MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi orpoteosten tietyistä sallituista käyttötarkoituksista

28.3.2012 - (COM(2011)0289 – C7‑0138/2011 – 2011/0136(COD)) - ***I

Oikeudellisten asioiden valiokunta
Esittelijä: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg


Menettely : 2011/0136(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0055/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0055/2012
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi orpoteosten tietyistä sallituista käyttötarkoituksista

(COM(2011)0289 – C7‑0138/2011 – 2011/0136(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2011)0289),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 49, 56 sekä 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0138/2011),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 21. syyskuuta 2011 antaman lausunnon[1],

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan ja kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnot (A7‑0055/2012),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Kirjastot, museot, arkistot, oppilaitokset, elokuva-arkistot ja julkisen palvelun yleisradio-organisaatiot ovat käynnistäneet kokoelmiensa tai arkistojensa laajamittaisen digitoinnin Euroopan digitaalisten kirjastojen luomiseksi. Jäsenvaltioiden kirjastot, museot, arkistot, oppilaitokset, elokuva-arkistot ja julkisen palvelun yleisradio-organisaatiot auttavat osaltaan säilyttämään ja levittämään eurooppalaista kulttuuriperintöä, mikä myös on tärkeää Euroopan digitaalisten kirjastojen, kuten Europeanan, luomiselle. Painetun aineiston laajamittaisessa digitoinnissa käytettävät tekniikat sekä haku- ja indeksointitekniikat lisäävät kirjastojen kokoelmien tutkimusarvoa.

(1) Jäsenvaltioihin sijoittautuneet kirjastot, museot, arkistot, oppilaitokset, elokuva-arkistot ja julkisen palvelun yleisradio-organisaatiot ovat käynnistäneet kokoelmiensa tai arkistojensa laajamittaisen digitoinnin Euroopan digitaalisten kirjastojen luomiseksi. Ne auttavat osaltaan säilyttämään ja levittämään eurooppalaista kulttuuriperintöä, mikä myös on tärkeää Euroopan digitaalisten kirjastojen, kuten Europeanan, luomiselle. Painetun aineiston laajamittaisessa digitoinnissa käytettävät tekniikat sekä haku- ja indeksointitekniikat lisäävät kirjastojen kokoelmien tutkimusarvoa.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Niin sanotut orpoteokset ovat teoksia, joiden tekijää ei ole määritetty tai määrittämisestä huolimatta paikannettu. Oikeudellisen kehyksen luominen tällaisten teosten rajat ylittävän digitoinnin ja levittämisen helpottamiseksi on yksi keskeisistä toimista, jotka määritetään Euroopan digitaalistrategiassa, sellaisena kuin se vahvistetaan komission tiedonannossa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle "Euroopan digitaalistrategia".

(3) Niin sanotut orpoteokset ovat teoksia, joiden oikeudenhaltijaa ei ole määritetty tai määrittämisestä huolimatta paikannettu. Oikeudellisen kehyksen luominen tällaisten tekijänoikeus- tai lähioikeussuojan alaisten teosten rajat ylittävän digitoinnin ja levittämisen helpottamiseksi on yksi keskeisistä toimista, jotka määritetään Euroopan digitaalistrategiassa, sellaisena kuin se vahvistetaan komission tiedonannossa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle "Euroopan digitaalistrategia".

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Koska tekijöillä on tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22 päivänä toukokuuta 2001 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/29/EY yhdenmukaistetut yksinoikeudet valmistaa teoksestaan kappale ja sallia sen saattaminen yleisön saataviin, teosten digitointi ja asettaminen saataville edellyttävät tekijän etukäteistä suostumusta.

(4) Koska oikeudenhaltijoilla on tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22 päivänä toukokuuta 2001 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/29/EY yhdenmukaistetut yksinoikeudet valmistaa teoksestaan kappale ja sallia sen saattaminen yleisön saataviin, teosten digitointi ja asettaminen saataville edellyttävät oikeudenhaltijan etukäteistä suostumusta.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a) Tekijänoikeus on luovien alojen taloudellinen perusta, koska se edistää innovointia, luovaa työtä, investointeja ja tuotantoa. Näin ollen laajamittainen digitointi ja teosten laajamittainen levittäminen edistävät Euroopan kulttuuriperinnön suojelua. Tekijänoikeus on tärkeä väline, joka varmistaa luovien alojen työstä palkitsemisen.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Julkisen palvelun yleisradio-organisaatioiden tuottamiin ja niiden arkistoissa oleviin elokuvateoksiin ja ääni- tai audiovisuaalisiin teoksiin sisältyy orpoteoksia. Kun otetaan huomioon yleisradiotoiminnan harjoittajien erityinen asema ääni- ja audiovisuaalisen materiaalin tuottajina ja tarve toteuttaa toimenpiteitä, joilla rajoitetaan orpoteosten esiintymistä vastaisuudessa, on aiheellista säätää määräajasta, joka koskee tämän direktiivin soveltamista, kun kyseessä ovat yleisradio-organisaatioiden arkistoissa olevat teokset.

Poistetaan.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a) On tärkeää estää uusien orpoteosten syntyminen tulevaisuudessa, koska luovien sisältöjen sähköinen tuotanto ja levitys lisääntyvät digitaaliaikana jatkuvasti. On ilmaistava selvästi, kuinka oikeudenhaltijat voidaan määrittää ja paikantaa, ja edellytettävä erityistä rekisteröitymistä oikeuksien täysimääräisen käytön ehtona. Myös oikeuksien hankkimista varten on luotava asianmukaiset puitteet. Oikeudellista kehystä on voitava muuttaa tekninen kehitys huomioon ottaen ja sen on oltava riittävän joustava oikeudenhaltijoiden välisten tulevien sopimusten mahdollistamiseksi.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Julkisen palvelun yleisradio-organisaatioiden arkistoissa olevien elokuvateosten ja ääni- tai audiovisuaalisten teosten olisi tämän direktiivin soveltamiseksi katsottava sisältävän teokset, jotka kyseiset organisaatiot ovat tilanneet yksinomaiseen käyttöönsä.

(9) Julkisen palvelun yleisradio-organisaatioiden arkistoissa olevien äänitteiden, elokuvateosten ja ääni- tai audiovisuaalisten teosten olisi tämän direktiivin soveltamiseksi katsottava sisältävän teokset, jotka kyseiset organisaatiot ovat tilanneet yksinomaiseen käyttöönsä.

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Kansainvälisen kohteliaisuuden vuoksi tätä direktiiviä olisi sovellettava vain teoksiin, jotka on julkaistu tai yleisradioitu ensimmäisen kerran EU:n jäsenvaltiossa.

(11) Kansainvälisen kohteliaisuuden vuoksi tätä direktiiviä olisi sovellettava vain teoksiin, jotka on julkaistu tai yleisradioitu ensimmäisen kerran EU:n jäsenvaltion alueella.

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Ennen kuin teosta voidaan pitää orpoteoksena, olisi suoritettava vilpitön ja riittävän huolellinen oikeuksien selvitys. Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus säätää, että tämän oikeuksien selvityksen voivat suorittaa joko tässä direktiivissä tarkoitetut organisaatiot tai muut organisaatiot.

(12) Ennen kuin teosta voidaan pitää orpoteoksena, olisi suoritettava vilpitön ja riittävän huolellinen oikeudenhaltijan selvitys. Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus säätää, että tämän oikeuksien selvityksen voivat suorittaa joko tässä direktiivissä tarkoitetut organisaatiot tai muut valtuutetut organisaatiot.

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Tekijänoikeuden korkeatasoisen suojelun turvaamiseksi unionissa on aiheellista säätää yhdenmukaisesta tavasta tehdä tämä oikeuksien selvitys. Oikeuksien selvitykseen olisi sisällyttävä hakuja julkisesti käytettävissä olevista tietokannoista, joissa annetaan tietoa teoksen tekijänoikeudellisesta asemasta. Jottei kallista digitointia tehtäisi kahteen kertaan, jäsenvaltioiden olisi lisäksi varmistettava, että orpoteosten käyttö tässä direktiivissä tarkoitettujen organisaatioiden toimesta kirjataan julkisesti käytettävissä olevaan tietokantaan. Niin pitkälti kuin se vain on mahdollista, julkisesti käytettävissä olevat tietokannat, jotka sisältävät hakutuloksia ja joihin kirjataan orpoteosten käyttö, olisi suunniteltava ja toteutettava siten, että nämä tietokannat voivat olla yhteydessä toisiinsa yleiseurooppalaisella tasolla ja että tietokantoihin on pääsy yhden yhteyspisteen kautta.

(13) Tekijänoikeuden korkeatasoisen suojelun turvaamiseksi unionissa on aiheellista säätää yhdenmukaisesta tavasta tehdä tämä oikeuksien selvitys. Oikeuksien selvitykseen olisi sisällyttävä hakuja julkisesti käytettävissä olevista tietokannoista, joissa annetaan tietoa teoksen tekijänoikeudellisesta asemasta. Päällekkäisten hakutoimenpiteiden välttämiseksi riittävä oikeuksien selvitys olisi tehtävä vain siinä jäsenvaltiossa, jossa teos ensi kerran julkaistiin tai yleisradioitiin. Jottei kallista digitointia tehtäisi kahteen kertaan ja jotta voidaan selvittää, onko teokselle myönnetty orpoteoksen asema toisessa jäsenvaltiossa, jäsenvaltioiden olisi lisäksi varmistettava, että niiden alueella suoritetun riittävän oikeuksien selvityksen tulokset ja orpoteosten käyttö tässä direktiivissä tarkoitettujen organisaatioiden toimesta kirjataan julkisesti käytettävissä olevaan tietokantaan. Niin pitkälti kuin se vain on mahdollista, maksutta julkisesti käytettävissä olevat tietokannat, jotka sisältävät hakutuloksia ja joihin kirjataan orpoteosten käyttö, olisi suunniteltava ja toteutettava siten, että nämä tietokannat voivat olla yhteydessä toisiinsa ja yhteentoimivia yleiseurooppalaisella tasolla ja että tietokantoihin on pääsy yhden yhteyspisteen kautta.

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Orpoteoksilla voi olla useita tekijöitä, tai ne voivat sisältää muita teoksia tai suojatun kohteen. Tämän direktiivin ei pidä vaikuttaa tunnettujen tai määritettyjen oikeudenhaltijoiden oikeuksiin.

(14) Orpoteoksilla voi olla useita oikeudenhaltijoita, tai ne voivat sisältää muita teoksia tai suojatun kohteen. Tämän direktiivin ei pidä vaikuttaa tunnettujen tai määritettyjen oikeudenhaltijoiden oikeuksiin.

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Päällekkäisten hakutoimenpiteiden välttämiseksi riittävä oikeuksien selvitys olisi tehtävä vain siinä jäsenvaltiossa, jossa teos ensi kerran julkaistiin tai yleisradioitiin. Jotta muut jäsenvaltiot voivat selvittää, onko teokselle myönnetty jossakin jäsenvaltiossa orpoteoksen asema, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että niiden alueella tehdyn riittävän oikeuksien selvityksen tulokset kirjataan julkisesti käytettävissä olevaan tietokantaan.

Poistetaan.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) On aiheellista säätää, että tekijällä on oikeus lopettaa teoksen asema orpoteoksena, jos hän ryhtyy vaatimaan oikeuksiaan teokseensa.

(16) Oikeudenhaltijalla olisi oltava oikeus omalta osaltaan lopettaa teoksen asema orpoteoksena, jos hän ryhtyy vaatimaan oikeuksiaan teokseensa. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tällainen oikeudenhaltija saa asianmukaisen ja kohtuullisen korvauksen teostensa aikaisemmasta käytöstä.

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a) Jos selvitys ei ole ollut riittävä ja hyväksyttävä tai sitä ei ole tehty vilpittömästi, ja teos on virheellisesti katsottu orpoteokseksi, jäsenvaltioiden olisi huolehdittava siitä, että käyttäjä on asianomaisten kansallisten säännösten ja unionin lainsäädännön mukaisesti vastuussa tekijänoikeuksien rikkomisesta.

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Oppimisen ja kulttuurin edistämiseksi jäsenvaltioiden olisi sallittava yleisesti käytettävissä olevien kirjastojen, oppilaitosten ja museoiden samoin kuin arkistojen, elokuva-arkistojen ja julkisen palvelun yleisradio-organisaatioiden asettaa orpoteoksia saataville ja valmistaa niistä kappaleita, kunhan tällainen käyttö vastaa niiden yleisen edun mukaista tehtävää, erityisesti niiden kokoelmissa olevien teosten säilyttämistä, restaurointia ja asettamista saataville kulttuuri- ja opetuskäyttöön. Tämän direktiivin soveltamiseksi elokuva-arkistojen olisi katettava organisaatiot, jotka jäsenvaltiot ovat valinneet keräämään, luetteloimaan, säilyttämään ja restauroimaan kulttuuriperintöönsä kuuluvia elokuvia.

(17) Oppimisen ja kulttuurin edistämiseksi jäsenvaltioiden olisi sallittava yleisesti käytettävissä olevien kirjastojen, oppilaitosten ja museoiden samoin kuin arkistojen, elokuva- ja äänitearkistojen ja julkisen palvelun yleisradio-organisaatioiden valmistaa orpoteoksista kappaleita ja asettaa niitä saataville siten kuin direktiivissä 2001/29/EY tarkoitetaan, kunhan tällainen käyttö vastaa niiden yleisen edun mukaista tehtävää ja sillä varmistetaan niiden asettaminen saataville kulttuuri- ja opetuskäyttöön. Tämän direktiivin soveltamiseksi elokuva-ja äänitearkistojen olisi katettava organisaatiot, jotka jäsenvaltiot ovat valinneet keräämään, luetteloimaan, säilyttämään ja restauroimaan kulttuuriperintöönsä kuuluvia elokuvia ja äänitteitä.

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18) Sopimusjärjestelyillä voidaan osaltaan edistää eurooppalaisen kulttuuriperinnön digitointia siten, että kirjastot, oppilaitokset, museot tai arkistot ja elokuva-arkistot voivat tässä direktiivissä sallitun käytön aloittaakseen tehdä kaupallisten kumppaneiden kanssa sopimuksia orpoteosten digitoinnista ja asettamisesta saataville. Näihin sopimuksiin voi sisältyä rahoitusta kyseisiltä kumppaneilta.

