RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la instrumentele de împărțire a riscurilor în cazul statelor membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară

22.3.2012 - (COM(2011)0655 – C7‑0350/2011 – 2011/0283(COD)) - ***I

Comisia pentru dezvoltare regională
Raportoare: Danuta Maria Hübner


Procedură : 2011/0283(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0067/2012

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la instrumentele de împărțire a riscurilor în cazul statelor membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară

(COM(2011)0655 – C7‑0350/2011 – 2011/0283(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0655),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 177 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7‑0350/2011),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 8 decembrie 2011[1],

–   după consultarea Comitetului Regiunilor,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională, avizul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A7-0067/2012),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale, poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Criza financiară mondială fără precedent și încetinirea creșterii economice au adus prejudicii grave creșterii economice și stabilității financiare și au deteriorat puternic condițiile economice și financiare în mai multe state membre.

(1) Criza financiară mondială fără precedent și încetinirea creșterii economice au adus prejudicii grave creșterii economice și stabilității financiare și au deteriorat puternic condițiile economice, financiare și sociale în mai multe state membre.

Amendamentul  2

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Pe baza articolului 122 alineatul (2) din tratat, care prevede posibilitatea ca Uniunea să acorde asistență financiară unui stat membru care se confruntă cu dificultăți sau este serios amenințat de dificultăți grave, ca urmare a unor evenimente excepționale situate în afara controlului său, Regulamentul (UE) nr. 407/2010 al Consiliului din 11 mai 2010 de instituire a unui mecanism european de stabilizare financiară a instituit un astfel de mecanism în vederea menținerii stabilității financiare a Uniunii.

(3) În temeiul articolului 122 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care prevede posibilitatea ca Uniunea să acorde asistență financiară unui stat membru care se confruntă cu dificultăți sau este serios amenințat de dificultăți grave ca urmare, printre altele, a unor evenimente excepționale situate în afara controlului său, Regulamentul (UE) nr. 407/2010 al Consiliului din 11 mai 2010 a instituit un mecanism financiar european în vederea menținerii stabilității financiare a Uniunii.

Amendamentul  3

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Prin Deciziile de punere în aplicare 2011/77/UE a Consiliului și 2011/344/UE a Consiliului, Irlanda și Portugalia au beneficiat de acest tip de asistență financiară.

(4) Prin Deciziile de punere în aplicare 2011/77/UE a Consiliului și 2011/344/UE a Consiliului, Irlanda și, respectiv, Portugalia au beneficiat de asistență financiară în temeiul Regulamentului (UE) nr. 407/2010.

Amendamentul  4

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Acordul între creditori și acordul de împrumut (Loan Facility Agreement) încheiate pentru Grecia la 8 mai 2010 au intrat în vigoare la 11 mai 2010. Acesta din urmă prevede că acordul între creditori rămâne în vigoare în întregime pe o perioadă de programare de trei ani, atât timp cât există sume neachitate în temeiul acordului de împrumut.

(6) Acordul între creditori și acordul de împrumut (Loan Facility Agreement) semnat la 8 mai 2010 au intrat în vigoare la 11 mai 2010. Acordul între creditori urmează să rămână în vigoare în întregime pe o perioadă de programare de trei ani, atât timp cât există sume neachitate în temeiul acordului de împrumut.

Amendamentul  5

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Ungaria, Letonia și România au beneficiat de astfel de asistență financiară prin Deciziile 2009/102/CE, 2009/290/CE și 2009/459/CE ale Consiliului.

(8) Ungaria și România au beneficiat de asistență financiară în temeiul Regulamentului (CE) nr. 332/2002 prin Deciziile 2009/102/CE și, respectiv, 2009/459/CE ale Consiliului.

Amendamentul  6

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) La 11 iulie 2011, miniștrii de finanțe ai celor 17 state membre din zona euro au semnat Tratatul de instituire a Mecanismului european de stabilitate (MES). Se prevede ca, până în 2013, MES să își asume sarcinile care în prezent sunt îndeplinite de Fondul european de stabilitate financiară și de Mecanismul european de stabilizare financiară. Prin urmare, acest viitor mecanism ar trebui luat deja în considerare în prezentul regulament.

(9) La 11 iulie 2011, miniștrii de finanțe ai celor 17 state membre din zona euro au semnat Tratatul de instituire a Mecanismului european de stabilitate (MES). În urma deciziilor luate de șefii de stat și de guvern din zona euro la 21 iulie și 9 decembrie 2011, Tratatul a fost modificat pentru a îmbunătăți eficacitatea mecanismului și a fost semnat la 2 februarie 2012. Conform tratatului menționat, până în 2013, MES va prelua sarcinile care în prezent sunt îndeplinite de Fondul european de stabilitate financiară și de Mecanismul european de stabilizare financiară. Prin urmare, MES ar trebui luat în considerare în prezentul regulament.

Amendamentul  7

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) În declarația șefilor de stat sau de guvern din zona euro și a instituțiilor UE din 21 iulie 2011, Comisia și Banca Europeană de Investiții au fost invitate să dezvolte sinergiile între programele de împrumut și fondurile Uniunii în toate țările care beneficiază de asistență din partea Uniunii sau a Fondului Monetar Internațional. Prezentul regulament contribuie la acest obiectiv.

(11) În declarația șefilor de stat sau de guvern din zona euro și a instituțiilor UE din 21 iulie 2011, Comisia și Banca Europeană de Investiții (BEI) au fost invitate să dezvolte sinergiile între programele de împrumut și fondurile Uniunii în toate țările care beneficiază de asistență din partea Uniunii sau a Fondului Monetar Internațional. Prezentul regulament ar trebui să contribuie la acest obiectiv.

Amendamentul  8

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a) În Declarația membrilor Consiliului European din 30 ianuarie 2012, șefii de stat și de guvern au căzut de acord să se consolideze sprijinul BEI pentru infrastructură, ca măsură de urgență, și au invitat Consiliul, Comisia și BEI să examineze variantele posibile de consolidare a acțiunii BEI de sprijinire a creșterii economice și să formuleze recomandările necesare, care să includă și posibilitățile de care dispune bugetul UE pentru a consolida, prin efectul de levier, capacitatea de finanțare a grupului BEI. Prezentul regulament are ca scop să dea curs acestei invitații în contextul gestionării crizei.

Amendamentul  9

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Pentru a atenua aceste probleme și a accelera punerea în aplicare a programelor operaționale și a proiectelor, precum și pentru a susține redresarea economică, este necesar ca autoritățile de gestionare din statele membre care au cunoscut dificultăți grave cu privire la stabilitatea financiară și care au obținut asistență financiară în conformitate cu unul dintre mecanismele de asistență financiară menționate mai sus să poată aloca resurse financiare din programele operaționale pentru crearea de instrumente de împărțire a riscurilor legate de împrumuturi sau garanții sau alte instrumente financiare, pentru finanțarea proiectelor și acțiunilor prevăzute în cadrul unui program operațional.

(13) Pentru a atenua aceste probleme și a accelera punerea în aplicare a programelor operaționale și a proiectelor, precum și pentru a susține redresarea economică, este necesar ca statele membre care au cunoscut dificultăți grave cu privire la stabilitatea financiară și care au obținut asistență financiară în conformitate cu unul dintre mecanismele de asistență financiară menționate la articolul 77 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr.1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune1, astfel cum a fost modificat de Regulamentul (UE) nr. 1311/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară2, să poată aloca resurse financiare din programele operaționale pentru crearea de instrumente de împărțire a riscurilor legate de împrumuturi sau garanții sau alte facilități financiare, pentru finanțarea proiectelor și acțiunilor prevăzute în cadrul unui program operațional.

 

___________

 

1 JO L 210, 31.7.2006, p. 25.

 

2 JO L 337, 20.12.2011, p. 5.

Amendamentul  10

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Având în vedere experiența de lungă durată a BEI ca principal finanțator al proiectelor de infrastructură și angajamentul său de a sprijini redresarea economică, Comisia ar trebui să poată crea, în parteneriat cu BEI instrumente de împărțire a riscurilor. Termenii și condițiile specifice ale cooperării ar trebui prevăzute într-un acord între Comisie și BEI.

(14) Având în vedere experiența de lungă durată a BEI ca unul dintre principalii finanțatori ai proiectelor de infrastructură și angajamentul său de a sprijini redresarea economică, Comisia ar trebui să poată crea, prin încheierea în acest scop a unui acord de cooperare cu BEI, instrumente de împărțire a riscurilor. Pentru a asigura siguranța juridică, este necesar să se prevadă un exemplu de termeni și condiții principale tipice pentru un astfel de acord de cooperare în Regulamentul (CE) nr. 1083/2006. În ceea ce privește natura specifică de instrumente de gestionare a crizei a instrumentelor de împărțire a riscurilor, astfel cum se prevede în prezentul regulament, termenii și condițiile specifice pentru fiecare cooperare ar trebui prevăzute într-un acord individual de cooperare încheiat între Comisie și BEI în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene.

 

___________

 

1 JO L 248, 16.9.2002, p.1.

Amendamentul  11

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Pentru a interveni rapid în contextul actualei crize economice și financiare, Comisia ar trebui să pună în aplicare un astfel de instrument de împărțire a riscurilor în conformitate cu articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002.

(16) Pentru a interveni rapid în contextul actualei crize economice, financiare și sociale, Comisia ar trebui să pună în aplicare instrumentele de împărțire a riscurilor instituite în temeiul prezentului regulament în conformitate cu articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002.

Amendamentul  12

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a) Din rațiuni de claritate și siguranță juridică, la articolul 36a din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 ar trebui inserată o definiție a instrumentului de împărțire a riscurilor. Instrumentele de împărțire a riscurilor ar trebui utilizate pentru împrumuturi și garanții, precum și pentru alte facilități financiare pentru a finanța operațiuni cofinanțate de Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) sau de Fondul de coeziune (FC), în ceea ce privește costurile de investiții care nu pot fi finanțate drept cheltuieli eligibile în temeiul articolului 55 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 sau în temeiul normelor Uniunii referitoare la ajutoarele de stat. În acest sens, este de asemenea necesar să se stabilească o derogare de la articolul 54 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

Amendamentul  13

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 16b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16b) Statul membru care solicită să beneficieze de un instrument de împărțire a riscurilor ar trebui să specifice clar în cererea sa scrisă adresată Comisiei motivele pentru care consideră că îndeplinește una dintre condițiile de eligibilitate menționate la articolul 77 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 și ar trebui să anexeze cererii sale toate informațiile necesare în temeiul prezentului regulament pentru a dovedi că se îndeplinește condiția de eligibilitate menționată. În cererea sa, statul membru solicitant ar trebui, de asemenea, să specifice programele cofinanțate prin FEDER sau FC (inclusiv lista cu propunerile de proiecte și necesarul de fonduri aferent) și cota din fondurile alocate pentru aceste programe pentru 2012 și 2013 pe care dorește să o transfere către instrumentul de împărțire a riscurilor. Prin urmare, cererea statului membru trebuie transmisă Comisiei până la 31 august 2013 cel târziu în vederea adoptării, până la 31 decembrie 2013 cel târziu, a unei decizii a Comisiei cu privire la participarea statului membru solicitant la un instrument de împărțire a riscurilor. Înainte de adoptarea deciziei Comisiei cu privire la solicitarea statului membru, programele operaționale aferente din cadrul FEDER și al FC ar trebui revizuite în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

Amendamentul  14

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 16c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16c) Operațiunile selectate, eligibile în cadrul unui instrument de împărțire a riscurilor, ar trebui să fie ori proiecte importante care au făcut deja obiectul unei decizii a Comisiei în temeiul articolului 41 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, ori alte proiecte care sunt cofinanțate prin FEDER sau prin FC și care fac parte dintr-unul sau mai multe programe operaționale ale acestora, în cazul în care pentru aceste proiecte nu există fondurile necesare pentru acoperirea costurilor de investiții ce trebuie suportate de investitorii privați. În cele din urmă, operațiunile selectate ar putea fi și operațiuni care contribuie la realizarea obiectivelor cadrului de referință strategic național al statului membru solicitant și ale orientărilor strategice comunitare în materie de coeziune și care pot contribui, prin natura lor, la susținerea creșterii și la consolidarea redresării economice, cu condiția să existe fonduri în cadrul instrumentului de împărțire a riscurilor.

Amendamentul  15

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 16d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16d) În plus, statul membru solicitant ar trebui să menționeze în cererea sa suma care se află exclusiv la dispoziția sa din fondurile alocate în cadrul politicii de coeziune în temeiul articolului 18 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 și care poate fi alocată obiectivelor instrumentului de împărțire a riscurilor exclusiv din angajamentele bugetare ale UE care se vor efectua în anii 2012 și 2013 în temeiul articolului 75 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 și care nu ar trebui să depășească 10% din valoarea totală orientativă a fondurilor alocate statului membru solicitant pentru perioada 2007-2013 în ceea ce privește FEDER și FC și aprobată în conformitate cu articolul 28 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006. În cele din urmă, este necesar să se asigure faptul că finanțarea acordată de Uniune pentru instrumentul de împărțire a riscurilor, inclusiv comisioanele de administrare și alte costuri eligibile, se limitează în mod clar la suma maximă menționată anterior din contribuția Uniunii alocată instrumentului de împărțire a riscurilor și că nu mai există alte angajamente condiționate pentru bugetul general al Uniunii Europene. Riscul rezidual inerent tuturor operațiunilor finanțate în cadrul instrumentului de împărțire a riscurilor creat ar trebui, prin urmare, să fie suportat ori de BEI ori de organismul din sectorul public național sau internațional sau de organismul de drept privat cu misiune de serviciu public împreună cu care a fost creat instrumentul de împărțire a riscurilor în baza unui acord de cooperare. Ar trebui să fie posibil, în temeiul prezentului regulament, ca sumele alocate instrumentului de împărțire a riscurilor care au fost restituite sau care nu au fost utilizate să poată fi refolosite de același stat membru la cererea acestuia și în cadrul aceluiași instrument de împărțire a riscurilor, cu condiția ca statul membru respectiv să îndeplinească în continuare condițiile de eligibilitate.

Amendamentul  16

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 16e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16e) Comisia ar trebui să verifice dacă informațiile prezentate de statul membru solicitant sunt corecte și dacă solicitarea statului membru respectiv este justificată și ar trebui să fie împuternicită să adopte, printr-un act de punere în aplicare și în termen de patru luni de la cererea statului membru, o decizie cu privire la termenii și la condițiile de participare a statului membru solicitant la instrumentul de împărțire a riscurilor. Cu toate acestea, doar proiectele în legătură cu care ori BEI, ori organismele din sectorul public național sau internațional sau organismele de drept privat cu misiune de interes public, după caz, au luat o decizie favorabilă privind finanțarea ar trebui să fie eligibile pentru a fi finanțate printr-un instrument de împărțire a riscurilor creat. Din rațiuni de transparență și de securitate juridică, decizia Comisiei ar trebui publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Amendamentul  17

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 16f (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16f) Având în vedere scopul de gestionare a crizelor și natura instrumentului de împărțire a riscurilor introdus de prezentul regulament, precum și criza fără precedent de pe piețele internaționale și recesiunea economică, care au afectat grav stabilitatea financiară a mai multor state membre și impun o reacție rapidă pentru a le contracara efectele asupra economiei reale, a pieței muncii și a cetățenilor, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în ziua publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Amendamentul  18

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006

Articolul 14 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 se modifică după cum urmează:

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 se modifică după cum urmează:

1. La articolul 14, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

1. La articolul 14, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Bugetul Uniunii Europene alocat fondurilor este executat în cadrul gestiunii partajate între statele membre și Comisie, în conformitate cu articolul 53 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene*, cu excepția instrumentelor de împărțire a riscurilor menționate la articolul 36 alineatul (2a) și cu excepția asistenței tehnice menționate la articolul 45.

„(1) Bugetul Uniunii Europene alocat fondurilor este executat în cadrul gestiunii partajate între statele membre și Comisie, în conformitate cu articolul 53 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene*, cu excepția instrumentului menționat la articolul 36a din prezentul regulament și cu excepția asistenței tehnice menționate la articolul 45 din prezentul regulament.

Amendamentul  19

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006

Articolul 36 – alineatul 2a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. La articolul 36 se introduce următorul alineat (2a):

2. Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 36a

 

Instrumentul de împărțire a riscurilor

 

(1) În sensul prezentului articol, un instrument de împărțire a riscurilor este un instrument financiar (împrumut, garanție și alte facilități financiare) care garantează acoperirea totală sau parțială a unui anumit risc, dacă este cazul în schimbul unei remunerații convenite.

(2a) Statele membre care îndeplinesc una dintre condițiile prevăzute la articolul 77 alineatul (2) pot să dedice o parte a fondurilor menționate la articolele 19 și 20 unui instrument de împărțire a riscurilor, care urmează să fie creat de către Comisie în acord cu Banca Europeană de Investiții sau în acord cu organismele din sectorul public național sau internațional sau cu organisme de drept privat cu o misiune de interes public care prezintă garanții corespunzătoare, în conformitate cu articolul 54 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002, în termeni și condiții similare celor aplicate în cazul și de către Banca Europeană de Investiții, pentru a constitui provizioane și aporturi de capital pentru garanții și împrumuturi, precum și pentru alte instrumente financiare acordate în cadrul instrumentului de împărțire a riscurilor.

(2) Statele membre care îndeplinesc una dintre condițiile prevăzute la articolul 77 alineatul (2) literele (a), (b) și (c) pot să dedice o parte a resurselor globale distribuite în conformitate cu articolele 19 și 20 unui instrument de împărțire a riscurilor care este creat printr-un acord de cooperare ce urmează a fi încheiat de Comisie fie cu BEI, fie cu organisme din sectorul public național sau internațional sau cu organisme de drept privat cu o misiune de interes public care prezintă garanții corespunzătoare în conformitate cu articolul 54 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002, în termeni și condiții similare celor aplicate BEI și de către BEI (denumit în continuare „organism de punere în aplicare contractat”), pentru a constitui provizioane și aporturi de capital pentru garanții și împrumuturi, precum și pentru alte facilități financiare acordate în cadrul instrumentului de împărțire a riscurilor.

 

(3) Acordul de cooperare menționat la alineatul (2) conține norme care privesc în special: valoarea totală a contribuției Uniunii și calendarul de punere la dispoziție a acesteia; condițiile contului fiduciar ce urmează să fie stabilite de organismul de punere în aplicare contractat; criteriile de eligibilitate pentru utilizarea contribuției din partea Uniunii, detaliile împărțirii exacte a riscurilor (inclusiv efectul de levier) care trebuie acoperite și garanțiile care trebuie oferite de organismul de punere în aplicare contractat; stabilirea prețurilor pentru instrumentul de împărțire a riscurilor pe baza marjei de risc și a acoperirii tuturor costurilor administrative ale instrumentului de împărțire a riscurilor; procedura de depunere și de autorizare a propunerilor de proiecte care pot fi finanțate prin instrumentul de împărțire a riscurilor; perioada de disponibilitate a instrumentului de împărțire a riscurilor și cerințele în materie de raportare.

 

Împărțirea exactă a riscurilor (inclusiv efectul de levier) care este asumată în temeiul acordului de cooperare de organismul de punere în aplicare contractat tinde în medie spre o valoare egală cu de cel puțin 1,5 ori valoarea contribuției Uniunii la instrumentul de împărțire a riscurilor.

 

Plățile către instrumentul de împărțire a riscurilor se efectuează în tranșe, în conformitate cu utilizarea prevăzută a instrumentului de împărțire a riscurilor pentru acordarea de împrumuturi și garanții destinate finanțării unor operațiuni specifice.

Un astfel de instrument de împărțire a riscurilor este utilizat exclusiv pentru împrumuturi și garanții și pentru alte instrumente financiare, pentru finanțarea operațiunilor cofinanțate de Fondul european de dezvoltare regională și de Fondul de coeziune, în ceea ce privește cheltuielile care nu sunt reglementate de articolul 56.

(4) Prin derogare de la articolul 54 alineatul (5), instrumentul de împărțire a riscurilor este utilizat pentru finanțarea operațiunilor cofinanțate de FEDER sau de Fondul de coeziune în ceea ce privește costurile de investiții care nu pot fi considerate cheltuieli eligibile în temeiul articolului 55 sau în conformitate cu normele Uniunii privind ajutoarele de stat.

 

Instrumentul poate fi utilizat și pentru finanțarea operațiunilor care contribuie la realizarea obiectivelor cadrului de referință strategic național al statului membru solicitant și ale orientărilor strategice comunitare în materie de coeziune1 și care aduc cea mai mare valoare adăugată pentru strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Comisia pune în aplicare instrumentul de împărțire a riscurilor în cadrul gestiunii centralizate indirecte în conformitate cu articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002.

(5) Comisia pune în aplicare instrumentul de împărțire a riscurilor în cadrul gestiunii centralizate indirecte în conformitate cu articolele 54 și 56 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002.

Plățile către instrumentul de împărțire a riscurilor se efectuează în tranșe, în conformitate cu utilizarea prevăzută a instrumentului de împărțire a riscurilor pentru acordarea de împrumuturi și garanții destinate finanțării unor operațiuni specifice.

 

 

(6) Un stat membru care dorește să beneficieze de un instrument de împărțire a riscurilor prezintă Comisiei o cerere scrisă până la 31 august 2013. Statul membru furnizează în cererea sa toate informațiile necesare pentru a se stabili:

 

(a) că îndeplinește una dintre condițiile menționate la articolul 77 alineatul (2) literele (a), (b) sau (c), făcând referire la o decizie a Consiliului sau la un alt act legislativ care să-i dovedească eligibilitatea;

 

(b) lista programelor cofinanțate fie prin FEDER, fie prin Fondul de coeziune (inclusiv lista cu propunerile de proiecte și necesarul de fonduri aferent), precum și cota din fondurile alocate unor astfel de programe pentru 2012 și 2013 pe care nu dorește să o investească în programele respective, ci o realocă instrumentului de împărțire a riscurilor;

 

(c) lista proiectelor propuse în temeiul alineatului (4) al doilea paragraf și cota din fondurile alocate pentru 2012 și 2013 pe care nu dorește să o investească în programele respective, ci o realocă instrumentului de împărțire a riscurilor;

 

(d) suma aflată exclusiv la dispoziția sa în cadrul fondurilor alocate pentru politica de coeziune în temeiul articolului 18 alineatul (2) și valoarea orientativă a fondurilor care ar putea fi alocate pentru obiectivele instrumentului de împărțire a riscurilor exclusiv din angajamentele bugetare ale Uniunii care trebuie realizate în 2012 și 2013 în conformitate cu articolul 75 alineatul (1).

Statul membru în cauză adresează o cerere Comisiei, care adoptă o decizie prin intermediul unui act de punere în aplicare, în care se descrie sistemul stabilit pentru a garanta că suma disponibilă este utilizată exclusiv în beneficiul statului membru care a luat această sumă din fondurile care i-au fost alocate în cadrul politicii de coeziune în conformitate cu articolul 18 alineatul (2), precum și în termenii și condițiile aplicabile acestui instrument de împărțire a riscurilor. Acești termeni și condiții vizează cel puțin următoarele aspecte:

(7) După ce verifică dacă cererea statului membru în cauză este corectă și justificată, Comisia adoptă o decizie, în termen de patru luni de la cererea statului membru, printr-un act de punere în aplicare, în care se descrie sistemul stabilit pentru a garanta că suma disponibilă este utilizată exclusiv în beneficiul statului membru care a pus la dispoziție această sumă din fondurile care i-au fost alocate în cadrul politicii de coeziune în conformitate cu articolul 18 alineatul (2), și în care se stabilesc termenii și condițiile concrete aplicabile participării statului membru solicitant la instrumentul de împărțire a riscurilor. Termenii și condițiile reglementează în special următoarele aspecte:

(a) trasabilitate și contabilitate, informații legate de utilizarea fondurilor, precum și de sistemele de monitorizare și de control și

(a) trasabilitate și contabilitate, informații legate de utilizarea fondurilor, de condițiile de plată, precum și de sistemele de monitorizare și de control;

(b) structura taxelor și a altor costuri administrative și de gestionare.

(b) structura taxelor și a altor costuri administrative și de gestionare;

 

(c) lista orientativă a proiectelor eligibile pentru finanțare și

 

(d) contribuția maximă a Uniunii care poate fi alocată instrumentului de împărțire a riscurilor din fondurile alocate pentru statul membru respectiv și tranșele necesare pentru punerea sa în aplicare.

 

Decizia Comisiei se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

Atunci când ia o decizie cu privire la cererea adresată de un stat membru, Comisia se asigură că doar proiectele pentru care fie BEI, fie un organism din sectorul public național sau internațional sau un organism de drept privat cu o misiune de serviciu public a luat o decizie de finanțare favorabilă sunt considerate eligibile pentru a fi finanțate printr-un instrument de împărțire a riscurilor creat.

 

(8) Decizia Comisiei menționată la alineatul (7) este precedată de revizuirea programelor operaționale finanțate prin FEDER și Fondul de coeziune în conformitate cu articolul 33 alineatul (2).

Fondurile alocate pentru instrumentul de împărțire a riscurilor sunt strict limitate și nu creează angajamente condiționate pentru bugetul Uniunii sau al statului membru în cauză.

(9) Fondurile alocate pentru instrumentul de împărțire a riscurilor sunt plafonate strict și nu depășesc 10% din valoarea totală orientativă a fondurilor alocate statului membru solicitant pentru perioada 2007-2013 în cadrul FEDER și al Fondului de coeziune, aprobată în conformitate cu articolul 28 alineatul (3) litera (b). Fondurile alocate pentru proiectele menționate la alineatul (4) al doilea paragraf din prezentul articol sunt limitate la sumele rămase după finanțarea operațiunilor indicate la alineatul (4) primul paragraf din prezentul articol. În afară de contribuția totală a Uniunii la instrumentul de împărțire a riscurilor, aprobată prin decizia menționată la alineatul (7) din prezentul articol, participarea Uniunii la un instrument de împărțire a riscurilor nu creează alte angajamente condiționate nici pentru bugetul general al Uniunii, nici pentru statul membru în cauză.

Sumele restante după finalizarea unei operațiuni reglementate de instrumentul de împărțire a riscurilor pot fi refolosite, la cererea statului membru în cauză, în cadrul instrumentului de împărțire a riscurilor, dacă statul membru îndeplinește în continuare una dintre condițiile stabilite în conformitate cu articolul 77 alineatul (2). În cazul în care respectivul stat membru nu mai îndeplinește aceste condiții, suma restantă este considerată venit alocat în sensul articolului 18 din Regulamentul financiar. La cererea statului membru în cauză, creditele de angajament suplimentare generate de venitul alocat se adaugă anul următor la suma alocată statului membru în cauză pentru politica de coeziune”.

(10) Sumele restituite sau restante după finalizarea unei operațiuni acoperite de instrumentul de împărțire a riscurilor pot fi refolosite, la cererea statului membru în cauză, în cadrul instrumentului de împărțire a riscurilor, dacă statul membru îndeplinește în continuare una dintre condițiile stabilite la articolul 77 alineatul (2) literele (a), (b) sau (c). În cazul în care respectivul stat membru nu mai îndeplinește niciuna dintre aceste condiții, suma restituită sau restantă este considerată venit alocat în sensul articolului 18 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002. La cererea statului membru în cauză, creditele de angajament suplimentare generate de venitul alocat se adaugă anul următor la suma alocată statului membru în cauză pentru politica de coeziune”.

 

_______________

 

1 A se vedea: Decizia 2006/702/CE a Consiliului din 6 octombrie 2006 privind orientările strategice comunitare în materie de coeziune (JO L 291, 21.10.2006, p.11).”

Amendamentul  20

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 2

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

  • [1]  JO C 43, 15.2.2012, p. 13.

EXPUNERE DE MOTIVE

Contextul și conținutul propunerii Comisiei

Ulterior celor două propuneri anterioare de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 ca reacție la criza economică și financiară actuală, Comisia propune o a treia modificare care prevede dispoziții pentru crearea unui instrument de împărțire a riscurilor.

La 21 iulie 2011, Comisiei și BEI li s-a solicitat de către șefii de stat și de guvern din zona euro să consolideze sinergiile dintre programele de împrumuturi și fondurile Uniunii în statele membre care la momentul la care modificarea intră în vigoare primesc asistență din partea Uniunii sau a Fondului Monetar Internațional. În prezent, statele membre care primesc asistența menționată mai sus sunt: Irlanda, Grecia, Portugalia și România.

Scopul acestei măsuri este de a găsi o soluție pentru problemele grave cu care se confruntă anumite state membre, în special Grecia, în ceea ce privește obținerea finanțărilor private necesare pentru realizarea unor proiecte de infrastructură și de investiții productive care pot fi finanțate din fonduri publice doar parțial.

Este în special cazul proiectelor de infrastructură care generează venituri nete (precum autostrăzile cu plată sau alte tipuri de infrastructură pentru care utilizatorii plătesc taxe) a căror valoare nu poate fi acoperită prin finanțare sub formă de granturi în cadrul politicii de coeziune. Este, de asemenea, cazul investițiilor productive pentru care ajutoarele de stat au o limită admisibilă maximă impusă de normele privind ajutoarele de stat. Propunerea Comisiei se referă numai la proiectele care generează venituri, deoarece costurile de investiții acoperite din venituri nu sunt eligibile pentru cofinanțare din partea UE.

În statele membre care sunt cel mai grav afectate de criza financiară și economică, în special Grecia, există riscul ca o serie de proiecte strategice care au fost selectate pentru a fi cofinanțate prin programele politicii de coeziune să nu fie realizate deoarece investitorii din sectorul privat și băncile fie nu dispun de lichidități pentru a acorda împrumuturi pentru proiecte și responsabililor de proiecte, fie nu mai doresc să-și asume riscurile unor investiții în condițiile actuale.

Măsura propusă este o excepție de la cadrul normal în care este pusă în aplicare politica de coeziune, justificată numai prin circumstanțele excepționale impuse de criză. Aceasta este, prin urmare, menită să acopere o parte din riscurile asociate împrumuturilor acordate băncilor sau responsabililor de proiecte din statele membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară, pentru a menține gradul de implicare a investitorilor privați și a depăși obstacolele majore din calea aplicării programelor politicii de coeziune.

Conform propunerii, pentru a pune în aplicare instrumentul de împărțire a riscurilor, ar fi permis să se transfere Comisiei o parte din fondurile acordate statelor membre în cauză. Obiectivul ar fi de a furniza aporturi de capital pentru acoperirea pierderilor prevăzute și neprevăzute legate de credite și garanții care urmează a fi extinse în cadrul unui parteneriat de împărțire a riscurilor cu Banca Europeană de Investiții și/sau alte instituții financiare cu misiune de interes public care doresc să acorde în continuare împrumuturi finanțatorilor de proiecte și băncilor cu scopul de a cofinanța cu fonduri private proiecte puse în aplicare cu sprijinul fondurilor structurale și al Fondului de coeziune. Prin urmare, suma alocată în cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013 nu ar fi modificată. Măsurile propuse ar fi temporare și ar lua sfârșit în momentul în care statul membru părăsește mecanismul de asistență financiară. Comisia pune în aplicare instrumentul de împărțire a riscurilor în cadrul gestiunii centralizate indirecte în conformitate cu articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002.

Comentariile raportoarei

Raportoarea salută propunerea și observă că scopul acesteia este de a asigura continuarea punerii în aplicare a programelor cofinanțate prin Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) și prin Fondul de coeziune în contextul redresării economice a statelor membre care primesc asistență financiară.

Raportoarea consideră că anumite elemente ale propunerii ar trebui clarificate și depune amendamente cu scopul de a clarifica textul, adăugând definiția unui instrument de împărțire a riscurilor (în conformitate cu recenta propunere de compromis privind textul Regulamentului financiar) împreună cu o descriere detaliată a procedurii ce trebuie aplicată pentru a crea și a aplica un instrument de împărțire a riscurilor bazat pe modelele juridice ale instrumentelor de împărțire a riscurilor existente în cadrul altor politici ale Uniunii. De asemenea, raportoarea sugerează să se introducă un articol 36a nou în vederea unei redactări mai bune a documentului juridic și să se împartă articolul în alineate și paragrafe.

Raportoarea propune amendamente care indică un plafon bugetar pentru instrumentul de împărțire a riscurilor și care reiterează faptul că, în afară de fondurile alocate instrumentului de împărțire a riscurilor, nu există angajamente condiționate pentru bugetul Uniunii sau pentru statul membru în cauză.

Pentru a asigura faptul că în acest mecanism sunt incluse doar proiecte care generează venituri viabile, raportoarea menționează că doar proiectele pentru care BEI sau alte instituții similare au luat o decizie favorabilă de finanțare sunt eligibile pentru a fi finanțate în cadrul instrumentului de împărțire a riscurilor. În mod asemănător, pentru a evidenția faptul că bugetul Uniunii nu acoperă toate riscurile, ci le împarte cu BEI sau cu alte instituții similare, împărțirea exactă a riscurilor (efectul de levier) ar trebui să tindă în medie spre o valoare egală cu de cel puțin 1,5 ori valoarea contribuției Uniunii la instrumentul de împărțire a riscurilor.

În ceea ce privește gama de proiecte eligibile pentru a fi finanțate prin instrumentul de împărțire a riscurilor, raportoarea depune amendamente prin care ar trebui să se acorde un acces preferențial proiectelor care generează venituri și proiectelor relevante în ceea ce privește ajutoarele de stat incluse deja în programele operaționale ale statelor membre în cauză, dar nu ar fi excluse alte proiecte care contribuie la realizarea obiectivelor cadrului de referință strategic național al statului membru solicitant și ale orientărilor strategice comunitare în materie de coeziune și care pot contribui la redresarea economică a statelor membre în cauză.

AVIZ al Comisiei pentru control bugetar (1.3.2012)

destinat Comisiei pentru dezvoltare regională

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la instrumentele de împărțire a riscurilor în cazul statelor membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară

(COM(2011)0655 – C7‑0350/2011 – 2011/0283(COD))

Raportor pentru aviz: Crescenzio Rivellini

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Uniunea Europeană se confruntă în prezent cu o criză economică și financiară persistentă, care afectează nu numai stabilitatea macroeconomică a multor state membre, ci și accesul la finanțare peste tot în Uniunea Europeană. Acest fapt periclitează aplicarea programelor politicii de coeziune, deoarece problemele legate de lichidități cu care se confruntă instituțiile financiare limitează valoarea finanțării disponibile părților interesate publice și private care desfășoară proiectele subiacente.

Raportorul salută propunerea Comisiei Europene (COM (2011)0655) de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (regulamentul general) și menționează că principalul obiectiv este acela de a îmbunătăți accesul la finanțare pentru promotorii proiectelor, pentru a le permite acestora să continue aplicarea programelor fondurilor structurale și ale Fondului de coeziune pe teren. În acest scop, s-ar crea un instrument de împărțire a riscurilor. Statele membre ar transfera o parte din fondurile alocate lor către un astfel de instrument, prin care s-ar pune apoi la dispoziție aporturi de capital pentru a acoperi pierderile estimate și neestimate de împrumuturi și garanții acordate în cadrul unui parteneriat de împărțire a riscurilor cu Banca Europeană de Investiții și / sau cu alte instituții financiare cu o misiune de interes public. Astfel s-ar pune la dispoziție lichidități suplimentare pentru realizarea proiectelor de investiții în infrastructură și în producție, fără a se modifica fondurile totale alocate în cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013.

Raportorul susține intenția Comisiei de a îmbunătăți accesul la finanțare pentru promotorii investițiilor în infrastructură și în producție. Raportorul este de acord cu ideile generale incluse în propunerea Comisiei, însă consideră necesară introducerea câtorva modificări pentru a îmbunătăți fezabilitatea propunerii.

În primul rând, raportorul consideră că lipsa de lichidități cu care se confruntă sectorul financiar nu se limitează doar la țările care au beneficiat de asistență financiară prin Mecanismul european de stabilizare financiară sau prin Mecanismul privind balanța de plăți. Prin urmare, promotorii de investiții în infrastructură și în producție din toate statele membre se confruntă cu reducerea surselor lor de finanțare. Așadar, raportorul consideră că extinderea posibilității de instituire a unor astfel de mecanisme de împărțire a riscurilor la toate statele membre ar mări investițiile în creștere și în ocuparea forței de muncă peste tot în Uniune, prin utilizarea fondurilor structurale și a Fondului de coeziune, care altfel nu ar fi absorbite până la sfârșitul actualei perioade de programare.

În plus, raportorul consideră că, pentru ca propunerea să aibă cu adevărat un impact asupra economiei statelor membre care decid să o pună în aplicare, aceasta ar trebui să se aplice atât pentru operațiunile cofinanțate deja prin fondurile structurale și prin Fondul de coeziune, cât și pentru cele legate de infrastructură și de IMM-uri care sunt relevante pentru redresarea economică a statului membru în cauză. Posibilitatea susținerii „proiectelor de infrastructură relevante în contextul redresării economice a statelor membre în cauză” este deja inclusă în expunerea de motive a propunerii Comisiei. Posibilitatea susținerii operațiunilor IMM-urilor va face posibilă majorarea lichidităților de care dispune unul dintre sectoarele care oferă locuri de muncă pentru o parte mai mare din populația UE și care este în prezent afectat de o lipsă acută de lichidități.

În cele din urmă, raportorul consideră că, pentru a permite utilizarea intensificată a acestui instrument și pentru a garanta faptul că sectorul privat contribuie la un nivel adecvat la proiectele susținute, ar trebui eliminată restricția privind susținerea în mod exclusiv a cheltuielilor care nu sunt reglementate de articolul 56.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Criza gravă a datoriilor din mai multe state membre impune modalități noi și inovatoare de investire a fondurilor structurale, ceea ce ar facilita cea mai bună utilizare posibilă a acestora în perioadele de programare 2007-2013 și 2014-2020.

Amendamentul  2

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Pentru a atenua aceste probleme și a accelera punerea în aplicare a programelor operaționale și a proiectelor, precum și pentru a susține redresarea economică, este necesar ca autoritățile de gestionare din statele membre care au cunoscut dificultăți grave cu privire la stabilitatea financiară și care au obținut asistență financiară în conformitate cu unul dintre mecanismele de asistență financiară menționate mai sus să poată aloca resurse financiare din programele operaționale pentru crearea de instrumente de împărțire a riscurilor legate de împrumuturi sau garanții sau alte instrumente financiare, pentru finanțarea proiectelor și acțiunilor prevăzute în cadrul unui program operațional.

(13) Pentru a atenua aceste probleme și a accelera punerea în aplicare a programelor operaționale și a proiectelor, precum și pentru a susține redresarea economică, este necesar ca autoritățile de gestionare din statele membre care au cunoscut dificultăți grave cu privire la stabilitatea financiară și care au obținut asistență financiară în conformitate cu unul dintre mecanismele de asistență financiară menționate mai sus să poată aloca resurse financiare din programele operaționale pentru crearea de instrumente de împărțire a riscurilor legate de împrumuturi sau garanții sau alte instrumente financiare, pentru finanțarea proiectelor și acțiunilor prevăzute în cadrul unui program operațional. În plus, pot fi sprijinite și investițiile în infrastructură și în producție relevante pentru redresarea economică și crearea de locuri de muncă în statele membre în cauză și respectarea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Amendamentul  3

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006

Articolul 36 – alineatul 2a – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Un astfel de instrument de împărțire a riscurilor este utilizat exclusiv pentru împrumuturi și garanții și pentru alte instrumente financiare, pentru finanțarea operațiunilor cofinanțate de Fondul european de dezvoltare regională și de Fondul de coeziune, în ceea ce privește cheltuielile care nu sunt reglementate de articolul 56.

Un astfel de instrument de împărțire a riscurilor este utilizat exclusiv pentru împrumuturi și garanții și pentru alte facilități financiare, pentru finanțarea operațiunilor cofinanțate de Fondul european de dezvoltare regională și de Fondul de coeziune sau pentru proiecte de investiții în infrastructură, IMM-uri și producție relevante pentru redresarea economică și crearea de locuri de muncă în statele membre în cauză și pentru a asigura respectarea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Pentru statele membre care îndeplinesc una dintre condițiile prevăzute la articolul 77 alineatul (2), un astfel de instrument de împărțire a riscurilor este utilizat, de asemenea, pentru operațiuni legate de obiectivele politicii de coeziune care nu sunt cofinanțate prin programele Cadrului strategic național de referință (CSNR).

Justificare

Este important să se asigure faptul că instrumentele de împărțire a riscurilor respectă obiectivele Strategiei UE 2020, deoarece acestea urmăresc scopuri mai largi decât cele ale FEDER și ale Fondului de coeziune.

Amendamentul  4

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006

Articolul 36 – alineatul 2a – paragraful 5 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) trasabilitate și contabilitate, informații legate de utilizarea fondurilor, precum și de sistemele de monitorizare și de control; precum și

(a) trasabilitate și contabilitate, structură de guvernanță în strânsă consultare cu statul membru și cu instituțiile financiare implicate, informații legate de efectul de levier, de utilizarea fondurilor și de sistemele de monitorizare și de control; precum și

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la instrumentele de împărțire a riscurilor în cazul statelor membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară

Referințe

COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

REGI

25.10.2011

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

CONT

15.12.2011

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Crescenzio Rivellini

29.11.2011

 

 

 

Data adoptării

29.2.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

14

11

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

Membri supleanți prezenți la votul final

Philip Bradbourn, Derk Jan Eppink, Lucas Hartong, Edit Herczog, Véronique Mathieu, Derek Vaughan

AVIZ al Comisiei pentru afaceri economice și monetare (13.3.2012)

destinat Comisiei pentru dezvoltare regională

referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la instrumentele de împărțire a riscurilor în cazul statelor membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară

(COM(2011)0655 – C7‑0350/2011 – 2011/0283(COD))

Raportor pentru aviz: Rolandas Paksas

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei Europene vine la momentul în care punerea în aplicare a programelor din cadrul fondurilor structurale și al Fondului de coeziune întâmpină probleme serioase într-o serie de state membre. Criza financiară și economică prelungită a afectat grav bugetele statelor membre, presiunea asupra resurselor financiare naționale disponibile pentru a finanța investițiile publice crește în mod constant, iar condițiile pentru participarea sectorului privat, în special a celui financiar, se deteriorează.

Principalul obiectiv al propunerii Comisiei este, prin urmare, acela de a ajuta statele membre cele mai afectate de criză să continue punerea în aplicare pe teren a programelor din cadrul fondurilor structurale și al Fondului de coeziune, deci acela de a injecta fonduri în economie. Prin posibilitatea de a transfera o parte a fondurilor UE pentru crearea de instrumente de împărțire a riscurilor, Comisia dorește să faciliteze acordarea de împrumuturi și de garanții de către Banca Europeană de Investiții sau de către alte instituții financiare internaționale, pentru a cofinanța contribuțiile private la proiectele puse în aplicare cu sprijin public.

Raportorul salută propunerea Comisiei și potențialul său impact pozitiv asupra economiei UE și asupra absorbției fondurilor UE. Pentru a garanta aplicarea optimă și cea mai rapidă a propunerii, raportorul propune două modificări la textul acesteia.

În primul rând, raportorul consideră că în actualul mediu economic potrivnic, toate statele membre ale UE, indiferent dacă primesc deja asistență financiară prin intermediul mecanismelor UE sau dacă se confruntă cu dificultăți legate de stabilitatea lor financiară și depun eforturi pentru a atrage capital din sectorul privat pentru a suplimenta resursele financiare publice din ce în ce mai reduse, au posibilitatea de a beneficia de introducerea unor instrumente de împărțire a riscurilor. Astfel de instrumente ar permite creșterea investițiilor în proiecte care generează creștere și locuri de muncă, prin folosirea fondurilor structurale și a Fondului de coeziune care pot rămâne neabsorbite spre sfârșitul perioadei de programare 2007-2013.

În al doilea rând, raportorul este de acord cu opinia Comisiei conform căreia în cadrul instrumentelor de împărțire a riscurilor ar trebui să se acorde prioritate finanțării operațiunilor cofinanțate prin intermediul fondurilor structurale sau al Fondului de coeziune. Cu toate acestea, ar trebui să fie eligibile și alte proiecte de infrastructură relevante pentru redresarea economică și crearea de locuri de muncă în statele membre (expunerea de motive din propunerea Comisiei include deja această posibilitate). În special, unele proiecte de infrastructură generatoare de venituri care, în afara perioadelor de criză, ar fi obținut finanțare din surse externe (și care, prin urmare, nu sunt eligibile sau incluse în programele operaționale din cadrul fondurilor structurale și al Fondului de coeziune pentru 2007-2013), dar care, în condițiile actuale, nu pot găsi finanțare, ar putea beneficia de includerea în cadrul instrumentelor de împărțire a riscurilor, fără a trebui să treacă printr-o modificare de durată a programelor operaționale.

În cele din urmă, având în vedere succesul unor instrumente similare din alte sectoare (de exemplu, mecanismul de finanțare cu împărțirea riscurilor pentru C&D), raportorul speră că instituirea unui astfel de mecanism temporar de împărțire a riscurilor se va dovedi în egală măsură benefică pentru statele membre care decid să îl utilizeze în actuala situație de criză și consideră că acesta reprezintă un instrument valoros, după expirarea actualei perioade de programare, pentru explorarea posibilităților de creare a unui instrument analog permanent de împărțire a riscurilor de care să beneficieze toate statele membre în condiții clar definite.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Criza serioasă a datoriilor din mai multe țări participante la program impune moduri noi și inovatoare de a investi fondurile structurale, care vor facilita utilizarea optimă a acestora în perioada de programare 2007-2013.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Pentru a atenua aceste probleme și a accelera punerea în aplicare a programelor operaționale și a proiectelor, precum și pentru a susține redresarea economică, este necesar ca autoritățile de gestionare din statele membre care au cunoscut dificultăți grave cu privire la stabilitatea financiară și care au obținut asistență financiară în conformitate cu unul dintre mecanismele de asistență financiară menționate mai sus să poată aloca resurse financiare din programele operaționale pentru crearea de instrumente de împărțire a riscurilor legate de împrumuturi sau garanții sau alte instrumente financiare, pentru finanțarea proiectelor și acțiunilor prevăzute în cadrul unui program operațional.

(13) Pentru a atenua aceste probleme și a accelera punerea în aplicare a programelor operaționale și a proiectelor, precum și pentru a susține redresarea economică, este necesar ca autoritățile de gestionare din statele membre care au cunoscut dificultăți grave cu privire la stabilitatea financiară și care au obținut asistență financiară în conformitate cu unul dintre mecanismele de asistență financiară menționate mai sus să poată aloca, în mod temporar și fără a aduce atingere perioadei de programare 2014-2020, resurse financiare din programele operaționale pentru crearea de instrumente de împărțire a riscurilor legate de împrumuturi sau garanții sau alte instrumente financiare, pentru finanțarea proiectelor și acțiunilor prevăzute în cadrul unui program operațional.

Amendamentul  3

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 1083/2066

Articolul 36 – alineatul 2a – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Un astfel de instrument de împărțire a riscurilor este utilizat exclusiv pentru împrumuturi și garanții și pentru alte instrumente financiare, pentru finanțarea operațiunilor cofinanțate de Fondul european de dezvoltare regională și de Fondul de coeziune, în ceea ce privește cheltuielile care nu sunt reglementate de articolul 56.

Un astfel de instrument de împărțire a riscurilor este utilizat exclusiv pentru împrumuturi și garanții și pentru alte facilități financiare, pentru finanțarea operațiunilor iminente care fac parte dintr‑un program operațional și care sunt cofinanțate de Fondul european de dezvoltare regională sau de Fondul de coeziune sau a proiectelor de infrastructură relevante în contextul redresării economice și al creării de locuri de muncă în statele membre în cauză, în ceea ce privește cheltuielile care nu sunt reglementate de articolul 56.

Justificare

Intenția este de a permite finanțarea altor proiecte importante de infrastructură, care au potențial de a genera creștere economică și locuri de muncă, fără a trebui să treacă printr-o modificare de durată a programelor operaționale. Accentul în acest context se pune pe proiecte de infrastructură generatoare de venituri care, în afara perioadelor de criză, ar fi obținut finanțarea din surse externe private și care, prin urmare, nu sunt eligibile sau incluse în programele operaționale din cadrul fondurilor structurale și al Fondului de coeziune pentru perioada 2007-2013, dar care, în condițiile actuale, nu pot găsi finanțare.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006

Articolul 36 – alineatul 2a – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia pune în aplicare instrumentul de împărțire a riscurilor în cadrul gestiunii centralizate indirecte în conformitate cu articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002.

Comisia pune în aplicare instrumentul de împărțire a riscurilor în cadrul gestiunii centralizate indirecte în conformitate cu articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002. Selectarea unei operațiuni de către Comisie are loc în conformitate cu articolul 41 alineatul (1) și demonstrează efecte pozitive asupra economiilor și a piețelor muncii de la nivel local.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006

Articolul 36 – alineatul 2a – paragraful 3a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia stabilește termenele pentru punerea în aplicare a respectivelor instrumente de împărțire a riscurilor.

Justificare

Deși cererea din partea statului membru în cauză va fi acceptată până la sfârșitul anului 2013, punerea în aplicare a instrumentelor de împărțire a riscurilor este încheiată în viitorul prevăzut specificat de Comisie.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006

Articolul 36 – alineatul 2a – paragraful 5 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) trasabilitate și contabilitate, informații legate de utilizarea fondurilor, precum și de sistemele de monitorizare și de control și

(a) trasabilitate, control democratic și contabilitate, structură de guvernanță în strânsă consultare cu statul membru și cu instituțiile financiare participante, informații legate de utilizarea efectului de levier, de utilizarea fondurilor, precum și de sistemele de monitorizare și de control și

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006

Articolul 36 – alineatul 2a – paragraful 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sumele restante după finalizarea unei operațiuni reglementate de instrumentul de împărțire a riscurilor pot fi refolosite, la cererea statului membru în cauză, în cadrul instrumentului de împărțire a riscurilor, dacă statul membru îndeplinește în continuare una dintre condițiile stabilite în conformitate cu articolul 77 alineatul (2). În cazul în care respectivul stat membru nu mai îndeplinește aceste condiții, suma restantă este considerată venit alocat în sensul articolului 18 din Regulamentul financiar. La cererea statului membru în cauză, creditele de angajament suplimentare generate de venitul alocat se adaugă anul următor la suma alocată statului membru în cauză pentru politica de coeziune.

Sumele restante după finalizarea unei operațiuni reglementate de instrumentul de împărțire a riscurilor pot fi refolosite, la cererea statului membru în cauză, în cadrul instrumentului de împărțire a riscurilor, dacă statul membru îndeplinește în continuare una dintre condițiile stabilite în conformitate cu articolul 77 alineatul (2). În cazul în care respectivul stat membru nu mai îndeplinește aceste condiții, suma restantă este considerată venit alocat în sensul articolului 18 din Regulamentul financiar. La cererea statului membru în cauză, creditele de angajament suplimentare generate de venitul alocat se adaugă anul următor la suma alocată statului membru în cauză pentru politica de coeziune. Suma restantă la 31 decembrie 2013 este transferată la bugetul Uniunii Europene.

Justificare

De fapt, statul membru renunță la suma alocată lui pentru politica de coeziune din cauza problemelor de absorbție. Dacă respectiva sumă alocată nu este absorbită înainte de următoarea perioadă de programare, aceasta este transferată la bugetul UE.

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la instrumentele de împărțire a riscurilor în cazul statelor membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară

Referințe

COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

REGI

25.10.2011

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

ECON

25.10.2011

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Rolandas Paksas

25.10.2011

 

 

 

Examinare în comisie

24.1.2012

12.3.2012

 

 

Data adoptării

12.3.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

40

1

3

Membri titulari prezenți la votul final

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaș, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Membri supleanți prezenți la votul final

Philippe De Backer, Sari Essayah, Vicky Ford, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Gay Mitchell, Theodoros Skylakakis

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Mario Mauro

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la instrumentele de împărțire a riscurilor în cazul statelor membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară

Referințe

COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD)

Data prezentării la PE

12.10.2011

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

REGI

25.10.2011

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

CONT

15.12.2011

ECON

25.10.2011

EMPL

25.10.2011

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

EMPL

27.10.2011

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Danuta Maria Hübner

14.11.2011

 

 

 

Examinare în comisie

22.11.2011

25.1.2012

28.2.2012

 

Data adoptării

20.3.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

2

5

Membri titulari prezenți la votul final

Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Victor Boștinaru, John Bufton, Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Andrea Cozzolino, Karima Delli, Cornelia Ernst, Ivars Godmanis, Maurice Ponga, Vilja Savisaar-Toomast, Patrice Tirolien, Giommaria Uggias, Derek Vaughan, Sabine Verheyen

Data depunerii

22.3.2012