Διαδικασία : 2011/2192(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0056/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0056/2012

Συζήτηση :

PV 19/04/2012 - 17
CRE 19/04/2012 - 17

Ψηφοφορία :

PV 20/04/2012 - 10.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0144

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 204kWORD 136k
9.3.2012
PE 478.527v02-00 A7-0056/2012

σχετικά με τις επιπτώσεις της αποκέντρωσης της διαχείρισης της εξωτερικής βοήθειας της Επιτροπής, από την έδρα της στις επιφορτισμένες με την παράδοση της βοήθειας αντιπροσωπείες της

(2011/2192 (INI))

Επιτροπή Ανάπτυξης

Εισηγητής: Filip Kaczmarek

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις επιπτώσεις της αποκέντρωσης της διαχείρισης της εξωτερικής βοήθειας της Επιτροπής, από την έδρα της στις επιφορτισμένες με την παράδοση της βοήθειας αντιπροσωπείες της

(2011/2192 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προβλέπει ότι «κύριος στόχος της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη είναι ο περιορισμός και, μακροπρόθεσμα, η εξάλειψη της φτώχειας. Η Ένωση λαμβάνει υπόψη τους στόχους της συνεργασίας για την ανάπτυξη κατά την εφαρμογή πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες »,

–   έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Χιλιετίας , του 2000, των Ηνωμένων Εθνών και ιδίως τον όγδοο αναπτυξιακό στόχο της χιλιετίας,

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Αξιολόγηση της διαδικασίας αποκέντρωσης: Τελική Έκθεση» (SEC(2004)0561) ,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Αύξηση του αντίκτυπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: ένα πρόγραμμα δράσης για αλλαγή» (COM(2011)0637),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 30ης Ιουνίου 2005, σχετικά με την αποκέντρωση(1),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2011, σχετικά με την Ειδική Έκθεση αριθ. 1/2011: Βελτίωσε την παροχή της βοήθειας η αποκέντρωση της διαχείρισης της εξωτερικής βοήθειας της Επιτροπής από τις κεντρικές υπηρεσίες στις αντιπροσωπείες της;(2)

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την κοινή θέση της ΕΕ ενόψει του 4ου φόρουμ υψηλού επιπέδου για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας (HLF-4, Μπουσάν, 29 Νοεμβρίου – 1η Δεκεμβρίου 2011),

–   έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 1/2011 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ), με τίτλο «Βελτίωσε την παροχή της βοήθειας η αποκέντρωση της διαχείρισης της εξωτερικής βοήθειας της Επιτροπής από τις κεντρικές υπηρεσίες στις αντιπροσωπείες της;»,

–   έχοντας υπόψη τις παραγράφους 122 και 123 της Ευρωπαϊκής Συναίνεσης για την Ανάπτυξη, όσον αφορά την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων σχετικά με τη διαχείριση της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη τον Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΕ για τη συμπληρωματικότητα και τον καταμερισμό της εργασίας στην αναπτυξιακή πολιτική,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Παρισιού, του 2005, για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, το πρόγραμμα δράσης της Άκκρα, του 2008, και τη σύμπραξη του Μπουσάν για αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία, του 2011,

