curate și eficiente din punct de vedere energetic, și obiectivele Uniunii de reducere a emisiilor de CO2 din acest sector;

   

  (vii) evoluțiile înregistrate în utilizarea biogazului, a gazelor naturale și a GPL-ului în transportul rutier, și

   

  (viii) dacă emisiile nocive sau potențial nocive, altele decât emisiile de CO2, ar trebui luate în considerare.

   

  Raportul conține și o sinteză a prevederilor fiscale existente incluse în acordurile bilaterale privind serviciile aeriene. Raportul Comisiei ia în considerare buna funcționare a pieței interne, valoarea reală a nivelurilor minime de impozitare și obiectivele mai ample ale TFUE.

  În orice caz, lista sectoarelor sau subsectoarelor care prezintă un risc semnificativ de relocare a emisiilor de carbon în sensul articolului 14a din directivă se revizuiește periodic, în special ținându-se cont de disponibilitatea dovezilor emergente.

  În orice caz, lista sectoarelor sau subsectoarelor care prezintă un risc semnificativ de relocare a emisiilor de carbon se revizuiește periodic, în special ținându-se cont de disponibilitatea dovezilor emergente. În această privință, condițiile naționale de punere în aplicare sunt examinate îndeaproape pentru a verifica dacă acestea sunt clare, lipsite de ambiguitate și transparente pentru toți consumatorii.

  Justificare

  O impozitare în funcție de CO2 ar avea importante efecte fiscal-bugetare și ecologice în interiorul Uniunii. Prin urmare, Parlamentul ar trebui inclus printre destinatarii rapoartelor. Această impozitare își poate realiza obiectivul fiscal numai dacă perioada de raportare va fi mai scurtă.

  EXPUNERE DE MOTIVE

  Conținutul propunerii

  Directiva actuală privind impozitarea energiei, adoptată în 2003, urmărea în primul rând să prevină denaturarea concurenței în sectorul energiei în cadrul pieței interne. Ea stabilește norme comune privind produsele impozabile, momentul impozitării și scutirile autorizate. Se stabilesc rate minime, bazate în special pe cantitatea de energie consumată, pentru combustibili, carburanți și electricitate. Peste aceste rate minime, statele membre sunt libere să stabilească niveluri proprii de impozitare, așa cum doresc.

  Propunerea de directivă revizuită adaptează structura impozitării energiei pentru a sprijini obiectivul unei economii cu emisii reduse de carbon și totodată eficace pe plan energetic, precum și pentru a evita problemele pe piața internă. Prin introducerea unui element legat de CO2 în impozitarea energiei, propunerea vizează conformarea acesteia din urmă la angajamentele UE în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice.

  Potrivit propunerii Comisiei, impozitele pe energie vor avea două componente: prima legată de emisiile de CO2, iar a doua de conținutul energetic.

  - Va fi introdus un nivel minim de impozitare unic pentru emisiile de CO2 (20 EUR/t de CO2) pentru toate sectoarele în care nu se aplică schema UE de comercializare a certificatelor de emisie (ETS). Aceste sectoare, în special gospodăriile, transporturile, IMM-urile și agricultura, vor face astfel obiectul unui impozit pe carbon. Sursele regenerabile de energie vor fi scutite de această impozitare legată de CO2.

  - Nivelurile minime de impozitare a energiei aplicabile unui produs energetic anumit nu se vor mai baza pe volumul consumat, ci pe conținutul energetic al produsului (EUR/GJ). Cu alte cuvinte, fiecare produs va fi impozitat în funcție de cantitatea de energie degajată, ceea ce va recompensa automat eficiența energetică.

  Împreună, componenta impozitului legată de CO2 și cea legată de energie vor constitui nivelul de impozitare a unui anumit produs. Statele membre vor avea libertatea de a-și stabili propriile rate, peste nivelurile minime impuse de UE și de a-și elabora propria structură de impozitare prin reproducerea raportului dintre nivelurile minime de impozitare pentru diferitele surse de energie (principiul „proporționalități” sau clauza de echivalență). Ele ar putea decide, de exemplu, să majoreze peste rata minimă numai componenta impozitului legată de conținutul energetic, dar nu și componenta legată de CO2, sau viceversa.

  În cazul încălzirii locuințelor, flexibilitatea de care dispun în prezent statele membre în ceea ce privește scutirea anumitor produse (gaz, cărbune, cocs și electricitate) va fi extinsă la toți combustibilii (inclusiv uleiurile minerale) pentru a asigura un tratament coerent al produselor energetice.

  În privința agriculturii, acest sector va continua să beneficieze de rate reduse, dar acestea vor fi subordonate obiectivelor de mediu, astfel încât și agricultura să contribuie la eforturile comune de reducere a consumului de energie. Directiva revizuită ar trebui să se aplice începând cu 2013 pentru a funcționa în paralel cu cea de a treia fază a EU ETS.

  Poziția raportoarei

  Din punct de vedere al principiilor, raportoarea recunoaște că prezenta propunere reprezintă o contribuție importantă la realizarea strategiei europene „20-20-20” vizând reducerea emisiilor cu efect de seră.

  Raportoarea subliniază, de asemenea, că un dosar atât de amplu și esențial precum impozitarea energiei în Uniunea Europeană nu poate să țină seama doar de imperativele în materie de politică climatică și de mediu, în pofida importanței lor. Pentru Uniunea Europeană, obiectivele de politică energetică și cele de politică industrială constituie, de asemenea, mize esențiale. Or, i se pare că acestea din urmă au fost puțin neglijate cu ocazia lucrărilor de revizuire a directivei. Prin urmare, ar fi extrem de important să se găsească un echilibru just între mize divergente, chiar opuse, pentru a oferi impulsuri pozitive la nivelul Uniunii Europene.

  Raportoarea este, de asemenea, de părere că ar fi oportun să se asigure o mai mare coerență între toate dosarele referitoare la energie care sunt abordate în acest moment de instanțele comunitare. Pentru o abordare a tuturor aspectelor dosarului privind impozitarea energiei, ar trebui să se garanteze deplina compatibilitate a orientărilor ce urmează să fie adoptate cu Directiva privind eficiența energetică (examinată în momentul de față de către o altă comisie a Parlamentului European), în special, și, la nivel mai general, cu orientările fundamentale ale unei politici energetice europene care rămâne să fie definită în mare parte. Totuși, este foarte probabil că această dorință nu va fi îndeplinită sau va fi luată insuficient în considerare, existând riscul de a afecta coerența deciziilor.

  În general, raportoarea sprijină abordarea metodologică a Comisiei ce vizează impozitarea energiei pe o bază dublă, în funcție de emisiile de CO2 și de conținutul energetic. Sistemul respectiv pare mai logic și mai coerent decât cel precedent. Raportoarea recunoaște temeinicia argumentelor în favoarea unei utilizări mai bune a surselor de energie și a unei folosiri sporite a energiilor mai puțin poluante.

  De altfel, se consideră că introducerea unui impozit pe CO2 de 20 EUR/tonă va asigura venituri fiscale de 20 de miliarde EUR pentru ansamblul statelor membre ale Uniunii Europene începând cu 2020.

  Cu toate acestea, efectul cel mai tangibil al noilor propuneri ale Comisiei, și anume impozitarea pe baza emisiilor de CO2 și a conținutului energetic al produsului energetic utilizat, pe de o parte, și respectarea de către statele membre a „proporționalității” dintre diferitele praguri minime stabilite la nivelul Uniunii Europene, pe de altă parte, ar fi în special o creștere semnificativă a prețului motorinei în marea majoritate a statelor membre.

  Deși acceptă principiul creșterii ratei minime la motorină, în conformitate cu metodologia logică și coerentă pe care Comisia Europeană își propune în mod just să o introducă, raportoarea nu consideră oportună menținerea principiului „proporționalității” ca atare, având în vedere efectele majore și destabilizatoare pe care acesta le va avea cu siguranță.

  Pe un plan mai instituțional, raportoarea atrage atenția în primul rând că respectarea strictă a proporționalității de către statele membre reprezintă o intervenție directă asupra nivelurilor de impozitare aplicate diverselor tipuri de energie în cele 27 de statele membre, contrară regulii de până acum a pragurilor minime. Propunerea actuală constituie astfel o intervenție importantă a Uniunii Europene în politicile fiscale naționale.

  Pe planul politicii industriale în sens larg, creșterea semnificativă a prețului motorinei în numeroase state membre (pentru a nu da decât un exemplu concret, în Germania, creșterea ar fi de 31 de cenți pe litru până în 2023) ar crea mult mai multe probleme decât ar rezolva.

  Nu se poate contesta din punct de vedere științific faptul că, datorită principiilor termodinamicii, motorul diesel prezintă avantaje considerabile față de motorul pe benzină, în special în ceea ce privește performanța și eficiența energetică. Experiența recentă demonstrează că o parte din reducerea emisiilor de CO2 pe care UE și-a stabilit-o ca obiectiv se bazează pe utilizarea sporită a autovehiculelor cu motor diesel.

  Ținând cont, în plus, de faptul că Europa dispune de un avans competitiv considerabil față de alte părți ale lumii în ceea ce privește dezvoltarea tehnologică a motoarelor diesel și că această dezvoltare necesită un nivel avansat de cercetare, care reprezintă un atu semnificativ al Uniunii Europene în raport cu alte puteri economice, nu pare rezonabil ca industria auto europeană, confruntată cu o concurență redutabilă din partea țărilor terțe și cu probleme structurale, să fie supusă unui șoc destabilizator atât de puternic.

  Chiar și perioada de tranziție de 10 ani, până în 2023, nu îi poate amortiza efectele.

  Al treilea argument de fond împotriva „proporționalității” privește efectul asupra prețurilor de consum. Riscul inflaționist indus de majorarea semnificativă a prețului la anumiți carburanți nu poate fi eliminat, cu atât mai mult cu cât statele membre nu pot scădea, de exemplu, impozitele pe consumul de benzină, din cauza situației deplorabile a finanțelor publice.

  Consumatorii ar fi și ei penalizați, la fel ca întregul sector al transporturilor, care s-ar confrunta cu o creștere importantă a prețurilor de cost.

  Deoarece evoluția prețurilor la energie reprezintă sursa principală a inflației, raportoarea este de părere că trebuie să se evite în mod absolut adăugarea de mecanisme care ar fi de natură să alimenteze majorarea prețurilor.

  Această poziție o face să se opună ferm și propunerii de indexare automată a pragurilor minime de impozitare în funcție de evoluția prețurilor sau de creșterea/scăderea prețurilor la CO2. Raportoarea își exprimă, de altfel, mirarea în legătură cu propunerea Comisiei Europene de introducere a indexării automate în domeniul impozitării energiei, deși Comisia denunță atât de prompt indexarea automată a salariilor, acolo unde încă se mai practică, recurgând la aceleași argumente. Este important ca legislatorul să poată lua decizii în continuare în privința respectivă. O majorare automată nu este oportună.

  În ceea ce privește tratamentul rezervat carburanților alternativi precum GPL (gazul petrolier lichefiat) și GNC (gazul natural comprimat), raportoarea recunoaște că, din motive de coerență, trebuie ca, până la urmă, să se aplice aceleași niveluri de impozitare legate de conținutul energetic și de CO2 în cazul tuturor carburanților, inclusiv GNC și GPL. Cu alte cuvinte, avantajele relative ale fiecărui carburant din punctul de vedere al emisiilor de CO2 ar fi răsplătite în mod automat de regimul fiscal, fără a se acorda vreun alt avantaj competitiv. Totuși, dat fiind faptul că nivelurile de impozitare aplicabile în prezent acestor produse sunt adesea foarte scăzute și că va mai fi nevoie de ceva timp înainte ca acestea din urmă să poată concura în mod real cu carburanții tradiționali, din cauza costurilor de investiții și de infrastructură, se propune limitarea majorării ratei minime la 5,50 EUR/GJ începând cu 2015 și neaplicarea majorării prevăzute la 9,60 EUR/GJ începând cu 2018. Această limitare a majorării va permite carburanților alternativi să beneficieze de un avantaj comparativ, necesar pentru dezvoltarea unei tehnologii cu un consum mai scăzut de energie.

  AVIZ al Comisiei pentru bugete (24.11.2011)

  destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

  referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2003/96/CE privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității

  (COM(2011)0169 – C7‑0105/2011 – 2011/0092(CNS))

  Raportoare pentru aviz: Angelika Werthmann

  JUSTIFICARE SUCCINTĂ

  În mod tradițional, taxele pentru energie se percep din mai multe motive, în special pentru creșterea veniturilor, dar și pentru a influența comportamentul consumatorilor către o utilizare mai eficientă a energiei și către resurse energetice mai ecologice.

  Toate statele membre ale UE percep taxe pe energie, iar acestea sunt armonizate, într-o oarecare măsură, la nivelul UE. Directiva privind impozitarea energiei din 2003, actualmente în vigoare, a urmărit mai ales preîntâmpinarea distorsiunilor concurenței din domeniul energetic în cadrul pieței interne.

  De la adoptarea acestei directive, cadrul politicilor subiacente s-a modificat radical (Consiliul European din martie 2008, Conferința ONU privind protecția climei din noiembrie/decembrie 2010, Cancun). În domeniul energiei și al schimbărilor climatice, au fost definite obiective concrete și ambițioase ale politicilor pentru perioada care se încheie în 2020.

  Prin propunerea de modificare, Comisia vizează armonizarea celor patru domenii – schimbările climatice, eficiența energetică, piața internă și sprijinirea creșterii economice și a ocupării forței de muncă.

  Comisia propune împărțirea în două componente a viitoarelor taxe pe energie: una în funcție de conținutul de CO2, iar cealaltă în funcție de conținutul energetic.

  În contextul actualei dezbateri privind un posibil viitor sistem al resurselor proprii ale UE[1], propunerea Comisiei are o importanță sporită din punct de vedere bugetar, întrucât o posibilă impozitare în funcție de conținutul de CO2 ar putea fi avută în vedere, în parte, pentru constituirea acestor viitoare resurse proprii. Pe lângă acest efect asupra bugetului UE, raportoarea consideră că este important să fie luate în considerare și efectele sociale ale propunerii Comisiei.

  AMENDAMENTELE

  Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

  Amendamentul  1

  Propunere de directivă

  Considerentul 3a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (3a) Impozitarea în funcție de conținutul de CO2 ar putea fi de asemenea luată în considerare ca un posibil element al unui viitor sistem al resurselor proprii pentru bugetul Uniunii Europene, cu scopul de a reduce contribuțiile statelor membre și de a contribui la combaterea schimbărilor climatice.

  Justificare

  Inițial, tratatele constitutive ale CEE prevedeau deja o finanțare a Uniunii doar din resurse proprii. Prin alocarea la bugetul UE a unei părți din taxa bazată pe CO2 și, eventual, a unei alte componente, s-ar respecta acest principiu juridic.

  Amendamentul  2

  Propunere de directivă

  Considerentul 17

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (17) Scutirea sau reducerile în beneficiul gospodăriilor și al organizațiilor caritabile pot face parte din măsurile sociale definite de statele membre. Posibilitatea aplicării acestor scutiri și reduceri trebuie, în scopul acordării unui tratament egal al surselor de energie, să fie extinsă la toate produsele energetice utilizate drept combustibil pentru încălzire și electricitate. Pentru a asigura limitarea impactului acestora asupra pieței interne, scutirile și reducerile ar trebui aplicate exclusiv activităților private.

  (17) Scutirea sau reducerile în beneficiul gospodăriilor cu venituri reduse și al organizațiilor caritabile pot face parte din măsurile sociale definite de statele membre. Posibilitatea aplicării acestor scutiri și reduceri trebuie, în scopul acordării unui tratament egal al surselor de energie, să fie extinsă la toate produsele energetice utilizate drept combustibil pentru încălzire și electricitate, precum și la carburanți. Pentru a asigura limitarea impactului acestora asupra pieței interne, scutirile și reducerile ar trebui aplicate exclusiv activităților private.

  Justificare

  Viitoarea impozitare a surselor de energie, așa cum este avută în vedere, va afecta în mod disproporționat gospodăriile cu venituri reduse, din punct de vedere al bugetului disponibil, față de gospodăriile cu venituri medii și ridicate. Cerințele de mobilitate profesională și privată par să justifice extinderea posibilelor exonerări fiscale la carburanți.

  Amendamentul  3

  Propunere de directivă

  Considerentul 28

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (28) Odată la cinci ani și pentru prima dată înainte de sfârșitul anului 2015, Comisia trebuie să prezinte Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive, examinând în special nivelul minim de impozitare în legătură cu emisiile de CO2, având în vedere evoluția prețului pieței certificatelor de emisii în UE, impactul progreselor tehnologice și al inovărilor și justificarea scutirilor și a reducerilor fiscale prevăzute în prezenta directivă, inclusiv pentru combustibilii folosiți în navigația maritimă și aeriană. Lista sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi expuse unui risc semnificativ de relocare a emisiilor de carbon se revizuiește periodic, în special ținând cont de disponibilitatea dovezilor emergente.

