Procedure : 2011/0816(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0065/2012

Ingediende teksten :

A7-0065/2012

Debatten :

Stemmingen :

PV 18/04/2012 - 7.3
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0123

AANBEVELING     ***
PDF 145kWORD 58k
22.3.2012
PE 476.143v04-00 A7-0065/2012

betreffende het voorstel van de Europese Raad geen conventie bijeen te roepen voor het toevoegen van een protocol over de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het Verdrag van Lissabon, het Verdrag betreffende Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

(00092/2011 – C7‑0388/2011 – 2011/0816(NLE))

Commissie constitutionele zaken

Rapporteur: Paulo Rangel

PR_NLE-AP

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

betreffende het voorstel van de Europese Raad geen conventie bijeen te roepen voor het toevoegen van een protocol over de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het Verdrag van Lissabon, het Verdrag betreffende Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

(COM0082/2011 – C7‑0388/2011 – 2011/0816(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–   gezien het besluit van 19 juni 2009 van de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Europese Raad bijeen, over de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het Verdrag van Lissabon (bijlage 1 bij de conclusies van het voorzitterschap),

–   gezien het schrijven van de Ierse regering aan de Raad van 20 juli 2011, verstuurd overeenkomstig artikel 48, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, over een voorstel tot toevoeging van een ontwerpprotocol over de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het Verdrag van Lissabon (het "ontwerpprotocol"), aan het Verdrag betreffende Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien de voorlegging door de Raad, op 11 oktober 2011, van dat voorstel aan de Europese Raad, overeenkomstig artikel 48, lid 2, van het Verdrag betreffende Europese Unie,

–   gezien het schrijven van de voorzitter van de Europese Raad aan de Voorzitter van het Europees Parlement van 25 oktober 2011 over het "ontwerpprotocol",

–   gezien het door de Europese Raad voorgelegde verzoek om goedkeuring van het voorstel om geen conventie bijeen te roepen, overeenkomstig artikel 48, lid 3, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (C7-0388/2011),

–   gezien artikel 74 bis en artikel 81, lid 1, van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling van de Commissie constitutionele zaken (A7-0065/2012),

A. overwegende dat de staatshoofden en regeringsleiders in de Europese Raad op 19 juni 2009 tot overeenstemming kwamen over een te nemen besluit waarmee een geruststellende reactie zou worden gegeven op de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het Verdrag van Lissabon op de punten recht van leven, gezin en onderwijs, fiscale aangelegenheden, veiligheid en defensie;

B.  overwegende dat de staatshoofden en regeringsleiders ook hebben verklaard dat het ging om een juridisch bindend besluit, dat van kracht zou worden op de datum van inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon;

C. overwegende dat zij eveneens hebben verklaard, de bepalingen van het besluit bij de afsluiting van het eerstvolgende toetredingsverdrag, en overeenkomstig hun respectieve constitutionele vereisten, te zullen opnemen in een aan het Verdrag betreffende Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te hechten protocol;

D. overwegende dat de staatshoofden en regeringsleiders op 19 juni 2009 in de Europese Raad reeds overeenstemming hadden bereikt over de wezenlijke inhoud van de in het ontwerpprotocol voorgestelde bepalingen, zodat de kwestie politiek al is geregeld en geen grond meer oplevert voor bijeenroepen van een conventie;

1.  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Europese Raad om geen conventie bijeen te roepen;

2.  verzoekt zijn Voorzitter om dit besluit te doen toekomen aan de Europese Raad, de Raad en de Commissie.


UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

20.3.2012

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

21

0

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Zuzana Brzobohatá, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki, Evelyn Regner, György Schöpflin, Alexandra Thein, Rainer Wieland

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Pat the Cope Gallagher

Juridische mededeling - Privacybeleid