RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana - Construirea de clădiri, Spania)

22.3.2012 - (COM(2012)0053 – C7‑0044/2012 – 2012/2023(BUD))

Comisia pentru bugete
Raportoare: Barbara Matera


Procedură : 2012/2023(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0066/2012
Texte depuse :
A7-0066/2012
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana - Construirea de clădiri, Spania)

(COM(2012)0053 – C7‑0044/2012 – 2012/2023(BUD))

Parlamentul European,

–    având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2012)0053 – C7–0044/2012),

–    având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară[1] (AII din 17 mai 2006), în special punctul 28,

–    având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare[2] (Regulamentul FEG),

–    având în vedere procedura discuțiilor trilaterale prevăzută la punctul 28 din AII din 17 mai 2006,

–    având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–    având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7-0066/2012),

A. întrucât Uniunea Europeană a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în structura comerțului mondial și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața forței de muncă;

B.   întrucât domeniul de aplicare al FEG a fost extins pentru cererile depuse începând cu 1 mai 2009 pentru a include acordarea de sprijin lucrătorilor concediați ca urmare directă a crizei financiare și economice mondiale;

C.  întrucât asistența financiară oferită de Uniunea Europeană lucrătorilor concediați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 17 mai 2006 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a FEG;

D.  întrucât Spania a solicitat asistență pentru 1 138 de cazuri de concedieri, toate vizate de cererea de asistență, din 513 întreprinderi încadrate în diviziunea 41 a NACE Rev. 2 („Construirea de clădiri”)[3] din regiunea de nivel NUTS II Comunidad Valenciana (ES52) din Spania;

E.   întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul FEG,

1.   solicită instituțiilor competente să depună eforturile necesare pentru a ameliora mecanismele procedurale și bugetare în vederea accelerării mobilizării FEG; salută procedura îmbunătățită instituită de Comisie ca urmare a cererii Parlamentului European de a accelera eliberarea subvențiilor, în cadrul căreia Comisia prezintă autorității bugetare evaluarea referitoare la eligibilitatea unei cereri de asistență din partea FEG împreună cu propunerea de mobilizare a fondului; speră ca și alte îmbunătățiri ale procedurii să fie integrate în cadrul noului regulament FEG, sporindu-se eficiența, transparența și vizibilitatea fondului;

2.   reamintește angajamentul instituțiilor de a asigura o derulare rapidă și fără probleme a procedurii de adoptare a deciziilor de mobilizare a FEG, oferind un sprijin individual punctual, limitat în timp, având ca obiectiv ajutarea lucrătorilor concediați ca urmare a globalizării și a crizei financiare și economice; subliniază rolul pe care FEG îl poate juca în reintegrarea pe piața muncii a lucrătorilor concediați;

3.  subliniază că, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul FEG, ar trebui să se garanteze că FEG sprijină reintegrarea în muncă pe termen lung a lucrătorilor individuali care au fost concediați; reiterează faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă și nici măsurile de restructurare a unor întreprinderi sau sectoare de activitate;

4.   constată că informațiile prezentate cu privire la pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie finanțate de FEG includ informații privind complementaritatea acestora cu acțiunile finanțate prin fondurile structurale; își reiterează apelul adresat Comisiei privind prezentarea unei evaluări comparative a acestor date și în cadrul rapoartelor sale anuale;

5.   salută faptul că, în urma unor solicitări repetate ale Parlamentului, bugetul 2012 include credite de plată în valoare de 50 000 000 EUR la linia bugetară aferentă FEG – 04 05 01; reamintește că FEG a fost creat ca instrument specific și separat, având obiective și termene proprii, și, prin urmare, este oportun să dispună de fonduri specifice, evitându-se astfel transferurile de la alte linii bugetare care se realizau în trecut și care pot împiedica realizarea obiectivelor de politică ale FEG;

6. salută faptul că pachetul de măsuri coordonate a inclus o acțiune intitulată „Supraveghetor în materie de egalitate de șanse” cu scopul de a se înlătura orice bariere personale sau familiale care ar putea împiedica lucrătorii vizați să beneficieze de măsuri;

7.  regretă decizia Consiliului de a bloca în cazul cererilor depuse după 31 decembrie 2011 prelungirea derogării aferente crizei, care permitea majorarea ratei de cofinanțare din partea Uniunii până la 65% din costurile programului, și invită Consiliul să reintroducă fără întârziere această măsură;

8.   aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

9.   încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

10. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

  • [1]  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
  • [2]  JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
  • [3]  Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).

ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

din xxx

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana – Construcții de clădiri, Spania)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară[1], în special punctul 28,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare[2], în special articolul 12 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)      Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi sprijin suplimentar lucrătorilor concediați ca urmare a schimbărilor majore din structura comerțului mondial, generate de globalizare și pentru a-i ajuta să se reintegreze pe piața forței de muncă.

(2)      Domeniul de aplicare a FEG a fost extins pentru cererile depuse începând cu 1 mai 2009 pentru a include acordarea de sprijin lucrătorilor concediați ca urmare directă a crizei financiare și economice mondiale.

(3)      Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 permite mobilizarea FEG în limita unui plafon anual de 500 milioane EUR.

(4)      Spania a prezentat o cerere de mobilizare a FEG în ceea ce privește concedierile care au avut loc în 513 întreprinderi încadrate în diviziunea 41 din NACE, revizuirea 2 („Construcții de clădiri”) în regiunea NUTS II din Comunidad Valenciana (ES52) la data de 1 iulie 2011 și a completat-o cu informații suplimentare până la data de 25 noiembrie 2011. Această cerere îndeplinește condițiile pentru stabilirea contribuțiilor financiare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006. Prin urmare, Comisia propune mobilizarea sumei de 1 642 030 EUR.

(5)      Prin urmare, ar trebui mobilizat FEG pentru a oferi o contribuție financiară ca răspuns la cererea depusă de Spania.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012, se mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) pentru alocarea sumei de 1 642 030 EUR, sub formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European                     Pentru Consiliu

Președintele                                                  Președintele

  • [1]               JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
  • [2]               JO L 406, 30.12.2006, p. 1.

EXPUNERE DE MOTIVE

I. Context

Fondul european de ajustare la globalizare a fost creat pentru a furniza un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore din structura comerțului mondial.

Potrivit dispozițiilor de la punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară[1] și dispozițiilor de la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006[2], fondul nu poate depăși o sumă maximă de 500 de milioane EUR, eliberată din marja rămasă sub plafonul de cheltuieli generale pentru exercițiul precedent și/sau din creditele de angajament anulate din cele două exerciții financiare precedente, cu excepția celor aferente rubricii 1b. Sumele respective se înscriu în buget ca provizion de îndată ce sunt identificate marjele suficiente și/sau angajamentele anulate.

În ceea ce privește procedura, pentru a activa fondul în cazul în care o cerere este evaluată pozitiv, Comisia prezintă autorității bugetare o propunere de mobilizare a fondului și, concomitent, o cerere corespondentă de transfer. În paralel, se pot organiza discuții trilaterale pentru a se ajunge la un acord privind utilizarea fondului și sumele solicitate. Discuțiile trilaterale pot îmbrăca o formă simplificată.

II. Situația actuală: propunerea Comisiei

La 15 februarie 2012, Comisia a adoptat o nouă propunere referitoare la o decizie de mobilizare a FEG în favoarea Spaniei, pentru sprijinirea reintegrării pe piața muncii a lucrătorilor concediați din cauza crizei financiare și economice mondiale.

Aceasta este prima cerere care urmează să fie examinată în cadrul bugetului 2012 și se referă la mobilizarea din FEG a unei sume totale de 1 642 030 EUR pentru Spania. Cererea respectivă privește 1 138 de concedieri, toate vizate de măsurile de asistență, din 513 întreprinderi încadrate în diviziunea 41 a NACE Rev. 2 („Construirea de clădiri”) din regiunea de nivel NUTS II Comunidad Valenciana (ES52), concedieri care au avut loc în cursul perioadei de referință de nouă luni cuprinse între 25 iulie 2010 și 25 aprilie 2011.

Din aceste 1 138 de concedieri, 747 au fost calculate în conformitate cu articolul 2 al doilea paragraf a doua liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006. Celelalte 391 de concedieri au fost calculate în conformitate cu același paragraf, a treia liniuță. Comisia a primit confirmarea, solicitată în temeiul articolului 2 alineatul (2) al doilea paragraf a treia liniuță, că acesta este numărul real al concedierilor efectuate.

Cererea a fost prezentată Comisiei la 1 iulie 2011 și a fost completată cu informații suplimentare până la 25 noiembrie 2011.

Comisia a ajuns la concluzia că cererea îndeplinește condițiile de mobilizare a FEG prevăzute la articolul 2 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 și a fost prezentată în termenul de 10 săptămâni menționat la articolul 5 din regulamentul în cauză.

Unul dintre criteriile incluse în evaluarea Comisiei a fost legătura dintre concedieri și schimbările majore suferite de structura comerțului mondial sau criza financiară. În această privință, autoritățile spaniole au declarat că sectorul construcțiilor a fost afectat grav de criză. Împrumuturile acordate sectorului construcțiilor și persoanelor fizice s-au redus drastic, iar cererea de locuințe noi a scăzut, din cauza încrederii mai reduse a consumatorilor și din cauza lipsei de lichidități.

Comisia a recunoscut, în planul său de redresare economică, faptul că sectorul construcțiilor din UE a cunoscut o scădere vertiginoasă a cererii ca rezultat al crizei. Datele disponibile confirmă declinul semnificativ al sectorului construcțiilor, aflat în scădere în UE-27 timp de opt trimestre consecutive (din T1/2009 până în T4/2010), în comparație cu aceeași perioadă a anului anterior, mai ales din cauza scăderii investițiilor private în sectorul rezidențial.

Autoritățile spaniole au declarat că, în 2009, producția sectorului construcțiilor din Spania a urmat aceeași tendință negativă ca media din UE-27. De altfel, în 2010 și în primul trimestru din 2011, declinul sectorului construcțiilor din Spania s-a accentuat și mai mult. Alți indicatori, precum numărul autorizațiilor de construcție sau numărul de clădiri începute, oferă dovezi suplimentare ale scăderii cererii pentru clădiri (locuințe) în Spania. Numărul autorizațiilor de construcție acordate în Spania a scăzut cu 75,6% în 2009 și cu 82,8% în 2010 față de anul 2007, ultimul an premergător crizei. Numărul de clădiri începute a scăzut cu 52,2% în 2009 față de anul 2008 și cu 76,7% față de 2007.

În plus, potrivit autorităților spaniole, criza economico-financiară și impactul acesteia asupra sectorului nu ar fi putut fi prevăzute.

Evaluarea Comisiei s-a bazat, de asemenea, pe o descriere a regiunii, precum și a autorităților și părților interesate în cauză. În cererea adresată Comisiei, Spania a subliniat că șomajul în Comunidad Valenciana a crescut în 2010 cu 12,2% în comparație cu 2009 și cu 309% în comparație cu 2007, anul premergător crizei. În 2010, lucrătorii concediați din sectorul construcțiilor au reprezentat 28,18% din totalul concedierilor în regiune, în timp ce în 2007 aceștia reprezentau doar 6,3%.

Potrivit autorităților spaniole, situația ocupării forței de muncă în zona afectată pare a fi deosebit de fragilă, dat fiind impactul crizei asupra sectoarelor tradiționale, cum ar fi sectorul textil, sau asupra sectoarelor legate de construcții, cum ar fi sectorul ceramicii sau sectorul tăierii, fasonării și finisării pietrei, aceste domenii fiind foarte importante pentru economia regiunii. În urma concedierilor din aceste sectoare de pe teritoriul Comunidad Valenciana, Spania a depus cereri[3] pentru contribuții financiare din FEG în septembrie 2009 și martie 2010.

Pachetul coordonat de servicii personalizate care urmează să fie finanțate, inclusiv compatibilitatea acestuia cu acțiunile finanțate de fondurile structurale, se referă la măsuri pentru reintegrarea pe piața muncii a celor 1 138 de lucrători vizați de cererea de asistență. Aceste servicii personalizate au început să fie oferite încă din 30 septembrie 2011.

Potrivit autorităților spaniole, toate măsurile prezentate în cele ce urmează alcătuiesc, împreună, un pachet coordonat de servicii personalizate menite să asigure reintegrarea lucrătorilor pe piața forței de muncă: orientare, sprijin în căutarea unui loc de muncă, promovarea spiritului antreprenorial, formare, recalificare, formare vocațională, formarea formatorilor, supraveghetor în materie de egalitate de șanse, stimularea participării, contribuție la cheltuielile de deplasare și stimularea spiritului antreprenorial.

În ceea ce privește îndeplinirea criteriilor stabilite la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006, în cererea lor, autoritățile spaniole:

· au confirmat că măsurile care constituie responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă nu vor fi înlocuite cu contribuția financiară din partea FEG;

· au demonstrat că măsurile respective oferă sprijin unor lucrători individuali și nu urmează a fi folosite pentru restructurarea unor întreprinderi sau sectoare de activitate;

· au confirmat faptul că acțiunile eligibile menționate anterior nu beneficiază de asistență din partea altor instrumente financiare ale UE.

În ceea ce privește sistemele de gestiune și control, Spania a notificat Comisiei faptul că aceleași organisme care asigură gestionarea și controlul finanțărilor din FSE vor gestiona și controla această contribuție financiară. Direcția Generală pentru Proiecte și Fonduri Europene din cadrul Ministerului Finanțelor și Administrației al regiunii Comunidad Valenciana[4] va fi organismul intermediar pentru autoritatea de management.

Potrivit evaluării Comisiei, cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul FEG și se recomandă autorității bugetare să o aprobe.

În vederea mobilizării fondului, Comisia a prezentat autorității bugetare o cerere de transfer al unei sume globale de 1 642 030 EUR din rezerva FEG (40 02 43) în credite de angajament la linia bugetară aferentă FEG (04 05 01).

Raportoarea salută faptul că, în urma unor solicitări repetate ale Parlamentului, bugetul 2012 include credite de plată (50 000 000 EUR) la linia bugetară aferentă FEG – 04 05 01.

Ea reamintește că, de fapt, FEG a fost creat ca instrument specific și separat, având obiective și termene proprii, și, prin urmare, este oportun să dispună de fonduri specifice, evitându-se astfel transferurile de la alte linii bugetare care se realizau în trecut și care ar putea împiedica realizarea diverselor obiective de politică.

AII permite mobilizarea fondului în limita plafonului anual de 500 de milioane EUR.

Aceasta este prima cerere de mobilizare a fondului prezentată autorității bugetare în 2012. Prin urmare, după scăderea sumei solicitate (1 642 030 EUR) din creditele alocate, rămâne disponibilă o sumă de 498 357 970 EUR până la sfârșitul lui 2012. Astfel, va rămâne disponibilă peste 25% din suma maximă anuală afectată FEG pentru alocare în ultimele patru luni ale anului 2012, astfel cum se prevede la articolul 12 alineatul (6) din Regulamentul FEG.

III. Procedură

Comisia a prezentat o cerere de transfer în vederea înscrierii în bugetul 2011 a unor credite de angajament specifice, conform cerințelor de la punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006.

Discuțiile trilaterale privind propunerea de decizie prezentată de Comisie privind mobilizarea FEG ar putea eventual îmbrăca o formă simplificată în conformitate cu articolul 12 alineatul (5) din temeiul juridic, exceptând cazul în care Parlamentul European și Consiliul nu ajung la un acord.

Potrivit unui acord intern, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) ar trebui să ia parte la acest proces pentru a oferi un sprijin și o contribuție constructive la evaluarea cererilor de asistență din partea fondului.

În urma evaluării cererii, Comisia EMPL din cadrul Parlamentului European își va exprima poziția privind mobilizarea fondului, care va fi anexată sub formă de scrisoare la prezentul raport.

Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei, adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, a confirmat importanța asigurării unei proceduri rapide pentru adoptarea deciziilor de mobilizare a fondului, cu respectarea corespunzătoare a Acordului interinstituțional.

  • [1]  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
  • [2]  JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
  • [3]  Cererile EGF/2009/0014 ES/Comunidad Valenciana – Ceramică; EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana – Piatră naturală și EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana – Textile.
  • [4]  Dirección General de Proyectos y Fondos Europeos de la Consellería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana.

ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ŞI AFACERI SOCIALE

EK/jm

D(2012)13066

Dlui Alain Lamassoure

Președintele Comisiei pentru bugete

ASP 13E158

Ref.: Avizul privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) în cazul EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana - Construirea de clădiri, Spania (COM(2012)0053)

Stimate domnule președinte,

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) și Grupul său de lucru pentru FEG au examinat mobilizarea FEG pentru cazul EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana - Construirea de clădiri și au adoptat următorul aviz.

Comisia EMPL și grupul său de lucru pentru FEG se pronunță în favoarea mobilizării fondului pentru a da curs acestei cereri. În acest sens, Comisia EMPL prezintă câteva observații, fără să pună totuși sub semnul întrebării transferul de credite de plată.

Deliberările din cadrul Comisiei EMPL s-au bazat pe următoarele considerente:

A)  întrucât cererea se bazează pe articolul 2 litera (b) din Regulamentul FEG și vizează 1 138 de lucrători din totalul de 1 138 concediați în perioada de referință cuprinsă între 25 iulie 2010 și 25 aprilie 2011 din 513 de întreprinderi care desfășoară activități încadrate în diviziunea 41 din NACE rev. 2 („Construirea de clădiri”) în regiunea NUTS II Comunidad Valenciana (ES52);

B)  întrucât autoritățile spaniole susțin că aceste concedieri au fost provocate de crizele economice și financiare mondiale care au lovit Spania și care i-au afectat în mod grav sectorul de construcții;

C)  întrucât, ca rezultat al crizei, împrumuturile pentru sectorul construcțiilor și pentru persoanele fizice au fost reduse dramatic, iar cererea de locuințe noi a scăzut, fenomen reflectat de scăderea numărului de autorizații de construcție cu peste 75% în 2009 și cu 80% în 2010 față de 2007;

D)  întrucât Comisia a recunoscut deja în planul său de redresare economică că sectorul construcțiilor din UE a fost grav afectat de criză; întrucât FEG a intervenit deja în mai multe cazuri de concedieri din sectorul construcțiilor;

E)  întrucât 82% dintre lucrătorii vizați de măsuri sunt bărbați, iar 18% sunt femei; întrucât 79% dintre lucrători au între 25 și 54 de ani, iar 17% au peste 54 de ani;

F)  întrucât structura ocupațională a forței de muncă concediate este diversă și, printre altele, numără în proporție de 43% artizani specializați, în proporție de 17% asistenți artizani și în proporție de 9% muncitori necalificați;

G)  întrucât 74% din lucrătorii concediați au urmat doar o formă de învățământ de bază, 10% au absolvit o formă de învățământ secundar, 11% o formă de învățământ terțiar, iar 5% sunt persoane care nu au urmat nicio formă de învățământ,

prin urmare, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată cu privire la cererea Spaniei:

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 2 litera (b) din Regulamentul FEG (1927/2006) și că, prin urmare, Spania are dreptul la o contribuție financiară în temeiul regulamentului menționat;

2.  remarcă faptul că autoritățile spaniole au depus cererea pentru o contribuție financiară din partea FEG la 1 iulie 2011 și că evaluarea a fost prezentată de către Comisia Europeană la 15 februarie 2012; își exprimă regretul cu privire la perioada de evaluare îndelungată;

3.  constată că FEG a acordat deja sprijin unor lucrători concediați din sectorul construcțiilor: EGF/2009/017 LT/Construcția de clădiri, EGF/2010/019 IE/Construction 41, EGF/2011/002 IT/Trentino-Alto Adige/Südtirol – Construcții de clădiri;

4.  observă că sectorul construcțiilor aducea o contribuție importantă la PIB-ul Spaniei și că reducerea actuală a activităților din acest sector va provoca efecte secundare puternice în alte sectoare ale economiei spaniole; constată faptul că, în această regiune specifică, declinul din sectorul construcțiilor va afecta sectorul ceramicii și sectorul serviciilor legate de construcții, care reprezintă surse importante de ocupare a forței de muncă în regiune;

5.  constată că situația ocupării forței de muncă în regiune este dificilă, dat fiind că rata șomajului a crescut cu 309% față de 2007, anul premergător crizei, și că regiunea a solicitat deja sprijin din partea FEG și implementează pachete coordonate de măsuri în sectorul textilelor, al ceramicii și al pietrei naturale (cererile EGF/2009/0014 ES/Comunidad Valenciana; EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana și EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana);

6.  observă că autoritățile spaniole au specificat în evaluarea lor bazată pe experiența acumulată în legătură cu cereri anterioare că numai 400 de lucrători vizați de sprijinul prin FEG vor alege să participe la măsuri; invită autoritățile spaniole să valorifice pe deplin potențialul sprijinului oferit de FEG;

7.  observă faptul că, pentru a oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile spaniole au decis să demareze implementarea măsurilor înainte de decizia finală de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus;

8.  salută faptul că pachetul coordonat include un modul intitulat „Supraveghetor în materie de egalitate de șanse”, al cărui scop este de a înlătura orice bariere personale sau familiale care ar putea împiedica lucrătorii vizați să beneficieze de măsuri; reamintește preocuparea sa legată de respectarea articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2009 în contextul cererilor anterioare; speră ca practica dezvoltării unei măsuri specifice vizând sprijinea egalității de șanse se va răspândi în rândul statelor membre și că ea va fi inclusă în viitoarele cereri FEG;

9.  observă că pachetul coordonat include o măsură de „stimulare a participării” care implică o sumă forfetară de 400 EUR per lucrător pentru a încuraja participarea acestora la măsuri; notează că acest stimulent financiar va fi însoțit de un ajutor financiar (variind de la 50 EUR la 300 EUR) care acoperă parțial cheltuielile de deplasare ale lucrătorilor care participă la măsuri;

10.  reamintește că fondul ar trebui alocat în primul rând activităților de formare și de căutare a unui loc de muncă, precum și programelor de formare, în loc să fie folosit pentru contribuții directe la ajutoarele de șomaj, acestea fiind responsabilitatea instituțiilor naționale;

11.  salută faptul că, în afară de guvernul regional, partenerii sociali au fost principalele părți interesate implicate în discuția cu privire la cerere și în implementarea și monitorizarea măsurilor prin intermediul așa-numitului „Grup de interese”;

12.  subliniază faptul că propunerea Comisiei nu menționează dacă și cum instituțiile de învățământ au fost implicate în conceperea și implementarea pachetului coordonat; salută declarația Comisiei Europene potrivit căreia vor fi oferite cursuri de formare în domenii inovative din sectorul construcțiilor (cum ar fi eficiența energetică) și că acestea vor încuraja crearea de noi întreprinderi; se întreabă dacă pachetul coordonat cofinanțat prin FEG se încadrează în strategia regională economică și în materie de ocupare a forței de muncă și dacă acesta corespunde nevoilor de pe piața locală a muncii; sugerează ca viitoarele investiții vizând redresarea economică a regiunii, inclusiv utilizarea de fonduri europene, să fie direcționate în același timp către activități antreprenoriale cu o mai mare valoare adăugată și mai sustenabile;

13.  consideră că situația actuală este, parțial, o consecință a activităților anterioare excesive de construcții[1] din regiunea Comunidad Valenciana, care au implicat entități juridice din Spania și din alte state membre;

14.  constată că cererea de față reflectă foarte bine situația socioeconomică din regiunea vizată, care ar putea fi tratată în viitor prin extinderea domeniului de aplicare al fondului la lucrătorii independenți (în conformitate cu propunerea Comisiei referitoare la FEG 2014-2020).

Cu deosebită considerație,

Pervenche Berès

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

21.3.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

25

3

4

Membri titulari prezenți la votul final

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Potito Salatto, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz

Membri supleanți prezenți la votul final

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, María Muñiz De Urquiza, Georgios Papastamkos, Georgios Stavrakakis, Gianluca Susta

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Eva Ortiz Vilella