–   έχοντας υπόψη την αξιολόγηση από ομοτίμους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του 2007, που διεξήχθη από την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ (ΟΟΣΑ–ΕΑΒ),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της ΕΑΒ του ΟΟΣΑ, του 2008, με τίτλο «Αποτελεσματική διαχείριση της βοήθειας: δώδεκα μαθήματα από τις αξιολογήσεις ομοτίμων της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας»,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπή Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0056/2012),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με μια αποκεντρωμένη προσέγγιση για την παράδοση της βοήθειας, η λήψη αποφάσεων προσεγγίζει περισσότερο την πραγματικότητα της παράδοσης της βοήθειας και τους τομείς στους οποίους υπάρχει αποδοτικότερος συντονισμός και εναρμόνιση των δωρητών σε επιχειρησιακό επίπεδο, χωρίς παράλληλα να παραγνωρίζεται η ανάγκη διασφάλισης της τοπικής οικείωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο απώτερος στόχος της αποκέντρωσης και η ευρύτερη μεταρρύθμιση της εξωτερικής βοήθειας την οποία διαχειρίζεται η Επιτροπή συνίστανται στην αύξηση της ταχύτητας, της ακρίβειας των διαδικασιών δημοσιονομικής διαχείρισης, καθώς και στην αναβάθμιση της ποιότητας της βοήθειας προς τις χώρες εταίρους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το γενικό συμπέρασμα της έκθεσης του ΕΕΣ, η αποκέντρωση έχει συμβάλει στη βελτίωση της παράδοσης της βοήθειας, και ότι η ταχύτητα παράδοσης της βοήθειας, καθώς και η ακρίβεια των δημοσιονομικών διαδικασιών έχουν βελτιωθεί, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τρία έτη πριν τη λήξη της προθεσμίας για την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας, θα καταστεί απαραίτητη η σημαντική αύξηση των δυνατοτήτων παράδοσης βοήθειας της ΕΕ, καθώς και των δυνατοτήτων απορρόφησης της βοήθειας από τις δικαιούχους χώρες·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχείριση του 74% της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ που χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) γίνεται απευθείας από τις 136 αντιπροσωπείες της ΕΕ·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πρόγραμμα δράσης για αλλαγή αναγνωρίζονται η ανάγκη για την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ της ΕΕ, των κρατών μελών και των χωρών εταίρων, καθώς και η ανάγκη συντονισμού και εναρμόνισης των δραστηριοτήτων ανάπτυξης, όπως επίσης η ανάγκη αύξησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς τους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη εσωτερική αναδιοργάνωση της Επιτροπής και η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, δεν έχουν ακόμη αποφέρει την αναμενόμενη αύξηση της αποτελεσματικότητας και συνοχής της αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη δημιουργία της ΕΥΕΔ οι αντιπροσωπείες, έχουν αναγκαστεί να αναλάβουν πρόσθετες αρμοδιότητες, όπως η διπλωματία, η ενημέρωση/επικοινωνία και οι πολιτικές για την ελευθερία, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη, ενώ εξακολουθούν να υποχρεούνται να αντιμετωπίσουν τις υπάρχουσες προκλήσεις που θέτουν ο συντονισμός, η συνοχή και οι ελλείψεις πόρων·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βοήθεια την οποία διαχειρίζονται επιμέρους αντιπροσωπείες συνεχίζει να καλύπτει ευρύ φάσμα τομέων, γεγονός που συνεπάγεται πρόσθετες πιέσεις στους πόρους σε επίπεδο αντιπροσωπειών·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύσκαμπτες νομοθετικές ρυθμίσεις και διαδικασίες ενδέχεται να υπονομεύσουν τη χρήση εθνικών συστημάτων και κοινού προγραμματισμού, και ότι στο πλαίσιο της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας είναι σκόπιμη η χρήση πολυετών πλαισίων προγραμματισμού·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενικότερη και τομεακή δημοσιονομική στήριξη αποτελεί τον καταλληλότερο τρόπο παροχής βοήθειας που εξασφαλίζει τη μείωση του κόστους συναλλαγής για τις χώρες εταίρους, δεδομένου ότι επικεντρώνεται περισσότερο στην ποιότητα της βοήθειας, στη φύση της συνεργασίας καθώς και στις ανάγκες των εταίρων χωρών·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία αποκέντρωσης θα πρέπει να συνδυάζεται με μηχανισμούς σε επίπεδο κρατών μελών με στόχο την παροχή όλων των συναφών πληροφοριών σχετικά με την φύση των δαπανών του προϋπολογισμού των οργανισμών, έτσι ώστε να στοχοθετείται περισσότερο η βοήθεια και να είναι δυνατός ο εντοπισμός των δυνατοτήτων χρηματοδότησης στις επιμέρους χώρες και των διαφορών όσον αφορά τους πόρους·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταρρύθμιση της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ θα πρέπει να χρησιμεύσει ως παράδειγμα για τη συνεισφορά της βοήθειας στη βελτίωση των συνθηκών ζωής των φτωχότερων στρωμάτων του πληθυσμού, τόσο για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη στήριξη εκ μέρους των πολιτών της ΕΕ στην επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια ως μέσο εξάλειψης της φτώχειας και επίτευξης των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας, όσο και ενόψει των γεγονότων που διαψεύδουν την επιφυλακτικότητα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της βοήθειας·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιτόπιες επισκέψεις αξιολόγησης από ομοτίμους της ΕΑΒ του ΟΟΣΑ δείχνουν συστηματικά ότι στο τοπικό προσωπικό επικρατεί η αίσθηση ότι αξιοποιείται ελλιπώς ή ότι δεν είναι πλήρως ενταγμένο στην τοπική ομάδα χορηγών·

1.  χαιρετίζει τα γενικά συμπεράσματα της έκθεσης του ΕΕΣ, και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της παράδοσης της βοήθειας·

2.  επικροτεί τη διεξοδική και αναλυτική έκθεση που κατάρτισε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και το εξαιρετικό χρονοδιάγραμμα για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας αποκέντρωσης·

3.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ύπαρξη επαρκών πόρων και ανθρώπινου δυναμικού στις κεντρικές υπηρεσίες της, ώστε να παρέχει επαρκή στήριξη στις αντιπροσωπείες μέσω της Διεύθυνσής της για την ποιότητα της επιχειρησιακής δράσης·

4.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες από την Επιτροπή προκειμένου να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο αξιολογεί την ποιότητα και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεών της· εκτιμά ότι τούτο θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτιωμένη λογοδοσία για τις χρηματοδοτικές παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα διασφαλίσει μεγαλύτερη προβολή των ενεργειών της·

5.  παροτρύνει την Επιτροπή να συμπληρώσει τα κριτήρια και να ενισχύσει τις διαδικασίες αξιολόγησης της ποιότητας των χρηματοδοτούμενων έργων, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της βοήθειας και να μειωθεί περαιτέρω ο αριθμός των μη αποδοτικών έργων· επισημαίνει ότι ο αντίκτυπος των δαπανών για την χορήγηση βοήθειας έχει καθοριστική σημασία για το Κοινοβούλιο·

6.  εκφράζει ανησυχία για τη μεταβολή της σύνθεσης των αντιπροσωπειών με την προσθήκη περισσότερων δραστηριοτήτων πολιτικού και εμπορικού χαρακτήρα την περίοδο 2005 - 2008, και καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ισορροπία μεταξύ του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση της βοήθειας και του προσωπικού που είναι επιφορτισμένο με άλλες δραστηριότητες·

7.  θεωρεί απαράδεκτο το υψηλό ποσοστό εναλλαγής των υπαλλήλων στις αντιπροσωπείες (40% των υπαλλήλων της Επιτροπής είναι συμβασιούχοι υπάλληλοι), καθόσον αυτό εξασθενίζει τη θεσμική μνήμη και επιδρά δυσμενώς στην αποδοτικότητα των επιχειρήσεων·

8.  επισημαίνει ότι, το 6% των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων του προϋπολογισμού του 2006 δεν είχαν εκτελεστεί έως το 2009 και κατά συνέπεια χάθηκαν σύμφωνα με τον κανόνα D+3· ζητεί τη μείωση του ποσοστού αυτού, και επιθυμεί να ενημερωθεί για τα αντίστοιχα ποσοστά και ποσά του 2010 και του 2011·

9.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να εξετάσουν ειδικότερα τους τομείς που εντοπίζει ο έλεγχος, ιδίως τον φόρτο εργασίας των αντιπροσωπειών, την επάρκεια των υπαλλήλων στις διάφορες αντιπροσωπείες και την ισορροπία μεταξύ των υπαλλήλων των αντιπροσωπειών με καθήκοντα διαχείρισης της βοήθειας και εκείνων με άλλα καθήκοντα·

10. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις δυνατότητες για την προώθηση διαβουλεύσεων σε τοπικό επίπεδο, όπου είναι δυνατόν, όταν λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τα έργα για τα οποία χορηγείται βοήθεια και όταν παρακολουθεί την πρόοδό τους·

11. θεωρεί ότι οι υπηρεσίες της Επιτροπής στο πλαίσιο των αντιπροσωπειών της ΕΕ θα πρέπει να συμβάλλουν στη χάραξη της αναπτυξιακής πολιτικής και να λαμβάνουν πρωτοβουλίες για την εφαρμογή της· επαναλαμβάνει το αίτημά του στην Επιτροπή για τον ορισμό σημείων επαφής για την συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής σε κάθε αντιπροσωπεία για την παρακολούθηση της πολιτικής της ΕΕ σε επίπεδο χώρας – εταίρου·

12. επισημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα στην αξιοποίηση της τοπικής εμπειρογνωμοσύνης και ότι το ήδη υπάρχον προσωπικό των αντιπροσωπειών της ΕΕ πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη συμμετοχή στις τοπικές κοινωνίες, προκειμένου να καλύψει τα κενά γνώσης και να διασφαλίσει την επακριβή κατανόηση του τοπικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο του οποίου δραστηριοποιείται·

13. καλεί την Επιτροπή να προτείνει και να διασφαλίζει με συστηματικότερο τρόπο τη νομική και χρηματοοικονομική κατάρτιση των τοπικών υπαλλήλων, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η διαχείριση της βοήθειας της ΕΕ και να εξασφαλιστεί μεσοπρόθεσμα η χρηστή διακυβέρνηση σε επίπεδο τοπικής διοίκησης·

14. θεωρεί ότι τόσο η εντολή όσο και οι αρμοδιότητες της ΕΥΕΔ στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας δεν είναι ακόμη ξεκάθαρες, και καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να διορθωθεί η κατάσταση αυτή· στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει με ανησυχία ότι ο διαχωρισμός μεταξύ των πολιτικών και διοικητικών αρμοδιοτήτων της ΕΥΕΔ και των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής όσον αφορά τη διαχείριση της βοήθειας ενδέχεται να οδηγήσει στην έλλειψη συνοχής στην εφαρμογή των αρχών της Διακήρυξης του Παρισιού·

15. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την απόφαση για τη σύσταση της ΕΥΕΔ, το σύνολο του προσωπικού που εργάζεται σε μια αντιπροσωπεία τελεί υπό την διεύθυνση του επικεφαλής της αντιπροσωπείας, καθόσον αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να διασφαλιστεί, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η συνοχή της εξωτερικής δράσης της ΕΕ σε μια συγκεκριμένη χώρα·

16. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνεχίσουν να τάσσονται υπέρ της μείωσης του αριθμού των τομέων παρέμβασης, σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ για τη συμπληρωματικότητα και τον καταμερισμό της εργασίας, και το πρόγραμμα δράσης για αλλαγή·

17. πιστεύει ότι τα αντίστοιχα χρηματοοικονομικά μέσα της ΕΕ καθώς και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) πρέπει να εστιάζουν περισσότερο στην καταπολέμηση της φτώχειας και να είναι πιο ευέλικτα όσον αφορά την προσέγγιση και την εφαρμογή τους, όπως επίσης ότι θα πρέπει να προωθηθεί τόσο μεγαλύτερη λογοδοσία και διαφάνεια, όσο και καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής, με στόχο την επίτευξη ξεκάθαρων αποτελεσμάτων·

18. αναμένει από την Επιτροπή να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την υπέρβαση των αδυναμιών των συστημάτων εποπτείας και ελέγχου, κυρίως στο επίπεδο των αντιπροσωπειών, όπως υποδεικνύει το Ελεγκτικό Συνέδριο· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει τις αρμόδιες επιτροπές του, έως το τέλος του 2012 το αργότερο, σχετικά με τα μέτρα που έλαβε·