(18) Sopimusjärjestelyillä voidaan osaltaan edistää eurooppalaisen kulttuuriperinnön digitointia siten, että kirjastot, oppilaitokset, museot tai arkistot ja elokuva- ja äänitearkistot ja julkisen palvelun yleisradio-organisaatiot voivat tässä direktiivissä sallitun käytön aloittaakseen tehdä kaupallisten kumppaneiden kanssa sopimuksia orpoteosten digitoinnista ja asettamisesta saataville. Näihin sopimuksiin voi sisältyä rahoitusta kyseisiltä kumppaneilta.

Tarkistus  17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19) Jotta edistetään unionin kansalaisten mahdollisuutta käyttää Euroopan kulttuuriperintöä, on myös varmistettava, että yhdessä jäsenvaltiossa digitoidut ja yleisön saataville asetetut orpoteokset ovat saatavilla myös muissa jäsenvaltioissa. Yleisesti käytettävissä olevien kirjastojen, oppilaitosten, museoiden tai arkistojen, elokuva-arkistojen ja julkisen palvelun yleisradio-organisaatioiden, jotka käyttävät orpoteoksia yleisen edun mukaisten tehtäviensä hoitamisessa, olisi voitava asettaa ne yleisön saataville muissa jäsenvaltioissa.

(19) Jotta edistetään unionin kansalaisten mahdollisuutta käyttää Euroopan kulttuuriperintöä, on myös varmistettava, että yhdessä jäsenvaltiossa digitoidut ja yleisön saataville asetetut orpoteokset ovat saatavilla myös muissa jäsenvaltioissa. Kirjastojen, oppilaitosten, museoiden tai arkistojen, elokuva-arkistojen ja julkisen palvelun yleisradio-organisaatioiden, jotka käyttävät orpoteoksia yleisen edun mukaisten tehtäviensä hoitamisessa, olisi voitava asettaa ne yleisön saataville muissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus  18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20) Tällä direktiivillä ei pitäisi rajoittaa jäsenvaltioiden olemassa olevia järjestelyjä, jotka koskevat oikeuksien hallintaa, kuten laajennettuja kollektiivisia lupia.

(20) Tällä direktiivillä ei pitäisi rajoittaa jäsenvaltioiden järjestelyjä, jotka koskevat mitä tahansa oikeuksien hallintajärjestelmiä, kuten laajennettuja kollektiivisia lupia.

Tarkistus  19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21) Jäsenvaltioiden olisi myös voitava sallia orpoteosten käyttö tässä direktiivissä tarkoitettujen organisaatioiden yleisen edun mukaista tehtävää pidemmälle meneviin tarkoituksiin. Tällaisissa tapauksissa olisi suojattava oikeudenhaltijoiden oikeudet ja oikeutetut edut.

Poistetaan.

Tarkistus  20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22) Jäsenvaltio voi sallia tässä direktiivissä vahvistetuin edellytyksin sen, että yleisesti käytettävissä olevat kirjastot, oppilaitokset, museot, arkistot, elokuva-arkistot tai julkisen palvelun yleisradio-organisaatiot käyttävät orpoteoksia yleisen edun mukaista tehtävää pidemmälle meneviin tarkoituksiin. Tällöin oikeudenhaltijoille, jotka ryhtyvät vaatimaan oikeuksiaan teoksiinsa, olisi maksettava korvaus. Tällaisessa korvauksessa olisi otettava huomioon teoksen tyyppi ja asianomainen käyttö. Jäsenvaltiot voivat säätää, että tulot, jotka on korvausten maksamiseksi kerätty tällaisten orpoteosten käytöstä mutta jotka ovat vaatimatta tämän direktiivin mukaisesti vahvistetun määräajan jälkeen, olisi käytettävä rahoittamaan oikeuksia koskevia tietolähteitä, jotka helpottavat oikeuksien riittävää selvitystä edullisin ja automatisoiduin keinoin niissä teosluokissa, jotka tosiasiallisesti tai mahdollisesti kuuluvat tämän direktiivin soveltamisalaan.

Poistetaan.

Tarkistus  21

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tämä direktiivi koskee orpoteosten käyttöä tiettyihin tarkoituksiin yleisesti käytettävissä olevien kirjastojen, oppilaitosten tai museoiden sekä arkistojen, elokuva-arkistojen ja julkisen palvelun yleisradio-organisaatioiden toimesta.

1. Tämä direktiivi koskee orpoteosten käyttöä tiettyihin tarkoituksiin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden yleisesti käytettävissä olevien kirjastojen, oppilaitosten tai museoiden sekä arkistojen, elokuva- ja äänitearkistojen, kustantajien ja julkisen palvelun yleisradio-organisaatioiden toimesta.

Tarkistus  22

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2. Tätä direktiiviä sovelletaan teoksiin, jotka on julkaistu tai yleisradioitu ensi kerran jäsenvaltiossa ja jotka ovat

2. Tätä direktiiviä sovelletaan tekijänoikeuksilla tai lähioikeuksilla suojattuihin teoksiin, jotka on julkaistu tai yleisradioitu ensi kerran jäsenvaltion alueella ja jotka sisältyvät 1 kohdassa tarkoitettujen organisaatioiden omiin kokoelmiin ja arkistoihin ja jotka ovat

Tarkistus  23

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1) kirjojen, aikakausjulkaisujen, sanomalehtien, aikakauslehtien tai muiden kirjoitusten muodossa julkaistuja teoksia, jotka sisältyvät yleisesti käytettävissä olevien kirjastojen, oppilaitosten, museoiden tai arkistojen kokoelmiin, tai

1) kirjojen, aikakausjulkaisujen, sanomalehtien, aikakauslehtien tai muiden kirjoitusten tai painetun materiaalin muodossa olevia teoksia, tai

Tarkistus  24

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2) elokuvateoksia tai audiovisuaalisia teoksia, jotka sisältyvät elokuva-arkistojen kokoelmiin, tai

2) äänitteitä, elokuvateoksia tai audiovisuaalisia teoksia.

Tarkistus  25

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(3) elokuvateoksia, ääni- tai audiovisuaalisia teoksia, jotka julkisen palvelun yleisradio-organisaatiot ovat tuottaneet ennen 31 päivää joulukuuta 2002 ja jotka sisältyvät niiden arkistoihin.

Poistetaan.

Tarkistus  26

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Tätä direktiiviä sovelletaan myös teoksiin, jotka ovat olennainen osa 2 kohdassa tarkoitettuja teoksia tai jotka sisältyvät niihin, mukaan lukien kuvataide-, valokuva-, kuvitus-, muotoilu- ja arkkitehtuuriteokset ja näiden teosten luonnokset sekä muut teokset.

Tarkistus  27

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Teos katsotaan orpoteokseksi, ellei teoksen oikeudenhaltijaa määritetä tai määrityksestä huolimatta paikanneta sen jälkeen, kun oikeudenhaltijan riittävä oikeuksien selvitys on tehty ja kirjattu 3 artiklan mukaisesti.

1. Tekijänoikeus- ja lähioikeussuojan alainen teos katsotaan orpoteokseksi, ellei teoksen oikeudenhaltijaa määritetä tai määrityksestä huolimatta häntä ei voida paikantaa, vaikka riittävä selvitys on tehty ja kirjattu 3 artiklan mukaisesti.

Tarkistus  28

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos teoksella on useampi kuin yksi oikeudenhaltija ja yksikin oikeudenhaltijoista on määritetty ja paikannettu, teosta ei katsota orpoteokseksi.

2. Jos teoksella on useampi kuin yksi oikeudenhaltija ja ainakaan yhtä oikeudenhaltijoista ei ole määritetty tai määrityksestä huolimatta paikannettu sen jälkeen, kun riittävä selvitys on tehty ja kirjattu 3 artiklan mukaisesti, teos katsotaan orpoteokseksi määrittämättömien tai paikantamattomien oikeudenhaltijoiden oikeuksien osalta.

Tarkistus  29

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Edellä oleva 2 kohta ei vaikuta määritettyjen ja paikannettujen oikeuksienhaltijoiden teosta koskeviin oikeuksiin.

Tarkistus  30

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Määrittääkseen, onko teos orpoteos, 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen organisaatioiden on varmistettava, että kustakin teoksesta tehdään riittävä oikeuksien selvitys tutustumalla kyseisen teosluokan osalta tarkoituksenmukaisiin lähteisiin.

1. Määrittääkseen, onko teos orpoteos, 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen organisaatioiden on varmistettava, että riittävä oikeuksien selvitys tehdään vilpittömästi tutustumalla kyseisen teosluokan osalta tarkoituksenmukaisiin lähteisiin.

Tarkistus  31

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Tapauksissa, joissa tiedetään, että elokuvateos tai audiovisuaalinen teos, josta tehdään vilpitön ja riittävä selvitys on yhteistuotantoa, selvitys on tehtävä kussakin yhteistuotantoon osallistuneessa jäsenvaltiossa.

Tarkistus  32

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Kukin jäsenvaltio määrittää oikeudenhaltijoiden ja käyttäjien kanssa, mitkä lähteet ovat kunkin teosluokan osalta tarkoituksenmukaisia; näihin lähteisiin sisältyvät liitteessä luetellut lähteet.

2. Kukin jäsenvaltio määrittää oikeudenhaltijoiden ja käyttäjien kanssa, mitkä lähteet ovat kunkin kyseessä olevan teosluokan osalta tarkoituksenmukaisia; näihin lähteisiin sisältyvät ainakin liitteessä luetellut lähteet.

Tarkistus  33

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Lähteisiin on sisällytettävä myös orpoteosten riittävästä oikeuksien selvityksestä tehdyn yhteisymmärrysmuistion (Memorandum of Understanding on Diligent Search Guidelines for Orphan Works) 1 kohdassa mainitut asianmukaista huolellisuutta koskevien suuntaviivojen (Due Diligence Guidelines) mukaiset lähteet.

Tarkistus  34

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Tapauksissa, joissa riittävän oikeuksien selvityksen toteuttaa muu kuin 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu organisaatio, viimeksi mainittu on edelleen vastuussa selvityksen toteuttamisesta.

Tarkistus  35

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Riittävä oikeuksien selvitys on tehtävä vain siinä jäsenvaltiossa, jossa teos ensi kerran julkaistiin tai yleisradioitiin.

3. Riittävä oikeuksien selvitys on tehtävä vain sen jäsenvaltion alueella, jossa teos ensi kerran julkaistiin tai yleisradioitiin. Se on tehtävä vilpittömästi ja ennen teoksen käyttöä.

Tarkistus  36

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Jos on olemassa merkkejä siitä, että muiden jäsenvaltioiden alueelta olevat oikeudenhaltijat ovat osallistuneet teoksen tuottamiseen, riittävän oikeuksien selvityksen katsotaan päättyneen vasta silloin, kun se on suoritettu myös näiden jäsenvaltioiden alueella.

Tarkistus  37

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden alueella tehdyn riittävän oikeuksien selvityksen tulokset kirjataan julkisesti käytettävissä olevaan tietokantaan.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden alueella tehdyn riittävän oikeuksien selvityksen tulokset kirjataan julkisesti käytettävissä olevaan tietokantaan. Jäsenvaltioiden tietokannat on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne voivat olla yhteydessä toisiinsa yleiseurooppalaisella tasolla.

Tarkistus  38

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että orpoteoksena pidetyn teoksen oikeudenhaltijalla on milloin tahansa mahdollisuus lopettaa teoksen asema orpoteoksena.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kullakin orpoteoksena pidetyn teoksen oikeudenhaltijalla on milloin tahansa oikeus lopettaa teoksen asema orpoteoksena kyseiselle oikeudenhaltijalle kuuluvien oikeuksien osalta.

Tarkistus  39

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Teos lakkaa olemasta orpoteos ainoastaan siinä tapauksessa, että kaikki tämän teoksen oikeudenhaltijat on määritetty ja paikannettu.

Tarkistus  40

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jollei 7 artiklassa toisin säädetä, 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut organisaatiot eivät saa kuitenkaan käyttää orpoteoksia muihin tarkoituksiin kuin hoitaakseen yleisen edun mukaisia tehtäviään, joiksi katsotaan erityisesti niiden kokoelmissa olevien teosten säilyttäminen, restaurointi ja asettaminen saataville kulttuuri- ja opetuskäyttöön.

2. Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut organisaatiot eivät saa käyttää orpoteoksia muihin tarkoituksiin kuin hoitaakseen yleisen edun mukaisia tehtäviään, joiksi katsotaan erityisesti niiden kokoelmissa olevien teosten säilyttäminen, restaurointi ja asettaminen saataville kulttuuri- ja opetuskäyttöön.

Tarkistus  41

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Jos yksi tai useampi orpoteokseksi katsotun teoksen oikeudenhaltijoista on määritetty, mutta ei paikannettu, oikeudenhaltijan (oikeudenhaltijoiden) nimi (nimet) ilmoitetaan aina teosta käytettäessä.

Tarkistus  42

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Tämä direktiivi ei rajoita edellä tarkoitettujen organisaatioiden sopimusvapautta, jota ne käyttävät yleisen edun mukaisten tehtäviensä hoitamisessa.

3. Tämä direktiivi ei rajoita edellä tarkoitettujen organisaatioiden sopimusvapautta, jota ne käyttävät yleisen edun mukaisten tehtäviensä hoitamisessa, ei varsinkaan julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuussopimusten osalta.

Tarkistus  43

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käyttäessään orpoteoksia 1 kohdan mukaisesti 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut organisaatiot pitävät kirjaa tekemistään riittävistä oikeuksien selvityksistä ja ylläpitävät julkista rekisteriä orpoteosten käytöstä.

Poistetaan.

Tarkistus  44

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 4 a kohta (uusi) – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut organisaatiot, jotka käyttävät orpoteosta 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti:

 

(1) pitävät kirjaa tekemistään riittävistä oikeuksien selvityksistä;

 

(2) ylläpitävät julkista rekisteriä orpoteosten käytöstään;

 

(3) mainitsevat orpoteoksen oikeudenhaltijan nimen aina teoksen käytön yhteydessä, jos yksi tai useampi orpoteoksen oikeudenhaltija on määritetty muttei paikannettu;

Tarkistus  45

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 4 a alakohta (uusi) – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että oikeudenhaltija, joka on 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti lopettanut teoksen aseman orpoteoksena hänelle kuuluvien oikeuksien osalta, saa asianmukaisen ja kohtuullisen korvauksen teoksen käytöstä.

Tarkistus  46

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b. Jäsenvaltiot toimittavat komissiolle luettelon alueellaan olevista tietokannoista ja ilmoittavat niiden verkko-osoitteet sekä niihin mahdollisesti jälkikäteen tehtävät muutokset tapauksissa, joissa 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut organisaatiot pitävät kirjaa riittävistä oikeuksien selvityksistä ja tavasta, jolla ne käyttävät orpoteoksia. Komissio välittää nämä tiedot kaikille jäsenvaltioille.

Tarkistus  47

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 c. Jottei kallista digitointia tehtäisi kahteen kertaan, jäsenvaltiot sallivat, että 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut organisaatiot liittävät yhteen tietokantansa, jotta kumpikin osapuoli voi käyttää vastapuolen kokoelmaan sisältyviä orpoteoksia.

Tarkistus  48

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla

Komission teksti

Tarkistus

7 artikla

Poistetaan.

Orpoteosten sallitut käyttötarkoitukset

 

1. Jäsenvaltiot voivat antaa 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille organisaatioille luvan käyttää orpoteoksia muihin kuin 6 artiklan 2 kohdassa mainittuihin tarkoituksiin edellyttäen, että

 

(1) 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut organisaatiot pitävät kirjaa tekemistään riittävistä oikeuksien selvityksistä;

 

(2) organisaatiot ylläpitävät julkista rekisteriä orpoteosten käytöstä;

 

(3) orpoteoksen oikeudenhaltijan nimi mainitaan aina teoksen käytön yhteydessä, jos oikeudenhaltija on määritetty muttei paikannettu;

 

(4) 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut organisaatiot maksavat teoksen käytöstä korvauksen niille oikeudenhaltijoille, jotka lopettavat teoksen aseman orpoteoksena 5 artiklassa tarkoitetulla tavalla;

 

(5) oikeudenhaltijoilla on oikeus vaatia edellä 4 kohdassa tarkoitettu korvaus jäsenvaltioiden asettamassa määräajassa, joka on vähintään viisi vuotta vaatimukseen johtaneen tapahtuman päivämäärästä.

 

2. Jäsenvaltiot voivat määrittää, miten 1 kohdassa tarkoitettu lupa annetaan, ja päättää itse edellä 1 kohdan 5 alakohdan mukaisesti asetetun määräajan päättymisen jälkeen vaatimatta jääneiden tulojen käytöstä.

 

Tarkistus  49

Ehdotus direktiiviksi

7 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a artikla

 

Oikeuksien hallintajärjestelmiä koskevat järjestelyt

 

Tällä direktiivillä ei rajoiteta jäsenvaltioiden järjestelyjä, jotka koskevat mitä tahansa oikeuksien hallintajärjestelmiä, kuten laajennettuja kollektiivisia lupia.

Tarkistus  50

Ehdotus direktiiviksi

7 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 b artikla

 

Ehkäisevät toimenpiteet

 

Jäsenvaltioiden on yhdessä eri osapuolten kanssa edistettävä kaikkia ennalta ehkäiseviä toimia, joilla on mahdollista rajoittaa orpoteosten esiintymistä vastaisuudessa ja vähentää niiden määrää.

Tarkistus  51

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Direktiivillä ei myöskään rajoiteta jäsenvaltioiden järjestelyjä, jotka koskevat teosten laajamittaista digitointia, kuten järjestelyjä, jotka liittyvät teoksiin, jotka eivät ole kaupallisesti saatavilla.

Tarkistus  52

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan kaikkiin 1 artiklassa tarkoitettuihin teoksiin, joita jäsenvaltioiden tekijänoikeuslainsäädäntö suojelee [päivänä, jona direktiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä].

1. Tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan kaikkiin 1 artiklassa tarkoitettuihin teoksiin, joita jäsenvaltioiden tekijänoikeuslainsäädäntö suojelee [päivänä, jona direktiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä] tai sen jälkeen.

Tarkistus  53

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään […]. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään [kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta]. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Tarkistus  54

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio seuraa jatkuvasti oikeuksia koskevien tietolähteiden kehitystä ja laatii viimeistään vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta ja sen jälkeen vuosittain kertomuksen sen soveltamisalaan kuulumattomien teosten tai kuulumattoman muun suojatun aineiston, erityisesti äänitteiden sekä erillisten valokuvien ja muiden kuvien mahdollisesta sisällyttämisestä tämän direktiivin soveltamisalaan.

Komissio seuraa jatkuvasti oikeuksia koskevien tietolähteiden kehitystä ja laatii viimeistään vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta ja sen jälkeen vuosittain kertomuksen sen soveltamisalaan kuulumattomien muiden kuin 1 artiklan 1 kohdassa lueteltujen edunsaajien ja soveltamisalaan kuulumattomien teosten tai muun suojatun aineiston, erityisesti erillisten valokuvien ja muiden kuvien, sekä kaikenlaisten Euroopassa luotujen julkaisemattomien teosten mahdollisesta sisällyttämisestä tämän direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus  55

Ehdotus direktiiviksi

Liite – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Tämän direktiivin 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut lähteet ovat seuraavat

Tämän direktiivin 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja lähteitä ovat muun muassa seuraavat

Tarkistus  56

Ehdotus direktiiviksi

Liite – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) vapaakappalekirjasto;

(a) vapaakappaleluettelot;

Tarkistus  57

Ehdotus direktiiviksi

Liite – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) kunkin maan kustantajaliitto, kirjailijaliitto ja toimittajaliitto;

(a) kunkin maan kustantajat, kustantajaliitto, kirjailijaliitto ja toimittajaliitto;

Tarkistus  58

Ehdotus direktiiviksi

Liite – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) vapaakappalekirjasto;

(b) vapaakappaleluettelot;

Tarkistus  59

Ehdotus direktiiviksi

Liite – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) vapaakappalekirjasto;

(a) vapaakappaleluettelot;

Tarkistus  60

Ehdotus direktiiviksi

Liite– 5 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a) teoksen pakkauksessa olevat tiedot tuotantoon osallistuneista ja muut tiedot.

Tarkistus  61

Ehdotus direktiiviksi

Liite– 5 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d b) tietokannat/jäsenluettelot kaikista asianomaisista organisaatioista ja laitoksista, jotka edustavat kyseistä oikeudenhaltijoiden ryhmää.

  • [1]  EUVL C 376, 22.12.2011, s. 66.

SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (7.12.2011)

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi orpoteosten tietyistä sallituista käyttötarkoituksista
(KOM(2011)0289 – C7‑0138/2011 – 2011/0136(COD))

Valmistelija: Toine Manders

LYHYET PERUSTELUT

Elämme digitaalista aikaa. Jotkut ovat jo sitä mieltä, että mitään, mikä ei löydy internetistä, ei ole olemassa. Kulttuuriaineiston digitointia on tuettu ja sitä olisi jatkossakin tuettava Euroopan tasolla, koska tiedon järkiperäinen levittäminen verkossa on sisämarkkinoiden kannalta äärimmäisen hyödyllistä.

Orpoteokset ovat teoksia, joiden oikeuksien haltija tai oikeuksien haltijat eivät ole tunnistettavissa eivätkä löydettävissä, kun taas teoksen tuominen yleisön saataville vaatii – tekijänoikeusperiaatteiden mukaisesti – oikeuksien haltijan lupaa. Direktiivi 2001/29/EY[1] sisältää tiettyjä poikkeuksia, jotka sallivat skannaamisen säilyttämistä varten mutta eivät sitä, että kirjastot saattaisivat digitoidut teokset saataville internetiin edes muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin[2].

Tämä lainsäädäntöaloite perustuu vuonna 2006 annettuun komission suositukseen kulttuuriaineiston digitoinnista ja sähköisestä saatavuudesta sekä digitaalisesta säilyttämisestä[3]. Suosituksesta huolimatta vain muutamat jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön orpotuotteita koskevan lainsäädännön, ja käytössä olevien säännösten tehokkuutta vähentää joka tapauksessa se, että jäsenvaltiot rajoittavat sähköisen käyttöoikeuden koskemaan vain omia kansalaisiaan omalla alueellaan eivätkä tunnusta muiden jäsenvaltioiden alueella tehtyjä riittäviä oikeuksien selvityksiä.

Euroopan parlamentti on jo ilmaissut tukevansa toisaalta lainsäädännöllistä ratkaisua orpotuotteiden ongelmallisiin kysymyksiin ja toisaalta tietojen saatavuutta helpottavan eurooppalaisen tietokannan luomista[4]. Yrityksiä ja kasvua tukevista sisämarkkinoista 6. huhtikuuta 2011 antamassaan päätöslauselmassa[5] parlamentti korosti myös, että tekijänoikeuksien hallintajärjestelmän kehittäminen on välttämätöntä innovoinnin ja luovuuden tukemiseksi sisämarkkinoilla.

Käsiteltävänä olevan komission ehdotuksen tarkoituksena on, että kirjastot, oppilaitokset, museot ja arkistot tarjoavat sisämarkkinoilla erityisiä palveluja, jotka sisältävät orpoteosten sähköisen saatavuuden. Ehdotuksien toiminnallisiin tarkoituksiin sisältyy orpotuotteiden verkkokäyttömaksujen vähentäminen mainittujen instituutioiden osalta sekä rajatylittävän pääsyn edistäminen.

Komissio on esittänyt kuutta vaihtoehtoa lainsäädäntöehdotuksen liitteenä olevassa vaikutusten arvioinnissa, mukaan luettuina "ei toimenpiteitä", ja lakisääteisten poikkeusten muodot, jotka edistäisivät orpoteosten digitointia. Eri toimijoiden laajojen kuulemisten tuloksena ehdotuksessa on päädytty kannattamaan kansallisten ratkaisujen keskinäistä tunnustamista, minkä perusteella kirjastot voivat asettaa orpotuotteet sähköisesti saataville. On huomionarvoista, että kaikkien orpotuotteiksi tunnustettujen tuotteiden on oltava saatavilla vastineetta kullakin lainkäyttöalueella. Siinä tapauksessa, että oikeuksien haltija näyttää toteen omistusoikeuden ensijulkaisuvaltiossa, mainitun jäsenvaltion viranomaiset peruuttavat "orpoteoksen" aseman ja mainittu on päätös on sen jälkeen voimassa kaikissa muissa jäsenvaltioissa.

Komissio viittaa vuosina 2008–2009 Googlen sekä Authors' Guild ja Association of American Publishers -järjestöjen väliseen Google Books -sopimukseen, jonka perusteella Google voi käyttää useimpia orpoteoksia ilman ennakkolupaa ja julkaista ne sähköisesti Yhdysvalloissa, mikä jättää Euroopan kauas taakse kilpailukyvyn ja inhimillisen kulttuuriperinnön julkisuuden osalta. Koska Court of the Southern District of New York ‑tuomioistuin vastusti sopimusta maaliskuussa 2011 (muun muassa Googlen väitetyn orpotuotemonopolin perusteella) ja ehdotti sen sijasta asiaa koskevaa lainsäädäntöä[6], Euroopan unionin olisi käytettävä tilaisuutta hyväkseen ja tarjottava esimerkki siitä, kuinka asiasta voidaan sopia kaikkia tulevia käyttäjiä ja edunsaajia, myös oikeuksien omistajia, tyydyttävällä tavalla.

Valmistelija pitää komission ehdotusta myönteisenä ja tunnustaa, että sen erityisenä tavoitteena on, että orpoteosten EU:n laajuinen sähköinen saatavuus edistää Euroopan kulttuurin monimuotoisuutta ja lisää tiedon ja oppimisen lähteitä.

Valmistelija katsoo kuitenkin, että komission ehdotukseen on tehtävä joitakin tarkistuksia. Yleisellä tasolla valmistelija haluaa korostaa, että tekijänoikeus on innovoinnin, investointien ja tuotantojen perusta luovilla aloilla. Orpoteoksiin liittyvät ongelmat olisi asetettava oikeaan yhteyteen, jotta toimenpiteet eivät ole liian laajoja. Valmistelija katsoo myös, että oikeudenhaltijoille maksettavat korvaukset olisi yhdenmukaistettava oikeusvarmuuden ja takuiden varmistamiseksi EU:n tasolla. Valmistelija pitää tärkeänä sitä, että oikeudenhaltijat voivat muuttaa orpoteoksen asemaa yksinkertaisella ja yhdenmukaisella menettelytavalla valitsemassaan jäsenvaltiossa.

Valmistelija haluaa korostaa erityisesti yhdistettyjen tietokantojen yhteensopivuuden ja yhteentoimivuuden merkitystä. Olisi vältettävä tilanteita, joissa teos luokitellaan virheellisesti orpoteokseksi.

Valmistelija katsoo, että vastaukset olisi saatava kysymykseen siitä, olisiko komission ehdotuksessa mainitut edunsaajat määritettävä yhtenäisesti ja kuinka jäsenvaltiot toimivat tilanteessa, jossa yksi jäsenvaltio joutuu suorittamaan riittävän oikeuksien selvityksen tilanteessa, jossa toisen valtion tietokanta on täsmällisempi ja ajantasainen, minkä vuoksi viimeksi mainittu soveltuu paremmin hakujen tekemiseen. Myös sallitun käytön laajuuteen on kiinnitettävä enemmän huomiota, koska ehdotus jättää auki mahdollisuuden sekä määritelmään laajaan tulkintaan että monille käyttömuodoille jäsenvaltioissa.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Niin sanotut orpoteokset ovat teoksia, joiden tekijää ei ole määritetty tai määrittämisestä huolimatta paikannettu. Oikeudellisen kehyksen luominen tällaisten teosten rajat ylittävän digitoinnin ja levittämisen helpottamiseksi on yksi keskeisistä toimista, jotka määritetään Euroopan digitaalistrategiassa, sellaisena kuin se vahvistetaan komission tiedonannossa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle "Euroopan digitaalistrategia".

