SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych dozwolonych możliwości wykorzystywania utworów osieroconych

22.3.2012 - (COM(2011)0289 – C7‑0138/2011 – 2011/0136(COD)) - ***I

Komisja Prawna
Sprawozdawczyni: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg


Procedura : 2011/0136(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0055/2012

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych dozwolonych możliwości wykorzystywania utworów osieroconych

(COM(2011)0289 – C7‑0138/2011 – 2011/0136(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0289),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 49, 56 oraz 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0138/2011),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 21 września 2011 r.[1],

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jak również Komisji Kultury i Edukacji (A7-0055/2012),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Biblioteki, muzea, archiwa, placówki oświatowe, instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe oraz nadawcy publiczni przeprowadzają masową digitalizację swoich zbiorów lub archiwów w celu utworzenia europejskich bibliotek cyfrowych. Biblioteki, muzea, archiwa, placówki oświatowe, instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe oraz nadawcy publiczni w państwach członkowskich współuczestniczą w ochronie i rozpowszechnianiu europejskiego dorobku kulturowego, co również jest istotne do celów tworzenia europejskich bibliotek cyfrowych, takich jak Europeana. Technologie masowej digitalizacji materiałów drukowanych oraz technologie wyszukiwania i indeksowania zwiększają naukową wartość zbiorów bibliotecznych.

(1) Biblioteki, muzea, archiwa, placówki oświatowe, instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe oraz nadawcy publiczni z siedzibą w państwach członkowskich przeprowadzają masową digitalizację swoich zbiorów lub archiwów w celu utworzenia europejskich bibliotek cyfrowych. Współuczestniczą oni w ochronie i rozpowszechnianiu europejskiego dorobku kulturowego, co również jest istotne do celów tworzenia europejskich bibliotek cyfrowych, takich jak Europeana. Technologie masowej digitalizacji materiałów drukowanych oraz technologie wyszukiwania i indeksowania zwiększają naukową wartość zbiorów bibliotecznych.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Stworzenie ram prawnych mających na celu ułatwienie digitalizacji i rozpowszechniania utworów, których autorzy nie są znani, lub nawet jeśli są znani, których odnalezienie jest niemożliwe, tzw. utworów osieroconych, jest jednym z kluczowych działań przewidzianych w Europejskiej agendzie cyfrowej, przedstawionej w komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowanym „Europejska agenda cyfrowa”.

(3) Stworzenie ram prawnych mających na celu ułatwienie digitalizacji i rozpowszechniania utworów podlegających ochronie prawa autorskiego lub praw pokrewnych, których podmioty praw autorskich nie są znane, lub nawet jeśli są znane, których odnalezienie jest niemożliwe, tzw. utworów osieroconych, jest jednym z kluczowych działań przewidzianych w Europejskiej agendzie cyfrowej, przedstawionej w komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowanym „Europejska agenda cyfrowa”

 

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Ze względu na fakt, iż autorzy posiadają wyłączne prawa do zwielokrotniania i publicznego udostępniania swoich utworów, zgodnie z harmonizacją przeprowadzoną na mocy dyrektywy 2011/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, przed przystąpieniem do digitalizacji i publicznego udostępnienia danego utworu konieczne jest uzyskanie zgody autora.

(4) Ze względu na fakt, iż podmioty praw autorskich posiadają wyłączne prawa do zwielokrotniania i publicznego udostępniania swoich utworów, zgodnie z harmonizacją przeprowadzoną na mocy dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, przed przystąpieniem do digitalizacji i publicznego udostępnienia danego utworu konieczne jest uzyskanie zgody podmiotu praw autorskich.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Prawa autorskie są gospodarczą podstawą przemysłu twórczego, ponieważ pobudzają innowacje, twórczość, inwestycje i produkcję. Masowa digitalizacja utworów i ich masowe rozpowszechnianie są w związku z tym sposobami ochrony europejskiego dziedzictwa kulturowego. Prawo autorskie to ważne narzędzie służące do wynagradzania branży artystycznej za jej pracę.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Utwory filmowe, audio i audiowizualne znajdujące się w archiwach nadawców publicznych i wyprodukowane przez nich obejmują utwory osierocone. Uwzględniając szczególną sytuację nadawców jako producentów utworów audio i audiowizualnych oraz konieczność przyjęcia środków mających na celu ograniczenie skali zjawiska utworów osieroconych w przyszłości, należy ustalić ostateczny termin wdrożenia dyrektywy w odniesieniu do utworów znajdujących się w archiwach nadawców.

skreślony

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a) Zasadnicze znaczenie ma unikanie powstawania nowych utworów osieroconych w przyszłości, biorąc pod uwagę stale rosnącą skalę tworzenia i rozpowszechniania treści kreatywnych online w dobie cyfrowej. Warunkiem pełnego korzystania z praw jest wyraźne wskazanie sposobu identyfikacji i odnalezienia podmiotów praw autorskich oraz specjalna rejestracja. Należy też koniecznie opracować solidne ramy regulujące nabywanie praw. Ramy prawne powinny być otwarte na rozwój techniczny, a także na tyle elastyczne, aby umożliwiały przyszłe zawieranie umów między podmiotami praw autorskich.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Do celów niniejszej dyrektywy utwory filmowe, audio i audiowizualne znajdujące się w archiwach nadawców publicznych należy rozumieć jako obejmujące utwory zamówione przez te organizacje do celów ich wyłącznego użytku.

(9) Do celów niniejszej dyrektywy fonogramy, utwory filmowe, audio i audiowizualne znajdujące się w archiwach nadawców publicznych należy rozumieć jako obejmujące utwory, które zostały zamówione przez te organizacje do celów ich wyłącznego użytku.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Z uwagi na kwestię międzynarodowego wzajemnego poszanowania praw, niniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie wyłącznie do utworów, które po raz pierwszy opublikowano lub nadano w danym państwie członkowskim.

(11) Z uwagi na kwestię międzynarodowego wzajemnego poszanowania praw, niniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie wyłącznie do utworów, które po raz pierwszy opublikowano lub nadano na terytorium danego państwa członkowskiego.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Zanim utwór uzna się za utwór osierocony, należy w dobrej wierze i w racjonalny sposób przeprowadzić staranne poszukiwanie autora. Należy zezwolić państwom członkowskim na umożliwienie przeprowadzania starannego poszukiwania przez organizacje wymienione w niniejszej dyrektywie lub inne organizacje.

(12) Zanim utwór uzna się za utwór osierocony, należy w dobrej wierze i w racjonalny sposób przeprowadzić staranne poszukiwanie podmiotu praw autorskich. Należy zezwolić państwom członkowskim na umożliwienie przeprowadzania starannego poszukiwania przez organizacje wymienione w niniejszej dyrektywie lub inne upoważnione organizacje.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Aby zapewnić wysoki poziom ochrony praw autorskich w Unii, należy zapewnić zharmonizowane podejście dotyczące przeprowadzania starannych poszukiwań. Staranne poszukiwanie powinno obejmować sprawdzenie ogólnodostępnych baz danych, które zawierają informacje dotyczące statusu utworu pod względem praw autorskich. Ponadto, aby unikać powielania kosztownej digitalizacji, państwa członkowskie powinny zadbać o to, by przypadki wykorzystywania utworów osieroconych przez organizacje wymienione w niniejszej dyrektywie były rejestrowane w ogólnodostępnej bazie danych. Ogólnodostępne bazy danych zawierające wyniki poszukiwań i informacje dotyczące wykorzystywania utworów osieroconych należy w miarę możliwości zaprojektować i wdrożyć w taki sposób, aby były one między sobą połączone na poziomie ogólnoeuropejskim oraz aby korzystanie z nich możliwe było za pomocą jednego punktu dostępu.

(13) Aby zapewnić wysoki poziom ochrony praw autorskich w Unii, należy zapewnić zharmonizowane podejście dotyczące przeprowadzania starannych poszukiwań. Staranne poszukiwanie powinno obejmować sprawdzenie ogólnodostępnych baz danych, które zawierają informacje dotyczące statusu utworu pod względem praw autorskich. Aby unikać powielania wysiłków związanych z poszukiwaniami, staranne poszukiwanie należy przeprowadzić wyłącznie w państwie członkowskim, w którym utwór został opublikowany lub nadany po raz pierwszy. Ponadto, aby unikać powielania kosztownej digitalizacji oraz aby sprawdzić, czy w innym państwie członkowskim ustalono, że dany utwór ma status utworu osieroconego, państwa członkowskie powinny zadbać o to, by wyniki starannych poszukiwań przeprowadzanych na ich terytoriach oraz przypadki wykorzystywania utworów osieroconych przez organizacje wymienione w niniejszej dyrektywie były rejestrowane w ogólnodostępnej bazie danych. Ogólnodostępne, bezpłatne bazy danych zawierające wyniki poszukiwań i informacje dotyczące wykorzystywania utworów osieroconych należy w miarę możliwości zaprojektować i wdrożyć w taki sposób, aby były one między sobą połączone, a także interoperacyjne na poziomie ogólnoeuropejskim oraz aby korzystanie z nich możliwe było za pomocą jednego punktu dostępu.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Utwory osierocone mogą mieć kilku autorów lub zawierać inne utwory bądź przedmioty objęte ochroną. Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć wpływu na znane lub zidentyfikowane podmioty praw autorskich.

(14) Utwory osierocone mogą mieć kilka podmiotów praw autorskich lub zawierać inne utwory bądź przedmioty objęte ochroną. Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć wpływu na znane lub zidentyfikowane podmioty praw autorskich.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Aby unikać powielania wysiłków związanych z poszukiwaniami, staranne poszukiwanie należy przeprowadzić wyłącznie w państwie członkowskim, w którym utwór został opublikowany lub nadany po raz pierwszy. Aby umożliwić państwom członkowskim sprawdzenie, czy w innym państwie członkowskim ustalono, że dany utwór posiada status utworu osieroconego, państwa członkowskie powinny zapewnić rejestrowanie wyników starannych poszukiwań przeprowadzanych na ich terytoriach w ogólnodostępnej bazie danych.

skreślony

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) W przypadku zgłoszenia przez autorów praw autorskich do swoich utworów, należy zapewnić im możliwość unieważnienia statusu utworu osieroconego.

(16) W przypadku gdy podmioty praw autorskich zgłoszą prawa autorskie do swoich utworów, powinni mieć prawo do unieważnienia w stosunku do nich statusu utworu osieroconego. Państwa członkowskie powinny dopilnować, by takie podmioty praw autorskich otrzymały odpowiednie i godziwe wynagrodzenie za wykorzystywanie ich utworów w przeszłości.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a) Jeżeli dany utwór został niesłusznie uznany za osierocony wskutek poszukiwania, które nie było staranne i racjonalne lub nie zostało przeprowadzone w dobrej wierze, państwa członkowskie powinny przewidzieć ustanowienie odpowiedzialności użytkownika za naruszenie prawa autorskiego, zgodnie z odnośnymi przepisami krajowymi i z prawem Unii.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Aby wspierać naukę i kulturę, państwa członkowskie powinny zezwolić bibliotekom, placówkom oświatowym oraz muzeom, które są ogólnodostępne, a także instytucjom odpowiedzialnym za dziedzictwo filmowe oraz nadawcom publicznym, na udostępnianie i zwielokrotnianie utworów osieroconych, pod warunkiem że wykorzystanie to wiąże się z realizacją ich zadań leżących w interesie publicznym, zwłaszcza z ochroną i odnową utworów znajdujących się w ich zbiorach oraz zapewnianiem do nich dostępu do celów kulturalnych i edukacyjnych. Do celów niniejszej dyrektywy instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe powinny obejmować organizacje wyznaczone przez państwa członkowskie do celów zbierania, katalogowania, ochrony i odnawiania utworów filmowych stanowiących część ich dorobku kulturowego.

(17) Aby wspierać naukę i kulturę, państwa członkowskie powinny zezwolić bibliotekom, placówkom oświatowym oraz muzeom, które są ogólnodostępne, a także instytucjom odpowiedzialnym za dziedzictwo filmowe i radiowe oraz nadawcom publicznym, na zwielokrotnianie i udostępnianie, w rozumieniu dyrektywy 2001/29/WE, utworów osieroconych, pod warunkiem że wykorzystanie to wiąże się z realizacją ich zadań leżących w interesie publicznym oraz gwarantuje dostęp do nich do celów kulturalnych i edukacyjnych. Do celów niniejszej dyrektywy instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe i radiowe powinny obejmować organizacje wyznaczone przez państwa członkowskie do celów zbierania, katalogowania, ochrony i odnawiania utworów filmowych i fonogramów stanowiących część ich dorobku kulturowego.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) W działaniach na rzecz digitalizacji europejskiego dorobku kulturowego znaczenie mogą mieć ustalenia umowne, ponieważ biblioteki, placówki oświatowe, muzea, archiwa oraz instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe mogą zawierać z partnerami handlowymi umowy na digitalizację i udostępnianie utworów osieroconych w celu wykorzystania tych utworów zgodnie z możliwościami dozwolonymi na mocy niniejszej dyrektywy. Umowy te mogą przewidywać wniesienie przez partnerów wkładu finansowego.

(18) W działaniach na rzecz digitalizacji europejskiego dorobku kulturowego znaczenie mogą mieć ustalenia umowne, ponieważ biblioteki, placówki oświatowe, muzea, archiwa oraz instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe i radiowe, a także nadawcy publiczni mogą zawierać z partnerami handlowymi umowy na digitalizację i udostępnianie utworów osieroconych w celu wykorzystania tych utworów zgodnie z możliwościami dozwolonymi na mocy niniejszej dyrektywy. Umowy te mogą przewidywać wniesienie przez partnerów wkładu finansowego.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Aby ułatwiać obywatelom Unii dostęp do europejskiego dziedzictwa kulturowego, należy również zadbać o to, by utwory osierocone, które poddano digitalizacji i publicznie udostępniono w jednym państwie członkowskim, były również dostępne w innych państwach członkowskich. Biblioteki publiczne, placówki oświatowe, muzea, archiwa, instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe oraz nadawcy publiczni, którzy wykorzystują utwór osierocony w celu realizacji zadań leżących w interesie publicznym, powinni mieć możliwość publicznego udostępnienia tego utworu osieroconego w innych państwach członkowskich.

(19) Aby ułatwiać obywatelom Unii dostęp do europejskiego dziedzictwa kulturowego, należy również zadbać o to, by utwory osierocone, które poddano digitalizacji i publicznie udostępniono w jednym państwie członkowskim, były również dostępne w innych państwach członkowskich. Biblioteki, placówki oświatowe, muzea, archiwa, instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe oraz nadawcy publiczni, którzy wykorzystują utwór osierocony w celu realizacji zadań leżących w interesie publicznym, powinni mieć możliwość publicznego udostępnienia tego utworu osieroconego w innych państwach członkowskich.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać obowiązujących ustaleń w państwach członkowskich dotyczących metod administrowania prawami, takich jak rozszerzone zbiorowe licencje.

(20) Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać ustaleń w państwach członkowskich dotyczących jakiejkolwiek formy systemów administrowania prawami, takich jak rozszerzone zbiorowe licencje.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) Państwa członkowskie powinny mieć również możliwość zezwolenia na wykorzystywanie utworów osieroconych do celów, które wykraczają poza zadania leżące w interesie publicznym realizowane przez organizacje objęte niniejszą dyrektywą. W takich okolicznościach należy zapewnić ochronę praw i uzasadnionych interesów podmiotów praw autorskich.

skreślony

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22) W sytuacji gdy na warunkach ustanowionych na mocy niniejszej dyrektywy państwo członkowskie udziela zezwolenia na wykorzystanie utworów osieroconych przez biblioteki publiczne, placówki oświatowe, muzea, archiwa, instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe oraz nadawców publicznych do celów wykraczających poza realizowane przez te instytucje zadania leżące w interesie publicznym, podmiotom praw autorskich, które zgłoszą prawa do swoich utworów, należy przyznać wynagrodzenie. Wynagrodzenie to powinno uwzględniać charakter utworu oraz sposób jego wykorzystania. Państwa członkowskie mogą zdecydować, że dochody uzyskane z tytułu takiego wykorzystania utworów osieroconych za wynagrodzeniem, które nie są odebrane po upływie terminu ustalonego zgodnie z niniejszą dyrektywą, należy wykorzystać do celów finansowania źródeł informacji o prawach, które ułatwią przeprowadzanie starannych poszukiwań w niedrogi i zautomatyzowany sposób, w odniesieniu do tych kategorii utworów, które faktycznie lub potencjalnie wchodzą w zakres stosowania niniejszej dyrektywy.

skreślony

Poprawka  21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa dotyczy niektórych możliwości wykorzystywania utworów osieroconych przez biblioteki publiczne, placówki oświatowe oraz muzea, a także przez archiwa, instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe oraz nadawców publicznych.

1. Niniejsza dyrektywa dotyczy niektórych możliwości wykorzystywania utworów osieroconych przez biblioteki publiczne, placówki oświatowe oraz muzea, a także przez archiwa, rejestry dokumentów, instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe i radiowe oraz nadawców publicznych z siedzibą w państwach członkowskich.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do utworów po raz pierwszy opublikowanych lub nadanych w jednym z państw członkowskich i obejmuje:

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do podlegających ochronie prawa autorskiego i praw pokrewnych utworów po raz pierwszy opublikowanych lub nadanych na terytorium jednego z państw członkowskich, i które znajdują się w zbiorach własnych organizacji, o których mowa w ust. 1, i obejmuje:

Poprawka  23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1) utwory opublikowane w postaci książek, czasopism, gazet, magazynów oraz innych tekstów pisanych, które znajdują się w zbiorach bibliotek publicznych, placówek oświatowych, muzeów lub archiwów; lub

1) utwory w postaci książek, czasopism, gazet, magazynów oraz innych tekstów pisanych i druków; lub

Poprawka  24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2) utwory filmowe lub audiowizualne znajdujące się w zbiorach instytucji odpowiedzialnych za dziedzictwo filmowe; lub

2) fonogramy, utwory filmowe i audiowizualne.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) utwory filmowe, audio lub audiowizualne wyprodukowane przez nadawców publicznych przed dniem 31 grudnia 2002 r. i znajdujące się w ich archiwach.

skreślony

Poprawka  26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie także do utworów stanowiących integralną część lub zawartych w utworach, o których mowa w ust. 2, obejmujących sztukę piękną, fotografie, ilustracje, projekty, architekturę, szkice do powyższych utworów, a także inne utwory.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykul 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Utwór uznaje się za utwór osierocony, jeżeli podmiot praw autorskich nie jest znany lub, nawet jeżeli jest znany, nie został odnaleziony w wyniku starannego poszukiwania podmiotu praw autorskich, przeprowadzonego i zarejestrowanego zgodnie z art. 3.

1. Utwór podlegający ochronie prawa autorskiego i praw pokrewnych uznaje się za utwór osierocony, jeżeli podmiot praw autorskich nie jest znany lub, nawet jeżeli jest znany, nie może on zostać odnaleziony pomimo starannego poszukiwania przeprowadzonego i zarejestrowanego zgodnie z art. 3.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykul 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Jeżeli prawa do utworu należą do więcej niż jednego podmiotu praw autorskich, a jeden z podmiotów praw autorskich jest znany i został odnaleziony, utworu tego nie uznaje się za utwór osierocony.

2. Jeżeli prawa do utworu należą do więcej niż jednego podmiotu praw autorskich i przynajmniej jeden z podmiotów praw autorskich nie jest znany lub nawet jeżeli jest znany, nie został odnaleziony w wyniku starannego poszukiwania przeprowadzonego i zarejestrowanego zgodnie z art. 3, utwór ten uznaje się za utwór osierocony jeżeli chodzi oprawa nieznanych lub nieodnalezionych podmiotów praw autorskich.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Ust. 2 nie narusza praw do utworu posiadacza praw autorskich, który jest znany i odnaleziony.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykul 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Do celów ustalenia, czy dany utwór jest utworem osieroconym, organizacje wymienione w art. 1 ust. 1 gwarantują, że w odniesieniu do każdego utworu przeprowadza się staranne poszukiwanie polegające na sprawdzeniu informacji w źródłach odpowiednich dla kategorii przedmiotowych utworów.

1. Do celów ustalenia, czy dany utwór jest utworem osieroconym, organizacje wymienione w art. 1 ust. 1 gwarantują, że w dobrej wierze przeprowadza się staranne poszukiwanie polegające na sprawdzeniu informacji w źródłach odpowiednich dla kategorii przedmiotowych utworów.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. W przypadku gdy wiadomo, że utwór filmowy lub audiowizualny podlegający starannemu poszukiwaniu w dobrej wierze jest koprodukcją, tego rodzaju poszukiwanie musi zostać przeprowadzone w każdym państwie członkowskim zaangażowanym w koprodukcję.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykul 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Źródła odpowiednie dla każdej kategorii utworów określane są przez każde państwo członkowskie w porozumieniu z podmiotami praw autorskich i użytkownikami oraz obejmują źródła wymienione w załączniku.

2. Źródła odpowiednie dla każdej kategorii przedmiotowych utworów określane są przez każde państwo członkowskie w porozumieniu z podmiotami praw autorskich i użytkownikami i obejmują co najmniej źródła wymienione w załączniku.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Należy również uwzględnić źródła wytycznych w sprawie postępowania, o których mowa w pkt 1 protokołu ustaleń w sprawie wytycznych dotyczących starannego poszukiwania w odniesieniu do utworów osieroconych.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. W przypadku gdy staranne poszukiwanie przeprowadzają organizacje inne niż organizacje, o których mowa w art. 1 ust. 1, te ostatnie ponoszą odpowiedzialność za wyniki poszukiwań.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykul 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Przeprowadzenie starannego poszukiwania wymagane jest wyłącznie w państwie członkowskim, w którym utwór opublikowano lub nadano po raz pierwszy.

3. Przeprowadzenie starannego poszukiwania przeprowadza się wyłącznie na terytorium państwa członkowskiego, w którym utwór opublikowano lub nadano po raz pierwszy. Przeprowadza się je w dobrej wierze przed wykorzystaniem utworu.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Jeśli istnieją oznaki wskazujące na to, że dany utwór powstał z udziałem podmiotów praw autorskich pochodzących z terytorium innych państw członkowskich, staranne poszukiwanie uważa się za zakończone dopiero wtedy, gdy zostało ono przeprowadzone również na terytorium tych państw członkowskich.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykul 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają rejestrowanie wyników starannych poszukiwań przeprowadzanych na ich terytoriach w ogólnodostępnej bazie danych.

4. Państwa członkowskie zapewniają rejestrowanie wyników starannych poszukiwań przeprowadzanych na ich terytoriach w ogólnodostępnej bazie danych. Bazy danych państw członkowskich powinny być zaprojektowane i wdrożone w taki sposób, aby było możliwe ich wzajemne połączenie na poziomie ogólnoeuropejskim.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykul 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie gwarantują, że podmiot posiadający prawa autorskie do utworu uznanego za utwór osierocony w dowolnym momencie ma możliwość unieważnienia statusu utworu osieroconego.

1. Państwa członkowskie gwarantują, że każdy podmiot posiadający prawa autorskie do utworu uznanego za utwór osierocony jest w dowolnym momencie uprawniony do unieważnienia statusu utworu osieroconego w zakresie przysługujących mu praw.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Utwór przestaje być utworem osieroconym wyłącznie w przypadku rozpoznania lub odnalezienia wszystkich podmiotów praw autorskich do tego utworu.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykul 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Niemniej jednak, o ile art. 7 nie stanowi inaczej, organizacje, o których mowa w art. 1 ust. 1, nie mogą wykorzystywać utworów osieroconych do celów innych niż realizacja ich zadań leżących w interesie publicznym, obejmujących w szczególności ochronę i odnowę utworów znajdujących się w ich zbiorach oraz zapewnianie dostępu do nich w celach kulturalnych i edukacyjnych.

2. Organizacje, o których mowa w art. 1 ust. 1, nie mogą wykorzystywać utworów osieroconych do celów innych niż realizacja ich zadań leżących w interesie publicznym, obejmujących w szczególności ochronę i odnowę utworów znajdujących się w ich zbiorach oraz zapewnianie dostępu do nich w celach kulturalnych i edukacyjnych.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. W przypadku gdy podmiot lub podmioty posiadające prawa autorskie do utworu osieroconego są znane, ale nie zostały odnalezione, nazwisko podmiotu lub nazwiska podmiotów praw autorskich są podawane przy każdorazowym wykorzystaniu utworu.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykul 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Niniejsza dyrektywa nie narusza swobody zawierania przez te instytucje umów służących realizacji zadań leżących w interesie publicznym.

