JELENTÉS az 1083/2006/EK tanácsi rendeletnek a pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy komoly nehézségek által fenyegetett tagállamok kockázatmegosztási eszközeivel kapcsolatos rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

22.3.2012 - (COM(2011)0655 – C7‑0350/2011 – 2011/0283(COD)) - ***I

Regionális Fejlesztési Bizottság
Előadó: Danuta Maria Hübner


Eljárás : 2011/0283(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0067/2012

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az 1083/2006/EK tanácsi rendeletnek a pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy komoly nehézségek által fenyegetett tagállamok kockázatmegosztási eszközeivel kapcsolatos rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2011)0655 – C7‑0350/2011 – 2011/0283(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0655),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 177. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0350/2011),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. december 8-i véleményére[1],

–   a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–   tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére,

–   tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési Ellenőrző Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A7-0067/2012),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A példa nélküli globális pénzügyi válság és gazdasági visszaesés súlyosan visszavetette a gazdasági növekedést és a pénzügyi stabilitást, és több tagállamban jelentősen rontotta a pénzügyi és gazdasági feltételeket.

(1) a példa nélküli globális pénzügyi válság és gazdasági visszaesés súlyosan visszavetette a gazdasági növekedést és a pénzügyi stabilitást, és több tagállamban jelentősen rontotta a pénzügyi, gazdasági és szociális feltételeket;

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Szerződés 122. cikkének (2) bekezdése alapján – amely előírja, hogy az általuk nem befolyásolható rendkívüli események folytán nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségek komoly veszélye által fenyegetett tagállamok számára uniós pénzügyi támogatás nyújtható – az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus létrehozásáról szóló, 2010. május 11-i 407/2010/EU tanácsi rendelet létrehozott egy ilyen mechanizmust, amely az Unió pénzügyi stabilitásának megőrzését szolgálja.

(3) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 122. cikkének (2) bekezdése alapján – amely előírja, hogy ha egy tagállam többek között általa nem befolyásolható rendkívüli események folytán nehézségekkel küzd, vagy súlyos nehézségek komoly veszélye áll fenn, az érintett tagállamnak uniós pénzügyi támogatás nyújtható – a 2010. május 11-i 407/2010/EU tanácsi rendelet létrehozta az Unió pénzügyi stabilitásának megőrzését szolgáló európai pénzügyi stabilizációs mechanizmust.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A 2011/77/EU és a 2011/344/EU tanácsi végrehajtási határozat ilyen pénzügyi támogatást nyújtott Írország, illetve Portugália számára.

(4) A 2011/77/EU és a 2011/344/EU tanácsi végrehajtási határozat ilyen pénzügyi támogatást nyújtott Írország, illetve Portugália számára a 407/2010/EU rendelet értelmében.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A hitelezők közötti megállapodás és a hitelmegállapodás, amelyet Görögország érdekében 2010. május 8-án kötöttek meg, 2010. május 11-én lépett hatályba. Előírja, hogy a hitelezők közötti megállapodás egy hároméves programidőszakban korlátozás nélkül hatályos marad mindaddig, amíg a hitelmegállapodás keretében kinnlevőségek vannak.

(6) A 2010. május 8-án aláírt, hitelezők közötti megállapodás és hitelmegállapodás 2010. május 11-én lépett hatályba. A hitelezők közötti megállapodás egy hároméves programidőszakban korlátozás nélkül hatályos marad mindaddig, amíg a hitelmegállapodás keretében kintlévőségek vannak.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A 2009/102/EK, a 2009/290/EK és a 2009/459/EK tanácsi határozat ilyen pénzügyi támogatást nyújtott Magyarország, Lettország, illetve Románia számára.

(8) A 2009/102/EK és a 2009/459/EK tanácsi határozat ilyen pénzügyi támogatást nyújtott Magyarország, illetve Románia számára a 332/2002/EK rendelet értelmében.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Az euróövezetbe tartozó 17 tagállam pénzügyminiszterei 2011. július 11-én aláírták az európai stabilitási mechanizmus (ESM) létrehozásáról szóló szerződést. A tervek szerint 2013-tól az ESM látja el a jelenleg az európai pénzügyi stabilitási eszköz (EFSF) és az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus (EFSM) által végzett feladatokat. E rendeletnek ezért már figyelembe kell vennie ezt a jövőbeni mechanizmust.

(9) Az euróövezetbe tartozó 17 tagállam pénzügyminiszterei 2011. július 11-én aláírták az európai stabilitási mechanizmus (ESM) létrehozásáról szóló szerződést. Az euróövezet állam- és kormányfőinek 2011. július 21-én és december 9-én hozott határozatai nyomán – a mechanizmus hatékonyságát javítandó – a szerződést módosították és 2012. február 2-án aláírták. E szerződés szerint 2013-tól az ESM látja el a jelenleg az európai pénzügyi stabilitási eszköz (EFSF) és az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus (EFSM) által végzett feladatokat. E rendeletnek ezért már figyelembe kell vennie az ESM-et.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Az euróövezeti tagállamok állam-, illetve kormányfői és az uniós intézmények 2011. július 21-én nyilatkozatban kérték a Bizottságot és az Európai Beruházási Bankot, hogy a kölcsönprogramok és az uniós források közötti szinergiákat minden olyan országban fokozzák, amely uniós vagy IMF-segítségben részesül. Ez a rendelet ezt a célt szolgálja.

(11) Az euróövezeti tagállamok állam-, illetve kormányfői és az uniós intézmények 2011. július 21-én nyilatkozatban kérték a Bizottságot és az Európai Beruházási Bankot (EBB), hogy a kölcsönprogramok és az uniós források közötti szinergiákat minden olyan országban fokozzák, amely uniós vagy IMF-segítségben részesül. E rendeletnek hozzá kell járulnia ehhez a célkitűzéshez.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a) Az Európai Tanács tagjainak 2012. január 30-i ülésén kiadott nyilatkozatban a tagállamok állam- és kormányfői egyetértettek abban, hogy sürgős intézkedésként megerősítik az Európai Beruházási Bank infrastrukturális támogatásait, és felkérték a Tanácsot, a Bizottságot és az Európai Beruházási Bankot, hogy vegyék fontolóra az EBB növekedést támogató fellépéseit fokozó lehetőségeket, és tegyenek megfelelő ajánlásokat, ideértve annak lehetőségeit, hogy az uniós költségvetés növelje az EBB-csoport finanszírozási képességeit. E rendelet arra törekszik, hogy e kérésnek a válságkezelés keretében eleget tegyen.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) Az említett problémák enyhítése, az operatív programok és projektek végrehajtásának felgyorsítása és a gazdasági fellendülés előmozdítása érdekében helyénvaló, hogy a pénzügyi stabilitás vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő és ennek kapcsán a fent említett pénzügyi támogatási mechanizmusok valamelyikét igénybe vevő tagállamok irányító hatóságai operatív programjaik pénzügyi forrásaiból olyan kockázatmegosztó eszközöket is létrehozhassanak, amelyek kölcsönei, garanciái vagy egyéb finanszírozási megoldásai az operatív programok keretében tervezett projekteket és műveleteket támogatják.

(13) Az említett problémák enyhítése, az operatív programok és projektek végrehajtásának felgyorsítása és a gazdasági fellendülés előmozdítása érdekében szükséges, hogy a pénzügyi stabilitás vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő és ennek kapcsán a 2011. december 13-i, az 1083/2006/EK tanácsi rendeletnek a pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy ilyen nehézségek által fenyegetett egyes tagállamok esetében a pénzügyi irányítással kapcsolatos rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló 1311/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel1 módosított, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK rendelet2 77. cikkének (2) bekezdésében említett pénzügyi támogatási mechanizmusok valamelyikét igénybe vevő tagállamok operatív programjaik pénzügyi forrásaiból olyan kockázatmegosztó eszközöket is létrehozhassanak, amelyek kölcsönei, garanciái vagy egyéb finanszírozási megoldásai az operatív programok keretében tervezett projekteket és műveleteket támogatják.

 

___________

 

1 HL L 337., 2011.12.20., 5.o.

 

2 HL L 210., 2006.7.31., 25.o.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) A Bizottság az EBB-vel partnerségben – az EBB infrastrukturális projektek finanszírozásában szerzett tekintélyes tapasztalataira és gazdasági fellendülés melletti elkötelezettségére támaszkodva – képes lehet kockázatmegosztó eszközök létrehozására. A Bizottság és az EBB közötti együttműködés feltételeit megállapodásban kell rögzíteni.

(14) Lehetővé kell tenni, hogy a Bizottság az EBB-vel e célból kötendő együttműködési megállapodás révén – az EBB infrastrukturális projektek finanszírozásában szerzett tekintélyes tapasztalataira és gazdasági fellendülés melletti elkötelezettségére támaszkodva – kockázatmegosztó eszközöket hozzon létre. A jogbiztonság szavatolása érdekében egy ilyen együttműködési megállapodás főbb és jellemző feltételeit az 1083/2006/EK rendeletben szükséges szemléltetni. Az e rendeletben előirányzott kockázatmegosztó eszköz egyedi válságkezelő jellegét illetően minden egyes együttműködés konkrét és egyedi feltételeit a 2002. június 25-i, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelettel1 (a továbbiakban: költségvetési rendelet) összhangban a Bizottság és az EBB között kötendő egyedi együttműködési megállapodásban kell rögzíteni;

 

___________

 

1 HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) A jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság miatt szükséges gyors reakcióképesség biztosítása érdekében célszerű, hogy a Bizottság az ilyen kockázatmegosztó eszközöket az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 54. cikke (2) bekezdésének megfelelően hajtsa végre.

(16) A jelenlegi gazdasági, pénzügyi és szociális válság miatt szükséges gyors reakcióképesség biztosítása érdekében célszerű, hogy a Bizottság az e rendelet hatálya alá tartozó kockázatmegosztó eszközöket az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 54. cikke (2) bekezdésének megfelelően hajtsa végre.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a) Az érthetőség és a jogbiztonság érdekében az 1083/2006/EK rendelet 36. cikkének a) pontját ki kell egészíteni a kockázatmegosztó eszközök meghatározásával. A kockázatmegosztó eszközök fogalmát olyan kölcsönökre és garanciákra, valamint más pénzügyi eszközökre kell alkalmazni, amelyek célja az ERFA-ból vagy a kohéziós alapból társfinanszírozott műveletek finanszírozása azon beruházási költségek tekintetében, amelyek sem az 1083/2006/EK rendelet 55. cikke, sem pedig az állami támogatásokról szóló uniós szabályok szerint nem finanszírozhatók támogatható kiadásként. E célból szükséges az 1083/2006/EK rendelet 54. cikkének (5) bekezdése alóli mentesség létrehozása.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16b) A kockázatmegosztó eszközben való részvételt kérő tagállamnak a Bizottságtól intézett írásbeli kérelmében egyértelműen ki kell fejtenie, hogy miért véli úgy, hogy rá az 1083/2006/EK rendelet 77. cikkének (2) bekezdése szerinti támogathatósági feltételek valamelyike érvényes, és kérelméhez az adott támogathatósági feltétel teljesülésének bizonyítására mellékelnie kell az e rendelet által előírt valamennyi szükséges információt. A kérelmező tagállamnak kérelmében meg kell jelölnie az ERFA-ból vagy a Kohéziós Alapból társfinanszírozott programokat (benyújtva a javasolt projektek és finanszírozási szükségletek konkrét listáját) és a 2012-es és 2013-as allokációk e programokra szánt azon részét, amelyet a kockázatmegosztó eszközhöz kíván rendelni. Ezért a tagállamnak 2013. augusztus 31-ig el kell juttatnia kérelmét a Bizottsághoz annak érdekében, hogy a Bizottság legkésőbb 2013. december 31-ig határozatot fogadjon el a kérelmező tagállam kockázatmegosztó eszközben való részvételéről. Mielőtt a Bizottság a tagállami kérelemről határozatot hozna, az 1083/2006/EK rendelet 33. cikkének (2) bekezdése szerint felül kell vizsgálni az ERFA-hoz és a Kohéziós Alaphoz tartozó adott operatív programokat;

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

16 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16c) A valamely kockázatmegosztó eszközből támogatható, kiválasztott tevékenységeknek vagy az 1083/2006/EK rendelet 41. cikke szerinti bizottsági határozat tárgyát képező nagyprojekteknek vagy egyéb, az ERFA-ból vagy – amennyiben a projektek finanszírozása a magánberuházó által viselendő beruházási költségek tekintetében nem elegendő – a Kohéziós Alapból társfinanszírozott és azok egy vagy több operatív programjába tartozó projekteknek kell lenniük. A kiválasztott tevékenységek végezetül – a kockázatmegosztó eszközben rendelkezésre álló források függvényében – olyan tevékenységek is lehetnek, amelyek hozzájárulnak a kérelmező tagállam nemzeti stratégiai referenciakeretében és a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokban meghatározott célkitűzésekhez, és amelyek jellegüknél fogva hozzájárulhatnak a növekedés támogatásához és erősíthetik a gazdasági fellendülést.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

16 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16d) Ezenkívül a kérelmező tagállamnak kérelmében meg kell jelölnie azt az összeget, amelyet az 1083/2006/EK rendelet 18. cikkének (2) bekezdése szerinti kohéziós politikai allokáción belül kizárólag saját javára fordíthat, és amely az 1083/2006/EK rendelet 75. cikkének (1) bekezdése szerint kizárólag a 2012-es és 2013-as uniós költségvetési kötelezettségvállalásokból különíthető el a kockázatmegosztó eszköz céljaira, és amely nem haladhatja meg a kérelmező tagállam számára a 2007–2013 közötti időszakra az ERFA és a Kohéziós Alap tekintetében biztosított és az 1083/2006/EK rendelet 28. cikk (3) bekezdésének b) pontjával összhangban jóváhagyott indikatív összelőirányzat 10%-át. Végül biztosítani kell azt, hogy a kockázatmegosztó eszköznek a kezelési díjakat és egyéb elszámolható költségeket is tartalmazó uniós finanszírozása egyértelműen csak a kockázatmegosztó eszközhöz való uniós hozzájárulás fent megjelölt maximális összegére korlátozódjon, és további függő kötelezettség sem merülhet fel az Európai Unió általános költségvetésére nézve. A létrehozott kockázatmegosztó eszköz keretében finanszírozott tevékenységek fennmaradó kockázatát ezért vagy az EBB-nek vagy annak a nemzeti vagy nemzetközi közigazgatási szervnek vagy magánjog alapján működő, közfeladatot ellátó szervnek kell viselnie, amellyel együtt az együttműködési megállapodás keretében a kockázatmegosztó eszközt létrehozták. A kockázatmegosztó eszközbe bevitt és visszafolyó vagy fel nem használt bármely összeg újbóli felhasználását kérésre lehetővé kell tenni az adott tagállam számára, ugyanazon kockázatmegosztó eszközön belül, feltéve, hogy a támogathatósági feltételeknek továbbra is megfelel.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

16 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16e) A Bizottságnak ellenőriznie kell, hogy a kérelmező tagállam által megküldött információ helyes-e, és így a tagállam kérelme indokolt-e, továbbá felhatalmazást kell kapnia arra, hogy négy hónapon belül határozatot hozzon a kérelmező tagállam kockázatmegosztó eszközben való részvételének konkrét feltételeiről. Ugyanakkor biztosítani kell, hogy egy létrehozott kockázatmegosztó eszközből való finanszírozásra csak azok a projektek lehessenek jogosultak, amelyek esetében vagy az Európai Beruházási Bank, vagy a nemzeti vagy nemzetközi közigazgatási szerv vagy adott esetben a magánjog alapján működő, közfeladatot ellátó szerv kedvező finanszírozási határozatot hozott. Az átláthatóság és a jogbiztonság érdekében a Bizottság határozatát közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

16 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16f) Az e rendelet által bevezetett kockázatmegosztó eszköz válságkezelő rendeltetése és jellege, a nemzetközi piacokat sújtó, előzmény nélküli válság, valamint a több tagállam pénzügyi stabilitását súlyosan károsító gazdasági visszaesés miatt, amely a reálgazdaságot, a munkaerőpiacot és az állampolgárokat érintő hatások ellensúlyozása érdekében gyors reagálást tesz szükségessé, indokolt, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététel napján lépjen hatályba.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 pont

1083/2006/EK rendelet

14 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az 1083/2006/EK rendelet az alábbiak szerint módosul:

Az 1083/2006/EK rendelet ezennel az alábbiak szerint módosul:

1) A 14. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

1) A 14. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az alapok számára biztosított uniós költségvetést – a 36. cikk (2a) bekezdésében említett kockázatmegosztó eszközök és a 45. cikkben említett technikai segítségnyújtás kivételével – a tagállamok és a Bizottság közötti megosztott irányítás keretében kell végrehajtani az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet * 53. cikke (1) bekezdésének b) pontjával összhangban.

„(1) Az alapok számára biztosított uniós költségvetést – az e rendelet 36a. cikkében említett kockázatmegosztó eszköz és az e rendelet 45. cikkében említett technikai segítségnyújtás kivételével – a tagállamok és a Bizottság közötti megosztott irányítás keretében kell végrehajtani az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet* 53. cikke (1) bekezdésének b) pontjával összhangban.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2 pont

1083/2006/EK rendelet

36 cikk – 2 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2) A 36. cikk a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

2) A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„36a. cikk

 

Kockázatmegosztó eszköz

 

(1) E cikk alkalmazásában kockázatmegosztó eszköz az a pénzügyi eszköz (kölcsön, garancia vagy egyéb pénzügyi eszköz), amely egy meghatározott kockázat teljes vagy részleges fedezetét garantálja, adott esetben megállapodás szerinti ellentételezés fejében.

"(2a) A 77. cikk (2) bekezdése szerinti feltételek valamelyikének megfelelő tagállamok a 19. és a 20. cikkben említett pénzügyi allokációk egy részét olyan kockázatmegosztó eszköz számára is rendelkezésre bocsáthatják, amelyet a Bizottság az Európai Beruházási Bankkal vagy – az Európai Beruházási Bankra, illetve általa alkalmazottakhoz hasonló feltételek mellett – az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 54. cikke (2) bekezdésének c) pontja szerinti megfelelő garanciákat nyújtó nemzeti vagy nemzetközi közszektorbeli szervekkel vagy a magánjog hatálya alá tartozó, közfeladatot ellátó szervekkel kötött megállapodás szerint hoz létre annak érdekében, hogy biztosítsa a kockázatmegosztó eszköz keretében nyújtott garanciák és kölcsönök, valamint egyéb finanszírozási megoldások céltartalékait, illetve forrásait.

(2) A 77. cikk (2) bekezdésének a), b) és c) pontja szerinti feltételek valamelyikének megfelelő tagállamok a 19. és a 20. cikkben említett összforrások egy részét olyan kockázatmegosztó eszköz számára is rendelkezésre bocsáthatják, amelyet a Bizottság vagy az Európai Beruházási Bankkal, vagy – az Európai Beruházási Bankra, illetve az EIB (szerződő végrehajtó szerv) által alkalmazottakhoz hasonló feltételek mellett – az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 54. cikke (2) bekezdésének c) pontja szerinti megfelelő garanciákat nyújtó nemzeti vagy nemzetközi közszektorbeli szervekkel vagy a magánjog hatálya alá tartozó, közfeladatot ellátó szervekkel (a továbbiakban: szerződő végrehajtó szerv) kötendő együttműködési megállapodás révén hoz létre annak érdekében, hogy biztosítsa a kockázatmegosztó eszköz keretében nyújtott garanciák és kölcsönök, valamint egyéb finanszírozási megoldások céltartalékait, illetve forrásait.

 

(3) A (2) bekezdésben említett együttműködési megállapodásnak különösen az alábbiakra vonatkozó szabályokat kell tartalmaznia: az uniós hozzájárulás teljes összege és rendelkezésre bocsátásának ütemezése; a vagyonkezelői számlára vonatkozó, a szerződő végrehajtó szerv által meghatározandó feltételek; az uniós hozzájárulás felhasználására vonatkozó támogathatósági kritériumok, a pontos fedezendő kockázatmegosztás részletei (a tőkeáttételt is beleértve), valamint a szerződő végrehajtó szerv által nyújtandó garanciák; a kockázatmegosztó eszköz árazása a kockázati ráhagyást és az eszköz valamennyi igazgatási költségének fedezését is figyelembe véve; a kockázatmegosztó eszköz hatálya alá tartozó projektjavaslatokra vonatkozó kérelmezési és jóváhagyási eljárás; az eszköz rendelkezésre állási időszaka és a jelentéstételi követelmények.

 

Arra kell törekedni, hogy a szerződő végrehajtó szerv által az együttműködési megállapodásban vállalt pontos kockázatmegosztás (ideértve a tőkeáttételt is) átlagosan a kockázatmegosztó eszközhöz való uniós hozzájárulás legalább 1,5-szeresét kitegye.

 

A kockázatmegosztó eszköz finanszírozását részfolyósításokkal kell biztosítani, a kockázatmegosztó eszköz konkrét műveletekhez kapcsolódó kölcsön- és garancianyújtási ütemtervével összhangban.

Ilyen kockázatmegosztó eszköz kizárólag az Európai Regionális Fejlesztési Alapból vagy a Kohéziós Alapból társfinanszírozott műveletek finanszírozását szolgáló kölcsönök és garanciák, valamint egyéb finanszírozási megoldások céljára használható fel, az 56. cikk hatályán kívül eső kiadások tekintetében.

(4) Az 54 cikk (5) bekezdésétől eltérve a kockázatmegosztó eszközt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból vagy a Kohéziós Alapból társfinanszírozott műveletek finanszírozására kell felhasználni azon beruházási költségek tekintetében, amelyek sem az 1083/2006/EK rendelet 55. cikke, sem pedig az állami támogatásokról szóló uniós szabályok szerint nem finanszírozhatók támogatható kiadásként.

 

Felhasználható továbbá olyan műveletek finanszírozására, amelyek hozzájárulnak a kérelmező tagállam nemzeti stratégiai referenciakeretében és a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokban1 meghatározott célkitűzésekhez, és amelyek az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre irányuló uniós stratégiához a legnagyobb hozzáadott értéket adják.

A Bizottság a kockázatmegosztó eszközt az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 54. cikkének (2) bekezdésével összhangban közvetett centralizált irányítással hajtja végre.

(5) A Bizottság a kockázatmegosztó eszközt az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 54. és 56. cikkével összhangban közvetett centralizált irányítással hajtja végre.

A kockázatmegosztó eszköz finanszírozását részfolyósításokkal kell biztosítani, a kockázatmegosztó eszköz konkrét műveletekhez kapcsolódó kölcsön- és garancianyújtási ütemtervével összhangban.

 

 

(6) A kockázatmegosztó eszközből támogatásra pályázó tagállamnak legkésőbb 2013. augusztus 31-ig írásbeli kérelmet kell benyújtania a Bizottsághoz. A tagállam kérelmében megadja az alábbiak megállapításához szükséges valamennyi információt:

 

a) azt, hogy teljesíti a 77. cikk (2) bekezdésének a), b) vagy c) pontjában említett feltételek egyikét valamely tanácsi határozatra vagy e tényt bizonyító más jogi aktusra való hivatkozás révén;

 

b) az ERFA-ból vagy a Kohéziós Alapból társfinanszírozott programok jegyzékét, többek között a javasolt projektek és finanszírozási szükségletek konkrét listáját, és a 2012-es és 2013-as allokációk azon programokra szánt részét, amelyeket ki kíván vonni a programokból annak érdekében, hogy azokat az összegeket a kockázatmegosztó eszközbe helyezze át;

 

c) a javasolt projektek (4) bekezdés második albekezdés szerinti jegyzékét és a 2012-es és 2013-as allokációk azon részét, amelyeket ki kíván vonni a programokból annak érdekében, hogy azokat az összegeket a kockázatmegosztó eszközbe helyezze át;

 

d) a 18. cikk (2) bekezdése szerinti kohéziós politikai pénzügyi allokáción belül kizárólag saját javára fordítható összeget és azon összeget, amely a 75. cikk (1) bekezdése szerint kizárólag a 2012-es és 2013-as uniós költségvetési kötelezettségvállalásokból különíthető el a kockázatmegosztó eszköz céljaira;

Az érintett tagállam kérését a Bizottsághoz nyújtja be, amely végrehajtási aktussal elfogadott határozatban ismerteti egyrészt a létrehozott rendszert – annak biztosítása érdekében, hogy a rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag azon tagállam javára lehessen felhasználni, amely azt a 18. cikk (2) bekezdésének megfelelő kohéziós politikai pénzügyi allokációjából nyújtja, másrészt a kockázatmegosztó eszközre vonatkozó feltételeket. E feltételek legalább az alábbiakra terjednek ki:

(7) Miután leellenőrizte, hogy a kérelmező tagállam kérelme helyes-e és indokolt-e, a Bizottság az érintett tagállam kérelmétől számított négy hónapon belül végrehajtási aktussal határozatot fogad el, amelyben ismerteti az annak biztosítása érdekében létrehozott rendszert, hogy a rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag azon tagállam javára lehessen felhasználni, amely azt a 18. cikk (2) bekezdésének megfelelő kohéziós politikai pénzügyi allokációjából nyújtja, másrészt a kockázatmegosztó eszközre vonatkozó konkrét feltételeket. A feltételek különösen az alábbiakra terjednek ki:

a) nyomon követhetőség és elszámolás, a források felhasználására, valamint a monitoring- és kontrollrendszerekre vonatkozó információk; valamint

a) nyomon követhetőség és elszámolás, illetve a források felhasználására, a fizetési feltételekre,valamint a monitoring- és kontrollrendszerekre vonatkozó információk;

b) a díjak, valamint az egyéb igazgatási és irányítási költségek struktúrája.

b) a díjak, valamint az egyéb igazgatási és irányítási költségek struktúrája;

 

c) a finanszírozásban részesíthető projektek indikatív jegyzéke; valamint

 

d) a rendelkezésre álló tagállami allokációból a kockázatmegosztó eszközbe allokálható uniós hozzájárulás maximális összege, valamint a gyakorlati végrehajtáshoz szükséges részletkifizetések.

 

A Bizottság határozatát közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

 

A tagállami kérelem elbírálásakor a Bizottság biztosítja, hogy egy létrehozott kockázatmegosztó eszközből való finanszírozásra csak azok a projektek lehessenek jogosultak, amelyek esetében vagy az Európai Beruházási Bank, vagy a nemzeti vagy nemzetközi közigazgatási szerv vagy a magánjog alapján működő, közfeladatot ellátó szerv kedvező finanszírozási határozatot hozott.

 

(8) A (7) bekezdésben említett bizottsági határozatot az ERFA és a Kohéziós Alap szerinti operatív program 33. cikk (2) bekezdése alapján felülvizsgálatnak kell megelőznie.

A kockázatmegosztó eszköz pénzügyi allokációira szigorú korlátok érvényesek, és nem teremthetnek függő kötelezettségeket az uniós költségvetés vagy az érintett tagállam számára.

(9) A kockázatmegosztó eszköz pénzügyi allokációira szigorú korlátok érvényesek, és nem haladhatják meg a kérelmező tagállam számára a 2007–2013 közötti időszakra az ERFA és a Kohéziós Alap tekintetében biztosított és a 28. cikk (3) bekezdésének b) pontjával összhangban jóváhagyott indikatív összes allokáció 10%-át. Az e cikk (4) bekezdésének második albekezdésében felsorolt projektek rendelkezésére álló pénzügyi allokációk a (4) bekezdés első albekezdésében említett műveletek finanszírozása után megmaradó összegekre korlátozódnak. A (7) bekezdésben említett határozatban meghatározott teljes uniós hozzájáruláson felül az Unió kockázatmegosztó eszközben való részvétele nem teremthet semmilyen további függő kötelezettséget sem az uniós költségvetés, sem az érintett tagállam számára.

Amennyiben a tagállam továbbra is megfelel a 77. cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek, úgy a kockázatmegosztó eszközből finanszírozott művelet befejezése után fennmaradó összegek az érintett tagállam kérésére az eszköz keretében újra felhasználhatók. Ha a tagállam már nem felel meg a feltételeknek, akkor a fennmaradó összeg a költségvetési rendelet 18. cikke szerinti címzett bevételnek minősül. Az érintett tagállam kérésére az e címzett bevételből fedezhető kötelezettségvállalási előirányzatokat a következő évben hozzáadják az érintett tagállam kohéziós politikai pénzügyi allokációjához.”

(10) Amennyiben a tagállam továbbra is megfelel a 77. cikk (2) bekezdésének a), b) és c) pontjában meghatározott feltételeknek, úgy a kockázatmegosztó eszközből finanszírozott művelet befejezése után visszafolyó vagy fennmaradó összegek az érintett tagállam kérésére a kockázatmegosztó eszköz keretében újra felhasználhatók. Ha a tagállam már nem felel meg a feltételek egyikének sem, akkor minden visszafolyó vagy fennmaradó összeg az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 18. cikke szerinti címzett bevételnek minősül. Az érintett tagállam kérésére az e címzett bevételből fedezhető kötelezettségvállalási előirányzatokat a következő évben hozzáadják az érintett tagállam kohéziós politikai pénzügyi allokációjához.”

 

_______________

 

1 Lásd: A Tanács 2006. október 6-i 2006/702/EK határozata a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról, (HL L 291., 2006.10.21., 11. o.)”

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk

1083/2006/EK rendelet

.

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

  • [1]  HL C 43., 2012.2.15., 13. o.

INDOKOLÁS

A bizottsági javaslat kontextusa és tartalma

A jelenlegi gazdasági és pénzügyi válságra adandó válaszként az 1083/2006/EK tanácsi rendelet módosítására irányuló két korábbi javaslat után a Bizottság javaslatot tesz a harmadik – egy kockázatmegosztó eszköz létrehozására vonatkozó rendelkezéseket megállapító – módosításra.

Az euróövezet állam- és kormányfői 2011. július 21-én felkérték a Bizottságot és az EBB-t, hogy növeljék a kölcsönprogramok és uniós alapok közötti szinergiákat azon tagállamokban, amelyek a módosítás hatálybalépésekor az Unió vagy a Nemzetközi Valutaalap segítségében részesülnek. A fent említett segítségben jelenleg érintett tagállamok Írország, Görögország, Portugália és Románia.

Az intézkedés célja, hogy kezelje az egyes tagállamok – különösen Görögország – által az állami pénzeszközökből csak részben finanszírozható infrastrukturális és termelő beruházási projektek végrehajtásához szükséges magánfinanszírozás növelése terén tapasztalt komoly akadályokat.

Ez különösen érvényes azokra az infrastrukturális projektekre, amelyek nettó bevételt generálnak (például a díjköteles autópályákra és más, a felhasználóktól díjat beszedő infrastruktúrára), és amelyek értéke a kohéziós politika általi támogatási finanszírozással nem fedezhető. Ez érvényes azokra a termelő beruházásokra is, amelyek esetében a megengedhető legnagyobb köztámogatást az állami támogatásra vonatkozó szabályok határozzák meg. A Bizottság javaslata kizárólag a bevételt eredményező projekteket érinti, mivel a bevételek által fedezett beruházási költségek az uniós társfinanszírozásból nem támogathatók.

A pénzügyi és gazdasági válság által leginkább sújtott tagállamokban, különösen pedig Görögországban fennáll a kockázata, hogy számos, a kohéziós programok keretében társfinanszírozásra kiválasztott stratégiai projekt nem valósulhat meg, mivel a magánszektorbeli befektetők és bankok vagy nem rendelkeznek a kellő likviditással a projektek vagy projektgazdák részére történő kölcsönnyújtáshoz, vagy a jelenlegi körülmények között már nem hajlandók vállalni a beruházás kockázatait.

A javasolt intézkedés eltérést jelent a kohéziós politika végrehajtására vonatkozó rendes kerettől, és azt kizárólag a válság által kiváltott rendkívüli körülmények indokolják. Ezért arra irányul, hogy a pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy ilyen nehézségek által fenyegetett tagállamokban részben fedezze a bankok vagy projektgazdák kölcsönnyújtással összefüggő kockázatait a magánberuházók részvételének fenntartása, valamint a kohéziós politikai programok végrehajtása terén tapasztalt jelentős akadályok áthidalása érdekében.

A javaslat értelmében a kockázatmegosztó eszköz alkalmazásához megengednék, hogy e tagállamok a számukra elkülönített keretösszegek egy részét visszajuttassák a Bizottságnak. A cél a kölcsönök és garanciák várható és nem várt veszteségeinek fedezésére szolgáló tőkejuttatás kibővítése az Európai Beruházási Bankkal, illetve más olyan közhasznú pénzügyi intézményekkel együtt kockázatmegosztó partnerségek keretében, amelyek továbbra is hajlandóak kölcsönözni a projektgazdáknak és bankoknak, azzal a céllal, hogy magántőkét vonjanak be a strukturális alapokból és a Kohéziós Alapból támogatott projektekbe. A kohéziós politika keretében a 2007–2013 időszakra elkülönített főösszeget tehát nem lenne módosítva. A javasolt intézkedések ideiglenesek lennének, és akkor zárulnának le, amikor a tagállam kilép a pénzügyi segítségnyújtási mechanizmusból. A Bizottság a kockázatmegosztó eszközt az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 54. cikkének (2) bekezdésével összhangban közvetett centralizált irányítással hajtja végre.

Az előadó észrevételei

Az előadó üdvözli a javaslatot, és megállapítja, hogy célja az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) és a Kohéziós Alapból (KA) társfinanszírozott programok végrehajtásának folytatása a pénzügyi segítségben részesülő tagállam gazdasági fellendülésével összefüggésben.

Az előadó véleménye szerint a javaslat egyes elemeit pontosítani kell, és a szöveg egyértelműbbé tétele érdekében módosításokat terjeszt elő, valamint kiegészíti azt a kockázatmegosztó eszköz meghatározásával (a költségvetési rendelet szövegére vonatkozó jelenlegi kompromisszumos javaslattal összhangban), valamint a más uniós szakpolitikákban meglévő kockázatmegosztó eszközök jogi mintáján alapuló kockázatmegosztó eszköz létrehozására és végrehajtására alkalmazandó eljárás részletes leírásával. Az előadó ezenfelül a jogilag helyesebb szövegezés céljából javasolja egy új 36a. cikk beillesztését, valamint a cikk bekezdésekre és albekezdésekre való beosztását.

Az előadó olyan módosításokat javasol, amelyek a kockázatmegosztó eszköz számára költségvetési felső határértéket szabnak meg, és ismételten hangsúlyozza, hogy a kockázatmegosztó eszköznek nyújtott pénzügyi allokációkon felül sem az uniós költségvetés, sem az érintett tagállam számára nincsenek függő kötelezettségek.

Annak biztosítása érdekében, hogy a mechanizmusba csak a gazdaságilag életképes, bevételt eredményező projektek kerüljenek, az előadó leszögezi, hogy a kockázatmegosztó eszközből való finanszírozásra csak azok a projektek jogosultak, amelyek esetében az EBB vagy valamely hasonló intézmény kedvező finanszírozási határozatot hozott. Hasonlóképpen annak hangsúlyozása érdekében, hogy az uniós költségvetés nem fedezi az összes kockázatot, hanem azokat az EBB-vel vagy hasonló intézményekkel megosztja, arra kell törekedni, hogy a pontos kockázatmegosztás (tőkeáttétel) átlagosan a kockázatmegosztó eszközhöz való uniós hozzájárulás legalább 1,5-szeresét kitegye.

A kockázatmegosztó eszközből támogatható projektek körét illetően az előadó olyan módosításokat terjeszt elő, amelyek preferenciális hozzáférést tesznek lehetővé az érintett tagállamok operatív programjaiban már szereplő, bevételt eredményező és állami támogatásban részesülő projektek számára, de nem zárja ki mindazon egyéb projekteket sem, amelyek hozzájárulnak a kérelmező tagállam nemzeti stratégiai referenciakeretében és a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokban meghatározott célkitűzések eléréséhez, és amelyek hozzájárulhatnak az érintett tagállam gazdasági fellendüléséhez.

VÉLEMÉNY a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről (1.3.2012)

a Regionális Fejlesztési Bizottság részére

az 1083/2006/EK tanácsi rendeletnek a pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy komoly nehézségek által fenyegetett tagállamok kockázatmegosztási eszközeivel kapcsolatos rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0655 – C7‑0350/2011 – 2011/0283(COD))

A vélemény előadója: Crescenzio Rivellini

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Unió jelenleg egy tartós gazdasági és pénzügyi válsággal néz szembe, amely nem csupán számos tagállam makrogazdasági stabilitására, hanem szerte az Európai Unióban a finanszírozáshoz való hozzáférésre is kihatással van. Ez veszélyezteti a kohéziós politika programjainak végrehajtását, mivel a pénzügyi intézmények likviditási problémái korlátozzák az érintett projekteket végrehajtó állami és magánszereplők rendelkezésére álló finanszírozási összegeket.

Az előadó üdvözli az Európai Bizottságnak az 1083/2006/EK tanácsi rendeletet (az általános rendeletet) módosító javaslatát (COM(2011)0655), és megállapítja, hogy annak fő célja a finanszírozáshoz való hozzáférés javítása a projektek vezetői számára annak lehetővé tétele érdekében, hogy a helyszínen folytathassák a strukturális alapok és a kohéziós alap programjainak végrehajtását. Ennek érdekében egy kockázatmegosztási eszköz jönne létre. A tagállamok pénzügyi keretösszegeik egy részét átvinnék egy ilyen eszközbe, amely a kölcsönök és garanciák várható és nem várt veszteségeinek fedezésére szolgáló tőkét nyújtana egy, az Európai Beruházási Bankkal és/vagy más közhasznú pénzügyi intézményekkel folytatott kockázatmegosztó partnerség keretében. Ekképpen ez további likviditást biztosítana az infrastrukturális és termelő beruházási projektek végrehajtása számára anélkül, hogy a 2007–2013 közötti időszakra a kohéziós politikára szánt általános keretösszeg módosulna.

Az előadó támogatja a Bizottság azon szándékát, hogy javítsa az infrastrukturális és termelő beruházások vezetőinek finanszírozáshoz való hozzáférését. Az előadó egyetért a Bizottság javaslatának általános szellemével, ugyanakkor úgy ítéli meg, hogy a javaslat megvalósíthatóságának növelése érdekében szükség van néhány változtatás bevezetésére.

Az előadó először is úgy véli, hogy a pénzügyi ágazat által tapasztalt likviditáshiány nem korlátozódik azokra az országokra, amelyek az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmusból vagy a fizetésimérleg-mechanizmusból pénzügyi segítségben részesültek. Ezért az infrastrukturális és termelő beruházások vezetői valamennyi tagállamban a finanszírozási források apadását tapasztalják. Az előadó ezért úgy ítéli meg, hogy e létrehozandó kockázatmegosztó mechanizmusok valamennyi tagállamra való kiterjesztésének lehetősége Unió-szerte növelné a növekedésbe és munkahelyteremtésbe való befektetések mennyiségét a strukturális és kohéziós alapok azon forrásainak felhasználása révén, amelyeket a jelenlegi programozási időszak végéig máskülönben nem használnának fel.

Az előadó továbbá úgy ítéli meg, hogy annak érdekében, hogy a javaslatnak tényleges hatása legyen az annak megvalósítása mellett döntő tagállamok gazdaságára, azt mind a strukturális és kohéziós alapok által társfinanszírozott műveletekre, mind pedig az érintett tagállam gazdasági kilábalása szempontjából fontos infrastrukturális és kkv-műveletekre alkalmazni kellene. „Az érintett tagállamok gazdasági kilábalása szempontjából fontos infrastrukturális projektek” támogatásának lehetősége a bizottsági javaslat indokolásában már szerepel. A kkv-műveletek támogatásának lehetősége megnyitja az utat az egyik olyan ágazatnak nyújtandó likviditás növelése felé, amely az uniós lakosság jelentős arányát foglalkoztatja, és amely jelenleg súlyos likviditáshiánnyal küszködik.

Az előadó végezetül úgy véli, hogy az eszköz szélesebb körű alkalmazásának lehetővé tétele és annak biztosítása érdekében, hogy a magánszektor megfelelő szinten hozzájáruljon a támogatott projektekhez, el kell törölni azt a korlátozást, hogy csak az 56. cikk hatálya alá nem tartozó kiadások támogathatók.

MÓDOSÍTÁSOK

The Committee on Budgetary Control calls on the Committee on Regional Development, as the committee responsible, to incorporate the following amendments in its report:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A több tagállamban tapasztalható súlyos adósságválság nyomán a strukturális alapokat új és innovatív módon kell befektetni, ami elősegíti, hogy mind a 2007 és 2013 közötti, mind pedig a 2014 és 2020 közötti programozási időszakban a lehető legjobban használják fel őket.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) Az említett problémák enyhítése, az operatív programok és projektek végrehajtásának felgyorsítása és a gazdasági fellendülés előmozdítása érdekében helyénvaló, hogy a pénzügyi stabilitás vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő és ennek kapcsán a fent említett pénzügyi támogatási mechanizmusok valamelyikét igénybe vevő tagállamok irányító hatóságai operatív programjaik pénzügyi forrásaiból olyan kockázatmegosztó eszközöket is létrehozhassanak, amelyek kölcsönei, garanciái vagy egyéb finanszírozási megoldásai az operatív programok keretében tervezett projekteket és műveleteket támogatják.

(13) Az említett problémák enyhítése, az operatív programok és projektek végrehajtásának felgyorsítása és a gazdasági fellendülés előmozdítása érdekében helyénvaló, hogy a pénzügyi stabilitás vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő és ennek kapcsán a fent említett pénzügyi támogatási mechanizmusok valamelyikét igénybe vevő tagállamok irányító hatóságai operatív programjaik pénzügyi forrásaiból olyan kockázatmegosztó eszközöket is létrehozhassanak, amelyek kölcsönei, garanciái vagy egyéb finanszírozási megoldásai az operatív programok keretében tervezett projekteket és műveleteket támogatják. Emellett az érintett tagállamok gazdasági kilábalása és a munkahelyteremtés szempontjából fontos és az Európa 2020 stratégia célkitűzéseivel összhangban álló infrastrukturális és termelési beruházások is támogathatók.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2 pont

1083/2006/EK rendelet

36 cikk – 2a bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ilyen kockázatmegosztó eszköz kizárólag az Európai Regionális Fejlesztési Alapból vagy a Kohéziós Alapból társfinanszírozott műveletek finanszírozását szolgáló kölcsönök és garanciák, valamint egyéb finanszírozási megoldások céljára használható fel, az 56. cikk hatályán kívül eső kiadások tekintetében.