(3) Niin sanotut orpoteokset ovat teoksia, joiden oikeudenhaltijaa ei ole määritetty tai määrittämisestä huolimatta paikannettu. Oikeudellisen kehyksen luominen tällaisten teosten rajat ylittävän digitoinnin ja levittämisen helpottamiseksi on yksi keskeisistä toimista, jotka määritetään Euroopan digitaalistrategiassa, sellaisena kuin se vahvistetaan komission tiedonannossa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle "Euroopan digitaalistrategia".

 

(Tämä tarkistus koskee koko tekstiä.)

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a) Tekijänoikeus on luovien alojen taloudellinen perusta, koska se edistää innovointia, luomista, investointeja ja tuotantoa. Näin ollen laajamittainen digitointi ja teosten laajamittainen levittäminen edistää Euroopan kulttuuriperinnön suojelua. Tekijänoikeus on tärkeä väline, joka varmistaa luovien alojen työstä palkitsemisen.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Julkisen palvelun yleisradio-organisaatioiden arkistoissa olevien elokuvateosten ja ääni- tai audiovisuaalisten teosten olisi tämän direktiivin soveltamiseksi katsottava sisältävän teokset, jotka kyseiset organisaatiot ovat tilanneet yksinomaiseen käyttöönsä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Kansainvälisen kohteliaisuuden vuoksi tätä direktiiviä olisi sovellettava vain teoksiin, jotka on julkaistu tai yleisradioitu ensimmäisen kerran EU:n jäsenvaltiossa.

(11) Tätä direktiiviä olisi sovellettava vain teoksiin, jotka on julkaistu tai yleisradioitu ensimmäisen kerran EU:n jäsenvaltiossa. Komission olisi tutkittava tapauksia, joissa jäsenvaltion toimija on tuottanut ja levittänyt teosta, joka ensimmäiseksi on julkaistu Euroopan unionin ulkopuolella.

Perustelu

Komission olisi edistettävä niiden ongelmallisten tapausten tutkimista, joissa teos on tuotettu EU:n alueella ja jotka ovat tarkoitettuja jakeluun Euroopan unionin alueella, mutta jotka on kustannusten säästämiseksi julkaistu kolmannessa valtiossa. Esimerkiksi British Libraryn osalta tämä ongelma koskee 30:tä prosenttia kirjoista, erityisesti niitä, jotka on painettu Intiassa.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Ennen kuin teosta voidaan pitää orpoteoksena, olisi suoritettava vilpitön ja riittävän huolellinen oikeuksien selvitys. Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus säätää, että tämän oikeuksien selvityksen voivat suorittaa joko tässä direktiivissä tarkoitetut organisaatiot tai muut organisaatiot.

(12) Ennen kuin teosta voidaan pitää orpoteoksena, olisi suoritettava vilpitön ja riittävän huolellinen oikeudenhaltijan selvitys. Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus säätää, että tämän oikeuksien selvityksen voivat suorittaa joko tässä direktiivissä tarkoitetut organisaatiot tai muut organisaatiot sillä edellytyksellä, että mainitut organisaatiot suorittavat oikeuksien selvityksen vilpittömästi ja kohtuullisella tavalla ja käyttävät tuloksia yleisen edun mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen, ellei toisin määrätä. Viimeksi mainitussa tapauksissa tässä direktiivissä tarkoitettujen organisaatioiden olisi edelleen oltava vastuussa riittävästä oikeuksien selvityksestä. Jäsenvaltioiden olisi voitava nimittää julkisia elimiä, joilla on valtuudet tarkistaa, että riittävä oikeuksien selvitys on suoritettu asianmukaisesti ja vilpittömästi ja kohtuullisella tavalla.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Tekijänoikeuden korkeatasoisen suojelun turvaamiseksi unionissa on aiheellista säätää yhdenmukaisesta tavasta tehdä tämä oikeuksien selvitys. Oikeuksien selvitykseen olisi sisällyttävä hakuja julkisesti käytettävissä olevista tietokannoista, joissa annetaan tietoa teoksen tekijänoikeudellisesta asemasta. Jottei kallista digitointia tehtäisi kahteen kertaan, jäsenvaltioiden olisi lisäksi varmistettava, että orpoteosten käyttö tässä direktiivissä tarkoitettujen organisaatioiden toimesta kirjataan julkisesti käytettävissä olevaan tietokantaan. Niin pitkälti kuin se vain on mahdollista, julkisesti käytettävissä olevat tietokannat, jotka sisältävät hakutuloksia ja joihin kirjataan orpoteosten käyttö, olisi suunniteltava ja toteutettava siten, että nämä tietokannat voivat olla yhteydessä toisiinsa yleiseurooppalaisella tasolla ja että tietokantoihin on pääsy yhden yhteyspisteen kautta.

(13) Tekijänoikeuden korkeatasoisen suojelun turvaamiseksi unionissa on aiheellista säätää yhdenmukaisesta tavasta tehdä tämä oikeuksien selvitys. Oikeuksien selvitykseen olisi sisällyttävä hakuja julkisesti käytettävissä olevista tietokannoista, joissa annetaan tietoa teoksen tekijänoikeudellisesta asemasta. Päällekkäisten hakutoimenpiteiden välttämiseksi olisi tehtävä vilpittömästi riittävän huolellinen oikeuksien selvitys siinä jäsenvaltiossa, missä teos on ensimmäiseksi julkaistu, yleisradioitu tai välitetty tai jaettu yleisölle, mutta joissakin tapauksissa tämä saattaa myös edellyttää muissa jäsenvaltioissa saatavilla oleviin tietoihin tutustumista. Jottei kallista digitointia tehtäisi kahteen kertaan ja jotta voidaan selvittää, onko teokselle myönnetty orpoteoksen asema toisessa jäsenvaltiossa, jäsenvaltioiden olisi lisäksi varmistettava, että niiden alueella suoritetun riittävän oikeuksien selvityksen tulokset ja orpoteosten käyttö tässä direktiivissä tarkoitettujen organisaatioiden toimesta kirjataan julkisesti käytettävissä olevaan tietokantaan. Niin pitkälti kuin se vain on mahdollista, julkisesti käytettävissä olevat maksuttomat tietokannat, jotka sisältävät hakutuloksia ja joihin kirjataan orpoteosten käyttö, olisi suunniteltava ja toteutettava selkeissä ja käyttäjäystävällisissä puitteissa siten, että nämä tietokannat voivat olla yhteydessä toisiinsa ja yhteentoimivia eri jäsenvaltioiden välillä yleiseurooppalaisella tasolla sekä siten, että tietokantoihin on pääsy yhden yhteyspisteen kautta.

Perustelu

Johdanto-osan 13 ja 15 kappaleen yhdistäminen johdonmukaisuuden parantamiseksi.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a) Kulttuuriaineiston sähköinen saatavuus ja digitaalinen säilyttäminen on monissa tapauksissa puutteellista muun muassa jäsenvaltioiden resurssien puutteellisuuden vuoksi ja koska yritykset liittää yhteensovittamattomia tietokantoja toisiinsa valuvat hukkaan. Tätä direktiiviä sovellettaessa jäsenvaltioita olisi pyydettävä harkitsemaan teosten digitoinnin yhdenmukaistamista Euroopan tasolla, jotta voidaan parantaa jäsenvaltioiden julkisten tietokantojen keskusrekisteröintiä, saatavuutta ja yhteentoimivuutta.

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 b) Jotta voidaan edistää niiden julkisesti maksutta käytettävissä olevien tietokantojen rajat ylittävää käyttöä, jotka sisältävät hakutuloksia ja joihin kirjataan orpoteosten käyttö, on asianmukaista, että jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle oman jäsenvaltionsa tietokantojen verkko-osoitteen ja että komissio toimittaa mainitut tiedot muille jäsenvaltioille. Olisi laadittava käytännön järjestelyt, jotka sallivat kuulemisen verkossa ja mainittujen tietokantojen yhteenliittämisen tietokantoihin yleisön käytössä olevan yhteisen eurooppalaisen sähköisen etäpalvelupisteen kautta, sekä edistävät pääsyä niihin sisältyviin tietoihin erityisesti konekäännösten kaltaisten teknisten välineiden avulla kielimuurien ylittämisen helpottamiseksi.

Perustelu

Jotta voidaan edistää tietokantoihin pääsyä tai riittävän oikeuksien selvityksen tuloksia ja erityisesti rajatylittävää orpoteosten käyttöä, jäsenvaltioiden on toimittava yhteistyössä komission kanssa.

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Päällekkäisten hakutoimenpiteiden välttämiseksi riittävä oikeuksien selvitys olisi tehtävä vain siinä jäsenvaltiossa, jossa teos ensi kerran julkaistiin tai yleisradioitiin. Jotta muut jäsenvaltiot voivat selvittää, onko teokselle myönnetty jossakin jäsenvaltiossa orpoteoksen asema, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että niiden alueella tehdyn riittävän oikeuksien selvityksen tulokset kirjataan julkisesti käytettävissä olevaan tietokantaan.

Poistetaan.

Perustelu

Johdanto-osan 13 ja 15 kappaleen yhdistäminen johdonmukaisuuden parantamiseksi.

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Oppimisen ja kulttuurin edistämiseksi jäsenvaltioiden olisi sallittava yleisesti käytettävissä olevien kirjastojen, oppilaitosten ja museoiden samoin kuin arkistojen, elokuva-arkistojen ja julkisen palvelun yleisradio-organisaatioiden asettaa orpoteoksia saataville ja valmistaa niistä kappaleita, kunhan tällainen käyttö vastaa niiden yleisen edun mukaista tehtävää, erityisesti niiden kokoelmissa olevien teosten säilyttämistä, restaurointia ja asettamista saataville kulttuuri- ja opetuskäyttöön. Tämän direktiivin soveltamiseksi elokuva-arkistojen olisi katettava organisaatiot, jotka jäsenvaltiot ovat valinneet keräämään, luetteloimaan, säilyttämään ja restauroimaan kulttuuriperintöönsä kuuluvia elokuvia.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18) Sopimusjärjestelyillä voidaan osaltaan edistää eurooppalaisen kulttuuriperinnön digitointia siten, että kirjastot, oppilaitokset, museot tai arkistot ja elokuva-arkistot voivat tässä direktiivissä sallitun käytön aloittaakseen tehdä kaupallisten kumppaneiden kanssa sopimuksia orpoteosten digitoinnista ja asettamisesta saataville. Näihin sopimuksiin voi sisältyä rahoitusta kyseisiltä kumppaneilta.

(18) Sopimusjärjestelyillä voidaan osaltaan edistää eurooppalaisen kulttuuriperinnön digitointia siten, että kirjastot, oppilaitokset, museot tai arkistot, elokuva-arkistot ja julkisen palvelun yleisradiotoiminnan harjoittajat voivat tässä direktiivissä sallitun käytön aloittaakseen tehdä kaupallisten kumppaneiden kanssa sopimuksia orpoteosten digitoinnista ja asettamisesta saataville. Näihin sopimuksiin voi sisältyä rahoitusta kyseisiltä kumppaneilta, mutta sopimusten ei pitäisi sisältää mitään töiden hyödyntämisoikeutta. Tällaisten sopimusten piiriin ei pitäisi sisällyttää rajoituksia, jotka koskevat tapaa, jolla kirjastot, oppilaitokset, museot, arkistot, elokuva-arkistot ja äänitearkistot voivat tämän direktiivin mukaisesti käyttää orpoteoksia toteuttaakseen julkisen edun mukaista tehtäväänsä, erityisesti orpoteosten syrjimätöntä ja muulla kuin yksinoikeudella tapahtuvaa käyttöön saattamista.

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 a) Luovien alojen taloudellinen pohja perustuu toimien yhdistelmään, jolla suojataan ja edistetään nykyistä kulttuuriperintöä sekä korkealaatuista koulutusta ja tuotantoa luovilla aloilla. Luovien alojen korkealaatuisuus edellyttää, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön yhdenmukaisia toimia kaikilla mainituilla aloilla.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20) Tällä direktiivillä ei pitäisi rajoittaa jäsenvaltioiden olemassa olevia järjestelyjä, jotka koskevat oikeuksien hallintaa, kuten laajennettuja kollektiivisia lupia.

(20) Tällä direktiivillä ei pitäisi rajoittaa jäsenvaltioiden olemassa olevia ja tulevia oikeudellisesti tunnustettuja järjestelyjä, jotka koskevat oikeuksien hallintaa, kuten laajennettuja kollektiivisia lupia.

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21) Jäsenvaltioiden olisi myös voitava sallia orpoteosten käyttö tässä direktiivissä tarkoitettujen organisaatioiden yleisen edun mukaista tehtävää pidemmälle meneviin tarkoituksiin. Tällaisissa tapauksissa olisi suojattava oikeudenhaltijoiden oikeudet ja oikeutetut edut.

(21) Jäsenvaltioiden olisi myös voitava sallia orpoteosten käyttö tässä direktiivissä tarkoitettujen organisaatioiden yleisen edun mukaista tehtävää pidemmälle meneviin tarkoituksiin.

Perustelu

Tarkistus korvaa aiemman tarkistuksen 7.

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22) Jäsenvaltio voi sallia tässä direktiivissä vahvistetuin edellytyksin sen, että yleisesti käytettävissä olevat kirjastot, oppilaitokset, museot, arkistot, elokuva-arkistot tai julkisen palvelun yleisradio-organisaatiot käyttävät orpoteoksia yleisen edun mukaista tehtävää pidemmälle meneviin tarkoituksiin. Tällöin oikeudenhaltijoille, jotka ryhtyvät vaatimaan oikeuksiaan teoksiinsa, olisi maksettava korvaus. Tällaisessa korvauksessa olisi otettava huomioon teoksen tyyppi ja asianomainen käyttö. Jäsenvaltiot voivat säätää, että tulot, jotka on korvausten maksamiseksi kerätty tällaisten orpoteosten käytöstä mutta jotka ovat vaatimatta tämän direktiivin mukaisesti vahvistetun määräajan jälkeen, olisi käytettävä rahoittamaan oikeuksia koskevia tietolähteitä, jotka helpottavat oikeuksien riittävää selvitystä edullisin ja automatisoiduin keinoin niissä teosluokissa, jotka tosiasiallisesti tai mahdollisesti kuuluvat tämän direktiivin soveltamisalaan.

