BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår vissebestemmelser om risikodelingsinstrumenter for medlemsstater, der har vanskeligheder eller har risiko for alvorlige vanskeligheder med deres finansielle stabilitet

22.3.2012 - (COM(2011)0655 – C7‑0350/2011 – 2011/0283(COD)) - ***I

Regionaludviklingsudvalget
Ordfører: Danuta Maria Hübner


Procedure : 2011/0283(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0067/2012

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår visse

bestemmelser om risikodelingsinstrumenter for medlemsstater, der har vanskeligheder

eller har risiko for alvorlige vanskeligheder med deres finansielle stabilitet

(COM(2011)0655 – C7‑0350/2011 – 2011/0283(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0655),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 177 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0350/2011),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 8. december 2011[1],

–   efter høring af Regionsudvalget,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelser fra Budgetkontroludvalget og Økonomi- og Valutaudvalget (A7-0067/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Den hidtil usete verdensomspændende finansielle krise og økonomiske nedgang har i alvorlig grad skadet den økonomiske vækst og den finansielle stabilitet og forårsaget en kraftig forringelse af de finansielle og økonomiske forhold i flere medlemsstater.

(1) Den hidtil usete verdensomspændende finansielle krise og økonomiske nedgang har i alvorlig grad skadet den økonomiske vækst og den finansielle stabilitet og forårsaget en kraftig forringelse af de finansielle, økonomiske og sociale forhold i flere medlemsstater.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Baseret på traktatens artikel 122, stk. 2, ifølge hvilken Unionen kan yde finansiel støtte til en medlemsstat med vanskeligheder eller alvorlig risiko for store vanskeligheder som følge af usædvanlige begivenheder, som den ikke selv er herre over, er der med Rådets forordning (EU) nr. 407/2010 af 11. maj 2010 om oprettelse af en europæisk finansiel stabiliseringsmekanisme etableret en sådan ordning med henblik på at bevare den finansielle stabilitet i Unionen.

(3) I henhold til artikel 122, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som fastsætter, at Unionen kan yde finansiel støtte til en medlemsstat, som er i vanskeligheder eller har alvorlig risiko for store vanskeligheder blandt andet som følge af usædvanlige begivenheder, som den ikke selv er herre over, etableredes der med Rådets forordning (EU) nr. 407/2010 af 11. maj 2010 en europæisk finansiel mekanisme med henblik på at bevare den finansielle stabilitet i Unionen.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Ved Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU og 2011/344/EU fik Irland og Portugal en sådan finansiel støtte.

(4) Ved Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU og 2011/344/EU fik henholdsvis Irland og Portugal finansiel støtte i henhold til forordning (EU) nr. 407/2010.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Aftalen mellem kreditorerne og lånefacilitetsaftalen, som blev indgået for Grækenland den 8. maj 2011, trådte i kraft den 11. maj 2010. Heri er fastsat, at aftalen med kreditorerne har fuld retskraft og -virkning for en treårig programperiode, så længe der er udestående beløb under lånefacilitetsaftalen

(6) Aftalen mellem kreditorerne og lånefacilitetsaftalen, undertegnet den 8. maj 2010, trådte i kraft den 11. maj 2010. Aftalen med kreditorerne skal bevare fuld retskraft og -virkning for en treårig programperiode, så længe der er udestående beløb under lånefacilitetsaftalen.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Ved Rådets gennemførelsesafgørelse 2009/102/EF, 2009/290/EF og 2009/459/EF fik Ungarn, Letland og Rumænien en sådan finansiel støtte.

(8) Ved Rådets beslutning 2009/102/EU og 2009/459/EU fik Ungarn og Rumænien finansiel støtte i henhold til forordning (EU) nr. 332/2002.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Den 11. juli 2011 undertegnede finansministrene fra de 17 medlemsstater i euroområdet traktaten om oprettelse af den europæiske stabiliseringsmekanisme (ESM). Det forventes, at ESM senest i 2013 påtager sig de opgaver, som nu varetages af den europæiske finansielle stabiliseringsfacilitet og den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme. Der bør derfor allerede tages højde for denne fremtidige mekanisme i denne forordning.

(9) Den 11. juli 2011 undertegnede finansministrene fra de 17 medlemsstater i euroområdet traktaten om oprettelse af den europæiske stabiliseringsmekanisme (ESM). Som opfølgning på beslutninger truffet af stats- og regeringscheferne for euroområdet den 21. juli og 9. december 2011 blev traktaten omarbejdet med henblik på at forbedre mekanismens effektivitet og undertegnet den 2. februar 2012. I henhold til traktaten påtager ESM sig senest i 2013 de opgaver, som nu varetages af den europæiske finansielle stabiliseringsfacilitet og den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme. Der bør derfor tages højde for ESM i denne forordning.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) I erklæringen fra stats- og regeringscheferne for euroområdet og EU-institutionerne af 21. juli 2011 blev Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank opfordret til at styrke synergierne mellem låneprogrammer og EU-midlerne i alle lande, der er omfattet af bistand fra Unionen eller Den Internationale Valutafond. Denne forordning bidrager til dette mål.

(11) I erklæringen fra stats- og regeringscheferne for euroområdet og EU-institutionerne af 21. juli 2011 blev Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank (EIB) opfordret til at styrke synergierne mellem låneprogrammer og EU-midlerne i alle lande, der er omfattet af bistand fra Unionen eller Den Internationale Valutafond. Denne forordning bør bidrage til dette mål.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a) I erklæringen fra medlemmerne af Det Europæiske Råd af 30. januar 2012 enedes stats- og regeringscheferne om at øge EIB's støtte til infrastruktur som en hasteforanstaltning og opfordrede Rådet, Kommissionen og EIB til at overveje forskellige muligheder for at styrke EIB's vækstfremmende tiltag samt til at fremsætte behørige henstillinger, herunder muligheder for, at EU-budgettet kan mobilisere EIB-Gruppens finansieringskapacitet. Denne forordning sigter mod at reagere på denne opfordring i krisestyringskonteksten.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) For at afhjælpe disse problemer og fremskynde gennemførelsen af de operationelle programmer og projekter og for at styrke den økonomiske genopretning bør forvaltningsmyndighederne i de medlemsstater, der har oplevet alvorlige vanskeligheder med hensyn til finansiel stabilitet, og som har modtaget finansiel støtte i henhold til en af de finansielle støttemekanismer, der er omhandlet ovenfor, kunne bidrage med finansielle midler fra operationelle programmer til oprettelsen af risikodelingsinstrumenter, der yder lån eller garantier eller andre finansielle faciliteter, til støtte for projekter og operationer, der er planlagt i henhold til et operationelt program.

(13) For at afhjælpe disse problemer og fremskynde gennemførelsen af operationelle programmer og projekter og for at styrke den økonomiske genopretning er det nødvendigt, at de medlemsstater, der har oplevet alvorlige vanskeligheder med hensyn til finansiel stabilitet, og som har modtaget finansiel støtte i henhold til en af de finansielle støttemekanismer, der er omhandlet i artikel 77, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden1, ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1311/2011 af 13. december 2011 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår visse bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet2, kan bidrage med finansielle midler fra operationelle programmer til oprettelsen af risikodelingsinstrumenter, der yder lån eller garantier eller andre finansielle faciliteter, til støtte for projekter og operationer, der er planlagt i henhold til et operationelt program.

 

___________

 

1 EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25.

 

2 EUT L 337 af 20.12.2011, s. 5.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) På baggrund af EIB's mangeårige ekspertise som den største finansieringskilde til infrastrukturprojekter og dens forpligtelse til at støtte den økonomiske genopretning bør Kommissionen i partnerskab med EIB kunne etablere risikodelingsinstrumenter. De nærmere vilkår og betingelser for samarbejdet bør fastlægges i en aftale mellem Kommissionen og EIB.

(14) På baggrund af EIB's mangeårige ekspertise som en meget stor finansieringskilde til infrastrukturprojekter og dens forpligtelse til at støtte den økonomiske genopretning bør Kommissionen ved at indgå en partnerskabsaftale med EIB med henblik herpå kunne etablere risikodelingsinstrumenter. For at kunne skabe retssikkerhed er det nødvendigt, at der gives eksempler på de væsentligste og mest typiske vilkår og betingelser for en sådan samarbejdsaftale i forordning (EF) nr. 1083/2006. Hvad angår risikodelingsinstrumenternes specifikke krisestyringskarakter som fastsat i denne forordning, fastlægges de specifikke vilkår og betingelser for hvert samarbejde i en individuel samarbejdsaftale, som indgås mellem Kommissionen og EIB i henhold til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget1.

 

___________

 

1 EUT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) For at reagere hurtigt i forbindelse med den aktuelle økonomiske og finansielle krise bør et sådant risikodelingsinstrument gennemføres af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 54, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002.

(16) For at reagere hurtigt i forbindelse med den aktuelle økonomiske, finansielle og sociale krise bør et risikodelingsinstrument i henhold til denne forordning gennemføres af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 54, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a) Af hensyn til den juridiske klarhed og retssikkerheden bør der indsættes en definition på risikodelingsinstrument i artikel 36a i forordning (EF) nr. 1083/2006. Risikodelingsinstrumenter bør anvendes til lån og garantier samt til andre finansielle faciliteter med henblik på finansielle operationer, der medfinansieres af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) eller Samhørighedsfonden, vedrørende investeringsudgifter, som ikke kan finansieres som støtteberettigede udgifter i henhold til artikel 55 i forordning (EF) nr. 1083/2006 eller i henhold til Unionens bestemmelser om statsstøtte. Derfor er det ligeledes nødvendigt at indføre en undtagelse fra artikel 54, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1083/2006.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 16 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16b) En medlemsstat, som ønsker at udnytte fordelene ved et risikodelingsinstrument, bør i sin skriftlige anmodning til Kommissionen tydeligt specificere, hvorfor den pågældende medlemsstat mener, at den opfylder en af støtteberettigelsesbetingelserne i artikel 77, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1083/2006, og den bør i sin anmodning vedlægge alle de oplysninger, som er påkrævet i henhold til denne forordning for at kunne bevise, at den pågældende specificerede støtteberettigelsesbetingelse opfyldes. I sin anmodning skal den medlemsstat, der fremsætter anmodningen, ligeledes udpege de programmer (herunder listen over projektforslag og tilhørende finansieringsbehov), der medfinansieres af EFRU eller Samhørighedsfonden, og den del af 2012- og 2013-bevillingerne til sådanne programmer, den ønsker at tildele til risikodelingsinstrumentet. Medlemsstatens anmodning bør derfor sendes til Kommissionen senest den 31. august 2013 med henblik på vedtagelse af en beslutning fra Kommissionens side om den anmodende medlemsstats deltagelse i et risikodelingsinstrument senest den 31. december 2013. Inden Kommissionen træffer beslutning om medlemsstatens anmodning, bør de tilhørende operationelle programmer under EFRU og Samhørighedsfonden revideres i overensstemmelse med artikel 33, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1083/2006.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 16 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16c) De valgte operationer, som er berettigede i henhold til et risikodelingsinstrument, bør enten være store projekter, som Kommissionen allerede har truffet beslutning om i henhold til artikel 41 i forordning (EF) nr. 1083/2006, eller andre projekter, som medfinansieres af EFRU eller Samhørighedsfonden, og som er omfattet af et eller flere af deres operationelle programmer, i tilfælde hvor disse projekter mangler finansiering til dækning af investeringsomkostninger, der påhviler private investorer. Endelig kan de udvalgte operationer også være operationer, som bidrager til at nå målene for den anmodende medlemsstats nationale strategiske referencerammer og for Fællesskabets strategiske retningslinjer for samhørighed, og som i kraft af deres karakter kan være med til at fremme vækst og styrke den økonomiske genopretning, afhængigt af om der er midler til rådighed i henhold til risikodelingsinstrumentet.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 16 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16d) Desuden bør den anmodende medlemsstat i sin anmodning anføre det beløb, som den pågældende medlemsstat har eksklusiv råderet over inden for dens finansielle bevilling under samhørighedspolitikken, jf. artikel 18, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1083/2006, og som kan øremærkes til risikodelingsinstrumentets mål udelukkende fra EU-budgetforpligtelserne, som skal gennemføres i 2012 og 2013, jf. artikel 75, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1083/2006, og det pågældende beløb bør ikke overstige 10 % af den vejledende samlede bevilling fra EFRU og Samhørighedsfonden til den anmodende medlemsstat for perioden 2007-2013, som er godkendt i henhold til artikel 28, stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 1083/2006. Endelig er det nødvendigt at sikre, at Unionens finansiering af risikodelingsinstrumentet, herunder administrationsudgifter og andre støtteberettigede omkostninger, er klart begrænset til ovennævnte maksimumbeløb for Unionens bidrag til risikodelingsinstrumentet, og der bør ikke være yderligere eventualforpligtelser for Den Europæiske Unions almindelige budget. Enhver residualrisiko ved de finansierede operationer under det etablerede risikodelingsinstrument bør derfor afholdes enten af EIB eller af de nationale eller internationale offentligretlige eller privatretlige organer med offentlige tjenesteydelsesopgaver, som risikodelingsinstrumentet er blevet etableret sammen med i kraft af en samarbejdsaftale. Genanvendelse af beløb, der er tilovers fra bevillingerne til risikodelingsinstrumentet, bør i henhold til denne forordning stilles til rådighed for den samme medlemsstat på dennes anmodning og inden for samme risikodelingsinstrument, såfremt støtteberettigelsesbetingelserne stadig opfyldes.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 16 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16e) Kommissionen bør kontrollere, at de af den anmodende medlemsstat fremlagte oplysninger er korrekte, og at medlemsstatens anmodning er berettiget, og bør være bemyndiget til inden fire måneder efter medlemsstatens anmodning at træffe en afgørelse i form af en gennemførelsesretsakt, om vilkår og betingelser for den anmodende medlemsstats deltagelse i risikodelingsinstrumentet. Det bør imidlertid sikres, at kun projekter, for hvilke enten EIB eller de nationale eller internationale offentligretlige organer eller privatretlige organer med offentlige tjenesteydelsesopgaver har truffet en positiv finansieringsafgørelse, gøres berettiget til støtte fra et etableret risikodelingsinstrument. Af hensyn til gennemsigtighed og retssikkerhed bør Kommissionens afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 16 f (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16f) I betragtning af risikodelingsinstrumentets krisestyringsorienterede formål og karakter, som er indført ved denne forordning, såvel som den hidtil usete krise på de internationale markeder og den økonomiske nedgang, som har skadet den finansielle stabilitet i flere medlemsstater alvorligt, hvilket nødvendiggør en hurtig indsats for at imødegå virkningerne på realøkonomien, arbejdsmarkedet og borgerne, er det hensigtsmæssigt, at denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – stk. 1