  (28) O dată la trei ani și pentru prima dată înainte de sfârșitul anului 2015, Comisia trebuie să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive, examinând în special nivelul minim de impozitare în legătură cu emisiile de CO2, având în vedere evoluția prețului pieței certificatelor de emisii în UE, impactul progreselor tehnologice și al inovărilor și justificarea scutirilor și a reducerilor fiscale prevăzute în prezenta directivă, inclusiv pentru combustibilii folosiți în navigația maritimă și aeriană. Lista sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi expuse unui risc semnificativ de relocare a emisiilor de carbon se revizuiește periodic, în special ținând cont de disponibilitatea dovezilor emergente. Comisia ar trebui, de asemenea, să monitorizeze piața pentru a asigura transparența pieței energetice și pentru a garanta că eventuale abuzuri de piață nu afectează consumatorii.

  Justificare

  O impozitare în funcție de CO2 ar avea importante efecte fiscale și ecologice în interiorul Uniunii, ceea ce justifică includerea Parlamentului în obligația de raportare. Perioada de raportare trebuie să fie mai scurtă pentru a permite formularea de orientări de politici.

  Amendamentul  4

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 13 – litera a – subpunctul i

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 15 – alineatul 1 – litera h

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (h) produsele energetice utilizate drept combustibil pentru încălzire și electricitate, dacă sunt utilizate de gospodării și/sau organizații recunoscute drept caritabile de către statul membru în cauză. În cazul unor astfel de organizații caritabile, statul membru limitează scutirea sau reducerea la utilizarea în scopul activităților private. În cazul utilizării mixte, impozitarea se aplică proporțional pentru fiecare utilizare. Dacă una dintre utilizări este nesemnificativă, aceasta poate fi tratată ca fiind zero;

  (h) produsele energetice utilizate drept combustibil pentru încălzire și electricitate și drept carburanți, mai ales dacă sunt utilizate de gospodării cu venituri reduse și/sau organizații recunoscute drept caritabile de către statul membru în cauză. În cazul unor astfel de organizații caritabile, statul membru limitează scutirea sau reducerea la utilizarea în scopul activităților private. În cazul utilizării mixte, impozitarea se aplică proporțional pentru fiecare utilizare. Dacă una dintre utilizări este nesemnificativă, aceasta poate fi tratată ca fiind zero;

  Justificare

  Viitoarea impozitare a surselor de energie, așa cum este avută în vedere, va afecta în mod disproporționat gospodăriile cu venituri reduse, din punct de vedere al bugetului disponibil, față de gospodăriile cu venituri medii și ridicate. Cerințele de mobilitate profesională și privată par să justifice extinderea posibilelor exonerări fiscale la carburanți.

  Amendamentul  5

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 14

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 17 – alineatul 1 – litera a – primul paragraf

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  „Întreprindere mare consumatoare de energie” înseamnă o întreprindere, astfel cum se menționează la articolul 11, în care fie achizițiile de produse energetice sau de electricitate ating cel puțin 3,0% din valoarea producției, fie impozitul energetic național datorat este de cel puțin 0,5% din valoarea adăugată. În cadrul acestei definiții, statele membre pot aplica criterii mai restrictive, inclusiv definiții ale cifrei de afaceri, procesului și sectorului industrial.

  „Întreprindere mare consumatoare de energie” înseamnă o întreprindere, astfel cum se menționează la articolul 11, în care fie achizițiile de produse energetice sau de electricitate ating cel puțin 5,0% din valoarea producției, fie impozitul energetic național datorat este de cel puțin 0,5% din valoarea adăugată. În cadrul acestei definiții, statele membre pot aplica criterii mai restrictive, inclusiv definiții ale cifrei de afaceri, procesului și sectorului industrial.

  Justificare

  Pragul de 3% este prea scăzut și ar fi aplicabil unui număr prea mare de întreprinderi. Povara administrativă ce ar rezulta ar fi disproporționată.

  Amendamentul  6

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 21

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 29 – paragraful 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  O dată la cinci ani și, pentru prima dată, până la sfârșitul anului 2015, Comisia transmite Consiliului un raport privind aplicarea prezentei directive și, dacă este cazul, o propunere de modificare a acesteia.

  O dată la trei ani și, pentru prima dată, până la sfârșitul anului 2015, Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentei directive și, dacă este cazul, o propunere de modificare a acesteia.

  Justificare

  O impozitare în funcție de CO2 ar avea importante efecte fiscale și ecologice în interiorul Uniunii, ceea ce justifică includerea Parlamentului în obligația de raportare. Perioada de raportare trebuie să fie mai scurtă pentru a permite formularea de orientări de politici.

  PROCEDURĂ

  Titlu

  Modificarea Directivei 2003/96/CE a Consiliului privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității

  Referințe

  COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS)

  Comisie competentă în fond

         Data anunțului în plen

  ECON

  10.5.2011

   

   

   

  Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

         Data anunțului în plen

  BUDG

  10.5.2011

   

   

   

  Raportor(i)

         Data numirii

  Angelika Werthmann

  5.5.2011

   

   

   

  Data adoptării

  22.11.2011

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  35

  0

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Alexander Alvaro, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Antonello Antinoro, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Derk Jan Eppink, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

  Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

  Arnaud Danjean, Matthias Groote, Bernadette Vergnaud

  • [1]  COM(2011)500; Conceptul de reformă „Europe for Growth” (Europa are nevoie de creștere), Alain Lamassoure, Jutta Haug, Guy Verhofstadt.

  AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (7.2.2012)

  destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

  referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2003/96/CE privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității

  (COM(2011)0169 – C7‑0105/2011 – 2011/0092(CNS))

  Raportoare pentru aviz: Kathleen Van Brempt

  JUSTIFICARE SUCCINTĂ

  Propunerea Comisiei urmărește revizuirea Directivei în vigoare privind impozitarea energiei: prin împărțirea ratei minime de impozitare a produselor energetice în două părți, în speță impozitarea în legătură cu emisiile de CO2 și impozitarea pe baza conținutului energetic, propunerea de directivă va contribui mai bine la realizarea obiectivelor în materie de schimbări climatice, iar piața internă pentru produsele energetice va deveni mai transparentă și mai corectă

  Propunerea reprezintă un pas important în direcția cea bună; în special, schimbarea bazei de impozitare de la volum și greutate la conținutul de CO2 și conținutul energetic este o modificare fundamentală, necesară și bine fundamentată. Totuși, există motive pentru a presupune că unele obiective nu vor fi complet atinse și că se vor rata oportunități de a maximiza contribuțiile la lupta împotriva schimbărilor climatice, la îmbunătățirea calității mediului în UE și la trecerea rapidă spre o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon.

  Raportoarea pentru aviz sugerează, prin urmare, modificarea propunerii Comisiei pe baza următoarelor principii:

  -          modalitățile diferite de transport privat ar trebui tratate în același fel pentru a se maximiza internalizarea costurilor și a se crea condiții de concurență echitabile; prin urmare, ar trebui să se renunțe la excluderea transportului aerian și a celui maritim;

  -          din aceleași motive, ar trebui să se elimine treptat scutirile pentru agricultură și silvicultură;

  -          dacă nici măcar nu ar depăși inflația și nu ar fi legate de prețurile CO2 de pe piața ETS, impozitele pe energie și-ar pierde funcția de ghidare;

  -          pe de o parte, scutirea gospodăriilor elimină unele stimulente pentru eficiența energetică în cazul acestora, dar, pe de altă parte, includerea gospodăriilor care nu beneficiază de mecanisme sociale de corectare conduce la sărăcie energetică, în special pentru cele mai vulnerabile grupuri;

  -          biomasa nu implică prin definiție un bilanț neutru de CO2.

  În concluzie, raportoarea dorește să sprijine propunerea Comisiei, dat fiind că reprezintă un pas foarte important în direcția cea bună. Totuși, aceasta ar putea oferi rezultate chiar mai bune dacă s-ar accepta unele ajustări și s-ar elimina unele excluderi și scutiri.

  AMENDAMENTE

  Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

  Amendamentul 1

  Propunere de directivă

  Considerentul 1a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (1a) Ar trebui să se asigure o coerență reală în Uniune în ceea ce privește impozitarea diverselor surse de energie și ar trebui să se introducă un cadru pentru impozitarea energiilor din surse regenerabile.

  Amendamentul  2

  Propunere de directivă

  Considerentul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Este necesar să se asigure continuarea funcționării corecte a pieței interne, având în vedere noile cerințe privind limitarea schimbărilor climatice, utilizarea surselor regenerabile de energie și economiile de energie, astfel cum au fost aprobate prin Concluziile Președinției Consiliului European din 8-9 martie 2007 și din 11-12 decembrie 2008.

  (2) Este necesar să se asigure funcționarea optimă a pieței interne, având în vedere noile cerințe privind limitarea schimbărilor climatice, utilizarea surselor regenerabile de energie și economiile de energie, astfel cum au fost aprobate prin Concluziile Președinției Consiliului European din 8-9 martie 2007 și din 11-12 decembrie 2008.

  Amendamentul  3

  Propunere de directivă

  Considerentul 2a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (2a) Ar trebui să se țină cont de consecințele practice ale unui nou mod de impozitare, mai ales când Europa se confruntă cu o criză financiară și economică, ale cărei efecte și implicații trebuie măsurate. În acest sens, ar trebui actualizate datele colectate în perioada realizării studiului de impact.

  Amendamentul  4

  Propunere de directivă

  Considerentul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Impozitarea în legătură cu emisiile de CO2 poate reprezenta o modalitate rentabilă pentru statele membre de a atinge obiectivul reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră necesare conform Deciziei 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 în ceea ce privește sursele care nu sunt incluse în sistemul Uniunii conform Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului. Având în vedere rolul posibil al impozitării în legătură cu emisiile de CO2, buna funcționare a pieței interne necesită norme comune privind respectiva impozitare.

  (3) Impozitarea în legătură cu emisiile de CO2 poate fi o pârghie eficientă pentru statele membre pentru a încuraja un comportament ecologic durabil în rândul consumatorilor și al sectoarelor poluante și pentru a atinge obiectivul reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră necesare conform Deciziei 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 în ceea ce privește sursele care nu sunt incluse în sistemul Uniunii conform Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului. Având în vedere rolul posibil al impozitării în legătură cu emisiile de CO2, buna funcționare a pieței interne necesită norme comune privind respectiva impozitare. Totuși, la stabilirea unor astfel de norme fiscale este nevoie, de asemenea, de atenție pentru a nu diminua simplitatea sistemului de impozite pe consum sau pentru a nu amplifica sarcina administrativă în ceea ce privește impozitele pe consum. În plus, un impozit în legătură cu emisiile de CO2 nu ar trebui să ducă la creșterea substanțială a prețurilor la energie, deoarece o astfel de creștere a prețurilor ar avea efecte negative asupra competitivității economice a Uniunii și asupra puterii de cumpărare a consumatorilor.

  Amendamentul  5

  Propunere de directivă

  Considerentul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (5) În consecință, trebuie să se introducă o dispoziție potrivit căreia impozitarea energiei să constea din două componente: impozitarea în legătură cu emisiile de CO2 și impozitarea consumului general de energie. În vederea adaptării impozitării energiei la punerea în aplicare a schemei comunitare în conformitate cu Directiva 2003/87/CE, trebuie să se solicite statelor membre să facă o distincție explicită între cele două componente. Aceasta va asigura, de asemenea, tratamentul diferențiat al combustibililor care reprezintă biomasă sau care sunt obținuți din biomasă.

  (5) În consecință, trebuie să se introducă o dispoziție potrivit căreia impozitarea energiei să constea din două componente: impozitarea în legătură cu emisiile de CO2 și impozitarea consumului general de energie. În vederea adaptării impozitării energiei la punerea în aplicare a schemei comunitare în conformitate cu Directiva 2003/87/CE, trebuie să se solicite statelor membre să facă o distincție explicită între cele două componente. Aceasta ar asigura, de asemenea, tratamentul diferențiat al combustibililor care reprezintă biomasă sau care sunt obținuți din biomasă, cu condiția ca aceștia să respecte criteriile de durabilitate prevăzute la articolul 17 din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile1.

   

  1 JO L 140, 5.6.2009, p. 16.

  Amendamentul  6

  Propunere de directivă

  Considerentul 8

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (8) Din motive de neutralitate fiscală, trebuie să fie aplicate aceleași niveluri minime de impozitare pentru fiecare componentă a impozitului pe energie, tuturor produselor energetice cu o anumită utilizare. În cazul în care sunt prevăzute astfel de niveluri minime de impozitare egale, statele membre trebuie, de asemenea în scopul neutralității fiscale, să asigure niveluri egale de impozitare națională tuturor produselor în cauză. Dacă este cazul, se pot prevedea perioade tranzitorii în scopul egalizării acestor niveluri de impozitare.

  (8) Din motive de neutralitate fiscală, trebuie să fie aplicate aceleași niveluri minime de impozitare pentru fiecare componentă a impozitului pe energie, tuturor produselor energetice cu o anumită utilizare. În cazul în care sunt prevăzute astfel de niveluri minime de impozitare egale, statele membre trebuie, de asemenea în scopul neutralității fiscale, să asigure niveluri egale de impozitare națională tuturor produselor în cauză. Dacă este cazul, ar trebui să se prevadă perioade tranzitorii, ținând cont de caracteristicile specifice ale statelor membre, în scopul egalizării acestor niveluri de impozitare.

  Amendamentul  7

  Propunere de directivă

  Considerentul 9

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (9) Nivelurile minime de impozitare în legătură cu emisiile de CO2 ar trebui stabilite din perspectiva obiectivelor naționale pe care statele membre trebuie să le atingă în conformitate cu Decizia 406/2009/CE privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020. Întrucât decizia menționată recunoaște că eforturile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră trebuie repartizate echitabil între statele membre, este necesară stabilirea unor perioade tranzitorii pentru anumite state membre.

  (9) Nivelurile minime de impozitare în legătură cu emisiile de CO2 ar trebui stabilite din perspectiva obiectivelor naționale pe care statele membre trebuie să le atingă în conformitate cu Decizia 406/2009/CE privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020. Întrucât decizia menționată recunoaște că eforturile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră trebuie repartizate echitabil între statele membre, este necesară stabilirea unor perioade tranzitorii.

  Amendamentul  8

  Propunere de directivă

  Considerentul 13

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (13) În ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a aplica un nivel de impozitare mai scăzut utilizării comerciale față de utilizarea necomercială a combustibilului gazos drept carburant, această dispoziție pare să nu mai fie compatibilă cu cerința de îmbunătățire a eficienței energetice și cu necesitatea de abordare a impactului din ce în ce mai puternic al transportului asupra mediului și, prin urmare, trebuie eliminată. Articolul 9 alineatul (2) din Directiva 2003/96/CE autorizează statele membre să aplice o rată redusă de impozitare asupra motorinei pentru încălzire. Această dispoziție nu mai este compatibilă cu buna funcționare a pieței interne și cu obiectivele mai ample ale tratatului și, prin urmare, ar trebui eliminată.

  (13) Posibilitatea statelor membre de a aplica un nivel de impozitare mai scăzut utilizării comerciale față de utilizarea necomercială a combustibilului gazos drept carburant ar trebui menținută. Articolul 9 alineatul (2) din Directiva 2003/96/CE autorizează statele membre să aplice o rată redusă de impozitare asupra motorinei pentru încălzire. Această dispoziție nu mai este compatibilă cu buna funcționare a pieței interne și cu obiectivele mai ample ale tratatului și, prin urmare, trebuie eliminată.

  Justificare

  Posibilitatea statelor membre de a aplica un nivel de impozitare mai scăzut utilizării comerciale față de utilizarea necomercială a combustibilului gazos drept carburant ar trebui menținută, întrucât, pentru moment, nu există un combustibil alternativ care să fie utilizat în transportul comercial.

  Amendamentul  9

  Propunere de directivă

  Considerentul 15

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (15) Articolul 5 din Directiva 2003/96/CE permite aplicarea unor rate de impozitare diferențiate în anumite cazuri. Totuși, în vederea asigurării consecvenței semnalului de preț asociat emisiilor de CO2, posibilitatea ca statele membre să diferențieze ratele naționale ar trebui să fie limitată la impozitarea consumului general de energie. De asemenea, posibilitatea aplicării unui nivel de impozitare mai scăzut carburanților utilizați de taximetre nu mai este compatibilă cu obiectivul politicilor de promovare a combustibililor alternativi, nici cu cel al politicilor de promovare a vectorilor de energie și combustibililor alternativi și de utilizare a vehiculelor ecologice în transportul urban și, prin urmare, trebuie eliminată.

  (15) Articolul 5 din Directiva 2003/96/CE permite aplicarea unor rate de impozitare diferențiate în anumite cazuri. Totuși, în vederea asigurării consecvenței semnalului de preț asociat emisiilor de CO2, posibilitatea ca statele membre să diferențieze ratele naționale ar trebui să fie limitată la impozitarea consumului general de energie. De asemenea, posibilitatea aplicării unui nivel de impozitare mai scăzut carburanților derivați din petrol utilizați de taximetre nu mai este compatibilă cu obiectivul politicilor de promovare a combustibililor alternativi, nici cu cel al politicilor de promovare a vectorilor de energie și combustibililor alternativi și de utilizare a vehiculelor ecologice în transportul urban și, prin urmare, trebuie eliminată.

  Justificare

  Gazele naturale/biometanul constituie alternativa pentru carburanții derivați din petrol, este unic prin nivelul redus de emisii de substanțe toxice sau cancerigene, prezintă emisii de particule aproape zero, nu prezintă nicio emisie de hidrocarburi reactive și generează emisii reduse de NOx, precum și un nivel de zgomot redus, fiind astfel un carburant ideal în mediul urban. Raportul din 25 ianuarie 2011 al Grupului de experți privind carburanții viitorului pentru sectorul transporturilor prevede că gazul metan ar trebui să fie promovat ca unul dintre principalii combustibili alternativi din transportul urban.

  Amendamentul  10

  Propunere de directivă

  Considerentul 17

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (17) Scutirea sau reducerile în beneficiul gospodăriilor și al organizațiilor caritabile pot face parte din măsurile sociale definite de statele membre. Posibilitatea aplicării acestor scutiri și reduceri trebuie, în scopul acordării unui tratament egal al surselor de energie, să fie extinsă la toate produsele energetice utilizate drept combustibil pentru încălzire și electricitate. Pentru a asigura limitarea impactului acestora asupra pieței interne, scutirile și reducerile ar trebui aplicate exclusiv activităților private.

  (17) Este important să se garanteze faptul că gospodăriile, care sunt grav afectate de criza economică și financiară, unele dintre acestea fiind într‑o situație de precaritate socială și lipsite de securitate energetică din cauza condițiilor economice extreme, nu sunt penalizate și mai mult prin creșterea sarcinii fiscale. Scutirea sau reducerile în beneficiul gospodăriilor și al organizațiilor caritabile pot face parte din măsurile sociale definite de statele membre. Posibilitatea aplicării acestor scutiri și reduceri trebuie, în scopul acordării unui tratament egal al surselor de energie, să fie extinsă la toate produsele energetice utilizate drept combustibil pentru încălzire și electricitate. Pentru a asigura limitarea impactului acestora asupra pieței interne, scutirile și reducerile ar trebui aplicate exclusiv activităților private.

  Amendamentul  11

  Propunere de directivă

  Considerentul 18

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (18) În cazul gazului petrolier lichefiat (GPL) și al gazelor naturale utilizate drept carburanți, avantajele sub forma unor niveluri minime mai reduse ale impozitării consumului general de energie sau posibilitatea de a scuti de la impozitare aceste produse energetice nu se mai justifică, în special având în vedere necesitatea de a crește cota de piață a surselor regenerabile de energie, și, prin urmare, trebuie eliminate pe termen mediu.

  (18) În cazul gazului petrolier lichefiat (GPL), utilizat drept carburant, avantajele sub forma unor niveluri minime mai reduse ale impozitării consumului general de energie sau posibilitatea de a scuti de la impozitare acest produs energetic nu se mai justifică, în special având în vedere necesitatea de a crește cota de piață a surselor regenerabile de energie, și, prin urmare, trebuie eliminate pe termen mediu. În cazul gazelor naturale și al biometanului utilizate drept carburanți, avantajele sub forma unor niveluri minime mai reduse ale impozitării consumului general de energie sau posibilitatea de a scuti de la impozitare respectivele produse energetice ar trebui eliminate numai după o evaluare, care ar urma să fie efectuată de Comisie până în 2023, privind punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei directive referitoare la nivelul de impozitare aplicabil gazelor naturale din transportul rutier. Printre altele, această evaluare ar trebui să vizeze progresele realizate în ceea ce privește disponibilitatea gazelor naturale și a biometanului, dezvoltarea rețelei de stații de alimentare în Europa, cota de piață a vehiculelor pe bază de gaze naturale în Uniune, inovarea și evoluțiile tehnologice în ceea ce privește biometanul utilizat drept combustibil pentru transport și valoarea reală a nivelului minim de impozitare.

  Justificare

  Biometanul este unul dintre pilonii principali pentru atingerea țintei pentru anul 2020 de 10 % biocarburanți. Dezvoltarea biometanului este legată de cea a vehiculelor pe bază de gaze naturale și, prin urmare, de un tratament fiscal favorabil, care să permită dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu gaz metan. Fiind alternativa disponibilă pentru carburanții derivați din petrol, gazul metan prezintă emisii foarte scăzute de NMHC, PM și NOx, îmbunătățind calitatea aerului din mediul urban și, de asemenea, reducând nivelul de zgomot și emisiile de CO2. O „clauză de revizuire” constituie instrumentul legislativ adecvat de evaluare a necesității de a menține un tratament fiscal favorabil pentru combustibilii alternativi, având în vedere, de asemenea, dezvoltarea combustibililor gazoși din surse regenerabile.

  Amendamentul  12

  Propunere de directivă

  Considerentul 18a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (18a) Pentru a atinge ținta de reducere a emisiilor generate de transporturi, de 60 % până în 2050, indicată de Cartea albă a Comisiei din 28 martie 2011 intitulată „Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor”, prin înjumătățirea utilizării autovehiculelor „alimentate în mod convențional” în transportul urban până în 2030, trebuie stimulată în continuare dezvoltarea pieței hidrogenului și a electricității, indicate drept principalele opțiuni pentru înlocuirea petrolului drept carburant pentru transport în raportul privind carburanții viitorului pentru sectorul transporturilor al Grupului de experți privind carburanții viitorului pentru sectorul transporturilor condus de Direcția Generală Mobilitate și Transporturi a Comisiei, raport prezentat de Comisie la 25 ianuarie 2011. Deoarece legislația Uniunii, de exemplu noile Orientări privind rețelele transeuropene de transport (TEN‑T), prevede tot mai des acordarea de sprijin pentru integrarea tehnologiilor legate de combustibilii utilizați pentru transport cu emisii reduse de dioxid de carbon, este necesară o înțelegere mai aprofundată a impactului legislației actuale și viitoare a Uniunii în domeniile energiei și mediului asupra gradului de utilizare a combustibililor alternativi, precum hidrogenul și electricitatea, în sistemul energetic și de transport al Europei. Propunerea Comisiei, care ar fi trebuit prezentată până la 31 decembrie 2011, referitoare la o metodologie de calculare a contribuției hidrogenului provenit din surse regenerabile la totalul amestecului de combustibili, metodologie menționată la articolul 3 alineatul (4) din Directiva 2009/28/CE, ar trebui să fie însoțită de o evaluare a impactului modificărilor propuse la Directiva 2003/96/CE cu scopul de a se stimula utilizarea hidrogenului din surse regenerabile drept combustibil pentru transport curat și eficient din punct de vedere energetic.

  Amendamentul  13

  Propunere de directivă

  Considerentul 20

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (20) Articolul 15 alineatul (3) din Directiva 2003/96/CE permite statelor membre să aplice în cazul lucrărilor agricole, horticole sau piscicole, precum și de silvicultură, nu doar dispozițiile general aplicabile activităților comerciale, ci și un nivel de impozitare de până la zero. O examinare a acestei opțiuni a demonstrat că, în ceea ce privește impozitarea consumului general de energie, menținerea sa ar fi contrară obiectivelor mai ample ale Uniunii, cu excepția cazului în care ar fi legată de o măsură echivalentă, care să asigure progresul în domeniul eficienței energetice. În ceea ce privește impozitarea în legătură cu emisiile de CO2, tratamentul sectoarelor în cauză trebuie aliniat la normele aplicabile sectoarelor industriale.

  (20) Articolul 15 alineatul (3) din Directiva 2003/96/CE permite statelor membre să aplice în cazul lucrărilor agricole, horticole sau piscicole, precum și de silvicultură, nu doar dispozițiile general aplicabile activităților comerciale, ci și un nivel de impozitare de până la zero. În ceea ce privește impozitarea în legătură cu emisiile de CO2, tratamentul sectoarelor în cauză ar trebui să ia în considerare dimensiunile și producția exploatațiilor agricole. În ceea ce privește sectorul agricol, această impozitare ar trebui să se bazeze, de asemenea, pe capacitatea de captare a carbonului, de exemplu prin intermediul pajiștilor permanente.

  Amendamentul  14

  Propunere de directivă

  Considerentul 21

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (21) Normele generale introduse prin prezenta directivă țin seama de caracterul specific al combustibililor care sunt sau se obțin din biomasă care respectă criteriile de durabilitate prevăzute la articolul 17 din Directiva 2009/28/CE în ceea ce privește atât contribuția lor la echilibrul emisiilor de CO2, cât și conținutul energetic redus la fiecare unitate cantitativă, comparativ cu combustibilii fosili concurenți. În consecință, dispozițiile Directivei 2003/96/CE de autorizare a reducerilor sau a scutirilor pentru acei combustibili trebuie să fie eliminate pe termen mediu. Pentru perioada interimară, trebuie să se asigure că aplicarea acestor dispoziții se face consecvent cu normele generale introduse de această directivă. Biocarburanții și biolichidele definite la articolul 2 literele (h) și (i) din Directiva 2009/28/CE trebuie așadar să beneficieze numai de pe urma avantajelor fiscale aplicate de statele membre, cu condiția respectării criteriilor de durabilitate prevăzute la articolul 17 din această directivă.

  (21) Normele generale introduse prin prezenta directivă țin seama de caracterul specific al combustibililor care sunt sau se obțin din biomasă care respectă criteriile de durabilitate prevăzute la articolul 17 din Directiva 2009/28/CE în ceea ce privește atât contribuția lor la echilibrul emisiilor de CO2, cât și conținutul energetic redus la fiecare unitate cantitativă de biocombustibili lichizi, comparativ cu combustibilii fosili concurenți. În consecință, dispozițiile Directivei 2003/96/CE de autorizare a reducerilor sau a scutirilor pentru acei combustibili trebuie să fie eliminate pe termen mediu. Pentru perioada interimară, trebuie să se asigure că aplicarea dispozițiilor se face consecvent cu normele generale introduse de această directivă. Biocarburanții și biolichidele definite la articolul 2 literele (h) și (i) din Directiva 2009/28/CE trebuie așadar să beneficieze numai de pe urma avantajelor fiscale aplicate de statele membre, cu condiția respectării criteriilor de durabilitate prevăzute la articolul 17 din această directivă. În cazul biometanului, conținutul energetic la fiecare unitate cantitativă este același ca în cazul gazelor naturale. Având în vedere faptul că biometanul injectat în rețeaua de gaze naturale contribuie la creșterea ponderii de surse regenerabile, biometanul ar trebui exceptat de la impozitare în ceea ce privește conținutul energetic și de CO2, cu condiția să fie produs în conformitate cu criteriile de durabilitate prevăzute la articolul 17 din Directiva 2009/28/CE.

  Justificare

  Biometanul este unul dintre pilonii principali pentru atingerea țintei obligatorii pentru anul 2020 de 10 % biocarburanți în domeniul transporturilor. Nu există nicio limitare în privința amestecului dintre gazele naturale și biogaz, datorită compoziției moleculare identice. Acestea constituie singura alternativă disponibilă cu emisii mai reduse pentru carburanții derivați din petrol. Prin urmare, biometanul trebuie să fie exceptat de la impozitare în ceea ce privește conținutul energetic și de CO2. Procentul de biometan injectat în rețeaua de gaze naturale ar putea fi dedus din impozitul total aferent gazelor naturale.

  Amendamentul  15

  Propunere de directivă

  Considerentul 28

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (28) Odată la cinci ani și pentru prima dată înainte de sfârșitul anului 2015, Comisia trebuie să prezinte Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive, examinând în special nivelul minim de impozitare în legătură cu emisiile de CO2, având în vedere evoluția prețului pieței certificatelor de emisii în UE, impactul progreselor tehnologice și al inovărilor și justificarea scutirilor și a reducerilor fiscale prevăzute în prezenta directivă, inclusiv pentru combustibilii folosiți în navigația maritimă și aeriană. Lista sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi expuse unui risc semnificativ de relocare a emisiilor de carbon se revizuiește periodic, în special ținând cont de disponibilitatea dovezilor emergente.

  (28) O dată la trei ani și pentru prima dată înainte de sfârșitul anului 2015, Comisia trebuie să prezinte Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive, examinând în special nivelul minim de impozitare în legătură cu emisiile de CO2, având în vedere evoluția prețului pieței certificatelor de emisii în UE, impactul progreselor tehnologice și al inovărilor și justificarea scutirilor și a reducerilor fiscale prevăzute în prezenta directivă, inclusiv pentru combustibilii folosiți în navigația maritimă și aeriană. Lista sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi expuse unui risc semnificativ de relocare a emisiilor de carbon se revizuiește periodic, în special ținând cont de disponibilitatea dovezilor emergente.

  Amendamentul  16

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 2 – litera aa (nouă)

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 2 – alineatul 1a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (aa) Se adaugă următorul alineat:

   

  „(1a) Înaintea datei de 31 decembrie 2012, Comisia prezintă o propunere pentru a include în prezenta directivă o rată minimă de impozitare pentru barele de combustibil nuclear folosite pentru producția de energie electrică și pentru a adăuga barele de combustibil nuclear la produsele energetice menționate la alineatul (1) de la prezentul articol.”

  Justificare

  Prezenta revizuire a Directivei privind impozitarea energiei nu tratează problema combustibililor nucleari. Totuși, externalitățile asociate folosirii energiei nucleare, riscul potențial în caz de accident nuclear și necesitatea asigurării unor condiții de concurență echitabile pentru diversele surse de energie justifică includerea în directivă a unei rate minime de impozitare a barelor de combustibil nuclear. Această rată minimă de impozitare corespunde avantajului financiar de care se bucură energia nucleară ca urmare a creșterii prețurilor la energie în urma aplicării schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii.

  Amendamentul  17

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 3

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 3 – litera b – a doua liniuță

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  – dubla utilizare a produselor energetice.

  industria energointensivă și dubla utilizare a produselor energetice

  Justificare

  Este de dorit ca în directivă să se specifice faptul că aceasta nu se aplică industriei energointensive, asigurându-se astfel un tratament egal, în directivă, al tuturor sectoarelor energointensive ale industriei.

  Amendamentul  18

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 4 – litera b

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Fără a aduce atingere scutirilor, diferențierilor și reducerilor prevăzute în prezenta directivă, statele membre asigură că, în cazul în care în anexa I sunt prevăzute niveluri minime de impozitare egale în legătură cu o utilizare specifică, pentru produsele destinate acelei utilizări se stabilesc niveluri egale de impozitare. Fără a aduce atingere articolului 15 alineatul (1) litera (i), pentru carburanții menționați în tabelul A din anexa I, această prevedere se aplică de la 1 ianuarie 2023.

  (3) Fără a aduce atingere scutirilor, diferențierilor și reducerilor prevăzute în prezenta directivă, statele membre asigură că, în cazul în care în anexa I sunt prevăzute niveluri minime de impozitare egale în legătură cu o utilizare specifică, pentru produsele destinate acelei utilizări se stabilesc niveluri egale de impozitare. Fără a aduce atingere articolului 15 alineatul (1) litera (i), pentru carburanții menționați în tabelul A din anexa I, această prevedere se aplică de la 1 ianuarie 2023. Derogările prevăzute la articolul 7 se aplică transportului comercial.

  Justificare

  Posibilitatea statelor membre de a aplica un nivel de impozitare mai scăzut utilizării comerciale față de utilizarea necomercială a combustibilului gazos drept carburant ar trebui menținută, întrucât, pentru moment, nu există un combustibil alternativ care să fie utilizat în transportul comercial.

  Amendamentul  19

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 4 – litera b

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  În cazul gazelor naturale și al biometanului utilizate drept carburanți, nivelurile minime mai ridicate de impozitare a consumului general de energie se aplică numai după o evaluare, care urmează să fie efectuată de Comisie până în 2023, privind punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei directive referitoare la nivelul de impozitare aplicabil gazelor naturale din transportul rutier. Printre altele, această evaluare vizează progresele realizate în ceea ce privește disponibilitatea gazelor naturale și a biometanului, dezvoltarea rețelei de stații de alimentare în Europa, cota de piață a vehiculelor pe bază de gaze naturale în Uniune, inovarea și evoluțiile tehnologice în ceea ce privește biometanul utilizat drept combustibil pentru transport și valoarea reală a nivelului minim de impozitare.

  Justificare

  Gazele naturale și biometanul pot fi utilizate în motoarele existente cu ardere internă, fără nicio limitare în privința amestecului. Biometanul este unul dintre pilonii principali pentru atingerea țintei obligatorii pentru anul 2020 de 10 % biocarburanți în domeniul transporturilor. Dezvoltarea sa este legată de cea a vehiculelor pe bază de gaze naturale și, prin urmare, de un tratament fiscal favorabil care să permită dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu gaz metan. Gazul metan, alternativa disponibilă pentru carburanții derivați din petrol, prezintă emisii foarte scăzute de NMHC, PM și NOx, îmbunătățind calitatea aerului în mediul urban și, de asemenea, reducând semnificativ nivelul de zgomot și emisiile de CO2.

  Amendamentul  20

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 5 – litera b

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 5 – a treia liniuță

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  – pentru următoarele utilizări: transport public local de călători (exclusiv taximetre), colectarea deșeurilor, forțele armate și administrația publică, persoanele cu handicap, ambulanțele;

  – pentru următoarele utilizări: transport public local de călători (exclusiv taximetrele care funcționează cu carburanți derivați din petrol), colectarea deșeurilor, forțele armate și administrația publică, persoanele cu handicap, ambulanțele;

  Justificare

  Gazele naturale/biometanul constituie alternativa pentru carburanții derivați din petrol, este unic prin nivelul redus de emisii de substanțe toxice sau cancerigene, prezintă emisii de particule aproape zero, nu prezintă nicio emisie de hidrocarburi reactive și generează emisii reduse de NOx, precum și un nivel de zgomot redus, fiind astfel un carburant ideal în mediul urban. Raportul din 25 ianuarie 2011 al Grupului de experți privind carburanții viitorului pentru sectorul transporturilor prevede că gazul metan ar trebui să fie promovat ca unul dintre principalii combustibili alternativi din transportul urban.

  Amendamentul  21

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 6

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 7

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  De la 1 ianuarie 2013, de la 1 ianuarie 2015 și de la 1 ianuarie 2018, nivelurile minime de impozitare aplicabile carburanților se stabilesc în conformitate cu tabelul A din anexa I.

  (1) De la 1 ianuarie 2013, de la 1 ianuarie 2015 și de la 1 ianuarie 2018, nivelurile minime de impozitare aplicabile carburanților se stabilesc în conformitate cu tabelul A din anexa I.

   

  (2) Statele membre pot distinge între motorina cu utilizare comercială și cea cu utilizare necomercială.

   

  „Motorina cu utilizare comercială utilizată drept carburant” înseamnă motorină folosită drept carburant în următoarele scopuri:

   

  (a) transportul de bunuri, fie în numele terților, fie contra cost sau pe cont propriu, cu ajutorul unui autovehicul sau al unei combinații de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de bunuri;

   

  (b) transportul de pasageri, în cadrul unui serviciu regulat ori ocazional, cu ajutorul unui autovehicul.

   

  (3) Statele membre stabilesc opțiunea ca transportatorii comerciali să aplice un sistem diferit de contabilitate fiscală.

  Justificare

  Posibilitatea statelor membre de a aplica un nivel de impozitare mai scăzut utilizării comerciale față de utilizarea necomercială a motorinei drept carburant ar trebui menținută, întrucât, pentru moment, nu există un combustibil alternativ care să poată fi utilizat în transportul comercial.

  Amendamentul  22

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 11 – litera a – subpunctul iii

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 14 – alineatul 1 – litera e

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (e) până la 31 decembrie 2020, electricitatea furnizată direct navelor atunci când acestea sunt ancorate în porturi.

  (e) electricitatea furnizată direct navelor atunci când acestea sunt ancorate în porturi.

  Justificare

  Investițiile în dispozitive din porturi și nave care să permită navelor să se conecteze la o sursă de electricitate la chei sunt substanțiale, deci nu ar trebui să existe o dată limită pentru scutire dacă dorim să apară mai multe asemenea inițiative în porturile noastre europene în următorii ani. Investițiile ar fi puse în pericol dacă există amenințarea că această electricitate ar putea fi taxată din 2021.

  Amendamentul  23

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 13 – litera a – subpunctul i

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 15 – alineatul 1 – litera h

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (h) produsele energetice utilizate drept combustibil pentru încălzire și electricitate, dacă sunt utilizate de gospodării și/sau organizații recunoscute drept caritabile de către statul membru în cauză. În cazul unor astfel de organizații caritabile, statul membru limitează scutirea sau reducerea la utilizarea în scopul activităților private. În cazul utilizării mixte, impozitarea se aplică proporțional pentru fiecare utilizare. Dacă una dintre utilizări este nesemnificativă, aceasta poate fi tratată ca fiind zero;

  (h) produsele energetice utilizate drept combustibil pentru încălzire și electricitate, dacă sunt utilizate de gospodării și/sau organizații recunoscute drept caritabile de către statul membru în cauză. În cazul unor astfel de organizații caritabile, statul membru limitează scutirea sau reducerea la utilizarea în scopul activităților private;

  Amendamentul  24

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 13 – litera a – subpunctul i

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 15 – alineatul 1 – litera i

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (i) până la 1 ianuarie 2023, GPL și gazele naturale utilizate drept carburanți;

  (i) până la 1 ianuarie 2023, GPL, biometanul și gazele naturale utilizate drept carburanți, fără a se aduce atingere articolului 29 alineatul (3a);

  Amendamentul  25

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 13 – litera a – subpunctul ia (nou)

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 15 – alineatul 1 – litera m (nouă)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ia) se introduce următoarea literă:

   

  „(m) GPL utilizat drept combustibil pentru încălzire, inclusiv prin derogare de la articolul 4 alineatul (3) din prezenta directivă;”

  Justificare

  Statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a aplica derogări de la nivelurile minime ale accizelor fixate și de la principiul de neutralitate fiscală menționat la articolul (4) alineatul 3. Derogările sunt justificate de rolul pe care îl are GPL din punctul de vedere al mediului (în termeni de reducere a CO2 față de alți combustibili tradiționali) și de rolul social al acestuia, dat fiind faptul că GPL permite aprovizionarea cu energie pentru uz primar (încălzire, gătit și apă caldă) a locuitorilor din zonele mărginașe (zone cu slabă densitate a populației, zone rurale sau muntoase și insule).

  Amendamentul  26

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 13 – litera b

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 15 – alineatul 3

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Statele membre pot aplica un nivel de impozitare a consumului general de energie de până la zero la consumul de produse energetice și electricitate utilizate în lucrări agricole, horticole, piscicole și în silvicultură. Beneficiarii se supun acordurilor care trebuie să conducă la creșterea eficienței energetice în mod echivalent, în mare parte, eficienței care ar fi fost obținută dacă s-ar fi respectat ratele minime normale ale Uniunii.

  (3) Statele membre pot aplica un nivel de impozitare a consumului general de energie de până la zero la consumul de produse energetice și electricitate utilizate în lucrări agricole, horticole, piscicole și în silvicultură.

  Amendamentul  27

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 13a* – litera a – subpunctul ia (nou)

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ia) Se adaugă următorul paragraf:

   

   

   

   

   

   

   

  __________________

  „În cazul biometanului, conținutul energetic la fiecare unitate cantitativă este același ca în cazul gazelor naturale. Având în vedere faptul că biometanul injectat în rețeaua de gaze naturale contribuie la creșterea ponderii de surse regenerabile, biometanul este exceptat de la impozitare în ceea ce privește conținutul energetic și de CO2, cu condiția să fie produs în conformitate cu criteriile de durabilitate prevăzute la articolul 17 din Directiva 2009/28/CE.”

  * După articolul 1 punctul 13, propunerea Comisie conține numărul „(1)” în locul punctului 14.

   

  Justificare

  Biometanul este unul dintre pilonii principali pentru atingerea țintei obligatorii pentru anul 2020 de 10 % biocarburanți în domeniul transporturilor. Nu există nicio limitare în privința amestecului dintre gazele naturale și biogaz, datorită compoziției moleculare identice. Acestea constituie singura alternativă disponibilă cu emisii mai reduse pentru carburanții derivați din petrol. Prin urmare, biometanul trebuie să fie exceptat de la impozitarea în legătură cu emisiile de CO2 și conținutul energetic. Procentul de biometan injectat în rețeaua de gaze naturale ar putea fi dedus din impozitul total aferent gazelor naturale.

  Amendamentul  28

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 21

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 29 – paragraful 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  O dată la cinci ani și, pentru prima dată, până la sfârșitul anului 2015, Comisia transmite Consiliului un raport privind aplicarea prezentei directive și, dacă este cazul, o propunere de modificare a acesteia.

  O dată la trei ani și, pentru prima dată, până la sfârșitul anului 2015, Comisia transmite Consiliului un raport privind aplicarea prezentei directive și, dacă este cazul, o propunere de modificare a acesteia.

  Justificare

  Pentru a putea încorpora cu rapiditate noile evoluții și descoperiri tehnologice și pentru a putea urma evoluțiile înregistrate pe piața carbonului, ar trebui verificat la intervale de trei ani dacă nivelul impozitelor nu trebuie modificat.

  Amendamentul  29

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 21

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 29 – paragraful 3a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Până în 2023, Comisia prezintă Consiliului o evaluare cu privire la punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei directive referitoare la nivelul de impozitare aplicabil gazelor naturale din transportul rutier și o propunere pentru modificarea acesteia. Printre altele, această evaluare vizează progresele realizate în ceea ce privește disponibilitatea gazelor naturale și a biometanului, dezvoltarea rețelei de stații de alimentare în Europa, cota de piață a vehiculelor pe bază de gaze naturale în Uniune, inovarea și evoluțiile tehnologice în ceea ce privește biometanul utilizat drept combustibil pentru transport și valoarea reală a nivelului minim de impozitare.

  Justificare

  O „clauză de revizuire” constituie instrumentul legislativ adecvat de evaluare pe termen mediu a necesității de a menține un tratament fiscal favorabil pentru combustibilii alternativi, având în vedere, de asemenea, dezvoltarea combustibililor gazoși din surse regenerabile. Biometanul este unul dintre pilonii principali pentru atingerea țintei pentru anul 2020 de 10 % biocarburanți în domeniul transporturilor. Întrucât dezvoltarea biometanului este legată de cea a vehiculelor pe bază de gaze naturale, este necesar un tratament fiscal favorabil pe termen mediu. Motoarele care funcționează pe bază de gaze naturale/biometan prezintă emisii foarte scăzute de substanțe poluante, în același timp reducând în mod semnificativ și nivelul de zgomot și emisiile de CO2 în comparație cu motoarele care funcționează pe bază de motorină și benzină.

  PROCEDURĂ

  Titlu

  Modificarea Directivei 2003/96/CE a Consiliului privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității

  Referințe

  COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS)

  Comisie competentă în fond

         Data anunțului în plen

  ECON

  10.5.2011

   

   

   

  Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

         Data anunțului în plen

  ENVI

  10.5.2011

   

   

   

  Examinare în comisie

  26.10.2011

   

   

   

  Data adoptării

  31.1.2012

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  28

  16

  19

  Membri titulari prezenți la votul final

  János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Margrete Auken, Vicky Ford, Romana Jordan Cizelj, Filip Kaczmarek, Riikka Manner, Marisa Matias, Miroslav Mikolášik, Bill Newton Dunn, James Nicholson, Bart Staes, Eleni Theocharous, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Andrea Zanoni

  Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

  Julie Girling, Emma McClarkin

  AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (7.2.2012)

  destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

  referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității

  (COM(2011)0169 – C7‑0105/2011 – 2011/0092(CNS))

  Raportor pentru aviz: Béla Kovács

  JUSTIFICARE SUCCINTĂ

  Obiectivul general al propunerii de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2003/96/CE privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității (ETD) este restructurarea modului în care energia este impozitată pentru a sprijini obiectivul trecerii spre o economie cu emisii reduse de carbon și eficientă din punct de vedere energetic și pentru evitarea problemelor pentru piața internă. Scopul propunerii este garantarea unui tratament coerent al resurselor de energie, furnizarea unui cadru adaptat pentru impozitarea energiilor regenerabile și furnizarea unui cadru pentru impozitarea emisiilor de CO2.

  În acest scop, propunerea de revizuire a ETD dorește separarea nivelului minim de impozitare a produselor energetice în două părți:

  1. impozitarea în legătură cu emisiile de CO2, în funcție de emisiile de CO2 ale produsului energetic, stabilită la un nivel de 20 de euro pe tona de CO2;

  2. impozitarea consumului general de energie, în funcție de conținutul de energie măsurat în GJ, indiferent de produsul energetic.

  Poziția raportorului:

  Raportorul ITRE este de acord în principiu cu obiectivele generale ale revizuirii propuse a ETD, în special cu scopul de a aduce directiva mai aproape de obiectivele UE în materie de energie și de combatere a schimbărilor climatice. Cu toate acestea, raportorul este preocupat de faptul că propunerea ar putea limita posibilitatea statelor membre de a selecta combinația de energie folosită, conform dispozițiilor Tratatului de la Lisabona. Propunerea va avea consecințe considerabile asupra autonomiei regimurilor fiscale în materie de energie ale statelor membre, precum și asupra întreprinderilor care operează pe piața energiei. Prin urmare, acțiunea la nivelul UE ar trebui justificată în detaliu și ar trebui să fie în concordanță cu temeiul juridic propus.

  Raportorul subliniază că evaluarea de impact nu conține o „fișă detaliată” pentru a face posibilă evaluarea conformității cu principiul subsidiarității (și al proporționalității), așa cum prevede articolul 5 din Protocolul (nr. 2). Deși propunerea nu este de competența comună a Uniunii și a statelor membre, raportorul remarcă faptul că propunerea de revizuire a ETD nu este în toate privințele limitată la ceea ce este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor și, în orice caz, deciziile ar trebui luate cât mai aproape de interesul cetățeanului UE. O îndepărtare de la acest principiu nu ar trebui acceptată ca atare, ci ar trebui justificată într-un mod suficient de detaliat și de clar, astfel încât cetățeanul UE să poată înțelege motivele calitative și cantitative care duc la concluzia că acțiunea UE este necesară.

  Raportorul este, de asemenea, preocupat de unele consecințe economice și socioeconomice posibile ale revizuirii propuse a ETD:

  Raportorul subliniază că, în primul rând, orice măsuri legate de revizuirea actualei ETD ar fi trebuit analizate în detaliu din punctul de vedere al impactului asupra economiilor individuale ale statelor membre iar, în al doilea rând, o ETD revizuită ar fi trebuit să propună soluții flexibile și realiste adaptate economiilor individuale. Raportorul mai amintește necesitatea unor perioade de tranziție realiste.

  Raportorul regretă faptul că în propunerea Comisiei nu s-a inclus într-o măsură suficientă politica industrială. Revizuirea ETD prevede o impozitare comună a energiei bazată pe conținutul energetic al combustibililor, ceea ce va necesita schimbări importante al nivelului impozitării diferitelor surse de energie în majoritatea statelor membre. Este important să se evalueze impactul asupra tuturor industriilor și sectoarelor comerciale pentru a asigura competitivitatea europeană. Revizuirea ETD nu ar trebui să cauzeze distorsiuni ale pieței din cauza reducerii numărului de locuri de muncă. În plus, ar trebui asigurată coerența cu alte domenii politice.

  Valorile minime au fost stabilite ultima dată în 2003, iar raportorul acceptă că este nevoie de revizuirea acestora pentru a ține seama de inflația acumulată și de necesitatea ca acestea să continue să furnizeze un cadru eficace pentru piața unică care să țină seama, de asemenea, și de impactul asupra mediului al diferitelor tipuri de combustibili. Cu toate acestea, raportorul relevă că indexarea automată a valorilor minime ar priva statele membre de controlul asupra nivelului valorilor minime viitoare din UE. Raportorul se teme și că punerea în aplicare a directivei, așa cum a fost propusă de Comisia Europeană, va cauza creșterea prețurilor de exemplu la cărbune, gaz natural, păcură și motorină și că va avea un impact social negativ direct din cauza creșterii prețurilor ce vor trebui plătite de utilizatorii finali la produsele de încălzire și la produsele procesate. O ajustare automată a impozitului general pe consumul de energie ar putea expune consumatorul final la dificultăți nerezonabile și disproporționate. Raportorul reamintește că prețurile la carburanți au crescut deja puternic în ultimii ani.

  Raportorul se teme că flexibilitatea limitată ce li se acordă statelor membre în propunerea de revizuire a ETD va cauza creșterea costurilor la energie și la combustibili în sectoare precum lucrările agricole, horticole, piscicole și din domeniul forestier.

  Raportorul își menține părerea că statele membre ar trebui să fie capabile să stabilească structura taxelor lor naționale, precum și raportul dintre cuantumul taxelor naționale pentru produsele energetice. Raportorul reamintește că legislația europeană în materie de calitate a aerului și de emisii de CO2 au necesitat investiții masive și, prin urmare, impozitarea diferențiată, de exemplu, a motorinei și benzinei ar trebui să continue pentru a oferi un stimulent fiscal motorinei pentru că este mai eficientă din punct de vedere energetic și reprezintă o tehnologie mai eficientă din punctul de vedere a emisiilor de CO2 decât benzina și că taxele la motorină nu ar trebui să fie mai mari decât cele la benzină.

  AMENDAMENTE

  Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

  Amendamentul  1

  Propunere de directivă

  Considerentul 8

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (8) Din motive de neutralitate fiscală, trebuie să fie aplicate aceleași niveluri minime de impozitare pentru fiecare componentă a impozitului pe energie tuturor produselor energetice cu o anumită utilizare. În cazul în care sunt prevăzute astfel de niveluri minime de impozitare egale, statele membre trebuie, de asemenea în scopul neutralității fiscale, să asigure niveluri egale de impozitare națională tuturor produselor în cauză. Dacă este cazul, se pot prevedea perioade tranzitorii în scopul egalizării acestor niveluri de impozitare.

  (8) Din motive de neutralitate tehnologică, ar trebui să fie aplicate niveluri minime de impozitare tuturor produselor energetice cu o anumită utilizare. În ceea ce privește politica energetică, nu sunt necesare rate egale de impozitare națională.

  Amendamentul  2

  Propunere de directivă – act de modificare

  Considerentul 12

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (12) În sectorul carburanților, nivelul minim de impozitare mai favorabil aplicabil motorinei – un produs utilizat în cea mai mare parte în scopuri comerciale și, astfel, impozitat în mod tradițional la un nivel mai redus – creează un efect de denaturare în raport cu benzina, principalul combustibil concurent. Articolul 7 din Directiva 2003/96/CE prevede, prin urmare, primele etape ale unei alinieri progresive la nivelul minim de impozitare aplicabil benzinei. Este necesară completarea acestei alinieri și trecerea progresivă la un context în care motorina și benzina să beneficieze de același nivel de impozitare.

  eliminat

  Amendamentul  3

  Propunere de directivă

  Considerentul 13

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (13) În ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a aplica un nivel de impozitare mai scăzut utilizării comerciale față de utilizarea necomercială a combustibilului gazos drept carburant, această dispoziție pare să nu mai fie compatibilă cu cerința de îmbunătățire a eficienței energetice și cu necesitatea de abordare a impactului din ce în ce mai puternic al transportului asupra mediului și, prin urmare, trebuie eliminată. Articolul 9 alineatul (2) din Directiva 2003/96/CE autorizează statele membre să aplice o rată redusă de impozitare asupra motorinei pentru încălzire. Această dispoziție nu mai este compatibilă cu buna funcționare a pieței interne și cu obiectivele mai ample ale tratatului și, prin urmare, ar trebui eliminată.

  (13) Articolul 9 alineatul (2) din Directiva 2003/96/CE autorizează statele membre să aplice o rată redusă de impozitare asupra motorinei pentru încălzire. Această dispoziție nu mai este compatibilă cu buna funcționare a pieței interne și cu obiectivele mai ample ale tratatului și, prin urmare, ar trebui eliminată.

  Amendamentul  4

  Propunere de directivă

  Considerentul 14a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (14a) Orice reformă a impozitării energiei ar trebui să garanteze că sectoarele care nu sunt vizate de schema de comercializare a certificatelor de emisii nu sunt dezavantajate față de sectoarele care sunt vizate de schema în cauză.

  Amendamentul  5

  Propunere de directivă

  Considerentul 18

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (18) În cazul gazului petrolier lichefiat (GPL) și al gazelor naturale utilizate drept carburanți, avantajele sub forma unor niveluri minime mai reduse ale impozitării consumului general de energie sau posibilitatea de a scuti de la impozitare aceste produse energetice nu se mai justifică, în special având în vedere necesitatea de a crește cota de piață a surselor regenerabile de energie, și, prin urmare, trebuie eliminate pe termen mediu.

  (18) În cazul gazului petrolier lichefiat (GPL) utilizat drept carburant, avantajele sub forma unor niveluri minime mai reduse ale impozitării consumului general de energie sau posibilitatea de a scuti de la impozitare acest carburant nu se mai justifică, în special având în vedere necesitatea de a crește cota de piață a surselor regenerabile de energie, și, prin urmare, ar trebui eliminate pe termen mediu.

  Amendamentul  6

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 1

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 1 – alineatul 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Statele membre impozitează produsele energetice și electricitatea în conformitate cu prezenta directivă.

  (1) Statele membre impozitează produsele energetice și electricitatea în conformitate cu prezenta directivă, asigurând produse și servicii la prețuri accesibile cu scopul de a elimina riscul de expunere a cetățenilor la penurie energetică. În acest scop, Comisia va realiza studii de impact.

  Justificare

  Obiectivul principal al Uniunii Europene este să asigure bunăstarea cetățenilor săi.

  Amendamentul  7

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 2 – litera a – subpunctul i

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 2 – alineatul 1 – litera h

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (h) sunt incluse în codurile NC 2909 19 10 și 3824 90 91;

  (h) sunt incluse în codurile NC 2909 19 10, 3824 90 91 și 3824 90 97;

  Amendamentul  8

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 2 – litera a – subpunctul ii

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 2 – alineatul 1 – litera j

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (j) sunt incluse în codurile NC 2909 19 90, 3823 19 90 și 3824 90 97, dacă sunt destinate utilizării drept combustibil pentru încălzire sau carburant.

  (j) sunt incluse în codurile NC 2909 19 90 și 3823 19 90, dacă sunt destinate utilizării drept combustibil pentru încălzire sau carburant.

  Amendamentul  9

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 3

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 3 – alineatul 1 – litera ab (nouă)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ab) electricității utilizate pentru pomparea apei pentru irigații;

  Amendamentul  10

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 4 – litera b – partea introductivă

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 4 – alineatele 3 și 4

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b) Se adaugă următoarele alineate (3) și (4):

  eliminat

  Justificare

  Aceste prevederi încalcă principiul subsidiarității, îngrădind libertatea statelor membre de a-și stabili politica fiscală

  Amendamentul  11

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 4 – litera b

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Fără a aduce atingere scutirilor, diferențierilor și reducerilor prevăzute în prezenta directivă, statele membre asigură că, în cazul în care în anexa I sunt prevăzute niveluri minime de impozitare egale în legătură cu o utilizare specifică, pentru produsele destinate acelei utilizări se stabilesc niveluri egale de impozitare. Fără a aduce atingere articolului 15 alineatul (1) litera (i), pentru carburanții menționați în tabelul A din anexa I, această prevedere se aplică de la 1 ianuarie 2023.

  eliminat

  Amendamentul  12

  Propunere de directivă – act de modificare

  Articolul 1 – punctul 4 – litera b

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  În sensul primului paragraf, fiecare utilizare pentru care este identificat un nivel minim de impozitare, în tabelele A, B, respectiv C din anexa I este considerată utilizare unică.

  eliminat

  Justificare

  A se vedea considerentul 12.

  Amendamentul  13

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 4 – litera b

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) Nivelurile minime de impozitare a consumului general de energie stabilite în prezenta directivă se adaptează o dată trei ani, începând de la 1 iulie 2016, pentru a ține seama de modificările indicelui armonizat al prețurilor de consum, excluzând energia și produsele alimentare neprelucrate, publicat de Eurostat. Comisia publică nivelurile minime de impozitare rezultate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

  eliminat

  Justificare

  Aceste prevederi încalcă principiul subsidiarității, îngrădind libertatea statelor membre de a-și stabili politica fiscală

  Amendamentul  14

  Propunere de directivă – act de modificare

  Articolul 1 – punctul 4 – litera b

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Nivelurile minime se adaptează automat, prin majorarea sau reducerea cuantumului de bază în EUR cu procentajul de variație al respectivului indice pentru cei trei ani calendaristici precedenți. În cazul în care variația după ultima adaptare este mai mică de 0,5 %, valoarea nu se adaptează.

  eliminat

  Justificare

  Indexarea automată a valorilor minime ar priva statele membre de controlul asupra nivelului valorilor minime viitoare din UE.

  Amendamentul  15

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 5 – litera a

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 5 – partea introductivă

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Cu condiția respectării nivelurilor minime de impozitare prevăzute în prezenta directivă, statele membre pot aplica rate diferențiate ale impozitării consumului general de energie, sub control fiscal, în următoarele cazuri:

  Cu condiția respectării nivelurilor minime de impozitare stabilite conform prezentei directive, statele membre pot aplica rate diferențiate ale impozitării consumului general de energie, sub control fiscal, în următoarele cazuri:

  Amendamentul  16

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 6 – teza introductivă

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 7 – alineatul 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  6. Articolul 7 se înlocuiește cu textul următor:

  6. La articolul 7, alineatul (1) se înlocuiește cu textul următor:

  Amendamentul  17

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 11 – litera a – subpunctul i

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 14 – alineatul 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Pe lângă dispozițiile generale prevăzute în Directiva 2008/118/CE din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor și de abrogare a Directivei 92/12/CEE(*) privind utilizările scutite ale produselor impozabile și fără a aduce atingere altor dispoziții comunitare, statele membre scutesc următoarele produse de la impozitare, în condițiile pe care le stabilesc pentru a asigura aplicarea corectă și clară a acestor scutiri și pentru a preveni frauda, evaziunea sau abuzul:

  (1) Pe lângă dispozițiile generale prevăzute în Directiva 2008/118/CE din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor și de abrogare a Directivei 92/12/CEE(*) privind utilizările scutite ale produselor impozabile și fără a aduce atingere altor dispoziții comunitare, statele membre scutesc următoarele produse de la impozitare, în condițiile pe care le stabilesc pentru a asigura aplicarea corectă și clară a acestor scutiri și pentru a preveni penuria energetică, frauda, evaziunea sau abuzul:

  Amendamentul  18

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 13 – litera a – punctul -i (nou)

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 15 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (-i) se introduce următoarea literă:

   

  „(ba) până la 1 ianuarie 2023, energia electrică utilizată pentru a alimenta vehiculele electrice și hibride folosite pentru transportul rutier.”

  Amendamentul  19

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 13 – litera a – subpunctul i

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 15 – alineatul 1 – litera h

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (h) produsele energetice utilizate drept combustibil pentru încălzire și electricitate, dacă sunt utilizate de gospodării și/sau organizații recunoscute drept caritabile de către statul membru în cauză. În cazul unor astfel de organizații caritabile, statul membru limitează scutirea sau reducerea la utilizarea în scopul activităților private. În cazul utilizării mixte, impozitarea se aplică proporțional pentru fiecare utilizare. Dacă una dintre utilizări este nesemnificativă, aceasta poate fi tratată ca fiind zero;

  (h) energia electrică, gazele naturale, cărbunele, combustibilii solizi și alte produse energetice utilizate drept combustibil pentru încălzire și electricitate, dacă sunt utilizate de gospodării și/sau organizații recunoscute drept caritabile de către statul membru în cauză. În cazul unor astfel de organizații caritabile, statul membru limitează scutirea sau reducerea la utilizarea în scopul activităților private. În cazul utilizării mixte, impozitarea se aplică proporțional pentru fiecare utilizare. Dacă una dintre utilizări este nesemnificativă, aceasta poate fi tratată ca fiind zero;

  Amendamentul  20

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 13 – litera a – subpunctul i

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 15 – alineatul 1 – litera i

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (i) până la 1 ianuarie 2023, GPL și gazele naturale utilizate drept carburanți;

  (i) până la 1 ianuarie 2023, gazele naturale, biogazul și GPL utilizate drept carburanți și combustibili;

  Amendamentul  21

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 13 – litera a – subpunctul ia (nou)

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 15 – alineatul 1 – litera la (nouă)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ia) se introduce următoarea literă:

   

  „(la) gazele naturale și biometanul utilizate drept carburant, cel puțin până când proporția energiei din surse regenerabile utilizate în sectorul transporturilor va atinge 10%. Comisia monitorizează permanent tendințele pieței și prezintă în timp util o propunere legislativă corespunzătoare.”

  Amendamentul  22

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 13 – litera a – subpunctul ii

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 15 – alineatul 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (ii) se introduce următorul paragraf:

  eliminat

  „Literele (a)-(e) și (g) se aplică doar impozitării consumului general de energie.”

   

  Amendamentul  23

  Propunere de directivă – act de modificare

  Articolul 1 – punctul 13 – litera b

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 15 – alineatul 3

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Statele membre pot aplica un nivel de impozitare a consumului general de energie de până la zero la consumul de produse energetice și electricitate utilizate în lucrări agricole, horticole, piscicole și în silvicultură. Beneficiarii fac obiectul acordurilor care trebuie să conducă la creșterea eficienței energetice în mod echivalent, în mare parte, eficienței care ar fi fost obținută dacă s-ar fi respectat ratele minime normale ale Uniunii.

  (3) Statele membre pot aplica un nivel de impozitare de până la zero la consumul de produse energetice și electricitate utilizate pentru irigații, în lucrări agricole, horticole, piscicole și în silvicultură.

  Justificare

  Statele membre ar trebui să aibă în continuare posibilitatea de a aplica un nivel de impozitare de până la zero pentru lucrările agricole, horticole, piscicole și silvicole.

  Amendamentul  24

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 13 – subpunctul 1 –litera a – subpunctul i

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Până la 1 ianuarie 2023, statele membre pot, fără a aduce atingere alineatului (5) din prezentul articol, să aplice o scutire sau o rată redusă a impozitării consumului general de energie, sub control fiscal, cu privire la produsele impozabile menționate în articolul 2 din prezenta directivă, în cazul în care aceste produse sunt alcătuite din, sau conțin unul sau mai multe dintre următoarele produse și dacă, în ceea ce privește biocarburanții și biolichidele definite la articolul 2 literele (h) și (i) din Directiva 2009/28/CE, aceste produse respectă criteriile de durabilitate prevăzute la articolul 17 din respectiva directivă:

  (1) Până la 1 ianuarie 2023, statele membre pot, fără a aduce atingere alineatului (5) din prezentul articol, să aplice o scutire sau o rată redusă a impozitării consumului general de energie, sub control fiscal, cu privire la produsele impozabile menționate în articolul 2 din prezenta directivă, în cazul în care aceste produse sunt alcătuite din, sau conțin unul sau mai multe dintre următoarele produse sau dacă, în ceea ce privește biocarburanții și biolichidele definite la articolul 2 literele (h) și (i) din Directiva 2009/28/CE, aceste produse respectă criteriile de durabilitate prevăzute la articolul 17 din respectiva directivă, sau, în ceea ce privește carburanții, atât timp cât cota lor de piață rămâne sub 5%.

  Amendamentul  25

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 14

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 18 – alineatul 5

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (5) Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, România și Slovacia pot, în scopul unor utilizări prevăzute la articolele 8 și 9, să aplice o perioadă tranzitorie până la 1 ianuarie 2021 pentru introducerea impozitării în legătură cu emisiile de CO2. În cazul în care Uniunea hotărăște reducerea cu peste 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020, comparativ cu nivelurile atinse în 1990, Comisia examinează aplicarea acestor perioade tranzitorii și, după caz, prezintă o propunere în vederea scurtării acestora și/sau a modificării nivelurilor minime de impozitare în legătură cu emisiile de CO2, astfel cum se prevede în anexa I.

  (5) Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, România și Slovacia pot, în scopul unor utilizări prevăzute la articolele 8 și 9, să aplice o perioadă tranzitorie până la 1 ianuarie 2030 pentru introducerea impozitării în legătură cu emisiile de CO2. În cazul în care Uniunea hotărăște reducerea cu peste 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020, comparativ cu nivelurile atinse în 1990, Comisia examinează aplicarea acestor perioade tranzitorii și, după caz, prezintă o propunere privind diminuarea nivelurilor minime de impozitare în legătură cu emisiile de CO2 față de cele prevăzute în anexa I.

  Amendamentul  26

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 19

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 27 – alineatul 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Competența de a adopta actele delegate, astfel cum se menționează la articolul 2 alineatul (5) se conferă Comisiei pentru o perioadă nedeterminată.

  (1) Competența de a adopta actele delegate, astfel cum se menționează la articolul 2 alineatul (5) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani.

  Amendamentul  27

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 21

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 29 – paragraful 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  O dată la cinci ani și, pentru prima dată, până la sfârșitul anului 2015, Comisia transmite Consiliului un raport privind aplicarea prezentei directive și, dacă este cazul, o propunere de modificare a acesteia.

  O dată la cinci ani și, pentru prima dată, până la sfârșitul anului 2015, Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentei directive și impactul aplicării acesteia asupra economiei Uniunii și a bunăstării cetățenilor Uniunii. În cazul în care din raport rezultă că sunt necesare amendamente la prezenta directivă, Comisia prezintă o propunere în acest sens.

  Amendamentul  28

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 21

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 29 – paragraful 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Raportul redactat de Comisie trebuie să examineze, printre altele, nivelul minim al impozitării aferente emisiilor de CO2, impactul progreselor tehnologice și al inovării, în special în ceea ce privește eficiența energetică, utilizarea electricității în transport și justificarea scutirilor și reducerilor, inclusiv pentru combustibilul utilizat în navigația maritimă și aeriană, prevăzute în prezenta directivă. Raportul Comisiei ia în considerare buna funcționare a pieței interne, valoarea reală a nivelurilor minime de impozitare și obiectivele mai ample ale tratatului.

  Raportul redactat de Comisie trebuie să examineze, printre altele, nivelul minim al impozitării aferente emisiilor de CO2, impactul progreselor tehnologice și al inovării, în special în ceea ce privește eficiența energetică, utilizarea electricității în transport și justificarea scutirilor și reducerilor, inclusiv pentru combustibilul utilizat în navigația maritimă și aeriană, prevăzute în prezenta directivă. Raportul Comisiei ia în considerare impactul asupra prețurilor bunurilor și serviciilor, precum și impactul asupra gradului de sărăcie energetică a populației din statele membre, buna funcționare a pieței interne, valoarea reală a nivelurilor minime de impozitare și obiectivele mai ample ale tratatului, precum și succesul eforturilor de a utiliza veniturile fiscale pentru a spori eficiența energetică a sectorului.

  Amendamentul  29

  Propunere de directivă

  Anexă

  Directiva 2003/96/CE

  Anexa I – Tabelul A – Coloana 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Impozitarea în legătură cu emisiile de CO2

  Impozitarea în legătură cu emisiile de CO2

  1 ianuarie 2013

  1 ianuarie 2013

  20 EUR/t CO2

  12 EUR/t CO2

  20 EUR/t CO2

  12 EUR/t CO2

  20 EUR/t CO2

  12 EUR/t CO2

  20 EUR/t CO2

  12 EUR/t CO2

  20 EUR/t CO2

  12 EUR/t CO2

  Amendamentul  30

  Propunere de directivă

  Anexă

  Directiva 2003/96/CE

  Anexa I – Tabelul A – Coloana 5

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Impozitarea consumului general de energie

  eliminat

  1 ianuarie 2018

   

  9.6 EUR/GJ

   

  9.6 EUR/GJ

   

  9.6 EUR/GJ

   

  9.6 EUR/GJ

   

  9.6 EUR/GJ

   

  Amendamentul  31

  Propunere de directivă

  Anexă

  Directiva 2003/96/CE

  Anexa I – Tabelul A – Rândul 7

  Textul propus de Comisie

  Gaz natural

  coduri NC ― 2711 11 00 și 2711 21 00

   

  20 EUR/t CO2

  1.5 €/GJ

  5.5 €/GJ

  9.6 €/GJ

  Amendamentul

  Gaz natural

  coduri NC ― 2711 11 00 și 2711 21 00

   

  20 EUR/t CO2

  1.0 €/GJ

  1.0 €/GJ

  1.0 €/GJ

  Amendamentul  32

  Propunere de directivă

  Anexă

  Directiva 2003/96/CE

  Anexa I – Tabelul B – Coloana 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Impozitarea în legătură cu emisiile de CO2

  Impozitarea în legătură cu emisiile de CO2

  20 EUR/t CO2

  12 EUR/t CO2

  20 EUR/t CO2

  12 EUR/t CO2

  20 EUR/t CO2

  12 EUR/t CO2

  20 EUR/t CO2

  12 EUR/t CO2

  Amendamentul  33

  Propunere de directivă

  Anexă

  Directiva 2003/96/CE

  Anexa I – Tabelul C – Coloana 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Impozitarea în legătură cu emisiile de CO2

  Impozitarea în legătură cu emisiile de CO2

  20 EUR/t CO2

  12 EUR/t CO2

  20 EUR/t CO2

  12 EUR/t CO2

  20 EUR/t CO2

  12 EUR/t CO2

  20 EUR/t CO2

  12 EUR/t CO2

  20 EUR/t CO2

  12 EUR/t CO2

  20 EUR/t CO2

  12 EUR/t CO2

  PROCEDURĂ

  Titlu

  Modificarea Directivei 2003/96/CE a Consiliului privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității

  Referințe

  COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS)

  Comisie competentă în fond

   Data anunțului în plen

  ECON

  10.5.2011

   

   

   

  Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

   Data anunțului în plen

  ITRE

  10.5.2011

   

   

   

  Examinare în comisie

  20.10.2011

   

   

   

  Data adoptării

  6.2.2012

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  27

  25

  2

  Membri titulari prezenți la votul final

  Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Norbert Glante, Robert Goebbels, András Gyürk, Jacky Hénin, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Béla Kovács, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Antonio Cancian, António Fernando Correia De Campos, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Seán Kelly, Bernd Lange, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Zofija Mazej Kukovič, Morten Messerschmidt, Vladko Todorov Panayotov, Mario Pirillo, Silvia-Adriana Țicău

  Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

  Michael Theurer

  AVIZ al Comisiei pentru transport și turism (2.12.2011)

  destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

  referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2003/96/CE privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității

  (COM(2011)0169 – C7‑0105/2011 – 2011/0092(CNS))

  Raportor pentru aviz: Brian Simpson

  JUSTIFICARE SUCCINTĂ

  I. Propunerea Comisiei

  Actuala Directivă privind impozitarea energiei (DIE) stabilește cote minime de impozitare a produselor energetice utilizate drept carburant, combustibil pentru încălzire și pentru producerea energiei electrice. Cotele minime se aplică în general volumului de produse energetice consumat. Comisia consideră că acest sistem prezintă o serie de efecte negative precum crearea unor stimulente care contravin obiectivelor UE privind schimbările climatice sau denaturarea pieței interne.

  Prin propunerea sa de revizuire, Comisia dorește eliminarea acestor efecte negative. Una dintre ideile principale din propunere privește o structură nouă de impozitare a energiei prin împărțirea cotei minime de impozitare a produselor energetice în două părți:

  1) o componentă bazată pe emisiile de CO2 ale produsului energetic. Impozitarea legată de CO2 va fi egală cu zero pentru toate sursele de energie despre care se consideră în prezent, sau se va considera în viitor, că nu emit CO2;

  2) o altă componentă bazată pe conținutul energetic măsurat în gigajouli, indiferent de produsul energetic, destinată stimulării economiilor de energie.

  Totodată, prin această propunere se intenționează ca DIE să fie mai mult în concordanță cu alte politici ale UE, precum Sistemul de comercializare a cotelor de emisie al UE (ETS). În acest sens, Comisia propune să nu se aplice impozitarea legată de CO2 în cazul instalațiilor care fac obiectul ETS, adică inclusiv în cazul aviației.

  Există mai multe aspecte ale propunerii care se referă la politica în domeniul transporturilor, cum ar fi:

  - eliminarea posibilității ca statele membre să facă o distincție în impozitarea motorinei utilizate drept carburant în funcție de faptul dacă utilizarea acesteia este de natură comercială sau necomercială;

  - eliminarea posibilității de a aplica o cotă de impozitare mai scăzută pentru consumul general de energie în cazul taxiurilor, deoarece această practică nu mai este compatibilă cu obiectivul politicilor de promovare a combustibililor alternativi, a agenților energetici alternativi și a utilizării de vehicule mai ecologice în transportul urban;

  - actualizarea definițiilor rezervoarelor standard și ale containerelor speciale.

  În cele din urmă, Comisia propune ca energia electrică produsă pe mal furnizată navelor pe perioada în care acestea sunt ancorate în port să fie scutită de la impozitare și să se mențină obligațiile actuale ale statelor membre de a scuti de la impozitare combustibilii folosiți în navigația aeriană și maritimă. În ceea ce privește căile navigabile interioare, Comisia propune menținerea normelor actuale care permit statelor membre să aplice scutiri totale sau parțiale sau reduceri ale nivelului de impozitare.

  AMENDAMENTELE

  Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

  Amendamentul  1

  Propunere de directivă

  Considerentul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Este necesar să se asigure continuarea funcționării corecte a pieței interne, având în vedere noile cerințe privind limitarea schimbărilor climatice, utilizarea surselor regenerabile de energie și economiile de energie, astfel cum au fost aprobate prin Concluziile Președinției Consiliului European din 8-9 martie 2007 și din 11-12 decembrie 2008.

  (2) Este necesar să se asigure continuarea funcționării corecte a pieței interne, având în vedere noile cerințe privind limitarea schimbărilor climatice, utilizarea surselor regenerabile de energie și economiile de energie, astfel cum au fost aprobate prin Concluziile Președinției Consiliului European din 8-9 martie 2007 și din 11-12 decembrie 2008. Este necesară garantarea unui tratament consecvent al surselor de energie în cadrul prezentei directive, în vederea asigurării unui mediu concurențial echitabil real pentru consumatorii de energie, indiferent de sursele de energie utilizate.

  Amendamentul  2

  Propunere de directivă

  Considerentul 2a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (2a) Impozitarea produselor energetice ar trebui concepută de o manieră neutră față de tehnologiile utilizate, pentru a permite noilor tehnologii să se dezvolte.

  Justificare

  Politica propusă de Comisiei trebuie să fie absolut neutră față de tehnologiile utilizate, pentru a permite dezvoltarea noilor tehnologii. Dintre tehnologiile existente, numai cele mai durabile și eficiente ar trebui să fie menținute.

  Amendamentul  3

  Propunere de directivă

  Considerentul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Impozitarea în legătură cu emisiile de CO2 poate reprezenta o modalitate rentabilă pentru statele membre de a atinge obiectivul reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră necesare conform Deciziei 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 în ceea ce privește sursele care nu sunt incluse în sistemul Uniunii conform Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului. Având în vedere rolul posibil al impozitării în legătură cu emisiile de CO2, buna funcționare a pieței interne necesită norme comune privind respectiva impozitare.

  (3) Scopul fundamental al impozitării energiei este stimularea consumatorilor de a utiliza energia mai eficient și de a o obține din surse mai ecologice. Impozitarea în legătură cu emisiile de CO2 poate reprezenta o modalitate rentabilă pentru statele membre de a atinge obiectivul reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră necesare conform Deciziei 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 în ceea ce privește sursele care nu sunt incluse în sistemul Uniunii conform Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului. Având în vedere rolul posibil al impozitării în legătură cu emisiile de CO2, buna funcționare a pieței interne necesită norme comune privind respectiva impozitare.

  Amendamentul  4

  Propunere de directivă

  Considerentul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (6) Fiecare dintre aceste componente trebuie calculată pe baza unor criterii obiective, care permit tratamentul egal al diverselor surse de energie. În scopul impozitării aferente emisiilor de CO2, trebuie să se facă referire la emisiile de CO2 generate de utilizarea fiecărui produs energetic în cauză, utilizând factorii de emisie de CO2 de referință prevăzuți în Decizia 2007/589/CE a Comisiei din 18 iulie 2007 de stabilire a orientărilor pentru monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului. În scopul impozitării consumului general de energie, trebuie să se facă referire la conținutul energetic al diverselor produse energetice și al electricității astfel cum se menționează în Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile energetice și de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului. În acest context, este necesar să fie luate în considerare avantajele ecologice ale biomasei și ale produselor obținute din biomasă. Aceste produse trebuie impozitate pe baza factorilor de emisie de CO2 prevăzuți în Decizia 2007/589/CE pentru biomasă și produsele realizate din biomasă, și a conținutului lor energetic, astfel cum se specifică în anexa III la Directiva 2009/28/CE. Biocombustibilii și biolichidele definite la articolul 2 literele (h) și (i) din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile sunt categoric cea mai importantă categorie vizată. De vreme ce avantajele ecologice ale acestor produse variază în funcție de respectarea de către ele a criteriilor de durabilitate prevăzute la articolul 17 din respectiva directivă, valorile specifice de referință pentru biomasă și produse din biomasă trebuie să se aplice numai în cazul îndeplinirii acestor criterii.

  (6) Întrucât este necesară instituirea unui cadru adecvat pentru impozitarea energiei, fiecare dintre aceste componente trebuie calculată pe baza unor criterii obiective, care permit tratamentul egal al diverselor surse de energie. În scopul impozitării aferente emisiilor de CO2, trebuie să se facă referire la emisiile de CO2 generate de utilizarea fiecărui produs energetic în cauză, utilizând factorii de emisie de CO2 de referință prevăzuți în Decizia 2007/589/CE a Comisiei din 18 iulie 2007 de stabilire a orientărilor pentru monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului. În scopul impozitării consumului general de energie, trebuie să se facă referire la conținutul energetic al diverselor produse energetice și al electricității astfel cum se menționează în Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile energetice și de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului. În acest context, este necesar să fie luate în considerare avantajele ecologice ale biomasei și ale produselor obținute din biomasă. Aceste produse trebuie impozitate pe baza factorilor de emisie de CO2 prevăzuți în Decizia 2007/589/CE pentru biomasă și produsele realizate din biomasă, și a conținutului lor energetic, astfel cum se specifică în anexa III la Directiva 2009/28/CE. Biocombustibilii și biolichidele definite la articolul 2 literele (h) și (i) din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile sunt categoric cea mai importantă categorie vizată. De vreme ce avantajele ecologice ale acestor produse variază în funcție de respectarea de către ele a criteriilor de durabilitate prevăzute la articolul 17 din respectiva directivă, valorile specifice de referință pentru biomasă și produse din biomasă trebuie să se aplice numai în cazul îndeplinirii acestor criterii.

  Amendamentul  5

  Propunere de directivă

  Considerentul 13

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (13) În ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a aplica un nivel de impozitare mai scăzut utilizării comerciale față de utilizarea necomercială a combustibilului gazos drept carburant, această dispoziție pare să nu mai fie compatibilă cu cerința de îmbunătățire a eficienței energetice și cu necesitatea de abordare a impactului din ce în ce mai puternic al transportului asupra mediului și, prin urmare, trebuie eliminată. Articolul 9 alineatul (2) din Directiva 2003/96/CE autorizează statele membre să aplice o rată redusă de impozitare asupra motorinei pentru încălzire. Această dispoziție nu mai este compatibilă cu buna funcționare a pieței interne și cu obiectivele mai ample ale tratatului și, prin urmare, trebuie eliminată.

  (13) În ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a aplica un nivel de impozitare mai scăzut utilizării comerciale față de utilizarea necomercială a combustibilului gazos drept carburant, această dispoziție pare să nu mai fie compatibilă cu cerința de îmbunătățire a eficienței energetice și cu necesitatea de abordare a impactului din ce în ce mai puternic al transportului asupra mediului și, prin urmare, trebuie eliminată. Comisia ar trebui, așadar, să analizeze această diferențiere dintre utilizarea comercială și cea necomercială pentru a oferi întreprinderilor de transport posibilitatea de a se adapta la situația de după o eventuală perioadă de tranziție, în cazul în care se va avea în vedere eliminarea acestei diferențieri în urma unei evaluări de impact corespunzătoare. Articolul 9 alineatul (2) din Directiva 2003/96/CE autorizează statele membre să aplice o rată redusă de impozitare asupra motorinei pentru încălzire. Această dispoziție nu mai este compatibilă cu buna funcționare a pieței interne și cu obiectivele mai ample ale tratatului și, prin urmare, trebuie eliminată.

  Amendamentul  6

  Propunere de directivă

  Considerentul 15

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (15) Articolul 5 din Directiva 2003/96/CE permite aplicarea unor rate de impozitare diferențiate în anumite cazuri. Totuși, în vederea asigurării consecvenței semnalului de preț asociat emisiilor de CO2, posibilitatea ca statele membre să diferențieze ratele naționale ar trebui să fie limitată la impozitarea consumului general de energie. De asemenea, posibilitatea aplicării unui nivel de impozitare mai scăzut carburanților utilizați de taximetre nu mai este compatibilă cu obiectivul politicilor de promovare a combustibililor alternativi, nici cu cel al politicilor de promovare a vectorilor de energie și combustibililor alternativi și de utilizare a vehiculelor ecologice în transportul urban și, prin urmare, trebuie eliminată.

