Procedūra : 2011/0136(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0055/2012

Iesniegtie teksti :

A7-0055/2012

Debates :

PV 13/09/2012 - 7
CRE 13/09/2012 - 7

Balsojumi :

PV 13/09/2012 - 11.13
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0349

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 1114kWORD 716k
28.3.2012
PE 472.338v02-00 A7-0055/2012

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažiem atļautiem nenosakāmu autoru darbu izmantošanas veidiem

(COM(2011)0289 – C7‑0138/2011 – 2011/0136(COD))

Juridiskā komiteja

Referente: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

KĻŪDAS LABOJUMS/ PAPILDINĀJUMS
GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejaS ATZINUMS
 Kultūras un izglītības komitejaS ATZINUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažiem atļautiem nenosakāmu autoru darbu izmantošanas veidiem

(COM(2011)0289 – C7‑0138/2011 – 2011/0136(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0289),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 49., 56. un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7–0138/2011),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2011. gada 21. septembra atzinumu(1),

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu, kā arī Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas un Kultūras un izglītības komitejas atzinumus (A7-0055/2012),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk tekstā izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Direktīvas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Bibliotēkas, muzeji, arhīvi, izglītības iestādes, filmu mantojuma iestādes un sabiedriskās raidorganizācijas ir iesaistītas savu kolekciju un arhīvu plašā digitalizācijā, lai radītu Eiropas digitālās bibliotēkas. Dalībvalstu bibliotēkas, muzeji, arhīvi, izglītības iestādes, filmu mantojuma iestādes un sabiedriskās raidorganizācijas palīdz saglabāt un izplatīt Eiropas kultūras mantojumu, un tas ir svarīgi arī saistībā ar tādu Eiropas digitālo bibliotēku kā Europeana izveidi. Iespiedmateriālu masveida digitalizācijas, kā arī meklēšanas un indeksēšanas tehnoloģijas palielina bibliotēku kolekciju pētniecisko vērtību.

(1) Dalībvalstu bibliotēkas, muzeji, arhīvi, izglītības iestādes, filmu mantojuma iestādes un sabiedriskās raidorganizācijas ir iesaistītas savu kolekciju un arhīvu plašā digitalizācijā, lai radītu Eiropas digitālās bibliotēkas. Tie palīdz saglabāt un izplatīt Eiropas kultūras mantojumu, un tas ir svarīgi arī saistībā ar tādu Eiropas digitālo bibliotēku kā Europeana izveidi. Iespiedmateriālu masveida digitalizācijas, kā arī meklēšanas un indeksēšanas tehnoloģijas palielina bibliotēku kolekciju pētniecisko vērtību.

Grozījums Nr.  2

Direktīvas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Tiesiskā regulējuma radīšana, lai atvieglotu tādu darbu, kuru autori nav noteikti vai ir noteikti, bet nav atrodami, jeb tā dēvēto nenosakāmu autortiesību darbu digitalizāciju un izplatīšanu, ir viens no pamatpasākumiem Eiropas digitalizācijas programmā, kas izklāstīta Komisijas paziņojumā Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Digitālā programma Eiropai”.

(3) Tiesiskā regulējuma radīšana, lai atvieglotu tādu ar autortiesībām aizsargājamu darbu, kuru tiesību vai blakustiesību subjekti nav noteikti vai ir noteikti, bet nav atrodami, jeb tā dēvēto nenosakāmu autoru darbu digitalizāciju un izplatīšanu, ir viens no pamatpasākumiem Eiropas digitalizācijas programmā, kas izklāstīta Komisijas paziņojumā Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Digitālā programma Eiropai”.

Grozījums Nr.  3

Direktīvas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Direktīvā 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā, kurai atbilstoši ir saskaņotas autoru ekskluzīvās tiesības reproducēt savus darbus un darīt tos pieejamus sabiedrībai, ir noteikts, ka darbus var digitalizēt un darīt pieejamus tikai ar iepriekšēju autora piekrišanu.

(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Direktīvā 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā, kurai atbilstoši ir saskaņotas tiesību subjektu ekskluzīvās tiesības reproducēt savus darbus un darīt tos pieejamus sabiedrībai, ir noteikts, ka darbus var digitalizēt un darīt pieejamus tikai ar iepriekšēju tiesību subjekta piekrišanu.

Grozījums Nr.  4

Direktīvas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a) Autortiesības ir radošās nozares saimnieciskais pamats, jo tās sekmē inovācijas, jaunradi, ieguldījumus un ražošanu. Tālab darbu masveida digitalizācija un izplatīšana ir Eiropas kultūras mantojuma aizsardzības līdzeklis. Autortiesības ir nozīmīgs mehānisms, lai radošajā nozarē nodrošinātu atlīdzību par darbu.

Grozījums Nr.  5

Direktīvas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Kinematogrāfijas, audio un audiovizuālie darbi, kas atrodas sabiedrisko raidorganizāciju arhīvos un kurus producējušas sabiedriskās raidorganizācijas, ietver nenosakāmu autortiesību darbus. Ņemot vērā raidorganizāciju īpašo audio un audiovizuālā materiāla producentu statusu un nepieciešamību pieņemt pasākumus, lai ierobežotu nenosakāmu autortiesību darbu rašanos nākotnē, ir piemēroti noteikt laika ierobežojumu attiecībā uz šīs direktīvas piemērošanu, ciktāl tā attiecas uz darbiem sabiedrisko raidorganizāciju arhīvos.

svītrots

Grozījums Nr.  6

Direktīvas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a) Ir būtiski turpmāk novērst tādu jaunu darbu rašanos, kuru autori ir nenosakāmi, ņemot vērā to, ka digitālajā laikmetā nepārtraukti palielinās radošā satura ražošana un izplatīšana tiešsaistē. Ir nepieciešama skaidra norāde par to, kā noteikt un atrast tiesību subjektus, kā arī ir jāparedz īpaša reģistrācija kā priekšnoteikums tiesību izmantošanai pilnā apjomā. Turklāt ir nepieciešams radīt stabilu sistēmu tiesību iegūšanai. Tiesiskajam regulējumam vajadzētu būt tādam, kas pieļauj tehnisko jauninājumu izmantošanu, kā arī pietiekami elastīgam, pieļaujot līgumu noslēgšanu starp tiesību subjektiem nākotnē.

Grozījums Nr.  7

Direktīvas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Šajā direktīvā kinematogrāfijas, audio un audiovizuālie darbi sabiedrisko raidorganizāciju arhīvos būtu jāsaprot kā atsauce uz darbiem, kuri radīti šo organizāciju uzdevumā un to ekskluzīvai izmantošanai.

(9) Šajā direktīvā fonogrammas, kinematogrāfijas, audio un audiovizuālie darbi sabiedrisko raidorganizāciju arhīvos būtu jāsaprot kā atsauce uz darbiem, kuri radīti šo organizāciju uzdevumā un to ekskluzīvai izmantošanai.

Grozījums Nr.  8

Direktīvas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Starptautisku savstarpējas atzīšanas apsvērumu dēļ šī direktīva būtu jāpiemēro tikai darbiem, kas pirmo reizi publicēti vai pārraidīti kādā dalībvalstī.

(11) Starptautisku savstarpējas atzīšanas apsvērumu dēļ šī direktīva būtu jāpiemēro tikai darbiem, kas pirmo reizi publicēti vai pārraidīti kādas dalībvalsts teritorijā.

Grozījums Nr.  9

Direktīvas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12) Pirms darba atzīšanas par nenosakāmu autortiesību darbu, būtu jāveic godprātīga un pietiekami rūpīga autora meklēšana. Dalībvalstīm būtu jāatļauj noteikt, ka šādu rūpīgu meklēšanu var veikt vai nu šajā direktīvā minētās organizācijas vai citas organizācijas.

(12) Pirms darba atzīšanas par nenosakāmu autoru darbu, būtu jāveic godprātīga un pietiekami rūpīga tiesību subjekta meklēšana. Dalībvalstīm būtu jāatļauj noteikt, ka šādu rūpīgu meklēšanu var veikt šajā direktīvā minētās organizācijas vai citas pilnvarotas organizācijas.

Grozījums Nr.  10

Direktīvas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13) Lai Savienībā nodrošinātu augstu autortiesību aizsardzības līmeni, attiecībā uz rūpīgu meklēšanu ir lietderīgi paredzēt saskaņotu pieeju. Veicot rūpīgu meklēšanu, būtu jāizmanto publiski pieejamas datu bāzes, kurās ir atrodama informācija par darbu autortiesību statusu. Turklāt, lai izvairītos no dārgas digitalizācijas atkārtotas veikšanas, dalībvalstīm būtu jāparedz, ka nenosakāmu autortiesību darbu izmantošana, ko veic šajā direktīvā minētās organizācijas, tiek reģistrēta publiski pieejamā datu bāzē. Publiski pieejamās meklējumu rezultātu datu bāzes un nenosakāmu autoru darbu izmantošana iespēju robežas jāveido un jāīsteno tā, lai būtu iespējama to savienošana Eiropas līmenī un to aplūkošana, izmantojot vienu pieejas punktu.

(13) Lai Savienībā nodrošinātu augstu autortiesību aizsardzības līmeni, attiecībā uz rūpīgu meklēšanu ir lietderīgi paredzēt saskaņotu pieeju. Veicot rūpīgu meklēšanu, būtu jāizmanto publiski pieejamas datubāzes, kurās ir atrodama informācija par darbu autortiesību statusu. Lai izvairītos no meklēšanas pasākumu dublēšanas, rūpīga meklēšana būtu jāveic tikai tajā dalībvalstī, kurā attiecīgais darbs pirmo reizi publicēts vai pārraidīts. Turklāt, lai izvairītos no dārgas digitalizācijas atkārtotas veikšanas un pārliecinātos, vai darbam citā dalībvalstī ir piešķirts nenosakāmu autoru darba statuss, dalībvalstīm būtu jāparedz, ka to teritorijā veiktas rūpīgas meklēšanas rezultāti un nenosakāmu autoru darbu izmantošana, ko veic šajā direktīvā minētās organizācijas, tiek reģistrēti publiski pieejamā datubāzē. Bezmaksas publiski pieejamās meklējumu rezultātu datubāzes un nenosakāmu autoru darbu izmantošana iespēju robežās jāveido un jāīsteno tā, lai būtu iespējama to savienošana un sadarbspēja Eiropas līmenī un to aplūkošana, izmantojot vienu pieejas punktu.

Grozījums Nr.  11

Direktīvas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14) Nenosakāmu autortiesību darbiem var būt vairāki autori un tajos var būt iekļauti citi darbi vai aizsargātu tiesību objekti. Šai direktīvai nebūtu jāietekmē zināmu vai apzinātu tiesību subjektu tiesības.

(14) Nenosakāmu autoru darbiem var būt vairāki tiesību subjekti, kā arī tajos var būt iekļauti citi darbi vai aizsargātu tiesību objekti. Šai direktīvai nebūtu jāietekmē zināmu vai apzinātu tiesību subjektu tiesības.

Grozījums Nr.  12

Direktīvas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15) Lai izvairītos no meklēšanas pasākumu dublēšanas, rūpīga meklēšana būtu jāveic tikai tajā dalībvalstī, kurā attiecīgais darbs pirmo reizi publicēts vai pārraidīts. Lai pārējās dalībvalstis varētu pārliecināties, ka darbam kādā dalībvalstī ir nenosakāmu autoru darba statuss, dalībvalstīm būtu jānodrošina to teritorijā veiktas rūpīgas meklēšanas rezultātu iekļaušana publiski pieejamā datubāzē.

svītrots

Grozījums Nr.  13

Direktīvas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16) Ir lietderīgi paredzēt, ka autori var izbeigt nenosakāmu autortiesību darbu statusu, ja viņi piesaka tiesības uz saviem darbiem.

(16) Ja tiesību subjekti piesaka tiesības uz saviem darbiem, būtu jāparedz, ka viņiem ir iespēja izbeigt nenosakāmu autoru darbu statusu attiecībā uz šiem darbiem. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai šādi tiesību subjekti saņemtu pienācīgu un taisnīgu atlīdzību par savu darbu izmantošanu pagātnē.

Grozījums Nr.  14

Direktīvas priekšlikums

16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(16a) Ja kāds darbs nepareizi ticis atzīts par nenosakāmu autoru darbu tādas meklēšanas rezultātā, kas nav bijusi rūpīga un pietiekama vai nav veikta godprātīgi, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka izmantotājam jāatbild par autortiesību pārkāpumu saskaņā ar attiecīgajiem valsts mēroga noteikumiem un Savienības tiesību aktiem.

Grozījums Nr.  15

Direktīvas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17) Lai veicinātu izglītību un kultūru, dalībvalstīm būtu jāļauj publiski pieejamām bibliotēkām, izglītības iestādēm un muzejiem, kā arī arhīviem, filmu mantojuma iestādēm un sabiedriskajām raidorganizācijām darīt pieejamus un reproducēt nenosakāmu autortiesību darbus, ja tas palīdz pildīt to uzdevumus sabiedrības interešu labā, jo īpaši saglabāt un restaurēt to kolekcijās iekļautos darbus un nodrošināt to pieejamību kultūras un izglītības vajadzībām. Filmu mantojuma iestādēm saskaņā ar šo direktīvu būtu jāaptver dalībvalstu izraudzītas organizācijas, kas vāc, kataloģizē, saglabā un restaurē to kultūras mantojuma filmas.

(17) Lai veicinātu izglītību un kultūru, dalībvalstīm būtu jāļauj publiski pieejamām bibliotēkām, izglītības iestādēm un muzejiem, kā arī arhīviem, filmu un audioierakstu mantojuma iestādēm un sabiedriskajām raidorganizācijām Direktīvas 2001/29/EK nozīmē darīt pieejamus un reproducēt nenosakāmu autoru darbus, ja tas palīdz pildīt to uzdevumus sabiedrības interešu labā un garantēt to pieejamību kultūras un izglītības vajadzībām. Filmu un audioierakstu mantojuma iestādēm saskaņā ar šo direktīvu būtu jāaptver dalībvalstu izraudzītas organizācijas, kas vāc, kataloģizē, saglabā un restaurē to kultūras mantojuma filmas un fonogrammas.

Grozījums Nr.  16

Direktīvas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18) Eiropas kultūras mantojuma digitalizācijas sekmēšanā ieguldījumu var sniegt arī līgumu slēgšana, proti, bibliotēkas, izglītības iestādes, muzeji, arhīvi un filmu mantojuma iestādes, ievērojot šajā direktīvā minētos atļautos izmantošanas veidus, var slēgt līgumus ar komerciāliem partneriem, lai digitalizētu un darītu pieejamus sabiedrībai nenosakāmu autoru darbus. Līgumos var paredzēt arī finansiālu palīdzību, ko sniedz šie partneri.

(18) Eiropas kultūras mantojuma digitalizācijas sekmēšanā ieguldījumu var sniegt arī līgumu slēgšana, proti, bibliotēkas, izglītības iestādes, muzeji, arhīvi, filmu un audioierakstu mantojuma iestādes un sabiedriskās raidorganizācijas, ievērojot šajā direktīvā minētos atļautos izmantošanas veidus, var slēgt līgumus ar komerciāliem partneriem, lai digitalizētu un darītu pieejamus sabiedrībai nenosakāmu autoru darbus. Līgumos var paredzēt arī finansiālu palīdzību, ko sniedz šie partneri.

Grozījums Nr.  17

Direktīvas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19) Lai uzlabotu Savienības iedzīvotāju piekļuves iespējas Eiropas kultūras mantojumam, jānodrošina, ka nenosakāmu autortiesību darbi, kas ir digitalizēti un darīti pieejami sabiedrībai vienā dalībvalstī, ir pieejami arī pārējās dalībvalstīs. Publiski pieejamām bibliotēkām, izglītības iestādēm, muzejiem, arhīviem, filmu mantojuma iestādēm un sabiedriskām raidorganizācijām, kas izmanto nenosakāmu autortiesību darbus, lai pildītu savus sabiedriski nozīmīgos uzdevumus, būtu jāspēj padarīt nenosakāmu autortiesību darbus pieejamus sabiedrībai citās dalībvalstīs.

(19) Lai uzlabotu Savienības iedzīvotāju piekļuves iespējas Eiropas kultūras mantojumam, jānodrošina, ka nenosakāmu autoru darbi, kas ir digitalizēti un darīti pieejami sabiedrībai vienā dalībvalstī, ir pieejami arī pārējās dalībvalstīs. Bibliotēkām, izglītības iestādēm, muzejiem, arhīviem, filmu mantojuma iestādēm un sabiedriskām raidorganizācijām, kas izmanto nenosakāmu autoru darbus, lai pildītu savus sabiedriski nozīmīgos uzdevumus, būtu jāspēj padarīt nenosakāmu autoru darbus pieejamus sabiedrībai citās dalībvalstīs.

Grozījums Nr.  18

Direktīvas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20) Šī direktīva nedrīkstētu skart dalībvalstīs spēkā esošo tiesību pārvaldības kārtību, piemēram, attiecībā uz paplašinātām kolektīvām licencēm.

(20) Šī direktīva nedrīkstētu skart dalībvalstu kārtību attiecībā uz jebkāda veida tiesību pārvaldības sistēmām, piemēram, paplašinātām kolektīvām licencēm.

Grozījums Nr.  19

Direktīvas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21) Dalībvalstīm būtu jāatļauj pieļaut nenosakāmu autoru darbu izmantošanu mērķiem, kas ir plašāki par šajā direktīvā minēto organizāciju sabiedriski nozīmīgajiem uzdevumiem. Šādos gadījumos būtu jāaizsargā tiesību subjektu likumīgās tiesības un intereses.

svītrots

Grozījums Nr.  20

Direktīvas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22) Ja dalībvalsts ar šajā direktīvā noteiktajiem nosacījumiem atļauj publiski pieejamām bibliotēkām, izglītības iestādēm, muzejiem, arhīviem, filmu mantojuma iestādēm un sabiedriskām raidorganizācijām izmantot nenosakāmu autoru darbus mērķiem, kas ir plašāki par šo organizāciju sabiedriski nozīmīgajiem uzdevumiem, tiesību subjektiem, kas pieteikuši tiesības uz saviem darbiem, būtu jāsaņem atlīdzība. Nosakot šādu atlīdzību, būtu jāņem vērā darba veids un izmantošana. Dalībvalstis var paredzēt, ka par šādu nenosākamu autortiesību darbu izmantošanu iekasētā atlīdzība, kas paredzēta izmaksai, bet nav pieprasīta pēc šajā direktīvā noteikta termiņa beigām, būtu jāatvēl tam, lai finansētu autortiesību informācijas avotus, kas ar zemu izmaksu un automatizācijas palīdzību veicinās rūpīgu meklēšanu attiecībā uz darbiem, kas faktiski vai potenciāli ietilpst šīs direktīvas piemērošanas jomā.

svītrots

Grozījums Nr.  21

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Šī direktīva attiecas uz dažiem veidiem, kādos publiski pieejamas bibliotēkas, izglītības iestādes un muzeji, kā arī arhīvi, filmu mantojuma iestādes un sabiedriskās raidorganizācijas apņemas izmantot nenosakāmu autortiesību darbus.

1. Šī direktīva attiecas uz dažiem veidiem, kādos dalībvalstīs izveidotas publiski pieejamas bibliotēkas, izglītības iestādes un muzeji, kā arī arhīvi, filmu un audioierakstu mantojuma iestādes, izdevniecības un sabiedriskās raidorganizācijas apņemas izmantot nenosakāmu autoru darbus.

Grozījums Nr.  22

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Šī direktīva attiecas uz darbiem, kas pirmo reizi publicēti vai pārraidīti kādā dalībvalstī un ir:

2. Šī direktīva attiecas uz darbiem, kas aizsargāti ar autortiesībām vai blakustiesībām, pirmo reizi publicēti vai pārraidīti kādas dalībvalsts teritorijā, atrodas 1. panta 1. punktā minēto organizāciju kolekcijās un arhīvos un ir:

Grozījums Nr.  23

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 2. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1) darbi, kuri publicēti kā grāmatas, žurnāli, laikraksti vai citādi rakstveida materiāli un iekļauti publiski pieejamu bibliotēku, izglītības iestāžu, muzeju un arhīvu kolekcijās, vai

1) grāmatas, žurnāli, laikraksti, kā arī citi rakstveida materiāli un iespiedmateriāli vai

Grozījums Nr.  24

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 2. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2) kinematogrāfijas un audiovizuāli darbi, kas iekļauti filmu mantojuma iestāžu kolekcijās, vai

2) fonogrammas, kinematogrāfijas vai audiovizuāli darbi.

Grozījums Nr.  25

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 2. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) kinematogrāfijas, audio un audiovizuāli darbi, kurus līdz 2002. gada 31. decembrim radījušas sabiedriskās raidorganizācijas un kuri iekļauti to arhīvos.

svītrots

Grozījums Nr.  26

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Šo direktīvu piemēro arī darbiem, kas veido 2. punktā minēto darbu neatņemamu vai iekļautu daļu, tostarp tēlotājmākslas darbiem, fotogrāfijām, ilustrācijām, dizainparaugiem, arhitektūras darbiem, šo darbu skicēm un citiem darbiem.

Grozījums Nr.  27

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Darbu uzskata par nenosakāmu autortiesību darbu, ja pēc rūpīgas meklēšanas un tās rezultātu reģistrēšanas saskaņā ar 3. pantu darba tiesību subjekts nav noteikts vai ir noteikts, bet nav atrasts.

1. Ar autortiesībām un blakustiesībām aizsargājamu darbu uzskata par nenosakāmu autoru darbu, ja, neskatoties uz to, ka ir veikta rūpīga meklēšana un tās rezultātu reģistrēšana saskaņā ar 3. pantu, attiecīgā darba tiesību subjekts nav noteikts vai ir noteikts, bet to nav iespējams atrast.

Grozījums Nr.  28

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Ja darbam ir vairāk nekā viens tiesību subjekts un kāds no tiesību subjektiem ir noteikts un atrasts, šo darbu neuzskata par nenosakāmu autortiesību darbu.

2. Ja darbam ir vairāk nekā viens tiesību subjekts un vismaz viens no tiesību subjektiem nav noteikts vai, pat ja ir noteikts, nav atrasts pēc rūpīgas meklēšanas un reģistrēšanas saskaņā ar 3. pantu, šo darbu uzskata par nenosakāmu autoru darbu, ciktāl tas attiecas uz nenoteikto vai neatrasto tiesību subjektu tiesībām.

Grozījums Nr.  29

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Šā panta 2. punkta noteikumi neskar to tiesību subjektu tiesības šajā darbā, kuri ir identificēti un atrasti.

Grozījums Nr.  30

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Lai noteiktu, vai darbs ir nenosakāmu autortiesību darbs, 1. panta 1. punktā minētās organizācijas nodrošina, ka saistībā ar katru darbu tiek veikta rūpīga meklēšana, izmantojot attiecīgajam darbu veidam atbilstošus informācijas avotus.

1. Lai noteiktu, vai darbs ir nenosakāmu autoru darbs, 1. panta 1. punktā minētās organizācijas nodrošina, ka godprātīgi tiek veikta rūpīga meklēšana, izmantojot attiecīgajam darbu veidam atbilstošus informācijas avotus.

Grozījums Nr.  31

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Gadījumā, ja ir zināms, ka kinematogrāfijas vai audiovizuāls darbs ir kopražojums, godprātīga un rūpīga meklēšana ir jāveic katrā no dalībvalstīm, kuras ir iesaistītas kopražošanā.

Grozījums Nr.  32

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Katram darbu veidam atbilstošos informācijas avotus, kas ietver pielikumā minētos avotus, nosaka dalībvalstis, konsultējoties ar tiesību subjektiem un lietotājiem.

2. Katram attiecīgo darbu veidam atbilstošos informācijas avotus, kas ietver vismaz pielikumā minētos avotus, nosaka dalībvalstis, konsultējoties ar tiesību subjektiem un lietotājiem.

Grozījums Nr.  33

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ir jāiepazīstas arī ar avotiem, kas uzskaitīti „Saprašanās memoranda par nenosakāmu autoru darbu rūpīgas meklēšanas pamatnostādnēm” 1. punktā minētajās „Rūpīgas meklēšanas pamatnostādnēs”.

Grozījums Nr.  34

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Ja rūpīgo meklēšanu veic citas organizācijas, nevis 1. panta 1. punktā minētās, tad pēdējās šeit nosauktās organizācijas tomēr saglabā atbildību par veikto meklēšanu.

Grozījums Nr.  35

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Rūpīga meklēšana ir jāveic tikai tajā dalībvalstī, kurā darbs pirmo reizi publicēts vai pārraidīts.

3. Rūpīgu meklēšanu veic tikai tās dalībvalsts teritorijā, kurā darbs pirmo reizi publicēts vai pārraidīts. To veic godprātīgi pirms darba izmantošanas.

Grozījums Nr.  36

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ja ir pierādījumi, lai pieņemtu, ka tiesību subjekti no citu dalībvalstu teritorijas bijuši iesaistīti darba radīšanā, rūpīga meklēšana tiek uzskatīta par pabeigtu tikai tad, ja tā aptvērusi arī šo dalībvalstu teritorijas.

Grozījums Nr.  37

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka to teritorijā veiktie rūpīgas meklēšanas rezultāti tiek reģistrēti publiski pieejamā datubāzē.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka to teritorijā veiktie rūpīgas meklēšanas rezultāti tiek reģistrēti publiski pieejamā datubāzē. Dalībvalstu datubāzes tiek veidotas un īstenotas tā, lai būtu iespējama to savstarpēja savienošana Eiropas līmenī.

Grozījums Nr.  38

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka par nenosakāmu autortiesību darbu uzskatāmu darbu tiesību subjektiem ir iespēja jebkurā laikā izbeigt nenosakāmu autortiesību darba statusu.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ikvienam par nenosakāmu autoru darbu uzskatāma darba tiesību subjektam ir tiesības jebkurā laikā izbeigt nenosakāmu autoru darba statusu attiecībā uz šim tiesību subjektam piederošajām tiesībām.

Grozījums Nr.  39

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Darbs zaudē nenosakāmu autoru darba statusu tikai tad, ja ir identificēti un atrasti visi tiesību subjekti.

Grozījums Nr.  40

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Taču, ja vien 7. pantā nav noteikts citādi, 1. panta 1. punktā minētās organizācijas nedrīkst izmantot nenosakāmu autortiesību darbus citiem mērķiem, izņemot to sabiedriski nozīmīgos uzdevumus, proti, saglabāt un restaurēt to kolekcijās iekļautus darbus un nodrošināt to pieejamību kultūras un izglītības vajadzībām.

2. 1. panta 1. punktā minētās organizācijas nedrīkst izmantot nenosakāmu autoru darbus citiem mērķiem, izņemot to sabiedriski nozīmīgos uzdevumus, proti, saglabāt un restaurēt to kolekcijās iekļautus darbus un nodrošināt to pieejamību kultūras un izglītības vajadzībām.

Grozījums Nr.  41

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Ja nenosakāmu autoru darba viens vai vairāki tiesību subjekti ir noteikti, bet nav atrasti, tiesību subjekta(-u) vārds(-i) tiek norādīts(-i) ikreiz, kad darbu izmanto.

Grozījums Nr.  42

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Šī direktīva neskar šādu organizāciju līgumu slēgšanas brīvību ar mērķi pildīt to sabiedriski nozīmīgos uzdevumus.

3. Šī direktīva neskar šādu organizāciju līgumu slēgšanas brīvību ar mērķi pildīt to sabiedriski nozīmīgos uzdevumus, jo īpaši attiecībā uz publiskā un privātā sektora partnerības līgumiem.

Grozījums Nr.  43

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, lai 1. panta 1. punktā minētās organizācijas, izmantojot nenosakāmu autortiesību darbus saskaņā ar 1. punktu, saglabātu informāciju par rūpīgo meklēšanu, ko tās veikušas, un uzturētu publiski pieejamus reģistrus par šo darbu izmantošanu.

svītrots

Grozījums Nr.  44

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 4.a punkts (jauns) – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a Dalībvalstis nodrošina, ka 1. panta 1. punktā minētās organizācijas, kas izmanto nenosakāmu autoru darbus saskaņā ar 6. panta 1. punktu:

 

1) saglabā informāciju par to veikto rūpīgo meklēšanu;

 

2) uztur publiski pieejamus reģistrus par nenosakāmu autoru darbu izmantošanu, ko tās veikušas;

 

3) saistībā ar nenosakāmu autoru darba ikvienu izmantošanu, ja viens vai vairāki tiesību subjekti ir identificēti, bet nav atrasti, norāda tiesību subjekta vārdu;

Grozījums Nr.  45

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 4.a punkts (jauns) – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Dalībvalstis nodrošina, ka tiesību subjekti, kas izbeidz nenosakāmu autoru darba statusu attiecībā uz sev piederošām tiesībām, kā minēts 5. panta 1. punktā, saņem pienācīgu un taisnīgu atlīdzību par darbu izmantošanu.

