Процедура : 2011/0150(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0069/2012

Внесени текстове :

A7-0069/2012

Разисквания :

PV 10/09/2012 - 21
CRE 10/09/2012 - 21

Гласувания :

PV 11/09/2012 - 10.8
CRE 11/09/2012 - 10.8
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0311

ДОКЛАД     ***I
PDF 1478kWORD 1168k
7.5.2012
PE 478.420v03-00 A7-0069/2012

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската стандартизация и за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/105/ЕО и 2009/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(COM(2011)0315 – C7‑0150/2011 – 2011/0150(COD))

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Докладчик: Lara Comi

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия
 СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската стандартизация и за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/105/ЕО и 2009/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(COM(2011)0315 – C7‑0150/2011 – 2011/0150(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0315),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0150/2011),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 21 септември 2011 г.(1),

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становищата на комисията по международна търговия и на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0069/2012),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Европейската стандартизация също така допринася за повишаване на конкурентоспособността на предприятията, по-специално като улеснява свободното движение на стоки и услуги, оперативната съвместимост на мрежите, функционирането на средствата за комуникация, технологичното развитие и иновациите. Стандартите оказват значително положително икономическо въздействие, например като създават благоприятна среда за взаимното икономическо навлизане на вътрешния пазар и насърчават развитието на нови и усъвършенствани продукти/пазари и подобрени условия на доставки. По този начин стандартите по принцип увеличават конкуренцията и понижават производствените и търговските разходи, което е от полза за икономиките като цяло. Стандартите могат да поддържат и повишават качеството, предоставят информация и гарантират оперативната и техническата съвместимост (като по този начин увеличават стойността за потребителите).

(2) Европейската стандартизация също така допринася за повишаване на конкурентоспособността на предприятията, по-специално като улеснява свободното движение на стоки и услуги, оперативната съвместимост на мрежите, функционирането на средствата за комуникация, технологичното развитие и иновациите. Европейската стандартизация укрепва глобалната конкурентоспособност на европейската индустрия, когато се определя в координация с международните организации за стандартизация, а именно Международната организация за стандартизация (ISO), Международната електротехническа комисия (IEC) и Международния съюз по далекосъобщенията (ITU). Стандартите оказват значително положително икономическо въздействие, например като създават благоприятна среда за взаимното икономическо навлизане на вътрешния пазар и насърчават развитието на нови и усъвършенствани продукти/пазари и подобрени условия на доставки. По този начин стандартите по принцип увеличават конкуренцията и понижават производствените и търговските разходи, което е от полза за икономиките като цяло и потребителите в частност. Стандартите могат да поддържат и повишават качеството, предоставят информация и гарантират оперативната и техническата съвместимост (като по този начин увеличават безопасността и стойността за потребителите).

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Европейските стандарти следва да продължат да се приемат от европейските органи за стандартизация, а именно: Европейският комитет за стандартизация (CEN), Европейският комитет за стандартизация в електротехниката (CENELEC) и Европейският институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI).

(3) Европейската система за стандартизация е доброволна и направлявана от пазара система, организирана в рамките на принципите, установени от Световната търговска организация (СТО) в приложение ІІІ към Споразумението на СТО относно техническите пречки пред търговията. Европейските стандарти се приемат от европейските организации за стандартизация, а именно: Европейския комитет за стандартизация (CEN), Европейския комитет за стандартизация в електротехниката (CENELEC) и Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI).

Обосновка

Съобщението на Комисията относно стратегическа визия за европейските стандарти ((2011)311 окончателен) се отнася до Споразумението за технически пречки пред търговията като международна договореност, представляваща основа за ключовите принципи за стандартизация. В контекста на този регламент и в съответствие с усилията на ЕС за насърчаване на сътрудничеството в областта на международните стандарти, следва да се извърши позоваване на международно признатите критерии на СТО; съществува риск при изготвянето на нови списъци с принципи да се стигне до противоречие с тези критерии.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Европейските стандарти играят много важна роля в рамките на вътрешния пазар, най-вече поради презумпцията за съответствие на продуктите, които биват пускани на пазара, със съществените изисквания към тези продукти, установени в законодателството на Съюза за хармонизация.

(4) Европейските стандарти играят много важна роля в рамките на вътрешния пазар, например поради презумпцията за съответствие на продуктите, които биват пускани на пазара, със съществените изисквания към тези продукти, установени в законодателството на Съюза за хармонизация.

Обосновка

Повечето стандарти не подпомагат пряко европейските политики и законодателство, което прави текста подвеждащ.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) Стандартизацията играе все по-важна роля в международната търговия и отварянето на пазарите. Съгласно Спогодбата за техническо сътрудничество между ISO и CEN (Виенската спогодба) и Дрезденската спогодба, Съюзът се стреми да подпомага разработването на стандарти на международно равнище, като по този начин засилва конкурентноспособността на европейските предприятия и промишлени отрасли на международната сцена. Стандартизацията може обаче да се използва от трети страни като инструмент, насочен срещу конкуренцията, който създава технически бариери пред търговията. Поради това сътрудничеството между европейските и международните организации за стандартизация е от основно значение, но Съюзът следва същевременно да поощрява и двустранния подход, като съгласува своите дейности в областта на стандартизацията със своите партньори, например в рамките на трансатлантическия диалог.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б) Насърчаването на европейските стандарти следва да се извършва и посредством двустранни контакти по време на договарянето на споразумения или чрез командироването на експерти по стандартизацията в трети страни, както беше направено с Китай. Подобна инициатива би следвало да се предприеме приоритетно и с Индия, Русия и Бразилия.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 4 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4в) Паралелно със стандартите, разработени от националните, европейските и международните организации за стандартизация, различни форуми и консорциуми разработват технически спецификации. Тези технически спецификации са полезни в ситуации, в които няма съществуващи стандарти. В частност поради международното измерение на форумите и консорциумите тези технически спецификации позволяват отварянето на пазари извън Съюза и ограничават техническите бариери пред търговията, особено в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ). Съюзът следва да насърчава контактите между органите за стандартизация и тези форуми и консорциуми, като същевременно избягва създаването на конкурентна система за стандартизация.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 4 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4г) Европейският парламент и Съветът следва да са прецизни при дефинирането на съществените изисквания в законодателството на Съюза за хармонизиране на условията за пускането на продукти на пазара, с цел да се избегне погрешното тълкуване от организациите за стандартизация с оглед на целите и степента на защита, определени в това законодателство.

Обосновка

Вж. текста на параграф 15 от доклада на Европейския парламент относно бъдещето на европейската стандартизация (А7-0276/2010).

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

(5a) Резолюцията на Европейския парламент от 21 октомври 2010 г. относно бъдещето на европейската стандартизация1 излага значителен брой стратегически препоръки относно прегледа на Европейската система за стандартизация.

 

_____________

 

1OВ C 70 E, 8.3.2012 г., стр. 56.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8a) Когато Комисията поиска, съгласно член 7, параграф 1 от настоящия регламент, от европейски организации за стандартизация да изготвят европейски стандарт или европейски стандартизационен документ, тя следва да зачита разделението на сфери на компетентност между Съюза и държавите членки, залегнало в ДФЕС, и по-конкретно в членове 14, 151, 152, 153, 165, 166 и 168 от него и Протокол № 26 относно услугите от общ интерес, които се отнасят до социалната политика, професионалното обучение, общественото здраве и услугите от общ интерес, които включват услуги от общ икономически интерес.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) В рамките на Съюза националните стандарти се приемат от националните органи за стандартизация, което би могло да доведе до противоречащи стандарти и технически пречки в условията на вътрешния пазар. Поради това за целите на вътрешния пазар и на ефективната стандартизация в рамките на Съюза е необходимо да се затвърди съществуващият редовен обмен на информация между националните органи за стандартизация, европейските органи за стандартизация и Комисията относно настоящата и бъдеща работа по стандартизация. Този обмен на информация следва да бъде приведен в съответствие с приложение 3 към Споразумението за техническите пречки пред търговията, одобрено с Решение № 80/271/ЕИО на Съвета от 10 декември 1979 г. относно сключване на многостранните споразумения в резултат на търговските преговори, проведени през периода 1973—1979 г. .

(10) В рамките на Съюза националните стандарти се приемат от националните организации за стандартизация, което би могло да доведе до противоречащи стандарти и технически пречки в условията на вътрешния пазар. Поради това за целите на вътрешния пазар и на ефективната стандартизация в рамките на Съюза е необходимо да се затвърди съществуващият редовен обмен на информация между националните организации за стандартизация, европейските организации за стандартизация и Комисията относно настоящата и бъдеща работа по стандартизация, включително разпоредбите относно периодите на прекъсване, приложими за националните организации за стандартизация в рамките на европейските организации за стандартизация. Този обмен на информация следва да бъде приведен в съответствие с приложение 3 към Споразумението за техническите пречки пред търговията, одобрено с Решение № 80/271/ЕИО на Съвета от 10 декември 1979 г. относно сключване на многостранните споразумения в резултат на търговските преговори, проведени през периода 1973—1979 г. .

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Стандартите могат да способстват за това да се помогне на европейската политика да се справи със значимите предизвикателства пред обществото, каквито са изменението на климата, устойчивото използване на ресурсите, застаряването на населението и иновациите като цяло. Като насочи разработването на европейски или международни стандарти за стоки и технологии към тези разширяващи се пазари, Европа би могла да създаде конкурентно предимство за своите предприятия и да улесни търговския обмен.

(12) Въпреки че стандартите са предимно продиктувани от пазара инструменти, които се използват на доброволна основа от заинтересованите лица, те могат значително да способстват за това да се помогне на европейската политика да се справи със значимите предизвикателства пред обществото, каквито са глобализацията, икономическата и финансова криза, иновациите, слабостите на вътрешния пазар, изменението на климата, устойчивото използване на ресурсите, застаряването на населението, интегрирането на лицата с увреждания, защитата на потребителите, безопасността на работното място и условията на труд, както и социалното приобщаване. Като насочи разработването на европейски или международни стандарти за стоки и технологии към тези разширяващи се пазари, Европа би могла да създаде конкурентно предимство за своите предприятия и да улесни търговския обмен, по-специално за малките и средните предприятия (МСП), които представляват голямото мнозинство от европейските дружества.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Стандартите са важни инструменти за предприятията и особено за малките и средните предприятия (наричани по-долу „МСП“), които обаче не са включени в достатъчна степен в системата за стандартизация, така че съществува риск при изготвянето на стандартите да не бъдат взети под внимание потребностите и интересите на МСП. Поради това от съществено значение е да се подобри тяхното представителство и участие в процеса на стандартизация, особено в рамките на техническите комитети.

(13) Стандартите са важни инструменти за конкурентоспособността на предприятията и особено за МСП, чието участие в процеса на стандартизация е от съществено значение за технологичния напредък в Съюза. Поради това е необходимо правилата за стандартизация да насърчават МСП активно да предоставят своите иновативни технологични решения в полза на усилията за стандартизация, като се подобри участието на МСП на национално равнище, където те могат да бъдат по-ефективни поради по-ниските разходи и липсата на езикови бариери, в съответствие с принципа на национално делегиране. Поради това от съществено значение е настоящият регламент да подобри представителството и участието на МСП в националните технически комитети и да улесни техния ефективен достъп до стандарти. Националните организации за стандартизация следва да насърчават своите делегати в европейските технически комитети да вземат под внимание становищата на МСП

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 13 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a) Важно е да се насърчи обменът на най-добри практики между националните органи по стандартизация относно това, как най-добре да се улесни и засили участието на МСП в дейностите по стандартизация.

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Европейските стандарти са от жизненоважно значение за конкурентоспособността на МСП, които обаче като цяло не са достатъчно добре представени в дейностите по стандартизация, по-специално на европейско равнище. По тази причина настоящият регламент следва да гарантира подходящо представителство на МСП в процеса на европейска стандартизация от субект, притежаващ нужната компетентност.

(14) Европейските стандарти са от жизненоважно значение за конкурентоспособността на МСП, които обаче в няколко области не са достатъчно добре представени в европейските дейности по стандартизация. Освен това настоящият регламент следва да улеснява и насърчава подходящо участие на МСП в процеса на европейска стандартизация чрез субект, който е в ефективен контакт с МСП и техни организации на национално равнище и ги представлява по надлежен начин.

Изменение  15

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Стандартите могат да имат разностранно въздействие върху обществото, и по-специално върху безопасността и благосъстоянието на гражданите, ефикасността на мрежите, опазването на околната среда, достъпността и други сфери на публичната политика. Поради това е необходимо да се гарантира укрепването на ролята и приноса на заинтересованите обществени групи в процеса на разработването на стандарти чрез подкрепа за организациите, представляващи интересите на потребителите и заинтересованите обществени групи, и за екологичните организации.

(15) Стандартите могат да имат разностранно въздействие върху обществото, и по-специално върху безопасността и благосъстоянието на гражданите, ефикасността на мрежите, опазването на околната среда, безопасността и условията на работното място, достъпността и други сфери на публичната политика. Поради това е необходимо да се гарантира укрепването на ролята и приноса на заинтересованите групи, представляващи интересите на обществото и обществеността в процеса на разработването на стандарти чрез подкрепа за организациите, представляващи интересите на потребителите, включително по отношение на лицата с увреждания, общественото здраве, екологичните организации и други обществени групи, включително представителите на работодателите и работниците и служителите („социални партньори“).

Изменение  16

Предложение за регламент

Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a) Органите на публичната власт в повечето държави членки демонстрират ограничен интерес за участие в процеса на разработването на стандарти, въпреки че стандартизацията има голямо значение като инструмент за подкрепа на политиките и законодателството на Съюза. Поради това настоящият регламент следва да гарантира участието на публични органи във всички национални технически комитети, които отразяват разработването или преразглеждането на европейски стандарти по искане на Комисията. Участието на националните органи е от решаващо значение за подходящото действие на регулаторните норми в областите, обхванати от „новия подход“, и за избягване на последващи възражения срещу хармонизираните стандарти.

Изменение  17

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Стандартите следва, доколкото това е възможно, да отчитат въздействието върху околната среда през целия жизнен цикъл на продуктите и услугите. Важни и публично достъпни инструменти за оценяване на подобно въздействие през целия жизнен цикъл са разработени от Съвместния изследователски център на Комисията.

(16) Стандартите следва да отчитат въздействието върху околната среда през целия жизнен цикъл на продуктите и услугите. Важни и публично достъпни инструменти за оценяване на подобно въздействие през целия жизнен цикъл са разработени от Съвместния изследователски център на Комисията (JRC). Ето защо настоящият регламент следва да гарантира това, че JRC може да изпълнява активна роля в европейската система за стандартизация.

Изменение  18

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Жизнеспособността на сътрудничеството между Комисията и системата за европейска стандартизация зависи от внимателното планиране на бъдещи искания за разработване на стандарти. Това планиране би могло да се подобри, по-специално благодарение на приноса на заинтересованите страни. Предвид това че в Директива 98/34/ЕО вече е заложена възможност за отправяне на искане към европейските органи за стандартизация за изготвянето на европейски стандарти, е целесъобразно да се въведе по-добро и по-прозрачно планиране в рамките на годишна работна програма, която следва да съдържа общо описание на всички искания за стандарти, които Комисията възнамерява да отправи към европейските органи за стандартизация.

(17) Жизнеспособността на сътрудничеството между Комисията и системата за европейска стандартизация зависи от внимателното планиране на бъдещи искания за разработване на стандарти. Това планиране би могло да се подобри, по-специално благодарение на приноса на заинтересованите страни, чрез въвеждане на механизми за събиране на мнения и улесняване на обмена на информация между всички заинтересовани страни. Предвид това че в Директива 98/34/ЕО вече е заложена възможност за отправяне на искане към европейските организации за стандартизация за изготвянето на европейски стандарти, е целесъобразно да се въведе по-добро и по-прозрачно планиране в рамките на годишна работна програма, която следва да съдържа общо описание на всички искания за стандарти, които Комисията възнамерява да отправи към европейските организации за стандартизация. Въпреки това, тъй като стандартите са преди всичко пазарен инструмент, е необходимо да се гарантира високо равнище на сътрудничество между европейските организации за стандартизация и Комисията при изготвянето на нейната годишна европейска стандартизационна работна програма, за да се гарантира, че стандартите, които Комисията има намерение да поиска от европейските организации за стандартизация, са обусловени от пазара.

Изменение  19

Предложение за регламент

Съображение 17 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17a) Необходимо е също така по-добро консултиране между Комисията и европейските организации за стандартизация преди отправянето на искане за извършване на нова дейност по стандартизация, за да се даде възможност на европейските организации за стандартизация да анализират пазарната адекватност на предложената тема, да гарантират, че става дума само за определяне на техническите средства за постигане на политическите цели, поставени от законодателя, и да отговорят по-бързо дали могат да извършат исканата дейност по стандартизация.

Изменение  20

Предложение за регламент

Съображение 17 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17б) За да се ускори процесът на стандартизация и да се улесни участието на всички заинтересовани страни в този процес, европейските и националните организации за стандартизация следва да използват по най-добрия начин информационни и комуникационни технологии в своите методи на работа.

Изменение  21

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) В няколко директиви, с които се хармонизират условията за предлагане на пазара на продукти, се посочва, че Комисията може да поиска от европейските органи за стандартизация да приемат хармонизирани европейски стандарти, въз основа на които да се предполага наличието на съответствие с приложимите съществени изисквания. Голяма част от тези законодателни актове обаче съдържат твърде различни разпоредби относно възраженията срещу тези стандарти, когато последните не покриват изцяло или частично всички приложими изисквания. Различаващи се разпоредби, които водят до несигурност за стопанските субекти и европейските организации за стандартизация, по-специално се съдържат в Директива 89/686/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 г. относно сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на личните предпазни средства (ЛПС), Директива 93/15/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. за хармонизиране на разпоредбите, свързани с пускането на пазара и надзора на взривни вещества с гражданско предназначение, Директива 94/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 март 1994 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно оборудването и защитните системи, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера, Директива 94/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 1994 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно плавателните съдове с развлекателна цел, Директива 95/16/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 29 юни 1995 г. за сближаване законодателствата на държавите членки относно асансьорите, Директива 97/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 май 1997 г. относно сближаване на законодателствата на държавите членки във връзка със съоръженията под налягане, Директива 2004/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно измервателните уреди, Директива 2007/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 г. относно пускането на пазара на пиротехнически изделия, Директива 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно обикновените съдове под налягане и Директива 2009/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно везните с неавтоматично действие. Поради това е необходимо в настоящия регламент да се включи единната процедура, предвидена в Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Решение 93/465/ЕИО, и да се заличат относимите разпоредби в посочените директиви.

(18) В няколко директиви, с които се хармонизират условията за предлагане на пазара на продукти, се посочва, че Комисията може да поиска от европейските организации за стандартизация да приемат хармонизирани европейски стандарти, въз основа на които да се предполага наличието на съответствие с приложимите съществени изисквания. Голяма част от тези законодателни актове обаче съдържат твърде различни разпоредби относно възраженията срещу тези стандарти, когато последните не покриват изцяло или частично всички приложими изисквания. Различаващи се разпоредби, които водят до несигурност за стопанските субекти и европейските организации за стандартизация, по-специално се съдържат в Директива 89/686/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 г. относно сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на личните предпазни средства (ЛПС), Директива 93/15/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. за хармонизиране на разпоредбите, свързани с пускането на пазара и надзора на взривни вещества с гражданско предназначение, Директива 94/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 март 1994 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно оборудването и защитните системи, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера, Директива 94/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 1994 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно плавателните съдове с развлекателна цел, Директива 95/16/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 29 юни 1995 г. за сближаване законодателствата на държавите членки относно асансьорите, Директива 97/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 май 1997 г. относно сближаване на законодателствата на държавите членки във връзка със съоръженията под налягане, Директива 2004/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно измервателните уреди, Директива 2007/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 г. относно пускането на пазара на пиротехнически изделия, Директива 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно обикновените съдове под налягане и Директива 2009/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно везните с неавтоматично действие. Поради това е необходимо в настоящия регламент да се включи единната процедура, предвидена в Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Решение 93/465/ЕИО, и да се заличат относимите разпоредби в посочените директиви, като на Европейския парламент се отреди правото на възражение срещу хармонизиран стандарт, който не покрива или не покрива изцяло всички приложими съществени изисквания в съответното законодателство, когато то е било прието съгласно обикновената законодателна процедура.

Обосновка

Вж. текста на параграф 25 от доклада на Европейския парламент относно бъдещето на европейската стандартизация (А7-0276/2010). Тъй като Европейският парламент участва на равни начала със Съвета в обикновената законодателна процедура, правно обосновано е Европейският парламент също да получи право на възражение срещу даден хармонизиран стандарт.

Изменение  22

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) При придобиването на хардуер, софтуер и услуги в сферата на информационните технологии органите на публичната власт следва да използват по най-добрия начин пълния набор от относими стандарти, например като подбират стандарти, които могат да бъдат приложени от всички заинтересовани доставчици, което ще позволи да има по-голяма конкуренция и да се намали рискът от нейното блокиране. В Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги се посочва, че в процедури за възлагане на обществени поръчки техническите спецификации следва да бъдат определени чрез позоваване на националните стандарти, които транспонират европейски стандарти, европейски технически одобрения, общи технически спецификации, международни стандарти, други технически справочни системи, установени от европейските организации за стандартизация, или, когато такива не съществуват, чрез позоваване на националните стандарти, националните технически одобрения или националните технически спецификации, отнасящи се до проектирането, метода на изчисление и изпълнение на строителните дейности както и използването на стоките, или еквивалентно позоваване. Стандартите в сферата на информационните и комуникационните технологии обаче често биват разработвани от други изготвящи стандарти организации и не попадат в никоя от категориите стандарти и одобрения, определени в директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО. Поради това е необходимо да се предвиди възможността техническите спецификации за възлагане на обществени поръчки да могат да се позовават на стандарти в сферата на информационните и комуникационните технологии, с цел да се отговори на бързото развитие в сферата на информационните и комуникационните технологии, да се улесни предоставянето на трансгранични услуги, да се поощри конкуренцията и да се създаде благоприятна среда за оперативната съвместимост и иновациите.

(19) При придобиването на хардуер, софтуер и услуги в сферата на информационните технологии органите на публичната власт следва да използват по най-добрия начин пълния набор от относими технически спецификации, например като подбират технически спецификации, които могат да бъдат приложени от всички заинтересовани доставчици, което ще позволи да има по-голяма конкуренция и да се намали рискът от нейното блокиране. В Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги се посочва, че в процедури за възлагане на обществени поръчки техническите спецификации следва да бъдат определени чрез позоваване на националните стандарти, които транспонират европейски стандарти, европейски технически одобрения, общи технически спецификации, международни стандарти, други технически справочни системи, установени от европейските организации за стандартизация, или, когато такива не съществуват, чрез позоваване на националните стандарти, националните технически одобрения или националните технически спецификации, отнасящи се до проектирането, метода на изчисление и изпълнение на строителните дейности както и използването на стоките, или еквивалентно позоваване. Техническите спецификации в сферата на информационните и комуникационните технологии обаче често биват разработвани от други изготвящи стандарти организации и не попадат в никоя от категориите стандарти и одобрения, определени в директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО. Поради това е необходимо да се предвиди възможността техническите спецификации за възлагане на обществени поръчки да могат да се позовават на технически спецификации в сферата на информационните и комуникационните технологии, с цел да се отговори на бързото развитие в сферата на информационните и комуникационните технологии, да се улесни предоставянето на трансгранични услуги, да се поощри конкуренцията и да се създаде благоприятна среда за оперативната съвместимост и иновациите.

Изменение  23

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) Някои стандарти в сферата на информационните и комуникационните технологии не са разработвани в съответствие с критериите, заложени в приложение 3 към Споразумението за техническите пречки пред търговията. Поради това в настоящия регламент следва да се предвиди процедура за подбор на стандартите в сферата на информационните и комуникационните технологии, които могат да се използват в процедури за възлагане на обществени поръчки, която да включва обширна консултация с широк кръг от заинтересовани страни, в т.ч. европейските органи за стандартизация, предприятията и органите на публичната власт. С настоящия регламент следва също така да се установят изисквания под формата на списък с характеристики за тези стандарти и свързаните с тях процеси на стандартизация. Тези характеристики следва да гарантират съобразяването с целите на публичните политики и обществените потребности и да се основават на разработените в рамките на Световната търговска организация критерии по отношение на международните организации за стандартизация.

(20) Някои технически спецификации в сферата на информационните и комуникационните технологии не са разработвани в съответствие с критериите, заложени в приложение 3 към Споразумението за техническите пречки пред търговията. Поради това в настоящия регламент следва да се предвиди процедура за подбор на технически спецификации в сферата на информационните и комуникационните технологии, които могат да се използват в процедури за възлагане на обществени поръчки, която да включва обширна консултация с широк кръг от заинтересовани страни, в т.ч. европейските организации за стандартизация, предприятията и органите на публичната власт. С настоящия регламент следва също така да се установят изисквания под формата на списък с характеристики за тези технически спецификации и свързаните с тях процеси на разработване. Тези характеристики следва да гарантират съобразяването с целите на публичните политики и обществените потребности и да се основават на разработените в рамките на Световната търговска организация критерии по отношение на международните организации за стандартизация.

Изменение  24

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21) С цел поощряване на иновациите и конкуренцията между стандартизираните решения, признаването на дадена техническа спецификация не следва да изключва признаването на конкурентна техническа спецификация в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент. Всяко признаване следва да бъде обвързано с изпълнението на изискванията по отношение на характеристиките и с постигането от страна на техническата спецификация на минимално равнище на пазарно приемане. Пазарното приемане не следва да се тълкува като широко приложение на пазара.

(21) С цел поощряване на иновациите и конкуренцията признаването на дадена техническа спецификация не следва да изключва признаването на техническа спецификация в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент. Всяко признаване следва да бъде обвързано с изпълнението на изискванията по отношение на характеристиките и с постигането от страна на техническата спецификация на значително равнище на пазарно приемане.

Обосновка

Стандартизираните решения не следва да си противоречат. Наборът от стандарти следва да бъде съгласуван. Стандартизираните технически решения трябва да дават равни шансове на предприятията, така че те да могат да се конкурират в областта на проектирането или услугите. За потребителите стандартизираните технически решения следва да представляват ясно указание за това, какво да се купува.

Изменение  25

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) Избраните стандарти в сферата на информационните и комуникационните технологии могат да допринесат за прилагането на Решение № 922/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации (ISA), с което се определя програма за решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации и за институциите и органите на Съюза за периода 2010—2015 г., която предоставя общи и съвместни решения за улесняване на оперативната съвместимост.

(22) Избраните технически спецификации в сферата на информационните и комуникационните технологии могат да допринесат за прилагането на Решение № 922/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации (ISA), с което се определя програма за решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации и за институциите и органите на Съюза за периода 2010–2015 г., която предоставя общи и съвместни решения за улесняване на оперативната съвместимост.

Изменение  26

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) В сферата на информационните и комуникационните технологии е възможно възникването на ситуации, при които да е подходящо да се насърчи употребата или да се изисква спазването на специфични стандарти на равнището на Съюза, с цел да се гарантира оперативната съвместимост в рамките на единния пазар и да се подобри свободата на избор за ползвателите. При други обстоятелства може също така да се случи определени европейски стандарти вече да не отговарят на потребностите на потребителите или да спъват технологичното развитие. По тези причини Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги дава възможност на Комисията, когато това е необходимо, да поиска от европейските органи за стандартизация да изготвят стандарти, да състави списък със стандартите и/или спецификациите, който се публикува в Официален вестник на Европейския съюз с оглед насърчаване на тяхното използване, или да направи тяхното прилагане задължително, или пък да премахне стандарти и/или спецификации от посочения списък.

(23) В сферата на информационните и комуникационните технологии е възможно възникването на ситуации, при които да е подходящо да се насърчи употребата или да се изисква спазването на специфични стандарти на равнището на Съюза, с цел да се гарантира оперативната съвместимост в рамките на единния пазар и да се подобри свободата на избор за ползвателите. При други обстоятелства може също така да се случи определени европейски стандарти вече да не отговарят на потребностите на потребителите или да спъват технологичното развитие. По тези причини Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги дава възможност на Комисията, когато това е необходимо, да поиска от европейските организации за стандартизация да изготвят стандарти, да състави списък със стандартите и/или спецификациите, който се публикува в Официален вестник на Европейския съюз с оглед насърчаване на тяхното използване, или да премахне стандарти и/или спецификации от посочения списък.

Обосновка

Стандартите не са задължителни; те са доброволни и следва да останат такива и в бъдеще.

Изменение  27

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29) Финансирането на дейностите по стандартизация следва също така да е в състояние да обхване подготвителните или спомагателните дейности във връзка със създаването на стандарти или други стандартизационни продукти. Това е необходимо предимно за работата, включваща изследвания, подготвянето на предварителните документи за законодателство, междулабораторни тестове и валидиране или оценяване на стандартите. Насърчаването на развитието на стандартизацията на европейско и международно равнище следва да продължи и чрез програми за техническо подпомагане на трети държави и за сътрудничество с тези държави. С цел подобряване на достъпа до пазара и повишаване на конкурентоспособността на предприятията в Съюза, следва да се предвиди възможността за предоставяне на безвъзмездни средства и на други органи посредством покани за представяне на предложения или, когато това е необходимо, чрез възлагане на договори.

(29) Финансирането на дейностите по стандартизация следва също така да е в състояние да обхване подготвителните или спомагателните дейности във връзка със създаването на стандарти или други стандартизационни продукти. Това е необходимо предимно за работата, включваща изследвания, подготвянето на предварителните документи за законодателство, междулабораторни тестове. Насърчаването на развитието на стандартизацията на европейско и международно равнище следва да продължи и чрез програми за техническо подпомагане на трети държави и за сътрудничество с тези държави. С цел подобряване на достъпа до пазара и повишаване на конкурентоспособността на предприятията в Съюза, следва да се предвиди възможността за предоставяне на безвъзмездни средства на субектите, извършващи гореспоменатите дейности, посредством покани за представяне на предложения или, когато това е необходимо, чрез възлагане на договори.

Изменение  28

Предложение за регламент

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33) С цел да се актуализират списъците на европейските органи за стандартизация, да се адаптират към техническия прогрес критериите за признаване на стандартите в сферата на информационните и комуникационни технологии и да се адаптират към промените критериите за организациите, представляващи МСП и заинтересованите обществени групи по отношение на техния характер на организации с нестопанска цел и представителност, следва да бъде делегирано на Комисията правомощието за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора, що се отнася до измененията на приложенията към настоящия регламент. От особена важност е Комисията да провежда подходящи консултации по време на подготвителната работа, включително на експертно равнище.

(33) С цел да се актуализират списъците на европейските организации за стандартизация, да се адаптират към техническия прогрес критериите за признаване на стандартите в сферата на информационните и комуникационни технологии и да се адаптират към промените критериите за организациите, представляващи МСП и заинтересованите обществени групи по отношение на тяхната представителност, следва да бъде делегирано на Комисията правомощието за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, що се отнася до измененията на приложенията към настоящия регламент. От особена важност е Комисията да провежда подходящи консултации по време на подготвителната работа, включително на експертно равнище. При подготовката и съставянето на делегирани актове Комисията следва да гарантира едновременно, своевременно и подходящо предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение  29

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34) При подготвянето и съставянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременното, своевременно и по подходящ начин предаване на съответните документи на Европейския парламент и Съвета.

заличава се

Изменение  30

Предложение за регламент

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36) Процедурата по консултиране следва да се използва по отношение на решенията за изпълнение, отнасящи се до възраженията срещу хармонизирани стандарти, които Комисията сметне за основателни, когато препратките към въпросните хармонизирани стандарти все още не са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, като се има предвид, че съответните стандарти все още не са довели до презумпция за съответствие със съществените изисквания, определени в приложимото законодателство на Съюза за хармонизация.

(36) Процедурата по консултиране следва да се използва по отношение на решенията за изпълнение, отнасящи се до възраженията срещу годишната европейска работна програма за стандартизация и хармонизирани стандарти, които Комисията сметне за основателни, когато препратките към въпросните хармонизирани стандарти все още не са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, като се има предвид, че съответните стандарти все още не са довели до презумпция за съответствие със съществените изисквания, определени в приложимото законодателство на Съюза за хармонизация.

Обосновка

Следва да се проведат консултации с държавите членки по работната програма за стандартизация.

Изменение  31

Предложение за регламент

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37) Процедурата по разглеждане следва да се използва по отношение на решенията за изпълнение, отнасящи се до възраженията срещу хармонизирани стандарти, които Комисията сметне за основателни, когато препратките към въпросните хармонизирани стандарти вече са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, като се има предвид, че подобно решение може да има последици за презумпцията за съответствие с приложимите съществени изисквания.

(37) Процедурата по разглеждане следва да се използва по отношение на решенията за изпълнение, отнасящи се до възраженията срещу хармонизирани стандарти, които Комисията сметне за основателни, когато препратките към въпросните хармонизирани стандарти вече са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, като се има предвид, че подобно решение може да има последици за презумпцията за съответствие с приложимите съществени изисквания. Националните органи следва да дадат своя принос чрез съответните национални организации за стандартизация по време на стандартизационния процес, за да се намалят максимално промените в статута на хармонизираните стандарти след публикуването на препратките към тези стандарти в Официален вестник на Европейския съюз.

Изменение  32

Предложение за регламент

Съображение 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(39) С оглед на гореизложеното директиви 98/34/ЕО, 89/686/ЕИО, 93/15/ЕИО, 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/105/ЕО и 2009/23/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(39) С оглед на гореизложеното директиви 89/686/ЕИО, 93/15/ЕИО, 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/105/ЕО и 2009/23/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент урежда приложимите правила по отношение на сътрудничеството между европейските органи за стандартизация, националните органи за стандартизация и Комисията, установяването на европейски стандарти и европейски стандартизационни документи, приложими за продукти и за услуги, в подкрепа на законодателството и политиките на Съюза, признаването на технически спецификации в сферата на информационните и комуникационните технологии (наричани по-долу „ИКТ“) и финансирането на европейската стандартизация.

Настоящият регламент урежда приложимите правила по отношение на сътрудничеството между европейските организации за стандартизация, националните организации за стандартизация и Комисията, установяването на европейски стандарти и европейски стандартизационни документи, приложими за продукти и за услуги, в подкрепа на законодателството и политиките на Съюза, признаването на технически спецификации в сферата на информационните и комуникационните технологии (наричани по-долу „ИКТ“), финансирането на европейската стандартизация и условията за балансирано представителство на европейските организации на заинтересованите страни.

 

(Настоящото изменение се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 2 - точка 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) „стандарт“ е техническа спецификация за повтарящо се или продължаващо приложение, чието спазване не е задължително и която спада към една от следните категории:

(1) „стандарт“ е техническа спецификация, установена с консенсус и одобрена от призната организация за стандартизация, за повтарящо се или продължаващо ползване, чието спазване не е задължително и която спада към една от следните категории:

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 2 – точка 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) „международен стандарт“ е стандарт, приет от международен орган за стандартизация;

a) „международен стандарт“ е стандарт, приет от международна организация за стандартизация;

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 2 – точка 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) „европейски стандарт“ е стандарт, приет от един от европейските органи за стандартизация;

б) „европейски стандарт“ е стандарт, приет от една от европейските организации за стандартизация, който се прилага чрез публикуването му като идентичен национален стандарт, с което се задължават националните организации за стандартизация да оттеглят всички съществуващи и противоречащи национални стандарти;

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 2 – точка 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) „хармонизиран стандарт“ е европейски стандарт, приет въз основа на отправено от Комисията искане за прилагане на законодателството на Съюза за хармонизация;

в) „хармонизиран стандарт“ е европейски стандарт, приет въз основа на отправено от Комисията искане за прилагане на законодателството на Съюза за хармонизация, препратката към който е публикувана в Официален вестник на Европейския съюз;

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 2 – точка 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) „национален стандарт“ е стандарт, приет от национален орган за стандартизация;

г) „национален стандарт“ е стандарт, приет от национална организация за стандартизация;

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 2 – точка 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) „ИКТ стандарт“ е стандарт в сферата на информационните и комуникационните технологии;

заличава се

Изменение  40

Предложение за регламент

Член 2 - точка 4 - уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) „техническа спецификация“ е спецификация, съдържаща се в документ, който определя един от следните елементи:

(4) „техническа спецификация“ е спецификация, съдържаща се в документ, който предписва техническите изисквания, на които трябва да съответства определен продукт, процес, услуга или система и който определя един от следните елементи:

Изменение  41

Предложение за регламент

Член 2 – точка 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) характеристиките, изисквани по отношение на конкретен продукт, като например равнището на качеството, действието, оперативната съвместимост, безопасността или размерите, включително приложимите за него изисквания по отношение на името, под което се продава, термините, символите, начините и методите за изпитване, опаковането, маркировката или етикетирането и процедурите за оценяване на съответствието;

а) характеристиките, изисквани по отношение на конкретен продукт, като например равнището на качеството, действието, оперативната съвместимост, опазването на околната среда, общественото здраве, безопасността или размерите, включително приложимите за него изисквания по отношение на името, под което се продава, термините, символите, начините и методите за изпитване, опаковането, маркировката или етикетирането и процедурите за оценяване на съответствието;

Изменение  42

Предложение за регламент

Член 2 – точка 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) характеристиките, изисквани по отношение на конкретна услуга, в т.ч. равнището на качеството, начина на предоставяне, оперативната съвместимост, безопасността, включително приложимите за доставчика изисквания по отношение на информацията, която трябва да се предостави на получателя в съответствие с член 22, параграфи 1—3 от Директива 2006/123/ЕО;

в) характеристиките, изисквани по отношение на конкретна услуга, в т.ч. равнището на качеството, начина на предоставяне, оперативната съвместимост, опазването на околната среда и общественото здраве, безопасността, включително приложимите за доставчика изисквания по отношение на информацията, която трябва да се предостави на получателя в съответствие с член 22, параграфи 1—3 от Директива 2006/123/ЕО;

Изменение  43

Предложение за регламент

Член 2 – точка 4 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) „ИКТ техническа спецификация“ е техническа спецификация в сферата на информационните и комуникационните технологии;

Изменение  44

Предложение за регламент

Член 2 – точка 7 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) „национална организация за стандартизация“ е организация, посочена в приложение Iа;

Изменение  45

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Не по-късно от датата на публикуване на своята работна програма, всеки европейски и национален орган за стандартизация уведомява за нея другите европейски и национални органи за стандартизация и Комисията.

4. Не по-късно от два месеца преди датата на публикуване на своята работна програма, всяка европейска и национална организация за стандартизация уведомява за нея другите европейски и национални организации за стандартизация и Комисията, които следва да ѝ изпратят своите коментари до един месец след подобно уведомление.

Изменение  46

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Националните органи за стандартизация не могат да възразят срещу включването на даден обект на стандартизация в работната програма на европейски орган за стандартизация.

5. Националните организации за стандартизация не могат да възразят срещу включването на даден обект на стандартизация в работната програма на европейска организация за стандартизация, когато са дадени отрицателни коментари, имащи отношение към вътрешния пазар.

Изменение  47

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всеки европейски и национален орган за стандартизация изпраща конкретния проект на национален стандарт, европейски стандарт и европейски стандартизационен документ на другите европейски и национални органи за стандартизация и на Комисията, при поискване от тяхна страна.

1. Всяка европейска и национална организация за стандартизация изпраща, поне в електронен формат, конкретния проект на национален стандарт, европейски стандарт и европейски стандартизационен документ на другите европейски и национални организации за стандартизация и на Комисията, при поискване от тяхна страна. Заглавието на всеки проект на национален стандарт се изпраща на английски език в допълнение към съответния национален език.

Изменение  48

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Всеки европейски и национален орган за стандартизация надлежно взема под внимание и отговаря незабавно на всеки коментар, получен от друг европейски и национален орган за стандартизация и Комисията по отношение на всеки такъв проект.

2. Всяка европейска и национална организация за стандартизация надлежно взема под внимание и отговаря в срок от два месеца на всеки коментар, получен от друга европейска и национална организация за стандартизация и Комисията по отношение на всеки проект по параграф 1.

Изменение  49

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) публикуването на проектите на стандарти става по начин, който дава възможност на страните, установили се в други държави членки, да представят своите коментари;

а) достъпът до публикувани проекти на национални стандарти става по начин, който дава възможност на всички съответни страни, в частност на установените в други държави членки, да представят своите коментари;

Изменение  50

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. По време на изготвянето на европейски стандарт и след неговото одобрение националните организации за стандартизация не предприемат никакви действия, които биха могли да засегнат предвидената хармонизация, и по-конкретно не публикуват във въпросната област нов или изменен национален стандарт, който не е изцяло в съответствие със съществуващ европейски стандарт. При публикуване на нов европейски стандарт всички противоречащи национални стандарти се оттеглят.

Изменение  51

Предложение за регламент

Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4а

 

Използване на интернет и информационни и комуникационни технологии в системата за стандартизация

 

Националните и европейските организации за стандартизация насърчават използването на интернет и на информационни и комуникационни технологии в системата за стандартизация, по-конкретно като:

 

а) предоставят на всички съответни заинтересовани страни лесен за ползване механизъм за онлайн консултации за представянето на коментари относно проекти на стандарти; както и като

 

б) организират, доколкото е възможно, виртуални срещи (включително чрез конферентна връзка в интернет или чрез видеоконферентна връзка) на техническите комитети.

Изменение  52

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Европейските органи за стандартизация гарантират подходящо представителство на малките и средните предприятия (наричани по-долу „МСП“), потребителските организации и представляващите екологични и социални интереси заинтересовани страни, по-специално чрез организациите, посочени в приложение III, на ниво разработване на политики и поне на следните етапи от разработването на европейските стандарти или на европейските стандартизационни документи:

1. Европейските организации за стандартизация насърчават и улесняват подходящо представителство и участие на всички съответни заинтересовани страни, като например публичните органи, включително органите за пазарен надзор, МСП, организациите, представляващи интересите на потребителите, включително лицата с увреждания, и представляващите екологични и социални интереси заинтересовани страни, включително социалните партньори, по-специално чрез организациите на заинтересовани страни, посочени в приложение III, на ниво разработване на политики и поне на следните етапи от разработването на европейските стандарти или на европейските стандартизационни документи:

Изменение  53

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га) постигане на консенсус;

Изменение  54

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Европейските организации за стандартизация насърчават и улесняват ефективното участие на организациите на заинтересовани страни, посочени в приложение III към настоящия регламент, за да се укрепи тяхното представителство. Подобно участие не означава, че тези организации трябва да имат право на глас или вето в процеса на разработване на стандарти.

Изменение  55

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Европейските органи за стандартизация гарантират подходящо представителство, на техническо ниво, на предприятията, изследователските центрове и университетите и другите правни субекти в дейностите по стандартизация, касаещи нова област със значителни последствия за политиките или за техническите иновации, ако съответните правни субекти са участвали в проект, който е свързан с въпросната област и е финансиран от Съюза в рамките на многогодишна рамкова програма за дейности в сферата на научните изследвания и технологичното развитие.

2. Европейските организации за стандартизация улесняват подходящо представителство, на техническо ниво, на предприятията, изследователските центрове, Съвместния изследователски център на Комисията, университетите, органите за надзор на пазара в държавите членки, социалните партньори и другите правни субекти в дейностите по стандартизация, касаещи нова област със значителни последствия за политиките или за техническите иновации, ако съответните правни субекти са участвали в проект, който е свързан с въпросната област и е финансиран от Съюза в рамките на многогодишна рамкова програма за дейности в сферата на научните изследвания, иновациите и технологичното развитие.

Изменение  56

Предложение за регламент

Член 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 5а

 

Достъп на МСП до стандарти

 

1. Националните организации за стандартизация насърчават и улесняват, в съответствие с принципа за национално делегиране, достъпа на МСП до стандарти и тяхното разработване, по-конкретно като:

 

а) предоставят на своята интернет страница безплатни резюмета на стандартите;

 

б) определят в годишните си работни програми проектите за стандартизация, които са от особено значение за МСП;

 

в) предоставят на МСП достъп до дейности по стандартизация, без да ги задължават да стават членове на националната организация по стандартизация;

 

г) предоставят на МСП безплатен достъп до проекти на стандарти

 

2. Освен достъпа по параграф 1 националните организации за стандартизация насърчават и улесняват, в съответствие с принципа за национално делегиране, достъпа на микро- и малки предприятия до стандарти и тяхното разработване, по-конкретно като:

 

а) прилагат специални тарифи за предоставяне на стандарти и предоставят пакети стандарти на намалена цена;

 

б) предоставят безплатен достъп или поне специални тарифи за участие в дейности по стандартизация.

 

3. Отговорността за покриване на разходите, възникнали в съответствие с параграфи 1 или 2, се определя на национално равнище.

 

4. Националните организации за стандартизация изпращат на всеки две години доклад до европейските организации за стандартизация относно предприетите от тях действия за спазване на изискванията, посочени в параграфи 1 и 2, и всички други мерки за подобряване на участието на МСП в техните дейности по стандартизация. Националните организации за стандартизация публикуват този доклад на своята интернет страница.

Изменение  57

Предложение за регламент

Член 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 5б

 

Обмен на най-добри практики за МСП

 

Националните организации за стандартизация извършват обмен на най-добри практики, имащ за цел повишаването на участието на МСП в дейностите по стандартизация и увеличаването и улесняването на използването на стандартите.

Изменение  58

Предложение за регламент

Член 5 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 5в

 

Участие на публични органи в европейската стандартизация

 

Държавите членки насърчават участието на публични органи, включително органите за пазарен надзор, в националните дейности за стандартизация, целящи разработването или преработката на стандарти по искане на Комисията в съответствие с член 7, параграф 1.

Обосновка

Насърчаването вместо гарантирането на участието на публичните органи е по-реалистично, като продължава да се признава тяхната важна роля.

Изменение  59

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията приема годишна работна програма в областта на европейската стандартизация, в която се посочват европейските стандарти и европейските стандартизационни документи, чието изготвяне тя възнамерява да поиска от европейските органи за стандартизация в съответствие с член 7.

1. Комисията, след консултации с европейските организации за стандартизация и всички съответни заинтересовани страни, включително посочените в приложение ІІІ, приема годишна работна програма в областта на европейската стандартизация, в която се посочват европейските стандарти и европейските стандартизационни документи, чието изготвяне тя възнамерява да поиска от европейските организации за стандартизация в съответствие с член 7, параграф 1.

Изменение  60

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Работната програма в областта на европейската стандартизация по параграф1 също така включва цели във връзка с международното измерение на европейската стандартизация, в подкрепа на законодателството и политиките на Съюза, и посочва разпределението на отговорностите за развитието на международното сътрудничество.

Изменение  61

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. В работната програма в областта на европейската стандартизация по параграф 1 се посочва начинът, по който работата в областта на стандартизацията ще бъде включена в стратегията „Европа 2020“ и по който ще се поддържа съгласуваността между тази стратегия и работната програма.

Изменение  62

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б. Комисията предоставя на разположение на своята интернет страница работната програма в областта на европейската стандартизация по параграф 1 и я съобщава на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение  63

Предложение за регламент

Член 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6а

 

Съвместен изследователски център

 

Съвместният научноизследователски център на Комисията оказва помощ за изготвянето на работната програма в областта на европейската стандартизация, посочена в член 6, параграф 1, и участва в дейностите на европейските организации за стандартизация, като предоставя научен принос в областите, в които разполага с експертни знания, за се гарантира, че при изготвянето на стандартите се отчитат икономическата конкурентоспособност и обществените потребности, като например устойчивостта по отношение на околната среда и въпроси, свързани с безопасността и сигурността.

Изменение  64

Предложение за регламент

Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията може да поиска от един или няколко европейски органи за стандартизация да изготвят европейски стандарт или европейски стандартизационен документ в рамките на определен срок. Съответният стандарт или документ се определя от потребностите на пазара, отчита обществения интерес и се основава на консенсус.

1. Комисията може да поиска от една или няколко европейски организации за стандартизация да изготвят европейски стандарт или европейски стандартизационен документ в рамките на разумен срок. Съответният стандарт или документ се определя от потребностите на пазара, , отчита обществения интерес и целите на политиките, заявени ясно в искането на Комисията, и се основава на консенсус. Преди да отправи това искане, с оглед на това Комисията в разумен срок се консултира с европейските организации за стандартизация, с всички съответни заинтересовани страни, особено посочените в приложение ІІІ, и с комитетите на национални експерти, създадени от съответната секторна директива, когато подобна директива съществува, и също така уведомява всички заинтересовани страни, регистрирани в европейския регистър за прозрачност. Преди да отправи това искане и докато оценява изпълнението на това искане, Комисията гарантира, че правната рамка, свързана с услугите, се прилага, като напълно зачита разделението на сфери на компетентност между Съюза и държавите членки, залегнало в ДФЕС. Чрез подобно искане Комисията не засяга правото на преговори, договаряне, сключване и прилагане на колективни споразумения, както и правото за предприемане на стачни действия съгласно националното законодателство и националните практики, зачитащи правото на Съюза.

Изменение  65

Предложение за регламент

Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. В тримесечен срок от получаването на уведомлението за приемането по параграф 2 Комисията информира съответния европейски орган за стандартизация за отпуснатите безвъзмездни средства за изготвянето на европейски стандарт или европейски стандартизационен документ.

3. В едномесечен срок от получаването на уведомлението за приемането по параграф 2 Комисията информира съответната европейска организация за стандартизация за отпуснатите безвъзмездни средства за изготвянето на европейски стандарт или европейски стандартизационен документ.

Обосновка

Комисията следва да работи със същата скорост като европейските организации за стандартизация, за които в член 7, параграф 2 е посочено времево ограничение от един месец.

Изменение  66

Предложение за регламент

Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Когато държава членка смята, че конкретен хармонизиран стандарт не отговаря напълно на изискванията, които той има за цел да обхване и които са установени в съответното законодателство на Съюза, тя уведомява Комисията за това.

1. Когато държава членка или Европейският парламент смятат, че конкретен хармонизиран стандарт не отговаря напълно на изискванията, които той има за цел да обхване и които са установени в съответното законодателство на Съюза, те уведомяват Комисията за това с подробно обяснение.

Обосновка

Вж. текста на параграф 25 от доклада на Европейския парламент относно бъдещето на европейската стандартизация (А7-0276/2010). Тъй като Европейският парламент участва на равни начала със Съвета в обикновената законодателна процедура, Европейският парламент трябва да има правото на възражение срещу хармонизиран стандарт.

Изменение  67

Предложение за регламент

Член 8 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Когато Комисията не е била информирана за възражение относно даден хармонизиран стандарт или е преценила, че възражението е необосновано, тя го публикува незабавно в Официален вестник на Европейския съюз.

Изменение               68

Предложение за регламент

Член 8 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Комисията публикува и актуализира редовно на своята интернет страница списък с хармонизираните стандарти, предмет на решението по параграф 2.

Обосновка

За целите на пазарната сигурност е важно решението на Комисията да не признае даден хармонизиран стандарт като съответстващ по презумпция на законодателството, да е възможно най-прозрачно.

Изменение  6969

Предложение за регламент

Член 8 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Решението по параграф 2, буква а) от настоящия член се приема в съответствие с процедурата по консултиране по член 18, параграф 2.

4. Решението по параграф 2, буква а) от настоящия член се приема в съответствие с процедурата по консултиране по член 18, параграф 2 след консултация в разумни срокове с комитета на националните експерти, създаден съгласно съответната секторна директива, където съществува такава директива.

Изменение  70

Предложение за регламент

Член 8 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Решението по параграф 2, буква б) от настоящия член се приема в съответствие с процедурата за разглеждане по член 18, параграф 3.

5. Решението по параграф 2, буква б) от настоящия член се приема в съответствие с процедурата за разглеждане по член 18, параграф 3 след консултация в разумни срокове с комитета на националните експерти, създаден съгласно съответната секторна директива, където съществува такава директива.

Изменение  71

Предложение за регламент

Член 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 8 а

 

 

Уведомяване на организациите на заинтересовани страни

Комисията установява система за уведомяване за заинтересованите европейски бизнес сдружения и организации на заинтересовани страни, посочени в приложение ІІІ, за да гарантира подходящо консултиране и адекватност на пазара преди:

 

- да приеме годишната работна програма в областта на европейската стандартизация по член 6, параграф 1;

 

- да приеме исканията за стандартизация, посочени в член 6, параграф 2;

 

- да приеме решение относно възраженията срещу хармонизирани стандарти по член 8, параграф 2.

Изменение  72

Предложение за регламент

Глава IV - заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Стандарти в сферата на ИКТ

Технически спецификации в сферата на ИКТ

Изменение  73

Предложение за регламент

Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Признаване на технически спецификации в сферата на ИКТ

Признаване и използване на технически спецификации в сферата на ИКТ

Изменение  74

Предложение за регламент

Член 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По предложение на един от органите на публичната власт, посочени в Директива 2004/18/ЕО, или по своя собствена инициатива Комисията може да реши да признае като ИКТ стандарти технически спецификации, които не са национални, европейски или международни стандарти и отговарят на изискванията, установени в приложение II.

По предложение на държава членка или по своя собствена инициатива Комисията може да реши, след провеждане на консултации с европейските организации за стандартизация и с всички съответни заинтересовани страни, включително Европейската многостранна платформа по въпросите на стандартизацията в областта на ИКТ, създадена от Комисията, да включи позоваване на ИКТ технически спецификации, които не са национални, европейски или международни стандарти и отговарят на изискванията, установени в приложение II.

Изменение  75

Предложение за регламент

Член 10 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Употреба на ИКТ стандарти в обществените поръчки

Употреба на ИКТ технически спецификации в обществените поръчки

Изменение  76

Предложение за регламент

Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ИКТ стандартите по член 9 представляват общи технически спецификации по смисъла на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО и на Регламент (ЕО) № 2342/2002.

ИКТ техническите спецификации по член 9 от настоящия регламент представляват общи технически спецификации по смисъла на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО и на Регламент (ЕО) № 2342/2002.

Изменение  77

Предложение за регламент

Член 11 - параграф 1 - буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) изпълнението на подготвителна или спомагателна работа във връзка с европейската стандартизация, включително проучвания, сътрудничество, семинари, оценки, сравнителни анализи, изследователска работа, лабораторни изследвания, междулабораторни тестове, работа по оценяване на съответствието и мерки, целящи да скъсят времето, необходимо за разработване и преразглеждане на европейските стандарти или европейските стандартизационни документи;

в) изпълнението на подготвителна или спомагателна работа във връзка с европейската стандартизация, включително проучвания, сътрудничество, включително международно сътрудничество, семинари, оценки, сравнителни анализи, изследователска работа, лабораторни изследвания, междулабораторни тестове, работа по оценяване на съответствието и мерки, целящи да скъсят времето, необходимо за разработване и преразглеждане на европейските стандарти или европейските стандартизационни документи, без това да засяга принципите на откритост, качество, прозрачност и консенсус между всички заинтересовани страни;

Изменение  78

Предложение за регламент

Член 11 - параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) дейностите на централните секретариати на европейските органи за стандартизация, включително разработването на политиките, координацията на дейностите по стандартизация, извършването на техническа работа и предоставянето на информация на заинтересованите страни;

г) дейностите на централните секретариати на европейските организации за стандартизация, включително разработването на политиките, координацията на дейностите по стандартизация, регулаторен диалог на международно равнище, извършването на техническа работа и предоставянето на информация на заинтересованите страни, както и предоставянето на тази информация на лицата с увреждания;

Изменение  7979

Предложение за регламент

Член 11 - параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) превода, когато е необходимо, на използваните в подкрепа на политиките и законодателството на Съюза европейски стандарти или европейски стандартизационни документи на официалните езици на Съюза, различни от работните езици на европейските органи за стандартизация, или в надлежно обосновани случаи — на езици, различни от официалните езици на Съюза;

д) превода на използваните в подкрепа на политиките и законодателството на Съюза европейски стандарти или европейски стандартизационни документи на официалните езици на Съюза, различни от работните езици на европейските организации за стандартизация, или в надлежно обосновани случаи — на езици, различни от официалните езици на Съюза;

Изменение  80

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) изготвянето на информация с цел разясняване, тълкуване и опростяване на европейските стандарти или европейските стандартизационни документи, включително под формата на наръчници, сборници с най-добри практики и информационни кампании с цел повишаване на осведомеността;

е) изготвянето на достъпна информация с цел разясняване, тълкуване и опростяване на европейските стандарти или европейските стандартизационни документи, включително под формата на наръчници, резюмета на стандарти, сборници с най-добри практики и информационни кампании с цел повишаване на осведомеността, стратегии и програми за обучение. Подобни информации и материали са налични в достъпен електронен формат и/или достъпен формат за лицата с увреждания;

Изменение  81

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) други органи, натоварени с изпълнението на дейностите по букви a), в) и ж) от параграф 1, в сътрудничество с европейските органи за стандартизация.

б) други национални или европейски органи, натоварени с изпълнението на дейностите по букви a), в) и ж) от параграф 1, в сътрудничество с европейските организации за стандартизация.

Изменение  82

Предложение за регламент

Член 12 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) споделянето на правен и технически експертен опит, включително под формата на проучвания, във връзка с оценяване на нуждата от европейски стандарти и европейски стандартизационни документи и тяхното разработване;

б) споделянето на правен и технически експертен опит, включително под формата на проучвания, във връзка с оценяване на нуждата от европейски стандарти и европейски стандартизационни документи и тяхното разработване или под формата на обучение на експерти;

Изменение  83

Предложение за регламент

Член 12 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) проверката на качеството на европейските стандарти и европейските стандартизационни документи и на тяхното съответствие със съответните политики и законодателство на Съюза;

заличава се

Изменение  84

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква б) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i) разработката и преразглеждането на европейските стандарти и европейските стандартизационни документи по член 11, параграф 1, буква а),

заличава се

Изменение  85

Предложение за регламент

Член 13 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Комисията взема решения относно правилата за финансиране, предвидени в параграфи 1 и 2, размера на безвъзмездните средства, а, при необходимост, и максималния процент на финансиране по видове дейности.

3. Комисията, след провеждане на консултации с европейските организации за стандартизация, взема решения относно правилата за финансиране, предвидени в параграфи 1 и 2, размера на безвъзмездните средства, а при необходимост, и максималния процент на финансиране по видове дейности.

Изменение  86

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) МСП, организациите на потребителите и представляващите екологични и социални интереси заинтересовани страни са представлявани по подходящ начин в работата по европейска стандартизация, в съответствие с член 5, параграф 1.

б) европейските организации за стандартизация улесняват подходящото участие на МСП, организациите на потребителите и представляващите екологични и социални интереси заинтересовани страни, включително социалните партньори, в работата по европейска стандартизация, в съответствие с член 5, параграф 1.

Изменение  87

Предложение за регламент

Член 16 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) актуализиране на списъка на европейските органи за стандартизация, посочени в приложение I;

а) актуализиране на списъка на европейските организации за стандартизация, посочени в приложение I, за да се вземат предвид промени в имената или структурата им;

Изменение  88

Предложение за регламент

Член 16 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа) изготвяне и актуализиране на списъка на националните организации за стандартизация, посочени в приложение Iа;

Изменение  889

Предложение за регламент

Член 16 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) адаптиране към техническия прогрес на посочените в приложение ІI критерии за признаване на стандарти в сферата на ИКТ;

б) адаптиране към техническия прогрес на посочените в приложение ІI критерии за признаване на технически спецификации в сферата на ИКТ, без обаче да създава или пренебрегва критерии;

Изменение  90

Предложение за регламент

Член 16 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) адаптиране на посочените в приложение III критерии за организациите, представляващи МСП и заинтересованите обществени групи, към евентуална промяна в ситуацията по отношение на техния нестопански характер и представителност.

в) адаптиране на посочените в приложение III критерии за организациите, представляващи МСП и заинтересованите обществени групи, към евентуална промяна в ситуацията по отношение на техния нестопански характер и представителност, без обаче изцяло да създава, пренебрегва или премахва никой критерий или организация.

Изменение  91

Предложение за регламент

Член 16 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Решенията, посочени в параграф 1, букви а) и б), се приемат след провеждане на консултации с европейските организации за стандартизация;

Обосновка

Решенията са от първостепенно значение за системата за стандартизация и следователно е необходимо участието на европейските организации за стандартизация.

Изменение  92

Предложение за регламент

Член 17 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Правомощието да приема делегирани актове, което се дава на Комисията, е обвързано с условията, предвидени в настоящия член.

(Не се отнася до българския текст)

Изменение  93

Предложение за регламент

Член 17 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Делегирането на правомощие по член 16 се предоставя на Комисията за неопределен период от време, считано от 1 януари 2013 г.

2. Правомощието да приема делегираните актове, посочени в член 16, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 1 януари 2013 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Изменение  94

Предложение за регламент

Член 17 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Европейският парламент или Съветът може по всяко време да оттегли делегирането на правомощията по член 16. С решението за оттегляне се прекратява делегирането на посочените в него правомощия. Решението за оттегляне влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в него по-късна дата. Решението не засяга действителността на делегираните актове, които вече са влезли в сила.

3. Европейският парламент или Съветът може по всяко време да оттегли делегирането на правомощието по член 16. Институцията, започнала вътрешна процедура за вземане на решение относно оттегляне на делегирането на правомощия, полага всички необходими усилия, за да информира Комисията за това в рамките на разумен срок преди вземането на окончателно решение, като посочва делегираните правомощия, за които се очаква да бъдат отменени, и потенциалните основания за отмяната им.

 

С решението за оттегляне се прекратява делегирането на посоченото в него правомощие. Решението за оттегляне влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в него по-късна дата. Решението не засяга действителността на никои делегирани актове, които вече са влезли в сила.

Изменение  95

Предложение за регламент

Член 17 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Делегиран акт, приет в съответствие с член 16, влиза в сила само ако Европейският парламент или Съветът не е повдигнал възражение в двумесечен срок от уведомяването на Европейския парламент и на Съвета за този акт, или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

(Не се отнася до българския текст)

Изменение  96

Предложение за регламент

Член 18 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията се подпомага от комитет. Същият е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

1. Комисията се подпомага от комитет. Същият е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011. Комитетът провежда срещи с европейски и национални организации за стандартизация най-малко два пъти годишно.

Обосновка

Решенията са от първостепенно значение за системата за стандартизация и следователно е необходимо участието на европейските организации за стандартизация.

Изменение  97

Предложение за регламент

Член 18 - параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. Комисията може да покани организациите, посочени в приложения I, Ia и III, както и други съответни заинтересовани страни, на заседанията на комитета по параграф 1 в качеството на наблюдатели.

Изменение  98

Предложение за регламент

Член 19 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Европейските органи за стандартизация ежегодно изпращат на Комисията доклад по прилагането на настоящия регламент. Този доклад съдържа подробна информация за:

1. Европейските организации за стандартизация ежегодно изпращат на Комисията кратък и сбит доклад по прилагането на настоящия регламент. Този доклад съдържа информация за:

Обосновка

Думата „подробна“ е използвана в английската езикова версия, което може да създаде повече бюрокрация, без да подпомага прилагането. Вместо това докладът следва да бъде целенасочен и сравнително сбит.

Изменение  9999

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) представителството на МСП, организациите на потребителите и заинтересованите страни, представляващи екологични и социални интереси, в националите органи за стандартизация.

б) представителството на организациите на потребителите и заинтересованите страни, представляващи екологични и социални интереси, в националите организации за стандартизация.

Изменение  100

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) представителството на МСП въз основа на докладите, посочени в член 5а, параграф 3.

Изменение  101

Предложение за регламент

Член 19 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 19а

 

Преразглеждане

 

Комисията разглежда необходимостта от допълнителни мерки за опростяване на финансирането на европейската стандартизация и намаляване на административната тежест за европейските организации за стандартизация, като се отчита докладът, посочен в член 19, параграф 1, буква а). Комисията представя своите заключения в доклад, който трябва да бъде предаден на Европейския парламент и на Съвета в срок до 1 януари 2015 г., и внася, ако е уместно, законодателно предложение за изменение на настоящия регламент.

Изменение  102

Предложение за регламент

Член 21 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията публикува списък на националните органи за стандартизация и всяка актуализация на този списък в Официален вестник на Европейския съюз.

След консултация с европейските организации за стандартизация, Комисията публикува списък на националните организации за стандартизация и всяка актуализация на този списък на своята интернет страница и в Официален вестник на Европейския съюз.

Изменение  103

Предложение за регламент

Приложение І a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Приложение Іа

 

Национални организации за стандартизация

Изменение  104

Предложение за регламент

Приложение II - точка 2 - уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Техническите спецификации са разработени от организация с нестопанска цел, която е професионално сдружение, браншова или професионална асоциация или друга организация с членски състав, която в рамките на своята област на компетентност разработва стандарти в сферата на информационните и комуникационните технологии и не е европейски, национален или международен орган за стандартизация, в рамките на процеси, които отговарят на следните критерии:

2. Техническите спецификации са разработени от организация с нестопанска цел, която е професионално сдружение, браншова или професионална асоциация или друга организация с членски състав, която в рамките на своята област на компетентност разработва технически спецификации в сферата на информационните и комуникационните технологии и не е европейска, национална или международна организация за стандартизация, в рамките на процеси, които отговарят на следните критерии:

Изменение  105

Предложение за регламент

Приложение II - точка 2 – буква а) - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

техническите спецификации са разработени на основата на отворен процес на вземане на решения, достъпен за всички заинтересовани субекти на пазара или пазарите, обхванати от стандарта;

техническите спецификации са разработени на основата на отворен процес на вземане на решения, достъпен за всички заинтересовани страни на пазара или пазарите, обхванати от тази техническа спецификация;

Изменение  106

Предложение за регламент

Приложение II - точка 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

процесът на стандартизация се основава на сътрудничество и наличие на консенсус и не е облагодетелствал никое конкретно заинтересовано лице. Консенсус означава общо съгласие, характеризиращо се с липсата на трайно противопоставяне по съществени въпроси от страна на която и да било важна част от засегнатите интереси и с процес, който, наред с другото, цели да бъдат взети под внимание гледищата на всички засегнати страни и да се изгладят всички разногласия, произтичащи от приведените аргументи. Консенсусът не предполага единодушие.

процесът на разработване на технически спецификации се основава на сътрудничество и наличие на консенсус и не е облагодетелствал никое конкретно заинтересовано лице. Консенсус означава общо съгласие, характеризиращо се с липсата на трайно противопоставяне по съществени въпроси от страна на която и да било важна част от засегнатите интереси и с процес, който, наред с другото, цели да бъдат взети под внимание гледищата на всички засегнати страни и да се изгладят всички разногласия, произтичащи от приведените аргументи. Консенсусът не предполага единодушие.

Изменение  107

Предложение за регламент

Приложение ІI - точка 2 - буква в) - подточка ii)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii) информацията за (новите) дейности по стандартизация е широко оповестена с подходящи и достъпни средства;

ii) информацията за (новите) дейности по стандартизация е публично и широко оповестена с подходящи и достъпни средства;

Изменение  108

Предложение за регламент

Приложение ІI - точка 2 - буква в) - подточка ii)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii) потърсено е било участието на всички категории заинтересовани лица с оглед постигането на баланс;

iii) потърсено е било участието на всички категории заинтересовани страни с оглед постигането на баланс;

Изменение  109

Предложение за регламент

Приложение III - буква а) - уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) Европейска организация, представляваща МСП в дейностите по европейската стандартизация, която:

а) Европейска хоризонтална организация, представляваща изключително занаятчийските предприятия и МСП в дейностите по европейската стандартизация, която:

Изменение  110

Предложение за регламент

Приложение III - буква а) - подточка iii)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii) е упълномощена в поне две трети от държавите членки от организации с нестопанска цел, представляващи МСП, да представлява интересите на МСП в процеса на стандартизация на европейско равнище.

iii) е упълномощена от организации с нестопанска цел, представляващи мнозинството от МСП във всички държави членки, да представлява интересите на МСП в процеса на стандартизация на европейско равнище.

Изменение  111

Предложение за регламент

Приложение III - буква б) - подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii) сред чиито уставни цели и дейности е заложено представляването на интересите на потребителите в процеса на стандартизация на европейско равнище;

ii) сред чиито уставни цели и дейности е заложено представляването на интересите на потребителите, включително на тези, които са особено уязвими поради физически или умствени увреждания, възраст или доверчивост, в процеса на стандартизация на европейско равнище;

Изменение  112

Предложение за регламент

Приложение III - буква г) - уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) Европейска организация, представляваща социалните интереси в дейностите по европейската стандартизация, която:

г) Европейска организация, представляваща социалните интереси, включително социалните партньори, в дейностите по европейската стандартизация, която:

Изменение  113

Предложение за регламент

Приложение III - буква г) - подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i) е неправителствена, с нестопанска цел и независима от промишлени, търговски, предприемачески или други конфликтни интереси;

i) е неправителствена, с нестопанска цел, представителна и независима от промишлени, търговски, предприемачески или други конфликтни интереси;

(1)

ОВ C 376, 22.12.2011 г., стр. 69.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

В памет на Алберто Норманд, заради човешките и професионалните му качества, които надхвърляха всички стандарти

І. Предложението на Комисията

На 1 юни 2011 г. Европейската комисия прие „Пакета за стандартизация“, състоящ се от предложение за регламент, целящо да преразгледа и замени действащата правна рамка относно европейската стандартизация(1), оценка на въздействието и съобщение, в което се представя стратегическа визия за европейската стандартизация през следващото десетилетие.

Предложеният регламент са основава на две общи консултации с обществеността, проведени през 2009 и 2010 г., работата на експертната група за преглед на европейската система за стандартизация (EXPRESS), Бялата книга „Модернизиране на стандартизацията в сферата на ИКТ в ЕС — Пътят напред“ и резолюцията на Европейския парламент от 21 октомври 2010 г. относно бъдещето на европейската стандартизация. (2)

ІІ. Обща позиция на докладчика

Докладчикът приветства предложението на Комисията да се преразгледа европейската система за стандартизация, като се отчита надлежно искането на Парламента за преработка с цел да се запазят многобройните успешни елементи от системата, да се отстранят недостатъците и да се постигне правилният баланс между националното, европейското и международното измерение.

При съставянето на този доклад докладчикът взе предвид констатациите в доклада на EXPRESS, който съдържа определени важни препоръки и отговорите от обществената консултация на Комисията относно прегледа на европейската система за стандартизация. Докладчикът взе предвид също така и заключенията от публичното изслушване, организирано от комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите на 23 ноември 2011 г., и имаше възможността да се консултира подробно с представители на националните и европейските организации за стандартизация и с ключовите заинтересовани страни, включени в процеса на разработване на стандарти. Становището на Европейския икономически и социален комитет (докладчик: A. Пецини) също беше надлежно разгледано.

Докладчикът включи в настоящия проектодоклад сравнително ограничен брой изменения с оглед подобряване на европейската система за стандартизация в настоящите й граници и при тясно сътрудничество със Съвета.

а) Улесняване на достъпа до стандарти и увеличаване на участието на МСП в процеса на определяне на стандарти

Въпреки че малките и средните предприятия представляват гръбнак на европейската икономика, тяхното участие в стандартизацията не винаги е съизмеримо със стопанското им значение. Стандартите не винаги се разработват така, че да отчитат особеностите и средата на МСП, и в частност на малките предприятия, микропредприятията и занаятчийските предприятия. Следователно е необходимо да се гарантира, че стандартите са разбираеми и лесни за употреба, така че да могат да се прилагат по-добре от всички потребители. Също така следва да се вземат мерки, за да се гарантира, че МСП са в състояние изцяло да участват в разработването на стандарти и че имат лесен достъп до тях. Поради това докладчикът въвежда редица изменения с широката цел да укрепи участието на МСП в дейностите по стандартизация, особено на национално равнище, и да улесни достъпа им до стандарти.

б) Осигуряване на участието на публичните органи в европейската стандартизация

Докладчикът иска да подчертае, че публичните органи в повечето държави членки проявяват ограничен интерес към участие в процеса на разработване на стандарти въпреки значението на стандартизацията като инструмент в подкрепа на законодателството и политиките на ЕС. Докладчикът счита, че държавите членки, и по-специално органите за пазарен надзор, следва да изпращат представители, които да участват във всички национални технически комитети, отразяващи разработването на стандарти, поискано от Комисията. Участието на националните органи на публичната власт е от решаващо значение, за да бъдат разпоредбите надлежно приложени в областите, обхванати от новата концепция и впоследствие да не бъдат повдигани възражения срещу хармонизираните стандарти.

в) Даване възможност за участие на заинтересовани страни от обществеността в европейската стандартизация

Докладчикът отчита значението на принципа за национално делегиране като крайъгълен камък на европейската система за стандартизация, особено в процеса на разработване на стандарти от страна на Европейския комитет по стандартизация (CEN) и Европейския комитет за електротехническа стандартизация (CENELEC). Следва обаче да се отбележи, че — както се потвърждава от няколко проучвания — участието на заинтересованите страни, представляващи обществени интереси, като потребителите (включително хората с увреждания), природозащитниците и работниците, остава много слабо или въобще липсва в националните технически комитети. Поради това е необходимо да се гарантира пряко участие на тези заинтересовани страни на европейско равнище чрез запазване на финансовата подкрепа за европейските организации, създадени да представят тези публични интереси. Тяхното включване дава на системата значителен елемент на легитимност, подобрява качеството на консенсуса и прави европейските стандарти по-представителни.

г) Стандартизация в сферата на услугите

Стандартите допринасят за значително подобряване на качеството и безопасността на стоките, но в сферата на услугите наличието им изостава чувствително от стопанското значение и потенциала на този сектор. Разработването на европейски стандарти за услуги съгласно Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар ще породи по-нататъшна хармонизация в сектора на услугите, ще увеличи прозрачността, качеството и конкурентоспособността на европейските услуги и ще стимулира конкуренцията, иновациите, намаляването на пречките пред търговията и защитата на потребителите. Поради това докладчикът подкрепя предложението на Комисията за включване на стандартите в областта на услугите в правната рамка на стандартизацията на равнище ЕС, тъй като това ще предостави подходящо правно основание, с помощта на което Комисията може да изисква от европейските организации за стандартизация да разработват стандарти в ясно определени и внимателно подбрани области, като едновременно с това се гарантира, че стандартите в областта на услугите отразяват потребностите на пазара и потребителите, като се отчита общественият интерес.

д) Подобрение и ускоряване на процеса на определяне на стандарти на равнище ЕС чрез по-голяма прозрачност и консултации

Докладчикът счита, че е от съществено значение в разумен срок да се разработят европейски стандарти, особено в тези области, които спешно се нуждаят от стандарти, с цел да отговорят на изискванията на публичните политики и бързо променящите се пазарни условия; Докладчикът следователно приканва европейските и национални организации по стандартизация да продължат да усъвършенстват ефективността си, като имат предвид, че ускоряването на процеса на стандартизация не трябва да се осъществява в ущърб на принципите за откритост, качество, прозрачност и консенсус сред всички заинтересовани страни.

Докладчикът счита, че процесът на определяне на стандарти ще бъде отчасти ускорен чрез по-добро консултиране между Комисията и европейските организации за стандартизация преди предоставянето на мандат , което ще даде възможност на европейските организации за стандартизация да анализират пазарната адекватност на предложената тема, да гарантират, че става дума само за определяне на техническите средства за постигане на политическите цели, поставени от законодателя, и да отговорят по-бързо дали могат да извършат проекта по стандартизация. За тази цел докладчикът предлага етап на провеждане на консултации между Комисията, европейските организации за стандартизация и съответните заинтересовани участници по време на изготвянето на мандата, за да бъде гарантирана пазарната адекватност на изисканите стандарти. Също така следва да се провеждат широки консултации с всички заинтересовани участници преди приемането на годишната работна програма на Комисията в областта на европейската стандартизация.

Докладчикът подчертава също така значението на комитета, определен в член 18 от предложения регламент, като форум между Комисията и държавите членки за разискване на въпроси, свързани със стандартизацията. Докладчикът счита, че когато е уместно, комитетът следва да бъде открит за наблюдатели от страна на националните и европейските организации за стандартизация и за всички заинтересовани страни.

е) Технически спецификации в сферата на ИКТ

Докладчикът отчита, че форумите и консорциумите допринасят значително за системата за стандартизация, като предоставят ИКТ технически спецификации с глобално значение, които често са по-отворени за иновативни технологии. Докладчикът изразява съгласие с въвеждането на нова система, която да позволи използването, особено в областта на обществените поръчки, на спецификации, разработени от организации, различни от европейските организации за стандартизация. Въпреки това трябва да се подчертае, че тези спецификации трябва да имат статус, различен от този на стандартите, и че следва да се провеждат консултации с европейските организации за стандартизация, за да се гарантира съгласуваността на системата.

ж) Финансиране

Докладчикът съзнава, че съществуващата система на финансиране от ЕС в подкрепа на стандартизацията на равнище ЕС води често до неудовлетворение поради високите разходи за извършване на одит и забавянето на разрешаването на плащанията, които понякога превишават ползите от финансовата подкрепа. В това предложение Комисията е положила значителни усилия за намаляване на административната тежест за европейските организации за стандартизация, например чрез възможността за значително опростяване на режима на еднократните суми, който да не е свързан по никакъв начин с каквито и да било проверки на действителните разходи по изпълнението. Настоящото предложение е стъпка напред към основана на резултатите система, почиваща върху определянето на договорени показатели и цели. Докладчикът приканва Комисията да гарантира финансовата устойчивост на системата и да предложи, в контекста на бъдещото преразглеждане на Финансовия регламент на ЕС, допълнителни мерки за намаляване на административната тежест.

ІІІ. Заключение

Цел на настоящия проектодоклад е да очертае ключовите въпроси, които е необходимо да бъдат внимателно разгледани в настоящото предложение, за да се улеснят разискванията в комисията. Въпреки че докладчикът си запазва правото да внася допълнителни изменения след допълнително проучване на предложението на Комисията и провеждане на допълнителни консултации, на този етап нейното намерение е да даде начало на плодотворна дискусия в комисията и очаква с нетърпение допълнителни предложения.

(1)

- Решение 87/95/ЕИО на Съвета от 22 декември 1986 година относно стандартизацията в сферата на информационните технологии и телекомуникациите

- Директива 98/34/EО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 година за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти

-Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за финансиране на европейската стандартизация

(2)

Резолюция на Европейския парламент от 21 октомври 2010 г. относно бъдещето на европейската стандартизация (2010/2051(INI))


СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия (1.2.2012)

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската стандартизация и за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/105/ЕО и 2009/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(COM(2011)0315 – C7‑0150/2011 – 2011/0150(COD))

Докладчик по становище: Franck Proust

КРАТКА ОБОСНОВКА

Настоящото предложение на Комисията за регламент е за преразглеждане на съществуващи директиви. Като се има предвид, че настоящата система е много ефективна, е важно настоящият регламент да не прави революционни промени, а по-скоро да доразвие вече съществуващите разпоредби.

Стандартизацията допринася за множество аспекти на икономическата дейност, по-специално по отношение на растежа, производителността и отварянето на пазарите. Тя има многобройни последствия върху търговията. Стандартизацията може също така да се използва от някои страни, водещи протекционистка политика, като техническа бариера пред търговията.

Ето защо Европейският съюз трябва да насърчава утвърждаването на международни стандарти, както той прави посредством международните организации за стандартизация или чрез двустранен подход, а именно при договарянето на търговски споразумения. Би било добре също така Комисията да включи в своята работна програма и международни цели.

Нашето становище се отнася главно до техническите спецификации в сектора на ИКТ. В действителност, последните най-често се разработват от форуми и консорциуми, т.е. групи от различни по мащаб предприятия, които имат за цел да разработят заедно такива спецификации. Споменатите форуми и консорциуми най-често имат международно измерение и следователно тяхната работа има последствия в международен план. Те не са обвързани от същите задължения, както европейските органи за стандартизация (ЕОС). Секторът на ИКТ е особено динамичен сектор, в който стандартизацията трябва да реагира много навременно, за да гарантира оперативната съвместимост, но също така и да стимулира конкуренцията и иновациите. Поради тази причина техническите спецификации в сектора на ИКТ са много по-многобройни отколкото в други области.

От международна гледна точка, техническите спецификации трябва да се насърчават, тъй като поради това, че те са разработени от организации с международен характер, те позволяват отварянето на пазари извън ЕС и ограничават техническите бариери пред търговията.

Въпреки това днес те не са добре признати на европейско равнище и много държави членки не могат да се позовават на тях при обявяването на търгове за възлагането на държавни поръчки.

В своето предложение Комисията предлага да се предвиди възможност тя да признава тези технически спецификации в областта на ИКТ като стандарти на ИКТ, по предложение на държава членка или по своя собствена инициатива, при условие че те отговарят на някои изисквания. Ние смятаме обаче, че този подход не позволява разрешаването на гореизложените проблеми.

На първо място това създава вмешателство на Комисията в процеса на стандартизация, тъй като тя може да реши по собствена инициатива, че дадена техническа спецификация следва да е стандарт, без тя да е разработена от ЕОС. Важно е следователно лицата, определящи политиката, да не се намесва в стандартизацията, тъй като последната е доброволен процес. Освен това, въпреки че за да бъдат признати като стандарти в областта на ИКТ техническите спецификации трябва да отговарят на изисквания, уточнени в приложенията на предложението, въз основа на какви критерии Комисията ще признава за стандарт определена техническа спецификация, а не друга такава?

Друг проблем е, че това ще създаде объркване между стандартите и техническите спецификации. Форумите и консорциумите не са обвързани от същите задължения, както ЕОС, по-специално що се отнася до консултациите с МСП, социални организации и организации, работещи в сферата на околната среда и защитата на потребителите. Те не са задължени също така да спазват принципа за съгласуваност, съгласно който не могат да се формулират стандарти, които са взаимно противоречиви, нито да се създаде стандарт, който дублира друг такъв. Ние смятаме, че е важно да се запази ясното разграничение между стандартите и техническите спецификации, с риск да се позволи появата на паралелна система за стандартизация.

На последно място, критериите, на които трябва да отговарят техническите спецификации в областта на ИКТ, за да бъдат признати като стандарти от Комисията, ни изглеждат непълни. В действителност те забравят част от критериите на СТО, и по-специално съгласуваността.

Най-накрая, с решение от 28 ноември 2011 г., публикувано в Официален вестник на Европейския съюз на 30 ноември 2011 г., Комисията взе решение да създаде многостранна европейска платформа за стандартизацията на ИКТ, съставена от представители на националните органи на държавите членки и на страните от ЕАСТ, представители на МСП и на отрасъла, както и други заинтересовани страни от гражданското общество. Мисията на тази платформа ще бъде да съветва Комисията по въпросите, свързани със стандартизацията на ИКТ (работна програма, потребности, прилагане, и т.н.).

По този начин, без да се отрича работата, свършена от форумите и консорциумите в областта на ИКТ, ние предлагаме на Комисията, след консултации с многостранната платформа за стандартизацията на ИКТ, да позволи на всички държави членки да се позовават на техническите спецификации в тръжните процедури за възлагане на държавни поръчки или в прилагането на политиките на Европейския съюз, при условие че отговарят на изискванията, посочени в приложението, което включва всички критерии на СТО.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Европейските стандарти следва да продължат да се приемат от европейските органи за стандартизация, а именно: Европейският комитет за стандартизация (CEN), Европейският комитет за стандартизация в електротехниката (CENELEC) и Европейският институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI).

(3) (Не се отнася до българския текст).

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) Стандартизацията играе все по-важна роля в международната търговия и отварянето на пазарите. Благодарение на споразуменията от Дрезден и от Виена, ЕС се стреми да подпомага разработването на стандарти на международно равнище, като по този начин засилва конкурентноспособността на европейските предприятия и промишлени отрасли на международната сцена. Стандартизацията може обаче да се използва от трети страни като инструмент, насочен срещу конкуренцията, чрез създаването на технически бариери пред търговията. За тази цел сътрудничеството между европейските и международните организации за стандартизация е от основно значение, но Съюзът следва същевременно да поощрява и двустранния подход, като съгласува своите дейности в областта на стандартизацията със своите партньори, например в рамките на трансатлантическия диалог.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б) Насърчаването на европейските стандарти следва да се извършва и посредством двустранни контакти по време на договарянето на споразумения или чрез командироването на експерти по стандартизацията в трети страни, както беше направено с Китай. Подобна инициатива би следвало да се предприеме приоритетно и с Индия, Русия и Бразилия.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 4 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4в) Паралелно със стандартите, разработени от националните, европейските и международните органи за стандартизация, различни форуми и консорциуми разработват технически спецификации. Въпросните технически спецификации са полезни в случаите, в които не съществуват съответните стандарти. В частност, благодарение на международния характер на форумите и консорциумите тези технически спецификации позволяват отварянето на извън-европейски пазари и ограничават техническите бариери пред търговията, особено в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ). Съюзът следва да насърчава контактите между органите за стандартизация и тези форуми и консорциуми, като същевременно внимава да не създаде конкурентна система за стандартизация.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Стандартите са важни инструменти за предприятията и особено за малките и средните предприятия (наричани по-долу „МСП“), които обаче не са включени в достатъчна степен в системата за стандартизация, така че съществува риск при изготвянето на стандартите да не бъдат взети под внимание потребностите и интересите на МСП. Поради това от съществено значение е да се подобри тяхното представителство и участие в процеса на стандартизация, особено в рамките на техническите комитети.

(13) Стандартите са важни инструменти за предприятията и особено за малките и средните предприятия (наричани по-долу „МСП“), които обаче не са включени в достатъчна степен в системата за стандартизация, така че съществува риск при изготвянето на стандартите да не бъдат взети под внимание потребностите и интересите на МСП. Правилата за стандартизация следва да насърчават МСП да допринасят активно със своите иновативни технологични решения към усилията за стандартизация. В допълнение, от съществено значение е да се подобри тяхното представителство и участие в процеса на стандартизация, особено в рамките на техническите комитети.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Европейските стандарти са от жизненоважно значение за конкурентоспособността на МСП, които обаче като цяло не са достатъчно добре представени в дейностите по стандартизация, по-специално на европейско равнище. По тази причина настоящият регламент следва да гарантира подходящо представителство на МСП в процеса на европейска стандартизация от субект, притежаващ нужната компетентност.

(14) Европейските стандарти са от жизненоважно значение за конкурентоспособността на МСП, които обаче в някои области не са достатъчно добре представени в дейностите по стандартизация, по-специално на европейско равнище. По тази причина настоящият регламент следва да гарантира подходящо представителство на МСП в процеса на европейска стандартизация, като същевременно се поддържа принципът за национално делегиране и се избягва излишното дублиране на структури на европейско равнище, от субект, притежаващ нужната компетентност. Специално внимание следва да бъде отделено на представителството и на потребностите на МСП, що се отнася до работата за международна стандартизация.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) При придобиването на хардуер, софтуер и услуги в сферата на информационните технологии органите на публичната власт следва да използват по най-добрия начин пълния набор от относими стандарти, например като подбират стандарти, които могат да бъдат приложени от всички заинтересовани доставчици, което ще позволи да има по-голяма конкуренция и да се намали рискът от нейното блокиране. В Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги се посочва, че в процедури за възлагане на обществени поръчки техническите спецификации следва да бъдат определени чрез позоваване на националните стандарти, които транспонират европейски стандарти, европейски технически одобрения, общи технически спецификации, международни стандарти, други технически справочни системи, установени от европейските организации за стандартизация, или, когато такива не съществуват, чрез позоваване на националните стандарти, националните технически одобрения или националните технически спецификации, отнасящи се до проектирането, метода на изчисление и изпълнение на строителните дейности както и използването на стоките, или еквивалентно позоваване. Стандартите в сферата на информационните и комуникационните технологии обаче често биват разработвани от други изготвящи стандарти организации и не попадат в никоя от категориите стандарти и одобрения, определени в директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО. Поради това е необходимо да се предвиди възможността техническите спецификации за възлагане на обществени поръчки да могат да се позовават на стандарти в сферата на информационните и комуникационните технологии, с цел да се отговори на бързото развитие в сферата на информационните и комуникационните технологии, да се улесни предоставянето на трансгранични услуги, да се поощри конкуренцията и да се създаде благоприятна среда за оперативната съвместимост и иновациите.

(19) При придобиването на хардуер, софтуер и услуги в сферата на информационните технологии органите на публичната власт следва да използват по най-добрия начин пълния набор от относими стандарти, например като подбират стандарти, които могат да бъдат приложени от всички заинтересовани доставчици, което ще позволи да има по-голяма конкуренция и да се намали рискът от нейното блокиране. В Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги се посочва, че в процедури за възлагане на обществени поръчки техническите спецификации следва да бъдат определени чрез позоваване на националните стандарти, които транспонират европейски стандарти, европейски технически одобрения, общи технически спецификации, международни стандарти, други технически справочни системи, установени от европейските организации за стандартизация, или, когато такива не съществуват, чрез позоваване на националните стандарти, националните технически одобрения или националните технически спецификации, отнасящи се до проектирането, метода на изчисление и изпълнение на строителните дейности както и използването на стоките, или еквивалентно позоваване. Стандартите в сферата на информационните и комуникационните технологии обаче често биват разработвани от други изготвящи стандарти организации и не попадат в никоя от категориите стандарти и одобрения, определени в директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО. Поради това е необходимо да се предвиди възможността тръжните процедури за възлагане на обществени поръчки да могат да се позовават на определени технически спецификации в сферата на информационните и комуникационните технологии, с цел да се отговори на бързото развитие в сферата на информационните и комуникационните технологии, да се улесни предоставянето на трансгранични услуги, да се поощри конкуренцията и да се създаде благоприятна среда за оперативната съвместимост и иновациите.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) Някои стандарти в сферата на информационните и комуникационните технологии не са разработвани в съответствие с критериите, заложени в приложение 3 към Споразумението за техническите пречки пред търговията. Поради това в настоящия регламент следва да се предвиди процедура за подбор на стандартите в сферата на информационните и комуникационните технологии, които могат да се използват в процедури за възлагане на обществени поръчки, която да включва обширна консултация с широк кръг от заинтересовани страни, в т.ч. европейските органи за стандартизация, предприятията и органите на публичната власт. С настоящия регламент следва също така да се установят изисквания под формата на списък с характеристики за тези стандарти и свързаните с тях процеси на стандартизация. Тези характеристики следва да гарантират съобразяването с целите на публичните политики и обществените потребности и да се основават на разработените в рамките на Световната търговска организация критерии по отношение на международните организации за стандартизация.

(20) Някои технически спецификации в сферата на информационните и комуникационните технологии не са разработвани в съответствие с критериите, заложени в приложение 3 към Споразумението за техническите пречки пред търговията. Поради това в настоящия регламент следва да се предвиди процедура за подбор на техническите спецификации в сферата на информационните и комуникационните технологии, които могат да се използват в процедури за възлагане на обществени поръчки, която да включва обширна консултация с широк кръг от заинтересовани страни, в т.ч. европейските органи за стандартизация, предприятията и органите на публичната власт. С настоящия регламент следва също така да се установят изисквания под формата на списък с характеристики за тези технически спецификации и свързаните с тях процеси на стандартизация. Тези характеристики следва да гарантират съобразяването с целите на публичните политики и обществените потребности и да се основават на разработените в рамките на Световната търговска организация критерии по отношение на международните организации за стандартизация.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) Избраните стандарти в сферата на информационните и комуникационните технологии могат да допринесат за прилагането на Решение № 922/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации (ISA), с което се определя програма за решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации и за институциите и органите на Съюза за периода 2010—2015 г., която предоставя общи и съвместни решения за улесняване на оперативната съвместимост.

(22) Избраните технически спецификации в сферата на информационните и комуникационните технологии могат да допринесат за прилагането на Решение № 922/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации (ISA), с което се определя програма за решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации и за институциите и органите на Съюза за периода 2010—2015 г., която предоставя общи и съвместни решения за улесняване на оперативната съвместимост.

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 2 – точка 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) „ИКТ стандарт“ е стандарт в сферата на информационните и комуникационните технологии;

заличава се

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Всеки европейски и национален орган за стандартизация надлежно взема под внимание и отговаря незабавно на всеки коментар, получен от друг европейски и национален орган за стандартизация и Комисията по отношение на всеки такъв проект.

2. Всеки европейски и национален орган за стандартизация надлежно взема под внимание и отговаря в едномесечен срок на всеки коментар, получен от друг европейски и национален орган за стандартизация и Комисията по отношение на всеки такъв проект.

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) публикуването на проектите на стандарти става по начин, който дава възможност на страните, установили се в други държави членки, да представят своите коментари;

a) своевременното публикуване на проектите на стандарти става по начин, който дава възможност на страните, установили се в други държави членки, да представят своите коментари;

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Европейските органи за стандартизация гарантират подходящо представителство на малките и средните предприятия (наричани по-долу „МСП“), потребителските организации и представляващите екологични и социални интереси заинтересовани страни, по-специално чрез организациите, посочени в приложение III, на ниво разработване на политики и поне на следните етапи от разработването на европейските стандарти или на европейските стандартизационни документи:

1. Европейските органи за стандартизация насърчават подходящо представителство на малките и средните предприятия (наричани по-долу „МСП“), потребителските организации, работниците и представляващите екологични и социални интереси заинтересовани страни, по-специално чрез организациите, посочени в приложение III, на ниво разработване на политики и поне на следните етапи от разработването на европейските стандарти или на европейските стандартизационни документи:

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Европейските органи за стандартизация гарантират подходящо представителство, на техническо ниво, на предприятията, изследователските центрове и университетите и другите правни субекти в дейностите по стандартизация, касаещи нова област със значителни последствия за политиките или за техническите иновации, ако съответните правни субекти са участвали в проект, който е свързан с въпросната област и е финансиран от Съюза в рамките на многогодишна рамкова програма за дейности в сферата на научните изследвания и технологичното развитие.

2. Европейските органи за стандартизация насърчават подходящо представителство, на техническо ниво, на предприятията, изследователските центрове и университетите и другите правни субекти в дейностите по стандартизация, касаещи нова област със значителни последствия за политиките или за техническите иновации, ако съответните правни субекти са участвали в проект, който е свързан с въпросната област и е финансиран от Съюза в рамките на многогодишна рамкова програма за дейности в сферата на научните изследвания и технологичното развитие.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 5а

 

Модел на най-добра практика

 

Европейските органи за стандартизация подкрепят, насърчават и разпространяват модели на най-добри практики за участието на различните заинтересовани страни в националните органи за стандартизация.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Работната програма в областта на европейската стандартизация също така включва цели във връзка с международното измерение на европейската стандартизация, в подкрепа на законодателството и политиките на Съюза, и посочва кой какви усилия трябва да положи за развитието на международното сътрудничество.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б. В работната програма в областта на европейската стандартизация по параграф 1 се посочва начинът, по който работата в областта на стандартизацията ще бъде включена в стратегията „Европа 2020“, и как ще се поддържа съгласуваността между тях.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2в. Работната програма в областта на европейската стандартизация по параграф 1 се изпраща на Европейския парламент и на Съвета за становище.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията може да поиска от един или няколко европейски органи за стандартизация да изготвят европейски стандарт или европейски стандартизационен документ в рамките на определен срок. Съответният стандарт или документ се определя от потребностите на пазара, отчита обществения интерес и се основава на консенсус.

1. Комисията може да поиска от един или няколко европейски органи за стандартизация да изготвят европейски стандарт или европейски стандартизационен документ в рамките на определен срок, който е амбициозен и към който са приложени ясни списъци с изисквания, междинни цели и данни за публичното финансиране. Съответният стандарт или документ се определя от потребностите на пазара, отчита обществения интерес и се основава на консенсус.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В тримесечен срок от получаването на уведомлението за приемането по параграф 2 Комисията информира съответния европейски орган за стандартизация за отпуснатите безвъзмездни средства за изготвянето на европейски стандарт или европейски стандартизационен документ.

В двумесечен срок от получаването на уведомлението за приемането по параграф 2 Комисията информира съответния европейски орган за стандартизация за отпуснатите безвъзмездни средства за изготвянето на европейски стандарт или европейски стандартизационен документ.

Изменение  21

Предложение за регламент

Глава ІV – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Стандарти в сферата на ИКТ

Технически спецификации в сферата на ИКТ

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Признаване на технически спецификации в сферата на ИКТ

Използване на технически спецификации в сферата на ИКТ

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По предложение на един от органите на публичната власт, посочени в Директива 2004/18/ЕО, или по своя собствена инициатива Комисията може да реши да признае като ИКТ стандарти технически спецификации, които не са национални, европейски или международни стандарти и отговарят на изискванията, установени в приложение II.

По предложение на един от органите на публичната власт, посочени в Директива 2004/18/ЕО, или по своя собствена инициатива Комисията, след консултация с Европейската многостранна платформа по въпросите на стандартизацията в областта на ИКТ, може да реши да признае технически спецификации в областта на ИКТ, които не са национални, европейски или международни стандарти и отговарят на изискванията, установени в приложение II, за възлагане на договори за обществени поръчки или за осъществяването на политиките на Съюза.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 10

заличава се

Употреба на ИКТ стандарти в обществените поръчки

 

ИКТ стандартите по член 9 представляват общи технически спецификации по смисъла на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО и на Регламент (ЕО) № 2342/2002.

 

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) превода, когато е необходимо, на използваните в подкрепа на политиките и законодателството на Съюза европейски стандарти или европейски стандартизационни документи на официалните езици на Съюза, различни от работните езици на европейските органи за стандартизация, или в надлежно обосновани случаи — на езици, различни от официалните езици на Съюза;

д) превода, когато е необходимо, на използваните в подкрепа на политиките и законодателството на Съюза европейски стандарти или европейски стандартизационни документи на официалните езици на Съюза, различни от работните езици на европейските органи за стандартизация, или на езици, различни от официалните езици на Съюза, когато това дава възможност да се насърчават европейските стандарти в трети държави;

(Следва да се коригира погрешното номериране на френската версия на предложението на Комисията)

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Комисията взема решения относно правилата за финансиране, предвидени в параграфи 1 и 2, размера на безвъзмездните средства, а, при необходимост, и максималния процент на финансиране по видове дейности.

3. Комисията взема решения относно правилата за финансиране, предвидени в параграфи 1 и 2, размера на безвъзмездните средства, а при необходимост, и максималния процент на финансиране по видове дейности. Комисията гарантира, че финансирането от Съюза има само допълващ характер и е обвързано със спазването на специфични изисквания, така че финансирането за европейската стандартизация да продължава да се осигурява главно от частния сектор.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 16 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) адаптиране към техническия прогрес на посочените в приложение ІI критерии за признаване на стандарти в сферата на ИКТ;

б) адаптиране към техническия прогрес на посочените в приложение ІI критерии за признаване на стандарти в сферата на ИКТ, без обаче да създава или премахва критерии;

(Следва да се коригира погрешното номериране на френската версия на предложението на Комисията)

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 16 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) адаптиране на посочените в приложение III критерии за организациите, представляващи МСП и заинтересованите обществени групи, към евентуална промяна в ситуацията по отношение на техния нестопански характер и представителност.

в) адаптиране на посочените в приложение III критерии за организациите, представляващи МСП и заинтересованите обществени групи, към евентуална промяна в ситуацията по отношение на техния нестопански характер и представителност, без обаче да създава, пренебрегва или премахва никой критерий или организация.

(Следва да се коригира погрешното номериране на френската версия на предложението на Комисията)

Изменение  29

Предложение за регламент

Приложение II – точка 2 – въвеждащо изречение

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Техническите спецификации са разработени от организация с нестопанска цел, която е професионално сдружение, браншова или професионална асоциация или друга организация с членски състав, която в рамките на своята област на компетентност разработва стандарти в сферата на информационните и комуникационните технологии и не е европейски, национален или международен орган за стандартизация, в рамките на процеси, които отговарят на следните критерии:

2. Техническите спецификации са разработени от организация с нестопанска цел, която е професионално сдружение, браншова или професионална асоциация или друга организация с членски състав, която в рамките на своята област на компетентност разработва технически спецификации в сферата на информационните и комуникационните технологии и не е европейски, национален или международен орган за стандартизация, в рамките на процеси, които отговарят на следните критерии:

Изменение  30

Предложение за регламент

Приложение II – точка 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

техническите спецификации са разработени на основата на отворен процес на вземане на решения, достъпен за всички заинтересовани субекти на пазара или пазарите, обхванати от стандарта;

техническите спецификации са разработени на основата на отворен процес на вземане на решения, достъпен за всички заинтересовани страни на пазара или пазарите, обхванати от техническата спецификация;

Изменение  31

Предложение за регламент

Приложение II – точка 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

процесът на стандартизация се основава на сътрудничество и наличие на консенсус и не е облагодетелствал никое конкретно заинтересовано лице. Консенсус означава общо съгласие, характеризиращо се с липсата на трайно противопоставяне по съществени въпроси от страна на която и да било важна част от засегнатите интереси и с процес, който, наред с другото, цели да бъдат взети под внимание гледищата на всички засегнати страни и да се изгладят всички разногласия, произтичащи от приведените аргументи. Консенсусът не предполага единодушие.

процесът на разработване на технически спецификации се основава на сътрудничество и наличие на консенсус и не е облагодетелствал никое конкретно заинтересовано лице. Консенсус означава общо съгласие, характеризиращо се с липсата на трайно противопоставяне по съществени въпроси от страна на която и да било важна част от засегнатите интереси и с процес, който, наред с другото, цели да бъдат взети под внимание гледищата на всички засегнати страни и да се изгладят всички разногласия, произтичащи от приведените аргументи. Консенсусът не предполага единодушие.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 3 – буква e а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа) съгласуваност:

 

i) техническите спецификации не противоречат на съществуващите национални, европейски и международни стандарти или на такива, които са в процес на изготвяне, нито ги дублират.

 

ii) тази разпоредба следва да зачита принципа на технологична неутралност и да не се прилага по антиконкурентен начин.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Европейска стандартизация

Позовавания

COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

23.6.2011 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

INTA

23.6.2011 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

23.11.2011 г.

20.12.2011 г.

 

 

Дата на приемане

26.1.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

6

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Keith Taylor, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Amelia Andersdotter, José Bové, George Sabin Cutaş, Mário David, Syed Kamall, Silvana Koch-Mehrin, Inese Vaidere, Pablo Zalba Bidegain

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Véronique De Keyser, Jutta Haug, Pier Antonio Panzeri, Traian Ungureanu


СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (1.3.2012)

на вниманието на комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската стандартизация и за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/105/ЕО и 2009/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(COM(2011)0315 – C7‑0150/2011 – 2011/0150(COD))

Докладчик по становище: Adam Gierek

КРАТКА ОБОСНОВКА

Регламентът на ЕП и на Съвета има за цел увеличаване на приноса на европейските стандарти за по-добро функциониране на пазара, стимулиране на икономическия растеж и иновациите и повишаване на конкурентоспособността на предприятията. Наред с другото, целта на регламента е да се намали времето, необходимо за процеса на стандартизация по отношение на стандартите, разработвани по искане на Комисията, да се гарантира, че МСП и заинтересованите обществени групи са представени в достатъчна степен в процеса на стандартизация (особено за стандартите, разработвани по искане на Комисията), да се разшири използването на ИКТ стандарти и така да се увеличат оперативната съвместимост и стандартите, свързани с най-новите, бързоразвиващи се производствени технологии – нанотехнологии, биотехнологии и ядрени техники, както и консолидацията на досегашните правни рамки.

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика реши да се възползва от изменението на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/105/ЕО и 2009/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, което беше наложително поради техническото развитие и икономическата глобализация. Изключително важно е изготвянето на ново законодателство, консолидиращо досега прилаганите директиви относно политиката на стандартизация и актуализиращо въпросните директиви

Най-важните промени засягат определението на правомощията на Европейската комисия и на Комитета по техническите стандарти и разпоредби. Най-новите промени се отнасят до включване на стандартизацията в областта на услугите в обхвата на правната рамка и отделното разглеждане на сектора на ИКТ. Преразгледани са също основите на финансирането на стандартизацията от ЕС.

Становище на докладчика

Докладчикът оценя положително предложението за нов регламент на ЕП и на Съвета, което консолидира досегашната политика на ЕС в областта на стандартизацията и въвежда нови елементи с цел отчитане на новите предизвикателства, като така се осигурява солидна основа за модернизирането на връзките между ЕС и европейската система за модернизация. Към тези елементи принадлежи отчитането и включването на стандартизацията в областта на услугите в системата за нотификация. Трябва да бъде приветствана частта, отнасяща се до финансирането на европейската стандартизация от Комисията – създава се подобрена правна основа и се опростяват процедурите.

При все това определени елементи на предложението будят тревога във връзка с оперативната ефективност на публично-частните партньорства.

Необходими са промени в разпоредбите на регламента, така че той да се превърне в средство за прилагане с цел подкрепа на единния пазар, изпълнение на европейските стандарти с оглед на укрепването на конкурентоспособността и иновациите, улесняване на участието на заинтересованите страни и осигуряване на устойчиво развитие. Европейската система за стандартизация следва да бъде подобрена посредством въвеждането на нови елементи, които осигуряват добавена стойност.

Специфични забележки

1) Не са определени или посочени задължителни европейски принципи за стандартизация.

2) Липсва позоваване на принципа за национално представителство, който е в основата на европейската (и международната) стандартизация.

3) Липсват разпоредби, свързани с принципа за период на прекъсване („standstill“), който има изключително важно значение за хармонизацията на стандартите на европейско равнище.

4) Много разпоредби имат общ характер, което с оглед на увеличеното делегиране на правомощия на Комисията дава възможност за прекомерно широката им интерпретация. Необходимо е допълнително уточнение. Това се отнася също и за някои определения и действия, по-специално в областите, в които Комисията е представила предложения, изменящи начина на функциониране на настоящата система и нейната съгласуваност.

5) В предложението за регламент Комисията предлага да бъдат прилагани спецификациите на различни форуми и консорциуми, вместо европейските стандарти, като критериите на тези спецификации са по-лесни за изпълнение. Социалният консенсус е една от основите на демократичния процес на стандартизация. Интегритетът на европейската система за стандартизация е нейната силна страна, тъй като гарантира съгласуваността на набора от стандарти. Участието на форуми и консорциуми в системата не следва да води до създаването на противоречиви стандарти и съревноваващи се помежду си спецификации, нито да възпрепятства участието на малките и средните предприятия (разходите за участие във форуми са високи, а критериите за вземане на решения не винаги са демократични). Освен това определени форуми и консорциуми могат да бъдат доминирани от играчи извън ЕС. Ето защо следва, доколкото е възможно, разработването на стандарти да бъде ограничено в рамките на понастоящем признатите европейски организации за стандартизация и да се използват множеството възможности, предлагани от тези организации във връзка с изготвянето на документи, основани на ускорен, основаващ се на консенсус процес, включващ всички заинтересовани страни от всички държави – членки на ЕС (напр. посредством организирането на тематични конференции).

Прилагането на спецификациите на форуми/консорциуми следва да бъде допустимо в строго определени случаи (напр. в процедури за обществени поръчки, за които не съществуват стандарти), като се запазват същите изисквания относно: консенсус, откритост, доброволно участие, прозрачност и т.н., както на европейските организации за стандартизация.

6) Липсва позоваване на най-новите технологии, като например нанотехнологии, биотехнологии или ядрени технологии.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Европейската стандартизация също така допринася за повишаване на конкурентоспособността на предприятията, по-специално като улеснява свободното движение на стоки и услуги, оперативната съвместимост на мрежите, функционирането на средствата за комуникация, технологичното развитие и иновациите. Стандартите оказват значително положително икономическо въздействие, например като създават благоприятна среда за взаимното икономическо навлизане на вътрешния пазар и насърчават развитието на нови и усъвършенствани продукти/пазари и подобрени условия на доставки. По този начин стандартите по принцип увеличават конкуренцията и понижават производствените и търговските разходи, което е от полза за икономиките като цяло. Стандартите могат да поддържат и повишават качеството, предоставят информация и гарантират оперативната и техническата съвместимост (като по този начин увеличават стойността за потребителите).

(2) Европейската стандартизация също така допринася за повишаване на конкурентоспособността на предприятията, по-специално като улеснява свободното движение на стоки и услуги, оперативната съвместимост на мрежите, функционирането на средствата за комуникация, технологичното развитие и иновациите. Европейската стандартизация укрепва конкурентоспособността на предприятията, когато е съгласувана с международната система за стандартизация. Стандартите оказват значително положително икономическо въздействие, например като създават благоприятна среда за взаимното икономическо навлизане на вътрешния пазар и насърчават развитието на нови и усъвършенствани продукти/пазари и подобрени условия на доставки. По този начин стандартите по принцип увеличават конкуренцията и понижават производствените и търговските разходи, което е от полза за икономиките като цяло. Стандартите могат да поддържат и повишават качеството, предоставят информация и гарантират оперативната и техническата съвместимост (като по този начин увеличават стойността за потребителите).

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Европейските стандарти следва да продължат да се приемат от европейските органи за стандартизация, а именно: Европейският комитет за стандартизация (CEN), Европейският комитет за стандартизация в електротехниката (CENELEC) и Европейският институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI).

(3) Европейската система за стандартизация следва да продължи да бъде организирана от и за заинтересованите страни, в съответствие с принципите на съгласуваност, прозрачност, откритост, консенсус, независимост от специални интереси, пазарна адекватност, ефективност и национално представителство при вземането на решения, а европейските стандарти следва да продължат да се приемат от европейските организации за стандартизация, а именно: Европейският комитет за стандартизация (CEN), Европейският комитет за стандартизация в електротехниката (CENELEC) и Европейският институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI).

Обосновка

Това е припомняне за досегашното положение.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Европейските стандарти играят много важна роля в рамките на вътрешния пазар, най-вече поради презумпцията за съответствие на продуктите, които биват пускани на пазара, със съществените изисквания към тези продукти, установени в законодателството на Съюза за хармонизация.

(4) Европейските стандарти играят много важна роля в рамките на вътрешния пазар, например поради презумпцията за съответствие на продуктите, които биват пускани на пазара, със съществените изисквания към тези продукти, установени в законодателството на Съюза за хармонизация.

Обосновка

Голяма част от европейските стандарти (70 %) не подкрепя пряко политиката или законодателството на ЕС, което придава на текста леко подвеждащ характер.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Разработването на доброволни стандарти за услуги следва да се направлява от пазара, при което да имат превес нуждите на стопанските субекти и заинтересованите страни, пряко или непряко засегнати от съответния стандарт, и следва да отчита обществения интерес и да се основава на консенсус. Тези стандарти следва да акцентират главно върху услуги, свързани с продукти и процеси.

(8) Дейностите, свързани с услуги, често съответстват на националните особености. Поради това разработването на доброволни стандарти за услуги следва да е насочено към добре определени и внимателно оценени области. То следва да се направлява от пазара, при което да имат превес нуждите на стопанските субекти и заинтересованите страни, пряко или непряко засегнати от съответния стандарт, и следва да отчита обществения интерес и да се основава на консенсус. Тези стандарти следва да акцентират главно върху услуги, свързани с продукти и процеси. В обхвата на Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации1 стандартизацията се разрешава само на субсидиарна основа.

 

_________

 

1 ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22.

Обосновка

Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации има за цел да гарантира, че (професионалните) квалификации в Съюза са с високо качество, и следователно представлява окончателен набор от правила за по-нататъшното разработване на процедури за взаимно признаване, на който трябва да се отдаде приоритет по отношение на валидността.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) В рамките на Съюза националните стандарти се приемат от националните органи за стандартизация, което би могло да доведе до противоречащи стандарти и технически пречки в условията на вътрешния пазар. Поради това за целите на вътрешния пазар и на ефективната стандартизация в рамките на Съюза е необходимо да се затвърди съществуващият редовен обмен на информация между националните органи за стандартизация, европейските органи за стандартизация и Комисията относно настоящата и бъдеща работа по стандартизация. Този обмен на информация следва да бъде приведен в съответствие с приложение 3 към Споразумението за техническите пречки пред търговията, одобрено с Решение № 80/271/ЕИО на Съвета от 10 декември 1979 г. относно сключване на многостранните споразумения в резултат на търговските преговори, проведени през периода 1973—1979 г. .

(10) В рамките на Съюза националните стандарти се приемат от националните органи за стандартизация, което би могло да доведе до противоречащи стандарти и технически пречки в условията на вътрешния пазар на ЕС. Поради това за целите на вътрешния пазар на ЕС и на ефективната стандартизация в рамките на Съюза е необходимо да се затвърди съществуващият редовен обмен на информация между националните органи за стандартизация, европейските организации за стандартизация и Комисията относно настоящата и бъдеща работа по стандартизация, включително разпоредбите относно периодите на прекъсване, свързани с тяхното прилагане по отношение на националните органи по стандартизация в рамките на европейските организации за стандартизация. Този обмен на информация следва да бъде приведен в съответствие с приложение 3 към Споразумението за техническите пречки пред търговията, одобрено с Решение № 80/271/ЕИО на Съвета от 10 декември 1979 г. относно сключване на многостранните споразумения в резултат на търговските преговори, проведени през периода 1973—1979 г. .

Обосновка

Отсъствие на принципа за период на прекъсване („standstill“) (чл. 4 и 7 от Директива 98/34). Периодът на прекъсване е отлично средство за избягване на технически бариери пред търговията, което едновременно подпомага техническата хармонизация на европейско равнище.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Стандартите могат да способстват за това да се помогне на европейската политика да се справи със значимите предизвикателства пред обществото, каквито са изменението на климата, устойчивото използване на ресурсите, застаряването на населението и иновациите като цяло. Като насочи разработването на европейски или международни стандарти за стоки и технологии към тези разширяващи се пазари, Европа би могла да създаде конкурентно предимство за своите предприятия и да улесни търговския обмен.

(12) Когато стандартите представляват предимно определени от потребностите на пазара инструменти, които се използват доброволно от заинтересованите лица, те могат да способстват за това да се помогне на европейската политика да се справи със значимите предизвикателства пред обществото, каквито са изменението на климата, устойчивото използване на ресурсите, застаряването на населението и иновациите като цяло. Като насочи разработването на европейски или международни стандарти за стоки и технологии към тези разширяващи се пазари, Европа би могла да създаде конкурентно предимство за своите предприятия и да улесни търговския обмен.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Стандартите са важни инструменти за предприятията и особено за малките и средните предприятия (наричани по-долу „МСП“), които обаче не са включени в достатъчна степен в системата за стандартизация, така че съществува риск при изготвянето на стандартите да не бъдат взети под внимание потребностите и интересите на МСП. Поради това от съществено значение е да се подобри тяхното представителство и участие в процеса на стандартизация, особено в рамките на техническите комитети.

(13) Стандартите са важни инструменти за предприятията и особено за малките и средните предприятия (наричани по-долу „МСП“), които обаче понякога не са представени задоволително и не са включени в достатъчна степен в системата за стандартизация, така че съществува риск при изготвянето на стандартите да не бъдат взети под внимание съответните потребности и интереси на МСП, нито техният потенциал за принос към иновативните технологии. Правилата за стандартизация следва да насърчават МСП да допринасят активно със своите иновативни технологични решения към усилията за иновативна стандартизация. Поради това от съществено значение е да се подобри тяхното представителство и участие във всички фази на процеса на стандартизация, особено в рамките на техническите комитети.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Европейските стандарти са от жизненоважно значение за конкурентоспособността на МСП, които обаче като цяло не са достатъчно добре представени в дейностите по стандартизация, по-специално на европейско равнище. По тази причина настоящият регламент следва да гарантира подходящо представителство на МСП в процеса на европейска стандартизация от субект, притежаващ нужната компетентност.

(14) Европейските стандарти са от жизненоважно значение за конкурентоспособността на МСП, които обаче в редица области не са достатъчно добре представени в дейностите по стандартизация, по-специално на европейско равнище. По тази причина настоящият регламент следва да гарантира подходящо представителство на МСП в процеса на европейска стандартизация. Очаква се предоставянето на МСП на ефективно членство в европейските организации за стандартизация, включително право на глас, да има положително влияние върху ангажираността и участието на МСП в процеса на стандартизация.

Обосновка

Заинтересованите страни, в т.ч. МСП, участват в процеса на европейска стандартизация на национално равнище, където взаимодействат с подобни дружества или местни органи на управление и имат възможност за работа на езика на своята държава. След това националният консенсус, постигнат с участието на МСП, се представя пред съответните технически комитети на европейско равнище от делегата на националната структура (принцип на националното представителство).

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Стандартите могат да имат разностранно въздействие върху обществото, и по-специално върху безопасността и благосъстоянието на гражданите, ефикасността на мрежите, опазването на околната среда, достъпността и други сфери на публичната политика. Поради това е необходимо да се гарантира укрепването на ролята и приноса на заинтересованите обществени групи в процеса на разработването на стандарти чрез подкрепа за организациите, представляващи интересите на потребителите и заинтересованите обществени групи, и за екологичните организации.

(15) Стандартите могат да имат разностранно въздействие върху обществото, и по-специално върху безопасността и благосъстоянието на гражданите, ефикасността на мрежите, опазването на околната среда, достъпността и други сфери на публичната политика. Поради това е необходимо да се гарантира укрепването на ролята и приноса на заинтересованите обществени групи в процеса на разработването на стандарти чрез подкрепа за организациите, представляващи интересите на потребителите и заинтересованите обществени групи, и за екологичните организации. Предоставянето на тези организации на ефективно членство в европейските организации за стандартизация, включително право на глас, ще има положително въздействие върху качеството на стандартите.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Стандартите следва, доколкото това е възможно, да отчитат въздействието върху околната среда през целия жизнен цикъл на продуктите и услугите. Важни и публично достъпни инструменти за оценяване на подобно въздействие през целия жизнен цикъл са разработени от Съвместния изследователски център на Комисията.

(16) Стандартите следва да отчитат въздействието върху околната среда през целия жизнен цикъл на продуктите и услугите. Важни и публично достъпни инструменти за оценяване на подобно въздействие през целия жизнен цикъл са разработени от Съвместния изследователски център на Комисията.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Жизнеспособността на сътрудничеството между Комисията и системата за европейска стандартизация зависи от внимателното планиране на бъдещи искания за разработване на стандарти. Това планиране би могло да се подобри, по-специално благодарение на приноса на заинтересованите страни. Предвид това че в Директива 98/34/ЕО вече е заложена възможност за отправяне на искане към европейските органи за стандартизация за изготвянето на европейски стандарти, е целесъобразно да се въведе по-добро и по-прозрачно планиране в рамките на годишна работна програма, която следва да съдържа общо описание на всички искания за стандарти, които Комисията възнамерява да отправи към европейските органи за стандартизация.

(17) Жизнеспособността на сътрудничеството между Комисията и системата за европейска стандартизация зависи от внимателното планиране на бъдещи искания за разработване на стандарти. Това планиране би могло да се подобри, по-специално благодарение на приноса на заинтересованите страни, чрез въвеждане на механизми за събиране на мнения и улесняване на обмена на информация между всички заинтересовани страни. Предвид това че в Директива 98/34/ЕО вече е заложена възможност за отправяне на искане към европейските органи за стандартизация за изготвянето на европейски стандарти, е целесъобразно да се въведе по-добро и по-прозрачно планиране в рамките на годишна работна програма, която следва да съдържа общо описание на всички искания за стандарти, които Комисията възнамерява да отправи към европейските органи за стандартизация.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) При придобиването на хардуер, софтуер и услуги в сферата на информационните технологии органите на публичната власт следва да използват по най-добрия начин пълния набор от относими стандарти, например като подбират стандарти, които могат да бъдат приложени от всички заинтересовани доставчици, което ще позволи да има по-голяма конкуренция и да се намали рискът от нейното блокиране. В Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги се посочва, че в процедури за възлагане на обществени поръчки техническите спецификации следва да бъдат определени чрез позоваване на националните стандарти, които транспонират европейски стандарти, европейски технически одобрения, общи технически спецификации, международни стандарти, други технически справочни системи, установени от европейските организации за стандартизация, или, когато такива не съществуват, чрез позоваване на националните стандарти, националните технически одобрения или националните технически спецификации, отнасящи се до проектирането, метода на изчисление и изпълнение на строителните дейности както и използването на стоките, или еквивалентно позоваване. Стандартите в сферата на информационните и комуникационните технологии обаче често биват разработвани от други изготвящи стандарти организации и не попадат в никоя от категориите стандарти и одобрения, определени в директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО. Поради това е необходимо да се предвиди възможността техническите спецификации за възлагане на обществени поръчки да могат да се позовават на стандарти в сферата на информационните и комуникационните технологии, с цел да се отговори на бързото развитие в сферата на информационните и комуникационните технологии, да се улесни предоставянето на трансгранични услуги, да се поощри конкуренцията и да се създаде благоприятна среда за оперативната съвместимост и иновациите.

(19) При придобиването на хардуер, софтуер и услуги в сферата на информационните технологии органите на публичната власт следва да използват по най-добрия начин пълния набор от относими стандарти и технически спецификации, например като подбират стандарти и технически спецификации, които могат да бъдат приложени от всички заинтересовани доставчици, което ще позволи да има по-голяма конкуренция и да се намали рискът от нейното блокиране. В Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги се посочва, че в процедури за възлагане на обществени поръчки техническите спецификации следва да бъдат определени чрез позоваване на националните стандарти, които транспонират европейски стандарти, европейски технически одобрения, общи технически спецификации, международни стандарти, други технически справочни системи, установени от европейските организации за стандартизация, или когато такива не съществуват, чрез позоваване на националните стандарти, националните технически одобрения или националните технически спецификации, отнасящи се до проектирането, метода на изчисление и изпълнение на строителните дейности както и използването на стоките, или еквивалентно позоваване. Техническите спецификации в сферата на информационните и комуникационните технологии обаче често биват разработвани от други изготвящи стандарти организации и не попадат в никоя от категориите стандарти и одобрения, определени в директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО. Поради това е необходимо да се предвиди възможността техническите спецификации за възлагане на обществени поръчки да могат да се позовават на технически спецификации в сферата на информационните и комуникационните технологии, с цел да се отговори на бързото развитие в сферата на информационните и комуникационните технологии, да се улесни предоставянето на трансгранични услуги, да се поощри конкуренцията и да се създаде благоприятна среда за оперативната съвместимост и иновациите.

Обосновка

Стандартите се определят в съответствие с региона им на произход или начина на разработване, а не в зависимост от промишления сектор.

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) Някои стандарти в сферата на информационните и комуникационните технологии не са разработвани в съответствие с критериите, заложени в приложение 3 към Споразумението за техническите пречки пред търговията. Поради това в настоящия регламент следва да се предвиди процедура за подбор на стандартите в сферата на информационните и комуникационните технологии, които могат да се използват в процедури за възлагане на обществени поръчки, която да включва обширна консултация с широк кръг от заинтересовани страни, в т.ч. европейските органи за стандартизация, предприятията и органите на публичната власт. С настоящия регламент следва също така да се установят изисквания под формата на списък с характеристики за тези стандарти и свързаните с тях процеси на стандартизация. Тези характеристики следва да гарантират съобразяването с целите на публичните политики и обществените потребности и да се основават на разработените в рамките на Световната търговска организация критерии по отношение на международните организации за стандартизация.

(20) Някои технически спецификации в сферата на информационните и комуникационните технологии не са разработвани в съответствие с критериите, заложени в приложение 3 към Споразумението за техническите пречки пред търговията. Поради това в настоящия регламент следва да се предвиди процедура за подбор на техническите спецификации в сферата на информационните и комуникационните технологии, които могат да се използват в процедури за възлагане на обществени поръчки, която да включва обширна консултация с широк кръг от заинтересовани страни, в т.ч. европейските органи за стандартизация, предприятията и органите на публичната власт. С настоящия регламент следва също така да се установят изисквания под формата на списък с характеристики за тези технически спецификации и свързаните с тях процеси на стандартизация. Тези характеристики следва да гарантират съобразяването с целите на публичните политики и обществените потребности и да се основават на разработените в рамките на Световната търговска организация критерии за международна стандартизация.

Обосновка

Стандартите се определят в съответствие с региона им на произход или начина на разработване, а не в зависимост от промишления сектор.

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21) С цел поощряване на иновациите и конкуренцията между стандартизираните решения, признаването на дадена техническа спецификация не следва да изключва признаването на конкурентна техническа спецификация в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент. Всяко признаване следва да бъде обвързано с изпълнението на изискванията по отношение на характеристиките и с постигането от страна на техническата спецификация на минимално равнище на пазарно приемане. Пазарното приемане не следва да се тълкува като широко приложение на пазара.

(21) С цел поощряване на иновациите и конкуренцията признаването на дадена техническа спецификация не следва да изключва признаването на техническа спецификация в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент. Всяко признаване следва да бъде обвързано с изпълнението на изискванията по отношение на характеристиките и с постигането от страна на техническата спецификация на значително равнище на пазарно приемане.

Обосновка

Стандартизираните решения не следва да си противоречат. Наборът от стандарти следва да бъде съгласуван. Стандартизираните технически решения трябва да дават равни шансове на предприятията, така че те да могат да се конкурират в областта на проектирането или услугите. За потребителите стандартизираните технически решения следва да представляват ясно указание за това, какво да се купува.

Изменение  15

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) Избраните стандарти в сферата на информационните и комуникационните технологии могат да допринесат за прилагането на Решение № 922/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации (ISA), с което се определя програма за решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации и за институциите и органите на Съюза за периода 2010—2015 г., която предоставя общи и съвместни решения за улесняване на оперативната съвместимост.

(22) Избраните технически спецификации в сферата на информационните и комуникационните технологии могат да допринесат за прилагането на Решение № 922/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации (ISA), с което се определя програма за решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации и за институциите и органите на Съюза за периода 2010–2015 г., която предоставя общи и съвместни решения за улесняване на оперативната съвместимост.

Обосновка

Стандартите се определят в съответствие с региона им на произход или начина на разработване, а не в зависимост от промишления сектор.

Изменение  16

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) В сферата на информационните и комуникационните технологии е възможно възникването на ситуации, при които да е подходящо да се насърчи употребата или да се изисква спазването на специфични стандарти на равнището на Съюза, с цел да се гарантира оперативната съвместимост в рамките на единния пазар и да се подобри свободата на избор за ползвателите. При други обстоятелства може също така да се случи определени европейски стандарти вече да не отговарят на потребностите на потребителите или да спъват технологичното развитие. По тези причини Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги дава възможност на Комисията, когато това е необходимо, да поиска от европейските органи за стандартизация да изготвят стандарти, да състави списък със стандартите и/или спецификациите, който се публикува в Официален вестник на Европейския съюз с оглед насърчаване на тяхното използване, или да направи тяхното прилагане задължително, или пък да премахне стандарти и/или спецификации от посочения списък.

(23) В сферата на информационните и комуникационните технологии е възможно възникването на ситуации, при които да е подходящо да се насърчи употребата или да се изисква спазването на специфични стандарти на равнището на Съюза, с цел да се гарантира оперативната съвместимост в рамките на единния пазар и да се подобри свободата на избор за ползвателите. При други обстоятелства може също така да се случи определени европейски стандарти вече да не отговарят на потребностите на потребителите или да спъват технологичното развитие. По тези причини Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги дава възможност на Комисията, когато това е необходимо, да поиска от европейските органи за стандартизация да изготвят стандарти, да състави списък със стандартите и/или спецификациите, който се публикува в Официален вестник на Европейския съюз с оглед насърчаване на тяхното използване или премахване на стандарти и/или спецификации от посочения списък.

Обосновка

Стандартите не са задължителни; те са доброволни и следва да останат такива и в бъдеще.

Изменение  17

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29) Финансирането на дейностите по стандартизация следва също така да е в състояние да обхване подготвителните или спомагателните дейности във връзка със създаването на стандарти или други стандартизационни продукти. Това е необходимо предимно за работата, включваща изследвания, подготвянето на предварителните документи за законодателство, междулабораторни тестове и валидиране или оценяване на стандартите. Насърчаването на развитието на стандартизацията на европейско и международно равнище следва да продължи и чрез програми за техническо подпомагане на трети държави и за сътрудничество с тези държави. С цел подобряване на достъпа до пазара и повишаване на конкурентоспособността на предприятията в Съюза, следва да се предвиди възможността за предоставяне на безвъзмездни средства и на други органи посредством покани за представяне на предложения или, когато това е необходимо, чрез възлагане на договори.

(29) Финансирането на дейностите по стандартизация следва също така да е в състояние да обхване подготвителните или спомагателните дейности във връзка със създаването на стандарти или други стандартизационни продукти. Това е необходимо предимно за работата, включваща изследвания, подготвянето на предварителните документи за законодателство, междулабораторни тестове и валидиране или оценяване на стандартите. Насърчаването на развитието на стандартизацията на европейско и международно равнище следва да продължи и чрез програми за техническо подпомагане на трети държави и за сътрудничество с тези държави. С цел подобряване на достъпа до пазара и повишаване на конкурентоспособността на предприятията в Съюза, следва да се предвиди възможността за предоставяне на безвъзмездни средства на субектите, извършващи гореспоменатите дейности, посредством покани за представяне на предложения или, когато това е необходимо, чрез възлагане на договори.

Обосновка

Важно е само националните и европейските организации за стандартизация да утвърждават и преразглеждат европейските стандарти. В противен случай не е възможно да се осигури необходимото участие на МСП, неправителствените организации и т.н. В същото време съществува риск от създаване на паралелни системи, ако други организации имат право да утвърждават и преразглеждат стандартите.

Изменение  18

Предложение за регламент

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36) Процедурата по консултиране следва да се използва по отношение на решенията за изпълнение, отнасящи се до възраженията срещу хармонизирани стандарти, които Комисията сметне за основателни, когато препратките към въпросните хармонизирани стандарти все още не са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, като се има предвид, че съответните стандарти все още не са довели до презумпция за съответствие със съществените изисквания, определени в приложимото законодателство на Съюза за хармонизация.

(36) Процедурата по консултиране следва да се използва по отношение на решенията за изпълнение, отнасящи се до възраженията срещу годишната европейска работна програма за стандартизация и хармонизирани стандарти, които Комисията сметне за основателни, когато препратките към въпросните хармонизирани стандарти все още не са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, като се има предвид, че съответните стандарти все още не са довели до презумпция за съответствие със съществените изисквания, определени в приложимото законодателство на Съюза за хармонизация.

Обосновка

Следва да се проведат консултации с държавите членки по работната програма за стандартизация.

Изменение  19

Предложение за регламент

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37) Процедурата по разглеждане следва да се използва по отношение на решенията за изпълнение, отнасящи се до възраженията срещу хармонизирани стандарти, които Комисията сметне за основателни, когато препратките към въпросните хармонизирани стандарти вече са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, като се има предвид, че подобно решение може да има последици за презумпцията за съответствие с приложимите съществени изисквания.

(37) Процедурата по разглеждане следва да се използва за всяко уведомление за стандартизация към европейските организации за стандартизация, признаване на техническите спецификации в областта на информационните и комуникационните технологии, нанотехнологиите, биотехнологиите и ядрените технологии по отношение на решенията за изпълнение, отнасящи се до възраженията срещу хармонизирани стандарти, които Комисията сметне за основателни, когато препратките към въпросните хармонизирани стандарти вече са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, като се има предвид, че такива решения могат да имат последици за презумпцията за съответствие с приложимите съществени изисквания.

Обосновка

Процедурата за признаване на техническите спецификации в областта на най-новите технологии следва да дава възможност на държавите членки да внасят забележки.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент урежда приложимите правила по отношение на сътрудничеството между европейските органи за стандартизация, националните органи за стандартизация и Комисията, установяването на европейски стандарти и европейски стандартизационни документи, приложими за продукти и за услуги, в подкрепа на законодателството и политиките на Съюза, признаването на технически спецификации в сферата на информационните и комуникационните технологии (наричани по-долу „ИКТ“) и финансирането на европейската стандартизация.

Настоящият регламент урежда приложимите правила по отношение на сътрудничеството между европейските органи за стандартизация, националните органи за стандартизация и Комисията, установяването на европейски стандарти и европейски стандартизационни документи, приложими за продукти и за услуги, в подкрепа на законодателството и политиките на Съюза, признаването на технически спецификации в сферата на информационните и комуникационните технологии (наричани по-долу „ИКТ“), финансирането на европейската стандартизация и условията за балансирано представителство в европейските организации на заинтересованите страни.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 2 – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) „стандарт“ е техническа спецификация за повтарящо се или продължаващо приложение, чието спазване не е задължително и която спада към една от следните категории:

(1) „стандарт“ е техническа спецификация, одобрена от признат орган в областта на стандартизацията, за повтарящо се или продължаващо приложение, чието спазване не е задължително и която спада към една от следните категории:

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 2 – точка 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) „хармонизиран стандарт“ е европейски стандарт, приет въз основа на отправено от Комисията искане за прилагане на законодателството на Съюза за хармонизация;

в) „хармонизиран стандарт“ е европейски стандарт, приет въз основа на отправено от Комисията искане за прилагане на законодателството на Съюза, позоваванията за който са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз;

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) „ИКТ стандарт“ е стандарт в сферата на информационните и комуникационните технологии;

заличава се

Обосновка

Стандартите се определят в съответствие с региона им на произход или начина на разработване, а не в зависимост от промишления сектор. Освен това в това определение съществува разминаване, що се отнася до действителното значение на определението „технически спецификации ИКТ“.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3) „проект на стандарт“ е документ, който съдържа текста на техническите спецификации относно даден обект, който се обсъжда за приемане в съответствие с приложимата процедура за определяне на стандарти, така както документът изглежда след като подготвителната работа по него е приключила и е бил предоставен за обществено обсъждане или разглеждане;

3) „проект на стандарт“ е документ, който съдържа предложения стандарт, представен за даване на становище по него, гласуване или одобрение;

Обосновка

Следва да се приложи определението от съответния европейски стандарт.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4) „техническа спецификация“ е спецификация, съдържаща се в документ, който определя един от следните елементи:

4) „техническа спецификация“ е документ, с който се установяват техническите изисквания по отношение на дадено изделие, процес или услуга и който определя един от следните елементи:

Обосновка

Прието съгласно EN 45020.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 2 - параграф 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8a) „принцип за период на прекъсване (standstill)“ е въздържането от страна на националната структура за стандартизация от по-нататъшна работа по вече започнат проект;

Обосновка

Това определение се появява в членове 4 и 7 от Директива 98/34/ЕО.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Националните органи за стандартизация не могат да възразят срещу включването на даден обект на стандартизация в работната програма на европейски орган за стандартизация.

заличава се

Обосновка

Националните органи за стандартизация, които са членове на европейските органи за стандартизация, следва да могат да възразяват срещу включването на даден обект на стандартизация в работната програма. Това право гарантира както доброволното естество на стандартизацията, така и действителната пазарна значимост на мандата за стандартизация, даден от Европейската комисия.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5а. При изготвянето на европейски стандарт или след приемането му националните структури по стандартизация не могат да предприемат никакви действия, които биха могли да окажат негативно въздействие върху целта на хармонизацията, и по-специално не могат да публикуват в рамките на определена област нов или актуализиран национален стандарт, който да не е в пълно съответствие със съществуващия европейски стандарт.

Обосновка

Тази разпоредба би представлявала именно принципа за период на прекъсване (standstill), пренесен от Директива 98/34/ЕО.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) публикуването на проектите на стандарти става по начин, който дава възможност на страните, установили се в други държави членки, да представят своите коментари;

a) публикуването на проектите на стандарти става по начин, който дава възможност на страните, установили се в други държави членки, да представят своите коментари. Ако е необходим превод, той следва да бъде извършван за сметка на заинтересованата страна;

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Участие на заинтересованите страни в европейската стандартизация

Участие на заинтересованите страни в европейската стандартизация и улесняване на достъпа до стандарти

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Европейските органи за стандартизация гарантират подходящо представителство на малките и средните предприятия (наричани по-долу „МСП“), потребителските организации и представляващите екологични и социални интереси заинтересовани страни, по-специално чрез организациите, посочени в приложение III, на ниво разработване на политики и поне на следните етапи от разработването на европейските стандарти или на европейските стандартизационни документи:

1. Европейските органи за стандартизация насърчават, улесняват и подпомагат подходящо представителство на малките и средните предприятия (наричани по-долу „МСП“), потребителските организации и представляващите екологични и социални интереси заинтересовани страни, по-специално като улесняват организациите, посочени в приложение III, на ниво разработване на политики и поне на следните етапи от разработването на европейските стандарти или на европейските стандартизационни документи:

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Стандартите следва да бъдат изготвяни и приспособявани по такъв начин, че да отчитат характеристиките на МСП и тяхната среда, по-специално в случаите на малки занаятчийски предприятия и микропредприятия, като по този начин им се даде възможност да получат по-добър и не толкова скъп достъп до стандартите.

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б. С цел да се гарантира достъп на потребителите до европейските стандарти, разработени в подкрепа на законодателството и политиките на ЕС, е необходимо да се предвидят различни системи за ценообразуване и да бъдат въведени специални тарифи и отстъпки за пакети от стандарти, по-специално за МСП, микропредприятия и занаятчийски предприятия.

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Европейските органи за стандартизация гарантират подходящо представителство, на техническо ниво, на предприятията, изследователските центрове и университетите и другите правни субекти в дейностите по стандартизация, касаещи нова област със значителни последствия за политиките или за техническите иновации, ако съответните правни субекти са участвали в проект, който е свързан с въпросната област и е финансиран от Съюза в рамките на многогодишна рамкова програма за дейности в сферата на научните изследвания и технологичното развитие.

2. Европейските органи за стандартизация осигуряват възможност за подходящо представителство, на техническо ниво, на предприятията, изследователските центрове и университетите, органите за наблюдение на пазара в държавите членки и другите правни субекти в дейностите по стандартизация, касаещи нова област със значителни последствия за политиките или за техническите иновации, ако съответните правни субекти са участвали в проект, който е свързан с въпросната област и е финансиран от Съюза в рамките на многогодишна рамкова програма за дейности в сферата на научните изследвания и технологичното развитие.

Обосновка

„Подходящо представителство“ е неясен израз, който в съчетание със задължението за гарантиране на представителство потенциално би могъл да блокира цялата система на стандартизация. Европейските органи за стандартизация могат единствено да направят всичко възможно, за да включат заинтересованите страни, но ако последните не искат да участват, това не би трябвало да блокира системата. Същевременно органите за наблюдение на пазара на държавите членки следва да бъдат включени в процеса на стандартизация и да гарантират качество и познания в процеса.

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 6 –- параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията приема годишна работна програма в областта на европейската стандартизация, в която се посочват европейските стандарти и европейските стандартизационни документи, чието изготвяне тя възнамерява да поиска от европейските органи за стандартизация в съответствие с член 7.

1. След провеждането на консултации с европейските организации за стандартизация и съответните заинтересовани страни, например посочените в приложение III, и националните организации за стандартизация, Комисията приема годишна работна програма в областта на европейската стандартизация и ги информира за публикуването й. В работната програма се посочват европейските стандарти и европейските стандартизационни документи, чието изготвяне тя възнамерява да поиска от европейските органи за стандартизация в съответствие с член 7.

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията може да поиска от един или няколко европейски органи за стандартизация да изготвят европейски стандарт или европейски стандартизационен документ в рамките на определен срок. Съответният стандарт или документ се определя от потребностите на пазара, отчита обществения интерес и се основава на консенсус.

1. Комисията може да поиска от един или няколко европейски органи за стандартизация да изготвят европейски стандарт или европейски стандартизационен документ в рамките на определен срок. Съответният стандарт или документ се определя от потребностите на пазара, отчита обществения интерес и се основава на консенсус. Комисията се консултира със съответните субекти, включително всички заинтересовани страни, и ги информира за исканията, направени в съответствие с параграф 1.

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Съответният европейски орган за стандартизация посочва дали приема искането по параграф 1 в едномесечен срок от неговото получаване.

2. Съответният европейски орган за стандартизация посочва дали приема искането по параграф 1 в срок от два месеца от неговото получаване.

Изменение   38

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. В тримесечен срок от получаването на уведомлението за приемането по параграф 2 Комисията информира съответния европейски орган за стандартизация за отпуснатите безвъзмездни средства за изготвянето на европейски стандарт или европейски стандартизационен документ.

3. В едномесечен срок от получаването на уведомлението за приемането по параграф 2 Комисията информира съответната европейска организация за стандартизация за отпуснатите безвъзмездни средства за изготвянето на европейски стандарт или европейски стандартизационен документ.

Обосновка

Времето на изготвянето на стандартите се посочва в обосновката като един от въпросите, които следва да бъдат обсъдени. Оптимизацията на процесите следва да се отнася за всички заинтересовани страни. Поради това се предлага съкращаване на срока за вземане на решение относно предоставянето на субсидии на един месец (с толкова време разполагат европейските организации за стандартизация за вземане на решение относно приемането на заявление).

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Решението по параграф 2, буква а) от настоящия член се приема в съответствие с процедурата по консултиране по член 18, параграф 2.

4. Решението по параграф 2, буква а) от настоящия член се приема в съответствие с процедурата по консултиране по член 18, параграф 2 след консултация с комитета за мониторинг за съответната секторна директива.

Изменение  40

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Решението по параграф 2, буква б) от настоящия член се приема в съответствие с процедурата за разглеждане по член 18, параграф 3.

5. Решението по параграф 2, буква б) от настоящия член се приема в съответствие с процедурата за разглеждане по член 18, параграф 3 след консултация с комитета за мониторинг за съответната секторна директива.

Изменение  41

Предложение за регламент

Глава IV — заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Стандарти в сферата на ИКТ

Технически спецификации в сферата на ИКТ

Обосновка

Стандартите се определят в съответствие с региона им на произход или начина на разработване, а не в зависимост от промишления сектор. Освен това в определението за „стандарт“ съществува разминаване, що се отнася до действителното значение на определението „технически спецификации ИКТ“.

Изменение  42

Предложение за регламент

Член 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По предложение на един от органите на публичната власт, посочени в Директива 2004/18/ЕО, или по своя собствена инициатива Комисията може да реши да признае като ИКТ стандарти технически спецификации, които не са национални, европейски или международни стандарти и отговарят на изискванията, установени в приложение II.

По предложение на един от органите на публичната власт, посочени в Директива 2004/18/ЕО, или по своя собствена инициатива, след консултации с представители на всички заинтересовани страни, включително европейските органи за стандартизация, Комисията може да реши да признае технически спецификации в областта на ИКТ, които не са национални, европейски или международни стандарти и отговарят на изискванията, установени в приложение II, за целите на обществените поръчки и политики и за да гарантира оперативната съвместимост в ИКТ.

При оценяването на съответствието на техническите спецификации с изискванията, установени в приложение ІІ, Комисията надлежно отчита становищата на заинтересованите страни, с които се е консултирала, включително тези на европейските органи за стандартизация.

Изменение  43

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) превода, когато е необходимо, на използваните в подкрепа на политиките и законодателството на Съюза европейски стандарти или европейски стандартизационни документи на официалните езици на Съюза, различни от работните езици на европейските органи за стандартизация, или в надлежно обосновани случаи — на езици, различни от официалните езици на Съюза;

д) превода на използваните в подкрепа на политиките и законодателството на Съюза европейски стандарти или европейски стандартизационни документи на официалните езици на Съюза, различни от работните езици на европейските органи за стандартизация, или в надлежно обосновани случаи — на езици, различни от официалните езици на Съюза;

Изменение  44

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) изготвянето на информация с цел разясняване, тълкуване и опростяване на европейските стандарти или европейските стандартизационни документи, включително под формата на наръчници, сборници с най-добри практики и информационни кампании с цел повишаване на осведомеността;

е) изготвянето на информация с цел разясняване, тълкуване и опростяване на европейските стандарти или европейските стандартизационни документи, включително под формата на наръчници, резюмета на стандарти, сборници с най-добри практики, информационни кампании с цел повишаване на осведомеността и модули за обучение;

(Погрешното номериране във френската езикова версия на предложението на Комисията следва да бъде поправено.)

Изменение  45

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) МСП, организациите на потребителите и представляващите екологични и социални интереси заинтересовани страни са представлявани по подходящ начин в работата по европейска стандартизация, в съответствие с член 5, параграф 1.

б) МСП, организациите на потребителите и представляващите екологични и социални интереси заинтересовани страни са представлявани по подходящ начин в работата по европейска стандартизация, в съответствие с член 5, параграф 1, при условие че подходящи експерти на тези заинтересовани страни са на разположение и желаят да участват.

Обосновка

Европейските органи за стандартизация могат единствено да направят всичко възможно, за да включат заинтересованите страни, но ако последните не искат да участват, това не би трябвало да блокира системата.

Изменение  46

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а. За да се даде възможност на МСП да се възползват изцяло от разбирането и прилагането на хармонизираните европейски стандарти, финансирането, предоставяно на европейските органи за стандартизация за преводи, покрива значителна част от общите направени разходи и процедурите за финансиране на преводи се опростяват. Безвъзмездните средства, предоставени за преводи, посочени в член 11, параграф 1, буква д), са под формата на еднократни суми на преведена страница, които се изплащат авансово и при предоставени доказателства за това, че европейските стандарти се превеждат ефективно.

Изменение  47

Предложение за регламент

Член 16 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) актуализиране на списъка на европейските органи за стандартизация, посочени в приложение I;

заличава се

Изменение  48

Предложение за регламент

Член 16 - буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) адаптиране към техническия прогрес на посочените в приложение ІI критерии за признаване на стандарти в сферата на ИКТ;

б) адаптиране към техническия прогрес на посочените в приложение ІI критерии за признаване на технически спецификации в сферата на ИКТ;

Обосновка

Става дума за терминологична съгласуваност с предложените определения.

Изменение  49

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Делегирането на правомощие по член 16 се предоставя на Комисията за неопределен период от време, считано от 1 януари 2013 г.

2. Делегирането на правомощие по член 16 се предоставя на Комисията за период от пет години, считано от 1 януари 2013 г. Комисията представя доклад относно делегираните правомощия не по-късно от шест месеца преди изтичането на петгодишния период. Делегирането на правомощия се подновява автоматично за същите периоди, освен ако не бъде оттеглено от Европейския парламент или Съвета.

Изменение  50

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Европейският парламент или Съветът може по всяко време да оттегли делегирането на правомощията по член 16. С решението за оттегляне се прекратява делегирането на посочените в него правомощия. Решението за оттегляне влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в него по-късна дата. Решението не засяга действителността на делегираните актове, които вече са влезли в сила.

3. Европейският парламент или Съветът може по всяко време да оттегли делегирането на правомощията по член 16. Институцията, започнала вътрешна процедура за вземане на решение относно оттегляне на делегирането на правомощия, полага всички необходими усилия, за да информира Комисията за това в рамките на разумен срок преди вземането на окончателно решение, като посочва делегираните правомощия, за които се очаква да бъдат отменени, и потенциалните основания за отмяната им.

 

С решението за оттегляне се прекратява делегирането на посочените в него правомощия. Решението за оттегляне влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в него по-късна дата. Решението не засяга действителността на делегираните актове, които вече са влезли в сила.

Изменение  51

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията се подпомага от комитет. Същият е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

1. Комисията се подпомага от комитет. Същият е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011. Комитетът провежда най-малко два пъти годишно срещи с европейските и националните организации за стандартизация и държавите членки.

Обосновка

Решенията са от ключово значение за системата на стандартизация, поради което европейските организации за стандартизация и държавите членки трябва да участват.

Изменение  52

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Европейските органи за стандартизация ежегодно изпращат на Комисията доклад по прилагането на настоящия регламент. Този доклад съдържа подробна информация за:

1. Европейските органи за стандартизация ежегодно изпращат на Комисията кратък и сбит доклад по прилагането на настоящия регламент. Този доклад съдържа информация за:

Обосновка

Думата „подробна“ е използвана в английската езикова версия, което може да създаде повече бюрокрация, без да подпомага прилагането. Вместо това докладът следва да бъде целенасочен и сравнително кратък.

Изменение  53

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Не по-късно от 31 декември 2015 г. и веднъж на всеки пет години след това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад по прилагането на настоящия регламент. Този доклад съдържа оценка на значимостта на дейностите по стандартизация, за които се получава финансиране от Съюза, в светлината на изискванията на политиките и законодателството на Съюза.

3. Не по-късно от 31 декември 2015 г. и веднъж на всеки три години след това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад по прилагането на настоящия регламент. Този доклад съдържа оценка на значимостта на дейностите по стандартизация, за които се получава финансиране от Съюза, в светлината на изискванията на политиките и законодателството на Съюза.

Изменение  54

Предложение за регламент

Приложение ІІ – точка 2 – буква в – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii) информацията за (новите) дейности по стандартизация е широко оповестена с подходящи и достъпни средства;

ii) информацията за (новите) дейности по стандартизация е публично и широко оповестена с подходящи и достъпни средства;

Изменение  55

Предложение за регламент

Приложение ІІ – точка 2 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) подходящо представителство:

 

i) техническите спецификации са разработени при участието на всички заинтересовани страни;

 

ii) представителството на всички категории заинтересовани страни е било балансирано.

Изменение  56

Предложение за регламент

Приложение III – буква a – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) Европейска организация, представляваща МСП в дейностите по европейската стандартизация, която:

a) Европейска хоризонтална организация, представляваща изключително занаятчийските предприятия и МСП в дейностите по европейската стандартизация, която:

(Погрешното номериране във френската езикова версия на предложението на Комисията следва да бъде поправено.)

Изменение  57

Предложение за регламент

Приложение III – буква a – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) Европейска организация, представляваща МСП в дейностите по европейската стандартизация, която:

a) Европейска хоризонтална организация, представляваща занаятите и МСП в дейностите по европейската стандартизация, която:

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Европейска стандартизация

Позовавания

COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

23.6.2011 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

23.6.2011 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Adam Gierek

28.6.2011 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

5.10.2011 г.

20.12.2011 г.

 

 

Дата на приемане

28.2.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

5

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gabriele Albertini, Josefa Andrés Barea, Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Alejo Vidal-Quadras

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Maria Badia i Cutchet, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Seán Kelly, Alajos Mészáros, Владко Тодоров Панайотов, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vladimír Remek, Jean Roatta, Hannu Takkula


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Европейска стандартизация

Позовавания

COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD)

Дата на представяне на ЕП

1.6.2011 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

23.6.2011 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

INTA

23.6.2011 г.

EMPL

23.6.2011 г.

ENVI

23.6.2011 г.

ITRE

23.6.2011 г.

Неизказано становище

       Дата на решението

EMPL

7.7.2011 г.

ENVI

13.7.2011 г.

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Lara Comi

11.7.2011 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

5.10.2011 г.

23.11.2011 г.

25.1.2012 г.

28.2.2012 г.

Дата на приемане

21.3.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pablo Arias Echeverría, Cristian Silviu Buşoi, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Mikael Gustafsson, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Илиана Иванова, Philippe Juvin, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Regina Bastos, Frank Engel, Ashley Fox, Marielle Gallo, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Антония Първанова, Sabine Verheyen

Дата на внасяне

26.3.2012 г.

Правна информация - Политика за поверителност