BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse tilladte anvendelser af forældreløse værker

22.3.2012 - (COM(2011)0289 – C7‑0138/2011 – 2011/0136(COD)) - ***I

Retsudvalget
Ordfører: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg


Procedure : 2011/0136(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0055/2012
Indgivne tekster :
A7-0055/2012
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse tilladte anvendelser af forældreløse værker

(COM(2011)0289 – C7‑0138/2011 – 2011/0136(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0289),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 49, 56 og 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7‑0138/2011),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse af 21. september 2011 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[1],

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Kultur- og Uddannelsesudvalget (A7-0055/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Biblioteker, museer, arkiver, uddannelsesinstitutioner, filmarvsinstitutioner og public service-radio-/fjernsynsforetagender i medlemsstaterne er i færd med at gennemføre en storstilet digitalisering af deres samlinger med det formål at skabe europæiske digitale biblioteker. Disse organisationer bidrager til bevaring og formidling af den europæiske kulturarv og spiller en vigtig rolle i etableringen af europæiske digitale biblioteker som Europeana. Teknologi til digitalisering af trykte værker i massiv skala og til søgning og indeksering øger bibliotekssamlingernes værdi for forskerne.

 

(1) Biblioteker, museer, arkiver, uddannelsesinstitutioner, filmarvsinstitutioner og public service-radio-/fjernsynsforetagender, der er etableret i medlemsstaterne, er i færd med at gennemføre en storstilet digitalisering af deres samlinger med det formål at skabe europæiske digitale biblioteker. De bidrager til bevaring og formidling af den europæiske kulturarv og spiller en vigtig rolle i etableringen af europæiske digitale biblioteker som Europeana. Teknologi til digitalisering af trykte værker i massiv skala og til søgning og indeksering øger bibliotekssamlingernes værdi for forskerne.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Som det fremgår af meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om den digitale dagsorden for Europa, går et af nøgletiltagene i den digitale dagsorden ud på at skabe et retsgrundlag, der kan lette digitalisering og formidling af værker, hvis ophavsmænd ikke kan identificeres eller lokaliseres – såkaldte "forældreløse værker".

(3) Som det fremgår af meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om den digitale dagsorden for Europa, går et af nøgletiltagene i den digitale dagsorden ud på at skabe et retsgrundlag, der kan lette digitalisering og formidling af værker, der er omfattet af ophavsret eller beslægtede rettigheder, og hvis rettighedshavere ikke kan identificeres eller lokaliseres – såkaldte "forældreløse værker".

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Ophavsmænds eneret til reproduktion og tilrådighedsstillelse af deres værker for almenheden, som harmoniseret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet, indebærer, at der skal indhentes samtykke fra ophavsmanden, før et værk kan digitaliseres og gøres tilgængeligt.

(4) Rettighedshaveres eneret til reproduktion og tilrådighedsstillelse af deres værker for almenheden, som harmoniseret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet, indebærer, at der skal indhentes samtykke fra rettighedshaveren, før et værk kan digitaliseres og gøres tilgængeligt.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) Ophavsret er det økonomiske grundlag for den kreative industri, da den fremmer innovation, skabertrang, investeringer og produktion. Massedigitalisering og formidling af værker er således et middel til beskyttelse af den europæiske kulturarv. Ophavsret er et vigtigt værktøj til at sikre, at den kreative sektor belønnes for sit arbejde.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Filmværker, lydværker og audiovisuelle værker, der er produceret af public service-radio-/fjernsynsforetagender og findes i disse foretagenders arkiver, omfatter også forældreløse værker. I betragtning af radio- og fjernsynsforetagendernes særlige stilling som producenter af lydværker og audiovisuelle værker og behovet for at begrænse fænomenet forældreløse værker i fremtiden bør der fastsættes en skæringsdato for anvendelsen af direktivet, for så vidt angår værkerne i radio- og fjernsynsforetagendernes arkiver.

udgår

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a) I betragtning af den ustandseligt voksende produktion og spredning af kreativt indhold på internettet i den digitale æra er det vigtigt at forhindre, at der fremover skabes nye forældreløse værker. Det er nødvendigt med klare oplysninger om, hvordan rettighedshavere identificeres og lokaliseres, såvel som en konkret registrering som forudsætning for fuld rettighedsudøvelse. Det er også nødvendigt at skabe en solid ramme for erhvervelse af rettigheder. Den lovgivningsmæssige ramme bør være åben over for den tekniske udvikling og tilstrækkelig fleksibel til at tillade fremtidige aftaler mellem rettighedshavere.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Ved filmværker, lydværker og audiovisuelle værker i public service-radio-/fjernsynsforetagenders arkiver forstås i dette direktiv værker, som disse foretagender har bestilt udelukkende til eget brug.

(9) Ved fonogrammer, filmværker, lydværker og audiovisuelle værker i public service-radio-/fjernsynsforetagenders arkiver forstås i dette direktiv værker, som disse foretagender har bestilt udelukkende til eget brug.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Af hensyn til et venskabeligt internationalt samkvem bør dette direktiv kun gælde for værker, der først er offentliggjort eller udsendt i en medlemsstat.

(11) Af hensyn til et venskabeligt internationalt samkvem bør dette direktiv kun gælde for værker, der først er offentliggjort eller udsendt på en medlemsstats territorium.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Før et værk kan anses for forældreløst, bør der foretages en søgning efter værkets ophavsmand ud fra principperne om god tro og behørig omhu. Medlemsstaterne bør kunne bestemme, at en sådan omhyggelig søgning kan gennemføres af de organisationer, der henvises til i dette direktiv, eller af andre organisationer.

(12) Før et værk kan anses for forældreløst, bør der foretages en søgning efter værkets rettighedshaver ud fra principperne om god tro og behørig omhu. Medlemsstaterne bør kunne bestemme, at en sådan omhyggelig søgning kan gennemføres af de organisationer, der henvises til i dette direktiv, eller af andre autoriserede organisationer.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Der bør fastlægges harmoniserede bestemmelser om sådanne omhyggelige søgninger for at sikre et højt niveau af beskyttelse af ophavsretten i Unionen. En omhyggelig søgning bør omfatte søgning i offentligt tilgængelige databaser, der indeholder oplysninger om et værks ophavsretlige status. For at undgå dobbeltarbejde i den kostbare digitaliseringsindsats bør medlemsstaterne desuden sikre, at de organisationer, der er omfattet af dette direktiv, registrerer deres brug af forældreløse værker i en offentligt tilgængelig database. Offentligt tilgængelige databaser over resultaterne af den omhyggelige søgning og brugen af forældreløse værker bør så vidt muligt opbygges således, at det er muligt at sammenkoble dem på europæisk plan og tilbyde søgning via en fælles portal.

(13) Der bør fastlægges harmoniserede bestemmelser om sådanne omhyggelige søgninger for at sikre et højt niveau af beskyttelse af ophavsretten i Unionen. En omhyggelig søgning bør omfatte søgning i offentligt tilgængelige databaser, der indeholder oplysninger om et værks ophavsretlige status. For at undgå dobbeltarbejde i forbindelse med søgninger bør en omhyggelig søgning kun gennemføres i den medlemsstat, hvor det pågældende værk først blev offentliggjort eller udsendt. For at undgå dobbeltarbejde i den kostbare digitaliseringsindsats og finde ud af, om et værk har fået status som forældreløst værk i en anden medlemsstat, bør medlemsstaterne desuden sikre, at resultaterne af omhyggelige søgninger, der gennemføres på deres område, og de af dette direktiv omfattede organisationers brug af forældreløse værker registreres i en offentligt tilgængelig database. Gratis, offentligt tilgængelige databaser over resultaterne af den omhyggelige søgning og brugen af forældreløse værker bør så vidt muligt opbygges således, at det er muligt at sammenkoble dem og sikre interoperabilitet på europæisk plan og tilbyde søgning via en fælles portal.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Forældreløse værker kan have flere ophavsmænd eller omfatte andre værker eller beskyttede genstande. Dette direktiv bør ikke berøre kendte eller identificerede rettighedshaveres rettigheder.

(14) Forældreløse værker kan have flere rettighedshavere eller omfatte andre værker eller beskyttede genstande. Dette direktiv bør ikke berøre kendte eller identificerede rettighedshaveres rettigheder.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) For at undgå dobbeltarbejde i forbindelse med søgninger bør en omhyggelig søgning kun gennemføres i den medlemsstat, hvor det pågældende værk først blev offentliggjort eller udsendt. For at gøre det muligt at finde ud af, om et værk har fået status som forældreløst værk i en anden medlemsstat, bør medlemsstaterne sikre, at resultaterne af omhyggelige søgninger, der gennemføres på deres område, registreres i en offentligt tilgængelig database.

udgår

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Ophavsmænd bør have ret til at bringe et værks status som forældreløst værk til ophør, hvis de træder frem og gør krav på deres værker.

(16) Hvis rettighedshavere træder frem og gør krav på deres værker, bør de have ret til at bringe disse værkers status som forældreløse værker til ophør, for så vidt angår dem selv. Medlemsstaterne bør sikre, at disse rettighedshavere modtager passende og rimelig godtgørelse for den brug, der er blevet gjort af deres værker.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a) Er et værk fejlagtigt blevet kvalificeret som forældreløst som følge af en søgning, der ikke blev foretaget ud fra principperne om god tro og behørig omhu, bør medlemsstaterne drage brugeren til ansvar for overtrædelse af ophavsrettighederne i henhold til de relevante nationale bestemmelser og EU-retten.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) For at fremme læring og adgang til kulturarven bør medlemsstaterne tillade biblioteker, uddannelsesinstitutioner og museer, der er offentligt tilgængelige, såvel som arkiver, filmarvsinstitutioner og public service-radio-/fjernsynsforetagender at stille forældreløse værker til rådighed og reproducere dem, når en sådan brug af værkerne bidrager til varetagelsen af deres almennyttige opgaver, navnlig at bevare og restaurere værker i deres samlinger og give adgang til værkerne med kulturelle og uddannelsesmæssige formål. I forbindelse med dette direktiv bør filmarvsinstitutioner omfatte organisationer, der af medlemsstaterne er udpeget til at indsamle, katalogisere, bevare og restaurere film, der udgør en del af landenes kulturarv.

(17) For at fremme læring og adgang til kulturarven bør medlemsstaterne tillade biblioteker, uddannelsesinstitutioner og museer, der er offentligt tilgængelige, såvel som arkiver, film og lydarvsinstitutioner og public service-radio-/fjernsynsforetagender at reproducere og stille forældreløse værker til rådighed i den i direktiv 2001/29/EF omhandlede forstand, når en sådan brug af værkerne bidrager til varetagelsen af deres almennyttige opgaver og sikrer adgang til dem med kulturelle og uddannelsesmæssige formål. I forbindelse med dette direktiv bør film‑ og lydarvsinstitutioner omfatte organisationer, der af medlemsstaterne er udpeget til at indsamle, katalogisere, bevare og restaurere film og fonogrammer, der udgør en del af landenes kulturarv.

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Digitaliseringen af den europæiske kulturarv kan fremmes ved hjælp af aftaler, idet biblioteker, uddannelsesinstitutioner, museer eller arkiver og filmarvsinstitutioner med henblik på de anvendelser, der er tilladt i henhold til dette direktiv, kan indgå aftaler med kommercielle partnere om digitalisering og tilrådighedsstillelse af forældreløse værker. Disse aftaler kan omfatte finansielle bidrag fra de kommercielle partnere.

(18) Digitaliseringen af den europæiske kulturarv kan fremmes ved hjælp af aftaler, idet biblioteker, uddannelsesinstitutioner, museer eller arkiver og film‑ og lydarvsinstitutioner samt public service-radio-/fjernsynsforetagender med henblik på de anvendelser, der er tilladt i henhold til dette direktiv, kan indgå aftaler med kommercielle partnere om digitalisering og tilrådighedsstillelse af forældreløse værker. Disse aftaler kan omfatte finansielle bidrag fra de kommercielle partnere.