Grozījums Nr.  46

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.b Dalībvalstis nosūta Komisijai to datubāzu sarakstu un ziņas par to tiešsaistes atrašanās vietu savā teritorijā, kurās 1. panta 1. punktā minētās organizācijas glabā informāciju par to veikto rūpīgo meklēšanu un nenosakāmu autoru darbu izmantošanu, kā arī par jebkādām izmaiņām šajās datubāzēs. Komisija nosūta šo informāciju visām dalībvalstīm.

Grozījums Nr.  47

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.c Lai izvairītos no dārgas digitalizācijas atkārtotas veikšanas, dalībvalstis atļauj 1. panta 1. punktā minētajām organizācijām savstarpēji saslēgt to kolekcijās iekļautos nenosakāmu autoru darbus ar mērķi padarīt šos darbus savstarpēji pieejamus abām organizācijām.

Grozījums Nr.  48

Direktīvas priekšlikums

7. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. pants

svītrots

Nenosakāmu autortiesību darbu sankcionētas izmantošanas veidi

 

1. Dalībvalstis var 1. panta 1. punktā minētajām organizācijām sankcionēt nenosakāmu autortiesību darbu izmantošanu nolūkiem, kas nav minēti 6. panta 2. punktā, ar nosacījumu, ka:

 

(1) 1. panta 1. punktā minētās organizācijas saglabā informāciju par rūpīgo meklēšanu, ko tās veikušas;

 

(2) organizācijas uztur publiski pieejamu reģistru par nenosakāmu autortiesību darbu izmantošanu, ko tās veic;

 

(3) tādā nenosakāmu autortiesību darba gadījumā, kad tiesību subjekts ir noteikts, bet nav atrasts, tiesību subjekta vārds tiek norādīts pie darba izmantošanas;

 

(4) tiesību subjekti, kas izbeidz nenosakāmu autortiesību darba statusu 5. panta izpratnē, saņem atlīdzību par šā darba izmantošanu, ko veikušas 1. panta 1. punktā minētās organizācijas;

 

(5) tiesību subjekti saskaņā ar 4. apakšpunktu var prasīt atlīdzību dalībvalstu noteiktā termiņā, kurš nav īsāks par pieciem gadiem no dienas, kad notikusi darbība, kas ir prasības pamatā.

 

2. Dalībvalstis var izvēlēties veidu, kādā sankcionēt izmantošanu 1. punkta izpratnē, un tās var brīvi noteikt, ko darīt ar atlīdzību, kas nav pieprasīta pēc 1. punkta 5. apakšpunktā noteiktā termiņa beigām.

 

Grozījums Nr.  49

Direktīvas priekšlikums

7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.a pants

 

Tiesību pārvaldības sistēmu kārtība

 

Šī direktīva neskar dalībvalstu tiesību pārvaldības kārtību attiecībā uz jebkāda veida tiesību pārvaldības sistēmām, piemēram, paplašinātām kolektīvām licencēm.

Grozījums Nr.  50

Direktīvas priekšlikums

7.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.b pants

 

Preventīvi pasākumi

 

Dalībvalstis, saskaņojot ar ieinteresētajām pusēm, veicina visus preventīvos pasākumus, kas varētu ierobežot nenosakāmu autoru darbu turpmāku parādīšanos un samazināt to skaitu.

Grozījums Nr.  51

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Šī direktīva neskar dalībvalstu kārtību, kādā veic darbu masveida digitalizāciju, piemēram, tādu, kas saistīta ar komerciāli nepieejamiem darbiem.

Grozījums Nr.  52

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Šīs Direktīvas noteikumus piemēro attiecībā uz visiem 1. pantā minētajiem darbiem, ko [transponēšanas diena] aizsargā dalībvalstu tiesību akti autortiesību jomā.

1. Šīs Direktīvas noteikumus piemēro attiecībā uz visiem 1. pantā minētajiem darbiem, ko [transponēšanas datums] vai pēc tam aizsargā dalībvalstu tiesību akti autortiesību jomā.

Grozījums Nr.  53

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz [...]. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz [divu gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā]. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Grozījums Nr.  54

Direktīvas priekšlikums

11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija pastāvīgi seko līdzi tiesību informācijas avotu attīstībai un vēlākais vienu gadu pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā un pēc tam katru gadu iesniedz ziņojumu par direktīvas piemērošanas jomā patlaban neiekļauto darbu vai citu aizsargātu tiesību objektu, konkrēti, fonogrammu, individuālu fotogrāfiju un citu attēlu iespējamu iekļaušanu šīs direktīvas piemērošanas jomā.

Komisija pastāvīgi seko līdzi tiesību informācijas avotu attīstībai un vēlākais vienu gadu pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā un pēc tam katru gadu iesniedz ziņojumu par direktīvas piemērošanas jomā patlaban neiekļauto darbu vai citu aizsargātu tiesību objektu, konkrēti, individuālu fotogrāfiju un citu attēlu un citu nepublicētu Eiropā radītu visu veidu darbu iespējamu iekļaušanu šīs direktīvas piemērošanas jomā, kā arī šīs direktīvas darbības jomas attiecināšanu uz labumguvējiem, kas nav uzskaitīti 1. panta 1. punktā.

Grozījums Nr.  55

Direktīvas priekšlikums

Pielikums – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Direktīvas 3. panta 2. punktā minētie informācijas avoti ir šādi.

Direktīvas 3. panta 2. punktā minētie informācijas avoti ietver:

Grozījums Nr.  56

Direktīvas priekšlikums

Pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) obligātais eksemplārs;

a) obligātā eksemplāra katalogus;

Grozījums Nr.  57

Direktīvas priekšlikums

Pielikums – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) attiecīgās valsts izdevēju asociācija un autoru un žurnālistu asociācijas;

a) attiecīgās valsts izdevēji un izdevēju asociācijas un autoru un žurnālistu asociācijas;

Grozījums Nr.  58

Direktīvas priekšlikums

Pielikums – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) obligātais eksemplārs;

b) obligātā eksemplāra katalogi;

Grozījums Nr.  59

Direktīvas priekšlikums

Pielikums – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) obligātais eksemplārs;

a) obligātā eksemplāra katalogi;

Grozījums Nr.  60

Direktīvas priekšlikums

Pielikums – 5. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

da) darba veidotāju, dalībnieku utt. saraksts un cita informācija uz darba iepakojuma;

Grozījums Nr.  61

Direktīvas priekšlikums

Pielikums – 5. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

db) visu to attiecīgo asociāciju vai iestāžu datubāzes vai biedru/dalībnieku saraksti, kuras pārstāv attiecīgo kategoriju tiesību subjektus.

(1)

OV C 376, 22.12.2011., 66. lpp.


Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejaS ATZINUMS (7.12.2011)

Juridiskajai komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažiem atļautiem nenosakāmu autoru darbu izmantošanas veidiem

(COM(2011)0289 – C7‑0138/11 – 2011/0136(COD))

Atzinumu sagatavoja: Toine Manders

ĪSS PAMATOJUMS

Mēs dzīvojam digitālā laikmetā. Daži cilvēki uzskata — ja kaut ko nevar atrast internetā, tas vispār neeksistē. Paturot prātā milzīgās priekšrocības, kuras tiešsaistē esošās informācijas saprātīga izplatīšana var dod iekšējam tirgum, kultūras materiāla digitalizācija tiek atbalstīta un tā būtu arī turpmāk jāatbalsta Eiropas mērogā.

Nenosakāmu autoru darbi ir darbi, kuru tiesību subjektus nevar noteikt vai atrast, tai pašā laikā kāda darba padarīšanai par pieejamu sabiedrībai saskaņā ar autortiesību principiem ir nepieciešama tiesību subjekta atļauja. Ar Direktīvu 2001/29/EK(1) ir paredzēti noteikti izņēmumi, kas ļauj saglabāšanas nolūkos veikt skenēšanu, bet šie izņēmumi nepieļauj, ka bibliotēkas digitalizētos darbus sabiedrībai padara pieejamus tiešsaistē internetā, pat ja tas notiek nekomerciāliem mērķiem.(2)

Šīs likumdošanas iniciatīvas pamatā ir Komisijas 2006. gada Ieteikums par kultūras materiālu pārveidošanu ciparu formātā, pieejamību tiešsaistē un saglabāšanu ciparu formātā.(3) Neskatoties uz šo ieteikumu, tikai dažas dalībvalstis ir ieviesušas tiesību aktus par nenosakāmu autoru darbiem, un pastāvošajiem risinājumiem jebkurā gadījumā ir raksturīgs tas, ka darbiem tiešsaistē var piekļūt tikai iedzīvotāji, kas dzīvo attiecīgo dalībvalstu teritorijā.

Eiropas Parlaments jau ir paudis atbalstu risinājumam ar likumdošanas starpniecību, kurš jāatrod attiecībā uz nenosakāmu autoru darbu problemātiskiem jautājumiem un Eiropas datubāzes radīšanai, kas veicinātu informācijas pieejamību(4). 2011. gada 6. aprīļa rezolūcijā par vienoto tirgu uzņēmumiem un izaugsmei(5) Parlaments ir uzsvēris, ka uzlabotas autortiesību pārvaldības sistēmas radīšana ir ļoti svarīga, lai vienotajā tirgū atbalstītu inovācijas un radošās spējas.

Ar šo Komisijas priekšlikumu bibliotēkām, izglītības iestādēm, muzejiem un arhīviem atļauj sniegt iekšējā tirgū īpašus pakalpojumus, kas ir saistīti ar nenosakāmu autoru darbu ievietošanu tiešsaistē. Viens no priekšlikuma darbības mērķiem ir mazināt šo iestāžu darījumu izmaksas par nenosakāmu autoru darbu izmantošanu tiešsaistē, kā arī uzlabot pārrobežu piekļuvi.

Komisija likumdošanas priekšlikumam pievienotajā ietekmes novērtējumā ir piedāvājusi sešus alternatīvus risinājumus, tostarp iespēju neiejaukties vispār, kā arī ar likumu noteiktu izņēmumu noteikšanas vai licencēšanas kārtību, kas veicinātu nenosakāmu autoru darbu digitalizāciju. Ņemot vērā plašas apspriešanās rezultātus ar dažādām ieinteresētajām pusēm, priekšlikumā galu galā priekšroka tiek dota valstīs noteikto risinājumu savstarpējai atzīšanai, ar kuriem bibliotēkām atļauj nodrošināt piekļuvi nenosakāmu autoru darbiem tiešsaistē. Ir vērts norādīt, ka informācija par visiem nenosakāmu autoru darbiem, kas kā tādi ir apzināti attiecīgajās jurisdikcijās, vajadzētu būt vispārpieejamiem bez maksas. Gadījumā, ja tiesību subjekts nāk klajā ar pamatotu prasību par īpašumtiesībām valstī, kur noticis pirmpublicējums, iestādēm šajā dalībvalstī attiecībā uz darbu būtu jāatceļ „nenosakāma autora darba” statuss, un šāds lēmums savukārt būtu spēkā visās citās dalībvalstīs.

Komisija ir izdarījusi svarīgu atsauci uz „Google” tīmekļa vietnes vienošanos grāmatu jautājumā 2008. un 2009. gadā starp „Google”, Autoru ģildi un Amerikas Izdevēju asociāciju, ar kuru „Google” atļautu izmantot lielāko daļu nenosakāmu autoru darbu bez iepriekšējas atļaujas un piedāvāt tos tiešsaistē Amerikas Savienotajās Valstīs, kā rezultātā Eiropa ievērojami atpalika konkurētspējas un piekļuves jomā cilvēces mantojumam. Tā kā Ņujorkas Dienvidu apgabaltiesa 2011. gada martā apstrīdēja vienošanos (cita starpā tādēļ, ka pastāvēja aizdomas, ka ar šo nolīgumu „Google” piešķir monopolu nenosakāmu autoru darbu izmantošanai) un tā vietā ierosināja pieņemt likumdošanas aktu(6), Eiropas Savienībai būtu jāizmanto iespēja parādīt piemēru, kā var rast risinājumu, kas apmierinātu visus turpmākos lietotājus un labumguvējus, tostarp tiesību subjektus.

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu un piekrīt tajā noteiktajam mērķim, ka nenosakāmu autoru darbu pieejamība tiešsaistē visā ES sekmēs kultūras daudzveidību Eiropā un paplašinās zināšanu un mācīšanās avotus.

Tomēr atzinuma sagatavotājs piedāvā dažus grozījumus Komisijas priekšlikumā. Kopumā atzinuma sagatavotājs vēlas uzsvērt, ka autortiesības ir pamats jauninājumiem, jaunradei, ieguldījumiem un radošās nozares produktiem. Ar nenosakāmu autoru darbiem saistītās problēmas nepieciešams pareizi strukturēt, lai pasākumus neveiktu pārāk vispārīgi. Turklāt, atzinuma sagatavotājs uzskata, ka būtu jāsaskaņo kritēriji atlīdzības noteikšanai tiesību subjektiem, lai ES līmenī radītu juridisko noteiktību un garantijas. Viņš uzskata — ir svarīgi paredzēt, ka tiesību subjekti var izbeigt nenosakāma autora darba statusu, izmantojot vienkāršu un vienotu procedūru katrā dalībvalstī pēc savas izvēles.

Precizējot atzinuma sagatavotājs vēlētos uzsvērt, cik svarīgi, lai savstarpēji savienotas datubāzes būtu sadarbspējīgas un saderīgas. Būtu jāizvairās no situācijas, ka nepelnīti tiek apgalvots, ka kāds darbs ir nenosakāma autora darbs.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka jāsniedz atbildes uz jautājumiem, vai Komisijas priekšlikumā minēto labumguvēju definīcijām nepieciešama saskaņošana un kā dalībvalstis risinās situāciju, kad vienai dalībvalstij ir jāveic rūpīga meklēšana, bet pieejamā informācija cita dalībvalstī ir precīzāka un aktuālāka un tātad ir lielākā mērā piemērota konkrētai meklēšanai. Arī atļautas izmantošanas spektram nepieciešama papildu uzmanība, jo ar priekšlikumu ir iespējama ne tikai definīcijas plaša interpretācija, bet arī visu veidu izmantošana dažādās dalībvalstīs.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Direktīvas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Tiesiskā regulējuma radīšana, lai atvieglotu tādu darbu, kuru autori nav noteikti vai ir noteikti, bet nav atrodami, jeb tā dēvēto nenosakāmu autortiesību darbu digitalizāciju un izplatīšanu, ir viens no pamatpasākumiem Eiropas digitalizācijas programmā, kas izklāstīta Komisijas paziņojumā Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Digitālā programma Eiropai”.

