Menetlus : 2011/0226(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0068/2012

Esitatud tekstid :

A7-0068/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/09/2012 - 10.14
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0317

RAPORT     ***I
PDF 497kWORD 308k
23.3.2012
PE 480.576v02-00 A7-0068/2012

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

(COM(2011)0522 – C7‑0225/2011 – 2011/0226(COD))

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Raportöör: Adam Bielan

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

(COM(2011)0522 – C7‑0225/2011 – 2011/0226(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2011)0522),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0225/2011),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 7. detsembri 2011. aasta arvamust(1),

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit (A7-0068/2012),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Kui liikmesriigid kohaldavad teatavaid ELi õigusakte, millega reguleeritakse kaupade, inimeste, teenuste ja kapitali vaba liikumist siseturul, peavad nad tegema koostööd ja vahetama teavet omavahel ja komisjoniga. Kuna sageli ei ole kõnealustes õigusaktides täpsustatud teabevahetuseks kasutatavaid vahendeid, on vaja kehtestada asjakohane tegutsemiskord.

(1) Kui liikmesriigid kohaldavad teatavaid ELi õigusakte, millega reguleeritakse kaupade, inimeste, teenuste ja kapitali vaba liikumist siseturul, peavad nad tegema tõhusamat koostööd ja vahetama teavet omavahel ja komisjoniga. Kuna sageli ei ole kõnealustes õigusaktides täpsustatud teabevahetuseks kasutatavaid vahendeid, on vaja kehtestada asjakohane tegutsemiskord.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Selleks et tagada läbipaistvus eelkõige andmesubjektide jaoks, tuleks käesoleva määruse I lisas loetleda ELi õigusaktid, mille puhul IMI on vaja kasutada. II lisas tuleks esitada valdkonnad, millele võiks IMI kasutus edaspidi laiendada. II lisas on asjakohane kindlaks määrata nende ELi õigusaktide kogum, mille puhul on vaja hinnata süsteemi otstarbekust, kulutasuvust, kasutajasõbralikkust ja üldist mõju, enne kui otsustatakse IMI kõnealuste aktide puhul kasutada.

(8) Selleks et tagada läbipaistvus eelkõige andmesubjektide jaoks, tuleks käesoleva määruse lisas loetleda ELi õigusaktid, mille puhul IMI on vaja kasutada.

 

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a) Liikmesriigid ja komisjon peaksid tagama, et IMI osalistel on piisavalt vahendeid tõhusa ja hästitoimiva halduskoostöö saavutamiseks IMI kaudu.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Kuigi IMI oma olemuselt on riigiasutuste jaoks ettenähtud sidepidamisvahend ega ole üldsusele kättesaadav, võib olla vaja välja töötada tehnilised vahendid, mis võimaldavad süsteemivälistel osalistel, näiteks kodanikel, ettevõtjatel ja organisatsioonidel, pädevate asutustega suhelda, et esitada teavet, kätte saada andmeid või kasutada endi kui andmesubjekti õigusi. Sellised tehnilised vahendid peaksid hõlmama asjakohaseid andmekaitsemeetmeid.

(12) Kuigi IMI on oma olemuselt riigiasutuste jaoks ettenähtud sidepidamisvahend ega ole üldsusele kättesaadav, võib olla vaja välja töötada tehnilised vahendid, mis võimaldavad süsteemivälistel osalistel, näiteks kodanikel, ettevõtjatel ja organisatsioonidel, pädevate asutustega suhelda, et esitada teavet, kätte saada andmeid või kasutada endi kui andmesubjekti õigusi. Sellised tehnilised vahendid peaksid hõlmama asjakohaseid andmekaitsemeetmeid. Turvalisuse kõrge taseme tagamiseks peaks iga selline avalik kasutajaliides olema tehniliselt eraldatud IMI rakendusest, millele pääseksid ligi vaid IMI kasutajad.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) Euroopa andmekaitseinspektor peaks jälgima käesoleva määruse sätete, sealhulgas asjakohaste andmeturbesätete kohaldamist ja selle tagama.

(16) Euroopa andmekaitseinspektor peaks jälgima käesoleva määruse sätete, sealhulgas asjakohaste andmeturbesätete kohaldamist ja selle tagama ning muu hulgas hoidma kontakti liikmesriikide andmekaitseasutustega.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16 a) Käesoleva määruse kohaldamise tulemuslikuks järelevalveks ja selle kohta aruannete koostamiseks on vaja, et liikmesriigid esitaksid komisjonile korrapäraselt asjakohast teavet.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(18 a) IMI usaldusväärsuse ja toimimise parandamiseks peaks komisjon viima vajaduse korral läbi tehnilisi kontrolle ja stressiteste, et suurendada IMI kasutamist Euroopa Liidus.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 a) IMIsse peaks olema võimalik lisada IMI osaliste partnerid kolmandatest riikidest tingimusel, et liidu ja asjaomaste kolmandate riikide vahel on sõlmitud rahvusvaheline leping ning tingimusel, et on sätestatud, et asjaomased kolmandad riigid tagavad piisaval tasemel isikuandmete kaitse ja täidavad sealhulgas direktiivi 95/46/EÜ nõuded.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21) Komisjonil peaks olema volitus võtta vastavalt aluslepingu artiklile 290 vastu selliseid II lisas loetletud õigusaktide valdkonda kuuluvaid ELi delegeeritud õigusakte, mille halduskoostöö- ja teabevahetusalaseid sätteid on võimalik rakendada IMI abil,

välja jäetud

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolevas määruses sätestatakse eeskirjad siseturu infosüsteemi (Internal Market Information System, edaspidi „IMI”) kasutamiseks liikmesriikide pädevate asutuste ja komisjoni vaheliseks halduskoostööks, sealhulgas isikuandmete töötlemiseks.

Käesolevas määruses sätestatakse eeskirjad siseturu infosüsteemi (Internal Market Information System, edaspidi „IMI”) kasutamiseks liikmesriikide pädevate asutuste ja komisjoni vaheliseks halduskoostööks, sealhulgas isikuandmete töötlemiseks. Tuleb tagada, et erinevate pädevate asutuste vahel levitatavaid isikuandmeid ja teavet kogutakse, töödeldakse ja kasutatakse vaid õiguspärastel eesmärkidel, mis on kooskõlas andmekaitse eeskirjadega. Peale selle kehtestatakse süsteemi kuritarvitamise vastu ranged asjakohased kaitsemeetmed.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

IMI arendamine

IMI laiendamine

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse II lisas loetletud õigusaktide puhul võib komisjon otsustada kasutada IMI, võttes arvesse süsteemi tehnilist otstarbekust, kulutõhusust, kasutajasõbralikkust ja üldist mõju. Sel juhul on komisjonil volitus lisada kõnealused õigusaktid pärast artiklis 23 osutatud menetlust I lisasse.

1. Kui komisjon otsustab, et Euroopa Liidu uute õigusaktide puhul kasutatakse IMI, võib ta teha ettepaneku käesoleva määruse lisa muutmiseks.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmisele võib eelneda piiratud kestusega katseetapp (katseprojekt), millesse on kaasatud mitu liikmesriiki või kõik liikmesriigid.

2. Enne lõikes 1 viidatud ettepaneku esitamist võib komisjon viia läbi piiratud kestusega katseprojekte või mõju hindamise, muu hulgas andmekaitse seisukohalt, et hinnata, kas IMI oleks tõhus vahend nende siseturualaste õigusaktide halduskoostööd puudutavate sätete rakendamisel, mida ei ole veel lisas loetletud. Komisjon teeb otsuse selle kohta, milliste siseturualaste õigusaktide puhul viiakse läbi katseprojekt, ning otsustab ka selle katseprojekti üksikasjade üle.

 

2 a. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule katseprojekti või mõju hindamise tulemused ning vajaduse korral lisab neile seadusandliku ettepaneku lisa muutmiseks IMI laiendamise eesmärgil.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) „siseturu infosüsteem (IMI)” – Euroopa Komisjoni väljatöötatud elektrooniline vahend, et hõlbustada liikmesriikide asutuste ja komisjoni vahelist halduskoostööd;

(a) „siseturu infosüsteem (IMI)” – Euroopa Komisjoni väljatöötatud elektrooniline vahend, et hõlbustada pädevate asutuste või pädevate asutuste ja komisjoni vahelist halduskoostööd;

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(i) „süsteemivälised osalised” – füüsilised või juriidilised isikud, v.a IMI kasutajad, kes võivad kasutada IMI tehniliste vahendite abil ja vastavalt sellekohasele konkreetsele eelmääratletud töökorraldusele;

(i) „süsteemivälised osalised” – füüsilised või juriidilised isikud, v.a IMI kasutajad, kes võivad suhelda IMIga ainult eraldi tehnilise süsteemi kaudu ja vastavalt rangelt selleks ette nähtud konkreetsele eelmääratletud töökorraldusele;

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada käesoleva määruse tulemuslik kohaldamine pädevate asutuste poolt.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik määrab ühe riikliku IMI koordinaatori, kelle ülesanded on järgmised:

1. Iga liikmesriik määrab ühe riikliku IMI koordinaatori, kelle kohustused on järgmised:

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1. Pädevad asutused täidavad käesolevast määrusest tulenevaid kohustusi samuti nagu siis, kui nad tegutseksid oma liikmesriigis asuva teise pädeva asutuse taotlusel.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kui pädevad asutused teevad koostööd IMI vahendusel, tagavad nad, et halduskoostöömenetlustega kooskõlas tegutsevate IMI kasutajate kaudu reageeritakse nõuetekohaselt võimalikult kiiresti ja kohaldatavas ELi õigusaktides sätestatud tähtaja jooksul.

1. Kui pädevad asutused teevad koostööd IMI vahendusel, tagavad nad, et halduskoostöömenetlustega kooskõlas tegutsevate IMI kasutajate kaudu reageeritakse viivitamata kooskõlas kohaldatava ELi õigusakti sätetega ja selles sätestatud tähtaja jooksul.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Komisjon tagab IMI-le tarkvara ja IT-infrastruktuuri turvalisuse, kättesaadavuse, hooldamise ja arendamise. Ta tagab mitmekeelse süsteemi, liikmesriikidega koostöös antava koolituse ja liikmesriike IMI kasutamisel abistava kasutajatoe.

1. Komisjon vastutab järgmiste ülesannete täitmise eest:

 

(a) tagada IMI-le tarkvara ja IT-infrastruktuuri turvalisus, kättesaadavus, hooldamine ja arendamine. Ta tagab mitmekeelse süsteemi, tõlketoimingud, liikmesriikidega koostöös antava koolituse ja liikmesriike IMI kasutamisel abistava kasutajatoe;

2. Komisjon võib osaleda halduskoostöömenetlustes, mis hõlmavad isikuandmete töötlemist, kui seda nõuavad I lisas loetletud ELi õigusaktid.

(b) osaleda halduskoostöömenetlustes, mis hõlmavad isikuandmete töötlemist, kui seda nõuavad lisas loetletud ELi õigusaktid;

3. Komisjon registreerib riiklikud IMI koordinaatorid ja võimaldab neile juurdepääsu IMI-le.

(c) registreerida riiklikud IMI koordinaatorid ja võimaldada neile juurdepääsu IMI-le;

4. Komisjon töötleb IMIs isikuandmeid, kui see on ette nähtud käesoleva määrusega.

(d) töödelda IMIs isikuandmeid, kui see on käesoleva määrusega ette nähtud, kooskõlas lisas loetletud kohaldatavate ELi õigusaktide kindlaksmääratud eesmärkidega;

 

(e) jälgida käesoleva määruse kohaldamist ning anda Euroopa Parlamendile, nõukogule ja Euroopa andmekaitseinspektorile aru vastavalt artiklile 26.

5. Komisjonil on käesoleva artikli kohaste ülesannete täitmisel ning aruannete ja statistika koostamisel juurdepääs vajalikule teabele, mis on seotud andmete töötlemisega IMIs.

5. Komisjonil on käesoleva artikli kohaste ülesannete täitmisel ning aruannete ja statistika koostamisel juurdepääs vajalikule teabele, mis on seotud andmete töötlemisega IMIs.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid määravad koostöös komisjoniga IMI koordinaatorid ja pädevad asutused ning nende pädevusse kuuluvad siseturuvaldkonnad.

2. Liikmesriigid määravad IMI koordinaatorid ja pädevad asutused ning nende pädevusse kuuluvad siseturuvaldkonnad. Komisjonil võib selles protsessis olla nõuandev roll.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7. Süsteemivälised osalejad võivad kasutada IMI selleks ettenähtud tehniliste vahendite abil, kui on vaja lihtsustada liikmesriikide pädevate asutuste vahelist halduskoostööd või et kasutada oma andmesubjektiõigusi või mõnel ELi õigusaktis sätestatud muul juhul.

7. Süsteemivälised osalejad võivad suhelda IMIga ainult rangelt selleks ette nähtud eraldi tehnilise süsteemi kaudu, kui on vaja lihtsustada liikmesriikide pädevate asutuste vahelist halduskoostööd või et kasutada oma andmesubjektiõigusi või mõnel ELi õigusaktis sätestatud muul juhul. Süsteemivälistel osalistel on juurdepääs vaid avalikule kasutajaliidesele, mis on IMI-rakendusest tehniliselt eraldatud ning mille kaudu ei pääse ligi isikuandmetele, mida pädevad asutused omavahel vahetavad.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. IMI osalised tagavad, et nende alluvuses töötavad IMI kasutajad järgivad teiste IMI osaliste taotlust töödelda IMI kaudu vahetatavat teavet konfidentsiaalselt.

2. IMI osalised tagavad, et nende alluvuses töötavad IMI kasutajad austavad teiste IMI osaliste taotlust töödelda IMI kaudu vahetatavat teavet konfidentsiaalselt.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

IMI põhineb halduskoostöömenetlustel, mille komisjon on sel otstarbel välja töötanud ja mida tihedas koostöös liikmesriikidega ajakohastatakse.

IMI põhineb halduskoostöömenetlustel, mille komisjon on sel otstarbel kindlaks määranud ja välja töötanud ja mida tihedas koostöös liikmesriikidega ajakohastatakse.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. IMIs töödeldud isikuandmed suletakse hiljemalt pärast seda, kui halduskoostöömenetluse lõpetamisest on möödunud kaheksateist kuud, v.a juhul, kui pädev asutus selgesõnaliselt nõuab konkreetse üksikjuhtumi andmete sulgemist enne kõnealust tähtaega.

1. IMIs töödeldud isikuandmed suletakse süsteemis hiljemalt pärast kaheksateistkümne kuu möödumist halduskoostöömenetluse lõpetamisest, v.a juhul, kui pädev asutus selgesõnaliselt nõuab konkreetse üksikjuhtumi andmete sulgemist enne kõnealust tähtaega või kohaldatava ELi õigusakti alusel.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kui IMI halduskoostöömenetlusega luuakse IMI osalistele edasiseks kasutamiseks teabe repositoorium, võib selles sisalduvaid isikuandmeid töödelda senikaua kui antud otstarbel vajalik ning kas andmesubjekti nõusolekul või ELi õigusakti järgimiseks.

2. Kui IMI halduskoostöömenetlusega luuakse IMI osalistele edasiseks kasutamiseks teabe repositoorium, võib selles sisalduvaid isikuandmeid töödelda senikaua kui antud otstarbel vajalik ning kas andmesubjekti nõusolekul või ELi õigusakti järgimiseks. Repositooriumi lisatud isikuandmete säilitamise puhul järgitakse andmekaitset käsitlevate Euroopa Liidu õigusaktide sätteid, eriti direktiivi 95/46/EÜ artikli 6 lõike 1 punkti e ning määruse 45/2001 artikli 4 lõike 1 punkti e.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a. Kui menetlust ei ole alustatud kuue kuu jooksul või menetlust ei ole kuue kuu möödumisel ametlikult lõpetatud, saavad IMI kasutajad ja osalised automaatse teate selle kohta, et menetlust ei ole toimunud.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kui isikuandmeid töödeldakse käesoleva määruse alusel, järgitakse andmete turvalisuse eeskirju, mille komisjon on lisaks määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklile 22 vastu võtnud.

1. Komisjon tagab, et isikuandmete IMIs töötlemise puhul järgitakse andmete turvalisuse eeskirju, mille komisjon on lisaks määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklile 22 vastu võtnud.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Vastavalt direktiivi 1995/46/EÜ artiklitele 10 ja 11 ning kõnealuse direktiiviga kooskõlas olevatele siseriiklikele õigusaktidele tagavad IMI osalised andmesubjektide teavitamise nende isikuandmete töötlemisest IMIs ja neile juurdepääsu isikuandmete puutumatust käsitlevale teatele, milles selgitatakse nende õigusi ja õiguste kasutamise võimalusi.

1. Vastavalt direktiivi 1995/46/EÜ artiklitele 10 ja 11 ning kõnealuse direktiiviga kooskõlas olevatele siseriiklikele õigusaktidele tagavad IMI osalised andmesubjektide teavitamise nende isikuandmete töötlemisest IMIs 30 päeva jooksul pärast isikuandmete töötlemist ja kindlustavad neile juurdepääsu isikuandmete puutumatust käsitlevale teatele, milles selgitatakse nende õigusi ja õiguste kasutamise võimalusi ning kus on märgitud kontaktisik, kellega võib võtta ühendust kogu aja jooksul, mil nende isikuandmeid IMIs säilitatakse, ja selle isiku kontaktandmed.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Andmesubjektide IMIsse esitatud andmeid kasutatakse vaid sellel otstarbel, milleks andmed esitati. Kõnealuste andmete kasutamiseks uutes valdkondades või tööprotsessides on vaja andmesubjektide nõusolekut.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a) halduskoostöömenetluste vormid, IMI kõik funktsioonid ning nende andmete kategooriad, mida võib IMIs töödelda.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele tagavad IMI osalised andmesubjektile õiguse pääseda juurde endaga seotud andmetele, parandada ebaõigeid või -täpseid andmeid ning kustutada ebaseaduslikult töödeldud andmeid. Vastutav IMI osaline parandab andmed või kustutab need 60 päeva jooksul.

1. Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele tagavad IMI osalised andmesubjektile õiguse pääseda IMIs juurde endaga seotud andmetele, parandada ebaõigeid või -täpseid andmeid ning kustutada ebaseaduslikult töödeldud andmeid. Vastutav IMI osaline parandab andmed või kustutab need võimalikult kiiresti ja hiljemalt 30 päeva jooksul pärast andmesubjektilt taotluse saamist.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Delegeerimine

välja jäetud

1. Komisjonile antakse määramata ajaks õigus võtta vastu artiklis 4 osutatud delegeeritud õigusakte.

 

2. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

3. Komisjonile antud õiguse suhtes võtta vastu delegeeritud õigusakte kohaldatakse artiklites 24 ja 25 sätestatud tingimusi.

 

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Delegeerimise tagasivõtmine

välja jäetud

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 3 osutatud volituste delegeerimise tagasi võtta.

 

2. Institutsioon, kes on algatanud sisemenetluse, et otsustada, kas volituste delegeerimine tuleks tagasi võtta, püüab sellest teavitada teist seadusandjat ja komisjoni hiljemalt üks kuu enne lõpliku otsuse tegemist, nimetades delegeeritud volitused, mida ta soovib tagasi võtta, ja esitades tagasivõtmise tõenäolised põhjused.

 

3. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub kohe või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

 

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Delegeeritud õigusaktide suhtes vastuväidete esitamine

välja jäetud

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitada kahe kuu jooksul alates õigusakti teatavakstegemisest. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega ühe kuu võrra.

 

2. Kui pärast selle tähtaja möödumist ei ole Euroopa Parlament ega nõukogu delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitanud või kui nad on enne seda kuupäeva komisjonile teatanud, et nad on otsustanud vastuväiteid mitte esitada, jõustub delegeeritud õigusakt selles nimetatud kuupäeval.

 

3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab vastu võetud delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid, õigusakt ei jõustu. Vastuväiteid esitanud institutsioon põhjendab delegeeritud õigusakti suhtes esitatud vastuväiteid.

 

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Komisjoni sisekontrolli mehhanismid hõlmavad andmete puutumatuse hinnanguid, sealhulgas turvalisuse riskianalüüsi, mille alusel võetakse vastu andmekaitse meetmed (sealhulgas turvalisuse kava), ning korrapärast läbivaatamist ja auditeerimist.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Komisjoni 7. detsembri 2001. aasta soovitus siseturu probleemide lahendamise võrgustiku „SOLVIT” kasutamise põhimõtete kohta: I ja II peatükk1

 

_____________

 

1 EÜT L 331, 15.12.2001, lk 79.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Lisa välja jäetud

(1)

ELT C 43, 15.2.2012, lk 14.


SELETUSKIRI

I. Komisjoni ettepanek

Siseturu infosüsteem (IMI) on olnud alates 2008. aastast liikmesriikide käsutuses tasuta teenusena, mille eesmärgiks on parandada teabevahetust siseturul. Süsteem on osutunud kiireks ja turvaliseks piiriülese teabevahetuse ja halduskoostöö vahendiks, mille kasutajateks on ELi liikmesriikides ja Euroopa Majanduspiirkonnas registreeritud üle 6000 asutuse.

Praegu vahetatakse IMI kaudu teavet vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiivile 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta (kutsekvalifikatsioonide tunnustamise direktiiv) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiivile 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul (teenuste direktiiv), kuid sellele vaatamata toimib IMI süsteem endiselt komisjoni otsuse ja soovituse põhjal ning seega puudub tal ühtne õigusvahend. Seda peetakse tõsiseks takistuseks süsteemi laiendamisel, millest on kujunenud tõhus vahend liikmesriikide haldusstruktuuride igapäevases koostöös teiste liikmesriikide sarnaste asutustega ja mis tagab eri keeltes kasutatava usaldusväärse teabevahetuskanali, mille andmekaitse tase on tavalistest sidekanalitest kõrgem.

Mitmed komisjoni teatised valmistavad ette IMI tulevast laiendamist muudesse ELi õiguse valdkondadesse(1) ning toetavad tõeliselt vahetu elektroonilise võrgustiku loomist Euroopa haldusstruktuuride jaoks. Selle tulemusel esitas komisjon 2011. aasta augustis määruse ettepaneku, mille eesmärgiks on kehtestada IMI süsteemi jaoks kindel õigusraamistik koos eeskirjadega, mis kindlustavad süsteemi nõuetekohase toimimise. See peaks võimaldama IMI tulevast laienemist muudesse ELi õiguse valdkondadesse ning nägema ette selged eeskirjad süsteemi toimimise ja andmekaitse kohta andmete töötlemisel.

II. Raportööri üldine seisukoht

Raportöör avaldab heameelt komisjoni ettepaneku üle kehtestada IMI tõhusat toimimist tagavad ühiseeskirjad. Sujuv piiriülene teabevahetus liikmesriikide ametiasutuste vahel on ühtse turu lõplikuks väljakujundamiseks hädavajalik. Neis kahes valdkonnas, kus IMI süsteemi juba kasutatakse – kutsekvalifikatsioonide direktiiv ja teenuste direktiiv – on see osutunud usaldusväärseks ja tõhusaks töövahendiks ning käesolev ettepanek võimaldab IMI võimalusi laiemalt rakendada, andes kodanikele ja siseturule selget kasu.

IMI on paindlik töövahend, mida on võimalik eri õigusvaldkondade nõudmistega kohandada. Süsteemi kasutamine uues koondatud vormis täiustab andmekaitset ja võimaldab pädevatel asutustel suhelda kiiremini või arvukamates poliitikavaldkondades. Ühtlasi parandab see kohaliku tasandi asutuste koostööd ning aitab neil paremini ühtse turu toimimises osaleda.

Raporti koostamisel võeti arvesse Euroopa andmekaitseinspektori arvamust ning nõukogu eesistuja ja Euroopa Komisjoni korduvalt väljendatud poliitilist vastutusevõttu ühtse turu paremaks haldamiseks ja IMI süsteemi laiendamisstrateegia kujundamiseks. Ühtlasi võeti arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (koostaja Hernández Bataller) ning artikli 29 töörühma(2) arvamust.

Käesolev raporti projekti sisaldab suhteliselt vähesel arvul muudatusettepanekuid, mille sihiks on suurendada IMI süsteemi toimimise läbipaistvust ja õiguskindlust.

(a) Siseturu infosüsteemi kujundamine ja laiendamine muudele liidu õiguse valdkondadele

Kuigi käesolevas ettepanekus ühtlustatakse kehtivaid eeskirju, mille abil suunatakse IMI toimimist ühtse horisontaalse õiguslikult siduva vahendina, on raportöör veendunud, et tulevasi otsuseid IMI võimaliku laiendamise kohta muudele ELi õiguse valdkondadele tuleks samuti kaaluda praeguses etapis. Euroopa Parlament on tihti rõhutanud, et tuleb luua IMI toimimiseks terviklik õigusraamistik, ning raportöör toetab kindlalt seda seisukohta. Samas soovib raportöör väljendada kahtlust kohaldamisala laiendamise suhtes delegeeritud õigusaktide abil.

I lisas on esitatud nende õigusaktide loetelu, mille reguleerimisalasse kuuluvaid valdkondi IMI toetab. Võimaliku tulevase laiendamise valdkonnad on loetletud II lisas. Raportöör on veendunud, et kohaldamisala laiendamine on ettepaneku oluline koostisosa, ning soovitab seetõttu esitada IMI kohaldamisala laiendamise kohta eraldi määruse ettepanek. Seega teeb raportöör ettepaneku viide delegeeritud õigusaktidele ning ühtlasi II lisa välja jätta.

Samas soovib raportöör rõhutada, et nagu õigusega märgitakse Euroopa andmekaitseinspektori arvamuses komisjoni ettepaneku kohta, ei saa me välistada, et „seadusandliku menetluse hilisemas etapis tekib idee kasutada IMI süsteemi konkreetses poliitikavaldkonnas ja et parlament või nõukogu võib selle kohta ettepaneku esitada”(3). Niisuguseid juhtumeid on juba esinenud, näiteks ettepanek patsientide õiguste kohta piiriüleses tervishoius. Sellisel juhul tuleks menetlust täpsustada, sest komisjoni ettepanekus nähakse ette kohaldamisala laiendamine üksnes delegeeritud õigusaktide abil.

Samuti võib ilmneda, et IMI laiendamiseks uutele poliitikavaldkondadele on vaja süsteemi praegust toimimist muuta ning neid muudatusi tuleks seadusandliku tavamenetluse kohaldamisel nõuetekohaselt arvesse võtta.

(b) Andmetöötlus ja turvalisus. Kasutajate isikuandmete säilitamine

Raportöör soovib rõhutada, et määruse ettepaneku artiklis 13 nähakse ette IMI süsteemis töödeldud isikuandmete sulgemise menetlus, mida rakendatakse 18 kuud pärast halduskoostöömenetluse lõpetamist, ning pikendatakse komisjoni otsuses 2008/49 (siseturu infosüsteemi (IMI) rakendamise kohta seoses isikuandmete kaitsega) ette nähtud kuuekuulist andmete säilitamise ajavahemikku viiele aastale. Raportöör kahetseb, et ettepanekut on muudetud ilma muudatuse mõju hindamata ja piisavaid põhjendusi esitamata. Komisjon ei ole esitanud piisavaid andmeid kuuekuulise ajavahemiku pikendamise põhjenduseks ning seega puuduvad andmed, mis võimaldaksid hinnata, kas pikendamine on kehtivate riiklike andmekaitseseadustega kooskõlas.

Samuti peab raportöör kahetsusväärseks, et suletud andmete säilitamist käsitledes ei ole esitatud põhjendusi selle kohta, kellel ja millisel alusel on viieaastase säilitamisaja kestel õigus andmetele juurde pääseda. Ettepaneku artiklis 3 on öeldud, et „IMI kasutatakse liikmesriikide pädevate asutuste ja komisjoni vaheliseks teabevahetuseks, mis on vajalik selliste siseturualaste õigusaktide rakendamiseks, millega nähakse ette halduskoostöö, sealhulgas isikuandmete vahetamine liikmesriikide vahel või liikmesriikide ja komisjoni vahel”, seega on IMI määratletud kui teabevahetuseks mõeldud tarkvaravahend. Kuid andmete säilitamise tingimusi muutes ja säilitamisaega viiele aastale pikendades on esialgu ette nähtud kohaldamisala kaugelt ületatud. Niisuguse muudatuse tulemusel võib IMI kujuneda liikmesriikide ametiasutuste teabevahetuse vahendist andmebaasiks(4).

Raportöör jagab andmekaitse töörühma arvamust ja rõhutab, et andmekaitse direktiivi 95/46/EÜ kohaselt säilitatakse isikuandmeid „ainult seni, kuni see on vajalik seoses andmete kogumise või hilisema töötlemise eesmärkidega”(5).

Nimetatud kaalutlusi arvesse võttes teeb raportöör ettepaneku jätta IMI rakendamist käsitlevas komisjoni otsuses(6) ette nähtud kuuekuuline andmete säilitamise tähtaeg muutmata ning järgida ettepaneku seletuskirjas sisalduvat komisjoni seisukohavõttu, mille kohaselt „koondatakse nüüd esitatava ettepanekuga ühtsesse horisontaalsesse siduvasse õigusakti kokku praegused IMI reguleerivad eeskirjad(7)”.

(c) IMI osaliste ja kasutajate juurdepääsuõigused – süsteemivälised osalised

Raportöör kiidab heaks komisjoni ettepaneku IMI toimimise aspektide kohta liikmesriikide haldussüsteemis, kuid peab murettekitavaks algselt ainult liikmesriikide haldusasutustele mõeldud süsteemi avamist välistele osalistele. Raportöör peab kahetsusväärseks, et ettepanekus ei ole pakutud mingeid võimalusi niisuguse muudatuse mõju hindamiseks, ning tunneb muret selle pärast, kuidas see võib mõjutada IMI toimimise praktilist külge ja eriti andmekaitset ning turvalisust, võttes arvesse, et IMI esialgne eesmärk oli võimaldada teabevahetust liikmesriikide ametiasutuste vahel ja mitte ametiasutuste ning üksikisikute või organisatsioonide vahel.

Seetõttu on raportöör veendunud, et enne IMI avamist süsteemivälistele osalistele tuleb eelnimetatud küsimusi täpsustada ning selgitada.

III. Järeldus

Käesoleva raporti eesmärk on esitada muudatusettepanekud, mida raportöör peab vajalikuks ettepaneku õiguskindluse suurendamiseks. Samal ajal jätab raportöör endale õiguse esitada pärast komisjoni ettepaneku täiendavat uurimist ning täiendavaid konsultatsioone uusi muudatusettepanekuid. Raportööri eesmärk praeguses etapis on kutsuda komisjonis esile viljakas arutelu.

(1)

„Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Ühtse turu akt. Kõrge konkurentsivõimega sotsiaalne turumajandus. 50 ettepanekut ühise tööturu ja ettevõtlusmaastiku ning omavahelise kaubavahetuse parendamiseks”, COM(2010) 608 lõplik, ettepanek nr 45, lk 31.

(2)

Arvamus 01911/07/EN, WP 140.

(3)

EDPS arvamus, artikkel 2.2.1, punktid 22–24.

(4)

Selle kohta avaldatakse muret ka EDPSi arvamuses (lk 6) ning artikli 29 alusel asutatud andmekaitse töörühma kirjas volinik Barnier’le.

(5)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta, artikkel 6, punkt e.

(6)

Komisjoni 12. detsembri 2007. aasta otsus 2008/49/EÜ siseturu infosüsteemi (IMI) rakendamise kohta seoses isikuandmete kaitsega, artikkel 4.

(7)

Komisjoni ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta, COM(2011)522 lõplik, lk 4, seletuskirja punkt 2.


MENETLUS

Pealkiri

Siseturu infosüsteemi kaudu tehtav halduskoostöö (IMI määrus)

Viited

COM(2011)0522 – C7-0225/2011 – 2011/0226(COD)

EP-le esitamise kuupäev

29.8.2011

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

13.9.2011

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

13.9.2011

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

LIBE

29.9.2011

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Adam Bielan

19.9.2011

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

5.12.2011

6.2.2012

19.3.2012

 

Vastuvõtmise kuupäev

20.3.2012

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

36

0

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Gino Trematerra, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Raffaele Baldassarre, Nessa Childers, Frank Engel, Marielle Gallo, Evgeni Kirilov, Morten Løkkegaard, Konstantinos Poupakis, Ivo Strejček, Sabine Verheyen

Esitamise kuupäev

23.3.2012

Õigusteave - Privaatsuspoliitika