ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета по отношение на някои разпоредби, свързани с инструменти за споделяне на риска за държави членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения

22.3.2012 - (COM(2011)0655 – C7‑0350/2011 – 2011/0283(COD)) - ***I

Комисия по регионално развитие
Докладчик: Danuta Maria Hübner


Процедура : 2011/0283(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0067/2012
Внесени текстове :
A7-0067/2012
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета по отношение на някои разпоредби, свързани с инструменти за споделяне на риска за държави членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения

(COM(2011)0655 – C7‑0350/2011 – 2011/0283(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0655),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 177 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0350/2011),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 8 декември 2011 г.[1],

–   след консултация с Комитета на регионите,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие и становищата на комисията по бюджетен контрол и на комисията по икономически и парични въпроси (A7-0067/2012),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение   1

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Безпрецедентната глобална финансова криза и икономическият спад сериозно нарушиха икономическия растеж и финансовата стабилност и доведоха до силно влошаване на финансовите и икономическите условия в редица държави-членки.

(1) Безпрецедентната глобална финансова криза и икономическият спад сериозно нарушиха икономическия растеж и финансовата стабилност и доведоха до силно влошаване на финансовите, икономическите и социалните условия в редица държави членки.

Изменение  2

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Въз основа на член 122, параграф 2 от Договора, който дава възможност за предоставяне на финансова помощ от Съюза на държава членка, която изпитва трудности или е сериозно застрашена от тежки трудности, причинени от извънредни обстоятелства извън нейния контрол, с Регламент (ЕС) № 407/2010 на Съвета от 11 май 2010 г. за създаване на европейски механизъм за финансово стабилизиране е създаден такъв механизъм с цел запазване на финансовата стабилност на Съюза.

(3) В съответствие с член 122, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, който предвижда възможността за предоставяне на финансова помощ от Съюза на държава членка, която изпитва трудности или е сериозно застрашена от тежки трудности, причинени, наред с другото, от извънредни обстоятелства извън нейния контрол, с Регламент (ЕС) № 407/2010 на Съвета от 11 май 2010 г. беше създаден европейски механизъм за финансово стабилизиране с цел запазване на финансовата стабилност на Съюза.

Изменение  3

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) С Решение за изпълнение 2011/77/EС на Съвета и Решение за изпълнение 2011/344/EС на Съвета такава финансова помощ бе предоставена на Ирландия и Португалия.

(4) С Решение за изпълнение 2011/77/EС на Съвета и Решение за изпълнение 2011/344/EС на Съвета финансова помощ бе предоставена съответно на Ирландия и Португалия съгласно Регламент (ЕС) №407/2010.

Изменение  4

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Споразумението между кредиторите и кредитното споразумение, сключени за Гърция на 8 май 2010 г., влязоха в сила на 11 май 2010 г. Предвижда се, че споразумението между кредиторите ще остане в сила и ще продължи да поражда правно действие за тригодишен програмен период, докато има неизплатени суми в рамките на кредитното споразумение.

(6) Споразумението между кредиторите и кредитното споразумение, подписани на 8 май 2010 г., влязоха в сила на 11 май 2010 г. Споразумението между кредиторите ще остане в сила и ще продължи да поражда правно действие за тригодишен програмен период, докато има неизплатени суми в рамките на кредитното споразумение.

Изменение  5

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) С Решение 2009/102/EО на Съвета, Решение 2009/290/EО на Съвета и Решение 2009/459/EО на Съвета такава финансова помощ бе предоставена на Унгария, Латвия и Румъния.

(8) С Решение 2009/102/EО на Съвета и Решение 2009/459/EО на Съвета, финансова помощ бе предоставена съответно на Унгария и Румъния съгласно Регламент (ЕО) № 332/2002.

Изменение  6

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) На 11 юли 2011 г. министрите на финансите на 17-те държави членки от еврозоната подписаха договора за създаване на Европейски механизъм за стабилност (ЕМС). Предвижда се до 2013 г. ЕМС да поеме задачите, които понастоящем се изпълняват от Европейския инструмент за финансова стабилност и европейския механизъм за финансово стабилизиране. Поради това този бъдещ механизъм следва да бъде взет под внимание в настоящия регламент.

(9) На 11 юли 2011 г. финансовите министри на 17-те държави членки от еврозоната подписаха Договора за създаване на Европейски механизъм за стабилност (ЕМС). След решенията, взети от държавните и правителствените ръководители от еврозоната на 21 юли и на 9 декември 2011 г., Договорът беше изменен с оглед подобряване на ефективността на механизма и беше подписан на 2 февруари 2012 г. Съгласно този договор до 2013 г. ЕМС ще поеме задачите, които понастоящем се изпълняват от Европейския инструмент за финансова стабилност и европейския механизъм за финансово стабилизиране. Поради това ЕМС следва да бъде взет под внимание в настоящия регламент.

Изменение  7

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) В декларацията на държавните и правителствени ръководители от еврозоната и институциите на ЕС от 21 юли 2011 г. Комисията и Европейската инвестиционна банка бяха приканени да увеличат полезното взаимодействие между програмите за отпускане на заем и фондовете на Съюза във всички държави, получаващи помощ от Съюза или от Международния валутен фонд. Настоящият регламент допринася за посочената цел.

(11) В декларацията на държавните и правителствени ръководители от еврозоната и институциите на ЕС от 21 юли 2011 г. Комисията и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) бяха приканени да увеличат полезното взаимодействие между програмите за отпускане на заем и фондовете на Съюза във всички държави, получаващи помощ от Съюза или от Международния валутен фонд. Настоящият регламент следва да допринесе за постигането на тази цел.

Изменение  8

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a) В декларацията на членовете на Европейския съвет от 30 януари 2012 г. държавните и правителствените ръководители се договориха за увеличаване на подкрепата за инфраструктурата от страна на Европейската инвестиционна банка като неотложна мярка и приканиха Съвета, Комисията и Европейската инвестиционна банка да разгледат възможностите за засилване на действията на ЕИБ в подкрепа на растежа, както и да направят подходящи препоръки, включително относно възможностите бюджетът на Съюза да послужи като лост за укрепване на финансовия капацитет на Групата на ЕИБ. Настоящият регламент има за цел да отговори на тази покана в контекста на темата за управление на кризата.

Изменение  9

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) За да се облекчат тези проблеми и да се ускори изпълнението на оперативните програми и проектите, както и за подкрепа на икономическото възстановяване, е целесъобразно управляващите органи на държавите членки, които са изпитали сериозни затруднения по отношение на финансовата стабилност и на които е отпусната финансова помощ чрез един от механизмите за финансова помощ, посочени по-горе, да могат да участват с финансови ресурси от оперативни програми за създаването на инструменти за споделяне на риска, с които се предоставят заеми или гаранции, или други финансови механизми в подкрепа на проекти и операции, предвидени в рамките на дадена оперативна програма.

(13) За да се облекчат тези проблеми и да се ускори изпълнението на оперативните програми и проектите, както и за подкрепа на икономическото възстановяване, е необходимо държавите членки, които са изпитали сериозни затруднения по отношение на финансовата стабилност и на които е отпусната финансова помощ чрез един от механизмите за финансова помощ, посочени в член 77, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд1, изменен с Регламент (ЕС) № 1311/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление за определени държави членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения2, да могат да участват с финансови ресурси от оперативни програми за създаването на инструменти за споделяне на риска, с които се предоставят заеми или гаранции, или други финансови механизми в подкрепа на проекти и операции, предвидени в рамките на дадена оперативна програма.

 

___________

 

1 OВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25.

 

2 OВ L 337, 20.12.2011 г., стр. 5.

Изменение  10

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Предвид дългогодишния експертен опит на ЕИБ като основна институция за финансиране на инфраструктурни проекти, както и нейният ангажимент да подкрепя икономическото възстановяване, Комисията следва да има възможност да създава инструменти за споделяне на риска в партньорство с ЕИБ. Конкретният ред и условия за сътрудничеството следва да бъдат определени в споразумение между Комисията и ЕИБ.

(14) Предвид дългогодишния експертен опит на ЕИБ като основна институция за финансиране на инфраструктурни проекти, както и нейния ангажимент да подкрепя икономическото възстановяване, Комисията следва да има възможност да създаде инструменти за споделяне на риска посредством сключване за тази цел на споразумение за сътрудничество с ЕИБ. С цел постигане на правна сигурност е необходимо в Регламент (ЕО) №1083/2006 да бъдат изложени най-важните и типични ред и условия за такова споразумение за сътрудничество. Що се отнася до специфичното естество на инструментите за споделяне на риска при управлението на кризата, предвидени в настоящия регламент, специфичните ред и условия за всяко сътрудничество следва да бъдат определени в отделно споразумение за сътрудничество, което да бъде сключено между Комисията и ЕИБ в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности1.

 

___________

 

1OВ L 248, 16.9.2002 г., стp. 1

Изменение  11

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) За да се реагира бързо в контекста на настоящата икономическа и финансова криза, един такъв инструмент за споделяне на риска следва да се привежда в действие от Комисията в съответствие с член 54, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002.

(16) За да се реагира бързо в контекста на настоящата икономическа, финансова и социална криза, инструментите за споделяне на риска по силата на настоящия регламент следва да се привеждат в действие от Комисията в съответствие с член 54, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002.

Изменение  12

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16a) В интерес на яснотата и правната сигурност в член 36а от Регламент (ЕО) №1083/2006 следва да бъде добавено определение за инструмент за споделяне на риска. Инструментите за споделяне на риска следва да бъдат използвани за заеми и гаранции, както и за други финансови механизми с цел финансиране на операции, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) или Кохезионния фонд, що се отнася до инвестиционните разходи, които не може да бъдат финансирани като допустими разходи по член 55 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 или по правилата на ЕС относно държавните помощи. За тази цел също така е необходимо да се установи дерогация от член 54, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1083/2006.

Изменение  13

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 16 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16б) Държава членка, която желае да се възползва от инструмент за споделяне на риска, следва да посочи ясно в писменото си искане до Комисията защо счита, че отговаря на едно от условията за допустимост на член 77, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1083/2006, и следва да приложи към своето искане цялата информация, която се изисква от настоящия регламент, за да докаже посоченото условие за допустимост. В искането си съответната държава членка следва да посочи също така програмите, съфинансирани от ЕФРР или Кохезионния фонд (в това число списъка с проектните предложения и свързаните с тях нужди от финансиране), както и частта от средствата за такива програми за 2012 и 2013 г., които държавата членка иска да разпредели за инструмента за споделяне на риска. Поради това искането на държавата членка следва да бъде изпратено на Комисията най-късно до 31 август 2013 г., така че Комисията да вземе решение относно участието на съответната държава членка в инструмент за споделяне на риска най-късно до 31 декември 2013 г. Преди Комисията да вземе решение относно искането на държавата членка, съответните оперативни програми в рамките на ЕФРР и Кохезионния фонд следва да бъдат преразгледани в съответствие с член 33, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1083/2006.

Изменение  14

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 16 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16в) Избраните операции, допустими за участие в инструмент за споделяне на риска, следва да бъдат или големи проекти, които вече са предмет на решение на Комисията съгласно член 41 от Регламент (ЕО) № 1083/2006, или други проекти, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд и включени в една или повече от техните оперативни програми, когато за тези проекти липсва финансиране по отношение на инвестиционните разходи, които трябва да бъдат поети от частни инвеститори. И накрая, в зависимост от наличността на средства в рамките на инструмента за споделяне на риска избраните операции могат да бъдат и операции, които допринасят за постигане на целите на националната стратегическа референтна рамка на подалата искането държава членка и на стратегическите насоки на Общността за сближаване и които поради своето естество могат да допринесат за подпомагане на растежа и укрепване на икономическото възстановяване.

Изменение  15

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 16 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16г) Освен това, подалата искането държава членка следва да посочи в искането си наличната сума, която се използва изключително в нейна полза в рамките на финансовите средства за политиката й на сближаване в съответствие с член 18, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 и която може да бъде заделена за целите на инструмента за споделяне на риска изключително от бюджетните задължения на Съюза, подлежащи на изпълнение през 2012 г. и 2013 г. в съответствие с член 75, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1083/2006, като тази сума не следва да надвишава 10 % от общия индикативен размер на разпределените средства за държавата членка, подала искането, за периода 2007–2013 г. по отношение на ЕФРР и Кохезионния фонд, одобрен в съответствие с член 28, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 1083/2006. И накрая, необходимо е да се гарантира, че финансирането от Съюза за инструмента за споделяне на риска, включително таксите за управление и другите допустими разходи, е строго ограничено до горепосочения максимален размер на участието на Съюза в инструмента за споделяне на риска, и че няма да има допълнителни пасиви за общия бюджет на Съюза. Поради това всеки остатъчен риск, присъщ на операциите, финансирани в рамките на инструмента за споделяне на риска, следва да се поеме или от Европейската инвестиционна банка, или от национални или международни структури от публичния сектор, или от частноправни субекти, натоварени със задължения по предоставяне на обществена услуга, заедно с които по силата на споразумение за сътрудничество е създаден инструментът за споделяне на риска. По настоящия регламент следва да има възможност за повторно използване на остатъчни суми или за обратно постъпване на средствата, разпределени за инструмента за споделяне на риска, от същата държава членка по нейно искане и в рамките на същия инструмент за споделяне на риска, при условие че тя все още изпълнява условията за допустимост.

Изменение  16

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 16 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16д) Комисията следва да се увери, че информацията, подадена от държавата членка, внесла искането, е правилна и че искането на държавата членка е обосновано, като тя следва да разполага с правомощията да приема чрез акт за изпълнение, в рамките на четири месеца след подаване на искането от държавата членка, решение относно реда и условията за участие на държавата членка, подала искането, в инструмента за споделяне на риска. Само проекти обаче, за които е взето положително решение за финансиране от ЕИБ или от национални или международни структури от публичния сектор или от частноправни субекти, натоварени със задължения по предоставяне на обществена услуга, следва да бъдат приемани за допустими за финансиране чрез създадения инструмент за споделяне на риска. В интерес на прозрачността и на правната сигурност решението на Комисията следва да се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Изменение  17

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 16 e (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16е) Поради свързаните с управлението на кризата цел и естество на инструмента за споделяне на риска, който се въвежда с настоящия регламент, както и поради безпрецедентната криза на международните пазари и икономическия спад, които сериозно нарушиха финансовата стабилност на някои държави членки и изискват бърза реакция с цел противодействие на последиците за реалната икономика, пазара на труда и гражданите, е целесъобразно настоящият регламент да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Изменение  18

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 1083/2006

Член 14 - параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Регламент (ЕО) № 1083/2006 се изменя, както следва:

Регламент (ЕО) № 1083/2006 се изменя, както следва:

(1) В член 14 параграф 1 се заменя със следното:

(1) В член 14, параграф 1 се заменя със следното:

„1. Бюджетът на Европейския съюз, отделен за фондовете, се изпълнява в рамките на поделено управление между държавите членки и Комисията в съответствие с член 53, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности * с изключение на инструментите за споделяне на риска, посочени в член 36, параграф 2а, и на техническата помощ, посочена в член 45.

„1. Бюджетът на Европейския съюз, отделен за фондовете, се изпълнява в рамките на поделено управление между държавите членки и Комисията в съответствие с член 53, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности* с изключение на инструмента, посочен в член 36a от настоящия регламент и на техническата помощ, посочена в член 45 от настоящия регламент.

Изменение  19

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1083/2006

Член 36 – параграф 2а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) В член 36 се вмъква следният параграф 2a:

(2) Добавя се следният член:

 

„Член 36а

 

Инструмент за споделяне на риска

 

1. За целите на настоящия член инструмент за споделяне на риска означава финансов инструмент (заем, гаранция, както и друг финансов механизъм), който гарантира пълно или частично покриване на определен риск, където е целесъобразно срещу договорено възнаграждение.

2a. Държавите членки, които отговарят на някое от условията, определени в член 77, параграф 2, могат да внесат част от разпределените финансови средства, посочени в член 19 и член 20, в инструмент за споделяне на риска, който се създава от Комисията в съгласие с Европейската инвестиционна банка, с национални или международни структури от публичния сектор или с частноправни субекти, натоварени със задължения по предоставяне на обществена услуга, при осигуряване на достатъчни гаранции, така както е посочено в член 54, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002, при подобен ред и условия на тези, които се прилагат за Европейската инвестиционна банка и от нея, за покриване на средствата, заделени за провизии и капитал за заеми и гаранции, както и други финансови механизми, предоставяни чрез инструмента за споделяне на риска.

2. Държавите членки, които отговарят на някое от условията, определени в член 77, параграф 2, букви а), б) и в), могат да внесат част от всички разпределени финансови средства в съответствие с член 19 и член 20, в инструмент за споделяне на риска, който се създава със споразумение за сътрудничество, сключено от Комисията или с ЕИБ или с национални или международни структури от публичния сектор или с частноправни субекти, натоварени със задължения по предоставяне на обществена услуга, при осигуряване на достатъчни гаранции, така както е посочено в член 54, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002, при подобен ред и условия на тези, които се прилагат за ЕИБ и от нея (наричани по-долу „субект, изпълнител на обществена поръчка“), за покриване на средствата, заделени за провизии и капитал за заеми и гаранции, както и други финансови механизми, предоставяни чрез инструмента за споделяне на риска.

 

3. Споразумението за сътрудничество, посочено в параграф 2, съдържа по-конкретно правила относно: общия размер на участието на Съюза и график за предоставянето му; условията по доверителната сметка, определени от субекта, изпълнител на обществена поръчка; критериите за допустимост за използване на участието на Съюза, подробностите за точното споделяне на риска (включително коефициент на ливъридж), които се покриват от субекта, изпълнител на обществена поръчка, и предоставените от него гаранции; ценообразуването на инструмента за споделяне на риска въз основа на рисковия марж и покритието на всички административни разходи по инструмента за споделяне на риска; прилагането и процедурата за одобрение на проектните предложения, обхванати от инструмента за споделяне на риска; срока на наличност на инструмента за споделяне на риска и изискванията за докладване.

 

Точното споделяне на риска (в това число коефициентът на ливъридж), което съгласно споразумението за сътрудничество се предприема от субекта, изпълнител на обществена поръчка, трябва да възлиза като средна стойност най-малко на 1,5 пъти размерът на участието на Съюза в инструмента за споделяне на риска.

 

Плащанията към инструмента за споделяне на риска се извършват на траншове в съответствие с планираното използване на инструмента за споделяне на риска при предоставяне на заеми и гаранции за финансирането на специфични операции.

Посоченият инструмент за споделяне на риска се използва изключително за заеми и за гаранции, както и за други финансови механизми за финансиране на операции, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие или Кохезионния фонд, по отношение на разходите, което не попадат в обхвата на член 56.

4. С дерогация от член 54, параграф 5, инструментът за споделяне на риска се използва за финансиране на операции, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие или Кохезионния фонд, що се отнася до инвестиционните разходи, които не може да бъдат финансирани като допустими разходи по член 55 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 или по правилата на ЕС относно държавните помощи.

 

Той може също така да се използва за финансиране на операции, които допринасят за постигането на целите на националната стратегическа референтна рамка на държавата членка, подала искането, и на стратегическите насоки на Общността относно сближаването1, и придават най-голяма добавена стойност на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Инструментът за споделяне на риска се привежда в действие от Комисията в рамките на непрякото централизирано управление в съответствие с разпоредбите на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002.

5. Инструментът за споделяне на риска се привежда в действие от Комисията в рамките на непрякото централизирано управление в съответствие с разпоредбите на членове 54 и 56 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002.

Плащанията към инструмента за споделяне на риска се извършват на траншове в съответствие с планираното използване на инструмента за споделяне на риска при предоставяне на заеми и гаранции за финансирането на специфични операции.

 

 

6. Държава членка, която желае да се възползва от инструмента за споделяне на риска, подава писмено искане до Комисията до 31 август 2013 г. В своето искане държавата членка предоставя цялата необходима информация, за да се установи:

 

a) че тя отговаря на едно от условията, посочени в член 77, параграф 2, буква а), б) или в), чрез позоваване на решение на Съвета или на друг правен акт, доказващ нейната допустимост;

 

б) списъкът на програми (в това число проектни предложения и свързаните с тях нужди от финансиране), съфинансирани от ЕФРР или от Кохезионния фонд, и частта от средствата за такива програми за 2012 г. и 2013 г., която държавата членка иска да преразпредели от тези програми към инструмента за споделяне на риска;

 

в) списъкът на предложени проекти съгласно параграф 4, втора алинея, и частта от средствата за 2012 г. и 2013 г., която държавата членка иска да преразпредели от тези програми към инструмента за споделяне на риска;

 

г) наличната сума, която се използва изключително в нейна полза в рамките на финансовите средства за политиката й на сближаване в съответствие с член 18, параграф 2, и посочване на сумата, която може да бъде заделена за целите на инструмента за споделяне на риска изключително от бюджетните задължения на Съюза, които ще бъдат изпълнявани през 2012 г. и 2013 г. в съответствие с член 75, параграф 1;

Съответната държава-членка отправя искане до Комисията, която приема решение посредством акт за изпълнение, описвайки системата, която е установена, за да се гарантира, че наличната сумата се използва изключително в полза на държавата-членка, която я е предоставила в рамките на финансовите средства, разпределени за политиката на сближаване в съответствие с член 18, параграф 2, както и реда и условията, приложими за такъв инструмент за споделяне на риска. Тези ред и условия се отнасят най-малко за следното:

7. След като се е уверила, че искането на държавата членка е правилно и обосновано, в рамките на четири месеца след искането на съответната държава членка Комисията приема решение посредством акт за изпълнение, описвайки системата, която е установена, за да се гарантира, че наличната сума се използва изключително в полза на държавата членка, която я е предоставила в рамките на финансовите средства, разпределени за политиката на сближаване в съответствие с член 18, параграф 2, както и определяйки конкретните ред и условия за участие на държавата членка, отправила искането, в инструмента за споделяне на риска. Редът и условията обхващат по-специално следното:

a) проследяването и отчитането, информацията относно използването на средствата и системите за мониторинг и контрол; както и

a) проследяването и отчитането, информацията относно използването на средствата, условията на плащане и системите за мониторинг и контрол;

б) структурата на таксите и други административни и управленски разходи.

б) структурата на таксите и други административни и управленски разходи;

 

в) индикативен списък на проекти, допустими за финансиране; както и

 

г) максималния размер на участието на Съюза, който може да бъде разпределен към инструмента за споделяне на риска от отпуснатите финансови средства на държавите членки, и вноските за практическото прилагане.

 

Решението на Комисията се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

 

Когато взема решение по отношение на искане на държава членка, Комисията гарантира, че само проекти, за които е взето положително решение за финансиране от ЕИБ, от национални или международни структури от публичния сектор или от частноправни субекти, натоварени със задължения по предоставяне на обществена услуга, се приемат за допустими за финансиране чрез създаден инструмент за споделяне на риска.

 

8. Решението на Комисията, посочено в параграф 7, се предшества от преразглеждане на съответните оперативни програми по ЕФРР и Кохезионния фонд в съответствие с член 33, параграф 2.

Разпределените финансови средства за инструмента за споделяне на риска са строго ограничени и не създават условни пасиви за бюджета на Съюза или за съответната държава членка.

9. Разпределените финансови средства за инструмента за споделяне на риска са строго ограничени и не надвишават 10 % от общия индикативен размер на разпределените средства за държавата членка, подала искането, за периода 2007–2013 г. по отношение на ЕФРР и Кохезионния фонд, одобрен в съответствие с член 28, параграф 3, буква б). Разпределените финансови средства, отпуснати за проекти съгласно параграф 4, алинея 2 от настоящия член, са ограничени до сумите, останали на разположение след финансиране на операциите, посочени в параграф 4, алинея 1 от настоящия член. Извън общия принос на Съюза в инструмента за споделяне на риска, одобрен в решението, посочено в параграф 7 от настоящия член, участието на Съюза в инструмента за споделяне на риска не създава допълнителни условни пасиви за общия бюджет на Съюза или за съответната държава членка.

Всички суми, останали след приключването на операция, за която се прилага инструментът за споделяне на риска, могат да бъдат използвани повторно по искане на съответната държава-членка в рамките на инструмента за споделяне на риска, ако държавата-членка все още отговаря на едно от определените условия, както е посочено в член 77, параграф 2. Ако държавата членка вече не отговаря на посочените условия, останалата сумата се разглежда като целеви приходи по смисъла на член 18 от Финансовия регламент. По искане на съответната държава членка допълнителните бюджетни кредити за поети задължения, получени като резултат от тези целеви приходи, се добавят през следващата година към финансовите средства, разпределени за съответната държава членка по линия на политиката на сближаване.“

10. Всички постъпили обратно средства или суми, останали след приключването на операция, за която се прилага инструментът за споделяне на риска, могат да бъдат използвани повторно по искане на съответната държава членка в рамките на инструмента за споделяне на риска, ако държавата членка все още отговаря на едно от определените условия, посочени в член 77, параграф 2, букви а), б) или в). Ако държавата членка вече не отговаря на никое от посочените условия, постъпилите обратно средства или останалата сума се разглеждат като целеви приходи по смисъла на член 18 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002. По искане на съответната държава членка допълнителните бюджетни кредити за поети задължения, получени като резултат от тези целеви приходи, се добавят през следващата година към финансовите средства, разпределени за съответната държава членка по линия на политиката на сближаване.“

 

_______________

 

1 Вж.: Решение 2006/702/EО на Съвета от 6 октомври 2006 година относно стратегическите насоки на Общността за сближаване, ОВL 291, 21.10.2006 г., стр.11.

Изменение  20

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 2

Регламент (ЕО) № 1083/2006

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

  • [1]  ОВ C 43, 15.2.2012 г., стр. 13.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст и съдържание на предложението на Комисията

След двете предходни предложения за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета в отговор на настоящата икономическа и социална криза Комисията предлага трето изменение, с което се установяват разпоредби за създаване на инструмент за споделяне на риска.

На 21 юли 2011 г. Комисията и ЕИБ бяха приканени от държавните и правителствените ръководители от еврозоната да увеличат полезното взаимодействие между програмите за отпускане на заем и фондовете на Съюза в държавите членки, получаващи помощ от Съюза или от Международния валутен фонд към момента на влизане в сила на промяната. Понастоящем държавите членки, които получават горепосочената помощ, са: Ирландия, Гърция, Португалия и Румъния.

Мярката има за цел преодоляване на сериозните препятствия, пред които са изправени някои държави членки, особено Гърция, при набирането на частно финансиране, необходимо за изпълнението на проекти в областта на инфраструктурата и продуктивните инвестиции, които могат да бъдат финансирани само частично с публични средства.

Такъв е по-специално случаят с инфраструктурните проекти, които генерират нетни приходи (като магистрали или други инфраструктури, за ползването на които се събират такси) и чиято стойност не може да бъде покрита чрез предоставяне на финансиране по политиката на сближаване. Такъв е и случаят с продуктивните инвестиции, за които националните разпоредби за държавни помощи определят максимален допустим размер на публичното подпомагане. Предложението на Комисията разглежда само проектите, които генерират приходи, тъй като инвестиционните разходи, които се покриват от приходи, не са допустими за съфинансиране от ЕС.

В държавите членки, които са най-силно засегнати от финансовата и икономическа криза, и по-специално в Гърция, за редица стратегически проекти, избрани за съфинансиране по програми в рамките на политиката на сближаване, съществува риск да не бъдат изпълнени, тъй като инвеститорите и банките от частния сектор или не разполагат с достатъчна ликвидност за да отпускат заеми по проектите и на организаторите на проекти, или не желаят да продължават да поемат инвестиционни рискове при настоящите обстоятелства.

Предлаганата мярка е изключение от нормалната рамка, в която се изпълнява политиката на сближаване, обоснована единствено от изключителните обстоятелства, създадени от кризата. Поради това тя има за цел да покрие част от рисковете, свързани с предоставянето на заеми на банки или на организатори на проекти в държавите членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения, с цел да се запази участието на частните инвеститори и да се преодолеят сериозните препятствия, срещани при изпълнението на програми по политиката на сближаване.

Съгласно предложението, за да бъде приложен инструментът за споделяне на риска, следва да се разреши прехвърлянето на част от разпределените за тези държави членки финансови средства обратно на Комисията. Целта ще бъде да се предоставят капиталови вноски, за да се покрият очакваните и неочакваните загуби от кредити и гаранции, които ще се предоставят в рамките на партньорство за споделяне на риска с Европейската инвестиционна банка и/или други финансови институции, натоварени със задължения по предоставяне на обществена услуга, които желаят да продължат да предоставят заеми на спонсори и банки, участващи в проекти, с оглед да се осигури частно допълващо финансиране за проекти, които се изпълняват с участието на структурните фондове и Кохезионния фонд. Следователно общият размер на разпределените средства по политиката на сближаване за периода 2007–2013 г. няма да се промени. Предложените мерки следва да бъдат временни и да приключат с прекратяването на участието на държавата членка в механизма за финансова помощ. Инструментът за споделяне на риска се привежда в действие от Комисията в рамките на непрякото централизирано управление в съответствие с разпоредбите на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002.

Забележки на докладчика

Докладчикът приветства предложението и отбелязва, че целта е да се осигури продължаване на изпълнението на програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от Кохезионния фонд (КФ), в контекста на икономическото възстановяване на държавите членки чрез финансова помощ.

Докладчикът счита, че някои елементи от предложението следва да бъдат изяснени, и внася изменения с цел изясняване на текста, добавяне на определението за инструмент за споделяне на риска (в съответствие с неотдавнашното компромисно предложение за Финансовия регламент), наред с подробно описание на процедурата за създаване и прилагане на инструмент за споделяне на риска въз основа на правните модели на съществуващите инструменти за споделяне на риска в другите политики на Съюза. Освен това докладчикът предлага по-скоро да се създаде нов член 36а с цел по-добра законодателна техника, както и членът да се структурира в параграфи и алинеи.

Докладчикът предлага изменения, които определят таван на бюджета за инструмента за споделяне на риска, и заявява повторно, че няма условни пасиви за бюджета на Съюза или на съответната държава членка извън финансовите средства, отпуснати за инструмента за споделяне на риска.

За да се гарантира, че в механизма са включени само икономически рентабилни проекти, генериращи приходи, докладчикът посочва, че само проекти, за които е взето положително решение за финансиране от ЕИБ или от други подобни институции, са допустими за финансиране в рамките на инструмента за споделяне на риска. По същия начин, с цел да се подчертае, че бюджетът на Съюза не покрива целия риск, но го споделя с ЕИБ или подобни институции, точното споделяне на риска (коефициентът на ливъридж) има за цел да възлиза, като средна стойност, най-малко на 1,5 пъти от размера на участието на Съюза в инструмента за споделяне на риска.

По отношение на обхвата на проектите, отговарящи на условията за финансиране от инструмента за споделяне на риска, докладчикът внася изменения, които следва да предоставят преференциален достъп до генериращи приходи и свързани с държавни помощи проекти, които вече са включени в оперативните програми на съответните държави членки, като не се изключват други проекти, които допринасят за постигането на целите на националната стратегическа референтна рамка на подалата искането държава членка и на стратегическите насоки на Общността за сближаване и които могат да допринесат за икономическото възстановяване на съответните държави членки.

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол (1.3.2012)

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета по отношение на някои разпоредби, свързани с инструменти за споделяне на риска за държави членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения
(COM(2011)0655 – C7‑0350/2011 – 2011/0283(COD))

Докладчик по становище: Crescenzio Rivellini

КРАТКА ОБОСНОВКА

Eвропейският съюз е изправен пред продължителна икономическа и финансова криза, която се отразява не само върху макроикономическата стабилност на много държави членки, но и върху достъпа до финанси в целия Европейски съюз. Това застрашава изпълнението на програмите в рамките на политиката на сближаване, тъй като проблемите с ликвидността, които финансовите институции изпитват, ограничават финансирането за публичните и частните заинтересовани страни, изпълняващи съответните проекти.

Докладчикът приветства предложението на Европейската комисия (COM (2011)0655) за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 (общ регламент) и отбелязва, че главната цел е да се подобри достъпът до финансиране на изпълнителите на проекти, за да могат те да продължат изпълнението на програмите по структурните фондове и Кохезионния фонд на място. За тази цел следва да бъде създаден инструмент за споделяне на риска. Държавите членки следва да прехвърлят част от отпусканите им финансови средства в такъв инструмент, който след това да осигурява капиталови вноски за покриване на очаквани и неочаквани загуби от кредити и гаранции, които се предоставят в рамките на партньорство за споделяне на риска с Европейската инвестиционна банка и/или други финансови институции с мисия от обществен интерес. По този начин ще се осигури допълнителна ликвидност за изпълнение на инфраструктурни проекти и проекти за производствени инвестиции без да се променя общата сума в рамките на политиката на сближаване за периода 2007—2013 г.

Докладчикът подкрепя намерението на Комисията да подобри достъпа на изпълнителите на инфраструктурни проекти и на проекти за производствени инвестиции до финансиране. Макар да се съгласява с общия дух на предложението на Комисията, докладчикът счита за необходимо въвеждането на някои промени с цел да се подобри осъществимостта на предложението.

Първо, докладчикът счита, че липсата на ликвидност във финансовия сектор не е ограничена само до държавите, получили помощ по Европейския механизъм за финансово стабилизиране или по механизма за платежния баланс. Следователно намаляването на източниците на финансиране е проблем, който засяга изпълнителите на инфраструктурни проекти и на проекти за производствени инвестиции във всички държави членки. Поради това докладчикът смята, че предоставянето на възможност за създаване на такива механизми за споделяне на риска на всички държави членки ще увеличи инвестициите в растеж и заетост навсякъде в Съюза, като се използват средства от структурните фондове и Кохезионния фонд, които в противен случай биха могли да останат неусвоени до края на настоящия програмен период.

Освен това докладчикът смята, че за да има предложението реално въздействие върху икономиките на държавите членки, които решат да го изпълнят, то следва да бъде приложимо както за дейности, които вече се съфинансират от структурните фондове или от Кохезионния фонд, така и за дейности, свързани с инфраструктурата и с малките и средните предприятия, които са важни за икономическото възстановяване на съответната държава членка. Възможността за подкрепа на „инфраструктурни проекти от значение за икономическото възстановяване на съответните държави членки“ е вече предвидена в Обяснителния меморандум на предложението на Комисията. Възможността за подкрепа на дейности, свързани с малките и средните предприятия ще позволи увеличаване на наличната ликвидност за един от секторите, който създава работни места за голяма част от населението на ЕС и който в момента страда от сериозен недостиг на ликвидност.

И накрая докладчикът счита, че с цел по-широко използване на инструмента и гарантиране на адекватен принос от страна на частния сектор за подкрепяните проекти, ограничението на подкрепата само до разходи, които не са включени в член 56 следва да бъде премахнато.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по регионално развитие да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a) Сериозната криза на дълга в редица държави членки налага въвеждането на нови и иновативни начини за инвестиране на средства от структурните фондове, което би улеснило тяхното възможно най-добро използване както в програмния период 2007-2013 г., така и в програмния период 2014-2020 г.

Изменение  2

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) За да се облекчат тези проблеми и да се ускори изпълнението на оперативните програми и проектите, както и за подкрепа на икономическото възстановяване, е целесъобразно управляващите органи на държавите-членки, които са изпитали сериозни затруднения по отношение на финансовата стабилност и на които е отпусната финансова помощ чрез един от механизмите за финансова помощ, посочени по-горе, да могат да участват с финансови ресурси от оперативни програми за създаването на инструменти за споделяне на риска, с които се предоставят заеми или гаранции, или други финансови механизми в подкрепа на проекти и операции, предвидени в рамките на дадена оперативна програма.

(13) За да се облекчат тези проблеми и да се ускори изпълнението на оперативните програми и проектите, както и за подкрепа на икономическото възстановяване, е целесъобразно управляващите органи на държавите-членки, които са изпитали сериозни затруднения по отношение на финансовата стабилност и на които е отпусната финансова помощ чрез един от механизмите за финансова помощ, посочени по-горе, да могат да участват с финансови ресурси от оперативни програми за създаването на инструменти за споделяне на риска, с които се предоставят заеми или гаранции, или други финансови механизми в подкрепа на проекти и операции, предвидени в рамките на дадена оперативна програма. Освен това може също да бъдат подкрепени инфраструктурни и производствени инвестиции от значение за икономическото възстановяване и създаването на работни места в съответните държави членки и за постигане на съответствие с целите на стратегията „Европа 2020“.

Изменение  3

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1083/2006

Член 36 – параграф 2а – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Посоченият инструмент за споделяне на риска се използва изключително за заеми и за гаранции, както и за други финансови механизми за финансиране на операции, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие или Кохезионния фонд, по отношение на разходите, което не попадат в обхвата на член 56.

Посоченият инструмент за споделяне на риска се използва изключително за заеми и за гаранции, както и за други финансови механизми за финансиране на операции, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие или Кохезионния фонд или инфраструктура, проекти на МСП и производствени инвестиции от значение за икономическото възстановяване и създаването на работни места в съответните държави членки и за постигане на съответствие с целите на стратегията „Европа 2020“. За държавите членки, изпълняващи едно от условията, посочени в член 77, параграф 2, подобен инструмент за споделяне на риска се използва и за операции във връзка с целите на политиката на сближаване, които не са съфинансирани от програми на националната стратегическа референтна рамка (НСРР).

Обосновка

Важно е ясно да се подчертае, че инструментите за споделяне на риска трябва да са в съответствие с целите на стратегията „ЕС 2020“, тъй като те са по-общи, отколкото тези на Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.

Изменение  4

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1083/2006

Член 36 – параграф 2а – алинея 5 – буква а)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) проследяването и отчитането, информацията относно използването на средствата и системите за мониторинг и контрол; както и

а) проследяването и отчитането, структурата на управление в тясно сътрудничество с държавата членка и участващите финансови институции, информацията относно коефициентите на ливъридж, относно използването на средствата и относно системите за мониторинг и контрол; както и

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета по отношение на някои разпоредби, свързани с инструменти за споделяне на риска за държави-членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения

Позовавания

COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

REGI

25.10.2011 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

CONT

15.12.2011 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Crescenzio Rivellini

29.11.2011 г.

 

 

 

Дата на приемане

29.2.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

14

11

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Philip Bradbourn, Derk Jan Eppink, Lucas Hartong, Edit Herczog, Véronique Mathieu, Derek Vaughan

СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси (13.3.2012)

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета по отношение на някои разпоредби, свързани с инструменти за споделяне на риска за държави членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения
(COM(2011)0655) – C7‑0350/2011 – 2011/0283(COD))

Докладчик по становище: Rolandas Paksas

КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението на Европейската комисия идва в момент, когато изпълнението на програмите на структурните фондове и Кохезионния фонд среща сериозни проблеми в ред държави членки. Трайната финансова и икономическа криза засегна тежко бюджетите на държавите членки, натискът върху националните финансови средства, налични за финансиране на публични инвестиции, непрекъснато расте и условията за участие на частния сектор и особено на финансовия сектор се влошават.

Основната цел на предложението на Комисията е съответно да се помогне на онези държави членки, които са най-силно засегнати от кризата, да продължат изпълнението на програмите на структурните фондове и Кохезионния фонд на място, като по този начин се влеят средства в икономиката. Като дава възможност за прехвърляне на част от заделените средства на ЕС за създаване на инструменти за споделяне на риска, Комисията цели да улесни предоставянето на заеми и гаранции от Европейската инвестиционна банка или от други международни финансови институции за съфинансиране на частното участие в проекти, изпълнявани с публична подкрепа.

Докладчикът приветства предложението на Комисията и потенциалното му положително въздействие върху икономиката на ЕС и усвояването на средствата от фондовете на ЕС. За да се гарантира в най-висока степен оптимално и бързо прилагане, докладчикът предлага две изменения към текста на предложението.

Първо, докладчикът счита, че в настоящата неблагоприятна икономическа среда всички държави — членки на ЕС, независимо дали вече получават финансово подпомагане от механизмите на ЕС или срещат затруднения по отношение на финансовата си стабилност и трудно привличат капитал от частния сектор за допълване на все по-ограничените публични финансови ресурси, ще имат възможност да се възползват от въвеждането на инструменти за споделяне на риска. Подобни инструменти биха позволили да се увеличат инвестициите в проекти, генериращи растеж и заетост, чрез използване на средства от структурните фондове и Кохезионния фонд, които могат да останат неусвоени към края на програмния период 2007—2013 г.

Второ, докладчикът изразява съгласие с Комисията, че приоритетът в рамките на инструментите за споделяне на риска следва да бъде даден на финансирането на дейностите, съфинансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд; въпреки това други инфраструктурни проекти от значение за икономическото възстановяване и създаването на заетост в държавите членки следва също да са допустими (обяснителният меморандум към предложението на Комисията вече включва подобна възможност). По-специално за определени инфраструктурни проекти, генериращи приходи, които в ситуации, различни от кризисните, биха получили финансиране от външни източници (и следователно не са допустими или не са включени в оперативните програми на структурните фондове и Кохезионния фонд за 2007—2013 г.), но при настоящите обстоятелства не могат да намерят финансиране, би имало полза от включване в инструментите за споделяне на риска, без да е необходимо да се преминава през отнемащо много време изменение на оперативните програми.

И накрая, като се има предвид успехът на подобни инструменти в други сектори (например на механизма за финансиране с поделяне на риска за научноизследователската и развойна дейност) докладчикът се надява, че създаването на подобни временни инструменти за споделяне на риска ще се окаже също толкова полезно за държавите членки, които решат да го използват в настоящата кризисна ситуация, и счита за ценно след настоящия програмен период да се проучат възможности за създаване на аналогичен постоянен инструмент за споделяне на риска, от който да се ползват държавите членки при ясно определени условия.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по регионално развитие да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a) Сериозната дългова криза в няколко програмни държави изисква новаторски начини за инвестиране на структурните фондове, които ще улеснят най-доброто им възможно използване през програмния период 2007—2013 г.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) За да се облекчат тези проблеми и да се ускори изпълнението на оперативните програми и проектите, както и за подкрепа на икономическото възстановяване, е целесъобразно управляващите органи на държавите членки, които са изпитали сериозни затруднения по отношение на финансовата стабилност и на които е отпусната финансова помощ чрез един от механизмите за финансова помощ, посочени по-горе, да могат да участват с финансови ресурси от оперативни програми за създаването на инструменти за споделяне на риска, с които се предоставят заеми или гаранции, или други финансови механизми в подкрепа на проекти и операции, предвидени в рамките на дадена оперативна програма.

(13) За да се облекчат тези проблеми и да се ускори изпълнението на оперативните програми и проектите, както и за подкрепа на икономическото възстановяване, е целесъобразно управляващите органи на държавите членки, които са изпитали сериозни затруднения по отношение на финансовата стабилност и на които е отпусната финансова помощ чрез един от механизмите за финансова помощ, посочени по-горе, да могат да участват, временно и без това да засяга програмния период 2014—2020 г., с финансови ресурси от оперативни програми за създаването на инструменти за споделяне на риска, с които се предоставят заеми или гаранции, или други финансови механизми в подкрепа на проекти и операции, предвидени в рамките на дадена оперативна програма.

Изменение  3

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1083/2066

Член 36 – параграф 2а – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Посоченият инструмент за споделяне на риска се използва изключително за заеми и за гаранции, както и за други финансови механизми за финансиране на операции, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие или Кохезионния фонд, по отношение на разходите, което не попадат в обхвата на член 56.

Посоченият инструмент за споделяне на риска се използва изключително за заеми и за гаранции, както и за други финансови механизми за финансиране на предстоящи операции, които са част от оперативна програма и са съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие или Кохезионния фонд, или на инфраструктурни проекти от значение за икономическото възстановяване и създаването на работни места в съответните държави членки, по отношение на разходите, което не попадат в обхвата на член 56.

Обосновка

Намерението е да се даде възможност за финансиране на други важни инфраструктурни проекти с потенциал за генериране на растеж и работни места, без да е необходимо да се преминава през отнемащо много време изменение на оперативните програми. Фокусът в случая е върху инфраструктурните проекти, генериращи приходи, които в ситуации, различни от кризисните, биха получили финансиране от външни частни източници и следователно не са допустими или не са включени в оперативните програми на структурните фондове и Кохезионния фонд за 2007—2013 г., но при настоящите обстоятелства не могат да намерят финансиране.

Изменение  4

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1083/2006

Член 36 – параграф 2а – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Инструментът за споделяне на риска се привежда в действие от Комисията в рамките на непрякото централизирано управление в съответствие с разпоредбите на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002.

Инструментът за споделяне на риска се привежда в действие от Комисията в рамките на непрякото централизирано управление в съответствие с разпоредбите на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002. Изборът от Комисията на операция се извършва в съответствие с член 41, параграф 1 и води до положително въздействие върху местните икономики и местния пазар на труда.

Изменение  5

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1083/2006

Член 36 – параграф 2а – алинея 3 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията определя сроковете за прилагането на съответните инструменти за споделяне на риска.

Обосновка

Макар че искането от съответната държава членка ще бъде прието до края на 2013 г., прилагането на инструментите за споделяне на риска трябва да се прекрати в определен бъдещ момент, посочен от Комисията.

Изменение  6

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1083/2006

Член 36 – параграф 2а – алинея 5 – буква а)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) проследяването и отчитането, информацията относно използването на средствата и системите за мониторинг и контрол; както и

a) проследяването, демократичния контрол и отчитането, управленската структура в тясна консултация с държавата членка и участващите финансови институции, информацията относно използването на коефициент на ливъридж, използването на средствата и системите за мониторинг и контрол; както и

Изменение  7

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1083/2006

Член 36 – параграф 2а – алинея 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всички суми, останали след приключването на операция, за която се прилага инструментът за споделяне на риска, могат да бъдат използвани повторно по искане на съответната държава членка в рамките на инструмента за споделяне на риска, ако държавата членка все още отговаря на едно от определените условия, както е посочено в член 77, параграф 2. Ако държавата членка вече не отговаря на посочените условия, останалата сумата се разглежда като целеви приходи по смисъла на член 18 от Финансовия регламент. По искане на съответната държава членка допълнителните бюджетни кредити за поети задължения, получени като резултат от тези целеви приходи, се добавят през следващата година към финансовите средства, разпределени за съответната държава членка по линия на политиката на сближаване.

Всички суми, останали след приключването на операция, за която се прилага инструментът за споделяне на риска, могат да бъдат използвани повторно по искане на съответната държава членка в рамките на инструмента за споделяне на риска, ако държавата членка все още отговаря на едно от определените условия, както е посочено в член 77, параграф 2. Ако държавата членка вече не отговаря на посочените условия, останалата сумата се разглежда като целеви приходи по смисъла на член 18 от Финансовия регламент. По искане на съответната държава членка допълнителните бюджетни кредити за поети задължения, получени като резултат от тези целеви приходи, се добавят през следващата година към финансовите средства, разпределени за съответната държава членка по линия на политиката на сближаване. Сумата, останала неусвоена на 31 декември 2013 г., се прехвърля в бюджета на Европейския съюз.

Обосновка

Държавата членка всъщност се отказва от разпределените за нея средства за политиката на сближаване поради проблеми с усвояването. Ако съответните средства не се усвоят преди следващия програмен период, те се прехвърлят в бюджета на ЕС.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета по отношение на някои разпоредби, свързани с инструменти за споделяне на риска за държави членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения

Позовавания

COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

REGI

25.10.2011 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ECON

25.10.2011 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Rolandas Paksas

25.10.2011 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

24.1.2012 г.

12.3.2012 г.

 

 

Дата на приемане

12.3.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

40

1

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Philippe De Backer, Sari Essayah, Vicky Ford, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Gay Mitchell, Theodoros Skylakakis

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Mario Mauro

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета по отношение на някои разпоредби, свързани с инструменти за споделяне на риска за държави-членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения

Позовавания

COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD)

Дата на представяне на ЕП

12.10.2011 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

REGI

25.10.2011 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

CONT

15.12.2011 г.

ECON

25.10.2011 г.

EMPL

25.10.2011 г.

 

Неизказано становище

       Дата на решението

EMPL

27.10.2011 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Danuta Maria Hübner

14.11.2011 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

22.11.2011 г.

25.1.2012 г.

28.2.2012 г.

 

Дата на приемане

20.3.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

2

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Victor Boştinaru, John Bufton, Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Andrea Cozzolino, Karima Delli, Cornelia Ernst, Ivars Godmanis, Maurice Ponga, Vilja Savisaar-Toomast, Patrice Tirolien, Giommaria Uggias, Derek Vaughan, Sabine Verheyen

Дата на внасяне

22.3.2012 г.