(3) Tiesiskā regulējuma radīšana, lai atvieglotu tādu darbu, kuru tiesību subjekti nav noteikti vai ir noteikti, bet nav atrodami, jeb tā dēvēto nenosakāmu autoru darbu digitalizāciju un izplatīšanu, ir viens no pamatpasākumiem Eiropas digitalizācijas programmā, kas izklāstīta Komisijas paziņojumā Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Digitālā programma Eiropai”.

 

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu.)

Grozījums Nr.  2

Direktīvas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a) Autortiesības ir saimnieciskais pamats jauninājumiem, jo tās sekmē inovācijas, jaunradi, ieguldījumus un radošās nozares produkciju. Tālab darbu masveida digitalizācija un izplatīšana ir Eiropas kultūras mantojuma aizsardzības līdzeklis. Autortiesības ir nozīmīgs mehānisms, lai radošajā nozarē nodrošinātu atlīdzību par darbu.

Grozījums Nr.  3

Direktīvas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Šajā direktīvā kinematogrāfijas, audio un audiovizuālie darbi sabiedrisko raidorganizāciju arhīvos būtu jāsaprot kā atsauce uz darbiem, kuri radīti šo organizāciju uzdevumā un to ekskluzīvai izmantošanai.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.  4

Direktīvas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Starptautisku savstarpējas atzīšanas apsvērumu dēļ šī direktīva būtu jāpiemēro tikai darbiem, kas pirmo reizi publicēti vai pārraidīti kādā dalībvalstī.

(11) Šī direktīva būtu jāpiemēro tikai darbiem, kas pirmo reizi publicēti vai pārraidīti kādā dalībvalstī. Komisijai būtu jāizpēta situācija, ja darbu radījusi un izplatījusi kāda struktūra ES dalībvalstī, bet tas pirmo reizi publicēts kādā trešā valstī.

Pamatojums

Komisijai būtu turklāt jāizpēta arī problēma saistībā ar darbiem, kas radīti Eiropā un paredzēti izplatīšanai Eiropā, bet publicēšana pati par sevi notikusi trešās valstīs ārpus Eiropas mazāku izmaksu dēļ. Piemēram, Britu Bibliotēkas gadījumā šī problēma attiecas uz 30 % grāmatu, jo īpaši uz tām, kas iespiestas Indijā.

Grozījums Nr.  5

Direktīvas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12) Pirms darba atzīšanas par nenosakāmu autortiesību darbu, būtu jāveic godprātīga un pietiekami rūpīga autora meklēšana. Dalībvalstīm būtu jāatļauj noteikt, ka šādu rūpīgu meklēšanu var veikt vai nu šajā direktīvā minētās organizācijas vai citas organizācijas.

(12) Pirms darba atzīšanas par nenosakāmu autoru darbu, būtu jāveic godprātīga un pietiekami rūpīga tiesību subjekta meklēšana. Dalībvalstīm būtu jāatļauj noteikt, ka šādu rūpīgu meklēšanu var veikt vai nu šajā direktīvā minētās organizācijas vai citas organizācijas, kamēr šādas organizācijas veic meklēšanu pēc labākās sirdsapziņas un pienācīgā veidā un meklēšanas rezultātus izmanto, lai sasniegtu sabiedrības interešu mērķus, ja vien nav paredzēts citādi. Iepriekš minētajā gadījumā šajā direktīvā paredzētajām organizācijām būtu jāsaglabā atbildība par veikto rūpīgo meklēšanu. Dalībvalstīm būtu jānosaka publiskā sektora iestādes, kurām ir tiesības apliecināt, ka rūpīga meklēšana ir veikta godprātīgi un atbilstošā veidā.

Grozījums Nr.  6

Direktīvas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13) Lai Savienībā nodrošinātu augstu autortiesību aizsardzības līmeni, attiecībā uz rūpīgu meklēšanu ir lietderīgi paredzēt saskaņotu pieeju. Veicot rūpīgu meklēšanu, būtu jāizmanto publiski pieejamas datu bāzes, kurās ir atrodama informācija par darbu autortiesību statusu. Turklāt, lai izvairītos no dārgas digitalizācijas atkārtotas veikšanas, dalībvalstīm būtu jāparedz, ka nenosakāmu autortiesību darbu izmantošana, ko veic šajā direktīvā minētās organizācijas, tiek reģistrēta publiski pieejamā datu bāzē. Publiski pieejamās meklējumu rezultātu datu bāzes un nenosakāmu autoru darbu izmantošana iespēju robežas jāveido un jāīsteno tā, lai būtu iespējama to savienošana Eiropas līmenī un to aplūkošana, izmantojot vienu pieejas punktu.

(13) Lai Savienībā nodrošinātu augstu autortiesību aizsardzības līmeni, attiecībā uz rūpīgu meklēšanu ir lietderīgi paredzēt saskaņotu pieeju. Veicot rūpīgu meklēšanu, būtu jāizmanto publiski pieejamas datubāzes, kurās ir atrodama informācija par darbu autortiesību statusu. Lai izvairītos no meklēšanas pasākumu dublēšanas, pienācīga rūpīga meklēšana, kam jābūt godprātīgai, būtu jāveic tikai tajā dalībvalstī, kurā attiecīgais darbs pirmo reizi publicēts, pārraidīts vai publiskots, vai darīts zināms sabiedrībai, bet dažos gadījumos nepieciešams arī apspriesties par citās dalībvalstīs pieejamo informāciju. Turklāt, lai izvairītos no dārgas digitalizācijas atkārtotas veikšanas un pārliecinātos, vai darbam citā dalībvalstī ir noteikts nenosakāma autora darba statuss, dalībvalstīm būtu jāparedz, ka to teritorijā veiktas rūpīgas meklēšanas rezultāti un nenosakāmu autoru darbu izmantošana, ko veic šajā direktīvā minētās organizācijas, tiek reģistrēta publiski pieejamā datubāzē. Bez maksas publiski pieejamas datubāzes par meklējumu rezultātiem un nenosakāmu autoru darbu izmantošanu būtu pēc iespējas jāveido un jāīsteno, izmantojot skaidru un lietotājdraudzīgu sistēmu, tā, lai būtu iespējama to savienošana un savstarpēja izmantojamība Eiropas līmenī dažādās dalībvalstīs, kā arī to aplūkošana, izmantojot vienu pieejas punktu.

Pamatojums

Direktīvas 13. un 15. apsvēruma apvienošana labākas saskanības nolūkos.

Grozījums Nr.  7

Direktīvas priekšlikums

13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13a) Kultūras materiālu pieejamības potenciāls tiešsaistē un to digitāla saglabāšana bieži netiek īstenota, cita starpā dalībvalstu neatbilstošu resursu dēļ un sakarā ar nesekmīgiem centieniem savienot nesaderīgas datubāzes. Ar šo direktīvu no dalībvalstīm būtu jāprasa apsvērt darbu digitalizācijas standartizēšanu Eiropas līmenī, lai uzlabotu centralizētu reģistrēšanu, pieejamību un to publisko datubāzu sadarbspēju.

Grozījums Nr.  8

Direktīvas priekšlikums

13.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13b) Lai veicinātu pārrobežu piekļuvi publiski pieejamām tiešsaistes datubāzēm, kurās reģistrē meklēšanas rezultātus un nenosakāmu autoru darbu izmantošanu, dalībvalstīm vajadzētu paziņot Komisijai datubāzu tiešsaistes atrašanās vietu savā teritorijā un paredzēt, ka Komisija savukārt šo informāciju dara zināmu citām dalībvalstīm. Būtu jāatrod praktiski risinājumi, lai atļautu informācijas iegūšanu no šīm datubāzēm tiešsaistē un to savienošanu, izmantojot vienotu Eiropas pieejas punktu, kurš plašai sabiedrībai elektroniski pieejams no attāluma, un veicinātu pieeju tajās iekļautajai informācijai, jo īpaši izmantojot tehniskos mehānismus, piemēram, mašīntulkošanu valodas barjeru mazināšanai.

Pamatojums

Lai veicinātu pārrobežu piekļuvi datubāzēm vai rūpīgas meklēšanas un nenosakāmu autoru darbu izmantošanas reģistriem, jo īpaši pārrobežu kontekstā, dalībvalstīm būs jāsadarbojas ar Komisiju.

Grozījums Nr.  9

Direktīvas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15) Lai izvairītos no meklēšanas pasākumu dublēšanas, rūpīga meklēšana būtu jāveic tikai tajā dalībvalstī, kurā attiecīgais darbs pirmo reizi publicēts vai pārraidīts. Lai pārējās dalībvalstis varētu pārliecināties, ka darbam kādā dalībvalstī ir nenosakāmu autortiesību darba statuss, dalībvalstīm būtu jānodrošina to teritorijā veiktas rūpīgas meklēšanas rezultātu iekļaušana publiski pieejamā datu bāzē.

svītrots

Pamatojums

Direktīvas 13. un 15. apsvēruma apvienošana labākas saskanības nolūkos.

Grozījums Nr.  10

Direktīvas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17) Lai veicinātu izglītību un kultūru, dalībvalstīm būtu jāļauj publiski pieejamām bibliotēkām, izglītības iestādēm un muzejiem, kā arī arhīviem, filmu mantojuma iestādēm un sabiedriskajām raidorganizācijām darīt pieejamus un reproducēt nenosakāmu autortiesību darbus, ja tas palīdz pildīt to uzdevumus sabiedrības interešu labā, jo īpaši saglabāt un restaurēt to kolekcijās iekļautos darbus un nodrošināt to pieejamību kultūras un izglītības vajadzībām. Filmu mantojuma iestādēm saskaņā ar šo direktīvu būtu jāaptver dalībvalstu izraudzītas organizācijas, kas vāc, kataloģizē, saglabā un restaurē to kultūras mantojuma filmas.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.  11

Direktīvas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18) Eiropas kultūras mantojuma digitalizācijas sekmēšanā ieguldījumu var sniegt arī līgumu slēgšana, proti, bibliotēkas, izglītības iestādes, muzeji, arhīvi un filmu mantojuma iestādes, ievērojot šajā direktīvā minētos atļautos izmantošanas veidus, var slēgt līgumus ar komerciāliem partneriem, lai digitalizētu un darītu pieejamus sabiedrībai nenosakāmu autortiesību darbus. Līgumos var paredzēt arī finansiālu palīdzību, ko sniedz šie partneri.

(18) Eiropas kultūras mantojuma digitalizācijas sekmēšanā ieguldījumu var sniegt arī līgumu slēgšana, proti, bibliotēkas, izglītības iestādes, muzeji, arhīvi, filmu mantojuma iestādes un sabiedriskās raidorganizācijas, ievērojot šajā direktīvā minētos atļautos izmantošanas veidus, var slēgt līgumus ar komerciāliem partneriem, lai digitalizētu un darītu pieejamus sabiedrībai nenosakāmu autoru darbus. Līgumos var paredzēt arī finansiālu palīdzību, ko sniedz šie partneri, bet tajos nevajadzētu paredzēt nekādas darbu izmantošanas tiesības. Šiem līgumiem nevajadzētu saturēt ierobežojumus attiecībā uz veidu, kādā bibliotēkām, izglītības iestādēm, muzejiem vai arhīviem un filmu vai audio mantojuma iestādēm saskaņā ar šo direktīvu ir atļauts izmantot nenosakāmu autoru darbus, lai īstenotu to sabiedrisko interešu uzdevumus, jo īpaši attiecībā uz piekļuves nodrošināšanu nenosakāmu autoru darbiem neizslēdzošā un nediskriminējošā veidā.

Grozījums Nr.  12

Direktīvas priekšlikums

19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(19a) Radošās nozares saimniecisko pamatu veido pastāvošā kultūras mantojuma aizsardzības un veicināšanas, kvalitatīvas izglītības un ražojošās nozares savstarpējā iedarbība ar radošo nozari. Kvalitatīvas radošās nozares nodrošināšanai ir nepieciešams, lai dalībvalstis pieņemtu saskaņotu politiku visās šajās jomās.

Grozījums Nr.  13

Direktīvas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20) Šī direktīva nedrīkstētu skart dalībvalstīs spēkā esošo tiesību pārvaldības kārtību, piemēram, attiecībā uz paplašinātām kolektīvām licencēm.

(20) Šī direktīva nedrīkstētu skart dalībvalstīs spēkā esošus un turpmākus tiesiski atzītus pasākumus, kas attiecas uz tiesību pārvaldību, piemēram, uz paplašinātajām kolektīvajām licencēm.

Grozījums Nr.  14

Direktīvas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21) Dalībvalstīm būtu jāatļauj nenosakāmu autoru darbu izmantošana mērķiem, kas ir plašāki par šajā direktīvā minēto organizāciju sabiedriski nozīmīgajiem uzdevumiem. Šādos gadījumos būtu jāaizsargā tiesību subjektu likumīgās tiesības un intereses.

(21) Dalībvalstīm būtu jāatļauj nenosakāmu autoru darbu izmantošana mērķiem, kas ir plašāki par šajā direktīvā minēto organizāciju sabiedriski nozīmīgajiem uzdevumiem.

Pamatojums

Ar šo grozījuma priekšlikumu aizstāj iepriekšējo grozījuma Nr. 7 priekšlikumu.

Grozījums Nr.  15

Direktīvas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22) Ja dalībvalsts ar šajā direktīvā noteiktajiem nosacījumiem atļauj publiski pieejamām bibliotēkām, izglītības iestādēm, muzejiem, arhīviem, filmu mantojuma iestādēm un sabiedriskām raidorganizācijām izmantot nenosakāmu autoru darbus mērķiem, kas ir plašāki par šo organizāciju sabiedriski nozīmīgajiem uzdevumiem, tiesību subjektiem, kas pieteikuši tiesības uz saviem darbiem, būtu jāsaņem atlīdzība. Nosakot šādu atlīdzību, būtu jāņem vērā darba veids un izmantošana. Dalībvalstis var paredzēt, ka par šādu nenosākamu autoru darbu izmantošanu iekasētā atlīdzība, kas paredzēta izmaksai, bet nav pieprasīta pēc šajā direktīvā noteikta termiņa beigām, būtu jāatvēl tam, lai finansētu autortiesību informācijas avotus, kas ar zemu izmaksu un automatizācijas palīdzību veicinās rūpīgu meklēšanu attiecībā uz darbiem, kas faktiski vai potenciāli ietilpst šīs direktīvas piemērošanas jomā.

(22) Ja dalībvalsts ar šajā direktīvā noteiktajiem nosacījumiem atļauj publiski pieejamām bibliotēkām, izglītības iestādēm, muzejiem, arhīviem, filmu mantojuma iestādēm un sabiedriskām raidorganizācijām izmantot nenosakāmu autoru darbus mērķiem, kas ir plašāki par šo organizāciju sabiedriski nozīmīgajiem uzdevumiem, tiesību subjektiem, kas pieteikuši tiesības uz saviem darbiem, būtu jāsaņem atlīdzība. Šādai atlīdzībai vajadzētu būt atbilstīgai un, nosakot to, būtu jāņem vērā darba veids un izmantošana. Dalībvalstis var paredzēt, ka par šādu nenosākamu autoru darbu izmantošanu iekasētā atlīdzība, kas paredzēta izmaksai, bet nav pieprasīta pēc šajā direktīvā noteikta termiņa beigām, būtu jāatvēl tam, lai finansētu autortiesību informācijas avotus, kas ar zemu izmaksu un automatizācijas palīdzību veicinās rūpīgu meklēšanu attiecībā uz darbiem, kas faktiski vai potenciāli ietilpst šīs direktīvas piemērošanas jomā.

Grozījums Nr.  16

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Šī direktīva attiecas uz darbiem, kas pirmo reizi publicēti vai pārraidīti kādā dalībvalstī un ir:

2. Šī direktīva attiecas uz darbiem, kurus aizsargā autortiesības un kuri pirmo reizi publicēti, pārraidīti vai publiskoti, vai darīti pieejami sabiedrībai kādā dalībvalstī un ir:

Grozījums Nr.  17

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – 2.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a) atsevišķas fotogrāfijas vai cita veida attēli, kas atrodas 1. panta 1. punktā minēto organizāciju kolekcijās, ja rūpīgu meklēšanu var veikt, balstoties uz šādiem darbiem pievienoto informāciju (piemēram, fotogrāfa darbnīcas zīmogs utt.) un ja personas tiesības nerada juridiskus šķēršļus, vai

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek paplašināta priekšlikuma darbības joma vismaz attiecībā uz fotogrāfijām un citiem attēliem, ja var veikt rūpīgu meklēšanu un netiek aizskartas personas tiesības (piemēram, ainavu fotogrāfijas).

Grozījums Nr.  18

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) kinematogrāfijas, audio un audiovizuāli darbi, kurus līdz 2002. gada 31. decembrim radījušas sabiedriskās raidorganizācijas un kuri iekļauti to arhīvos.

(3) kinematogrāfijas, audio un audiovizuāli darbi, kurus radījušas sabiedriskās raidorganizācijas un kuri iekļauti to arhīvos.

Grozījums Nr.  19

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Darbu uzskata par nenosakāmu autortiesību darbu, ja pēc rūpīgas meklēšanas un tās rezultātu reģistrēšanas saskaņā ar 3. pantu darba tiesību subjekts nav noteikts vai ir noteikts, bet nav atrasts.

1. Darbu uzskata par nenosakāmu autoru darbu, ja pēc pienācīgi un godprātīgi veiktas rūpīgas meklēšanas un tās rezultātu reģistrēšanas saskaņā ar 3. pantu darba tiesību subjekts nav noteikts vai ir noteikts, bet nav atrasts.

Grozījums Nr.  20

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Ja rūpīgo meklēšanu veic citas organizācijas, nevis 1. panta 1. punktā minētās, tad pēdējās šeit nosauktās organizācijas tomēr saglabā atbildību par veikto meklēšanu.

Grozījums Nr.  21

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Rūpīga meklēšana ir jāveic tikai tajā dalībvalstī, kurā darbs pirmo reizi publicēts vai pārraidīts.

3. Rūpīga meklēšana ir jāveic tikai tajā dalībvalstī, kurā darbs pirmo reizi publicēts, pārraidīts vai kādā citā veidā publiskots vai darīts pieejams sabiedrībai, un tas jādara godprātīgi un pienācīgi. Ja darbs pirmo reizi ticis publicēts, pārraidīts vai kādā citā veidā publiskots vai darīts pieejams sabiedrībai divās vai vairākās dalībvalstīs vienlaicīgi, rūpīgu meklēšanu veic visās šajās dalībvalstīs.

Grozījums Nr.  22

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Gadījumos, ja laika gaitā ir mainījušās dalībvalsts teritoriālās robežas, rūpīga meklēšana dalībvalstī, kurā notikusi pirmā publikācija, var paredzēt informācijas pieprasīšanu citā dalībvalstī, ar kuru darbs ir visciešāk saistīts ģeogrāfisku, valodniecisku vai citu attiecīgu iemeslu dēļ.

Pamatojums

Gadījumos, ja dalībvalsts robežas vēstures gaitā ir mainījušās, rūpīga meklēšana būtu jāveic arī dalībvalstī, ar kuru darbs ir visciešāk saistīts ģeogrāfisku, valodniecisku vai citu attiecīgu iemeslu dēļ.

Grozījums Nr.  23

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.b Ja par kinematogrāfijas vai audiovizuālu darbu ir zināms, ka tas ir kopražojums, rūpīgu meklēšanu veic katrā no kopražošanā iesaistītajām dalībvalstīm.

Grozījums Nr.  24

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka to teritorijā veiktie rūpīgas meklēšanas rezultāti tiek reģistrēti publiski pieejamā datu bāzē.

4. Dalībvalstis var noteikt publiskā sektora iestādes, kurām ir tiesības apliecināt, ka rūpīga meklēšana ir veikta pienācīgi un godprātīgi, un nodrošina, ka to teritorijā veiktie rūpīgas meklēšanas rezultāti tiek reģistrēti publiski pieejamā datubāzē, kura ir pieejama bez maksas.

Grozījums Nr.  25

Direktīvas priekšlikums

5. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka par nenosakāmu autortiesību darbu uzskatāmu darbu tiesību subjektiem ir iespēja jebkurā laikā izbeigt nenosakāmu autortiesību darba statusu.

Dalībvalstis nodrošina, ka par nenosakāmu autoru darbu uzskatāmu darbu tiesību subjektiem ir reāla iespēja jebkurā laikā dalībvalstī pēc savas izvēles ātri, vienādā un rentablā veidā izbeigt nenosakāmu autoru darba statusu.

Grozījums Nr.  26

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) reproducēt Direktīvas 2001/29/EK 2. panta izpratnē, lai digitalizētu, darītu pieejamus, indeksētu, kataloģizētu, saglabātu vai restaurētu.

(b) reproducēt Direktīvas 2001/29/EK 2. panta izpratnē, lai, piemēram, meklētu, digitalizētu, darītu pieejamus, indeksētu, kataloģizētu, saglabātu vai restaurētu.

Pamatojums

Ar šo grozījumu nodrošina, ka uzskaitījums nav izsmeļošs, lai dotu iespēju reaģēt uz informācijas tehnoloģijas attīstību turpmākajos gados, negrozot šo tiesību aktu katrā atsevišķā gadījumā, kas rastos nākotnē. Turklāt saskaņā ar 1. un 10. apsvērumu atļautas reproducēšanas piemēru uzskaitījumā tiek iekļauta arī tāds nolūks kā meklēšana.

Grozījums Nr.  27

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Taču, ja vien 7. pantā nav noteikts citādi, 1. panta 1. punktā minētās organizācijas nedrīkst izmantot nenosakāmu autortiesību darbus citiem mērķiem, izņemot to sabiedriski nozīmīgos uzdevumus, proti, saglabāt un restaurēt to kolekcijās iekļautus darbus un nodrošināt to pieejamību kultūras un izglītības vajadzībām.

2. Taču, ja vien 7. pantā nav noteikts citādi, 1. panta 1. punktā minētās organizācijas nedrīkst izmantot nenosakāmu autoru darbus citiem mērķiem, izņemot to sabiedriski nozīmīgos uzdevumus, proti, saglabāt un restaurēt to kolekcijās iekļautus darbus un nodrošināt to pieejamību kultūras, pētniecības un izglītības vajadzībām.

Pamatojums

Saskaņā ar 1. un 10. apsvērumu ar šo grozījumu tiek uzsvērta nenosakāmu autoru darbu pieejamība arī pētniecības vajadzībām.

Grozījums Nr.  28

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, lai 1. panta 1. punktā minētās organizācijas, izmantojot nenosakāmu autortiesību darbus saskaņā ar 1. punktu, saglabātu informāciju par rūpīgo meklēšanu, ko tās veikušas, un uzturētu publiski pieejamus reģistrus par šo darbu izmantošanu.

4. Dalībvalstis nodrošina, lai 1. panta 1. punktā minētās organizācijas, izmantojot nenosakāmu autoru darbus saskaņā ar 1. punktu, saglabātu informāciju par rūpīgo meklēšanu, ko tās veikušas, un uzturētu publiski pieejamus reģistrus par šo darbu izmantošanu, kā arī garantētu, ka tādā gadījumā, kad nenosakāmu autoru darba tiesību subjekts ir noteikts, bet nav atrasts, darbu izmantojot, tiek norādīts tiesību subjekta vārds.

Grozījums Nr.  29

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a Dalībvalstis nosūta Komisijai to datubāzu sarakstu un ziņas par to tiešsaistes atrašanās vietu savā teritorijā, kurās 1. panta 1. punktā minētās organizācijas glabā informāciju par to veikto rūpīgo meklēšanu un nenosakāmu autoru darbu izmantošanu, kā arī par jebkādiem labojumiem šajās datubāzēs. Komisija nosūta šo informāciju visām dalībvalstīm.

Pamatojums

Lai veicinātu pārrobežu piekļuvi datubāzēm vai rūpīgas meklēšanas un nenosakāmu autoru darbu izmantošanas reģistriem, jo īpaši pārrobežu kontekstā, dalībvalstīm būs jāsadarbojas ar Komisiju.

Grozījums Nr.  30

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.b Dalībvalstis kopā ar Komisiju meklē praktiskus risinājumus, lai nodrošinātu, ka informāciju no iepriekš minētajām datubāzēm var iegūt, izmantojot vienotu Savienības līmeņa tiešsaistes pieejas punktu.

Pamatojums

Lai atvieglotu pārrobežu piekļuvi datubāzēm vai rūpīgas meklēšanas un nenosakāmu autoru darbu izmantošanas reģistriem, dalībvalstīm un Komisijai būs jāsadarbojas, lai izveidotu vienotu Eiropas līmeņa tiešsaistes pieejas punktu.

Grozījums Nr.  31

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 4.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.c Lai izvairītos no dārgas digitalizācijas atkārtotas veikšanas, dalībvalstis atļauj 1. panta 1. punktā minētajām organizācijām savstarpēji saslēgt to kolekcijās iekļautos nenosakāmu autoru darbus ar mērķi padarīt šos darbus savstarpēji pieejamus abām organizācijām.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir izvairīties no digitalizācijas atkārtotas veikšanas gadījumos, kad atsevišķām organizācijām to kolekcijās jau ir nenosakāmu autoru darbu fiziskas kopijas, tā, lai tās var savienot šo nenosakāmo autoru darbu digitālās kopijas, neatkārtojot digitalizācijas procesu.

Grozījums Nr.  32

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) tiesību subjekti saskaņā ar 4. apakšpunktu var prasīt atlīdzību dalībvalstu noteiktā termiņā, kurš nav īsāks par pieciem gadiem no dienas, kad notikusi darbība, kas ir prasības pamatā.

svītrots

Grozījums Nr.  33

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – 5.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a) Ja dalībvalstis izvēlas atļaut izmantot nenosakāmu autoru darbus komerciāliem mērķiem, 1. panta 1. punktā minētās organizācijas var komerciāli atbilstošā veidā un godprātīgi izmantot nenosakāmu autoru darbu līdz dienai, kurā notiek darbība, ar kuru pirmo reizi tiek nodibinātas tiesību subjekta tiesības uz šo darbu. Līdz šai dienai tiesību subjekts atlīdzību nesaņem un tiesību akti autortiesību jomā netiek piemēroti.

Pamatojums

Komercializācija nodrošina priekšrocības, jo 1. panta 1. punktā minētās organizācijas tiks mudinātas digitalizēt nenosakāmu autoru darbus. Tiesību subjekti tiks stimulēti pieteikt tiesības uz saviem darbiem, un sabiedrībai būs iespēja jau agrākā laika posmā izmantot nenosakāmu autoru darbus.

Grozījums Nr.  34

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Dalībvalstis var izvēlēties izmantot pastāvošās vai turpmākās valstu sistēmas, lai sekmētu nenosakāmu autoru darbu masveida digitalizāciju un atļautu nenosakāmu autoru darbu komerciālu izmantošanu.

Grozījums Nr.  35

Direktīvas priekšlikums

7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.a pants

 

Pasākumi attiecībā uz tiesību pārvaldību

 

Šī direktīva neskar dalībvalstīs spēkā esošus un turpmākus tiesiski atzītus pasākumus, kas attiecas uz tiesību pārvaldību, piemēram, uz paplašinātajām kolektīvajām licencēm.

Grozījums Nr.  36

Direktīvas priekšlikums

7.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.b pants

 

Preventīvi pasākumi

 

Saskaņā ar ieinteresēto pušu viedokli dalībvalstis veicina pasākumus, lai turpmāk novērstu nenosakāmu autoru darbu rašanos.

Grozījums Nr.  37

Direktīvas priekšlikums

8. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šī direktīva neskar noteikumus, kas jo īpaši attiecas uz patenttiesībām, preču zīmēm, dizainparauga tiesībām, lietderīgajiem modeļiem, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijām, burtveidoliem, nosacītu piekļuvi, piekļuvi raidīšanas kabeļiem, nacionālo kultūras vērtību aizsardzību, prasībām attiecībā uz obligāto eksemplāru, tiesību aktiem attiecībā uz ierobežojošām darbībām un negodīgu konkurenci, komercnoslēpumiem, drošību, konfidencialitāti, datu aizsardzību un privātumu, piekļuvi publiskiem dokumentiem, saistību tiesībām.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.  38

Direktīvas priekšlikums

11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija pastāvīgi seko līdzi tiesību informācijas avotu attīstībai un vēlākais vienu gadu pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā un pēc tam katru gadu iesniedz ziņojumu par direktīvas piemērošanas jomā patlaban neiekļauto darbu vai citu aizsargātu tiesību objektu, konkrēti, fonogrammu, individuālu fotogrāfiju un citu attēlu iespējamu iekļaušanu šīs direktīvas piemērošanas jomā.

Komisija pastāvīgi seko līdzi tiesību informācijas avotu attīstībai un vēlākais vienu gadu pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā un pēc tam katru gadu iesniedz ziņojumu par direktīvas piemērošanas jomā patlaban neiekļauto darbu vai citu aizsargātu tiesību objektu, konkrēti, fonogrammu, individuālu fotogrāfiju un citu attēlu iespējamu iekļaušanu šīs direktīvas piemērošanas jomā, kā arī šīs jomas attiecināšanu uz labumguvējiem, kas nav uzskaitīti 1. panta 1. punktā.

Pamatojums

Citi labumguvēji, kas nav muzeji, bibliotēkas u. tml., ir vajadzīgi, ja nenosakāmu autoru darbiem jābūt pieejamiem, piemēram, dokumentālu filmu veidotājiem, kuri vēlas iekļaut jau uzņemtus vēsturiskus filmu materiālus, vai uzņēmējiem kultūras jomā, kuri vēlētos izmantot Eiropas kopīgo kultūras mantojumu jaunos darbos. Kaut arī šī direktīva ir labs sākums ar nenosakāmu autoru darbiem saistīto jautājumu risināšanai, tomēr tā nesniedz pilnīgu risinājumu.

Grozījums Nr.  39

Direktīvas priekšlikums

11. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Komisija pastāvīgi seko līdzi komerciāli nepieejamu darbu izmantošanas iespējām un vēlākais divus gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā un pēc tam regulāri publicē ziņojumu par iespējamiem risinājumiem attiecībā uz komerciāli nepieejamu darbu digitalizēšanu un plašu publiskumu dalībvalstīs.

Grozījums Nr.  40

Direktīvas priekšlikums

11. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Komisija regulāri (vismaz reizi divos gados) atjaunina 1. panta 1. punktā minēto struktūru sarakstu, kuras ir atbildīgas par nenosakāmu autoru darbu pārvaldību.

Grozījums Nr.  41

Direktīvas priekšlikums

Pielikums – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Direktīvas 3. panta 2. punktā minētie informācijas avoti ir šādi:

Direktīvas 3. panta 2. punktā minētie informācijas avoti ietver:

PROCEDŪRA

Virsraksts

Nenosakāmu autoru darbu atļautie izmantošanas veidi

Atsauces

COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

23.6.2011

 

 

 

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

23.6.2011

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Toine Manders

11.7.2011

 

 

 

Izskatīšana komitejā

5.10.2011

5.12.2011

 

 

Pieņemšanas datums

5.12.2011

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

30

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Jürgen Creutzmann, Cornelis de Jong, Christian Engström, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Anna Hedh, María Irigoyen Pérez, Othmar Karas, Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Konstantinos Poupakis, Amalia Sartori, Wim van de Camp, Kerstin Westphal

(1)

              2001. gada 22. maija Direktīva 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā (OV L 167, 22.6.2001., 10.–19. lpp.).

(2)

              Saskaņā ar 2001. gada direktīvas 5. panta 3. punkta n) apakšpunktu bibliotēkas to kolekcijās esošu darbu izmantošanai zinātniska vai privāta pētījuma nolūkā ar tiem ļauj iepazīties tikai īpašās, šim nolūkam paredzētās vietās minēto iestāžu telpās.

(3)

             OV L 236, 31.8.2006., 28.–30. lpp.

(4)

             2011. gada 12. maija rezolūcija par kultūras un radošo nozaru potenciāla īstenošanu (P7_TA(2011)0240), 71. punkts un 2010. gada 5. maija rezolūcija par „Europeana — nākamie soļi” (OV C 81, 15.3.2011., 16.–25. lpp.).

(5)

             2010/2277(INI), 56. punkts.

(6)

             http://thepublicindex.org/docs/amended_settlement/opinion.pdf, 23. lpp.


Kultūras un izglītības komitejaS ATZINUMS (6.12.2011)

Juridiskajai komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažiem atļautiem nenosakāmu autoru darbu izmantošanas veidiem

(COM(2011)0289 – C7‑0138/2011 – 2011/0136(COD))

Atzinumu sagatavoja: Sabine Verheyen

ĪSS PAMATOJUMS

Priekšvēsture

Eiropas Savienības rīcībā ir ārkārtīgi bagāts kultūras mantojums. Tomēr šā mantojuma lielākā daļa neizmantota atrodas dalībvalstu bibliotēkās un arhīvos un nav pieejama Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Tālab, lai saglabātu Eiropas kultūras daudzveidību, ir nepieciešams nodrošināt šo darbu pārrobežu pieejamību.

Eiropas Savienības dalībvalstis pašlaik spēj digitalizēt vienīgi tos darbus, kuru tiesību subjektus nav iespējams noteikt, tikai attiecīgajā suverēnajā teritorijā. Turpmāk jauni noteikumi padarīs iespējamu piekļuvi tiešsaistē šādiem nenosakāmu autoru darbiem visā Eiropā.

Eiropas Komisija ar šo priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažiem atļautiem nenosakāmu autoru darbu izmantošanas veidiem paredz pamatu tam, kā apieties ar grāmatām, laikrakstiem, žurnāliem, filmām, audio vai audiovizuāliem darbiem, televīzijas raidījumiem utt., kurus gan aizsargā autortiesības, bet attiecībā uz kuriem nav iespējams noteikt tiesību subjektu.

Atzinuma sagatavotāja šajā sakarībā īpaši vēlētos apskatīt turpmāk minētos jautājumus.

Mērķi

Ja izrādās, ka kāda darba autors nav nosakāms, to var digitalizēt un tādējādi padarīt pieejamu sabiedrībai Eiropā.

Publiskojot tos ar interneta vai citu izplatīšanas kanālu starpniecību, ievērojami tiks veicināta Eiropas kultūras daudzveidība un katrs tos varēs izmantot. No tā labumu gūs ne tikai muzeji, bibliotēkas, raidstacijas, arhīvi, universitātes un tamlīdzīgas izglītības un zinātnes iestādes. Arī privātpersonas gūs ievērojamu labumu, ja nenosakāmu autoru darbi būs padarīti pieejami digitālā formā.

Nenosakāmu autoru darbu digitalizācija ir svarīgs posms Eiropas Savienības kultūras mantojuma aprūpē, jo ar direktīvas palīdzību dalībvalstu pilsoņiem tiek piedarīta iespējama tiesību aktiem atbilstoša piekļuve nenosakāmu autoru darbiem pārrobežu līmenī.

Prasības

Ikviens darbs būtu jāuzskata par nenosakāma autora radītu tik ilgi, kamēr 100 % to tiesību subjektu var tikt atrasti. Tomēr ir jānodrošina, ka zināmo tiesību subjektu tiesības netiek ietekmētas.

Lai konstatētu, ka kāda konkrētā gadījumā runa ir par nenosakāma autora darbu, ir nepieciešams veikt rūpīgu meklēšanu. Šeit runa ir par darbietilpīgiem pētījumiem, kuri ir jāveic visaugstākajā tehniskajā un zinātniskajā līmenī.

Parasti raidorganizācijas saņem ļoti īsa termiņa meklēšanas pieprasījumus, kas aktuāli tikai attiecīgajā dienā, un tos laika trūkuma dēļ nebūtu iespējams pietiekami izpētīt. Mazu muzeju, arhīvu un institūtu rīcībā bieži vien nav attiecīgo personāla vai infrastruktūras resursu, un šo iemeslu dēļ tie dažkārt nespētu veikt rūpīgus meklējumus.

Tālab ir obligāti nepieciešams procesā iesaistīt autortiesību organizācijas. Tām ir jāpiešķir tiesības jebkurā laikā veikt rūpīgus meklējumus, ja kāds arhīvs, muzejs, raidorganizācija utt. nespēj to veikt.

Autortiesību organizācijas turklāt veic vēl vienu uzdevumu. Ja kādam darbam ir nevis viens, bet vairāki tiesību subjekti, autortiesību organizācijas tiesību pārvaldīšanā pārstāv tos tiesību subjektus, kurus nav iespējams atrast. Piemēram, attiecībā uz televīzijas raidījumiem bieži vien ir jānodarbojas ar 50–100 tiesību subjektiem, un ļoti retos gadījumos tiešām var arī katru atsevišķi atrast.

Tiešsaistes bibliotēkām, piemēram, Europeana, un citiem lieliem Eiropas digitalizēšanas projektiem ir jābūt pieejamiem visā Eiropas Savienībā. Tādēļ nav iespējams iztikt bez vienota risinājuma, kurš aptvertu dažādu dalībvalstu suverēnās teritorijas.

Nenosakāmu autoru darbu meklēšanai, ka arī to digitalizēšanai un publiskošanai jānotiek, izmantojot vismodernāko zinātni un tehniku. Tādēļ ir nepieciešams, lai direktīva padarītu iespējamu, ka arī turpmāk tiek izmantotas visjaunākās metodes. Šajā nolūkā ir nepieciešams, lai dalībvalstu starpā obligāti notiktu paraugprakses apmaiņa.

GROZĪJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Direktīvas priekšlikums

-1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1) Rīkojoties saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību noteikumiem, Savienībai savā darbībā ir obligāti jāņem vērā kultūras aspekti, jo īpaši, lai respektētu un veicinātu kultūru daudzveidību.

Grozījums Nr.  2

Direktīvas priekšlikums

-1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1a) Pārrobežu piekļuve tiešsaistē nenosakāmu autoru darbiem, kas atrodas dalībvalstu bibliotēku, ierakstu fondu, izglītības iestāžu, arhīvu, muzeju, filmu mantojuma iestāžu, raidorganizāciju, citu kultūras iestāžu kolekcijās un privātās kolekcijās, kā arī darbi, kas atrodas sabiedrisko raidorganizāciju arhīvos visā Savienībā, dod ieguldījumu Savienības kultūru un valodu daudzveidības veicināšanā un aizsargāšanā.

Grozījums Nr.  3

Direktīvas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Bibliotēkas, muzeji, arhīvi, izglītības iestādes, filmu mantojuma iestādes un sabiedriskās raidorganizācijas ir iesaistītas savu kolekciju un arhīvu plašā digitalizācijā, lai radītu Eiropas digitālās bibliotēkas. Dalībvalstu bibliotēkas, muzeji, arhīvi, izglītības iestādes, filmu mantojuma iestādes un sabiedriskās raidorganizācijas palīdz saglabāt un izplatīt Eiropas kultūras mantojumu, un tas ir svarīgi arī saistībā ar tādu Eiropas digitālo bibliotēku kā Europeana izveidi. Iespiedmateriālu masveida digitalizācijas, kā arī meklēšanas un indeksēšanas tehnoloģijas palielina bibliotēku kolekciju pētniecisko vērtību.

(1) Bibliotēkas, muzeji, ierakstu fondi, arhīvi, izglītības iestādes, filmu mantojuma iestādes, raidorganizācijas un citas kultūras iestādes dalībvalstīs, kā arī privātas krātuves ir iesaistītas savu kolekciju un arhīvu digitalizācijā. Tās palīdz arī saglabāt un izplatīt Eiropas kultūras mantojumu, un tas ir svarīgi arī saistībā ar tādu Eiropas digitālo bibliotēku kā Europeana izveidi. Iespiedmateriālu masveida digitalizācijas, kā arī meklēšanas un indeksēšanas tehnoloģijas palielina bibliotēku kolekciju pētniecisko vērtību.

Grozījums Nr.  4

Direktīvas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Tiesiskā regulējuma radīšana, lai atvieglotu tādu darbu, kuru autori nav noteikti vai ir noteikti, bet nav atrodami, jeb tā dēvēto nenosakāmu autoru darbu digitalizāciju un izplatīšanu, ir viens no pamatpasākumiem Eiropas digitalizācijas programmā, kas izklāstīta Komisijas paziņojumā Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Digitālā programma Eiropai”.

(3) Tiesiskā regulējuma radīšana, lai atvieglotu tā dēvēto nenosakāmu autoru darbu jeb tādu darbu, kuru tiesību subjekti nav noteikti vai ir noteikti, bet nav atrodami, digitalizāciju un izplatīšanu, ir viens no pamatpasākumiem Eiropas digitalizācijas programmā, kas izklāstīta Komisijas paziņojumā Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Digitālā programma Eiropai”.

Grozījums Nr.  5

Direktīvas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Direktīvā 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā, kurai atbilstoši ir saskaņotas autoru ekskluzīvās tiesības reproducēt savus darbus un darīt tos pieejamus sabiedrībai, ir noteikts, ka darbus var digitalizēt un darīt pieejamus tikai ar iepriekšēju autora piekrišanu.

(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Direktīvā 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā, kurai atbilstoši ir saskaņotas autoru ekskluzīvās tiesības reproducēt savus darbus un darīt tos pieejamus sabiedrībai, ir noteikts, ka darbus var digitalizēt, darīt pieejamus un publiskot tikai ar iepriekšēju autora piekrišanu.

Grozījums Nr.  6

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Nenosakāmu autortiesību darbu gadījumā iepriekšēja piekrišana, kas ļautu darbus reproducēt vai darīt pieejamus sabiedrībai, nav iegūstama.

(5) Nenosakāmu autortiesību darbu gadījumā iepriekšēja piekrišana, kas ļautu darbus reproducēt, darīt pieejamus sabiedrībai vai publiskot, nav iegūstama.

Grozījums Nr.  7

Direktīvas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Dažādas dalībvalstu pieejas nenosakāmu autoru darbu statusa atzīšanai var radīt šķēršļus, kas traucē iekšējā tirgus darbību un nenosakāmu autoru darbu izmantošanu un pārrobežu pieejamību. Atšķirīgas pieejas var arī ierobežot tādu preču un pakalpojumu brīvu apriti, kuros ir integrēti kultūras materiāli. Tāpēc ir lietderīgi nodrošināt šā statusa savstarpēju atzīšanu.

(6) Dažādas dalībvalstu pieejas nenosakāmu autoru darbu statusa atzīšanai var radīt šķēršļus, kas traucē iekšējā tirgus darbību un nenosakāmu autoru darbu izmantošanu un pārrobežu pieejamību. Atšķirīgas pieejas var arī ierobežot tādu preču un pakalpojumu brīvu apriti, kuros ir integrēti kultūras materiāli, un sarežģīt sabiedrības piekļuvi šādām precēm un pakalpojumiem, kā arī gūt labumu no tiem. Tāpēc ir lietderīgi nodrošināt šā statusa savstarpēju atzīšanu.

Grozījums Nr.  8

Direktīvas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Kopēja pieeja nenosakāmu autortiesību darbu statusa un nenosakāmu autortiesību darbu atļauto izmantošanas veidu noteikšanā ir īpaši svarīga, lai iekšējā tirgū garantētu tiesisko noteiktību bibliotēkām, muzejiem, izglītības iestādēm, arhīviem, filmu mantojuma iestādēm un sabiedriskajām raidorganizācijām, kas izmanto nenosakāmu autortiesību darbus.

(7) Kopēja pieeja nenosakāmu autoru darbu statusa un nenosakāmu autoru darbu atļauto izmantošanas veidu noteikšanā ir īpaši svarīga, lai iekšējā tirgū garantētu tiesisko noteiktību bibliotēkām, muzejiem, ierakstu fondiem, arhīviem, izglītības iestādēm, filmu mantojuma iestādēm, raidorganizācijām un citām kultūras organizācijām dalībvalstīs, kas izmanto nenosakāmu autoru darbus, kā arī privātajām krātuvēm.

Grozījums Nr.  9

Direktīvas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Kinematogrāfijas, audio un audiovizuālie darbi, kas atrodas sabiedrisko raidorganizāciju arhīvos un kurus producējušas sabiedriskās raidorganizācijas, ietver nenosakāmu autortiesību darbus. Ņemot vērā raidorganizāciju īpašo audio un audiovizuālā materiāla producentu statusu un nepieciešamību pieņemt pasākumus, lai ierobežotu nenosakāmu autortiesību darbu rašanos nākotnē, ir piemēroti noteikt laika ierobežojumu attiecībā uz šīs direktīvas piemērošanu, ciktāl tā attiecas uz darbiem sabiedrisko raidorganizāciju arhīvos.

svītrots

Grozījums Nr.  10

Direktīvas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a) Ir būtiski turpmāk novērst tādu jaunu darbu rašanos, kuru autori ir nenosakāmi, ņemot vērā to, ka digitālajā laikmetā nepārtraukti palielinās radošā satura ražošana un izplatīšana tiešsaistē. Ir nepieciešama skaidra norāde par to, kā noteikt un atrast tiesību subjektus, kā arī ir jāparedz īpaša reģistrācija kā priekšnoteikums tiesību izmantošanai pilnā apjomā. Turklāt ir nepieciešams radīt stabilu sistēmu tiesību iegūšanai. Tiesiskajam regulējumam vajadzētu būt tādam, kas pieļauj tehnisko jauninājumu izmantošanu, kā arī pietiekami elastīgam, pieļaujot līgumu noslēgšanu starp tiesību subjektiem nākotnē.

Grozījums Nr.  11

Direktīvas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Šajā direktīvā kinematogrāfijas, audio un audiovizuālie darbi sabiedrisko raidorganizāciju arhīvos būtu jāsaprot kā atsauce uz darbiem, kuri radīti šo organizāciju uzdevumā un to ekskluzīvai izmantošanai.

(9) Šajā direktīvā kinematogrāfijas darbi un darbi, kas veido daļu no audio un audiovizuāliem darbiem, fotogrāfijas vai citi attēli, vai ieguldījumi darbos, kas tajos iekļauti, raidorganizāciju un citu kultūras organizāciju arhīvos būtu jāsaprot kā atsauce uz darbiem, kuri radīti šo organizāciju uzdevumā un to ekskluzīvai izmantošanai.

Grozījums Nr.  12

Direktīvas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Starptautisku savstarpējas atzīšanas apsvērumu dēļ šī direktīva būtu jāpiemēro tikai darbiem, kas pirmo reizi publicēti vai pārraidīti kādā dalībvalstī.

svītrots

Grozījums Nr.  13

Direktīvas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12) Pirms darba atzīšanas par nenosakāmu autortiesību darbu, būtu jāveic godprātīga un pietiekami rūpīga autora meklēšana. Dalībvalstīm būtu jāatļauj noteikt, ka šādu rūpīgu meklēšanu var veikt vai nu šajā direktīvā minētās organizācijas vai citas organizācijas.

(12) Pirms darba atzīšanas par nenosakāmu autoru darbu, būtu jāveic rūpīga tā tiesību subjektu meklēšana. Dalībvalstīm būtu jānosaka, ka organizācijām, kas to vēlas izmantot, ir piešķirta izvēle vai nu šādu rūpīgu meklēšanu veikt ar pašu līdzekļiem, vai uzdot to veikt citām organizācijām, tostarp autortiesību organizācijām.

Grozījums Nr.  14

Direktīvas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13) Lai Savienībā nodrošinātu augstu autortiesību aizsardzības līmeni, attiecībā uz rūpīgu meklēšanu ir lietderīgi paredzēt saskaņotu pieeju. Veicot rūpīgu meklēšanu, būtu jāizmanto publiski pieejamas datu bāzes, kurās ir atrodama informācija par darbu autortiesību statusu. Turklāt, lai izvairītos no dārgas digitalizācijas atkārtotas veikšanas, dalībvalstīm būtu jāparedz, ka nenosakāmu autortiesību darbu izmantošana, ko veic šajā direktīvā minētās organizācijas, tiek reģistrēta publiski pieejamā datu bāzē. Publiski pieejamās meklējumu rezultātu datu bāzes un nenosakāmu autoru darbu izmantošana iespēju robežas jāveido un jāīsteno tā, lai būtu iespējama to savienošana Eiropas līmenī un to aplūkošana, izmantojot vienu pieejas punktu.

(13) Lai Savienībā nodrošinātu augstu autortiesību aizsardzības līmeni, attiecībā uz rūpīgu meklēšanu ir lietderīgi paredzēt saskaņotu pieeju. Veicot rūpīgu meklēšanu, būtu jāizmanto publiski pieejamas datubāzes, kurās ir atrodama informācija par darbu autortiesību statusu. Turklāt, lai izvairītos no dārgas digitalizācijas atkārtotas veikšanas, dalībvalstīm būtu jāparedz, ka nenosakāmu autoru darbu izmantošana tiek reģistrēta publiski pieejamā datubāzē. Publiski pieejamās meklējumu rezultātu datubāzes un nenosakāmu autoru darbu izmantošana iespēju robežas jāveido un jāīsteno tā, lai būtu iespējama to savienošana Eiropas līmenī un to aplūkošana, izmantojot vienu pieejas punktu.

Grozījums Nr.  15

Direktīvas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14) Nenosakāmu autortiesību darbiem var būt vairāki autori un tajos var būt iekļauti citi darbi vai aizsargātu tiesību objekti. Šai direktīvai nebūtu jāietekmē zināmu vai apzinātu tiesību subjektu tiesības.

(14) Nenosakāmu autoru darbiem var būt vairāki tiesību subjekti, un tajos var būt iekļauti citi darbi vai aizsargātu tiesību objekti. Šai direktīvai nebūtu jāietekmē zināmu vai apzinātu tiesību subjektu tiesības.

Grozījums Nr.  16

Direktīvas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16) Ir lietderīgi paredzēt, ka autori var izbeigt nenosakāmu autortiesību darbu statusu, ja viņi piesaka tiesības uz saviem darbiem.

svītrots

Grozījums Nr.  17

Direktīvas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17) Lai veicinātu izglītību un kultūru, dalībvalstīm būtu jāļauj publiski pieejamām bibliotēkām, izglītības iestādēm un muzejiem, kā arī arhīviem, filmu mantojuma iestādēm un sabiedriskajām raidorganizācijām darīt pieejamus un reproducēt nenosakāmu autortiesību darbus, ja tas palīdz pildīt to uzdevumus sabiedrības interešu labā, jo īpaši saglabāt un restaurēt to kolekcijās iekļautos darbus un nodrošināt to pieejamību kultūras un izglītības vajadzībām. Filmu mantojuma iestādēm saskaņā ar šo direktīvu būtu jāaptver dalībvalstu izraudzītas organizācijas, kas vāc, kataloģizē, saglabā un restaurē to kultūras mantojuma filmas.

(17) Lai veicinātu izglītību un kultūru, dalībvalstīm būtu jāļauj publiski pieejamām bibliotēkām, izglītības iestādēm un muzejiem, kā arī arhīviem, ierakstu fondiem, filmu mantojuma iestādēm un sabiedriskajām raidorganizācijām darīt pieejamus, publiskot un reproducēt nenosakāmu autoru darbus, ja tas palīdz pildīt to uzdevumus sabiedrības interešu labā, jo īpaši saglabāt un restaurēt to kolekcijās iekļautos darbus un nodrošināt to pieejamību kultūras un izglītības vajadzībām. Filmu mantojuma iestādēm saskaņā ar šo direktīvu būtu jāaptver dalībvalstu izraudzītas organizācijas, kas vāc, kataloģizē, saglabā un restaurē to kultūras mantojuma filmas.

Grozījums Nr.  18

Direktīvas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18) Eiropas kultūras mantojuma digitalizācijas sekmēšanā ieguldījumu var sniegt arī līgumu slēgšana, proti, bibliotēkas, izglītības iestādes, muzeji, arhīvi un filmu mantojuma iestādes, ievērojot šajā direktīvā minētos atļautos izmantošanas veidus, var slēgt līgumus ar komerciāliem partneriem, lai digitalizētu un darītu pieejamus sabiedrībai nenosakāmu autoru darbus. Līgumos var paredzēt arī finansiālu palīdzību, ko sniedz šie partneri.

(18) Eiropas kultūras mantojuma digitalizācijas sekmēšanā ieguldījumu var sniegt arī līgumu slēgšana, proti, bibliotēkas, izglītības iestādes, muzeji, ierakstu fondi, arhīvi, filmu mantojuma iestādes, raidorganizācijas un citas kultūras iestādes dalībvalstīs, kā arī privātās krātuves, ievērojot šajā direktīvā minētos atļautos izmantošanas veidus, var slēgt līgumus ar komerciāliem partneriem, lai digitalizētu un darītu pieejamus sabiedrībai un publiskotu nenosakāmu autoru darbus. Līgumos var paredzēt arī finansiālu palīdzību, ko sniedz šie partneri.

Grozījums Nr.  19

Direktīvas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19) Lai uzlabotu Savienības iedzīvotāju piekļuves iespējas Eiropas kultūras mantojumam, jānodrošina, ka nenosakāmu autoru darbi, kas ir digitalizēti un darīti pieejami sabiedrībai vienā dalībvalstī, ir pieejami arī pārējās dalībvalstīs. Publiski pieejamām bibliotēkām, izglītības iestādēm, muzejiem, arhīviem, filmu mantojuma iestādēm un sabiedriskām raidorganizācijām, kas izmanto nenosakāmu autortiesību darbus, lai pildītu savus sabiedriski nozīmīgos uzdevumus, būtu jāspēj padarīt nenosakāmu autortiesību darbus pieejamus sabiedrībai citās dalībvalstīs.

(19) Lai uzlabotu Savienības iedzīvotāju piekļuves iespējas Eiropas kultūras mantojumam, jānodrošina, ka nenosakāmu autortiesību darbi, kas ir digitalizēti un darīti pieejami sabiedrībai vai publiskoti vienā dalībvalstī, ir pieejami arī pārējās dalībvalstīs.

Grozījums Nr.  20

Direktīvas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20) Šī direktīva nedrīkstētu skart dalībvalstīs spēkā esošo tiesību pārvaldības kārtību, piemēram, attiecībā uz paplašinātām kolektīvām licencēm.

(20) Šī direktīva nedrīkstētu skart dalībvalstu pašreizējo un turpmāko tiesību pārvaldības kārtību.

Grozījums Nr.  21

Direktīvas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22) Ja dalībvalsts ar šajā direktīvā noteiktajiem nosacījumiem atļauj publiski pieejamām bibliotēkām, izglītības iestādēm, muzejiem, arhīviem, filmu mantojuma iestādēm un sabiedriskām raidorganizācijām izmantot nenosakāmu autoru darbus mērķiem, kas ir plašāki par šo organizāciju sabiedriski nozīmīgajiem uzdevumiem, tiesību subjektiem, kas pieteikuši tiesības uz saviem darbiem, būtu jāsaņem atlīdzība. Nosakot šādu atlīdzību, būtu jāņem vērā darba veids un izmantošana. Dalībvalstis var paredzēt, ka par šādu nenosākamu autortiesību darbu izmantošanu iekasētā atlīdzība, kas paredzēta izmaksai, bet nav pieprasīta pēc šajā direktīvā noteikta termiņa beigām, būtu jāatvēl tam, lai finansētu autortiesību informācijas avotus, kas ar zemu izmaksu un automatizācijas palīdzību veicinās rūpīgu meklēšanu attiecībā uz darbiem, kas faktiski vai potenciāli ietilpst šīs direktīvas piemērošanas jomā.

(22) Ja dalībvalsts ar šajā direktīvā noteiktajiem nosacījumiem atļauj publiski pieejamām bibliotēkām, izglītības iestādēm, muzejiem, arhīviem, filmu mantojuma iestādēm un sabiedriskām raidorganizācijām izmantot nenosakāmu autoru darbus mērķiem, kas ir plašāki par šo organizāciju sabiedriski nozīmīgajiem uzdevumiem, tiesību subjektiem, kas pieteikuši tiesības uz saviem darbiem, būtu jāsaņem atlīdzība. Nosakot šādu atlīdzību, būtu jāņem vērā darba veids un izmantošana. Dalībvalstis var paredzēt, ka par šādu nenosākamu autoru darbu izmantošanu iekasētā atlīdzība, kas paredzēta izmaksai, bet nav pieprasīta pēc šajā direktīvā noteikta termiņa beigām, būtu jāizmanto sabiedrības labā sociāliem un kultūras mērķiem. Dalībvalstis var paredzēt, ka tādi ieņēmumi ir jāizmanto, lai segtu rūpīgas meklēšanas, kā arī tādu datu banku uzturēšanas un apkalpošanas izmaksas, kuras vajadzīgas šim nolūkam.

Grozījums Nr.  22

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Šī direktīva attiecas uz dažiem veidiem, kādos publiski pieejamas bibliotēkas, izglītības iestādes un muzeji, kā arī arhīvi, filmu mantojuma iestādes un sabiedriskās raidorganizācijas apņemas izmantot nenosakāmu autortiesību darbus.

1. Šī direktīva attiecas uz dažiem veidiem, kādos izmantot nenosakāmu autoru darbus dalībvalstīs.

Grozījums Nr.  23

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Šī direktīva attiecas uz darbiem, kas pirmo reizi publicēti vai pārraidīti kādā dalībvalstī un ir:

2. Šī direktīva attiecas uz darbiem, kas pirmo reizi publicēti, pārraidīti, demonstrēti, darīti pieejami sabiedrībai vai publiskoti kādā dalībvalstī un ir:

Grozījums Nr.  24

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) darbi, kuri publicēti kā grāmatas, žurnāli, laikraksti vai citādi rakstveida materiāli un iekļauti publiski pieejamu bibliotēku, izglītības iestāžu, muzeju un arhīvu kolekcijās, vai

(1) darbi, kuri publicēti grāmatu, žurnālu, laikrakstu vai citādu rakstveida materiālu formā, fotogrāfijas un mākslas darbi vai

Grozījums Nr.  25

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) kinematogrāfijas, audio un audiovizuāli darbi, kurus līdz 2002. gada 31. decembrim radījušas sabiedriskās raidorganizācijas un kuri iekļauti to arhīvos.

(3) kinematogrāfijas darbi un darbi, kas veido daļu no audio un audiovizuāliem darbiem, kurus radījušas raidorganizācijas un kuri iekļauti to arhīvos

Grozījums Nr.  26

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – 3.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a) uzstāšanos ieraksti vai publisku izpildījumu fotogrāfijas un citi attēli, kas iekļauti citu kultūras iestāžu kolekcijās.

Grozījums Nr.  27

Direktīvas priekšlikums

1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a pants

 

Definīcija

 

Šajā direktīvā „tiesību subjekti” ir darbu radītāji un tiesību turētāji attiecībā uz saistītiem aizsargājamiem tiesību objektiem.

Grozījums Nr.  28

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Darbu uzskata par nenosakāmu autortiesību darbu, ja pēc rūpīgas meklēšanas un tās rezultātu reģistrēšanas saskaņā ar 3. pantu darba tiesību subjekts nav noteikts vai ir noteikts, bet nav atrasts.

1. Darbu uzskata par nenosakāmu autoru darbu, ja pēc rūpīgas meklēšanas un tās rezultātu reģistrēšanas saskaņā ar 3. pantu viens vai vairāki darba tiesību subjekti nav noteikti vai ir noteikti, bet nav atrasti.

Grozījums Nr.  29

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Ja darbam ir vairāk nekā viens tiesību subjekts un kāds no tiesību subjektiem ir noteikts un atrasts, šo darbu neuzskata par nenosakāmu autortiesību darbu.

2. Ja darbam ir vairāk nekā viens tiesību subjekts, to tiesību subjektu, kuru atrašanās vietu bija iespējams noteikt, sniegto atļauju uzskata par pietiekamu attiecībā uz visa darba izmantošanu kopumā, ja pārējos tiesību subjektus, kā noteikts šajā direktīvā, nav bijis iespējams noteikt vai atrast. Attiecībā uz darbiem, kuru atsevišķas daļas var skaidri piedēvēt dažādiem tiesību subjektiem, šāda darba katru daļu pakļauj īpašai izpētei, lai noteiktu, vai tas ir nenosakāmu autoru darbs šā panta 1. punktu nozīmē.

Grozījums Nr.  30

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Katram darbu veidam atbilstošos informācijas avotus, kas ietver pielikumā minētos avotus, nosaka dalībvalstis, konsultējoties ar tiesību subjektiem un lietotājiem.

2. Katram darbu veidam vai jebkuriem citiem aizsargātiem tiesību objektiem atbilstošos informācijas avotus, kas ietver pielikumā minētos avotus, nosaka dalībvalstis, vienojoties ar tiesību subjektiem un lietotājiem.

Grozījums Nr.  31

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Rūpīga meklēšana ir jāveic tikai tajā dalībvalstī, kurā darbs pirmo reizi publicēts vai pārraidīts.

3. Rūpīga meklēšana pirms darba izmantošanas ir jāveic tikai tajā dalībvalstī, kurā darbs pirmo reizi publicēts, pārraidīts, demonstrēts, darīts pieejams sabiedrībai vai publiskots; tomēr, ja ir pamatota neskaidrība par to, kur darbs pirmo reizi publicēts, pārraidīts, demonstrēts, darīts pieejams sabiedrībai vai publiskots, rūpīgu meklēšanu var veikt arī citās dalībvalstīs.

Grozījums Nr.  32

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a Gadījumā, ja ir zināms, ka kinematogrāfijas vai audiovizuāls darbs ir kopražojums, rūpīga meklēšana ir jāveic katrā no dalībvalstīm, kurās ir īstenota kopražošana.

Grozījums Nr.  33

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.b Personas, kas vēlas izmantot tādu darbu, kura tiesību subjektus nevar atrast pat pēc rūpīgas meklēšanas, var pilnvarot pienācīgi pilnvarotas autortiesību organizācijas rīkoties šo tiesību subjektu vārdā.

Grozījums Nr.  34

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ja tas nav pretrunā Savienības tiesību aktiem un starptautiskiem nolīgumiem par autortiesībām un blakustiesībām, dalībvalstis var pieņemt vispusīgus pasākumus, paredzot vienkāršas un paplašinātas sistēmas tiesību deklarēšanai.

Grozījums Nr.  35

Direktīvas priekšlikums

5. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka par nenosakāmu autortiesību darbu uzskatāmu darbu tiesību subjektiem ir iespēja jebkurā laikā izbeigt nenosakāmu autortiesību darba statusu.

Ja darbam, kas tiek uzskatīts par nenosakāma autora darbu, ir tikai viens tiesību subjekts, dalībvalstis nodrošina, ka tiesību subjektam ir iespēja jebkurā laikā izbeigt nenosakāma autora darba statusu.

Grozījums Nr.  36

Direktīvas priekšlikums

5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a pants

 

Tiesību subjektiem paredzētā atlīdzība

 

Tiesību subjekti, kas izbeidz nenosakāma autora darba statusu saskaņā ar 5. pantu, saņem atlīdzību par šā darba izmantošanu, ko veikušas organizācijas. Tiesību subjekti var prasīt atlīdzību dalībvalstu noteiktā termiņā, kurš nav īsāks par pieciem gadiem no dienas, kad notikusi darbība, kas ir prasījuma pamatā. Ja tiesības iekasēt tiesību subjektiem paredzēto atlīdzību kā pārvaldītājam bija 3. panta 4.b punktā norādītai autortiesību organizācijai, atlīdzības prasījumi ir jāizvirza pret šo autortiesību organizāciju.

Grozījums Nr.  37

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 1. panta 1. punktā minētajām organizācijām ir atļauts izmantot nenosakāmu autortiesību darbus šādos veidos:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka nenosakāmu autoru darbus vai ieguldījumus šādos darbos var izmantot šādos veidos:

Grozījums Nr.  38

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) darīt nenosakāmu autortiesību darbus pieejamus Direktīvas 2001/29/EK 3. panta izpratnē;

(a) publiskot nenosakāmu autoru darbus un darīt tos pieejamus Direktīvas 2001/29/EK 3. panta izpratnē;

Grozījums Nr.  39

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Taču, ja vien 7. pantā nav noteikts citādi, 1. panta 1. punktā minētās organizācijas nedrīkst izmantot nenosakāmu autortiesību darbus citiem mērķiem, izņemot to sabiedriski nozīmīgos uzdevumus, proti, saglabāt un restaurēt to kolekcijās iekļautus darbus un nodrošināt to pieejamību kultūras un izglītības vajadzībām.

2. Taču organizācijas, kas izmanto nenosakāmu autoru darbus, nedrīkst to darīt citiem mērķiem, izņemot to sabiedriski nozīmīgos uzdevumus, proti, saglabāt un restaurēt to kolekcijās iekļautus darbus un nodrošināt piekļuvi šiem darbiem kultūras, izglītības un pētniecības vajadzībām.

Grozījums Nr.  40

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Konkrētas metodes izvēle tiesību pārvaldībai, piemēram, paplašinātās kolektīvās licences, ir dalībvalstu ziņā. Šī direktīva neskar dalībvalstīs spēkā esošo un turpmāko tiesību pārvaldības kārtību.

Grozījums Nr.  41

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a Lai šī direktīva darbotos pilnīgi efektīvi, raidorganizācijām, īstenojot savu parasto darbību, jāspēj izmantot atzītus nenosakāmu autoru darbus saskaņā ar nosacījumiem, kādi paredzēti šajā direktīvā.

Grozījums Nr.  42

Direktīvas priekšlikums

7. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. pants

svītrots

Nenosakāmu autortiesību darbu sankcionētas izmantošanas veidi

 

Grozījums Nr.  43

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis var 1. panta 1. punktā minētajām organizācijām sankcionēt nenosakāmu autortiesību darbu izmantošanu nolūkiem, kas nav minēti 6. panta 2. punktā, ar nosacījumu, ka:

svītrots

Grozījums Nr.  44

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) 1. panta 1. punktā minētās organizācijas saglabā informāciju par rūpīgo meklēšanu, ko tās veikušas;

svītrots

Grozījums Nr.  45

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) organizācijas uztur publiski pieejamu reģistru par nenosakāmu autortiesību darbu izmantošanu, ko tās veic;

svītrots

Grozījums Nr.  46

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) tādā nenosakāmu autortiesību darba gadījumā, kad tiesību subjekts ir noteikts, bet nav atrasts, tiesību subjekta vārds tiek norādīts pie darba izmantošanas;

svītrots

Grozījums Nr.  47

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) tiesību subjekti, kas izbeidz nenosakāmu autortiesību darba statusu 5. panta izpratnē, saņem atlīdzību par šā darba izmantošanu, ko veikušas 1. panta 1. punktā minētās organizācijas;

svītrots

Grozījums Nr.  48

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) tiesību subjekti saskaņā ar 4. apakšpunktu var prasīt atlīdzību dalībvalstu noteiktā termiņā, kurš nav īsāks par pieciem gadiem no dienas, kad notikusi darbība, kas ir prasības pamatā.

svītrots

Grozījums Nr.  49

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Dalībvalstis var izvēlēties veidu, kādā sankcionēt izmantošanu 1. punkta izpratnē, un tās var brīvi noteikt, ko darīt ar atlīdzību, kas nav pieprasīta pēc 1. punkta 5. apakšpunktā noteiktā termiņa beigām.

svītrots

Grozījums Nr.  50

Direktīvas priekšlikums

7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.a pants

 

Izmantošanas reģistrēšana un atlīdzība

 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka nenosakāmu autoru darbu vai ieguldījumu šajos darbos rūpīgu meklēšanu reģistrē publiski pieejamā veidā. Tālab tās, sadarbojoties ar Komisiju, izstrādā vienotus obligātos standartus visā Savienībā un mēģina izveidot vai izmantot centrālu datu banku.

 

2. Ja attiecībā uz nezināmu autoru darbiem vai nezināmu autoru ieguldījumiem šajos darbos tiesību subjekti ir noteikti, bet nav atrasti, šo personu vārdus norāda ikreiz, kad šie darbi tiek izmantoti.

 

3. Ieņēmumi, kas pieejami autortiesību organizācijās un kuri netiek pieprasīti līdz saskaņā ar 5.a pantu fiksētā perioda beigām, tiek izmantoti tādiem mērķiem, kādiem autortiesību organizācijas šādus ieņēmumus parasti izmanto. Dalībvalstis var paredzēt, ka tādi ieņēmumi ir jāizmanto, lai segtu rūpīgas meklēšanas, kā arī tādu datu banku uzturēšanas un apkalpošanas izmaksas, kuras vajadzīgas šim nolūkam.

Grozījums Nr.  51

Direktīvas priekšlikums

8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.a pants

 

Preventīvi pasākumi

 

Dalībvalstis, saskaņojot to ar attiecīgajām ieinteresētajām pusēm, veicina visus preventīvos pasākumus, lai ierobežotu nenosakāmu autoru darbu rašanos un samazinātu to skaitu.

Grozījums Nr.  52

Direktīvas priekšlikums

9. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9. pants

svītrots

Piemērošana laikā

 

1. Šīs Direktīvas noteikumus piemēro attiecībā uz visiem 1. pantā minētajiem darbiem, ko [transponēšanas diena] aizsargā dalībvalstu tiesību akti autortiesību jomā.

 

2. Šo direktīvu piemēro, neskarot nevienu līdz [transponēšanas diena] pabeigtu darbību un iegūtas tiesības.

 

Grozījums Nr.  53

Direktīvas priekšlikums

Pielikums – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) attiecīgās valsts izdevēju asociācija un autoru un žurnālistu asociācijas;

(a) attiecīgās valsts izdevēji, izdevēju asociācija un autoru un žurnālistu asociācijas;

Grozījums Nr.  54

Direktīvas priekšlikums

Pielikums – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca) izdevniecība.

Grozījums Nr.  55

Direktīvas priekšlikums

Pielikums – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Audiovizuāliem darbiem, kas iekļauti filmu mantojuma iestāžu un sabiedrisko raidorganizāciju kolekcijās:

(5) Audiovizuāliem darbiem, kas iekļauti filmu mantojuma iestāžu un raidorganizāciju kolekcijās:

PROCEDŪRA

Virsraksts

Nenosakāmu autoru darbu atļautie izmantošanas veidi

Atsauces

COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

23.6.2011

 

 

 

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CULT

23.6.2011

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Sabine Verheyen

13.7.2011

 

 

 

Izskatīšana komitejā

4.10.2011

 

 

 

Pieņemšanas datums

23.11.2011

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

27

0

4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Magdi Cristiano Allam, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Marek Henryk Migalski, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, Sampo Terho, László Tőkés, Helga Trüpel, Gianni Vattimo, Sabine Verheyen

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Seán Kelly, Ramona Nicole Mănescu, Hans-Peter Martin, Mitro Repo

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jaromír Kohlíček, Claudiu Ciprian Tănăsescu


PROCEDŪRA

Virsraksts

Nenosakāmu autoru darbu atļautie izmantošanas veidi

Atsauces

COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

24.5.2011

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

23.6.2011

 

 

 

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

23.6.2011

IMCO

23.6.2011

CULT

23.6.2011

 

Atzinumu nav sniegusi

       Lēmuma datums

ITRE

15.6.2011

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

11.7.2011

 

 

 

Izskatīšana komitejā

11.10.2011

22.11.2011

25.1.2012

 

Pieņemšanas datums

1.3.2012

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

22

0

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Piotr Borys, Cristian Silviu Buşoi, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, Dagmar Roth-Behrendt

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Oreste Rossi, Jacek Włosowicz

Iesniegšanas datums

20.3.2012

Juridisks paziņojums - Privātuma politika