Menetlus : 2011/0116(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0060/2012

Esitatud tekstid :

A7-0060/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 29/03/2012 - 7.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0098

SOOVITUS     ***
PDF 150kWORD 68k
9.3.2012
PE 478.518v02-00 A7-0060/2012

Nõukogu otsuse eelnõu, milles käsitletakse rahvusvahelise kautšuki uurimisrühma muudetud põhikirja ja töökorra sõlmimist Euroopa Liidu poolt

(13123/2011 – C7‑0332/2011 – 2011/0116(NLE))

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Raportöör: Vital Moreira

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu otsuse eelnõu kohta, milles käsitletakse rahvusvahelise kautšuki uurimisrühma muudetud põhikirja ja töökorra sõlmimist Euroopa Liidu poolt

(13123/2011 – C7‑0332/2011 – 2011/0116(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (13123/2011),

–   võttes arvesse rahvusvahelise kautšuki uurimisrühma muudetud põhikirja ja töökorda (13350/2011),

–   võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 lõigetele 3 ja 4 ning artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C7-0332/2011),

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 7,

–   võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A7-0060/2012),

1.  annab nõusoleku rahvusvahelise kautšuki uurimisrühma muudetud põhikirja ja töökorra sõlmimiseks;

2.  kutsub komisjoni üles tegema tööd selle nimel, et laiendada rahvusvahelise kautšuki uurimisrühma liikmeskonda ja eelkõige liita sellega peamised kautšukit tootvad ja tarbivad riigid, et hoolega jälgida uurimisrühma tööd ning kahe aasta möödudes uurimisrühma muudetud põhikirja ja töökorra jõustumisest anda parlamendile aru olulistest arengusuundadest;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning rahvusvahelisele kautšuki uurimisrühmale.


SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Oktoobris 2011 paluti Euroopa Parlamendil anda nõusolek selleks, et nõukogu sõlmiks Euroopa Liidu nimel rahvusvahelise kautšuki uurimisrühma (International Rubber Study Group – IRSG) muudetud põhikirja ja töökorra. Selle menetluse raportöörina kutsusin asjaomaseid sidusrühmi arvamuste vahetusele, mis toimus rahvusvahelise kaubanduse komisjoni koosolekul 20. detsembril 2011. aastal.

Lähtudes sellest asjatundlikust arutelust, esitan allpool antud teemaga seoses oma analüüsi ja järeldused.

IRSG(1)

IRSG on valitsustevaheline organisatsioon, mis algselt loodi 1944. aastal Ühendkuningriigis ja viidi 2008. aastal üle Singapuri. Selle organisatsiooni raames saavad kautšukit tootvad ja tarbivad riigid arutada kautšuki tarneahela kõigi aspektide üle.

IRSG liikmesus on valitsustele avatud. Praegu on osamakseid tegevateks liikmeteks Euroopa Liit ja 9 riiki: Kameruni Vabariik, Côte d’Ivoire, India, Jaapan, Malaisia, Nigeeria, Venemaa Föderatsioon, Singapur ja Sri Lanka. Umbes 120 tööstusharu esindajat on liikmed partnerite koja kaudu.

IRSG eesmärk on koguda ja levitada igakülgset statistilist teavet maailma kautšukitööstuse kohta. See tegevus on osutunud väga oluliseks, et parandada läbipaistvust kautšuki turgudel ja turusuundumustes, ühtlasi võimaldab see paremini mõista ja ehk ka vähendada selle toorme hinna volatiilsust.

Hiljutised muudatused liikmeskonnas

IRSG koosseis on mitu korda muutunud. Euroopa Liit kui maailma suuruselt teine loodusliku kautšuki tarbija sai IRSG liikmeks 2002. aastal. Seejärel need ELi liikmesriigid, kes olid IRSG liikmed, lahkusid rühmast.

Ameerika Ühendriigid, kes on suuruselt kolmas tarbija, ja Tai, kes on peamine kautšuki tootja, astusid IRSGst välja 2011. aasta keskel ning Malaisia on teatanud oma kavast 2012. aasta jooksul välja astuda.

Muudetud põhikirjas ja töökorras, mille rühm 14. juulil 2011 heaks kiitis, leiavad kajastust need muudatused ning eelkõige selgitatakse Euroopa Liidu õiguslikku staatust rühmas, kinnitatakse uus peakorter ning kohandatakse organisatsioonilist struktuuri, eelarvesse(2) tehtavaid osamakseid ja otsustamismenetlusi.

Tuleb märkida, et Tai, Malaisia ja Indoneesia (kes ei ole ka IRSG liige) arvele langeb peaaegu kaks kolmandikku maailma kogu kautšuki toodangust. Hiina, maailma suurim kautšuki tarbija (umbes üks kolmandik), ei osale samuti IRSG töös.

Kui Euroopa Liidu osalemine IRSG töös on väga tervitatav areng, siis asjaolu, et mõned maailma suurimad kautšukit tootvad ja tarbivad riigid ei ole IRSG liikmed, nõrgendab organisatsiooni autoriteeti ja seab küsimärgi alla organisatsiooni eesmärgi, usaldusväärsuse ja esindatavuse.

Hiljutised turusuundumused

Viimastel aastatel on suured hinnatõusud ja hinnakõikumised mõjutanud paljusid tooraineid, sealhulgas looduslikku kautšukit. Analüüs on näidanud, et sellise arengu põhjused on järgmised: suurenev nõudlus, eelkõige Hiinas, piiratud lühiajaline pakkumine, vähe istutatud kautšukipuid, vihmad ja üleujutused suuremates tootjariikides. Nende tegurite ühismõju tulemusel on kautšuki pakkumine maailmaturul surve alla sattunud.

Loodusliku kautšuki turu lisaeripära on kaubandustavad. Kuna üle 90% ostudest sooritatakse pikaajaliste lepingute kaudu, siis toimib finantsturg, eelkõige tuletisinstrumentide turg, hinna võrdlusalusena. Kuigi ei ole tõendeid selle kohta, et finantsturgude surve oleks ülemäära mõjutanud hinna arengut, on loodusliku kautšuki sektor huvitatud läbipaistvuse suurendamisest turul. Siinkohal tuleb viidata ELi reguleerivale tegevusele ja G20 järeldustele(3), millega kehtestatakse vajalikud mudelid, et suurendada turu läbipaistvust ja võidelda turu kuritarvitamise vastu.

Euroopa Liidu jaoks, kes sõltub impordist ja kes samal ajal on maailma suuruselt teine loodusliku kautšuki tarbija, on ülitähtis tagada selle toorme õiglane, prognoositav ja hinnalt vastuvõetav kättesaadavus.

Järeldused

Kuigi IRSG liikmesust on viimased sündmused nõrgendanud, täheldab raportöör siiski, et IRSG on ainus kaasav foorum, mis ühendab nii kautšukit tootvaid kui ka tarbivaid riike. Pealegi on IRSG, vaatamata oma puudustele, ikkagi kõige sobivam organ, et suurendada läbipaistvust, mida füüsilisel turul ei ole ja mida hädasti vajatakse, et tagada õiglane, prognoositav ja hinnalt vastuvõetav juurdepääs kautšukile kogu maailmas.

Raportöör usub, et IRSG põhikirja ja töökorra läbivaatamine aitab ühtlasi kaasa sellele, et kujundada rühm ümber oluliseks foorumiks, kus osalevad erinevad sidusrühmad.

Seepärast soovitab raportöör, et parlament annaks oma nõusoleku nõukogu otsuse eelnõule, milles käsitletakse rahvusvahelise kautšuki uurimisrühma muudetud põhikirja ja töökorra sõlmimist Euroopa Liidu poolt.

Sellegipoolest nõuab raportöör, et komisjon teeks kõik, mis tema võimuses, et suurendada rühma liikmeskonda ja eelkõige liita sellega peamised kautšukit tootvad ja tarbivad riigid. Tugev liikmeskond on selle eeldus, et IRSG oleks autoriteetse organina pikaajaliselt püsiv ja tulemuslik.

Lisaks märgib raportöör, et rühmal on potentsiaali olla eeskujuks teistele strateegilistele toorainetele, juhul kui rühma volitusi saab laiendada, et paremini toime tulla eeskätt ülesandega anda õigeaegset ja usaldusväärset teavet turuandmete kohta ning tagada läbipaistvus. Ümberkorraldatud IRSG positiivseks küljeks oleks ka laiendatud volituste ja tööprogrammi kaudu uute rõhuasutuste panemine sellistele valdkondadele nagu tööstusharu jätkusuutlikkus, kvaliteedinormide edasiarendamine ja alternatiivsed kautšukiliigid.

(1)

http://www.rubberstudy.com/default.aspx

(2)

IRSG aasta eelarve on umbes 1,6 miljonit Singapuri dollarit. Eelarveaastaks 2012/2013 on valitsuste osamaksed 740 000 Singapuri dollarit, tööstusharu liikmemaksud ja IRSG trükiste müük annavad 525 000 Singapuri dollarit. ELi osamakse suurus on 153 000 Singapuri dollarit (umbes 90 000 eurot vahetuskursi alusel kirjutamise hetkel), mis on vähem kui varasem komisjoni ja üksikute liikmesriikide osamaksete summa.

(3)

G20 Cannes’i tippkohtumise lõppdeklaratsioon: http://www.g20-g8.com/g8-g20/g20/english/for-the-press/news-releases/cannes-summit-final-declaration.1557.html


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

1.3.2012

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

26

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Josefa Andrés Barea, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake, Pablo Zalba Bidegain

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Jürgen Klute

Õigusteave - Privaatsuspoliitika