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) For at fremme EU-borgerne adgang til den europæiske kulturarv er det også nødvendigt at sikre, at forældreløse værker, der er digitaliseret og stillet til rådighed i én medlemsstat, også stilles til rådighed i andre medlemsstater. Offentligt tilgængelige biblioteker, uddannelsesinstitutioner, museer, arkiver, filmarvsinstitutioner og public service-radio-/fjernsynsforetagender, der anvender et forældreløst værk som led i varetagelsen af deres almennyttige opgaver, bør kunne stille værket til rådighed for offentligheden i andre medlemsstater.

(19) For at fremme EU-borgerne adgang til den europæiske kulturarv er det også nødvendigt at sikre, at forældreløse værker, der er digitaliseret og stillet til rådighed i én medlemsstat, også stilles til rådighed i andre medlemsstater. Biblioteker, uddannelsesinstitutioner, museer, arkiver, filmarvsinstitutioner og public service-radio-/fjernsynsforetagender, der anvender et forældreløst værk som led i varetagelsen af deres almennyttige opgaver, bør kunne stille værket til rådighed for offentligheden i andre medlemsstater.

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20) Dette direktiv bør ikke berøre eksisterende ordninger i medlemsstaterne om forvaltning af rettigheder såsom udvidede kollektive licenser.

(20) Dette direktiv bør ikke berøre ordninger i medlemsstaterne om enhver form for systemer til forvaltning af rettigheder såsom udvidede kollektive licenser.

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21) Medlemsstaterne bør også have mulighed for at tillade brug af forældreløse værker til formål, der rækker ud over de almennyttige opgaver, der varetages af organisationer, der er omfattet af dette direktiv. I sådanne tilfælde bør rettighedshavernes rettigheder og legitime interesser beskyttes.

udgår

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) Når en medlemsstat i henhold til dette direktiv godkender offentligt tilgængelige bibliotekers, uddannelsesinstitutioners, museers, arkivers, filmarvsinstitutioners eller public service-radio-/fjernsynsforetagenders brug af forældreløse værker til formål, der rækker ud over varetagelsen af deres almennyttige opgaver, bør rettighedshavere, der træder frem og gør krav på deres værker, modtage et vederlag for brugen af værkerne. Ved en sådan godtgørelse bør værkets art og den pågældende brug tages i betragtning. Medlemsstaterne bør kunne fastsætte, at indtægter, der opkræves ved en sådan brug af forældreløse værker med henblik på godtgørelse, men som der ikke gøres krav på inden udløbet af det tidsrum, der fastsættes i medfør af dette direktiv, bør bidrage til finansiering af kilder til information om rettigheder, der kan lette en omhyggelig søgning ved hjælp af billige og automatiserede midler for de kategorier af værker, der reelt eller potentielt er omfattet af anvendelsesområdet for dette direktiv.

udgår

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Dette direktiv vedrører offentligt tilgængelige bibliotekers, uddannelsesinstitutioners og museers samt arkivers, filmarvsinstitutioners og public service-radio-/fjernsynsforetagenders anvendelse af forældreløse værker til visse formål.

1. Dette direktiv vedrører anvendelse af forældreløse værker til visse formål foretaget af offentligt tilgængelige biblioteker, uddannelsesinstitutioner og museer samt arkiver, film‑ og lydarvsinstitutioner og public service-radio-/fjernsynsforetagender, der er etableret i medlemsstaterne.

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Direktivet finder anvendelse på værker, hvis første offentliggørelse eller udsendelse skete i en medlemsstat, og som er:

2. Direktivet finder anvendelse på værker, for hvilke der gælder ophavsrettigheder eller beslægtede rettigheder, og hvis første offentliggørelse eller udsendelse skete på en medlemsstats territorium, og som er en del af de i stk. 1 omhandlede organisationers egne samlinger eller arkiver, og som er:

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1) værker offentliggjort i form af bøger, tidsskrifter, aviser, blade og andre trykte medier, som findes i offentligt tilgængelige bibliotekers, uddannelsesinstitutioners, museers eller arkivers samlinger, eller

1) værker i form af bøger, tidsskrifter, aviser, blade og andre trykte værker og medier, eller

Ændringsforslag  24

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2) filmværker eller audiovisuelle værker i filmarvsinstitutioners samlinger eller

2) fonogrammer, filmværker eller audiovisuelle værker.

Ændringsforslag  25

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) filmværker, lydværker eller audiovisuelle værker, der er produceret af public service-radio-/fjernsynsforetagender før den 31. december 2002, og som findes i disse foretagenders arkiver.

udgår

Ændringsforslag  26

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Dette direktiv finder også anvendelse på værker, der udgør en fast eller uadskillelig del af de i stk. 2 omhandlede værker, herunder kunst, fotografier, illustrationer, design, arkitektur, skitser af disse værker og andre værker.

Ændringsforslag  27

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Et værk anses for et forældreløst værk, hvis indehaveren af rettighederne til værket ikke er identificeret og lokaliseret, efter at der er gennemført og registreret en omhyggelig søgning i overensstemmelse med artikel 3.

1. Et værk, der er beskyttet af ophavsretten og beslægtede rettigheder, anses for et forældreløst værk, hvis indehaveren af rettighederne til værket ikke kan identificeres eller på trods af identifikation ikke kan lokaliseres, selv om der er gennemført og registreret en omhyggelig søgning i overensstemmelse med artikel 3.

Ændringsforslag  28

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis der er mere end én rettighedshaver til et værk, og én af disse er identificeret og lokaliseret, anses værket ikke for forældreløst.

2. Hvis der er mere end én rettighedshaver til et værk, og mindst én af disse ikke er identificeret og lokaliseret, efter at der er gennemført og registreret en omhyggelig søgning i overensstemmelse med artikel 3, anses værket ikke for forældreløst for så vidt angår den ikke-identificerede eller ikke-lokaliserede rettighedshavers rettigheder.

Ændringsforslag  29

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Stk. 2 berører ikke identificerede og lokaliserede rettighedshaveres rettigheder til værket.

Ændringsforslag  30

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Med henblik på at fastslå, om et værk er forældreløst, sikrer de organisationer, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, at der for hvert enkelt værk gennemføres en omhyggelig søgning, idet de konsulterer de kilder, der er relevante for den pågældende kategori af værker.

1. Med henblik på at fastslå, om et værk er forældreløst, sikrer de organisationer, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, at der gennemføres en omhyggelig søgning i god tro, idet de konsulterer de kilder, der er relevante for den pågældende kategori af værker.

Ændringsforslag  31

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Hvis det vides, at det filmværk eller audiovisuelle værk, der er genstand for en omhyggelig søgning ud fra princippet om god tro, er en koproduktion, skal søgningen finde sted i hver af de medlemsstater, hvor koproduktionen har fundet sted.

Ændringsforslag  32

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvilke kilder der er relevante for hver enkelt kategori af værker afgøres af den enkelte medlemsstat i samråd med rettighedshaverne og brugerne, idet kilderne skal omfatte de kilder, der er opført i bilaget.

2. Hvilke kilder der er relevante for hver enkelt kategori af berørte værker afgøres af den enkelte medlemsstat i samråd med rettighedshaverne og brugerne, idet kilderne skal omfatte mindst de kilder, der er opført i bilaget.

Ændringsforslag  33

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

De kilder, der er anført i de retningslinjer for omhyggelig søgning, som er omtalt i punkt 1 i aftalememorandummet om retningslinjer for omhyggelig søgning efter indehavere af rettighederne til forældreløse værker, skal ligeledes konsulteres.

Ændringsforslag  34

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. I tilfælde af at den omhyggelige søgning udføres af en anden organisation end en af de i artikel 1, stk. 1, nævnte organisationer, er sidstnævnte stadig ansvarlig for den udførte søgning.

Ændringsforslag  35

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Det er kun nødvendigt at udføre en omhyggelig søgning i den medlemsstat, hvor værket først er offentliggjort eller udsendt.

3. Der udføres kun en omhyggelig søgning på den medlemsstats territorium, hvor værket først er offentliggjort eller udsendt. Den udføres i god tro, inden værket anvendes.

Ændringsforslag  36

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Hvis der foreligger beviser, der lader formode, at rettighedshavere fra andre medlemsstaters territorier var involveret i skabelsen af værket, anses den omhyggelige søgning kun for at være afsluttet, hvis den ligeledes omfattede de pågældende medlemsstaters territorier.

Ændringsforslag  37

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at resultaterne af omhyggelige søgninger, der gennemføres på deres område, registreres i en offentligt tilgængelig database.

4. Medlemsstaterne sikrer, at resultaterne af omhyggelige søgninger, der gennemføres på deres område, registreres i en offentligt tilgængelig database. Medlemsstaternes databaser opbygges og føres således, at det er muligt at sammenkoble dem på europæisk plan.

Ændringsforslag  38

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at en rettighedshaver til et værk, der anses for forældreløst, til enhver tid har mulighed for at bringe værkets status som forældreløst værk til ophør.

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle rettighedshavere til et værk, der anses for forældreløst, til enhver tid har ret til at bringe værkets status som forældreløst værk til ophør, for så vidt angår den enkelte rettighedshavers rettigheder.

Ændringsforslag  39

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Et værk ophører først med at være forældreløst, når alle værkets rettighedshavere er identificeret eller lokaliseret.

Ændringsforslag  40

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medmindre andet fastsættes i medfør af artikel 7, må de i artikel 1, stk. 1, nævnte organisationer ikke bruge forældreløse værker til at opfylde andre mål end varetagelsen af deres almennyttige opgaver, navnlig at bevare og restaurere værker i deres samlinger og give adgang til værkerne med kulturelle og uddannelsesmæssige formål.

2. De i artikel 1, stk. 1, nævnte organisationer ikke bruge forældreløse værker til at opfylde andre mål end varetagelsen af deres almennyttige opgaver, navnlig at bevare og restaurere værker i deres samlinger og give adgang til værkerne med kulturelle og uddannelsesmæssige formål.

Ændringsforslag  41

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. I tilfælde af at en eller flere rettighedshavere til et forældreløst værk er blevet identificeret, men ikke lokaliseret, anføres vedkommende rettighedshavers navn/rettighedshaveres navne ved enhver brug af værket.

Ændringsforslag  42

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Dette direktiv berører ikke de pågældende organisationers frihed til at indgå aftaler med henblik på at varetage deres almennyttige opgaver.

3. Dette direktiv berører ikke de pågældende organisationers frihed til at indgå aftaler med henblik på at varetage deres almennyttige opgaver, navnlig offentlig-private partnerskabsaftaler.

Ændringsforslag  43

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 1, stk. 1, nævnte organisationer, når de anvender forældreløse værker i overensstemmelse med stk. 1, fører fortegnelser over deres omhyggelige søgninger samt offentligt tilgængelige fortegnelser over deres brug af værkerne.

udgår

Ændringsforslag  44

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 4 a (nyt) – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 1, stk. 1, nævnte organisationer, som anvender forældreløse værker i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1:

 

1) fører fortegnelser over deres omhyggelige søgninger

 

2) fører offentligt tilgængelige fortegnelser over deres anvendelse af forældreløse værker

 

3) anfører eventuelle rettighedshaveres navne ved enhver anvendelse af et forældreløst værk, hvor en eller flere rettighedshavere er identificeret, men ikke lokaliseret.

Ændringsforslag  45

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 4 a (nyt) – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne sikrer, at en rettighedshaver, som bringer et værks status som forældreløst værk til ophør, for så vidt angår de rettigheder, der tilkommer vedkommende, jf. artikel 5, stk. 1, modtager passende og rimelig godtgørelse for brugen af værket.

Ændringsforslag  46

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b. Medlemsstaterne fremsender til Kommissionen fortegnelsen over og internetadresserne på de databaser på deres område, hvori de i artikel 1, stk. 1 nævnte organisationer fører register over resultaterne af deres omhyggelige søgninger og brug af forældreløse værker, og giver meddelelse om enhver senere ændring heraf. Kommissionen videreformidler disse oplysninger til alle medlemsstater.

Ændringsforslag  47

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4c. For at undgå dobbeltarbejde med omkostningsfuld digitalisering tillader medlemsstaterne de i artikel 1, stk. 1, nævnte organisationer at oprette indbyrdes sammenkoblinger med henblik på at gøre de forældreløse værker, som er indeholdt i deres respektive samlinger, tilgængelige for hinanden.

Ændringsforslag  48

Forslag til direktiv

Artikel 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 7

udgår

Godkendelse af andre anvendelser af forældreløse værker

 

1. Medlemsstaterne kan godkende, at de organisationer, der er nævnt til i artikel 1, stk. 1, anvender et forældreløst værk til andre formål end dem, der er nævnt i artikel 6, stk. 2, forudsat at:

 

1) organisationerne fører fortegnelser over deres omhyggelige søgninger

 

2) organisationerne fører offentligt tilgængelige fortegnelser over deres brug af forældreløse værker

 

3) navnet på rettighedshaveren til et forældreløst værk i de tilfælde, hvor vedkommende er identificeret, men ikke lokaliseret, anføres ved enhver brug af værket

 

4) rettighedshavere, der bringer et værks status som forældreløst værk til ophør, jf. artikel 5, modtager vederlag for de i artikel 1, stk. 1, nævnte organisationers brug af værket

 

5) rettighedshavere kan gøre krav på deres vederlag i henhold til nr. 4) inden for et tidsrum, der fastsættes af medlemsstaten, men som dog er mindst fem år fra datoen for den handling, der giver anledning til kravet.

 

2. Medlemsstaterne bestemmer selv, hvilken fremgangsmåde de benytter ved godkendelse af brug af forældreløse værker i henhold til stk.1, og hvordan eventuelle indtægter, som der ikke gøres krav på inden udløbet af det tidsrum, der fastsættes i medfør af stk. 1, nr. 5, skal anvendes.

 

Ændringsforslag  49

Forslag til direktiv

Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7a

 

Ordninger om systemer til forvaltning af rettigheder

 

Dette direktiv berører ikke ordninger i medlemsstaterne om enhver form for systemer til forvaltning af rettigheder, såsom udvidede kollektive licenser.

Ændringsforslag  50

Forslag til direktiv

Artikel 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7b

 

Forebyggende foranstaltninger

 

Medlemsstaterne fremmer i koordination med de berørte parter alle forebyggende foranstaltninger, der for fremtiden kan begrænse fænomenet vedrørende forældreløse værker og nedbringe antallet disse.

Ændringsforslag  51

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes ordninger for massedigitalisering af værker, såsom ordninger for værker, der ikke kan handles.

Ændringsforslag  52

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Bestemmelserne i dette direktiv gælder for alle værker som omhandlet i artikel 1, der den [gennemførelsesdatoen] er beskyttet af medlemsstaternes lovgivning om ophavsret.

1. Bestemmelserne i dette direktiv gælder for alle værker som omhandlet i artikel 1, der den [gennemførelsesdatoen] eller efter denne dato er beskyttet af medlemsstaternes lovgivning om ophavsret.

Ændringsforslag  53

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den […]. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende love og bestemmelser og dette direktiv.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den [to år efter dette direktivs ikrafttræden]. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende love og bestemmelser og dette direktiv.

Ændringsforslag  54

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen følger løbende udviklingen, for så vidt angår kilder til information om rettigheder, og forelægger senest et år efter direktivets ikrafttræden og derefter en gang om året en rapport om, hvorvidt direktivets anvendelsesområde bør udvides til at omfatte yderligere værker eller andre emner, særlig fonogrammer samt fotografier og andre billeder, der udgør selvstændige værker.

Kommissionen følger løbende udviklingen, for så vidt angår kilder til information om rettigheder, og forelægger senest et år efter direktivets ikrafttræden og derefter en gang om året en rapport om, hvorvidt direktivets anvendelsesområde bør udvides til at omfatte andre modtagere end de i artikel 1, stk. 1, nævnte og yderligere værker eller andre beskyttede frembringelser, særlig fotografier og andre billeder, der udgør selvstændige værker, samt ikke-offentliggjorte værker af enhver slags, som er skabt i Europa.

Ændringsforslag  55

Forslag til direktiv

Bilag – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De kilder, der henvises til i artikel 3, stk. 2, er:

De kilder, der henvises til i artikel 3, stk. 2, omfatter bl.a.:

Ændringsforslag  56

Forslag til direktiv

Bilag – nr. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) pligtaflevering

a) pligtafleveringskataloger

Ændringsforslag  57

Forslag til direktiv

Bilag – nr. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) udgiversammenslutningen i det pågældende land og forfatter- og journalistsammenslutningerne

a) forlagene og udgiversammenslutningen i det pågældende land og forfatter- og journalistsammenslutningerne

Ændringsforslag  58

Forslag til direktiv

Bilag – nr. 3 – litra b)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) pligtaflevering

b) pligtafleveringskataloger

Ændringsforslag  59

Forslag til direktiv

Bilag – nr. 5 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) pligtaflevering

a) pligtafleveringskataloger

Ændringsforslag  60

Forslag til direktiv

Bilag – nr. 5 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da) information om medvirkende og andre oplysninger, der er anført på værkets emballage

Ændringsforslag  61

Forslag til direktiv

Bilag – nr. 5 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

db) databaser/medlemslister for alle relevante foreninger eller institutioner, der repræsenterer den relevante kategori af rettighedshavere.

  • [1]  EUT C 376 af 22.12.2011, s. 66.

UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (7.12.2011)

til Retsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse tilladte anvendelser af forældreløse værker
(COM(2011)0289 – C7‑0138/2011 – 2011/0136(COD))

Ordfører for udtalelse: Toine Manders

KORT BEGRUNDELSE

Vi lever i en digital tid. Der er allerede nogle, der siger, at det, man ikke kan finde på internettet, slet ikke findes. I betragtning af de enorme fordele, som den rationelle spredning af information online kan medføre for det indre marked, er digitaliseringen af det kulturelle materiale blevet understøttet og bør fortsat fremmes på europæisk plan.

“Forældreløse værker” er værker, hvis rettighedshaver(e) ikke kan identificeres eller ikke er til at finde frem til. For at et værk skal kunne gøres tilgængeligt for offentligheden, kræver det - i overensstemmelse med ophavsretsprincipperne - en tilladelse fra rettighedshaveren. Direktiv 2001/29/EF[1] gav mulighed for visse undtagelser, der muliggør scanning med henblik på formål af dokumentarisk karakter, men de giver ikke biblioteker tilladelse til at gøre de digitaliserede værker tilgængelige online på internettet, selv ikke til ikke-kommercielle formål[2].

Dette lovgivningsinitiativ bygger på Kommissionens henstilling fra 2006 om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital opbevaring[3]. På trods af denne henstilling har kun nogle enkelte medlemsstater indført lovgivning om forældreløse værker, og de eksisterende løsninger er under alle omstændigheder præget af det faktum, at begrænser onlineadgang til borgere, der opholder sig i deres nationale områder, og ikke sikrer anerkendelse af omhyggelige søgninger, der allerede foretages i andre medlemsstater.

Europa-Parlamentet har allerede erklæret, at det støtter bestræbelserne på at finde en lovgivningsmæssig løsning på de problemer, der er forbundet med forældreløse værker, og på at skabe en europæisk database, der skal lette tilgængeligheden af information[4]. I sin beslutning af 6. april 2011 om et indre marked for virksomheder og vækst[5] understregede Parlamentet også, at skabelsen af et forbedret system til forvaltning af ophavsrettigheder er nødvendig for at støtte innovation og kreativitet på det indre marked.

Dette kommissionsforslag tager sigte på at tillade biblioteker, uddannelsesinstitutioner, museer og arkiver at yde særlige tjenester på det indre marked, som indebærer, at forældreløse værker gøres tilgængelige online. Et af forslagets operationelle mål er at mindske transaktionsomkostningerne for disse institutioners brug af forældreløse værker online samt at lette grænseoverskridende adgang.

Kommissionen præsenterede seks mulige fremgangsmåder i den konsekvensanalyse, der ledsagede det lovgivningsmæssige forslag, herunder en "ingen handling"-mulighed og modaliteter med lovfæstet undtagelse eller udstedelse af licens, der ville lette digitaliseringen af forældreløse værker. Under hensyntagen til resultaterne af de brede drøftelser med forskellige interesserede parter går forslaget ind for gensidig anerkendelse af nationale løsninger, der giver bibliotekerne mulighed for at skabe online-adgang til forældreløse værker. Det er værd at bemærke, at oplysninger om alle forældreløse værker, der er identificeret som sådanne værker i samtlige relevante jurisdiktioner bør gøres alment tilgængelige og det gratis. I tilfælde af, at en rettighedshaver fremsætter et substantielt krav om ejerskab i det land, hvor værket først er offentliggjort, vil myndighederne i den pågældende medlemsstat tilbagekalde værkets status af "forældreløst værk", og denne afgørelse vil være gældende i alle andre medlemsstater.

Kommissionen kommer med en væsentlig henvisning til ”Google Books-Settlement”, der blev indgået i 2008-2009 mellem Google og Association of American Publishers og Authors Guild (den amerikanske forlagsforening og forfatterlavet), som tillader Google at bruge de fleste forældreløse værker uden forudgående tilladelse og vise dem online i USA, hvilket sætter Europa langt tilbage, hvad angår konkurrenceevne og adgang til fællesmenneskelig arv. Da Retten for New Yorks sydlige distrikt gjorde indsigelse mod aftalen i marts 2011 (bl.a. på grund af det monopol på brugen af forældreløse værker, som aftalen angiveligt ville give Google) og efter forslag om lovgivningstiltag i stedet[6] burde Den Europæiske Union benytte lejligheden til at gå forud med et eksempel på, hvordan dette spørgsmål kan løses på tilfredsstillende vis for alle fremtidige brugere og øvrige målgrupper, herunder rettighedshavere.

Ordføreren bifalder Kommissionens forslag og er enig i dets specifikke målsætning gående ud på, at en EU-omspændende online-tilgængelighed af forældreløse værker vil fremme Europas kulturelle mangfoldighed og udvide kilderne til viden og læring.

Ordføreren overvejer ikke desto mindre visse ændringer til Kommissionens forslag. Generelt ønsker ordføreren at understrege, at ophavsret er grundlaget for innovation, skabelse, investering og produktion i den kreative industri. Problemerne omkring forældreløse værker bør sættes i en passende ramme, så der ikke træffes for brede foranstaltninger. Endvidere mener ordføreren, at kriterierne for godtgørelse til rettighedshavere bør harmoniseres for at skabe retssikkerhed og garantier på EU-plan. Han anser det for vigtigt, at rettighedshavere kan bringe status af forældreløst værk til ophør gennem en enkel og ensartet procedure i den medlemsstat, de ønsker.

Ordføreren vil især gerne understrege vigtigheden af kompatibilitet og interoperabilitet af de indbyrdes forbundne databaser. Man bør undgå en situation, hvor et værk fejlagtigt påhæftes betegnelsen forældreløst værk.

Ifølge ordføreren er følgende spørgsmål stadig uafklarede: Spørgsmålet om, hvorvidt målgrupperne nævnt i Kommissionens forslag skal have en harmoniseret definition, og spørgsmålet om, hvordan medlemsstaterne skal håndtere en situation, hvor en medlemsstat er nødsaget til at foretage en omhyggelig søgning, hvorimod en anden medlemsstat råder over mere nøjagtige og opdaterede oplysninger og derfor bedre er i stand til at foretage den pågældende undersøgelse. Spektret for den tilladte brug bør også tages nærmere i øjesyn, eftersom forslaget ikke alene åbner mulighed for en bred fortolkning af definitionen men også stiller de forskellige medlemsstater frit med hensyn til alle former for brug.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Som det fremgår af meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om den digitale dagsorden for Europa, går et af nøgletiltagene i den digitale dagsorden ud på at skabe et retsgrundlag, der kan lette digitalisering og formidling af værker, hvis ophavsmænd ikke kan identificeres eller lokaliseres – såkaldte "forældreløse værker".

(3) Som det fremgår af meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om den digitale dagsorden for Europa, går et af nøgletiltagene i den digitale dagsorden ud på at skabe et retsgrundlag, der kan lette digitalisering og formidling af værker, hvis rettighedshavere ikke kan identificeres eller lokaliseres – såkaldte "forældreløse værker".

 

(Dette ændringsforslag gælder for hele teksten.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) Ophavsret er det økonomiske grundlag for den kreative industri, da den fremmer innovation, skabertrang, investering og produktion. Omfattende digitalisering og udbredelse af værker er derfor et middel til at beskytte Europas kulturarv. Ophavsret er et vigtigt værktøj til at sikre, at den kreative sektor belønnes for sit arbejde.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Ved filmværker, lydværker og audiovisuelle værker i public service-radio-/fjernsynsforetagenders arkiver forstås i dette direktiv værker, som disse foretagender har bestilt udelukkende til eget brug.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Af hensyn til et venskabeligt internationalt samkvem bør dette direktiv kun gælde for værker, der først er offentliggjort eller udsendt i en medlemsstat.

(11) Dette direktiv bør kun gælde for værker, der først er offentliggjort eller udsendt i en medlemsstat. Kommissionen bør undersøge den situation, hvor et værk er blevet produceret og udbredt af en enhed fra en medlemsstat, men først offentliggjort uden for Den Europæiske Union.

Begrundelse

Kommissionen bør foretage en nærmere undersøgelse af problemet med værker, der er produceret på europæisk jord og beregnet til at blive udbredt i Europa, men hvor selve udgivelsen fandt sted i tredjelande uden for Europa på grund af lavere omkostninger. Et eksempel på dette er British Library, hvor dette problem vedrører 30 % af bøgerne, især dem, der trykkes i Indien.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Før et værk kan anses for forældreløst, bør der foretages en søgning efter værkets ophavsmand ud fra principperne om god tro og behørig omhu. Medlemsstaterne bør kunne bestemme, at en sådan omhyggelig søgning kan gennemføres af de organisationer, der henvises til i dette direktiv, eller af andre organisationer.

(12) Før et værk kan anses for forældreløst, bør der foretages en søgning efter værkets rettighedshaver ud fra principperne om god tro og behørig omhu. Medlemsstaterne bør kunne bestemme, at en sådan omhyggelig søgning kan gennemføres af de organisationer, der henvises til i dette direktiv, eller af andre organisationer, så længe disse organisationer udfører søgningen i god tro og på en fornuftig måde og bruger resultaterne til at opnå mål, der er i offentlighedens interesse, med mindre noget andet er bestemt. I sidstnævnte tilfælde bør de i dette direktiv nævnte organisationer fortsat have ansvaret for en omhyggelig udført søgning. Medlemsstaterne bør have mulighed for at udpege organer, der har bemyndigelse til at kontrollere, at der på behørig vis er gennemført omhyggelige søgninger i god tro og på en fornuftig måde.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Der bør fastlægges harmoniserede bestemmelser om sådanne omhyggelige søgninger for at sikre et højt niveau af beskyttelse af ophavsretten i Unionen. En omhyggelig søgning bør omfatte søgning i offentligt tilgængelige databaser, der indeholder oplysninger om et værks ophavsretlige status. For at undgå dobbeltarbejde i den kostbare digitaliseringsindsats bør medlemsstaterne desuden sikre, at de organisationer, der er omfattet af dette direktiv, registrerer deres brug af forældreløse værker i en offentligt tilgængelig database. Offentligt tilgængelige databaser over resultaterne af den omhyggelige søgning og brugen af forældreløse værker bør så vidt muligt opbygges således, at det er muligt at sammenkoble dem på europæisk plan og tilbyde søgning via en fælles portal.

(13) Der bør fastlægges harmoniserede bestemmelser om sådanne omhyggelige søgninger for at sikre et højt niveau af beskyttelse af ophavsretten i Unionen. En omhyggelig søgning bør omfatte søgning i offentligt tilgængelige databaser, der indeholder oplysninger om et værks ophavsretlige status. For at undgå dobbeltarbejde i forbindelse med søgninger, bør en omhyggelig søgning i god tro kun gennemføres i den medlemsstat, hvor det pågældende værk først blev offentliggjort, udsendt eller formidlet til offentligheden; i visse tilfælde kan det dog være nødvendigt at konsultere oplysninger tilgængelige i andre medlemsstater. For at undgå dobbeltarbejde i den kostbare digitaliseringsindsats og fastslå, hvorvidt et værk har fået tilkendt status af forældreløst værk i en anden medlemsstat, bør medlemsstaterne desuden sikre, at resultaterne af de omhyggelige søgninger udført på deres områder og de af dette direktiv omfattede organisationers brug af forældreløse værker registreres i en offentligt tilgængelig database. Offentligt og gratis tilgængelige databaser over resultaterne af den omhyggelige søgning og brugen af forældreløse værker bør så vidt muligt opbygges inden for en klar og brugervenlig ramme, der muliggør sammenkobling og interoperabilitet på europæisk plan mellem de forskellige medlemsstater og søgning via en fælles portal.

Begrundelse

En sammenskrivning af betragtning 13 og 15 for at skabe mere sammenhæng.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a) Onlineadgang til kulturelt indhold og digital opbevaring er ofte ude af stand til at opfylde deres potentiale på grund af utilstrækkelige midler i medlemsstaterne og frugtesløse forsøg på at skabe indbyrdes forbindelse mellem databaser, der er inkompatible. Med henblik på dette direktivs formål bør medlemsstaterne anmodes om at overveje standardisering på europæisk plan for digitalisering af værker for at forbedre den centrale registrering og interoperabilitet af deres offentlige databaser.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13b) For at lette den grænseoverskridende adgang til offentligt tilgængelige onlinedatabaser over søgeresultater og brugen af forældreløse værker er det hensigtsmæssigt, at medlemsstaterne meddeler Kommissionen internetadresserne på databaser på deres område, og at Kommissionen deler sådanne oplysninger med de øvrige medlemsstater. Der bør udformes praktiske ordninger, der giver mulighed for onlinesøgning og sammenkobling af disse databaser gennem en fælles europæisk portal, som er tilgængelige for offentligheden på afstand og ad elektronisk vej, og som letter adgangen til databasernes oplysninger, navnlig gennem tekniske mekanismer, såsom maskinoversættelser, der er udformet til at lette sproglige barrierer.

Begrundelse

For at lette adgangen til databaser eller oplysninger om omhyggelige søgninger og om brugen af forældreløse værker, navnlig i grænseoverskridende kontekst, må medlemsstaterne samarbejde med Kommissionen.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) For at undgå dobbeltarbejde i forbindelse med søgninger bør en omhyggelig søgning kun gennemføres i den medlemsstat, hvor det pågældende værk først blev offentliggjort eller udsendt. For at gøre det muligt at finde ud af, om et værk har fået status som forældreløst værk i en anden medlemsstat, bør medlemsstaterne sikre, at resultaterne af omhyggelige søgninger, der gennemføres på deres område, registreres i en offentligt tilgængelig database.

udgår

Begrundelse

En sammenskrivning af betragtning 13 og 15 for at skabe mere sammenhæng.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) For at fremme læring og adgang til kulturarven bør medlemsstaterne tillade biblioteker, uddannelsesinstitutioner og museer, der er offentligt tilgængelige, såvel som arkiver, filmarvsinstitutioner og public service-radio-/fjernsynsforetagender at stille forældreløse værker til rådighed og reproducere dem, når en sådan brug af værkerne bidrager til varetagelsen af deres almennyttige opgaver, navnlig at bevare og restaurere værker i deres samlinger og give adgang til værkerne med kulturelle og uddannelsesmæssige formål. I forbindelse med dette direktiv bør filmarvsinstitutioner omfatte organisationer, der af medlemsstaterne er udpeget til at indsamle, katalogisere, bevare og restaurere film, der udgør en del af landenes kulturarv.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Digitaliseringen af den europæiske kulturarv kan fremmes ved hjælp af aftaler, idet biblioteker, uddannelsesinstitutioner, museer eller arkiver og filmarvsinstitutioner med henblik på de anvendelser, der er tilladt i henhold til dette direktiv, kan indgå aftaler med kommercielle partnere om digitalisering og tilrådighedsstillelse af forældreløse værker. Disse aftaler kan omfatte finansielle bidrag fra de kommercielle partnere.

(18) Digitaliseringen af den europæiske kulturarv kan fremmes ved hjælp af aftaler, idet biblioteker, uddannelsesinstitutioner, museer eller arkiver og filmarvsinstitutioner og public service radio- og tv-selskaber med henblik på de anvendelser, der er tilladt i henhold til dette direktiv, kan indgå aftaler med kommercielle partnere om digitalisering og tilrådighedsstillelse af forældreløse værker. Disse aftaler kan omfatte finansielle bidrag fra de kommercielle partnere, men bør ikke overdrage dem nogen udnyttelsesrettigheder til værkerne. Disse aftaler bør ikke omfatte begrænsninger i den måde, hvorpå biblioteker, uddannelsesinstitutioner, museer eller arkiver, og film- eller lydarvsinstitutioner i henhold til dette direktiv har ret til at anvende forældreløse værker til at varetage deres almennyttige opgaver, navnlig hvad angår formidling af ikke-eksklusiv og ikke diskriminerende adgang til forældreløse værker.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19a) Det økonomiske grundlag for den kreative sektor er skabt af samspillet mellem handlinger, der skal beskytte og fremme den eksisterende kulturarv, uddannelse af høj kvalitet og produktion inden for den kreative sektor. Medlemsstaternes vedtagelse af en sammenhængende politik på alle disse områder er nødvendig for at opnå en kreativ sektor af høj kvalitet.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20) Dette direktiv bør ikke berøre eksisterende ordninger i medlemsstaterne om forvaltning af rettigheder såsom udvidede kollektive licenser.

(20) Dette direktiv bør ikke berøre eksisterende og fremtidige juridisk anerkendte ordninger i medlemsstaterne om forvaltning af rettigheder såsom udvidede kollektive licenser.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21) Medlemsstaterne bør også have mulighed for at tillade brug af forældreløse værker til formål, der rækker ud over de almennyttige opgaver, der varetages af organisationer, der er omfattet af dette direktiv. I sådanne tilfælde bør rettighedshavernes rettigheder og legitime interesser beskyttes.

(21) Medlemsstaterne bør også have mulighed for at tillade brug af forældreløse værker til formål, der rækker ud over de almennyttige opgaver, der varetages af organisationer, der er omfattet af dette direktiv.

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter det tidligere ændringsforslag 7.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) Når en medlemsstat i henhold til dette direktiv godkender offentligt tilgængelige bibliotekers, uddannelsesinstitutioners, museers, arkivers, filmarvsinstitutioners eller public service-radio-/fjernsynsforetagenders brug af forældreløse værker til formål, der rækker ud over varetagelsen af deres almennyttige opgaver, bør rettighedshavere, der træder frem og gør krav på deres værker, modtage et vederlag for brugen af værkerne. Ved en sådan godtgørelse bør værkets art og den pågældende brug tages i betragtning. Medlemsstaterne bør kunne fastsætte, at indtægter, der opkræves ved en sådan brug af forældreløse værker med henblik på godtgørelse, men som der ikke gøres krav på inden udløbet af det tidsrum, der fastsættes i medfør af dette direktiv, bør bidrage til finansiering af kilder til information om rettigheder, der kan lette en omhyggelig søgning ved hjælp af billige og automatiserede midler for de kategorier af værker, der reelt eller potentielt er omfattet af anvendelsesområdet for dette direktiv.

(22) Når en medlemsstat i henhold til dette direktiv godkender offentligt tilgængelige bibliotekers, uddannelsesinstitutioners, museers, arkivers, filmarvsinstitutioners eller public service-radio-/fjernsynsforetagenders brug af forældreløse værker til formål, der rækker ud over varetagelsen af deres almennyttige opgaver, bør rettighedshavere, der træder frem og gør krav på deres værker, modtage et vederlag for brugen af værkerne. En sådan godtgørelse bør være fair, idet den tager hensyn til værkets art og den pågældende brug. Medlemsstaterne bør kunne fastsætte, at indtægter, der opkræves ved en sådan brug af forældreløse værker med henblik på godtgørelse, men som der ikke gøres krav på inden udløbet af det tidsrum, der fastsættes i medfør af dette direktiv, bør bidrage til finansiering af kilder til information om rettigheder, der kan lette en omhyggelig søgning ved hjælp af billige og automatiserede midler for de kategorier af værker, der reelt eller potentielt er omfattet af anvendelsesområdet for dette direktiv.

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Direktivet finder anvendelse på værker, hvis første offentliggørelse eller udsendelse skete i en medlemsstat, og som er:

2. Direktivet finder anvendelse på værker, der er beskyttet af ophavsrettigheder, hvis første offentliggørelse, udsendelse eller meddelelse eller distribution til offentligheden skete i en medlemsstat, og som er:

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) værker i form af enkeltstående fotografier og andre billeder, som indgår i samlinger i de i artikel 1, stk. 1, nævnte organisationer, hvor en omhyggelig søgning kan fortsætte på grund af nogle identificerende oplysninger knyttet til disse værker (for eksempel stempler fra fotostudiet, osv.), hvor de personlige rettigheder ikke udgør nogen juridisk hindring,

Begrundelse

Denne ændring udvider forslagets anvendelsesområde i hvert fald til de fotografier og andre billeder, hvor der kan gennemføres en omhyggelig søgning, og hvor ingen personlige rettigheder er berørt (f.eks. landskabsfotografier).

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) filmværker, lydværker eller audiovisuelle værker, der er produceret af public service-radio-/fjernsynsforetagender før den 31. december 2002, og som findes i disse foretagenders arkiver.

(3) filmværker, lydværker eller audiovisuelle værker, der er produceret af public service-radio-/fjernsynsforetagender, og som findes i disse foretagenders arkiver.

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Et værk anses for et forældreløst værk, hvis indehaveren af rettighederne til værket ikke er identificeret og lokaliseret, efter at der er gennemført og registreret en omhyggelig søgning i overensstemmelse med artikel 3.

1. Et værk anses for et forældreløst værk, hvis indehaveren af rettighederne til værket ikke er identificeret og lokaliseret, efter at der er gennemført og registreret en rimelig omhyggelig søgning i god tro og i overensstemmelse med artikel 3.

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. I tilfælde af, at den omhyggelige søgning udføres af en anden organisation end en af de i artikel 1, stk. 1, nævnte organisationer, er sidstnævnte stadig ansvarlig for den udførte søgning.

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Det er kun nødvendigt at udføre en omhyggelig søgning i den medlemsstat, hvor værket først er offentliggjort eller udsendt.

3. Det er kun nødvendigt at udføre en omhyggelig søgning i god tro og på en rimelig måde i den medlemsstat, hvor værket først er offentliggjort, udsendt eller på anden vis kommunikeret eller distribueret til offentligheden. Hvis den første offentliggørelse, udsendelse eller anden form for kommunikation eller distribution til offentligheden er sket samtidig i to eller flere medlemsstater, skal den omhyggelige søgning først udføres i alle disse medlemsstater.

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. I tilfælde, hvor medlemsstaters territoriale grænser har ændret sig i tidens løb, kan den omhyggelige søgning i den medlemsstat, hvor værket først er offentliggjort, nødvendiggøre konsultation af oplysninger i en anden medlemsstat, som er den, arbejdet er mest associeret med på grund af geografiske, sproglige eller andre relevante faktorer.

Begrundelse

I tilfælde, hvor medlemsstaternes grænser er blevet ændret i tidens løb, bør den omhyggelige søgning være knyttet til den medlemsstat, som arbejdet er mest associeret med af geografiske, sproglige eller andre relevante årsager.

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b. Hvis det vides, at et filmværk eller audiovisuelt værk er en samproduktion, skal den omhyggelige søgning foretages i hver enkelt af de medlemsstater, der har deltaget i samproduktionen.

Ændringsforslag  24

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at resultaterne af omhyggelige søgninger, der gennemføres på deres område, registreres i en offentligt tilgængelig database.

4. Medlemsstaterne kan udpege offentlige organer, der har bemyndigelse til at kontrollere, at der er blevet gennemført omhyggelige søgning i god tro og på en fornuftig måde, og sikrer, at resultaterne af omhyggelige søgninger, der gennemføres på deres område, registreres i en offentligt tilgængelig database, der skal gøres gratis tilgængelig.

Ændringsforslag  25

Forslag til direktiv

Artikel 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at en rettighedshaver til et værk, der anses for forældreløst, til enhver tid har mulighed for at bringe værkets status som forældreløst værk til ophør.

Medlemsstaterne sikrer, at en rettighedshaver til et værk, der anses for forældreløst, til enhver tid har reel mulighed for at bringe værkets status som forældreløst værk til ophør på en hurtig, ensartet og omkostningseffektiv måde fra den medlemsstat, rettighedshaveren vælger..

Ændringsforslag  26

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) ved reproduktion, jf. artikel 2 i direktiv 2001/29/EF, med henblik på digitalisering, tilrådighedsstillelse, indeksering, katalogisering, bevaring eller restaurering.

(b) ved reproduktion, jf. artikel 2 i direktiv 2001/29/EF, med henblik på formål såsom søgning, digitalisering, tilrådighedsstillelse, indeksering, katalogisering, bevaring eller restaurering.

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør listen over formål åben med henblik på at gøre det muligt at reagere på udviklingen inden for informationsteknologi i de kommende år, uden at behøve at ændre denne lovgivning for hvert enkelt nyttigt formål, som måtte opstå i fremtiden. Desuden tilføjer det søgning blandt eksemplerne på tilladt anvendelse af reproduktioner i overensstemmelse med betragtning 1 og 10.

Ændringsforslag  27

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medmindre andet fastsættes i medfør af artikel 7, må de i artikel 1, stk. 1, nævnte organisationer ikke bruge forældreløse værker til at opfylde andre mål end varetagelsen af deres almennyttige opgaver, navnlig at bevare og restaurere værker i deres samlinger og give adgang til værkerne med kulturelle og uddannelsesmæssige formål.

2. Medmindre andet fastsættes i medfør af artikel 7, må de i artikel 1, stk. 1, nævnte organisationer ikke bruge forældreløse værker til at opfylde andre mål end varetagelsen af deres almennyttige opgaver, navnlig at bevare og restaurere værker i deres samlinger og give adgang til værkerne med kulturelle, forskningsrelaterede og uddannelsesmæssige formål.

Begrundelse

På linje med betragtning 1 og 10 fremhæver dette ændringsforslag adgangen til forældreløse værker også til forskningsmæssige formal.

Ændringsforslag  28

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 1, stk. 1, nævnte organisationer, når de anvender forældreløse værker i overensstemmelse med stk. 1, fører fortegnelser over deres omhyggelige søgninger samt offentligt tilgængelige fortegnelser over deres brug af værkerne.

4. Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 1, stk. 1, nævnte organisationer, når de anvender forældreløse værker i overensstemmelse med stk. 1, fører fortegnelser over deres omhyggelige søgninger samt offentligt tilgængelige fortegnelser over deres brug af værkerne, og at disse organisationer sikrer, at navnet på rettighedshaveren angives ved enhver anvendelse af værket, i tilfælde af et forældreløst værk, hvor rettighedshaveren er identificeret men ikke lokaliseret.

Ændringsforslag  29

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Medlemsstaterne meddeler listen til Kommissionen sammen med internetadresserne på databaser på deres område, ligesom de giver meddelelse om enhver senere ændring heraf, hvor de i artikel 1, stk. 1 nævnte organisationer fører register over resultaterne af deres omhyggelige søgninger og brugen af forældreløse værker. Kommissionen videreformidler disse oplysninger til alle medlemsstater.

Begrundelse

For at lette adgangen til databaser eller oplysninger om omhyggelige søgninger og om brugen af forældreløse værker, navnlig i grænseoverskridende kontekst, må medlemsstaterne samarbejde med Kommissionen.

Ændringsforslag  30

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b. Sammen med Kommissionen indfører medlemsstaterne praktiske foranstaltninger med henblik på at sikre, at de ovennævnte databaser kan konsulteres gennem en enkelt onlineportal på EU-plan.

Begrundelse

For at lette adgangen til databaser eller oplysninger om omhyggelige søgninger og om brugen af forældreløse værker er medlemsstaterne og Kommissionen nødt til at samarbejde hen imod skabelsen af en enkelt onlineportal på EU-plan.

Ændringsforslag  31

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4c. For at undgå dobbeltarbejde med omkostningsfuld digitalisering tillader medlemsstaterne de i artikel 1, stk. 1, nævnte organisationer at lave indbyrdes links med henblik på at gøre de forældreløse værker, som er indeholdt i deres respektive samlinger, tilgængelige for hinanden.

Begrundelse

Denne ændring har til formål at undgå overlappende digitalisering i tilfælde, hvor de pågældende organisationer allerede har de fysiske kopier af de forældreløse værker i deres samlinger, så de kan lave links til digitale kopier af disse forældreløse værker, uden at det er nødvendigt at gentage digitaliseringsprocessen.

Ændringsforslag  32

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) rettighedshavere kan gøre krav på deres vederlag i henhold til nr. 4) inden for et tidsrum, der fastsættes af medlemsstaten, men som dog er mindst fem år fra datoen for den handling, der giver anledning til kravet.

udgår

Ændringsforslag  33

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a) Hvor medlemsstaterne vælger at tillade kommerciel brug af forældreløse værker, kan de i artikel 1, stk. 1, nævnte organisationer markedsføre det forældreløse værk på rimelig vis og i god tro, indtil et tidspunkt, hvor den handling, der giver rettighedshaveren rettigheder dertil indtræffer første gang. Indtil det tidspunkt modtager rettighedshaveren ikke vederlag, ligesom lovgivningen om ophavsret ikke gælder.

Begrundelse

Kommercialisering vil have den fordel, at de i artikel 1, stk. 1, omhandlede organisationer vil blive tilskyndet til at digitalisere forældreløse værker. Rettighedshavere vil blive tilskyndet til at gøre krav på deres værker, og offentligheden vil have mulighed for at nyde forældreløse værker tidligere.

Ændringsforslag  34

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. medlemsstater kan vælge at anvende eksisterende eller fremtidige nationale ordninger for at lette omfattende digitalisering af forældreløse værker og tillade kommerciel anvendelse af forældreløse værker

Ændringsforslag  35

Forslag til direktiv

Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7a

 

Ordninger vedrørende forvaltning af rettigheder

 

Dette direktiv bør ikke berøre eksisterende og fremtidige retligt anerkendte ordninger i medlemsstaterne vedrørende forvaltning af rettigheder, såsom udvidede kollektive licenser.

Ændringsforslag  36

Forslag til direktiv

Artikel 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7b

 

Forebyggende foranstaltninger

 

Efter koordinering med de berørte parter fremmer medlemsstaterne foranstaltninger til forebyggelse af fremkomsten af forældreløse værker i fremtiden.

Ændringsforslag  37

Forslag til direktiv

Artikel 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dette direktiv berører ikke bestemmelser vedrørende især patentret, varemærker, mønsterrettigheder, brugsmønstre, halvlederprodukters topografi, skrifttyper, adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester, adgang til radio- og tv-spredningstjenesters kabel, beskyttelse af nationale skatte, pligtaflevering, lovgivning om restriktiv praksis og illoyal konkurrence, forretningshemmeligheder, sikkerhed, klassificerede oplysninger, databeskyttelse og privatlivets fred, aktindsigt i offentlige dokumenter og aftalelovgivningen.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  38

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen følger løbende udviklingen, for så vidt angår kilder til information om rettigheder, og forelægger senest et år efter direktivets ikrafttræden og derefter en gang om året en rapport om, hvorvidt direktivets anvendelsesområde bør udvides til at omfatte yderligere værker eller andre emner, særlig fonogrammer samt fotografier og andre billeder, der udgør selvstændige værker.

Kommissionen følger løbende udviklingen, for så vidt angår kilder til information om rettigheder, og forelægger senest et år efter direktivets ikrafttræden og derefter en gang om året en rapport om, hvorvidt direktivets anvendelsesområde bør udvides til at omfatte andre målgrupper end dem, der er omtalt i artikel 1, stk. 1, og yderligere værker eller andre emner, der for øjeblikket ikke er omfattet af anvendelsesområdet, særlig fonogrammer samt fotografier og andre billeder, der udgør selvstændige værker.

Begrundelse

Andre målgrupper end museer, biblioteker osv. må tilføjes, hvis forældreløse værker skal være tilgængelige for f.eks. skabere af dokumentarfilm, der ønsker at medtage historiske optagelser, eller iværksættere inden for den kulturelle sektor, som måtte ønske at gøre brug af Europas fælles kulturarv i nye værker. Selv om det nuværende direktiv er et godt udgangspunkt for at håndtere spørgsmålet om forældreløse værker, er det langt fra at være en komplet løsning.

Ændringsforslag  39

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen holder sig løbende informeret om udviklingen af værker, som ikke er kommercielt tilgængelige, og offentliggør senest to år efter dette direktivs ikrafttræden, og regelmæssigt derefter, en rapport om de mulige løsninger, hvad angår digitalisering af og bred offentlig adgang til disse værker i alle medlemsstater.

Ændringsforslag  40

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen ajourfører regelmæssigt (mindst hvert andet år) listen over de i artikel 1, stk. 1, nævnte organisationer, som er ansvarlige for administrationen af forældreløse værker.

Ændringsforslag  41

Forslag til direktiv

Bilag – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De kilder, der henvises til i artikel 3, stk. 2, er:

De kilder, der henvises til i artikel 3, stk. 2, omfatter:

PROCEDURE

Titel

Godkendte anvendelser af forældreløse værker

Referencer

COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

23.6.2011

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

23.6.2011

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Toine Manders

11.7.2011

 

 

 

Behandling i udvalg

5.10.2011

5.12.2011

 

 

Dato for vedtagelse

5.12.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Jürgen Creutzmann, Cornelis de Jong, Christian Engström, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Anna Hedh, María Irigoyen Pérez, Othmar Karas, Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Konstantinos Poupakis, Amalia Sartori, Wim van de Camp, Kerstin Westphal

  • [1]  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet;
  • [2]  Ifølge artikel 5, stk. 3, litra n, i direktivet fra 2001, kan biblioteker kun give adgang til værker fra deres samlinger via terminaler på stedet med henblik på forskning eller private studier.
  • [3]  EFT L 236 af 31.8.2006, s. 28-30.
  • [4]  Beslutning af 12. maj 2011 om frigørelse af de kulturelle og kreative industriers potentiale (P7_TA(2011)0240, punkt 71, og beslutning af 5. maj 2010 om Europeana – næste fase (EUT 81, 15.3.2011, s. 16-25).
  • [5]  2010/2277/(INI), punkt 56.
  • [6]  http://thepublicindex.org/docs/amended_settlement/opinion.pdf, page 23.

UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (6.12.2011)

til Retsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse tilladte anvendelser af forældreløse værker
(COM(2011)0289 – C7‑0138/2011 – 2011/0136(COD))

Ordfører for udtalelse: Sabine Verheyen

KORT BEGRUNDELSE

Baggrund

Den Europæiske Union har en usædvanlig rig kulturarv. En stor del af denne arv befinder sig imidlertid i medlemsstaternes arkiver og biblioteker og er ikke tilgængelig for de europæiske borgere. For at bevare mangfoldigheden i den europæiske kultur er det derfor nødvendigt, at disse værker bliver gjort tilgængelige på tværs af grænserne.

På nuværende tidspunkt kan EU-medlemsstaterne kun digitalisere værker på hvert deres suverænitetsområde i de tilfælde, hvor man ikke kan finde frem til indehaveren af rettighederne til et givet værk. En ny retsakt gør det muligt fremover at få online-adgang overalt i Europa til sådanne forældreløse værker.

Europa-Kommissionen skaber med sit forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse tilladte anvendelser af forældreløse værker et grundlag for, hvordan man skal håndtere bøger, aviser, tidsskrifter, film, musikstykker, fjernsynsproduktioner osv., som ganske vist er ophavsretligt beskyttede, men hvis rettighedshaver ikke kan identificeres.

For ordføreren er især følgende punkter vigtige i denne forbindelse:

Mål

Viser det sig, at et værk er forældreløst, kan det digitaliseres og dermed stilles til rådighed for den europæiske offentlighed.

Ved hjælp af offentliggørelse via internettet eller andre spredningskanaler bliver Europas kulturelle mangfoldighed fremmet betragteligt, og det bliver muligt for enhver at opleve den. Dette kommer ikke kun museer, biblioteker, radio- og fjernsynsforetagender, arkiver samt universiteter og lignende uddannelses- og forskningsinstitutioner til gode. Også privatpersoner vil i stort omfang nyde godt af, at forældreløse værker stilles til rådighed ad digital vej.

Med digitaliseringen af forældreløse værker er der tale om en væsentlig del af plejen af Den Europæiske Unions kulturarv, da man ved hjælp af direktivet giver borgerne i medlemsstaterne mulighed for at få adgang til forældreløse værker på tværs af grænserne og på lovlig vis.

Krav

Et værk skal anses for at være forældreløst, indtil man har fundet frem til 100 % af dets rettighedshavere. Dog skal det sikres, at man ikke krænker kendte rettighedshaveres krav.

Med henblik på at fastslå, hvorvidt et værk er et forældreløst værk, er det nødvendigt at gennemføre en omhyggelig søgning. Der er her tale om en omfattende efterforskning, som skal gennemføres på højeste tekniske og videnskabelige plan.

Radio- og fjernsynsforetagender foretager som regel ekstremt kortfristede, dagsaktuelle søgninger og vil af tidsmæssige årsager ikke kunne gennemføre tilstrækkelig efterforskning. Små museer, arkiver og institutioner råder ikke altid over de relevante personalemæssige eller infrastrukturelle ressourcer og vil af denne grund ikke altid have mulighed for at gennemføre en omhyggelig søgning.

Derfor er det bydende nødvendigt at integrere rettighedshaverorganisationer i proceduren. De bør til enhver tid have ret til at gennemføre en omhyggelig søgning, såfremt et arkiv, et museum, et radio- og fjernsynsforetagende osv. ikke er i stand til at gøre det.

Rettighedshaverorganisationer opfylder derudover også et andet mål: Hvis et værk ikke kun har en, men flere rettighedshavere, varetager rettighedshaverorganisationerne en ikke lokaliseret rettighedshavers interesser på dennes vegne. Eksempelvis er der i forbindelse med fjernsynsproduktioner ofte tale om mellem 50 og 100 rettighedshavere, og da er det kun i meget sjældne tilfælde muligt at identificere hver enkelt rettighedshaver.

Online-biblioteker som Europeana og andre store europæiske digitaliseringsprojekter er afhængige af, at der er adgang til værker overalt i EU. Derfor er det uomgængeligt at få en samlet løsning, der omfatter medlemsstaternes forskellige suverænitetsområder.

Søgning efter forældreløse værker såvel som digitalisering og offentliggørelse skal altid være baseret på den nyeste videnskabelige og tekniske viden. Derfor er det nødvendigt, at direktivet gør det muligt også i fremtiden at anvende de nyeste metoder. Til det formål er det bydende nødvendigt, at der sker en intensiv udveksling medlemsstaterne imellem på grundlag af, hvad der anses for at være bedste praksis.

ÆNDRINGSFORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning -1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1) Unionen skal i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde i sin indsats tage hensyn til de kulturelle aspekter, navnlig med henblik på at respektere og fremme sine kulturers mangfoldighed.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning -1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1a) Grænseoverskridende online-adgang i hele Unionen til forældreløse værker, der indgår i samlinger tilhørende biblioteker, registreringskontorer, uddannelsesinstitutioner, arkiver, museer, filmarvsinstitutioner, radio- og fjernsynsforetagender, andre kulturinstitutioner og private samlinger i medlemsstaterne samt værker, der indgår i public service-radio- og fjernsynsforetagenders arkiver, bidrager til fremme og beskyttelse af Unionens kulturelle og sproglige mangfoldighed.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Biblioteker, museer, arkiver, uddannelsesinstitutioner, filmarvsinstitutioner og public service-radio-/fjernsynsforetagender i medlemsstaterne er i færd med at gennemføre en storstilet digitalisering af deres samlinger med det formål at skabe europæiske digitale biblioteker. Disse organisationer bidrager til bevaring og formidling af den europæiske kulturarv og spiller en vigtig rolle i etableringen af europæiske digitale biblioteker som Europeana. Teknologi til digitalisering af trykte værker i massiv skala og til søgning og indeksering øger bibliotekssamlingernes værdi for forskerne.

(1) Biblioteker, museer, registreringskontorer, arkiver, uddannelsesinstitutioner, filmarvsinstitutioner, radio-/fjernsynsforetagender og andre kulturinstitutioner i medlemsstaterne samt private samlere er i færd med at gennemføre en digitalisering af deres samlinger og arkiver. Disse organisationer bidrager samtidig til bevaring og formidling af den europæiske kulturarv og spiller en vigtig rolle i etableringen af europæiske digitale biblioteker som Europeana. Teknologi til digitalisering af trykte værker i massiv skala og til søgning og indeksering øger bibliotekssamlingernes værdi for forskerne.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Som det fremgår af meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om den digitale dagsorden for Europa, går et af nøgletiltagene i den digitale dagsorden ud på at skabe et retsgrundlag, der kan lette digitalisering og formidling af værker, hvis ophavsmænd ikke kan identificeres eller lokaliseres – såkaldte "forældreløse værker".

(3) Som det fremgår af meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om den digitale dagsorden for Europa, går et af nøgletiltagene i den digitale dagsorden ud på at skabe et retsgrundlag, der kan lette digitalisering og formidling af såkaldte forældreløse værker, hvis rettighedshavere ikke kan identificeres eller lokaliseres.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Ophavsmænds eneret til reproduktion og tilrådighedsstillelse af deres værker for almenheden, som harmoniseret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet, indebærer, at der skal indhentes samtykke fra ophavsmanden, før et værk kan digitaliseres og gøres tilgængeligt.

(4) Ophavsmænds eneret til reproduktion og tilrådighedsstillelse af deres værker for almenheden, som harmoniseret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet, indebærer, at der skal indhentes samtykke fra ophavsmanden, før et værk kan digitaliseres, gøres tilgængeligt og overføres til almenheden.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Hvis der er tale om forældreløse værker, kan et sådant forudgående samtykke til reproduktion eller tilrådighedsstillelse for almenheden ikke indhentes.

(5) Hvis der er tale om forældreløse værker, kan et sådant forudgående samtykke til reproduktion, tilrådighedsstillelse for eller overføring til almenheden ikke indhentes.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Forskellige regler i medlemsstaterne for anerkendelse af et værks status som forældreløst værk kan frembyde hindringer for det indre marked og for brugen af og adgangen til forældreløse værker på tværs af grænserne. Forskellige femgangsmåder kan også føre til begrænsninger i den frie bevægelighed for varer og tjenesteydelser med kulturelt indhold. Derfor bør der skabes grundlag for gensidig anerkendelse af et værks status som forældreløst værk.

(6) Forskellige regler i medlemsstaterne for anerkendelse af et værks status som forældreløst værk kan frembyde hindringer for det indre marked og for brugen af og adgangen til forældreløse værker på tværs af grænserne. Forskellige fremgangsmåder kan også føre til begrænsninger i den frie bevægelighed for varer og tjenesteydelser med kulturelt indhold og gøre det vanskeligt for almenheden at få adgang til og glæde af sådanne varer og tjenesteydelser. Derfor bør der skabes grundlag for gensidig anerkendelse af et værks status som forældreløst værk.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Der er nødvendigt at indføre en fælles fremgangsmåde for, hvordan det fastslås, at et værk er forældreløst, og til hvilke formål et forældreløst værk må anvendes, for at skabe retssikkerhed på det indre marked for bibliotekers, museers, uddannelsesinstitutioners, arkivers, filmarvsinstitutioners og public service-radio-/fjernsynsforetagenders brug af forældreløse værker.

(7) Der er nødvendigt at indføre en fælles fremgangsmåde for, hvordan det fastslås, at et værk er forældreløst, og til hvilke formål et forældreløst værk må anvendes, for at skabe retssikkerhed på det indre marked for medlemsstaternes bibliotekers, museers, registreringskontorers, arkivers, uddannelsesinstitutioners, filmarvsinstitutioners, radio-/fjernsynsforetagenders og andre kulturinstitutioners samt private samleres brug af forældreløse værker.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Filmværker, lydværker og audiovisuelle værker, der er produceret af public service-radio-/fjernsynsforetagender og findes i disse foretagenders arkiver, omfatter også forældreløse værker. I betragtning af radio- og fjernsynsforetagendernes særlige stilling som producenter af lydværker og audiovisuelle værker og behovet for at begrænse fænomenet forældreløse værker i fremtiden bør der fastsættes en skæringsdato for anvendelsen af direktivet, for så vidt angår værkerne i radio- og fjernsynsforetagendernes arkiver.

udgår

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a) Det er vigtigt at forhindre, at der fremover skabes nye forældreløse værker, i betragtning af den ustandseligt voksende produktion og spredning af kreativt indhold på internettet i den digitale æra. Det er nødvendigt med klare oplysninger om, hvordan rettighedshavere identificeres og lokaliseres, såvel som en konkret registrering som forudsætning for fuld udøvelse af rettighederne. Det er også nødvendigt at skabe en solid ramme for erhvervelse af rettigheder. Den lovgivningsmæssige ramme bør være åben over for den tekniske udvikling og bør være tilstrækkelig fleksibel til at tillade fremtidige aftaler mellem rettighedshavere.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Ved filmværker, lydværker og audiovisuelle værker i public service-radio-/fjernsynsforetagenders arkiver forstås i dette direktiv værker, som disse foretagender har bestilt udelukkende til eget brug.

(9) Ved filmværker og værker, der indgår i lydværker og audiovisuelle værker, samt fotografier og andre billeder eller bidrag til værker i radio-/fjernsynsforetagenders og andre kulturinstitutioners arkiver forstås i dette direktiv værker, som disse institutioner har bestilt udelukkende til eget brug.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Af hensyn til et venskabeligt internationalt samkvem bør dette direktiv kun gælde for værker, der først er offentliggjort eller udsendt i en medlemsstat.

udgår

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Før et værk kan anses for forældreløst, bør der foretages en søgning efter værkets ophavsmand ud fra principperne om god tro og behørig omhu. Medlemsstaterne bør kunne bestemme, at en sådan omhyggelig søgning kan gennemføres af de organisationer, der henvises til i dette direktiv, eller af andre organisationer.

(12) Før et værk kan anses for forældreløst, bør der foretages en omhyggelig søgning efter værkets rettighedshavere. Medlemsstaterne bør fastsætte, at de organisationer, der ønsker at gøre brug af værket, kan vælge enten selv at gennemføre en sådan omhyggelig søgning eller få den gennemført af andre organisationer, f.eks. af rettighedshaverorganisationer.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Der bør fastlægges harmoniserede bestemmelser om sådanne omhyggelige søgninger for at sikre et højt niveau af beskyttelse af ophavsretten i Unionen. En omhyggelig søgning bør omfatte søgning i offentligt tilgængelige databaser, der indeholder oplysninger om et værks ophavsretlige status. For at undgå dobbeltarbejde i den kostbare digitaliseringsindsats bør medlemsstaterne desuden sikre, at de organisationer, der er omfattet af dette direktiv, registrerer deres brug af forældreløse værker i en offentligt tilgængelig database. Offentligt tilgængelige databaser over resultaterne af den omhyggelige søgning og brugen af forældreløse værker bør så vidt muligt opbygges således, at det er muligt at sammenkoble dem på europæisk plan og tilbyde søgning via en fælles portal.

(13) Der bør fastlægges harmoniserede bestemmelser om sådanne omhyggelige søgninger for at sikre et højt niveau af beskyttelse af ophavsretten i Unionen. En omhyggelig søgning bør omfatte søgning i offentligt tilgængelige databaser, der indeholder oplysninger om et værks ophavsretlige status. For at undgå dobbeltarbejde i den kostbare digitaliseringsindsats bør medlemsstaterne desuden sikre, at brugen af forældreløse værker registreres i en offentligt tilgængelig database. Offentligt tilgængelige databaser over resultaterne af den omhyggelige søgning og brugen af forældreløse værker bør så vidt muligt opbygges således, at det er muligt at sammenkoble dem på europæisk plan og tilbyde søgning via en fælles portal.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Forældreløse værker kan have flere ophavsmænd eller omfatte andre værker eller beskyttede genstande. Dette direktiv bør ikke berøre kendte eller identificerede rettighedshaveres rettigheder.

(14) Forældreløse værker kan have flere rettighedshavere eller omfatte andre værker eller beskyttede genstande. Dette direktiv bør ikke berøre kendte eller identificerede rettighedshaveres rettigheder.

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Ophavsmænd bør have ret til at bringe et værks status som forældreløst værk til ophør, hvis de træder frem og gør krav på deres værker.

udgår

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) For at fremme læring og adgang til kulturarven bør medlemsstaterne tillade biblioteker, uddannelsesinstitutioner og museer, der er offentligt tilgængelige, såvel som arkiver, filmarvsinstitutioner og public service-radio-/fjernsynsforetagender at stille forældreløse værker til rådighed og reproducere dem, når en sådan brug af værkerne bidrager til varetagelsen af deres almennyttige opgaver, navnlig at bevare og restaurere værker i deres samlinger og give adgang til værkerne med kulturelle og uddannelsesmæssige formål. I forbindelse med dette direktiv bør filmarvsinstitutioner omfatte organisationer, der af medlemsstaterne er udpeget til at indsamle, katalogisere, bevare og restaurere film, der udgør en del af landenes kulturarv.

(17) For at fremme læring og adgang til kulturarven bør medlemsstaterne tillade biblioteker, uddannelsesinstitutioner og museer, der er offentligt tilgængelige, såvel som arkiver, registreringskontorer, filmarvsinstitutioner og public service-radio-/fjernsynsforetagender at stille forældreløse værker til rådighed, overføre dem til almenheden og reproducere dem, når en sådan brug af værkerne bidrager til varetagelsen af deres almennyttige opgaver, navnlig at bevare og restaurere værker i deres samlinger og give adgang til værkerne med kulturelle og uddannelsesmæssige formål. I forbindelse med dette direktiv bør filmarvsinstitutioner omfatte organisationer, der af medlemsstaterne er udpeget til at indsamle, katalogisere, bevare og restaurere film, der udgør en del af landenes kulturarv.

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Digitaliseringen af den europæiske kulturarv kan fremmes ved hjælp af aftaler, idet biblioteker, uddannelsesinstitutioner, museer eller arkiver og filmarvsinstitutioner med henblik på de anvendelser, der er tilladt i henhold til dette direktiv, kan indgå aftaler med kommercielle partnere om digitalisering og tilrådighedsstillelse af forældreløse værker. Disse aftaler kan omfatte finansielle bidrag fra de kommercielle partnere.

(18) Digitaliseringen af den europæiske kulturarv kan fremmes ved hjælp af aftaler, idet biblioteker, uddannelsesinstitutioner, museer, registreringskontorer eller arkiver, filmarvsinstitutioner, radio- og fjernsynsforetagender og andre kulturinstitutioner i medlemsstaterne samt private samlere med henblik på de anvendelser, der er tilladt i henhold til dette direktiv, kan indgå aftaler med kommercielle partnere om digitalisering og tilrådighedsstillelse og overføring til almenheden af forældreløse værker. Disse aftaler kan omfatte finansielle bidrag fra de kommercielle partnere.

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) For at fremme EU-borgerne adgang til den europæiske kulturarv er det også nødvendigt at sikre, at forældreløse værker, der er digitaliseret og stillet til rådighed i én medlemsstat, også stilles til rådighed i andre medlemsstater. Offentligt tilgængelige biblioteker, uddannelsesinstitutioner, museer, arkiver, filmarvsinstitutioner og public service-radio-/fjernsynsforetagender, der anvender et forældreløst værk som led i varetagelsen af deres almennyttige opgaver, bør kunne stille værket til rådighed for offentligheden i andre medlemsstater.

(19) For at fremme EU-borgerne adgang til den europæiske kulturarv er det også nødvendigt at sikre, at forældreløse værker, der er digitaliseret og stillet til rådighed eller overført til almenheden i én medlemsstat, også stilles til rådighed i andre medlemsstater.

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20) Dette direktiv bør ikke berøre eksisterende ordninger i medlemsstaterne om forvaltning af rettigheder såsom udvidede kollektive licenser.

(20) Dette direktiv bør ikke berøre eksisterende og fremtidige ordninger om forvaltning af rettigheder i medlemsstaterne.

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) Når en medlemsstat i henhold til dette direktiv godkender offentligt tilgængelige bibliotekers, uddannelsesinstitutioners, museers, arkivers, filmarvsinstitutioners eller public service-radio-/fjernsynsforetagenders brug af forældreløse værker til formål, der rækker ud over varetagelsen af deres almennyttige opgaver, bør rettighedshavere, der træder frem og gør krav på deres værker, modtage et vederlag for brugen af værkerne. Ved en sådan godtgørelse bør værkets art og den pågældende brug tages i betragtning. Medlemsstaterne bør kunne fastsætte, at indtægter, der opkræves ved en sådan brug af forældreløse værker med henblik på godtgørelse, men som der ikke gøres krav på inden udløbet af det tidsrum, der fastsættes i medfør af dette direktiv, bør bidrage til finansiering af kilder til information om rettigheder, der kan lette en omhyggelig søgning ved hjælp af billige og automatiserede midler for de kategorier af værker, der reelt eller potentielt er omfattet af anvendelsesområdet for dette direktiv.

(22) Når en medlemsstat i henhold til dette direktiv godkender offentligt tilgængelige bibliotekers, uddannelsesinstitutioners, museers, arkivers, filmarvsinstitutioners eller public service-radio-/fjernsynsforetagenders brug af forældreløse værker til formål, der rækker ud over varetagelsen af deres almennyttige opgaver, bør rettighedshavere, der træder frem og gør krav på deres værker, modtage et vederlag for brugen af værkerne. Ved en sådan godtgørelse bør værkets art og den pågældende brug tages i betragtning. Medlemsstaterne bør kunne fastsætte, at indtægter, der opkræves ved en sådan brug af forældreløse værker med henblik på godtgørelse, men som der ikke gøres krav på inden udløbet af det tidsrum, der fastsættes i medfør af dette direktiv, anvendes til socialkulturelle formål, der tjener almenvellet. Medlemsstaterne kan beslutte, at indtægterne skal bruges til at dække omkostningerne ved omhyggelig søgning eller vedligeholdelse og servicering af de databanker, der kræves til dette formål.

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Dette direktiv vedrører offentligt tilgængelige bibliotekers, uddannelsesinstitutioners og museers samt arkivers, filmarvsinstitutioners og public service-radio-/fjernsynsforetagenders anvendelse af forældreløse værker til visse formål.

1. Dette direktiv vedrører visse anvendelser af forældreløse værker i medlemsstaterne.

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Direktivet finder anvendelse på værker, hvis første offentliggørelse eller udsendelse skete i en medlemsstat, og som er:

2. Direktivet finder anvendelse på værker, hvis første udgivelse, udsendelse, udstilling, tilrådighedsstillelse eller overføring til almenheden skete i en medlemsstat, og som er:

Ændringsforslag  24

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1) værker offentliggjort i form af bøger, tidsskrifter, aviser, blade og andre trykte medier, som findes i offentligt tilgængelige bibliotekers, uddannelsesinstitutioners, museers eller arkivers samlinger, eller

1) værker udgivet i form af bøger, tidsskrifter, aviser, blade og andre trykte medier, fotografier og kunstværker, eller

Ændringsforslag  25

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3) filmværker, lydværker eller audiovisuelle værker, der er produceret af public service-radio-/fjernsynsforetagender før den 31. december 2002, og som findes i disse foretagenders arkiver.

3) filmværker og værker, der indgår i lydværker eller audiovisuelle værker, der er produceret af radio- og fjernsynsforetagender, og som findes i disse foretagenders arkiver.

Ændringsforslag  26

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a) optagelser af live-arrangementer eller fotografier og andre billeder af de offentlige fremførelser, som findes i andre kulturinstitutioners samlinger.

Ændringsforslag  27

Forslag til direktiv

Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 1a

 

Definition

 

I dette direktiv forstås ved "rettighedshavere" skabere af værker eller indehavere af rettigheder til beslægtede beskyttede frembringelser.

Ændringsforslag  28

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Et værk anses for et forældreløst værk, hvis indehaveren af rettighederne til værket ikke er identificeret og lokaliseret, efter at der er gennemført og registreret en omhyggelig søgning i overensstemmelse med artikel 3.

1. Et værk anses for et forældreløst værk, hvis en eller flere rettighedshavere ikke kan identificeres eller ikke kan lokaliseres, efter at der er gennemført og registreret en omhyggelig søgning efter rettighedshaveren i overensstemmelse med artikel 3.

Ændringsforslag  29

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis der er mere end én rettighedshaver til et værk, og én af disse er identificeret og lokaliseret, anses værket ikke for forældreløst.

2. Hvis der er mere end én rettighedshaver, skal tilladelse afgivet af de rettighedshavere, der kunne lokaliseres, anses for tilstrækkeligt for, at værket som helhed kan anvendes, hvis andre rettighedshavere i overensstemmelse med dette direktiv ikke kan identificeres eller lokaliseres. Hvis der er tale om værker, hvis enkelte dele klart kan tilskrives forskellige rettighedshavere, skal hver del af værket gøres til genstand for en særlig undersøgelse for at afgøre, om det er et forældreløst værk som defineret i stk. 1.

Ændringsforslag  30

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvilke kilder der er relevante for hver enkelt kategori af værker afgøres af den enkelte medlemsstat i samråd med rettighedshaverne og brugerne, idet kilderne skal omfatte de kilder, der er opført i bilaget.

2. Hvilke kilder der er relevante for hver enkelt kategori af værker og enhver anden beskyttet frembringelse afgøres af den enkelte medlemsstat efter aftale med rettighedshaverne og brugerne, idet kilderne skal omfatte de kilder, der er opført i bilaget.

Ændringsforslag  31

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Det er kun nødvendigt at udføre en omhyggelig søgning i den medlemsstat, hvor værket først er offentliggjort eller udsendt.

3. Det er kun nødvendigt at udføre en omhyggelig søgning i den medlemsstat, hvor værket først er udgivet, udsendt, udstillet, stillet til rådighed eller overført til almenheden, og den skal udføres forud for værkets anvendelse. Hvis der hersker rimelig tvivl om, hvor den første udgivelse, udsendelse, udstilling, tilrådighedsstillelse eller overføring til almenheden har fundet sted, kan omhyggelige søgninger dog udvides til andre medlemsstater.

Ændringsforslag  32

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Hvis det vides, at det filmværk eller audiovisuelle værk, der er genstand for den omhyggelige søgning, er en koproduktion, skal søgningen finde sted i hver af de medlemsstater, hvor koproduktionen har fundet sted.

Ændringsforslag  33

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b. Personer, der ønsker at gøre brug af et værk, hvis rettighedshavere selv efter en omhyggelig søgning ikke kan lokaliseres, kan anmode behørigt autoriserede rettighedshaverorganisationer om at agere på vegne af de pågældende rettighedshavere.

Ændringsforslag  34

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Hvor dette er foreneligt med EU-retten og internationale aftaler om ophavsret og beslægtede rettigheder, kan medlemsstaterne vedtage omfattende foranstaltninger til fastlæggelse af enkle og udvidede systemer til erklæring om rettigheder.

Ændringsforslag  35

Forslag til direktiv

Artikel 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at en rettighedshaver til et værk, der anses for forældreløst, til enhver tid har mulighed for at bringe værkets status som forældreløst værk til ophør.

Hvis et værk, der anses for forældreløst, kun har én rettighedshaver, sikrer medlemsstaterne, at den pågældende rettighedshaver til enhver tid har mulighed for at bringe værkets status som forældreløst værk til ophør.

Ændringsforslag  36

Forslag til direktiv

Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5a

 

Godtgørelse til rettighedshavere

 

Rettighedshavere, der bringer et værks status som forældreløst værk til ophør, jf. artikel 5, modtager en godtgørelse for anvendelsen af værket fra de organisationer, der har anvendt værket. Rettighedshavere kan gøre krav på deres godtgørelse inden for et tidsrum, der fastsættes af medlemsstaten, men som dog er mindst fem år fra datoen for den handling, der giver anledning til kravet. Hvis en rettighedshaverorganisation som nævnt i artikel 3, stk. 4b, er berettiget til at modtage godtgørelsen på vegne af rettighedshaverne, rettes kravet om godtgørelse til rettighedshaverorganisationen.

Ændringsforslag  37

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de organisationer, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, har tilladelse til at anvende et forældreløst værk på følgende måder:

1. Medlemsstaterne sikrer, at forældreløse værker eller forældreløse bidrag til værker kan anvendes på følgende måder:

Ændringsforslag  38

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) ved tilrådighedsstillelse af værket, jf. artikel 3 i direktiv 2001/29/EF

a) ved overføring af det forældreløse værk til almenheden og ved tilrådighedsstillelse, jf. artikel 3 i direktiv 2001/29/EF

Ændringsforslag  39

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medmindre andet fastsættes i medfør af artikel 7, må de i artikel 1, stk. 1, nævnte organisationer ikke bruge forældreløse værker til at opfylde andre mål end varetagelsen af deres almennyttige opgaver, navnlig at bevare og restaurere værker i deres samlinger og give adgang til værkerne med kulturelle og uddannelsesmæssige formål.

2. Organisationer må imidlertid ikke bruge forældreløse værker til at opfylde andre mål end varetagelsen af deres almennyttige opgaver, navnlig at bevare og restaurere værker i deres samlinger og give adgang til disse værker med kulturelle, uddannelsesmæssige og forskningsmæssige formål.

Ændringsforslag  40

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Medlemsstaterne kan frit vælge en given ordning til forvaltning af rettigheder, såsom udvidede kollektive licenser. Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes eksisterende eller fremtidige ordninger i denne henseende.

Ændringsforslag  41

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. For at dette direktiv kan være fuldt ud effektivt, skal radio- og fjernsynsforetagender i forbindelse med deres normale aktiviteter have mulighed for at anvende værker, der anerkendes som forældreløse værker, på de betingelser, der er fastsat i dette direktiv.

Ændringsforslag  42

Forslag til direktiv

Artikel 7 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 7

udgår

Godkendelse af andre anvendelser af forældreløse værker

 

Ændringsforslag  43

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan godkende, at de organisationer, der er nævnt til i artikel 1, stk. 1, anvender et forældreløst værk til andre formål end dem, der er nævnt i artikel 6, stk. 2, forudsat at:

udgår

Ændringsforslag  44

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1) organisationerne fører fortegnelser over deres omhyggelige søgninger

udgår

Ændringsforslag  45

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2) organisationerne fører offentligt tilgængelige fortegnelser over deres brug af forældreløse værker

udgår

Ændringsforslag  46

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3) navnet på rettighedshaveren til et forældreløst værk i de tilfælde, hvor vedkommende er identificeret, men ikke lokaliseret, anføres ved enhver brug af værket

udgår

Ændringsforslag  47

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4) rettighedshavere, der bringer et værks status som forældreløst værk til ophør, jf. artikel 5, modtager vederlag for de i artikel 1, stk. 1, nævnte organisationers brug af værket

udgår

Ændringsforslag  48

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5) rettighedshavere kan gøre krav på deres vederlag i henhold til nr. 4) inden for et tidsrum, der fastsættes af medlemsstaten, men som dog er mindst fem år fra datoen for den handling, der giver anledning til kravet.

udgår

Ændringsforslag  49

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne bestemmer selv, hvilken fremgangsmåde de benytter ved godkendelse af brug af forældreløse værker i henhold til stk.1, og hvordan eventuelle indtægter, som der ikke gøres krav på inden udløbet af det tidsrum, der fastsættes i medfør af stk. 1, nr. 5, skal anvendes.

udgår

Ændringsforslag  50

Forslag til direktiv

Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7a

 

Fortegnelser over anvendelse og betaling

 

1. Medlemsstaterne sikrer, at omhyggelige søgninger efter forældreløse værker eller forældreløse bidrag til værker registreres i en offentligt tilgængelig form. Til dette formål udarbejder de i samarbejde med Kommissionen ensartede EU-dækkende minimumsstandarder og søger at oprette eller anvende en central databank.

 

2. Hvis der er tale om forældreløse værker eller forældreløse bidrag til værker, hvor rettighedshavere er blevet identificeret men ikke lokaliseret, skal navnene på disse personer angives, når værket anvendes.

 

3. Indtægter, der er tilgængelige i rettighedshaverorganisationer, som der ikke gøres krav på inden udløbet af det tidsrum, der fastsættes i medfør af artikel 5a, bruges til de formål, som rettighedshaverorganisationer normalt bruger sådanne indtægter til. Medlemsstaterne kan beslutte, at disse indtægter skal bruges til at dække omkostningerne ved omhyggelig søgning eller vedligeholdelse og servicering af de databanker, der kræves til dette formål.

Ændringsforslag  51

Forslag til direktiv

Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 8a

 

Forebyggende foranstaltninger

 

Medlemsstaterne fremmer i koordination med de relevante interessenter alle forebyggende foranstaltninger, så fænomenet forældreløse værker begrænses, og deres antal reduceres.

Ændringsforslag  52

Forslag til direktiv

Artikel 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 9

udgår

Tidsmæssig anvendelse

 

1. Bestemmelserne i dette direktiv gælder for alle værker som omhandlet i artikel 1, der den [gennemførelsesdatoen] er beskyttet af medlemsstaternes lovgivning om ophavsret.

 

2. Dette direktiv berører ikke handlinger foretaget og rettigheder erhvervet inden den [gennemførelsesdatoen].

 

Ændringsforslag  53

Forslag til direktiv

Bilag – punkt 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) udgiversammenslutningen i det pågældende land og forfatter- og journalistsammenslutningerne

a) forlagene og udgiversammenslutningen i det pågældende land og forfatter- og journalistsammenslutningerne

Ændringsforslag  54

Forslag til direktiv

Bilag – punkt 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) forlaget.

Ændringsforslag  55

Forslag til direktiv

Bilag – punkt 5 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5) For audiovisuelle værker i filmarvsinstitutioners og public service-radio-/fjernsynsforetagenders samlinger:

5) For audiovisuelle værker i filmarvsinstitutioners og radio-/fjernsynsforetagenders samlinger:

PROCEDURE

Titel

Godkendte anvendelser af forældreløse værker

Referencer

COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

23.6.2011

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

23.6.2011

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Sabine Verheyen

13.7.2011

 

 

 

Behandling i udvalg

4.10.2011

 

 

 

Dato for vedtagelse

23.11.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

0

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Magdi Cristiano Allam, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Marek Henryk Migalski, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, Sampo Terho, László Tőkés, Helga Trüpel, Gianni Vattimo, Sabine Verheyen

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Seán Kelly, Ramona Nicole Mănescu, Hans-Peter Martin, Mitro Repo

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Jaromír Kohlíček, Claudiu Ciprian Tănăsescu

PROCEDURE

Titel

Godkendte anvendelser af forældreløse værker

Referencer

COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD)

Dato for høring af EP

24.5.2011

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

23.6.2011

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

23.6.2011

IMCO

23.6.2011

CULT

23.6.2011

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ITRE

15.6.2011

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

11.7.2011

 

 

 

Behandling i udvalg

11.10.2011

22.11.2011

25.1.2012

 

Dato for vedtagelse

1.3.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Piotr Borys, Cristian Silviu Buşoi, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, Dagmar Roth-Behrendt

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Oreste Rossi, Jacek Włosowicz

Dato for indgivelse

22.3.2012