Forordning (EF) nr. 1083/2006

Artikel 14 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I forordning (EF) nr. 1083/2006 foretages følgende ændringer:

I forordning (EF) nr. 1083/2006 foretages hermed følgende ændringer:

(1) Artikel 14, stk. 1, affattes således:

1) Artikel 14, stk. 1, affattes således:

"1. EU's budget for fondene gennemføres ved delt forvaltning mellem medlemsstaterne og Kommissionen i henhold til artikel 53, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget*, dog ikke hvad angår de risikodelingsinstrumenter, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 36, stk. 2a, og den tekniske bistand, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 45.

"1. EU's budget for fondene gennemføres ved delt forvaltning mellem medlemsstaterne og Kommissionen i henhold til artikel 53, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget*, dog ikke hvad angår det instrument, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 36a, og den tekniske bistand, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 45.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 1083/2006

Artikel 36 – stk. 2a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) I artikel 36 indsættes følgende som stk. 2a:

2) Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 36a

 

Risikodelingsinstrument

 

1. I denne artikel forstås ved et risikodelingsinstrument et finansielt instrument (lån, garantier og andre finansielle faciliteter), som garanterer fuldstændig eller delvis dækning af en bestemt risiko, i påkommende tilfælde mod en aftalt godtgørelse.

"2a. Medlemsstater, der opfylder en af betingelserne i artikel 77, stk. 2, kan med en del af de finansielle tildelinger omhandlet i artikel 19 eller 20 bidrage til et risikodelingsinstrument, som oprettes af Kommissionen efter aftale med Den Europæiske Investeringsbank eller efter aftale med nationale eller internationale offentligretlige organer eller privatretlige organer med offentlige tjenesteydelsesopgaver, som stiller tilstrækkelige garantier, jf. artikel 54, stk. 2, litra c), i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, på samme vilkår og betingelser som dem, der gælder for og anvendes af EIB, til dækning af tilvejebringelse af og kapitalallokering til garantier og lån samt andre finansielle faciliteter, der ydes via risikodelingsinstrumentet.

2. Medlemsstater, der opfylder en af betingelserne i artikel 77, stk. 2, litra a), b) og c), kan med en del af de samlede finansielle tildelinger i overensstemmelse med artikel 19 og 20 bidrage til et risikodelingsinstrument, som oprettes ved hjælp af en samarbejdsaftale, der indgås af Kommissionen med enten EIB eller nationale eller internationale offentligretlige organer eller privatretlige organer med offentlige tjenesteydelsesopgaver, som stiller tilstrækkelige garantier, jf. artikel 54, stk. 2, litra c), i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, på samme vilkår og betingelser som dem, der gælder for og anvendes af EIB ("det kontraherende eksekutivorgan"), til dækning af tilvejebringelse af og kapitalallokering til garantier og lån samt andre finansielle faciliteter, der ydes via risikodelingsinstrumentet.

 

3. Den i stk. 2 nævnte samarbejdsaftale skal navnlig indeholde bestemmelser om: den samlede størrelse af Unionens bidrag og en tidsplan for, hvordan dette stilles til rådighed, forvaltningskontoens betingelser, som fastsættes af det kontraherende eksekutivorgan, støtteberettigelseskriterierne for anvendelse af Unionens bidrag, detaljerne for den specifikke risikodeling (herunder gearingsgraden), der skal dækkes, og de garantier, der skal stilles af det kontraherende eksekutivorgan, prisfastsættelsen for risikodelingsinstrumentet, baseret på risikomargenen og dækningen af samtlige administrative omkostninger forbundet med risikodelingsinstrumentet, ansøgnings- og godkendelsesproceduren for de projektforslag, som er omfattet af instrumentet samt perioden, hvor risikodelingsinstrumentet er til rådighed og rapporteringskravene.

 

Den specifikke risikodeling (herunder gearingsgraden), som det kontraherende eksekutivorgan påtager sig i henhold til samarbejdsaftalen, skal gennemsnitligt sigte mod at være mindst 1,5 gang så stor som Unionens bidrag til risikodelingsinstrumentet.

 

Betalinger til risikodelingsinstrumentet sker i rater i overensstemmelse med den planlagte anvendelse af risikodelingsinstrumentet til långivning og garantistillelse, som finansierer særlige operationer.

Sådanne risikodelingsinstrumenter anvendes udelukkende til lån og garantier samt andre finansielle faciliteter med henblik på finansielle operationer, der medfinansieres af EFRU eller Samhørighedsfonden, vedrørende udgifter, der ikke er omfattet af artikel 56.

4. Uanset artikel 54, stk. 5 anvendes risikodelingsinstrumentet ligeledes til at finansiere operationer, der medfinansieres af EFRU eller Samhørighedsfonden, for så vidt angår investeringsomkostninger, som ikke kan finansieres som støtteberettigede udgifter i henhold til artikel 55 eller i henhold til Unionens regler om statsstøtte.

 

Det kan ligeledes anvendes til at finansiere operationer, som bidrager til at nå målene for den anmodende medlemsstats nationale strategiske referencerammer, samt Fællesskabets strategiske retningslinjer for samhørighed1, og som skaber størst merværdi til Unionens strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

Risikodelingsinstrumentet gennemføres af Kommissionen som led i indirekte central forvaltning i overensstemmelse med artikel 54, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) 1605/2002.

5. Risikodelingsinstrumentet gennemføres af Kommissionen som led i indirekte central forvaltning i overensstemmelse med artikel 54 og 56, i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002.

Betalinger til risikodelingsinstrumentet sker i rater i overensstemmelse med den planlagte anvendelse af risikodelingsinstrumentet til långivning og garantistillelse, som finansierer særlige operationer.

 

 

6. En medlemsstat, som ønsker at udnytte fordelene ved et risikodelingsinstrument, indgiver en skriftlig anmodning til Kommissionen senest den 31. august 2013. I sin anmodning angiver medlemsstaten alle de oplysninger, der er nødvendige for:

 

a) at den opfylder en af de betingelser, som er omtalt under litra a), b) eller c) i artikel 77, stk. 2, ved henvisning til en afgørelse fra Rådet eller andre retsakter, som beviser, at medlemsstaten er støtteberettiget

 

b) listen over de programmer (herunder listen over projektforslag og tilhørende finansieringsbehov), som medfinansieres af enten EFRU eller Samhørighedsfonden, og den andel af bevillingerne for 2012 og 2013 til sådanne programmer, som ønskes taget ud af disse programmer og bevilget til risikodelingsinstrumenterne

 

c) listen over foreslåede projekter, jf. stk. 4, andet afsnit, og den andel af bevillingerne for 2012 og 2013, som ønskes taget ud af programmerne og bevilget til risikodelingsinstrumentet

 

d) at fastslå det beløb, medlemsstaten har eksklusiv råderet over inden for dens finansielle bevilling under samhørighedspolitikken, jf. artikel 18, stk. 2, og en angivelse af det beløb, som kan øremærkes til risikodelingsinstrumentets mål udelukkende fra de EU- budgetforpligtelser, som endnu ikke er gennemført i år 2012 og 2013, jf. artikel 75, stk. 1.

Den pågældende medlemsstat indgiver en anmodning til Kommissionen, som vedtager en afgørelse i form af en gennemførelsesretsakt, der beskriver det system, der er oprettet for at garantere, at det disponible beløb udelukkende anvendes til den medlemsstat, der har tilvejebragt det inden for sin samhørighedspolitiske finansielle tildeling, jf. artikel 18, stk. 2, samt de vilkår og betingelser, der gælder for et sådant risikodelingsinstrument. Disse vilkår og betingelser skal som et minimum omfatte følgende:

7. Efter at have kontrolleret, at medlemsstatens anmodning er korrekt og berettiget, vedtager Kommissionen inden for fire måneder efter medlemsstatens anmodning en afgørelse i form af en gennemførelsesretsakt, der beskriver det system, der er oprettet for at garantere, at det disponible beløb udelukkende anvendes til den medlemsstat, der har tilvejebragt det inden for sin samhørighedspolitiske finansielle tildeling, jf. artikel 18, stk. 2, og som fastsætter de konkrete vilkår og betingelser, der gælder for den anmodende medlemsstats deltagelse i risikodelingsinstrumentet. Vilkårene og betingelserne omfatter navnlig følgende:

a) sporbarhed og regnskabsførelse, oplysninger om anvendelsen af midlerne samt overvågnings- og kontrolsystemer samt

a) sporbarhed og regnskabsførelse, oplysninger om anvendelsen af midlerne, betalingsbetingelserne samt overvågnings- og kontrolsystemer

(b) strukturen af gebyrer og andre administrations- og forvaltningsomkostninger.

b) strukturen af gebyrer og andre administrations- og forvaltningsomkostninger

 

c) en vejledende liste over finansieringsberettigede projekter og

 

d) maksimumbeløbet for Unionens bidrag, som kan bevilges til risikodelingsinstrumentet fra medlemsstatens disponible bevillinger, samt raterne til den praktiske gennemførelse.

 

Kommissionens beslutning offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

 

Når Kommissionen træffer beslutning om medlemsstatens anmodning, sikrer den, at kun projekter, som der er truffet en positiv finansieringsbeslutning om af enten EIB, et nationalt eller internationalt offentligt organ eller et privatretligt organ med offentlige tjenesteydelsesopgaver, accepteres som berettiget til finansiering gennem et etableret risikodelingsinstrument.

 

8. Forud for den i stk. 7 omtalte beslutning fra Kommissionen revideres de operationelle programmer under EFRU og Samhørighedsfonden i overensstemmelse med artikel 33, stk. 2.

Loftet for de finansielle tildelinger til risikodelingsinstrumentet må ikke overskrides, og tildelingerne må ikke medføre eventualforpligtelser for EU-budgettet eller den pågældende medlemsstat.

9. Loftet for de finansielle tildelinger til risikodelingsinstrumentet må ikke overskrides og må ikke overstige 10 % af den vejledende samlede bevilling fra EFRU og Samhørighedsfonden til den anmodende medlemsstat for perioden 2007-2013, som er godkendt i henhold til artikel 28, stk. 3, litra b). De finansielle bevillinger, der er til rådighed til projekterne i denne artikels stk. 4, andet afsnit, er begrænsede til de beløb, som er tilovers efter finansiering af de i stk. 4, første afsnit, nævnte operationer. Ud over Unionens samlede bidrag til risikodelingsinstrumentet, som er godkendt ved den i stk. 7 i denne artikel omhandlede beslutning,Unionens deltagelse i risikodelingsinstrumentet ikke medføre nogen yderligere eventualforpligtelser for hverken Unionens almindelige budget eller for den pågældende medlemsstat.

Eventuelle beløb, der resterer efter fuldførelsen af en operation, der er omfattet af risikodelingsinstrumentet, kan efter anmodning fra den pågældende medlemsstat genanvendes inden for risikodelingsinstrumentet, såfremt medlemsstaten fortsat opfylder en af betingelserne i artikel 77, stk. 2. Hvis medlemsstaten ikke længere opfylder betingelserne, betragtes det resterende beløb som formålsbestemte indtægter som omhandlet i artikel 18 i finansforordningen. Efter anmodning fra den pågældende medlemsstat føjes supplerende forpligtelsesbevillinger, som disse formålsbestemte indtægter medfører, til den pågældende medlemsstats samhørighedspolitiske finansielle tildeling det følgende år."

10. Eventuelle tilbageførsler eller beløb, der resterer efter fuldførelsen af en operation, der er dækket af risikodelingsinstrumentet, kan efter anmodning fra den pågældende medlemsstat genanvendes inden for risikodelingsinstrumentet, såfremt medlemsstaten fortsat opfylder en af betingelserne i artikel 77, stk. 2, litra a), b) og c). Hvis medlemsstaten ikke længere opfylder nogen af betingelserne, betragtes eventuelle tilbageførsler eller resterende beløb som formålsbestemte indtægter som omhandlet i artikel 18 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002. Efter anmodning fra den pågældende medlemsstat føjes supplerende forpligtelsesbevillinger, som disse formålsbestemte indtægter medfører, til den pågældende medlemsstats samhørighedspolitiske finansielle tildeling det følgende år."

 

_______________

 

1 Jf. Rådets beslutning 2006/702/EF af 6. oktober 2006 om Fællesskabets strategiske retningslinjer for samhørighed, EUT L 291, af 21.10.2006, s.11."

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 1083/2006

.

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning træder i kraft dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

  • [1]  EUT C 43 af 15.2.2012, s. 13.

BEGRUNDELSE

Kontekst for og indhold i Kommissionens forslag

Efter de to foregående forslag om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 som reaktion på den aktuelle økonomiske og finansielle krise foreslår Kommissionen et tredje ændringsforslag, som fastsætter bestemmelserne for oprettelsen af et risikodelingsinstrument.

Kommissionen og EIB er den 21. juli 2011 blevet anmodet af stats‑ og regeringscheferne i euroområdet om at styrke synergien mellem låneprogrammerne og EU‑midlerne i de medlemsstater, som ved ændringens ikrafttræden er omfattet af støtte fra Unionen eller Den Internationale Valutafond. På nuværende tidspunkt er de medlemsstater, der er omfattet af støtte: Irland, Grækenland, Portugal og Rumænien.

Hensigten med foranstaltningen er at tage fat på de alvorlige hindringer, som nogle medlemsstater – navnlig Grækenland – står over for, når de skal tilvejebringe tilstrækkelig privat finansiering til at kunne gennemføre projekter inden for infrastrukturinvesteringer og produktive investeringer, som kun delvist kan finansieres af offentlige midler.

Dette er navnlig tilfældet med infrastrukturprojekter, som skaber nettoindtægter (som f.eks. betalingsmotorveje eller anden infrastruktur med brugerbetaling), hvis værdi ikke kan dækkes af finansiel støtte under samhørighedspolitikken. Det er ligeledes tilfældet med produktive investeringer, hvortil der i henhold til reglerne for statsstøtte er et loft på den maksimale tilladte offentlige støtte. Kommissionens forslag vedrører udelukkende indtægtsskabende projekter, eftersom de investeringsomkostninger, som dækkes af indtægterne, ikke er berettiget til medfinansiering fra EU.

I de medlemsstater, der er hårdest ramt af den finansielle og økonomiske krise, og navnlig Grækenland, risikerer et antal strategiske projekter, som er blevet udvalgt til medfinansiering under de samhørighedspolitiske programmer, ikke at blive gennemført, på grund af at investorerne fra den private sektor og bankerne enten mangler likviditet til at låne ud til projekter og projektansvarlige, eller de ikke længere er villige til at tage de risici, der er forbundet med at investere under de nuværende omstændigheder.

Den foreslåede foranstaltning er en undtagelse fra de normale rammer for gennemførelsen af samhørighedspolitikken, hvilket kun berettiges af de særlige omstændigheder, som krisen har forårsaget. Den tager derfor sigte på at dække en del af de risici, som er forbundet med at udlåne til banker og projektansvarlige i de medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet, med henblik på at fastholde de private investorers engagement og overvinde alvorlige hindringer for gennemførelsen af de samhørighedspolitiske programmer.

Ifølge forslaget bliver det for at gennemføre risikodelingsinstrumentet tilladt at føre en del af det rammebeløb, som er til rådighed for disse medlemsstater, tilbage til Kommissionen. Formålet er at tilvejebringe kapitalindskud til dækning af forventede og uventede tab på lån og garantier, som skal udvides under et risikodelingspartnerskab med Den Europæiske Investeringsbank og/eller andre finansielle institutioner med offentlige tjenesteydelsesopgaver, der er villige til at fortsætte med at låne til projektsponsorer og banker med henblik på at tilvejebringe privat medfinansiering af projekter, som er gennemført med bidrag fra strukturfondene og Samhørighedsfonden. Det overordnede rammebeløb i henhold til samhørighedspolitikken for perioden 2007-2013 vil derfor forblive uændret. De foreslåede foranstaltninger er midlertidige, og de vil blive afsluttet, når medlemslandene udtræder af den finansielle støttemekanisme. Risikodelingsinstrumentet gennemføres af Kommissionen som led i indirekte central forvaltning i overensstemmelse med artikel 54, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002.

Ordførerens bemærkninger

Ordføreren glæder sig over forslaget og noterer sig, at hensigten er at sikre den fortsatte gennemførelse af de programmer, som medfinansieres af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Samhørighedsfonden i forbindelse med den økonomiske genopretning af de medlemsstater, som er omfattet af finansiel støtte.

Ordføreren finder, at nogle dele af forslaget bør tydeliggøres, og fremsætter ændringsforslag til at tydeliggøre teksten ved at tilføje en definition på et risikodelingsinstrument (på linje med det nylige kompromisforslag til finansforordningens tekst) og en detaljeret beskrivelse af den procedure, der skal anvendes til at oprette og gennemføre et risikodelingsinstrument på baggrund af de juridiske rammer for de risikodelingsinstrumenter, der findes i andre EU‑politikker. Ordføreren foreslår desuden at indsætte en ny artikel 36a med henblik på en bedre udformning af lovteksten samt for at strukturere artiklen i stykker og afsnit.

Ordføreren foreslår ændringer til at specificere et budgetloft for risikodelingsinstrumentet og gentager, at der ikke findes nogen eventualforpligtelser for EU‑budgettet eller for den berørte medlemsstat, der ligger ud over risikodelingsinstrumentets rammebeløb.

Med henblik på at sikre, at det kun er økonomisk bæredygtige, indtægtsskabende projekter, som inkluderes i mekanismen, specificerer ordføreren, at det kun er projekter, for hvilke EIB eller lignende institutioner har truffet en positiv finansieringsafgørelse, som er berettiget til finansiering i henhold til risikodelingsinstrumentet. Det skal – for at understrege, at EU‑budgettet ikke dækker alle risici, men derimod deler dem med EIB eller lignende institutioner – ligeledes tilstræbes, at den præcise risikodeling (gældsandelen) i gennemsnit er 1,5 gange så stor som Unionens bidrag til risikodelingsinstrumentet.