19. επισημαίνει την κριτική που άσκησε το Ελεγκτικό Συνέδριο(3) στις σχέσεις εργασίας μεταξύ των κεντρικών υπηρεσιών της Επιτροπής και των αντιπροσωπειών της κατά τη διαχείριση της εξωτερικής βοήθειας· ζητεί να αναθεωρηθούν οι εν λόγω διαδικασίες και να απλουστευθούν προκειμένου να μειωθεί η γραφειοκρατία, και να υποβληθεί έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τη δράση που έχει αναληφθεί·

20. παροτρύνει την Επιτροπή να απαιτεί από τις αντιπροσωπείες να μεριμνούν για τη διενέργεια τεχνικών και χρηματοοικονομικών επιθεωρήσεων στα έργα, και να εστιάσει περισσότερο το εσωτερικό σύστημα εκπόνησης εκθέσεων στα αποτελέσματα που επιτυγχάνουν οι παρεμβάσεις βοήθειας·

21. καλεί την Επιτροπή, με την ενεργό συμμετοχή των αντιπροσωπειών, να αναλύσει και να εντοπίσει τις δυνατότητες μόχλευσης των προγραμμάτων βοήθειας στις χώρες εταίρους με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς και ευρωπαϊκών εθνικών και διεθνών θεσμικών οργάνων που χρηματοδοτούν την ανάπτυξη.

22. καλεί την Επιτροπή να καταδείξει τον τρόπο με τον οποίο η περαιτέρω μεταβίβαση ευθυνών στον χρηματοοικονομικό τομέα και στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων από τις κεντρικές της υπηρεσίες στις αντιπροσωπείες της θα βελτιώσει επιτόπου τον διάλογο, καθώς και τον συντονισμό και προγραμματισμό της βοήθειας της ΕΕ·

23. τονίζει ότι τόσο η Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν την παρούσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση ως πρόφαση για να δικαιολογήσουν την πρακτική «περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερα μέσα», η οποία περιλαμβάνει τον περιορισμό ή τη μείωση του προσωπικού σε οργανισμούς διμερούς βοήθειας·

24. υπογραμμίζει τη σημασία των υψηλότερων επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού που ασχολείται με την αναπτυξιακή συνεργασία τόσο στην Επιτροπή όσο και στις αντιπροσωπείες της ΕΕ και στους διμερείς οργανισμούς βοήθειας·

25. θεωρεί ότι, προς όφελος της ομαλής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ, οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αναθέτουν τη διαχείριση επιχειρησιακών καθηκόντων καθώς και τη διαχείριση των διοικητικών δαπανών μιας αντιπροσωπείας στους αναπληρωτές τους και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, πρέπει να αναθεωρείται αναλόγως ο Δημοσιονομικός Κανονισμός·

26. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για τη βελτίωση των δεσμών μεταξύ των αντιπροσωπειών της ΕΕ, των διμερών οργανισμών ενίσχυσης, των κυβερνήσεων των εταίρων χωρών, και άλλων αναπτυξιακών ομάδων, όπως ομάδες μελέτης, πανεπιστήμια, ιδρύματα, ΜΚΟ και περιφερειακές αρχές, δεδομένου ότι η ύπαρξη στενότερων δεσμών θα αυξήσει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της διαδικασίας αποκέντρωσης και των διαφόρων φορέων σε εθνικό επίπεδο, αποτρέποντας παράλληλα την αλληλοεπικάλυψη των προσπαθειών·

27. ζητεί να διασφαλιστούν οι αρμοδιότητες εποπτείας και ελέγχου του Κοινοβουλίου κατά τη διαδικασία της αποκέντρωσης της διαχείρισης της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ από τις κεντρικές υπηρεσίες στις αντιπροσωπείες·

28. χαιρετίζει την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω ο ρόλος της ΕΥΕΔ στον τομέα της προξενικής προστασίας·

29. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην ΕΥΕΔ.

(1)

Έγγραφο αριθ. 10749/05.

(2)

Έγγραφο αριθ. 12255/11.