3. Niniejsza dyrektywa nie narusza swobody zawierania przez te instytucje umów służących realizacji zadań leżących w interesie publicznym, w szczególności umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Państwa członkowskie gwarantują, że w sytuacji gdy organizacje wymienione w art. 1 ust. 1 wykorzystują utwory osierocone zgodnie z ust. 1, prowadzą one rejestr przeprowadzanych przez nie starannych poszukiwań oraz ogólnodostępny rejestr przypadków wykorzystania danego utworu osieroconego.

skreślony

Poprawka  44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy) – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Państwa członkowskie gwarantują, że organizacje wymienione w art. 1 ust. 1, wykorzystując utwór osierocony zgodnie z art. 6 ust. 1:

 

1) prowadzą rejestr przeprowadzanych przez nie starannych poszukiwań;

 

2) prowadzą ogólnodostępne rejestry przypadków wykorzystania przez nie utworów osieroconych;

 

3) podają przy każdorazowym wykorzystaniu utworu nazwisko podmiotu praw autorskich w przypadku gdy co najmniej jeden podmiot posiadający prawa autorskie do utworu osieroconego jest znany, ale nie został odnaleziony;

Poprawka  45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy) – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie gwarantują, że podmiot praw autorskich, który unieważnił status utworu osieroconego w zakresie przysługujących mu praw, zgodnie z art 5 ust. 1, otrzymuje odpowiednie i godziwe wynagrodzenie za wykorzystywanie danego utworu.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b. Państwa członkowskie przekazują Komisji wykaz i adresy internetowe baz danych na ich terytorium oraz informują o wszelkich późniejszych zmianach tych baz danych, w których organizacje wspomniane w art. 1 ust. 1 przechowują rejestr wyników przeprowadzonych starannych poszukiwań i przypadków wykorzystania utworów osieroconych. Komisja Europejska przekazuje te informacje wszystkim państwom członkowskim.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4c. Aby uniknąć powielania kosztownej digitalizacji, państwa członkowskie umożliwiają organizacjom, o których mowa w art. 1 ust. 1, wzajemne powiązanie wyników prac w celu udostępnienia utworów osieroconych zawartych w obu bazach danych.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 7

skreślony

Dopuszczone możliwości wykorzystywania utworów osieroconych

 

1. Państwa członkowskie mogą zezwolić organizacjom wymienionym w art. 1 ust. 1 na wykorzystanie utworu osieroconego do celów innych niż cele wymienione w art. 6 ust. 2, pod warunkiem że:

 

(1) organizacje wymienione w art. 1 ust. 1 prowadzą rejestr przeprowadzanych przez nie starannych poszukiwań;

 

(2) organizacje prowadzą ogólnodostępne rejestry przypadków wykorzystania przez nie utworów osieroconych;

 

(3) w przypadku gdy podmiot posiadający prawa autorskie do utworu osieroconego jest znany, ale nie został odnaleziony, nazwisko podmiotu praw autorskich jest podawane przy każdorazowym wykorzystaniu utworu;

 

(4) podmioty praw autorskich, które unieważniają status utworu osieroconego w rozumieniu art. 5, otrzymują wynagrodzenie za przypadki wykorzystania tego utworu przez organizacje wymienione w art. 1 ust. 1;

 

(5) podmioty praw autorskich mają prawo do otrzymania wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 4, w terminie określonym przez państwa członkowskie, który nie jest krótszy niż pięć lat od daty czynności podlegającej wynagrodzeniu.

 

2. Państwa członkowskie mogą wybrać metody udzielania zezwoleń w rozumieniu ust. 1 i zachowują swobodę decydowania o sposobach wykorzystania dochodów, które pozostają nieodebrane po upływie terminu ustalonego zgodnie z ust. 1 pkt 5.

 

Poprawka  49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7a

 

Ustalenia dotyczące systemu administrowania prawami

 

Niniejsza dyrektywa nie narusza ustaleń w państwach członkowskich dotyczących jakiejkolwiek formy systemów administrowania prawami, takich jak rozszerzone zbiorowe licencje.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7b

 

Środki zapobiegawcze

 

We współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami państwa członkowskie wspierają wszelkie środki zapobiegawcze, które mogłyby ograniczyć pojawianie się utworów osieroconych w przyszłości i ich liczbę.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Niniejsza dyrektywa nie narusza ustaleń państw członkowskich w zakresie masowej digitalizacji utworów, takich jak ustalenia dotyczące utworów niedostępnych.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykul 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Przepisy niniejszej dyrektywy mają zastosowanie w odniesieniu do wszystkich utworów wymienionych w art. 1, które w dniu [termin transpozycji] są chronione przepisami prawa autorskiego obowiązującymi w państwach członkowskich.

1. Przepisy niniejszej dyrektywy mają zastosowanie w odniesieniu do wszystkich utworów wymienionych w art. 1, które są chronione przepisami prawa autorskiego obowiązującymi w państwach członkowskich w dniu [termin transpozycji] albo po tej dacie.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia […] r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia [dwa lata od dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy] Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Poprawka  54

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykul 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja regularnie monitoruje sytuację w odniesieniu do źródeł informacji o prawach autorskich i najpóźniej rok po wejściu w życie niniejszej dyrektywy, a następnie w odstępach rocznych, przedstawia sprawozdanie dotyczące ewentualnego włączenia do zakresu stosowania niniejszej dyrektywy utworów lub innych przedmiotów objętych ochroną niewłączonych obecnie to tego zakresu, zwłaszcza fonogramów, oddzielnych fotografii i innych obrazów.

Komisja regularnie monitoruje sytuację w odniesieniu do źródeł informacji o prawach autorskich i najpóźniej rok po wejściu w życie niniejszej dyrektywy, a następnie w odstępach rocznych, przedstawia sprawozdanie dotyczące ewentualnego włączenia do zakresu stosowania niniejszej dyrektywy beneficjentów niewymienionych w art. 1 ust. 1 oraz utworów lub innych przedmiotów objętych ochroną niewłączonych obecnie to tego zakresu, zwłaszcza oddzielnych fotografii i innych obrazów, a także niepublikowanych utworów wszelkiego rodzaju stworzonych w Europie.

Poprawka  55

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Źródłami, o których mowa w art. 3 ust. 2, są:

Źródłami, o których mowa w art. 3 ust. 2, są między innymi:

Poprawka  56

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik – punkt 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) egzemplarz obowiązkowy;

a) katalogi egzemplarzy obowiązkowych;

Poprawka  57

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik – punkt 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) stowarzyszenie wydawców w odpowiednim kraju oraz stowarzyszenia autorów i dziennikarzy;

(a) wydawcy i stowarzyszenie wydawców w odpowiednim kraju oraz stowarzyszenia autorów i dziennikarzy;

Poprawka  58

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik – punkt 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) egzemplarz obowiązkowy;

b) katalogi egzemplarzy obowiązkowych;

Poprawka  59

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik – punkt 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) egzemplarz obowiązkowy;

a) katalogi egzemplarzy obowiązkowych;

Poprawka  60

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik – punkt 5 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) lista twórców i inne informacje pojawiające się na opakowaniu utworu;

Poprawka  61

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik – punkt 5 – litera d b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

db) bazy danych/listy członkowskie wszystkich odpowiednich stowarzyszeń lub instytucji reprezentujących odpowiednią kategorię podmiotu praw autorskich.

  • [1]  Dz.U. C 376, 22.12.2011, s. 66

OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (7.12.2011)

dla Komisji Prawnej

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych dozwolonych możliwości wykorzystywania utworów osieroconych
(COM(2011)0289 – C7‑0138/11 – 2011/0136(COD))

Sprawozdawca: Toine Manders

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Żyjemy w erze cyfrowej. Niektórzy już teraz twierdzą, że coś, czego nie można znaleźć w internecie, w ogóle nie istnieje. Ze względu na ogromne korzyści, jakie rozsądne rozpowszechnianie informacji online może mieć dla rynku wewnętrznego, digitalizacja dorobku kulturowego jest i w dalszym ciągu powinna być wspierana na szczeblu europejskim.

Utwory osierocone to utwory, których właścicieli będących podmiotami praw autorskich nie można zidentyfikować ani znaleźć, natomiast zgodnie z zasadami dotyczącymi praw autorskich publiczne udostępnianie utworów wymaga zgody podmiotu praw autorskich. Dyrektywa 2001/29/WE[1] przewiduje pewne wyjątki pozwalające na skanowanie z myślą o zachowaniu, lecz nie umożliwia bibliotekom udostępniania dzieł w formie cyfrowej w internecie, nawet w celach niekomercyjnych[2].

Niniejsza inicjatywa legislacyjna opiera się na zaleceniu Komisji z 2006 r. w sprawie digitalizacji i udostępniania w internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych[3]. Mimo zalecenia jedynie niewiele państw członkowskich wprowadziło przepisy dotyczące dzieł osieroconych, a poza tym istniejące rozwiązania krajowe mają ograniczone skutki, ponieważ umożliwiają dostęp online tylko obywatelom przebywającym na terytorium danego kraju i nie przewidują uznawania starannych poszukiwań przeprowadzonych już w innych państwach członkowskich.

Parlament Europejski wyraził już swoje poparcie dla kwestii znalezienia rozwiązania legislacyjnego w związku z problematycznymi wydaniami dzieł osieroconych oraz utworzenia europejskiej bazy danych ułatwiającej dostęp do informacji[4]. W rezolucji z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie jednolitego rynku sprzyjającego przedsiębiorstwom i wzrostowi gospodarczemu[5] Parlament podkreślił również, że utworzenie sprawniejszego systemu zarządzania prawami autorskimi jest nieodzowne z punktu widzenia wsparcia na rzecz innowacji i kreatywności na jednolitym rynku.

Przedmiotowy wniosek Komisji ma na celu zezwolenie bibliotekom, placówkom oświatowym, muzeom i archiwom na świadczenie specyficznych usług na rynku wewnętrznym, co wiąże się z udostępnianiem online dzieł osieroconych. Jednym z celów operacyjnych wniosku jest obniżenie kosztów transakcji związanych z wykorzystywaniem online dzieł osieroconych przez instytucje, jak i ułatwienie dostępu transgranicznego.

W ocenie skutków załączonej do wniosku legislacyjnego Komisja przedstawiła sześć opcji, w tym również opcję polegającą na niepodejmowaniu żadnych działań, a także warunki zwolnień ustawowych lub udzielania licencji, które ułatwiłyby digitalizację dzieł osieroconych. Uwzględniając wyniki szerokich konsultacji z różnymi zainteresowanymi stronami, w swojej ostatecznej wersji wniosek ten sprzyja wzajemnemu uznawaniu rozwiązań krajowych pozwalających bibliotekom na umożliwianie dostępu online do dzieł osieroconych. Warto zauważyć, że informacje o wszystkich dziełach osieroconych zidentyfikowanych jako takie w granicach odpowiednich obszarów właściwości sądowej powinny być powszechnie dostępne i bezpłatne. W przypadku gdy podmiot praw autorskich wysuwałby uzasadnione roszczenie do prawa własności w kraju pierwszej publikacji, władze w tym państwie członkowskim odebrałyby „dziełu osieroconemu” jego status, a decyzja taka byłaby z kolei wiążąca we wszystkich innych państwach członkowskich.

Komisja czyni ważne odniesienie do ugody w sprawie Google Books, do której doszło w latach 2008–2009 między firmą Google a Stowarzyszeniem Autorów i Stowarzyszeniem Wydawców Amerykańskich i która pozwala Google na wykorzystywanie większości dzieł osieroconych bez uprzedniego zezwolenia oraz na udostępnianie ich online w Stanach Zjednoczonych, co sprawia, że Europa pozostaje daleko w tyle w dziedzinie konkurencyjności i dostępu do dziedzictwa ludzkości. Jako że w marcu 2011 r. Sąd Dystryktowy USA dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku sprzeciwił się ugodzie (m.in. z powodu domniemanego monopolu w zakresie wykorzystywania dzieł osieroconych, jaki firma Google uzyskałaby na mocy tej ugody) oraz zasugerował podjęcie działań legislacyjnych[6], Unia Europejska powinna w takiej sytuacji dać dobry przykład, podejmując próbę rozwiązania tej kwestii w sposób zadowalający dla wszystkich przyszłych użytkowników i beneficjentów, w tym również podmiotów praw autorskich.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji i zgadza się z realizacją zawartego w nim celu, zgodnie z którym dostępność dzieł osieroconych online w całej UE będzie korzystna dla różnorodności kulturowej Europy oraz zwiększy liczbę źródeł wiedzy i nauki.

Niemniej jednak sprawozdawca rozważa kilka poprawek do wniosku Komisji. Ogólnie rzecz biorąc, sprawozdawca pragnie podkreślić, że prawa autorskie stanowią podstawę innowacji, twórczości, inwestycji i produkcji w branży twórczej. Problemy związane z dziełami osieroconymi należy odpowiednio zawęzić, aby nie podejmować zbyt szerokich działań. Sprawozdawca uważa również, że kryteria wynagradzania podmiotów praw autorskich powinny zostać zharmonizowane, aby doprowadzić do pewności prawnej i wprowadzić gwarancje prawne na szczeblu UE. Zdaniem sprawozdawcy ważne jest to, aby podmioty praw autorskich mogły odebrać dziełu osieroconemu jego status w oparciu o prostą i jednolitą procedurę w wybranym państwie członkowskim.

A dokładniej – sprawozdawca pragnie podkreślić znaczenie kompatybilności i interoperacyjności połączonych baz danych. Należy unikać sytuacji polegającej na tym, że dzieło niezasłużenie uzyskuje status dzieła osieroconego.

Zdaniem sprawozdawcy odpowiedzi wymaga jeszcze pytanie, czy beneficjenci, o których mowa we wniosku Komisji, powinni zostać jednolicie zdefiniowani, oraz jak państwa członkowskie będą postępować w sytuacji, w której jedno z nich musi przeprowadzić staranne poszukiwanie, ale informacje dostępne w innym państwie członkowskim są dokładniejsze i aktualniejsze, a więc lepiej nadają się do przeprowadzenia zamierzonego poszukiwania. Więcej uwagi należy też poświęcić zakresowi dozwolonych sposobów wykorzystania, gdyż wniosek umożliwia nie tylko szerokie możliwości interpretacji definicji, ale również wszelkie formy użytkowania przez różne państwa członkowskie.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Prawnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie do swojego sprawozdania następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Stworzenie ram prawnych mających na celu ułatwienie digitalizacji i rozpowszechniania utworów, których autorzy nie są znani, lub nawet jeśli są znani, których odnalezienie jest niemożliwe, tzw. utworów osieroconych, jest jednym z kluczowych działań przewidzianych w Europejskiej agendzie cyfrowej, przedstawionej w komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowanym „Europejska agenda cyfrowa”.

(3) Stworzenie ram prawnych mających na celu ułatwienie digitalizacji i rozpowszechniania utworów, których podmioty praw autorskich nie są znane, lub nawet jeśli są znane – których odnalezienie jest niemożliwe, tzw. utworów osieroconych, jest jednym z kluczowych działań przewidzianych w europejskiej agendzie cyfrowej, przedstawionej w komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno‑Społecznego i Komitetu Regionów, zatytułowanym „Europejska agenda cyfrowa”.

 

(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu).

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Prawa autorskie są gospodarczą podstawą przemysłu twórczego, ponieważ pobudzają innowacje, twórczość, inwestycje i produkcję. Masowa digitalizacja utworów i ich masowe rozpowszechnianie są w związku z tym sposobami ochrony europejskiego dziedzictwa kulturowego. Prawo autorskie to ważne narzędzie służące do wynagradzania branży twórczej za jej pracę.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Do celów niniejszej dyrektywy utwory filmowe, audio i audiowizualne znajdujące się w archiwach nadawców publicznych należy rozumieć jako obejmujące utwory zamówione przez te organizacje do celów ich wyłącznego użytku.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Z uwagi na kwestię międzynarodowego wzajemnego poszanowania praw, niniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie wyłącznie do utworów, które po raz pierwszy opublikowano lub nadano w danym państwie członkowskim.

(11) Niniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie wyłącznie do utworów, które po raz pierwszy opublikowano lub nadano w danym państwie członkowskim. Komisja powinna zbadać sytuację, jeżeli dany utwór został wyprodukowany i rozpowszechniony przez podmiot z danego państwa członkowskiego, lecz po raz pierwszy został opublikowany poza Unią Europejską.

Uzasadnienie

Komisja powinna badać problem utworów, które zostały wyprodukowane na terytorium europejskim i przeznaczone do rozpowszechniania w Europie, lecz sama publikacja miała miejsce w kraju trzecim poza Europą ze względu na niższe koszty. W przypadku British Library problem ten dotyczy 30% książek, w szczególności tych, które są drukowane w Indiach.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Zanim utwór uzna się za utwór osierocony, należy w dobrej wierze i w racjonalny sposób przeprowadzić staranne poszukiwanie autora. Należy zezwolić państwom członkowskim na umożliwienie przeprowadzania starannego poszukiwania przez organizacje wymienione w niniejszej dyrektywie lub inne organizacje.

(12) Zanim utwór uzna się za utwór osierocony, należy w dobrej wierze i w racjonalny sposób przeprowadzić staranne poszukiwanie podmiotu praw autorskich. Należy zezwolić państwom członkowskim na umożliwienie przeprowadzania starannego poszukiwania przez organizacje wymienione w niniejszej dyrektywie lub inne organizacje, pod warunkiem że organizacje te będą przeprowadzać staranne poszukiwanie w dobrej wierze i w rozsądny sposób, a uzyskane rezultaty wykorzystają do realizacji celów leżących w interesie publicznym, chyba że odnośne przepisy stanowią inaczej. W tym ostatnim przypadku organizacje, o których mowa w niniejszej dyrektywie, powinny pozostać odpowiedzialne za to, aby poszukiwania były staranne. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wyznaczenia organów publicznych uprawnionych do poświadczania, że staranne poszukiwanie zostało należycie przeprowadzone w dobrej wierze oraz w rozsądny sposób.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Aby zapewnić wysoki poziom ochrony praw autorskich w Unii, należy zapewnić zharmonizowane podejście dotyczące przeprowadzania starannych poszukiwań. Staranne poszukiwanie powinno obejmować sprawdzenie ogólnodostępnych baz danych, które zawierają informacje dotyczące statusu utworu pod względem praw autorskich. Ponadto, aby unikać powielania kosztownej digitalizacji, państwa członkowskie powinny zadbać o to, by przypadki wykorzystywania utworów osieroconych przez organizacje wymienione w niniejszej dyrektywie były rejestrowane w ogólnodostępnej bazie danych. Ogólnodostępne bazy danych zawierające wyniki poszukiwań i informacje dotyczące wykorzystywania utworów osieroconych należy w miarę możliwości zaprojektować i wdrożyć w taki sposób, aby były one między sobą połączone na poziomie ogólnoeuropejskim oraz aby korzystanie z nich możliwe było za pomocą jednego punktu dostępu.

(13) Aby zapewnić wysoki poziom ochrony praw autorskich w Unii, należy zapewnić zharmonizowane podejście dotyczące przeprowadzania starannych poszukiwań. Staranne poszukiwanie powinno obejmować sprawdzenie ogólnodostępnych baz danych, które zawierają informacje dotyczące statusu utworu pod względem praw autorskich. Aby unikać powielania wysiłków związanych z poszukiwaniami, rozsądne staranne poszukiwanie w dobrej wierze należy przeprowadzić w państwie członkowskim, w którym utwór został po raz pierwszy opublikowany, nadany, udostępniony publiczności lub rozpowszechniony, ale w niektórych przypadkach konieczne może się również okazać skorzystanie z informacji dostępnych w innych państwach członkowskich. Ponadto, aby unikać powielania kosztownej digitalizacji oraz upewnić się, czy status dzieła osieroconego został przyznany w innym państwie członkowskim, państwa członkowskie powinny zadbać o to, by wyniki starannych poszukiwań przeprowadzanych na ich terytorium oraz przypadki wykorzystywania utworów osieroconych przez organizacje wymienione w niniejszej dyrektywie były rejestrowane w ogólnodostępnej bazie danych. Ogólnodostępne bezpłatne bazy danych zawierające wyniki poszukiwań i informacje dotyczące wykorzystywania utworów osieroconych należy w miarę możliwości zaprojektować i wdrożyć w jasnych i przyjaznych dla użytkownika ramach, aby umożliwić wzajemne połączenie i interoperacyjność na szczeblu ogólnoeuropejskim pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi, a także korzystanie z nich za pośrednictwem jednego punktu dostępu.

Uzasadnienie

Połączenie motywu 13 i 15 ze względu na większą spójność.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a) W kwestii dostępności online w odniesieniu do treści kulturalnych i ich zachowania w formie cyfrowej często nie wykorzystuje się wszystkich możliwości m.in. ze względu na nieodpowiednie zasoby w państwach członkowskich oraz bezowocne próby połączenia niekompatybilnych baz danych. Dla celów niniejszej dyrektywy państwa członkowskie powinny rozważyć standaryzację procesu digitalizacji dzieł na szczeblu europejskim, aby usprawnić centralną rejestrację, dostępność i interoperacyjność swoich publicznych baz danych.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 13 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13b) Aby ułatwić transgraniczny dostęp do publicznych baz danych dostępnych online oraz zawierających wyniki poszukiwań i informacje dotyczące wykorzystywania utworów osieroconych, byłoby pożądane, aby państwa członkowskie informowały Komisję o lokalizacji online baz danych na ich terytorium i aby Komisja przekazywała takie informacje innym państwom członkowskim. Należy znaleźć praktyczne rozwiązania umożliwiające korzystanie online z tych baz danych oraz połączenie ich za pośrednictwem jednego europejskiego punktu dostępu, dostępnego dla ogółu społeczeństwa na odległość drogą elektroniczną, a także ułatwić dostęp do zawartych w nich informacji, w szczególności za pomocą mechanizmów technicznych takich jak tłumaczenie automatyczne, aby przezwyciężyć bariery językowe.

Uzasadnienie

Aby ułatwić dostęp do baz danych lub rejestrów zawierających wyniki starannych poszukiwań i informacje dotyczące wykorzystywania utworów osieroconych, w szczególności w kontekście transgranicznym, państwa członkowskie będą musiały współpracować z Komisją.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Aby unikać powielania wysiłków związanych z poszukiwaniami, staranne poszukiwanie należy przeprowadzić wyłącznie w państwie członkowskim, w którym utwór został opublikowany lub nadany po raz pierwszy. Aby umożliwić państwom członkowskim sprawdzenie, czy w innym państwie członkowskim ustalono, że dany utwór posiada status utworu osieroconego, państwa członkowskie powinny zapewnić rejestrowanie wyników starannych poszukiwań przeprowadzanych na ich terytoriach w ogólnodostępnej bazie danych.

skreślony

Uzasadnienie

Połączenie motywu 13 i 15 ze względu na większą spójność.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Aby wspierać naukę i kulturę, państwa członkowskie powinny zezwolić bibliotekom, placówkom oświatowym oraz muzeom, które są ogólnodostępne, a także instytucjom odpowiedzialnym za dziedzictwo filmowe oraz nadawcom publicznym, na udostępnianie i zwielokrotnianie utworów osieroconych, pod warunkiem że wykorzystanie to wiąże się z realizacją ich zadań leżących w interesie publicznym, zwłaszcza z ochroną i odnową utworów znajdujących się w ich zbiorach oraz zapewnianiem do nich dostępu do celów kulturalnych i edukacyjnych. Do celów niniejszej dyrektywy instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe powinny obejmować organizacje wyznaczone przez państwa członkowskie do celów zbierania, katalogowania, ochrony i odnawiania utworów filmowych stanowiących część ich dorobku kulturowego.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) W działaniach na rzecz digitalizacji europejskiego dorobku kulturowego znaczenie mogą mieć ustalenia umowne, ponieważ biblioteki, placówki oświatowe, muzea, archiwa oraz instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe mogą zawierać z partnerami handlowymi umowy na digitalizację i udostępnianie utworów osieroconych w celu wykorzystania tych utworów zgodnie z możliwościami dozwolonymi na mocy niniejszej dyrektywy. Umowy te mogą przewidywać wniesienie przez partnerów wkładu finansowego.

(18) W działaniach na rzecz digitalizacji europejskiego dorobku kulturowego znaczenie mogą mieć ustalenia umowne, ponieważ biblioteki, placówki oświatowe, muzea, archiwa oraz instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe i nadawcy publiczni mogą zawierać z partnerami handlowymi umowy na digitalizację i udostępnianie utworów osieroconych w celu wykorzystania tych utworów zgodnie z możliwościami dozwolonymi na mocy niniejszej dyrektywy. Umowy te mogą przewidywać wniesienie przez partnerów wkładu finansowego, lecz nie powinny im nadawać żadnych praw do wykorzystywania utworów. Umowy te nie powinny zawierać ograniczeń dotyczących sposobu, w jaki biblioteki, placówki oświatowe, muzea, archiwa oraz instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo filmowo‑radiowe mogą – na mocy niniejszej dyrektywy – wykorzystywać utwory osierocone w ramach wypełniania swojej misji publicznej, w szczególności w odniesieniu do udostępniania utworów osieroconych bez wykluczania kogokolwiek i bez dyskryminacji.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a) Ekonomiczną podstawę branży artystycznej tworzy interakcja ochrony i promocji istniejącego dziedzictwa kulturowego, dobrej edukacji i rzemiosła z branżą artystyczną. Dla dobra branży artystycznej konieczne jest prowadzenie przez państwa członkowskie spójnej polityki we wszystkich tych obszarach.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać obowiązujących ustaleń w państwach członkowskich dotyczących metod administrowania prawami, takich jak rozszerzone zbiorowe licencje.

(20) Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać obowiązujących ani przyszłych prawnie uznanych ustaleń w państwach członkowskich dotyczących metod administrowania prawami, takich jak rozszerzone zbiorowe licencje.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) Państwa członkowskie powinny mieć również możliwość zezwolenia na wykorzystywanie utworów osieroconych do celów, które wykraczają poza zadania leżące w interesie publicznym realizowane przez organizacje objęte niniejszą dyrektywą. W takich okolicznościach należy zapewnić ochronę praw i uzasadnionych interesów podmiotów praw autorskich.

(21) Państwa członkowskie powinny mieć również możliwość zezwolenia na wykorzystywanie utworów osieroconych do celów, które wykraczają poza zadania leżące w interesie publicznym realizowane przez organizacje objęte niniejszą dyrektywą.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zastępuje poprawkę 7.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22) W sytuacji gdy na warunkach ustanowionych na mocy niniejszej dyrektywy państwo członkowskie udziela zezwolenia na wykorzystanie utworów osieroconych przez biblioteki publiczne, placówki oświatowe, muzea, archiwa, instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe oraz nadawców publicznych do celów wykraczających poza realizowane przez te instytucje zadania leżące w interesie publicznym, podmiotom praw autorskich, które zgłoszą prawa do swoich utworów, należy przyznać wynagrodzenie. Wynagrodzenie to powinno uwzględniać charakter utworu oraz sposób jego wykorzystania. Państwa członkowskie mogą zdecydować, że dochody uzyskane z tytułu takiego wykorzystania utworów osieroconych za wynagrodzeniem, które nie są odebrane po upływie terminu ustalonego zgodnie z niniejszą dyrektywą, należy wykorzystać do celów finansowania źródeł informacji o prawach, które ułatwią przeprowadzanie starannych poszukiwań w niedrogi i zautomatyzowany sposób, w odniesieniu do tych kategorii utworów, które faktycznie lub potencjalnie wchodzą w zakres stosowania niniejszej dyrektywy.

(22) W sytuacji gdy na warunkach ustanowionych na mocy niniejszej dyrektywy państwo członkowskie udziela zezwolenia na wykorzystanie utworów osieroconych przez biblioteki publiczne, placówki oświatowe, muzea, archiwa, instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe oraz nadawców publicznych do celów wykraczających poza realizowane przez te instytucje zadania leżące w interesie publicznym, podmiotom praw autorskich, które zgłoszą prawa do swoich utworów, należy przyznać wynagrodzenie. Wynagrodzenie to powinno być godziwe, a także uwzględniać charakter utworu oraz sposób jego wykorzystania. Państwa członkowskie mogą zdecydować, że dochody uzyskane z tytułu takiego wykorzystania utworów osieroconych za wynagrodzeniem, które nie są odebrane po upływie terminu ustalonego zgodnie z niniejszą dyrektywą, należy wykorzystać do celów finansowania źródeł informacji o prawach, które ułatwią przeprowadzanie starannych poszukiwań w niedrogi i zautomatyzowany sposób, w odniesieniu do tych kategorii utworów, które faktycznie lub potencjalnie wchodzą w zakres stosowania niniejszej dyrektywy.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do utworów po raz pierwszy opublikowanych lub nadanych w jednym z państw członkowskich i obejmuje:

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do utworów chronionych prawem autorskim, po raz pierwszy opublikowanych, nadanych, przedstawionych publiczności lub rozpowszechnionych w jednym z państw członkowskich i obejmuje:

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a) Dzieła w postaci odrębnych fotografii i innych obrazów, znajdujące się w zbiorach organizacji, o których mowa w art. 1 ust. 1, w przypadku których można przeprowadzić staranne poszukiwanie w oparciu o związane z nimi informacje identyfikacyjne (np. pieczątki studia fotograficznego itp.) i odnośnie do których prawa osobiste nie stanowią przeszkody prawnej, lub

Uzasadnienie

Poprawka ta rozszerza zakres niniejszego wniosku co najmniej w odniesieniu do tych fotografii i innych obrazów, w przypadku których można przeprowadzić staranne poszukiwanie i nie narusza to praw osobistych (np. pejzaże).

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3) utwory filmowe, audio lub audiowizualne wyprodukowane przez nadawców publicznych przed dniem 31 grudnia 2002 r. i znajdujące się w ich archiwach.

3) utwory filmowe, audio lub audiowizualne wyprodukowane przez nadawców publicznych i znajdujące się w ich archiwach.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Utwór uznaje się za utwór osierocony, jeżeli podmiot praw autorskich nie jest znany lub, nawet jeżeli jest znany, nie został odnaleziony w wyniku starannego poszukiwania podmiotu praw autorskich, przeprowadzonego i zarejestrowanego zgodnie z art. 3.

1. Utwór uznaje się za utwór osierocony, jeżeli podmiot praw autorskich nie jest znany lub, nawet jeżeli jest znany, nie został odnaleziony w wyniku wystarczająco starannego poszukiwania podmiotu praw autorskich, przeprowadzonego w dobrej wierze i zarejestrowanego zgodnie z art. 3.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. W przypadku gdy staranne poszukiwanie przeprowadzają organizacje inne niż organizacje, o których mowa w art. 1 ust. 1, te ostatnie ponoszą odpowiedzialność za wyniki poszukiwań.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Przeprowadzenie starannego poszukiwania wymagane jest wyłącznie w państwie członkowskim, w którym utwór opublikowano lub nadano po raz pierwszy.

3. Przeprowadzenie rozsądnego i starannego poszukiwania w dobrej wierze wymagane jest wyłącznie w państwie członkowskim, w którym utwór po raz pierwszy opublikowano, nadano, udostępniono lub rozpowszechniono publicznie w innej formie. Jeżeli pierwsza publikacja, emisja bądź pierwszy przypadek innej formy publicznego udostępnienia lub rozpowszechnienia utworu miały miejsce jednocześnie w co najmniej dwóch państwach członkowskich, staranne poszukiwanie przeprowadza się we wszystkich tych państwach członkowskich.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. W przypadku zmiany przebiegu granic danego państwa członkowskiego przeprowadzenie starannego poszukiwania w państwie członkowskim, w którym utwór opublikowano po raz pierwszy, może oznaczać konieczność sprawdzenia informacji w innym państwie członkowskim, z którym dzieło jest najściślej związane ze względów geograficznych, językowych lub innych zasadnych powodów.

Uzasadnienie

W przypadkach gdzie granice danego państwa członkowskiego uległy w pewnym okresie zmianie, przeprowadzenie starannego poszukiwania należy powiązać z państwem członkowskim, z którym dzieło jest najściślej związane ze względów geograficznych, językowych czy innych zasadnych przyczyn.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b. W przypadku dzieła kinematograficznego lub audiowizualnego, o którym wiadomo, że powstało ono w koprodukcji, staranne poszukiwanie należy przeprowadzić w każdym z państw członkowskich uczestniczących w takiej koprodukcji.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają rejestrowanie wyników starannych poszukiwań przeprowadzanych na ich terytoriach w ogólnodostępnej bazie danych.

4. Państwa członkowskie mogą wyznaczyć organy publiczne uprawnione do poświadczania, że staranne poszukiwanie zostało należycie przeprowadzone w dobrej wierze oraz w rozsądny sposób, a także dbają o rejestrowanie wyników starannych poszukiwań przeprowadzanych na ich terytoriach w ogólnodostępnej bazie danych, do której dostęp jest bezpłatny.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie gwarantują, że podmiot posiadający prawa autorskie do utworu uznanego za utwór osierocony w dowolnym momencie ma możliwość unieważnienia statusu utworu osieroconego.

Państwa członkowskie gwarantują, że podmiot posiadający prawa autorskie do utworu uznanego za utwór osierocony w dowolnym momencie ma rzeczywistą możliwość unieważnienia statusu utworu osieroconego w bezzwłoczny, jednolity i racjonalny pod względem kosztów sposób oraz może to uczynić z wybranego przez siebie państwa członkowskiego.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) dokonując czynności zwielokrotniania utworu osieroconego, w rozumieniu art. 2 dyrektywy 2001/29/WE, do celów digitalizacji, udostępniania, indeksowania, katalogowania, ochrony i odnawiania.

b) dokonując czynności zwielokrotniania utworu osieroconego, w rozumieniu art. 2 dyrektywy 2001/29/WE, do celów poszukiwania, digitalizacji, udostępniania, indeksowania, katalogowania, ochrony lub odnawiania.

Uzasadnienie

Poprawka ta pozwala rozszerzyć katalog celów, aby umożliwić reagowanie na zmiany technologii informacyjnych w nadchodzących latach bez potrzeby zmiany tego ustawodawstwa dla każdego praktycznego celu, jaki pojawi się w przyszłości. Ponadto zgodnie z punktami 1 i 10 preambuły dodaje ona poszukiwanie jako jeden z przykładowych celów dopuszczalnego zwielokrotnienia.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Niemniej jednak, o ile art. 7 nie stanowi inaczej, organizacje, o których mowa w art. 1 ust. 1, nie mogą wykorzystywać utworów osieroconych do celów innych niż realizacja ich zadań leżących w interesie publicznym, obejmujących w szczególności ochronę i odnowę utworów znajdujących się w ich zbiorach oraz zapewnianie dostępu do nich w celach kulturalnych i edukacyjnych.

2. Niemniej jednak, o ile art. 7 nie stanowi inaczej, organizacje, o których mowa w art. 1 ust. 1, nie mogą wykorzystywać utworów osieroconych do celów innych niż realizacja ich zadań leżących w interesie publicznym, obejmujących w szczególności ochronę i odnowę utworów znajdujących się w ich zbiorach oraz zapewnianie dostępu do nich w celach kulturalnych, badawczych i edukacyjnych.

Uzasadnienie

Zgodnie z punktami 1 i 10 preambuły poprawka ta podkreśla dostęp do dzieł osieroconych także dla celów badawczych.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Państwa członkowskie gwarantują, że w sytuacji gdy organizacje wymienione w art. 1 ust. 1 wykorzystują utwory osierocone zgodnie z ust. 1, prowadzą one rejestr przeprowadzanych przez nie starannych poszukiwań oraz ogólnodostępny rejestr przypadków wykorzystania danego utworu osieroconego.

4. Państwa członkowskie gwarantują, że w sytuacji gdy organizacje wymienione w art. 1 ust. 1 wykorzystują utwory osierocone zgodnie z ust. 1, prowadzą one rejestr przeprowadzanych przez nie starannych poszukiwań oraz ogólnodostępny rejestr przypadków wykorzystania danego utworu osieroconego, a także dbają o to, aby w przypadku utworu osieroconego należącego do podmiotu, który został zidentyfikowany, lecz nie odnaleziono go, nazwisko tego podmiotu praw autorskich było zawsze podawane w przypadku wykorzystania utworu.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Państwa członkowskie przekazują Komisji wykaz i adresy internetowe baz danych na ich terytorium oraz informują o wszelkich późniejszych zmianach tych baz danych, w których organizacje wspomniane w art. 1 ust. 1 przechowują rejestr wyników przeprowadzonych starannych poszukiwań i przypadków wykorzystania utworów osieroconych. Komisja przekazuje te informacje wszystkim państwom członkowskim.

Uzasadnienie

Aby ułatwić dostęp do baz danych lub rejestrów zawierających wyniki starannych poszukiwań i informacje dotyczące wykorzystywania utworów osieroconych, w szczególności w kontekście transgranicznym, państwa członkowskie będą musiały współpracować z Komisją.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b. We współpracy z Komisją państwa członkowskie wprowadzają praktyczne rozwiązania umożliwiające przeglądanie baz danych, o których mowa powyżej, za pośrednictwem jednego internetowego punktu dostępu na szczeblu unijnym.

Uzasadnienie

Aby ułatwić dostęp do baz danych lub rejestrów zawierających wyniki starannych poszukiwań i informacje dotyczące wykorzystywania utworów osieroconych, państwa członkowskie i Komisja będą musiały współpracować na rzecz utworzenia jednego internetowego punktu dostępu do tych baz na szczeblu UE.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4c. Aby uniknąć powielania kosztownej digitalizacji, państwa członkowskie umożliwiają organizacjom, o których mowa w art. 1 ust. 1, wzajemne powiązanie wyników prac w celu udostępnienia utworów osieroconych zawartych w obu bazach danych.

Uzasadnienie

Poprawka ta ma umożliwić zapobieżenie powielaniu digitalizacji w przypadku, gdy poszczególne organizacje posiadają już fizyczną kopię utworu osieroconego w swoich bazach, tak że mogą wzajemnie powiązać cyfrowe kopie tych utworów bez konieczności powtarzania procesu digitalizacji.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5) podmioty praw autorskich mają prawo do otrzymania wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 4, w terminie określonym przez państwa członkowskie, który nie jest krótszy niż pięć lat od daty czynności podlegającej wynagrodzeniu.

skreślony

Poprawka  33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a) jeżeli państwa członkowskie zdecydują o pozwoleniu na komercyjne wykorzystanie dzieł osieroconych, organizacje, o których mowa w art. 1 ust. 1, mogą wprowadzać utwór osierocony do obrotu na rozsądnych warunkach i w dobrej wierze do dnia, w którym po raz pierwszy podmiot praw do tego utworu zostanie uprawniony do wystąpienia z roszczeniem. Do tego czasu podmiot praw autorskich nie otrzymuje wynagrodzenia, a przepisy dotyczące praw autorskich nie mają zastosowania.

Uzasadnienie

Komercjalizacja będzie miała tę zaletę, że zachęci organizacje, o których mowa w art. 1 ust. 1, do digitalizacji utworów osieroconych. Uprawnione podmioty będą miały motywację do roszczenia praw do utworów, a wcześniej społeczeństwo będzie mogło z nich korzystać.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Państwa członkowskie mogą zdecydować, czy wykorzystają istniejące lub przyszłe systemy krajowe, aby ułatwić masową digitalizację utworów osieroconych i zezwolić na ich komercyjne wykorzystanie.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7a

 

Rozwiązania dotyczące administrowania prawami

 

Niniejsza dyrektywa nie narusza istniejących ani przyszłych prawnie uznanych rozwiązań w państwach członkowskich dotyczących metod administrowania prawami, takich jak rozszerzone licencje zbiorowe.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7b

 

Środki prewencyjne

 

W porozumieniu z zainteresowanymi stronami państwa członkowskie wspierają środki mające na celu zapobieżenie pojawianiu się utworów osieroconych w przyszłości.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsza dyrektywa nie narusza przepisów dotyczących w szczególności: patentów, znaków towarowych, prawa do wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, topografii półprzewodników, czcionek drukarskich, dostępu warunkowego, dostępu drogą kablową do usług radiowych i telewizyjnych, ochrony narodowych skarbów kultury, wymagań prawnych w zakresie egzemplarza obowiązkowego, prawa o praktykach ograniczających i nieuczciwej konkurencji, tajemnic handlowych, bezpieczeństwa, poufności, ochrony danych i prywatności, dostępu do dokumentów publicznych i prawa o zobowiązaniach umownych.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja regularnie monitoruje sytuację w odniesieniu do źródeł informacji o prawach autorskich i najpóźniej rok po wejściu w życie niniejszej dyrektywy, a następnie w odstępach rocznych, przedstawia sprawozdanie dotyczące ewentualnego włączenia do zakresu stosowania niniejszej dyrektywy utworów lub innych przedmiotów objętych ochroną niewłączonych obecnie to tego zakresu, zwłaszcza fonogramów, oddzielnych fotografii i innych obrazów.

Komisja regularnie monitoruje sytuację w odniesieniu do źródeł informacji o prawach autorskich i najpóźniej rok po wejściu w życie niniejszej dyrektywy, a następnie w odstępach rocznych, przedstawia sprawozdanie dotyczące ewentualnego włączenia do zakresu stosowania niniejszej dyrektywy beneficjentów innych niż podmioty wymienione w art. 1 ust. 1 oraz utworów lub innych przedmiotów objętych ochroną niewłączonych obecnie to tego zakresu, zwłaszcza fonogramów, oddzielnych fotografii i innych obrazów.

Uzasadnienie

Konieczne jest dopuszczenie też innych beneficjentów niż muzea, biblioteki itp., aby utwory osierocony były dostępne np. dla producentów filmów dokumentalnych, którzy chcą zawrzeć archiwalne nagrania, albo dla jakichkolwiek innych przedsiębiorców sektora kultury, którzy mogą być zainteresowani wykorzystaniem wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego w swoich pracach. Mimo że niniejsza dyrektywa jest dobrym punktem wyjścia dla zajęcia się kwestią utworów osieroconych, to nie rozwiązuje w pełni sytuacji tych dzieł.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja stale monitoruje rozwój sytuacji w zakresie utworów nieobecnych na rynku i najpóźniej dwa lata po wejściu w życie niniejszej dyrektywy, a następnie regularnie publikuje sprawozdanie dotyczące możliwych rozwiązań dotyczących digitalizacji i powszechnego publicznego dostępu do takich utworów we wszystkich państwach członkowskich.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja regularnie (co najmniej co dwa lata) aktualizuje wykaz podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 1 i które są odpowiedzialne za zarządzanie utworami osieroconymi.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Źródłami, o których mowa w art. 3 ust. 2, są:

Źródłami, o których mowa w art. 3 ust. 2, są między innymi:

PROCEDURA

Tytuł

Dopuszczalne wykorzystania dzieł osieroconych

Odsyłacze

COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

23.6.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

23.6.2011

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Toine Manders

11.7.2011

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

5.10.2011

5.12.2011

 

 

Data przyjęcia

5.12.2011

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Jürgen Creutzmann, Cornelis de Jong, Christian Engström, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Anna Hedh, María Irigoyen Pérez, Othmar Karas, Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Konstantinos Poupakis, Amalia Sartori, Wim van de Camp, Kerstin Westphal

  • [1]               Dyrektywa 2001/29/WE z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz.U. L 167 z 22.6.2001, s. 10–19).
  • [2]               Zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. n) dyrektywy z 2001 r. biblioteki mogą udostępniać dzieła ze swoich zbiorów jedynie na potrzeby badań naukowych i studiów osób prywatnych w swoich pomieszczeniach przy specjalnie do tego celu przeznaczonych terminalach.
  • [3]               Dz.U. L 236 z 31.8.2006, s. 28–30.
  • [4]               Rezolucja z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie uwalniania potencjału sektora kulturalnego i kreatywnego (P7_TA(2011)0240, pkt 71, oraz rezolucja z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie europejskiej biblioteki cyfrowej („Europeana – kolejne kroki”) (Dz.U. C 81 z 15.3.2011, s. 16–25).
  • [5]               2010/2277(INI), pkt 56.
  • [6]               http://thepublicindex.org/docs/amended_settlement/opinion.pdf, str. 23.

OPINIA Komisji Kultury i Edukacji  (6.12.2011)

dla Komisji Prawnej

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych dozwolonych możliwości wykorzystywania utworów osieroconych
(COM(2011)0289 – C7‑0138/2011 – 2011/0136(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Sabine Verheyen

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Kontekst:

Unia Europejska dysponuje niezwykle bogatym dziedzictwem kulturowym. Duża część tego dziedzictwa marnuje się jednak w archiwach i bibliotekach państw członkowskich, a obywatele europejscy nie mają do niej dostępu. Aby zachować różnorodność kultury europejskiej, należy więc udostępnić te utwory w wymiarze transgranicznym.

Obecnie państwa członkowskie mogą na swoich terytoriach digitalizować wyłącznie te utwory, w przypadku których nie można odnaleźć podmiotów praw autorskich. Nowe przepisy prawne zapewnią w przyszłości ogólnoeuropejski dostęp online do utworów osieroconych.

Komisja Europejska przedstawia w przedmiotowym wniosku dotyczącym dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych dozwolonych możliwości wykorzystywania utworów osieroconych podstawę postępowania z książkami, gazetami, czasopismami, filmami, utworami muzycznymi, produkcjami telewizyjnymi itd., które co prawda są chronione prawami autorskimi, lecz nie można zidentyfikować podmiotu praw autorskich.

Sprawozdawczyni koncentruje się przede wszystkim na następujących kwestiach:

Cele:

Jeśli okaże się, że dany utwór jest osierocony, można go poddać digitalizacji i w ten sposób udostępnić obywatelom europejskim.

Udostępnianie tego typu utworów przez Internet lub za pośrednictwem innych kanałów dystrybucji przyczynia się do znacznego wsparcia i upowszechnienia różnorodności kultury europejskiej. Cyfrowe udostępnianie utworów osieroconych przynosi znaczne korzyści nie tylko muzeom, bibliotekom, stacjom radiowym, archiwom, uniwersytetom i podobnym placówkom oświatowym i naukowym, lecz również osobom indywidualnym.

W digitalizacji utworów osieroconych chodzi o najważniejszy aspekt ochrony dziedzictwa kulturowego Unii Europejskiej; dyrektywa, o której mowa, umożliwia bowiem obywatelom państw członkowskich transgraniczny i legalny dostęp do utworów osieroconych.

Wymagania:

Utwór uznaje się za osierocony dopóty, dopóki nie zostaną odnalezione wszystkie podmioty praw autorskich do niego. Należy jednak dopilnować, by nie doszło do ograniczenia roszczeń przysługujących już znanym podmiotom praw autorskich.

W celu stwierdzenia, czy dany utwór jest utworem osieroconym, konieczne jest przeprowadzenie starannego poszukiwania. Tego typu poszukiwania, które są pracochłonne, muszą być prowadzone na najwyższym poziomie technicznym i naukowym.

Stacje radiowe zazwyczaj mogą prowadzić niezwykle krótkie, bieżące kwerendy i ze względu na brak czasu nie są w stanie przeprowadzać dostatecznych poszukiwań. Małe muzea, archiwa i instytuty nie zawsze dysponują odpowiednimi zasobami ludzkimi i infrastrukturalnymi, w związku z tym często nie mają żadnych możliwości przeprowadzenia starannych poszukiwań.

Konieczne jest zatem włączenie do tego procesu stowarzyszeń zbiorowego zarządzania. Tego typu stowarzyszenia powinny być uprawnione do przeprowadzenia starannego poszukiwania w sytuacji, gdy archiwum, muzeum, stacja radiowa itd. nie jest w stanie tego dokonać.

Stowarzyszenia zbiorowego zarządzania spełniają poza tym jeszcze jedną funkcję. W przypadku gdy prawa autorskie do utworu ma więcej niż jeden podmiot stowarzyszenia te reprezentują nieodnaleziony podmiot praw autorskich na zasadzie powiernictwa. Na przykład prawa autorskie do produkcji telewizyjnych ma często 50-100 podmiotów i niezwykle rzadko udaje się odnaleźć je wszystkie.

W przypadku bibliotek internetowych, takich jak Europeana, i innych dużych europejskich projektów digitalizacji ogólnounijny dostęp ma kluczowe znaczenie. Stąd też nieodzowne jest spójne rozwiązanie, łączące poszczególne terytoria państw członkowskich.

Poszukiwanie utworów osieroconych, a także ich digitalizacja i publiczne udostępnianie zawsze muszą odbywać się zgodnie z najnowszym stanem nauki i techniki. Z tego względu konieczne jest, aby przedmiotowa dyrektywa umożliwiała stosowanie najnowszych metod również w przyszłości. W tym celu niezbędna jest intensywna wymiana dobrych praktyk między państwami członkowskimi.

POPRAWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Prawnej, właściwej dla tej sprawy, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt -1 preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1) Na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Unia jest zobowiązana uwzględniać w swoim działaniu aspekty kulturowe, zwłaszcza w celu poszanowania i propagowania różnorodności swoich kultur.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt -1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1a) Transgraniczny dostęp internetowy w całej Unii do utworów osieroconych znajdujących się w zbiorach bibliotecznych, rejestrach dokumentów, placówkach edukacyjnych, archiwach, muzeach, instytucjach dziedzictwa filmowego, organizacjach nadawczych, innych organizacjach kulturalnych i zbiorach prywatnych w państwach członkowskich, a także do utworów znajdujących się w archiwach prowadzonych przez nadawców publicznych, przyczynia się do propagowania i ochrony różnorodności kulturowej i językowej Unii.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Biblioteki, muzea, archiwa, placówki oświatowe, instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe oraz nadawcy publiczni przeprowadzają masową digitalizację swoich zbiorów lub archiwów w celu utworzenia europejskich bibliotek cyfrowych. Biblioteki, muzea, archiwa, placówki oświatowe, instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe oraz nadawcy publiczni w państwach członkowskich współuczestniczą w ochronie i rozpowszechnianiu europejskiego dorobku kulturowego, co również jest istotne do celów tworzenia europejskich bibliotek cyfrowych, takich jak Europeana. Technologie masowej digitalizacji materiałów drukowanych oraz technologie wyszukiwania i indeksowania zwiększają naukową wartość zbiorów bibliotecznych.

(1) Biblioteki, muzea, rejestry dokumentów, archiwa, placówki oświatowe, instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe, organizacje nadawcze i inne organizacje kulturalne w państwach członkowskich, a także zbiory prywatne przeprowadzają digitalizację swoich zbiorów lub archiwów. Współuczestniczą one także w ochronie i rozpowszechnianiu europejskiego dorobku kulturowego, co również jest istotne do celów tworzenia europejskich bibliotek cyfrowych, takich jak Europeana. Technologie masowej digitalizacji materiałów drukowanych oraz technologie wyszukiwania i indeksowania zwiększają naukową wartość zbiorów bibliotecznych.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Stworzenie ram prawnych mających na celu ułatwienie digitalizacji i rozpowszechniania utworów, których autorzy nie są znani, lub nawet jeśli są znani, których odnalezienie jest niemożliwe, tzw. utworów osieroconych, jest jednym z kluczowych działań przewidzianych w Europejskiej agendzie cyfrowej, przedstawionej w komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowanym „Europejska agenda cyfrowa”.

(3) Stworzenie ram prawnych mających na celu ułatwienie digitalizacji i rozpowszechniania tzw. utworów osieroconych – utworów, których podmioty praw autorskich nie są znane, lub nawet jeśli są znane, których odnalezienie jest niemożliwe jest jednym z kluczowych działań przewidzianych w Europejskiej agendzie cyfrowej, przedstawionej w komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowanym „Europejska agenda cyfrowa”.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Ze względu na fakt, iż autorzy posiadają wyłączne prawa do zwielokrotniania i publicznego udostępniania swoich utworów, zgodnie z harmonizacją przeprowadzoną na mocy dyrektywy 2011/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, przed przystąpieniem do digitalizacji i publicznego udostępnienia danego utworu konieczne jest uzyskanie zgody autora.

(4) Ze względu na fakt, iż autorzy posiadają wyłączne prawa do zwielokrotniania i publicznego udostępniania swoich utworów, zgodnie z harmonizacją przeprowadzoną na mocy dyrektywy 2011/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, przed przystąpieniem do digitalizacji, publicznego udostępnienia i przedstawienia publiczności danego utworu konieczne jest uzyskanie zgody autora.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) W przypadku utworów osieroconych uprzednie uzyskanie takiej zgody na zwielokrotnianie lub publiczne udostępnianie jest niemożliwe.

(5) W przypadku utworów osieroconych uprzednie uzyskanie takiej zgody na zwielokrotnianie, publiczne udostępnianie lub przedstawianie publiczności jest niemożliwe.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Różne podejścia państw członkowskich w zakresie uznawania statusu utworów osieroconych mogą stwarzać przeszkody w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego oraz w wykorzystywaniu utworów osieroconych i w uzyskiwaniu transgranicznego dostępu do nich. Te różnice w podejściach mogą również spowodować ograniczenia w swobodnym przepływie towarów i usług obejmujących treści kulturowe. W związku z powyższym należy zapewnić wzajemne uznawanie takiego statusu.

(6) Różne podejścia państw członkowskich w zakresie uznawania statusu utworów osieroconych mogą stwarzać przeszkody w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego oraz w wykorzystywaniu utworów osieroconych i w uzyskiwaniu transgranicznego dostępu do nich. Te różnice w podejściach mogą również spowodować ograniczenia w swobodnym przepływie towarów i usług obejmujących treści kulturowe oraz utrudniać obywatelom zapoznawanie się z nimi i korzystanie z nich. W związku z powyższym należy zapewnić wzajemne uznawanie takiego statusu.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Aby zapewnić pewność prawa w odniesieniu do wykorzystywania utworów osieroconych przez biblioteki, muzea, placówki oświatowe, archiwa, instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe oraz nadawców publicznych, konieczne jest w szczególności przyjęcie wspólnego podejścia służącego do ustalania, czy dany utwór ma status utworu osieroconego, oraz do określania dozwolonych możliwości wykorzystywania tych utworów.

(7) Aby zapewnić pewność prawa w odniesieniu do wykorzystywania utworów osieroconych przez biblioteki, muzea, rejestry dokumentów, archiwa, placówki oświatowe, instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe, organizacje nadawcze oraz inne organizacje kulturalne w państwach członkowskich, a także zbiory prywatne, konieczne jest w szczególności przyjęcie wspólnego podejścia służącego do ustalania, czy dany utwór ma status utworu osieroconego, oraz do określania dozwolonych możliwości wykorzystywania tych utworów.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Utwory filmowe, audio i audiowizualne znajdujące się w archiwach nadawców publicznych i wyprodukowane przez nich obejmują utwory osierocone. Uwzględniając szczególną sytuację nadawców jako producentów utworów audio i audiowizualnych oraz konieczność przyjęcia środków mających na celu ograniczenie skali zjawiska utworów osieroconych w przyszłości, należy ustalić ostateczny termin wdrożenia dyrektywy w odniesieniu do utworów znajdujących się w archiwach nadawców.

skreślony

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a) Zasadnicze znaczenie ma unikanie powstawania nowych utworów osieroconych w przyszłości, biorąc pod uwagę stale rosnącą skalę tworzenia i rozpowszechniania treści kreatywnych online w dobie cyfrowej. Warunkiem pełnego korzystania z praw jest wyraźne wskazanie sposobu identyfikacji i odnalezienia podmiotów praw autorskich oraz specjalna rejestracja. Należy też koniecznie opracować solidne ramy regulujące nabywanie praw. Ramy prawne powinny być otwarte na rozwój techniczny, a także na tyle elastyczne, aby umożliwiały przyszłe zawieranie umów między podmiotami praw autorskich.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Do celów niniejszej dyrektywy utwory filmowe, audio i audiowizualne znajdujące się w archiwach nadawców publicznych należy rozumieć jako obejmujące utwory zamówione przez te organizacje do celów ich wyłącznego użytku.

(9) Do celów niniejszej dyrektywy utwory filmowe, utwory będące częścią utworów audio lub audiowizualnych, fotografie i inne obrazy lub zawarte w nich fragmenty utworów, przechowywane w archiwach organizacji nadawczych i innych organizacji kulturalnych należy rozumieć jako obejmujące utwory zamówione przez te organizacje do celów ich wyłącznego użytku.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Z uwagi na kwestię międzynarodowego wzajemnego poszanowania praw, niniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie wyłącznie do utworów, które po raz pierwszy opublikowano lub nadano w danym państwie członkowskim.

skreślony

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Zanim utwór uzna się za utwór osierocony, należy w dobrej wierze i w racjonalny sposób przeprowadzić staranne poszukiwanie autora. Należy zezwolić państwom członkowskim na umożliwienie przeprowadzania starannego poszukiwania przez organizacje wymienione w niniejszej dyrektywie lub inne organizacje.

(12) Zanim utwór uzna się za utwór osierocony, należy w racjonalny sposób przeprowadzić staranne poszukiwanie podmiotów praw autorskich. Państwa członkowskie powinny umożliwić organizacjom chcącym wykorzystać utwór podjęcie decyzji o przeprowadzeniu takiego starannego poszukiwania we własnym zakresie lub zleceniu jego przeprowadzenia innym organizacjom, w tym stowarzyszeniom zbiorowego zarządzania.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Aby zapewnić wysoki poziom ochrony praw autorskich w Unii, należy zapewnić zharmonizowane podejście dotyczące przeprowadzania starannych poszukiwań. Staranne poszukiwanie powinno obejmować sprawdzenie ogólnodostępnych baz danych, które zawierają informacje dotyczące statusu utworu pod względem praw autorskich. Ponadto, aby unikać powielania kosztownej digitalizacji, państwa członkowskie powinny zadbać o to, by przypadki wykorzystywania utworów osieroconych przez organizacje wymienione w niniejszej dyrektywie były rejestrowane w ogólnodostępnej bazie danych. Ogólnodostępne bazy danych zawierające wyniki poszukiwań i informacje dotyczące wykorzystywania utworów osieroconych należy w miarę możliwości zaprojektować i wdrożyć w taki sposób, aby były one między sobą połączone na poziomie ogólnoeuropejskim oraz aby korzystanie z nich możliwe było za pomocą jednego punktu dostępu.

(13) Aby zapewnić wysoki poziom ochrony praw autorskich w Unii, należy zapewnić zharmonizowane podejście dotyczące przeprowadzania starannych poszukiwań. Staranne poszukiwanie powinno obejmować sprawdzenie ogólnodostępnych baz danych, które zawierają informacje dotyczące statusu utworu pod względem praw autorskich. Ponadto, aby unikać powielania kosztownej digitalizacji, państwa członkowskie powinny zadbać o to, by przypadki wykorzystywania utworów osieroconych były rejestrowane w ogólnodostępnej bazie danych. Ogólnodostępne bazy danych zawierające wyniki poszukiwań i informacje dotyczące wykorzystywania utworów osieroconych należy w miarę możliwości zaprojektować i wdrożyć w taki sposób, aby były one między sobą połączone na poziomie ogólnoeuropejskim oraz aby korzystanie z nich możliwe było za pomocą jednego punktu dostępu.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Utwory osierocone mogą mieć kilku autorów lub zawierać inne utwory bądź przedmioty objęte ochroną. Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć wpływu na znane lub zidentyfikowane podmioty praw autorskich.

(14) Prawa autorskie do utworów osieroconych może mieć kilka podmiotów lub utwory te mogą zawierać inne utwory bądź przedmioty objęte ochroną. Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć wpływu na znane lub zidentyfikowane podmioty praw autorskich.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) W przypadku zgłoszenia przez autorów praw autorskich do swoich utworów, należy zapewnić im możliwość unieważnienia statusu utworu osieroconego.

skreślony

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Aby wspierać naukę i kulturę, państwa członkowskie powinny zezwolić bibliotekom, placówkom oświatowym oraz muzeom, które są ogólnodostępne, a także instytucjom odpowiedzialnym za dziedzictwo filmowe oraz nadawcom publicznym, na udostępnianie i zwielokrotnianie utworów osieroconych, pod warunkiem że wykorzystanie to wiąże się z realizacją ich zadań leżących w interesie publicznym, zwłaszcza z ochroną i odnową utworów znajdujących się w ich zbiorach oraz zapewnianiem do nich dostępu do celów kulturalnych i edukacyjnych. Do celów niniejszej dyrektywy instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe powinny obejmować organizacje wyznaczone przez państwa członkowskie do celów zbierania, katalogowania, ochrony i odnawiania utworów filmowych stanowiących część ich dorobku kulturowego.

(17) Aby wspierać naukę i kulturę, państwa członkowskie powinny zezwolić bibliotekom, placówkom oświatowym oraz muzeom, które są ogólnodostępne, a także archiwom, rejestrom dokumentów, instytucjom odpowiedzialnym za dziedzictwo filmowe oraz nadawcom publicznym, na udostępnianie, przedstawianie publiczności i zwielokrotnianie utworów osieroconych, pod warunkiem że wykorzystanie to wiąże się z realizacją ich zadań leżących w interesie publicznym, zwłaszcza z ochroną i odnową utworów znajdujących się w ich zbiorach oraz zapewnianiem do nich dostępu do celów kulturalnych i edukacyjnych. Do celów niniejszej dyrektywy instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe powinny obejmować organizacje wyznaczone przez państwa członkowskie do celów zbierania, katalogowania, ochrony i odnawiania utworów filmowych stanowiących część ich dorobku kulturowego.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) W działaniach na rzecz digitalizacji europejskiego dorobku kulturowego znaczenie mogą mieć ustalenia umowne, ponieważ biblioteki, placówki oświatowe, muzea, archiwa oraz instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe mogą zawierać z partnerami handlowymi umowy na digitalizację i udostępnianie utworów osieroconych w celu wykorzystania tych utworów zgodnie z możliwościami dozwolonymi na mocy niniejszej dyrektywy. Umowy te mogą przewidywać wniesienie przez partnerów wkładu finansowego.

(18) W działaniach na rzecz digitalizacji europejskiego dorobku kulturowego znaczenie mogą mieć ustalenia umowne, ponieważ biblioteki, placówki oświatowe, muzea, rejestry dokumentów lub archiwa, instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe, organizacje nadawcze oraz inne organizacje kulturalne w państwach członkowskich, a także zbiory prywatne, mogą zawierać z partnerami handlowymi umowy na digitalizację, udostępnianie i przedstawianie publiczności utworów osieroconych w celu wykorzystania tych utworów zgodnie z możliwościami dozwolonymi na mocy niniejszej dyrektywy. Umowy te mogą przewidywać wniesienie przez partnerów wkładu finansowego.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Aby ułatwiać obywatelom Unii dostęp do europejskiego dziedzictwa kulturowego, należy również zadbać o to, by utwory osierocone, które poddano digitalizacji i publicznie udostępniono w jednym państwie członkowskim, były również dostępne w innych państwach członkowskich. Biblioteki publiczne, placówki oświatowe, muzea, archiwa, instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe oraz nadawcy publiczni, którzy wykorzystują utwór osierocony w celu realizacji zadań leżących w interesie publicznym, powinni mieć możliwość publicznego udostępnienia tego utworu osieroconego w innych państwach członkowskich.

(19) Aby ułatwiać obywatelom Unii dostęp do europejskiego dziedzictwa kulturowego, należy również zadbać o to, by utwory osierocone, które poddano digitalizacji i publicznie udostępniono lub przedstawiono w jednym państwie członkowskim, były również dostępne w innych państwach członkowskich.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać obowiązujących ustaleń w państwach członkowskich dotyczących metod administrowania prawami, takich jak rozszerzone zbiorowe licencje.

(20) Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać obowiązujących ani przyszłych ustaleń dotyczących metod administrowania prawami w państwach członkowskich.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22) W sytuacji gdy na warunkach ustanowionych na mocy niniejszej dyrektywy państwo członkowskie udziela zezwolenia na wykorzystanie utworów osieroconych przez biblioteki publiczne, placówki oświatowe, muzea, archiwa, instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe oraz nadawców publicznych do celów wykraczających poza realizowane przez te instytucje zadania leżące w interesie publicznym, podmiotom praw autorskich, które zgłoszą prawa do swoich utworów, należy przyznać wynagrodzenie. Wynagrodzenie to powinno uwzględniać charakter utworu oraz sposób jego wykorzystania. Państwa członkowskie mogą zdecydować, że dochody uzyskane z tytułu takiego wykorzystania utworów osieroconych za wynagrodzeniem, które nie są odebrane po upływie terminu ustalonego zgodnie z niniejszą dyrektywą, należy wykorzystać do celów finansowania źródeł informacji o prawach, które ułatwią przeprowadzanie starannych poszukiwań w niedrogi i zautomatyzowany sposób, w odniesieniu do tych kategorii utworów, które faktycznie lub potencjalnie wchodzą w zakres stosowania niniejszej dyrektywy.

(22) W sytuacji gdy na warunkach ustanowionych na mocy niniejszej dyrektywy państwo członkowskie udziela zezwolenia na wykorzystanie utworów osieroconych przez biblioteki publiczne, placówki oświatowe, muzea, archiwa, instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe oraz nadawców publicznych do celów wykraczających poza realizowane przez te instytucje zadania leżące w interesie publicznym, podmiotom praw autorskich, które zgłoszą prawa do swoich utworów, należy przyznać wynagrodzenie. Wynagrodzenie to powinno uwzględniać charakter utworu oraz sposób jego wykorzystania. Państwa członkowskie mogą zdecydować, że dochody uzyskane z tytułu takiego wykorzystania utworów osieroconych za wynagrodzeniem, które nie są odebrane po upływie terminu ustalonego zgodnie z niniejszą dyrektywą, należy przeznaczyć na cele społeczno-kulturalne dla dobra publicznego. Państwa członkowskie mogą wprowadzić regulacje nakazujące przeznaczenie tych dochodów na pokrycie kosztów starannego poszukiwania lub utrzymania i serwisowania niezbędnych do tego celu banków danych.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa dotyczy niektórych możliwości wykorzystywania utworów osieroconych przez biblioteki publiczne, placówki oświatowe oraz muzea, a także przez archiwa, instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe oraz nadawców publicznych.

1. Niniejsza dyrektywa dotyczy niektórych możliwości wykorzystywania utworów osieroconych w państwach członkowskich.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do utworów po raz pierwszy opublikowanych lub nadanych w jednym z państw członkowskich i obejmuje:

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do utworów po raz pierwszy opublikowanych, nadanych, pokazanych, udostępnionych lub przedstawionych publiczności w jednym z państw członkowskich i obejmuje:

Poprawka  24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1) utwory opublikowane w postaci książek, czasopism, gazet, magazynów oraz innych tekstów pisanych, które znajdują się w zbiorach bibliotek publicznych, placówek oświatowych, muzeów lub archiwów; lub

1) utwory opublikowane w postaci książek, czasopism, gazet, magazynów oraz innych tekstów pisanych, zdjęcia i utwory plastyczne lub

Poprawka  25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3) utwory filmowe, audio lub audiowizualne wyprodukowane przez nadawców publicznych przed dniem 31 grudnia 2002 r. i znajdujące się w ich archiwach.

3) utwory filmowe lub utwory będące częścią utworów audio lub audiowizualnych, wyprodukowane przez nadawców i znajdujące się w ich archiwach.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2 – punkt 3 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a) nagrania występów na żywo lub fotografie i inne reprezentacje graficzne przedstawiające występy publiczne, zawarte w zbiorach innych instytucji kulturalnych.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 1a

 

Definicja

 

Do celów niniejszej dyrektywy „podmioty praw autorskich” oznaczają autorów utworów oraz posiadaczy praw do związanych z nimi przedmiotów objętych ochroną.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Utwór uznaje się za utwór osierocony, jeżeli podmiot praw autorskich nie jest znany lub, nawet jeżeli jest znany, nie został odnaleziony w wyniku starannego poszukiwania podmiotu praw autorskich, przeprowadzonego i zarejestrowanego zgodnie z art. 3.

1. Utwór uznaje się za utwór osierocony, jeżeli co najmniej jeden podmiot praw autorskich nie jest znany lub, nawet jeżeli jest znany, nie został odnaleziony w wyniku starannego poszukiwania podmiotu praw autorskich, przeprowadzonego i zarejestrowanego zgodnie z art. 3.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Jeżeli prawa do utworu należą do więcej niż jednego podmiotu praw autorskich, a jeden z podmiotów praw autorskich jest znany i został odnaleziony, utworu tego nie uznaje się za utwór osierocony.

2. Jeżeli prawa autorskie do utworu posiada więcej niż jeden podmiot, pozwolenie udzielone przez te podmioty, które można było odnaleźć, uznaje się za wystarczające do wykorzystania danego utworu w całości, w przypadku gdy nie można ustalić lub odnaleźć pozostałych podmiotów praw autorskich w rozumieniu niniejszej dyrektywy. W przypadku utworów, których poszczególnym częściom można jednoznacznie przypisać inne podmioty praw autorskich, należy oddzielnie dla każdej części ustalić, czy chodzi o utwór osierocony w rozumieniu ust. 1.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Źródła odpowiednie dla każdej kategorii utworów określane są przez każde państwo członkowskie w porozumieniu z podmiotami praw autorskich i użytkownikami oraz obejmują źródła wymienione w załączniku.

2. Źródła odpowiednie dla każdej kategorii utworów lub wszelkich innych przedmiotów objętych ochroną określane są przez każde państwo członkowskie w porozumieniu z podmiotami praw autorskich i użytkownikami oraz obejmują źródła wymienione w załączniku.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Przeprowadzenie starannego poszukiwania wymagane jest wyłącznie w państwie członkowskim, w którym utwór opublikowano lub nadano po raz pierwszy.

3. Przeprowadzenie starannego poszukiwania wymagane jest wyłącznie w państwie członkowskim, w którym utwór opublikowano, nadano, wystawiono, udostępniono lub przedstawiono publiczności po raz pierwszy, jeszcze przed wykorzystaniem tego utworu. Niemniej w przypadku uzasadnionej niepewności co do miejsca, w którym utwór został opublikowany, nadany, wystawiony, udostępniony lub przedstawiony publiczności po raz pierwszy, staranne poszukiwania można rozszerzyć na inne państwa członkowskie.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. W przypadku gdy wiadomo, że utwór filmowy lub audiowizualny będący przedmiotem starannego poszukiwania jest koprodukcją, poszukiwanie to musi zostać przeprowadzone w każdym państwie członkowskim, w którym koprodukcja miała miejsce.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b. Osoby chcące wykorzystać utwór, którego podmiotów praw autorskich nie można odnaleźć nawet w wyniku starannego poszukiwania, mogą uprawnić odpowiednio upoważnione stowarzyszenia zbiorowego zarządzania do działania w imieniu tych podmiotów.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie mogą przyjmować przepisy szczegółowe wprowadzające proste i rozszerzone systemy zgłaszania praw, o ile jest to zgodne z prawem unijnym i porozumieniami międzynarodowymi dotyczącymi praw autorskich i praw pokrewnych.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie gwarantują, że podmiot posiadający prawa autorskie do utworu uznanego za utwór osierocony w dowolnym momencie ma możliwość unieważnienia statusu utworu osieroconego.

Jeżeli prawa autorskie do utworu uznanego za utwór osierocony posiada tylko jeden podmiot, państwa członkowskie gwarantują, że podmiot ten w dowolnym momencie ma możliwość unieważnienia statusu utworu osieroconego.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 5a

 

Wynagrodzenie podmiotów praw autorskich

 

Podmioty praw autorskich, które unieważniają status utworu osieroconego zgodnie z art. 5, otrzymują wynagrodzenie za przypadki wykorzystania tego utworu od organizacji, które go wykorzystały. Podmioty praw autorskich mają prawo do otrzymania wynagrodzenia w terminie określonym przez państwa członkowskie, który nie może być krótszy niż pięć lat od daty czynności podlegającej wynagrodzeniu. Jeśli stowarzyszenie zbiorowego zarządzania, o którym mowa w art. 3 ust. 4b, zostało uprawnione do pobierania wynagrodzenia w imieniu podmiotów praw autorskich jako powiernik, z roszczeniem o wynagrodzenie należy wystąpić do tego stowarzyszenia.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie gwarantują, że organizacje wymienione w art. 1 ust. 1 mogą wykorzystywać utwór osierocony w następujące sposoby:

1. Państwa członkowskie gwarantują, że utwory osierocone lub osierocone fragmenty utworów mogą być wykorzystywane w następujący sposób:

Poprawka  38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) udostępniając utwór osierocony, w rozumieniu art. 3 dyrektywy 2001/29/WE;

a) przedstawiając utwór osierocony publiczności i udostępniając go, w rozumieniu art. 3 dyrektywy 2001/29/WE;

Poprawka  39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Niemniej jednak, o ile art. 7 nie stanowi inaczej, organizacje, o których mowa w art. 1 ust. 1, nie mogą wykorzystywać utworów osieroconych do celów innych niż realizacja ich zadań leżących w interesie publicznym, obejmujących w szczególności ochronę i odnowę utworów znajdujących się w ich zbiorach oraz zapewnianie dostępu do nich w celach kulturalnych i edukacyjnych.

2. Niemniej jednak organizacje wykorzystujące utwory osierocone nie czynią tego w innych celach niż realizacja ich zadań leżących w interesie publicznym, obejmujących w szczególności ochronę i odnowę utworów znajdujących się w ich zbiorach oraz zapewnianie dostępu do nich w celach kulturalnych, edukacyjnych i badawczych.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Państwa członkowskie mają swobodę wyboru konkretnej metody zarządzania prawami, takiej jak system rozszerzonych zbiorowych licencji. Niniejsza dyrektywa nie narusza istniejących lub przyszłych regulacji w państwach członkowskich w tym zakresie.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Aby niniejsza dyrektywa była w pełni skuteczna, nadawcy muszą mieć możliwość wykorzystywania utworów uznanych za osierocone w ramach ich zwyczajnej działalności na warunkach określonych w niniejszej dyrektywie.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 7

skreślony

Dopuszczone możliwości wykorzystywania utworów osieroconych

 

Poprawka  43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą zezwolić organizacjom wymienionym w art. 1 ust. 1 na wykorzystanie utworu osieroconego do celów innych niż cele wymienione w art. 6 ust. 2, pod warunkiem że:

skreślone

Poprawka  44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) organizacje wymienione w art. 1 ust. 1 prowadzą rejestr przeprowadzanych przez nie starannych poszukiwań;

skreślony

Poprawka  45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) organizacje prowadzą ogólnodostępne rejestry przypadków wykorzystania przez nie utworów osieroconych;

skreślony

Poprawka  46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) w przypadku gdy podmiot posiadający prawa autorskie do utworu osieroconego jest znany, ale nie został odnaleziony, nazwisko podmiotu praw autorskich jest podawane przy każdorazowym wykorzystaniu utworu;

skreślony

Poprawka  47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) podmioty praw autorskich, które unieważniają status utworu osieroconego w rozumieniu art. 5, otrzymują wynagrodzenie za przypadki wykorzystania tego utworu przez organizacje wymienione w art. 1 ust. 1;

skreślony

Poprawka  48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) podmioty praw autorskich mają prawo do otrzymania wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 4, w terminie określonym przez państwa członkowskie, który nie jest krótszy niż pięć lat od daty czynności podlegającej wynagrodzeniu.

skreślony

Poprawka  49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą wybrać metody udzielania zezwoleń w rozumieniu ust. 1 i zachowują swobodę decydowania o sposobach wykorzystania dochodów, które pozostają nieodebrane po upływie terminu ustalonego zgodnie z ust. 1 pkt 5.

skreślony

Poprawka  50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7a

 

Rejestr przypadków wykorzystania utworu i wynagrodzenie

 

1. Państwa członkowskie dbają o rejestrowanie starannych poszukiwań dzieł osieroconych lub fragmentów dzieł osieroconych w publicznie dostępnej formie. W tym celu państwa członkowskie we współpracy z Komisją opracowują jednolite minimalne normy obowiązujące w całej Unii oraz dążą do utworzenia centralnego banku danych lub do korzystania z takiego banku.

 

2. W każdym przypadku wykorzystania dzieł osieroconych lub fragmentów dzieł osieroconych, których podmioty praw autorskich zostały zidentyfikowane, ale nie zostały odnalezione, należy podać nazwiska tych osób.

 

3. Dochody uzyskane przez stowarzyszenia zbiorowego zarządzania, które po upływie okresu określonego w art. 5a nie są przedmiotem roszczenia, przekazuje się na cele, które stowarzyszenia zbiorowego zarządzania zazwyczaj finansują dzięki takim dochodom. Państwa członkowskie mogą wprowadzić regulacje nakazujące przeznaczenie tych dochodów na pokrycie kosztów starannego poszukiwania lub utrzymania i serwisowania niezbędnych do tego celu banków danych.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 8a

 

Środki zapobiegawcze

 

We współpracy z odpowiednimi zainteresowanymi stronami państwa członkowskie wspierają wszelkie środki zapobiegawcze, które mogłyby ograniczyć zjawisko powstawania utworów osieroconych i ich liczbę.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 9

skreślony

Stosowanie w czasie

 

1. Przepisy niniejszej dyrektywy mają zastosowanie w odniesieniu do wszystkich utworów wymienionych w art. 1, które w dniu [termin transpozycji] są chronione przepisami prawa autorskiego obowiązującymi w państwach członkowskich.

 

2. Niniejszą dyrektywę stosuje się bez uszczerbku dla czynności dokonanych i praw uzyskanych przed [termin transpozycji].

 

Poprawka  53

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik – punkt 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) stowarzyszenie wydawców w odpowiednim kraju oraz stowarzyszenia autorów i dziennikarzy;

a) wydawcy i stowarzyszenie wydawców w odpowiednim kraju oraz stowarzyszenia autorów i dziennikarzy;

Poprawka  54

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik – punkt 3 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) wydawnictwo.

Poprawka  55

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik – punkt 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) W odniesieniu do utworów znajdujących się w zbiorach instytucji odpowiedzialnych za dziedzictwo filmowe oraz nadawców publicznych:

(5) W odniesieniu do utworów znajdujących się w zbiorach instytucji odpowiedzialnych za dziedzictwo filmowe oraz nadawców:

PROCEDURA

Tytuł

Dozwolone możliwości wykorzystywania utworów osieroconych

Odsyłacze

COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

23.6.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

23.6.2011

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Sabine Verheyen

13.7.2011

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

4.10.2011

 

 

 

Data przyjęcia

23.11.2011

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

27

0

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Magdi Cristiano Allam, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Marek Henryk Migalski, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, Sampo Terho, László Tőkés, Helga Trüpel, Gianni Vattimo, Sabine Verheyen

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Seán Kelly, Ramona Nicole Mănescu, Hans-Peter Martin, Mitro Repo

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jaromír Kohlíček, Claudiu Ciprian Tănăsescu

PROCEDURA

Tytuł

Dozwolone możliwości wykorzystywania utworów osieroconych

Odsyłacze

COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD)

Data przedstawienia w PE

24.5.2011

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

23.6.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

23.6.2011

IMCO

23.6.2011

CULT

23.6.2011

 

Opinia niewydana

Data decyzji

ITRE

15.6.2011

 

 

 

sprawozdawca(y).

Data powołania

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

11.7.2011

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

11.10.2011

22.11.2011

25.1.2012

 

Data przyjęcia

1.3.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

22

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Piotr Borys, Cristian Silviu Buşoi, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, Dagmar Roth-Behrendt

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Oreste Rossi, Jacek Włosowicz

Data złożenia

20.3.2012