POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 glede nekaterih določb o instrumentih za porazdelitev tveganja za države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave glede finančne stabilnosti

22.3.2012 - (COM(2011)0655 – C7‑0350/2011 – 2011/0283(COD)) - ***I

Odbor za regionalni razvoj
Poročevalka: Danuta Maria Hübner


Postopek : 2011/0283(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0067/2012

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 glede nekaterih določb o instrumentih za porazdelitev tveganja za države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave glede finančne stabilnosti

(COM(2011)0655 – C7‑0350/2011 – 2011/0283(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0655),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 177 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0350/2011),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 8. decembra 2011[1],

–   po posvetovanju z Odborom regij,

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj in mnenj Odbora za proračunski nadzor ter Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A7-0067/2012),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Doslej najhujša svetovna finančna kriza in gospodarski upad sta hudo prizadela gospodarsko rast in finančno stabilnost ter povzročila močno poslabšanje finančnih in gospodarskih razmer v več državah članicah.

(1) Doslej najhujša svetovna finančna kriza in gospodarski upad sta hudo prizadela gospodarsko rast in finančno stabilnost ter povzročila močno poslabšanje finančnih, gospodarskih in socialnih razmer v več državah članicah.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Na podlagi člena 122(2) Pogodbe, ki zagotavlja možnost finančne pomoči Unije državi članici, ki je v težavah ali ji zaradi izjemnih okoliščin, nad katerimi nima nadzora, resno grozijo hude težave, je Uredba Sveta (EU) št. 407/2010 z dne 11. maja 2010 o vzpostavitvi Evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo vzpostavila tak mehanizem z namenom ohranjanja finančne stabilnosti Unije.

(3) V skladu s členom 122(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki določa možnost, da se državi članici, ki je v težavah ali ji med drugim zaradi izjemnih okoliščin, nad katerimi nima nadzora, resno grozijo hude težave, odobri finančna pomoč Unije, je Uredba Sveta (EU) št. 407/2010 z dne 11. maja 2010 vzpostavila evropski finančni mehanizem z namenom ohranitve finančne stabilnosti Unije.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Taka finančna pomoč je bila z izvedbenima sklepoma Sveta 2011/77/EU in 2011/344/EU odobrena Irski in Portugalski.

(4) Finančna pomoč v skladu z Uredbo (EU) št. 407/2010 je bila z izvedbenima sklepoma Sveta 2011/77/EU in 2011/344/EU odobrena Irski in Portugalski.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Sporazum med upniki in sporazum o posojilih, ki sta bila za Grčijo sklenjena 8. maja 2010, sta začela veljati 11. maja 2010. Sporazum o posojilih določa, da bo sporazum med upniki ostal v celoti veljaven in učinkovit v triletnem programskem obdobju, dokler bodo obstajali neporavnani zneski po sporazumu o posojilih.

(6) Sporazum med upniki in Sporazum o posojilih, podpisana 8. maja 2010, sta začela veljati 11. maja 2010. Sporazum med upniki bo ostal v celoti veljaven in učinkovit v triletnem programskem obdobju, dokler bodo obstajali neporavnani zneski po sporazumu o posojilih.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Taka finančna pomoč je bila z odločbami Sveta 2009/102/ES, 2009/290/ES in 2009/459/ES dodeljena Madžarski, Latviji in Romuniji.

(8) Finančna pomoč v skladu z Uredbo (EU) št. 332/2002 je bila z odločbama Sveta 2009/102/EU in 2002/459/EU dodeljena Madžarski in Romuniji.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Finančni ministri 17 držav članic euroobmočja so 11. julija 2011 podpisali Pogodbo o ustanovitvi evropskega mehanizma za stabilnost (EMS). Predvideno je, da bo EMS do leta 2013 prevzel naloge, ki jih sedaj opravljata evropski instrument za finančno stabilnost in evropski mehanizem za finančno stabilizacijo. Zato mora ta uredba že upoštevati ta prihodnji mehanizem.

(9) Finančni ministri 17 držav članic euroobmočja so 11. julija 2011 podpisali Pogodbo o ustanovitvi evropskega mehanizma za stabilnost (EMS). Po odločitvah, ki so ju sprejeli predsedniki držav in vlad euroobmočja 21. julija in 9. decembra 2011, je bila pogodba za izboljšanje učinkovitosti mehanizma spremenjena in podpisana 2. februarja 2012. EMS bo v skladu s pogodbo do leta 2013 prevzel naloge, ki jih sedaj opravljata evropski instrument za finančno stabilnost in evropski mehanizem za finančno stabilizacijo. Zato bi morala ta uredba upoštevati ESM.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Predsedniki držav ali vlad držav članic euroobmočja in institucije EU so v izjavi z dne 21. julija 2011 Komisijo in Evropsko investicijsko banko pozvali, da povečata sinergije med programi posojil in skladi Unije v vseh državah, ki prejemajo pomoč Unije ali Mednarodnega denarnega sklada. Ta uredba prispeva k navedenemu cilju.

(11) Predsedniki držav ali vlad držav članic euroobmočja in institucije EU so v izjavi z dne 21. julija 2011 Komisijo in Evropsko investicijsko banko (EIB) pozvali, da povečata sinergije med programi posojil in skladi Unije v vseh državah, ki prejemajo pomoč Unije ali Mednarodnega denarnega sklada. Ta uredba bi morala prispevati k uresničitvi tega cilja.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a) Predsedniki držav ali vlad so se v izjavi članov Evropskega sveta z dne 30. januarja 2012 dogovorili o krepitvi podpore EIB za infrastrukturo kot nujnem ukrepu ter Svet, Komisijo in EIB pozvali, naj preučijo možnosti za okrepitev dejavnosti EIB v podporo rasti in podajo ustrezna priporočila, vključno z možnostmi, da bi proračun Unije uporabili za krepitev zmogljivosti financiranja skupine EIB. Namen uredbe je odgovor na ta poziv v okviru kriznega upravljanja.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Za ublažitev navedenih težav in pospešitev izvajanja operativnih programov in projektov ter krepitev oživljanja gospodarstva je primerno, da organi upravljanja držav članic, ki so imele resne težave s finančno stabilnostjo in jim je bila dodeljena finančna pomoč v skladu z enim od zgoraj naštetih mehanizmov finančne pomoči, lahko prispevajo finančna sredstva iz operativnih programov za vzpostavitev instrumentov za porazdelitev tveganja, ki zagotavljajo posojila ali jamstva ali druge finančne instrumente v podporo projektom in dejavnostim, predvidenim v okviru operativnega programa.

(13) Za ublažitev navedenih težav in pospešitev izvajanja operativnih programov in projektov ter krepitev oživljanja gospodarstva morajo države članice, ki so imele resne težave s finančno stabilnostjo in jim je bila dodeljena finančna pomoč v skladu z enim od mehanizmov finančne pomoči iz člena 77(2) Uredbe (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 1311/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 glede nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave v zvezi s svojo finančno stabilnostjo, imeti možnost, da prispevajo finančna sredstva iz operativnih programov za vzpostavitev instrumentov za porazdelitev tveganja, ki zagotavljajo posojila ali jamstva ali druge finančne instrumente v podporo projektom in dejavnostim, predvidenim v okviru operativnega programa.

 

___________

 

1 UL L 210, 31.7.2006, str. 25.

 

2 UL L 337, 20.12.2011, str. 5.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Glede na dolgoletne izkušnje EIB kot glavnega financerja infrastrukturnih projektov in njeno zavezanost k podpiranju oživljanja gospodarstva je treba Komisiji omogočiti, da v partnerstvu z EIB vzpostavi instrumente za porazdelitev tveganja. Posebne pogoje sodelovanja je treba določiti v sporazumu med Komisijo in EIB.

(14) Glede na dolgoletne izkušnje EIB kot glavnega financerja infrastrukturnih projektov in njeno zavezanost k podpiranju oživljanja gospodarstva je treba Komisiji omogočiti, da vzpostavi instrumente za porazdelitev tveganja s sporazumom o sodelovanju, sklenjenim v ta namen z EIB. Za zagotovitev pravne varnosti je treba v Uredbi (ES) št. 1083/2006 opisati poglavitne in običajne pogoje takega sporazuma o sodelovanju. Glede na posebno naravo kriznega upravljanja instrumentov za porazdelitev tveganja iz te uredbe bi bilo treba posebne pogoje vsakega sodelovanja določiti v posameznih sporazumih o sodelovanju, sklenjenih med Komisijo in EIB v skladu z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti1.

 

___________

 

1 UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Da se zagotovi hiter odziv v razmerah trenutne gospodarske in finančne krize, mora Komisija tak instrument za porazdelitev tveganja izvajati v skladu s členom 54(2) Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002.

(16) Da se zagotovi hiter odziv v razmerah trenutne gospodarske, finančne in socialne krize, mora Komisija instrumente za porazdelitev tveganja iz te uredbe izvajati v skladu s členom 54(2) Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a) Zaradi jasnosti in pravne varnosti bi bilo treba v člen 36a Uredbe (ES) št. 1083/2006 vključiti opredelitev instrumenta za porazdelitev tveganja. Instrumenti za porazdelitev tveganja bi se morali uporabljati za posojila in jamstva ter druge finančne instrumente za financiranje dejavnosti, ki se sofinancirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ali Kohezijskega sklada, kar zadeva investicijske stroške, ki jih ni mogoče kriti kot upravičene izdatke iz člena 55 Uredbe (ES) št. 1083/2006 ali v skladu s pravili Unije o državni pomoči. Zato je treba predvideti tudi odstopanje od člena 54(5) Uredbe (ES) št. 1083/2006.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 16 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16b) Država članica, ki želi koristiti instrument za porazdelitev tveganja, bi morala v pisni prošnji Komisiji jasno navesti, zakaj meni, da izpolnjuje enega od pogojev za upravičenost iz člena 77(2) Uredbe (ES) št. 1083/2006, ter k tej prošnji priložiti vse potrebne informacije, zahtevane v skladu s to uredbo, da se preverijo navedeni pogoji za upravičenost. Država članica prosilka bi morala v svoji prošnji tudi opisati programe (vključno s seznamom predlaganih projektov in potreb po financiranju), ki se sofinancirajo s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj ali Kohezijskega sklada, in del sredstev, dodeljenih tem programom za leti 2012 in 2013, ki jih želi razporediti v instrument za porazdelitev tveganja. Zato bi morala biti prošnja države članice poslana Komisiji najkasneje do 31. avgusta 2013, da bi slednja najkasneje do 31. decembra 2013 sprejela odločitev o udeležbi države članice prosilke v instrumentu za porazdelitev tveganja. Preden bi Komisija sprejela odločitev o prošnji države članice, bi bilo treba zadevne operativne programe v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada pregledati v skladu s členom 33(2) Uredbe (ES) št. 1083/2006.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 16 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16c) Izbrane dejavnosti, ki so upravičene do sredstev iz instrumenta za porazdelitev tveganja, bi morale biti glavni projekti, o katerih je Komisija že odločala v skladu s členom 41 Uredbe (ES) št. 1083/2006, ali drugi projekti, ki se sofinancirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ali Kohezijskega sklada in sodijo v enega ali več njunih operativnih programov, kadar se ti projekti soočajo s pomanjkanjem finančnih sredstev za investicijske stroške, ki bi jih morali pokriti zasebni vlagatelji. Izbrane dejavnosti pa bi glede na razpoložljivost sredstev iz instrumenta za porazdelitev tveganja lahko bile tudi dejavnosti, ki prispevajo k uresničevanju ciljev nacionalnega strateškega referenčnega okvira države članice prosilke in strateških smernic Skupnosti o koheziji ter ki lahko zaradi svoje narave prispevajo k podpori rasti in krepitvi gospodarskega okrevanja.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 16 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16d) Poleg tega bi morala država članica prosilka v svoji prošnji navesti razpoložljivi znesek, ki se uporabi izključno v njeno korist in se zagotovi v okviru dodeljenih finančnih sredstev kohezijske politike v skladu s členom 18(2) Uredbe (ES) št. 1083/2006 ter se lahko nameni za cilje instrumenta za porazdelitev tveganja izključno v okviru proračunskih obveznosti Unije za leti 2012 in 2013 v skladu s členom 75(1) Uredbe (ES) št. 1083/2006, pri čemer ta znesek ne bi smel presegati 10 % okvirnih skupnih sredstev, dodeljenih državi članici prosilki iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada za obdobje 2007–2013, ki so bili potrjeni v skladu s členom 28(3)(b) Uredbe (ES) št. 1083/2006. Zagotoviti je še treba, da so finančna sredstva Unije za instrument za porazdelitev tveganja, vključno s pristojbinami za upravljanje in drugimi upravičenimi stroški, jasno omejena na omenjeni najvišji znesek, ki ga Unija prispeva za instrument za porazdelitev tveganja, ter ne ustvarjajo nobenih drugih pogojnih obveznosti za splošni proračun Evropske unije. Zato bi morali Evropska investicijska banka ali nacionalni oziroma mednarodni organ javnega sektorja ali osebe zasebnega prava, ki opravljajo javno službo, s katerimi je bil s sporazumom o sodelovanju vzpostavljen instrument za porazdelitev tveganja, kriti vsako preostalo tveganje pri dejavnostih, ki se financirajo iz uvedenega instrumenta za porazdelitev tveganja. Državi članici, ki v okviru istega instrumenta za porazdelitev tveganja še vedno izpolnjujejo pogoje o upravičenosti, bi bilo treba na njeno zahtevo omogočiti ponovno uporabo vrnjenih ali preostalih zneskov, dodeljenih instrumentu za porazdelitev tveganja.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 16 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16e) Komisija bi morala preveriti, ali so informacije, ki jih posreduje država članica prosilka, točne in je prošnja države članice upravičena, ter bi morala imeti pooblastilo, da z izvedbenim aktom v štirih mesecih po prošnji države članice sprejme odločitev o pogojih udeležbe države članice prosilke v instrumentu za porazdelitev tveganja. Vendar so lahko do financiranja iz vzpostavljenega instrumenta za porazdelitev tveganja upravičeni samo projekti, za katere so Evropska investicijska banka ali nacionalni ali mednarodni javni organi oziroma osebe zasebnega prava, ki opravljajo javno službo, sprejeli ugoden sklep o financiranju. Zaradi preglednosti in pravne varnosti bi se morala odločitev Komisije objaviti v Uradnem listu Evropske unije.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 16 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16f) Zaradi namena in narave s to uredbo uvedenega instrumenta za porazdelitev tveganja, ki sta povezana s kriznim upravljanjem, ter krize brez primere, ki je prizadela mednarodne trge, in gospodarskega upada, ki sta močno prizadela finančno stabilnost številnih držav članic in na kar se je treba hitro odzvati, da se preprečijo učinki na realno gospodarstvo, trg dela in državljane, je primerno, da ta uredba začne veljati na dan njene objave v Uradnem listu Evropske unije.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 1083/2006

Člen 14 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Uredba (ES) št. 1083/2006 se spremeni:

Uredba (ES) št. 1083/2006 se spremeni, kot sledi:

(1) V členu 14 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

(1) V členu 14 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

"1. Proračun Evropske unije, dodeljen skladom, se izvršuje v okviru deljenega upravljanja med državami članicami in Komisijo, v skladu s členom 53(1)(b) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti*, z izjemo instrumentov za porazdelitev tveganja iz člena 36(2a) in tehnične pomoči iz člena 45.

„1. Proračun Evropske unije, dodeljen skladom, se izvaja v okviru deljenega upravljanja med državami članicami in Komisijo, v skladu s členom 53(1)(b) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti*, z izjemo instrumenta iz člena 36a te uredbe in tehnične pomoči iz člena 45 te uredbe.”

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 1083/2006

Člen 36 – odstavek 2a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) V člen 36 se vstavi naslednji odstavek 2a:

(2) Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 36a

 

Instrument za porazdelitev tveganja

 

1. Instrument za porazdelitve tveganja za namene tega člena pomeni finančni instrument (posojilo, jamstvo ter drugi finančni instrumenti), ki zagotavlja popolno ali delno kritje opredeljenega tveganja, po potrebi v zameno za dogovorjeno nadomestilo.

"2a. Države članice, ki izpolnjujejo enega od pogojev iz člena 77(2), lahko del finančnih sredstev iz členov 19 in 20 namenijo za instrument za porazdelitev tveganja, ki ga vzpostavi Komisija v dogovoru z Evropsko investicijsko banko ali nacionalnimi ali mednarodnimi organi javnega sektorja ali osebami zasebnega prava, ki opravljajo javno službo, če zagotovijo ustrezna finančna jamstva, iz člena 54(2)(c) Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002, pod podobnimi pogoji, kot se uporabljajo za Evropsko investicijsko banko in jih slednja uporablja, za kritje rezervacij in kapitala za jamstva in posojila ter druge finančne instrumente, zagotovljene v okviru instrumenta za porazdelitev tveganja.

2. Države članice, ki izpolnjujejo enega od pogojev iz člena 77(2)(a), (b) in (c), lahko del skupnih sredstev, razdeljenih v skladu s členoma 19 in 20, namenijo instrumentu za porazdelitev tveganja, vzpostavljenemu s sporazumom o sodelovanju, ki ga sklene Komisija z Evropsko investicijsko banko ali nacionalnimi ali mednarodnimi organi javnega sektorja ali osebami zasebnega prava, ki opravljajo javno službo, če zagotovijo ustrezna finančna jamstva iz člena 54(2)(c) Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002, pod podobnimi pogoji, kot se uporabljajo za Evropsko investicijsko banko (v nadaljevanju pogodbeni izvajalski organ) in jih slednja uporablja za kritje rezervacij in kapitala za jamstva in posojila ter druge finančne ugodnosti, zagotovljene v okviru instrumenta za porazdelitev tveganja.

 

3. Sporazum o sodelovanju iz odstavka 2 vsebuje pravila, zlasti o: skupnem znesku, ki ga prispeva Unija, in časovnem razporedu, po katerem bo na razpolago; pogojih skrbniškega računa, ki jih določi pogodbeni izvajalski organ; merilih o izpolnjevanju pogojev za uporabo prispevka Unije, podrobnostih v zvezi z natančno porazdelitvijo tveganja (vključno s stopnjo finančnega vzvoda), ki ga krije, in jamstvih, ki jih zagotavlja pogodbeni izvajalski organ; oblikovanju cen instrumenta za porazdelitev tveganja na podlagi meje tveganja in kritja vseh upravnih stroškov instrumenta; postopku za zaprositev in odobritev predlogov projektov, ki jih krije instrument za porazdelitev tveganja; obdobju razpoložljivosti instrumenta za porazdelitev tveganja in zahtevah po poročanju.

 

Točna porazdelitev tveganja (vključno s stopnjo finančnega vzvoda), h kateri se zaveže pogodbeni izvajalski organ v skladu s sporazumom o sodelovanju, v povprečju ustreza najmanj 1,5-kratnemu znesku, ki ga k instrumentu za porazdelitev tveganja prispeva Unija.

 

Plačila v instrument za porazdelitev tveganja se opravijo v tranšah v skladu z načrtovano uporabo instrumenta za porazdelitev tveganja pri zagotavljanju posojil in jamstev za financiranje določenih dejavnosti.

Tak instrument za porazdelitev tveganja se uporablja izključno za posojila in jamstva ter druge finančne instrumente za financiranje dejavnosti, ki so sofinancirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ali Kohezijskega sklada, kar zadeva izdatke, ki jih ne zajema člen 56.

4. Ne glede na člen 54(5) se instrument za porazdelitev tveganja uporablja za financiranje dejavnosti, ki so sofinancirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ali Kohezijskega sklada, kar zadeva investicijske stroške, ki jih ni mogoče kriti kot upravičene izdatke iz člena 55 ali v skladu s pravili Unije o državni pomoči.

 

Lahko se uporabi za financiranje dejavnosti, ki pripomorejo k doseganju ciljev nacionalnega strateškega referenčnega okvira države članice prosilke in strateških smernic Skupnosti o koheziji1 ter zagotavljajo največjo dodano vrednost strategiji Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast.

Komisija izvaja instrument za porazdelitev tveganja s posrednim centraliziranim upravljanjem v skladu s členom 54(2) Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002.

5. Komisija izvaja instrument za porazdelitev tveganja v okviru posrednega centraliziranega upravljanja v skladu s členoma 54 in 56 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002.

Plačila v instrument za porazdelitev tveganja se opravijo v tranšah v skladu z načrtovano uporabo instrumenta za porazdelitev tveganja pri zagotavljanju posojil in jamstev za financiranje določenih dejavnosti.

 

 

6. Država članica, ki želi koristiti instrument za porazdelitev tveganja, Komisiji do 31. avgusta 2013 predloži pisno prošnjo. Država članica v svoji prošnji zagotovi vse podatke, ki so potrebni za presojo:

 

(a) ali izpolnjuje enega od pogojev iz točk (a), (b) ali (c) člena 77(2), s sklicevanjem na sklep Sveta ali na drugi pravni akt, ki dokazuje upravičenost;

 

(b) seznama programov (vključno s predlogi projektov in potreb za njihovo financiranje), ki se sofinancirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ali Kohezijskega sklada, ter dela sredstev, dodeljenih tovrstnim programom za leti 2012 in 2013, ki jih želi iz teh programov prerazporediti v instrument za porazdelitev tveganja;

 

(c) seznama predlaganih projektov v skladu z drugim pododstavkom odstavka 4 in dela sredstev, dodeljenih za leti 2012 in 2013, ki jih želi iz programov prerazporediti v instrument za porazdelitev tveganja;

 

(d) razpoložljivega zneska za njeno izključno korist v okviru dodeljenih finančnih sredstev kohezijske politike v skladu s členom 18(2) in napovedi zneska, ki ga je mogoče le iz proračunskih obveznostih Unije za leti 2012 in 2013 v skladu s členom 75(1) nameniti za cilje instrumenta za porazdelitev tveganja;

Zadevna država članica naslovi prošnjo na Komisijo, ki sprejme odločitev z izvedbenim aktom, v katerem opiše sistem, ki bo zagotovil, da se razpoložljivi znesek uporabi izključno v korist države članice, ki ga je zagotovila v okviru dodeljenih finančnih sredstev kohezijske politike v skladu s členom 18(2), ter pogoje, ki se uporabljajo za tak instrument za porazdelitev tveganja. Navedeni pogoji se nanašajo vsaj na:

7. Ko Komisija preveri, da je prošnja države članice pravilna in upravičena, v štirih mesecih po tem, ko je država članica vložila prošnjo, sprejme odločitev z izvedbenim aktom, v katerem opiše sistem, ki bo zagotovil, da se razpoložljivi znesek uporabi izključno v korist države članice, ki ga je zagotovila v okviru dodeljenih finančnih sredstev kohezijske politike v skladu s členom 18(2), ter določi natančne pogoje za sodelovanje države članice prosilke v instrumentu za porazdelitev tveganja. Pogoji se zlasti nanašajo na:

(a) sledljivost in računovodstvo, informacije o uporabi sredstev ter sisteme spremljanja in nadzora; ter

(a) sledljivost in računovodstvo, informacije o uporabi sredstev, plačilne pogoje ter sisteme spremljanja in nadzora;

(b) strukture pristojbin ter drugih upravnih stroškov in stroškov upravljanja.

(b) strukture pristojbin ter drugih upravnih stroškov in stroškov upravljanja;

 

(c) okvirni seznam projektov, upravičenih do financiranja; ter

 

(d) najvišji znesek prispevka Unije, ki se lahko dodeli instrumentu za porazdelitev tveganja iz razpoložljivih sredstev, dodeljenih državi članici, ter obroke za dejansko izvajanje.

 

Odločitev Komisije se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

 

Komisija pri odločanju o prošnji države članice zagotovi, da bodo do financiranja iz vzpostavljenega instrumenta za porazdelitev tveganja upravičeni le projekti, za katere je Evropska investicijska banka ali nacionalni oziroma mednarodni javni organ ali oseba zasebnega prava, ki opravlja javno službo, sprejela pozitiven sklep o financiranju.

 

8. Pred odločitvijo Komisije iz odstavka 7 se v skladu s členom 33(2) opravi pregled operativnih programov v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada.

Finančna sredstva, dodeljena instrumentu za porazdelitev tveganja, so strogo omejena in ne ustvarjajo pogojnih obveznosti za proračun Unije ali zadevno državo članico.

9. Finančna sredstva, dodeljena instrumentu za porazdelitev tveganja, so strogo omejena in ne presegajo 10 % okvirnih skupnih dodeljenih sredstev za obdobje 2007–2013 v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada, ki so bila državi članici, ki je vložila zahtevo, odobrena v skladu s členom 28(3)(b). Dodeljena finančna sredstva, ki so na razpolago za projekte iz drugega pododstavka odstavka 4 tega člena, so omejena na znesek, ki ostane po financiranju dejavnosti iz prvega pododstavka odstavka 4 tega člena. Udeležba Unije v instrumentu za porazdelitev tveganja razen skupnega prispevka Unije k instrumentu za porazdelitev tveganja, sprejetega z odločitvijo iz odstavka 7 tega člena, ne ustvarja nobenih drugih pogojnih obveznosti za splošni proračun Unije ali zadevno državo članico.

Vsak znesek, ki ostane na voljo po končanju dejavnosti, krite z instrumentom za porazdelitev tveganja, se lahko na prošnjo zadevne države članice ponovno uporabi v okviru instrumenta za porazdelitev tveganja, če država članica še izpolnjuje enega od pogojev iz člena 77(2). Če država članica navedenih pogojev ne izpolnjuje več, se preostali znesek šteje za namenske prejemke v smislu člena 18 finančne uredbe. Na prošnjo zadevne države članice se dodatne odobritve za prevzem obveznosti, ki jih ustvarijo ti namenski prejemki, naslednje leto dodajo dodeljenim finančnim sredstvom kohezijske politike zadevne države članice.“

10. Vsa vrnjena sredstva ali znesek, ki ostane na voljo po končanju dejavnosti, krite z instrumentom za porazdelitev tveganja, se lahko na prošnjo zadevne države članice ponovno uporabijo v okviru instrumenta za porazdelitev tveganja, če država članica še izpolnjuje enega od pogojev iz člena 77(2)(a), (b) in (c). Če država članica katerega od navedenih pogojev ne izpolnjuje več, se vrnjena ali ostala sredstva štejejo za namenske prejemke v smislu člena 18 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002. Na prošnjo zadevne države članice se dodatne odobritve za prevzem obveznosti, ki jih ustvarijo ti namenski prejemki, naslednje leto dodajo dodeljenim finančnim sredstvom kohezijske politike zadevne države članice.“

 

_______________

 

1 Glej: Sklep Sveta št. 2006/702/ES z dne 6. oktobra 2006 o strateških smernicah Skupnosti o koheziji (UL L 291, 21.10.2006, str. 11).”