(22) Jäsenvaltio voi sallia tässä direktiivissä vahvistetuin edellytyksin sen, että yleisesti käytettävissä olevat kirjastot, oppilaitokset, museot, arkistot, elokuva-arkistot tai julkisen palvelun yleisradio-organisaatiot käyttävät orpoteoksia yleisen edun mukaista tehtävää pidemmälle meneviin tarkoituksiin. Tällöin oikeudenhaltijoille, jotka ryhtyvät vaatimaan oikeuksiaan teoksiinsa, olisi maksettava korvaus. Tällaisen korvauksen olisi oltava kohtuullinen ja siinä olisi otettava huomioon teoksen tyyppi ja asianomainen käyttö. Jäsenvaltiot voivat säätää, että tulot, jotka on korvausten maksamiseksi kerätty tällaisten orpoteosten käytöstä mutta jotka ovat vaatimatta tämän direktiivin mukaisesti vahvistetun määräajan jälkeen, olisi käytettävä rahoittamaan oikeuksia koskevia tietolähteitä, jotka helpottavat oikeuksien riittävää selvitystä edullisin ja automatisoiduin keinoin niissä teosluokissa, jotka tosiasiallisesti tai mahdollisesti kuuluvat tämän direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2. Tätä direktiiviä sovelletaan teoksiin, jotka on julkaistu tai yleisradioitu ensi kerran jäsenvaltiossa ja jotka ovat

2. Tätä direktiiviä sovelletaan tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin, jotka on julkaistu, yleisradioitu, välitetty tai jaettu yleisölle ensi kerran jäsenvaltiossa ja jotka ovat

Tarkistus  17

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a) Yksittäiset valokuvat ja muut kuvat, jotka sisältyvät 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen organisaatioiden kokoelmiin, tapauksissa, joiden osalta riittävä oikeuksien selvitys on mahdollinen mainittujen teosten joidenkin tunnistustietojen (kuten valokuva-ateljeen leiman jne.) ansiosta, ja tapauksissa, joissa henkilöllisyyteen liittyvät oikeudet eivät muodosta oikeudellista estettä, tai

Perustelu

Tämä tarkistus ulottaa tämän ehdotuksen soveltamisalan koskemaan vähintään niitä valokuvia ja muita kuvia, joiden osalta riittävä oikeuksien selvitys voidaan toteuttaa ja joihin ei liity henkilöllisyyteen liittyviä oikeuksia (esimerkkeinä maisemakuvat).

Tarkistus  18

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(3) elokuvateoksia, ääni- tai audiovisuaalisia teoksia, jotka julkisen palvelun yleisradio-organisaatiot ovat tuottaneet ennen 31 päivää joulukuuta 2002 ja jotka sisältyvät niiden arkistoihin.

(3) elokuvateoksia, ääni- tai audiovisuaalisia teoksia, jotka julkisen palvelun yleisradio-organisaatiot ovat tuottaneet ja jotka sisältyvät niiden arkistoihin.

Tarkistus  19

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Teos katsotaan orpoteokseksi, ellei teoksen oikeudenhaltijaa määritetä tai määrityksestä huolimatta paikanneta sen jälkeen, kun oikeudenhaltijan riittävä oikeuksien selvitys on tehty ja kirjattu 3 artiklan mukaisesti.

1. Teos katsotaan orpoteokseksi, ellei teoksen oikeudenhaltijaa määritetä tai määrityksestä huolimatta paikanneta sen jälkeen, kun oikeudenhaltijan kohtuullisen riittävä oikeuksien selvitys on tehty vilpittömästi ja kirjattu 3 artiklan mukaisesti.

Tarkistus  20

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Tapauksissa, joissa riittävän oikeuksien selvityksen toteuttaa muu kuin 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu organisaatio, viimeksi mainittu on edelleen vastuussa selvityksen toteuttamisesta.

Tarkistus  21

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Riittävä oikeuksien selvitys on tehtävä vain siinä jäsenvaltiossa, jossa teos ensi kerran julkaistiin tai yleisradioitiin.

3. Kohtuullinen ja vilpittömästi suoritettu riittävä oikeuksien selvitys on tehtävä vain siinä jäsenvaltiossa, jossa teos ensi kerran julkaistiin, yleisradioitiin tai välitettiin tai jaettiin yleisölle muulla tavoin. Tapauksissa, joissa teos on ensi kerran julkaistu, yleisradioitu tai välitetty tai jaettu yleisölle muulla tavoin samanaikaisesti kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa, oikeuksien riittävä selvitys tehdään kaikissa mainituissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus  22

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Tapauksissa, joissa jäsenvaltioiden rajat ovat muuttuneet aikojen kuluessa, riittävä oikeuksien selvitys siinä jäsenvaltiossa, jossa teos ensi kerran julkaistiin, saattaa edellyttää tiedonhakua toisessa jäsenvaltiossa, johon teos liittyy läheisimmin maantieteellisten, kielellisten tai muiden asiaan vaikuttavien tekijöiden vuoksi.

Perustelu

Tapauksissa, joissa jäsenvaltioiden rajat ovat muuttuneet aikojen kuluessa, riittävä oikeuksien selvitys olisi tehtävä siinä jäsenvaltiossa, johon teos liittyy läheisimmin maantieteellisten, kielellisten ja muiden asiaan vaikuttavien syiden vuoksi.

Tarkistus  23

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b. Tapauksissa, joissa tiedetään, että elokuvateos tai audiovisuaalinen teos on yhteistuotantoa, riittävä oikeuksien selvitys on toteutettava kussakin yhteistuotantoon osallistuneessa jäsenvaltiossa.

Tarkistus  24

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden alueella tehdyn riittävän oikeuksien selvityksen tulokset kirjataan julkisesti käytettävissä olevaan tietokantaan.

4. Jäsenvaltiot voivat nimittää julkisia elimiä, joilla on valtuudet varmistaa, että riittävä oikeuksien selvitys on suoritettu asianmukaisesti ja vilpittömästi ja kohtuullisella tavalla, ja varmistettava, että niiden alueella tehdyn riittävän oikeuksien selvityksen tulokset kirjataan julkisesti käytettävissä olevaan maksuttomaan tietokantaan.

Tarkistus  25

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että orpoteoksena pidetyn teoksen oikeudenhaltijalla on milloin tahansa mahdollisuus lopettaa teoksen asema orpoteoksena.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että orpoteoksena pidetyn teoksen oikeudenhaltijalla on milloin tahansa todellinen mahdollisuus lopettaa valitsemastaan jäsenvaltiosta nopeasti, yhdenmukaisesti ja kustannustehokkaasti teoksen asema orpoteoksena.

Tarkistus  26

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) valmistamalla kappaleita direktiivin 2001/29/EY 2 artiklassa tarkoitetuilla tavalla digitointia, saataville asettamista, indeksointia, luettelointia, säilyttämistä tai restaurointia koskeviin tarkoituksiin.

(b) valmistamalla kappaleita direktiivin 2001/29/EY 2 artiklassa tarkoitetuilla tavalla haun, digitoinnin, saataville asettamisen, indeksoinnin, luetteloinnin, säilyttämisen tai restauroinnin kaltaisiin tarkoituksiin.

Perustelu

Tämä tarkistus muuttaa luettelon avoimeksi siten, että on mahdollisuus reagoida tietotekniikan kehittymiseen ilman, että tätä direktiiviä jouduttaisiin tarkistamaan jokaisen tulevaisuudessa tarjoutuvan yksittäisen hyödyllisen mahdollisuuden perusteella. Tarkistuksella lisätään myös johdanto-osan 1 ja 10 kappaleen mukaisesti orpoteosten haut niiden toimien joukkoon, joiden yhteydessä kappaleita valmistetaan.

Tarkistus  27

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jollei 7 artiklassa toisin säädetä, 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut organisaatiot eivät saa kuitenkaan käyttää orpoteoksia muihin tarkoituksiin kuin hoitaakseen yleisen edun mukaisia tehtäviään, joiksi katsotaan erityisesti niiden kokoelmissa olevien teosten säilyttäminen, restaurointi ja asettaminen saataville kulttuuri- ja opetuskäyttöön.

2. Jollei 7 artiklassa toisin säädetä, 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut organisaatiot eivät saa kuitenkaan käyttää orpoteoksia muihin tarkoituksiin kuin hoitaakseen yleisen edun mukaisia tehtäviään, joiksi katsotaan erityisesti niiden kokoelmissa olevien teosten säilyttäminen, restaurointi ja asettaminen saataville kulttuuri-, tutkimus- ja opetuskäyttöön.

Perustelu

Johdanto-osan 1 ja 10 kappaleen mukaisesti tämä tarkistus korostaa orpoteosten käytön avaamista myös tutkimuksen tarkoituksiin.

Tarkistus  28

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käyttäessään orpoteoksia 1 kohdan mukaisesti 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut organisaatiot pitävät kirjaa tekemistään riittävistä oikeuksien selvityksistä ja ylläpitävät julkista rekisteriä orpoteosten käytöstä.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käyttäessään orpoteoksia 1 kohdan mukaisesti 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut organisaatiot pitävät kirjaa tekemistään riittävistä oikeuksien selvityksistä ja ylläpitävät julkista rekisteriä orpoteosten käytöstä ja että nämä organisaatiot varmistavat, että tapauksissa, joissa orpoteoksen oikeuksienhaltija on tunnistettu mutta ei paikallistettu, oikeuksienhaltijan nimi mainitaan teoksen kaikissa käyttömuodoissa.

Tarkistus  29

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle alueellaan olevien tietokantojen luettelon ja verkko-osoitteet sekä niihin mahdollisesti jälkikäteen tehtävät muutokset tapauksissa, joissa 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut organisaatiot pitävät kirjaa riittävistä oikeuksien selvityksistä ja tavasta, joilla jäsenvaltiot käyttävät orpoteoksia. Komissio välittää nämä tiedot kaikille jäsenvaltioille.

Perustelu

Jotta voidaan edistää tietokantoihin pääsyä tai riittävän oikeuksien selvityksen tuloksia ja erityisesti rajatylittävää orpoteosten käyttöä, jäsenvaltioiden on toimittava yhteistyössä komission kanssa.

Tarkistus  30

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b. Jäsenvaltiot ottavat yhdessä komission kanssa käyttöön käytännön järjestelyt, jotta voidaan varmistaa, että mainitut tietokannat ovat käytettävissä yhteisen unionin sähköisen etäpalvelupisteen kautta.

Perustelu

Jotta voidaan helpottaa tietokantoihin tai riittävien oikeuksien selvitysten ja orpoteosten käytön rekisteriin pääsyä, jäsenvaltioiden on toimittava yhteistyössä komission kanssa, jotta mainitut tietokannat ovat käytettävissä yhteisen unionin sähköisen etäpalvelupisteen kautta.

Tarkistus  31

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 c. Jottei kallista digitointia tehtäisi kahteen kertaan, jäsenvaltiot sallivat, että 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut organisaatiot liittävät yhteen tietokantansa, jotta kumpikin osapuoli voi käyttää vastapuolen kokoelmaan sisältyviä orpoteoksia.

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on välttää digitoinnin päällekkäisyys tapauksissa, joissa asianomaisilla toimijoilla on jo kokoelmissaan kopioita orpoteoksista, jotta toimijat voivat liittää yhteen mainittujen orpoteosten digitaaliset kopiot, millä vältetään ylimääräinen digitointi.

Tarkistus  32

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(5) oikeudenhaltijoilla on oikeus vaatia edellä 4 kohdassa tarkoitettu korvaus jäsenvaltioiden asettamassa määräajassa, joka on vähintään viisi vuotta vaatimukseen johtaneen tapahtuman päivämäärästä.

Poistetaan.

Tarkistus  33

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) kun jäsenvaltiot päättävät sallia orpoteosten kaupallisen käytön, 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut organisaatiot voivat markkinoida orpoteosta kohtuullisella tavalla ja vilpittömästi siihen ajankohtaan saakka, jona oikeudenhaltijan oikeus tulee voimaan ensimmäisen kerran. Siihen ajankohtaan saakka oikeuksienhaltijalle ei makseta korvausta eikä tekijänoikeus ole voimassa.

Perustelu

Kaupallistaminen tuo sen edun, se rohkaisee että 1 artiklan 1 kohdassa mainittuja organisaatioita orpoteosten digitointiin. Se edistää oikeuksienhaltijoiden pyrkimyksiä saada haltuunsa omat teoksensa ja yleisö pääsee nauttimaan orpoteoksista aikaisemmassa vaiheessa.

Tarkistus  34

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Jäsenvaltiot voivat valintansa mukaisesti käyttää voimassa olevia tai tulevia kansallisia järjestelyjä, joilla edistetään orpoteosten laajamittaista digitointia ja sallitaan orpoteosten käyttö kaupallisiin tarkoituksiin.

Tarkistus  35

Ehdotus direktiiviksi

7 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a artikla

 

Oikeuksien hallintaa koskevat järjestelyt

 

Tällä direktiivillä ei pitäisi rajoittaa jäsenvaltioiden olemassa olevia ja tulevia oikeudellisesti tunnustettuja järjestelyjä, jotka koskevat oikeuksien hallintaa, kuten laajennettuja kollektiivisia lupia.

Tarkistus  36

Ehdotus direktiiviksi

7 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 b artikla

 

Ennalta ehkäisevät toimet

 

Jäsenvaltiot edistävät yhteistyössä asianomaisten osapuolten kanssa toimia, jotka ehkäisevät orpoteosten esiintymistä tulevaisuudessa.

Tarkistus  37

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Tämän direktiivin säännökset eivät vaikuta säännöksiin, jotka koskevat erityisesti patentteja, tavaramerkkejä, malleja, hyödyllisyysmalleja, puolijohdetuotteiden piirimalleja, typografisia merkkejä, ehdollista pääsyä, yleisradiopalvelujen pääsyä kaapeliverkkoihin, kansallisaarteiden suojaa, aineistojen tallentamis- tai luovuttamisvaatimuksia, kilpailun rajoituksia ja vilpillistä kilpailua koskevaa oikeutta, liikesalaisuutta, turvallisuutta, luottamuksellisuutta, tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa, julkisten asiakirjojen saatavuutta tai sopimusoikeutta.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  38

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio seuraa jatkuvasti oikeuksia koskevien tietolähteiden kehitystä ja laatii viimeistään vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta ja sen jälkeen vuosittain kertomuksen sen soveltamisalaan kuulumattomien teosten tai kuulumattoman muun suojatun aineiston, erityisesti äänitteiden sekä erillisten valokuvien ja muiden kuvien mahdollisesta sisällyttämisestä tämän direktiivin soveltamisalaan.

Komissio seuraa jatkuvasti oikeuksia koskevien tietolähteiden kehitystä ja laatii viimeistään vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta ja sen jälkeen vuosittain kertomuksen muiden kuin 1 artiklan 1 kohdassa lueteltujen edunsaajien ja direktiivin soveltamisalaan kuulumattomien teosten tai kuulumattoman muun suojatun aineiston, erityisesti äänitteiden sekä erillisten valokuvien ja muiden kuvien, mahdollisesta sisällyttämisestä tämän direktiivin soveltamisalaan.

Perustelu

Muut edunsaajat kuin museot, kirjastot jne. ovat välttämättömiä, jotta orpoteokset ovat muun muassa niiden dokumenttifilmien tuottajien käytettävissä, jotka haluavat käyttää historiallista elokuva-aineistoa, sekä kaikkien muiden kulttuurialan toimijoiden käytettävissä, jotka saattavat haluta käyttää hyväkseen Euroopan yhteistä kulttuuriperintöä uusissa töissä. Vaikka tämä direktiivi edustaa hyvää alkua orpoteosten kysymysten ratkaisemisessa, se on kaukana täydellisestä ratkaisusta.

Tarkistus  39

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio seuraa jatkuvasti muiden kuin kaupallisesti saatavien teosten tilanteen kehittymistä ja julkaisee viimeistään kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantukosta ja sen jälkeen säännöllisin väliajoin kertomuksen, joka koskee tällaisten teosten digitoinnin ja laajan julkisen saatavuuden edistämistä kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus  40

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio päivittää säännöllisesti (vähintään joka toinen vuosi) 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen orpoteosten hallinnasta vastaavien elinten luettelon.

Tarkistus  41

Ehdotus direktiiviksi

Liite – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Tämän direktiivin 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut lähteet ovat seuraavat

Tämän direktiivin 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja lähteitä ovat muun muassa seuraavat:

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Orpoteosten sallitut käyttötarkoitukset

Viiteasiakirjat

KOM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

23.6.2011

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

23.6.2011

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Toine Manders

11.7.2011

 

 

 

Valiokuntakäsittely

5.10.2011

5.12.2011

 

 

Hyväksytty (pvä)

5.12.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Jürgen Creutzmann, Cornelis de Jong, Christian Engström, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Anna Hedh, María Irigoyen Pérez, Othmar Karas, Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Konstantinos Poupakis, Amalia Sartori, Wim van de Camp, Kerstin Westphal

  • [1]  Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22 päivänä toukokuuta 2001 annettu direktiivi 2001/29/EY (EYVL L 167, 22.6.2001, s. 10–19).
  • [2]  Vuoden 2001 direktiivin 5 artiklan 3 kohdan mukaan kirjastot voivat saattaa saataville kokoelmiinsa sisältyviä teoksia niiden tiloissa tarkoitukseen varatuilla päätteillä tutkimusta tai yksityistä opiskelua varten.
  • [3]  EUVL L 236, 31.8.2006, s. 28–30.
  • [4]  Kulttuuriteollisuuden ja luovan alan teollisuuden mahdollisuuksien käyttöönotosta 12. toukokuuta 2011 annettu päätöslauselma (P7_TA(2011)0240, 71 kappale ja Europeana-hankkeen seuraavista vaiheista 5. toukokuuta 2010 annettu päätöslauselma (EUVL C 81, 15.3.2011, s. 16–25).
  • [5]  2010/2277(INI), 56 kohta.
  • [6]  http://thepublicindex.org/docs/amended_settlement/opinion.pdf, sivu 23.

KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (6.12.2011)

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi orpoteosten tietyistä sallituista käyttötarkoituksista
(KOM(2011)0289 – C7‑0138/2011 – 2011/0136(COD))

Valmistelija: Sabine Verheyen

LYHYET PERUSTELUT

Taustaa:

Euroopan unionilla on äärimmäisen rikas kulttuuriperintö. Suuri osa tästä perinnöstä on kuitenkin käyttämättömänä jäsenvaltioiden arkistoissa ja kirjastoissa unionin kansalaisten ulottumattomissa. Euroopan kulttuurin monimuotoisuuden säilyttämiseksi onkin välttämätöntä asettaa tällaiset teokset saataville yli rajojen.

Nykyisin unionin jäsenvaltiot voivat ainoastaan omalla alueellaan digitoida teoksia, joiden oikeudenhaltijoita ei voida määrittää. Uusi säädös mahdollistaa tulevaisuudessa orpoteosten käyttämisen sähköisesti kaikkialla unionin alueella.

Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi orpoteosten tietyistä sallituista käyttötarkoituksista luo perustan sellaisten tekijänoikeuksien suojaamien kirjojen, sanomalehtien, aikakauslehtien, elokuvien, musiikkikappaleiden, televisio-ohjelmien jne. käytölle, joiden oikeudenhaltijaa ei voida määrittää.

Valmistelija haluaa korostaa seuraavia asioita:

Tavoite:

Jos teos katsotaan orpoteokseksi, se voidaan digitoida ja asettaa näin yleisön saataville unionissa.

Teosten julkaiseminen verkossa tai muiden levityskanavien kautta edistää merkittävästi Euroopan kulttuuriperintöä ja saattaa sen kaikkien ulottuville. Tämä ei hyödytä ainoastaan museoita, kirjastoja, yleisradioyhtiöitä, arkistoja, yliopistoja ja muita vastaavia sivistys- ja tiedelaitoksia. Myös yksityishenkilöt hyötyvät suuresti orpoteosten digitoinnista.

Orpoteosten digitointi on tärkeä osa Euroopan unionin kulttuuriperinnön vaalimista, koska direktiivi antaa jäsenvaltioiden kansalaisille mahdollisuuden orpoteosten lailliseen käyttöön yli rajojen.

Vaatimukset:

Teosta on pidettävä orpoteoksena, kunnes sen oikeudenhaltijat ovat täysin paikannettavissa. On kuitenkin varmistettava, että tunnetun oikeudenhaltijan oikeuksia ei loukata.

Jotta voidaan todeta, onko kyse orpoteoksesta, on tehtävä huolellinen selvitys. Asia on selvitettävä perusteellisesti käyttäen parhaita mahdollisia teknisiä ja tieteellisiä tutkimustapoja.

Yleisradioyhtiöillä on yleensä erittäin kiireellisiä ajankohtaisia asioita tutkittavinaan, eikä niillä olisi aikaa riittäviin selvityksiin. Pienillä museoilla, arkistoilla ja laitoksilla ei aina ole tarvittavaa henkilökuntaa tai muita resursseja, eikä niillä näin ollen olisi useinkaan mahdollisuuksia perusteellisiin selvityksiin.

Siksi on ehdottoman välttämätöntä, että yhteisvalvontajärjestöt osallistuvat toimintaan. Niillä on oltava oikeus huolelliseen selvitystyöhön aina silloin, kun arkisto, museo, yleisradioyhtiö tai muu vastaava taho ei pysty siihen.

Yhteisvalvontajärjestöillä on toinenkin tarkoitus: Jos teoksella on useampia oikeudenhaltijoita, yhteisvalvontajärjestö toimii sellaisen oikeudenhaltijan edunvalvojana, jota ei voida paikantaa. Esimerkiksi television ohjelmatuotannossa on usein 50–100 oikeudenhaltijaa, joiden kaikkien paikantaminen on harvoin mahdollista.

Europeanan kaltaiset sähköiset kirjastot ja muut suuret eurooppalaiset digitointihankkeet tarvitsevat koko EU:n kattavia käyttömahdollisuuksia. Siksi tarvitaan yhtenäistä ratkaisua, joka koskee kaikkia jäsenvaltioiden alueita.

Orpoteoksia koskevien selvitysten ja niiden digitoinnin ja julkaisemisen on aina tapahduttava uusimman tekniikan ja tiedon mukaisesti. Sen vuoksi direktiivillä on mahdollistettava uusimpien menetelmien käyttö myös tulevaisuudessa. Jäsenvaltioissa onkin siksi käytettävä tehokkaasti hyväksi parhaiden käytäntöjen vaihtoa.

TARKISTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1) Unionin on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti otettava toiminnassaan huomioon kulttuuriin liittyvät näkökohdat, erityisesti kulttuuriensa monimuotoisuuden vaalimiseksi ja edistämiseksi.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan -1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1 a) Unionin kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta voidaan edistää ja suojella myös tarjoamalla kaikkialla unionin alueella mahdollisuus käyttää sähköisesti yli rajojen kirjastoissa, kirjaamoissa, oppilaitoksissa, arkistoissa, museoissa ja elokuva-arkistoissa sekä yleisradio-organisaatioiden ja muiden kulttuurilaitosten hallussa ja yksityiskokoelmissa jäsenvaltioissa olevia orpoteoksia sekä julkisen palvelun yleisradio-organisaatioiden arkistoissa olevia teoksia.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Kirjastot, museot, arkistot, oppilaitokset, elokuva-arkistot ja julkisen palvelun yleisradio-organisaatiot ovat käynnistäneet kokoelmiensa tai arkistojensa laajamittaisen digitoinnin Euroopan digitaalisten kirjastojen luomiseksi. Jäsenvaltioiden kirjastot, museot, arkistot, oppilaitokset, elokuva-arkistot ja julkisen palvelun yleisradio-organisaatiot auttavat osaltaan säilyttämään ja levittämään eurooppalaista kulttuuriperintöä, mikä myös on tärkeää Euroopan digitaalisten kirjastojen, kuten Europeanan, luomiselle. Painetun aineiston laajamittaisessa digitoinnissa käytettävät tekniikat sekä haku- ja indeksointitekniikat lisäävät kirjastojen kokoelmien tutkimusarvoa.

(1) Kirjastot, museot, kirjaamot, arkistot, oppilaitokset, elokuva-arkistot ja lähetystoiminnan harjoittajat ja muut kulttuurilaitokset jäsenvaltioissa sekä yksityiset kokoelmat ovat käynnistäneet kokoelmiensa tai arkistojensa digitoinnin. Ne myös auttavat osaltaan säilyttämään ja levittämään eurooppalaista kulttuuriperintöä, mikä myös on tärkeää Euroopan digitaalisten kirjastojen, kuten Europeanan, luomiselle. Painetun aineiston laajamittaisessa digitoinnissa käytettävät tekniikat sekä haku- ja indeksointitekniikat lisäävät kirjastojen kokoelmien tutkimusarvoa.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Niin sanotut orpoteokset ovat teoksia, joiden tekijää ei ole määritetty tai määrittämisestä huolimatta paikannettu. Oikeudellisen kehyksen luominen tällaisten teosten rajat ylittävän digitoinnin ja levittämisen helpottamiseksi on yksi keskeisistä toimista, jotka määritetään Euroopan digitaalistrategiassa, sellaisena kuin se vahvistetaan komission tiedonannossa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Euroopan digitaalistrategia”.

(3) Niin sanotut orpoteokset ovat teoksia, joiden oikeudenhaltijaa ei ole määritetty tai määrittämisestä huolimatta paikannettu. Oikeudellisen kehyksen luominen tällaisten teosten rajat ylittävän digitoinnin ja levittämisen helpottamiseksi on yksi keskeisistä toimista, jotka määritetään Euroopan digitaalistrategiassa, sellaisena kuin se vahvistetaan komission tiedonannossa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – "Euroopan digitaalistrategia".

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Koska tekijöillä on tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22 päivänä toukokuuta 2001 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/29/EY yhdenmukaistetut yksinoikeudet valmistaa teoksestaan kappale ja sallia sen saattaminen yleisön saataviin, teosten digitointi ja asettaminen saataville edellyttävät tekijän etukäteistä suostumusta.

(4) Koska tekijöillä on tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22 päivänä toukokuuta 2001 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/29/EY yhdenmukaistetut yksinoikeudet valmistaa teoksestaan kappale ja sallia sen saattaminen yleisön saataviin, teosten digitointi ja niiden asettaminen saataville ja välittäminen yleisölle edellyttävät tekijän etukäteistä suostumusta.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Orpoteosten tapauksessa tällaista etukäteistä suostumusta kappaleen valmistamiseen tai teoksen asettamiseen yleisön saataville ei voida saada.

(5) Orpoteosten tapauksessa tällaista etukäteistä suostumusta kappaleen valmistamiseen, teoksen asettamiseen yleisön saataville tai sen välittämiseen yleisölle ei voida saada.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Jäsenvaltioiden eri tavat tunnustaa orpoteoksen asema voivat estää sisämarkkinoiden toiminnan sekä orpoteosten käytön ja rajat ylittävän saatavuuden. Lähestymistapojen väliset erot voivat myös rajoittaa kulttuurisisältöä sisältävien tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta. Siksi on tarkoituksenmukaista varmistaa orpoteosten aseman vastavuoroinen tunnustaminen.

(6) Jäsenvaltioiden eri tavat tunnustaa orpoteoksen asema voivat estää sisämarkkinoiden toiminnan sekä orpoteosten käytön ja rajat ylittävän saatavuuden. Lähestymistapojen väliset erot voivat myös rajoittaa kulttuurisisältöä sisältävien tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta ja vaikeuttaa yleisön mahdollisuuksia hyödyntää tällaisia tavaroita ja palveluja. Siksi on tarkoituksenmukaista varmistaa orpoteosten aseman vastavuoroinen tunnustaminen.

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Jotta kirjastoille, museoille, oppilaitoksille, arkistoille, elokuva-arkistoille ja julkisen palvelun yleisradio‑organisaatioille voidaan varmistaa sisämarkkinoilla orpoteosten käyttöön liittyvä oikeusvarmuus, tarvitaan erityisesti yhteinen tapa määrittää orpoteoksen asema ja orpoteosten sallitut käyttötarkoitukset.

(7) Jotta kirjastoille, museoille, kirjaamoille, arkistoille, oppilaitoksille, elokuva-arkistoille, lähetystoiminnan harjoittajille ja muille kulttuurilaitoksille jäsenvaltioissa sekä yksityiskokoelmille voidaan varmistaa sisämarkkinoilla orpoteosten käyttöön liittyvä oikeusvarmuus, tarvitaan erityisesti yhteinen tapa määrittää orpoteoksen asema ja orpoteosten sallitut käyttötarkoitukset.

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Julkisen palvelun yleisradio-organisaatioiden tuottamiin ja niiden arkistoissa oleviin elokuvateoksiin ja ääni- tai audiovisuaalisiin teoksiin sisältyy orpoteoksia. Kun otetaan huomioon yleisradiotoiminnan harjoittajien erityinen asema ääni- ja audiovisuaalisen materiaalin tuottajina ja tarve toteuttaa toimenpiteitä, joilla rajoitetaan orpoteosten esiintymistä vastaisuudessa, on aiheellista säätää määräajasta, joka koskee tämän direktiivin soveltamista, kun kyseessä ovat yleisradio-organisaatioiden arkistoissa olevat teokset.

Poistetaan.

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a) On tärkeää estää uusien orpoteosten syntyminen tulevaisuudessa, koska luovien sisältöjen sähköinen tuotanto ja levitys lisääntyvät digitaaliaikana jatkuvasti. On ilmaistava selvästi, kuinka oikeudenhaltijat voidaan määrittää ja paikantaa, ja edellytettävä erityistä rekisteröitymistä oikeuksien täysimääräisen käytön ehtona. Myös oikeuksien hankkimista varten on luotava asianmukaiset puitteet. Oikeudellista kehystä on voitava muuttaa tekninen kehitys huomioon ottaen ja sen on oltava riittävän joustava oikeudenhaltijoiden välisten tulevien sopimusten mahdollistamiseksi.

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Julkisen palvelun yleisradio-organisaatioiden arkistoissa olevien elokuvateosten ja ääni- tai audiovisuaalisten teosten olisi tämän direktiivin soveltamiseksi katsottava sisältävän teokset, jotka kyseiset organisaatiot ovat tilanneet yksinomaiseen käyttöönsä.

(9) Lähetystoiminnan harjoittajien ja muiden kulttuurilaitosten arkistoissa säilytettävien elokuvateosten ja ääni- tai audiovisuaalisiin teosten, valokuvien ja muiden kuvien osien tai niihin sisältyvien teosten olisi tämän direktiivin soveltamiseksi katsottava sisältävän teokset, jotka kyseiset organisaatiot ovat tilanneet yksinomaiseen käyttöönsä.

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Kansainvälisen kohteliaisuuden vuoksi tätä direktiiviä olisi sovellettava vain teoksiin, jotka on julkaistu tai yleisradioitu ensimmäisen kerran EU:n jäsenvaltiossa.

Poistetaan.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Ennen kuin teosta voidaan pitää orpoteoksena, olisi suoritettava vilpitön ja riittävän huolellinen oikeuksien selvitys. Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus säätää, että tämän oikeuksien selvityksen voivat suorittaa joko tässä direktiivissä tarkoitetut organisaatiot tai muut organisaatiot.

(12) Ennen kuin teosta voidaan pitää orpoteoksena, olisi suoritettava riittävän huolellinen selvitys sen oikeudenhaltijoista. Jäsenvaltioiden olisi säädettävä, että organisaatiot, jotka haluavat käyttää teosta, voivat valintansa mukaan suorittaa huolellisen oikeuksien selvityksen itse tai teettää sen toisella organisaatiolla, myös yhteisvalvontajärjestöllä.

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Tekijänoikeuden korkeatasoisen suojelun turvaamiseksi unionissa on aiheellista säätää yhdenmukaisesta tavasta tehdä tämä oikeuksien selvitys. Oikeuksien selvitykseen olisi sisällyttävä hakuja julkisesti käytettävissä olevista tietokannoista, joissa annetaan tietoa teoksen tekijänoikeudellisesta asemasta. Jottei kallista digitointia tehtäisi kahteen kertaan, jäsenvaltioiden olisi lisäksi varmistettava, että orpoteosten käyttö tässä direktiivissä tarkoitettujen organisaatioiden toimesta kirjataan julkisesti käytettävissä olevaan tietokantaan. Niin pitkälti kuin se vain on mahdollista, julkisesti käytettävissä olevat tietokannat, jotka sisältävät hakutuloksia ja joihin kirjataan orpoteosten käyttö, olisi suunniteltava ja toteutettava siten, että nämä tietokannat voivat olla yhteydessä toisiinsa yleiseurooppalaisella tasolla ja että tietokantoihin on pääsy yhden yhteyspisteen kautta.

(13) Tekijänoikeuden korkeatasoisen suojelun turvaamiseksi unionissa on aiheellista säätää yhdenmukaisesta tavasta tehdä tämä oikeuksien selvitys. Oikeuksien selvitykseen olisi sisällyttävä hakuja julkisesti käytettävissä olevista tietokannoista, joissa annetaan tietoa teoksen tekijänoikeudellisesta asemasta. Jottei kallista digitointia tehtäisi kahteen kertaan, jäsenvaltioiden olisi lisäksi varmistettava, että orpoteosten käyttö kirjataan julkisesti käytettävissä olevaan tietokantaan. Niin pitkälti kuin se vain on mahdollista, julkisesti käytettävissä olevat tietokannat, jotka sisältävät hakutuloksia ja joihin kirjataan orpoteosten käyttö, olisi suunniteltava ja toteutettava siten, että nämä tietokannat voivat olla yhteydessä toisiinsa yleiseurooppalaisella tasolla ja että tietokantoihin on pääsy yhden yhteyspisteen kautta.

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Orpoteoksilla voi olla useita tekijöitä, tai ne voivat sisältää muita teoksia tai suojatun kohteen. Tämän direktiivin ei pidä vaikuttaa tunnettujen tai määritettyjen oikeudenhaltijoiden oikeuksiin.

(14) Orpoteoksilla voi olla useita oikeudenhaltijoita, tai ne voivat sisältää muita teoksia tai suojatun kohteen. Tämän direktiivin ei pidä vaikuttaa tunnettujen tai määritettyjen oikeudenhaltijoiden oikeuksiin.

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) On aiheellista säätää, että tekijällä on oikeus lopettaa teoksen asema orpoteoksena, jos hän ryhtyy vaatimaan oikeuksiaan teokseensa.

Poistetaan.

Tarkistus  17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Oppimisen ja kulttuurin edistämiseksi jäsenvaltioiden olisi sallittava yleisesti käytettävissä olevien kirjastojen, oppilaitosten ja museoiden samoin kuin arkistojen, elokuva-arkistojen ja julkisen palvelun yleisradio-organisaatioiden asettaa orpoteoksia saataville ja valmistaa niistä kappaleita, kunhan tällainen käyttö vastaa niiden yleisen edun mukaista tehtävää, erityisesti niiden kokoelmissa olevien teosten säilyttämistä, restaurointia ja asettamista saataville kulttuuri- ja opetuskäyttöön. Tämän direktiivin soveltamiseksi elokuva-arkistojen olisi katettava organisaatiot, jotka jäsenvaltiot ovat valinneet keräämään, luetteloimaan, säilyttämään ja restauroimaan kulttuuriperintöönsä kuuluvia elokuvia.

(17) Oppimisen ja kulttuurin edistämiseksi jäsenvaltioiden olisi sallittava yleisesti käytettävissä olevien kirjastojen, oppilaitosten ja museoiden samoin kuin arkistojen, kirjaamojen, elokuva-arkistojen ja julkisen palvelun yleisradio-organisaatioiden asettaa orpoteoksia saataville, välittää niitä yleisölle ja valmistaa niistä kappaleita, kunhan tällainen käyttö vastaa niiden yleisen edun mukaista tehtävää, erityisesti niiden kokoelmissa olevien teosten säilyttämistä, restaurointia ja asettamista saataville kulttuuri- ja opetuskäyttöön. Tämän direktiivin soveltamiseksi elokuva‑arkistojen olisi katettava organisaatiot, jotka jäsenvaltiot ovat valinneet keräämään, luetteloimaan, säilyttämään ja restauroimaan kulttuuriperintöönsä kuuluvia elokuvia.

Tarkistus  18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18) Sopimusjärjestelyillä voidaan osaltaan edistää eurooppalaisen kulttuuriperinnön digitointia siten, että kirjastot, oppilaitokset, museot tai arkistot ja elokuva-arkistot voivat tässä direktiivissä sallitun käytön aloittaakseen tehdä kaupallisten kumppaneiden kanssa sopimuksia orpoteosten digitoinnista ja asettamisesta saataville. Näihin sopimuksiin voi sisältyä rahoitusta kyseisiltä kumppaneilta.

(18) Sopimusjärjestelyillä voidaan osaltaan edistää eurooppalaisen kulttuuriperinnön digitointia siten, että kirjastot, oppilaitokset, museot, kirjaamot tai arkistot, elokuva-arkistot, lähetystoiminnan harjoittajat ja muut kulttuurilaitokset jäsenvaltioissa sekä yksityiskokoelmat voivat tässä direktiivissä sallitun käytön aloittaakseen tehdä kaupallisten kumppaneiden kanssa sopimuksia orpoteosten digitoinnista sekä niiden asettamisesta saataville ja välittämisestä yleisölle. Näihin sopimuksiin voi sisältyä rahoitusta kyseisiltä kumppaneilta.

Tarkistus  19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19) Jotta edistetään unionin kansalaisten mahdollisuutta käyttää Euroopan kulttuuriperintöä, on myös varmistettava, että yhdessä jäsenvaltiossa digitoidut ja yleisön saataville asetetut orpoteokset ovat saatavilla myös muissa jäsenvaltioissa. Yleisesti käytettävissä olevien kirjastojen, oppilaitosten, museoiden tai arkistojen, elokuva-arkistojen ja julkisen palvelun yleisradio-organisaatioiden, jotka käyttävät orpoteoksia yleisen edun mukaisten tehtäviensä hoitamisessa, olisi voitava asettaa ne yleisön saataville muissa jäsenvaltioissa.

(19) Jotta edistetään unionin kansalaisten mahdollisuutta käyttää Euroopan kulttuuriperintöä, on myös varmistettava, että yhdessä jäsenvaltiossa digitoidut ja yleisön saataville asetetut tai yleisölle välitetyt orpoteokset ovat saatavilla myös muissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus  20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20) Tällä direktiivillä ei pitäisi rajoittaa jäsenvaltioiden olemassa olevia järjestelyjä, jotka koskevat oikeuksien hallintaa, kuten laajennettuja kollektiivisia lupia.

(20) Tällä direktiivillä ei pitäisi rajoittaa nykyisiä tai tulevia järjestelyjä, jotka koskevat oikeuksien hallintaa jäsenvaltioissa.

Tarkistus  21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22) Jäsenvaltio voi sallia tässä direktiivissä vahvistetuin edellytyksin sen, että yleisesti käytettävissä olevat kirjastot, oppilaitokset, museot, arkistot, elokuva‑arkistot tai julkisen palvelun yleisradio-organisaatiot käyttävät orpoteoksia yleisen edun mukaista tehtävää pidemmälle meneviin tarkoituksiin. Tällöin oikeudenhaltijoille, jotka ryhtyvät vaatimaan oikeuksiaan teoksiinsa, olisi maksettava korvaus. Tällaisessa korvauksessa olisi otettava huomioon teoksen tyyppi ja asianomainen käyttö. Jäsenvaltiot voivat säätää, että tulot, jotka on korvausten maksamiseksi kerätty tällaisten orpoteosten käytöstä mutta jotka ovat vaatimatta tämän direktiivin mukaisesti vahvistetun määräajan jälkeen, olisi käytettävä rahoittamaan oikeuksia koskevia tietolähteitä, jotka helpottavat oikeuksien riittävää selvitystä edullisin ja automatisoiduin keinoin niissä teosluokissa, jotka tosiasiallisesti tai mahdollisesti kuuluvat tämän direktiivin soveltamisalaan.

(22) Jäsenvaltio voi sallia tässä direktiivissä vahvistetuin edellytyksin sen, että yleisesti käytettävissä olevat kirjastot, oppilaitokset, museot, arkistot, elokuva‑arkistot tai julkisen palvelun yleisradio-organisaatiot käyttävät orpoteoksia yleisen edun mukaista tehtävää pidemmälle meneviin tarkoituksiin. Tällöin oikeudenhaltijoille, jotka ryhtyvät vaatimaan oikeuksiaan teoksiinsa, olisi maksettava korvaus. Tällaisessa korvauksessa olisi otettava huomioon teoksen tyyppi ja asianomainen käyttö. Jäsenvaltiot voivat säätää, että tulot, jotka on korvausten maksamiseksi kerätty tällaisten orpoteosten käytöstä mutta jotka ovat vaatimatta tämän direktiivin mukaisesti vahvistetun määräajan jälkeen, olisi käytettävä yleisen edun mukaisiin sosiokulttuurisiin tarkoituksiin. Jäsenvaltiot voivat säätää, että tulot käytetään oikeuksienselvityskulujen kattamiseen tai oikeuksien selvitykseen tarvittavien tietokantojen ylläpito- ja hoitokulujen kattamiseen.

Tarkistus  22

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tämä direktiivi koskee orpoteosten käyttöä tiettyihin tarkoituksiin yleisesti käytettävissä olevien kirjastojen, oppilaitosten tai museoiden sekä arkistojen, elokuva-arkistojen ja julkisen palvelun yleisradio-organisaatioiden toimesta.

1. Tämä direktiivi koskee orpoteosten käyttöä tiettyihin tarkoituksiin jäsenvaltioissa.

Tarkistus  23

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – johdanto-osa

Komission teksti

Tarkistus

2. Tätä direktiiviä sovelletaan teoksiin, jotka on julkaistu tai yleisradioitu ensi kerran jäsenvaltiossa ja jotka ovat

2. Tätä direktiiviä sovelletaan teoksiin, jotka on julkaistu tai yleisradioitu, esitetty, asetettu saataville tai välitetty yleisölle ensi kerran jäsenvaltiossa ja jotka ovat

Tarkistus  24

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(1) kirjojen, aikakausjulkaisujen, sanomalehtien, aikakauslehtien tai muiden kirjoitusten muodossa julkaistuja teoksia, jotka sisältyvät yleisesti käytettävissä olevien kirjastojen, oppilaitosten, museoiden tai arkistojen kokoelmiin, tai

(1) kirjojen, aikakausjulkaisujen, sanomalehtien, aikakauslehtien tai muiden kirjoitusten muodossa julkaistuja teoksia sekä valokuvia ja kuva- ja veistostaideteoksia tai

Tarkistus  25

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(3) elokuvateoksia, ääni- tai audiovisuaalisia teoksia, jotka julkisen palvelun yleisradio-organisaatiot ovat tuottaneet ennen 31 päivää joulukuuta 2002 ja jotka sisältyvät niiden arkistoihin.

(3) elokuvateoksia tai ääni- tai audiovisuaalisiin teoksiin sisältyviä teoksia, jotka lähetystoiminnan harjoittajat ovat tuottaneet ja jotka sisältyvät niiden arkistoihin.

Tarkistus  26

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) muiden kulttuurilaitosten kokoelmissa olevia tallenteita live‑näytöksistä tai valokuvia ja muita kuvia yleisöesityksistä.

Tarkistus  27

Ehdotus direktiiviksi

1 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a artikla

 

Määritelmä

 

"Oikeudenhaltijoilla" tarkoitetaan tässä direktiivissä teosten tekijöitä ja teokseen liittyvien suojattujen kohteiden oikeuksien haltijoita.

Tarkistus  28

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Teos katsotaan orpoteokseksi, ellei teoksen oikeudenhaltijaa määritetä tai määrityksestä huolimatta paikanneta sen jälkeen, kun oikeudenhaltijan riittävä oikeuksien selvitys on tehty ja kirjattu 3 artiklan mukaisesti.

1. Teos katsotaan orpoteokseksi, ellei yhtä tai useampaa teoksen oikeudenhaltijaa määritetä tai määrityksestä huolimatta paikanneta sen jälkeen, kun oikeudenhaltijan riittävä oikeuksien selvitys on tehty ja kirjattu 3 artiklan mukaisesti.

Tarkistus  29

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos teoksella on useampi kuin yksi oikeudenhaltija ja yksikin oikeudenhaltijoista on määritetty ja paikannettu, teosta ei katsota orpoteokseksi.

2. Jos teoksella on useampi kuin yksi oikeudenhaltija, riittää paikannettujen oikeudenhaltijoiden suostumus koko teoksen käyttöön, jos muita tässä direktiivissä tarkoitettuja oikeudenhaltijoita ei ole kyetty määrittämään tai paikantamaan. Kun on kyse teoksista, joiden yksittäiset osat kuuluvat yksiselitteisesti eri oikeudenhaltijoille, teoksen jokainen osa on tutkittava erikseen sen selvittämiseksi, onko kyseessä 1 kohdassa tarkoitettu orpoteos.

Tarkistus  30

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Kukin jäsenvaltio määrittää oikeudenhaltijoiden ja käyttäjien kanssa, mitkä lähteet ovat kunkin teosluokan osalta tarkoituksenmukaisia; näihin lähteisiin sisältyvät liitteessä luetellut lähteet.

2. Kukin jäsenvaltio määrittää oikeudenhaltijoiden ja käyttäjien kanssa, mitkä lähteet ovat kunkin teosluokan tai muun suojatun kohteen osalta tarkoituksenmukaisia; näihin lähteisiin sisältyvät liitteessä luetellut lähteet.

Tarkistus  31

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Riittävä oikeuksien selvitys on tehtävä vain siinä jäsenvaltiossa, jossa teos ensi kerran julkaistiin tai yleisradioitiin.

3. Riittävä oikeuksien selvitys on tehtävä vain siinä jäsenvaltiossa, jossa teos ensi kerran julkaistiin, yleisradioitiin, esitettiin, asetettiin yleisön saataville tai välitettiin yleisölle ennen sen käyttöä. Jos ensimmäisen julkaisemisen, yleisradioinnin, esittämisen, saataville asettamisen tai yleisölle välittämisen paikasta ei ole kohtuullista selvyyttä, oikeuksien selvitys voidaan ulottaa koskemaan myös muita jäsenvaltioita.

Tarkistus  32

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Jos oikeuksien selvityksen kohteena olevan elokuvan tai audiovisuaalisen teoksen tiedetään olevan yhteistuotantoa, selvitys on tehtävä kaikissa niissä jäsenvaltioissa, joissa yhteistuotanto on toteutettu.

Tarkistus  33

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b. Henkilöt, jotka haluavat käyttää teosta, jonka oikeudenhaltijoita ei ole voitu riittävän oikeuksien selvityksen jälkeenkään paikantaa, voivat valtuuttaa toimivaltaiset yhteisvalvontajärjestöt toimimaan näiden oikeudenhaltijoiden puolesta.

Tarkistus  34

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltiot voivat tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevan unionin lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti vahvistaa laaja‑alaisia sääntöjä yksinkertaisten ja kattavien oikeuksienselvitysjärjestelmien käyttöön ottamiseksi.

Tarkistus  35

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että orpoteoksena pidetyn teoksen oikeudenhaltijalla on milloin tahansa mahdollisuus lopettaa teoksen asema orpoteoksena.

Jos orpoteoksena pidetyllä teoksella on vain yksi oikeudenhaltija, jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällä oikeudenhaltijalla on milloin tahansa mahdollisuus lopettaa teoksen asema orpoteoksena.

Tarkistus  36

Ehdotus direktiiviksi

5 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a artikla

 

Korvauksen maksaminen oikeudenhaltijoille

 

Teosta käyttäneet organisaatiot maksavat korvauksen teoksen käytöstä niille oikeudenhaltijoille, jotka lopettavat teoksen aseman orpoteoksena 5 artiklan mukaisesti. Oikeudenhaltijoilla on oikeus vaatia korvaus jäsenvaltioiden asettamassa määräajassa, joka on vähintään viisi vuotta vaatimukseen johtaneen tapahtuman päivämäärästä. Jos 3 artiklan 4 b kohdassa tarkoitettu yhteisvalvontajärjestö oli edunvalvojana oikeutettu keräämään oikeudenhaltijoille kuuluvat korvaukset, korvausvaatimus on osoitettava yhteisvalvontajärjestölle.

Tarkistus  37

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – johdanto-osa

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut organisaatiot saavat käyttää orpoteosta seuraavin tavoin:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että orpoteoksia tai orpoteosten osia voidaan käyttää seuraavin tavoin:

Tarkistus  38

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) saattamalla orpoteoksen yleisön saataviin direktiivin 2001/29/EY 3 artiklassa tarkoitetulla tavalla;

(a) välittämällä orpoteoksen yleisölle ja saattamalla sen yleisön saataviin direktiivin 2001/29/EY 3 artiklassa tarkoitetulla tavalla;

Tarkistus  39

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jollei 7 artiklassa toisin säädetä, 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut organisaatiot eivät saa kuitenkaan käyttää orpoteoksia muihin tarkoituksiin kuin hoitaakseen yleisen edun mukaisia tehtäviään, joiksi katsotaan erityisesti niiden kokoelmissa olevien teosten säilyttäminen, restaurointi ja asettaminen saataville kulttuuri- ja opetuskäyttöön.

2. Orpoteoksia käyttävät organisaatiot eivät saa kuitenkaan käyttää orpoteoksia muihin tarkoituksiin kuin hoitaakseen yleisen edun mukaisia tehtäviään, joiksi katsotaan erityisesti niiden kokoelmissa olevien teosten säilyttäminen ja restaurointi sekä kyseisten teosten asettaminen saataville kulttuuri-, opetus- ja tutkimuskäyttöön.

Tarkistus  40

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Jäsenvaltiot saavat valita oikeuksien hallintamenetelmän, esimerkiksi laajennetun kollektiivisen lisensoinnin. Tämä direktiivi ei vaikuta tätä asiaa koskeviin jäsenvaltioiden nykyisiin tai tuleviin järjestelyihin.

Tarkistus  41

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Tämän direktiivin täysimääräisen täytäntöönpanon varmistamiseksi lähetystoiminnan harjoittajien pitää saada käyttää tässä direktiivissä säädetyin ehdoin orpoteoksiksi tunnustettuja teoksia tavanomaisessa toiminnassaan.

Tarkistus  42

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

7 artikla

Poistetaan.

Orpoteosten sallitut käyttötarkoitukset

 

Tarkistus  43

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 kohta – johdanto-osa

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat antaa 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille organisaatioille luvan käyttää orpoteoksia muihin kuin 6 artiklan 2 kohdassa mainittuihin tarkoituksiin edellyttäen, että

Poistetaan.

Tarkistus  44

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(1) 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut organisaatiot pitävät kirjaa tekemistään riittävistä oikeuksien selvityksistä;

Poistetaan.

Tarkistus  45

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(2) organisaatiot ylläpitävät julkista rekisteriä orpoteosten käytöstä;

Poistetaan.

Tarkistus  46

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(3) orpoteoksen oikeudenhaltijan nimi mainitaan aina teoksen käytön yhteydessä, jos oikeudenhaltija on määritetty muttei paikannettu;

Poistetaan.

Tarkistus  47

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(4) 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut organisaatiot maksavat teoksen käytöstä korvauksen niille oikeudenhaltijoille, jotka lopettavat teoksen aseman orpoteoksena 5 artiklassa tarkoitetulla tavalla;

Poistetaan.

Tarkistus  48

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(5) oikeudenhaltijoilla on oikeus vaatia edellä 4 kohdassa tarkoitettu korvaus jäsenvaltioiden asettamassa määräajassa, joka on vähintään viisi vuotta vaatimukseen johtaneen tapahtuman päivämäärästä.

Poistetaan.

Tarkistus  49

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat määrittää, miten 1 kohdassa tarkoitettu lupa annetaan, ja päättää itse edellä 1 kohdan 5 alakohdan mukaisesti asetetun määräajan päättymisen jälkeen vaatimatta jääneiden tulojen käytöstä.

Poistetaan.

Tarkistus  50

Ehdotus direktiiviksi

7 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a artikla

 

Käytön ja korvausten dokumentointi ja kirjanpito

 

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että orpoteosten tai orpoteosten osien riittävä selvittäminen dokumentoidaan julkisesti. Tätä varten jäsenvaltioiden olisi yhdessä komission kanssa luotava koko unionille yhtenäiset vähimmäisvaatimukset ja pyrittävä luomaan keskustietopankki tai käyttämään sitä.

 

2. Kun käytetään orpoteoksia tai orpoteosten osia, joiden oikeudenhaltijat on määritetty mutta ei paikannettu, oikeudenhaltijoiden nimet on ilmoitettava.

 

3. Yhteisvalvontajärjestöissä vapautuvat tulot, jotka ovat vaatimatta 5 a artiklan mukaisesti asetetun määräajan päättymisen jälkeen, käytetään tarkoituksiin, joihin yhteisvalvontajärjestöt muutenkin käyttäisivät tällaiset tulot. Jäsenvaltiot voivat säätää, että tulot käytetään oikeuksienselvityskulujen kattamiseen tai oikeuksien selvitykseen tarvittavien tietokantojen ylläpito- ja hoitokulujen kattamiseen.

Tarkistus  51

Ehdotus direktiiviksi

8 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a artikla

 

Ennalta ehkäisevät toimet

 

Jäsenvaltioiden on yhdessä asianomaisten sidosryhmien kanssa edistettävä kaikkia ennalta ehkäiseviä toimia, joilla voidaan rajoittaa orpoteosten syntymistä ja vähentää niiden määrää.

Tarkistus  52

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla

Komission teksti

Tarkistus

9 artikla

Poistetaan.

Ajallinen soveltaminen

 

1. Tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan kaikkiin 1 artiklassa tarkoitettuihin teoksiin, joita jäsenvaltioiden tekijänoikeuslainsäädäntö suojelee [päivänä, jona direktiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä].

 

2. Tämän direktiivin soveltaminen ei vaikuta ennen [päivää, jona direktiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä] toteutettuihin toimiin eikä ennen mainittua päivää hankittuihin oikeuksiin.

 

Tarkistus  53

Ehdotus direktiiviksi

LIITE – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) kunkin maan kustantajaliitto, kirjailijaliitto ja toimittajaliitto;

(a) kunkin maan kustantajat, kustantajaliitto, kirjailijaliitto ja toimittajaliitto;

Tarkistus  54

Ehdotus direktiiviksi

LIITE – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a) kustantamo;

Tarkistus  55

Ehdotus direktiiviksi

LIITE – 5 kohta – johdanto-osa

Komission teksti

Tarkistus

(5) elokuva-arkistojen ja julkisen palvelun yleisradio-organisaatioiden kokoelmiin sisältyvien audiovisuaalisten teosten osalta:

(5) elokuva-arkistojen ja lähetystoiminnan harjoittajien kokoelmiin sisältyvien audiovisuaalisten teosten osalta:

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Orpoteosten sallitut käyttötarkoitukset

Viiteasiakirjat

KOM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

23.6.2011

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

23.6.2011

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Sabine Verheyen

13.7.2011

 

 

 

Valiokuntakäsittely

4.10.2011

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

23.11.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

27

0

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Magdi Cristiano Allam, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Marek Henryk Migalski, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, Sampo Terho, László Tőkés, Helga Trüpel, Gianni Vattimo, Sabine Verheyen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Seán Kelly, Ramona Nicole Mănescu, Hans-Peter Martin, Mitro Repo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Jaromír Kohlíček, Claudiu Ciprian Tănăsescu

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Orpoteosten sallitut käyttötarkoitukset

Viiteasiakirjat

COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

24.5.2011

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

23.6.2011

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

23.6.2011

IMCO

23.6.2011

CULT

23.6.2011

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ITRE

15.6.2011

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

11.7.2011

 

 

 

Valiokuntakäsittely

11.10.2011

22.11.2011

25.1.2012

 

Hyväksytty (pvä)

1.3.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

22

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Piotr Borys, Cristian Silviu Buşoi, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, Dagmar Roth-Behrendt

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Oreste Rossi, Jacek Włosowicz

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

22.3.2012