ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τα μέσα επιμερισμού του κινδύνου για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα

22.3.2012 - (COM(2011)0655 – C7‑0350/2011 – 2011/0283(COD)) - ***I

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner


Διαδικασία : 2011/0283(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0067/2012
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0067/2012
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τα μέσα επιμερισμού του κινδύνου για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα

(COM(2011)0655 – C7‑0350/2011 – 2011/0283(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0655),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 294, παράγραφος 2, και 177 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0350/2011),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–    έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2011[1],

–   αφού διαβουλεύθηκε με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-0067/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Η άνευ προηγουμένου παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και πτωτική στροφή της οικονομίας έχουν πλήξει σοβαρά την οικονομική ανάπτυξη και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και έχουν προκαλέσει έντονη υποβάθμιση των χρηματοπιστωτικών και οικονομικών συνθηκών σε αρκετά κράτη μέλη.

(1) Η άνευ προηγουμένου παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και πτωτική στροφή της οικονομίας έχουν πλήξει σοβαρά την οικονομική ανάπτυξη και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και έχουν προκαλέσει έντονη υποβάθμιση των χρηματοπιστωτικών, οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών σε αρκετά κράτη μέλη.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Βασιζόμενος στη διάταξη του άρθρου 122 παράγραφος 2 της Συνθήκης, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα να χορηγείται χρηματοδοτική ενίσχυση σε κράτος μέλος που αντιμετωπίζει δυσκολίες ή διατρέχει μεγάλο κίνδυνο να αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες οφειλόμενες σε έκτακτες περιστάσεις που εκφεύγουν από τον έλεγχό του, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 407/2010 του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2010, για τη θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης, θέσπισε μηχανισμό αυτού του τύπου, με σκοπό τη διαφύλαξη της χρηματοοικονομικής σταθερότητας της Ένωσης.

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 122 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα να χορηγείται χρηματοδοτική ενίσχυση σε κράτος μέλος που αντιμετωπίζει δυσκολίες ή διατρέχει μεγάλο κίνδυνο να αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες οφειλόμενες, μεταξύ άλλων, σε έκτακτες περιστάσεις που εκφεύγουν από τον έλεγχό του, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 407/2010 του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2010, θέσπισε ευρωπαϊκό μηχανισμό χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης, με σκοπό τη διαφύλαξη της χρηματοοικονομικής σταθερότητας της Ένωσης.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Με τις εκτελεστικές αποφάσεις του Συμβουλίου 2011/77/EΕ και 2011/344/EΕ χορηγήθηκε τέτοια χρηματοδοτική ενίσχυση στην Ιρλανδία και στην Πορτογαλία.

(4) Με τις εκτελεστικές αποφάσεις του Συμβουλίου 2011/77/EΕ και 2011/344/EΕ χορηγήθηκε χρηματοδοτική ενίσχυση στην Ιρλανδία και στην Πορτογαλία αντίστοιχα δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 407/2010.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Η συμφωνία μεταξύ πιστωτών και η συμφωνία δανειακής διευκόλυνσης που συνήφθησαν για την Ελλάδα στις 8 Μαΐου 2010 άρχισαν να ισχύουν στις 11 Μαΐου 2010. Προβλέπουν ότι, εφόσον εκκρεμούν ποσά βάσει της συμφωνίας δανειακής διευκόλυνσης, η συμφωνία μεταξύ πιστωτών παραμένει σε πλήρη ισχύ και εφαρμόζεται επί τριετή περίοδο προγραμματισμού.

(6) Η συμφωνία μεταξύ πιστωτών και η συμφωνία δανειακής διευκόλυνσης που υπογράφηκαν στις 8 Μαΐου 2010 άρχισαν να ισχύουν στις 11 Μαΐου 2010. Για όσο χρονικό διάστημα εκκρεμούν ποσά βάσει της συμφωνίας δανειακής διευκόλυνσης, η συμφωνία μεταξύ πιστωτών παραμένει σε πλήρη ισχύ και εφαρμόζεται επί τριετή περίοδο προγραμματισμού.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Με τις αποφάσεις 2009/102/ΕΚ, 2009/290/ΕΚ και 2009/459/ΕΚ του Συμβουλίου χορηγήθηκε αντίστοιχα τέτοια οικονομική στήριξη στην Ουγγαρία, τη Λετονία και τη Ρουμανία, αντίστοιχα.

(8) Με τις αποφάσεις 2009/102/EΚ και 2009/459/EΚ του Συμβουλίου χορηγήθηκε οικονομική ενίσχυση στην Ουγγαρία και στη Ρουμανία αντίστοιχα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 332/2002.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Στις 11 Ιουλίου 2011, οι υπουργοί Οικονομικών των 17 κρατών μελών της ευρωζώνης υπέγραψαν τη συνθήκη για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας (ΕΜΣ). Προβλέπεται ότι έως το 2013 ο ΕΜΣ θα αναλάβει την εξυπηρέτηση των σκοπών που σήμερα εκπληρώνουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (EFSF) και ο ευρωπαϊκός μηχανισμός χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης (EFSM). Επομένως, ο εν λόγω μελλοντικός μηχανισμός θα πρέπει να ληφθεί ήδη υπόψη στον παρόντα κανονισμό.

(9) Στις 11 Ιουλίου 2011, οι υπουργοί Οικονομικών των 17 κρατών μελών της ευρωζώνης υπέγραψαν τη συνθήκη για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας (ΕΜΣ). Εν συνεχεία των αποφάσεων που έλαβαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ευρωζώνης στις 21 Ιουλίου και 9 Δεκεμβρίου 2011, η Συνθήκη τροποποιήθηκε με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού και υπογράφηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2012. Δυνάμει της Συνθήκης αυτής, έως το 2013 ο ΕΜΣ θα αναλάβει την εξυπηρέτηση των σκοπών που σήμερα εκπληρώνουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (EFSF) και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης (EFSM). Επομένως, ο ΕΜΣ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Στη δήλωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ευρωζώνης και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ της 21ης Ιουλίου 2011 η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κλήθηκαν να ενισχύσουν τις συνέργειες μεταξύ των δανειοδοτικών προγραμμάτων και των ενισχύσεων της Ένωσης σε όλες τις χώρες που λαμβάνουν ενίσχυση από την Ένωση ή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ο παρών κανονισμός συμβάλλει σ’ αυτό τον στόχο.

(11) Στη δήλωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ευρωζώνης και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ της 21ης Ιουλίου 2011 η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) κλήθηκαν να ενισχύσουν τις συνέργειες μεταξύ των δανειοδοτικών προγραμμάτων και των ενισχύσεων της Ένωσης σε όλες τις χώρες που λαμβάνουν ενίσχυση από την Ένωση ή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συμβάλλει σ’ αυτό τον στόχο.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α) Στη δήλωση των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2012, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συμφώνησαν να ενισχυθούν οι υποδομές εκ μέρους της ΕΤΕπ ως επείγον μέτρο και ζήτησαν από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΤΕπ να εξετάσουν τις πιθανές επιλογές για την ενίσχυση της δράσης της ΕΤΕπ όσον αφορά τη στήριξη της μεγέθυνσης και να προβούν στις δέουσες συστάσεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις δυνατότητες του προϋπολογισμού της Ένωσης για μόχλευση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων του ομίλου της ΕΤΕπ. Ο παρών κανονισμός έχει στόχο να ανταποκριθεί σε αυτήν την έκκληση στο πλαίσιο της διαχείρισης κρίσεων.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Για να αμβλυνθούν αυτά τα προβλήματα και να επιταχυνθεί η εκτέλεση των επιχειρησιακών προγραμμάτων και έργων, καθώς και να ενισχυθεί η οικονομική ανάκαμψη, είναι σκόπιμο οι διαχειριστικές αρχές των κρατών μελών που αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και έλαβαν χρηματοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο ενός από τους προαναφερθέντες μηχανισμούς χρηματοδοτικής ενίσχυσης να μπορούν να διαθέσουν χρηματοδοτικούς πόρους από τα επιχειρησιακά προγράμματα για τη δημιουργία μέσων επιμερισμού του κινδύνου τα οποία θα χορηγούν δάνεια ή εγγυήσεις ή άλλες χρηματοδοτικές διευκολύνσεις προκειμένου να υποστηριχθούν τα έργα και οι πράξεις που προβλέπονται από ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα.

(13) Για να αμβλυνθούν αυτά τα προβλήματα και να επιταχυνθεί η εκτέλεση επιχειρησιακών προγραμμάτων και έργων, καθώς και να ενισχυθεί η οικονομική ανάκαμψη, είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη που αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και που έλαβαν χρηματοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο ενός από τους μηχανισμούς χρηματοδοτικής ενίσχυσης που αναφέρονται στο άρθρο 77 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής1, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1311/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011, ο οποίος τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα2, να μπορούν να διαθέσουν χρηματοδοτικούς πόρους από τα επιχειρησιακά προγράμματα για τη δημιουργία μέσων επιμερισμού του κινδύνου τα οποία θα χορηγούν δάνεια ή εγγυήσεις ή άλλες χρηματοδοτικές διευκολύνσεις προκειμένου να υποστηριχθούν τα έργα και οι πράξεις που προβλέπονται από ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα.

 

___________

 

1 ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 25.

 

2 ΕΕ L 337, 20.12.2011, σ. 5.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Λόγω της μακρόχρονης τεχνογνωσίας της ΕΤΕπ ως του σημαντικότερου χρηματοδότη έργων υποδομής και της δέσμευσής της να υποστηρίξει την οικονομική ανάκαμψη, θα πρέπει η Επιτροπή να είναι σε θέση να δημιουργήσει, σε συνεργασία με την ΕΤΕπ, μέσα επιμερισμού του κινδύνου. Οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις της συνεργασίας θα πρέπει να καθοριστούν σε συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ.

(14) Λόγω της μακρόχρονης τεχνογνωσίας της ΕΤΕπ ως ενός σημαντικού χρηματοδότη έργων υποδομής και της δέσμευσής της να υποστηρίξει την οικονομική ανάκαμψη, θα πρέπει η Επιτροπή να είναι σε θέση να θεσπίσει μέσα επιμερισμού του κινδύνου, μέσω της σύναψης συμφωνίας συνεργασίας με την ΕΤΕπ για τον σκοπό αυτό. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, είναι αναγκαίο να διευκρινιστούν οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις μιας τέτοιας συμφωνίας συνεργασίας στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1083/2006. Όσον αφορά τον ειδικό χαρακτήρα του μέσου επιμερισμού του κινδύνου ο οποίος σχετίζεται με τη διαχείριση κρίσης, όπως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις κάθε μεμονωμένης συνεργασίας να καθορίζονται στις μεμονωμένες συμφωνίες συνεργασίας που θα συναφθούν μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων1.

 

___________

 

1 ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Για να υπάρξει ταχεία ανταπόκριση στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, τα εν λόγω μέσα επιμερισμού του κινδύνου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002.

(16) Για να υπάρξει ταχεία ανταπόκριση στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής, χρηματοπιστωτικής και κοινωνικής κρίσης, τα μέσα επιμερισμού του κινδύνου του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α) Για λόγους σαφήνειας και ασφάλειας του δικαίου, θα πρέπει να περιληφθεί στο άρθρο 36α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 ορισμός του μέσου επιμερισμού του κινδύνου. Τα μέσα επιμερισμού του κινδύνου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για δάνεια και εγγυήσεις καθώς και άλλες χρηματοπιστωτικές διευκολύνσεις για τη χρηματοδότηση πράξεων οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ή το Ταμείο Συνοχής, σχετικά με επενδυτικές δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως επιλέξιμες δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 55 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, ή σύμφωνα με τους κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις. Για αυτόν τον σκοπό είναι επίσης αναγκαίο να θεσπιστεί παρέκκλιση από το άρθρο 54 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16β) Το κράτος μέλος που επιθυμεί να επωφεληθεί από μέσο επιμερισμού του κινδύνου θα πρέπει να διευκρινίσει σαφώς στη γραπτή του αίτηση προς την Επιτροπή για ποιον λόγο θεωρεί ότι πληροί κάποιον από τους όρους επιλεξιμότητας του άρθρου 77 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1083/2006 και να επισυνάψει στην αίτησή του όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον εν λόγω κανονισμό, προκειμένου να αποδείξει ότι πληροί τον συγκεκριμένο όρο επιλεξιμότητας. Το αιτούν κράτος μέλος στην αίτησή του πρέπει επίσης να δηλώνει τα προγράμματα (συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου με προτεινόμενα έργα και συναφείς ανάγκες χρηματοδότησης) που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής και το μέρος των πόρων του 2012 και 2013 που διατέθηκαν σε τέτοια προγράμματα το οποίο επιθυμεί να διαθέσει στο μέσο επιμερισμού του κινδύνου. Θα πρέπει επομένως να διαβιβαστεί η αίτηση του κράτους μέλους στην Επιτροπή το αργότερο μέχρι τις 31 Αυγούστου 2013, προκειμένου να εγκριθεί απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τη συμμετοχή του αιτούντος κράτους μέλους σε ένα μέσο επιμερισμού του κινδύνου το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013. Πριν από την απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την αίτηση του κράτους μέλους, τα σχετικά επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής θα πρέπει να αναθεωρηθούν, σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 16 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16γ) Οι επιλεγόμενες πράξεις, οι οποίες καλύπτονται από κάποιο μέσο επιμερισμού του κινδύνου, πρέπει να είναι είτε μεγάλα έργα για τα οποία υπάρχει ήδη απόφαση της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 είτε άλλα έργα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής και εμπίπτουν σε ένα ή περισσότερα από τα επιχειρησιακά τους προγράμματα, σε περιπτώσεις, εφόσον τα έργα αυτά αντιμετωπίζουν έλλειψη χρηματοδότησης όσον αφορά τις επενδυτικές δαπάνες που θα πρέπει να αναλάβουν ιδιώτες επενδυτές. Τέλος, στις επιλεγόμενες πράξεις θα μπορούσαν επίσης να συγκαταλέγονται πράξεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς του αιτούντος κράτους μέλους και στην τήρηση των κοινοτικών στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών για τη συνοχή, και οι οποίες μπορούν, λόγω του χαρακτήρα τους, να συμβάλουν στην υποστήριξη της μεγέθυνσης και στην ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης, υπό την προϋπόθεση να υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι στο πλαίσιο του μέσου επιμερισμού του κινδύνου.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 16 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16δ) Επιπλέον, το αιτούν κράτος μέλος θα πρέπει να προσδιορίζει στην αίτησή του το ποσό που είναι διαθέσιμο αποκλειστικά προς όφελός του στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής ενίσχυσής του από την πολιτική συνοχής, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, και μπορεί να διατεθεί για τους στόχους του μέσου επιμερισμού του κινδύνου αποκλειστικά από τις αναλήψεις υποχρεώσεων του προϋπολογισμού της Ένωσης που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά τα έτη 2012 και 2013, σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του ενδεικτικού συνολικού κονδυλίου για τον αιτούν κράτος μέλος για την περίοδο 2007-2013 όσον αφορά το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, και πρέπει να έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006. Τέλος, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση της Ένωσης που διατίθεται στο μέσο επιμερισμού του κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών διαχείρισης και των υπόλοιπων επιλέξιμων δαπανών, περιορίζεται αυστηρά στο προαναφερθέν μέγιστο ποσό με το οποίο συνεισφέρει η Ένωση στο μέσο επιμερισμού του κινδύνου και ότι δεν θα υφίσταται περαιτέρω ενδεχόμενη υποχρέωση για τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οποιοσδήποτε υπολειπόμενος κίνδυνος τον οποίο ενέχουν οι χρηματοδοτούμενες πράξεις στο πλαίσιο του μέσου επιμερισμού του κινδύνου θα πρέπει συνεπώς να αναλαμβάνεται είτε από την ΕΤΕπ είτε από τον εθνικό ή διεθνή δημόσιο οργανισμό ή τον οργανισμό ιδιωτικού δικαίου με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας με τον οποίο έχει δημιουργηθεί από κοινού το μέσο επιμερισμού του κινδύνου βάσει συμφωνίας συνεργασίας. Θα πρέπει να καταστεί δυνατή, δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η επαναχρησιμοποίηση ή αναδιοχέτευση οιωνδήποτε εναπομενόντων ποσών, που είχαν διατεθεί στο μέσο επιμερισμού του κινδύνου, για το ίδιο κράτος μέλος, κατόπιν αιτήσεώς του και εντός του ίδιου μέσου καταμερισμού του κινδύνου, υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 16 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16ε) Η Επιτροπή θα πρέπει να ελέγξει εάν τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από το αιτούν κράτος μέλος είναι ορθά και εάν η αίτηση του κράτους μέλους είναι δικαιολογημένη, και θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδώσει, με πράξη κατ’ εξουσιοδότηση, εντός τεσσάρων μηνών από την υποβολή της αίτησης του κράτους μέλους, απόφαση σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του αιτούντος κράτους μέλους στο μέσο επιμερισμού του κινδύνου. Ωστόσο, επιλέξιμα για χρηματοδότηση από κάποιο καθιερωμένο μέσο επιμερισμού του κινδύνου θα πρέπει να είναι μόνο τα έργα για τα οποία έχει ληφθεί ευνοϊκή απόφαση χρηματοδότησης είτε από την ΕΤΕπ είτε από εθνικούς ή διεθνείς δημόσιους οργανισμούς ή οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας, ανάλογα με την περίπτωση. Χάριν διαφάνειας και ασφάλειας δικαίου, η απόφαση της Επιτροπής πρέπει να δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 16 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16στ) Δεδομένων των αναγκών της διαχείρισης κρίσεων και του χαρακτήρα του μέσου επιμερισμού του κινδύνου, όπως θεσπίζεται από τον παρόντα κανονισμό, αλλά επίσης της άνευ προηγουμένου κρίσης που πλήττει τις διεθνείς αγορές και της οικονομικής κάμψης, που έχουν υπονομεύσει σοβαρά τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα σημαντικού αριθμού κρατών μελών και απαιτούν άμεση αντίδραση προκειμένου να αναχαιτιστούν οι επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία, στην αγορά εργασίας και στους πολίτες, είναι σκόπιμο να τεθεί ο παρών κανονισμός σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 τροποποιείται ως εξής:

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 τροποποιείται ως εξής:

(1) Στο άρθρο 14, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

(1) στο άρθρο 14, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"1. Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά τα Ταμεία εκτελείται στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (EΚ, Eυρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων*, εξαιρουμένων των μέσων επιμερισμού του κινδύνου που αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 2α και της τεχνικής βοήθειας που αναφέρεται στο άρθρο 45 του παρόντος κανονισμού.

"1. Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά τα Ταμεία εκτελείται στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (EΚ, Eυρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων*, εξαιρουμένων των μέσων επιμερισμού του κινδύνου που αναφέρονται στο άρθρο 36α του παρόντος κανονισμού και της τεχνικής βοήθειας που αναφέρεται στο άρθρο 45 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

Άρθρο 36 – παράγραφος 2α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Στο άρθρο 36 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 2α:

(2) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 36α

 

Μέσο επιμερισμού του κινδύνου

 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου νοείται ως μέσο επιμερισμού του κινδύνου ένα χρηματοδοτικό μέσο (δάνεια, εγγυήσεις, καθώς και άλλες χρηματοδοτικές διευκολύνσεις), το οποίο εγγυάται την ολική ή μερική κάλυψη ενός καθορισμένου κινδύνου, ενδεχομένως έναντι συμφωνημένου τιμήματος.

«2α. Τα κράτη μέλη τα οποία πληρούν έναν από τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 77 παράγραφος 2 δύνανται να διαθέσουν μέρος των δημοσιονομικών πόρων που αναφέρονται στο άρθρο 19 και στο άρθρο 20 σε ένα μέσο επιμερισμού του κινδύνου το οποίο δημιουργείται από την Επιτροπή σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή σε συμφωνία με εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή οργανισμούς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας που προσφέρουν επαρκείς εγγυήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, με όρους και προϋποθέσεις παρόμοιους με εκείνους που εφαρμόζονται στην και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, προκειμένου να καλύψουν τη διάθεση των ποσών που χορηγούνται ως εγγυήσεις και δάνεια, καθώς και των άλλων χρηματοδοτικών διευκολύνσεων που παρέχονται στο πλαίσιο του μέσου επιμερισμού του κινδύνου.

2. Τα κράτη μέλη τα οποία πληρούν έναν από τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ) δύνανται να διαθέσουν μέρος των συνολικών δημοσιονομικών πόρων που κατανέμονται σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 20 σε ένα μέσο επιμερισμού του κινδύνου, το οποίο δημιουργείται μέσω συμφωνίας συνεργασίας που συνάπτεται από την Επιτροπή, είτε με την ΕΤΕπ είτε με εθνικούς ή διεθνείς φορείς δημοσίου δικαίου ή φορείς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας που προσφέρουν επαρκείς εγγυήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, με όρους και προϋποθέσεις παρόμοιους με εκείνους που εφαρμόζονται στην και από την ΕΤΕπ («ανάδοχος οργανισμός υλοποίησης»), προκειμένου να καλύψουν τη διάθεση των ποσών που χορηγούνται ως εγγυήσεις και δάνεια, καθώς και των άλλων χρηματοδοτικών διευκολύνσεων που παρέχονται στο πλαίσιο του μέσου επιμερισμού του κινδύνου.

 

3. Η συμφωνία συνεργασίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 περιλαμβάνει κανόνες που αφορούν ιδίως τα ακόλουθα: το συνολικό ποσό της συνεισφοράς της Ένωσης και το χρονοδιάγραμμα για τη διάθεσή του· τους όρους του καταπιστευτικού λογαριασμού που θα ανοιχτεί από τον ανάδοχο οργανισμό υλοποίησης· τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη χρήση της συνεισφοράς της Ένωσης, τις λεπτομέρειες για τον ακριβή επιμερισμό του καλυπτόμενου κινδύνου (συμπεριλαμβανομένου του δείκτη μόχλευσης) και τις εγγυήσεις που πρέπει να παρέχονται από τον ανάδοχο οργανισμό υλοποίησης· την τιμολόγηση του μέσου επιμερισμού του κινδύνου, με βάση το περιθώριο κινδύνου και την κάλυψη όλων των διοικητικών δαπανών του μέσου επιμερισμού του κινδύνου· τη διαδικασία υποβολής αίτησης και έγκρισης των προτάσεων έργων που καλύπτονται από το μέσο επιμερισμού του κινδύνου· την περίοδο που είναι διαθέσιμο το μέσο και τις απαιτήσεις γνωστοποίησης.

 

Ο ακριβής επιμερισμός των κινδύνων (συμπεριλαμβανομένου του δείκτη μόχλευσης), που θα πρέπει να αναληφθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας συνεργασίας με τον ανάδοχο οργανισμό υλοποίησης, έχει κατά μέσον όρο ως στόχο να είναι πολλαπλάσιος τουλάχιστον κατά 1,5 φορά του ποσού της συνεισφοράς της Ένωσης στο μέσο επιμερισμού του κινδύνου.

 

Οι πληρωμές στο μέσο επιμερισμού του κινδύνου γίνονται σε δόσεις, σύμφωνα με την προγραμματισμένη χρήση του μέσου επιμερισμού του κινδύνου στη χορήγηση δανείων και εγγυήσεων για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων πράξεων.

Ένα τέτοιο μέσο επιμερισμού του κινδύνου χρησιμοποιείται αποκλειστικά για δάνεια και εγγυήσεις, καθώς και για άλλες χρηματοδοτικές διευκολύνσεις, που χορηγούνται με σκοπό τη χρηματοδότηση πράξεων οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ή το Ταμείο Συνοχής, σχετικά με δαπάνες που δεν καλύπτονται από το άρθρο 56.

4. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 54 παράγραφος 5, το μέσο επιμερισμού του κινδύνου χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση πράξεων οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής σχετικά με επενδυτικές δαπάνες που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως επιλέξιμες δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 55, ή σύμφωνα με τους κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις.

 

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση πράξεων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς του αιτούντος κράτους μέλους και στην τήρηση των κοινοτικών στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών για τη συνοχή1, και οι οποίες έχουν την μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για την στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη και βιώσιμη μεγέθυνση χωρίς αποκλεισμούς.

Το μέσο επιμερισμού του κινδύνου χρησιμοποιείται από την Επιτροπή στο πλαίσιο της έμμεσης κεντρικής διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002.

5. Το μέσο επιμερισμού του κινδύνου χρησιμοποιείται από την Επιτροπή στο πλαίσιο της έμμεσης κεντρικής διαχείρισης, σύμφωνα με τα άρθρα 54 και 56 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002.

Οι πληρωμές στο μέσο επιμερισμού του κινδύνου γίνονται σε δόσεις, σύμφωνα με την προγραμματισμένη χρήση του μέσου επιμερισμού του κινδύνου στη χορήγηση δανείων και εγγυήσεων για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων πράξεων.

 

 

6. Το κράτος μέλος που επιθυμεί να επωφεληθεί από μέσο επιμερισμού του κινδύνου υποβάλλει γραπτή αίτηση στην Επιτροπή έως τις 31 Αυγούστου 2013. Στην αίτησή του το κράτος μέλος παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες έτσι ώστε να διαπιστώνεται:

 

(α) ότι πληροί έναν από τους όρους που αναφέρονται στα στοιχεία α), β), ή γ) του άρθρου 77 παράγραφος 2, περιλαμβάνοντας αναφορά σε απόφαση του Συμβουλίου ή σε άλλη νομική πράξη που αποδεικνύει την επιλεξιμότητά του·

 

(β) ο κατάλογος των προγραμμάτων (συμπεριλαμβανομένων των προτεινόμενων έργων και των σχετικών με αυτά αναγκών χρηματοδότησης) που συγχρηματοδοτούνται είτε από το ΕΤΠΑ είτε από το Ταμείο Συνοχής και το μέρος των πιστώσεων του 2012 και του 2013 για αυτά τα προγράμματα το οποίο επιθυμεί να ανακατανείμει από τα προγράμματα αυτά στο μέσο επιμερισμού του κινδύνου·

 

(γ) ο κατάλογος των προτεινόμενων έργων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο, και το μέρος των πιστώσεων του 2012 και του 2013 που επιθυμεί να ανακατανείμει από τα προγράμματα στο μέσο επιμερισμού του κινδύνου·

 

(δ) το ποσό που διατίθεται αποκλειστικά προς όφελός του στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής ενίσχυσής του από την πολιτική συνοχής σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2, και μία ένδειξη για το ποσό το οποίο μπορεί να διατεθεί για τους στόχους του μέσου επιμερισμού του κινδύνου αποκλειστικά από τις αναλήψεις υποχρεώσεων του προϋπολογισμού της ΕΕ που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά τα έτη 2012 και 2013 σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφος 1·

Το οικείο κράτος μέλος υποβάλλει σχετική αίτηση στην Επιτροπή, η οποία εκδίδει απόφαση με τη μορφή εκτελεστικής πράξης, που περιγράφει το σύστημα το οποίο θεσπίζεται προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το διαθέσιμο ποσό χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς όφελος του κράτους μέλους το οποίο το έχει εντάξει στη χρηματοδοτική ενίσχυσή του στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2, καθώς επίσης τους όρους και τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται σ’ αυτό το μέσο επιμερισμού του κινδύνου. Οι εν λόγω όροι και προϋποθέσεις περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

7. Η Επιτροπή, αφού επαληθεύσει ότι η αίτηση του κράτους μέλους ευσταθεί και είναι δικαιολογημένη, εκδίδει, εντός τετραμήνου από την υποβολή της αίτησης του κράτους μέλους, απόφαση με τη μορφή εκτελεστικής πράξης, που περιγράφει το σύστημα το οποίο θεσπίζεται προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το διαθέσιμο ποσό χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς όφελος του κράτους μέλους το οποίο το έχει εντάξει στη χρηματοδοτική ενίσχυσή του στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2, και επίσης καθορίζει τους συγκεκριμένους όρους και τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του αιτούντος κράτους μέλους στο μέσο επιμερισμού του κινδύνου. Οι όροι και προϋποθέσεις περιλαμβάνουν, ειδικότερα, τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) δυνατότητα εξακρίβωσης της προέλευσης και εφαρμοζόμενη λογιστική, πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων και τα συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου· και

(α) δυνατότητα εξακρίβωσης της προέλευσης και εφαρμοζόμενη λογιστική, πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων, τους όρους πληρωμής και τα συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου·

(β) διάρθρωση των τελών και των υπόλοιπων διοικητικών και διαχειριστικών δαπανών.

(β) διάρθρωση των τελών και των υπόλοιπων διοικητικών και διαχειριστικών δαπανών·

 

(γ) ενδεικτικό κατάλογο των επιλέξιμων για χρηματοδότηση έργων· και

 

(δ) το μέγιστο ποσό της συνεισφοράς της Ένωσης που μπορεί να διατεθεί στο μέσο επιμερισμού του κινδύνου από τα κονδύλια που είναι διαθέσιμα για το κράτος μέλος, καθώς και τις δόσεις που αφορούν την πρακτική υλοποίηση.

 

Η απόφαση της Επιτροπής δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Όταν αποφασίζει κατόπιν αιτήσεως κράτους μέλους, η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι μόνο τα έργα για τα οποία έχει ληφθεί ευνοϊκή απόφαση χρηματοδότησης είτε από την ΕΤΕπ είτε από εθνικούς ή διεθνείς δημόσιους οργανισμούς ή οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας, θα γίνονται δεκτά ως επιλέξιμα για χρηματοδότηση από καθιερωμένο μέσο επιμερισμού του κινδύνου.

 

8. Της απόφασης της Επιτροπής που αναφέρεται στην παράγραφο 7 προηγείται αναθεώρηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2.

Τα κονδύλια που διατίθενται στο μέσο επιμερισμού του κινδύνου έχουν αυστηρά ανώτατο όριο και δεν συνεπάγονται την ανάληψη υποχρεώσεων για τον προϋπολογισμό της Ένωσης ή για το οικείο κράτος μέλος.

9. Τα κονδύλια που διατίθενται στο μέσο επιμερισμού του κινδύνου έχουν αυστηρά ανώτατο όριο και δεν υπερβαίνουν το 10% του ενδεικτικού συνολικού κονδυλίου για τον αιτούν κράτος μέλος για την περίοδο 2007-2013 όσον αφορά το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, το οποίο έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 3 στοιχείο β). Τα κονδύλια που είναι διαθέσιμα για τα έργα σύμφωνα με την παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου περιορίζονται στα ποσά που εναπομένουν μετά από τη χρηματοδότηση των πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου. Εκτός από τη συνολική συνεισφορά της Ένωσης στο μέσο επιμερισμού του κινδύνου που εγκρίθηκε με την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου, η συμμετοχή της Ένωσης στο μέσο επιμερισμού του κινδύνου δεν συνεπάγεται οιεσδήποτε πρόσθετες ενδεχόμενες υποχρεώσεις για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ή για το οικείο κράτος μέλος.

Οποιοδήποτε ποσό εναπομένει μετά την ολοκλήρωση μιας πράξης η οποία καλύπτεται από το μέσο επιμερισμού του κινδύνου μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, έπειτα από αίτηση του οικείου κράτους μέλους, στο πλαίσιο του μέσου επιμερισμού του κινδύνου, αν το κράτος μέλος εξακολουθεί να πληροί έναν από τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 77 παράγραφος 2. Αν το κράτος μέλος δεν πληροί πλέον τους εν λόγω όρους, το εναπομείναν ποσό θεωρείται έσοδο για ειδικό προορισμό κατά την έννοια του άρθρου 18 του δημοσιονομικού κανονισμού. Έπειτα από αίτηση του οικείου κράτους μέλους, οι πρόσθετες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων που δημιουργούνται από το εν λόγω έσοδο για ειδικό προορισμό προστίθενται το επόμενο έτος στη χρηματοδοτική ενίσχυση του οικείου κράτους μέλους στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή.»

10. Οποιαδήποτε επανεισροή ή οποιοδήποτε ποσό εναπομένει μετά την ολοκλήρωση μιας πράξης η οποία καλύπτεται από το μέσο επιμερισμού του κινδύνου μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, έπειτα από αίτηση του οικείου κράτους μέλους, στο πλαίσιο του μέσου επιμερισμού του κινδύνου, αν το κράτος μέλος εξακολουθεί να πληροί έναν από τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ). Αν το κράτος μέλος δεν πληροί πλέον οιονδήποτε από τους εν λόγω όρους, η επανεισροή ή το εναπομείναν ποσό θεωρείται έσοδο για ειδικό προορισμό κατά την έννοια του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002. Έπειτα από αίτηση του οικείου κράτους μέλους, οι πρόσθετες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων που δημιουργούνται από το εν λόγω έσοδο για ειδικό προορισμό προστίθενται το επόμενο έτος στη χρηματοδοτική ενίσχυση του οικείου κράτους μέλους στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή.»

 

_______________

 

1 Βλ.: Απόφαση του Συμβουλίου αριθ. 2006/702/EΚ της 6ης Οκτωβρίου 2006 για τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας για τη συνοχή ΕΕ L 291, 21.10.2006, σ.11.»

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

.

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  • [1]  Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πλαίσιο και περιεχόμενο της πρότασης της Επιτροπής

Μετά από τις δύο προηγούμενες προτάσεις για τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 με σκοπό την αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η Επιτροπή προτείνει μια τρίτη τροποποίηση που διατυπώνει διατάξεις για τη δημιουργία ενός μέσου επιμερισμού του κινδύνου.

Την 21η Ιουλίου 2011 οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ ζήτησαν από την Επιτροπή και την ΕΤΕπ να ενισχύσουν τις συνέργειες ανάμεσα στα προγράμματα δανεισμού και τα κονδύλια της Ένωσης στα κράτη μέλη που λαμβάνουν βοήθεια από την Ένωση ή από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τη στιγμή της έναρξης ισχύος της τροποποίησης. Αυτή τη στιγμή τα κράτη μέλη που λαμβάνουν την προαναφερθείσα βοήθεια είναι η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ρουμανία.

Το μέτρο έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των σοβαρών εμποδίων με τα οποία έχουν έρθει αντιμέτωπα ορισμένα κράτη μέλη, και ιδίως η Ελλάδα, όσον αφορά την συγκέντρωση της αναγκαίας ιδιωτικής χρηματοδότησης για την υλοποίηση έργων υποδομής και παραγωγικών επενδύσεων τα οποία μπορούν να χρηματοδοτηθούν μόνο εν μέρει από δημόσια κονδύλια.

Αυτό συμβαίνει ιδίως στην περίπτωση έργων υποδομής που παράγουν καθαρά έσοδα (όπως οι αυτοκινητόδρομοι με διόδια ή άλλα έργα υποδομής των οποίων οι χρήστες καταβάλλουν κάποιο τέλος), η αξία των οποίων δεν μπορεί να καλυφθεί από χρηματοδότηση μέσω της πολιτικής για τη συνοχή. Το ίδιο συμβαίνει επίσης στην περίπτωση των παραγωγικών επενδύσεων για τις οποίες υπάρχει ανώτατο όριο για τη μέγιστη επιτρεπτή κρατική ενίσχυση το οποίο ορίζεται από τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Η πρόταση της Επιτροπής αφορά μόνο έργα που αποφέρουν έσοδα, καθώς το κόστος της επένδυσης που καλύπτεται από τα έσοδα δεν είναι επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση από την ΕΕ.

Στα κράτη μέλη τα οποία έχουν πληγεί περισσότερο από την χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, και ιδίως στην Ελλάδα, υπάρχει κίνδυνος να μην υλοποιηθούν πολλά έργα στρατηγικής σημασίας τα οποία έχουν επιλεγεί για συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο προγραμμάτων της πολιτικής για τη συνοχή, επειδή ο ιδιωτικός τομέας και οι τράπεζες είτε έχουν έλλειψη ρευστότητας, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να δανείσουν σε έργα ή διαχειριστές έργων, είτε δεν είναι διατεθειμένοι να διακινδυνεύσουν να επενδύσουν υπό τις τρέχουσες συνθήκες.

Το προτεινόμενο μέτρο είναι μια εξαίρεση από το κανονικό πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή και δικαιολογείται μόνο από τις εξαιρετικές περιστάσεις που επέφερε η κρίση. Για αυτόν τον λόγο καλύπτει ένα μέρος των κινδύνων το οποίο συνδέεται με τον δανεισμό των τραπεζών ή των διαχειριστών έργων στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά την χρηματοοικονομική τους σταθερότητα, έτσι ώστε να διατηρηθεί η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών και να ξεπεραστούν σημαντικά εμπόδια όσον αφορά την εφαρμογή των προγραμμάτων της πολιτικής για τη συνοχή.

Σύμφωνα με την πρόταση, προκειμένου να εφαρμοστεί το μέσο επιμερισμού του κινδύνου, θα πρέπει να επιτραπεί να μεταφέρεται στην Επιτροπή μέρος των χρηματοδοτικών ενισχύσεων που διατίθενται στα εν λόγω κράτη. Ο στόχος είναι η παροχή κεφαλαιακών συνεισφορών για την κάλυψη αναμενόμενων και μη αναμενόμενων ζημιών από δάνεια και εγγυήσεις που θα παρέχονται στο πλαίσιο μιας σύμπραξης επιμερισμού του κινδύνου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και/ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας, τα οποία επιθυμούν να εξακολουθήσουν να δανείζουν σε χρηματοδότες έργων και τράπεζες, με σκοπό την παροχή ιδιωτικής συμπληρωματικής χρηματοδότησης για έργα που εκτελούνται με συνεισφορές των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής. Επομένως, τα συνολικά κονδύλια στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή για την περίοδο 2007-2013 δεν θα μεταβληθούν. Τα προτεινόμενα μέτρα θα είναι προσωρινά, και θα λήξουν όταν το κράτος μέλος εξέλθει από τον μηχανισμό χρηματοδοτικής ενίσχυσης. Το μέσο επιμερισμού του κινδύνου χρησιμοποιείται από την Επιτροπή στο πλαίσιο της έμμεσης κεντρικής διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002.

Σχόλια της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόταση και επισημαίνει ότι ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί η συνέχιση της υλοποίησης των προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ή το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) στο πλαίσιο της οικονομικής ανάκαμψης των κρατών μελών που λαμβάνουν χρηματοδοτική βοήθεια.

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι κάποια στοιχεία της πρότασης θα πρέπει να διευκρινιστούν και υποβάλλει τροπολογίες που έχουν ως στόχο να διασαφηνίσουν το κείμενο, προσθέτοντας τον ορισμό του μέσου επιμερισμού του κινδύνου (σύμφωνα με την πρόσφατη συμβιβαστική πρόταση για το κείμενο του δημοσιονομικού κανονισμού), μαζί με μια λεπτομερή περιγραφή της εφαρμοστέας διαδικασίας για τη δημιουργία και υλοποίηση ενός μέσου επιμερισμού του κινδύνου με βάση τα νομικά πρότυπα των υφιστάμενων μέσων επιμερισμού του κινδύνου σε άλλες πολιτικές της Ένωσης. Επιπλέον, η εισηγήτρια προτείνει να προστεθεί ένα νέο άρθρο, το 36α, με στόχο τη νομοτεχνικά αρτιότερη σύνταξη κειμένων, καθώς και για να δομηθεί το άρθρο με βάση παραγράφους και εδάφια.

Η εισηγήτρια προτείνει τροπολογίες που καθορίζουν ένα ανώτατο όριο προϋπολογισμού για το μέσο επιμερισμού του κινδύνου και που επαναλαμβάνουν ότι δεν υπάρχουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις για τον προϋπολογισμό της Ένωσης ή το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος εκτός από τις χρηματοδοτικές ενισχύσεις που χορηγούνται στο μέσο επιμερισμού του κινδύνου.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα περιλαμβάνονται στον μηχανισμό μόνο οικονομικά βιώσιμα έργα που δημιουργούν έσοδα, η εισηγήτρια διευκρινίζει ότι είναι επιλέξιμα για τη χορήγηση χρηματοδότησης από το μέσο επιμερισμού του κινδύνου μόνο έργα για τα οποία έχει ληφθεί εγκριτική απόφαση χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ ή παρόμοιους οργανισμούς. Παρομοίως, προκειμένου να τονιστεί ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης δεν καλύπτει όλον τον κίνδυνο αλλά τον μοιράζεται με την ΕΤΕπ ή παρόμοιους οργανισμούς, ο ακριβής επιμερισμός του κινδύνου (δείκτη μόχλευσης) θα έχει κατά μέσο όρο ως στόχο να είναι τουλάχιστον 1,5 φορά μεγαλύτερος από την συνεισφορά της Ένωσης στο μέσο επιμερισμού του κινδύνου.

Σχετικά με το εύρος των έργων που είναι επιλέξιμα για το μέσο επιμερισμού του κινδύνου, η εισηγήτρια υποβάλλει τροπολογίες που θα πρέπει να δίνουν προτιμησιακή πρόσβαση στα έργα που παράγουν έσοδα και στα έργα κρατικών ενισχύσεων που περιλαμβάνονται ήδη στα επιχειρησιακά προγράμματα των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, αλλά δεν θα αποκλείουν άλλα έργα που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς του αιτούντος κράτους μέλους και στην τήρηση των στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών της Ένωσης για τη συνοχή και τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην οικονομική ανάκαμψη των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (1.3.2012)

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τα μέσα επιμερισμού του κινδύνου για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα.
(COM(2011)0655 – C7‑0350/2011 – 2011/0283(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Crescenzio Rivellini

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με μια επίμονη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία δεν πλήττει μόνο τη μακροοικονομική σταθερότητα πολλών κρατών μελών αλλά και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θέτει σε κίνδυνο την εφαρμογή των προγραμμάτων της πολιτικής για τη συνοχή, δεδομένου ότι τα προβλήματα ρευστότητας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων περιορίζουν το ύψος της χρηματοδότησης που καθίσταται διαθέσιμη στους δημόσιους και ιδιωτικούς ενδιαφερόμενους φορείς οι οποίοι εκτελούν τα επιμέρους έργα.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης επικροτεί την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COM (2011)0655) για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (γενικός κανονισμός), και επισημαίνει ότι ο βασικός στόχος είναι να βελτιωθεί η πρόσβαση των φορέων εκτέλεσης των έργων σε χρηματοδότηση, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν έμπρακτα την εφαρμογή των προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, προβλέπεται η δημιουργία ενός μέσου επιμερισμού του κινδύνου. Τα κράτη μέλη θα μεταφέρουν ένα μέρος των χρηματοδοτικών τους ενισχύσεων στο μέσο αυτό, το οποίο στη συνέχεια θα παρέχει κεφαλαιακές εισφορές για την κάλυψη αναμενόμενων και μη αναμενόμενων ζημιών από δάνεια και εγγυήσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο μιας σύμπραξης επιμερισμού του κινδύνου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και/ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας. Έτσι, θα εξασφαλιστεί πρόσθετη ρευστότητα για τις επενδύσεις σε έργα υποδομής και τις παραγωγικές επενδύσεις χωρίς να τροποποιηθεί η συνολική κατανομή στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή για την περίοδο 2007-2013.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να βελτιώσει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τους φορείς της υλοποίησης έργων υποδομής και παραγωγικών επενδύσεων. Μολονότι συμφωνεί με το εν γένει πνεύμα των προτάσεων της Επιτροπής, ο συντάκτης γνωμοδότησης πιστεύει ότι είναι αναγκαία η εισαγωγή ορισμένων αλλαγών που θα καταστήσουν ακόμα πιο πραγματοποιήσιμη την πρόταση.

Πρώτα απ’ όλα, ο συντάκτης γνωμοδότησης πιστεύει ότι η έλλειψη ρευστότητας για τον χρηματοπιστωτικό τομέα δεν περιορίζεται στις χώρες που έχουν λάβει χρηματοδοτική ενίσχυση από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό χρηματοπιστωτικής σταθεροποίησης ή από τον μηχανισμό του ισοζυγίου πληρωμών. Κατά συνέπεια, σε όλα τα κράτη μέλη οι φορείς της υλοποίησης έργων υποδομής και παραγωγικών επενδύσεων βλέπουν τις πηγές χρηματοδότησής τους να συρρικνώνονται. Ο συντάκτης γνωμοδότησης πιστεύει επομένως ότι η διεύρυνση της δυνατότητας δημιουργίας τέτοιων μηχανισμών επιμερισμού του κινδύνου ώστε να συμπεριληφθούν όλα τα κράτη μέλη θα αύξανε τις επενδύσεις για τη ανάπτυξη και την απασχόληση σε ολόκληρη την Ευρώπη, χάρη στη χρησιμοποίηση πόρων των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής οι οποίοι σε διαφορετική περίπτωση δεν θα απορροφώνταν έως το τέλος της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού.

Επιπλέον, ο συντάκτης γνωμοδότησης πιστεύει ότι η πρόταση, για να έχει πραγματικό αντίκτυπο στην οικονομία του κράτους μέλους που αποφασίζει να την εφαρμόσει, θα έπρεπε να εφαρμόζεται τόσο στις δραστηριότητες που ήδη συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, όσο και στις δραστηριότητες τις σχετικές με τα έργα υποδομής και τις ΜΜΕ οι οποίες είναι σημαντικές για την οικονομική ανάκαμψη του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Η δυνατότητα υποστήριξης “των έργων υποδομής που εντάσσονται στο πλαίσιο της οικονομικής ανάκαμψης των οικείων κρατών μελών” ήδη περιλαμβάνεται στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης της Επιτροπής. Η δυνατότητα υποστήριξης δραστηριοτήτων των ΜΜΕ θα καταστήσει εφικτή την αύξηση της διαθέσιμης ρευστότητας για έναν τομέα που παρέχει απασχόληση σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού της ΕΕ και πλήττεται σήμερα από οξεία έλλειψη ρευστότητας.

Τέλος, ο συντάκτης γνωμοδότησης πιστεύει ότι, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αυξημένη χρήση του μέσου και να εξασφαλιστεί κατάλληλη συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα στα χρηματοδοτούμενα έργα, πρέπει να απαλειφθεί ο περιορισμός σύμφωνα με τον οποίο υποστηρίζονται μόνο οι δαπάνες που δεν καλύπτονται από το άρθρο 56.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις εξής τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Η σοβαρή κρίση του χρέους σε αρκετά κράτη μέλη απαιτεί νέους και καινοτόμους τρόπους επενδύσεων των διαρθρωτικών ταμείων, που θα μπορούσαν να διευκολύνουν την καλύτερη δυνατή χρήση τόσο στην περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 όσο και στην περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Για να αμβλυνθούν αυτά τα προβλήματα και να επιταχυνθεί η εκτέλεση των επιχειρησιακών προγραμμάτων και έργων, καθώς και να ενισχυθεί η οικονομική ανάκαμψη, είναι σκόπιμο οι διαχειριστικές αρχές των κρατών μελών που αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και έλαβαν χρηματοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο ενός από τους προαναφερθέντες μηχανισμούς χρηματοδοτικής ενίσχυσης να μπορούν να διαθέσουν χρηματοδοτικούς πόρους από τα επιχειρησιακά προγράμματα για τη δημιουργία μέσων επιμερισμού του κινδύνου τα οποία θα χορηγούν δάνεια ή εγγυήσεις ή άλλες χρηματοδοτικές διευκολύνσεις προκειμένου να υποστηριχθούν τα έργα και οι πράξεις που προβλέπονται από ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα.

(13) Για να αμβλυνθούν αυτά τα προβλήματα και να επιταχυνθεί η εκτέλεση των επιχειρησιακών προγραμμάτων και έργων, καθώς και να ενισχυθεί η οικονομική ανάκαμψη, είναι σκόπιμο οι διαχειριστικές αρχές των κρατών μελών που αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και έλαβαν χρηματοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο ενός από τους προαναφερθέντες μηχανισμούς χρηματοδοτικής ενίσχυσης να μπορούν να διαθέσουν χρηματοδοτικούς πόρους από τα επιχειρησιακά προγράμματα για τη δημιουργία μέσων επιμερισμού του κινδύνου τα οποία θα χορηγούν δάνεια ή εγγυήσεις ή άλλες χρηματοδοτικές διευκολύνσεις προκειμένου να υποστηριχθούν τα έργα και οι πράξεις που προβλέπονται από ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα. Επιπλέον, μπορούν επίσης να υποστηριχθούν επενδύσεις σε υποδομές και παραγωγικές επενδύσεις πρόσφορες για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση προς τους στόχους της Στρατηγικής Ευρώπη 2020.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

Άρθρο 36 – παράγραφος 2 α – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ένα τέτοιο μέσο επιμερισμού του κινδύνου χρησιμοποιείται αποκλειστικά για δάνεια και εγγυήσεις, καθώς και για άλλες χρηματοδοτικές διευκολύνσεις, που χορηγούνται με σκοπό τη χρηματοδότηση πράξεων οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ή το Ταμείο Συνοχής, σχετικά με δαπάνες που δεν καλύπτονται από το άρθρο 56.

Ένα τέτοιο μέσο επιμερισμού του κινδύνου χρησιμοποιείται αποκλειστικά για δάνεια και εγγυήσεις, καθώς και για άλλες χρηματοδοτικές διευκολύνσεις, που χορηγούνται με σκοπό τη χρηματοδότηση πράξεων οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ή το Ταμείο Συνοχής, ή προγραμμάτων υποδομών, προγραμμάτων για τις ΜΜΕ και προγραμμάτων παραγωγικών επενδύσεων πρόσφορων για την οικονομική ανάκαμψη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη καθώς και για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Για τα κράτη μέλη που πληρούν έναν από τους όρους του άρθρου 77 παράγραφος 2, αυτό το μέσο επιμερισμού του κινδύνου χρησιμοποιείται επίσης για δράσεις σε σχέση με τους στόχους της πολιτικής για τη συνοχή οι οποίες δεν συγχρηματοδοτούνται από τα εθνικά στρατηγικά προγράμματα αναφοράς (ΕΣΠΑ).

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί σαφήνεια ως προς το ότι τα μέσα επιμερισμού του κινδύνου ευθυγραμμίζονται προς τους στόχους της Στρατηγικής Ευρώπη 2020, επειδή εξυπηρετούν σκοπούς ευρύτερους σε σχέση με αυτούς του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

Άρθρο 36 – παράγραφος 2 α – εδάφιο 5 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) δυνατότητα εξακρίβωσης της προέλευσης και εφαρμοζόμενη λογιστική, πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων και τα συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου·

α) δυνατότητα εξακρίβωσης της προέλευσης και εφαρμοζόμενη λογιστική, δομή διακυβέρνησης σε στενή διαβούλευση με το κράτος μέλος και τα συμμετέχοντα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, πληροφορίες σχετικά με τον δείκτη μόχλευσης, την χρήση των κεφαλαίων και τα συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου· και

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τα μέσα επιμερισμού του κινδύνου για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

25.10.2011

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT

15.12.2011

 

 

 

Συντάκτης(ες)

Ημερομηνία ορισμού

Crescenzio Rivellini

29.11.2011

 

 

 

Ημερομηνία της έγκρισης

29.2.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

14

11

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Philip Bradbourn, Derk Jan Eppink, Lucas Hartong, Edit Herczog, Véronique Mathieu, Derek Vaughan

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπης Οικονομικης και ΝομισματικΗς ΠολιτικΗς (13.3.2012)

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τα μέσα επιμερισμού του κινδύνου για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα
(COM(2011)0655 – C7‑0350/2011 – 2011/0283(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Rolandas Paksas

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

H πρόταση της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής έρχεται σε μια συγκυρία όπου η εφαρμογή των προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα σε διάφορα κράτη μέλη. Η συνεχιζόμενη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση έχει πλήξει σοβαρά τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών, η πίεση στους εθνικούς χρηματοπιστωτικούς πόρους που διατίθενται για δημόσιες επενδύσεις συνεχώς αυξάνει και οι συνθήκες για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, και ιδίως του χρηματοπιστωτικού, επιδεινώνονται συνεχώς.

Ο βασικός στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι συνεπώς να βοηθήσει τα κράτη μέλη που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση να συνεχίσουν την εφαρμογή των προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής επί τόπου, διοχετεύοντας έτσι κονδύλια στην οικονομία. Παρέχοντας τη δυνατότητα μεταφοράς τμήματος των πόρων της ΕΕ για τη δημιουργία μέσων επιμερισμού του κινδύνου, η Επιτροπή στοχεύει στο να διευκολύνει την παροχή δανείων και εγγυήσεων από πλευράς της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ή από άλλους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τη συγχρηματοδότηση ιδιωτικών συνεισφορών σε έργα που εφαρμόζονται με δημόσια στήριξη.

Ο εισηγητής χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για την εν δυνάμει θετική επίδραση στην οικονομία της ΕΕ και στην απορρόφηση των κονδυλίων της ΕΕ. Για να διασφαλισθεί η βέλτιστη και όσο το δυνατόν ταχύτερη εφαρμογή της, ο εισηγητής προτείνει δύο τροπολογίες στο κείμενο της πρότασης.

Κατ’ αρχάς, ο εισηγητής πιστεύει ότι στην παρούσα αρνητική οικονομική συγκυρία όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ –είτε λαμβάνουν ήδη οικονομική στήριξη από τους μηχανισμούς της ΕΕ είτε αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά τη δημοσιονομική τους σταθερότητα και πασχίζουν να προσελκύσουν ιδιωτικές επενδύσεις προκειμένου να συμπληρώσουν τους συνεχώς περιοριζόμενους δημόσιους πόρους– θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τη δημιουργία των εν λόγω μέσων επιμερισμού του κινδύνου. Τα μέσα αυτά θα παράσχουν τη δυνατότητα να αυξηθούν οι επενδύσεις σε έργα που παράγουν ανάπτυξη και απασχόληση, αξιοποιώντας τους πόρους των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής οι οποίοι ενδεχομένως δεν θα έχουν απορροφηθεί μέχρι τα τέλη της προγραμματικής περιόδου 2007 - 2013.

Κατά δεύτερον, ο εισηγητής συμφωνεί με την Επιτροπή ότι προτεραιότητα στο πλαίσιο των μέσων επιμερισμού του κινδύνου πρέπει να δοθεί στη χρηματοδότηση δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής. Ωστόσο, και άλλα έργα υποδομής που αφορούν την οικονομική ανάκαμψη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στα κράτη μέλη πρέπει επίσης να καταστούν επιλέξιμα (στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης της Επιτροπής περιλαμβάνεται η δυνατότητα αυτή). Ειδικότερα, ορισμένα έργα υποδομών που παράγουν έσοδα τα οποία υπό συνθήκες εκτός κρίσης θα είχαν επιτύχει χρηματοδότηση από εξωτερικές πηγές (και κατά συνέπεια δεν είναι επιλέξιμα ή δεν περιλαμβάνονται στα επιχειρησιακά προγράμματα των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής για την περίοδο 2007- 2013) αλλά υπό τις παρούσες συνθήκες δεν μπορούν να εξεύρουν χρηματοδότηση, θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τη συμπερίληψή τους στα μέσα επιμερισμού κινδύνου χωρίς να υποχρεούνται να υποβληθούν στη χρονοβόρα διαδικασία της τροποποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη την επιτυχία παρεμφερών μέσων σε άλλους τομείς (επί παραδείγματι, διευκόλυνση χρηματοδότησης επιμερισμού κινδύνου για Ε&Α) ο εισηγητής ελπίζει ότι η δημιουργία ενός τέτοιου προσωρινού μέσου επιμερισμού του κινδύνου θα αποδειχθεί εξίσου επωφελής για τα κράτη μέλη που θα αποφασίσουν να τα αξιοποιήσουν στην παρούσα κατάσταση κρίσης και πιστεύει ότι είναι σημαντικό, μόλις λήξει η τρέχουσα περίοδος προγραμματισμού, να διερευνηθούν οι δυνατότητες δημιουργίας ανάλογων μόνιμων μέσων επιμερισμού κινδύνου, προς όφελος όλων των κρατών μελών υπό σαφώς καθορισμένες συνθήκες.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Η σοβαρή κρίση χρέους σε διάφορες ‘χώρες προγράμματος’ καθιστά επιτακτική την εύρεση νέων και καινοτόμων τρόπων επένδυσης των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων, κάτι που θα διευκολύνει την καλύτερη δυνατή χρήση τους στην περίοδο προγραμματισμού από το 2007 έως το 2013.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Για να αμβλυνθούν αυτά τα προβλήματα και να επιταχυνθεί η εκτέλεση των επιχειρησιακών προγραμμάτων και έργων, καθώς και να ενισχυθεί η οικονομική ανάκαμψη, είναι σκόπιμο οι διαχειριστικές αρχές των κρατών μελών που αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και έλαβαν χρηματοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο ενός από τους προαναφερθέντες μηχανισμούς χρηματοδοτικής ενίσχυσης να μπορούν να διαθέσουν χρηματοδοτικούς πόρους από τα επιχειρησιακά προγράμματα για τη δημιουργία μέσων επιμερισμού του κινδύνου τα οποία θα χορηγούν δάνεια ή εγγυήσεις ή άλλες χρηματοδοτικές διευκολύνσεις προκειμένου να υποστηριχθούν τα έργα και οι πράξεις που προβλέπονται από ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα.

(13) Για να αμβλυνθούν αυτά τα προβλήματα και να επιταχυνθεί η εκτέλεση των επιχειρησιακών προγραμμάτων και έργων, καθώς και να ενισχυθεί η οικονομική ανάκαμψη, είναι σκόπιμο οι διαχειριστικές αρχές των κρατών μελών που αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και έλαβαν χρηματοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο ενός από τους προαναφερθέντες μηχανισμούς χρηματοδοτικής ενίσχυσης να μπορούν να διαθέσουν, προσωρινά και με την επιφύλαξη της περιόδου προγραμματισμού από το 2014 έως το 2020, χρηματοδοτικούς πόρους από τα επιχειρησιακά προγράμματα για τη δημιουργία μέσων επιμερισμού του κινδύνου τα οποία θα χορηγούν δάνεια ή εγγυήσεις ή άλλες χρηματοδοτικές διευκολύνσεις προκειμένου να υποστηριχθούν τα έργα και οι πράξεις που προβλέπονται από ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2066

Άρθρο 36 – παράγραφος 2 α – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ένα τέτοιο μέσο επιμερισμού του κινδύνου χρησιμοποιείται αποκλειστικά για δάνεια και εγγυήσεις, καθώς και για άλλες χρηματοδοτικές διευκολύνσεις, που χορηγούνται με σκοπό τη χρηματοδότηση πράξεων οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ή το Ταμείο Συνοχής, σχετικά με δαπάνες που δεν καλύπτονται από το άρθρο 56.

Ένα τέτοιο μέσο επιμερισμού του κινδύνου χρησιμοποιείται αποκλειστικά για δάνεια και εγγυήσεις, καθώς και για άλλες χρηματοδοτικές διευκολύνσεις, που χορηγούνται με σκοπό τη χρηματοδότηση επικείμενων πράξεων που ανήκουν σε κάποιο επιχειρησιακό πρόγραμμα και οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ή το Ταμείο Συνοχής, ή έργων υποδομής που προωθούν την οικονομική ανάκαμψη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στα οικεία κράτη μέλη, σχετικά με δαπάνες που δεν καλύπτονται από το άρθρο 56.

Αιτιολόγηση

Πρόθεση είναι να επιτραπεί η χρηματοδότηση και άλλων σημαντικών έργων υποδομής που έχουν δυνατότητα να δημιουργήσουν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, χωρίς να χρειαστεί να υποβληθούν στη χρονοβόρα διαδικασία της τροποποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Η εστίαση εν προκειμένω είναι στα έργα υποδομής που μπορούν να αποφέρουν έσοδα και τα οποία σε κατάσταση εκτός κρίσης θα είχαν λάβει χρηματοδότηση από εξωτερικές ιδιωτικές πηγές και, κατά συνέπεια, δεν είναι επιλέξιμα ή δεν έχουν συμπεριληφθεί στα επιχειρησιακά προγράμματα των διαρθρωτικών ταμείων για την περίοδο 2007-2013, αλλά υπό τις παρούσες συνθήκες δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

Άρθρο 36 – παράγραφος 2 α – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το μέσο επιμερισμού του κινδύνου χρησιμοποιείται από την Επιτροπή στο πλαίσιο της έμμεσης κεντρικής διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002.

Το μέσο επιμερισμού του κινδύνου χρησιμοποιείται από την Επιτροπή στο πλαίσιο της έμμεσης κεντρικής διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002. Η επιλογή μιας πράξης από την Επιτροπή πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 1 και τεκμηριώνει θετικό αντίκτυπο στις τοπικές οικονομίες και αγορές εργασίας.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

Άρθρο 36 – παράγραφος 2 α – εδάφιο 3 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή ορίζει τις προθεσμίες για την υλοποίηση των εκάστοτε μέσων επιμερισμού του κινδύνου.

Αιτιολόγηση

Παρ’ όλο που η αίτηση από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θα γίνεται δεκτή μέχρι το τέλος του 2013, η εφαρμογή των μέσων επιμερισμού του κινδύνου πρέπει να λήγει στο προβλεπτό μέλλον που ορίζεται από την Επιτροπή.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

Άρθρο 36 – παράγραφος 2 α – εδάφιο 5 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) δυνατότητα εξακρίβωσης της προέλευσης και εφαρμοζόμενη λογιστική, πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων και τα συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου· και

α) δυνατότητα εξακρίβωσης της προέλευσης, δημοκρατικός έλεγχος και εφαρμοζόμενη λογιστική, διάρθρωση διακυβέρνησης σε στενή συνεργασία με το κράτος μέλος και τα συμμετέχοντα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του συντελεστή μόχλευσης, τη χρήση των κεφαλαίων και τα συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου· και

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

Άρθρο 36 – παράγραφος 2 α – εδάφιο 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οποιοδήποτε ποσό εναπομένει μετά την ολοκλήρωση μιας πράξης η οποία καλύπτεται από το μέσο επιμερισμού του κινδύνου μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, έπειτα από αίτηση του οικείου κράτους μέλους, στο πλαίσιο του μέσου επιμερισμού του κινδύνου, αν το κράτος μέλος εξακολουθεί να πληροί έναν από τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 77 παράγραφος 2. Αν το κράτος μέλος δεν πληροί πλέον τους εν λόγω όρους, το εναπομείναν ποσό θεωρείται έσοδο για ειδικό προορισμό κατά την έννοια του άρθρου 18 του δημοσιονομικού κανονισμού. Έπειτα από αίτηση του οικείου κράτους μέλους, οι πρόσθετες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων που δημιουργούνται από το εν λόγω έσοδο για ειδικό προορισμό προστίθενται το επόμενο έτος στη χρηματοδοτική ενίσχυση του οικείου κράτους μέλους στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή.»

Οποιοδήποτε ποσό εναπομένει μετά την ολοκλήρωση μιας πράξης η οποία καλύπτεται από το μέσο επιμερισμού του κινδύνου μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, έπειτα από αίτηση του οικείου κράτους μέλους, στο πλαίσιο του μέσου επιμερισμού του κινδύνου, αν το κράτος μέλος εξακολουθεί να πληροί έναν από τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 77 παράγραφος 2. Αν το κράτος μέλος δεν πληροί πλέον τους εν λόγω όρους, το εναπομείναν ποσό θεωρείται έσοδο για ειδικό προορισμό κατά την έννοια του άρθρου 18 του δημοσιονομικού κανονισμού. Έπειτα από αίτηση του οικείου κράτους μέλους, οι πρόσθετες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων που δημιουργούνται από το εν λόγω έσοδο για ειδικό προορισμό προστίθενται το επόμενο έτος στη χρηματοδοτική ενίσχυση του οικείου κράτους μέλους στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή. Το ποσό που εναπομένει την 31η Δεκεμβρίου μεταφέρεται στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Αιτιολόγηση

Το κράτος μέλος παραιτείται στην ουσία από τη χορήγηση κονδυλίων της πολιτικής για τη συνοχή λόγω προβλημάτων απορρόφησης. Εάν το συγκεκριμένο κονδύλιο δεν απορροφηθεί πριν από την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, μεταφέρεται στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τα μέσα επιμερισμού του κινδύνου για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

25.10.2011

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

25.10.2011

 

 

 

Συντάκτης(ες)

Ημερομηνία ορισμού

Rolandas Paksas

25.10.2011

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

24.1.2012

12.3.2012

 

 

Ημερομηνία της έγκρισης

12.3.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

40

1

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Νικόλαος Χουντής, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Philippe De Backer, Sari Essayah, Vicky Ford, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Gay Mitchell, Θεόδωρος Σκυλακάκης

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mario Mauro

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τα μέσα επιμερισμού του κινδύνου για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

12.10.2011

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

25.10.2011

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT

15.12.2011

ECON

25.10.2011

EMPL

25.10.2011

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

EMPL

27.10.2011

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Danuta Maria Hübner

14.11.2011

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

22.11.2011

25.1.2012

28.2.2012

 

Ημερομηνία έγκρισης

20.3.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

2

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Victor Boştinaru, John Bufton, Salvatore Caronna, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Ewald Stadler, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Γεώργιος Σταυρακάκης, Νίκος Χρυσόγελος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrea Cozzolino, Karima Delli, Cornelia Ernst, Ivars Godmanis, Maurice Ponga, Vilja Savisaar-Toomast, Patrice Tirolien, Giommaria Uggias, Derek Vaughan, Sabine Verheyen

Ημερομηνία κατάθεσης

22.3.2012