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 2

Uredba (ES) št. 1083/2006

.

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

  • [1]  UL C 43, 15.02.12, str. 13.

OBRAZLOŽITEV

Okoliščine in vsebina predloga Komisije

Komisija po dveh prejšnjih predlogih za spremembo Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 v odgovor na sedanjo gospodarsko in finančno krizo predlaga tretjo spremembo, ki vsebuje določbe za vzpostavitev instrumenta za porazdelitev tveganja.

Voditelji držav ali vlad držav članic euroobmočja so 21. julija 2011 Komisijo in Evropsko investicijsko banko pozvali, naj okrepita sinergijo med programi posojil in skladi Unije v državah članicah, ki bodo ob začetku veljavnosti spremembe prejemale pomoč Unije ali Mednarodnega denarnega sklada. Države članice, ki prejemajo to pomoč, so zaenkrat Irska, Grčija, Portugalska in Romunija.

Namen ukrepa je obravnavati velike ovire, s katerimi se soočajo nekatere države članice, zlasti Grčija, pri zbiranju zasebnih finančnih sredstev, potrebnih za izvajanje infrastrukturnih in produktivnih naložbenih projektov, ki jih je mogoče le deloma financirati z javnimi sredstvi.

To zlasti velja za infrastrukturne projekte, ki ustvarjajo neto prihodke (kot so cestninske avtoceste ali druga infrastruktura, pri kateri se od uporabnikov pobira pristojbina) in katerih vrednosti ni mogoče pokriti z dodeljevanjem finančnih sredstev v okviru kohezijske politike, velja pa tudi za produktivne naložbe, za katere je največja zgornja meja dovoljene državne pomoči določena s predpisi o državni pomoči. Predlog Komisije se nanaša le na donosne projekte, saj investicijski stroški, ki so kriti s prihodki, niso upravičeni do sofinanciranja s sredstvi EU.

V državah članicah, ki jih je kriza najbolj prizadela, zlasti pa v Grčiji, je nevarnost, da se številni strateški projekti, ki so bili izbrani za sofinanciranje v okviru programov kohezijske politike, ne bodo izvedli, saj vlagatelji iz zasebnega sektorja in banke zaradi pomanjkanja likvidnosti ne morejo zagotoviti sredstev za projekte, nosilci projektov pa v sedanjih razmerah niso več pripravljeni nositi tveganja naložb.

Predlagani ukrep je izjema od običajnega okvira, v katerem se izvaja kohezijska politika, in je upravičen samo v izjemnih razmerah, ki nastanejo zaradi krize. Zato je njegov cilj delno kritje tveganj, povezanih s posojanjem sredstev bankam ali nosilcem projektov v državah članicah, ki imajo ali jim grozijo resne težave glede finančne stabilnosti, da se ohrani vključenost zasebnih vlagateljev in se premostijo velike ovire pri izvajanju programov kohezijske politike.

Za izvajanje instrumenta za porazdelitev tveganja bi se na podlagi predloga dovolil prenos dela dodeljenih finančnih sredstev, ki so na voljo tem državam članicam, nazaj na Komisijo. Cilj bi bil zagotoviti sredstva za kritje pričakovanih in nepričakovanih izgub pri posojilih in jamstvih, ki bi se odobrila v okviru partnerstva o porazdelitvi tveganja z Evropsko investicijsko banko in/ali drugimi finančnimi ustanovami, ki opravljajo javno službo, ki so pripravljene še naprej dajati posojila sponzorjem projektov in bankam za zagotovitev ustreznih zasebnih sredstev za projekte, ki se izvajajo s prispevki iz strukturnih skladov in Kohezijskega sklada. Skupna dodeljena sredstva v okviru kohezijske politike za obdobje 2007–2013 se zato ne bi spremenila. Predlagani ukrepi bodo začasni in bodo odpravljeni, ko bo država članica izstopila iz mehanizma finančne pomoči. Komisija izvaja instrument za porazdelitev tveganja s posrednim centraliziranim upravljanjem v skladu s členom 54(2) Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002.

Pripombe poročevalke

Poročevalka pozdravlja predlog in ugotavlja, da je njegov namen zagotoviti nadaljnje izvajanje programov, ki se sofinancirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada v okviru gospodarskega okrevanja držav članic, ki prejemajo finančno pomoč.

Meni, da bi bilo treba nekatere elemente predloga pojasniti, zato vlaga predloge sprememb za pojasnitev besedila, s katerimi dodaja opredelitev instrumenta za porazdelitev tveganja (v skladu z nedavnim kompromisnim predlogom za besedilo finančne uredbe) skupaj s podrobnim opisom postopka, ki se bo uporabljal za vzpostavitev in izvajanje tega instrumenta na podlagi pravnih modelov sedanjih instrumentov za porazdelitev tveganja v drugih politikah Unije. Poročevalka poleg tega predlaga, naj se za boljšo pravno ubeseditev uvede nov člen 36a, ki se razdeli na odstavke in pododstavke.

Poročevalka predlaga spremembe, s katerimi bi določili zgornjo mejo proračunskih sredstev za ta instrument, in poudarja, da za proračun Unije ni drugih pogojnih obveznosti razen finančnih sredstev, dodeljenih temu instrumentu.

Za zagotovitev, da bodo v ta mehanizem vključeni samo ekonomsko vzdržni donosni projekti, poročevalka pojasnjuje, da so do financiranja iz tega instrumenta upravičeni le projekti, za katere je Evropska investicijska banka ali podobna institucija sprejela pozitiven sklep o financiranju. Da se na podoben način poudari, da se iz proračuna Unije ne krije celotnega tveganja, ampak se porazdeli z Evropsko investicijsko banko ali podobno institucijo, se točna porazdelitev tveganja (stopnja finančnega vzvoda) določi kot povprečje v višini najmanj 1,5-kratnega zneska, ki ga Unija prispeva k temu instrumentu.

Poročevalka v zvezi z obsegom projektov, ki so upravičeni do tega instrumenta, vlaga predloge sprememb, na podlagi katerih bodo imeli donosni projekti in projekti državne pomoči, ki so že vključeni v operativne programe zadevnih držav članic, prednostni dostop do instrumenta, vendar se pri tem ne izključijo drugi projekti, ki prispevajo k doseganju ciljev nacionalnega strateškega referenčnega okvira države članice prosilke in strateških smernic Skupnosti o koheziji ter ki lahko pripomorejo h gospodarskemu okrevanju zadevnih držav članic.

MNENJE Odbora za proračunski nadzor (1.3.2012)

za Odbor za regionalni razvoj

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 glede nekaterih določb o instrumentih za porazdelitev tveganja za države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave glede finančne stabilnosti
(COM(2011)0655 – C7‑0350/2011 – 2011/0283(COD))

Pripravljavec mnenja: Crescenzio Rivellini

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropska unija se v tem času sooča s trdovratno gospodarsko in finančno krizo, ki ne vpliva samo na makroekonomsko stabilnost številnih držav članic, temveč tudi na dostop do finančnih sredstev v vsej Uniji. To ogroža izvajanje programov v okviru kohezijske politike, saj imajo javne in zasebne zainteresirane strani, ki izvršujejo pomembne projekte, zaradi likvidnostnih težav, s katerimi se soočajo finančne institucije, na razpolago omejeno količino finančnih sredstev.

Pripravljavec mnenja pozdravlja predlog Evropske komisije (COM(2011)0655) o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (splošna uredba) in ugotavlja, da je glavni cilj izboljšati dostop nosilcev projektov do financiranja, da bodo lahko še naprej na kraju samem izvajali programe strukturnih skladov in Kohezijskega sklada. Da bi bilo to mogoče izvesti, bi oblikovali instrument za porazdelitev tveganja. Države članice bi del svojih finančnih sredstev prenesle v ta instrument, iz katerega bi bilo nato mogoče zagotoviti sredstva za kritje predvidenih in nepredvidenih izgub pri posojilih in jamstvih, ki se odobrijo prek partnerstva za porazdelitev tveganja z Evropsko investicijsko banko in/ali drugimi finančnimi institucijami, ki opravljajo javno službo. S tem bi zagotovili dodatno likvidnost za izvajanje infrastrukturnih in produktivnih naložb, ne da bi spreminjali skupna dodeljena sredstva v okviru kohezijske politike za obdobje 2007–2013.

Pripravljavec mnenja podpira namero Komisije za izboljšanje dostopa nosilcev infrastrukturnih in produktivnih naložb do financiranja. Čeprav soglaša s splošno vsebino predloga Komisije, meni, da je treba za izboljšanje njegove uresničljivosti uvesti nekaj sprememb.

Pripravljavec mnenja predvsem meni, da pomanjkanje likvidnosti v finančnem sektorju ni omejeno samo na države, ki so prejele finančno pomoč iz evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo ali mehanizma za plačilne bilance. Tako nosilci infrastrukturnih in produktivnih naložb v vseh državah članicah opažajo zmanjševanje finančnih sredstev. Zato pripravljavec mnenja meni, da bi širitev možnosti za vzpostavitev takega mehanizma za porazdelitev tveganja na vse države članice povečala naložbe v rast in delovna mesta po vsej Uniji z uporabo strukturnih skladov in Kohezijskega sklada, v katerih bi sicer do konca sedanjega programskega obdobja ostala neporabljena sredstva.

Poleg tega je prepričan, da bi se moral predlog, če naj dejansko vpliva na gospodarstvo držav članic, ki se bodo odločile, da ga bodo izvajale, nanašati na dejavnosti, ki se že sofinancirajo iz strukturnih skladov in Kohezijskega sklada, kot tudi na infrastrukturne dejavnosti ter dejavnosti malih in srednjih podjetij, ki so pomembne za gospodarsko okrevanje zadevnih držav članic. Možnost podprtja infrastrukturnih projektov, ki so pomembni v okviru gospodarskega okrevanja v zadevnih državah članicah, je že vključena v obrazložitvenem memorandumu predloga Komisije. Možnost podprtja dejavnosti malih in srednjih podjetij bo omogočila povečanje likvidnosti, ki bo na voljo enemu izmed sektorjev, ki omogočajo zaposlitev velikemu deležu prebivalstva EU in ki jih je sedanje pomanjkanje likvidnosti prizadelo.

Nazadnje pripravljavec mnenja meni, da bi morali odpraviti omejevanje podpore samo na izdatke, na katere se ne nanaša člen 56, da bi omogočili večjo izkoriščanje instrumenta in zagotovili ustrezno raven prispevkov zasebnega sektorja podprtim projektom.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Zaradi hude dolžniške krize v številnih državah članicah so potrebni novi in inovativni načini za naložbe strukturnih skladov, da bo mogoče te sklade čim bolje uporabiti v programskih obdobjih 2007–2013 in 2014–2020.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe– akt o spremembi

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Za ublažitev navedenih težav in pospešitev izvajanja operativnih programov in projektov ter krepitev oživljanja gospodarstva je primerno, da organi upravljanja držav članic, ki so imele resne težave s finančno stabilnostjo in jim je bila dodeljena finančna pomoč v skladu z enim od zgoraj naštetih mehanizmov finančne pomoči, lahko prispevajo finančna sredstva iz operativnih programov za vzpostavitev instrumentov za porazdelitev tveganja, ki zagotavljajo posojila ali jamstva ali druge finančne instrumente v podporo projektom in dejavnostim, predvidenim v okviru operativnega programa.

(13) Za ublažitev navedenih težav in pospešitev izvajanja operativnih programov in projektov ter krepitev oživljanja gospodarstva je primerno, da organi upravljanja držav članic, ki so imele resne težave s finančno stabilnostjo in jim je bila dodeljena finančna pomoč v skladu z enim od zgoraj naštetih mehanizmov finančne pomoči, lahko prispevajo finančna sredstva iz operativnih programov za vzpostavitev instrumentov za porazdelitev tveganja, ki zagotavljajo posojila ali jamstva ali druge finančne instrumente v podporo projektom in dejavnostim, predvidenim v okviru operativnega programa. Poleg tega je mogoče podpreti tudi infrastrukturne in produktivne naložbe, ki so pomembne za gospodarsko okrevanje in ustvarjanje delovnih mest v zadevnih državah članicah ter za uresničevanje ciljev strategije Evropa 2020.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 1083/2006

Člen 36 – odstavek 2a – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Tak instrument za porazdelitev tveganja se uporablja izključno za posojila in jamstva ter druge finančne instrumente za financiranje dejavnosti, ki so sofinancirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ali Kohezijskega sklada, kar zadeva izdatke, ki jih ne zajema člen 56.

Tak instrument za porazdelitev tveganja se uporablja izključno za posojila in jamstva ter druge finančne instrumente za financiranje dejavnosti, ki so sofinancirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ali Kohezijskega sklada, ali infrastrukturne projekte, projekte za mala in srednja podjetja in produktivne naložbene projekte za gospodarsko okrevanje in ustvarjanje delovnih mest v zadevnih državah članicah ter za uresničevanje ciljev strategije Evropa 2020. V državah članicah, ki izpolnjujejo enega od pogojev iz člena 77(2), se tovrsten instrument za porazdelitev tveganja uporablja tudi za dejavnosti, ki so povezane z uresničevanjem ciljev kohezijske politike in se ne sofinancirajo iz programov nacionalnega strateškega referenčnega okvira.

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da je instrument za porazdelitev tveganja skladen s cilji strategije Evropa 2020, saj so cilji tega instrumenta širši kot cilji Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 1083/2006

Člen 36 – odstavek 2a – pododstavek 5 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) sledljivost in računovodstvo, informacije o uporabi sredstev ter sisteme spremljanja in nadzora; ter

(a) sledljivost in računovodstvo, strukturo upravljanja v tesnem sodelovanju z državami članicami in sodelujočimi finančnimi institucijami, informacije o stopnji finančnega vzvoda, o uporabi sredstev ter o sistemih spremljanja in nadzora; ter

POSTOPEK

Naslov

Sprememba Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 glede nekaterih določb o instrumentih za porazdelitev tveganja za države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave glede finančne stabilnosti

Referenčni dokumenti

COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

REGI

25.10.2011

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

CONT

15.12.2011

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Crescenzio Rivellini

29.11.2011

 

 

 

Datum sprejetja

29.2.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

14

11

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis), Bart Staes, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Philip Bradbourn, Derk Jan Eppink, Lucas Hartong, Edit Herczog, Véronique Mathieu, Derek Vaughan

MNENJE Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (13.3.2012)

za Odbor za regionalni razvoj

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 glede nekaterih določb o instrumentih za porazdelitev tveganja za države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave glede finančne stabilnosti
(COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD))

Pripravljavec mnenja: Rolandas Paksas

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog Evropske komisije prihaja v času, ko se izvajanje programov strukturnih skladov in Kohezijskega sklada v celi vrsti držav članic sooča z resnimi težavami. Finančna in gospodarska kriza, ki še traja, je hudo prizadela proračune držav članic, stalno se povečuje pritisk na razpoložljive nacionalne finančne vire, naj financirajo javne naložbe, pogoji za finančno udeležbo zasebnega in zlasti finančnega sektorja pa se poslabšujejo.

Zato je glavni cilj predloga Komisije pomagati tistim državam članicam, ki jih je kriza najbolj prizadela, da bodo še naprej izvajale programe strukturnih skladov in Kohezijskega sklada na terenu in tako gospodarstvu zagotovile finančne prilive. Z omogočanjem prenosa dela sredstev EU za vzpostavitev instrumentov za porazdelitev tveganja želi Komisija pospešiti zagotavljanje posojil in jamstev Evropske centralne banke ali drugih mednarodnih finančnih institucij za sofinanciranje zasebnih prispevkov pri projektih, ki se izvajajo z javno podporo.

Poročevalec pozdravlja predlog Komisije in potencialni pozitivni vpliv na gospodarstvo EU in na črpanje sredstev iz evropskih skladov. Za optimalno in čim hitrejšo izvedbo predloga je poročevalec podal dva predloga sprememb.

Prvič, poročevalec meni, da morajo v trenutnem neugodnem ekonomskem okolju vse članice EU dobiti možnost, da izkoristijo instrumente za porazdelitev tveganja, ne glede na to, ali že prejemajo finančno pomoč iz evropskih mehanizmov ali pa imajo težave zaradi finančne stabilnosti in se trudijo pridobiti zasebni kapital, s katerim bi pokrile primanjkljaj zaradi vse bolj omejenih javnofinančnih virov. Takšni instrumenti bi omogočili večje naložbe v projekte za ustvarjanje rasti in delovnih mest, tako da bi izkoristili sredstva strukturnih skladov in Kohezijskega sklada, ki bi ob koncu programskega obdobja 2007–2013 lahko ostala neporabljena.

Drugič, poročevalec se strinja s Komisijo, da je treba pri instrumentih za porazdelitev tveganja prednost nameniti financiranju operacij, ki se sofinancirajo iz strukturnih skladov ali Kohezijskega sklada; upravičeni pa bi morali biti tudi drugi infrastrukturni projekti, ki so pomembni za okrevanje gospodarstva in ustvarjanje delovnih mest v državah članicah (obrazložitveni memorandum predloga Komisije že vključuje takšno možnost). Zlasti nekateri donosni infrastrukturni projekti, ki bi se v nekriznih razmerah financirali iz zunanjih virov (in zato niso upravičeni do sredstev in programov operativnih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada za obdobje 2007–2013 ali vanje niso vključeni), v trenutnih razmerah pa ne morejo dobiti financiranja, bi lahko imeli korist od vključitve v instrumente za porazdelitev tveganja brez zamudnega spreminjanja operativnih programov.

In končno, ob upoštevanju uspeha podobnih instrumentov v drugih sektorjih (npr. instrumentov za porazdelitev tveganja za raziskave in razvoj) poročevalec upa, da bo vzpostavitev takšnih začasnih instrumentov za porazdelitev tveganja enako koristna za države članice, ki so se v trenutni krizni situaciji odločile za njihovo uporabo, kot tudi za tiste, ki želijo po izteku trenutnega programskega obdobja raziskati možnosti za vzpostavitev primerljivega, trajnega instrumenta za porazdelitev tveganja, ki bo pod jasno določenimi pogoji koristil vsem državam članicam.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Zaradi hude dolžniške krize v številnih državah, ki sodelujejo v programu, so potrebni novi in inovativni načini za naložbe strukturnih skladov, da bo mogoče te sklade čim bolje uporabiti v programskem obdobju 2007–2013.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Za ublažitev navedenih težav in pospešitev izvajanja operativnih programov in projektov ter krepitev oživljanja gospodarstva je primerno, da organi upravljanja držav članic, ki so imele resne težave s finančno stabilnostjo in jim je bila dodeljena finančna pomoč v skladu z enim od zgoraj naštetih mehanizmov finančne pomoči, lahko prispevajo finančna sredstva iz operativnih programov za vzpostavitev instrumentov za porazdelitev tveganja, ki zagotavljajo posojila ali jamstva ali druge finančne instrumente v podporo projektom in dejavnostim, predvidenim v okviru operativnega programa.

(13) Za ublažitev navedenih težav in pospešitev izvajanja operativnih programov in projektov ter krepitev oživljanja gospodarstva je primerno, da organi upravljanja držav članic, ki so imele resne težave s finančno stabilnostjo in jim je bila dodeljena finančna pomoč v skladu z enim od zgoraj naštetih mehanizmov finančne pomoči, lahko začasno in brez poseganja v programsko obdobje 2014–2020 prispevajo finančna sredstva iz operativnih programov za vzpostavitev instrumentov za porazdelitev tveganja, ki zagotavljajo posojila ali jamstva ali druge finančne instrumente v podporo projektom in dejavnostim, predvidenim v okviru operativnega programa.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 - točka 2

Uredba (ES) št. 1083/2066

Člen 36 – odstavek 2a – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Tak instrument za porazdelitev tveganja se uporablja izključno za posojila in jamstva ter druge finančne instrumente za financiranje dejavnosti, ki so sofinancirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ali Kohezijskega sklada, kar zadeva izdatke, ki jih ne zajema člen 56.

Tak instrument za porazdelitev tveganja se uporablja izključno za posojila in jamstva ter druge finančne instrumente za financiranje obveznih dejavnosti, ki so del operativnega programa in so sofinancirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ali Kohezijskega sklada, ali infrastrukturnih projektov, ki so pomembni v okviru gospodarskega okrevanja in ustvarjanja delovnih mest v zadevnih državah članicah, kar zadeva izdatke, ki jih ne zajema člen 56.

Obrazložitev

Namen je omogočiti financiranje drugih pomembnih infrastrukturnih projektov, ki imajo potencial za ustvarjanje rasti in delovnih mest brez zamudnega spreminjanja operativnih programov. Poudarek je na donosnih infrastrukturnih projektih, ki bi se v nekriznih razmerah financirali iz zunanjih virov (in zato niso upravičeni do sredstev iz programov operativnih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada za obdobje 2007–2013 ali vanje niso vključeni), v trenutnih razmerah pa ne morejo dobiti financiranja.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 1083/2006

Člen 36 – odstavek 2a – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija izvaja instrument za porazdelitev tveganja s posrednim centraliziranim upravljanjem v skladu s členom 54(2) Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002.

Komisija izvaja instrument za porazdelitev tveganja s posrednim centraliziranim upravljanjem v skladu s členom 54(2) Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002. Komisija dejavnost izbere v skladu s členom 41(1) in prikaže pozitivne učinke na lokalno gospodarstvo in trg dela.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 1083/2006

Člen 36 – odstavek 2a – pododstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija določi roke za izvajanje posameznih instrumentov za porazdelitev tveganja.

Obrazložitev

Čeprav se bodo prošnje zadevnih držav članic sprejemale do konca leta 2013, se bo izvajanje instrumentov za porazdelitev tveganja končalo v roku, ki ga bo določila Komisija.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 1083/2006

Člen 36 – odstavek 2a – pododstavek 5 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) sledljivost in računovodstvo, informacije o uporabi sredstev ter sisteme spremljanja in nadzora; ter

(a) sledljivost, demokratični nadzor in računovodstvo, strukturo upravljanja v tesnem sodelovanju z državami članicami in sodelujočimi finančnimi institucijami, informacije o uporabi finančnega vzvoda, o uporabi sredstev ter o sistemih spremljanja in nadzora; ter

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 1083/2006

Člen 36 – odstavek 2a – pododstavek 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsak znesek, ki ostane na voljo po končanju dejavnosti, krite z instrumentom za porazdelitev tveganja, se lahko na prošnjo zadevne države članice ponovno uporabi v okviru instrumenta za porazdelitev tveganja, če država članica še izpolnjuje enega od pogojev iz člena 77(2). Če država članica navedenih pogojev ne izpolnjuje več, se preostali znesek šteje za namenske prejemke v smislu člena 18 finančne uredbe. Na prošnjo zadevne države članice se dodatne odobritve za prevzem obveznosti, ki jih ustvarijo ti namenski prejemki, naslednje leto dodajo dodeljenim finančnim sredstvom kohezijske politike zadevne države članice.

Vsak znesek, ki ostane na voljo po končanju dejavnosti, krite z instrumentom za porazdelitev tveganja, se lahko na prošnjo zadevne države članice ponovno uporabi v okviru instrumenta za porazdelitev tveganja, če država članica še izpolnjuje enega od pogojev iz člena 77(2). Če država članica navedenih pogojev ne izpolnjuje več, se preostali znesek šteje za namenske prejemke v smislu člena 18 finančne uredbe. Na prošnjo zadevne države članice se dodatne odobritve za prevzem obveznosti, ki jih ustvarijo ti namenski prejemki, naslednje leto dodajo dodeljenim finančnim sredstvom kohezijske politike zadevne države članice. Znesek, neporabljen do 31. decembra 2013, se prenese v proračun Evropske unije.

Obrazložitev

Države članice se zaradi težav pri črpanju sredstev dejansko odrečejo dodeljenim sredstvom iz kohezijske politike. Če se posamezna dodeljena sredstva ne izčrpajo pred naslednjim programskim obdobjem, se prenesejo v proračun EU.

POSTOPEK

Naslov

Sprememba Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 glede nekaterih določb o instrumentih za porazdelitev tveganja za države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave glede finančne stabilnosti

Referenčni dokumenti

COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

REGI

25.10.2011

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

25.10.2011

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Rolandas Paksas

25.10.2011

 

 

 

Obravnava v odboru

24.1.2012

12.3.2012

 

 

Datum sprejetja

12.3.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

40

1

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Philippe De Backer, Sari Essayah, Vicky Ford, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Gay Mitchell, Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Mario Mauro

POSTOPEK

Naslov

Sprememba Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 glede nekaterih določb o instrumentih za porazdelitev tveganja za države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave glede finančne stabilnosti

Referenčni dokumenti

COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD)

Datum predložitve EP

12.10.2011

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

REGI

25.10.2011

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

CONT

15.12.2011

ECON

25.10.2011

EMPL

25.10.2011

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

EMPL

27.10.2011

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Danuta Maria Hübner

14.11.2011

 

 

 

Obravnava v odboru

22.11.2011

25.1.2012

28.2.2012

 

Datum sprejetja

20.3.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

36

2

5

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Victor Boştinaru, John Bufton, Salvatore Caronna, Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos), Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Andrea Cozzolino, Karima Delli, Cornelia Ernst, Ivars Godmanis, Maurice Ponga, Vilja Savisaar-Toomast, Patrice Tirolien, Giommaria Uggias, Derek Vaughan, Sabine Verheyen

Datum predložitve

22.3.2012