(3)

Βλ. Ειδική Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 1/2011, γράφημα 1.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (8.2.2012)

προς την Επιτροπή Ανάπτυξης

σχετικά με τις επιπτώσεις που έχει στην παροχή της βοήθειας η αποκέντρωση της διαχείρισης της εξωτερικής βοήθειας της Επιτροπής από τις κεντρικές υπηρεσίες στις αντιπροσωπείες της

(2011/2192 (INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Κυριάκος Μαυρονικόλας

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  χαιρετίζει το συμπέρασμα της Ειδικής Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 1/2011(1), σύμφωνα με το οποίο η αποκέντρωση συνέβαλε στη βελτίωση της παροχής της βοήθειας και στην ενίσχυση της αξιοπιστίας των διαδικασιών δημοσιονομικής διαχείρισης·

2.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες από την Επιτροπή προκειμένου να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο αξιολογεί την ποιότητα και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεών της· εκτιμά ότι τούτο θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτιωμένη λογοδοσία για τις χρηματοδοτικές παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα διασφαλίσει μεγαλύτερη προβολή των ενεργειών της·

3.  συμμερίζεται την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η βασική ωφέλεια της δημοσιονομικής στήριξης είναι ότι παρέχει δυνατότητες διαλόγου με τους τοπικούς δικαιούχους όσον αφορά τους στόχους πολιτικής· σημειώνει ότι οι δυνατότητες αυτές πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως· τονίζει ότι οι αντιπροσωπείες πρέπει να διαθέτουν την εμπειρογνωμοσύνη και τους πόρους που απαιτούνται για την αποτελεσματική διεξαγωγή αυτού του διαλόγου· ζητεί να ληφθούν πρόσθετα μέτρα για την περαιτέρω ενίσχυση της ικανότητας των αντιπροσωπειών στους τομείς της πολιτικής ανάλυσης και της εκπόνησης πολιτικών εκθέσεων·

4.  θεωρεί ότι η μείωση του αριθμού των τομέων παρέμβασης σε επίπεδο χώρας για κάθε χορηγό από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμβάλει σημαντικά στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη παροχή της βοήθειας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής προκειμένου να διαδραματίσει ισχυρότερο ρόλο στον συντονισμό της διαδικασίας σε επίπεδο χώρας και να επιτύχει τον από κοινού προγραμματισμό με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας σύστασης της ΕΥΕΔ, δεν διενεργήθηκε ενδελεχής αξιολόγηση για να καθοριστεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των θέσεων εργασίας στους τομείς της πολιτικής/του εμπορίου και της αναπτυξιακής βοήθειας στις αντιπροσωπείες· θεωρεί ότι οι εν λόγω αξιολογήσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το συγκεκριμένο πλαίσιο των ενδιαφερομένων χωρών και να στοχεύουν στη διασφάλιση της συνοχής της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  θεωρεί απαράδεκτο το υψηλό ποσοστό εναλλαγής των υπαλλήλων στις αντιπροσωπείες (40 % των υπαλλήλων της Επιτροπής είναι συμβασιούχοι υπάλληλοι), καθόσον αυτό εξασθενίζει τη θεσμική μνήμη και επηρεάζει αρνητικά την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων·

7.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να εξετάσουν ειδικότερα τους τομείς που εντοπίζει ο έλεγχος, ιδίως τον φόρτο εργασίας των αντιπροσωπειών, την επάρκεια των υπαλλήλων στις διάφορες αντιπροσωπείες και την ισορροπία μεταξύ των υπαλλήλων των αντιπροσωπειών με καθήκοντα διαχείρισης της βοήθειας και εκείνων με άλλα καθήκοντα·

8.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την απόφαση για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, το σύνολο του προσωπικού που εργάζεται σε μια αντιπροσωπεία τελεί υπό την διεύθυνση του επικεφαλής της αντιπροσωπείας, καθόσον αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να διασφαλιστεί, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η συνοχή της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συγκεκριμένη χώρα·