Hvad angår omfanget af de projekter, der er berettiget til risikodelingsinstrumentet, fremsætter ordføreren ændringsforslag, som bør give præferenceadgang til indtægtsskabende projekter og statsstøtteprojekter, som i forvejen er omfattet af de berørte medlemsstaters operationelle programmer, men dette udelukker ikke andre projekter, som er med til at nå målene for den anmodende medlemsstats nationale strategiske referenceramme og Fællesskabets strategiske retningslinjer for samhørighed, og som kan bidrage til økonomisk genopretning i den pågældende medlemsstat.

UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget (1.3.2012)

til Regionaludviklingsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår visse bestemmelser om risikodelingsinstrumenter for medlemsstater, der har vanskeligheder eller har risiko for alvorlige vanskeligheder med deres finansielle stabilitet
(COM(2011)0655 – C7‑0350/2011 – 2011/0283(COD))

Ordfører for udtalelse: Crescenzio Rivellini

2

KORT BEGRUNDELSE

Den Europæiske Union står i øjeblikket over for en vedvarende økonomisk og finansiel krise, der ikke blot påvirker den makroøkonomiske stabilitet i mange medlemsstater, men også adgangen til finansiering i hele Den Europæiske Union. Dette truer gennemførelsen af de samhørighedspolitiske programmer, da de likviditetsproblemer, finansinstitutterne står over for, begrænser omfanget af den finansiering, der står til rådighed for de offentlige og private aktører, der udfører de underliggende projekter.

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag (COM(2011)0655) om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (den generelle forordning) og bemærker, at hovedformålet er at forbedre adgangen til finansiering for initiativtagerne til projekterne for at give dem mulighed for at fortsætte den praktiske gennemførelse af strukturfondenes og Samhørighedsfondens programmer. Med henblik herpå er det tanken at oprette et risikodelingsinstrument. Medlemsstaterne skal således overføre en del af deres finansielle tildelinger til et sådant instrument, som så vil tilvejebringe kapitalindskud, der ydes via et risikodelingspartnerskab med Den Europæiske Investeringsbank og/eller andre finansielle institutioner med offentlige tjenesteydelsesopgaver, til dækning af forventede og uventede tab på lån og garantier. Dette skulle således give yderligere likviditet til at gennemføre infrastrukturprojekter og produktive investeringsprojekter uden at ændre den samlede tildeling under samhørighedspolitikken for perioden 2007-2013.

Ordføreren støtter Kommissionens hensigt om at forbedre adgangen til finansiering for initiativtagere til infrastrukturinvesteringer og produktive investeringer. Til trods for at ordføreren generelt er enig i Kommissionens forslag, mener ordføreren, at det er nødvendigt at indføre enkelte ændringer for at gøre forslaget mere gennemførligt.

For det første mener ordføreren, at den mangel på likviditet, som den finansielle sektor står over for, ikke er begrænset til de lande, der har modtaget finansiel bistand fra den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme eller betalingsbalancestøttemekanismen. Derfor oplever initiativtagere til infrastrukturinvesteringer og produktive investeringer i alle medlemsstater, at deres finansieringskilder reduceres. Ordføreren mener derfor, at en udvidelse af muligheden for at oprette sådanne risikodelingsmekanismer til alle medlemsstater vil øge investeringer i vækst og beskæftigelse i hele EU ved at anvende midler fra strukturfondene og Samhørighedsfonden, som ellers kunne forblive uudnyttet ved udgangen af den nuværende programmeringsperiode.

Endvidere mener ordføreren, at forslaget for at få en reel indvirkning på økonomien i de medlemsstater, der beslutter at indføre det, bør gælde både de operationer, der allerede medfinansieres af strukturfondene eller Samhørighedsfonden, og de infrastruktur- og SMV-operationer, der er relevante for den økonomiske genopretning af den pågældende medlemsstat. Muligheden for at støtte "infrastrukturprojekter, der er relevante for den økonomiske genopretning af de berørte medlemsstater" er allerede indeholdt i begrundelsen til Kommissionens forslag. Muligheden for at støtte SMV-operationer vil åbne mulighed for at øge den likviditet, der er til rådighed for en af de sektorer, der giver beskæftigelse til en betragtelig del af befolkningen i EU, og som i øjeblikket lider under et alvorligt likviditetsunderskud.

Endelig mener ordføreren, at begrænsningen om kun at støtte udgifter, der ikke er omfattet af artikel 56, bør fjernes med henblik på at give mulighed for øget anvendelse af instrumentet og sikre, at den private sektor bidrager i passende omfang til de støttede projekter.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetkontroludvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) Den alvorlige gældskrise i adskillige medlemsstater kræver nye og innovative metoder til investering af strukturfondene, der kan fremme den bedst mulige anvendelse af disse både i programmeringsperioden 2007-2013 og i programmeringsperioden 2014-2020.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) For at afhjælpe disse problemer og fremskynde gennemførelsen af de operationelle programmer og projekter og for at styrke den økonomiske genopretning bør forvaltningsmyndighederne i de medlemsstater, der har oplevet alvorlige vanskeligheder med hensyn til finansiel stabilitet, og som har modtaget finansiel støtte i henhold til en af de finansielle støttemekanismer, der er omhandlet ovenfor, kunne bidrage med finansielle midler fra operationelle programmer til oprettelsen af risikodelingsinstrumenter, der yder lån eller garantier eller andre finansielle faciliteter, til støtte for projekter og operationer, der er planlagt i henhold til et operationelt program.

(13) For at afhjælpe disse problemer og fremskynde gennemførelsen af de operationelle programmer og projekter og for at styrke den økonomiske genopretning bør forvaltningsmyndighederne i de medlemsstater, der har oplevet alvorlige vanskeligheder med hensyn til finansiel stabilitet, og som har modtaget finansiel støtte i henhold til en af de finansielle støttemekanismer, der er omhandlet ovenfor, kunne bidrage med finansielle midler fra operationelle programmer til oprettelsen af risikodelingsinstrumenter, der yder lån eller garantier eller andre finansielle faciliteter, til støtte for projekter og operationer, der er planlagt i henhold til et operationelt program. Desuden kan infrastrukturinvesteringer og produktive investeringer i tilknytning til den økonomiske genopretning og jobskabelse i de berørte medlemsstater og overholdelse af målene i 2020-strategien også støttes.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 1083/2006

Artikel 36 – stk. 2a – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Sådanne risikodelingsinstrumenter anvendes udelukkende til lån og garantier samt andre finansielle faciliteter med henblik på finansielle operationer, der medfinansieres af EFRU eller Samhørighedsfonden, vedrørende udgifter, der ikke er omfattet af artikel 56.

Sådanne risikodelingsinstrumenter anvendes udelukkende til lån og garantier samt andre finansielle faciliteter med henblik på finansielle operationer, der medfinansieres af EFRU eller Samhørighedsfonden, eller infrastruktur- og SMV-projekter samt produktive investeringsprojekter, der er relevante i forhold til den økonomiske genopretning og jobskabelsen i de pågældende medlemsstater, og med henblik på overholdelse af målene i 2020-strategien. For de medlemsstater, der opfylder en af de betingelser, der er fastsat i artikel 77, stk. 2, anvendes sådanne risikodelingsinstrumenter også til operationer i tilknytning til samhørighedspolitiske mål, der ikke medfinansieres af programmer under de nationale strategiske referencerammer

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at det står klart, at risikodelingsinstrumenterne overholder målene i EU 2020-strategien, fordi de tjener bredere mål end EFRU og Samhørighedsfonden.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 1083/2006

Artikel 36 – stk. 2 a – afsnit 5 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) sporbarhed og regnskabsførelse, oplysninger om anvendelsen af midlerne samt overvågnings- og kontrolsystemer og

a) sporbarhed og regnskabsførelse, styringsstruktur i tæt samråd med medlemsstaten og de deltagende finansielle institutioner, oplysninger om gearingsgraden, om anvendelsen af midlerne samt om overvågnings- og kontrolsystemer og

PROCEDURE

Titel

Ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår visse bestemmelser om risikodelingsinstrumenter for medlemsstater, der har vanskeligheder eller har risiko for alvorlige vanskeligheder med deres finansielle stabilitet

Referencer

COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

25.10.2011

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CONT

15.12.2011

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Crescenzio Rivellini

29.11.2011

 

 

 

Dato for vedtagelse

29.2.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

14

11

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Philip Bradbourn, Derk Jan Eppink, Lucas Hartong, Edit Herczog, Véronique Mathieu, Derek Vaughan

UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget (13.3.2012)

til Regionaludviklingsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår visse bestemmelser om risikodelingsinstrumenter for medlemsstater, der har vanskeligheder eller har risiko for alvorlige vanskeligheder med deres finansielle stabilitet
(COM(2011)0655 – C7‑0350/2011 – 2011/0283(COD))

Ordfører for udtalelse: Rolandas Paksas

KORT BEGRUNDELSE

Europa-Kommissionens forslag kommer på et tidspunkt, hvor gennemførelsen af strukturfondenes og Samhørighedsfondens programmer støder på alvorlige problemer i en række medlemsstater. Den vedvarende finansielle og økonomiske krise har påført medlemsstaternes budgetter alvorlig skade, presset på de nationale finansielle midler til finansiering af offentlige investeringer er konstant stigende, og betingelserne for den private og især den finansielle sektors deltagelse bliver stadig værre.

Hovedformålet med Kommissionens forslag er derfor at hjælpe de medlemsstater, der har været mest berørt af krisen, så de kan fortsætte med gennemførelsen af strukturfondenes og Samhørighedsfondens programmer lokalt og derved tilføre økonomien kapital. Ved at give mulighed for at overføre en del af de tildelte EU-midler til at oprette risikodelingsinstrumenter sigter Kommissionen mod at lette tilvejebringelsen af lån og garantier fra Den Europæiske Investeringsbank og andre internationale finansielle institutioner med henblik på at medfinansiere private bidrag til projekter, der gennemføres med offentlig støtte.

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag og dets potentielt positive indvirkning på EU’s økonomi og udnyttelsen af EU-midler. For at sikre den mest optimale og hurtigst mulige anvendelse foreslår ordføreren to ændringer i forslagets tekst.

For det første mener ordføreren, at alle EU-medlemsstater – uanset om de allerede modtager finansiel bistand fra EU-mekanismer eller har vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet og kæmper for at tiltrække privat kapital som supplement til stadigt mere begrænsede offentlige finansielle ressourcer – under de nuværende vanskelige økonomiske omstændigheder skal have mulighed for at drage fordel af indførelsen af risikodelingsinstrumenter. Sådanne instrumenter vil gøre det muligt at øge investeringerne i projekter, der kan øge væksten og beskæftigelsen, ved at anvende midler fra strukturfondene og Samhørighedsfonden, der ikke er blevet udnyttet ved udløbet af programmeringsperioden 2007-2013.

For det andet er ordføreren enig med Kommissionen i, at der i forbindelse med risikodelingsinstrumenter bør gives prioritet til finansiering af de operationer, der medfinansieres af strukturfondene eller Samhørighedsfonden, men andre infrastrukturprojekter, der er relevante for den økonomiske genopretning og jobskabelsen i medlemsstaterne, bør også være støtteberettigede (begrundelsen til Kommissionens forslag indeholder allerede en sådan mulighed). Navnlig vil visse indtægtsskabende infrastrukturprojekter, som i en situation uden krise ville have opnået finansiering fra eksterne kilder (og derfor ikke berettiget eller ikke medtaget i de operationelle programmer under strukturfondene og Samhørighedsfonden for 2007-2013), men som under de nuværende omstændigheder ikke kan finde finansiering, kunne drage fordel af at blive omfattet af risikodelingsinstrumenterne, uden at der skal foretages en tidskrævende ændring af de operationelle programmer.

Endelig håber ordføreren i betragtning af den succes tilsvarende instrumenter i andre sektorer (f.eks. finansieringsfaciliteten med risikodeling for FoU) har haft, at oprettelsen af et sådant midlertidigt risikodelingsinstrument vil vise sig lige så gavnlig for de medlemsstater, der beslutter at bruge det i den nuværende krisesituation, og mener, at det, når den nuværende programmeringsperiode udløber, vil være gavnligt at undersøge mulighederne for at skabe et lignende permanent risikodelingsinstrument til gavn for alle medlemsstater i henhold til klart definerede betingelser.

ÆNDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) Den alvorlige gældskrise i adskillige programlande kræver nye og innovative metoder til investering af strukturfondene, der vil fremme den bedst mulige anvendelse af dem i programmeringsperioden 2007-2013.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) For at afhjælpe disse problemer og fremskynde gennemførelsen af de operationelle programmer og projekter og for at styrke den økonomiske genopretning bør forvaltningsmyndighederne i de medlemsstater, der har oplevet alvorlige vanskeligheder med hensyn til finansiel stabilitet, og som har modtaget finansiel støtte i henhold til en af de finansielle støttemekanismer, der er omhandlet ovenfor, kunne bidrage med finansielle midler fra operationelle programmer til oprettelsen af risikodelingsinstrumenter, der yder lån eller garantier eller andre finansielle faciliteter, til støtte for projekter og operationer, der er planlagt i henhold til et operationelt program.

(13) For at afhjælpe disse problemer og fremskynde gennemførelsen af de operationelle programmer og projekter og for at styrke den økonomiske genopretning bør forvaltningsmyndighederne i de medlemsstater, der har oplevet alvorlige vanskeligheder med hensyn til finansiel stabilitet, og som har modtaget finansiel støtte i henhold til en af de finansielle støttemekanismer, der er omhandlet ovenfor, midlertidigt og uden at det berører programmeringsperioden 2014-2020, kunne bidrage med finansielle midler fra operationelle programmer til oprettelsen af risikodelingsinstrumenter, der yder lån eller garantier eller andre finansielle faciliteter, til støtte for projekter og operationer, der er planlagt i henhold til et operationelt program.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 1083/2066

Artikel 36 – punkt 2a – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Sådanne risikodelingsinstrumenter anvendes udelukkende til lån og garantier samt andre finansielle faciliteter med henblik på finansielle operationer, der medfinansieres af EFRU eller Samhørighedsfonden, vedrørende udgifter, der ikke er omfattet af artikel 56.

Sådanne risikodelingsinstrumenter anvendes udelukkende til lån og garantier samt andre finansielle faciliteter med henblik på at finansiere forestående operationer, som er en del af et operationelt program, og som medfinansieres af EFRU eller Samhørighedsfonden, eller infrastrukturprojekter, der er relevante i forbindelse med den økonomiske genopretning og jobskabelsen i de pågældende medlemsstater, vedrørende udgifter, der ikke er omfattet af artikel 56.

Begrundelse

Hensigten er at give mulighed for finansiering af andre vigtige infrastrukturprojekter, der har potentiale til at skabe vækst og beskæftigelse, uden at der skal foretages en tidskrævende ændring af de operationelle programmer. Der fokuseres her på indtægtsskabende infrastrukturprojekter, som i en situation uden krise ville have opnået finansiering fra eksterne kilder (og derfor ikke berettiget eller ikke medtaget i de operationelle programmer under strukturfondene og Samhørighedsfonden for 2007-2013), men som under de nuværende omstændigheder ikke kan finde finansiering.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 1083/2006

Artikel 36 – punkt 2a – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Risikodelingsinstrumentet gennemføres af Kommissionen som led i indirekte central forvaltning i overensstemmelse med artikel 54, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) 1605/2002.

Risikodelingsinstrumentet gennemføres af Kommissionen som led i indirekte central forvaltning i overensstemmelse med artikel 54, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) 1605/2002. Kommissionens udvælgelse af en operation sker i overensstemmelse med artikel 41, stk. 1, og skal vise positive virkninger på lokaløkonomier og arbejdsmarkeder.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 1083/2006

Artikel 36 – punkt 2a – afsnit 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen skal fastsætte frister for gennemførelsen af de respektive risikodelingsinstrumenter.

Begrundelse

Selv om anmodningen fra den berørte medlemsstat accepteres i slutningen af 2013, skal gennemførelsen af risikodelingsinstrumenterne være afsluttet inden for en forudsigelig fremtid fastsat af Kommissionen.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 1083/2006

Artikel 36 – punkt 2a – afsnit 5 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) sporbarhed og regnskabsførelse, oplysninger om anvendelsen af midlerne samt overvågnings- og kontrolsystemer og

a) sporbarhed, demokratisk kontrol og regnskabsførelse, styringsstrukturen i tæt samråd med medlemsstaterne og de deltagende finansielle institutioner, oplysninger om brug af gearingsfaktoren anvendelsen af midlerne samt overvågnings- og kontrolsystemer og

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 1083/2006

Artikel 36 – punkt 2a – afsnit 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Eventuelle beløb, der resterer efter fuldførelsen af en operation, der er omfattet af risikodelingsinstrumentet, kan efter anmodning fra den pågældende medlemsstat genanvendes inden for risikodelingsinstrumentet, såfremt medlemsstaten fortsat opfylder en af betingelserne i artikel 77, stk. 2. Hvis medlemsstaten ikke længere opfylder betingelserne, betragtes det resterende beløb som formålsbestemte indtægter som omhandlet i artikel 18 i finansforordningen. Efter anmodning fra den pågældende medlemsstat føjes supplerende forpligtelsesbevillinger, som disse formålsbestemte indtægter medfører, til den pågældende medlemsstats samhørighedspolitiske finansielle tildeling det følgende år.

Eventuelle beløb, der resterer efter fuldførelsen af en operation, der er omfattet af risikodelingsinstrumentet, kan efter anmodning fra den pågældende medlemsstat genanvendes inden for risikodelingsinstrumentet, såfremt medlemsstaten fortsat opfylder en af betingelserne i artikel 77, stk. 2. Hvis medlemsstaten ikke længere opfylder betingelserne, betragtes det resterende beløb som formålsbestemte indtægter som omhandlet i artikel 18 i finansforordningen. Efter anmodning fra den pågældende medlemsstat føjes supplerende forpligtelsesbevillinger, som disse formålsbestemte indtægter medfører, til den pågældende medlemsstats samhørighedspolitiske finansielle tildeling det følgende år. Det resterende beløb pr. 31. december 2013 overføres til Den Europæiske Unions budget.

Begrundelse

Medlemsstaten opgiver rent faktisk sin tildeling fra samhørighedspolitikken på grund af udnyttelsesproblemer. Hvis den pågældende tildeling ikke udnyttes fuldt ud inden den kommende programmeringsperiode, skal den overføres til EU-budgettet.

PROCEDURE

Titel

Ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår visse bestemmelser om risikodelingsinstrumenter for medlemsstater, der har vanskeligheder eller har risiko for alvorlige vanskeligheder med deres finansielle stabilitet

Referencer

COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

25.10.2011

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

25.10.2011

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Rolandas Paksas

25.10.2011

 

 

 

Behandling i udvalg

24.1.2012

12.3.2012

 

 

Dato for vedtagelse

12.3.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

40

1

3

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Philippe De Backer, Sari Essayah, Vicky Ford, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Gay Mitchell, Theodoros Skylakakis

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Mario Mauro

PROCEDURE

Titel

Ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår visse bestemmelser om risikodelingsinstrumenter for medlemsstater, der har vanskeligheder eller har risiko for alvorlige vanskeligheder med deres finansielle stabilitet

Referencer

COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD)

Dato for høring af EP

12.10.2011

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

25.10.2011

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CONT

15.12.2011

ECON

25.10.2011

EMPL

25.10.2011

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

EMPL

27.10.2011

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Danuta Maria Hübner

14.11.2011

 

 

 

Behandling i udvalg

22.11.2011

25.1.2012

28.2.2012

 

Dato for vedtagelse

20.3.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

36

2

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Victor Boştinaru, John Bufton, Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Andrea Cozzolino, Karima Delli, Cornelia Ernst, Ivars Godmanis, Maurice Ponga, Vilja Savisaar-Toomast, Patrice Tirolien, Giommaria Uggias, Derek Vaughan, Sabine Verheyen

Dato for indgivelse

22.3.2012