  (15) Articolul 5 din Directiva 2003/96/CE permite aplicarea unor rate de impozitare diferențiate în anumite cazuri. Totuși, în vederea asigurării consecvenței semnalului de preț asociat emisiilor de CO2, posibilitatea ca statele membre să diferențieze ratele naționale ar trebui să fie limitată la impozitarea consumului general de energie.

  Justificare

  Taxiurile ar trebui considerate un mijloc de transport în comun, care ajută la decongestionarea traficului. Ar trebui, prin urmare, ca acestea să se bucure în continuare de reduceri ale nivelului de impozitare a carburantului.

  Amendamentul  7

  Propunere de directivă

  Considerentul 19

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (19) Directiva 2003/96/CE impune statelor membre să scutească de la impozitare combustibilul utilizat pentru navigație în apele comunitare, precum și electricitatea produsă la bordul unei ambarcațiuni, inclusiv când aceasta este ancorată în port. De asemenea, statele membre pot extinde acest tratament fiscal favorabil la căile navigabile interioare. În unele porturi, există o alternativă mai ecologică, prin utilizarea electricității produse pe mal care este totuși impozabilă. Pentru a stabili o primă măsură de încurajare pentru dezvoltarea și aplicarea acestei tehnologii în așteptarea adoptării unui cadru mai cuprinzător în acest domeniu, statul membru ar trebui să scutească de la impozitarea energiei utilizarea de către nave în momentul staționării în port, a electricității produse pe mal. Această scutire trebuie aplicată în cursul unei perioade suficient de lungi, pentru a nu descuraja operatorii portuari să realizeze investițiile necesare, însă totodată pe perioadă limitată, astfel încât menținerea sa, integrală sau parțială, să facă obiectul unei noi decizii în timp util.

  (19) Directiva 2003/96/CE impune statelor membre să scutească de la impozitare electricitatea produsă la bordul unei ambarcațiuni, inclusiv când aceasta este ancorată în port. În unele porturi, există o alternativă mai ecologică, prin utilizarea electricității produse pe mal care este totuși impozabilă. Pentru a evita producerea energiei electrice pe baza unor combustibili la bordul unei ambarcațiuni în timp ce aceasta este ancorată în port, și poluarea atmosferică locală aferentă, în așteptarea adoptării unui cadru mai cuprinzător în acest domeniu, statele membre ar trebui să scutească de la impozitarea energiei utilizarea de către nave, în perioada staționării într-un port fluvial sau maritim, a electricității produse pe mal. În plus, navele la ancoră într-un port nu ar trebui să mai aibă dreptul să-și producă propriul curent electric, dacă există opțiunea alimentării de la rețeaua de electricitate de pe mal.

  Justificare

  Interzicerea producției de electricitate, folosind combustibilul aflat la bord, de către navele la ancoră într-un port, consolidează măsurile de scutiri prevăzute de Comisie și va contribui la reducerea poluării în porturi.

  Amendamentul  8

  Propunere de directivă

  Considerentul 19a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (19a) Pentru a promova navigarea pe cursurile de apă interne, statele membre ar trebui să dispună în continuare de dreptul de a le aplica un tratament fiscal favorabil.

  Amendamentul  9

  Propunere de directivă

  Considerentul 19b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (19b) Ar trebui create condiții echitabile de concurență pentru diferitele moduri de transport. Prevederile de scutire a utilizării de combustibil în anumite sectoare ar trebui eliminate treptat. Pentru a proteja poziția competitivă a întreprinderilor europene și a sectorului industrial, acest lucru ar trebui realizat într-o concertare internațională.

  Justificare

  Dispozițiile actuale de scutire a anumitor moduri de transport nu respectă principiul unei piețe deschise și echitabile a transportului european. Totuși, este important să se evite subminarea poziției competitive a întreprinderilor europene în comparație cu poziția întreprinderilor de pe piețele internaționale.

  Amendamentul  10

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 1

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 1 – alineatul 2a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (2a) Statele membre care introduc un sistem de taxe de utilizare a infrastructurii rutiere pentru autovehicule sau ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de bunuri, impozitează combustibilul folosit pentru aceste vehicule doar pe baza consumului general de energie, prevăzut în tabelul A din Anexa I.

  Justificare

  Prin directiva privind eurovigneta s-a avut în vedere internalizarea costurilor externe pentru a acoperi inclusiv costurile aferente poluării generate de transportul rutier de marfa. Prin acest amendament se va evita o dubla impozitare pentru poluarea generata de transportul rutier de mărfuri.

  Amendamentul  11

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 5 – litera b

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 5 – liniuța 3

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  – pentru următoarele utilizări: transport public local de călători (exclusiv taximetre), colectarea deșeurilor, forțele armate și administrația publică, persoanele cu handicap, ambulanțele;

  – pentru următoarele utilizări: transport public local de călători, colectarea deșeurilor, forțele armate și administrația publică, persoanele cu handicap, ambulanțele;

  Justificare

  Taxiurile ar trebui considerate un mijloc de transport în comun, care ajută la decongestionarea traficului. Ar trebui, prin urmare, ca acestea să se bucure în continuare de reduceri ale nivelului de impozitare a carburantului.

  Amendamentul  12

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 6

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 7

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  De la 1 ianuarie 2013, de la 1 ianuarie 2015 și de la 1 ianuarie 2018, nivelurile minime de impozitare aplicabile carburanților se stabilesc în conformitate cu tabelul A din anexa I.

  (1) De la 1 ianuarie 2013, de la 1 ianuarie 2015 și de la 1 ianuarie 2018, nivelurile minime de impozitare aplicabile carburanților se stabilesc în conformitate cu tabelul A din anexa I.

   

  (2) În cursul unei perioade de tranziție care urmează să fie stabilită în conformitate cu articolul 29, statele membre pot să stabilească o diferențiere între utilizarea comercială și cea necomercială a motorinei folosite drept carburant, cu condiția să fie respectate cotele minime stabilite la nivel comunitar, iar cota stabilită pentru motorina folosită drept carburant să nu scadă sub cota de impozitare națională aflată în vigoare conform dispozițiilor de la aliniatul (1), fără a aduce atingere eventualelor derogări acordate acestui tip de utilizare stabilite în prezenta directivă.

   

  (3) „Motorină de uz comercial utilizat drept carburant” înseamnă motorina folosită drept carburant în următoarele scopuri:

   

  (a) transportul bunurilor în contul altor persoane, cu autovehicule sau ansambluri de vehicule destinate exclusiv transportului rutier de bunuri și cu o greutate totală maximă autorizată de peste 7,5 tone;

   

  (b) transportul de călători, regulat sau ocazional, cu un autovehicul din categoria M2 sau M3, potrivit definiției din Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective1.

   

  _____________

   

  1 JO L 263, 9.10.2007, p. 1.

  Amendamentul  13

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 11 – litera a – subpunctul iii

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 14 – alineatul 1 – litera e

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (e) până la 31 decembrie 2020, electricitatea furnizată direct navelor atunci când acestea sunt ancorate în porturi.

  (e) electricitatea furnizată direct navelor atunci când acestea sunt ancorate în porturi maritime sau fluviale.

  Justificare

  Nu ar trebui impus nici un termen-limită pentru această scutire dacă se are în vedere reducerea semnificativă în zonele portuare a emisiilor de CO2, de sulf și de alte substanțe periculoase pentru sănătatea umană. Pentru promovarea și generalizarea acestor inițiative în rândul autorităților portuare este necesar să se acorde un tratament mai favorabil.

  Amendamentul  14

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 13 – litera a – subpunctul -i (nou)

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 15 – alineatul 1 – litera e

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (-i) Alineatul se modifică după cum urmează:

   

  (e) produsele energetice și electricitatea utilizate pentru transportul de bunuri și pasageri pe calea ferată, cu metroul, tramvaiul, troleibuzul sau autobuzul ce utilizează curent electric, gaz natural sau GPL drept combustibil;

  Justificare

  Prezentul amendament modifică textul Directivei 2003/96 prin includerea autobuzelor electrice și a celor care folosesc gaz natural și GPL. Statele membre ar trebui să beneficieze și de o marjă de manevră mai largă în ceea ce privește introducerea de scutiri fiscale pentru căile ferate, metrou, tramvaie și autobuze urbane cu emisii reduse de NOx și de particule, care sunt foarte dăunătoare sănătății umane în mediile urbane.

  Amendamentul  15

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 19

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 27

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Exercitarea delegării de competențe

  Delegarea de competențe

  (1) Competența de a adopta actele delegate, astfel cum se menționează la articolul 2 alineatul (5) se conferă Comisiei pentru o perioadă nedeterminată.

  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 27a în ceea ce privește impozitarea produselor energetice și a electricității.

  (2) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia transmite o notificare în acest sens Consiliului.

   

  (3) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la articolele 27a și 27b.

   

  Amendamentul  16

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 20

  Directiva 2003/96/CE

  Articolele 27a - 27c

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Revocarea delegării de competențe

  Exercitarea delegării de competențe

  (1) Delegarea de competențe menționată la articolul 2 alineatul (5) poate fi revocată în orice moment de către Consiliu.

  (1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

  (2) În cazul în care Consiliul a inițiat o procedură internă pentru a decide dacă intenționează să revoce delegarea de competențe, acesta face demersurile necesare pentru a informa Comisia într-un termen rezonabil înaintea adoptării unei decizii finale, indicând competențele delegate care ar putea face obiectul unei revocări, precum și eventualele motive ale revocării.

  (2) Delegarea de competențe menționată la articolul 27 se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată de la …*.

  (3) Decizia de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte imediat sau de la o dată ulterioară menționată în aceasta. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate deja în vigoare. Decizia se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

  (3) Delegarea de competențe menționată la articolul 27 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

   

  (4) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

   

  (5) Un act delegat adoptat în temeiul articolul 27 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

   

  _________________

   

  * JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentei directive.

  Articolul 27b

   

  Obiecții la actele delegate

   

  (1) Consiliul poate prezenta obiecții cu privire la un act delegat în termen de [trei] luni de la data notificării.

   

  (2) În cazul în care, la expirarea acestui termen, Consiliul nu prezintă obiecții cu privire la actul delegat, acesta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data menționată în cuprinsul său.

   

  Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare înainte de expirarea perioadei respective în cazul în care Consiliul informează Comisia cu privire la intenția sa de a nu prezenta obiecții.

   

  (3) În cazul în care Consiliul prezintă obiecții cu privire la actul delegat, acesta nu intră în vigoare. Consiliul își expune motivele care au stat la baza acestor obiecții.

   

  Articolul 27c

   

  Informarea Parlamentului European

   

  Parlamentul European este informat cu privire la adoptarea de acte delegate de către Comisie, la orice obiecții formulate cu privire la acestea sau la revocarea delegării de competențe de către Consiliu.

   

  Amendamentul  17

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 21

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 29 – paragrafele 1 și 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  O dată la cinci ani și, pentru prima dată, până la sfârșitul anului 2015, Comisia transmite Consiliului un raport privind aplicarea prezentei directive și, dacă este cazul, o propunere de modificare a acesteia.

  O dată la cinci ani și, pentru prima dată, până la sfârșitul anului 2015, Comisia transmite Consiliului un raport privind aplicarea prezentei directive și, dacă este cazul, o propunere de modificare a acesteia.

  Raportul redactat de Comisie trebuie să examineze, printre altele, nivelul minim al impozitării aferente emisiilor de CO2, impactul progreselor tehnologice și al inovării, în special în ceea ce privește eficiența energetică, utilizarea electricității în transport și justificarea scutirilor și reducerilor, inclusiv pentru combustibilul utilizat în navigația maritimă și aeriană, prevăzute în prezenta directivă. Raportul Comisiei ia în considerare buna funcționare a pieței interne, valoarea reală a nivelurilor minime de impozitare și obiectivele mai ample ale tratatului.

  Raportul redactat de Comisie trebuie să examineze, printre altele, nivelul de impozitare aferent produselor energetice și electricității practicat de statele membre la nivel național și/sau regional, nivelul minim al impozitării aferente emisiilor de CO2, impactul progreselor tehnologice și al inovării, în special în ceea ce privește eficiența energetică, diferențierea dintre utilizarea comercială și cea necomercială a motorinei drept carburant și perspectiva eliminării acestei diferențieri, utilizarea electricității în transport și justificarea scutirilor și reducerilor, inclusiv pentru combustibilul utilizat în navigația maritimă și aeriană, prevăzute în prezenta directivă. Raportul conține și o sinteză a prevederilor fiscale în vigoare incluse în acordurile bilaterale privind serviciile aeriene. Raportul Comisiei ia în considerare buna funcționare a pieței interne, valoarea reală a nivelurilor minime de impozitare și obiectivele mai ample ale tratatului.

   

  Primul raport evaluează oportunitatea eliminării scutirii prevăzute la articolul 14 alineatul (1) literele (b) și (c) pentru produsele energetice furnizate drept combustibil pentru transportul aerian și transportul maritim din apele Uniunii, în cazul în care se ajunge la un acord privind impunerea unor măsuri de reducere a emisiilor de CO2 în sectorul aerian și în sectorul maritim, în cadrul IMO, OACI sau al Convenției-cadru a ONU privind schimbările climatice.

   

  În absența unui progres înregistrat la nivel internațional, Comisia prezintă propuneri legislative privind reducerea emisiilor de CO2 în ambele sectoare, ținând cont de riscul relocării emisiilor și de competitivitatea sectorului.

  Justificare

  Este important ca orice decizie privind sectorul aerian și maritim să fie luată la nivel internațional, pentru a se evita denaturarea concurenței și riscul relocării emisiilor de carbon. Comisia este îndemnată să facă tot posibilul pentru a asigura încheierea unui acord internațional, iar în caz contrar ar trebui să înainteze modificări legislative corespunzătoare.

  PROCEDURĂ

  Titlu

  Modificarea Directivei 2003/96/CE a Consiliului privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității

  Referințe

  COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS)

  Comisie competentă în fond

         Data anunțului în plen

  ECON

  10.5.2011

   

   

   

  Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

         Data anunțului în plen

  TRAN

  10.5.2011

   

   

   

  Raportor(i)

         Data numirii

  Brian Simpson

  23.5.2011

   

   

   

  Raportor(i) substituit (substituiți)

  Sabine Wils

   

   

   

  Examinare în comisie

  11.10.2011

  21.11.2011

   

   

  Data adoptării

  22.11.2011

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  31

  9

  1

  Membri titulari prezenți la votul final

  Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Țicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Philip Bradbourn, Michel Dantin, Wolf Klinz, Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen, Sabine Wils

  AVIZ al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (21.12.2011)

  destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

  referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității

  (COM(2011)0169 – C7‑0105/2011 – 2011/0092(CNS))

  Raportor pentru aviz: Sergio Gutiérrez Prieto

  JUSTIFICARE SUCCINTĂ

  Prezenta propunere, care are drept obiectiv modificarea Directivei privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității (ETD), are un impact semnificativ asupra sectorului primar.

  Propunerea modifică regimul de impozitare a energiei utilizate în sectorul agricol. În pofida faptului că statele membre au în continuare posibilitatea de a introduce scutiri fiscale (care ajung până la aplicarea unui nivel de impozitare de 0%) sau reduceri, astfel cum prevede prezenta directivă, această opțiune se referă doar la componenta energetică și la respectarea cerințelor în materie de eficiență energetică [articolul 15 alineatul (3)]. Întrucât nu există posibilitatea de a înlocui utilizarea motorinei în cazul mașinilor agricole, faptul că există posibilitatea de a aplica reduceri ale nivelului de impozitare, de exemplu în cazul utilizării agricole a motorinei, în contextul actual al reducerii veniturilor din agricultură și al creșterii costurilor fixe de producție (unde costurile pentru energie, ca urmare a creșterii prețului petrolului și a costurilor pentru energie pot ajunge până la 30% din costurile fixe) reprezintă o veste bună pentru viabilitatea exploatațiilor europene. Cu toate acestea, condiționarea acestor beneficii fiscale de politici de eficiență energetică care vizează reducerea costurilor fixe respective presupune un anumit grad de flexibilitate și integrarea acestor costuri în strategii publice elaborate împreună cu sectorul în cauză și pe termen suficient de lung încât să nu presupună o sarcină suplimentară care să constituie un obstacol în calea viabilității economice a producătorilor noștri, care se confruntă cu suficiente restricții impuse de politicile transversale ale PAC.

  Propunerea de modificare a Directivei 2003/96 introduce un credit fiscal privind impozitarea în legătură cu emisiile de CO2 a sectoarelor considerate a fi expuse unui risc important de relocare a emisiilor de dioxid de carbon în sensul articolului 10a alineatul (13) din Directiva 2003/87; agricultura nu se numără printre aceste sectoare. În Comunicarea sa „Foaia de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050”, Comisia recunoaște riscurile privind relocarea emisiilor de dioxid de carbon în agricultură; prin urmare, trebuie să i se solicite fără întârziere Comisiei să modifice, în paralel cu Directiva 2003/96 (ETD), și Directiva 2003/87, în termen de cel mult șase luni de la intrarea în vigoare a celei dintâi cu scopul de include agricultura printre sectoarele care ar putea beneficia de creditul fiscal respectiv, pentru a se asigura că, astfel cum declară Comisia la punctul 3.2 din comunicarea sa, toate sectoarele sau subsectoarele expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon sunt supuse aceluiași tratament fiscal în cadrul ETD.

  Propunerea de modificare a ETD îmbunătățește tratamentul fiscal al biomasei în măsura în care capacitatea energetică a acesteia este inferioară volumului său, ceea ce pune capăt discriminării fiscale căreia îi era supusă în raport cu energia fosilă. Ca urmare a acestui fapt, se justifică lansarea unui apel în vederea acordării unei importanțe mai mari biomasei la stabilirea mixului energetic al statelor membre, întrucât nu numai că reprezintă o energie nefosilă, însă producerea sa acționează asemenea unui rezervor de carbon. Din punctul de vedere al fiscalității, este necesar, chiar dacă nu intră în sfera de aplicare a ETD, să se solicite armonizarea ratelor TVA-ului aplicate biomasei, care sunt în continuare foarte diferite în statele membre (în special în statele de frontieră) cu scopul de a evita eventualele „efecte de frontieră” în dezvoltarea biomasei între diferitele regiuni sau țări din cadrul Uniunii.

  În sfârșit, raportorul pentru aviz solicită ca Parlamentul European să fie inclus printre instituțiile care trebuie să fie informate constant cu privire la punerea în aplicare a ETD de către Comisia Europeană în termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a directivei și consideră oportună stabilirea unei perioade de tranziție, până în 2023, pentru aplicarea integrală a schimbărilor propuse de prezenta directivă.

  AMENDAMENTE

  Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

  Amendamentul                     1

  Propunere de directivă

  Considerentul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (5) În consecință, trebuie să se introducă o dispoziție potrivit căreia impozitarea energiei să constea din două componente: impozitarea în legătură cu emisiile de CO2 și impozitarea consumului general de energie. În vederea adaptării impozitării energiei la punerea în aplicare a schemei comunitare în conformitate cu Directiva 2003/87/CE, trebuie să se solicite statelor membre să facă o distincție explicită între cele două componente. Aceasta va asigura, de asemenea, tratamentul diferențiat al combustibililor care reprezintă biomasă sau care sunt obținuți din biomasă.

  (5) În consecință, ar trebui să se introducă o dispoziție potrivit căreia impozitarea energiei să constea din două componente: impozitarea în legătură cu emisiile de CO2 și impozitarea consumului general de energie. În vederea adaptării impozitării energiei la punerea în aplicare a schemei comunitare în conformitate cu Directiva 2003/87/CE, ar trebui să se solicite statelor membre să facă o distincție explicită între cele două componente. Aceasta va asigura, de asemenea, tratamentul diferențiat al combustibililor care reprezintă biomasă sau care sunt obținuți din biomasă având în vedere avantajele pe care le oferă ca surse regenerabile de energie ieftine și faptul că sunt aproape neutre în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră.

  Amendamentul  2

  Propunere de directivă

  Considerentul 20

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (20) Articolul 15 alineatul (3) din Directiva 2003/96/CE permite statelor membre să aplice în cazul lucrărilor agricole, horticole sau piscicole, precum și de silvicultură, nu doar dispozițiile general aplicabile activităților comerciale, ci și un nivel de impozitare de până la zero. O examinare a acestei opțiuni a demonstrat că, în ceea ce privește impozitarea consumului general de energie, menținerea sa ar fi contrară obiectivelor mai ample ale Uniunii, cu excepția cazului în care ar fi legată de o măsură echivalentă, care să asigure progresul în domeniul eficienței energetice. În ceea ce privește impozitarea în legătură cu emisiile de CO2, tratamentul sectoarelor în cauză trebuie aliniat la normele aplicabile sectoarelor industriale.

  (20) Articolul 15 alineatul (3) din Directiva 2003/96/CE permite statelor membre să aplice în cazul lucrărilor agricole, horticole sau piscicole, precum și de silvicultură, nu doar dispozițiile general aplicabile activităților comerciale, ci și un nivel de impozitare de până la zero pentru a garanta viabilitatea economică a acestor sectoare, care se confruntă deja cu cerințe exigente în domeniul social, fitosanitar și al mediului care nu sunt compensate suficient de piață. În pofida acestui fapt, examinarea acestei opțiuni a demonstrat că, în ceea ce privește impozitarea consumului general de energie, menținerea sa ar fi contrară obiectivelor mai ample ale Uniunii, cu excepția cazului în care ar fi legată de o măsură echivalentă, care să asigure progresul în domeniul eficienței energetice. Aceste progrese în domeniul eficienței energetice ar trebui avute în vedere pe termen suficient de lung și ar trebui să facă obiectul unei planificări și al controlului de către organismele publice. Statele membre ar trebui să furnizeze orientări tehnice operatorilor din sectoarele în cauză în cazul în care se aplică cerințe suplimentare în materie de eficiență energetică corelate cu reducerea ratelor de impozitare. În ceea ce privește impozitarea în legătură cu emisiile de CO2, tratamentul sectoarelor în cauză ar trebui să se țină seama de capacitatea de captare și stocare a carbonului, precum și de riscul de relocare a emisiilor de carbon specifice fiecărui sector și subsector, precum și de posibilele efecte asupra productivității și viabilității sectoarelor respective. Sectoarele producătoare de biomasă cu un potențial ridicat de captare a dioxidului de carbon ar trebui să fie scutite. Este esențial ca, în regiunile care au o capacitate excepțională de a produce energie din surse regenerabile, independența energetică a activităților lor agricole și de creștere a animalelor să fie încurajată.

  Amendamentul  3

  Propunere de directivă

  Considerentul 21a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (21a) Sectorul biomasei reprezintă un sector strategic, atât în ceea ce privește stabilirea viitoarelor mixuri energetice ale statelor membre, cât și în ceea ce privește elaborarea de strategii ce vizează dezvoltarea unor produse cu valoare adăugată ridicată care pot fi derivate din biomasă pentru o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, în măsura în care producerea sa acționează asemenea unui rezervor de carbon. Este necesar, prin urmare, ca statele membre să evite aplicarea unui nivel de impozitare diferit, inclusiv în materie de TVA, cu scopul de a evita riscurile unui „efect de frontieră” între statele membre.

  Amendamentul  4

  Propunere de directivă

  Considerentul 25a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (25a) Ar trebui să fie obligatoriu ca statele membre să dezvolte forme de bioenergie în funcție de nevoile economice ale societății și de interesele sale. Statele membre ar trebui să fie încurajate să adopte un regim fiscal favorabil pentru consumul de biocarburanți de a doua generație. Comisia și statele membre ar trebui să acorde prioritate absolută cercetărilor în domeniul biocarburanților de a doua generație cu scopul de a le spori eficacitatea și de a reduce costurile efective aferente, și să mărească în mod substanțial finanțarea cercetării și dezvoltării. Ar trebui să se țină seama de eventuala conversie a habitatelor și de modificarea potențială a destinației terenurilor.

  Amendamentul  5

  Propunere de directivă

  Considerentul 28

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (28) Odată la cinci ani și pentru prima dată înainte de sfârșitul anului 2015, Comisia trebuie să prezinte Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive, examinând în special nivelul minim de impozitare în legătură cu emisiile de CO2, având în vedere evoluția prețului pieței certificatelor de emisii în UE, impactul progreselor tehnologice și al inovărilor și justificarea scutirilor și a reducerilor fiscale prevăzute în prezenta directivă, inclusiv pentru combustibilii folosiți în navigația maritimă și aeriană. Lista sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi expuse unui risc semnificativ de relocare a emisiilor de carbon se revizuiește periodic, în special ținând cont de disponibilitatea dovezilor emergente.

  (28) O dată la trei ani și pentru prima dată înainte de sfârșitul anului 2015, Comisia trebuie să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive, examinând în special nivelul minim de impozitare în legătură cu emisiile de CO2, având în vedere evoluția prețului pieței certificatelor de emisii în UE, impactul progreselor tehnologice și al inovărilor și justificarea scutirilor și a reducerilor fiscale prevăzute în prezenta directivă, inclusiv pentru combustibilii folosiți în navigația maritimă și aeriană. Lista sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi expuse unui risc semnificativ de relocare a emisiilor de carbon se revizuiește periodic, în special ținând cont de disponibilitatea dovezilor emergente.

  Amendamentul  6

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 1

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Definiția biomasei utilizată în prezenta directivă nu aduce atingere utilizării unei definiții diferite în legislațiile interne, pentru alte scopuri decât cele prevăzute în prezenta directivă.

  Amendamentul  7

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 2 – litera a – subpunctul ii

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 2 – alineatul 1 – litera i

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (i) sunt incluse în codurile NC 2207, 2208 90 91 și 2208 90 99 dacă sunt destinate utilizării drept combustibil pentru încălzire sau carburant și sunt denaturate în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) literele (a) și (b) din Directiva 92/83/CE;

  (i) sunt incluse în codurile NC 2207, 2208 90 91 și 2208 90 99 dacă sunt destinate utilizării drept combustibil pentru încălzire sau carburant;

  Justificare

  Restricția propusă în ceea ce privește definiția alcoolului etilic denaturat la articolul 2 litera (i) nu este compatibilă cu practicile de pe piață și cu definiția bioetanolului în conformitate cu legislația statelor membre, de exemplu în Suedia, Austria și Germania.

  Amendamentul  8

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 13 – litera b

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 15 – alineatul 3

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

   

  (3) Statele membre pot aplica un nivel de impozitare a consumului general de energie de până la zero la consumul de produse energetice și electricitate utilizate în lucrări agricole, horticole, piscicole și în silvicultură. Beneficiarii se supun acordurilor care trebuie să conducă la creșterea eficienței energetice în mod echivalent, în mare parte, eficienței care ar fi fost obținută dacă s-ar fi respectat ratele minime normale ale Uniunii.”

  (3) Statele membre pot aplica un nivel de impozitare a consumului general de energie de până la zero la consumul de produse energetice și electricitate utilizate în lucrări agricole, horticole, piscicole și în silvicultură. Statele membre, împreună cu beneficiarii elaborează strategii specifice care trebuie să conducă la creșterea eficienței energetice la un nivel apropiat de cel care ar fi fost obținut dacă s-ar fi respectat ratele minime normale ale Uniunii.”

  Justificare

  Este important ca eforturile în materie de eficiență energetică necesare în vederea unui tratament fiscal mai bun să fie coordonate într-o anumită măsură de statele membre, în colaborare cu sectoarele vizate, prin strategii specifice, însoțite de un termen de aplicare suficient de lung care să permită o anumită flexibilitate, să faciliteze realizarea de investiții necesare și să facă posibilă realizarea unor economii de energie reale, care nu ar fi posibile fără sprijinul sectorului public și fără investiții anuale.

  Amendamentul  9

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 13 – litera ba (nouă)

  Directiva 2203/96/CE

  Articolul 15 – alineatul 3a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (3a) Statele membre oferă orientări generale beneficiarilor, inclusiv exploatațiilor agricole mici și mijlocii, în ceea ce privește aplicarea cerințelor privind eficiența energetică corelate cu reducerea ratelor de impozitare.

  Amendamentul  10

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 13 – subpunctul 1 – litera a – subpunctul i

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Până la 31 decembrie 2023, statele membre pot, fără a aduce atingere alineatului (5) din prezentul articol, să aplice o scutire sau o rată redusă a impozitării consumului general de energie, sub control fiscal, cu privire la produsele impozabile menționate în articolul 2 din prezenta directivă, în cazul în care aceste produse sunt alcătuite din, sau conțin unul sau mai multe dintre următoarele produse și dacă, în ceea ce privește biocarburanții și biolichidele definite la articolul 2 literele (h) și (i) din Directiva 2009/28/CE, aceste produse respectă criteriile de durabilitate prevăzute la articolul 17 din respectiva directivă:

  1. Sub control fiscal, statele membre pot să aplice o scutire sau o rată redusă a impozitării consumului general de energie cu privire la produsele impozabile menționate în articolul 2 din prezenta directivă, în cazul în care sunt alcătuite din sau conțin unul sau mai multe dintre următoarele produse:

  Justificare

  Scopul este să se reia ideile exprimate la articolul 16 din Directiva 2003/96/CE. Biocombustibilii vor aduce o contribuție importantă la eforturile UE de a realiza obiectivele în materie de climă și energie. Trebuie să li se permită statelor membre să introducă pe piață combustibili ce conțin biocombustibili. Impozitarea reprezintă un aspect important atunci când combustibilii sunt introduși pe piață pentru prima dată.

  Amendamentul  11

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 14

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 18 – alineatul 3

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Portugalia poate aplica niveluri de impozitare a consumului general de energie pentru produsele energetice și electricitatea consumate în regiunile autonome Azore și Madeira mai mici decât nivelurile minime de impozitare prevăzute în prezenta directivă, pentru a compensa costurile de transport determinate de caracterul insular și dispersat al acestor regiuni.

  (3) Spania și Portugalia pot aplica niveluri de impozitare a consumului general de energie pentru produsele energetice și electricitatea consumate în comunitățile autonome Canare și Baleare și, respectiv, regiunile autonome Azore și Madeira mai mici decât nivelurile minime de impozitare prevăzute în prezenta directivă, pentru a compensa costurile de transport determinate de caracterul insular și dispersat al acestor regiuni.

  Amendamentul  12

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 21

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 29 – paragraful 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  O dată la cinci ani și, pentru prima dată, până la sfârșitul anului 2015, Comisia transmite Consiliului un raport privind aplicarea prezentei directive și, dacă este cazul, o propunere de modificare a acesteia.

  O dată la trei ani și, pentru prima dată, până la sfârșitul anului 2015, Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentei directive și, dacă este cazul, o propunere de modificare a acesteia.

  Amendamentul  13

  Propunere de directivă

  Articolul 1 – punctul 21

  Directiva 2003/96/CE

  Articolul 29 – paragraful 3

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  În orice caz, lista sectoarelor sau subsectoarelor care prezintă un risc semnificativ de relocare a emisiilor de carbon în sensul articolului 14a din directivă se revizuiește periodic, în special ținându-se cont de disponibilitatea dovezilor emergente.”

  În orice caz, lista sectoarelor sau subsectoarelor care prezintă un risc semnificativ de relocare a emisiilor de carbon în sensul articolului 14a din directivă se revizuiește periodic, prima dată în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive, în special ținându-se cont de noile date disponibile.” .

  PROCEDURĂ

  Titlu

  Modificarea Directivei 2003/96/CE a Consiliului privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității

  Referințe

  COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS)

  Comisie competentă în fond

  Data anunțului în plen

  ECON

  10.5.2011

   

   

   

  Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

  Data anunțului în plen

  AGRI

  9.6.2011

   

   

   

  Raportor(i)

  Data numirii

  Sergio Gutiérrez Prieto

  24.5.2011

   

   

   

  Examinare în comisie

  22.11.2011

   

   

   

  Data adoptării

  20.12.2011

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  30

  3

  1

  Membri titulari prezenți la votul final

  John Stuart Agnew, Richard Ashworth, Liam Aylward, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Spyros Danellis, Marian Harkin, Christa Klaß, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Milan Zver

  PROCEDURĂ

  Titlu

  Modificarea Directivei 2003/96/CE a Consiliului privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității

  Referințe

  COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS)

  Data consultării PE

  29.4.2011

   

   

   

  Comisie competentă în fond

         Data anunțului în plen

  ECON

  10.5.2011

   

   

   

  Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

         Data anunțului în plen

  BUDG

  10.5.2011

  ENVI

  10.5.2011

  ITRE

  10.5.2011

  TRAN

  10.5.2011

   

  AGRI

  9.6.2011

   

   

   

  Raportor(i)

         Data numirii

  Astrid Lulling

  10.5.2011

   

   

   

  Examinare în comisie

  31.8.2011

  7.11.2011

  19.12.2011

   

  Data adoptării

  29.2.2012

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  22

  6

  16

  Membri titulari prezenți la votul final

  Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaș, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Sampo Terho, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Elena Băsescu, Philippe De Backer, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Enrique Guerrero Salom, Thomas Händel, Danuta Jazłowiecka, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Sirpa Pietikäinen, Theodoros Skylakakis

  Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

  Godelieve Quisthoudt-Rowohl

  Data depunerii

  8.3.2012