Ilyen kockázatmegosztó eszköz kizárólag az Európai Regionális Fejlesztési Alapból vagy a Kohéziós Alapból társfinanszírozott műveletek finanszírozását szolgáló kölcsönök és garanciák, valamint egyéb finanszírozási megoldások, illetve az érintett tagállamok gazdasági kilábalása és a munkahelyteremtés szempontjából fontos infrastrukturális, kkv- és termelési beruházási projektek, valamint az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek való megfelelés céljára használható fel. A 77. cikk második bekezdése szerinti feltételek valamelyikének megfelelő tagállamok esetében e kockázatmegosztó eszközt a nemzeti stratégiai referenciakeret (NSRK) programjai által nem társfinanszírozott kohéziós politikai célkitűzésekhez kapcsolódó műveletekre is fel kell használni.

Indokolás

Fontos egyértelművé tenni, hogy a kockázatmegosztó eszközök megfelelnek az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek, mivel az ERFA és a kohéziós alapéinál átfogóbb célokat szolgálnak.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2 pont

1083/2006/EK rendelet

36 cikk – 2a bekezdés – 5 albekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) nyomon követhetőség és elszámolás, a források felhasználására, valamint a monitoring- és kontrollrendszerekre vonatkozó információk; valamint

a) nyomon követhetőség és elszámolás, irányítási szerkezet a tagállammal és a részt vevő pénzügyi intézményekkel szoros együttműködésben, a tőkeáttételre, a források felhasználására, valamint a monitoring- és kontrollrendszerekre vonatkozó információk; valamint

ELJÁRÁS

Cím

Az 1083/2006/EK tanácsi rendeletnek a pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy komoly nehézségek által fenyegetett egyes tagállamok kockázatmegosztó eszközeivel kapcsolatos rendelkezések tekintetében történő módosítása

Hivatkozások

COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

25.10.2011

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CONT

15.12.2011

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Crescenzio Rivellini

29.11.2011

 

 

 

Az elfogadás dátuma

29.2.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

14

11

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Philip Bradbourn, Derk Jan Eppink, Lucas Hartong, Edit Herczog, Véronique Mathieu, Derek Vaughan

VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről (13.3.2012)

a Regionális Fejlesztési Bizottság részére

az 1083/2006/EK tanácsi rendeletnek egyes, a pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy komoly nehézségek által fenyegetett tagállamok kockázatmegosztó eszközeivel kapcsolatos rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2011)0655 – C7‑0350/2011 – 2011/0283(COD))

A vélemény előadója: Rolandas Paksas

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság javaslata egy olyan időszakban kerül napirendre, amikor a strukturális alapok és a Kohéziós Alap által támogatott programok végrehajtása során egy sor tagállam komoly problémákkal küszködik. Az elhúzódó pénzügyi és gazdasági válság súlyosan megtépázta a tagállamok költségvetését, az állami beruházások finanszírozásához rendelkezésre álló nemzeti pénzforrásokra nehezedő nyomás folyamatosan nő, a magán- és különösen a pénzügyi szektor részvételének feltételei pedig egyre kedvezőtlenebbek.

Ezért a bizottsági javaslat fő célja, hogy segítse a válsággal leginkább sújtott tagállamokat a strukturális alapok és a Kohéziós Alap által támogatott programok helyi végrehajtásában, tőkét juttatva ezáltal a gazdaságba. Annak lehetővé tételével, hogy az uniós alapokból származó eszközök egy részét átcsoportosítás útján kockázatmegosztó eszközök létrehozására fordítsák, a Bizottság szeretné megkönnyíteni az Európai Beruházási Bank vagy egyéb nemzetközi pénzintézetek számára olyan kölcsönök és garanciák nyújtását, melyek célja az állami támogatással kivitelezett projektekhez érkező magánhozzájárulások társfinanszírozása.

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát és annak lehetséges kedvező hatását az uniós gazdaságra és a tagállamok forrásfelvevő képességére. A legoptimálisabb és leggyorsabb alkalmazás biztosítása érdekében az előadó két módosítást kíván fűzni a javaslat szövegéhez.

Először is, az előadó úgy véli, hogy a jelenlegi kedvezőtlen gazdasági környezetben valamennyi uniós tagállamnak – akár részesült már az uniós mechanizmusok keretében pénzügyi támogatásban, akár nehézségekbe ütközik a pénzügyi stabilitás terén, vagy az egyre korlátozottabb állami pénzügyi források kiegészítése érdekében a magántőke bevonzásával küszködik – hasznára válna a kockázatmegosztó eszközök bevezetése. Ezen eszközök a 2007–2013. évi programozási időszak végéhez közeledve továbbra is felhasználásra váró strukturális alapok és a Kohéziós Alap igénybevételével lehetővé tennék a beruházások növelését és munkahelyeket teremtő projektek megvalósítását.

Másodszor: az előadó egyetért a Bizottsággal abban, hogy a kockázatmegosztó eszközökön belül a strukturális alapokkal vagy a Kohéziós Alappal társfinanszírozott műveletek finanszírozásának kell élveznie az elsőbbséget; ugyanakkor a tagállamokban a gazdasági fellendülés és a munkahelyteremtés szempontjából lényeges infrastrukturális projekteknek is jogosultaknak kell lenniük a finanszírozásra (a bizottsági javaslat indokolása is tartalmazza ezt a lehetőséget). Különösen olyan bevételteremtő infrastrukturális projektek, amelyek válságmentes időszakban külső forrásokból kaptak volna finanszírozást (és így finanszírozásra nem jogosultak, vagy nem szerepelnek a 2007–2013 közötti időszakban a strukturális alapok vagy a Kohéziós Alap működési programjaiban), ugyanakkor a jelenlegi helyzetben képtelenek finanszírozáshoz jutni, részesülhetnének a kockázatmegosztó eszközök nyújtotta előnyökből, anélkül, hogy el kelljen végezni az operatív programok időigényes módosítását.

Végezetül a más ágazatokban alkalmazott hasonló eszközök (pl. kockázatmegosztó finanszírozási mechanizmus a K+F szektor számára) sikerére figyelemmel az előadó hangot ad abbéli reményének, hogy egy ilyen ideiglenes kockázatmegosztó eszköz előnyös lesz azon tagállamok számára is, amelyek a jelenlegi válsághelyzetben ennek felhasználása mellett döntenek, továbbá úgy véli, érdemes feltárni annak lehetőségeit, hogy a mostani programozási időszak lejártát követően hogyan lehetne létrehozni egyértelműen meghatározott feltételek mellett egy ehhez hasonló, az összes tagállam számára előnyös, állandó kockázatmegosztó eszközt.

MÓDOSÍTÁSOK

a Gazdasági és Monetáris Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A programországok súlyos adósságválsága szükségessé teszi a strukturális alapok új és innovatív befektetését, ami elősegíti lehető legjobb felhasználásukat a 2007–2013 közötti programozási időszakokban.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) Az említett problémák enyhítése, az operatív programok és projektek végrehajtásának felgyorsítása és a gazdasági fellendülés előmozdítása érdekében helyénvaló, hogy a pénzügyi stabilitás vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő és ennek kapcsán a fent említett pénzügyi támogatási mechanizmusok valamelyikét igénybe vevő tagállamok irányító hatóságai operatív programjaik pénzügyi forrásaiból olyan kockázatmegosztó eszközöket is létrehozhassanak, amelyek kölcsönei, garanciái vagy egyéb finanszírozási megoldásai az operatív programok keretében tervezett projekteket és műveleteket támogatják.

(13) Az említett problémák enyhítése, az operatív programok és projektek végrehajtásának felgyorsítása és a gazdasági fellendülés előmozdítása érdekében helyénvaló, hogy a pénzügyi stabilitás vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő és ennek kapcsán a fent említett pénzügyi támogatási mechanizmusok valamelyikét igénybe vevő tagállamok irányító hatóságai operatív programjaik pénzügyi forrásaiból átmeneti jelleggel és a 2014–2020 közötti programozási időszak sérelme nélkül olyan kockázatmegosztó eszközöket is létrehozhassanak, amelyek kölcsönei, garanciái vagy egyéb finanszírozási megoldásai az operatív programok keretében tervezett projekteket és műveleteket támogatják.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 2 pont

1083/2066/EK rendelet

36 cikk – 2 a bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ilyen kockázatmegosztó eszköz kizárólag az Európai Regionális Fejlesztési Alapból vagy a Kohéziós Alapból társfinanszírozott műveletek finanszírozását szolgáló kölcsönök és garanciák, valamint egyéb finanszírozási megoldások céljára használható fel, az 56. cikk hatályán kívül eső kiadások tekintetében.

Ilyen kockázatmegosztó eszköz kizárólag operatív program részét képező, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból vagy a Kohéziós Alapból társfinanszírozott, küszöbön álló műveletek finanszírozását szolgáló kölcsönök és garanciák, valamint egyéb finanszírozási megoldások, illetve az érintett tagállamok gazdasági kilábalása és a munkahelyteremtés szempontjából fontos infrastrukturális projektek céljára használható fel, az 56. cikk hatályán kívül eső kiadások tekintetében.

Indokolás

A szándék az, hogy lehetőség nyíljon a gazdasági kilábalás és a munkahelyteremtés terén potenciállal rendelkező egyéb fontos infrastrukturális projektek finanszírozására is, anélkül, hogy el kelljen végezni az operatív programok időigényes módosítását. A figyelem középpontjában olyan bevételteremtő infrastrukturális projektek állnak, amelyek válságmentes időszakban külső forrásokból részesültek volna finanszírozásban – ennélfogva nem jogosultak a finanszírozásra vagy nem szerepelnek a 2007–2013 közötti időszakban a strukturális alapok vagy a Kohéziós Alap működési programjaiban –, ugyanakkor a jelenlegi helyzetben képtelenek finanszírozáshoz jutni.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1083/2006/EK rendelet

36 cikk – 2 a bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság a kockázatmegosztó eszközt az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 54. cikkének (2) bekezdésével összhangban közvetett centralizált irányítással hajtja végre.

A Bizottság a kockázatmegosztó eszközt az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 54. cikkének (2) bekezdésével összhangban közvetett centralizált irányítással hajtja végre. A műveleteket a Bizottság a 41. cikk (1) bekezdésével összhangban választja ki, és ennek során igazolni kell a helyi gazdaságra és munkaerőpiacra gyakorolt pozitív hatást.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1083/2006/EK rendelet

36 cikk – 2 a bekezdés – 3 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság meghatározza az egyes kockázatmegosztó eszközök végrehajtásának határidőit.

Indokolás

Noha az érintett tagállamtól érkező kérelmet 2013-ig fogadják be, a kockázatmegosztó eszközök végrehajtását a Bizottság által meghatározott belátható időn belül le kell zárni.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1083/2006/EK rendelet

36 cikk – 2 a bekezdés – 5 albekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) nyomon követhetőség és elszámolás, a források felhasználására, valamint a monitoring- és kontrollrendszerekre vonatkozó információk; valamint

a) nyomon követhetőség, demokratikus ellenőrzés és elszámolás, irányítási struktúra – szoros együttműködésben a tagállammal és a részt vevő pénzintézetekkel –, a multiplikátorhatás kihasználására, a források felhasználására, valamint a monitoring- és kontrollrendszerekre vonatkozó információk; valamint

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1083/2006/EK rendelet

36 cikk – 2 a bekezdés – 7 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a tagállam továbbra is megfelel a 77. cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek, úgy a kockázatmegosztó eszközből finanszírozott művelet befejezése után fennmaradó összegek az érintett tagállam kérésére az eszköz keretében újra felhasználhatók. Ha a tagállam már nem felel meg a feltételeknek, akkor a fennmaradó összeg a költségvetési rendelet 18. cikke szerinti címzett bevételnek minősül. Az érintett tagállam kérésére az e címzett bevételből fedezhető kötelezettségvállalási előirányzatokat a következő évben hozzáadják az érintett tagállam kohéziós politikai pénzügyi allokációjához.

Amennyiben a tagállam továbbra is megfelel a 77. cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek, úgy a kockázatmegosztó eszközből finanszírozott művelet befejezése után fennmaradó összegek az érintett tagállam kérésére az eszköz keretében újra felhasználhatók. Ha a tagállam már nem felel meg a feltételeknek, akkor a fennmaradó összeg a költségvetési rendelet 18. cikke szerinti címzett bevételnek minősül. Az érintett tagállam kérésére az e címzett bevételből fedezhető kötelezettségvállalási előirányzatokat a következő évben hozzáadják az érintett tagállam kohéziós politikai pénzügyi allokációjához. A 2013. december 31. után fennmaradó összeget átutalják az Európai Unió költségvetésébe.

Indokolás

A tagállam felvevőképességi problémák miatt valójában lemond kohéziós politikai allokációjáról. Amennyiben a megfelelő allokációt nem sikerül felhasználni a következő programozási időszak előtt, az összeget vissza kell utalni az EU költségvetésébe.

ELJÁRÁS

Cím

Az 1083/2006/EK tanácsi rendeletnek a pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy komoly nehézségek által fenyegetett egyes tagállamok kockázatmegosztó eszközeivel kapcsolatos rendelkezések tekintetében történő módosítása

Hivatkozások

COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

25.10.2011

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

25.10.2011

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Rolandas Paksas

25.10.2011

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

24.1.2012

12.3.2012

 

 

Az elfogadás dátuma

12.3.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

40

1

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Philippe De Backer, Sari Essayah, Vicky Ford, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Gay Mitchell, Theodoros Skylakakis

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Mario Mauro

ELJÁRÁS

Cím

Az 1083/2006/EK tanácsi rendeletnek a pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy komoly nehézségek által fenyegetett egyes tagállamok kockázatmegosztó eszközeivel kapcsolatos rendelkezések tekintetében történő módosítása

Hivatkozások

COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

12.10.2011

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

25.10.2011

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CONT

15.12.2011

ECON

25.10.2011

EMPL

25.10.2011

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

EMPL

27.10.2011

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Danuta Maria Hübner

14.11.2011

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

22.11.2011

25.1.2012

28.2.2012

 

Az elfogadás dátuma

20.3.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

36

2

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Victor Boştinaru, John Bufton, Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Andrea Cozzolino, Karima Delli, Cornelia Ernst, Ivars Godmanis, Maurice Ponga, Vilja Savisaar-Toomast, Patrice Tirolien, Giommaria Uggias, Derek Vaughan, Sabine Verheyen

Benyújtás dátuma

22.3.2012