9.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη συνεργασία μεταξύ των αντιπροσωπειών της Ένωσης και των πρεσβειών των κρατών μελών της· τονίζει ότι ο συντονισμός μεταξύ αυτών των δύο επιπέδων εκπροσώπησης και η συμπληρωματικότητά τους αποτελούν στοιχεία απαραίτητα για μια αποτελεσματική εξωτερική δράση και μια πραγματικά συνεκτική εξωτερική πολιτική·

10. θεωρεί ότι, προς όφελος της ομαλής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αναθέτουν τη διαχείριση επιχειρησιακών καθηκόντων καθώς και τη διαχείριση των διοικητικών δαπανών μιας αντιπροσωπείας στους αναπληρωτές τους και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, πρέπει να αναθεωρείται αναλόγως ο δημοσιονομικός κανονισμός·

11. χαιρετίζει την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω ο ρόλος της ΕΥΕΔ στον τομέα της προξενικής προστασίας·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

6.2.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

45

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bastiaan Belder, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Μαριέττα Γιαννάκου, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Ιωάννης Κασουλίδης, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek, Barry Madlener, Mario Mauro, Κυριάκος Μαυρονικόλας, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Νικόλαος Σαλαβράκος, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, Charles Tannock, Sir Graham Watson, Boris Zala, Евгени Кирилов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elena Băsescu, Véronique De Keyser, Tanja Fajon, Elisabeth Jeggle, Doris Pack, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Indrek Tarand, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marije Cornelissen, Rui Tavares

(1)

ΕΕ C 101 της 1.4.2011, σ. 27.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (9.2.2012)

προς την Επιτροπή Ανάπτυξης

σχετικά με τις επιπτώσεις της αποκέντρωσης της διαχείρισης της εξωτερικής βοήθειας της Επιτροπής, από την έδρα της στις επιφορτισμένες με την παράδοση της βοήθειας αντιπροσωπείες της

(2011/2192 (INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Ivailo Kalfin

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επικροτεί τη διεξοδική και αναλυτική έκθεση που κατάρτισε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, και εκφράζει ικανοποίηση όσον αφορά την εξαιρετικά επιτυχημένη επιλογή του χρόνου υποβολής της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της αποκέντρωσης·

2.  επισημαίνει τη διαπίστωση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι η αποκέντρωση έχει οδηγήσει σαφώς σε αύξηση της ταχύτητας στην παροχή βοήθειας και στη βελτίωση της ποιότητας και της δημοσιονομικής διαχείρισης της βοήθειας· τονίζει, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες στο σύστημα αξιολόγησης της Επιτροπής, και ζητεί από την Επιτροπή να καταβάλει περισσότερο συντονισμένες προσπάθειες για τη διόρθωση των αδυναμιών αυτών, συνιστά δε παράλληλα στο Ελεγκτικό Συνέδριο να συνεχίσει την παρακολούθηση ορισμένων αντιπροσωπειών σε ετήσια βάση, προκειμένου να διαπιστώσει αν συνεχίζονται οι βελτιώσεις αυτές·

3.  παροτρύνει την Επιτροπή να συμπληρώσει τα κριτήρια και να ενισχύσει τις διαδικασίες αξιολόγησης της ποιότητας των χρηματοδοτούμενων έργων, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της βοήθειας και να μειωθεί περαιτέρω ο αριθμός των μη αποδοτικών έργων· επισημαίνει ότι ο αντίκτυπος των δαπανών για βοήθεια έχει καθοριστική σημασία για το Κοινοβούλιο·

4.  επισημαίνει ότι, κατ’ εφαρμογή του κανόνα D+3, το 6% των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων του προϋπολογισμού του 2006 δεν είχαν εκτελεστεί έως το 2009 και κατά συνέπεια χάθηκαν· ζητεί τη μείωση του ποσοστού αυτού, και επιθυμεί να ενημερωθεί για τα αντίστοιχα ποσοστά και ποσά του 2010 και του 2011·

5.  καλεί την Επιτροπή να μελετά τις δυνατότητες για προώθηση διαβουλεύσεων σε τοπικό επίπεδο, όπου είναι δυνατόν, όταν λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τα έργα για τα οποία χορηγείται βοήθεια και όταν παρακολουθεί την πρόοδό τους·

6.  αναμένει από την Επιτροπή να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την υπέρβαση των αδυναμιών των συστημάτων εποπτείας και ελέγχου, κυρίως στο επίπεδο των αντιπροσωπειών, όπως υποδεικνύει το Ελεγκτικό Συνέδριο· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει τις αρμόδιες επιτροπές του, έως το τέλος του 2012 το αργότερο, σχετικά με τα μέτρα που έλαβε·

7.  εκφράζει ανησυχία για τα χρονίζοντα προβλήματα σε σχέση με το προσωπικό που εμπλέκεται στις πολιτικές βοήθειας· πιστεύει ότι τα προβλήματα της μεγάλης συχνότητας εναλλαγής προσωπικού στη ΓΔ Ανάπτυξης και Συνεργασίας – EuropeAid, καθώς και της έλλειψης υπαλλήλων με κατάλληλα προσόντα στις αντιπροσωπείες πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα· χαιρετίζει τη συμφωνία που σύναψαν η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ στις 20 Δεκεμβρίου 2011(1) σχετικά με τη συνεργασία στο πλαίσιο των αντιπροσωπειών, προκειμένου να διασφαλίζεται επάρκεια ανθρωπίνων πόρων για τη διαχείριση της βοήθειας· αναμένει ότι η ΕΥΕΔ θα ενημερώνει το Κοινοβούλιο για την πρόοδο και τα αποτελέσματα των μέτρων αντιμετώπισης των προβλημάτων· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα καθιέρωσης ειδικής σύμβασης για το τοπικό προσωπικό –προκειμένου να προσφέρει καλύτερους όρους, να αυξήσει το ποσοστό παραμονής, να αξιοποιεί καλύτερα την αποκτώμενη πείρα, και να προσφέρει πιο κατάλληλη κατάρτιση– μέτρο που θα μπορούσε να εξαλείψει ορισμένες από τις αδυναμίες που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο·

8.  επισημαίνει την κριτική που άσκησε το Ελεγκτικό Συνέδριο(2) στις ρυθμίσεις λειτουργίας μεταξύ των κεντρικών υπηρεσιών της Επιτροπής και των αντιπροσωπειών της κατά τη διαχείριση της εξωτερικής βοήθειας· ζητεί να εξεταστούν οι διαδικασίες αυτές, για να απλουστευτούν προκειμένου να μειωθεί η γραφειοκρατία, και να υποβληθεί σχετική έκθεση στο Κοινοβούλιο·

9.  παροτρύνει την Επιτροπή να απαιτεί από τις αντιπροσωπείες να μεριμνούν για τη διεξαγωγή επιτόπου τεχνικών και δημοσιονομικών ελέγχων στα έργα, και να προσανατολίσει περισσότερο το εσωτερικό σύστημα κατάρτισης εκθέσεων στα αποτελέσματα των παρεμβάσεων βοήθειας·

10. καλεί την Επιτροπή, με την ενεργό συμμετοχή των αντιπροσωπειών, να αναλύσει και να εντοπίσει τις δυνατότητες μόχλευσης των προγραμμάτων βοήθειας στις χώρες εταίρους με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς και ευρωπαϊκών εθνικών και διεθνών θεσμών που χρηματοδοτούν την ανάπτυξη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

9.2.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Andrea Češková, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Bart Staes, Γεώργιος Σταυρακάκης, Michael Theurer, Илиaна Ивaнова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Amelia Andersdotter, Zuzana Brzobohatá, Lucas Hartong, Edit Herczog, Olle Schmidt, Derek Vaughan, Ивайло Калфин

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Salvador Garriga Polledo

(1)

Ares(2011)1392088.

(2)

Βλ. Ειδική Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 1/2011, γράφημα 1.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

29.2.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ricardo Cortés Lastra, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Ελένη Θεοχάρους, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Daniël van der Stoep, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Enrique Guerrero Salom, Isabella Lövin, Cristian Dan Preda, Bart Staes, Patrizia Toia

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Joseph Cuschieri, Zita Gurmai, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου