Postopek : 2011/0226(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0068/2012

Predložena besedila :

A7-0068/2012

Razprave :

Glasovanja :

PV 11/09/2012 - 10.14
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0317

POROČILO     ***I
PDF 658kWORD 343k
23.3.2012
PE 480.576v02-00 A7-0068/2012

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI)

(COM(2011)0522 – C7‑0225/2011 – 2011/0226(COD))

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Poročevalec: Adam Bielan

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI)

(COM(2011)0522 – C7‑0225/2011 – 2011/0226(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0522),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0225/2011),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 7. decembra 2011(1),

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A7-0068/2012),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Uporaba določenih aktov Unije, ki urejajo prosti pretok blaga, oseb, storitev in kapitala na notranjem trgu, zahteva, da države članice sodelujejo in izmenjujejo informacije med seboj in s Komisijo. Ker načini, kako izvajati izmenjavo informacij v praksi, v teh aktih pogosto niso določeni, je treba določiti ustrezne praktične ureditve.

(1) Uporaba določenih pravnih aktov Unije, ki urejajo prosti pretok blaga, oseb, storitev in kapitala na notranjem trgu, zahteva, da države članice učinkoviteje sodelujejo in izmenjujejo informacije med seboj in s Komisijo. Ker načini, kako izvajati izmenjavo informacij v praksi, v teh aktih pogosto niso določeni, je treba določiti ustrezne praktične ureditve.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Za zagotovitev preglednosti, zlasti za posameznike, na katere se nanašajo podatki, je treba v Prilogi I k tej uredbi navesti akte Unije, za katere se uporablja IMI. Področja, na katera bi se lahko v prihodnosti razširila uporaba IMI, je treba navesti v Prilogi II. V navedeni prilogi je treba določiti sklop aktov Unije, pri katerih je treba oceniti tehnično izvedljivost, stroškovno učinkovitost, prijaznost do uporabnika in splošen učinek na sistem, preden se zanje sprejme odločitev o uporabi IMI.

(8) Za zagotovitev preglednosti, zlasti za posameznike, na katere se nanašajo podatki, bi bilo treba v Prilogi k tej uredbi navesti pravne akte Unije, za katere se uporablja IMI.

 

(Sprememba velja za celotno besedilo; če bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a) Države članice in Komisija bi morale zagotoviti, da imajo udeleženci IMI na voljo ustrezna sredstva, da prek IMI dosegajo učinkovito in dobro delujoče upravno sodelovanje.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) IMI je v osnovi komunikacijsko orodje za javne organe, ki ni na voljo splošni javnosti, in morda bo treba razviti tehnična sredstva, da bodo lahko zunanji udeleženci, na primer državljani, podjetja in organizacije, komunicirali s pristojnimi organi za namene pošiljanja informacij in pridobivanja podatkov ali uveljavljanja pravic, ki jih imajo kot posamezniki, na katere se nanašajo podatki. Ta tehnična sredstva morajo vključevati ustrezne zaščitne ukrepe za varstvo podatkov.

(12) IMI je v osnovi komunikacijsko orodje za javne organe, ki ni na voljo splošni javnosti, in morda bo treba razviti tehnična sredstva, da bodo lahko zunanji udeleženci, na primer državljani, podjetja in organizacije, komunicirali s pristojnimi organi za namene pošiljanja informacij in pridobivanja podatkov ali uveljavljanja pravic, ki jih imajo kot posamezniki, na katere se nanašajo podatki. Ta tehnična sredstva bi morala vključevati ustrezne zaščitne ukrepe za varstvo podatkov. Za zagotavljanje visoke ravni varnosti bi bilo treba vsak tovrsten javni vmesnik razviti kot ločen tehnični sistem od aplikacije IMI, do katere bi smeli imeti dostop le uporabniki IMI.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Evropski nadzornik za varstvo podatkov bi moral spremljati in zagotoviti uporabo določb te uredbe, vključno z zadevnimi določbami o varnosti podatkov.

(16) Evropski nadzornik za varstvo podatkov bi moral spremljati in zagotoviti uporabo določb te uredbe, med drugim z vzdrževanjem stikov z nacionalnimi organi za varstvo podatkov, vključno z zadevnimi določbami o varnosti podatkov.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a) Za učinkovit nadzor nad uporabo te uredbe in poročanje o njej bi morale države članice Komisiji redno posredovati potrebne informacije.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a) Za okrepitev zaupanja v uporabnost IMI bi morala Komisija po potrebi opravljati tehnični nadzor in testiranja izjemnih situacij ter na ta način razširiti uporabo IMI po vsej Uniji.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19a) Omogočiti bi bilo treba vključitev v IMI za organe tretjih držav, ki so enakovredni udeležencem IMI, pod pogojem, da je med Unijo in zadevnimi tretjimi državami sklenjen sporazum in da je bilo ugotovljeno, da tretje države zagotavljajo zadostno raven varstva osebnih podatkov, vključno z izpolnjevanjem zahtev iz Direktive 95/46/ES.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21) Komisija mora biti v skladu s členom 290 Pogodbe pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v zvezi z akti Unije, med drugim tistimi v Prilogi II, katerih določbe o upravnem sodelovanju in izmenjavi informacij se lahko izvajajo z IMI –

črtano

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba določa pravila za uporabo informacijskega sistema za notranji trg (v nadaljnjem besedilu: IMI) za upravno sodelovanje, vključno z obdelavo osebnih podatkov, med pristojnimi organi v državah članicah in Komisijo.

Ta uredba določa pravila za uporabo informacijskega sistema za notranji trg (v nadaljnjem besedilu: IMI) za upravno sodelovanje, vključno z obdelavo osebnih podatkov, med pristojnimi organi v državah članicah in Komisijo. Zagotovi se, da se vsi osebni podatki in informacije, ki krožijo med različnimi pristojnimi organi, zbirajo, obdelujejo in uporabljajo izključno za zakonite namene, ki so v skladu s pravili o varstvu podatkov. Poleg tega se zagotovijo vsi ustrezni zaščitni ukrepi za preprečevanje zlorab sistema.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Člen 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Razvoj IMI

Razširitev IMI

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija lahko ob upoštevanju tehnične izvedljivosti, stroškovne učinkovitosti in prijaznosti do uporabnika in splošnega učinka na sistem določi, da se za akte iz Priloge II k tej uredbi uporablja IMI. V takšnih primerih je Komisija pooblaščena, da te akte vključi v Prilogo I v skladu s postopkom iz člena 23.

1. Komisija lahko predlaga spremembo Priloge k tej uredbi, če sklene, da se mora IMI uporabljati za nove zakonodajne akte Unije.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pred sprejetjem delegiranega akta se lahko izvede časovno omejena poskusna faza (pilotni projekt), ki vključuje več držav članic ali vse.

2. Komisija lahko, preden predloži predlog iz odstavka 1, izpelje časovno omejene pilotne projekte ali oceno učinka, ki vključuje tudi varstvo osebnih podatkov, da oceni, ali bi bil IMI učinkovito orodje za izvajanje določb o upravnem sodelovanju pri aktih v zvezi z notranjim trgom, ki še niso navedeni v Prilogi. Komisija se odloči, za katere akte v zvezi z notranjim trgom opravi pilotne projekte in o načinu izvedbe teh projektov.

 

2a. Komisija predloži rezultate pilotnega projekta ali oceno učinka Evropskemu parlamentu in Svetu ter jim, kjer je to potrebno, priloži zakonodajni predlog za spremembo Priloge, s katerim se razširi IMI.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) „informacijski sistem za notranji trg“ (IMI) pomeni elektronsko orodje, ki ga zagotovi Evropska komisija za olajšanje upravnega sodelovanja med nacionalnimi upravami in Komisijo;

(a) „informacijski sistem za notranji trg“ (IMI) pomeni elektronsko orodje, ki ga zagotovi Evropska komisija za olajšanje upravnega sodelovanja med pristojnimi organi ali med pristojnimi organi in Komisijo;

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) „zunanji udeleženci“ pomenijo fizične ali pravne osebe, ki niso uporabniki IMI in ki lahko uporabljajo IMI prek tehničnih sredstev in v skladu s posebnim vnaprej določenim delovnim postopkom, predvidenim za ta namen;

(i) „zunanji udeleženci“ pomenijo fizične ali pravne osebe, ki niso uporabniki IMI in ki lahko komunicirajo z IMI samo prek ločenega tehničnega sistema in v skladu s posebnim vnaprej določenim delovnim postopkom, predvidenim izključno za ta namen;

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1. Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev učinkovite uporabe te uredbe s strani pristojnega organa.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Vsaka država članica imenuje enega nacionalnega koordinatorja IMI, ki ima naslednje naloge:

1. Vsaka država članica imenuje enega nacionalnega koordinatorja IMI, ki ima naslednje pristojnosti:

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1. Pristojni organi svoje obveznosti iz te uredbe izpolnijo na enak način, kot če bi delovali na zahtevo drugega pristojnega organa v svoji državi članici.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Ko pristojni organi sodelujejo prek IMI, zagotovijo ustrezen odgovor v čim krajšem možnem času ali v roku, določenem v veljavnem aktu Unije, pri čemer delujejo prek uporabnikov IMI v skladu s postopki upravnega sodelovanja.

1. Ko pristojni organi sodelujejo prek IMI, zagotovijo odgovor brez odlašanja, v skladu z določbami in v roku, določenem v veljavnem pravnem aktu Unije, pri čemer delujejo prek uporabnikov IMI v skladu s postopki upravnega sodelovanja.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija zagotovi varnost, razpoložljivost, vzdrževanje in razvoj programske opreme in infrastrukture IT za IMI. Zagotovi večjezični sistem, usposabljanje v sodelovanju z državami članicami in službo za pomoč uporabnikom za pomoč državam članicam pri uporabi IMI.

1. Komisija je odgovorna za izvedbo naslednjih nalog:

 

(a) zagotovitev varnosti, razpoložljivosti, vzdrževanja in razvoja programske opreme in infrastrukture IT za IMI; zagotovi večjezični sistem, prevajalske funkcije, usposabljanje v sodelovanju z državami članicami in službo za pomoč uporabnikom za pomoč državam članicam pri uporabi IMI;

2. Komisija lahko sodeluje v postopkih upravnega sodelovanja, ki vključujejo obdelavo osebnih podatkov, kadar je to potrebno v skladu z aktom Unije iz priloge I.

(b) sodelovanje v postopkih upravnega sodelovanja, ki vključujejo obdelavo osebnih podatkov, kadar je to potrebno v skladu s pravnim aktom Unije iz Priloge;

3. Komisija prijavi nacionalne koordinatorje IMI in jim dodeli dostop do IMI.

(c) prijava nacionalnih koordinatorjev IMI in dodelitev dostopa do IMI;

4. Komisija izvaja postopke obdelave osebnih podatkov v IMI, kadar je to določeno v tej uredbi.

(d) izvajanje postopkov obdelave osebnih podatkov v IMI, kadar je to določeno v tej uredbi v skladu z nameni, določenimi v veljavnih pravnih aktih Unije, ki so navedeni v Prilogi;

 

(e) nadzor na izvajanjem te uredbe ter poročanje Evropskemu parlamentu, Svetu in evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov v skladu s členom 26.

5. Komisija ima za namene opravljanja svojih nalog na podlagi tega člena ter pripravo poročil in statistik dostop do potrebnih informacij v zvezi s postopki obdelave, izvedenimi v IMI.

5. Komisija ima za namene opravljanja svojih nalog na podlagi tega člena ter pripravo poročil in statistik dostop do potrebnih informacij v zvezi s postopki obdelave, izvedenimi v IMI.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice v sodelovanju s Komisijo imenujejo koordinatorje IMI in pristojne organe ter področja notranjega trga, za katera so pristojni.

2. Države članice imenujejo koordinatorje IMI in pristojne organe ter področja notranjega trga, za katera so pristojni. Komisija ima lahko v tem procesu posvetovalno vlogo.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Zunanji udeleženci lahko uporabljajo IMI s tehnični sredstvi, zagotovljenimi za ta namen, kadar je to potrebno za olajšanje upravnega sodelovanja med pristojnimi organi v državah članicah ali da uveljavljajo svoje pravice kot posamezniki, na katere se nanašajo podatki, ali v drugih primerih, določenih z aktom Unije.

7. Zunanji udeleženci lahko komunicirajo z IMI samo s pomočjo ločenega tehničnega sistema, ki se zagotovi izključno za ta namen, kadar je to potrebno za olajšanje upravnega sodelovanja med pristojnimi organi v državah članicah ali da uveljavljajo svoje pravice kot posamezniki, na katere se nanašajo podatki, ali v drugih primerih, določenih s pravnim aktom Unije. Zunanji udeleženci imajo dostop zgolj do javnega vmesnika, ki je tehnično ločen od aplikacije IMI in ne omogoča dostopa do izmenjave osebnih podatkov med pristojnimi organi.

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Udeleženci IMI zagotovijo, da uporabniki IMI, ki delujejo pod njihovim nadzorom, izpolnijo zahteve drugih udeležencev IMI za zaupno obravnavo informacij, izmenjanih z IMI.

2. Udeleženci IMI zagotovijo, da uporabniki IMI, ki delujejo pod njihovim nadzorom, spoštujejo zahteve drugih udeležencev IMI za zaupno obravnavo informacij, izmenjanih z IMI.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

IMI temelji na postopkih upravnega sodelovanja, ki jih za ta namen razvije in posodablja Komisija v tesnem sodelovanju z državami članicami.

IMI temelji na postopkih upravnega sodelovanja, ki jih za ta namen določi in posodablja Komisija v tesnem sodelovanju z državami članicami.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Osebni podatki, obdelani v IMI, se blokirajo najpozneje osemnajst mesecev po uradnem zaključku postopka upravnega sodelovanja, razen če v posameznem primeru pristojni organ izrecno zahteva blokiranje pred tem rokom.

1. Osebni podatki, obdelani v IMI, se blokirajo v sistemu po obdobju, ki ni daljše od osemnajstih mesecev po uradnem zaključku postopka upravnega sodelovanja, razen če v posameznem primeru ali na podlagi ustreznega pravnega akta Unije pristojni organ izrecno zahteva blokiranje pred tem rokom.

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Kadar se v postopku upravnega sodelovanja v IMI oblikuje podatkovna baza z informacijami, ki jih lahko udeleženci IMI uporabijo v prihodnosti, se lahko osebni podatki v taki podatkovni bazi obdelujejo toliko časa, kot je potrebno za ta namen, ali s privolitvijo posameznika, na katerega se nanašajo ti podatki, ali če je to potrebno za izpolnitev zahteve iz akta Unije.

2. Kadar se v postopku upravnega sodelovanja v IMI oblikuje podatkovna baza z informacijami, ki jih lahko udeleženci IMI uporabijo v prihodnosti, se lahko osebni podatki v taki podatkovni bazi obdelujejo toliko časa, kot je potrebno za ta namen, ali s privolitvijo posameznika, na katerega se nanašajo ti podatki, ali če je to potrebno za izpolnitev zahteve iz pravnega akta Unije. Hranjenje osebnih podatkov, vključenih v podatkovno bazo, je skladno z določbami o varstvu podatkov iz zakonodaje Unije, zlasti iz točke (e) člena 6(1) Direktive 95/46/ES in točke (e) člena 4(1) Uredbe 45/2001.

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 5a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a. Če je primer miroval šest mesecev ali ni bil uradno zaključen po šestih mesecih, uporabniki in udeleženci IMI prejmejo avtomatsko obvestilo, da je primer miroval.

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Obdelava osebnih podatkov na podlagi te uredbe se izvaja v skladu s pravili o varnosti podatkov, ki jih je Komisija sprejela v skladu s členom 22 Uredbe (ES) št. 45/2001.

1. Komisija zagotovi, da so osebni podatki, ki se obdelujejo v IMI, skladni s pravili o varnosti podatkov, ki jih je Komisija sprejela v skladu s členom 22 Uredbe (ES) št. 45/2001.

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Udeleženci IMI zagotovijo, da se posameznike, na katere se nanašajo podatki, obvesti o obdelavi njihovih osebnih podatkov v sistemu IMI in da imajo dostop do obvestila o varovanju zasebnosti, v katerem so pojasnjene njihove pravice in kako jih uveljaviti, v skladu s členom 10 ali 11 Direktive 1995/46/ES in nacionalno zakonodajo, ki je v skladu z navedeno direktivo.

1. Udeleženci IMI zagotovijo, da se posameznike, na katere se nanašajo podatki, obvesti o obdelavi njihovih osebnih podatkov v sistemu IMI v 30 dneh po obdelavi in da imajo dostop do obvestila o varovanju zasebnosti, v katerem so pojasnjene njihove pravice in kako jih uveljaviti, vključno s kontaktno osebo in njenimi kontaktnimi podatki v času, ko so njihovi podatki v IMI, v skladu s členom 10 ali 11 Direktive 1995/46/ES in nacionalno zakonodajo, ki je v skladu z navedeno direktivo.

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Podatki, ki jih posamezniki, na katere se nanašajo podatki, predložijo IMI, se uporabljajo za namene, zaradi katerih so bili predloženi. Tudi za razširitev uporabe teh podatkov na nova področja ali delovne postopke se zahteva privolitev posameznikov, na katere se nanašajo podatki.

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) vrste postopkov upravnega sodelovanja, vse funkcije IMI in vrste podatkov, ki se lahko obdelujejo v IMI.

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Udeleženci IMI zagotovijo, da lahko posameznik, na katerega se nanašajo podatki, učinkovito uveljavlja pravico dostopa do podatkov, ki se nanašajo nanj, in pravico zahtevati, da se netočni ali nepopolni podatki popravijo, nezakonito obdelani pa izbrišejo, v skladu z nacionalno zakonodajo. Popravek in izbris izvede odgovoren udeleženec IMI v 60 dneh.

1. Udeleženci IMI zagotovijo, da lahko posameznik, na katerega se nanašajo podatki, učinkovito uveljavlja pravico dostopa do podatkov, ki se v IMI nanašajo nanj, ter pravico, da lahko zahteva popravek netočnih ali nepopolnih podatkov ter izbris nezakonito obdelanih podatkov, v skladu z nacionalno zakonodajo. Popravek in izbris izvede odgovorni udeleženec IMI čimprej, najpozneje pa v 30 dneh po prejetju zahteve posameznika, na katerega se nanašajo podatki.

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Člen 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Izvajanje pooblastila

črtano

1. Pooblastila za sprejetje delegiranih aktov iz člena 4 se Komisiji podelijo za nedoločen čas.

 

2. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o tem hkrati uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

3. Pooblastila za sprejetje delegiranih aktov se Komisiji podelijo pod pogoji iz členov 24 in 25.

 

Predlog spremembe  34

Predlog uredbe

Člen 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Preklic pooblastila

črtano

1. Pooblastilo iz člena 3 lahko Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli prekličeta.

 

2. Institucija, ki je začela notranji postopek o morebitnem preklicu pooblastila, o tem obvesti drugega zakonodajalca in Komisijo najpozneje mesec pred sprejetjem končne odločitve, pri čemer navede, katero pooblastilo bi lahko bilo preklicano ter morebitne razloge za preklic.

 

3. S sklepom o preklicu pooblastila pooblastilo iz navedenega sklepa preneha. Sklep začne veljati takoj ali na dan, ki je v njem naveden. Na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov ne vpliva. Objavi se v Uradnem listu Evropske unije.

 

Predlog spremembe  35

Predlog uredbe

Člen 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Nasprotovanje delegiranim aktom

črtano

1. Evropski parlament in Svet lahko nasprotujeta delegiranemu aktu v dveh mesecih od dneva uradnega obvestila o njem. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se ta rok podaljša za en mesec.

 

2. Če niti Evropski parlament niti Svet v roku delegiranemu aktu ne nasprotujeta ali če pred tem rokom Evropski parlament in Svet obvestita Komisijo, da delegiranemu aktu ne bosta nasprotovala, začne ta veljati na dan, ki je v njem naveden.

 

3. Če Evropski parlament ali Svet delegiranemu aktu nasprotujeta, ta ne začne veljati. Institucija, ki delegiranemu aktu nasprotuje, navede razloge za to.

 

Predlog spremembe  36

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Mehanizmi Komisije za notranji nadzor vključujejo ocenjevanje zasebnosti podatkov, tudi analizo varnostnega tveganja, na podlagi katerega bo sprejeta politika varstva podatkov (ki bo vključevala varnostni načrt), in pa redne preglede ter revizije.

Predlog spremembe  37

Predlog uredbe

Priloga I – točka 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Priporočilo Komisije z dne 7. decembra 2001 o načelih za uporabo mreže Solvit za reševanje problemov notranjega trga: poglavji I in II1

 

_____________

 

1 UL L 331, 15.12.2001, str. 79.

Predlog spremembe  38

Predlog uredbe

Priloga II

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Priloga se črta.

(1)

UL C 43, 15.2.2012, str. 14.


OBRAZLOŽITEV

I. Predlog Komisije

Informacijski sistem za notranji trg (angl. Internal Market Information System – IMI) se uporablja od leta 2008 in je brezplačna storitev za države članice, s katero naj bi izboljšali izmenjavo informacij na notranjem trgu. Sistem se je izkazal kot hiter in varen način za čezmejno izmenjavo informacij in upravno sodelovanje, v njem pa je trenutno prijavljenih 6 000 organov v vseh državah članicah EU in v državah EGP.

Čeprav se sistem IMI trenutno uporablja za izmenjavo informacij v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (direktiva o poklicnih kvalifikacijah) in Direktivo 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu (direktiva o storitvah), IMI še vedno deluje na osnovi odločbe in priporočila Komisije, torej ne temelji na enotnem pravnem instrumentu. To predstavlja resno oviro za nadaljnjo razširitev tega sistema, ki se je razvil v učinkovito orodje za različne upravne strukture držav članic in njihovo vsakdanje sodelovanje s kolegi v drugih državah članicah in ki zagotavlja dober kanal za izmenjavo informacij v različnih jezikih, hkrati pa jamči za raven varstva podatkov, ki je višja kot pri tradicionalnih komunikacijskih kanalih.

Številna sporočila Komisije odpirajo pot za prihodnjo razširitev IMI na druga področja prava EU(1) ter spodbujajo ustanovitev pravega digitalnega omrežja evropskih uprav za pogled iz „obličja v obličje“. Komisija je zato avgusta 2011 predlagala to uredbo, da bi vzpostavila enoten pravni okvir za sistem IMI in določila sklop pravil za zagotavljanje ustreznega delovanja sistema. Tako bi omogočili prihodnjo razširitev IMI na druga področja prava EU in določili jasna pravila za delovanje sistema ter za varstvo osebnih podatkov.

II. Splošno mnenje poročevalca

Poročevalec pozdravlja predlog Komisije za oblikovanje sklopa skupnih pravil delovanja IMI. Tekoča čezmejna izmenjava informacij med različnimi upravami držav članic je bistvena pri naših prizadevanjih za dokončanje notranjega trga. IMI se je na dveh področjih, na katerih se že uporablja – to je direktiva o poklicnih kvalifikacijah ter direktiva o storitvah – izkazal kot zanesljivo in učinkovito orodje, pričujoči predlog pa bo omogočil še boljše izkoriščanje potenciala IMI, kar prinaša vidne prednosti za državljane in notranji trg.

IMI je fleksibilno orodje, ki ga je mogoče prilagoditi posebnim zahtevam različnih zakonodajnih področij. Njegova uporaba v novi, konsolidarni obliki ne bo omogočila le boljšega varstva podatkov, temveč bo pristojnim organom omogočila tudi, da bodo komunicirali hitreje oz. na večjem številu političnih področij. Nenazadnje bo IMI omogočil boljše sodelovanje med organi na lokalni ravni in njihovo boljše vključevanje na skupni trg.

Pri pripravi poročila je poročevalec upošteval mnenje evropskega nadzornika za varstvo podatkov ter politično zavezo, ki sta jo ob številnih priložnostih izrazila predsedstvo in Evropska komisija, za boljše upravljanje enotnega trga in za strategijo nadaljnje razširitve sistema IMI. Upoštevano je bilo mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (poročevalec Hernández Bataller) ter prav tako mnenje skupine za varstvo podatkov iz člena 29(2).

Da bi izboljšali preglednost in pravno varnost pri delovanju sistema IMI, je poročevalec v osnutek poročila vključil relativno malo predlogov sprememb.

(a) Razvoj informacijskega sistema za notranji trg in njegova razširitev na druga področja prava Unije

Čeprav pričujoči predlog združuje sedanja pravila o IMI v en sam horizontalen, pravno zavezujoč dokument, poročevalec meni, da je treba vse prihodnje odločitve o morebitni razširitvi IMI na nova področja prava Unije ustrezno preučiti na tej stopnji. Evropski parlament je večkrat poudaril pomen celovitega pravnega okvira za delovanje IMI in poročevalec predlog Komisije močno podpira. Kljub temu pa želi poročevalec izraziti svoje zadržke do spremembe področja uporabe s pomočjo delegiranih aktov.

Seznam področij aktov Unije, ki jih trenutno podpira IMI, je v Prilogi I. Področja možne prihodnje razširitve IMI so navedena v Prilogi II. Poročevalec meni, da je sprememba področja uporabe bistven sestavni del predloga in zato predlaga, da vse prihodnje razširitve področja uporabe IMI postanejo predmet nove uredbe. Poročevalec zato predlaga, da se izbriše sklicevanje na delegirane akte ter posledično tudi Priloga II.

Poleg tega želi poročevalec poudariti, da je povsem možno, da se „ideja o uporabi IMI na določenem področju politike lahko pojavi kasneje v zakonodajnem postopku in jo lahko predlagata Parlament ali Svet“(3), kot je pravilno ugotovil Evropski nadzornik za varstvo podatkov v svojem mnenju k predlogu Komisije. Takšne primere smo imeli že v preteklosti, na primer predlog o pravicah pacientov na področju čezmejnega zdravstvenega varstva. V takšnih primerih bi bilo treba določiti, kateri postopek se bo uporabljal, ker predlog Komisije predvideva razširitev področja uporabe samo prek delegiranih aktov.

Nenazadnje pa bo razširitev IMI na nova področja politike v prihodnje lahko zahtevala dodatne spremembe obstoječih funkcij sistema, kar bi se potem ustrezno upoštevalo pri uporabi rednega zakonodajnega postopka.

(b) Obdelava podatkov in varnost – hranjenje osebnih podatkov

Poročevalec poudarja, da člen 13 predloga uredbe uvaja blokiranje z IMI obdelanih osebnih podatkov osemnajst mesecev po zaključku upravnega sodelovanja ter da bistveno podaljšuje čas hranjenja podatkov iz šestih mesecev, kot predvideva odločba Komisije o izvajanju informacijskega sistema za notranji trg (IMI) v zvezi z varstvom osebnih podatkov, na pet let. Poročevalec obžaluje, da je bila ta sprememba vključena v predlog brez predhodne ocene učinka in brez ustrezne obrazložitve, zakaj je takšna določba potrebna. Komisija ni predložila dovolj podatkov, ki bi upravičili podaljšanje že obstoječega roka šestih mesecev, tako da ni podatkov, na podlagi katerih bi se lahko ocenila združljivost nove razširitve z obstoječimi nacionalnimi zakoni o varstvu podatkov.

Poročevalec tudi obžaluje, da ni bilo podrobno utemeljeno, kdo in na kakšni osnovi bo pooblaščen za dostop do blokiranih podatkov v času petletnega obdobja hranjenja. Člen 3 predloga navaja, da se „IMI uporablja za izmenjavo informacij med pristojnimi organi v državah članicah in Komisijo, ki je potrebna za izvajanje aktov v zvezi z notranjim trgom, ki določajo upravno sodelovanje, vključno z izmenjavo osebnih podatkov“, IMI pa je določen kot orodje IT za izmenjavo informacij. Uvajanje novih funkcij za hranjenje podatkov in podaljšanje hranjenja na pet let pa daleč presega prvotno določeni obseg. Zdi se, da se bo IMI s temi določbami spremenil iz orodja za izmenjavo informacij med državami članicami v bazo podatkov(4).

Poročevalec se strinja z mnenjem delovne skupine za varstvo potrošnikov in poudarja, da Direktiva o varstvu podatkov 95/46/ES navaja, da morajo biti osebni podatki shranjeni „le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere so bili podatki zbrani ali za katere se naprej obdelujejo“(5).

Ob upoštevanju omenjenih zadržkov poročevalec predlaga, da se ohrani sedanja doba hranjenja šestih mesecev, ki je navedena v odločbi Komisije glede uporabe IMI(6) , saj tudi obrazložitveni memorandum Komisije pravi, da „predlog združuje trenutna pravila o IMI v en sam horizontalen, pravno zavezujoč dokument“(7).

(c) Pravice dostopa udeležencev in uporabnikov – zunanjih udeležencev IMI

Poročevalec pozdravlja predlog Komisije o pogojih delovanja IMI znotraj uprav držav članic, zaskrbljen pa je zaradi omogočanja dostopa do IMI zunanjim uporabnikom, saj je bil sistem prvotno namenjen upravnim organom držav članic. Poročevalec obžaluje, da niso bila predložena nobena dejstva, ki bi omogočila oceno učinka takšne spremembe. Zato še naprej ostajajo pomisleki do vprašanja, kako bo načrt spremenil praktično delovanje IMI ter kakšne bodo posledice te spremembe za varstvo podatkov in varnost. Pri tem je treba upoštevati, da je bil prvotni namen IMI omogočiti izmenjavo podatkov med upravami držav članic, ne pa med upravami držav članic in posamezniki oz. organizacijami.

Zato poročevalec meni, da bi bilo treba to vprašanje podrobneje obravnavati in ga natančneje pojasniti, preden se IMI odpre zunanjim udeležencem.

III. Sklep

Namen tega poročila je podati predloge sprememb, ki so po mnenju poročevalca potrebne za izboljšanje pravne varnosti predloga. Poročevalec si pridržuje pravico do vlaganja dodatnih predlogov sprememb po tem, ko bo dodatno preučil predlog Komisije in opravil dodatna posvetovanja. Njegov namen je spodbuditi plodno razpravo v odboru.

(1)

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: K aktu za enotni trg – Za visokokonkurenčno socialno tržno gospodarstvo. 50 predlogov za izboljšanje skupnega dela, poslovanja in izmenjav, COM(2010)0608, predlog št. 45 na 31. strani.

(2)

Mnenje 01911/07/EN, WP 140.

(3)

Mnenje ENVP, člen 2.2.1, točka 22–24.

(4)

Ti zadržki so bili izraženi tudi v mnenju ENVP (stran 6) in v pismu delovne skupine za varstvo podatkov iz člena 29 komisarju Barnierju.

(5)

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov; člen 6(e).

(6)

Odločba Komisije 2008/49/ES z dne 12. decembra 2007 o izvajanju informacijskega sistema za notranji trg (IMI) v zvezi z varstvom osebnih podatkov; člen 4.

(7)

Predlog Komisije za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI), COM(2011)0522, 4. stran, točka 2 obrazložitvenega memoranduma.


POSTOPEK

Naslov

Upravno sodelovanje prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI)

Referenčni dokumenti

COM(2011)0522 – C7-0225/2011 – 2011/0226(COD)

Datum predložitve EP

29.8.2011

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

Odbor IMCO

13.9.2011

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

Odbor LIBE

13.9.2011

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

Odbor LIBE

29.9.2011

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Adam Bielan

19.9.2011

 

 

 

Obravnava v odboru

5.12.2011

6.2.2012

19.3.2012

 

Datum sprejetja

20.3.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

36

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Gino Trematerra, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Raffaele Baldassarre, Nessa Childers, Frank Engel, Marielle Gallo, Evgeni Kirilov, Morten Løkkegaard, Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis), Ivo Strejček, Sabine Verheyen

Datum predložitve

23.3.2012

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov