Menetlus : 2011/0136(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0055/2012

Esitatud tekstid :

A7-0055/2012

Arutelud :

PV 13/09/2012 - 7
CRE 13/09/2012 - 7

Hääletused :

PV 13/09/2012 - 11.13
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0349

RAPORT     ***I
PDF 742kWORD 673k
22.3.2012
PE 472.338v02-00 A7-0055/2012

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv orbteoste teatavate lubatud kasutusviiside kohta

(COM(2011)0289 – C7‑0138/2011 – 2011/0136(COD))

Õiguskomisjon

Raportöör: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

PARANDUSED/ ADDENDA
MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SISETURU- JA TARBIJAKAITSEKOMISJONI ARVAMUS
 KULTUURI- JA HARIDUSKOMISJONI ARVAMUS
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv orbteoste teatavate lubatud kasutusviiside kohta

(COM(2011)0289 – C7‑0138/2011 – 2011/0136(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2011)0289),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ning artikleid 49, 56 ja 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0138/2011),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 21. septembri 2011. aasta arvamust(1),

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ja siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ning kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamusi (A7-0055/2012),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Raamatukogud, muuseumid, arhiivid, haridusasutused, filmipärandi säilitamisega tegelevad asutused ja avalik-õiguslikud ringhäälinguorganisatsioonid tegelevad Euroopa digitaalraamatukogude loomiseks oma kogude või arhiivide ulatusliku digiteerimisega. Liikmesriikide raamatukogud, muuseumid, arhiivid, haridusasutused, filmipärandi säilitamisega tegelevad asutused ja avalik-õiguslikud ringhäälinguorganisatsioonid aitavad kaasa Euroopa kultuuripärandi säilitamisele ja levitamisele, mis on samuti oluline Euroopa digitaalraamatukogude, nagu Europeana loomiseks. Trükimaterjalide massilise digiteerimise ning otsingu- ja indekseerimise tehnilised võimalused tõstavad raamatukogude kogude väärtust teadusuuringute jaoks.

(1) Liikmesriikides asutatud raamatukogud, muuseumid, arhiivid, haridusasutused, filmipärandi säilitamisega tegelevad asutused ja avalik-õiguslikud ringhäälinguorganisatsioonid tegelevad Euroopa digitaalraamatukogude loomiseks oma kogude või arhiivide ulatusliku digiteerimisega. Nad aitavad kaasa Euroopa kultuuripärandi säilitamisele ja levitamisele, mis on samuti oluline Euroopa digitaalraamatukogude, nagu Europeana loomiseks. Trükimaterjalide massilise digiteerimise ning otsingu- ja indekseerimise tehnilised võimalused tõstavad raamatukogude kogude väärtust teadusuuringute jaoks.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Vastavalt komisjoni teatises Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa digitaalarengu tegevuskava” sätestatule on Euroopa digitaalarengu tegevuskava üks põhimeede luua õigusraamistik, mis hõlbustaks selliste teoste digiteerimist ja levitamist, mille autor ei ole tuvastatud või ei ole tuvastamisest hoolimata leitud (nn orbteosed). Autoritel on ainuõigus oma teoseid reprodutseerida ja neid üldsusele kättesaadavaks teha.

(3) Vastavalt komisjoni teatises Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa digitaalarengu tegevuskava” sätestatule on Euroopa digitaalarengu tegevuskava üks põhimeede luua õigusraamistik, mis hõlbustaks selliste autoriõigusega või sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste digiteerimist ja levitamist, mille õiguste valdajat ei ole tuvastatud või ei ole tuvastamisest hoolimata leitud (nn orbteosed).

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Autoritel on ainuõigus oma teoseid reprodutseerida ja neid üldsusele kättesaadavaks teha. Selline õigus ühtlustati Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiiviga 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas, ning see eeldab, et enne teose digiteerimist ja avalikustamist on vaja autori nõusolekut.

(4) Õiguste valdajatel on ainuõigus oma teoseid reprodutseerida ja neid üldsusele kättesaadavaks teha. Selline õigus ühtlustati Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiiviga 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas, ning see eeldab, et enne teose digiteerimist ja avalikustamist on vaja õiguste valdaja nõusolekut.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a) Autoriõigus on loomevaldkonna majanduslik alus, kuna see stimuleerib innovatsiooni, loomingut, investeeringuid ja toodangut. Teoste massiline digiteerimine ja levitamine aitab seetõttu kaitsta Euroopa kultuuripärandit. Autoriõigus on oluline vahend, mis aitab tagada, et loomesektor saaks oma töö eest tasu.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Orbteoseid hõlmavad ka avalik-õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide arhiivides talletatavad ja nende toodetud kinematograafilised, audio- ja audiovisuaalsed teosed. Võttes arvesse ringhäälinguorganisatsioonide kui audio- ja audiovisuaalse materjali tootjate eriseisundit ning vajadust piirata tulevikus orbteoste hulka, on asjakohane sätestada ringhäälinguorganisatsioonide arhiivides talletatavate teoste suhtes käesoleva direktiivi kohaldamise tähtaeg.

välja jäetud

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a) Väga oluline on ennetada uute orbteoste loomist tulevikus, võttes arvesse, et digitaalajastul toodetakse ja levitatakse loomesisu internetis üha enam. Õiguste valdajate tuvastamiseks ja leidmiseks on vaja selget juhist ning õiguste igakülgse teostamise eeltingimuseks peab olema konkreetne registreerimine. Õiguste omandamiseks on samuti vaja luua kindel raamistik. Õigusraamistik peaks olema avatud tehnilisele arengule ja piisavalt paindlik õiguste valdajate vaheliste lepingute sõlmimiseks tulevikus.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Käesoleva direktiivi kohaldamisel tuleks avalik-õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide arhiivides talletatavaid kinematograafilisi, audio- ja audiovisuaalseid teoseid mõista selliselt, nagu hõlmaksid need kõnealuste organisatsioonide poolt ainuõiguslikuks kasutamiseks tellitud teoseid.

(9) Käesoleva direktiivi kohaldamisel tuleks avalik-õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide arhiivides talletatavaid fonogramme, kinematograafilisi, audio- ja audiovisuaalseid teoseid mõista selliselt, nagu hõlmaksid need kõnealuste organisatsioonide poolt ainuõiguslikuks kasutamiseks tellitud teoseid.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Rahvusvahelise hoolivuse põhimõttest lähtudes tuleks käesolevat direktiivi kohaldada üksnes selliste teoste suhtes, mida esimest korda avaldati või lasti eetrisse liikmesriigis.

(11) Rahvusvahelise hoolivuse põhimõttest lähtudes tuleks käesolevat direktiivi kohaldada üksnes selliste teoste suhtes, mida esimest korda avaldati või lasti eetrisse liikmesriigi territooriumil.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Enne seda, kui teost saab pidada orbteoseks, tuleks heas usus, arukalt ja hoolikalt otsida selle autorit. Liikmesriikidel peaks olema lubatud ette näha, et sellist hoolikat otsingut võivad teostada kas käesolevas direktiivis osutatud või muud organisatsioonid.

(12) Enne seda, kui teost saab pidada orbteoseks, tuleks heas usus, arukalt ja hoolikalt otsida selle õiguste valdajat. Liikmesriikidel peaks olema lubatud ette näha, et sellist hoolikat otsingut võivad teostada kas käesolevas direktiivis osutatud või muud volitatud organisatsioonid.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13) Autoriõiguste kaitse kõrge taseme tagamiseks liidus on vaja ette näha hoolika otsingu ühtlustatud lähenemisviis. Hoolikas otsing peaks hõlmama selliste avalike andmebaaside kasutamist, mis pakuvad teavet teose autoriõiguse staatuse kohta. Lisaks peaksid liikmesriigid mitmekordse kuluka digiteerimise ärahoidmiseks tagama, et avalikus andmebaasis registreeritakse orbteoste kasutamine käesolevas direktiivis osutatud organisatsioonide poolt. Otsingutulemuste ja orbteoste kasutuse teavet sisaldavad avalikud andmebaasid tuleks võimaluste piires luua ja neid tuleks rakendada nii, et andmebaasid oleksid omavahel üleeuroopaliselt ühendatud ning et neid oleks võimalik kasutada ühtse portaali kaudu.

(13) Autoriõiguste kaitse kõrge taseme tagamiseks liidus on vaja ette näha hoolika otsingu ühtlustatud lähenemisviis. Hoolikas otsing peaks hõlmama selliste avalike andmebaaside kasutamist, mis pakuvad teavet teose autoriõiguse staatuse kohta. Otsingutega seonduva topelttöö vältimiseks tuleks hoolikat otsingut teostada üksnes liikmesriigis, kus teos esimest korda avaldati või eetrisse lasti. Lisaks peaksid liikmesriigid mitmekordse kuluka digiteerimise ärahoidmiseks ja selleks, et kindlaks teha, kas teosele on antud orbteose staatus mõnes muus liikmesriigis, tagama, et avalikus andmebaasis registreeritakse nende territooriumil teostatud hoolikate otsingute tulemused ja orbteoste kasutamine käesolevas direktiivis osutatud organisatsioonide poolt. Otsingutulemuste ja orbteoste kasutuse teavet sisaldavad tasuta ja avalikud andmebaasid tuleks võimaluste piires luua ja neid tuleks rakendada nii, et andmebaasid oleksid omavahel üleeuroopaliselt ühendatud ja koostoimimisvõimelised ning et neid oleks võimalik kasutada ühtse portaali kaudu.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Orbteostel võib olla mitu autorit või need võivad hõlmata muid teoseid või kaitstud materjali. Käesolev direktiiv ei tohiks mõjutada teatud või tuvastatud õigustevaldajate õigusi.

(14) Orbteostel võib olla mitu õiguste valdajat või need võivad hõlmata muid teoseid või kaitstud materjali. Käesolev direktiiv ei tohiks mõjutada teatud või tuvastatud õigustevaldajate õigusi.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) Otsingutega seonduva topelttöö vältimiseks tuleks hoolikat otsingut teostada üksnes liikmesriigis, kus teos esimest korda avaldati või eetrisse lasti. Selleks et teistel liikmesriikidel oleks võimalik kindlaks teha, kas teosele on määratud orbteose staatus mõnes muus liikmesriigis, peaksid liikmesriigid tagama, et nende territooriumil teostatud hoolikate otsingute tulemused registreeritakse avalikus andmebaasis.

välja jäetud

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) Asjakohane on ette näha, et autoril on oma teosele õigusi nõudes õigus orbteose staatus tühistada.

(16) Juhul kui õiguste valdaja nõuab endale õigusi oma teosele, peaks neil olema õigus tühistada enda suhtes selle teose staatus orbteosena. Liikmesriigid peaksid tagama, et sellised õiguste valdajad saavad oma teoste varasema kasutuse eest asjakohast ja õiglast tasu.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16 a) Kui teos on ekslikult tunnistatud orbteoseks ja sellele on eelnenud otsing, mis ei olnud hoolikas ega arukas või mis ei olnud läbi viidud heas usus, peaksid liikmesriigid tagama, et kasutaja vastutaks autoriõiguse rikkumise eest vastavalt asjaomastele riiklikele õigusnormidele ja liidu õigusaktidele.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17) Õppimise ja kultuuri edendamiseks peaksid liikmesriigid lubama avalikel raamatukogudel, haridusasutustel, muuseumidel, arhiividel, filmipärandi säilitamisega tegelevatel asutustel ja avalik-õiguslikel ringhäälinguorganisatsioonidel orbteoseid kättesaadavaks teha ja reprodutseerida, kui selline kasutusviis täidab nende asutuste avalikke huvisid teenivaid ülesandeid, milleks on eelkõige nende kogudes talletatavate teoste säilitamine, taastamine ning teoste kättesaadavaks tegemine kultuurilistel ja hariduslikel eesmärkidel. Käesoleva direktiivi kohaldamisel peaksid filmipärandi säilitamisega tegelevate asutuste hulka kuuluma organisatsioonid, kelle liikmesriigid on määranud oma kultuuripärandisse kuuluvate filmide kogumiseks, kataloogimiseks, säilitamiseks ja taastamiseks.

(17) Õppimise ja kultuuri edendamiseks peaksid liikmesriigid lubama avalikel raamatukogudel, haridusasutustel, muuseumidel, arhiividel, filmi- ja audiopärandi säilitamisega tegelevatel asutustel ja avalik-õiguslikel ringhäälinguorganisatsioonidel orbteoseid direktiivi 2001/29/EÜ tähenduses reprodutseerida ja kättesaadavaks teha, kui selline kasutusviis täidab nende asutuste avalikke huvisid teenivaid ülesandeid ning tagab nende teoste kättesaadavuse kultuurilistel ja hariduslikel eesmärkidel. Käesoleva direktiivi kohaldamisel peaksid filmi- ja audiopärandi säilitamisega tegelevate asutuste hulka kuuluma organisatsioonid, kelle liikmesriigid on määranud oma kultuuripärandisse kuuluvate filmide ja fonogrammide kogumiseks, kataloogimiseks, säilitamiseks ja taastamiseks.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18) Lepingulised suhted võivad kaasa aidata Euroopa kultuuripärandi digiteerimisele, kusjuures raamatukogud, haridusasutused, muuseumid või arhiivid ja filmipärandi säilitamisega tegelevad asutused võivad sõlmida äripartneritega lepinguid orbteoste digiteerimiseks ja avalikustamiseks, et teoseid käesoleva direktiiviga lubatud viisil kasutada. Kõnealused lepingud võivad hõlmata selliste partnerite rahalist toetust.

(18) Lepingulised suhted võivad kaasa aidata Euroopa kultuuripärandi digiteerimisele, kusjuures raamatukogud, haridusasutused, muuseumid või arhiivid ja filmi- ja audiopärandi säilitamisega tegelevad asutused ning avalik-õiguslikud ringhäälinguorganisatsioonid võivad sõlmida äripartneritega lepinguid orbteoste digiteerimiseks ja avalikustamiseks, et teoseid käesoleva direktiiviga lubatud viisil kasutada. Kõnealused lepingud võivad hõlmata selliste partnerite rahalist toetust.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19) Selleks et teha Euroopa kultuuripärand liidu kodanikele kättesaadavamaks, on vaja ka tagada, et ühes liikmesriigis digiteeritud ja üldsusele kättesaadavaks tehtud orbteosed oleksid kättesaadavad ka teistes liikmesriikides. Avalikke huvisid teeniva ülesande täitmise eesmärgil orbteost kasutavad avalikud raamatukogud, haridusasutused, muuseumid, arhiivid, filmipärandi säilitamisega tegelevad asutused ja avalik-õiguslikud ringhäälinguorganisatsioonid peaksid suutma teha orbteose teistes liikmesriikides üldsusele kättesaadavaks.

(19) Selleks et teha Euroopa kultuuripärand liidu kodanikele kättesaadavamaks, on vaja ka tagada, et ühes liikmesriigis digiteeritud ja üldsusele kättesaadavaks tehtud orbteosed oleksid kättesaadavad ka teistes liikmesriikides. Avalikke huvisid teeniva ülesande täitmise eesmärgil orbteost kasutavad raamatukogud, haridusasutused, muuseumid, arhiivid, filmipärandi säilitamisega tegelevad asutused ja avalik-õiguslikud ringhäälinguorganisatsioonid peaksid suutma teha orbteose teistes liikmesriikides üldsusele kättesaadavaks.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20) Käesoleva direktiivi kohaldamine ei tohiks mõjutada liikmesriikides sõlmitud kehtivaid kokkuleppeid, mis käsitlevad õiguste haldamist, sh laiendatud kollektiivlitsentse.

(20) Käesoleva direktiivi kohaldamine ei tohiks mõjutada liikmesriikides sõlmitud kokkuleppeid, mis käsitlevad õiguste haldamise mis tahes süsteeme, sh laiendatud kollektiivlitsentse.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21) Samuti peaks liikmesriikidel olema võimalik lubada orbteoste kasutamist eesmärkidel, mis lähevad kaugemale käesoleva direktiiviga hõlmatud organisatsioonide avalikest huvidest lähtuvatest ülesannetest. Sel juhul peaksid õiguste valdajate õigused ja õiguspärased huvid olema kaitstud.

välja jäetud

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22) Kui liikmesriik lubab käesolevas direktiivis sätestatud tingimustel avalikel raamatukogudel, haridusasutustel, muuseumidel, arhiividel, filmipärandi säilitamisega tegelevatel asutustel või avalik-õiguslikel ringhäälinguorganisatsioonidel kasutada orbteoseid eesmärkidel, mis lähevad kaugemale nende organisatsioonide avalikest huvidest lähtuvatest ülesannetest, tuleks tasustada õiguste valdajaid, kes nõuavad oma teostele õigusi. Tasu puhul tuleks võtta arvesse asjaomase teose liiki ja kasutusviisi. Liikmesriigid võivad ette näha, et tulust, mis on kogutud seoses orbteoste sellise kasutusviisiga, et maksta tasu, mida ei ole aga käesoleva direktiivi kohaselt sätestatud ajavahemikul jooksul taotletud, tuleks rahastada õigusi käsitlevaid teabeallikaid, mis hõlbustavad õiguste valdajate hoolikat otsingut vastuvõetava hinnaga ja automatiseeritud vahenditega selliste teosekategooriate puhul, mis tegelikult või potentsiaalselt kuuluvad käesoleva direktiivi reguleerimisalasse.

välja jäetud

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Käesolevas direktiivis käsitletakse orbteoste teataval viisil kasutamist avalikes raamatukogudes, haridusasutustes, muuseumides, arhiivides, filmipärandi säilitamisega tegelevates asutustes ja avalik-õiguslikes ringhäälinguorganisatsioonides.

1. Käesolevas direktiivis käsitletakse orbteoste teataval viisil kasutamist liikmesriikides asutatud avalikes raamatukogudes, haridusasutustes, muuseumides, arhiivides, registribüroodes, filmi- ja audiopärandi säilitamisega tegelevates asutustes, kirjastustes ja avalik-õiguslikes ringhäälinguorganisatsioonides.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse selliste teoste suhtes, mis esimest korda avaldati või lasti eetrisse liikmesriigis ning mis kujutavad endast:

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse selliste autoriõigusega ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste suhtes, mis esimest korda avaldati või lasti eetrisse liikmesriigi territooriumil, ning mis asuvad lõikes 1 osutatud organisatsioonide kogudes ja arhiivides ning kujutavad endast:

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) raamatu, ajakirja, ajalehe või muu kirjutisena avaldatud teoseid, mida talletatakse avalike raamatukogude, haridusasutuste, muuseumide või arhiivide kogudes, või

(1) teoseid raamatu, ajakirja, ajalehe või muu kirjutise ja trükimaterjali kujul, või

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) filmipärandi säilitamisega tegelevate asutuste kogudesse kuuluvaid kinematograafilisi või audiovisuaalseid teoseid või

(2) fonogramme, kinematograafilisi või audiovisuaalseid teoseid.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) avalik-õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide poolt enne 31. detsembrit 2002 toodetud ja nende arhiivides talletatavaid kinematograafilisi, audio- või audiovisuaalseid teoseid.

välja jäetud

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Käesolevat direktiivi kohaldatakse samuti teostele, mis moodustavad lõikes 2 osutatud teoste lahutamatu osa või nendes sisalduva osa, sh kujutava kunsti, fotograafia, illustratsiooni, disaini ja arhitektuuri valdkonda kuuluvatele teostele, nimetatud teoste visanditele ning muudele teostele.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Teos on orbteos, kui selle õiguste valdajat ei ole tuvastatud või ei ole tuvastamisest hoolimata leitud pärast seda, kui artikli 3 kohaselt on teostatud ja registreeritud õiguste valdaja hoolikas otsing.

1. Autoriõigusega või sellega kaasnevate õigustega kaitstud teos on orbteos, kui selle õiguste valdajat ei ole tuvastatud või ei ole teda tuvastamisest hoolimata võimalik leida, vaatamata artikli 3 kohasele hoolikalt teostatud ja registreeritud otsingule.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kui teosel on mitu õiguste valdajat, kellest üks on tuvastatud ja leitud, ei saa kõnealust teost käsitada orbteosena.

2. Kui teosel on mitu õiguste valdajat, kellest vähemalt ühte ei ole tuvastatud või ei ole tuvastamisest hoolimata leitud pärast seda, kui artikli 3 kohaselt on teostatud ja registreeritud hoolikas otsing, käsitatakse kõnealust teost tuvastamata ja leidmata õiguste valdaja õiguste osas orbteosena.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Lõige 2 ei piira teose tuvastatud ja leitud õiguste valdaja õiguste kohaldamist.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Selleks et teha kindlaks, kas teos on orbteos, tagavad artikli 1 lõikes 1 osutatud organisatsioonid, et iga teose puhul teostatakse hoolikas otsing, milleks kasutatakse kõnealuse teose kategooriale vastavaid allikaid.

1. Selleks et teha kindlaks, kas teos on orbteos, tagavad artikli 1 lõikes 1 osutatud organisatsioonid, et heas usus teostatakse hoolikas otsing, milleks kasutatakse kõnealuse teose kategooriale vastavaid allikaid.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Kui on teada, et kinematograafiline või audiovisuaalne teos, mille kohta viiakse heas usus läbi hoolikas otsing, on ühistoodang, tuleb selline otsing teostada kõigis ühistootmisega seotud liikmesriikides.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Igale teosekategooriale vastavad allikad määrab iga liikmesriik, pidades nõu õiguste valdajate ja kasutajatega, ning need hõlmavad lisas loetletud allikaid.

2. Igale sellisele teosekategooriale vastavad allikad määrab iga liikmesriik, pidades nõu õiguste valdajate ja kasutajatega, ning need hõlmavad vähemalt lisas loetletud allikaid.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Samuti peetakse nõu allikatega, mis on loetletud nõuetele vastavuse suunistes, millele osutatakse vastastikuse mõistmise memorandumi (milles käsitletakse orbteoste õiguste valdajate hoolika otsimise suuniseid) punktis 1.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Juhul kui hoolika otsingu teostavad muud kui artikli 1 lõikes 1 nimetatud organisatsioonid, jäävad viimased teostatud otsingu eest vastutavaks.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Hoolikas otsing tuleb teostada üksnes liikmesriigis, kus teos esimest korda avaldati või eetrisse lasti.

3. Hoolikas otsing teostatakse üksnes selle liikmesriigi territooriumil, kus teos esimest korda avaldati või eetrisse lasti. Otsing teostatakse heas usus ja enne teose kasutamist.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kui on tõendatud alust arvata, et teose loomisega olid seotud teiste liikmesriikide territooriumilt pärit õiguste valdajad, loetakse hoolikas otsing teostatuks ainult juhul, kui see hõlmab kõnealuste liikmesriikide territooriumeid.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et nende territooriumil teostatud hoolikate otsingute tulemused registreeritakse avalikus andmebaasis.

4. Liikmesriigid tagavad, et nende territooriumil teostatud hoolikate otsingute tulemused registreeritakse avalikus andmebaasis. Liikmesriikide andmebaasid luuakse ja neid rakendatakse nii, et need oleksid omavahel üleeuroopaliselt ühendatud.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et orbteosena käsitatud teose õiguste valdajal oleks igal ajal võimalus orbteose staatus tühistada.

1. Liikmesriigid tagavad, et igal orbteosena käsitatud teose õiguste valdajal on igal ajal õigus oma õiguste osas orbteose staatus tühistada.

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Teose staatus orbteosena loetakse lõppenuks vaid juhul, kui kõik selle teose õiguste valdajad on tuvastatud ja leitud.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kui artikliga 7 ei ole ette nähtud teisiti, ei või artikli 1 lõikes 1 osutatud organisatsioonid orbteoseid kasutada muudel kui nende avalikke huvisid teenivatel eesmärkidel, milleks on eelkõige nende kogudes talletatavate teoste säilitamine, taastamine ning teoste kättesaadavaks tegemine kultuurilistel ja hariduslikel eesmärkidel.

2. Artikli 1 lõikes 1 osutatud organisatsioonid ei või orbteoseid kasutada muudel kui nende avalikke huvisid teenivatel eesmärkidel, milleks on eelkõige nende kogudes talletatavate teoste säilitamine, taastamine ning teoste kättesaadavaks tegemine kultuurilistel ja hariduslikel eesmärkidel.

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Sellise orbteose puhul, mille üks või mitu õiguste valdajat on küll tuvastatud, kuid leidmata, märgitakse õiguste valdaja(te) nimi (nimed) teose iga kasutusviisi puhul.

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Käesoleva direktiivi kohaldamine ei piira kõnealuste organisatsioonide vabadust sõlmida lepinguid avalikest huvidest lähtuva ülesande täitmisel.

3. Käesoleva direktiivi kohaldamine ei piira kõnealuste organisatsioonide vabadust sõlmida lepinguid avalikest huvidest lähtuva ülesande täitmisel, eriti avaliku ja erasektori partnerluskokkuleppeid.

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et artikli 1 lõikes 1 osutatud organisatsioonid peavad lõike 1 kohaselt orbteoseid kasutades arvestust oma hoolikate otsingute kohta ning avalikku registrit orbteoste kasutamise kohta.

välja jäetud

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 4 a (uus) – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a. Liikmesriigid tagavad, et artikli 1 lõikes 1 osutatud organisatsioonid, kes kasutavad orbteost kooskõlas artikli 6 lõikega 1:

 

1) peavad arvestust oma hoolikate otsingute kohta;

 

2) peavad avalikku registrit orbteoste kasutamise kohta liikmesriigis;

 

3) märgivad sellise orbteose iga kasutuse puhul, mille õiguste valdaja(d) on küll tuvastatud, kuid leidmata, õiguste valdaja(te) nime.

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 4 a (uus) – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Liikmesriigid tagavad, et õiguste valdaja, kes tühistas orbteosena käsitatud teose staatuse oma õiguste osas, nagu osutatakse artikli 5 lõikes 1, saab oma teose kasutuse eest asjakohast ja õiglast tasu.

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 b. Liikmesriigid teatavad komisjonile oma territooriumil asuvate selliste andmebaaside loendi ja internetiaadressid, kus artikli 1 lõikes 1 nimetatud organisatsioonid säilitavad andmeid oma hoolikate otsingute ja orbteoste kasutamise kohta, ning kõik nende hilisemad muudatused. Komisjon edastab selle teabe kõigile liikmesriikidele.

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – punkt 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 c. Mitmekordse kuluka digiteerimise vältimiseks lubavad liikmesriigid artikli 1 lõikes 1 nimetatud organisatsioonidel oma andmebaase vastastikku ühendada, et teha oma kollektsioonides asuvad orbteosed üksteisele kättesaadavaks.

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 7

välja jäetud

Orbteoste muud lubatud kasutusviisid

 

1. Liikmesriigid võivad artikli 1 lõikes 1 osutatud organisatsioonidel lubada orbeost kasutada muudel kui artikli 6 lõikes 2 osutatud viisidel, tingimusel et:

 

(1) artikli 1 lõikes 1 osutatud organisatsioonid peavad arvestust oma hoolikate otsingute kohta;

 

(2) organisatsioonid peavad avalikku registrit orbteoste kasutusviiside kohta;

 

(3) sellise orbteose puhul, mille õiguste valdaja on küll tuvastatud, kuid leidmata, märgitakse õiguste valdaja nimi teose iga kasutusviisi puhul;

 

(4) artikli 1 lõikes 1 osutatud organisatsioonid maksavad teose kasutamise eest tasu õiguste valdajatele, kes tühistavad orbteose staatuse artikli 5 tähenduses;

 

(5) õiguste valdajad võivad punkti 4 kohast tasu taotleda liikmesriikide sätestatud ajavahemikul jooksul, mis ei tohi olla lühem kui viis aastat alates selle toimingu kuupäevast, mis annab õiguse taotluse esitamiseks.

 

2. Liikmesriigid võivad valida viisi, kuidas anda luba lõike 1 kohasele kasutusele, ning neil on õigus otsustada, kuidas kasutada võimalikku tulu, mida ei ole lõike 1 punkti 5 kohaselt sätestatud ajavahemikul jooksul taotletud.

 

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 7 a

 

Õiguste haldamise süsteemi käsitlev kord

 

Käesoleva direktiivi kohaldamine ei mõjuta liikmesriikides sõlmitud kokkuleppeid, mis käsitlevad õiguste haldamise mis tahes süsteeme, sh laiendatud kollektiivlitsentse.

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 7 b

 

Ennetusmeetmed

 

Liikmesriigid soodustavad koos asjaomaste pooltega kõikide ennetusmeetmete võtmist, millega saaks piirata orbteoste tekkimist tulevikus ja vähendada nende arvu.

Muudatusettepanek  51

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Käesolev direktiiv ei piira liikmesriikide sätteid teoste massilise digiteerimise valdkonnas, näiteks kättesaamatuid teoseid käsitlevaid sätteid.

Muudatusettepanek  52

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse kõikide artiklis 1 osutatud teoste suhtes, mis [ülevõtmiskuupäeval] on kaitstud liikmesriikide autoriõiguselaste õigusaktidega.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse kõikide artiklis 1 osutatud teoste suhtes, mis [ülevõtmiskuupäeval] või pärast seda on kaitstud liikmesriikide autoriõiguselaste õigusaktidega.

Muudatusettepanek  53

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt […]. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid … [kahe aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi jõustumist]. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Muudatusettepanek  54

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon jälgib pidevalt õigusi käsitlevate teabeallikate arengut ning esitab hiljemalt aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi jõustumist ja seejärel igal aastal aruande võimaluse kohta lisada käesoleva direktiivi reguleerimisalasse teoseid või muud kaitstud materjali, eelkõige fonogramme, üksikuid fotosid ja muid kujutisi, mis praegu ei kuulu selle reguleerimisalasse.

Komisjon jälgib pidevalt õigusi käsitlevate teabeallikate arengut ning esitab hiljemalt aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi jõustumist ja seejärel igal aastal aruande võimaluse kohta lisada käesoleva direktiivi reguleerimisalasse muid kui artikli 1 lõikes 1 nimetatud kasusaajaid ning teoseid või muud kaitstud materjali, eelkõige fonogramme, üksikuid fotosid ja muid kujutisi, samuti Euroopas loodud igat liiki avaldamata teoseid, mis praegu ei kuulu selle reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek  55

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Lisa – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikli 3 lõikes 2 osutatud allikad on järgmised:

Artikli 3 lõikes 2 osutatud allikate hulka kuuluvad:

Muudatusettepanek  56

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Lisa – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) seadusjärgne talletamine;

a) seadusjärgse talletamise kataloogid;

Muudatusettepanek  57

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Lisa – punkt 3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) vastava riigi kirjastajate liit ning autorite ja ajakirjanike ühendused;

(a) vastava riigi kirjastajad ja kirjastajate liit ning autorite ja ajakirjanike ühendused;

Muudatusettepanek  58

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Lisa – punkt 3 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) seadusjärgne talletamine;

b) seadusjärgse talletamise kataloogid;

Muudatusettepanek  59

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Lisa – punkt 5 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) seadusjärgne talletamine;

a) seadusjärgse talletamise kataloogid;

Muudatusettepanek  60

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Lisa – punkt 5 – alapunkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d a) andmed tegijate kohta ja muu teose pakendil olev teave;

Muudatusettepanek  61

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Lisa – punkt 5 – alapunkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d b) kõikide asjaomast õiguste valdajate kategooriat esindavate ühenduste või asutuste andmebaasid / liikmete nimekirjad.

(1)

ELT C 376, 22.12.2011, lk. 66


SISETURU- JA TARBIJAKAITSEKOMISJONI ARVAMUS (7.12.2011)

õiguskomisjonile

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv orbteoste teatavate lubatud kasutusviiside kohta

(COM(2011)0289 – C7‑0138/11 – 2011/0136(COD))

Arvamuse koostaja: Toine Manders

LÜHISELGITUS

Me elame digitaalajastul. Leidub juba neid, kes on seda meelt, et mida ei leidu internetis, seda ei olegi olemas. Kultuurimaterjali digiteerimist on toetatud ja peaks edaspidi toetama Euroopa tasandil, võttes arvesse tohutut kasu, mida mõistlik teabe levitamine võrgus siseturule tuua võib.

Orbteosed on teosed, mille õiguste valdajat või valdajaid ei ole tuvastatud või leitud, samas kui teose üldsusele kättesaadavaks tegemisel on autoriõiguse põhimõtete kohaselt nõutav õiguste valdaja luba. Direktiivis 2001/29/EÜ(1) nähti ette teatavad erandid, millega lubatakse skaneerimist säilitamise eesmärgil, kuid raamatukogudel ei lubata digiteeritud teoste avalikustamist internetis, isegi mittekaubanduslikel eesmärkidel.(2)

Käesolev algatus põhineb komisjoni 2006. aasta soovitusel kultuurimaterjali digiteerimise, sellele sidusjuurdepääsu tagamise ja selle digitaalse säilitamise kohta.(3) Soovitusest hoolimata on orbteoseid käsitlevat õigusakti rakendanud üksnes mõned liikmesriigid ja kehtivad lahendused on piiratud seetõttu, et teostele on sidusjuurdepääs üksnes nende territooriumil elavatel kodanikel ning ette ei ole nähtud teistes liikmesriikides juba teostatud hoolikate otsingute tunnustamist.

Euroopa Parlament on juba väljendanud oma toetust orbteostega seotud probleemsete küsimuste jaoks seadusandliku lahenduse leidmisele ja Euroopa andmebaasi loomisele, et hõlbustada teabe kättesaadavust.(4) Parlament rõhutas ka oma 6. aprilli 2011. aasta resolutsioonis ühtse turu kohta ettevõtluse ja majanduskasvu edendajana(5), et parandatud autoriõiguste haldamise süsteemi loomine on innovatsiooni ja loovuse toetamisele ühtse turu siseselt hindamatu väärtusega.

Käesoleva ettepaneku eesmärk on võimaldada raamatukogudel, haridusasutustel, muuseumidel ja arhiividel pakkuda siseturul spetsiifilisi teenuseid, mis hõlmavad orbteoste kättesaadavaks tegemist võrgus. Ettepaneku üks rakenduslikke eesmärke on vähendada kõnealuste institutsioonide tehingukulusid orbteoste siduskasutuse eest ja samuti hõlbustada piiriülest juurdepääsu.

Komisjon esitas seadusandlikule ettepanekule lisatud mõju hindamises kuus võimalust, sh võimaluse jätkata muutusteta ja seadusega ettenähtud erandi või litsentsid, mis lihtsustaksid orbteoste digiteerimist. Erinevate sidusrühmadega peetud laiapõhjaliste konsultatsioonide tulemusi arvesse võttes pooldatakse ettepanekus lõppkokkuvõttes siseriiklike lahenduste vastastikust tunnustamist, mis võimaldavad raamatukogudel pakkuda sidusjuurdepääsu orbteostele. Väärib märkimist, et teave kõikide asjaomastes jurisdiktsioonides tuvastatud orbteoste kohta peaks olema kõikidele kättesaadav ja tasuta. Juhul kui õiguste valdaja esitab õigustatud nõude riigis, kus teos esmakordselt avaldati, tühistavad selle liikmesriigi ametiasutused orbteose staatuse ja otsus hakkab seejärel kehtima kõigis teistes liikmesriikides.

Komisjon teeb olulise viite nn Google'i raamatute kokkuleppele ("Google Books Settlement"), mis sõlmiti 2008–2009. aastal Google’i ning Ameerika Kirjastajate ühingu ja Autorite Kutseühingu vahel, mis võimaldab Google’il enamikku orbteoseid USAs ilma eelneva loata kasutada ja võrgus kättesaadavaks teha, mis jätab Euroopa konkurentsivõimelt ja inimkonna pärandile juurdepääsetavuselt kaugele tahaplaanile. Kuna New Yorgi lõunapiirkonna kohus vaidlustas 2011. aasta märtsis kokkuleppe (põhjenduseks muu hulgas väidetavalt kokkuleppega Google’ile antav monopol orbteoste kasutamisel) ja soovitas selle asemel seadusandlikku tegevust(6), peaks Euroopa Liit kasutama võimalust, et näidata, kuidas oleks võimalik see küsimus rahuldaval viisil lahendada kõigi tulevaste kasutajate ja kasusaajate, sh õiguste valdajate jaoks.

Arvamuse koostaja väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle ja nõustub selle erieesmärgiga, et üleeuroopaline sidusjuurdepääs orbteostele edendab Euroopa kultuurilist mitmekesisust ja suurendab teabe- ja õppeallikaid.

Arvamuse koostaja peab siiski vajalikuks komisjoni ettepanekusse mõned muudatused teha. Arvamuse koostaja soovib üldiselt rõhutada, et autoriõigus on loomemajanduse innovatsiooni, loomingu, investeeringute ja toodangu alus. Orbteostega seotud probleemid tuleks korralikult piiritleda, et võetavad meetmed ei oleks liiga üldised. Arvamuse koostaja on lisaks sellele veendunud, et õiguste valdajate tasustamise kriteeriumid tuleb ühtlustada õiguskindluse ja tagatiste kindlustamiseks ELi tasandil. Arvamuse koostaja peab oluliseks, et õiguste valdaja saaks orbteose staatuse lihtsa ja ühtse korra kohaselt oma valitud liikmesriigis tühistada.

Arvamuse koostaja soovib eraldi rõhutada omavahel ühendatud andmebaaside ühilduvuse ja koostalitlusvõime olulisust. Tuleks vältida olukordi, kus teos ekslikult orbteoseks liigitatakse.

Arvamuse koostaja leiab, et veel tuleb vastus leida sellele, kas komisjoni ettepanekus nimetatud kasusaajad tuleks ühtselt määratleda ning mida teevad liikmesriigid olukorras, kui üks liikmesriik peab teostama hoolika otsingu, kuid teises liikmesriigis kättesaadav teave on täpsem ja ajakohasem, seega antud otsinguks sobivam. Samuti tuleb edaspidi tähelepanu pöörata lubatud kasutusviiside ulatusele, kuna ettepanek jätab lahtiseks võimaluse mitte ainult määratlust laialt tõlgendada, vaid ka erinevateks kasutusviisideks liikmesriikides.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Vastavalt komisjoni teatises Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa digitaalarengu tegevuskava” sätestatule on Euroopa digitaalarengu tegevuskava üks põhimeede luua õigusraamistik, mis hõlbustaks selliste teoste digiteerimist ja levitamist, mille autor ei ole tuvastatud või ei ole tuvastamisest hoolimata leitud (nn orbteosed).

(3) Vastavalt komisjoni teatises Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa digitaalarengu tegevuskava” sätestatule on Euroopa digitaalarengu tegevuskava üks põhimeede luua õigusraamistik, mis hõlbustaks selliste teoste digiteerimist ja levitamist, mille õiguste valdaja ei ole tuvastatud või ei ole tuvastamisest hoolimata leitud (nn orbteosed).

 

(Käesolevat muudatust kohaldatakse kogu teksti ulatuses.)

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a) Autoriõigus on loomevaldkonna majanduslik alus, kuna see stimuleerib innovatsiooni, loomingut, investeeringuid ja toodangut. Teoste massiline digiteerimine ja levitamine aitab seetõttu Euroopa kultuuripärandit kaitsta. Autoriõigus on oluline vahend, mis aitab tagada, et loomesektor saaks oma töö eest tasu.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Käesoleva direktiivi kohaldamisel tuleks avalik-õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide arhiivides talletatavaid kinematograafilisi, audio- ja audiovisuaalseid teoseid mõista selliselt, nagu hõlmaksid need kõnealuste organisatsioonide poolt ainuõiguslikuks kasutamiseks tellitud teoseid.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Rahvusvahelise hoolivuse põhimõttest lähtudes tuleks käesolevat direktiivi kohaldada üksnes selliste teoste suhtes, mida esimest korda avaldati või lasti eetrisse liikmesriigis.

(11) Käesolevat direktiivi tuleks kohaldada üksnes selliste teoste suhtes, mida esimest korda avaldati või lasti eetrisse liikmesriigis. Komisjon peaks uurima olukorda, kus teose on tootnud ja seda on levitanud liikmesriigist pärit üksus, kuid see on esimest korda avaldatud väljaspool Euroopa Liitu.

Selgitus

Komisjon peaks põhjalikumalt uurima probleemi, mis tekib niisuguste teoste puhul, mis on toodetud Euroopa pinnal ja olid mõeldud Euroopas levitamiseks, kuid mille avaldamine toimus madalamate kulude tõttu kolmandates riikides väljaspool Euroopat. Näiteks Briti Raamatukogu (British Library) puhul puudutab kõnealune probleem 30% raamatutest, eelkõige neid, mis on trükitud Indias.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Enne seda, kui teost saab pidada orbteoseks, tuleks heas usus, arukalt ja hoolikalt otsida selle autorit. Liikmesriikidel peaks olema lubatud ette näha, et sellist hoolikat otsingut võivad teostada kas käesolevas direktiivis osutatud või muud organisatsioonid.

(12) Enne seda, kui teost saab pidada orbteoseks, tuleks heas usus, arukalt ja hoolikalt otsida selle õiguste valdajat. Liikmesriikidel peaks olema lubatud ette näha, et sellist hoolikat otsingut võivad teostada kas käesolevas direktiivis osutatud või muud organisatsioonid, tingimusel, et kõnealused organisatsioonid teostavad otsingut heas usus ja arukalt ning kasutavad tulemusi avalikest huvidest lähtuvate eesmärkide saavutamiseks, kui ei ole sätestatud teisiti. Viimasel juhul peaks vastutus teostatud hoolika otsingu eest jääma käesolevas direktiivis osutatud organisatsioonidele. Liikmesriikidel peaks olema võimalik määrata avalikke asutusi, kellele antakse volitused kontrollida, et hoolikad otsingud on sooritatud nõuetekohaselt heas usus ja arukal viisil.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13) Autoriõiguste kaitse kõrge taseme tagamiseks liidus on vaja ette näha hoolika otsingu ühtlustatud lähenemisviis. Hoolikas otsing peaks hõlmama selliste avalike andmebaaside kasutamist, mis pakuvad teavet teose autoriõiguse staatuse kohta. Lisaks peaksid liikmesriigid mitmekordse kuluka digiteerimise ärahoidmiseks tagama, et avalikus andmebaasis registreeritakse orbteoste kasutamine käesolevas direktiivis osutatud organisatsioonide poolt. Otsingutulemuste ja orbteoste kasutuse teavet sisaldavad avalikud andmebaasid tuleks võimaluste piires luua ja neid tuleks rakendada nii, et andmebaasid oleksid omavahel üleeuroopaliselt ühendatud ning et neid oleks võimalik kasutada ühtse portaali kaudu.

(13) Autoriõiguste kaitse kõrge taseme tagamiseks liidus on vaja ette näha hoolika otsingu ühtlustatud lähenemisviis. Hoolikas otsing peaks hõlmama selliste avalike andmebaaside kasutamist, mis pakuvad teavet teose autoriõiguse staatuse kohta. Otsingutega seonduva topelttöö vältimiseks tuleks heas usus toimuvat hoolikat otsingut teostada liikmesriigis, kus teos esimest korda avaldati, eetrisse lasti või üldsusele edastati, kuid mõnedel juhtudel võib vajalikuks osutuda ka teistes liikmesriikides kättesaadava teabega tutvumine. Lisaks peaksid liikmesriigid mitmekordse kuluka digiteerimise ärahoidmiseks ja selleks, et kindlaks teha, kas teosele on määratud orbteose staatus mõnes muus liikmesriigis, tagama, et avalikus andmebaasis registreeritakse nende territooriumil teostatud hoolikate otsingute tulemused ja orbteoste kasutamine käesolevas direktiivis osutatud organisatsioonide poolt. Otsingutulemuste ja orbteoste kasutuse teavet sisaldavad tasuta juurdepääsetavad avalikud andmebaasid tuleks võimaluste piires luua ja neid tuleks selges ja kasutajasõbralikus raamistikus rakendada nii, et andmebaasid oleksid üleeuroopaliselt eri liikmesriikide vahel ühendatud ja koostalitlusvõimelised ning et neid oleks võimalik kasutada ühtse portaali kaudu.

Selgitus

Põhjenduste 13 ja 15 liitmine parema sidususe eesmärgil.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 a) Kultuurisisule sidusjuurdepääsu tagamine ja selle digitaalne säilitamine jääb sageli puudulikuks, muu hulgas liikmesriikide puudulike vahendite ja asjatute katsete tõttu kokkusobimatuid andmebaase ühendada. Käesolevas direktiivis tuleks paluda liikmesriikidel kaaluda teoste standardset digiteerimist ELi tasandil, et parandada oma avalike andmebaaside keskset registreerimist, juurdepääsetavust ja koostalitlusvõimet.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 b) Selleks et hõlbustada piiriülest juurdepääsu otsingutulemuste ja orbteoste kasutuse teavet sisaldavatele avalikele internetipõhistele andmebaasidele, on asjakohane, et liikmesriigid edastaksid komisjonile oma territooriumil asuvate andmebaaside internetiaadressi ning et komisjon jagaks niisugust teavet muude liikmesriikidega. Tuleks leida praktilised lahendused, mis võimaldaksid kõnealuste andmebaaside internetipõhist kasutamist ja omavahelist ühendamist niisuguse ühtse Euroopa kontaktpunkti kaudu, mis oleks üldsusele distantsilt ja elektrooniliste vahendite kaudu juurdepääsetav, ning hõlbustaksid juurdepääsu nendes sisalduvale teabele, eelkõige niisuguste tehniliste mehhanismide abil nagu keelebarjääride leevendamiseks mõeldud masintõlge.

Selgitus

Selleks et hõlbustada juurdepääsu, eelkõige piiriülest juurdepääsu hoolikate otsingute ja orbteoste kasutuse teavet sisaldavatele andmebaasidele või registritele, peavad liikmesriigid komisjoniga koostööd tegema.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) Otsingutega seonduva topelttöö vältimiseks tuleks hoolikat otsingut teostada üksnes liikmesriigis, kus teos esimest korda avaldati või eetrisse lasti. Selleks et teistel liikmesriikidel oleks võimalik kindlaks teha, kas teosele on määratud orbteose staatus mõnes muus liikmesriigis, peaksid liikmesriigid tagama, et nende territooriumil teostatud hoolikate otsingute tulemused registreeritakse avalikus andmebaasis.

välja jäetud

Selgitus

Põhjenduste 13 ja 15 liitmine parema sidususe eesmärgil.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17) Õppimise ja kultuuri edendamiseks peaksid liikmesriigid lubama avalikel raamatukogudel, haridusasutustel, muuseumidel, arhiividel, filmipärandi säilitamisega tegelevatel asutustel ja avalik-õiguslikel ringhäälinguorganisatsioonidel orbteoseid kättesaadavaks teha ja reprodutseerida, kui selline kasutusviis täidab nende asutuste avalikke huvisid teenivaid ülesandeid, milleks on eelkõige nende kogudes talletatavate teoste säilitamine, taastamine ning teoste kättesaadavaks tegemine kultuurilistel ja hariduslikel eesmärkidel. Käesoleva direktiivi kohaldamisel peaksid filmipärandi säilitamisega tegelevate asutuste hulka kuuluma organisatsioonid, kelle liikmesriigid on määranud oma kultuuripärandisse kuuluvate filmide kogumiseks, kataloogimiseks, säilitamiseks ja taastamiseks.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18) Lepingulised suhted võivad kaasa aidata Euroopa kultuuripärandi digiteerimisele, kusjuures raamatukogud, haridusasutused, muuseumid või arhiivid ja filmipärandi säilitamisega tegelevad asutused võivad sõlmida äripartneritega lepinguid orbteoste digiteerimiseks ja avalikustamiseks, et teoseid käesoleva direktiiviga lubatud viisil kasutada. Kõnealused lepingud võivad hõlmata selliste partnerite rahalist toetust.

(18) Lepingulised suhted võivad kaasa aidata Euroopa kultuuripärandi digiteerimisele, kusjuures raamatukogud, haridusasutused, muuseumid või arhiivid, filmipärandi säilitamisega tegelevad asutused ja ringhäälinguorganisatsioonid võivad sõlmida äripartneritega lepinguid orbteoste digiteerimiseks ja avalikustamiseks, et teoseid käesoleva direktiiviga lubatud viisil kasutada. Kõnealused lepingud võivad hõlmata selliste partnerite rahalist toetust, kuid ei tohiks anda neile mingeid teoste kasutusõigusi. Kõnealused lepingud ei tohiks hõlmata piiranguid selle kohta, kuidas raamatukogudel, haridusasutustel, muuseumidel või arhiividel ning filmi- või audiopärandi säilitamisega tegelevatel asutustel on käesoleva direktiivi kohaselt lubatud kasutada orbteoseid oma avalikke huvisid teenivate ülesannete täitmiseks, eelkõige seoses orbteoste kättesaadavaks tegemisega viisil, mis ei ole ainuõiguslik ega diskrimineeriv.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 a) Loomesektori majandusliku aluse moodustab olemasoleva kultuuripärandi kaitsmisele ja edendamisele suunatud tegevuse, kvaliteetse hariduse ja tootmise vastastikune mõju loomesektoriga. Loomesektori kvaliteedi tagamiseks on vaja, et liikmesriigid võtaksid kõikides nendes valdkondades vastu sidusa poliitika.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20) Käesoleva direktiivi kohaldamine ei tohiks mõjutada liikmesriikides sõlmitud kehtivaid kokkuleppeid, mis käsitlevad õiguste haldamist, sh laiendatud kollektiivlitsentse.

(20) Käesoleva direktiivi kohaldamine ei tohiks mõjutada liikmesriikides sõlmitud ja tulevasi seaduslikult kehtivaid kokkuleppeid, mis käsitlevad õiguste haldamist, sh laiendatud kollektiivlitsentse.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21) Samuti peaks liikmesriikidel olema võimalik lubada orbteoste kasutamist eesmärkidel, mis lähevad kaugemale käesoleva direktiiviga hõlmatud organisatsioonide avalikest huvidest lähtuvatest ülesannetest. Sel juhul peaksid õiguste valdajate õigused ja õiguspärased huvid olema kaitstud.

(21) Samuti peaks liikmesriikidel olema võimalik lubada orbteoste kasutamist eesmärkidel, mis lähevad kaugemale käesoleva direktiiviga hõlmatud organisatsioonide avalikest huvidest lähtuvatest ülesannetest.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga asendatakse muudatusettepanek 7.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22) Kui liikmesriik lubab käesolevas direktiivis sätestatud tingimustel avalikel raamatukogudel, haridusasutustel, muuseumidel, arhiividel, filmipärandi säilitamisega tegelevatel asutustel või avalik-õiguslikel ringhäälinguorganisatsioonidel kasutada orbteoseid eesmärkidel, mis lähevad kaugemale nende organisatsioonide avalikest huvidest lähtuvatest ülesannetest, tuleks tasustada õiguste valdajaid, kes nõuavad oma teostele õigusi. Tasu puhul tuleks võtta arvesse asjaomase teose liiki ja kasutusviisi. Liikmesriigid võivad ette näha, et tulust, mis on kogutud seoses orbteoste sellise kasutusviisiga, et maksta tasu, mida ei ole aga käesoleva direktiivi kohaselt sätestatud ajavahemikul jooksul taotletud, tuleks rahastada õigusi käsitlevaid teabeallikaid, mis hõlbustavad õiguste valdajate hoolikat otsingut vastuvõetava hinnaga ja automatiseeritud vahenditega selliste teosekategooriate puhul, mis tegelikult või potentsiaalselt kuuluvad käesoleva direktiivi reguleerimisalasse.

(22) Kui liikmesriik lubab käesolevas direktiivis sätestatud tingimustel avalikel raamatukogudel, haridusasutustel, muuseumidel, arhiividel, filmipärandi säilitamisega tegelevatel asutustel või avalik-õiguslikel ringhäälinguorganisatsioonidel kasutada orbteoseid eesmärkidel, mis lähevad kaugemale nende organisatsioonide avalikest huvidest lähtuvatest ülesannetest, tuleks tasustada õiguste valdajaid, kes nõuavad oma teostele õigusi. Tasu peaks olema õiglane ja selle puhul tuleks võtta arvesse asjaomase teose liiki ja kasutusviisi. Liikmesriigid võivad ette näha, et tulust, mis on kogutud seoses orbteoste sellise kasutusviisiga, et maksta tasu, mida ei ole aga käesoleva direktiivi kohaselt sätestatud ajavahemikul jooksul taotletud, tuleks rahastada õigusi käsitlevaid teabeallikaid, mis hõlbustavad õiguste valdajate hoolikat otsingut vastuvõetava hinnaga ja automatiseeritud vahenditega selliste teosekategooriate puhul, mis tegelikult või potentsiaalselt kuuluvad käesoleva direktiivi reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse selliste teoste suhtes, mis esimest korda avaldati või lasti eetrisse liikmesriigis ning mis kujutavad endast:

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse selliste autoriõigusega kaitstud teoste suhtes, mis esimest korda avaldati, lasti eetrisse või edastati avalikkusele liikmesriigis ning mis kujutavad endast:

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a) artikli 1 lõikes 1 osutatud organisatsioonide kogudesse kuuluvaid üksikute fotode või muude kujutiste vormis teoseid, kui on võimalik teostada hoolikas otsing tänu teostele lisatud tuvastavale teabele (nt fotograafiateljee templid jne) ning kui isikuõigused ei kujuta endast õiguslikku takistust, või

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga laiendatakse käesoleva ettepaneku reguleerimisala vähemalt niisugustele fotodele ja muudele kujutistele, mille puhul on võimalik teostada hoolikas otsing ja mis ei puuduta isikuõigusi (nt maastikufotod).

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) avalik-õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide poolt enne 31. detsembrit 2002 toodetud ja nende arhiivides talletatavaid kinematograafilisi, audio- või audiovisuaalseid teoseid.

(3) avalik-õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide poolt toodetud ja nende arhiivides talletatavaid kinematograafilisi, audio- või audiovisuaalseid teoseid.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Teos on orbteos, kui selle õiguste valdajat ei ole tuvastatud või ei ole tuvastamisest hoolimata leitud pärast seda, kui artikli 3 kohaselt on teostatud ja registreeritud õiguste valdaja hoolikas otsing.

1. Teos on orbteos, kui selle õiguste valdajat ei ole tuvastatud või ei ole tuvastamisest hoolimata leitud pärast seda, kui artikli 3 kohaselt on heas usus teostatud ja registreeritud õiguste valdaja arukalt hoolikas otsing.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Juhul kui hoolika otsingu teostavad muud kui artikli 1 lõikes 1 nimetatud organisatsioonid, jäävad viimased teostatud otsingu eest vastutavaks.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Hoolikas otsing tuleb teostada üksnes liikmesriigis, kus teos esimest korda avaldati või eetrisse lasti.

3. Hoolikas otsing tuleb teostada heas usus ja arukalt ning üksnes liikmesriigis, kus teos esimest korda avaldati, eetrisse lasti või muul viisil üldsusele edastati. Kui teose esmakordne avaldamine, eetrisse laskmine või muul viisil üldsusele edastamine toimus üheaegselt kahes või rohkemas liikmesriigis, tuleb hoolikas otsing teostada kõigis nendes liikmesriikides.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Juhul kui liikmesriigi piirid on aja jooksul muutunud, võib liikmesriigis, kus teos esmakordselt avaldati, teostatava hoolika otsingu käigus osutuda vajalikuks teabe uurimine teises liikmesriigis, millega teos on keeleliste, geograafiliste või muude oluliste põhjuste tõttu kõige tihedamalt seotud.

Selgitus

Kui liikmesriigi piirid on aja jooksul muutunud, tuleks hoolikas otsing siduda liikmesriigiga, millega teos on geograafiliste, keeleliste või muude oluliste põhjuste tõttu kõige tihedamalt seotud.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 b. Kui on teada, et kinematograafiline või audiovisuaalne teos on ühistoodang, tuleb hoolikas otsing teostada kõigis ühistootmisega seotud liikmesriikides.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et nende territooriumil teostatud hoolikate otsingute tulemused registreeritakse avalikus andmebaasis.

4. Liikmesriigid võivad määrata avalikud asutused, kes on volitatud kontrollima hoolikate otsingute nõuetekohast, heauskset ja arukat teostamist, ning tagavad, et nende territooriumil teostatud hoolikate otsingute tulemused registreeritakse avalikus andmebaasis, mis tehakse tasuta juurdepääsetavaks.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et orbteosena käsitatud teose õiguste valdajal oleks igal ajal võimalus orbteose staatus tühistada.

Liikmesriigid tagavad, et orbteosena käsitatud teose õiguste valdajal oleks igal ajal tegelik võimalus orbteose staatus kiiresti, ühtlustatud ja kulutasuval viisil oma valitud liikmesriigist tühistada.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) reprodutseerida seda direktiivi 2001/29/EÜ artikli 2 tähenduses digiteerimise, kättesaadavaks tegemise, indekseerimise, kataloogimise, säilitamise või taastamise eesmärgil.

(b) reprodutseerida seda direktiivi 2001/29/EÜ artikli 2 tähenduses näiteks otsingute, digiteerimise, kättesaadavaks tegemise, indekseerimise, kataloogimise, säilitamise või taastamise eesmärgil.

Selgitus

Muudatusettepanek annab mitteammendava eesmärkide loendi, mis võimaldab lähiaastate infotehnoloogia arengule reageerida, ilma et käesolevat õigusakti tuleks edaspidi iga uue kasuliku eesmärgi tõttu muuta. Kooskõlas põhjendustega 1 ja 10 lisatakse eesmärkidele, mille puhul võib teost reprodutseerida, ka otsingud.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kui artikliga 7 ei ole ette nähtud teisiti, ei või artikli 1 lõikes 1 osutatud organisatsioonid orbteoseid kasutada muudel kui nende avalikke huvisid teenivatel eesmärkidel, milleks on eelkõige nende kogudes talletatavate teoste säilitamine, taastamine ning teoste kättesaadavaks tegemine kultuurilistel ja hariduslikel eesmärkidel.

2. Kui artikliga 7 ei ole ette nähtud teisiti, ei või artikli 1 lõikes 1 osutatud organisatsioonid orbteoseid kasutada muudel kui nende avalikke huvisid teenivatel eesmärkidel, milleks on eelkõige nende kogudes talletatavate teoste säilitamine, taastamine ning teoste kättesaadavaks tegemine kultuurilistel, teaduslikel ja hariduslikel eesmärkidel.

Selgitus

Kooskõlas põhjendustega 1 ja 10 nimetatakse muudatusettepanekus orbteoste kasutamist ka teaduslikel eesmärkidel.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et artikli 1 lõikes 1 osutatud organisatsioonid peavad lõike 1 kohaselt orbteoseid kasutades arvestust oma hoolikate otsingute kohta ning avalikku registrit orbteoste kasutamise kohta.

4. Liikmesriigid tagavad, et artikli 1 lõikes 1 osutatud organisatsioonid peavad lõike 1 kohaselt orbteoseid kasutades arvestust oma hoolikate otsingute kohta ning avalikku registrit orbteoste kasutamise kohta ja tagavad, et kui orbteose õiguste valdaja on küll tuvastatud, kuid tema asukoht on teadmata, viidatakse tema nimele teose igasugusel kasutamisel.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a. Liikmesriigid teatavad komisjonile oma territooriumil asuvate selliste andmebaaside loendi ja internetiaadressid, kus artikli 1 lõikes 1 nimetatud organisatsioonid säilitavad andmeid oma hoolikate otsingute ja orbteoste kasutamise kohta, ning kõik nende hilisemad muudatused. Komisjon edastab selle teabe kõigile liikmesriikidele.

Selgitus

Selleks et hõlbustada juurdepääsu, eelkõige piiriülest juurdepääsu hoolikate otsingute ja orbteoste kasutuse teavet sisaldavatele andmebaasidele või registritele, peavad liikmesriigid komisjoniga koostööd tegema.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 b. Liikmesriigid kehtestavad koos komisjoniga praktilise korra selle tagamiseks, et eelnimetatud andmebaasidega saab tutvuda ühtse, ELi tasandi portaali kaudu.

Selgitus

Selleks et hõlbustada juurdepääsu hoolikate otsingute ja orbteoste kasutuse teavet sisaldavatele andmebaasidele või registritele, peavad liikmesriigid ja komisjon tegema koostööd ühtse üleliidulise portaali loomiseks.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 c. Mitmekordse kuluka digiteerimise vältimiseks lubavad liikmesriigid artikli 1 lõikes 1 nimetatud organisatsioonidel oma andmebaase vastastikku ühendada, et teha oma kollektsioonides asuvad orbteosed üksteisele kättesaadavaks.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on vältida mitmekordset digiteerimist seal, kus teatavatel organisatsioonidel on juba teatavate orbteoste füüsilised koopiad, nii et nad saaksid nende teoste digikoopiaid elektrooniliselt vahetada ja neid ei peaks korduvalt digiteerima.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) õiguste valdajad võivad punkti 4 kohast tasu taotleda liikmesriikide sätestatud ajavahemikul jooksul, mis ei tohi olla lühem kui viis aastat alates selle toimingu kuupäevast, mis annab õiguse taotluse esitamiseks.

välja jäetud

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a) kui liikmesriik otsustab lubada orbteose turustamist, võivad artikli 1 lõikes 1 nimetatud organisatsioonid orbteost arukalt ja heauskselt turustada kuni päevani, mil õiguste valdaja õiguste aluseks olev tegu esmakordselt aset leiab. Kuni selle ajani õiguste valdajale tasu ei maksta ja autoriõigust reguleerivaid õigusakte ei kohaldata.

Selgitus

Turustamise plussiks on see, et see õhutab artikli 1 lõikes 1 nimetatud organisatsioone orbteoseid digiteerima. Õiguste valdajatel tekib stiimul taotleda oma õigusi ja üldsus saab orbteoseid varem nautida.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Liikmesriigid võivad otsustada kasutada senist või uut riiklikku süsteemi orbteoste massilise digiteerimise hõlbustamiseks ning orbteoste turustamise lubamiseks.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 7 a

 

Õiguste haldamise kord

 

Käesoleva direktiivi kohaldamine ei mõjuta liikmesriikides sõlmitud ja tulevasi seaduslikult tunnustatud kokkuleppeid, mis käsitlevad õiguste haldamist, sh laiendatud kollektiivlitsentse.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 7 b

 

Ennetusmeetmed

 

Liikmesriigid edendavad asjaosalistega kooskõlastatult meetmeid, millega edaspidi vältida orbteoste tekkimist.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolev direktiiv ei piira selliste sätete kohaldamist, mis käsitlevad eelkõige patendiõigusi, kaubamärke, tööstusdisainiõigusi, kasulikke mudeleid, mikrolülituse topograafiat, kirjatüüpe, tingimusjuurdepääsu, ringhäälinguteenuste kaablile juurdepääsu, rahvusliku rikkuse kaitset, kohtudeposiidi nõudeid, piiravat tegevust ja kõlvatut konkurentsi käsitlevaid seadusi, ärisaladusi, julgeolekut, konfidentsiaalsust, andmekaitset ja eraelu puutumatust, avalikele dokumentidele juurdepääsu ja lepinguõigusega seonduvat.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon jälgib pidevalt õigusi käsitlevate teabeallikate arengut ning esitab hiljemalt aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi jõustumist ja seejärel igal aastal aruande võimaluse kohta lisada käesoleva direktiivi reguleerimisalasse teoseid või muud kaitstud materjali, eelkõige fonogramme, üksikuid fotosid ja muid kujutisi, mis praegu ei kuulu selle reguleerimisalasse.

Komisjon jälgib pidevalt õigusi käsitlevate teabeallikate arengut ning esitab hiljemalt aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi jõustumist ja seejärel igal aastal aruande võimaluse kohta lisada käesoleva direktiivi reguleerimisalasse muid kui artikli 1 lõikes 1 nimetatud soodustatud isikuid ning teoseid või muud kaitstud materjali, eelkõige fonogramme, üksikuid fotosid ja muid kujutisi, mis praegu ei kuulu selle reguleerimisalasse.

Selgitus

Tuleb arvestada ka muude soodustatud isikutega peale muuseumide, raamatukogude jt, kui tahame, et orbteosed oleksid kättesaadavad näiteks dokumentaalfilmide tegijatele ajalooliste kaadrite kasutamiseks või kultuurivaldkonna ettevõtjatele, kes ehk soovivad kasutada uutes teostes Euroopa ühist kultuuripärandit. Käesolev direktiiv on küll hea lähtepunkt orbteoste küsimuse käsitlemiseks, kuid ei lahenda kaugeltki kõiki probleeme.

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Komisjon jälgib pidevalt mittekaubanduslike teoste olukorda ning esitab hiljemalt kaks aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist ning seejärel korrapäraste vaheaegade järel aruande, milles käsitletakse võimalusi niisuguste teoste digiteerimiseks ja liikmesriikide üldsusele laialdaselt kättesaadavaks muutmiseks.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Komisjon ajakohastab korrapäraselt (vähemalt iga kahe aasta järel) artikli 1 lõikes 1 nimetatud orbteoste haldamise eest vastutavate asutuste loetelu.

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Lisa – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikli 3 lõikes 2 osutatud allikad on järgmised:

Artikli 3 lõikes 2 osutatud allikate hulka kuuluvad:

MENETLUS

Pealkiri

Orbteoste lubatud kasutusviisid

Viited

COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

23.6.2011

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

23.6.2011

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Toine Manders

11.7.2011

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

5.12.2011

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

30

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Jürgen Creutzmann, Cornelis de Jong, Christian Engström, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Anna Hedh, María Irigoyen Pérez, Othmar Karas, Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Konstantinos Poupakis, Amalia Sartori, Wim van de Camp, Kerstin Westphal

(1)

              22. mai 2001. aasta direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (ELT L 167, 22.6.2001, lk 10-19).

(2)

              2001. aasta direktiivi artikli 5 lõike 3 punkti n kohaselt võivad raamatukogud võimaldada juurdepääsu oma kogudele ainult oma territooriumil asuvate eriseadmete kaudu uuringuteks või eraviisiliseks uurimiseks.

(3)

             ELT L 236, 31.8.2006, lk 28-30.

(4)

             12. mai 2011. aasta resolutsioon kultuuri- ja loomemajanduse potentsiaali rakendamise kohta (P7_TA(2011)0240, lõige 71 ja 5. mai 2010 aasta resolutsioon teatise „Europeana – järgmised sammud” kohta (ELT C 81, 15.3.2011, lk 16-25).

(5)

             2010/2277(INI), lõige 56.

(6)

             http://thepublicindex.org/docs/amended_settlement/opinion.pdf, lk 23.


KULTUURI- JA HARIDUSKOMISJONI ARVAMUS (6.12.2011)

õiguskomisjonile

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv orbteoste teatavate lubatud kasutusviiside kohta

(COM(2011)0289 – C7‑0138/2011 – 2011/0136(COD))

Raportöör: Sabine Verheyen

LÜHISELGITUS

Taust:

Euroopa Liidu kultuuripärand on erakordselt rikkalik. Suur osa sellest pärandist seisab siiski liikmesriikide arhiivides ja raamatukogudes kasutamata ning ei ole Euroopa kodanikele ligipääsetav. Euroopa kultuuri mitmekesisuse säilitamiseks on seetõttu vaja need teosed piiriüleselt kättesaadavaks teha.

Teoseid, mille õiguste valdajat ei ole tuvastatud, on Euroopa Liidu liikmesriikidel praegu võimalik digiteerida üksnes oma territooriumil. Uus õigusakt võimaldab tulevikus sidusjuurdepääsu kõnealustele orbteostele kõikjal Euroopas.

Euroopa Komisjon loob ettepanekuga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv orbteoste teatavate lubatud kasutusviiside kohta aluse raamatute, ajalehtede, ajakirjade, filmide, muusikateoste, teletoodangu jne kasutamiseks, mis on küll autoriõigusega kaitstud, kuid mille õiguste valdajat ei ole võimalik tuvastada.

Raportööri jaoks on siinkohal olulised eelkõige järgmised punktid:

Eesmärk:

kui teos osutub orbteoseks, on võimalik see digiteerida ja seega Euroopa üldsusele kättesaadavaks teha.

Internetis või teiste levitamiskanalite kaudu avalikustamine edendab olulisel määral Euroopa kultuurilist mitmekesisust ja muudab selle kõikide jaoks tajutavaks. See ei too kasu mitte ainult muuseumidele, raamatukogudele, ringhäälinguasutustele, arhiividele, ülikoolidele ja sarnastele haridus- või teadusasutustele, vaid ka eraisikud saavad orbteoste digitaalsest kättesaadavaks tegemisest märgatavat kasu.

Orbteoste digiteerimise puhul on tegemist Euroopa Liidu kultuuripärandi hooldamise keskse osaga, kuna direktiiviga antakse liikmesriikide kodanikele võimalus orbteostele piiriüleselt ja õiguspäraselt juurde pääseda.

Nõuded:

teost käsitatakse orbteosena senikaua, kuni selle õiguste valdajad on 100-protsendiliselt kindlaks tehtud. Siiski tuleb tagada, et õiguste teadaolevate valdajate nõudeid ei kahjustataks.

Selleks et kindlaks teha, kas teose puhul on tegemist orbteosega, on vaja teostada hoolikas otsing. See tähendab mahukat uurimistööd, mis tuleb läbi viia kõrgeimal tehnilisel ja teaduslikul tasemel.

Ringhäälinguasutused teevad üldjuhul äärmiselt lühikesi ja päevakajalisi otsipäringuid ning ei saaks ajalistel põhjustel piisavas vormis andmeid hankida. Väikestel muuseumidel, arhiividel ja instituutidel ei ole alati vastavaid personali- ega infrastruktuuri ressursse ning sel põhjusel ei ole neil alati võimalusi hoolika otsingu teostamiseks.

Seetõttu on protsessi vaja tingimata kaasata kollektiivse esindamise organisatsioonid. Neil peaks olema igal ajal õigus hoolika otsingu teostamiseks, kui arhiiv, muuseum, ringhäälinguasutus jne ei ole selleks suuteline.

Kollektiivse esindamise organisatsioonid täidavad lisaks veel üht eesmärki: kui teosel ei ole ainult üks, vaid mitu õiguste valdajat, esindavad kollektiivse esindamise organisatsioonid usalduskohustuse alusel õiguste valdajat, keda ei ole võimalik üles leida. Näiteks teletoodangu puhul on sageli tegemist 50–100 õiguste valdajaga ja siin on väga harvadel juhtudel kõik nendest tuvastatavad.

Internetiraamatukogud, nagu Europeana, ja teised suured Euroopa digiteerimisprojektid on seotud juurdepääsetavusega kõikjalt EList. Erinevate liikmesriikide territooriume koondav ühtne lahendus on seetõttu möödapääsmatu.

Orbteoste otsimine ning digiteerimine ja avalikustamine peavad alati toimuma teaduse ja tehnika nüüdisaegseimal tasemel. Seetõttu on vaja, et direktiiv võimaldaks kasutada uusimaid meetodeid ka tulevikus. Sel eesmärgil on tingimata vajalik liikmesriikidevaheline tõhus teabevahetus parimate tavade aspektist lähtuvalt.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval õigusasjade komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-1) Euroopa Liidu toimimise lepingu kohaselt peab liit oma tegevuses arvesse võtma erinevaid kultuuriaspekte, eelkõige kultuuride mitmekesisuse au sees hoidmiseks ja edendamiseks.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-1 a) Piiriülene sidusjuurdepääs orbteostele kogu liidus, mida hoitakse liikmesriikide raamatukogude, dokumendihoidlate, haridusasutuste, arhiivide, muuseumide, filmipärandi säilitamisega tegelevate asutuste, ringhäälinguorganisatsioonide, muude kultuuriorganisatsioonide kogudes ja erakogudes, samuti teosed, mida hoitakse avalik-õiguslikes ringhäälinguorganisatsioonide arhiivides, aitab kaasa liidu kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse edendamisele ja kaitsele.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Raamatukogud, muuseumid, arhiivid, haridusasutused, filmipärandi säilitamisega tegelevad asutused ja avalik-õiguslikud ringhäälinguorganisatsioonid tegelevad Euroopa digitaalraamatukogude loomiseks oma kogude või arhiivide ulatusliku digiteerimisega. Liikmesriikide raamatukogud, muuseumid, arhiivid, haridusasutused, filmipärandi säilitamisega tegelevad asutused ja avalik-õiguslikud ringhäälinguorganisatsioonid aitavad kaasa Euroopa kultuuripärandi säilitamisele ja levitamisele, mis on samuti oluline Euroopa digitaalraamatukogude, nagu Europeana loomiseks. Trükimaterjalide massilise digiteerimise ning otsingu- ja indekseerimise tehnilised võimalused tõstavad raamatukogude kogude väärtust teadusuuringute jaoks.

(1) Raamatukogud, muuseumid, dokumendihoidlad, arhiivid, haridusasutused, filmipärandi säilitamisega tegelevad asutused ning avalik-õiguslikud ringhäälinguorganisatsioonid, muud kultuuriorganisatsioonid liikmesriikides ja erakogud tegelevad Euroopa digitaalraamatukogude loomiseks oma kogude või arhiivide ulatusliku digiteerimisega. Need aitavad samuti kaasa Euroopa kultuuripärandi säilitamisele ja levitamisele, mis on samuti oluline Euroopa digitaalraamatukogude, nagu Europeana loomiseks. Trükimaterjalide massilise digiteerimise ning otsingu- ja indekseerimise tehnilised võimalused tõstavad raamatukogude kogude väärtust teadusuuringute jaoks.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Vastavalt komisjoni teatises Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa digitaalarengu tegevuskava” sätestatule on Euroopa digitaalarengu tegevuskava üks põhimeede luua õigusraamistik, mis hõlbustaks selliste teoste digiteerimist ja levitamist, mille autor ei ole tuvastatud või ei ole tuvastamisest hoolimata leitud (nn orbteosed).

(3) Vastavalt komisjoni teatises Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa digitaalarengu tegevuskava” sätestatule on Euroopa digitaalarengu tegevuskava üks põhimeede luua õigusraamistik, mis hõlbustaks nn orbteoste digiteerimist ja levitamist, mille õiguste valdaja ei ole tuvastatud või ei ole tuvastamisest hoolimata leitud.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Selline õigus ühtlustati Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiiviga 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas, ning see eeldab, et enne teose digiteerimist ja avalikustamist on vaja autori nõusolekut.

(4) Selline õigus ühtlustati Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiiviga 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas, ning see eeldab, et enne teose digiteerimist, üldsusele kättesadavaks tegemist ja vahendamist on vaja autori nõusolekut.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Orbteoste puhul ei ole võimalik saada sellist eelnevat nõusolekut reprodutseerimiseks ega üldsusele kättesaadavaks tegemiseks.

(5) Orbteoste puhul ei ole võimalik saada sellist eelnevat nõusolekut reprodutseerimiseks ega üldsusele kättesaadavaks tegemiseks või vahendamiseks.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Liikmesriikide erinevad lähenemisviisid orbteoste staatuse tunnustamisele võivad kujutada endast takistust siseturu toimimisele ning orbteoste kasutamisele ja piiriülese juurdepääsu tagamisele kõnealustele teostele. Erinevad strateegiad võivad kaasa tuua ka piirangud kultuurisisu hõlmavate teenuste ja toodete vabale liikumisele. Seetõttu on vaja tagada sellise staatuse vastastikune tunnustamine.

(6) Liikmesriikide erinevad lähenemisviisid orbteoste staatuse tunnustamisele võivad kujutada endast takistust siseturu toimimisele ning orbteoste kasutamisele ja piiriülese juurdepääsu tagamisele kõnealustele teostele. Erinevad strateegiad võivad kaasa tuua ka piirangud kultuurisisu hõlmavate teenuste ja toodete vabale liikumisele ning muuta kodanike jaoks nendele juurdepääsu ja nende kasutamise raskemaks. Seetõttu on vaja tagada sellise staatuse vastastikune tunnustamine.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Õiguskindluse tagamiseks siseturul seoses orbteoste kasutamisega raamatukogudes, muuseumides, haridusasutustes, arhiivides, filmipärandi säilitamisega tegelevates asutustes ja avalik-õiguslikes ringhäälinguorganisatsioonides on eelkõige vaja ühist lähenemisviisi seoses orbteose staatuse ja orbteoste teatavate lubatud kasutusviiside kindlaksmääramisega.

(7) Õiguskindluse tagamiseks siseturul seoses orbteoste kasutamisega raamatukogudes, muuseumides, dokumendihoidlates, arhiivides, haridusasutustes, filmipärandi säilitamisega tegelevates asutustes, ringhäälinguorganisatsioonides ja muudes kultuuriorganisatsioonides liikmesriikides ning erakogudes on eelkõige vaja ühist lähenemisviisi seoses orbteose staatuse ja orbteoste teatavate lubatud kasutusviiside kindlaksmääramisega.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Orbteoseid hõlmavad ka avalik-õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide arhiivides talletatavad ja nende toodetud kinematograafilised, audio- ja audiovisuaalsed teosed. Võttes arvesse ringhäälinguorganisatsioonide kui audio- ja audiovisuaalse materjali tootjate eriseisundit ning vajadust piirata tulevikus orbteoste hulka, on asjakohane sätestada ringhäälinguorganisatsioonide arhiivides talletatavate teoste suhtes käesoleva direktiivi kohaldamise tähtaeg.

välja jäetud

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a) Väga oluline on ennetada uute orbteoste loomist tulevikus, võttes arvesse, et digitaalajastul toodetakse ja levitatakse loomesisu internetis üha enam. Õiguste valdajate tuvastamiseks ja leidmiseks on vaja selget juhist ning õiguste igakülgse teostamise eeltingimuseks peab olema konkreetne registreerimine. Õiguste omandamiseks on samuti vaja luua kindel raamistik. Õigusraamistik peaks olema avatud tehnilisele arengule ja piisavalt paindlik õiguste valdajate vaheliste lepingute sõlmimiseks tulevikus.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Käesoleva direktiivi kohaldamisel tuleks avalik-õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide arhiivides talletatavaid kinematograafilisi, audio- ja audiovisuaalseid teoseid mõista selliselt, nagu hõlmaksid need kõnealuste organisatsioonide poolt ainuõiguslikuks kasutamiseks tellitud teoseid.

(9) Käesoleva direktiivi kohaldamisel tuleks kinematograafilisi töid ja töid, mis on osa audio- ja audiovisuaalsetest teostest, fotodest ja muudest kujutistest või on teoste osaks olevad teosed, mida hoitakse avalik-õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide ja muude kultuuriorganisatsioonide arhiivides, lugeda teosteks, mis hõlmavad kõnealuste organisatsioonide poolt ainuõiguslikuks kasutamiseks tellitud teoseid.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Rahvusvahelise hoolivuse põhimõttest lähtudes tuleks käesolevat direktiivi kohaldada üksnes selliste teoste suhtes, mida esimest korda avaldati või lasti eetrisse liikmesriigis.

välja jäetud

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Enne seda, kui teost saab pidada orbteoseks, tuleks heas usus, arukalt ja hoolikalt otsida selle autorit. Liikmesriikidel peaks olema lubatud ette näha, et sellist hoolikat otsingut võivad teostada kas käesolevas direktiivis osutatud või muud organisatsioonid.

(12) Enne seda, kui teost saab pidada orbteoseks, tuleks hoolikalt otsida selle õiguste valdajaid. Liikmesriigid peaksid ette nägema, et sellist hoolikat otsingut võivad teostada teost kasutada soovivad organisatsioonid iseseisvalt või anda selle ülesandeks muudele organisatsioonidele, kaasa arvatud kollektiivse esindamise organisatsioonidele.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13) Autoriõiguste kaitse kõrge taseme tagamiseks liidus on vaja ette näha hoolika otsingu ühtlustatud lähenemisviis. Hoolikas otsing peaks hõlmama selliste avalike andmebaaside kasutamist, mis pakuvad teavet teose autoriõiguse staatuse kohta. Lisaks peaksid liikmesriigid mitmekordse kuluka digiteerimise ärahoidmiseks tagama, et avalikus andmebaasis registreeritakse orbteoste kasutamine käesolevas direktiivis osutatud organisatsioonide poolt. Otsingutulemuste ja orbteoste kasutuse teavet sisaldavad avalikud andmebaasid tuleks võimaluste piires luua ja neid tuleks rakendada nii, et andmebaasid oleksid omavahel üleeuroopaliselt ühendatud ning et neid oleks võimalik kasutada ühtse portaali kaudu.

(13) Autoriõiguste kaitse kõrge taseme tagamiseks liidus on vaja ette näha hoolika otsingu ühtlustatud lähenemisviis. Hoolikas otsing peaks hõlmama selliste avalike andmebaaside kasutamist, mis pakuvad teavet teose autoriõiguse staatuse kohta. Lisaks peaksid liikmesriigid mitmekordse kuluka digiteerimise ärahoidmiseks tagama, et avalikus andmebaasis registreeritakse orbteoste kasutamine. Otsingutulemuste ja orbteoste kasutuse teavet sisaldavad avalikud andmebaasid tuleks võimaluste piires luua ja neid tuleks rakendada nii, et andmebaasid oleksid omavahel üleeuroopaliselt ühendatud ning et neid oleks võimalik kasutada ühtse portaali kaudu.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Orbteostel võib olla mitu autorit või need võivad hõlmata muid teoseid või kaitstud materjali. Käesolev direktiiv ei tohiks mõjutada teatud või tuvastatud õigustevaldajate õigusi.

(14) Orbteostel võib olla mitu õiguste valdajat või need võivad hõlmata muid teoseid või kaitstud materjali. Käesolev direktiiv ei tohiks mõjutada teatud või tuvastatud õigustevaldajate õigusi.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) Asjakohane on ette näha, et autoril on oma teosele õigusi nõudes õigus orbteose staatus tühistada.

välja jäetud

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17) Õppimise ja kultuuri edendamiseks peaksid liikmesriigid lubama avalikel raamatukogudel, haridusasutustel, muuseumidel, arhiividel, filmipärandi säilitamisega tegelevatel asutustel ja avalik-õiguslikel ringhäälinguorganisatsioonidel orbteoseid kättesaadavaks teha ja reprodutseerida, kui selline kasutusviis täidab nende asutuste avalikke huvisid teenivaid ülesandeid, milleks on eelkõige nende kogudes talletatavate teoste säilitamine, taastamine ning teoste kättesaadavaks tegemine kultuurilistel ja hariduslikel eesmärkidel. Käesoleva direktiivi kohaldamisel peaksid filmipärandi säilitamisega tegelevate asutuste hulka kuuluma organisatsioonid, kelle liikmesriigid on määranud oma kultuuripärandisse kuuluvate filmide kogumiseks, kataloogimiseks, säilitamiseks ja taastamiseks.

(17) Õppimise ja kultuuri edendamiseks peaksid liikmesriigid lubama avalikel raamatukogudel, haridusasutustel, muuseumidel, arhiividel, dokumendihoidlatel, registribüroodel, filmipärandi säilitamisega tegelevatel asutustel ja avalik-õiguslikel ringhäälinguorganisatsioonidel orbteoseid kättesaadavaks teha, üldsusele vahendada ja reprodutseerida, kui selline kasutusviis täidab nende asutuste avalikke huvisid teenivaid ülesandeid, milleks on eelkõige nende kogudes talletatavate teoste säilitamine, taastamine ning teoste kättesaadavaks tegemine kultuurilistel ja hariduslikel eesmärkidel. Käesoleva direktiivi kohaldamisel peaksid filmipärandi säilitamisega tegelevate asutuste hulka kuuluma organisatsioonid, kelle liikmesriigid on määranud oma kultuuripärandisse kuuluvate filmide kogumiseks, kataloogimiseks, säilitamiseks ja taastamiseks.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18) Lepingulised suhted võivad kaasa aidata Euroopa kultuuripärandi digiteerimisele, kusjuures raamatukogud, haridusasutused, muuseumid või arhiivid ja filmipärandi säilitamisega tegelevad asutused võivad sõlmida äripartneritega lepinguid orbteoste digiteerimiseks ja avalikustamiseks, et teoseid käesoleva direktiiviga lubatud viisil kasutada. Kõnealused lepingud võivad hõlmata selliste partnerite rahalist toetust.

(18) Lepingulised suhted võivad kaasa aidata Euroopa kultuuripärandi digiteerimisele, kusjuures raamatukogud, haridusasutused, muuseumid, dokumendihoidlad või arhiivid ja filmipärandi säilitamisega tegelevad asutused ning ringhäälinguorganisatsioonid ja teised kultuuriasutused liikmesriikides, samuti erakogud, võivad sõlmida äripartneritega lepinguid orbteoste digiteerimiseks ja avalikustamiseks ja üldsusele vahendamiseks, et teoseid käesoleva direktiiviga lubatud viisil kasutada. Kõnealused lepingud võivad hõlmata selliste partnerite rahalist toetust.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19) Selleks et teha Euroopa kultuuripärand liidu kodanikele kättesaadavamaks, on vaja ka tagada, et ühes liikmesriigis digiteeritud ja üldsusele kättesaadavaks tehtud orbteosed oleksid kättesaadavad ka teistes liikmesriikides. Avalikke huvisid teeniva ülesande täitmise eesmärgil orbteost kasutavad avalikud raamatukogud, haridusasutused, muuseumid, arhiivid, filmipärandi säilitamisega tegelevad asutused ja avalik-õiguslikud ringhäälinguorganisatsioonid peaksid suutma teha orbteose teistes liikmesriikides üldsusele kättesaadavaks.

(19) Selleks et teha Euroopa kultuuripärand liidu kodanikele kättesaadavamaks, on vaja ka tagada, et ühes liikmesriigis digiteeritud ja üldsusele kättesaadavaks tehtud või vahendatud orbteosed oleksid kättesaadavad ka teistes liikmesriikides.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20) Käesoleva direktiivi kohaldamine ei tohiks mõjutada liikmesriikides sõlmitud kehtivaid kokkuleppeid, mis käsitlevad õiguste haldamist, sh laiendatud kollektiivlitsentse.

(20) Käesoleva direktiivi kohaldamine ei tohiks mõjutada liikmesriikides sõlmitud kehtivaid ja tulevasi kokkuleppeid, mis käsitlevad õiguste haldamist liikmesriikides.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22) Kui liikmesriik lubab käesolevas direktiivis sätestatud tingimustel avalikel raamatukogudel, haridusasutustel, muuseumidel, arhiividel, filmipärandi säilitamisega tegelevatel asutustel või avalik-õiguslikel ringhäälinguorganisatsioonidel kasutada orbteoseid eesmärkidel, mis lähevad kaugemale nende organisatsioonide avalikest huvidest lähtuvatest ülesannetest, tuleks tasustada õiguste valdajaid, kes nõuavad oma teostele õigusi. Tasu puhul tuleks võtta arvesse asjaomase teose liiki ja kasutusviisi. Liikmesriigid võivad ette näha, et tulust, mis on kogutud seoses orbteoste sellise kasutusviisiga, et maksta tasu, mida ei ole aga käesoleva direktiivi kohaselt sätestatud ajavahemikul jooksul taotletud, tuleks rahastada õigusi käsitlevaid teabeallikaid, mis hõlbustavad õiguste valdajate hoolikat otsingut vastuvõetava hinnaga ja automatiseeritud vahenditega selliste teosekategooriate puhul, mis tegelikult või potentsiaalselt kuuluvad käesoleva direktiivi reguleerimisalasse.

(22) Kui liikmesriik lubab käesolevas direktiivis sätestatud tingimustel avalikel raamatukogudel, haridusasutustel, muuseumidel, arhiividel, filmipärandi säilitamisega tegelevatel asutustel või avalik-õiguslikel ringhäälinguorganisatsioonidel kasutada orbteoseid eesmärkidel, mis lähevad kaugemale nende organisatsioonide avalikest huvidest lähtuvatest ülesannetest, tuleks tasustada õiguste valdajaid, kes nõuavad oma teostele õigusi. Tasu puhul tuleks võtta arvesse asjaomase teose liiki ja kasutusviisi. Liikmesriigid võivad ette näha, et tulu, mis on kogutud seoses orbteoste sellise kasutusviisiga, et maksta tasu, mida ei ole aga käesoleva direktiivi kohaselt sätestatud ajavahemiku jooksul taotletud, peaks teenima sotsiaalseid ja kultuurilisi eesmärke üldsuse hüvanguks. Liikmesriigid võivad vastu võtta eeskirju, mille kohaselt võib sellist tulu kasutada hoolika otsingu või selleks vajalike andmebaaside käigushoidmise ja hooldamise kulude katmiseks.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Käesolevas direktiivis käsitletakse orbteoste teataval viisil kasutamist avalikes raamatukogudes, haridusasutustes, muuseumides, arhiivides, filmipärandi säilitamisega tegelevates asutustes ja avalik-õiguslikes ringhäälinguorganisatsioonides.

1. Käesolevas direktiivis käsitletakse orbteoste teataval viisil kasutamist liikmesriikides.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse selliste teoste suhtes, mis esimest korda avaldati või lasti eetrisse liikmesriigis ning mis kujutavad endast:

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse selliste teoste suhtes, mis esimest korda avaldati, lasti eetrisse, näidati, tehti kättesaadavaks või edastati üldsusele liikmesriigis ning mis kujutavad endast:

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1) raamatu, ajakirja, ajalehe või muu kirjutisena avaldatud teoseid, mida talletatakse avalike raamatukogude, haridusasutuste, muuseumide või arhiivide kogudes, või

1) raamatu, ajakirja, ajalehe või muu kirjutisena avaldatud teoseid, fotosid ning kujutava ja plastilise kunsti teoseid, või

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3) avalik-õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide poolt enne 31. detsembrit 2002 toodetud ja nende arhiivides talletatavaid kinematograafilisi, audio- või audiovisuaalseid teoseid.

3) avalik-õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide poolt toodetud ja nende arhiivides talletatavaid kinematograafilisi teoseid või audio- või audiovisuaalsete teoste osaks olevaid teoseid.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a) elavettekannete salvestused või fotod ja muud kujutised avalikest esinemistest, mis kuuluvad muude kultuuriasutuste kogudesse.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 1 a

 

Määratlus

 

Käesoleva direktiivi kohaldamisel on „õiguste valdajad” kaitstud materjaliga seotud teoste loojad ja õiguste valdajad.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Teos on orbteos, kui selle õiguste valdajat ei ole tuvastatud või ei ole tuvastamisest hoolimata leitud pärast seda, kui artikli 3 kohaselt on teostatud ja registreeritud õiguste valdaja hoolikas otsing.

1. Teos on orbteos, kui ühte või mitut õiguste valdajat ei ole tuvastatud või ei ole tuvastamisest hoolimata leitud pärast seda, kui artikli 3 kohaselt on teostatud ja registreeritud õiguste valdaja hoolikas otsing.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kui teosel on mitu õiguste valdajat, kellest üks on tuvastatud ja leitud, ei saa kõnealust teost käsitada orbteosena.

2. Kui teosel on mitu õiguste valdajat, loetakse teose tervikuna kasutamiseks piisavaks nende õiguste valdajate luba, keda on võimalik leida, kui käesolevas direktiivis määratletud teisi õiguste valdajaid ei ole võimalik tuvastada või leida. Teoste puhul, mille üksikud osad saab selgelt seostada eri õiguste valdajatega, tuleb teose iga osa eraldi uurida, et teha kindlaks, kas see on orbteos lõike 1 tähenduses.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Igale teosekategooriale vastavad allikad määrab iga liikmesriik, pidades nõu õiguste valdajate ja kasutajatega, ning need hõlmavad lisas loetletud allikaid.

2. Igale teosekategooriale või muule kaitstud materjalile vastavad allikad määrab iga liikmesriik kokkuleppel õiguste valdajate ja kasutajatega, ning need hõlmavad lisas loetletud allikaid.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Hoolikas otsing tuleb teostada üksnes liikmesriigis, kus teos esimest korda avaldati või eetrisse lasti.

3. Hoolikas otsing tuleb teostada üksnes liikmesriigis, kus teos enne teose kasutamist esimest korda avaldati, eetrisse lastinäitusele pandi, kättesaadavaks tehti või üldsusele edastati;. kui aga esimese avaldamise, eetrisselaskmise, näitusel esitamise, kättesaadavaks tegemise või üldsusele vahendamise kohas on põhjust kahelda, võib hoolikat otsingu tegemise anda teistele liikmesriikidele.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a. Kui on teada, et kinematograafiline või audiovisuaalne teos, mille kohta viiakse läbi hoolikas otsing, on ühistoodang, tuleb selline otsing viia läbi kõikides liikmesriikides, kus ühistootmine toimus.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 b. Isikud, kes soovivad kasutada teost, mille õiguste valdajaid ei ole võimalik isegi pärast hoolikat otsimist leida, võivad nõuetekohaselt volitatud kollektiivse esindamise organisatsioonidele anda õiguse tegutseda nende õiguste valdajate nimel.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Liikmesriigid võivad kooskõlas liidu õiguse ning autoriõigust ja sellega kaasnevaid õigusi käsitlevate rahvusvaheliste lepingutega ette näha üksikasjalikud eeskirjad, millega võetakse kasutusele lihtsad ja edasiarendatud õiguste väljaselgitamise süsteemid.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et orbteosena käsitatud teose õiguste valdajal oleks igal ajal võimalus orbteose staatus tühistada.

Kui orbteosena käsitatud teosel on ainult üks õiguste valdaja, tagavad liikmesriigid, et sellel õiguste valdajal oleks igal ajal võimalus orbteose staatus tühistada.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 5 a

 

Õiguste valdajate tasustamine

 

Õiguste valdajatele, kes tühistavad artikli 5 kohaselt orbteose staatuse, maksavad selle kasutamise eest organisatsioonid, kes on seda kasutanud. Õiguste valdajad võivad tasu taotleda liikmesriikide sätestatud ajavahemiku jooksul, mis ei tohi olla lühem kui viis aastat alates selle toimingu kuupäevast, mis annab õiguse taotluse esitamiseks. Kui artikli 3 lõikes 4 b osutatud kollektiivse esindamise organisatsioonil oli õigus koguda õiguste valdajate nimel tasu usaldusisikuna, tuleb tasu maksmise taotlus esitada kollektiivse esindamise organisatsioonile.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 2 - sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et artikli 1 lõikes 1 osutatud organisatsioonidel lubatakse orbteost kasutada järgmistel viisidel:

1. Liikmesriigid tagavad, et orbteoseid või orbteoste osi võib kasutada järgmistel viisidel:

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) teha orbteos direktiivi 2001/29/EÜ artikli 3 tähenduses kättesaadavaks;

a) orbteose üldsusele vahendamiseks ja kättesaadavaks tegemiseks direktiivi 2001/29/EÜ artikli 3 tähenduses;

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kui artikliga 7 ei ole ette nähtud teisiti, ei või artikli 1 lõikes 1 osutatud organisatsioonid orbteoseid kasutada muudel kui nende avalikke huvisid teenivatel eesmärkidel, milleks on eelkõige nende kogudes talletatavate teoste säilitamine, taastamine ning teoste kättesaadavaks tegemine kultuurilistel ja hariduslikel eesmärkidel.

2. Orbteoseid kasutavad organisatsioonid ei kasuta neid muudel kui nende avalikke huvisid teenivatel eesmärkidel, milleks on eelkõige nende kogudes talletatavate teoste säilitamine, taastamine ning teoste kättesaadavaks tegemine kultuurilistel, hariduslikel ja teaduslikel eesmärkidel.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Liikmesriigid võivad oma äranägemisel valida õiguste, näiteks laiendatud kollektiivlitsentse käsitlevate õiguste haldamiseks sobiva meetodi. Käesoleva direktiivi kohaldamine ei mõjuta liikmesriikides sõlmitud kehtivaid või tulevasi kokkuleppeid.

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a. Käesoleva direktiivi täieliku tõhususe tagamiseks peab ringhäälinguorganisatsioonidel olema võimalik kasutada orbteosteks loetud teoseid käesolevas direktiivis sätestatud tingimustel oma tavapärase tegevuse käigus.

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 7

välja jäetud

Orbteoste muud lubatud kasutusviisid

 

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 2 - sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad artikli 1 lõikes 1 osutatud organisatsioonidel lubada orbeost kasutada muudel kui artikli 6 lõikes 2 osutatud viisidel, tingimusel et:

välja jäetud

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1) artikli 1 lõikes 1 osutatud organisatsioonid peavad arvestust oma hoolikate otsingute kohta;

välja jäetud

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2) organisatsioonid peavad avalikku registrit orbteoste kasutusviiside kohta;

välja jäetud

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3) sellise orbteose puhul, mille õiguste valdaja on küll tuvastatud, kuid leidmata, märgitakse õiguste valdaja nimi teose iga kasutusviisi puhul;

välja jäetud

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4) artikli 1 lõikes 1 osutatud organisatsioonid maksavad teose kasutamise eest tasu õiguste valdajatele, kes tühistavad orbteose staatuse artikli 5 tähenduses;

välja jäetud

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5) õiguste valdajad võivad punkti 4 kohast tasu taotleda liikmesriikide sätestatud ajavahemikul jooksul, mis ei tohi olla lühem kui viis aastat alates selle toimingu kuupäevast, mis annab õiguse taotluse esitamiseks.

välja jäetud

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad valida viisi, kuidas anda luba lõike 1 kohasele kasutusele, ning neil on õigus otsustada, kuidas kasutada võimalikku tulu, mida ei ole lõike 1 punkti 5 kohaselt sätestatud ajavahemikul jooksul taotletud.

välja jäetud

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 7 a

 

Kasutamise ja tasude registreerimine

 

1. Liikmesriigid tagavad, et orbteoste või orbteoste osade hoolika otsingu kohta peetakse avalikku registrit. Selleks peaksid liikmesriigid koostöös komisjoniga töötama välja liidu tasandi ühtsed miinimumstandardid ning püüdma luua tsentraalne andmebaas või püüdma seda kasutada.

 

2. Kui kasutatakse orbteoseid või orbteoste osasid, mille õiguste valdajad on küll tuvastatud, ent leidmata, tuleb märkida nende isikute nimed.

 

3. Kollektiivse esindamise organisatsiooni vabanenud tulu, mille kohta ei saa pärast artikli 5 a kohaselt sätestatud tähtaega enam nõudmisi esitada, kasutatakse samal eesmärgil, mida kollektiivse esindamise organisatsioonid kasutavad sellise tulu realiseerimiseks muudel juhtudel. Liikmesriigid võivad vastu võtta eeskirju, mille kohaselt võib sellist tulu kasutada hoolika otsingu või selleks vajalike andmebaaside käigushoidmise ja hooldamise kulude katmiseks.

Muudatusettepanek  51

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 8 a

 

Ennetavad meetmed

 

Liikmesriigid soodustavad koos asjaomaste sidusrühmadega kõikide ennetavate meetmete võtmist, millega saaks piirata orbteoste tekkimist ja vähendada nende arvu.

Muudatusettepanek  52

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 9

välja jäetud

Ajaline kohaldatavus

 

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse kõikide artiklis 1 osutatud teoste suhtes, mis [ülevõtmiskuupäeval] on kaitstud liikmesriikide autoriõiguselaste õigusaktidega.

 

2. Käesoleva direktiivi kohaldamine ei mõjuta enne [ülevõtmiskuupäeva] sooritatud toiminguid ega omandatud õigusi.

 

Muudatusettepanek  53

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Lisa – punkt 3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) vastava riigi kirjastajate liit ning autorite ja ajakirjanike ühendused;

a) vastava riigi kirjastajad ja kirjastajate liit ning autorite ja ajakirjanike ühendused;

Muudatusettepanek  54

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Lisa – punkt 3 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a) kirjastajad;

Muudatusettepanek  55

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Lisa – punkt 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5) filmipärandi säilitamisega tegelevate asutuste ja avalik-õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide kogudesse kuuluvate audiovisuaalsete teoste puhul:

5) filmipärandi säilitamisega tegelevate asutuste ja ringhäälinguorganisatsioonide kogudesse kuuluvate audiovisuaalsete teoste puhul:

MENETLUS

Pealkiri

Orbteoste lubatud kasutusviisid

Viited

COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

23.6.2011

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

CULT

23.6.2011

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Sabine Verheyen

13.7.2011

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

4.10.2011

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

23.11.2011

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

27

0

4

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Magdi Cristiano Allam, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Marek Henryk Migalski, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, Sampo Terho, László Tőkés, Helga Trüpel, Gianni Vattimo, Sabine Verheyen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Seán Kelly, Ramona Nicole Mănescu, Hans-Peter Martin, Mitro Repo

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Jaromír Kohlíček, Claudiu Ciprian Tănăsescu


MENETLUS

Pealkiri

Orbteoste lubatud kasutusviisid

Viited

COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD)

EP-le esitamise kuupäev

24.5.2011

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

23.6.2011

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

23.6.2011

IMCO

23.6.2011

CULT

23.6.2011

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

ITRE

15.6.2011

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

11.7.2011

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

11.10.2011

22.11.2011

25.1.2012

 

Vastuvõtmise kuupäev

1.3.2012

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

22

0

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Piotr Borys, Cristian Silviu Buşoi, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, Dagmar Roth-Behrendt

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Oreste Rossi, Jacek Włosowicz

Esitamise kuupäev

28.3.2012

Õigusteave - Privaatsuspoliitika