Betänkande - A7-0067/2012Betänkande
A7-0067/2012

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller vissa bestämmelser om riskdelningsinstrument för medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet

22.3.2012 - (COM(2011)0655 – C7‑0350/2011 – 2011/0283(COD)) - ***I

Utskottet för regional utveckling
Föredragande: Danuta Maria Hübner


Förfarande : 2011/0283(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0067/2012

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller vissa bestämmelser om riskdelningsinstrument för medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet

(COM(2011)0655 – C7‑0350/2011 – 2011/0283(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0655),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 177 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0350/2011),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 8 december 2011[1],

–   efter att ha hört Regionkommittén,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandena från budgetkontrollutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7‑0067/2012).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Den globala finanskrisen utan tidigare motstycke har vid sidan av konjunkturnedgången vållat den ekonomiska tillväxten och den finansiella stabiliteten stor skada, och medfört en kraftig försämring av de finansiella och ekonomiska förhållandena i flera medlemsstater.

(1) Den globala finanskrisen utan tidigare motstycke har vid sidan av konjunkturnedgången vållat den ekonomiska tillväxten och den finansiella stabiliteten stor skada och medfört en kraftig försämring av de finansiella, ekonomiska och sociala förhållandena i flera medlemsstater.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) På grundval av artikel 122.2 i fördraget, enligt vilken ekonomiskt bistånd från unionen kan beviljas en medlemsstat som har svårigheter eller allvarligt hotas av stora svårigheter till följd av exceptionella händelser utanför dess kontroll, har en sådan mekanism inrättats genom rådets förordning (EU) nr 407/2010 av den 11 maj 2010 om inrättandet av en europeisk finansiell stabiliseringsmekanism i syfte att bevara den finansiella stabiliteten i unionen.

(3) I enlighet med artikel 122.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som ger möjlighet att bevilja ekonomiskt bistånd från unionen till en medlemsstat som har svårigheter eller allvarligt hotas av stora svårigheter bland annat till följd av exceptionella händelser utanför dess kontroll, inrättades genom rådets förordning (EU) nr 407/2010 av den 11 maj 2010 en europeisk finansiell stabiliseringsmekanism i syfte att bevara den finansiella stabiliteten i unionen.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Genom rådets genomförandebeslut 2011/77/EU och 2011/344/EU beviljades Irland och Portugal sådant ekonomiskt bistånd.

(4) Genom rådets genomförandebeslut 2011/77/EU och 2011/344/EU beviljades Irland respektive Portugal ekonomiskt bistånd i enlighet med förordning (EU) nr 407/2010.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Borgenärsavtalet och låneavtalet som ingicks för Grekland den 8 maj 2010 trädde i kraft den 11 maj 2010. Där föreskrivs att borgenärsavtalet ska förbli giltigt och i kraft under en treårig programperiod så länge det finns utestående belopp inom ramen för låneavtalet.

(6) Borgenärsavtalet och låneavtalet, som undertecknades den 8 maj 2010, trädde i kraft den 11 maj 2010. Borgenärsavtalet ska förbli giltigt och i kraft under en treårig programperiod så länge det finns utestående belopp inom ramen för låneavtalet.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Genom rådets beslut 2009/102/EG, 2009/290/EG och 2009/459/EG beviljades Ungern, Lettland respektive Rumänien sådant ekonomiskt bistånd.

(8) Genom rådets beslut 2009/102/EG och 2009/459/EG beviljades Ungern respektive Rumänien ekonomiskt bistånd enligt förordning (EU) nr 332/2002.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Den 11 juli 2011 undertecknade finansministrarna i de 17 medlemsstaterna i euroområdet fördraget om inrättande av europeiska stabilitetsmekanismen (ESM). Det är meningen att ESM från och med 2013 ska ta över uppgifterna från den europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten (EFSF) och den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen (EFSM). Denna framtida mekanism bör därför beaktas redan i denna förordning.

(9) Den 11 juli 2011 undertecknade finansministrarna i de 17 medlemsstaterna i euroområdet fördraget om inrättande av europeiska stabilitetsmekanismen (ESM). Till följd av beslut som fattades av stats- och regeringscheferna i euroområdet den 21 juli och den 9 december 2011, ändrades fördraget i syfte att förbättra mekanismens effektivitet, och den 2 februari 2012 undertecknades det. Enligt det fördraget ska ESM från och med 2013 ta över uppgifterna från den europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten (EFSF) och den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen (EFSM). ESM bör därför beaktas i denna förordning.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) I uttalandet från stats- och regeringscheferna i euroområdet och EU‑institutionerna av den 21 juli 2011 uppmanas kommissionen och Europeiska investeringsfonden att utöka synergierna mellan låneprogram och unionsmedel i alla länder som tar emot bistånd från unionen eller Internationella valutafonden. Den här förordningen bidrar till det målet.

(11) I uttalandet från stats- och regeringscheferna i euroområdet och EU‑institutionerna av den 21 juli 2011 uppmanas kommissionen och Europeiska investeringsbanken (EIB) att utöka synergierna mellan låneprogram och unionsmedel i alla länder som tar emot bistånd från unionen eller Internationella valutafonden. Den här förordningen bör bidra till detta mål.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a) I ett uttalande från Europeiska rådets medlemmar av den 30 januari 2012 kom stats- och regeringscheferna överens om att EIB, som en nödåtgärd, ska öka sitt stöd till infrastruktur, och uppmanade rådet, kommissionen och EIB att undersöka hur EIB ska kunna öka sina insatser för att främja tillväxt, samt att göra lämpliga rekommendationer om att bland annat använda EU-budgeten för att öka EIB-gruppens finansieringskapacitet. Avsikten med denna förordning är att följa denna uppmaning som ett led i krishanteringen.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) För att motverka de problemen och påskynda genomförandet av operativa program och projekt liksom för att stärka den ekonomiska återhämtningen, bör förvaltningsmyndigheterna i de medlemsstater som drabbats av allvarliga svårigheter med sin finansiella stabilitet och som beviljats ekonomiskt stöd enligt någon av ovanstående ordningar för ekonomiskt stöd få ta medel från operativa program i anspråk för att inrätta riskdelningsinstrument som tillhandahåller lån eller garantier eller andra finansieringsformer till stöd för projekt och insatser inom ett operativt program.

(13) För att motverka de problemen och påskynda genomförandet av operativa program och projekt liksom för att stärka den ekonomiska återhämtningen, måste de medlemsstater som drabbats av allvarliga svårigheter med sin finansiella stabilitet och som beviljats ekonomiskt stöd enligt någon av de mekanismer för ekonomiskt stöd som avses i artikel 77.2 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden1, ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1311/2011 av den 13 december 2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet2, få ta medel från operativa program i anspråk för att inrätta riskdelningsinstrument som tillhandahåller lån eller garantier eller andra finansieringsformer till stöd för projekt och insatser inom ett operativt program.

 

___________

 

1 EUT L 210, 31.7.2006, s. 25.

 

2 EUT L 337, 20.12.2011, s. 5.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) Med tanke på Europeiska investeringsbankens etablerade expertis som storfinansiär av infrastrukturprojekt och dess åtagande att understödja den ekonomiska återhämtningen bör kommissionen ges möjlighet att i partnerskap med Europeiska investeringsbanken utforma riskdelningsinstrument. De närmare villkoren för samarbetet bör anges i ett avtal mellan kommissionen och Europeiska investeringsbanken.

(14) Med tanke på Europeiska investeringsbankens etablerade expertis som storfinansiär av infrastrukturprojekt och dess åtagande att understödja den ekonomiska återhämtningen bör kommissionen ges möjlighet att inrätta riskdelningsinstrument genom ett samarbetsavtal som ingåtts med EIB i detta syfte. Av rättssäkerhetsskäl måste exempel på de huvudsakliga och typiska villkoren för ett sådant samarbetsavtal anges i förordning (EG) nr 1083/2006. När det gäller riskdelningsinstrumentens särskilda karaktär som instrument för krishantering, enligt bestämmelserna i denna förordning, bör de särskilda villkoren för varje samarbete anges i ett enskilt samarbetsavtal som ska tecknas mellan kommissionen och Europeiska investeringsbanken, i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget1.

 

___________

 

1 EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) För att snabbt kunna reagera under den rådande ekonomiska krisen bör sådana riskdelningsinstrument genomföras av kommissionen i enlighet med artikel 54.2 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.

(16) För att snabbt kunna reagera under den rådande ekonomiska, finansiella och sociala krisen bör riskdelningsinstrument enligt denna förordning genomföras av kommissionen i enlighet med artikel 54.2 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a) För att uppnå tydlighet och säkerhet i rättstillämpningen bör en definition av riskdelningsinstrument införas i artikel 36a i förordning (EG) nr 1083/2006. Riskdelningsinstrumentet ska användas för lån och garantier samt för andra finansiella mekanismer för finansiering av insatser som samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden eller Sammanhållningsfonden avseende investeringskostnader som inte kan finansieras som stödberättigande utgifter enligt artikel 55 i förordning (EG) nr 1083/2006, eller enligt EU:s regler om statligt stöd. I detta syfte behövs det också ett undantag från artikel 54.5 i förordning (EG) nr 1083/2006.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 16b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16b) En medlemsstat som önskar utnyttja ett riskdelningsinstrument bör i sin skriftliga begäran till kommissionen klart ange varför den anser att den uppfyller något av de stödberättigande villkor som anges i artikel 77.2 i förordning (EG) nr 1083/2006, och den bör till denna begäran bifoga all information som förordningen kräver för att visa att det angivna stödberättigande villkoret är uppfyllt. I sin begäran bör medlemsstaten även specificera de program (och inkludera förteckningen över de föreslagna projekten och finansieringsbehoven) som samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden eller Sammanhållningsfonden, samt ange hur stor andel av tilldelningarna till sådana program för 2012 och 2013 som den önskar tilldela riskdelningsinstrumentet. Medlemsstaten måste därför lämna sin begäran till kommissionen senast den 31 augusti 2013 så att kommissionen kan fatta beslut om medlemsstatens deltagande i riskdelningsinstrumentet senast den 31 december 2013. Innan kommissionen fattar beslut om medlemsstatens begäran bör de berörda operativa programmen under Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden ses över och ändras i enlighet med artikel 33.2 i förordning (EG) nr 1083/2006.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 16c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16c) Den verksamhet som väljs ut för att ingå i riskdelningsinstrumentet bör antingen bestå av större projekt som kommissionen redan har fattat beslut om enligt artikel 41 i förordning (EG) nr 1083/2006 eller andra projekt som delfinansieras genom Europeiska regionala utvecklingsfonden eller Sammanhållningsfonden och som omfattas av ett eller flera av deras operativa program, i de fall då dessa projekt inte har kunnat få tillräcklig finansiering för de investeringskostnader som åligger privata investerare. Utvald verksamhet kan även vara verksamhet som bidrar till målen i den nationella strategiska referensramen för den medlemsstat som gör begäran eller målen i gemenskapens strategiska riktlinjer för sammanhållningen, om den kan bidra till att stödja tillväxt och stärka den ekonomiska återhämtningen, samt under förutsättning att det finns tillräckliga medel i riskdelningsinstrumentet.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Skäl 16d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16d) Medlemsstaten ska dessutom i sin begäran specificera det belopp som den har tilldelats ur sammanhållningspolitikens medel i enlighet med artikel 18.2 i förordning (EG) nr 1083/2006, och som kan öronmärkas för målen i riskdelningsinstrumentet enbart från EU:s budgetåtaganden för 2012 och 2013, i enlighet med artikel 75.1 i förordning (EG) nr 1083/2006; medlen får inte överstiga 10 procent av medlemsstatens indikativa totala anslag från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden för 2007–2013, såsom de har fastställts i enlighet med artikel 28.3 b i förordning (EG) nr 1083/2006. Man måste även se till att unionens finansiering av riskdelningsinstrument, inklusive förvaltningsavgifter och andra berättigade kostnader, tydligt begränsas till ovan angivna maxbelopp för unionens bidrag till riskdelningsinstrumentet, och det får inte finnas några ytterligare belastningar på EU:s allmänna budget. Eventuella övriga ekonomiska risker inom det etablerade riskdelningsinstrumentet ska därför bäras av antingen EIB eller det nationella eller internationella offentligrättsliga eller privaträttsliga organ som har anförtrotts offentliga förvaltningsuppgifter och med vilket riskdelningsinstrumentet har etablerats genom ett samarbetsavtal. Enligt denna förordning bör samma medlemsstat, på egen begäran och inom samma riskdelningsinstrument, kunna utnyttja återgående eller kvarstående belopp som har avsatts för riskdelningsinstrumentet, förutsatt att behörighetsvillkoren fortfarande uppfylls.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Skäl 16e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16e) Kommissionen ska kontrollera att informationen från den medlemsstat som gör begäran är korrekt och att medlemsstatens begäran är berättigad, samt ska ha rätt att genom en genomförandeakt inom fyra månader efter det att medlemsstaten har lämnat in begäran fatta beslut om de konkreta villkoren för medlemsstatens deltagande i riskdelningsinstrumentet. Endast sådana projekt som har fått ett positivt finansieringsbeslut från antingen Europeiska investeringsbanken eller det nationella eller internationella offentligrättsliga eller privaträttsliga organ som har anförtrotts offentliga förvaltningsuppgifter ska emellertid vara berättigade till finansiering från ett etablerat riskdelningsinstrument. För att säkerställa transparens och rättssäkerhet bör kommissionens beslut offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Skäl 16f (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16f) Med tanke på krishanteringssyftet och den typ av riskdelningsinstrument som införs genom denna förordning, den mycket djupa kris som har drabbat de internationella marknaderna samt den ekonomiska nedgång som allvarligt har skadat den ekonomiska stabiliteten i många medlemsstater och som kräver ett snabbt agerande för att motverka effekterna på realekonomin, arbetsmarknaden och medborgarna, är det lämpligt att denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1083/2006

Artikel 14 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förordning (EG) nr 1083/2006 ska ändras på följande sätt:

Förordning (EG) nr 1083/2006 ska härmed ändras på följande sätt:

1. Artikel 14.1 ska ersättas med följande:

1. Artikel 14.1 ska ersättas med följande:

"1. Den del av Europeiska unionens budget som anslås till fonderna ska genomföras inom ramen för delad förvaltning mellan medlemsstaterna och kommissionen i enlighet med artikel 53.1 b i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget*, med undantag av de riskdelningsinstrument som avses i artikel 36.2a och det tekniska stöd som avses i artikel 45.

"1. Den del av Europeiska unionens budget som anslås till fonderna ska genomföras inom ramen för delad förvaltning mellan medlemsstaterna och kommissionen i enlighet med artikel 53.1 b i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget*, med undantag av det instrument som avses i artikel 36a i denna förordning och det tekniska stöd som avses i artikel 45 i denna förordning.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1083/2006

Artikel 36 – punkt 2a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) I artikel 36 ska följande punkt införas som punkt 2a:

2. Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 36a

 

Riskdelningsinstrument

 

1. I enlighet med denna artikel innebär ett riskdelningsinstrument ett ekonomiskt instrument (lån, garantier eller andra finansieringsmekanismer) som garanterar hela eller delar av en definierad risk, i tillämpliga fall mot avtalad ersättning.

"2a. Medlemsstater som uppfyller något av villkoren i artikel 77.2 får anslå en del av de medel som omnämns i artikel 19 och artikel 20 till ett riskdelningsinstrument, som ska inrättas av kommissionen efter överenskommelse med Europeiska investeringsbanken eller efter överenskommelse med nationella eller internationella offentligrättsliga organ eller privaträttsliga organ som anförtrotts offentliga förvaltningsuppgifter, om tillräckliga garantier lämnas i enlighet med artikel 54.2 c i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002, på villkor som liknar dem som tillämpas på och av Europeiska investeringsbanken, i syfte att täcka försörjning och kapitalallokering av garantier, lån och andra finansieringsformer som beviljas enligt riskdelningsinstrumentet.

2. Medlemsstater som uppfyller något av villkoren i artikel 77.2 a, b och c får anslå en del av de totala medel som fördelats i enlighet med artiklarna 19 och 20 till ett riskdelningsinstrument, som ska inrättas genom ett samarbetsavtal mellan kommissionen och antingen Europeiska investeringsbanken eller nationella eller internationella offentligrättsliga organ eller privaträttsliga organ som anförtrotts offentliga förvaltningsuppgifter, om tillräckliga garantier lämnas i enlighet med artikel 54.2 c i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002, på villkor som liknar dem som tillämpas på och av EIB (genomförandeorgan), i syfte att täcka tillhandahållande och kapitalallokering av garantier, lån och andra finansieringsformer som beviljas enligt riskdelningsinstrumentet.

 

3. Det samarbetsavtal som beskrivs i punkt 2 ska innehålla regler om framför allt följande: Unionens totala bidrag och en tidsplan för hur det kommer att göras tillgängligt, villkoren för det förvaltningskonto som genomförandeorganet ska upprätta, behörighetskriterier för att utnyttja unionens bidrag, uppgifter om den exakta riskfördelning (inklusive skuldsättningskvoten) som ska omfattas och de garantier som genomförandeorganet ska tillhandahålla, priserna för riskdelningsinstrumentet, baserade på riskmarginalen och täckningen av alla administrativa kostnader för riskdelningsinstrumentet, ansöknings- och tillståndsförfarandet för de projektförslag som omfattas av riskdelningsinstrumentet, samt tillgänglighetsperioden för riskdelningsinstrumentet och rapporteringskraven.

 

Den exakta riskandel (inbegripet skuldsättningskvoten) som genomförandeorganet ska stå för enligt samarbetsavtalet ska i genomsnitt vara minst 1,5 gånger unionens bidrag till riskdelningsinstrumentet.

 

Utbetalningar till riskdelningsinstrumentet ska ske i omgångar i enlighet med den planerade användningen av riskdelningsinstrumentet för att tillhandahålla lån och garantier för finansiering av särskilda insatser.

Sådana riskdelningsinstrument ska användas uteslutande till lån, garantier och andra finansieringsformer för finansiering av insatser som samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden eller Sammanhållningsfonden avseende utgifter som inte omfattas av artikel 56.

4. Genom undantag från artikel 54.5 ska riskdelningsinstrumentet användas för finansiering av insatser som samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden eller Sammanhållningsfonden avseende investeringskostnader som inte kan finansieras som stödberättigande utgifter enligt artikel 55 eller enligt EU:s regler om statligt stöd.

 

Instrumentet kan även användas för att finansiera verksamhet som bidrar till målen i den nationella strategiska referensramen för den medlemsstat som gör begäran eller målen i gemenskapens strategiska riktlinjer för sammanhållningen1 samt ger det största mervärdet till unionens strategi för smart och hållbar tillväxt för alla.

Riskdelningsinstrumentet ska genomföras av kommissionen genom indirekt centraliserad förvaltning i enlighet med artikel 54.2 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.

5. Riskdelningsinstrumentet ska genomföras av kommissionen genom indirekt centraliserad förvaltning i enlighet med artiklarna 54 och 56 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.

Utbetalningar till riskdelningsinstrumentet ska ske i omgångar i enlighet med den planerade användningen av riskdelningsinstrumentet för att tillhandahålla lån och garantier för finansiering av särskilda insatser.

 

 

6. En medlemsstat som önskar få ta del av ett riskdelningsinstrument ska göra en skriftlig begäran till kommissionen senast den 31 augusti 2013. I sin begäran ska medlemsstaten lämna all information som krävs för att

 

a) visa att den uppfyller ett av de villkor som anges i artikel 77.2 a, b eller c genom att hänvisa till ett rådsbeslut eller annan rättsakt som bevisar att den är behörig,

 

b) sammanställa en förteckning över de program (inbegripet föreslagna projekt och finansieringsbehov) som samfinansieras av antingen Europeiska regionala utvecklingsfonden eller Sammanhållningsfonden och utläsa hur stor andel av tilldelningarna för 2012 och 2013 som den önskar ta ut ur dessa program och i stället överföra till riskdelningsinstrumentet,

 

c) sammanställa en förteckning över de föreslagna projekten enligt punkt 4 andra stycket och utläsa hur stor andel av tilldelningarna för 2012 och 2013 som den önskar ta ut ur dessa program och i stället överföra till riskdelningsinstrumentet,

 

d) fastställa det belopp som har avsatts för medlemsstaten ur medlen från sammanhållningspolitiken i enlighet med artikel 18.2 och utläsa det belopp som kan öronmärkas för målen i riskdelningsinstrumentet enbart från EU:s budgetåtaganden för 2012 och 2013 i enlighet med artikel 75.1.

De berörda medlemsstaterna ska rikta en begäran till kommissionen, som ska anta ett beslut i form av en genomförandeakt och där beskriva det system som inrättas för att garantera att det tillgängliga beloppet används uteslutande till förmån för medlemsstaten som tillhandahöll det inom sina sammanhållningspolitiska medel enligt artikel 18.2, samt de villkor som är tillämpliga på riskdelningsinstrumentet. Villkoren ska åtminstone avse

7. Efter att ha kontrollerat att informationen från den medlemsstat som gör begäran är korrekt och att medlemsstatens begäran är berättigad, ska kommissionen inom fyra månader efter det att medlemsstaten lämnat in begäran, anta ett beslut i form av en genomförandeakt, där man beskriver det system som inrättas för att garantera att det tillgängliga beloppet används uteslutande till förmån för medlemsstaten som tillhandahöll det inom sina sammanhållningspolitiska medel enligt artikel 18.2, och fastställer villkor som gäller för medlemsstatens deltagande i riskdelningsinstrumentet. Villkoren ska i synnerhet avse

a) spårbarhet och redovisning, uppgifter om användning av medlen samt övervaknings- och kontrollsystem, och

a) spårbarhet och redovisning, uppgifter om användning av medlen, betalningsvillkor samt övervaknings- och kontrollsystem,

b) strukturen på avgifter och andra administrativa kostnader och förvaltningskostnader.

b) strukturen på avgifter och andra administrativa kostnader och förvaltningskostnader,

 

c) vägledande förteckning över projekt som är behöriga för finansiering och

 

d) den maximala andel av unionens bidrag som kan avsättas för riskdelningsinstrument från medlemsstatens tillgängliga tilldelningar samt delutbetalningarna för det praktiska genomförandet.

 

Kommissionens beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

 

När kommissionen fattar beslut om en begäran från en medlemsstat ska den se till att endast sådana projekt som har fått ett positivt finansieringsbeslut från antingen Europeiska investeringsbanken eller det nationella eller internationella offentligrättsliga eller privaträttsliga organ som anförtrotts offentliga förvaltningsuppgifter, ska vara berättigade till finansiering från ett etablerat riskdelningsinstrument.

 

8. Det kommissionsbeslut som anges i punkt 7 ska föregås av en översyn av de operativa programmen under Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden i enlighet med artikel 33.2.

Anslagen till riskdelningsinstrumentet ska förenas med ett strikt tak, att det inte orsakar eventualförpliktelser för unionens budget eller den berörda medlemsstaten.

9. Anslagen till riskdelningsinstrumentet ska förenas med ett strikt tak och ska inte överstiga 10 procent av den begärande medlemsstatens vägledande totala anslag från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden för 2007–2013, som godkänts i enlighet med artikel 28.3 b. De ekonomiska anslag som finns tillgängliga för projekt enligt punkt 4 andra stycket i denna artikel är begränsade till de belopp som återstår efter att insatserna i punkt 4 första stycket har finansierats. Utöver unionens totala bidrag till riskdelningsinstrumentet, vilket godkänns i det beslut som anges i punkt 7, får inte unionens deltagande i ett riskdelningsinstrument orsaka några ytterligare eventualförpliktelser för vare sig unionens budget eller den berörda medlemsstaten.

Alla belopp som kvarstår efter slutförandet av den insats som riskdelningsinstrumentet avser, får på den berörda medlemsstatens begäran återanvändas inom riskdelningsinstrumentet, förutsatt att medlemsstaten fortfarande uppfyller något av de villkor som anges i artikel 77.2. Om medlemsstaten inte längre uppfyller de villkoren, ska det kvarstående beloppet betraktas som inkomster som avsatts för särskilda ändamål i den mening som avses i artikel 18 i budgetförordningen. På den berörda medlemsstatens begäran får ytterligare åtagandebemyndiganden som uppstår på grund av dessa inkomster som avsatts för särskilda ändamål under påföljande år adderas till den berörda medlemsstatens sammanhållningspolitiska anslag.”

10. Alla belopp som återgår eller kvarstår efter slutförandet av den insats som riskdelningsinstrumentet avser, får på den berörda medlemsstatens begäran återanvändas inom riskdelningsinstrumentet, förutsatt att medlemsstaten fortfarande uppfyller något av de villkor som anges i artikel 77.2 a, b och c. Om medlemsstaten inte längre uppfyller några av de villkoren, ska det återgående eller kvarstående beloppet betraktas som inkomster som avsatts för särskilda ändamål i den mening som avses i artikel 18 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002. På den berörda medlemsstatens begäran får ytterligare åtagandebemyndiganden som uppstår på grund av dessa inkomster som avsatts för särskilda ändamål under påföljande år adderas till den berörda medlemsstatens sammanhållningspolitiska anslag.”

 

_______________

 

1 Se rådets beslut 2006/702/EG av den 6 oktober 2006 om gemenskapens strategiska riktlinjer för sammanhållningen, EUT L 291, 21.10.2006, s. 11.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 2

Förordning (EG) nr 1083/2006

.

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

  • [1]  EUT C 43, 15.2.2012, s 13.

MOTIVERING

Bakgrund till och innehåll i kommissionens förslag

Efter de två tidigare förslagen om ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 till följd av den rådande ekonomiska och finansiella krisen, föreslår kommissionen en tredje ändring med bestämmelser för att skapa ett riskdelningsinstrument.

Den 21 juli 2011 uppmanade euroområdets stats- och regeringschefer kommissionen och Europeiska investeringsbanken att öka synergieffekterna mellan låneprogrammen och unionens fonder i de medlemsstater som får stöd från unionen eller Internationella valutafonden vid den tidpunkt då ändringen träder i kraft. De medlemsstater som för närvarande får sådant stöd är Irland, Grekland, Portugal och Rumänien.

Avsikten med denna åtgärd är att bemöta de allvarliga hinder som vissa medlemsstater, i synnerhet Grekland, möter när de försöker få in privat kapital för att genomföra investeringar i infrastruktur- och produktivitetsprojekt som endast delvis kan finansieras genom offentliga medel.

Detta gäller framför allt för infrastrukturprojekt som genererar nettoinkomster (såsom avgiftsbelagda motorvägar och annan infrastruktur som användarna får betala för) och vars kostnader inte kan täckas genom stöd från sammanhållningspolitiken, men det gäller också för produktivitetsinvesteringar där reglerna om statsstöd anger ett tak för det maximalt tillåtliga offentliga stödet. Kommissionens förslag gäller endast inkomstgenererande projekt eftersom investeringskostnader som täcks av inkomster inte kan medfinansieras av EU.

I de medlemsstater som har drabbats hårdast av den finansiella och ekonomiska krisen, i synnerhet Grekland, riskerar ett antal strategiska projekt som har valts ut för medfinansiering från sammanhållningspolitiken att inte genomföras på grund av att privata investerare och banker antingen inte har tillräcklig likviditet för att låna ut till projekten och projektens initiativtagare eller inte längre är villiga att ta risken att investera under rådande förhållanden.

Den föreslagna åtgärden utgör ett undantag till den vanliga ram som sammanhållningspolitiken bedrivs inom, och motiveras endast av de exceptionella förhållanden som krisen medför. Syftet är därför att täcka en del av de risker som följer vid utlåning till banker eller initiativtagare till olika projekt i medlemsstater som har eller riskerar att få stora problem med sin finansiella stabilitet. På så sätt vill man behålla de privata investerarna och övervinna de stora svårigheter som finns när det gäller att genomföra de sammanhållningspolitiska programmen.

För att genomföra detta instrument blir det enligt förslaget tillåtet att föra tillbaka en del av de medel som har gjorts tillgängliga för dessa medlemsstater till kommissionen. Målet är att tillhandahålla kapitalbidrag för att täcka förutsedda och oförutsedda förluster av lån och garantier som utsträcks inom ett riskdelningspartnerskap med Europeiska investeringsbanken, och/eller andra finansinstitut med offentliga uppdrag som är villiga att fortsätta att låna ut medel till projektstödjare och banker, för att uppbåda kompletterande privata medel för projekt som genomförs med stöd av strukturfonderna och Sammanhållningsfonden. Den totala medeltilldelningen till sammanhållningspolitiken 2007–2013 påverkas alltså inte. De föreslagna åtgärderna kommer att vara tillfälliga och avslutas när medlemsstaten inte längre omfattas av det finansiella stödet. Riskdelningsinstrumentet ska genomföras av kommissionen genom indirekt centraliserad förvaltning i enlighet med artikel 54.2 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.

Föredragandens kommentarer

Föredraganden välkomnar förslaget och påpekar att syftet är att man ska kunna fortsätta med de program som samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden medan ekonomierna i de medlemsstater som får ekonomiskt stöd återhämtar sig.

Föredraganden anser att vissa delar av förslaget bör förtydligas och lägger fram förslag som syftar till att förtydliga texten genom att lägga till en definition av riskdelningsinstrumentet (i enlighet med det nyligen framlagda kompromissförslaget för budgetförordningen) tillsammans med en detaljerad beskrivning av vilket förfarande som ska användas för att upprätta och genomföra ett riskdelningsinstrument utifrån de juridiska mönstren för befintliga riskdelningsinstrument inom unionens övriga politikområden. Föredraganden föreslår dessutom att man inför en ny artikel 36a för att förbättra rättsaktens utformning samt att man delar in artikeln i punkter och stycken.

Dessutom föreslås ändringar som innebär ett specifikt budgettak för riskdelningsinstrumentet och det betonas att det inte finns några eventualförpliktelser för unionens budget eller den berörda medlemsstaten utöver de ekonomiska tilldelningar som har avsatts för instrumentet.

För att kunna säkerställa att endast ekonomiskt genomförbara, inkomstgenererande projekt ingår i detta system specificerar föredraganden att endast projekt som har fått ett positivt finansieringsbeslut från Europeiska investeringsbanken eller liknande organ ska berättiga till finansiering genom riskdelningsinstrumentet. I syfte att även betona att unionens budget inte täcker hela risken utan delar den med Europeiska investeringsbanken eller liknande organ ska den exakta riskandelen (skuldsättningskvoten) i genomsnitt vara minst 1,5 gånger unionens bidrag till riskdelningsinstrumentet.

Vad gäller omfattningen på de projekt som är behöriga för riskdelningsinstrumentet lägger föredraganden fram förslag på ändringar som syftar till att ge företräde till inkomstgenererande och statliga stödprojekt som redan ingår i de berörda medlemsstaternas operativa program. Samtidigt utesluts inte andra projekt som bidrar till att uppnå målen i den nationella strategiska referensramen för den medlemsstat som gör begäran eller målen i gemenskapens strategiska riktlinjer för sammanhållningen, om dessa kan bidra till den ekonomiska återhämtningen i den berörda medlemsstaten.

YTTRANDE från budgetkontrollutskottet (1.3.2012)

till utskottet för regional utveckling

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller vissa bestämmelser om riskdelningsinstrument för medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet
(COM(2011)0655 – C7‑0350/2011 – 2011/0283(COD))

Föredragande: Crescenzio Rivellini

KORTFATTAD MOTIVERING

Europeiska unionen brottas för närvarande med en ihållande ekonomisk och finansiell kris som inte bara påverkar den makroekonomiska stabiliteten i många medlemsstater utan även kreditförsörjningen runtom i unionen. Detta äventyrar genomförandet av de sammanhållningspolitiska programmen, eftersom finansinstitutens likviditetsproblem gör att det finns mindre medel tillgängliga för de offentliga och privata aktörer som genomför de underliggande projekten.

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag (COM(2011)0655) till ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (allmänna förordningen), och noterar att det huvudsakliga målet är att förbättra tillgången till finansiering för initiativtagare till projekt, så att de kan fortsätta att genomföra programmen inom strukturfonderna och Sammanhållningsfonden på plats. För att möjliggöra detta skulle ett riskdelningsinstrument skapas. Medlemsstaterna skulle överföra en del av sina medel till detta instrument, som sedan skulle tillhandahålla kapitalbidrag för att täcka förutsedda och oförutsedda förluster av lån och garantier som utsträcks inom ett riskdelningspartnerskap med Europeiska investeringsbanken och/eller andra finansinstitut med offentliga uppdrag. Detta skulle ge ytterligare likviditet för att genomföra infrastrukturinvesteringar och produktiva investeringar utan att ändra den totala medelstilldelningen inom ramen för sammanhållningspolitiken 2007–2013.

Föredraganden stöder kommissionens avsikt att förbättra tillgången till finansiering för initiativtagare till infrastrukturinvesteringar och produktiva investeringar. Även om föredraganden ställer sig bakom det övergripande tänkesättet i kommissionens förslag anser han att några ändringar krävs för att förbättra förslagets genomförbarhet.

Först och främst anser föredraganden att finanssektorns likviditetsproblem inte begränsar sig till de länder som fått ekonomiskt bistånd från den europeiska stabiliseringsmekanismen eller mekanismen för betalningsbalansstöd. Inkomstkällorna för initiativtagare till infrastrukturinvesteringar och produktiva investeringar minskar således i alla medlemsstater. Föredraganden anser därför att man genom att ge samtliga medlemsstater möjlighet att inrätta ett sådant riskdelningsinstrument skulle kunna öka investeringarna i tillväxt och sysselsättning i unionen genom att utnyttja medel från strukturfonderna och Sammanhållningsfonden som riskerar att förbli outnyttjade vid utgången av innevarande programperiod.

Vidare anser föredraganden att förslaget, för att ha en verklig effekt på ekonomin i de medlemsstater som beslutar att genomföra det, bör gälla både för insatser som redan samfinansieras av strukturfonderna eller Sammanhållningsfonden och för infrastrukturinsatser och insatser till förmån för små och medelstora företag av betydelse för de berörda medlemsstaternas ekonomiska återhämtning. Möjligheten att stödja ”infrastrukturprojekt av betydelse för de berörda medlemsstaternas ekonomiska återhämtning” nämns redan i kommissionens motivering. Möjligheten att stödja insatser till förmån för små och medelstora företag kommer att göra det möjligt att öka tillgången till likvida medel för en av de sektorer som sysselsätter en stor del av EU:s befolkning och som för närvarande lider av stora likviditetsproblem.

Avslutningsvis anser föredraganden att föresatsen att uteslutande finansiera utgifter som inte omfattas av artikel 56 bör tas bort för att möjliggöra en ökad användning av instrumentet och säkerställa att den privata sektorn ger ett lämpligt bidrag till de stödbeviljade projekten.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetkontrollutskottet uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) Den allvarliga skuldkris som många medlemsstater befinner sig i gör att det krävs nya och innovativa sätt att utnyttja strukturfonderna så att de kan användas på bästa möjliga sätt både under programperioden 2007–2013 och programperioden 2014–2020.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) För att motverka de problemen och påskynda genomförandet av operativa program och projekt liksom för att stärka den ekonomiska återhämtningen, bör förvaltningsmyndigheterna i de medlemsstater som drabbats av allvarliga svårigheter med sin finansiella stabilitet och som beviljats ekonomiskt stöd enligt någon av ovanstående ordningar för ekonomiskt stöd få ta medel från operativa program i anspråk för att inrätta riskdelningsinstrument som tillhandahåller lån eller garantier eller andra finansieringsformer till stöd för projekt och insatser inom ett operativt program.

(13) För att motverka de problemen och påskynda genomförandet av operativa program och projekt liksom för att stärka den ekonomiska återhämtningen, bör förvaltningsmyndigheterna i de medlemsstater som drabbats av allvarliga svårigheter med sin finansiella stabilitet och som beviljats ekonomiskt stöd enligt någon av ovanstående ordningar för ekonomiskt stöd få ta medel från operativa program i anspråk för att inrätta riskdelningsinstrument som tillhandahåller lån eller garantier eller andra finansieringsformer till stöd för projekt och insatser inom ett operativt program. Stöd kan dessutom också beviljas infrastrukturinvesteringar och produktiva investeringar av betydelse för de berörda medlemsstaternas ekonomiska återhämtning och sysselsättningsskapande och för att säkerställa överensstämmelse med målen i Europa 2020-strategin.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1083/2006

Artikel 36 – punkt 2a – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Sådana riskdelningsinstrument ska användas uteslutande till lån, garantier och andra finansieringsformer för finansiering av insatser som samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden eller Sammanhållningsfonden avseende utgifter som inte omfattas av artikel 56.

Sådana riskdelningsinstrument ska användas uteslutande till lån, garantier och andra finansieringsformer för finansiering av insatser som samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden eller Sammanhållningsfonden eller för infrastruktur, projekt till förmån för små och medelstora företag eller produktiva investeringsprojekt av betydelse för de berörda medlemsstaternas ekonomiska återhämtning och sysselsättningsskapande och för att säkerställa överensstämmelse med målen i Europa 2020-strategin. För de medlemsstater som uppfyller något av villkoren i artikel 77.2 ska sådana riskdelningsinstrument också användas för insatser som är knutna till sammanhållningspolitiska mål som inte samfinansieras av program inom de nationella strategiska referensramarna.

Motivering

Det är viktigt att klargöra att riskdelningsinstrumenten måste överensstämma med målen i Europa 2020-strategin, eftersom dessa mål går utöver målen för Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1083/2006

Artikel 36 – punkt 2a – stycke 5 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) spårbarhet och redovisning, uppgifter om användning av medlen samt övervaknings- och kontrollsystem, och

a) spårbarhet och redovisning, ledningsstrukturer i nära samråd med medlemsstaterna och de deltagande finansinstituten, liksom uppgifter om hävstångseffekt, om användning av medlen samt om övervaknings- och kontrollsystem, och

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller vissa bestämmelser om riskdelningsinstrument för medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet

Referensnummer

COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD)

Ansvarigt utskott

     Tillkännagivande i kammaren

REGI

25.10.2011

 

 

 

Rådgivande utskott

     Tillkännagivande i kammaren

CONT

15.12.2011

 

 

 

Föredragande

     Utnämning

Crescenzio Rivellini

29.11.2011

 

 

 

Antagande

29.2.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

14

11

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Philip Bradbourn, Derk Jan Eppink, Lucas Hartong, Edit Herczog, Véronique Mathieu, Derek Vaughan

YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor (13.3.2012)

till utskottet för regional utveckling

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller vissa bestämmelser om riskdelningsinstrument för medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet
(COM(2011)0655 – C7‑0350/2011 – 2011/0283(COD))

Föredragande: Rolandas Paksas

KORTFATTAD MOTIVERING

Europeiska kommissionens förslag läggs fram vid en tidpunkt då genomförandet av programmen inom strukturfonderna och Sammanhållningsfonden stött på allvarliga problem i ett flertal medlemsstater. Den ihållande finansiella och ekonomiska krisen har fått allvarliga effekter på medlemsstaternas budgetar och belastningen på de nationella ekonomiska resurser som finns tillgängliga för att finansiera offentliga investeringar ökar stadigt, samtidigt som villkoren för den privata sektorns, särskilt finanssektorns, deltagande håller på att försämras.

Kommissionens förslag syftar därför främst till att hjälpa de medlemsstater som drabbats hårdast av krisen att fullfölja genomförandet av programmen inom strukturfonderna och Sammanhållningsfonden på plats och således skjuta till medel till ekonomin. Genom att göra det möjligt att överföra en del av de EU-medel som gjorts tillgängliga för att inrätta riskdelningsinstrument vill kommissionen underlätta tillhandahållandet av lån och garantier från Europeiska investeringsbanken eller andra finansinstitut för samfinansiering av privata bidrag till projekt som genomförs med offentligt stöd.

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag och dess potentiellt positiva effekter på EU:s ekonomi och utnyttjandet av EU-medel. För att garantera ett så optimalt och snabbt genomförande som möjligt föreslår föredraganden två ändringar till förslaget.

Först och främst anser föredraganden att alla EU-medlemsstater i dagens ogynnsamma ekonomiska situation ska kunna dra nytta av införandet av riskdelningsinstrument, oberoende av om de redan får ekonomiskt stöd från EU:s mekanismer eller om de drabbats av svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet och har svårt att locka till sig privata medel för att komplettera de allt mer begränsade offentliga medlen. Dessa instrument skulle göra det möjligt att öka investeringarna i tillväxt- och sysselsättningsskapande projekt genom att utnyttja medel från strukturfonderna och Sammanhållningsfonden som riskerar att förbli outnyttjade vid utgången av programperioden 2007–2013.

För det andra håller föredraganden med kommissionen om att man inom riskdelningsinstrumenten bör prioritera finansieringen av de åtgärder som samfinansieras av strukturfonderna eller Sammanhållningsfonden. Andra infrastrukturprojekt av betydelse för medlemsstaternas ekonomiska återhämtning och sysselsättningsskapande bör dock också vara berättigade till bidrag (denna möjlighet nämns redan i kommissionens motivering). Vissa intäktsbringande infrastrukturprojekt som utanför krisperioder skulle ha fått finansiering från externa källor (och därför inte är berättigade till bidrag från eller ingår i de operativa programmen inom strukturfonderna och Sammanhållningsfonden för 2007–2013), men som under rådande omständigheter inte kan få finansiering, skulle särskilt kunna vinna på att inkluderas i riskdelningsinstrumenten utan att det fordras tidskrävande ändringar till de operativa programmen.

Avslutningsvis och med hänsyn tagen till de framgångar som liknande instrument har rönt inom andra sektorer (t.ex. finansieringsfaciliteten med riskdelning för forskning och utveckling), hoppas föredraganden att inrättandet av ett sådant tillfälligt riskdelningsinstrument kommer att vara till lika stor nytta för de medlemsstater som bestämmer sig för att använda det i dagens krissituation. Föredraganden anser dessutom att det vore värdefullt att, efter det att den innevarande programperioden löpt ut, utforska möjligheten att inrätta ett analogt, permanent riskdelningsinstrument som kan komma alla medlemsstater till godo under klart definierade villkor.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) Den allvarliga skuldkris som många programländer befinner sig i gör att strukturfondernas medel måste investeras på nya och innovativa sätt, så att de kan användas på bästa möjliga sätt under programperioden 2007–2013.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) För att motverka de problemen och påskynda genomförandet av operativa program och projekt liksom för att stärka den ekonomiska återhämtningen, bör förvaltningsmyndigheterna i de medlemsstater som drabbats av allvarliga svårigheter med sin finansiella stabilitet och som beviljats ekonomiskt stöd enligt någon av ovanstående ordningar för ekonomiskt stöd få ta medel från operativa program i anspråk för att inrätta riskdelningsinstrument som tillhandahåller lån eller garantier eller andra finansieringsformer till stöd för projekt och insatser inom ett operativt program.

(13) För att motverka de problemen och påskynda genomförandet av operativa program och projekt liksom för att stärka den ekonomiska återhämtningen, bör förvaltningsmyndigheterna i de medlemsstater som drabbats av allvarliga svårigheter med sin finansiella stabilitet och som beviljats ekonomiskt stöd enligt någon av ovanstående ordningar för ekonomiskt stöd, tillfälligt och utan att det påverkar programperioden 2014–2020, få ta medel från operativa program i anspråk för att inrätta riskdelningsinstrument som tillhandahåller lån eller garantier eller andra finansieringsformer till stöd för projekt och insatser inom ett operativt program.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EU) nr 1083/2066

Artikel 36 – punkt 2a – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Sådana riskdelningsinstrument ska användas uteslutande till lån, garantier och andra finansieringsformer för finansiering av insatser som samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden eller Sammanhållningsfonden avseende utgifter som inte omfattas av artikel 56.

Sådana riskdelningsinstrument ska användas uteslutande till lån, garantier och andra finansieringsformer för finansiering av planerade insatser som ingår i ett operativt program och som samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden eller Sammanhållningsfonden eller för finansiering av infrastrukturprojekt av betydelse för de berörda medlemsstaternas ekonomiska återhämtning och sysselsättningsskapande avseende utgifter som inte omfattas av artikel 56.

 

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att möjliggöra finansiering av andra viktiga infrastrukturprojekt som har potential att skapa tillväxt och sysselsättning utan att behöva göra tidskrävande ändringar till de operativa programmen. Fokus ligger på intäktsbringande infrastrukturprojekt som utanför krisperioder skulle ha fått finansiering från externa privata källor och därför inte är berättigade till bidrag från eller ingår i de operativa programmen inom strukturfonderna och Sammanhållningsfonden för 2007–2013, men som under rådande omständigheter inte kan få finansiering.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 2

Förordning (EU) nr 1083/2066

Artikel 36 – punkt 2a – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Riskdelningsinstrumentet ska genomföras av kommissionen genom indirekt centraliserad förvaltning i enlighet med artikel 54.2 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.

Riskdelningsinstrumentet ska genomföras av kommissionen genom indirekt centraliserad förvaltning i enlighet med artikel 54.2 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002. Kommissionens val av insats ska ske i enlighet med artikel 41.1 och ska ha positiva effekter på lokala ekonomier och arbetsmarknader.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1083/2006

Artikel 36 – punkt 2a – stycke 3a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska fastställa tidsfristerna för genomförandet av de respektive riskdelningsinstrumenten.

Motivering

Även om den berörda medlemsstatens begäran kommer att godtas fram till utgången av 2013, ska genomförandet av riskdelningsinstrumentet vara avslutat inom en nära framtid som fastställs av kommissionen.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1083/2006

Artikel 36 – punkt 2a – stycke 5 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) spårbarhet och redovisning, uppgifter om användning av medlen samt övervaknings- och kontrollsystem, och

a) spårbarhet, demokratisk kontroll och redovisning, ledningsstrukturer i nära samråd med medlemsstaterna och de deltagande finansinstituten, liksom uppgifter om hävstångseffekt, om användning av medlen samt om övervaknings- och kontrollsystem, och

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1083/2006

Artikel 36 – punkt 2a – stycke 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Alla belopp som kvarstår efter slutförandet av den insats som riskdelningsinstrumentet avser, får på den berörda medlemsstatens begäran återanvändas inom riskdelningsinstrumentet, förutsatt att medlemsstaten fortfarande uppfyller något av de villkor som anges i artikel 77.2. Om medlemsstaten inte längre uppfyller de villkoren, ska det kvarstående beloppet betraktas som inkomster som avsatts för särskilda ändamål i den mening som avses i artikel 18 i budgetförordningen. På den berörda medlemsstatens begäran får ytterligare åtagandebemyndiganden som uppstår på grund av dessa inkomster som avsatts för särskilda ändamål under påföljande år adderas till den berörda medlemsstatens sammanhållningspolitiska anslag.”

Alla belopp som kvarstår efter slutförandet av den insats som riskdelningsinstrumentet avser, får på den berörda medlemsstatens begäran återanvändas inom riskdelningsinstrumentet, förutsatt att medlemsstaten fortfarande uppfyller något av de villkor som anges i artikel 77.2. Om medlemsstaten inte längre uppfyller de villkoren, ska det kvarstående beloppet betraktas som inkomster som avsatts för särskilda ändamål i den mening som avses i artikel 18 i budgetförordningen. På den berörda medlemsstatens begäran får ytterligare åtagandebemyndiganden som uppstår på grund av dessa inkomster som avsatts för särskilda ändamål under påföljande år adderas till den berörda medlemsstatens sammanhållningspolitiska anslag. Det belopp som kvarstår den 31 december 2013 ska överföras till Europeiska unionens budget.

Motivering

Medlemsstaterna ger i dagsläget upp sina sammanhållningspolitiska anslag på grund av utnyttjandeproblem. Om de olika anslagen inte utnyttjas före nästa programperiod ska de överföras till EU:s budget.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller vissa bestämmelser om riskdelningsinstrument för medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet

Referensnummer

COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

25.10.2011

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

25.10.2011

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Rolandas Paksas

25.10.2011

 

 

 

Behandling i utskott

24.1.2012

12.3.2012

 

 

Antagande

12.3.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

40

1

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Philippe De Backer, Sari Essayah, Vicky Ford, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Gay Mitchell, Theodoros Skylakakis

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Mario Mauro

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller vissa bestämmelser om riskdelningsinstrument för medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet

Referensnummer

COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD)

Framläggande för parlamentet

12.10.2011

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

25.10.2011

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CONT

15.12.2011

ECON

25.10.2011

EMPL

25.10.2011

 

Inget yttrande avges

       Beslut

EMPL

27.10.2011

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Danuta Maria Hübner

14.11.2011

 

 

 

Behandling i utskott

22.11.2011

25.1.2012

28.2.2012

 

Antagande

20.3.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

36

2

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Victor Boştinaru, John Bufton, Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Andrea Cozzolino, Karima Delli, Cornelia Ernst, Ivars Godmanis, Maurice Ponga, Vilja Savisaar-Toomast, Patrice Tirolien, Giommaria Uggias, Derek Vaughan, Sabine Verheyen

Ingivande

22.3.2012