Procedura : 2011/0816(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0065/2012

Teksty złożone :

A7-0065/2012

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/04/2012 - 7.3
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0123

ZALECENIE     ***
PDF 157kWORD 63k
22.3.2012
PE 476.143v04-00 A7-0065/2012

w sprawie wniosku Rady Europejskiej o niezwoływanie konwentu w celu dodania do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony

(00092/2011 – C7‑0388/2011 – 2011/0816(NLE))

Komisja Spraw Konstytucyjnych

Sprawozdawca: Paulo Rangel

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku Rady Europejskiej o niezwoływanie konwentu w celu dodania do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony

(00092/2011 – C7‑0388/2011 – 2011/0816(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając podjętą na spotkaniu Rady Europejskiej decyzję szefów państw lub rządów 27 państw członkowskich z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony (załącznik 1 do konkluzji prezydencji),

–   uwzględniając pismo rządu irlandzkiego do Rady z dnia 20 lipca 2011 r. wystosowane zgodnie z art. 48 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wniosku dotyczącego dodania do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej projektu Protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony („projekt Protokołu”),

–   uwzględniając przedłożenie tego wniosku przez Radę w dniu 11 października 2011 r. Radzie Europejskiej zgodnie z art. 48 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej,

–   uwzględniając pismo przewodniczącego Rady Europejskiej dotyczące projektu Protokołu skierowane do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w dniu 25 października 2011 r.,

–   uwzględniając wniosek o zgodę na niezwoływanie konwentu złożony przez Radę Europejską na mocy art. 48 ust. 3 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej (C7‑0388/2011),

–   uwzględniając art. 74a oraz art. 81 ust. 1 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7-0065/2012),

A. mając na uwadze, że na spotkaniu Rady Europejskiej w dniu 19 czerwca 2009 r. szefowie państw lub rządów zgodzili się przyjąć decyzję w celu zaoferowania gwarancji i odpowiedzenia na obawy narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony w związku z prawem do życia, rodziny i edukacji, opodatkowaniem, a także bezpieczeństwem i obroną;

B.  mając na uwadze, że szefowie państw lub rządów oświadczyli również, że decyzja była prawnie wiążąca i że zacznie obowiązywać wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony;

C. mając na uwadze, że oświadczyli oni również, że w chwili zawarcia następnego traktatu o przystąpieniu i zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi określą przepisy decyzji w protokole, który zostanie dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

D. mając na uwadze, że w rzeczywistości szefowie państw lub rządów na spotkaniu Rady Europejskiej w dniu 19 czerwca 2009 r. uzgodnili już treść postanowień proponowanych w projekcie Protokołu, w związku z czym kwestia ta została już ustalona na szczeblu politycznym i nie wydaje się uzasadniać zwołania konwentu;

1.  wyraża zgodę na wniosek Rady Europejskiej o niezwoływanie konwentu;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie Europejskiej, Radzie i Komisji.


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

20.3.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Zuzana Brzobohatá, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki, Evelyn Regner, György Schöpflin, Alexandra Thein, Rainer Wieland

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Pat the Cope Gallagher

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności