Postup : 2011/0816(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0065/2012

Predkladané texty :

A7-0065/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/04/2012 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0123

ODPORÚČANIE     ***
PDF 155kWORD 61k
22.3.2012
PE 476.143v04-00 A7-0065/2012

o návrhu Európskej rady nezvolať konvent zameraný na pripojenie protokolu o obavách írskych občanov týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie

(00092/2011 – C7‑0388/2011 – 2011/0816(NLE))

Výbor pre ústavné veci

Spravodajca: Paulo Rangel

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu Európskej rady nezvolať konvent zameraný na pripojenie protokolu o obavách írskych občanov týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie

(00092/2011 – C7‑0388/2011 – 2011/0816(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na rozhodnutie, ktoré prijali hlavy štátov a vlád 27 členských štátov na zasadnutí Európskej rady 19. júna 2009, o obavách írskych občanov týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy (príloha 1 k záverom predsedníctva),

–   so zreteľom na list, ktorý írska vláda poslala Rade 20. júla 2011 v súlade s článkom 48 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a ktorý sa týka návrhu na pripojenie protokolu o obavách írskych občanov týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy (ďalej len „návrh protokolu“) k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na skutočnosť, že Rada v súlade s článkom 48 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii predložila 11. októbra 2011 tento návrh Európskej rade,

–   so zreteľom na list predsedu Európskej rady o návrhu protokolu predsedovi Európskeho parlamentu z 25. októbra 2011,

–   so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu s nezvolaním konventu, ktorú Európska rada predložila v súlade s článkom 48 ods. 3 druhým pododsekom Zmluvy o Európskej únii (C7-0388/2011),

–   so zreteľom na článok 74a a článok 81 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre ústavné veci (A7-0065/2012),

A. keďže 19. júna 2009 hlavy štátov a vlád na zasadnutí Európskej rady prijali rozhodnutie s cieľom opätovne uistiť írskych občanov, pokiaľ ide o ich obavy týkajúce sa ustanovení Lisabonskej zmluvy v otázkach práva na život, rodiny, vzdelávania, zdaňovania, bezpečnosti a obrany;

B.  keďže hlavy štátov a vlád zároveň vyhlásili, že rozhodnutie je právne záväzné a nadobudne účinnosť dňom, keď Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti;

C. keďže tiež vyhlásili, že pri uzatváraní budúcej zmluvy o pristúpení a v súlade so svojimi ústavnými požiadavkami uvedú ustanovenia rozhodnutia v protokole, ktorý sa pripojí k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie;

D. keďže v skutočnosti sa hlavy štátov a vlád na zasadnutí Európskej rady 19. júna 2009 dohodli na podstate ustanovení navrhovaných v návrhu protokolu, takže po politickej stránke bola otázka vyriešená a nie je dôvod na zvolanie konventu;

1.  udeľuje súhlas s návrhom Európskej rady nezvolať konvent;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Európskej rade, Rade a Komisii.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

20.3.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zuzana Brzobohatá, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki, Evelyn Regner, György Schöpflin, Alexandra Thein, Rainer Wieland

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Pat the Cope Gallagher

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia